ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3059 Κ.Δ.Π. 339/2005 Αρ. 4015, Αριθμός 339 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 24 (2) (α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκς' Κοινότητας με τίτλο -. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: Ι 78, της , σ.10. (α) «Οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπς, της 5ης Οκτωβρίου 2004, για τροποποίηση των παραρτημάτων 11, 111, lν καιν της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγς στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών γjα τα φυτά τα φυτικά προϊόντα _ και κατά της εξάπλωσς τους στο εσωτερικό της Κοινότητας»,. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 56, της , σ.12. (β) «Οδηγία 2005/15/ΕΚ του Συμβουλίου, της 48ης Φεβρουαρίου 2005, για τροποποίση του παραρτματος lν της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγωγς στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσς τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσlκών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 24 (2) (α) των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης 147(1) του 2003 ~5 (1.\ Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα... "Ι του Νόμων του 2003 και 2005, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα: Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα' Φυτά και τα Φuτικά Προϊόντα Δεύτερο Διάταγμα, του 2005.

2 3060 Ερμηνεία. 2. Στο παρόν Διάταγμα- «Νόμος» σημαίνει τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα ΦυTlκά Προϊόντα Νόμους του 2003 και Επίσημη. Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο(l) «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμούς του 2003, όπως αυτοί τροποποιθηκαν με το περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα ΦυTlκά Προϊόντα Πρώτο Διάταγμα του Τροποποίηση των. Κανονισμών. 3. Τα Παραρτματα των Κανονισμών τροποποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος. Έναρξη Ισχύος. 4. Το Διάταγμα αυτό ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα.της Δημοκρατίας.

3 306] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα Παραρτματα των Κανονισμών τροποποιούνται ως εξς: 1. Στο Παράρτημα 11 μέρος Α κεφάλαιο Ι, το στοιχείο γ) σημείο 4 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «4. GeΓatΟCΥstίs vίγescens (Davidson) Φυτά Acef' sacchaγum Marsh., εκτός από Moreau. καρπούς και σπόρους, καταγωγς ΗΠΑ και Καναδό, ξυλεία Acer saccharuιt1 Marsh., συμπεριλαμβανομένη'ς της ξυλείας που δεν διατρησε τη φυσικ στρογγύλη επιφάνειά της, καταγωγς Η ΠΑ και Καναδά)}. 2. Στο Παράρτημα 11 μέρος Α κεφάλαιο 11 στοιχείο γ) σημείο 3, το κείμενο της δεξιάς στλης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «Gastanea Μίll. και Quercus ι., που προορίζοντάι για φύτευση, πλην σπόρων για σπορά». 3. Στο Παράρτημα 11 μέρος Β στοιχείο γ), προστίθεται το ακόλουθο σημείο πριν από το σημείο 1: «01 CryphonectΓia =υλεία, εκτός ΡaΓasίtica (Μυπill.) αποφλοιωμένη, Barr. μεμονωμένος από Τσεχία, Δανία, Ελλάδα,(Κρτη, Λέσβος), lρλανδία, φλοιός και Σουηδία Ην. Βασίλειο, (εκτός από τη Νσο Μαν).» Castanea Μί/l. 4. Στο Παράρτημ'α 111 μέρος Α, διαγράφεται το σημείο 4. 5~ Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι, τα σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα :

4 3062 ({ 1.1. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει παρατίθενται στο Παράρτημα ν μέρος Β, υποβληθεί καταλλλως: κατά περίπτωση, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), πλην της Thuja ι., που δεν α) σε θερμικ επεξεργασία για την είναι σε μορφ: επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό πριονιδίων, απορριμμάτων θραυσμάτων, στοιχείο αποτελεί η σμανση 'ΉΤ" που τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν αναγράφεται στην ξυλεία στη μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα, συσkεuασiα της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα - υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως πιστοποιητικά που αναφέρονται στο κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, άρθρο 16 του Νόμου καφάσια, κύλινδροι. και παρόμοιες συσκευασίες, παλέτες απλές,, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, β) σε' υποκαπνισμό σύμφωνα με την στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, στο. άρθρο 18 παράγραφος 2 της - ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό σφνωση την υποστριξη φορτίων στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα άλλων από ξυλεία, πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρά 16 του Νόμου, του δραστικού - ξυλείας Libocedrus decurrens ΤοΓΓ. συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι η ξ.υλεία της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του έχει υποστεί κατεργασία επεξεργασία για χρόνου έκθεσης (h) την κατασκευ μολυβιών με εφαρμογ θερμικς επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 82 C επί 7 έως 8 ημέρες, γ) σε χημικό εμποτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο' σύμφωνα με την συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της

5 3063 στρογγυλ επιφάνεια, προέλευσης Καναδά, οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό. Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα Μεξικού, ΤαΊβάνκαι ΗΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση Bursaphelenchus xylophίlus (Steiner et Βϋhrer) Nickle et al. πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%) ~ύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει παρατίθενται στο παράρτημα ν μέρος Β, υποβληθεί καταλλλως: κατά περίπτωση, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), πλην της Thuja Ι., η οποία α) σε θερμικ επεξεργασία για την βρίσκονται σε μορφ: επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, τουλάχιστον. Το τελευταίο στοιχείο πριονιδιών, απορριμμάτων θραυσμάτων, πρέπει να αναφέρεται στα πιστοποιητικά τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν του άρθρου 16 του Νόμου' μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα, προέλευσης Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, ΤαΤβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση β) σε υπokαπvισμό σύμφωνα με την Bursaphe/enchus xyfophilus (Steiner et κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται Βϋh-rer) NickIe et al. στο άρθρο 1 ~ παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h). Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: α) είναι αποφλοιωμένη' Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που

6 3064 αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία Thuja Ι., που β) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε δεν είναι σε μορφ: να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πριονιδιών, απορριμμάτων θραυσμάτων, πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η - υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως σμανση "kiln-dried" "K.D." άλλη κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της συσκευασίες, παλέτες απλές, σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ'. παλετοκιβώτια και άλλες επιπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για τη μεταφρρά αντικειμένων κάθε είδους, γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης - ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του σφνωση την υποστριξη' φορτίων. ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό άλλων από ξυλεία, αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση " ΗΤ" που αναγράφεται στην ςυλεία στη προέλευσης Καναδά, Κίνας, lαπωνίας, συσκευάσία της σύμφωνα με την Δημοκρατιας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση. πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Bursaphe/enchus xy/ophίlus Βϋh-rer) Nickle et al. (Steiner et άρθρο 16 του Νόμου δ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται. στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου,

7 3065 του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g!m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' ε) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδειχτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, ίί) του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%) Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ πο Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: αναγράφονται στο Παράρτημα ν μέρος Β κατά περίπτωση, η ξυλεία Thuja L. σ α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη μορφ. :... στρόγγυλη ξ'-:jλεία'. -πλακιδίων, πριονιδιών, θραυσμάτων, μικρών τεμαχίων, β) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε απορριμμάτων να περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ώς ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο προέλευσης Καναδά, Κίνας, lαπωνίας, πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και Η ΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση Bursaphe!enchus xy!ophίlus (Steiner et Βϋh-rer) Nickle et al. γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία

8 3066 που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h) δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30. λεπτά τουλάχιστον, για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν. έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας.. Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: 1.5. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που α) κατάγεται από περιοχές που αναγράφονται στο παράρτημα ν μέρος 8, αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από: κατά περίπτωση, η ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που δεν είναι σε μορφ:. - Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκός), πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, - Pissodes spp. (μη ευρωπαϊκοί ), πριονιδιών, απορριμμάτων θραυσμάτων, τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν - Scolytidae spp. (μη ευρωπαϊκοί). μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα,

9 3067 Η περιοχ πρέπει να αναγράφεται στα - υλικών ξίιλινων συσκευασιών, όπως πιστοποιητικά που αναφέρονται στο κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, άρθρο 16 του Νόμου, στη στλη ιι τόπος καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες καταγωγς'" συσκευασίες, παλέτες - απλές, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για β) έχει αποφλοιωθεί και δεν παρουσιάζει τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, οπές σκωλκων που οφείλονται στο γένος Monochamus Spp. (μη - ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη ευρωπαϊκό), οι οποίες για την παρούσα σφνωση την υποστριξη φορτίων περίπτωση ορίζονται ως εκείνες που άλλων από ξυλεία έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 3mm γ) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση " kίln'-dried" "ΚΟ." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ' δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση

10 3068 'ΉΤ' που αναγράφεται στην ξυλεία στη συσκευασία της σύμφωνα με την. τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρc 16 του Νόμου' ε ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' στ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της. οδηγίας 2000l29/Εκ. Σχετικό αποδειχτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ σία πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, που αναφέρονται του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%) Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία:

11 3069 αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία κωνοφόρων α) έχει αποφλοιωθεί και δεν παρουσιάζει (CοnίfψaΙes), που δεν είναι σε μορφ: οπές σκωλκων που οφείλονται στο γένος Monochamus Spp (μη ευρωπαϊκό), πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, οι οποίες για την παρούσα περίπτωση πριονιδίων, απορριμμάτων θραυσμάτων, ορίζονται ως εκείνες που έχουν διάμετρο τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν μεγαλύτερη από 3mm μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα, - υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, β) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες να περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, συσκευασίες, παλέτες απλές, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες που επιτυγχάνεται με κατάλληλο. επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. παλετών, σε τρέχουσα χρση για τη Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η μειαφορά αντικειμένων κάθε είδους, σμανση "kiin-dried" ιι ΚΟ." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την -. ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σφνωση την υποστριξη φορτίων σύμφωνα με την τρέχουσα :πρακτικ' άλλων από ξυλεία, συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ. της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγς τρίτων χωρών εκτός: γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία - Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας, που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ - άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που - Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου; της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, στις του δραστικού. συστατικού, της ελάχιστης οποίες είναι γνωστ η εμφάνιση του θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης ΒUΓsaρhelenchus xy/oρhilus (Stei-ner και (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h) Βϋhrer) Nickle κ. α.

12 3070 δ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση με. προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ. Σχετικό αποδεlχτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%). ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η. σμανση 'ΉΤ" που αναγράφεται στην ξυλεία στη συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία αναγράφονται στο παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία σ.ε μορφ α) - κατάγεται από περιοχές που πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από: απορριμάτων θραυσμάτων, που - - λαμβάνονται εξ ολοκλρου μερικώς από - Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκό), κωνοφόρα (Coniferales) καταγωγς: - Pissodes Spp. (μη ευρωπαϊκό),

13 Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας, - η ευρωπαϊκών χωρών, εκτός Καναδά, - ScoIytidae spp. (μη ευρωπαϊκό). Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, χώρες στις Η περιοχ πρέπει να αναγράφεται στα οποίες είναι γνωστ η εμφάνιση του πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Bursaphelenchus xy/ophilus (Steiner και Νόμου, στη στλη" τόπος καταγωγς ". Βϋh-rer) NickIe κ.α. β) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογγυλ ξυλεία γ) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνουl θερμοκρασίας δ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/29/ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h).

14 3072 ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ ργασία για την επίτευξη ελάχιστης μοκρσίας 56 ο C στον πυρνα του ύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον, ίδος η οποία αναγράφεται στα οποποιητικά του άρθρου 16 του όμαιj. 6. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι προστίθεται το νέο σημείο 2: «2. =ύλινες συσκευασίες όπως κιβώτια Οι ξύλινες συσκευασίες: κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροί και παρόμοιες συσκευασίες, απλές παλέτες, έχουν παραχθεί από αποφλοιωμένη παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες ξυλεία, και επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για τη έχει υποστεί ένα από τα εγκεκριμένα μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, εκτός μέτρα που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της ακατέργαστης ξυλείας πάχους 6 mm του Διεθνούς Προτύπου για λιγότερου, και κατεργασμένη ξυλεία που φυτοϋγειονομικά Μέτρα αριθ.15 FAO έχει παραχθεί με συγκόλληση, θέρμανση σχετικά με τις κατευθυντριες γραμμές για και πίεση με συνδυασμό των μεθόδων τις προδιαγραφές υλικού για ξύλινες αυτών, καταγωγς τρίτων χωρών, εκτός συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο, και της Ελβετίας. - φέρει σε εμφανές σημείο σμα: α) με το διψφιο κωδικό χώρας του 180 (CY για Κύπρο), ένα κωδικό που προσδιορίζει την ταυτότητα του παραγωγού και τον κωδικό που προσδιορίζει το εγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόζεται στην ξυλεία το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα 11 του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομικά

15 3073 μέτρα αριθ. 15 FAO σxείlkά με κατευθυντριες προδιαγραφές γραμμές για τις υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο. Στη συντομογραφία του εγκεκριμένου μέτρου προστίθενται τα γράμματα ''DB'', τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω σμανση' και β) στην περίπτωση υλικού ξύλινης συσκευασίας το οποίο έχει κατασκευαστεί, επισκευαστεί ανακυκλωθεί από την 1 Μαρτίου 2005, επίσης το λογότυπο όπως ορίζεται στο Παράρτημα 11 του εν λόγω ~ρoτύπoυ του FAO. Ωστόσο, η απαίτηση δεν ισχύει προσωρινά έως την 31 ~εkεμβρίoυ 2007 στην περίπτωση υλικού ξύλινης συσκευασίας, το οποίο έχει κατασκευαστεί, επισκευαστεί ανάκυκλωθεί πριν την 2Β η Φεβρουαρίου 2005». «Η πρώτη περίπτωση, βάσει της οποίας οι ξύλινες συσκευασίες πρέπει να έχουν παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογγυλ ξυλεία, ισχύει μόνον από την 1 η Μαρτίου, Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 2.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «2.1. =υλεία Acer saccharum Marsh., Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της περιέχει υγρασία κάτω του 20%,

16 3074 στρογγυλ επιφάνεια, που δεν είναι σε εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, μορφ: που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/θερμοκρασίας. - ξυλείας που προορίζεται για την Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η παραγωγ ξύλινων επενδύσεων, σμανση "kίln-dried" "κ.ο." άλλη διεθν αναγνωρισμένη σμανση την πλακιδίων μικρών τεμαχίων, οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της πριονιδιών, απορριμμάτων σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ». θραυσμάτων, με προέλευση τις ΗΠΑ και τον Καναδά. 8. Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο ι, το σημείο 2.2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «2.2. =υλεία Acer saccharum Marsh., Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία κατάγεται που προορίζεται για την παραγωγ από περιοχές που έχουν αποδειχθεί ξύλινων επενδύσεων, καταγωγς ΗΠΑ. απαλλαγμένες από τη Ceratocystis νίγescens (Davidson) Moreau και προορίζεται για την παραγωγ ξύλινων επενδύσεων». 9. Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο ι, το σημείο 3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «3. =υλεία Quercus ι., που δεν είναι σε Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: μορφ: α) έχει υποβληθεί σε πρίση ώστε να πριονιδιών, πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, αφαιρεθεί εντελώς η στρογγυλ απορριμμάτων επιφάνειά της θραυσμάτων, - βαρελιών, κάδων, μαστέλων και άλλων τεχνουργημάτων βαρελοποιίας β) έχει αποφλοιωθεί και η και των μερών τους, από ξυλεία, στην περιεκτικότητά της σε νερό δεν

17 3075 οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες, υπερβαίνει το 20%, εκφραζόμενη ως όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι η ξυλεία ποσοστό σε ξηρ ύλη έχει παραχθεί κατασκευασθεί με χρση θερμικς επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 176 C επί 20 λεπτά γ) έχει αποφλοιωθεί και έχει απολυμανθεί με κατάλληλη επεξεργασία με θερμό αέρα θερμό νερό' συμπεριλαμβανομένης, όμως, ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγύλη επιφάνεια. καταγωγς Η ΠΑ. δ) στην περίπτωση πριστς ξυλείας.. έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%. εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη. που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση "kiln-dried" "κ.ο." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ». 1 Ο. Στο Παράρτημα ιv μέρος Α κεφάλαιο Ι διαγράφεται το σημείο Στο Παράρτημα ιv μέρος Α κεφάλαιο Ι. το σημείο 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «=υλεία P/atanus Ι., εκτός ξυλείας σε Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει μορφ πλακιδίων. μικρών τεμαχίων. υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώσπ να πριονιδιών. απορριμμάτων περιέχει υγρασία κάτω του 20%.

18 3076 θραυσμάτων, αλλά εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας η που επιτυγχάνεται με κατάλληλο οποία δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η Αρμενίας. σμανση '.'kiln-dried" "KD." άλλη διεθνς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ}}. 12. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο ι, το σημείο 6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «=ύλεία POpU/US Ι., σε μορφ Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, απορριμμάτων - είναι αποφλοιωμένη, θραυσμάτων, αλλά συμπ~ριλαμβανoμένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγς -.έχεl υποστεί ξρανση σε κλίβανο χωρών της Αμερικανικς Ηπείρου. ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με Kατά~ληλo πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση "kίln-dried" "ΚΟ." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ». 13. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

19 3077 «7.1. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: που αναγράφονται στο Παράρτημα ν μέρος Β, η ξυλεία σε μορφ πλακιδίων, α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, στρογγυλ ξυλείααπορριμμqτων θραυσμάτων, που λαμβάνονται εξ ολοκλρου μερικώς από β ) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο - Acer saccharum Marsh., καταγωγς ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20 'ΗΠΑ και Καναδά, %, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο - P/atanus ι., καταγωγς ΗΠΑ πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας Αρμενίας, - POΡU/Us ι., καταγωγς χωρών της Αμερικανικς Ηπείρου. γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικ6 αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου,έκθεσης (h) δ) έχει υποστεί Καϊάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30 λεπτά τουλάχιστον, για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου.

20 Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, η ξυλεία σε μορφ πλακιδίων, μικρών α) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο τεμαχίων, πριονιδιών, απορριμμάτων ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του θραυσμάτων που λαμβάνονται εξ 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ολοκλρου μερικώς από Quercus L. ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο καταγωγς ΗΠΑ. πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας β) έχει. υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού.. συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g!:η 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30 λεπτά τουλάχιστον,. για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου.». 14. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι προστίθεται το νέο σημείο 7.3:

21 3079 «7.3. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων Επίσημη δλωση ότι ο μεμονωμένος (Coniferales) καταγωγς μη ευρωπαϊκών φλοιός: χωρών. α) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό με βάση προδιαγραφ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' β) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30 λεπτά τουλάχιστον, για την 9ποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμρυ}} 15. Στο Παράρτημα ιv μέρος Α κεφάλαιο Ι προστίθεται το νέο σημείο 8: «8. =υλεία που χρησιμοποιείται για τη Η ξυλεία: σφνωση την υποστριξη μη ξύλινων φορτίων, συμπεριλαμβανομένης εκείνης α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της ξυλεία και: στρογγυλ επιφάνεια εκτός από την ακατέργαστη ξυλεία πάχους 6 mm - έχει υποστεί ένα από τα εγκεκριμένα λιγότερο και επεξεργασμένη ξυλεία, που μέτρα που καθορίζεται στο παράρτημα Ι έχει παραχθεί με συγκόλληση, θέρμανση του Διεθνούς Προτύπου για και πίεση με συνδυασμό των μεθόδων Φυτοϋγειονομlκά Μέτρα αριθ.15 FAO

22 3080 αυτών, καταγωγς τρίτων χωρών, εκτός σχετικά με τις κατευθυντριες γραμμές για Ελβετίας.. τις προδιαγραφές υλικού για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο, και - φέρει σε εμφανές σημείο τουλάχιστον τον διψφιο κωδικό χώρας του 180 (CY για την Κύπρο), έναν κωδικό που προσδιορίζει την ταυτότητα του παραγωγού και τον κωδικό που προσδιορίζει το εγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόζεται στην ξυλεία το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα 11 του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομlκά μέτρα αριθ. 15 του FAO σχετικά με τις κατευθυντριες γραμμές. για τις προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο. Στη συντομογραφια του εγκεκριμένου μέτρου προστίθενται τα γράμματα ''08'' τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω σμανση,, προσωρινά, έως την 31 Δεκεμβρίου 2007 β) αποφλοιωμένο ξύλο χωρίς παράσιτα και σημεία ζώντων παρασίτων. Η πρώτη γραμμ του στοιχείου α), βάσει της οποίας οι ξύλινες συσκευασίες πρέπει να έχουν παραχθεί από' αποφλοιωμένη στρογγυλ ξυλεία, ισχύει μόνον από την 1 η Μαρτίου, 2006.)} 16. Στο Παράρτημαlν μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 11.1 αντικαθίσταται από τα. ακόλουθα:

23 3081 « Φυτά Quercus ι., εκτός των καρπών και σπόρων, καταγωγς ΗΠΑ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο Παράρτημα 111, Μέρος Α, σημείο 2, επίσημη δλωση ότι τα φυτά προέρχονται από περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι ~παλλαγμένες από Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt Φυτά Castanea Μίll. και Quercus ι., Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων εκτός - των καρπών και σπόρων, που ισχύουν για τα φυτά/" που καταγωγς μη ευρωπαϊκών χωρών. απαριθμούνται στο Παράρτημα lι(μέρος Α σημείο 2 και Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 11.01, επίσημη δλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Cronartium spp. (μη ευρωπατκού ) στόν τόπο παραγωγς στο άμεσο περιβάλλον του από -την έναρξη - του τελευταίου πλρους κύκλου βλάστησης». 17. Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 12, το κέίμενο της αριστερς στλης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα : «12. Φυτά P/atanus Ι., για φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγς ΗΠΑ Αρμενίας.» 18. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο 11, διαγράφονται τα σημεία 1 και Στο Παράρτημα ιν μέρος Β, προστίθεται το νέο σημείο 6.3: «6.3. =.υλεία Castanea Μίll. α) Η ξυλεία είναι- Τσεχία, Δανία, Ελλάδα αποφλοιωμένη- (Κρτη, Λέσβος), lρλανδία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο (εκτός από τη Νσο Μαν)>>.

24 3082 β ) επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: ί) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες Cryρhonectria (ΜυΓίll) Barr. από ρarasitica ίί) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται κατάλληλο χρόνου! Σχετικό με πρόγραμμα θερμοκρασία. αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση "kίln-dried" "κ.ο." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ. 20. Στο Παράρτημα ιv μέρος Β σημείο 14:1, διαγράφεται η φράση «την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο Παράρτημα 111 μέρος Α σημείο 4» στη μεσαία στλη. 21. Στο Παράρτημα ιv μέρος Β, στα σημεία 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 και 14.6, διαγράφεται η φράση «Παράρτημα 111 μέρος Α σημείο 4» στη μεσαία στλη.

25 Στο Παράρτημα ΙV μέρος Β, προστίθεται το νέο σημείο 14.9: «14.9. Μεμονωμένος Επίσημη δλωση ότι ο Τσεχία, Δανία, Ελλάδα φλοιός Castanea Μίll. μεμονωμένος φλοιός: (Κρτη, Λέσβος), lρλανδία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο, α) κατάγεται από περιοχές (εκτός από τη Νσο Μαν)>>. που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryρhonectria ρarasitica (Murill) Barr. β) έχει υποστεί υποκαπνισμό άλλη κατάλληλη επεξεργασία κατά της Cryρhonectria ρarasitica (ΜυΓΓίll.) Barr. με βάση προδιαγραφ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας Εκ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h).

26 Το Παράρτημα ν μέρος Α κεφάλαιο Ι τροποποιείται ως εξς: α ) Το σημείο 1.7. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο.: «1.7. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 3, εφόσόν : α) προέρχεται συνολικά εν μέρει από P/atanus ι., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ στρογγυλ της επιφάνεια και β) πληροί μία από τις εξς περιγραφές που περιέχονται στο Παράρτημα Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23 lουλίου 1987, για τη δασμολογικ και στατιστικ ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια. σε μικρά τεμάχια θχ Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδια) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρε.θεί ο σομφός, ορθογωνισμένη θχ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυς (Quercus spp.) όξιάς (Fagus.Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα

27 3085 μέσα συντρησης θχ Non-coniferous splίt po/es; pίles, pickets and stakes of nonconiferous wood, pointed but not sawn lengthwise ΘΧ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεταί στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυς (Quercus spp.) οξιάς (Fagus spp.)], πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm» β) το σημείο 1.8 διαγράφεται. 24. Το Παράρτημα ν μέρος Α κεφάλαιο ιι τροποποιείται ως εξς: α) Το σημείο 1.10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1.10. Ξυλεία. κατά την έννοια του εδαφίου (2) άρθρου 3, εφόσον: α) προέρχεται εξ ολοκλρου εν μέρει από: - κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία, - Castanea Μίll., εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία Και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτματος Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 (βλ. πιο πάνω): Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια

28 =.υλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια θχ Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδια) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε παρόμοιες μορφές θχ Ο 00 Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο.άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που' της έχει αφαιρεθεί ο σομφός; ορθογωνισμένη θχ Ξυλεία ακατέργαστη, μη αποφλοιωμένη αποσομφωμένη, ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης'.ex Ξυλεια. άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυ (Quercus spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθει ο σομφός, που' έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης ex4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροι, απριόνιστοι κατά μκος 4406 Στρωτρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές παρόμοιοι Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό α ρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεια που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44. άλλη τροπικ ξυλεία, δρυ (Quercus Spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], πριονισμένη. πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια

29 3087 ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm» β ) Το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1.11. Μεμονωμένος φλοιός Castanea Μίll. και κωνοφόρων (Coniferales)>>. 25. Στο Παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο Ι σημείο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: {{- Acer saccharum Marsh., καταγωγς ΗΠΑ και Καναδά». 26. Στο Παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο Ι σημείο 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: {(- Κωνοφόρων (Coniferales), καταγωγς μη ευρωπαϊκών χωρών )}. 27. Στο παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο ι, το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «6. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 2" εφόσον: α ) προέρχεται εξ ολοκλρου εν μέρει από μια από τις ακόλουθες τάξεις, γένη είδη, εκτός από το υλικό ξύλινη συσκευασίας που ορίζεται στο Παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 2: Quercus Ι., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρ~γγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ, με εξαίρεση ξυλεία η οποία ανταποκρίνεται στην περιγραφ του στοlχείοιι β) του κωδικού ΣΟ και εφόσον αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι η ξυλεία έχει υποστεί κατεργασία έχει παραχθεί με εφαρμογ θερμικς επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 176 C επί 20 λεπτά, P/atanus, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ Αρμενίας,

30 3088 Populus Ι., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς χωρών της αμερικανικς ηπείρου, Acer saccharum Marsh., συμπεριλαμβανομένης ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ και Καναδά, Κωνοφόρα (Coniferales), συμπεριλαμβανομένης ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς μη ευρωπαϊκών χωρών, Καζακστάν, Ρωσίας και Τουρκίας και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτματος Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 (πιο πάνω): Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια Πριονίδια θχ Άλλα απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ορθογωνισμένη Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει

31 3089 αφαιρεθεί ο σομφός, ορθογωνισμένη Ξυλεία βαλανιδιάς (Quercus Spp.) ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ορθογωνισμένη θχ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, βαλανιδιάς (Quercus Spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης θχ 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί αλλά απριόνιστοι κατά μκος, 4406 Στρωτρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές παρόμοιοι Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Ξυλεία βαλανιδιάς (Quercus spp.), πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 lnm θχ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περ"ιλαμβάνεται" στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου. 44 άλλη τροπικ ξυλεία, βαλανιδιάς (QueΓCUS Spp.) οξιάς (Fagus spp.)), πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και άλλες φέρουσες επιφάνειες,

32 3090 από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο }} 28. Στο Παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο 11, το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) άρθρου 2, εφόσον: α) προέρχεται εξ ολοκλρου εν μέρει από κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία καταγωγς ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, και Castanea ΜίΙΙ., εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία' και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του παραρτματος Ι μέρος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 (πιο πάνω): Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια. ex Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδι) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε

33 3091 παρόμοιες μορφές ex Ο 00 Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, μη αποφλοιωμένη ex αποσομφωμένη, ορθογωνισμένη Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, μη αποφλοιωμένη αποσομφωμένη, ορθογωνισμένη ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυ (Quercus spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης ex 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί αλλά απριόνιστοι κατά μκος 4406 Στρωτρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές παρόμοιοι Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, βαλανιδιάς (Quercus spp.) οξιάς (Fagus spp.)], πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο.

34 3092 Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκlβώtlα και άλλες φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο» 29. Στο Παράρτημα ν μέρός Β κεφάλαιο 11 προστίθεται ένα νέο σημείο 9: «9. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (G,oniferales)' καταγωγς τρίτων ευρωπαϊκών χωρών». ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 146/16 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/893 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα της Ε.Ε. για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά L355,

Εφημερίδα της Ε.Ε. για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά L355, Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3015 Κ.Δ.Π. 335/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Αριθμός 335 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ1]ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Επιβολ11 Φυτουγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.8.2016 L 223/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1387 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 48(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 287/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3449 της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ. Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 287 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/23

12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/23 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 995/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 139(Ι)/2013 139(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002.

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002. Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1687 Κ.Δ.Π. 192/2005 Αρ. 3980, 15.4.2005 Αριθμός 192 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 266/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 225/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3988 της 6ης ΜΑ' Ι'ΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 225 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υλικών και Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο SS,3 4224 Κ.Λ.Π. 7,5/2003 Αριθμός 765 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Διαδικασία Έκδοσης Φυτουγειονομικών Διαβατηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005

1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 229 1928 Κ.Δ.Π. 229/2005 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ11ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Έλεγχοι Φυτών,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Σ\>νοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1388 Κ.Δ.Π. 308/2000 Αρ. 3449,17.11.2000 Αριθμός 308 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αγγουριών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ L 285/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Σημειώσεις 1. Α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων του κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις κλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ' περί εμπορίας υλικών

δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ' περί εμπορίας υλικών Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 228 1919 Κ.Δ.Π. 228/2005 Οι περί ΠαραγωγΙ1ς και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Αμπέλου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 2. Το σύστηµα αδειών εφαρµόζεται µέσω συµφωνιών εταιρικής σχέσης µε τις χώρες παραγωγής ξυλείας.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 2. Το σύστηµα αδειών εφαρµόζεται µέσω συµφωνιών εταιρικής σχέσης µε τις χώρες παραγωγής ξυλείας. 1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 ης εκεµβρίου 2005 «περί δηµιουργίας εθελοντικού συστήµατος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλεία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

2004 για τροποποίηση της οδηγίας 98/53/ΕΚ και της

2004 για τροποποίηση της οδηγίας 98/53/ΕΚ και της Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2078 Κ.Δ.Π. 244/2005 Αρ. 3994, 20.5.2005 Αριθμός 244 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτημάτων των περί

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26ης Ιουλίου 1991

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 26ης Ιουλίου 1991 Αριθ. L 240/28 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29. 8. 91 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. προς την Κοινότητα από εταίρους χώρες και η εφαρµογή του στην Κοινότητα, και δη στις κοινοτικές διατάξεις περί συνοριακών ελέγχων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. προς την Κοινότητα από εταίρους χώρες και η εφαρµογή του στην Κοινότητα, και δη στις κοινοτικές διατάξεις περί συνοριακών ελέγχων 1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 ης εκεµβρίου 2005 «περί δηµιουργίας εθελοντικού συστήµατος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλεία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας.

Κεφ. 28. Συνοπτικός τίτλος. Πεδίο εφαρμογής. Προϋποθέσεις εξαγωγής. Ποιοτικές κατηγορίες. Ελάχιστα χαρακτηριστικά. ποιότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1160 Κ.Α.Π. 10/001 Αρ. 481, 16..001 Αριθμός 10 Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αμυγδαλόψιχας Κανονισμοί του 001, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 43(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4503 Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015 387 Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιδιωκόμενοι στόχοι της Νομοθεσίας Οι πολύτιμες ουσίες και κατά συνέπεια οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 57/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 57 Αρ. 2689 της 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Υγιεινής του Κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2012 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2016 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1245 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2016 για την κατάρτιση προκαταρκτικού πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 82 23.03.2007, σ. 27. (α) «Οδηγία 2007/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Η ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των L 19/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2006 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή προϊόντα».

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή προϊόντα». ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή προϊόντα». Άσκηση 6 Ένας κορμός τεμαχίστηκε σε 4 ισομήκη τμήματα 3m το καθένα. Να υπολογιστεί ο όγκος του κορμού σε κυβικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - 35(ΙΙΙ) του 2003. (1) θέσπισης διατάξεων, που να συνάδουν με τη Συνθήκη Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Φυτοπροστασία - Φυτοϋγιεινομικός έλεγχος-ασθένειες. Άρθρο... Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Φυτοπροστασία - Φυτοϋγιεινομικός έλεγχος-ασθένειες. Άρθρο... Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Δασοπροστασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Φυτοπροστασία - Φυτοϋγιεινομικός έλεγχος-ασθένειες Άρθρο... Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς 1.

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ = Εξωτερικοί παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

L 201/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 201/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 740/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπλ. Καθηγητής

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπλ. Καθηγητής ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπλ. Καθηγητής Tο ξύλινο δάπεδο ήταν και παραμένει μια καλή επιλογή για χώρους κατοικιών και κτιρίων Στην Ευρώπη η ετήσια κατανάλωση το 2007 ήταν πολύ πάνω από 100

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3573,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3573, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3573, 1.2.2002 202 Κ.Δ.Π. 52/2002 Αριθμός 52 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 .Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4564 27.4.2012 Αριθμός 155 1033 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Κ.Δ.Π. 155/2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L343 23.12.2011 σ.0091-0096.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 193/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3830 της 2ας ΑΠΡΙΑΓΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 193 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Εργαστηρίου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή Προϊόντα ΕΕ Μ. Σκαρβέλης Κ. Ράμμου

Ασκήσεις Εργαστηρίου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή Προϊόντα ΕΕ Μ. Σκαρβέλης Κ. Ράμμου Ασκήσεις Εργαστηρίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή Προϊόντα ΕΕ 2015-16 Μ. Σκαρβέλης Κ. Ράμμου Μέτρηση ποσοτήτων των δασικών προϊόντων Μονάδα μέτρησης Κυβικό μέτρο κ.μ. - m 3 Τετραγωνικό μέτρο τ.μ. m 2 Τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς Ε.Ε. Παρ. ΗΙ(Ι) Αρ. 3988, 6.5.2005 1888 Κ.Δ.Π. 226/2005 226 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 16/44 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/99 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4441, 15.4.2014 281 Ν. 56(Ι)/2014 Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα