CONTENTS GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTENTS GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE"

Transcript

1 CONTENTS GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE Medicine in the era of the Old Testament: from the history of hygiene and Biblical practice of healing E.N. Shulga Clinical neurosurgery philosophy L.B. Likhterman HISTORY OF MEDICAL DISCIPLINES Vitaly Dmitrievich Belyakov an outstanding scientist and epidemiologist A.B. Belov, P.I. Ogarkov, M.I. Ishkildin, A.Y. Mindlina, N.I. Briko, E.S. Zenkevich The factors of emergence of neurosurgery as a clinical specialty B.L. Lichterman FROM THE HISTORY OF RUSSIAN MEDICINE On the history of the forgotten institutions of therapy V.I. Borodulin, S.P. Glyantsev, S.V. Dronova, K.A. Pashkov, A.V. Topolyansky Moscow exile ( ) in the life and activities of prominent surgeon S.P. Fyodorov M.N. Kozovenko A Doctor from Russia in Belgian Congo: Pyotr Dyleff V.K. Ronin M.Y. Mudrov on issues of piety and moral qualities of the physician I.V. Siluyanova The Moscow Physics and Medical Society's activities in the second half of the 19th century T.I. Surovtseva On the early years of Taurida University in Simferopol ( ) T.I. Ulyankina SPECIFIC QUESTIONS IN THE HISTORY OF MEDICINE A study of St. Petersburg medical toponyms A.Z. Likhtshangof A few comments about temporality and anticipation in the neurosciences, psychology and psychiatry C. Debru SOURCE Philosophical points of rational knowledge in the theoretical and practical system of Galen (on the basis of the example of Adhortatio ad artes addiscendas ) D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok

2 SOURCE Philosophical points of rational knowledge in the theoretical and practical system of Galen (on the basis of the example of Adhortatio ad artes addiscendas ) D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok I.M. Sechenov First Moscow Medical University, The Ministry of Health of the Russian Federation In an analysis of Galen's Adhortatio ad artes addiscendas, the authors examine its epistemological model. One of the main theses of Galen is the quality of the human soul (the presence of intelligent design within it), providing for the possibility of rationally exploring the surrounding world. The result of rational-empirical activity is the gaining of true knowledge. Man, according to the Roman physician, is able consciously choose a field of employment, meaningfully and purposefully acquire so-called technical skills. The resilience of the resulting skills, based on knowledge and proven by logic, is the result of hard work (the process of obtaining empirical evidence and speculative practices, and their contemplation) and the daily practice of these things (theoretical and practical). According to Galen, all that is important for the development of the human capacity for rational knowledge of art can be divided into three levels: higher (spiritual, sacred) medicine, rhetoric, geometry, astronomy, arithmetic, grammar, law, music; handicraft art pottery, architecture, carpentry, teaching in school, sculpture and painting; all other forms of activity (acrobatics, athletics and so on). One of the basic ideas of Galen is the importance of rational knowledge in conjunction with internal and external harmony (body and soul), which is achieved by working on the unconscious (the control of basic human passions: the struggle with pride, avarice and gluttony). Only this way, according to Galen, allows for a person to fully realize all the possibilities of the mind and master true art, to comprehend the true nature of things, the laws of nature. Keywords: history of medicine, history of science, Galen, rational knowledge, truth, epistemology, technical skills The interdisciplinary character of the modern history of science requires new methodological approaches to research. This is of particular importance when it comes to protoscience [1]. Examining the events of the history of medicine outside of the general context of the development of natural science leads to considerable inaccuracies in the evaluation of historical facts. In our opinion, the key methodological tool for the evaluation of the development of natural science and medicine before the 17 th century is the concept of the religiophilosophical system [2]. A good example of an area of research which demands a complex multidisciplinary analysis, not only from the point of view of the history of medicine, but also from that of the history of philosophy, is the work of Galen (a D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok Roman doctor active in the 2 nd and 3 rd centuries). As we have already noted several times, the work of Galen provides not only a particular anatomical and physiological system, but a complex theoretical and practical system as well [3]. The historical significance of Galenism, the dominant medical theory for more than 1500 years, extends far beyond the borders of medicine as a natural-science discipline. In our opinion, it is still not entirely correct to say that the scientific revolution in medicine as related to the dominance of Galenism. The concept of the scientific revolution is well defined in relation to the scientific activity which took place starting in the 17 th century [4]. Judging by the historical fate of Galenism, we cannot speak of analogous universal processes taking place in protoscience of the 2 nd and 3 rd centuries. Above, this conclusion would be premature because the epoch we described has been insufficiently studied: there are inexactly es-

3 HISTORY OF MEDICINE 2014, 2 (2) tablished scientific concepts, starting with debate about the very definition of protoscience. It is also necessary to conduct comparable research into the development of mathematics, physics, and other areas of natural science related to the formation and development of Galenism in medicine. The characteristics presented by the modern, standard conception of science and scientific knowledge (universality, provability, logic, and the existence of laws and evidence), can also be applied to Galenism. This article will attempt to offer a complex analysis of a new source Galen s Adhortatio ad artes addiscendas. This work has been prepared in the context of approaches to the study of Galen developed in earlier publications [5 9]. Galen s system, in our opinion, is insufficiently studied. In Western historiography of the last 20 years there has been a significant increase in interest in both this area of medical history in particular and in ancient protoscience as a whole. One of the factors that lead to this interest was a change in the mid-90s in the general approach to the evaluation of the relationship between religion and science: conflict theory, also known as the Draper- White thesis [10, 11], was replaced by the theory of complex relationships proposed by J.H. Burke [12]. K. Russell, working within the complex theory rightly highlights significant historical moments when the relationship between science and religion could be characterized as complementary or even synergistic [13]. The concept of the religio-philosophical system and its use in analyzing protoscience allows for the clarification of the mutual influence of natural philosophy and medicine in the period before the 17 th century [5]. Within this framework, Galen appears as a rationalist thinker, influenced by the ideas of Plato, Aristotle, and Hippocrates, who considered the material world and human nature to be fundamentally cognizable. Galen s approach to medical theory and practice inevitably lead him on a serious philosophical search for the means of understanding and the nature of proof. The scientific grounding of Galen s views and their historical significance is possible only upon complex analysis of the original sources, and for this it is necessary to conduct a Russianlanguage scientific revolution and a critical comprehension of his main works. In his work Adhortatio ad artes addiscendas, Galen constructs his meditation within the framework of the Aristotelian conception of zoology, highlighting the importance of the higher part of the human soul. He notes the difference between humans and animals, starting from his own interpretation of the concepts of speech and word. At the beginning of the treatise we are given the basic thesis: It is entirely unclear whether there is a connection between rational speech and wordless animals 1, and it is this question which determines the course of his further investigations 2. Современному исследователю порой трудно понять ход мыслей, характерный для философа-эллина. For the modern researcher, it is at time difficult to understand the train of thought characteristic of the Hellenistic philosophers. Speech and word in relation to human reason were, according to ancient philosophical tradition, logical propositions: everything which is said should be susceptible to proof (this was noted by Thucydides 3 ). Thus, speech consists of propositions which lead to some position (formulation), which, in turn, becomes the definition of certain things. From this one can conclude that a definition (in the sense of logos ) is a divination or prophecy of a subject by means of formulating its essential characteristics and determining from these the corresponding conditions for its existence. As a result of these conceptual practices, a phenomenon can become the subject of consideration and further investigation. The task of reason is to ensure that the process of thinking about a phenomenon has a rational foundation ( χειν λ γον to be rational ) and thus to preserve its correspondence with the ideal form. Logos (reason) in particular establishes a connection between the subject and the object. It is this idea which Galen develops when he says that 1 Ε μ ν μηδ' λως λ γου μ τεστι το ς λ γοις νομαζομ νοις ζ οις δηλ ν στιν. Here and henceforth Galen s ancient Greek text is taken from the publication: Adhortatio ad artes addiscendas, ed. E. Wenkebach, Pr otreptikosfragment,ddiscendas, ed. E. Wenkebach, Naturwissenschaften und Medizin 4.3 (1935) (Cod: 5,224: Med.) [14]. 2 To designate these starting points, he uses a widely used concept in ancient philosophy that of λ γος (logos word, speech) and its opposite λογος (alogos; a suitable translation in this context is irrational ). With reference to both these concepts Galen uses the verb νομ ζω ( to expound, to express ). 3 κα παρ δειγμα τ δε το λ γου... στ [15] Proof of the above is as follows....

4 D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok rational speech is not merely a series of meaningless words 4. In our previous publications, we have often noted the inadequate historiographical explanation of the historical fate of the work of Galen. The development of Galen s theoreticopractical system, in our opinion, should be examined in the general context of the synthesis of ancient traditions and early Christian thought. There are historical parallels for this approach in the correspondence of the natural philosophical ideas of Plato and Aristotle with the views of the Early Church. It is precisely these ideas which form the foundation of the natural philosophy views of the Christian apologists up to the middle of the 3 rd century. Galen s work Adhortatio ad artes addiscendas provides only a few examples of his views on the relationship between the spiritual and the corporeal. On the one hand, many authors rightly observe that Galen accepts the ideas of the Platonists and Peripatetics concerning the tripartite nature of the human soul. However, Galen speaks of the reactions of the body (and its separate parts) and the soul as practically a single unit. He, of course, claims that he is analyzing the function of reason, realized by the higher part of the soul, as a single unity. The difficulty in interpreting this aspect of Galen has contributed to the contradictory interpretations of Galen s thought by 20 th century historians, for example, that of O. Temkin. However, we claim that it is inappropriate to refer to Galen s supposed agnosticism due to the ontological inadequacy of these arguments. We propose that Galen purposely avoided public evaluation of Plato s theory of the immortality of the soul. Moreover, as historians of science, we are concerned with the philosophical ideas of rational cognition upon which Galen bases his practical scientific ideas. His conception of the human body as a psychosomatic unity, in which the soul controls the mind and the reasoning faculties and has a supernatural and immaterial origin, is important in this respect. We find it highly important to analyze these new works of Galen (which have a particularly pronounced philosophical character) in the context of the Christian theology of their time and the time immediately following it. On 4 «ε κα μ το κατ τ ν φων ν, ν κα προφορικ ν νομ ζουσιν» [14]. the other hand, the treatises of Galen represent the direct development of the tradition of rational thought in natural philosophy and medicine. Keeping these fundamental methodological reference points in mind allows for a complex investigation of the development of medical theory and practice before the 17 th century. In the Aristotelian tradition, a thing has the ability to be rationally ( ητ ς) expressed. The rational definitions of things always correspond to their true natures. We see this idea further developed later on by Christian theology, as when Cyril of Jerusalem taught: Äõ8ü æå ðý èþ ãë8òü 5. The mind grasps truth by reasoning and uncovering cause and effect relationships 6. In the Christian tradition, reason is one of the greatest gifts of God. Äø8à ìüúñëèâà æå è ðàçóìüíà 7, said John Exarch of Bulgaria, compiler of the famous Hexameron, a religious text that was popular in ancient Rus [19]. Of all living beings, only man is created with reason and genuine spirituality (λογικ ς) and therefore man alone is capable of rational speech by means of words (concepts). Galen thought that only man was blessed with that greatest of divine gifts philosophy 8, which was given to him only because of his diligence, zeal, and yearning ( φιλοπον α) for truth. The acquisition of true knowledge requires the probing labor of reason and is obtained via the correct understanding of existence 9. It is precisely this which Aristotle called philosophy s dialectic method [18, 116а b 25 26] 10 and which Plato identified as the method of questions 5 Тhe spirit is expressed through words. In the Greek original, the action which can be translated as express was translated by Cyril as ητ ς, indicating a rational expression of the true. 6 Accordingly, reason is not thought to be static (an unmoving state of rest and balance), but is seen rather as dynamic and capable of movement and force, a spontaneous selfmover ( κ νησις). See Aristotle s πάσης ρχ ς κινητικ ς σιατικ ς [18, 1019а 20b4]. 7 The soul governs thought and reason. 8 μ γιστον τ ν θε ων γαθ ν φιλοσοφ αν [14]. 9 τ κατ γ νη διαιρε σθαι τ ς διαλεκτικ ς πιστ μης στ ν ( the art of correct investigation of reality ) [20] and πιστ μη ληθ ν κα ψευδ ν κα ο δετ ρων [21] and, connected with this, leading to true knowledge. 10 δε πειραστικ περ ν φιλοσοφ α γνωριστικ dialectic is the striving for that knowledge which is the domain of philosophy [18, 116а b25 26].

5 HISTORY OF MEDICINE 2014, 2 (2) and answers [22, 47с] 11 which allowed one to attain genuine knowledge. According to Galen, the opposite of reason is the empty and illogical originative principle ( λογος), a meaningless concept which, despite being expressible in words, is in fact just a series of sounds (προφορικ ς). Such an unconscious principle belongs to the animal realm. Animals are not capable of rational (articulate) speech and are moved by instincts (a certain set of complex behavioral actions connected to unconscious bodily desires). Galen was, of course, familiar with Aristotle s theory of the animal spirit, which determined the unconscious actions of animals. Aristotle represented it as an impulsive drive ( ρμ ), the unrestrained striving, desire and passion of the body and soul. Passion (π θος) is always misfortune and suffering which is inherent in the temporal and connected with adversity and struggle. According to Plato, the unconscious is always torn between opposing desires ( ναντ αν ρμ ν ρμηθε ς [23]). Later we see this idea of ancient philosophy developed further by Gregory Bogoslov when he talks about restraining the unconscious passions and desires and opposing them: «Íå ïîðàáëßòèñß ñòðàñòåìü (π θος)... äà íå âïàäåìû âû ïëûòüñêüúÿ ñòðàñòè (το ς πάθεσι τ ς σαρκός)» 12 [24]. In his own work on rationality and irrationality, Galen uses a participle of the verb «νομ ζω» 13 ( to express, expound ). However, it is worth remembering that this verb has several meanings to name or to give a thing its own name. In this way, there occurs the separation of things from non-existence. The process of èìÿòâîðåí1ÿ ( name creation ) is the uncovering of thoughts in ideal form and transforming them into words. This is what is told in one of the ancient Russian Christian compendiums: Èìÿòâîðåí1å æå åñòü ðý ü ïî ïîäðàæàí1þ è ïî ïîäîáèþ íýêîåìîó íàçíàìåíàåìî- ÓìîÓ áüúâûøè 14 [25]. Galen apparently used the verb νομ ζω on the supposition that it was important to find the true names of things. He meant 11 ρωτ ν τε κα ποκρ νεσθαι [22] through the questions and answers of the interlocutor (that is, directed towards philosophy). 12 Do not become a slave to the passions, < > and let us not fall into carnal passion. 13 Ε μ ν μηδ' λως λ γου μ τεστι το ς λ γοις νομαζομ νοις ζ οις δηλ ν στιν. σως γ ρ ε κα μ το κατ τ ν φων ν, ν κα προφορικ ν νομ ζουσιν [14]. 14 The creation of names occurs with the help of words (speech) for certain preexisting (already named) things. that it is necessary to understand their concepts rather than their essences, which are inaccessible to the human mind; it is necessary to understand their regularities and the laws by which they exist in themselves and in relation to other natural entities. The hidden names of things íàïèñàíà ñîóòü íà íåáåñåõû 15 [26] are a secret which can be uncovered only by means of reason. Galen describes man as having reason (logos), revealed through language and speech, as well as two other innate principles: the unconscious behavior characteristic of animals and the capacity for thought characteristic of man. To define this innateness, Galen uses the philosophical term νδι θετος, which refers to the internal principle which brings object and subject into a definite and idiosyncratic order. The unconscious principle characteristic of animals is incapable of thinking or naming objects. Galen believed that human nature is such that the archetype ( ρχ τ πον) of the unconscious, animal foundation which forms part of the inner, innate ( νδι θετος) essence of man, exists alongside the innate rational capacity for knowledge. Both of these parts are universal principles present in man from birth until death [14] 16 and exist in a constant state of opposition and strife. Galen believed that this dualistic inner arrangement is inherent to all human beings: The human race, of course, has at the same time something in common with the gods and with mute animals: with the former that he has reason and with the later that he is mortal (Appendix, par. 9). What is it that separates man from the world of animal passions? In answering this question we come to Galen s idea of what separates man from the unconscious natural world. It is the capacity to differentiate that Galen links with human reason and also with the knowledge that results from the workings of the mind. Not only is man able to arrange things by skill and technique ( τ χνη), which is given to him by nature and which is intrinsic to all animals, he is also able to acquire knowledge which allows him to master the technical arts, helping him to overcome his hostile natural environment as well as his own animal nature: Human beings are distinct from [all other living beings], and therefore we clearly see that with all the learned behaviors which 15 Written in the heavens. 16 «τι μ ντοι πλε στον σον α τ ν διενην χασιν» [14] All things partake in this innate condition.

6 D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok the animals are capable of, only man is has knowledge; he alone is capable of learning whichever art he himself chooses (Appendix, par. 1). With the help of knowledge and the technical arts, man rises above the necessities of nature. In speaking of knowledge, Galen does not use the word ν ος ( reason ), which often carries the connotation of an abstract principle of thought, but rather uses the term πιστ μη, meaning a skill or art founded on true understanding. Knowledge ( πιστ μη) for Galen is founded on practical experience and technical skill. In this way, true knowledge, i.e. the only possible knowledge, always stands in opposition to opinion ( δ ξα), which is based solely on man s imagination. Higher knowledge has several levels. The highest level is contemplation, the result of which is always reflection. It is, in the words of Plato, the mental comprehension of all of time and all of existence (θεωρία παντ ς μ ν χρόνου, πάσης δ ο σίας) [27, 486а]. The mental comprehension of existence ( θεωρία) consists in the observation of a coherent picture of the world, in which there is speculative reflection on something specific (in the words of Aristotle, indulging in thinking about anything (τ ν θεωρ αν ποιε σθαι περ τινος) [18, 989b 25]), leading to the foundations of learning (e.g. mathematical ( μαθηματικ θεωρία) or medical theory ( τρικ θεωρία)). The meaning of theoretical knowledge is that its ideal foundations should be manifested in matter, and thus from the instability of nature arises the artificial, artistic form created by man. This is the search for the harmonious union of the internal and external (καλ ς κα γαθός). The ideal meanings of substances, hidden in formless nature, should be exposed with the help of absolute theoretical forms. Природная хаотичность получает наглядное подтверждение в виде формы, благодаря чему становится подобной абсолютным прообразам ( ε δος κα παρ δειγμα). Between theory and matter are two more levels of knowledge by which it is transformed. The lower level is knowledge founded on experience ( μπειρ α), acquired by direct observation (empiricism). Plato called this kind of activity bare practice, defining it by its relation to medicine as an occupation, saying medicine is purely practical, not scientific (τα ς μπειρ αις νευ λ γου τ ν ατρικ ν μεταχειρ ζειν) [27, 584с]. Pure empiricism in medicine is a primitive craft, i.e., knowledge which does not go beyond the boundaries of the material. In order to make matter take the form we need it to have (the artificial form), a cunning trick is required to force matter to reveal its secrets. This method is called technical skill ( τ χνη) the faculty of creating something on the basis of understanding theoretical forms and the empirical experience of working on material. Thus, technical knowledge and skill are situated between theoretical and empirical knowledge. Galen s philosophical system proposed the practical use of theoretical results in order to benefit people. A person can acquire true knowledge, but this ability is realized only if reason is actively used to modify and improve the environment. In order to discover the laws of nature, one must understand that they exist in the first place. But this is not enough one must also be skilled in the art of overcoming the internal and external conditions which he has been in since birth. Reason and the ability to create things according to the laws of nature comprise, according to Galen, true human freedom. The freedom of choice of knowledge and skill is exactly what raises human beings above the natural world: Most animals do not have any skill, save for a few, and those are determined by nature and not by their own choice. Man can learn everything that the animals can. In the art of weaving, man is like the spider; in the art of sculpture he is like the bees. Man can learn perfectly well how to swim, though he is created for walking. And in the divine arts man does not yield to the gods, competing with Asclepius in medicine and with Apollo in the arts that he is master of: archery, music, and prophecy. Man competes even with each of the Muses in the art which she is hers and which she is master of. Neither is man inferior to the gods in geometry, nor in astronomy, and, moreover, as Pindar believed, he can comprehend both what is under the earth and beyond the heavens. For his diligence he is bestowed with that greatest of divine blessings philosophy. Therefore, even <if> speech (sounds) pertains to the animals, man alone can be called rational (Appendix, par. 1). An important feature in Galen s work Adhortatio ad artes addiscendas is his answer to the question of whether the driving force and creator of the world is accidental. Galen couches his explanation in mythological and symbolic terms. After his description of the utility of the

7 HISTORY OF MEDICINE 2014, 2 (2) arts and the related higher purpose of man, he turns to the goddess of fate and destiny, Tyche: Oh, if only we were ashamed of our indifference about the interference of the gods and attributed our industry to something completely different, not perfecting our skill but rather constantly relying on Fate! The perversity of this view was already established by the ancients, who depicted [the goddess of fate [Tyche] as a woman, [which is already in itself a sufficient indicator of foolishness]. Although they put a helm into her hands and fastened her legs to a spherical base, they also deprived her of eyes, thereby showing the randomness and uncertainty of any event. If one were on a boat in a violent storm causing the boat to take on water and putting it at risk of sinking under, it would be irrational to hand control of the ship over to a blind helmsman. It seems to me that far more shipwrecks occur in the lives of many people than occur at sea. If we are aware of the possibility of such dire circumstances in life, entrusting our lives to a blind goddess, without the most solid grounds possible, would be wrong. Chance is so frivolous and erratic that it often neglects the most worthy men and enriches the most unworthy. But even the unworthy may suddenly be stripped of their riches whenever she so pleases to strip them. A great multitude of unlearned people follow this goddess. She never stays in one place due to her own volatility, at any time crashing down from the cliff and into the sea. In these [dangerous] places her irrational followers, in following her, perish, yet she, without any damage to herself, powers through all [obstacles]. And then she sneers at her sobbing worshipers and those who call out for her in vain. Yet there is no use in this (Appendix, par. 2) Galen, in using this colorful imagery, touches on a fundamental philosophical question: what is more important in the functioning of the world chance or law? For Galen, the concept ν γκη (necessity) means not only inevitability and necessary force (κατ ν γκην) in a metaphysical sense (as predetermination from above, fate, or doom), but the obligation of man to fulfill his duty (κατ ν γκην πιτελε ν τι) to create something and put it into practice. Accordingly, necessity is the law of nature, heaven (τ ν ο ραν ων), and the life of man, which is hidden from him. Ignorance of the true laws leaves man alone in nature, where his fate is to be in want. Knowledge of the laws of nature ( πιστ μη) is always an agonizing task involving complicated and endless study and research into the world around us, resulting in your chosen art (in our case medicine). In this case it involves understanding nature and obtaining reliable proof which can be used in practice. The concept of necessity is in opposition to the concept of chance or τύχη 17, i.e. those circumstances that occur as the result of bad luck or, on the contrary, of a fortunate turn of events. Galen shows that for those who believe in chance and luck there is no natural law or end towards which man, by means of knowledge and work, can direct his life. For them, everything that happens is accident ( ν τ χ γ γνεσθαι). According to Galen, such a view is dubious: the goddess of fate always abandons her followers, condemning them to disaster and misfortune. Galen also directs our attention to the fact that accident is not a necessary condition of life. This conception reaches its final form in the Christian tradition: Ñûëó ÿè æå åñòü åæå íå ìîæåòü âû ñåáý áüúòè6 íû âû èíîìü èìàòü áüúòüå7 Ñóùèå áî ïîäûëåæàøòåå åñòü6 àêüú âåøòè äýëåñåìû6 ñûëî- Ó àé æå âû ñîóøòèè ðàçóìýâàåìî åñòü6 ðåêûøå òýëî è îáðàçû6 íå áî åñòü òýëî âû îáðàçý6 íû îáðàçû âû òýëý7 Äà òýëî îóáî åñòü ñóøòèå6 à îáðàçû ñûëó ÿè 18 [28, p ]. If the categories of necessity and accident put forward by Galen are considered in a wider philosophical context, then it seems that they are not merely correlated [29]. Galen inserts into them the philosophical ideas and connections inherent in these categories. In this way, Galen reveals not only the essence of an object, but also the law which defines its natural form. The concept of necessity for Galen expresses the essential law (laws) which can be realized by means 17 With artistic conviction, Galen represents chance with the image of Tyche, the goddess of fate. 18 Accident is something which cannot exist in itself, but has its existence in something else. For essence is the foundation, like matter is for things, but accident is something in essence perceived, like for example the image of the body. After all, it is not the body which exists of the image, but the image of the body. Thus the body is essence, and the image is accident [28, p ].

8 D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok of rational knowledge and art. This can be accomplished only by man. Chance serves as a reflection of external, accidental, unstable, singular connections. It is manifested through the interaction of independent causal processes from which a number of possible outcomes arise, only one of which can be realized. In his work, Galen underscores the fact that freedom and independence are given only to man and it is this fact which distinguishes him from the rest of nature. The system proposed by Galen in his treatise Adhortatio ad artes addiscendas can be represented as follows: the noumenal realm, which is connected with the dwelling place of the various gods; the verbal realm, belonging to man; and the sensuous or non-verbal realm characteristic of the animal world. This ancient conception of reality 19 was later incorporated into the framework of Christian natural philosophy: Ñëîâåñüíî æå ßêîæå ñå î åëîâýöýõû èçìåíû è ñëîâåñüú íåâèäèìàÿ äóøüíàÿ ïîøüñòüÿ êû äàëüíèì îáëè àÿ7 óâüñòâüíî æå åæå âû áåñëîâåñüíüúèõû ðàçóìýâàåòüñÿ6 êû êðûìÿøòèè áî è ðàñòÿøòèè ñèëý è óâüñòâüíóþ èìàòü 20 [28, p ]. Galen s inclusion of the god Hermes in his treatise is curious. For Galen, Hermes symbolized the authentic knowledge given only to the Hellenes. Once Aristippus, when his ship sank, was washed up on shore near Syracuse. When he was on the beach, he became very happy because, having seen geometrical figures in the sand, he knew that he was among the Hellenes and wise men, and not among barbarians (Appendix, p. 5). In other words, people who did not have reliable scientific knowledge ( πιστ μη), were equated to the mute animals 21. This is a very important point for Ga- 19 This picture of reality cannot be considered complete due to the lack of reference to the vegetative realm and to non-spiritual, brute, material nature. The vegetative realm, including plants, and the non-spiritual realm, involving material nature, are, of course, the lowest levels of existence. However it is likely that Galen did actually adhere to this four-fold picture of reality. 20 The verbal is how man, by means of naming and declaring that which is discovered, is turned to the external and invisible movements of the soul. The sensuous is for the mute, for along with the ability to nourish themselves, grow, and give birth, they have the ability to use the senses 21 A similar understanding of knowledge to Galen s was the foundation for European technical progress when scientific knowledge for use in practical applications was raised to primary importance. len: the separation of peoples into tribes and nations does not occur on merely a biological level. It also occurs on the basis of the knowledge which each group of people possesses. For the first time, the capacity for understanding and investigating the ideal forms, by which man can reach the highest level of technical skill, served as the basis and founding principle for a group of people. Wealth and social status were nothing in comparison to true knowledge and technical skill. When the many unfortunate people, constantly striving for wealth and besieged on all sides by gold and silver, fall into difficult circumstances, destroy their bodies and souls. They are unable to see that even among the mute creatures, those who have useful skills in some art are valued above all. For example, war horses and hunting dogs are much more highly valued than the rest. It is interesting that, even slaves have command of certain skills and often earn silver by these skills, but those who have command of the slaves [their owners] do not even take care of themselves! After all, is it not the case that sometimes even a measly slave is worth a thousand drachmas while his owner is not even worth one? But what am I saying one? He might not even be taken as a gift. Do they consider themselves honorable who have not even learned a single art? They raise mute animals skilled in a variety of tasks, yet the lazy and incompetent slave they consider to be nothing significant. They concern themselves with their fields and their other properties, maintaining them in the best conditions, but for themselves they have the least concern. They don t even know whether they have a soul! Thus it is clear that they themselves deserve contempt like the slaves. That is why, if somebody met such a man, he would say to him the following: Oh man! You have a wonderful house and slaves, horses, dogs, and fields, and everything you have is beautiful, but you do not even take care of yourself. Antisthenes aptly described the rich and boorish, calling them golden cattle, and Diogenes likened them to fig trees at the edge of a cliff, as their fruit is not eaten by people but by crows and jackdaws. Sometimes those who have money do not do good deeds for the citizens, but rather waste everything on sycophants who, as soon as the money is gone, will walk past [their benefactors] without noticing them. He is no stranger to the Muses who likened such people to a spring: before, they used to draw fresh water from it, but

9 HISTORY OF MEDICINE 2014, 2 (2) when it ran dry, they, raising the bucket a little higher, found only stagnant muck. It is quite true that those who have money have fame only thanks to their money, but as soon as they are deprived of it, they are deprived of everything they have. What will happen to those people if they have nothing [other than money], and to the others who, worshipping the goddess of Fate, praise them? (Appendix, par. 6). The goal of profiting, of massing large amounts of money by any means necessary, is in Galen s view senseless. Moreover, he considers making money (unlike medicine, for example) to be a short-sighted human need, which some people try to make their life goal, even as their own true desires dissolve into the illusory. In this case, money, welfare, and happiness become merely pleasure, transforming into vicious gratification. These are the people who, in the Christian ascetic tradition, are said to âîçëþáè ãîñòåáíîå æèò1å6 òëýí1å âåêà ñåãî ïóñòîøíàãî6 à áóäóøàãî íåòëýí1ÿ è æèâîòà è áåçñìåðòè1ÿ è ðàþ è ìóêè íå ïîìÿíóâû 22 [30]. Pride in one s noble birth is the result of insufficient knowledge and a lack of virtue: Such are those that flaunt their noble blood and take pride in it beyond measure. Experiencing deficiency in their own virtue, they turn to their ancestors. Thus, they do not understand that the value of their birth, of which they are so proud, is like a coin when minted legally then it is authentic but in other cases it is false (Appendix, par. 7). In this case it is impossible to hide their own inadequacy. Knowledge and virtue, and not ancestry, social status, and wealth, are the higher standards of evaluation of any person: Do you not see that nothing prevents us from wondering at the words of Anacharsis the Scythian and calling him wise, even though he was a barbarian by birth (Appendix, par. 7). Being a wise person or philosopher, independent of ethnic heritage (even if one is a Scythian or barbarian), is more important for Galen than being an uneducated but rich and famous person. Of course, such ideas were truly revolutionary in the ancient world, where wealth and power were always considered to be more important. Galen also talks about how wise people and philosophers should conform to such ideals. Such 22 Love the temporal existence and corruption of this empty lifetime, yet not remember the future, pure life and immortality in heaven or the torments (of hell). people, he thinks, are gifted with sharp minds capable of analysis and dialectic, which helps them direct their minds towards the true ( íàñòàâè óìû ìîè íà ðàçóìû èñòèííüúè [31] put their minds on the path of true reason ). They have internal self-control, which tempers the will and gives them fortitude and, when necessary, allows you to take a stand and defend justice (or that which appears to be just). Comprehending and recognizing moments of his own unconscious, the spiritual (πνευματικ ς) person determines the value of his inner state and avoids everything separate from and in opposition to the ideal foundation of his nature. The establishment of intrinsic value and the spiritual impulse (τ πνε μα) out of one s own indistinguishability leads to the right usage of things. «Îêðüúâàåòü âýíöÿ Áû86 ßêî äà îáíàæèò ñòðàäáüú (τους άθλους 23 )» [32] 24. Inner beauty should be should be supplemented by an inner ideal constitution. For ancient Greeks, it would have been strange to think that a deformed soul could exist within a beautiful body. Galen thinks otherwise: if a man successfully acquires knowledge or art, then he has reached the highest good, but if his animal nature has defeated him, then he has acquired nothing, except perhaps for shame. The great doctor found the attraction to the temporal utterly contemptible: pointless concern with the bodily does not allow man to rise above the level of the irrational animals. The many, endlessly thinking about their bodies, have a soul which has been extinguished. The soul in which reason has become paralyzed is like the soul of the wordless animals. The gods do not need ritual sacrifice and libations, but glorification by means of art. Thus, Asclepius rose not because he was a god but because of his commitment to the art of healing. Galen says that a person should so master the art of his profession that only death can take 23 John Chrysostom uses the same terminology as Galen: we see the same term θλητ ς, meaning one who takes part in a contest, or fighter. Galen and John Chrysostom understand the positive meaning of this word only in a spiritual sense. Later on in the text, Galen contrasts the positive, spiritual sense of the word athlete with its common, material forerunner the professional sportsman, a character who has an animal-like spirit, merely entertaining audiences with his pointless athletic exercises.. 24 God gives the crown to he who accomplishes the feat (τους άθλους).

10 D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok away his hard-earned talents. 25 Knowledge, art, and skill do not perish under any circumstances, while when a rich man loses his money, he loses his significance along with it. Accordingly, according to Galen, the best wealth is that of acquired knowledge and art. Furthermore, Galen divides the various arts into three categories according to their relevance. One of these categories contains the sacred and the holy arts, the best of which is medicine, the most important and honorable art. Other arts that belong to this group are rhetoric, music, geometry, arithmetic, the art of calculation, astronomy, grammar, law, and also sculpture and painting. In the second category, according to Galen, are the various practical arts (carpentry, shoemaking, shipbuilding, military arts, etc.) In the third category he places the arts which have no practical application (acrobatics, tightrope walking, professional athletics). Galen devotes a significant portion of his work to criticizing athletes (the athletic arts), arguing the pointlessness of professional sport. He provides notable examples of when such activities did not 25 λλ τ τοια την π στασθαι τ χνην κα ναυαγ σασι συνεκκολυμβ σει περ ο τε το ς διοικο σι τ τ ν πλουσ ων ο τε το ς τελ ναις το ς μπ ροις π ρχει [14]. strengthen, but rather completely ruined the body, causing irreparable damage. Galen argues that athletic exercise does not lead to material well-being and makes the soul animal-like. Thus, Galen comes to the following important conclusions. Man s special place in the natural world has to do with his inherent ability to reason and employ (logical) speech. Human reason is always opposed to his unconscious, instinctual nature, which can be modified by the process of thinking and the use of reason. Both of these natures are innate. Human reason demands evidence, the acquisition of which is possible through the capacity of human thought to make distinctions with the help of specific skills. The innate natures allow man to acquire true knowledge, based on reason, empirical observation, and the mastery of some kind of technical art. The theory proposed by Galen encouraged the practical application of the results of reasoning. Galen accepted only active reason as capable of uncovering the laws of nature. Therefore, there is every reason to believe that Galen s gnoseological model contains several components that are characteristic of the scientific model for understanding the material world. REFERENCES 1. Styopin V.S. Civilizacija i kul tura. SPb.: Izd-vo SPbGUP (Civilization and culture.) [in Russian] St. Petersburg: Publ. SPbGUP, р. 2. Balalykin D.A. Zarozhdenie mediciny kak nauki v period do XVIII veka (The origin of medicine as a science in the period up to the 18th century) [in Russian]. Moscow: Litterra, p. 3. Balalykin D.A., Shcheglov A.P., Shok N.P. Galen: vrach i filosof (Galen: physician and philosopher) [in Russian]. M.: Vest, p. 4. Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Trans. I.Z. Naletova [in Russian]. М., p. 5. Balalykin D.A. Religiozno-filosofskie sistemy i ikh znachenie dlya istorii meditsiny. Istoriâ mediciny (Religious and philosophical systems and their importance for the history of medicine. History of medicine) [in Russian] N 1. P Balalykin D.A., Shok N.P. Vzaimodopolnyayushchee razvitie naturfilosofii i meditsiny v Drevney Gretsii. Glavnyy vrach: khozyaystvo i pravo (The complementary development of natural philosophy and medicine in ancient Greece. Chief physician: enterprise and law) [in Russian] N 2. P ; 7. Balalykin D.A., Shok N.P., Shcheglov A.P. Sintez naturfilosofskikh osnovaniy ratsional nogo znaniya v anatomo-fiziologicheskoy sisteme Galena. Ch. I. Chelovecheskiy kapital (The synthesis of the natural-philosophical foundations of rational knowledge in Galen s anatomical and physiological system. Part I. Human Capital) [in Russian] N 2(62). P Balalykin D.A., Shok N.P., Shcheglov A.P. Sintez naturfilosofskikh osnovaniy ratsional nogo znaniya v anatomo-fiziologicheskoy sisteme Galena. Ch. II. Chelovecheskiy kapital (The synthesis of the naturalphilosophical foundations of rational knowledge in Galen s anatomical and physiological system. Part II. Human Capital) [in Russian] N 3(63). P Balalykin D.A., Shcheglov A.P., Shok N.P. Edinstvo filosofskoy teorii i meditsinskoy praktiki vo vzglyadakh Galena. Filosofiya nauki (The unity of philosophical theory and practice of medicine in the views of Galen. Philosophy of science) [in Russian] N 1(60). P Draper J. The History of the Conflict between Religion and Science. N.Y., P White A.D. A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. Reprinted by G. Braziller. N.Y., P Brooke J.H. Science and religion: Some Historical Perspectives [in Russian]. М., p.

11 HISTORY OF MEDICINE 2014, 2 (2) 13. Russell C.A. Conflict of science and religion. The history of Science and religion in the Western Tradition: an encyclopedia. Ed. G.B. Ferngren. N.Y., Р Adhortatio ad artes addiscendas, ed. E. Wenkebach. Protreptikosfragment, addiscendas, ed. E. Wenkebach, Naturwissenschaften und Medizin 4.3 (1935) (Cod: 5,224: Med.). 15. Θουκυδίδου Ιστορίαι. Ι ΙΙ. 2η έκδ. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας. (1η έκδ. Οξφόρδη: Οxford University Press). Μτφρ. Ε.Κ. Βενιζέλος. [1940] Temkin O. Galenism: Rise and Decline of a Medical Philosophy. Ithaca, London: Cornall University, p. 17. Pouchenie Kirilla Ierusalimskogo, XII XIII vv. L. 62. (GIM, Sin., 478) [Homily Cyril of Jerusalem, 12th- 13th centuries. Leningrad. 62. (GIM, Sin., 478)] (in Russian). 18. Metaphysica. Ed. W.D. Ross. Aristotle s metaphysics, 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1924 (repr [of 1953 corr. edn.]): 1:980a a6; 2:1028a b29. (Cod: 80,635: Phil.). 19. Shestodnev, XIVv. L. 70 ob. (RGADA, f. 381, 67 (Tip., 175) [Hexaemeron, 14th century. p. 70v. (RGADA, f. 381, 67 (Typ., 175)] (in Russian). 20. Sophista. Ed. J. Burnet. Platonis opera, vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1900 (repr. 1967): St I.216a-268d. (Cod: 17,414: Dialog., Phil.) 21. Διογένης Λαέρτιος. Βίοι κα γν μαι τ ν ν φιλοσοφ ε δοκιμησ ντων. Oxford Βιβλίον Ζ Crito. Ed. J. Burnet. Platonis opera, vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1900 (repr. 1967): St I.43a-54e. (Cod: 4,329: Dialog., Phil.). 23. Politicus. Ed. J. Burnet. Platonis opera, vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1900 (repr. 1967): St II.257a-311c. (Cod: 18,592: Dialog., Phil.) 24. Grigoriya Bogoslova 16 slov s tolkovaniyami Nikity Irakliyskogo, XIV v. L. 34 (GIM, Sin., 954) [Gregory of Nazianzus Oration 16 with commentary by Nikita Irakliisky, 14th century. p. 34 (GIM, Sin., 954)] (in Russian). 25. Sbornik, XIV v. L. 238 (GIM, Uvar., 589) [Collection, 14th century. p. 238 (GIM, Sin., 589)] (in Russian). 26. Lestvitsa, XIII v. L. 94ob. (NIOR RGB. Rum. 199) [Ladder, 13th century. p. 94v. (SRDM RSL. Romanian. 199)] (in Russian). 27. Plato. The Republic. Collection of essays in 4 vols. [in Russian]. Vol. 3. P Izbornik Biblioteka Literatury Drevney Rusi (Miscellany Library of Literature of Ancient Rus) [in Russian]. Vol. 2. St Pb., Said E. W. Beginngs: Intention and method. N.Y., P Rukopisnyy sbornik XVII v. (Chastnoe sobr.). L. 53 ob. (Manuscript collection of the 17th century. (Private collection.). p. 53v.) [in Russian]. 31. Zhitie prepodobnogo Efrosina (Life St. Euphrosyne) [in Russian] М., P Ioann Zlatoust. Margarit (John Chrysostom. Marguerite) [in Russian]. М., P Makovelsky A.O. Drevnegrecheskie atomisty (Ancient Greek Atomists) [in Russian]. Baku, Lurye S.Y. Demokrit i induktivnaya logika. Vestnik drevney istorii (Democritus and inductive logic. Journal of Ancient History) [in Russian] N 4. P Plutarkh. Zastol nye besedy IX 3, 2, Mnasey v skholiyakh k Dionisiyu Frakiyskomu. Fragmenty rannikh grecheskikh filosofov. Ch. 1 (Table Talk 9 3, 2, Mnasey in scholia to Dionysius Thrax. Fragments of the early Greek philosophers. Part 1) [in Russian]. М., Berve G. Tirany Gretsii. Perevod s nem. Ryvkinoy O.E. (The Tyranny of the Greeks. Translated from the German) [in Russian]. Ryvkina Rostov-on-Don, P Theater Euripides. Full verse translation of all Greek plays and fragments have come down to us under this name: In three volumes with two introductions, articles about specific plays, explanatory index and a image from an antique bust of Euripides I. F. Annensky. Vol. 1 [in Russian]. St. Pb., P Oppenheim A.L. Letters from Mesopotamia. Chicago: University of Chicago Press P Received: About the authors Balalykin D.A. Doctor of Medical Sciences, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of the History of Medicine, National History and Culturology, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University. Shcheglov A.P. Doctor of Philosophy, Professor of the Department of the History of Medicine, National History and Culturology, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University. Shok N.P. Ph.D. in Political Science, Associate Professor of the Department of the History of Medicine, National History and Culturology, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University The name of the article for quotation: Philosophical points of rational knowledge in the theoretical and practical system of Galen (on the basis of the example of Adhortatio ad artes addiscendas ). Istoriâ mediciny N2 (2). P

12 D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok APPENDIX ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗΝ Adhortatio ad artes addiscendas, ed. E. Wenkebach, Protreptikosfragment, addiscendas, ed. E. Wenkebach, Naturwissenschaften und Medizin 4.3 (1935) (Cod: 5,224: Med.) 1. το νε ν ο κ ν σκητ ς στι Ε μ ν μηδ' λως λ γου μ τεστι το ς λ γοις νομαζομ νοις ζ οις δηλ ν στιν. σως γ ρ ε κα μ το κατ τ ν φων ν, ν κα προφορικ ν νομ ζουσιν, λλ το γε <κατ > τ ν ψυχ ν, ν νδι θετον καλο σι, μετ χει π ντα, τ μ ν μ λλον τ δ' ττον. τι μ ντοι πλε στον σον α τ ν διενην χασιν ο νθρωποι, πρ δηλον μ ν στιν ρ σι τ τε πλ θος τ ν τεχν ν ν μεταχειρ ζεται τ ζ ον το το κα τι μ νος νθρωπος πιστ μης πιδεκτικ ς ν ν θελ σ τ χνην μανθ νει. τ μ ν γ ρ λλα ζ α σχεδ ν τεχνα π ντ' στ πλ ν λ γων δ τινων ν λ γοις λλ κα τα τα φ σει μ λλον προαιρ σει τεχν ν ε τ χηκεν δ' νθρωπος ο τε τιν ς τ ν παρ' κε νοις μελ τητος, ε γε κα τ ν φαντικ ν μιμ σατο τ ς ρ χνας κα πλ ττει καθ περ α μ λισσαι κα κα τοι πεζ ς ν, λλ κα τ ν θε ων τεχν ν ο κ πολε πεται, ζηλ ν μ ν τ ν Ασκληπιο τ χνην ατρικ ν, ζηλ ν δ' Απ λλωνος α τ ν τε τα την κα τ ς λλας π σας ς χει, τοξικ ν μουσικ ν μαντικ ν, τι τε τ ν Μουσ ν τ ν κ στης δ αν. ο δ γ ρ γεωμετρ ας ο δ' στρονομ ας φ σταται, λλ κα τ τ ς γ ς ν ρθεν κα τ περθε το ο ρανο κατ Π νδαρον πισκοπε. ξεπορ σατο δ' π φιλοπον ας κα τ μ γιστον τ ν θε ων γαθ ν φιλοσοφ αν. δι τα τα το νυν <ε > κα λ γου μ τεστι το ς λλοις ζ οις, κατ' ξοχ ν α θις π λιν νθρωπος μ νος νομ ζεται λογικ ς. 2. π ς ο ν ο κ α σχρ ν, μ ν τ ν ν μ ν κοινωνο μεν θεο ς, το του μ ν μελε ν, σπουδακ ναι δ περ τι τ ν λλων, τ χνης μ ν ναλ ψεως καταφρονο ντα, Τ χ δ' αυτ ν πιτρ ποντα ς τ ν μοχθηρ αν μφαν σαι βουληθ ντες ο παλαιο γρ φοντες κα πλ ττοντες α τ ν ο μ νον ν ε δει γυναικ ς ρκ σθησαν (κα τοι <κα > το θ' καν ν ν νο ας σ μβολον) λλ κα πηδ λιον δοσαν ν χερο ν χειν α τ κα το ν ποδο ν π θεσαν β σιν σφαιρικ ν, στ ρησαν δ κα το ν φθαλμο ν, νδεικν μενοι δι το των π ντων τ τ ς τ χης στατον. σπερ ο ν ν νη χειμαζομ ν σφοδρ ς, ς πικλ ζεσθα τε το ς κ μασι κα κινδυνε ειν βυθισθ ναι, μοχθηρ ς ν τις πρ ξειεν πιτρ ψας τ πηδ λια κυβερν τ τυφλ, κατ τ ν α τ ν ο μαι τρ πον κ ν τ β, μειζ νων ναυαγι ν περ πολλο ς ο κους γιγνομ νων περ τ σκ φη κατ θ λατταν, ο κ ρθ ς γιγν σκοντ ς στιν πιτρ πειν αυτ ν ν τοια ταις περιστ σεσι πραγμ των τυφλ δα μονι μηδ' α τ βεβα ως στηριγμ ν. μπληκτ ς τε γ ρ στι κα νους ε ς τοσο τον ς πολλ κις το ς ξιωτ τους νδρας παρερχομ νη πλουτ ζειν το ς ναξ ους, ο δ το τους βεβα ως λλ' ως ν <α τ> δοκ π λιν α τ ν φαιρε σθαι τ δοθ ντα. τα τ τ δα μονι πλ θος νδρ ν μαθ ν ο κ λ γον πεται μηδ ποτ' ν τα τ μενο σ δι τ τ ς β σεως ε μετακ λιστον, τις α τ ν γει κα φ ρει κα κατ κρημν ν ν οτε κα θαλ ττης νθα συναπ λλυνται μ ν λλ λοις π μενοι π ντες α τ, μ νη δ' βλαβ ς κε νη διεξ ρχεται καταγελ σα τ ν λοφυρομ νων τε κα γκαλο ντων α <τ μ >την τ' ο δ ν φελος. 3. τ μ ν δ τ ς Τ χης ργα τοια τα τ ν δ' Ερμ ν τε λ γου μ ν ντα δεσπ την ργ την δ τ χνης π σης θ ασαι π λιν πως ξ πεναντ ου τ Τ χ κεκοσμ κασιν <ο > παλαιο γρ φοντ ς τε κα πλ ττοντες νεαν σκος στ ν ρα ος, ο κ π κτητον ο δ κομμωτικ ν χων κ λλος, λλ' ε θ ς στε συνεμφα νεσθαι τ ν τ ς ψυχ ς ρετ ν δι' α το. στ δ φαιδρ ς μ ν τ ς ψεις, δ δορκε δ δριμ, κα β σις τ π ντων σχημ των δραι τατ ν τε κα μεταπτωτ τατον χει τ ν κ βον. σθ' τε δ κα α τ ν τ ν θε ν το τ τ σχ ματι κοσμο σιν. δοις δ' ν το ς θιασ τας α το φαιδρο ς μ ν μο ως τ καθηγουμ ν θε, μεμφομ νους δ' ο δ ποτ' α τ ν σπερ ο τ ν Τ χην, ο δ' πολειπομ νους ποτ' ο δ χωριζομ νους, λλ'

13 HISTORY OF MEDICINE 2014, 2 (2) πομ νους τε κα δι παντ ς πολα οντας τ ς προνο ας α το 4. το ς δ γε τ Τ χ συνεπομ νους παντας μ ν ργο ς θε σ κα τεχν ν μαθε ς, χουμ νους δ' π' λπ δων ε κα θεο σ τ δα μονι συνθ οντας, ν ους μ ν γγ ς ν ους δ πορρωτ ρω, τιν ς δ κα τ ς χειρ ς α τ ς ξημμ νους. ν το τοις πασι κα τ ν Κρο σον κε νον τ ν Λυδ ν ψει κα τ ν Πολυκρ την τ ν Σ μιον, κα σως θαυμ σεις τ μ ν τ ν Πακτωλ ν δ ν οντα χρυσ ν, τ δ κα το ς θαλαττ ους πηρετο ντας χθ ς. μετ το των δ κα Κ ρον θε σ κα Πρ αμον κα Διον σιον. λλ το των α τ ν λ γον στερον ψει Πολυκρ την μ ν νεσταυρωμ νον, π Κ ρ δ Κρο σον, α τ ν δ τ ν Κ ρον π' λλοις. ψει δ κα Πρ αμον καθ ρημ νον κα Διον σιον ν Κορ νθ. ε δ κα το ς λλους πισκ ψαιο το ς πωτ ρω μ ν α τ ν θ ουσαν δι κοντας, ο μ ν τυχ ντας γε, μισ σεις λον τ ν χορ ν. ε σ <μ ν> γ ρ ντα θα κα δημαγωγο πολλο κα τα ραι κα π ρνοι κα προδ ται φ λων, ε σ δ κα φονε ς κα τυμβωρ χοι κα ρπαγες λλοι τ <τινες κα ο > μηδ τ ν θε ν α τ ν πεφεισμ νοι, λλ κα το των <τ > ερ συλ σαντες. 5. δ' τερος τ ν χορ ν π ντες μ ν κ σμιοι κα τεχν ν ργ ται, ο θ ουσι δ ο δ βο σιν ο δ' λλ λοις μ χονται λλ' ν μ σοις μ ν α το ς θε ς, μφ' α τ ν δ' παντες ν τ ξει κεκ σμηνται, χ ραν καστος ν κε νος δωκεν ο κ πολε ποντες ο μ ν γγιστα τ θε κα περ α τ ν ν κ κλ κεκοσμημ νοι γεωμ τραι κα ριθμητικο κα φιλ σοφοι κα ατρο κα στρον μοι κα γραμματικο, το των δ' φεξ ς δε τερος κ σμος ζωγρ φοι πλ σται γραμματιστα, τ κτον ς τε κα ρχιτ κτονες κα λιθογλ φοι, κα μετ' α το ς δ' τρ τη τ ξις, α λοιπα τ χναι π σαι. κατ μ ρη μ ν ο τω κεκ σμηνται π ντες δ πρ ς τ ν θε ν ποβλ πουσι κοιν τ παρ' α το προστ γματι πειθ μενοι. θε σ δ κ ντα θα πολλο ς μετ' α το το θεο, τετ ρτην δ τινα τ ξιν π τ ν λλων κκριτον, ο χ ο ο τινες σαν ο μετ τ ς Τ χης ο γ ρ ξι μασι πολιτικο ς ο δ γ νους περοχα ς ο δ πλο τ το ς ρ στους θε ς ο τος ε θισται κρ νειν, λλ το ς καλ ς μ ν βιο ντας, ν δ τα ς αυτ ν τ χναις πρωτε οντας, πομ νους δ το ς προστ γμασιν α το κα νομ μως τ ς τ χνας ργαζομ νους τιμ τε κα πρ τ ν λλων γει, περ α τ ν χων ε. το τον <μ ν ο ν λον> ο μαι τ ν χορ ν νο σας πο ς στιν ο μ νον ζηλ σεις λλ κα προσκυν σεις. Σωκρ της <γ ρ> στιν ν α τ κα Ομηρος κα Ιπποκρ της κα Πλ των κα ο το των ραστα, ο ς σα κα το ς θεο ς σ βομεν, ο ον παρχο τινες κα πηρ ται το θεο. <κα > τ ν δ' λλων π ντων ο κ στιν στις μελ θη ποτ πρ ς α το ο μ νον γ ρ δοιπορο ντων <α τ ν> πεφρ ντικεν λλ κα πλ ουσι σ μπλους στ κα ναυαγο ντων ο κ πολε πεται. Αρ στιππος γο ν πειδ ποτε πλ ων το σκ φους πολομ νου πρ ς τ ς Συρακοσ ων νας ξεβρ σθη, πρ τον μ ν θ ρρησε θεασ μενος π τ ς ψ μμου δι γραμμα γεωμετρικ ν λογ σατο γ ρ ε ς Ελλην ς τε κα σοφο ς νδρας, ο κ ε ς βαρβ ρους κειν. πειτα παραγεν μενος ε ς τ Συρακοσ ων γυμν σιον κα ταυτ τ πη φθεγξ μενος τ ς τ ν πλαν την Ο δ πουν καθ' μ ραν τ ν ν ν σπανιστο ς δ ξεται δωρ μασι; ροσι ντας τ τινας σχεν α τ κα γνωρ ζοντας στις ε η κα π ντων ν δε το μεταδιδ ντας ε θ ως. ς δ' ε ς Κυρ νην α το τ ν πατρ δα μ λλοντ ς τινες πλε ν πυνθ νοντο, μ τι το ς ο κε οις πιστ λλει, κελε ειν α το ς φη τα τα κτ σθαι τ κτ ματα κα ναυαγ σαντι συνεκκολυμβ σει. 6. πολλο δ τ ν κακοδαιμ νων κα π ντα πρ ς τ ν πλο τον ποβλεπ ντων ν τοια ταις πραγμ των περιστ σεσι γεν μενοι χρυσ ν ργυρον ξαψ μενο τε κα περιθ μενοι τ σ ματι προσαπ λεσαν α το ς κα τ ν ψυχ ν, ο δ το το δυν μενοι συνιδε ν τι κα τ ν λ γων ζ ων α το πρ τοι τ τα ς <χρηστοτ ταις> τ χναις κεκοσμημ να μ λλον σπ ζονται. κα γ ρ το ς πολεμικο ς ππους κα το ς θηρατικο ς κ νας πρ τ ν λλων τιμ σι κα το ς μ ν ο κ τας κδιδ σκονται τ χνας, π μπολυ πολλ κις ε ς α το ς ργ ριον ναλ σκοντες, αυτ ν δ' μελο σι. κα τοι γε ο κ α σχρ ν ο κ την μ ν ν οτε δραχμ ν ε ναι μυρ ων ξιον, α τ ν δ τ ν δεσπ την α το μηδ μι ς; κα τ λ γω μι ς; ο δ' ν προ κ τις τ ν τοιο τον λ βοι. μ ποθ' αυτο ς μ νους τιμ κασιν κ π ντων μηδεμ αν κμαθ ντες τ χνην; ταν γ ρ κα τ λογα τ ν ζ ων ν τεχνικο ς πιτηδε μασι παιδε ωσι

14 D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok κα ο κ την ργ ν κα τεχνον ο δεν ς ξιον νομ ζωσιν, πιμελ νται δ κα τ ν χωρ ων κα τ ν λλων κτημ των πως καστον ε ς δ ναμιν τι β λτιστον, μ νων δ' αυτ ν μελ σι, μηδ' ε ψυχ ν χουσι γιγν σκοντες, ε δηλον τι το ς ποβλ τοις τ ν ο κετ ν ο κασιν. στε τις πιστ ς νδρ τοιο τ προσηκ ντως ν ε ποι πρ ς α τ ν νθρωπ', ο κ α μ ν σο <γ'> ε εκτε κα τ νδρ ποδα π ντα κα πποι δ κα κ νες κα χωρ α κα σα κ κτησαι δι κειται καλ ς α τ ν δ σ ο κ γαθ κομιδ χει. καλ ς ο ν κα Αντισθ νης κα Διογ νης, μ ν χρυσ πρ βατα καλ ν το ς πλουσ ους κα παιδε τους, δ τα ς π τ ν κρημν ν συκα ς πεικ ζων α το ς κε νων τε γ ρ τ ν καρπ ν ο κ νθρ πους λλ κ ρακας κολοιο ς σθ ειν, το των τε τ χρ ματα μηδ ν μ ν φελος ε ναι το ς στε οις, δαπαν σθαι δ' π τ ν κολ κων, ο τινες ν ο τως τ χ π ντων α το ς ναλωθ ντων παντ ντες παρ ρχονται μ γνωρ ζειν προσποιο μενοι. θεν ο δ' τα ς κρ ναις το ς τοιο τους ε κ σας μουσ ς τις ν κα γ ρ τοι κα ο π τ ν κρην ν δρευμ νοι πρ σθεν, πειδ ν μηκ τ' χωσιν δωρ, νασυρ μενοι προσουρο σι. κα στ ν ε λογον το ς δι μηδ ν λλ' τ χρ ματα περιβλ πτους μα τ στερηθ ναι το των ε θ ς κα τ ν λλων δι τα τ' ε χον στερ σθαι. τ γ ρ ν κα π θοιεν, διον μ ν ο δ ν γαθ ν κεκτημ νοι, ε δ' π' λλοτρ οις κα το ς παρ τ ς Τ χης παιρ μενοι; 7. τοιο τοι δ τιν ς ε σι κα ο τ ν ε γ νειαν προβαλλ μενοι κα φρονο ντες π' α τ μ γα κα γ ρ κα ο τοι σπ νει τ ν δ ων γαθ ν π τ γ νος < νατρ> χουσιν, ο δ τοσο τον γιγν σκοντες ς ξ α <τ ς> αυτ ν ε γενε ας φ' σεμν νονται το ς κατ π λιν νομ σμασιν οικεν, παρ το ς θεμ νοις σχ οντα παρ' λλοις στ κ βδηλα. ο δ' η γ νεια σ' ρεν ε ς ψος μ γα; κακ ν τ μ χειν τ γ νος ο κ βοσκ με. καλ ς ο ν, ε φησιν Πλ των, θησαυρ ς α τ ν πατ ρων ρετα κ λλιον δ' ντιθε ναι δ νασθαι τ ν το Σθεν λου λ γον με ς τοι πατ ρων μ γ' με νονες ε χ μεθ' ε ναι. τα την γ ρ μ νην χοιμεν ν, ε δ τ ς στιν ε γενε ας χρε α, πρ ς ο κε ον παρ δειγμα τ ν ζ λον μ ν γ γνεσθαι ς, ε γε κατ πολ τ ς τ ν προγ νων ρετ ς πολειπ μεθα, λ πη μ ν ν ε η κ κε νοις, ε τις α το ς στιν α σθησις, α σχ νη δ' μ ν α το ς τοσ δε με ζων σ κα τ γ νος περιφαν στερον. ο μ ν γ ρ γν τες παντ πασι <κα > σημοι τ γ νει το το γο ν α τ κερδα νουσι τ μ γιγν σκεσθαι το ς πολλο ς πο ο τιν ς ε σιν σοις δ τ λαμπρ ν κα δι σημον το γ νους ο δ το λαθε ν ξουσ αν δ δωσι, τ λλο περιφαν στερον ο τοι δυστυχο σιν; κα μ ν γε κα καταγιγν σκονται μ λλον ο ν ξιοι το γ νους, στ', ε κα τις λ θιος ν πομιμν σκοι τ λαμπρ ν το γ νους, συγγνωστ τερον αυτ τ κακ ν ποφα νει. ο γ ρ μο ως ξετ ζομ ν τε κα βασαν ζομεν το ς πιτυχ ντας νθρ πους το ς τ γ νει λαμπρο ς, λλ το ς μ ν, κ ν μ τριο τινες σιν, ποδεχ μεθα τ δυσγενε τ ς νδε ας τ ν α τ αν ναφ ροντες, το ς δ' ε μηδ ν τ ν προγ νων ξιον χοιεν ο δ πω θαυμ ζομεν, ν κα τ ν λλων π ντων πολ διαφ ρωσιν. στ' ε τις ε φρονε, τ χνης σκ σει προσ τω, δι' ν κ ν ε γεν ς το γ νους ο κ ν ξιος φανε ται, κ ν μ τοιο τος π ρχ τ γ νος α τ ς πικοσμ σει, μιμησ μενος τ ν παλαι ν κε νον Θεμιστοκλ α, ς νειδιζ μενος π τ γ νει λλ' γ το ς < >μο ς α τ ς, φη, το γ νους ρξω, κα τ μ ν μ ν π' μο γ νος ρξεται, τ δ σ ν ε ς σ τελευτ σει. < ρ' ο ν ο χ> ρ ς ς ο δ ν κωλ ει τ ν Σκ θην Αν χαρσιν κα θαυμ ζεσθαι δ κα σοφ ν νομ ζεσθαι; κα τοι β ρβαρος ν τ γ νος. ο τ ς ποτε πρ ς τινος νειδιζ μενος τι β ρβαρος ε η κα Σκ θης μο μ ν, <ε πεν>, πατρ ς νειδος, σ δ τ πατρ δι, π νυ καλ ς πιπλ ξας τ μηδεν ς ξ λ γου, μ νον δ' π τ πατρ δι σεμνυνομ ν. ε γ ρ πιστ σαις το ς πρ γμασι τ ν νο ν, ο δι τ ς π λεις ε ροις ν ν δ ξ το ς πολ τας γιγνομ νους, λλ' α τ δ το ναντ ον δι το ς γαθο ς νδρας ν τα ς τ χναις κα τ ς πατρ δας α τ ν μνημονευομ νας. τ ς γ ρ < ν> ν Σταγ ρων λ γος, ε μ δι' Αριστοτ λην, τ ς δ' ν Σ λων, ε μ δι' Αρατ ν τε κα Χρ σιππον; που κα τ ν Αθην ν α τ ν μ χρι π ρρω το νομα πεφο τηκεν ο δι τ ν τ ς γ ς ρετ ν λεπτ γεως γ ρ λλ δι το ς ν α τ φ ντας, ο πλε στο τε κα ριστοι γεν μενοι μετ δοσ ν τι κα τ πατρ δι το σφετ ρου κλ ους. μ θοις δ' ν ναργ στατα τ τοιο τον ληθ ς ν, ε τ ν Υπ ρβολον τ ν Κλ ωνα λογ σαιο, τοσο τον π τ ν Αθην ν κερδ σαντας σον ν τις

15 HISTORY OF MEDICINE 2014, 2 (2) ε ς περιφ νειαν <κακ ς τ' ν κ κ> κακ ν πικτ σαιτο. ν τε σ ας Βοι τιον θνος νεπον Π νδαρ ς φησι, κα π λιν α τ ς ε φε γομεν Βοιωτ αν ν, ξι ν λου σχεδ ν θνους τ ν π' μαθε ψ γον πολ εσθαι δι τ ν αυτο μουσικ ν. 8. παιν σειε δ' ν τις κα τ ν Αθ νησι νομοθ την, ς τ ν μ διδ ξαντα τ χνην κ λυε πρ ς το παιδ ς τρ φεσθαι. τ χνης <γ ρ> π σης κατ' κε νον μ λιστα τ ν χρ νον σκουμ νης ν χ' ραι τατα φα νεται τ σ ματα, πολλο ς συν βη περιβλ πτοις δι κ λλος γεγενημ νοις μελ σαι τ ς αυτ ν ψυχ ς, ε θ' στερον τ' ο δ ν φελος λ γειν ε θ' φελεν τ κ λλος, με δι λεσε,κακ ς λ σθαι. τηνικα τα δ' α το ς κα τ το Σ λωνος ε σ ρχεται σκοπε σθαι κελε οντος ν το ς μ λιστα τ τ λος το β ου. ε τα κα τ γ ρ λοιδορο νται, δ ον αυτο ς, κα τ ν Ε ριπ δην παινο σι λ γοντα ο γ ρ φελ σιμον περαιτ ρω τ κ λλος μ σον λαβε ν. μεινον ο ν στιν γνωκ τας τ ν μ ν τ ν μειρακ ων ραν το ς ρινο ς νθεσιν οικυ αν λιγοχρ νι ν τε τ ν τ ρψιν χουσαν παινε ν τε κα < πα ρειν> τ ν Λεσβ αν λ γουσαν μ ν γ ρ καλ ς σσον δε ν π λεται <καλ ς>, δ κ γαθ ς α τ κα κα καλ ς σται, πε θεσθαι δ κα Σ λωνι τ ν α τ ν γν μην νδεικνυμ ν, <μεμαθηκ τας ν το β ου> τ λει γ ρας καθ περ χαλεπ ν φεδρε ον[τα] χειμ να, δε μενον ο χ ποδημ των μ νον κα σθ τος λλ κα ο κ σεως πιτηδε ας κα μυρ ων λλων, παρασκευ ζεσθαι πρ ς α τ καθ περ γαθ ν κυβερν την κ πολλο πρ ς χειμ να μοχθηρ ν γ ρ τ εχθ ν δ τε ν πιος γνω. πρ ς τ γ ρ ν κα φα η τις ε ναι χρ σιμον ν σκητον ν ου κ λλος; ρ γ' ε ς π λεμον; κα μ ν ο κ < ν> στ χως τις πιφων σειε το ς τοιο τοις λλ σ γ' μερ εντα μετ ρχεο ργα γ μοιο < > λλ' ε ς ο κον ο σα τ σ' α τ ς ργα κ μιζε. κα γ ρ Νιρε ς κ λλιστος μ ν ν ρ π Ιλιον λθεν, λλ' λαπαδν ς ην, κα δι το θ' παξ α το μ νον μνημ νευσεν Ομηρος ν νε ν καταλ γ πρ ς π δειξιν, μο δοκε ν, τ ς τ ν καλλ στων νδρ ν χρηστ ας, ταν α το ς π ρχ μηδ ν λλο τ ν ε ς τ ν β ον χρησ μων. ο δ μ ν ε ς π ρον χρημ των, ε τινες τ ν κακοδαιμ νων λ γειν τολμ σι, τ κ λλος στ χρ σιμον. μ ν γ ρ λευθ ρι ς τε κα νδοξος κα β βαιος χρηματισμ ς π τ χνης γ γνεσθαι π φυκεν, δ' π σ ματος κα κ λλους α σχρ ς στι κα δι παντ ς πονε διστος. χρ το νυν τ ν ν ον πειθ μενον τ παλαι παραγγ λματι τ ν αυτο μορφ ν ν κατ πτρ θεασ μενον, ε μ ν καλ ς ε η τ ν ψιν, σκ σαι τοια την ε ναι κα τ ν ψυχ ν, τοπον γησ μενον ν καλ σ ματι ψυχ ν α σχρ ν ο κε ν, ε δ' α σχρ ς α τ φα νοιτο τ ν το σ ματος δ αν ε ναι, τοσ δε μ λλον πιμεληθ ναι τ ς ψυχ ς, ν' χ λ γειν τ Ομηρικ ν λλος <μ ν> γ ρ τ' ε δος κιδν τερος π λει ν ρ λλ θε ς μορφ ν πεσι στ φει, ο δ τ' ς α τ ν τερπ μενοι λε σσουσιν δ' σφαλ ως γορε ει α δο μειλιχ, μετ δ πρ πει γρομ νοισιν ρχ μενον δ' ν στυ θε ν ς ε σορ ωσιν. ξ π ντων το νυν τ ν ε ρημ νων το ς γε μ παντ πασιν νο τοις ναργ ς φα νεται μ τ' π γ νους λαμπρ τητι μ τ' π πλο τ τε κα κ λλει θαρρ σαντας καταφρον σαι τ χνης σκ σεως. α τ ρκη μ ν ο ν κα τα τα κ λλιον δ' σως προσθε ναι κα τ το Διογ νους ο ον γαθ ν τινα π δ ν ς <γ'> στι μενος παρ τινι τ ν μ ν αυτο π ντων κριβ ς προνενοημ ν, μ νου δ' αυτο παντ πασιν μεληκ τι, χρεμψ μενος ς πτ σων ε τ' ν κ κλ περισκοπ σας ε ς ο δ ν μ ν τ ν π ριξ πτυσεν, α τ δ μ ν προσ πτυσε τ δεσπ τ τ ς ο κ ας. γανακτο ντος δ' α το κα τ ν α τ αν ρωτ ντος ο δ ν φησεν ρ ν ο τως μελημ νον τ ν κατ τ ν ο κ αν ς κε νον. το ς γ ρ το χους παντας ξιολ γοις γραφα ς κεκοσμ σθαι, τ δ' δαφος κ ψ φων πολυτελ ν συγκε σθαι θε ν ε κ νας χον <θ>αυμαστ ς διατετυπωμ νας, παντ <τε> τ σκε η λαμπρ κα καθαρ κα τ ς στρωμν ς κα τ ς κλ νας ε ς κ λλος ξησκ σθαι, μ νον δ' κε νον ρ ν μελημ νον ε θ σθαι δ' πασιν νθρ ποις ε ς το ς τιμοτ τους τ ν παρ ντων τ πων ποπτ ειν. μ το νυν σ ς, μειρ κιον, ξιον το προσπτ εσθαι γεν σθαι σεαυτ ν, μηδ' ν παντ σοι τ λλα κ λλιστα διακε σθαι δοκ. σπ νιον μ ν γ ρ στι κα τ τυχε ν α τ ν μο π ντων, ς ε γεν τε κα πλο σιον ε ναι κα καλ ν μα τ ν α τ ν. ε δ' ρα κα συν λθοι ποτ, δειν ν ν ε η μ νον ν πασι το ς π ρχουσιν α τ ν κατ πτυστον ε ναι

16 D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok 9. γετ' ο ν, πα δες, π σοι τ ν μ ν κηκο τες λ γων π τ χνης μ θησιν ρμησθε μ τις μ ς πατε ν κα γ ης ν ρ παρακρουσ μεν ς ποτε ματαιοτεχν αν κακοτεχν αν κδιδ ξηται, γιγν σκοντας ς π σοις τ ν πιτηδευμ των ο κ στι τ τ λος βιωφελ ς, τα τ' ο κ ε σ τ χναι. κα περ μ ν τ ν λλων μ ς κα π νυ π ποιθα γιγν σκειν τι μηδ ν το των στ τ χνη, ο ον τ τε πετευρ ζειν κα βαδ ζειν π σχοιν ων λεπτ ν ν κ κλ τε περιδινε σθαι μ σκοτο μενον < τινα τ ς μικροτεχν ας ποτελ σματα τεχνιτε ειν> ο α τ Μυρμηκ δου το Αθηνα ου κα Καλλικρ τους το Λακεδαιμον ου. τ δ τ ν θλητ ν πιτ δευμα μ νον ποπτε ω, μ ποτ' ρα το το κα μην σ ματος παγγελλ μενον κα τ ν παρ το ς πολλο ς δ ξαν παγ μενον, <κα μ λιστα> δημοσ παρ το ς πατρ σι τετιμημ νον μερησ αις ργυρ ου δ σεσι κα λως σα το ς ριστε σι τετι[μη]μ νον, ξαπατ σ τιν τ ν ν ων ς προκριθ να τινος τ χνης. θεν μεινον προδιασκ ψασθαι περ α το ε εξαπ τητος γ ρ καστος ν ο ς στιν πρ σκεπτος. τ δ τ ν νθρ πων γ νος, πα δες, πικοινωνε θεο ς τε κα το ς λ γοις ζ οις, το ς μ ν καθ' σον λογικ ν στι, το ς δ καθ' σον θνητ ν. β λτιον ο ν στι τ ς πρ ς τ κρε ττονα κοινων ας α σθαν μενον πιμελ σασθαι παιδε ας, ς τυχ ντες μ ν τ μ γιστον τ ν γαθ ν ξομεν, ποτυχ ντες δ' ο κ α σχυνο μεθα τ ν νο των ζ ων λαττο μενοι. σ ματος δ' σκησις θλητικ ποτυγχανομ νη μ ν α σχ στη, πιτυγχανομ νη δ τ ν λ γων ζ ων ο δ πω κρε ττων. τ ς γ ρ λε ντων λεφ ντων λκιμ τερος, τ ς δ' κ τερος λαγωο ; τ ς δ' ο κ ο δεν, ς κα το ς θεο ς δι' ο δ ν λλ' δι τ ς τ χνας παινο μεν, ο τως κα τ ν νθρ πων το ς ρ στους θε ας ξιωθ ναι τιμ ς, ο χ τι καλ ς δραμον ν το ς γ σιν δ σκον ρριψαν διεπ λαισαν, λλ δι τ ν π τ ν τεχν ν ε εργεσ αν. Ασκληπι ς γ τοι κα Δι νυσος, ε τ' νθρωποι πρ τερον στην ε τ' ρχ θεν θεο, τιμ ν ξιο νται μεγ στων, μ ν δι τ ν ατρικ ν, δ' τι τ ν περ τ ς μπ λους μ ς τ χνην δ δαξεν. ε δ' ο κ θ λεις μο πε θεσθαι, τ ν γε θε ν α δ σθητι τ ν Π θιον ο τ ς στιν κα τ ν Σωκρ την ε π ν νδρ ν π ντων σοφ τατον ε ναι, κα τ Λυκο ργ προσφων σας δ' ε πεν κεις, Λυκ οργε, μ ν ποτ π ονα νη ν Ζην φ λος κα π σιν Ολ μπια δ ματ' χουσι. δ ζω σε θε ν μαντε σομαι νθρωπον, λλ' τι κα μ λλον θε ν λπομαι, Λυκ οργε. δ' α τ ς ο τος θε ς κα τ ν Αρχ λοχον τεθνε τα φα νεται τιμ ν ο τ μ τρια τ ν γο ν φον α βουλ μενον ε σελθε ν ε ς τ ν νε ν α το διεκ λυσεν ε π ν Μουσ ων θερ ποντα κατ κτανες ξιθι νηο. 10. λ γε δ μοι κα σ τ ς τ ν θλητ ν προσαγορε σεις. λλ' ο κ ρε ς τι μηδ' χεις ε πε ν, ε μ τι το μ ρτυρος ς ο κ ξι χρεω κατ γνωκας μφα νειν γ ρ οικ ς τι τοιο τον, ταν π το ς πολλο ς τ ν λ γον γ ς μ ρτυρας κα τ ν παρ το των παινον προχειρ ζ. κα τοι <γ'> ο τε νοσ ν ε ο δ' τι το ς πολλο ς ν πιτρ ψαις α τ ν λλ' λ γοις δ τισιν ξ π ντων κα το των το ς ατρικωτ τοις, ο τ' ο ν πλ ων πασι το ς συμπλ ουσιν λλ' ν τ κυβερν τ, τι τε π τ ν σμικροτ των τ κτονι μ ν τεκταιν μενος, ποδημ των δ χρ ζων τ σκυτοτ μ. π ς ν ο ν νθα περ πρωτε ων γ ν στι, σαυτ διδο ης τ ς κρ σεως τ ν ξουσ αν, φελ μενος α τ ν τ ν σοφωτ ρων κατ σαυτ ν; παρ ημι γ ρ τ γε ν ν ε ναι μεμν σθαι τ ν θε ν. κουσον ο ν πως Ε ριπ δης φρονε περ τ ν θλητ ν κακ ν γ ρ ντων μυρ ων καθ' Ελλ δα ο δ ν κ κιον στιν θλητ ν γ νους ο πρ τον ο κε ν ο τε μανθ νουσιν ε ο τ' ν δ ναιντο. π ς γ ρ στις στ' ν ρ γν θου τε δο λος νηδ ος θ' ττημ νος, κτ σαιτ' ν λβον ε ς πεκτροφ ν π τρας; ο δ' α π νεσθαι κ ξυπηρετε ν τ χαις <ο ο τ'> θη γ ρ ο κ θισθ ντες καλ σκληρ ς μεταλλ σσουσιν ε ς τ μ χανον. τι δ κα τ ν πιτηδευομ νων α το ς καστον χρηστ ν στιν, κουε π λιν ε περ θ λεις φησιν τ ς γ ρ παλα σας ε, τ ς κ πους ν ρ δ σκον ρας γν θον πλ ξας καλ ς π λει πατρ στ φανον ρκεσεν λαβ ν; ε δ κα το των τι λεπτομερ στερον κο ειν θ λεις, κουε π λιν φησι π τερα μαχο νται πολεμ οισιν ν χερο ν δ σκους χοντες δι' σπ δων ποσ θ οντες κβαλο σι πολεμ ους π τρας; ο δε ς σιδ ρου τα τα μωρα νει π λας. π τερον ο ν Ε ριπ δου μ ν κα τ ν

17 HISTORY OF MEDICINE 2014, 2 (2) τοιο των καταγν μεν, το ς δ φιλοσ φοις πιτρ ψωμεν τ ν κρ σιν; λλ κα πρ ς το των π ντων σπερ ξ ν ς στ ματος μολ γηται φα λον ε ναι τ πιτ δευμα. ο δ μ ν ο δ τ ν ατρ ν τις π νεσεν α τ πρ τον μ ν γ ρ Ιπποκρ τους κο σ λ γοντος δι θεσις θλητικ ο φ σει, ξις γιειν κρε σσων, πειτα δ κα τ ν λλων π ντων τ ν μετ' α τ ν ρ στων ατρ ν. λως μ ν ο ν π μ ρτυρος ο κ βουλ μην κρ νεσθαι ητορικο γ ρ τ τοιο τον μ λλον τιμ ντος λ θειαν νδρ ς μως δ' πειδ τινες π τ ν τ ν πολλ ν παινον καταφε γουσι κα τ ν παρ το των κεν ν δ ξαν, φ ντες α τ <καθ' αυτ τ > πιτ δευμα γυμν ν τ ν ξωθεν σκοπε ν, ναγκ σθην κ γ το τους προχειρ σασθαι το ς μ ρτυρας, ν' τι μηδ' ντα θα πλ ον χουσ τι γιγν σκωσιν. θεν ο δ τ τ ς Φρ νης καιρον δη μοι διηγ σασθαι. α τη ποτ' ν συμποσ, παιδι ς τοια της γενομ νης ς καστον ν μ ρει προστ ξαι το ς συμπ ταις βο λοιτο, θεασαμ νη παρο σας γυνα κας γχο σ τε κα ψιμυθ κα φ κει κεκαλλωπισμ νας κ λευσεν δατος κομισθ ντος ρυσαμ νας τα ς χερσ προσενεγκε ν παξ α τ τ προσ π κα μετ το το ε θ ως πομ ξασθαι σινδον, κα α τ πρ τη το τ' πραξε. τα ς μ ν ο ν λλαις π σαις σπ λου τ πρ σωπα πληρ θη, κα ν μοι τατα δε ν το ς μορμολυκε οις, α τ δ <κα > καλλ ων φ νη μ νη γ ρ ν καλλ πιστ ς τε κα α τοφυ ς καλ, μηδεμι ς πανουργ ας κομμωτικ ς δεομ νη. σπερ ο ν τ ληθιν ν κ λλος κριβ ς ξετ ζεται μ νον α τ καθ' αυτ τ ν ξωθεν α τ προσ ντων π ντων γυμνωθ ν, ο τω κα τ ν θλητικ ν πιτ δευσιν ξετ ζεσθαι προσ κει μ νην, ε τι φα νοιτ' χειν χρ σιμον κοιν τα ς π λεσιν δ το ς μεταχειριζομ νοις α τ ν. 11. γαθ ν ο ν τ ν ν τ φ σει τ ν μ ν περ ψυχ ν ντων τ ν δ περ σ μα τ ν δ' κτ ς, κα παρ τα τ' ο δεν ς λλου γ νους γαθ ν πινοουμ νου, τι μ ν τ ν ψυχικ ν γαθ ν ο δ' ναρ ποτ μετειλ φασιν ο θλο ντες ε δηλον παντ. τ ν ρχ ν γ ρ ο δ' ε ψυχ ν χουσι γιγν σκουσι τοσο τον ποδ ουσι το λογικ ν α τ ν π στασθαι. σαρκ ν γ ρ ε κα α ματος θρο ζοντες πλ θος ς ν βορβ ρ πολλ τ ν ψυχ ν παντελ ς χουσι κατεσβεσμ νην, ο δ ν κριβ ς νο σαι δυναμ νην λλ' νουν μο ως το ς λ γοις ζ οις. σως δ' < ν> μφισβητ σειαν ς <ε εν> τ ν περ τ σ μ τινος γαθ ν π βολοι. π τερον ο ν τ ς τιμιωτ της γιε ας μφισβητ σουσιν; λλ' ο δ νας λλους ν ε ροις ν σφαλερωτ ρ διαθ σει σ ματος, ε περ Ιπποκρ τει δε πιστε ειν ε π ντι τ ν κα π' κρον ε εξ αν σφαλερ ν π ρχειν, ν μεταδι κουσιν ο τοι. κα δ κα τ σκησις [τ ς] γιε ης κορ η τροφ ς, οκν η π νων Ιπποκρ τει καλ ς ε ρημ νον παινε ται πρ ς π ντων. ο δ το ναντ ον πιτηδε ουσιν, περπονο ντ ς τε κα περπιπλ μενοι κα λως τ ν το παλαιο λ γον ς Κ ροιβ<ος> νο τως κατεγνωκ τες. μ ν γ ρ γιειν ν δ αιταν ποτιθ μενος λεγε π νοι σιτ α ποτ πνοι φροδ σια, π ντα μ τρια, ο δ τ γυμν σια π ρα το προσ κοντος κ στης μ ρας διαπονο σι τροφ ς τε προσφ ρονται σ ν ν γκ, πολλ κις χρι μ σων νυκτ ν κτε νοντες τ ν δωδ ν, ς προσηκ ντως ν τιν' π' α τ ν ε πε ν λλοι μ ν α θεο τε κα ν ρες πποκορυστα ε δον πανν χιοι μαλακ δεδμημ νοι πν λλ' ο κ θλητ ς κακοδα μονας πνος μαρπτεν. ν λ γον το νυν το τοις κα τ ν πνων α το ς χει συμμ τρησις. ν κα γ ρ ο κατ φ σιν βιο ντες π τ ν ργων < συχ αν> χουσιν δεσμ των δε μενοι, τηνικα θ' ο τοι διαν στανται τ ν πνων, στ' οικ ναι τ ν β ον α τ ν ν διαγωγ πλ ν γ' σον ο μ ν ες ο χ περπονο σιν ο δ πρ ς ν γκην σθ ουσιν, ο δ κα τα τα π σχουσι κα οδοδ φναις ν οτε τ ν τα διακνα ονται. μ ν ο ν παλαι ς [ Ιπποκρ της] πρ ς ο ς ε πον μπροσθεν τι κα τα τ φησι τ κατ πολ κα ξαπ νης πληρο ν κενο ν θερμα νειν ψ χειν λλως πωσο ν τ σ μα κινε ν σφαλερ ν. π ν γ ρ, φησ, τ πολ τ φ σει πολ μιον. ο δ' ο τε το των πα ουσιν ο τε τ ν λλων σα καλ ς ε π ντος κε νου παραβα νουσιν, λλ π ντ' ξ πεναντ ου το ς γιεινο ς παραγγ λμασιν πιτηδε ουσιν. κα δι το τ' ν γωγε φα ην σκησιν ο χ γιε ας λλ ν σου μ λλον ε ναι τ πιτ δευμα το το. <τα τ > δ' ο μαι κα α τ ν τ ν Ιπποκρ την φρονε ν, πειδ ν λ γ δι θεσις θλητικ ο φ σει, ξις γιειν κρε σσων. ο γ ρ μ νον το κατ φ σιν στερ σθαι τ πιτ δευμα δι' ν ε πεν δ λωσεν, λλ' ο δ' ξιν ν μασε τ ν δι θεσιν α τ ν, φαιρο μενος κα τ ς προσηγορ ας

18 D.A. Balalykin, A.P. Shcheglov, N.P. Shok α το ς προσαγορε ουσιν παντες ο παλαιο το ς ντως για νοντας. μ ν γ ρ ξις μμον ς τ ς στι κα δυσαλλο ωτος δι θεσις, δ τ ν θλητ ν π' κρον ε εξ α σφαλερ τε κα ε μετ πτωτος, ο τε γ ρ πρ σθεσιν τι δι τ ν κρ τητα χωρε κα τ μ δ νασθαι μ νειν π τα το μηδ' τρεμε ν λοιπ ν χει τ ν π τ χε ρον δ ν. ο τως μ ν θλο σιν α το ς δι κειται τ σ μα, καταλ σασι δ πολ δ τι χε ρον. νιοι μ ν γ ρ μετ' λ γον ποθν σκουσιν, νιοι δ' π πλ ον <μ ν> κουσιν λικ ας, λλ' ο δ' α το γηρ σιν ο δ κ ν φ κωντα ποτ' ε ς το το, τ ν Ομηρικ ν ο δ ν πολε πονται Λιτ ν, χωλο τε υσο τε παραβλ π ς τ' φθαλμ ποτελο μενοι. ς γ ρ τ διασεισθ ντα τ ν τειχ ν π μηχανημ των το μως π τ ς τυχο σης διαλ εται βλ βης, ο τε σεισμ ν ο τ' λλην τιν βραχυτ ραν δυν μενα φ ρειν περ στασιν, ο τω κα τ τ ν θλητ ν σ ματα σαθρ κα σθεν τα ς κατ τ ν πιτ δευσιν γεγον τα πληγα ς τοιμα πρ ς τ π σχειν στ ν π τα ς τυχο σαις προφ σεσιν. ο μ ν γ ρ φθαλμο περιορωρυγμ νοι πολλ κις θ' δ ναμις ο κ τ' ντ χει πληρο νται ευμ των, ο δ' δ ντες τε διασεσεισμ νοι πολλ κις πιλειπο σης ν τ χρ ν τ ς δυν μεως α το ς το μως κπ πτουσι, τ δ λυγισθ ντα τ ν ρθρων σθεν πρ ς π σαν τ ν ξωθεν β αν γ γνεται, κα π ν γμα κα σπ σμα δ ως κινε ται. σωματικ ς μ ν ο ν γιε ας νεκα φανερ ν ς ο δ ν λλο γ νος θλι τερ ν στι τ ν θλητ ν. στ' ε κ τως ν τις ε ποι συγγεν ς νομ ζεσθαι <το ς θλητ ς τε κα το ς θλ ους, τοι γε π το θλ ου> τ ν θλητ ν προσαγορευθ ντων π το θλητο τ ν προσηγορ αν τ ν θλ ων σχηκ των κοιν ς μφοτ ρων καθ περ π πηγ ς μι ς τ ς θλι τητος νομασμ νων. 12. λλ' πειδ κα περ το μεγ στου τ ν σωματικ ν γαθ ν τ ς γιε ας σκ μμεθα, μεταβ μεν π τ λοιπ. τ μ ν δ περ κ λλους ο τως α το ς χει, σ<τε> μ μ νον φελ θησαν <μηδ ν> τι πρ ς τ ς θλ σεως τ ν φ σιν, λλ κα πολλο ς α τ ν π νυ συμμ τρως χοντας τ ν μελ ν ο γυμναστα παραλαβ ντες, περπι ναντες δ κα διασ ξαντες α ματ τε κα σαρξ ν ε ς το ναντ ον γαγον. ν ων δ κα τ πρ σωπα παντ πασιν μορφα κα δυσειδ κατ στησαν κα μ λιστα τ ν παγκρ τιον πυγμ ν σκησ ντων. ταν δ κα τ ν μελ ν < λλ λοις τι> τελ ως ποκλ σωσιν διαστρ ψωσιν το ς φθαλμο ς κκ ψωσι, τ τ' ο μαι τ τε κα μ λιστα τ < κ> τ ς πιτηδε σεως α τ ν ποτελο μενον κ λλος ναργ ς ρ σθαι. τα τα μ ν ο ν α το ς για νουσιν ε ς κ λλος ε τ χηται, καταλ σασι δ κα τ λοιπ <τ ν> το σ ματος α σθητηρ ων προσαπ λλυται κα π νθ' ς ε πε ν τ μ λη διαστρεφ μενα παντο ας μορφ ας α τια γ γνεται. 13. λλ' σως τ ν <μ ν> ε ρημ νων ο δεν ς, σχ ος <δ'> ντιποι σονται το το γ ρ ε ο δ' τι φ σουσιν, σχυρ τατοι π ντων ε ναι. πο ας, πρ ς θε ν, σχ ος κα πρ ς <τ > χρησ μης; π τερον τ ς ε ς τ γεωργικ τ ν ργων; π νυ μ ν ο ν καλ ς σκ πτειν θερ ζειν ρο ν < > τι τ ν λλων τ ν κατ γεωργ αν δ νανται. λλ' σως <τ ς> ε ς τ πολεμικ ; τ ν Ε ριπ δην α θ ς μοι κ λει, στις α το ς μν σει λ γων π τερα μαχο νται πολεμ οισιν, ν χερο ν δ σκους χοντες; τ γ ρ ντι ο δε ς σιδ ρου τα τα μωρα νει π λας. λλ πρ ς κρ ος κα θ λπος σχυρο ; α το γε το Ηρακλ ους ζηλωτα, ς ν κα χειμ νος κα θ ρους σκ πεσθαι δ ρματι, ς νυπ δετοι διατελε ν, πα θριοι κοιμ σθαι, χαμευνε ν ν πασι γ ρ το τοις τ ν νεογν ν πα δων ε σ ν σθεν στεροι. ν τ νι το νυν τι τ ν σχ ν πιδε ξονται π τ νι μ γα φρον σουσιν; ο γ ρ δ πουθεν π τ το ς σκυτοτ μους <το ς> τ κτονας το ς ο κοδ μους ο ο τ' ε ναι καταβ λλειν ν παλα στρ τε κα σταδ ; τ χ' ο ν π τ δι' λης μ ρας κον εσθαι <θαυμ ζεσθαι> δικαιο σιν λλ το τ γε κα το ς ρτυξι κα το ς π ρδιξιν π ρχει, κα ε περ π το τ, μ γα χρ φρονε ν <κα > π τ δι' λης μ ρας βορβ ρ λο εσθαι. λλ ν Δ α τ ν ερουργημ νων να τα ρων ναθ μενος το ς μοις Μ λων κε νος Κροτωνι της διεκ μισ ποτε τ στ διον. τ ς περβαλλο σης νο ας, ς μηδ το το γιγν σκειν τι πρ βραχ ος τ βαρ τατον το το σ μα το τα ρου ζ ντος β σταζεν ψυχ το ζ ου, κα πολλ γ' κοπ τερον Μ λων, ε γε κα θε ν δ νατο βαστ ζουσα λλ' μως ο δεν ς ν ξ α, παραπλησ ως τ Μ λωνος. δ λωσε δ κα τελευτ τ νδρ ς πως ν ν ητος ς γε θεασ μεν ς ποτε νεαν σκον σχ ζοντα κατ μ κος ξ λον νθ σει σφην ν, κε νον μ ν π στησε καταγελ σας,

19 HISTORY OF MEDICINE 2014, 2 (2) α τ ς δ δι τ ν αυτο χειρ ν μ νων τ λμησε διασπ ν α τ. κ πειθ' σον ε χεν σχ ος ε θ ς ν τ πρ τ προσβολ πληρ σας δι στησε μ ν κατ ρωσε τ μ ρη το ξ λου, τ ν σφην ν δ' κπεσ ντων ν τ δε τ λοιπ ν το ξ λου μ ρος δυνατ ν διαστ σαι μ χρι πολλο μ ν ντε χεν, στερον δ νικηθε ς ο κ φθασε κομ σασθαι τ ς χε ρας, λλ' π τ ν μερ ν το ξ λου συνελθ ντων λλ λοις καταληφθε σαι συνετρ βησαν μ ν α ται πρ ται, θαν του δ' ο κτρο τ Μ λωνι κατ στησαν α τιαι. π νυ μ ν ο ν νησεν α τ ν ε ς τ μηδ ν παθε ν νεκρ ς τα ρος ν τ σταδ βασταχθε ς τ κοιν ν τ ν Ελλ νων σωσεν ν, ν κα πρ ς τ ν β ρβαρον πολ μουν, τοια τη το Μ λωνος ν ργεια περ τ ν τα ρον, λλ' ο χ Θεμιστοκλ ους σοφ α πρ τον μ ν ποκριναμ νου καλ ς τ ν χρησμ ν, ε τα στρατηγ σαντος ς χρ ν; σοφ ν γ ρ ν βο λευμα <τ ς> πολλ ς χ ρας νικ, σ ν πλοις δ' μαθ α χε ρον κακ ν. τι μ ν ε ς ο δ ν τ ν κατ τ ν β ον ργων χρ σιμος τ ν θλητ ν σκησις ε ο δ' τι σαφ ς δη γ γονεν τι δ κα ν α το ς ο ς σκο σιν ο δεν ς ε σιν ξιοι λ γου μ θοιτ' ν, ε διηγησα μην μ ν τ ν μ θον κε νον, ν τ ν ο κ μο σων νδρ ν τις ντε νας πεσι διεσκε ασεν. στ δ ο τος ε Δι ς γν μ π σι το ς ζ οις μ νοια κα κοινων α γ νοιτο πρ ς τ ν β ον, ς τ ν ν Ολυμπ κ ρυκα μ μ νον νθρ πους το ς γωνιουμ νους καλε ν λλ κα π σιν πιτρ πειν το ς ζ οις ε ς τ στ διον κειν, ν <το ς γ σιν> ο δ να ν νθρωπον ο μαι στεφθ σεσθαι. ν μ ν γ ρ δολιχ <κα > π ρτατος, φησ ν, σσεται ππος, τ στ διον δ λαγω ς πο σεται, ν δ δια λ δορκ ς ριστε σει. μερ πων δ' ναρ θμιος ο δε ς ν ποσ ν, κο φων σκ τορες, θλιοι νδρες. λλ' ο δ τ ν φ' Ηρακλ ους τις λ φαντος λ οντος σχυρ τερος ν φανε η. ο μαι δ' τι κα τα ρος πυγμ στεφθ σεται. κα δ λ ξ νος, φησ ν, ε τις ρ ζειν βο λεται α τ, ο σει τ ν στ φανον. α τ ρ ν στορ πολυπε ρου γρ ψετ' γ νος, < ς> τ γε παγκρ τιον <κρατερ ν> ν κησ ποτ' νδρα (ε κοστ δ' πι πρ τη λυμπι ς ν τ' ν κα) Ογκηστ ς. π νυ χαρι ντως ο τος μ θος πιδε κνυσι τ ν θλητικ ν σχ ν ο τ ν νθρωπ νων ο σαν σκημ των κα τοι γ' ε μηδ' ν σχ ι πρωτε ουσι τ ν ζ ων ο θλητα, τ νος ν τι τ ν λλων π βολοι γενηθε εν γαθ ν; 14. ε δ κα τ ν δον ν σ ματ ς τις γαθ ν ε ναι φα η, ο δ α τ ς τα της α το ς μ τεστιν ο τ' ο ν θλο σιν ο τε καταλ σασιν, ε γε παρ μ ν τ ν τ ς θλ σεως χρ νον ν π νοις τε κα ταλαιπωρ αις ε σ ν, ο γυμναζ μενοι μ νον λλ κα πρ ς ν γκην σθ οντες, ν κα δ κα καταλ σαντες τ χοιεν, ν πηροι τ πλε στα μ ρη το σ ματος γ γνονται. τ χ' ο ν π τ χρ ματα π ντων θρο ζειν πλε στα σεμν νονται κα μ ν στιν μ ν θε σασθαι π ντας α το ς φε λοντας ο μ νον κε νον τ ν χρ νον καθ' ν θλο σιν λλ κα καταλ σαντας τ ν σκησιν, ο δ' ν ε ροις θλητ ν ο δ να πλουσι τερον ν ς τ ν πιτυχ ντων ο κον μων νδρ ς πλουσ ου. στ δ' ο δ' α τ τ πλουτε ν ξ πιτηδε ματος ξι λογον πλ ς, λλ τ τοια την π στασθαι τ χνην κα ναυαγ σασι συνεκκολυμβ σει περ ο τε το ς διοικο σι τ τ ν πλουσ ων ο τε το ς τελ ναις το ς μπ ροις π ρχει. κα τοι πλουτο σιν ξ πιτηδευμ των ο τοι μ λιστα, λλ' ν πολ σωσι τ χρ ματα, συναπολλ ουσιν α το ς κα τ ς πρ ξεις, φορμ ς μ ν τινος χρημ των ε ς α τ ς δε μενοι, τ δ' ο κ χειν τα την <α θις> ρξασθαι τ ς ρχα ας πρ ξεως δυνατο ντες ο δ γ ρ δανε ζει τις α το ς χωρ ς νεχ ρων ποθηκ ν. στ' ε κα πρ ς χρηματισμ ν σφαλ τε κα ο κ δοξον ξιο τις μ ς παρεσκευ σθαι, τ χνην σκητ ον στ κα δι παντ ς το β ου παραμενο σαν. λλ διττ ς ο σης διαφορ ς τ ς πρ της ν τα ς τ χναις ( νιαι μ ν γ ρ α τ ν λογικα τ' ε σ κα σεμνα, τιν ς δ' ε καταφρ νητοι κα δι τ ν το σ ματος π νων, ς δ βανα σους τε κα χειρωνακτικ ς νομ ζουσιν), μεινον ν ε η το προτ ρου γ νους τ ν τεχν ν μετ ρχεσθα τινα. τ γ ρ τοι δε τερον γ νος α τ ν πιλε πειν ε ωθε γηρ ντας το ς τεχν τας. ε σ δ' κ το προτ ρου γ νους ατρικ τε κα ητορικ κα μουσικ, γεωμετρ α τε κα ριθμητικ κα λογιστικ, κα στρονομ α κα γραμματικ κα νομικ πρ σθες δ' ε βο λει τα ταις πλαστικ ν τε κα γραφικ ν ε γ ρ κα δι τ ν χειρ ν νεργο σιν, λλ' ο κ σχ ος νεανικ ς δε ται τ ργον α τ ν. κ το των ο ν τινα τ ν τεχν ν ναλαμβ νειν τε κα σκε ν χρ τ ν ν ον, τ μ παντ πασιν ψυχ βοσκηματ δης στ, κα μ λλ ν γε τ ν ρ στην ν τα ταις, τις ς με ς φαμεν στ ν ατρικ. το το δ' α τ δεικτ ον φεξ ς....

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Community School of Calgary

Greek Community School of Calgary Greek Community School of Calgary Level 1 Curriculum red Guiding Principles Learning activities will be meaningful and experiential. All vocabulary is to be taught with the proper article and accent (ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Kia Karavas. RCEL publications, 2008

Kia Karavas. RCEL publications, 2008 RCEL publication series editors: Bessie Dendrinos & Kia Karavas MENTORING STUDENT TEACHERS OF ENGLISH A HANDBOOK Kia Karavas RCEL publications, 2008 Faculty of English Studies, National and Kapodistrian

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α. ΜΟ.ΔΙ.Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη

ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη ΖητήματαΔιαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μιας νομικής Υπηρεσίας: η (διαρκής) αγωνίατου σχοινοβάτη Αργύρης Οικονόμου Διευθυντής Ν.Υ. τηςδεη Συνέδριο ACC / Απρίλιος 2009 R-E-S-P-E-C-T (Ηαξία της Aretha

Διαβάστε περισσότερα

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com Innovative Web Startups @doxaras doxaras@gmail.com Inspiration Startup Lifetime Circle Idea Actual Needs Product Business PLan Funding Startup Time Incubation Buy Out Introduction to Entrepreneurship in

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΑΗ CURATOR : MARIANNA SPAI «Θα ήθελα η τέχνη μου να λειτουργεί ως πηγή εσωτερικής ικανοποίησης. Μια προσέγγιση απλούστερη, ρομαντική, πιο ανθρώπινη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα