ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3059 Κ.Δ.Π. 339/2005 Αρ. 4015, Αριθμός 339 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 24 (2) (α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκς' Κοινότητας με τίτλο -. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: Ι 78, της , σ.10. (α) «Οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπς, της 5ης Οκτωβρίου 2004, για τροποποίηση των παραρτημάτων 11, 111, lν καιν της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγς στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών γjα τα φυτά τα φυτικά προϊόντα _ και κατά της εξάπλωσς τους στο εσωτερικό της Κοινότητας»,. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 56, της , σ.12. (β) «Οδηγία 2005/15/ΕΚ του Συμβουλίου, της 48ης Φεβρουαρίου 2005, για τροποποίση του παραρτματος lν της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγωγς στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσς τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσlκών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 24 (2) (α) των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης 147(1) του 2003 ~5 (1.\ Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα... "Ι του Νόμων του 2003 και 2005, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα: Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα' Φυτά και τα Φuτικά Προϊόντα Δεύτερο Διάταγμα, του 2005.

2 3060 Ερμηνεία. 2. Στο παρόν Διάταγμα- «Νόμος» σημαίνει τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα ΦυTlκά Προϊόντα Νόμους του 2003 και Επίσημη. Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο(l) «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμούς του 2003, όπως αυτοί τροποποιθηκαν με το περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα ΦυTlκά Προϊόντα Πρώτο Διάταγμα του Τροποποίηση των. Κανονισμών. 3. Τα Παραρτματα των Κανονισμών τροποποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος. Έναρξη Ισχύος. 4. Το Διάταγμα αυτό ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα.της Δημοκρατίας.

3 306] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα Παραρτματα των Κανονισμών τροποποιούνται ως εξς: 1. Στο Παράρτημα 11 μέρος Α κεφάλαιο Ι, το στοιχείο γ) σημείο 4 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «4. GeΓatΟCΥstίs vίγescens (Davidson) Φυτά Acef' sacchaγum Marsh., εκτός από Moreau. καρπούς και σπόρους, καταγωγς ΗΠΑ και Καναδό, ξυλεία Acer saccharuιt1 Marsh., συμπεριλαμβανομένη'ς της ξυλείας που δεν διατρησε τη φυσικ στρογγύλη επιφάνειά της, καταγωγς Η ΠΑ και Καναδά)}. 2. Στο Παράρτημα 11 μέρος Α κεφάλαιο 11 στοιχείο γ) σημείο 3, το κείμενο της δεξιάς στλης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «Gastanea Μίll. και Quercus ι., που προορίζοντάι για φύτευση, πλην σπόρων για σπορά». 3. Στο Παράρτημα 11 μέρος Β στοιχείο γ), προστίθεται το ακόλουθο σημείο πριν από το σημείο 1: «01 CryphonectΓia =υλεία, εκτός ΡaΓasίtica (Μυπill.) αποφλοιωμένη, Barr. μεμονωμένος από Τσεχία, Δανία, Ελλάδα,(Κρτη, Λέσβος), lρλανδία, φλοιός και Σουηδία Ην. Βασίλειο, (εκτός από τη Νσο Μαν).» Castanea Μί/l. 4. Στο Παράρτημ'α 111 μέρος Α, διαγράφεται το σημείο 4. 5~ Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι, τα σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα :

4 3062 ({ 1.1. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει παρατίθενται στο Παράρτημα ν μέρος Β, υποβληθεί καταλλλως: κατά περίπτωση, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), πλην της Thuja ι., που δεν α) σε θερμικ επεξεργασία για την είναι σε μορφ: επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό πριονιδίων, απορριμμάτων θραυσμάτων, στοιχείο αποτελεί η σμανση 'ΉΤ" που τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν αναγράφεται στην ξυλεία στη μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα, συσkεuασiα της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα - υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως πιστοποιητικά που αναφέρονται στο κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, άρθρο 16 του Νόμου καφάσια, κύλινδροι. και παρόμοιες συσκευασίες, παλέτες απλές,, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, β) σε' υποκαπνισμό σύμφωνα με την στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, στο. άρθρο 18 παράγραφος 2 της - ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό σφνωση την υποστριξη φορτίων στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα άλλων από ξυλεία, πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρά 16 του Νόμου, του δραστικού - ξυλείας Libocedrus decurrens ΤοΓΓ. συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι η ξ.υλεία της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του έχει υποστεί κατεργασία επεξεργασία για χρόνου έκθεσης (h) την κατασκευ μολυβιών με εφαρμογ θερμικς επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 82 C επί 7 έως 8 ημέρες, γ) σε χημικό εμποτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο' σύμφωνα με την συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της

5 3063 στρογγυλ επιφάνεια, προέλευσης Καναδά, οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό. Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα Μεξικού, ΤαΊβάνκαι ΗΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση Bursaphelenchus xylophίlus (Steiner et Βϋhrer) Nickle et al. πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%) ~ύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει παρατίθενται στο παράρτημα ν μέρος Β, υποβληθεί καταλλλως: κατά περίπτωση, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), πλην της Thuja Ι., η οποία α) σε θερμικ επεξεργασία για την βρίσκονται σε μορφ: επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, τουλάχιστον. Το τελευταίο στοιχείο πριονιδιών, απορριμμάτων θραυσμάτων, πρέπει να αναφέρεται στα πιστοποιητικά τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν του άρθρου 16 του Νόμου' μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα, προέλευσης Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, ΤαΤβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση β) σε υπokαπvισμό σύμφωνα με την Bursaphe/enchus xyfophilus (Steiner et κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται Βϋh-rer) NickIe et al. στο άρθρο 1 ~ παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h). Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: α) είναι αποφλοιωμένη' Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που

6 3064 αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία Thuja Ι., που β) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε δεν είναι σε μορφ: να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πριονιδιών, απορριμμάτων θραυσμάτων, πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η - υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως σμανση "kiln-dried" "K.D." άλλη κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της συσκευασίες, παλέτες απλές, σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ'. παλετοκιβώτια και άλλες επιπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για τη μεταφρρά αντικειμένων κάθε είδους, γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης - ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του σφνωση την υποστριξη' φορτίων. ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό άλλων από ξυλεία, αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση " ΗΤ" που αναγράφεται στην ςυλεία στη προέλευσης Καναδά, Κίνας, lαπωνίας, συσκευάσία της σύμφωνα με την Δημοκρατιας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση. πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Bursaphe/enchus xy/ophίlus Βϋh-rer) Nickle et al. (Steiner et άρθρο 16 του Νόμου δ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται. στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου,

7 3065 του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g!m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' ε) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδειχτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, ίί) του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%) Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ πο Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: αναγράφονται στο Παράρτημα ν μέρος Β κατά περίπτωση, η ξυλεία Thuja L. σ α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη μορφ. :... στρόγγυλη ξ'-:jλεία'. -πλακιδίων, πριονιδιών, θραυσμάτων, μικρών τεμαχίων, β) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε απορριμμάτων να περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ώς ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο προέλευσης Καναδά, Κίνας, lαπωνίας, πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και Η ΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση Bursaphe!enchus xy!ophίlus (Steiner et Βϋh-rer) Nickle et al. γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία

8 3066 που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h) δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30. λεπτά τουλάχιστον, για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν. έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας.. Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: 1.5. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που α) κατάγεται από περιοχές που αναγράφονται στο παράρτημα ν μέρος 8, αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από: κατά περίπτωση, η ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που δεν είναι σε μορφ:. - Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκός), πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, - Pissodes spp. (μη ευρωπαϊκοί ), πριονιδιών, απορριμμάτων θραυσμάτων, τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν - Scolytidae spp. (μη ευρωπαϊκοί). μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα,

9 3067 Η περιοχ πρέπει να αναγράφεται στα - υλικών ξίιλινων συσκευασιών, όπως πιστοποιητικά που αναφέρονται στο κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, άρθρο 16 του Νόμου, στη στλη ιι τόπος καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες καταγωγς'" συσκευασίες, παλέτες - απλές, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για β) έχει αποφλοιωθεί και δεν παρουσιάζει τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, οπές σκωλκων που οφείλονται στο γένος Monochamus Spp. (μη - ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη ευρωπαϊκό), οι οποίες για την παρούσα σφνωση την υποστριξη φορτίων περίπτωση ορίζονται ως εκείνες που άλλων από ξυλεία έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 3mm γ) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση " kίln'-dried" "ΚΟ." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ' δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση

10 3068 'ΉΤ' που αναγράφεται στην ξυλεία στη συσκευασία της σύμφωνα με την. τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρc 16 του Νόμου' ε ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' στ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της. οδηγίας 2000l29/Εκ. Σχετικό αποδειχτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ σία πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, που αναφέρονται του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%) Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία:

11 3069 αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία κωνοφόρων α) έχει αποφλοιωθεί και δεν παρουσιάζει (CοnίfψaΙes), που δεν είναι σε μορφ: οπές σκωλκων που οφείλονται στο γένος Monochamus Spp (μη ευρωπαϊκό), πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, οι οποίες για την παρούσα περίπτωση πριονιδίων, απορριμμάτων θραυσμάτων, ορίζονται ως εκείνες που έχουν διάμετρο τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν μεγαλύτερη από 3mm μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα, - υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, β) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες να περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, συσκευασίες, παλέτες απλές, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες που επιτυγχάνεται με κατάλληλο. επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. παλετών, σε τρέχουσα χρση για τη Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η μειαφορά αντικειμένων κάθε είδους, σμανση "kiin-dried" ιι ΚΟ." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την -. ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σφνωση την υποστριξη φορτίων σύμφωνα με την τρέχουσα :πρακτικ' άλλων από ξυλεία, συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ. της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγς τρίτων χωρών εκτός: γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία - Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας, που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ - άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που - Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου; της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, στις του δραστικού. συστατικού, της ελάχιστης οποίες είναι γνωστ η εμφάνιση του θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης ΒUΓsaρhelenchus xy/oρhilus (Stei-ner και (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h) Βϋhrer) Nickle κ. α.

12 3070 δ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση με. προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ. Σχετικό αποδεlχτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%). ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η. σμανση 'ΉΤ" που αναγράφεται στην ξυλεία στη συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία αναγράφονται στο παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία σ.ε μορφ α) - κατάγεται από περιοχές που πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από: απορριμάτων θραυσμάτων, που - - λαμβάνονται εξ ολοκλρου μερικώς από - Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκό), κωνοφόρα (Coniferales) καταγωγς: - Pissodes Spp. (μη ευρωπαϊκό),

13 Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας, - η ευρωπαϊκών χωρών, εκτός Καναδά, - ScoIytidae spp. (μη ευρωπαϊκό). Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, χώρες στις Η περιοχ πρέπει να αναγράφεται στα οποίες είναι γνωστ η εμφάνιση του πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Bursaphelenchus xy/ophilus (Steiner και Νόμου, στη στλη" τόπος καταγωγς ". Βϋh-rer) NickIe κ.α. β) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογγυλ ξυλεία γ) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνουl θερμοκρασίας δ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/29/ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h).

14 3072 ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ ργασία για την επίτευξη ελάχιστης μοκρσίας 56 ο C στον πυρνα του ύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον, ίδος η οποία αναγράφεται στα οποποιητικά του άρθρου 16 του όμαιj. 6. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι προστίθεται το νέο σημείο 2: «2. =ύλινες συσκευασίες όπως κιβώτια Οι ξύλινες συσκευασίες: κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροί και παρόμοιες συσκευασίες, απλές παλέτες, έχουν παραχθεί από αποφλοιωμένη παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες ξυλεία, και επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για τη έχει υποστεί ένα από τα εγκεκριμένα μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, εκτός μέτρα που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της ακατέργαστης ξυλείας πάχους 6 mm του Διεθνούς Προτύπου για λιγότερου, και κατεργασμένη ξυλεία που φυτοϋγειονομικά Μέτρα αριθ.15 FAO έχει παραχθεί με συγκόλληση, θέρμανση σχετικά με τις κατευθυντριες γραμμές για και πίεση με συνδυασμό των μεθόδων τις προδιαγραφές υλικού για ξύλινες αυτών, καταγωγς τρίτων χωρών, εκτός συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο, και της Ελβετίας. - φέρει σε εμφανές σημείο σμα: α) με το διψφιο κωδικό χώρας του 180 (CY για Κύπρο), ένα κωδικό που προσδιορίζει την ταυτότητα του παραγωγού και τον κωδικό που προσδιορίζει το εγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόζεται στην ξυλεία το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα 11 του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομικά

15 3073 μέτρα αριθ. 15 FAO σxείlkά με κατευθυντριες προδιαγραφές γραμμές για τις υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο. Στη συντομογραφία του εγκεκριμένου μέτρου προστίθενται τα γράμματα ''DB'', τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω σμανση' και β) στην περίπτωση υλικού ξύλινης συσκευασίας το οποίο έχει κατασκευαστεί, επισκευαστεί ανακυκλωθεί από την 1 Μαρτίου 2005, επίσης το λογότυπο όπως ορίζεται στο Παράρτημα 11 του εν λόγω ~ρoτύπoυ του FAO. Ωστόσο, η απαίτηση δεν ισχύει προσωρινά έως την 31 ~εkεμβρίoυ 2007 στην περίπτωση υλικού ξύλινης συσκευασίας, το οποίο έχει κατασκευαστεί, επισκευαστεί ανάκυκλωθεί πριν την 2Β η Φεβρουαρίου 2005». «Η πρώτη περίπτωση, βάσει της οποίας οι ξύλινες συσκευασίες πρέπει να έχουν παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογγυλ ξυλεία, ισχύει μόνον από την 1 η Μαρτίου, Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 2.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «2.1. =υλεία Acer saccharum Marsh., Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της περιέχει υγρασία κάτω του 20%,

16 3074 στρογγυλ επιφάνεια, που δεν είναι σε εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, μορφ: που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/θερμοκρασίας. - ξυλείας που προορίζεται για την Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η παραγωγ ξύλινων επενδύσεων, σμανση "kίln-dried" "κ.ο." άλλη διεθν αναγνωρισμένη σμανση την πλακιδίων μικρών τεμαχίων, οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της πριονιδιών, απορριμμάτων σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ». θραυσμάτων, με προέλευση τις ΗΠΑ και τον Καναδά. 8. Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο ι, το σημείο 2.2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «2.2. =υλεία Acer saccharum Marsh., Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία κατάγεται που προορίζεται για την παραγωγ από περιοχές που έχουν αποδειχθεί ξύλινων επενδύσεων, καταγωγς ΗΠΑ. απαλλαγμένες από τη Ceratocystis νίγescens (Davidson) Moreau και προορίζεται για την παραγωγ ξύλινων επενδύσεων». 9. Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο ι, το σημείο 3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «3. =υλεία Quercus ι., που δεν είναι σε Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: μορφ: α) έχει υποβληθεί σε πρίση ώστε να πριονιδιών, πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, αφαιρεθεί εντελώς η στρογγυλ απορριμμάτων επιφάνειά της θραυσμάτων, - βαρελιών, κάδων, μαστέλων και άλλων τεχνουργημάτων βαρελοποιίας β) έχει αποφλοιωθεί και η και των μερών τους, από ξυλεία, στην περιεκτικότητά της σε νερό δεν

17 3075 οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες, υπερβαίνει το 20%, εκφραζόμενη ως όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι η ξυλεία ποσοστό σε ξηρ ύλη έχει παραχθεί κατασκευασθεί με χρση θερμικς επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 176 C επί 20 λεπτά γ) έχει αποφλοιωθεί και έχει απολυμανθεί με κατάλληλη επεξεργασία με θερμό αέρα θερμό νερό' συμπεριλαμβανομένης, όμως, ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγύλη επιφάνεια. καταγωγς Η ΠΑ. δ) στην περίπτωση πριστς ξυλείας.. έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%. εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη. που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση "kiln-dried" "κ.ο." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ». 1 Ο. Στο Παράρτημα ιv μέρος Α κεφάλαιο Ι διαγράφεται το σημείο Στο Παράρτημα ιv μέρος Α κεφάλαιο Ι. το σημείο 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «=υλεία P/atanus Ι., εκτός ξυλείας σε Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει μορφ πλακιδίων. μικρών τεμαχίων. υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώσπ να πριονιδιών. απορριμμάτων περιέχει υγρασία κάτω του 20%.

18 3076 θραυσμάτων, αλλά εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας η που επιτυγχάνεται με κατάλληλο οποία δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η Αρμενίας. σμανση '.'kiln-dried" "KD." άλλη διεθνς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ}}. 12. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο ι, το σημείο 6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «=ύλεία POpU/US Ι., σε μορφ Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, απορριμμάτων - είναι αποφλοιωμένη, θραυσμάτων, αλλά συμπ~ριλαμβανoμένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγς -.έχεl υποστεί ξρανση σε κλίβανο χωρών της Αμερικανικς Ηπείρου. ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με Kατά~ληλo πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση "kίln-dried" "ΚΟ." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ». 13. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

19 3077 «7.1. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: που αναγράφονται στο Παράρτημα ν μέρος Β, η ξυλεία σε μορφ πλακιδίων, α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, στρογγυλ ξυλείααπορριμμqτων θραυσμάτων, που λαμβάνονται εξ ολοκλρου μερικώς από β ) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο - Acer saccharum Marsh., καταγωγς ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20 'ΗΠΑ και Καναδά, %, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο - P/atanus ι., καταγωγς ΗΠΑ πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας Αρμενίας, - POΡU/Us ι., καταγωγς χωρών της Αμερικανικς Ηπείρου. γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικ6 αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου,έκθεσης (h) δ) έχει υποστεί Καϊάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30 λεπτά τουλάχιστον, για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου.

20 Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, η ξυλεία σε μορφ πλακιδίων, μικρών α) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο τεμαχίων, πριονιδιών, απορριμμάτων ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του θραυσμάτων που λαμβάνονται εξ 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ολοκλρου μερικώς από Quercus L. ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο καταγωγς ΗΠΑ. πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας β) έχει. υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού.. συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g!:η 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30 λεπτά τουλάχιστον,. για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου.». 14. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι προστίθεται το νέο σημείο 7.3:

21 3079 «7.3. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων Επίσημη δλωση ότι ο μεμονωμένος (Coniferales) καταγωγς μη ευρωπαϊκών φλοιός: χωρών. α) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό με βάση προδιαγραφ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' β) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30 λεπτά τουλάχιστον, για την 9ποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμρυ}} 15. Στο Παράρτημα ιv μέρος Α κεφάλαιο Ι προστίθεται το νέο σημείο 8: «8. =υλεία που χρησιμοποιείται για τη Η ξυλεία: σφνωση την υποστριξη μη ξύλινων φορτίων, συμπεριλαμβανομένης εκείνης α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της ξυλεία και: στρογγυλ επιφάνεια εκτός από την ακατέργαστη ξυλεία πάχους 6 mm - έχει υποστεί ένα από τα εγκεκριμένα λιγότερο και επεξεργασμένη ξυλεία, που μέτρα που καθορίζεται στο παράρτημα Ι έχει παραχθεί με συγκόλληση, θέρμανση του Διεθνούς Προτύπου για και πίεση με συνδυασμό των μεθόδων Φυτοϋγειονομlκά Μέτρα αριθ.15 FAO

22 3080 αυτών, καταγωγς τρίτων χωρών, εκτός σχετικά με τις κατευθυντριες γραμμές για Ελβετίας.. τις προδιαγραφές υλικού για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο, και - φέρει σε εμφανές σημείο τουλάχιστον τον διψφιο κωδικό χώρας του 180 (CY για την Κύπρο), έναν κωδικό που προσδιορίζει την ταυτότητα του παραγωγού και τον κωδικό που προσδιορίζει το εγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόζεται στην ξυλεία το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα 11 του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομlκά μέτρα αριθ. 15 του FAO σχετικά με τις κατευθυντριες γραμμές. για τις προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο. Στη συντομογραφια του εγκεκριμένου μέτρου προστίθενται τα γράμματα ''08'' τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω σμανση,, προσωρινά, έως την 31 Δεκεμβρίου 2007 β) αποφλοιωμένο ξύλο χωρίς παράσιτα και σημεία ζώντων παρασίτων. Η πρώτη γραμμ του στοιχείου α), βάσει της οποίας οι ξύλινες συσκευασίες πρέπει να έχουν παραχθεί από' αποφλοιωμένη στρογγυλ ξυλεία, ισχύει μόνον από την 1 η Μαρτίου, 2006.)} 16. Στο Παράρτημαlν μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 11.1 αντικαθίσταται από τα. ακόλουθα:

23 3081 « Φυτά Quercus ι., εκτός των καρπών και σπόρων, καταγωγς ΗΠΑ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο Παράρτημα 111, Μέρος Α, σημείο 2, επίσημη δλωση ότι τα φυτά προέρχονται από περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι ~παλλαγμένες από Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt Φυτά Castanea Μίll. και Quercus ι., Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων εκτός - των καρπών και σπόρων, που ισχύουν για τα φυτά/" που καταγωγς μη ευρωπαϊκών χωρών. απαριθμούνται στο Παράρτημα lι(μέρος Α σημείο 2 και Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 11.01, επίσημη δλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Cronartium spp. (μη ευρωπατκού ) στόν τόπο παραγωγς στο άμεσο περιβάλλον του από -την έναρξη - του τελευταίου πλρους κύκλου βλάστησης». 17. Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 12, το κέίμενο της αριστερς στλης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα : «12. Φυτά P/atanus Ι., για φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγς ΗΠΑ Αρμενίας.» 18. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο 11, διαγράφονται τα σημεία 1 και Στο Παράρτημα ιν μέρος Β, προστίθεται το νέο σημείο 6.3: «6.3. =.υλεία Castanea Μίll. α) Η ξυλεία είναι- Τσεχία, Δανία, Ελλάδα αποφλοιωμένη- (Κρτη, Λέσβος), lρλανδία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο (εκτός από τη Νσο Μαν)>>.

24 3082 β ) επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: ί) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες Cryρhonectria (ΜυΓίll) Barr. από ρarasitica ίί) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται κατάλληλο χρόνου! Σχετικό με πρόγραμμα θερμοκρασία. αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση "kίln-dried" "κ.ο." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ. 20. Στο Παράρτημα ιv μέρος Β σημείο 14:1, διαγράφεται η φράση «την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο Παράρτημα 111 μέρος Α σημείο 4» στη μεσαία στλη. 21. Στο Παράρτημα ιv μέρος Β, στα σημεία 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 και 14.6, διαγράφεται η φράση «Παράρτημα 111 μέρος Α σημείο 4» στη μεσαία στλη.

25 Στο Παράρτημα ΙV μέρος Β, προστίθεται το νέο σημείο 14.9: «14.9. Μεμονωμένος Επίσημη δλωση ότι ο Τσεχία, Δανία, Ελλάδα φλοιός Castanea Μίll. μεμονωμένος φλοιός: (Κρτη, Λέσβος), lρλανδία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο, α) κατάγεται από περιοχές (εκτός από τη Νσο Μαν)>>. που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryρhonectria ρarasitica (Murill) Barr. β) έχει υποστεί υποκαπνισμό άλλη κατάλληλη επεξεργασία κατά της Cryρhonectria ρarasitica (ΜυΓΓίll.) Barr. με βάση προδιαγραφ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας Εκ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h).

26 Το Παράρτημα ν μέρος Α κεφάλαιο Ι τροποποιείται ως εξς: α ) Το σημείο 1.7. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο.: «1.7. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 3, εφόσόν : α) προέρχεται συνολικά εν μέρει από P/atanus ι., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ στρογγυλ της επιφάνεια και β) πληροί μία από τις εξς περιγραφές που περιέχονται στο Παράρτημα Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23 lουλίου 1987, για τη δασμολογικ και στατιστικ ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια. σε μικρά τεμάχια θχ Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδια) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρε.θεί ο σομφός, ορθογωνισμένη θχ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυς (Quercus spp.) όξιάς (Fagus.Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα

27 3085 μέσα συντρησης θχ Non-coniferous splίt po/es; pίles, pickets and stakes of nonconiferous wood, pointed but not sawn lengthwise ΘΧ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεταί στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυς (Quercus spp.) οξιάς (Fagus spp.)], πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm» β) το σημείο 1.8 διαγράφεται. 24. Το Παράρτημα ν μέρος Α κεφάλαιο ιι τροποποιείται ως εξς: α) Το σημείο 1.10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1.10. Ξυλεία. κατά την έννοια του εδαφίου (2) άρθρου 3, εφόσον: α) προέρχεται εξ ολοκλρου εν μέρει από: - κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία, - Castanea Μίll., εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία Και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτματος Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 (βλ. πιο πάνω): Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια

28 =.υλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια θχ Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδια) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε παρόμοιες μορφές θχ Ο 00 Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο.άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που' της έχει αφαιρεθεί ο σομφός; ορθογωνισμένη θχ Ξυλεία ακατέργαστη, μη αποφλοιωμένη αποσομφωμένη, ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης'.ex Ξυλεια. άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυ (Quercus spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθει ο σομφός, που' έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης ex4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροι, απριόνιστοι κατά μκος 4406 Στρωτρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές παρόμοιοι Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό α ρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεια που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44. άλλη τροπικ ξυλεία, δρυ (Quercus Spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], πριονισμένη. πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια

29 3087 ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm» β ) Το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1.11. Μεμονωμένος φλοιός Castanea Μίll. και κωνοφόρων (Coniferales)>>. 25. Στο Παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο Ι σημείο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: {{- Acer saccharum Marsh., καταγωγς ΗΠΑ και Καναδά». 26. Στο Παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο Ι σημείο 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: {(- Κωνοφόρων (Coniferales), καταγωγς μη ευρωπαϊκών χωρών )}. 27. Στο παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο ι, το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «6. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 2" εφόσον: α ) προέρχεται εξ ολοκλρου εν μέρει από μια από τις ακόλουθες τάξεις, γένη είδη, εκτός από το υλικό ξύλινη συσκευασίας που ορίζεται στο Παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 2: Quercus Ι., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρ~γγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ, με εξαίρεση ξυλεία η οποία ανταποκρίνεται στην περιγραφ του στοlχείοιι β) του κωδικού ΣΟ και εφόσον αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι η ξυλεία έχει υποστεί κατεργασία έχει παραχθεί με εφαρμογ θερμικς επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 176 C επί 20 λεπτά, P/atanus, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ Αρμενίας,

30 3088 Populus Ι., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς χωρών της αμερικανικς ηπείρου, Acer saccharum Marsh., συμπεριλαμβανομένης ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ και Καναδά, Κωνοφόρα (Coniferales), συμπεριλαμβανομένης ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς μη ευρωπαϊκών χωρών, Καζακστάν, Ρωσίας και Τουρκίας και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτματος Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 (πιο πάνω): Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια Πριονίδια θχ Άλλα απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ορθογωνισμένη Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει

31 3089 αφαιρεθεί ο σομφός, ορθογωνισμένη Ξυλεία βαλανιδιάς (Quercus Spp.) ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ορθογωνισμένη θχ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, βαλανιδιάς (Quercus Spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης θχ 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί αλλά απριόνιστοι κατά μκος, 4406 Στρωτρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές παρόμοιοι Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Ξυλεία βαλανιδιάς (Quercus spp.), πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 lnm θχ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περ"ιλαμβάνεται" στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου. 44 άλλη τροπικ ξυλεία, βαλανιδιάς (QueΓCUS Spp.) οξιάς (Fagus spp.)), πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και άλλες φέρουσες επιφάνειες,

32 3090 από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο }} 28. Στο Παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο 11, το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) άρθρου 2, εφόσον: α) προέρχεται εξ ολοκλρου εν μέρει από κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία καταγωγς ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, και Castanea ΜίΙΙ., εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία' και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του παραρτματος Ι μέρος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 (πιο πάνω): Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια. ex Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδι) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε

33 3091 παρόμοιες μορφές ex Ο 00 Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, μη αποφλοιωμένη ex αποσομφωμένη, ορθογωνισμένη Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, μη αποφλοιωμένη αποσομφωμένη, ορθογωνισμένη ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυ (Quercus spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης ex 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί αλλά απριόνιστοι κατά μκος 4406 Στρωτρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές παρόμοιοι Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, βαλανιδιάς (Quercus spp.) οξιάς (Fagus spp.)], πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο.

34 3092 Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκlβώtlα και άλλες φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο» 29. Στο Παράρτημα ν μέρός Β κεφάλαιο 11 προστίθεται ένα νέο σημείο 9: «9. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (G,oniferales)' καταγωγς τρίτων ευρωπαϊκών χωρών». ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 139(Ι)/2013 139(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, Τροποποιητικός Κανονισμός 1063/2010 ΕΚ

Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, Τροποποιητικός Κανονισμός 1063/2010 ΕΚ Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Ολες τις Βιομηχανίες Ανδρέα Ανδρέου Σύστημα Γενικευμένων Προτιμσεων, Τροποποιητικός Κανονισμός 1063/2010 ΕΚ Κυρία/ε, Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Τελωνείου

Διαβάστε περισσότερα

γής στην Κοινότητα οργανισμcίjν επιβλαβι\)ν για τα φυτά ή τα φυτικό. 2~~4.2004,

γής στην Κοινότητα οργανισμcίjν επιβλαβι\)ν για τα φυτά ή τα φυτικό. 2~~4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1263 Κ.Δ.Π. 149/2005 Αρ. 3970, 24.3.2005 Αριθμός 149 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤ Α ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'ΙΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, 9.6.2004 L 206/37 ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε

(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε 10.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 514/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές

Διαβάστε περισσότερα

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002.

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002. Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1687 Κ.Δ.Π. 192/2005 Αρ. 3980, 15.4.2005 Αριθμός 192 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ Αθήνα, Νοεμβρίου 2008 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Η.Π. & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Πληροφορίες: Β. Ραυτοπούλου Τηλ: 2131515659 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23

20.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23 20.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/23 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2092 EL 27.12.2007 029.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.12.2007 COM(2007) 848 τελικό 2007/0287 (COD) Πρόταση KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. / ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των γενικών κανόνων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΚΑΜΟΝΪΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΚΑΜΟΝΪΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 25/2010 ΜΕΡΟΣ ΚΑΜΟΝΪΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4407 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 175 Αριθμός 25 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που Χορηγούνται κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ EU/KR/P1/el 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα