Γραμματική Λατινικών ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραμματική Λατινικών ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ"

Transcript

1 Γραμματική Λατινικών ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2013

2 Αφιερωμένο στην δασκάλα μου του τμήματος Φιλολογίας Πατρών, Όλγα Βαρτζιώτη. Γραμματική Λατινικών 1

3 Ουσιαστικά Επίθετα Αριθμητικά Αντωνυμίες Ρήματα Γραμματική Λατινικών 2

4 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -a ΓΕΝ -ae ΔΟΤ -ae ΑΙΤ -am ΚΛΗΤ -a ΑΦ -a ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -ae ΓΕΝ - arum ΔΟΤ -is ΑΙΤ -as ΚΛΗΤ -ae ΑΦ -is ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ de-a (θεά) fili-a (κόρη) famili-a(οικογένεια) ΓΕΝ de-ae fili-ae famili-ae / famili-as ΔΟΤ de-ae fili-ae famili-ae ΑΙΤ de-am fili-am famili-am ΚΛΗΤ de-a fili-a famili-a ΑΦ de-a fili-a famili-a ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ de-ae fili-ae famili-ae ΓΕΝ de-arum fili-arum famili-arum ΔΟΤ de-is / deabuabus fili-is / fili- famili-is ΑΙΤ de-as fili-as famili-as ΚΛΗΤ de-ae fili-ae famili-ae ΑΦ de-is / deabus fili-is / filiabus famili-is Γραμματική Λατινικών 3

5 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Nymph-a / Nymph-e (Νύμφη) Aene-as (Αινείας) Pers-a / Perses(Πέρσης) ΓΕΝ Nymph-ae / Nymph-es Aene-ae Pers-ae ΔΟΤ Nymph-ae Aene-ae Pers-ae ΑΙΤ Nymph-am / Nymph-en Aene-am / Aene-an Pers-am / Pers-en ΚΛΗΤ Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e ΑΦ Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Nymph-ae Cassiope(Κασσιόπη) ΓΕΝ Nymph-arum Cassiop-es ΔΟΤ Nymph-is Cassiop-ae ΑΙΤ Nymph-as Cassiop-en ΚΛΗΤ Nymph-ae Cassiop-e ΑΦ Nymph-is Cassiop-e ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Andromed-a / Andromede(Ανδρομέδα) Anchis-es(Αγχίσης) ΓΕΝ Andromed-ae / Andromed-es Anchis-ae ΔΟΤ Andromed-ae Anchis-ae ΑΙΤ Andromed-am/ Andromed-an / Anchis-am / Andromed-en Anchis-en ΚΛΗΤ Andromed-a / Andromed-e Anchis-a / Anchise ΑΦ Andromed-a / Andromed-e Anchis-a ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ Αρσενικό- θυληκό Αρσενικό Ουδέτερο ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -us dominus(κύριος) er- puer(παιδί) -um don-um(δώρο) ΓΕΝ -i domin-i (e)r-i puer-i -i don-i ΔΟΤ -o domin-o (e)r-o puer-o -o don-o ΑΙΤ -um domin-um (e)r-um puer-um -um don-um ΚΛΗΤ -e domin-e er- Puer -um don-um ΑΦ -o domin-o (e)r-o puer-o -o don-o ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -i domin-i (e)r-i puer-i -a don-a Γραμματική Λατινικών 4

6 ΓΕΝ - domin-orum (e)rorum puer-orum -orum don-orum orum ΔΟΤ -is domin-is (e)r-is puer-is -is don-is ΑΙΤ -os domin-os (e)r-os puer-os -a don-a ΚΛΗΤ -i domin-i (e)r-i puer-i -a don-a ΑΦ -is domin-is (e)r-is puer-is -is don-is ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ de-us (θεός) socius(σύντροφος) filius(γιός) Vergili-us officium(αξίωμα) ΓΕΝ de-i soci-i / soc-i fili-i / fili Vergili-i / offici-i / offici Vergili ΔΟΤ de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o ΑΙΤ de-um soci-um fili-um Vergili-um offici-um ΚΛΗΤ de-us / dive soci-e fili-e Vergili offici-um / fil-i ΑΦ de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ de-i / di-i / di soci-i fili-i offici-a ΓΕΝ de-orum / deum soci-orum fili-orum offici-orum ΔΟΤ de-is / di-is soci-is fili-is offici-is / dis ΑΙΤ de-os soci-os fili-os offici-a ΚΛΗΤ de-i / di-i / di soci-i fili-i offici-a ΑΦ de-is / di-is soci-is fili-is offici-is / dis ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Perseus(Περσέας) Cephe-us (Κηφέας) ΓΕΝ Perse-i / Perse-os Cephe-i / Cephe-os ΔΟΤ Perse-o Cephe-o ΑΙΤ Perse-um / Persea Cephe-um / Cephe-a ΚΛΗΤ Perse-u Cephe-u ΑΦ Perse-o Cephe-o Γραμματική Λατινικών 5

7 ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ A) Συμφωνόληκτα (ανισοσύλλαβα) και των τριών γενών που το θέμα τους λήγει σε ένα σύμφωνο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΘΥΛΗΚΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -s ή rex - Nomen - ΓΕΝ -is reg-is -is nomin-is ΔΟΤ -i reg-i -i nomin-i ΑΙΤ -em reg-em - Nomen ΚΛΗΤ -s ή Rex - Nomen - ΑΦ -e reg-e -e nomin-e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -es reg-es -a nomin-a ΓΕΝ -um reg-um -um nomin-um ΔΟΤ - reg-ibus - nomin-ibus ibus ibus ΑΙΤ -es reg-es -a nomin-a ΚΛΗΤ -es reg-es -a nomin-a ΑΦ - ibus reg-ibus - ibus nomin-ibus Β) α) Φωνηεντόληκτα (ισοσύλλαβα) αρσενικά και θηλυκά β) Συμφωνόληκτα (ανισοσύλλαβα) και των τριών γενών που το θέμα τους λήγει σε δύο ή περισσότερα σύμφωνα ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΘΥΛΗΚΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -s ή - - ΓΕΝ -is -is ΔΟΤ -i -i ΑΙΤ -em - ΚΛΗΤ -s ή - - ΑΦ -e -e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γραμματική Λατινικών 6

8 ΟΝ -es -a ΓΕΝ -ium -ium ΔΟΤ -ibus -ibus ΑΙΤ -es και -a is ΚΛΗΤ -es -a ΑΦ -ibus -ibus Γ) ουδέτερα που λήγουν σε -al (-alis), -ar (-aris), -e (-is) ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ - animal(ζώο) ΓΕΝ -is animal-is ΔΟΤ -i animal-i ΑΙΤ - Animal ΚΛΗΤ - Animal ΑΦ -i animal-i ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -ia animal-ia ΓΕΝ - animal-ium ium ΔΟΤ - animal-ibus ibus ΑΙΤ -ia animal-ia ΚΛΗΤ -ia animal-ia ΑΦ - ibus animal-ibus Γραμματική Λατινικών 7

9 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ α) Γενική pater, patris (ΑΡΣ)= πατέρας πληθυντικού mater, matris (ΘΗΛ)= μητέρα frater, fratris (ΑΡΣ)= αδελφός -um (αντί - ium) canis, canis = σκύλος iuvenis,iuvenis (ΑΡΣ) =νέος suboles, subolis (ΑΡΣ)=απόγονοι senex, senis (ΑΡΣ)= γέροντας sedes, sedis (ΘΗΛ)= κάθισμα β) Γενική dos, dotis (ΘΗΛ) =προίκα πληθυντικού Samnis, Samnitis (ΑΡΣ)=Σαμνίτης penates (ΑΡΣ)= πατρογονικοί θεοί -ium (αντί - um) γ) Γενική laus, laudis (ΘΗΛ)= έπαινος πληθυντικού virtus, virtutis (ΘΗΛ)= αρετή mensis, mensis (ΑΡΣ)= μήνας -ium και caedes, caedis (ΘΗΛ)= σφαγή um clades, cladis (ΘΗΛ)=καταστροφή aetas, aetatis (ΘΗΛ)= ηλικία aequitas, aequitatis (ΘΗΛ)=ισότητα civitas, civitatis (ΘΗΛ)=πολιτεία dignitas, dignitatis (ΘΗΛ)=κύρος honestas, honestatis (ΘΗΛ)=τιμή frugalitas, frugalitatis (ΘΗΛ)=ολιγάρκεια vetustas, vetustatis(θηλ)=αρχαιότητα utilitas, utilitatis (ΘΗΛ)=χρησιμότητα locuples, locupletis (ΑΡΣ)=πλούσιος adulescens, adulescentis (ΑΡΣ)= νεαρός ius, iuris (ΟΥΔ)= το δίκαιο δ) Αιτιατική turris, turris (ΘΗΛ)= πύργος ενικού - Tiberis, Tiberis (ΑΡΣ)= Τίβερης im (αντί - Neapolis, Neapolis (ΘΗΛ)=Νεάπολη em) και αφαιρετική vis (ΘΗΛ)= η δύναμη ενικού -i (αντί -e) δ) rete, retis (ΟΥΔ)= δίχτυ Αφαιρετική civis, civis (ΑΡΣ)= πολίτης ενικού navis, navis (ΘΗΛ)= πλοίο avis, avis (ΘΗΛ)= πουλί -i και e Patrum matrum fratrum Canum iuvenum subolum Senum sedum (sedium) Dotium Samnitium penatium laud(i)um virtut(i)um mens(i)um caed(i)um clad(i)um aetat(i)um aequitat(i)um civitat(i)um dignitat(i)um honestat(i)um frugalitat(i)um vetustat(i)um utilitat(i)um locuplet(i)um adulescent(i)um iur(i)um turrim, turri Tiberim, Tiberi Neapolim, Neapoli vim, vi rete και reti cive και civi nave και navi ave και avi unguis, unguis (ΑΡΣ)= νύχι ungue και ungui locuples, locupletis (ΑΡΣ)=πλούσιος locuplete και locupleti adulescens, adulescentis (ΑΡΣ)= νεαρός adulescente και -i Γραμματική Λατινικών 8

10 ΑΝΩΜΑΛΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ senex (αρς, bos (αρσ. ή θηλ., βόδι) caro (θηλ, κρέας) γέροντας) vis (θηλ, δύναμη) ΟΝ Bos caro Senex Vis ΓΕΝ bov-is carn-is sen-is - ΔΟΤ bov-i carn-i sen-i - ΑΙΤ bov-em carn-em sen-em Vim ΚΛΗΤ Bos caro Senex - ΑΦ bov-e carn-e sen-e Vi ΟΝ bov-es carn-es sen-es Vires ΓΕΝ bov-um και boum carn-ium sen-um Virium ΔΟΤ bobus και bubus carn-ibus sen-ibus Viribus ΑΙΤ bov-es carn-es και carnis sen-es vires και viris ΚΛΗΤ bov-es carn-es sen-es Vires ΑΦ bobus και bubus carn-ibus sen-ibus Viribus ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Dido (Διδώ) Geryon / Geryon-es(Γηρυόνης) ΓΕΝ Didon-is / Did-us Geryonis / Geryon-ae ΔΟΤ Didon-i / Did-o Geryoni / Geryon-ae ΑΙΤ Didon-em / Did-o Geryonem / Geryonen ΚΛΗΤ Dido Geryon / Geryon-e ΑΦ Didon-e Geryone ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Hercules(Ηρακλής) Plato / Platon (Πλάτων) ΓΕΝ Hercul-is / Platon-is Hercul-i ΔΟΤ Hercul-i Platon-i ΑΙΤ Hercul-em / Platon-em / Platon-a Hercul-en ΚΛΗΤ Hercul-e / Hercl-e Plato / Platon ΑΦ Hercul-e Platon-e Γραμματική Λατινικών 9

11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΘΥΛΗΚΟ ΟΝ -us -u ΓΕΝ -us -us ΔΟΤ -ui -u ΑΙΤ -um -u ΚΛΗΤ -us -u ΑΦ -u -u ΟΝ -us -ua ΓΕΝ - -uum uum ΔΟΤ -ibus -ibus ΑΙΤ -us -ua ΚΛΗΤ -us -ua ΑΦ -ibus -ibus ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ dom-us (οίκος) dom-us / domi dom-ui dom-um dom-us dom-o ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ dom-us dom-uum / domorum dom-ibus dom-os dom-us dom-ibus Γραμματική Λατινικών 10

12 ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΗ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -es ΓΕΝ -ei ΔΟΤ -ei ΑΙΤ -em ΚΛΗΤ -es ΑΦ -e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -es ΓΕΝ -erum ΔΟΤ -ebus ΑΙΤ -es ΚΛΗΤ -es ΑΦ -ebus ΓΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΕΝΗ o o caelum, -i (ΟΥΔ, β, ουρανός), πληθ. : caeli, -orum (ΑΡΣ, β ) locus, -i (AΡΣ, β, τόπος), πληθ. loca, -orum (ΟΥΔ, τόποι) και loci, orum (ΑΡΣ) o ficus, -i (ΘΗΛ, β, συκιά, από τη δ κλ.όσες πτώσεις λήγουν σε -us και -u ) o elephas, antis (ΑΡΣ, γ, ελέφαντας) και elephantus, - i (β ) o plebs, -bis (ΘΗΛ, γ, λαός, πληβείοι) και plebes, -ei (ε ) o luxuria, -ae (ΘΗΛ, α, τρυφή) και luxuries, -ei (ε ) o materia, -ae (ΘΗΛ, α, ύλη) και materies, -ei (ε ) o domus, -us (ΑΡΣ, δ, οίκος, αλλά και πτώσεις από τη β ) o vesper, -i (ΑΡΣ, β, εσπέρα και από γ κλ.γεν.και αφ.εν.) και vespera, -ae (ΘΗΛ, α ) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ o Τα κύρια ονόματα, όπως : Cicero, Catilina, Antonius o Τα ονόματα αφηρημένων εννοιών, όπως : iustitia (δικαιοσύνη), senecta (γηρατειά) o plebs (λαός, πληβείοι) Γραμματική Λατινικών 11

13 o Τα ονόματα ύλης όπως: aurum (χρυσός) o Τα ονόματα φυσικών σωμάτων ή φαινομένων, όπως : luna (σελήνη), vesper (εσπέρα) ΔΕΝ ΕΝΙΚΟ ΕΧΟΥΝ o o o o o o o o o o o o Τα ονόματα λαών (έχουν ενικό σαν επίθετα), όπως : Galli, Romani. Τα ονόματα οροσειρών Τα ονόματα κάποιων πόλεων arma, -orum (ΟΥΔ, β, όπλα) divitiae, -arum (ΘΗΛ, α, πλούτος) moenia, -ium (ΟΥΔ, γ, τείχη) tenebrae, -arum (ΘΗΛ, α, σκοτάδι) insidiae, -arum (ΘΗΛ, α, ενέδρα) liberi, -orum (ΑΡΣ, β, τέκνα) fores, -ium (ΘΗΛ, γ, πόρτα δίφυλλη) (σπάνιος ο ενικός foris, -is) hiberna, -orum (ΟΥΔ, β, χειμερινό στρατόπεδο) penates, -ium (ΑΡΣ, γ, πατρογονικοί θεοί) ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΕ o auxilium, -ii/ -i (ΟΥΔ, β, βοήθεια) auxilia, - orum(επικουρικό στράτευμα) o castrum, -i (ΟΥΔ, β,φρούριο) castra, - orum (στρατόπεδο) o copia, -ae (ΘΗΛ, α, αφθονία) copiae, - arum(στρατεύματα) o littera, -ae (ΘΗΛ, α, γράμμα του αλφαβήτου) litterae, - arum (επιστολή, λογοτεχνία) o opera, -ae (ΘΗΛ, α, κόπος) operae, -arum (εργάτες) o (ops), opis (ΘΗΛ, γ, βοήθεια) opes, opium (δυνάμεις) o finis, -is (ΘΗΛ, γ, όριο, τέλος) fines, ium (σύνορα) o pars, -rtis (ΘΗΛ, γ, μέρος) partes, -ium (πολιτικό κόμμα) o supplicium, -ii / -i (ΟΥΔ, β,τιμωρία) supplicia, - orum(λατρεία) o pugillaris, -is (ΘΗΛ, γ, πλίθρα) pugillares, -ium (πλάκες αλειμμένες με κερί) o cera, -ae (ΘΗΛ, α, κερί) cerae, -arum (πλάκες αλειμμένες με κερί) o stipendium, -ii / -i (ΟΥΔ, β,μισθός) stipendia, - orum(στρατιωτική θητεία) o exilium, -ii / -i (ΟΥΔ, β,εξορία) exilia, - orum (εξόριστοι) o mos, moris (ΑΡΣ, γ, συνήθεια, έθιμο) mores, -um (ήθη, θεσμοί) o carcer, -eris (ΑΡΣ, γ, φυλακή) carceres, -um (βαλβίδα) o frumentum, -i (ΟΥΔ, β,δημητριακά) frumenta, - Γραμματική Λατινικών 12

14 o orum(γεννήματα) murus, -i (ΑΡΣ,β, ο τοίχος) mura, -orum (τα τείχη) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ o iussu /iniussu / natu ανήκουν σε ουσιαστικά δ κλίσης χωρίς άλλες πτώσεις. o Το όνομα opis (ΘΗΛ, γ, βοήθεια) δεν έχει ονομαστική και κλητική ενικού. o Το όνομα vis (ΘΗΛ, δύναμη). o Τα ονόματα της ε κλίσης εκτός των dies (ΑΡΣ, ημέρα) και res (ΘΗΛ, πράγμα) Γραμματική Λατινικών 13

15 ΕΠΙΘΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ τρικατάληκτα σε us, -a, -um ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ us a um ΓΕΝ i ae i ΔΟΤ o ae o ΑΙΤ um am um ΚΛΗΤ e a um ΑΦ o a o ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ i ae a ΓΕΝ orum arum orum ΔΟΤ is is is ΑΙΤ os as a ΚΛΗΤ i ae a ΑΦ is is is ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ σε er, -era, - ΣΥΓΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ erum σε -er, -ra, -rum ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ liber liber-a liberum Pulcher pulchr-a pulchr-um ΓΕΝ liber-i liber-ae liber-i pulchr-i pulchr-ae pulchr-i ΔΟΤ liber-o liber-ae liber-o pulchr-o pulchr-ae pulchr-o ΑΙΤ liber-um liber-am liberuam pulchr-um pulchr- pulchr-um ΚΛΗΤ Liber liber-a liberum Pulcher pulchr-a pulchr-um ΑΦ liber-o liber-a liber-o pulchr-o pulchr-a pulchr-o ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a ΓΕΝ liber-orum liberarum liberorum pulchr-orum pulchrarum pulchrorum ΔΟΤ liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is ΑΙΤ liber-os liber-as liber-a pulchr-os pulchr-as pulchr-a ΚΛΗΤ liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a ΑΦ liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is Γραμματική Λατινικών 14

16 ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ er, -eris, -ere ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ er, -ris, -re ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ celer celer-is celer-e Alacer alacr-is alacr-e ΓΕΝ celer-is celer-is celer-is alacr-is alacr-is alacr-is ΔΟΤ celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i ΑΙΤ celer-em celer-em celer-e alacr-em alacrem alacr-e ΚΛΗΤ Celer celer-is celer-e Alacer alacr-is alacr-e ΑΦ celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia ΓΕΝ celer-ium, - celer-ium, - celer-ium, - alacr-ium alacriuium alacr- um* um * um * ΔΟΤ celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacribus alacribus ΑΙΤ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia ΚΛΗΤ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia ΑΦ celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacribus alacribus ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΑΛΗΚΤΑ ΣΕ -x, -e, -r, -us, -es, -ns, -l, -ps, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΕ -ior, -ior, -ius -is, -is, -e -rs ΑΡΣ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΘΗΛ ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ omnis(πας) omn-e ingens(πελώριος) ingens altior(ψηλότερος) alt-ius ΓΕΝ omn-is omn-is ingent-is ingent-is altior-is altior-is ΔΟΤ omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-i altior-i ΑΙΤ omn-em omn-e ingent-em ingens altior-em alt-ius ΚΛΗΤ omn-is omn-e Ingens ingens altior alt-ius ΑΦ omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-e altior-e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a ΓΕΝ omn-ium omnium ingent-ium ingentium altior-um altiorum ΔΟΤ omn-ibus omnibus ingent-ibus ingentibus altior-ibus altioribus ΑΙΤ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a ΚΛΗΤ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a Γραμματική Λατινικών 15

17 ingent-ibus altior-ibus ΑΦ omn-ibus omnibus ingentibus altioribus Γραμματική Λατινικών 16

18 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Για το σχηματισμό των παραθετικών απαραίτητη είναι η γνώση του θέματος του επιθέτου, το οποίο βρίσκουμε από τη γενική ενικού αφαιρωντας την κατάληξη. π.χ. felix, felic-is ΘΕΜΑ = felic- Δεν σχηματίζουν παραθετικά όσα επίθετα δηλώνουν : o ύλη o τόπο ή χρόνο o μέτρο o συγγένεια ή καταγωγή o μια έννοια απόλυτη ή έχουν άρνηση Ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου multus σχηματίζει ενικό αριθμό μόνο στο ουδέτερο γένος : plus. Ο πληθυντικός σχηματίζεται και στα τρία γένη : plures, plures, plura. Τον υπερθετικό όμως σχηματίζει πλήρη και στα τρία γένη : plurimus, -a, -um Ο συγκριτικός βαθμός των επιθέτων κλίνεται κατά την γ κλίση. Διαφέρουν από των επιθέτων θετικού βαθμού οι εξής καταλήξεις : o o o αφαιρετική ενικού : -e (αντί-i) γενική πληθυντικού : -um (αντί -ium) ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ουδετέρου : -a (αντί -ia) Όμως, η γεν.πληθυντικού των plures, -es, -a και complures, -es, - a είναι plurium και complurium. Ο υπερθετικός βαθμός κλίνεται κανονικά όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα. Γραμματική Λατινικών 17

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡ. : θέμα + -ior, -ior, ΥΠΕΡΘ. : θέμα+-issimus, a, um ius clarus, -a, -um clar-ior, -ior, -ius clarissimus, -a, -um amabilis, -is, -e amabil-ior, -ior, -ius amabilissimus, -a, -um felix felic-ior, -ior, -ius felicissimus, -a, -um impudens impudent-ior, -ior, -ius impudentissimus, -a, -um Σχηματίζουν τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε rrimus όλα τα επίθετα που λήγουν σε er και το maturus pulcher, -ra, -rum pulchrior, -ior, -ius pulcherrimus, -a, -um miser, -era, -erum miserior, -ior, -ius miserrimus, -a, -um celer, celer-is, celer-e celerior, -ior, -ius celerrimus, -a, -um acer, acris, acre acrior, -ior, -ius acerrimus, -a, -um maturus, -a, -um maturior, -ior, -ius maturissimus και maturrimus,- a,-um Σχηματίζουν τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε llimus (facilis, difficilis, humilis, gracilis, similis, dissimilis) facilis, -is, -e facilior, -ior, -ius facillimus, -a, -um similis, -is, -e similior, -ior, -ius simillimus, -a, -um Σχηματίζουν τον ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ σε entior και τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε entissimus τα επίθετα που λήγουν σε -dicus,-volus,-ficus και το νalidus magnificus, -a, -um magnificentior, -ior, -ius magnificentissimus, -a, -um validus, -a, -um validior και valentior, -ior, - validissimus και ius valentissimus,-a,-um ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ bonus, -a, -um melior, -ior, -ius optimus, -a, -um magnus, -a, -um maior, -ior, -ius maximus, -a, -um parvus, -a, -um minor, -ior, -ius minimus, -a, -um multus, -a, -um -, -, plus (μόνο στο ουδέτερο) plurimus, -a, -um multi,-ae,-a plures, -es, -a plurimi,-ae,-a ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ( δεν έχουν θετικό ) (intra) (εντός) interior, -ior, -ius intimus, -a, -um (prae) (προ, εμπρός) prior, -ior, -ius primus, -a, -um (prope) (κοντά) propior, -ior, -ius proximus, -a, -um (ultra) (πέρα) ulterior, -ior, -ius ultimus, -a, -um ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ novus, -a, -um recentior, -ior,-ius (< recens ) novissimus, -a, -um sacer, sacra, sacrum sanctior, -ior, -ius (<sanctus) sacerrimus, -a, -um ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ alacer, alacris, alacre alacrior, -ior, -ius - iuvenis Iunior - ingens ingentior, -ior, -ius - senex senior - adulescens adulescentior - debilis, -is, -e debilior, -ior, -ius - memorabilis,-is, -e memorabilior, -ior, -ius - Γραμματική Λατινικών 18

20 ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΥΠΕΡΘΕΤIΚΟ exterus, -a, -um exterior, -ior, -ius extremus και extimus, -a, -um superus, -a, -um superior, -ior, -ius supremus και summus, -a, -um posterus, -a, -um posterior, -ior, -ius postremus και postumus, -a, - um ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ Ο σχηματισμός των τριών βαθμών των επιρρημάτων γίνεται ως εξής : Σχηματισμός επιρρήματος θετικού βαθμού : από επίθετo β κλίσης : θέμα επιθέτου + -e από επίθετo γ κλίσης : θέμα επιθέτου +-iter από επίθετo γ κλίσης σε ens (-entis), -ans (-antis), -ers (-ertis) : θέμα επιθέτου + -er Σχηματισμός επιρρήματος συγκριτικού βαθμού : θέμα επιθέτου +-ius (=συγκριτικός βαθμός ουδετέρου στην ονομαστική ενικού) Σχηματισμός επιρρήματος υπερθετικού βαθμού : θέμα υπερθετικού βαθμού επιθέτου με κατάληξη e Στην παραγωγή επιρρήματος θετικού βαθμού από επίθετo γ κλίσης σε ens (-entis), -ans (-antis), -ers (-ertis) η κατάληξη είναι er. ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΘΕΤΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ clarus clar-e clar-ius clarissim-e miser miser-e miser-ius miserrim-e pulcher pulchr-e pulchr-ius pulcherrim-e gravis grav-iter grav-ius gravissim-e felix felic-iter felic-ius felicissim-e celer celer-iter celer-ius celerrim-e prudens prudent-er prudent-ius prudentissim-e Γραμματική Λατινικών 19

21 ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΘΕΤΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ bonus bene melius optime multus multum multo plus plurimum facilis facile facilius facillime durus dure duriter durius durissime non multum minus minime paulum (magnus) magnopere magis maxime prope propius proxime Supra superius summe ultra ulterius ultime prae prius primum primo post posterius postremopostumo/ -um diu diutius diutissime saepe saepius saepissime satis satius - ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΕ ior, -ior, plures και plus -ius ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΘΗΛΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ altior alt-ius - Plus ΓΕΝ altior-is altior-is - plur-is ΔΟΤ altior-i altior-i - plur-i ΑΙΤ altior-em alt-ius - Plus ΚΛΗΤ Altior alt-ius - Plus ΑΦ altior-e altior-e - plur-e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ altior-es altior-a plur-es plur-a ΓΕΝ altior-um altior-um plur-ium plur-ium ΔΟΤ altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus ΑΙΤ altior-es altior-a plur-es plur-a ΚΛΗΤ altior-es altior-a plur-es plur-a ΑΦ altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus Γραμματική Λατινικών 20

22 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΛΥΤ ΤΑΚΤΙΚ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Α Α 1. I ūnus, ūna, ūnum prīmus, πρ ώτος singulī, ο καθένας χωριστά semel, άπα ξ 2. II duo, duae, secundus bīnī, ανά δύο bis duo 3. III trēs, tria tertius ternī (trīnī) ter 4. IV Quattuor quārtus quaternī quater 5. V Quīnque quīntus quīnī quīnquiēs 6. VI Sex sextus sēnī sexiēs 7. VII Septem septimus septēnī septiēs 8. VIII Octō octāvus octōnī octiēs 9. IX Novem nōnus novēnī noviēs 10. X Decem decimus dēnī deciēs 11. XI Ūndecim ūndecimu ūndēnī ūndeciēs s 12. XII duodecim duodecim duodēnī duodeciēs us 13. XIII Tredecim tertius ternī denī terdeciēs decimus 14. XIV Quattuorde cim quārtus decimus quaternī denī quaterdeciē s 15. XV quīndecim quīntus decimus quīnī dēnī quīnquiēs deciēs 16. XVI sēdecim, sexdecim sextus decimus sēnī dēnī sexiēs deciēs 17. XVII septendeci m septimus decimus septēnī dēnī septiēs deciēs 18. XVIII duodēvīgint ī duodēvīcē simus duodēvīcēnī octiēs deciēs 19. XIX ūndēvīgintī ūndēvīcēsi mus ūndēvīcēnī noviēs deciēs 20. XX vīgintī vīcēsimus vīcēnī vīciēs 21. XXI vīgintī vīcēsimus vīcēnī singulī, vīciēs ūnus, prīmus, singulī et vīcēni semel ūnus et ūnus et vīgintī vīcēsimus 22. XXII vīgintī duo, vīcēsimus vīcēnī bīnī, vīciēs bis duo et secundus, bīnī et vīcēnī vīgintī alter et vīcēsimus Γραμματική Λατινικών 21

23 30. XXX trīgintā trīcēsimus trīcēnī triciēs 40. XL quadrāgintā quadrāgēs quadrāgēnī quadrāgiēs imus 50. L quīnquāgint ā quīnquāgē simus quinquāgēnī quīnquāgiē s 60. LX sexāgintā sexāgēsim sexāgēnī sexāgiēs us 70. LXX septuāgintā septuāgēsi septuāgēnī septuāgiēs mus 80. LXXX octōgintā octōgēsim octōgēnī octōgiēs us 90. XC nōnāgintā nōnāgēsi nōnāgēnī nōnāgiēs mus 100. C centum centēsimu centēnī centiēs s 101. C1 centum centēsimu centēnī singulī, centiēs ūnus, s prīmus, centēnī et singulī semel centum et centēsimu ūnus s et prīmus 200. CC ducentī, - ducentēsi ducēnī ducentiēs ae, -a mus 300. CCC trecentī trecentēsi trecēnī trecentiēs mus 400. CD quadringent ī quadringe ntēsimus quadringēnī quadringent iēs 500. D quīngentī quīngentē quīngēnī quīngentiēs simus 600. DC sescentī sescentēsi sescēnī sescentiēs mus 700. DCC septingentī septingent ēsimus septingēnī septingenti ēs 800. DCCC octingentī octingentē simus octingēnī octingentiē s 900. DCCCC nōngentī nōngentēs nōngēnī nōngentiēs imus 1,000. M mīlle mīllēsimu singula mīlia mīliēs s 2,000. MM duo mīlia bis bīna mīlia bis mīliēs mīllēsimu s 100,00 0. CCCI ) ) ) centum mīlia centiēs mīllēsimu centēna mīlia centiēs mīliēs Γραμματική Λατινικών 22

24 1,000,0 00. CCCCI)) ) ) deciēs centēna mīlia s deciēs centiēs mīllēsimu s deciēs mīlia centēna deciēs centiēs mīliēs ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ 1. Τα αριθμητικά unus (ένας), duo (δύο), tres (τρεις) mille (χίλια) κλίνονται ως εξής : ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ον Unus una unum mille γεν unius unius unius mille δοτ Uni uni uni mille αιτ unum unam unum mille Κλ mille Αφ Uno una uno mille ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ -ΘΗΛ ΟΥΔ ον Uni unae una duo duae duo tres tria mil(l)ia γεν unorum unarum unorum duorum duarum duorum trium trium milium δοτ Unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibu s αιτ Unos unas una duos, duas duo tres tria milia duo (tris) κλ milia αφ Unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibu s To mille είναι άκλιτο στον ενικό και σημαίνει χίλια. Στον πληθυντικό κλίνεται όπως το tres και σημαίνει χιλιάδες. Γραμματική Λατινικών 23

25 ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ ego, tu, (ἐγώ, σύ, -) egomet, tute, - (ἔγωγε, σύγε, -) α πρόσωπο β πρόσωπο γ α πρόσωπο β γ πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπο ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Ego tu (hic, ille, egomet tute (hic, ille, is) is) ΓΕΝ mei tui sui meimet tuimet Suimet ΔΟΤ mihi tibi sibi mihimet tibimet Sibimet ΑΙΤ Me te se memet, meme temet, tete semet, sese ΚΛΗΤ ΑΦ a me a te a se a memet, a a temet, a a semet, a meme tete sese ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ nos vos (hi, illi, ei) nosmet vosmet (hi, illi, ei) ΓΕΝ nostri, vestri, sui nostri, nostrum vestri, Suimet nostrum vestrum vestrum ΔΟΤ Nobis vobis sibi nobismet vobismet Sibimet ΑΙΤ Nos vos se nosmet vosmet semet, a sese ΚΛΗΤ ΑΦ a nobis a vobis a se a nobismet a vobismet a semet, a sese Οι τύποι nostrum και vestrum της γενικής πληθυντικού χρησιμοποιούνται ως γενικές διαιρετικές. Η προσωπική αντωνυμία του γ προσώπου χρησιμοποιείται μόνο για αυτοπάθεια, όταν δηλαδή δηλώνει το πρόσωπο που είναι και υποκείμενο του ρήματος. Για να δοθεί έμφαση στους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας προσθέτουμε το -met (εκτός των τύπων nostri,-um, vestri,-um, tu) ή διπλασιάζουμε τους τύπους me, se, te = meme, κλπ γ) To tu γίνεται tute Γραμματική Λατινικών 24

26 ΚΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ για έναν κτήτορα α πρόσωπο meus, mea, meum (=δικός μου, ἐμός) για πολλούς κτήτορες noster, nostra, nostrum (=δικός μας,ἡμέτερος) β πρόσωπο tuus, tua, tuum(δικός σου, σός) vester, vestra, vestrum (=δικός σας,ὑμέτερος) γ πρόσωπο suus, sua, suum(δικός του,ἑός) suus, sua, suum (=δικός τους, σφέτερος) meus, mea, meum (δικό, -η, noster, nostra, nostrum (δικός,- ή,-ό μας) ό μου) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ meus mea meum noster nostra nostrum ΓΕΝ mei meae mei nostri nostrae nostri ΔΟΤ meo meae meo nostro nostrae nostro ΑΙΤ meum meam meum nostrum nostram nostrum ΚΛΗΤ meus, mea noster mi ΑΦ meo mea meum nostro nostra nostro ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ mei meae mea nostri nostrae nostra ΓΕΝ meorum mearum meorum nostrorum nostrarum nostrorum ΔΟΤ meis meis meis nostris nostris nostris ΑΙΤ meos meas mea nostros nostras nostra ΚΛΗΤ ΑΦ meis meis meis nostris nostris nostris Από όλες τις αντωνυμίες (όχι μόνο τις κτητικές) κλητική σχηματίζουν μόνο οι meus, mea και noster. Καμία άλλη αντωνυμία οποιουδήποτε είδους δεν σχηματίζει κλητική. Γραμματική Λατινικών 25

27 ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ I. hic, haec, hoc (αυτός,-η,-ο) II. ille, illa, illud (εκείνος, -η ο) iste, ista, istud (αυτός,-η,-ο) talis, talis, tale (τέτοιος, -α, ο τριτόκλιτη, δικατάληκτη) V. tantus, tanta, tantum (τόσος, -η, ο- δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη) tot ( τόσοι,-ες,-α -άκλιτη, μόνο πληθυντικού αριθμού) totidem (άλλοι τόσοι,-ες,-α -άκλιτη, μόνο πληθυντικού αριθμού) III. IV. VI. VII. hic, haec, hoc (αυτός, -η, -ο) ille, illa, illud (εκείνος, -η ο) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ hic haec hoc ille illa illud ΓΕΝ huius huius huius illius illius illius ΔΟΤ huic huic huic illi illi illi ΑΙΤ hunc hanc hoc illum illam illud ΚΛΗΤ ΑΦ hoc hac hoc illo illa illo ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ hi hae haec illi illae illa ΓΕΝ horum harum horum illorum illarum illorum ΔΟΤ his his his illis illis illis ΑΙΤ hos has haec illos illas illa ΚΛΗΤ ΑΦ his his his illis illis Illis iste, ista, istud (αυτός, -η, -ο) talis, talis, tale (τέτοιος, - α, ο) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Iste ista istud talis talis tale ΓΕΝ Istius istius istius talis talis talis ΔΟΤ Isti isti isti tali tali tali ΑΙΤ Istum istam istud talem talem tale ΚΛΗΤ ΑΦ isto ista isto tali tali tali ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ isti istae ista tales tales talia ΓΕΝ istorum istarum istorum talium talium talium ΔΟΤ istis istis istis talibus talibus talibus ΑΙΤ istos istas ista tales tales talia ΚΛΗΤ ΑΦ istis istis istis talibus talibus talibus Γραμματική Λατινικών 26

28 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ I. is, ea, id (αυτός, -η, -ο) II. ipse, ipsa, ipsum (ο ίδιος, -α, -ο) III. idem, eadem, idem (ο ίδιος α, -ο- προήλθε από την is, ea, id με την προσθήκη του άκλιτου προσφύματος -dem. Κλίνεται όπως η is, ea, id. Αν του -dem προηγείται m τρέπεται σε n.) IV. alter, altera, alterum (ο άλλος, -η, -ο-, -αντωνυμικό επίθετο) is, ea, id (αυτός, -η, -ο) ipse, ipsa, ipsum (ο ίδιος, -α, -ο) ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΛΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Is ea id ipse ipsa ipsum ΓΕΝ eius eius eius ipsius ipsius ipsius ΔΟΤ Ei ei ei ipsi ipsi ipsi ΑΙΤ eum eam id ipsum ipsam ipsum ΚΛΗΤ ΑΦ Eo ea eo ipso ipsa ipso ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ ei-ii-i eae ea ipsi ipsae ipsa ΓΕΝ eorum earum eorum ipsorum ipsarum ipsorum ΔΟΤ eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is ipsis ipsis ipsis ΑΙΤ eos eas ea ipsos ipsas ipsa ΚΛΗΤ ΑΦ eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is ipsis ipsis ipsis idem, eadem, idem (ο ίδιος α, -ο) alter, altera, alterum (ο άλλος, -η, -ο) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ idem eadem idem alter altera alterum ΓΕΝ eiusdem eiusdem eiusdem alterius alterius alterius ΔΟΤ eidem eidem eidem alteri alteri alteri ΑΙΤ eundem eandem idem alterum alteram alterum ΚΛΗΤ ΑΦ eodem eadem eodem altero altera altero ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ eidem-iidem-idem eaedem eadem alteri alterae altera ΓΕΝ eorundem earundem eorundem alterorum alterarum alterorum ΔΟΤ eisdem-iisdemisdem eisdemiisdemisdem eisdemiisdemisdem alteris alteris alteris ΑΙΤ eosdem easdem eadem alteros alteras altera ΚΛΗΤ ΑΦ alteris alteris alteris eisdem-iisdemisdem eisdemiisdemisdem eisdemiisdemisdem Γραμματική Λατινικών 27

29 ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ I. qui, quae, quod (ο οποίος,-α,-ο) II. qualis, qualis, quale (τέτοιος,-α,-ο που - τριτόκλιτη, δικατάληκτη) III. quantus, -a, -um (όσος,-η,-ο- δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη ) IV. uter, utra, utrum (όποιος-α,-ο από τους δυο-αντωνυμικό επίθετο-) V. quot (όσοι, ες, α άκλιτη, πληθυντικού αριθμού μόνο) Όλες οι αναφορικές αντωνυμίες γίνονται αοριστολογικές όταν προσλαμβάνουν το cumque (-δήποτε), που κατά την κλίση μένει αμετάβλητο : quicumque, quaecumque, quodcumque (οποιοσδήποτε) qualiscumque, qualiscumque, qualecumque (οιοσδήποτε) quantuscumque, quantacumque, quantumcumque (οσοσδήποτε ) utercumque, utracumque, utrumcumque (οποιοσδήποτε από τους δυο) quotcumque (οσοιδήποτε) qui, quae, quod (οοποίος) quicumque, quaecumque, quodcumque(οποιοσδήποτε) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ qui quae quod quicumque quaecumque quodcumque ΓΕΝ cuius cuius cuius cuiuscumque cuiuscumque cuiuscumque ΔΟΤ cui cui cui cuicumque cuicumque cuicumque ΑΙΤ quem quam quod quemcumque quamcumque quodcumque ΚΛΗΤ ΑΦ quo qua quo quocumque quacumque quocumque ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ qui quae quae quicumque quaecumque quaecumque ΓΕΝ quorum quarum quorum quorumcumque quarumcumque quorumcumque ΔΟΤ quibus quibus quibus quibuscumque quibuscumque quibuscumque ΑΙΤ quos quas quae quoscumque quascumque quaecumque ΚΛΗΤ ΑΦ quibus quibus quibus quibuscumque quibuscumque quibuscumque Γραμματική Λατινικών 28

30 qualis,qualis, uter, utra, utrum (όποιος από τους δυο) quale(τέτοιος που) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡ ΘΗΛ ΟΥΔ Σ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ qualis qualis quale uter utra utrum ΓΕΝ qualis qualis qualis utriu utrius utrius s ΔΟΤ quali quali quali utri utri utri ΑΙΤ qualem qualem quale Utru utram utrum m ΚΛΗ Τ ΑΦ quali quali quali utro utra utro ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ quales quales qualia utri utrae utra ΓΕΝ qualium qualium qualium utror utrarum utrorum um ΔΟΤ qualibus qualibus qualibus utris utris utris ΑΙΤ quales quales qualia utros utras utra ΚΛΗ Τ ΑΦ qualibus qualibus qualibus utris utris utris Γραμματική Λατινικών 29

31 ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ I. quis, quis, quid, (ποιος, -α,-ο; τις; -ουσιαστική) II. qui, quae, quod (ποιος, -α, -ο ; τις; -επιθετική, κλίνεται όπως η αναφορική) uter, utra, utrum (ποιος από τους δυο ; πότερος; - κλίνεται όπως η αναφορική--αντωνυμικό επίθετο-) qualis, qualis, quale (τι λογής; ποῖος; -τριτόκλιτη, δικατάληκτη) V. quantus, -a, -um (πόσος, -η, -ο ; -δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη) III. IV. quis quis quid (ποιος, -α,-ο) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ quis quis quid ΓΕΝ cuius cuius cuius ΔΟΤ cui cui cui ΑΙΤ quem quem quid ΚΛΗΤ ΑΦ quo quo quo ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ qui quae quae ΓΕΝ quorum quarum quorum ΔΟΤ quibus quibus quibus ΑΙΤ quos quas quae ΚΛΗΤ ΑΦ quibus quibus quibus Γραμματική Λατινικών 30

32 ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ I. quis, quae ή qua, quid (ένας, κάποιος) II. qui, quae ή qua, quod (κάποιος) III. aliquis, aliqua ή aliquae, aliquid (κάποιος) IV. aliqui, aliqua, aliquod (κάποιος) V. quidam, quaedam, quiddam (κάποιος) VI. quidam, quaedam, quoddam (κάποιος) VII. unusquisque, unaquaeque, unumquidque (καθένας χωριστά) VIII. unusquique, unaquaeque, unumquοdque (καθένας χωριστά-) IX. nemo (κανένας- αρσενικού γένους, παράγεται από το ne+homo) X. nullus, -a, -um (κανένας- αντωνυμικό επίθετο) XI. nihil (τίποτε- για ουδέτερο ουσιαστικό ενικού αριθμού) XII. ullus, ulla, ullum (κάποιος-αντωνυμικό επίθετο- κλίνεται όπως η nullus) XIII. alter, altera, alterum (ο άλλος -αντωνυμικό επίθετο) XIV. neuter, neutra, neutrum (κανείς απ τους δυο-αντωνυμικό επίθετο) XV. alius, alia, aliud (άλλος-αντωνυμικό επίθετο) XVI. aliquot (μερικοί, ες, α άκλιτη, πληθυντικού αριθμού μόνο) XVII. ambo, ambae, ambo (και οι δύο, αμφότεροι-κλίνεται όπως το αριθμητικό duo, duae, duo) XVIII. quispiam, (quaepiam), quidpiam (κάποιος) XIX. quispiam, quaepiam, quodpiam, (κάποιος ) XX. quisquam, quisquam, quidquam ή quicquam (κάποιος ) XXI. quisquam, quaepiam, quodquam(κάποιος) XXII. quisque, (quaeque), quidque (κάποιος, καθένας) XXIII. quisque, quaeque, quodque (κάποιος, καθένας) XXIV. quīvīs, quaevīs, quidvīs (οποιοσδήποτε, όποιος θέλεις-) XXV. quīvis, quaevīs, quodvis (οποιοσδήποτε, όποιος θέλεις -) XXVI. quīlibet, quaelibet, quidlibet (οποιοσδήποτε ) Γραμματική Λατινικών 31

33 ΚΛΙΣΗ qui, quae ή qua, quod (κάποιος) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ qui qua ή quod quae cuius cuius cuius cui cui cui quem - quam - quod - quo qua quo ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ qui quae qua (quae) quorum quarum quorum quibus quibus quibus quos quas qua (quae) quibus quibus quibus ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ aliquis, aliqua ή aliquae, aliqui, aliqua, aliquod(κάποιος) aliquid(κάποιος) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ aliquis aliqua ή aliquid Aliqui aliqua aliquod aliquae ΓΕΝ alicuius alicuius alicuius alicuius alicuius alicuius rei ΔΟΤ alicui alicui alicui rei alicui alicui alicui ΑΙΤ aliquem aliquam aliquid aliquem aliquam aliquod ΚΛΗΤ ΑΦ aliquo aliqua aliqua re aliquo aliqua aliquo Γραμματική Λατινικών 32

34 ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ aliqui aliquae aliqua aliqui aliquae aliqua ΓΕΝ aliquorum aliquarum aliquarum aliquorum aliquarum aliquorum rerum ΔΟΤ aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus rebus ΑΙΤ aliquos aliquas aliqua aliquos aliquas aliqua ΚΛΗΤ ΑΦ aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus rebus ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ quidam, quaedam, quidam,quaedam, quiddam(κάποιος) quoddam(κάποιος) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ quidam quaedam quiddam quidam quaedam quoddam ΓΕΝ cuiusdam cuiusdam cuiusdam cuiusdam cuiusdam cuiusdam rei ΔΟΤ cuidam cuidam cuidam rei cuidam cuidam cuidam ΑΙΤ quendam quandam quiddam quendam quandam quoddam ΚΛΗΤ ΑΦ quodam quadam quadam re quodam quadam quodam ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ quidam quaedam quaedam quidam quaedam quaedam ΓΕΝ quorundam quorundam quarundam quorundam quorundam quorundam rerum ΔΟΤ quibusdam quibusdam quibusdam quibusdam quibusdam quibusdam rebus ΑΙΤ quosdam quasdam quaedam quosdam quasdam quaedam ΚΛΗΤ ΑΦ quibusdam quibusdam quibusdam rebus quibusdam quibusdam quibusdam Γραμματική Λατινικών 33

35 nemo (κανένας) nullus, -a, -um (κανένας) ΑΡΣ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ nemo nullus nulla nullum ΓΕΝ nullius nullius nullius nullius ΔΟΤ nemini nulli nulli nulli ΑΙΤ neminem nullum nullam nullum ΚΛΗΤ ΑΦ nullo nullo nulla nullo ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ nulli nulli nullae nulla ΓΕΝ nullorum nullorum nullarum nullorum ΔΟΤ nullis nullis nullis nullis ΑΙΤ nullos nullos nullas nulla ΚΛΗΤ ΑΦ nullis nullis nullis nullis nihil (τίποτε) ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ nihil ΓΕΝ nullius rei ΔΟΤ nulli rei ΑΙΤ nihil ΚΛΗΤ ΑΦ ΟΝ ΓΕΝ ΔΟΤ ΑΙΤ ΚΛΗΤ ΑΦ nulla re ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ nullae res nullarum rerum nullis rebus nullas res nullis rebus Γραμματική Λατινικών 34

36 alius, alia, aliud neuter, neutra, neutrum ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ alius alia aliud neuter neutra neutrum ΓΕΝ alius alius alius neutrius neutrius neutrius ΔΟΤ alii alii alii neutri neutri neutri ΑΙΤ alium aliam aliud neutrum neutram neutrum ΚΛΗΤ ΑΦ alio alia alio neutro neutra neutro ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ alii aliae alia neutri neutrae neutra ΓΕΝ aliorum aliarum aliorum neutrorum neutrarum neutrorum ΔΟΤ aliis aliis aliis neutris neutris neutris ΑΙΤ alios alias alia neutros neutras neutra ΚΛΗΤ ΑΦ aliis aliis aliis neutris neutris neutris alter, altera, alterum ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ alter altera alterum ΓΕΝ alterius alterius alterius ΔΟΤ alteri alteri alteri ΑΙΤ alterum alteram alterum ΚΛΗΤ ΑΦ altero altera altero ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ alteri alterae altera ΓΕΝ alterorum alterarum alterorum ΔΟΤ alteris alteris alteris ΑΙΤ alteros alteras altera ΚΛΗΤ ΑΦ alteris alteris alteris Γραμματική Λατινικών 35

37 ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ I. unus, una, unum (ένας-αριθμητικό) II. ullus, ulla, ullum (κάποιος-αόριστη επιθετική αντωνυμίακλίνεται όπως το nullus) III. nullus, nulla, nullum (κανένας-αόριστη επιθετική αντωνυμία) IV. solus, sola, solum (μόνος- αντωνυμικό επίθετο- κλίνεται όπως το nullus) V. totus, tota, totum (όλος- αντωνυμικό επίθετο -κλίνεται όπως το nullus) VI. alius, alia, aliud (άλλος αόριστη αντωνυμία VII. alter, altera, alterum (ο άλλος αόριστη αντωνυμία ή και οριστική αντωνυμία) VIII. uter, utra, utrum (ποιος από τους δυο; ερωτηματική αντωνυμία /όποιος από τους δυο: αναφορική αντωνυμία) και uterque, utraque, utrumque (ο καθένας από τους δυο : αόριστη αντωνυμία) IX. neuter, neutra, neutrum (κανένας από τους δυο αόριστη αντωνυμία) Γραμματική Λατινικών 36

38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ amo, amavi, amatum, amare ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤ. am-o am-em ama ΠΑΡΑΤ. ama-bam amare-m ΜΕΛ. ama-bo amaturus sim ama-to ΠΡΚ. amav-i amav-erim ΥΠΕΡΣ. amav-eram amav-issem Σ.ΜΕΛ. amav-ero ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΣΟΥΠΙ ΝΟ ΕΝΕΣΤ. ama-re ama-ns ΓΕΝ : ama-ndi ΑΙΤ: amat-um ΜΕΛ. amaturum esse amat-urus ΠΡΚ. amav-isse ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤ. am-or am-er ama-re ΠΑΡΑΤ. ama-bar amare-r ΜΕΛ. ama-bor ama-tor ΠΡΚ. amatus sum amatus sim ΥΠΕΡΣ. amatus eram amatus essem Σ.ΜΕΛ. amatus ero ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ ΕΝΕΣΤ. ama-ri ΠΡΚ : amatus ama-ndus ΠΑΡΑΤ. ΜΕΛ. amatum iri ΠΡΚ. amatum esse Σ.ΜΕΛ. amatum fore Γραμματική Λατινικών 37

39 Πιο συγκεκριμένα : o από το θέμα του ενεστώτα σχηματίζονται : οριστική ενεστώτα, παρατατικού, μέλλοντα και των δύο φωνών υποτακτική ενεστώτα και των δύο φωνών προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα και των δύο φωνών μετοχή ενεστώτα γερούνδιο και γερουνδιακό o από το θέμα του παρακειμένου σχηματίζονται : οριστική παρακειμένου, υπερσυντελίκου και συντ. μέλλοντα της ενεργητικής φωνής υποτακτική παρακειμένου, υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής o από το θέμα του σουπίνο σχηματίζονται : μετοχή μέλλοντα και παρακειμένου όλοι οι περιφραστικοί τύποι με χρήση των μετοχών μέλλονταιπαρακειμένου και σουπίνου ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η -o e-o -o i-o -em e-am -am i-am a-s e-s i-s i-s -es e-as -as i-as -a -e -e -i a-t e-t i-t i-t -et e-at -at i-at a- mus e- mus i- mus i- mus -emus e- amus - amus i- amus a-tis e-tis i-tis i-tis -etis e-atis -atis i-atis -a-te -e-te -i-te i-te a-nt e-nt u-nt i-u-nt -ent e-ant -ant i-ant Γραμματική Λατινικών 38

40 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η a-bam e-bam e-bam i-e-bam ar-em er-em er-em ir-em a-bas e-bas e-bas i- e-bas ar-es er-es er-es ir-es a-bat e-bat e-bat i- e-bat ar-et er-et er-et ir-et a- e- e- i- e- aremuemuemus er- er- ir-emus bamus bamus bamus bamus a-batis e-batis e-batis i- e-batis ar-etis er-etis er-etis ir-etis a-bant e-bant e-bant i- e-bant ar-ent er-ent er-ent ir-ent ΜΕΛΛΟΝΤΑΣΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1/2/3/4 1 η 2 η 3 η 4 η a-bo e-bo -am i-am μτχ. μελ.+sim a-bis e-bis -es i-es μτχ. μελ.+sis -a-to -e-to -i-to -i-to a-bit e-bit -et i-et μτχ. μελ.+sit -a-to -e-to -i-to -i-to a- e- - i- μτχ. μελ.+simus bimus bimus emus emus a-bitis e-bitis -etis i-etis μτχ. μελ.+sitis -atote -etote -itote -itote a-bunt e-bunt -ent i-ent μτχ. μελ.+sint -anto -ento -unto -i-unto ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 -i -erim -eram -issem -ero -isti -eris -eras -isses -eris -it -erit -erat -isset -erit -imus -erimus -eramus -issemus -erimus -istis -eritis -eratis -issetis -eritis -erunt ή -ere -erint -erant -issent -erint ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η ΕΝ : -are -ere -ere -ire -ans -ens -ens i-ens a- ndi e- ndi e- ndi i-endi ΜΕΛ αιτιατική μτχ. μελ.+esse -turus : ΠΡΚ : -isse - Γραμματική Λατινικών 39

41 ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η -or e-or -or i-or -er e-ar -ar i-ar a-ris e-ris e-ris i-ris -eris e-aris -aris i-aris -are -ere -ere -ire a-tur e-tur i-tur i-tur -etur e-atur -atur i-atur a- e- i- i- -emur e- - i- mur a- mini a- ntur mur e- mini e- ntur mur i- mini u- ntur mur i- mini u- ntur amur - e- emini amini -entur e- antur amur - amini - antur amur i- amini i- antur - -a-ntor -e-ntor -u-ntor -i-untor -amini -emini -imini i- mini ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1/2/3/4 1 η 2 η 3 η 4 η a-bor e-bor -ar i-ar - a-beris e-beris -eris i-eris - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor a-bitur e-bitur -etur i-etur - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor a- e- - i- - bimur bimur emur emur a- bimini e- bimini - emini i- emini - (-amini) (-emini) (-imini) (-imini) a- buntur e- buntur - entur i- entur Γραμματική Λατινικών 40

42 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η a-bar e-bar e-bar i-e-bar ar-er er-er er-er ir-er a-baris e-baris e-baris i- e-baris ar-eris er-eris er-eris ir-eris a-batur e-batur e-batur i- e-batur ar-etur er-etur er-etur ir-etur a- e- e- i- e- aremuemuemur er- er- ir-emur bamur bamur bamur bamur a- e- e- i- e- aremineminemini er- er- ir-emini bamini bamini bamini bamini a- e- e- i- e- arentuentur er- erentur ir-entur bantur bantur bantur bantur ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 μτχ.πρκ. + sum μτχ.πρκ. + sim μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + essem μτχ.πρκ. + ero eram μτχ.πρκ. + es μτχ.πρκ. + sis μτχ.πρκ. μτχ.πρκ. + esses μτχ.πρκ. + eris + eras μτχ.πρκ. + est μτχ.πρκ. + sit μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + esset μτχ.πρκ. + erit erat μτχ.πρκ. + sumus μτχ.πρκ. + sius μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + eramus essemus erimus μτχ.πρκ. + estis μτχ.πρκ. + sitis μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + eritis eratis μτχ.πρκ. + sunt μτχ.πρκ. + sint μτχ.πρκ. + erant essetis μτχ.πρκ. + essent μτχ.πρκ. + erunt ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η ΕΝΕΣΤ : -ari -eri -i -iri a-ndus e- ΜΕΛ : ΣΟΥΠΙΝΟ +iri - ΠΡΚ : αιτιατική μτχ.πρκ. +esse - Σ.ΜΕΛ : αιτιατική μτχ.πρκ.+fore -tus ndus e- ndus i-e-ndus Α ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amo, amav-i, amat-um, ama-re ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜ Γραμματική Λατινικών 41

43 ΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ am-o (<amao) am-em - ΕΝΕΣΤ : ama-re ama-s am-es Ama ΜΕΛΛ : amaturum, - am, um esse ama-t am-et - amaturos, - as, -a esse ama-mus am-emus - ΠΑΡΑΚ : amav-isse ama-tis am-etis ama-te ama-nt am-ent - ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ama-bam amare-m ΜΕΤΟΧΗ ama-bas amare-s ΕΝΕΣΤ : amans ama-bat amare-t ΜΕΛΛ : amat-urus, - a, -um ama-bamus amare-mus ama-batis amare-tis ama-bant amare-nt ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ama-bo amaturus,-a,- um sim - ΓΕΡΟΥΝΔ ΙΟ ama-bis amaturus,-a,-um sis ama-to ΓΕΝ : amandi ama-bit amaturus,-a,-um sit ama-to ΔΟΤ: amando ama-bimus amaturi,-ae,- a simus - ΑΙΤ : amandum ama-bitis amaturi,-ae,-a sitis ama-tote ΑΦ : amando ama-bunt amaturi,-ae,-a sint ama-nto ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ amav-i amav-erim ΣΟΥΠΙΝΟ amav-isti amav-eris ΑΙΤ: amatum amav-it amav-erit ΑΦ : amatu amav-imus amav-erimus amav-istis amav-eritis amav-erunt ή ere amav-erint ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ amav-eram amav-issem ΣΗΜΕΙΩΣ amav-eras amav-isses Η : Η amav-erat amav-isset α συζυγία amav-eramus amav-issemus περιλαμβάν Γραμματική Λατινικών 42

44 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ amav-eratis amav-issetis ει ρήματα amav-erant amav-issent με χαρακτήρα aamav-ero amav-eris amav-erit amav-erimus amav-eritis amav-erint Β ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-o, delev-i, delet-um, del-ere ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ dele-o dele-am - ΕΝΕΣΤ : dele -re dele-s dele-as dele ΜΕΛΛ : deleturum, -am, um esse dele-t dele-at - deleturos, -as, - a esse dele-mus dele-amus - ΠΑΡΑΚ : delevisse dele-tis dele-atis dele-te dele-nt dele-ant - ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ dele-bam delere-m ΜΕΤΟΧΗ dele-bas delere-s ΕΝΕΣΤ : dele -ns dele-bat delere-t ΜΕΛΛ : delet-urus, -a, -um dele-bamus delere-mus dele-batis delere-tis dele-bant delere-nt ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ dele-bo deleturus -a, - - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ um sim dele-bis deleturus -a, - dele-to ΓΕΝ : dele -ndi um sis dele-bit deleturus -a, - dele-to ΔΟΤ: dele -ndo um sit dele-bimus deleturi -ae, - - ΑΙΤ : dele -ndum a simus dele-bitis deleturi -ae, -a sitis dele-tote ΑΦ : dele ndo dele-bunt deleturi -ae, -a sint dele-nto ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ delev-i delev-erim ΣΟΥΠΙΝΟ delev-isti delev-eris ΑΙΤ: delet-um delev-it delev-erit ΑΦ : delet-u delev-imus delev-erimus delev-istis delev-eritis delev-erunt ή delev-erint Γραμματική Λατινικών 43

45 -ere ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ delev-eram delev-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η delev-eras delev-isses β συζυγία delev-erat delev-isset περιλαμβάνει delev-eramus delev-issemus ρήματα με delev-eratis delev-issetis χαρακτήρα edelev-erant delev-issent ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ delev-ero delev-eris delev-erit delev-erimus delev-eritis delev-erint Γ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-o, leg-i, lect-um, leg-ere ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ leg-o leg-am ΕΝΕΣΤ : leg -ere leg-i-s leg-as lege ΜΕΛΛ : lecturum, - am, um esse leg-i-t leg-at lecturos, -as, -a esse leg-i-mus leg-amus ΠΑΡΑΚ : leg-isse leg-i-tis leg-atis leg-i-te leg-u-nt leg-ant ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ leg-e-bam legere-m ΜΕΤΟΧΗ leg-e-bas legere-s ΕΝΕΣΤ : lege -ns leg-e-bat legere-t ΜΕΛΛ : lect-urus, - a, -um leg-e-bamus legere-mus leg-e-batis legere-tis leg-e-bant legere-nt ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ leg-am lecturus -a, - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ um sim leg-es lecturus -a, - leg-i-to ΓΕΝ : lege -ndi um sis leg-et lecturus -a, - leg-i-to ΔΟΤ: lege -ndo um sit leg-emus lecturi -ae, - ΑΙΤ : lege -ndum Γραμματική Λατινικών 44

46 a simus leg-etis lecturi -ae, - leg-i-tote ΑΦ : lege ndo a sitis leg-ent lecturi -ae, - leg-u-nto a sint ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ leg-i leg-erim ΣΟΥΠΙΝΟ leg-isti leg-eris ΑΙΤ: lect-um leg-it leg-erit ΑΦ : lect-u leg-imus leg-erimus leg-istis leg-eritis leg-erunt /- ere leg-erint ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ leg-eram leg-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η leg-eras leg-isses γ συζυγία leg-erat leg-isset περιλαμβάνει leg-eramus leg-issemus ρήματα με leg-eratis leg-issetis χαρακτήρα leg-erant leg-issent σύμφωνο ή φωνήεν εκτός από a, e, i ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ leg-ero leg-eris leg-erit leg-erimus leg-eritis leg-erint Δ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ:audi-o, audiv-i, audit-um, audi-re ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ audi-o audi-am - ΕΝΕΣΤ : audi -re audi-s audi-as audi ΜΕΛΛ : auditurum, -am, um esse audi-t audi-at - audituros, -as, -aesse audi-mus audi-amus - ΠΑΡΑΚ : audiv-isse audi-tis audi-atis audi-te audi-u-nt audi-ant - ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ audi-e-bam audire-m ΜΕΤΟΧΗ audi-e-bas audire-s ΕΝΕΣΤ : audi-e ns audi-e-bat audire-t ΜΕΛΛ : audit-urus, -a, - um audi-e-bamus audire-mus audi-e-batis audire-tis audi-e-bant audire-nt ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ audi-am auditurus -a, -um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ audi-es auditurus -a, -um sis audi-to ΓΕΝ : audie ndi audi-et auditurus -a, -um sit audi-to ΔΟΤ: audie ndo audi-emus audituri -ae, -a simus - ΑΙΤ : audie ndum Γραμματική Λατινικών 45

47 audi-etis audituri -ae, -a sitis audi-tote ΑΦ : audie ndo audi-ent audituri -ae, -a sint audi-unto ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ audiv-i audiv-erim ΣΟΥΠΙΝΟ audiv-isti audiv-eris ΑΙΤ: audit-um audiv-it audiv-erit ΑΦ : audit-u audiv-imus audiv-erimus audiv-istis audiv-eritis audiv-erunt /-ere audiv-erint ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ audiv-eram audiv-issem audiv-eras audiv-isses audiv-erat audiv-isset audiv-eramus audiv-issemus audiv-eratis audiv-issetis ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η audiv-erant audiv-issent δ συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -i- ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ audiv-ero audiv-eris audiv-erit audiv-erimus audiv-eritis audiv-erint A ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amor, amatus sum, amari ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ am-or am-er ΕΝΕΣΤ : ama-ri (<ama-or) ama-ris am-eris ama-re ΜΕΛΛ : amatum iri ama-tur am-etur ΠΡΚ : amatum,- am,-um esse ama-mur am-emur amatos,-as,-a esse ama-mini am-emini ama-mini Σ.ΜΕΛ :amatum,- am,-um fore ama-ntur am-entur amatos,-as,-a fore ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ama-bar amare-r ΜΕΤΟΧΗ ama-baris amare-ris ΠΡΚ : amatus, -a, -um ama-batur amare-tur ama-bamur amare-mur ama-bamini amare-mini ama-bantur amare-ntur ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ama-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ ama-beris ama-tor amandus, -a, -um ama-bitur ama-tor ama-bimur Γραμματική Λατινικών 46

48 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ama-bimini ama-buntur amatus,-a,- um sum amatus,-a,- um es amatus,-a,- um est amati,-ae,-a sumus amati,-ae,-a estis amati,-ae,-a sunt amatus,-a,- um eram amatus,-a,- um eras amatus,-a,- um erat amati,-ae,-a eramus amati,-ae,-a eratis amati,-ae,-a erant amatus,-a,- um ero amatus,-a,- um eris amatus,-a,- um erit amati,-ae,-a erimus amati,-ae,-a eritis amati,-ae,-a erunt amatus,-a,-um sim amatus,-a,-um sis amatus,-a,-um sit amati,-ae,-a simus amati,-ae,-a sitis amati,-ae,-a sint amatus,-a,-um essem amatus,-a,-um esses amatus,-a,-um esset amati,-ae,-a essemus amati,-ae,-a essetis amati,-ae,-a essent (ama-mini) ama-ntor ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η α συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -a- Γραμματική Λατινικών 47

49 Β ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-or, deletus sum, dele-ri ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ dele-or dele-ar ΕΝΕΣΤ : dele-ri dele-ris dele-aris delere dele-tur dele-atur dele-mur dele-amur dele-mini dele-amini dele-mini dele-ntur dele-antur ΜΕΛΛ : deletum iri ΠΡΚ : deletum,- am,-um esse deletos,-as,-a esse Σ.ΜΕΛ :deletum,- am,-um fore deletos,-as,-a fore ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ dele-bar delere-r ΜΕΤΟΧΗ dele-baris delere-ris ΠΡΚ : deletus, -a, -um dele-batur delere-tur dele-bamur delere-mur dele-bamini delere-mini dele-bantur delere-ntur ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ dele-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ dele-beris dele-tor delendus, -a, -um dele-bitur dele-tor dele-bimur dele-bimini (dele-mini) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ dele-buntur deletus,-a,- um sum deletus,-a,- um es deletus,-a,- um est deleti,-ae,-a sumus deleti,-ae,-a estis deleti,-ae,-a sunt deletus,-a,- um eram deletus,-a,- deletus,-a,-um sim deletus,-a,-um sis deletus,-a,-um sit deleti,-ae,-a simus deleti,-ae,-a sitis deleti,-ae,-a sint deletus,-a,-um essem deletus,-a,-um dele-ntor ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η β συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -e- Γραμματική Λατινικών 48

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59 59 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Κύρια ( propia ) Προσηγορικά ( appellativa) Συγκεκριµένα ( concreta ) Αφηρηµένα ( abstracta ). Παρεπόµενα των ουσιαστικών 1. Γένη (3) : Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 2. Αριθµοί (2) : Ενικός (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Η ενεργητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, σουπίνο και γερούνδιο. Η παθητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, γερουνδιακό.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Γραμματική - Συντακτικό ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α Κλίση Γένος: Θηλυκά. Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ... 1 ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ... 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 Μαΐου 2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Θέμα Α Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σ ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΒΑΣΩ 1 2 Μάθηµα 1 Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat.

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Σειρά: Γενικό Λύκειο Θεωρητικές Επιστήμες Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium,

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, LECTIO XXI ΚΕΙΜΕΝΟ: B renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά περί προφοράς

Εισαγωγικά περί προφοράς ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγικά περί προφοράς Προφορά. Στα λατινικά υπάρχουν δύο προφορές, η κλασσική ή σχολική και η εκκλησιαστική - µεσαιωνική. Στις λατινικές σπουδές συνήθως χρησιµοποιείται η υποτιθέµενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21... 8 ΚΕΙΜΕΝΟ 23 : ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Β Λυκείου : Μεταφράσεις, Συντακτικές -Γραμματικές Παρατηρήσεις

Λατινικά Β Λυκείου : Μεταφράσεις, Συντακτικές -Γραμματικές Παρατηρήσεις Λατινικά Β Λυκείου : Μεταφράσεις, Συντακτικές -Γραμματικές Παρατηρήσεις ΜΑΘΗΜΑ 1 ο Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ Ο ποιητής Οβίδιος είναι εξόριστος στη γη του Εύξεινου Πόντου. Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 31 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Αρκτικοί χρόνοι στη Λατινική Α) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ µε σηµασία ΕΝΣΤ. Γ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ( απλός και συντελεσµένος ) Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο:

Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΛΑΤΙΝΙΚΑ... Β Λυκείου ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 10-16 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας το παρακάτω κείμενο Sulpicius Gallus legatus Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerebat. Serena nocte subito luna defecerat;

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ» ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η αξιολόγηση του μαθήματος των λατινικών στις πανελλαδικές εξετάσεις σελ. 2 2. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο

Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο 1 Ανάλυση μετοχών Λατινικά Γ λυκείου Ανάλυση μετοχών σε όλα τα κείμενα Κείμενο 21 Brenno duce: Ιδιόμορφη Αφαιρετική Απόλυτη Χρονική μετοχή, που δηλώνει το σύγχρονο dum Brennus dux est (dum + Οριστική Ενεστώτα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα Γιάννης Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνα Μάρκου, Φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3

ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3 ΟΕΦΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 3 4 Γενικής Παιδείας 2011 Νεοελληνική Γ λώσσα 5 Γενικής Παιδείας 2011 Νεοελληνική Γλώσσα ΟΕΦΕ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Η εξέγερση των νέων, κυρίως µαθητών, τον τελευταίο µήνα του έτους (2008) ήρθε

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ A. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est:

Διαβάστε περισσότερα

Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.)

Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.) Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.) Α. Βίος: Ο Γάιος Βαλέριος Κάτουλλος γεννήθηκε στη Βερόνα από αρκετά εύπορους γονείς. Εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και φόρεσε, σύμφωνα με τα ρωμαϊκά έθιμα, τη λευκή τήβεννο

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων. Προκαταρκτική ενότητα. 1η Ενότητα

Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων. Προκαταρκτική ενότητα. 1η Ενότητα Φθόγγοι και γράµµατα Αλφάβητος Ένας Ιππότης στο κάστρο των Γραµµάτων Προκαταρκτική ενότητα 1η Ενότητα 1. Φωνολογία/Φωνητική Εκµάθηση του θήτα (µε λέξεις που αρχίζουν από αυτό ή το εµπεριέχουν). Ενδεικτικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάζεκα: Λαηηληθά Ηκεξνκελία : Σεηάξηε, 9 Ινπλίνπ 010 Ώξα εμέηαζεο: 11:00 13:00 ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΟΡΘΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ!!

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ!! ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΗΜΟΤΙΚΟΥ!! ΑΣΚΗΣΗ: 1 Κλίνουμε τα παρακάτω ουσιαστικά: Ο αεροπόρος: Ενικός: Γεν: Αιτ: Κλητ: Πληθυντικός: Γεν: Αιτ: Κλητ: Η απόφαση: Ενικός: Γεν: Αιτ: Κλητ: Πληθυντικός: Γεν: Αιτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Μ. Τζεβελέκου Β. Κάντζου Σ. Σταμούλη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ. Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venissset et eum a ianua quaereret,exclamavit Nasica se domi non esse,etsi domi erat.tum Ennius indignatus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Όρος Εξήγηση Παράδειγμα Αιτιατική Η Αιτιατική είναι η πτώση του άμεσου αντικειμένου. Συνήθως συμβαίνει κάτι σε έμβια όντα ή αντικείμενα. Η Αιτιατική μπορεί επίσης να χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Από το κεφάλαιο της Εισαγωγής οι ενότητες: 1. Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 3. Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης: άνθρωποι εμπνευσμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

γιατί µε πλήγωσες βαθιά. Λεξιλόγιο

γιατί µε πλήγωσες βαθιά. Λεξιλόγιο ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - «νησιώτικα» Τραγούδι 1 Να σ αγαπώ ίντα 2 'θελα να σ αγαπώ ίντα 'θελα να σ αγαπώ ίντα 'θελα, να 'χω φουρτούνα και µπελά. Κοτσάκια 1 (Να σ αγαπώ ίντα 'θελα) Στίχοι: Παραδοσιακό Μουσική: Παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια

1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια 1 Γ Λυκείου: 1 Αρχαία κατεύθυνσης Ενότητα 3. Ηθικά Νικομάχεια Άλλα επιχειρήματα για τη σχέση ηθικής αρετής και ηθικής πράξης 1 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ... 1 ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ... 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ Ή Πελοπόννησος στα τέλη του Μου αιώνα, χωρισμένη ανάμεσα στους Βυζαντινούς του δεσποτάτου και στους τελευταίους Λατίνους της 'Αχαΐας, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο.

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... Όνομα πατρός:... Τηλέφωνα επικοινωνίας:.. Σχολείο προέλευσης:.. 1) Να γράψεις ένα σύνθετο επίθετο υπερθετικού βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα Ζωάκου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη

Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη Για τους µαθητές της Γ και τάξης Γραµµατικήηηηηηηηη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα ΤΑ ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ 3 ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 Τα οριστικά άρθρα 3 Το τελικό (ν) στην αιτιατική των άρθρων: το(ν) ή τη(ν) 4 Τα αόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ > Συγγραφείς παιδικών & νεανικών βιβλίων Σύνθετη αναζήτηση Tips για αποτελεσματική αναζήτηση Duis aute irure dolor in henderit. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Θαλής ο Μιλήσιος

Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Θαλής ο Μιλήσιος ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κείμενο 1 Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα. Από τον Θαλή στον Αναξίμανδρο. Είναι γνωστό πως στην Αρχαία Ελλάδα γίνονται τα πρώτα σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη των επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum

LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum LECTIO PRIMA ET VICESIMA ( XXI ) Α. ΣΟ KΕΙΜΕΝΟ Πώς πήρε το όνομά του το Pisaurum Κείμενο Brenno duce Galli apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro

Διαβάστε περισσότερα