ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3059 Κ.Δ.Π. 339/2005 Αρ. 4015, Αριθμός 339 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 24 (2) (α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκς' Κοινότητας με τίτλο -. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: Ι 78, της , σ.10. (α) «Οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπς, της 5ης Οκτωβρίου 2004, για τροποποίηση των παραρτημάτων 11, 111, lν καιν της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγς στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών γjα τα φυτά τα φυτικά προϊόντα _ και κατά της εξάπλωσς τους στο εσωτερικό της Κοινότητας»,. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ι 56, της , σ.12. (β) «Οδηγία 2005/15/ΕΚ του Συμβουλίου, της 48ης Φεβρουαρίου 2005, για τροποποίση του παραρτματος lν της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγωγς στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσς τους στο εσωτερικό της Κοινότητας», Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσlκών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 24 (2) (α) των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης 147(1) του 2003 ~5 (1.\ Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα... "Ι του Νόμων του 2003 και 2005, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα: Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα' Φυτά και τα Φuτικά Προϊόντα Δεύτερο Διάταγμα, του 2005.

2 3060 Ερμηνεία. 2. Στο παρόν Διάταγμα- «Νόμος» σημαίνει τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα ΦυTlκά Προϊόντα Νόμους του 2003 και Επίσημη. Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο(l) «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Κανονισμούς του 2003, όπως αυτοί τροποποιθηκαν με το περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα ΦυTlκά Προϊόντα Πρώτο Διάταγμα του Τροποποίηση των. Κανονισμών. 3. Τα Παραρτματα των Κανονισμών τροποποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος. Έναρξη Ισχύος. 4. Το Διάταγμα αυτό ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα.της Δημοκρατίας.

3 306] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα Παραρτματα των Κανονισμών τροποποιούνται ως εξς: 1. Στο Παράρτημα 11 μέρος Α κεφάλαιο Ι, το στοιχείο γ) σημείο 4 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «4. GeΓatΟCΥstίs vίγescens (Davidson) Φυτά Acef' sacchaγum Marsh., εκτός από Moreau. καρπούς και σπόρους, καταγωγς ΗΠΑ και Καναδό, ξυλεία Acer saccharuιt1 Marsh., συμπεριλαμβανομένη'ς της ξυλείας που δεν διατρησε τη φυσικ στρογγύλη επιφάνειά της, καταγωγς Η ΠΑ και Καναδά)}. 2. Στο Παράρτημα 11 μέρος Α κεφάλαιο 11 στοιχείο γ) σημείο 3, το κείμενο της δεξιάς στλης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «Gastanea Μίll. και Quercus ι., που προορίζοντάι για φύτευση, πλην σπόρων για σπορά». 3. Στο Παράρτημα 11 μέρος Β στοιχείο γ), προστίθεται το ακόλουθο σημείο πριν από το σημείο 1: «01 CryphonectΓia =υλεία, εκτός ΡaΓasίtica (Μυπill.) αποφλοιωμένη, Barr. μεμονωμένος από Τσεχία, Δανία, Ελλάδα,(Κρτη, Λέσβος), lρλανδία, φλοιός και Σουηδία Ην. Βασίλειο, (εκτός από τη Νσο Μαν).» Castanea Μί/l. 4. Στο Παράρτημ'α 111 μέρος Α, διαγράφεται το σημείο 4. 5~ Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι, τα σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα :

4 3062 ({ 1.1. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει παρατίθενται στο Παράρτημα ν μέρος Β, υποβληθεί καταλλλως: κατά περίπτωση, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), πλην της Thuja ι., που δεν α) σε θερμικ επεξεργασία για την είναι σε μορφ: επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό πριονιδίων, απορριμμάτων θραυσμάτων, στοιχείο αποτελεί η σμανση 'ΉΤ" που τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν αναγράφεται στην ξυλεία στη μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα, συσkεuασiα της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα - υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως πιστοποιητικά που αναφέρονται στο κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, άρθρο 16 του Νόμου καφάσια, κύλινδροι. και παρόμοιες συσκευασίες, παλέτες απλές,, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, β) σε' υποκαπνισμό σύμφωνα με την στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, στο. άρθρο 18 παράγραφος 2 της - ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό σφνωση την υποστριξη φορτίων στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα άλλων από ξυλεία, πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρά 16 του Νόμου, του δραστικού - ξυλείας Libocedrus decurrens ΤοΓΓ. συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι η ξ.υλεία της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του έχει υποστεί κατεργασία επεξεργασία για χρόνου έκθεσης (h) την κατασκευ μολυβιών με εφαρμογ θερμικς επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 82 C επί 7 έως 8 ημέρες, γ) σε χημικό εμποτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο' σύμφωνα με την συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της

5 3063 στρογγυλ επιφάνεια, προέλευσης Καναδά, οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό. Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα Μεξικού, ΤαΊβάνκαι ΗΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση Bursaphelenchus xylophίlus (Steiner et Βϋhrer) Nickle et al. πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%) ~ύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει παρατίθενται στο παράρτημα ν μέρος Β, υποβληθεί καταλλλως: κατά περίπτωση, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), πλην της Thuja Ι., η οποία α) σε θερμικ επεξεργασία για την βρίσκονται σε μορφ: επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, τουλάχιστον. Το τελευταίο στοιχείο πριονιδιών, απορριμμάτων θραυσμάτων, πρέπει να αναφέρεται στα πιστοποιητικά τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν του άρθρου 16 του Νόμου' μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα, προέλευσης Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, ΤαΤβάν και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση β) σε υπokαπvισμό σύμφωνα με την Bursaphe/enchus xyfophilus (Steiner et κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται Βϋh-rer) NickIe et al. στο άρθρο 1 ~ παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h). Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: α) είναι αποφλοιωμένη' Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που

6 3064 αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία Thuja Ι., που β) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε δεν είναι σε μορφ: να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πριονιδιών, απορριμμάτων θραυσμάτων, πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η - υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως σμανση "kiln-dried" "K.D." άλλη κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της συσκευασίες, παλέτες απλές, σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ'. παλετοκιβώτια και άλλες επιπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για τη μεταφρρά αντικειμένων κάθε είδους, γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης - ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του σφνωση την υποστριξη' φορτίων. ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό άλλων από ξυλεία, αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση " ΗΤ" που αναγράφεται στην ςυλεία στη προέλευσης Καναδά, Κίνας, lαπωνίας, συσκευάσία της σύμφωνα με την Δημοκρατιας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα και ΗΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση. πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Bursaphe/enchus xy/ophίlus Βϋh-rer) Nickle et al. (Steiner et άρθρο 16 του Νόμου δ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται. στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου,

7 3065 του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g!m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' ε) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδειχτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, ίί) του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%) Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ πο Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: αναγράφονται στο Παράρτημα ν μέρος Β κατά περίπτωση, η ξυλεία Thuja L. σ α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη μορφ. :... στρόγγυλη ξ'-:jλεία'. -πλακιδίων, πριονιδιών, θραυσμάτων, μικρών τεμαχίων, β) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε απορριμμάτων να περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, εκφραζόμενη ώς ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο προέλευσης Καναδά, Κίνας, lαπωνίας, πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και Η ΠΑ, όπου είναι γνωστ η εμφάνιση Bursaphe!enchus xy!ophίlus (Steiner et Βϋh-rer) Nickle et al. γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία

8 3066 που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h) δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30. λεπτά τουλάχιστον, για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν. έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας.. Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: 1.5. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που α) κατάγεται από περιοχές που αναγράφονται στο παράρτημα ν μέρος 8, αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από: κατά περίπτωση, η ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που δεν είναι σε μορφ:. - Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκός), πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, - Pissodes spp. (μη ευρωπαϊκοί ), πριονιδιών, απορριμμάτων θραυσμάτων, τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν - Scolytidae spp. (μη ευρωπαϊκοί). μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα,

9 3067 Η περιοχ πρέπει να αναγράφεται στα - υλικών ξίιλινων συσκευασιών, όπως πιστοποιητικά που αναφέρονται στο κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, άρθρο 16 του Νόμου, στη στλη ιι τόπος καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες καταγωγς'" συσκευασίες, παλέτες - απλές, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για β) έχει αποφλοιωθεί και δεν παρουσιάζει τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, οπές σκωλκων που οφείλονται στο γένος Monochamus Spp. (μη - ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη ευρωπαϊκό), οι οποίες για την παρούσα σφνωση την υποστριξη φορτίων περίπτωση ορίζονται ως εκείνες που άλλων από ξυλεία έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 3mm γ) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση " kίln'-dried" "ΚΟ." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ' δ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση

10 3068 'ΉΤ' που αναγράφεται στην ξυλεία στη συσκευασία της σύμφωνα με την. τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρc 16 του Νόμου' ε ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' στ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση με προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της. οδηγίας 2000l29/Εκ. Σχετικό αποδειχτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ σία πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, που αναφέρονται του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%) Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία:

11 3069 αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία κωνοφόρων α) έχει αποφλοιωθεί και δεν παρουσιάζει (CοnίfψaΙes), που δεν είναι σε μορφ: οπές σκωλκων που οφείλονται στο γένος Monochamus Spp (μη ευρωπαϊκό), πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, οι οποίες για την παρούσα περίπτωση πριονιδίων, απορριμμάτων θραυσμάτων, ορίζονται ως εκείνες που έχουν διάμετρο τα οποία παράγονται εξ ολοκλρου εν μεγαλύτερη από 3mm μέρει από τα εν λόγω κωνοφόρα, - υλικών ξύλινων συσκευασιών, όπως κιβώτια συσκευασίας κάθε μεγέθους, β) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε καφάσια, κύλινδροι και παρόμοιες να περιέχει υγρασία κάτω του 20 %, συσκευασίες, παλέτες απλές, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες που επιτυγχάνεται με κατάλληλο. επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. παλετών, σε τρέχουσα χρση για τη Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η μειαφορά αντικειμένων κάθε είδους, σμανση "kiin-dried" ιι ΚΟ." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την -. ξυλείας χρησιμοποιούμενης για τη οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σφνωση την υποστριξη φορτίων σύμφωνα με την τρέχουσα :πρακτικ' άλλων από ξυλεία, συμπεριλαμβανομένης όμως της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ. της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγς τρίτων χωρών εκτός: γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία - Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας, που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ - άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που - Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου; της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, στις του δραστικού. συστατικού, της ελάχιστης οποίες είναι γνωστ η εμφάνιση του θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης ΒUΓsaρhelenchus xy/oρhilus (Stei-ner και (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h) Βϋhrer) Nickle κ. α.

12 3070 δ) έχει υποστεί κατάλληλο χημικό εμποτισμό υπό πίεση με. προϊόν εγκεκριμένο σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ. Σχετικό αποδεlχτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της πίεσης (psi kpa) και της συγκέντρωσης (%). ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C στον πυρνα του ξύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η. σμανση 'ΉΤ" που αναγράφεται στην ξυλεία στη συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορικ πρακτικ, και στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Νόμου Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία αναγράφονται στο παράρτημα V μέρος Β, κατά περίπτωση, η ξυλεία σ.ε μορφ α) - κατάγεται από περιοχές που πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από: απορριμάτων θραυσμάτων, που - - λαμβάνονται εξ ολοκλρου μερικώς από - Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκό), κωνοφόρα (Coniferales) καταγωγς: - Pissodes Spp. (μη ευρωπαϊκό),

13 Ρωσίας, Καζακστάν και Τουρκίας, - η ευρωπαϊκών χωρών, εκτός Καναδά, - ScoIytidae spp. (μη ευρωπαϊκό). Κίνας, Ιαπωνίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Ταϊβάν και ΗΠΑ, χώρες στις Η περιοχ πρέπει να αναγράφεται στα οποίες είναι γνωστ η εμφάνιση του πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Bursaphelenchus xy/ophilus (Steiner και Νόμου, στη στλη" τόπος καταγωγς ". Βϋh-rer) NickIe κ.α. β) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογγυλ ξυλεία γ) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνουl θερμοκρασίας δ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/29/ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h).

14 3072 ε) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ ργασία για την επίτευξη ελάχιστης μοκρσίας 56 ο C στον πυρνα του ύλου επί 30 λεπτά τουλάχιστον, ίδος η οποία αναγράφεται στα οποποιητικά του άρθρου 16 του όμαιj. 6. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι προστίθεται το νέο σημείο 2: «2. =ύλινες συσκευασίες όπως κιβώτια Οι ξύλινες συσκευασίες: κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροί και παρόμοιες συσκευασίες, απλές παλέτες, έχουν παραχθεί από αποφλοιωμένη παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες ξυλεία, και επιφάνειες για φόρτωση, στεφάνια παλετών, σε τρέχουσα χρση για τη έχει υποστεί ένα από τα εγκεκριμένα μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, εκτός μέτρα που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της ακατέργαστης ξυλείας πάχους 6 mm του Διεθνούς Προτύπου για λιγότερου, και κατεργασμένη ξυλεία που φυτοϋγειονομικά Μέτρα αριθ.15 FAO έχει παραχθεί με συγκόλληση, θέρμανση σχετικά με τις κατευθυντριες γραμμές για και πίεση με συνδυασμό των μεθόδων τις προδιαγραφές υλικού για ξύλινες αυτών, καταγωγς τρίτων χωρών, εκτός συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο, και της Ελβετίας. - φέρει σε εμφανές σημείο σμα: α) με το διψφιο κωδικό χώρας του 180 (CY για Κύπρο), ένα κωδικό που προσδιορίζει την ταυτότητα του παραγωγού και τον κωδικό που προσδιορίζει το εγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόζεται στην ξυλεία το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα 11 του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομικά

15 3073 μέτρα αριθ. 15 FAO σxείlkά με κατευθυντριες προδιαγραφές γραμμές για τις υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο. Στη συντομογραφία του εγκεκριμένου μέτρου προστίθενται τα γράμματα ''DB'', τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω σμανση' και β) στην περίπτωση υλικού ξύλινης συσκευασίας το οποίο έχει κατασκευαστεί, επισκευαστεί ανακυκλωθεί από την 1 Μαρτίου 2005, επίσης το λογότυπο όπως ορίζεται στο Παράρτημα 11 του εν λόγω ~ρoτύπoυ του FAO. Ωστόσο, η απαίτηση δεν ισχύει προσωρινά έως την 31 ~εkεμβρίoυ 2007 στην περίπτωση υλικού ξύλινης συσκευασίας, το οποίο έχει κατασκευαστεί, επισκευαστεί ανάκυκλωθεί πριν την 2Β η Φεβρουαρίου 2005». «Η πρώτη περίπτωση, βάσει της οποίας οι ξύλινες συσκευασίες πρέπει να έχουν παραχθεί από αποφλοιωμένη στρογγυλ ξυλεία, ισχύει μόνον από την 1 η Μαρτίου, Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 2.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «2.1. =υλεία Acer saccharum Marsh., Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της περιέχει υγρασία κάτω του 20%,

16 3074 στρογγυλ επιφάνεια, που δεν είναι σε εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, μορφ: που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου/θερμοκρασίας. - ξυλείας που προορίζεται για την Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η παραγωγ ξύλινων επενδύσεων, σμανση "kίln-dried" "κ.ο." άλλη διεθν αναγνωρισμένη σμανση την πλακιδίων μικρών τεμαχίων, οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της πριονιδιών, απορριμμάτων σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ». θραυσμάτων, με προέλευση τις ΗΠΑ και τον Καναδά. 8. Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο ι, το σημείο 2.2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «2.2. =υλεία Acer saccharum Marsh., Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία κατάγεται που προορίζεται για την παραγωγ από περιοχές που έχουν αποδειχθεί ξύλινων επενδύσεων, καταγωγς ΗΠΑ. απαλλαγμένες από τη Ceratocystis νίγescens (Davidson) Moreau και προορίζεται για την παραγωγ ξύλινων επενδύσεων». 9. Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο ι, το σημείο 3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «3. =υλεία Quercus ι., που δεν είναι σε Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: μορφ: α) έχει υποβληθεί σε πρίση ώστε να πριονιδιών, πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, αφαιρεθεί εντελώς η στρογγυλ απορριμμάτων επιφάνειά της θραυσμάτων, - βαρελιών, κάδων, μαστέλων και άλλων τεχνουργημάτων βαρελοποιίας β) έχει αποφλοιωθεί και η και των μερών τους, από ξυλεία, στην περιεκτικότητά της σε νερό δεν

17 3075 οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες, υπερβαίνει το 20%, εκφραζόμενη ως όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι η ξυλεία ποσοστό σε ξηρ ύλη έχει παραχθεί κατασκευασθεί με χρση θερμικς επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 176 C επί 20 λεπτά γ) έχει αποφλοιωθεί και έχει απολυμανθεί με κατάλληλη επεξεργασία με θερμό αέρα θερμό νερό' συμπεριλαμβανομένης, όμως, ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγύλη επιφάνεια. καταγωγς Η ΠΑ. δ) στην περίπτωση πριστς ξυλείας.. έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%. εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη. που επιτυγχάνεται με κατάλληλο πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση "kiln-dried" "κ.ο." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ». 1 Ο. Στο Παράρτημα ιv μέρος Α κεφάλαιο Ι διαγράφεται το σημείο Στο Παράρτημα ιv μέρος Α κεφάλαιο Ι. το σημείο 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «=υλεία P/atanus Ι., εκτός ξυλείας σε Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία έχει μορφ πλακιδίων. μικρών τεμαχίων. υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώσπ να πριονιδιών. απορριμμάτων περιέχει υγρασία κάτω του 20%.

18 3076 θραυσμάτων, αλλά εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας η που επιτυγχάνεται με κατάλληλο οποία δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η Αρμενίας. σμανση '.'kiln-dried" "KD." άλλη διεθνς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ}}. 12. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο ι, το σημείο 6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «=ύλεία POpU/US Ι., σε μορφ Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, απορριμμάτων - είναι αποφλοιωμένη, θραυσμάτων, αλλά συμπ~ριλαμβανoμένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγς -.έχεl υποστεί ξρανση σε κλίβανο χωρών της Αμερικανικς Ηπείρου. ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με Kατά~ληλo πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση "kίln-dried" "ΚΟ." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ». 13. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

19 3077 «7.1. Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: που αναγράφονται στο Παράρτημα ν μέρος Β, η ξυλεία σε μορφ πλακιδίων, α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη μικρών τεμαχίων, πριονιδιών, στρογγυλ ξυλείααπορριμμqτων θραυσμάτων, που λαμβάνονται εξ ολοκλρου μερικώς από β ) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο - Acer saccharum Marsh., καταγωγς ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20 'ΗΠΑ και Καναδά, %, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο - P/atanus ι., καταγωγς ΗΠΑ πρόγραμμα χρόνου/ θερμοκρασίας Αρμενίας, - POΡU/Us ι., καταγωγς χωρών της Αμερικανικς Ηπείρου. γ) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ. Σχετικ6 αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου,έκθεσης (h) δ) έχει υποστεί Καϊάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30 λεπτά τουλάχιστον, για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου.

20 Σύμφωνα με τους κωδικούς ΣΟ που Επίσημη δλωση ότι η ξυλεία αναγράφονται στο Παράρτημα V μέρος Β, η ξυλεία σε μορφ πλακιδίων, μικρών α) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο τεμαχίων, πριονιδιών, απορριμμάτων ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του θραυσμάτων που λαμβάνονται εξ 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ολοκλρου μερικώς από Quercus L. ύλη, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο καταγωγς ΗΠΑ. πρόγραμμα χρόνου! θερμοκρασίας β) έχει. υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού.. συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g!:η 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' γ) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30 λεπτά τουλάχιστον,. για την οποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου.». 14. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι προστίθεται το νέο σημείο 7.3:

21 3079 «7.3. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων Επίσημη δλωση ότι ο μεμονωμένος (Coniferales) καταγωγς μη ευρωπαϊκών φλοιός: χωρών. α) έχει υποστεί κατάλληλο υποκαπνισμό με βάση προδιαγραφ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29 ΕΚ Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h)' β) έχει υποστεί κατάλληλη θερμικ επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία πυρνα 56 C επί 30 λεπτά τουλάχιστον, για την 9ποία πρέπει να γίνεται μνεία στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμρυ}} 15. Στο Παράρτημα ιv μέρος Α κεφάλαιο Ι προστίθεται το νέο σημείο 8: «8. =υλεία που χρησιμοποιείται για τη Η ξυλεία: σφνωση την υποστριξη μη ξύλινων φορτίων, συμπεριλαμβανομένης εκείνης α) έχει παραχθεί από αποφλοιωμένη που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της ξυλεία και: στρογγυλ επιφάνεια εκτός από την ακατέργαστη ξυλεία πάχους 6 mm - έχει υποστεί ένα από τα εγκεκριμένα λιγότερο και επεξεργασμένη ξυλεία, που μέτρα που καθορίζεται στο παράρτημα Ι έχει παραχθεί με συγκόλληση, θέρμανση του Διεθνούς Προτύπου για και πίεση με συνδυασμό των μεθόδων Φυτοϋγειονομlκά Μέτρα αριθ.15 FAO

22 3080 αυτών, καταγωγς τρίτων χωρών, εκτός σχετικά με τις κατευθυντριες γραμμές για Ελβετίας.. τις προδιαγραφές υλικού για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο, και - φέρει σε εμφανές σημείο τουλάχιστον τον διψφιο κωδικό χώρας του 180 (CY για την Κύπρο), έναν κωδικό που προσδιορίζει την ταυτότητα του παραγωγού και τον κωδικό που προσδιορίζει το εγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόζεται στην ξυλεία το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα 11 του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομlκά μέτρα αριθ. 15 του FAO σχετικά με τις κατευθυντριες γραμμές. για τις προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο. Στη συντομογραφια του εγκεκριμένου μέτρου προστίθενται τα γράμματα ''08'' τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω σμανση,, προσωρινά, έως την 31 Δεκεμβρίου 2007 β) αποφλοιωμένο ξύλο χωρίς παράσιτα και σημεία ζώντων παρασίτων. Η πρώτη γραμμ του στοιχείου α), βάσει της οποίας οι ξύλινες συσκευασίες πρέπει να έχουν παραχθεί από' αποφλοιωμένη στρογγυλ ξυλεία, ισχύει μόνον από την 1 η Μαρτίου, 2006.)} 16. Στο Παράρτημαlν μέρος Α κεφάλαιο Ι, το σημείο 11.1 αντικαθίσταται από τα. ακόλουθα:

23 3081 « Φυτά Quercus ι., εκτός των καρπών και σπόρων, καταγωγς ΗΠΑ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο Παράρτημα 111, Μέρος Α, σημείο 2, επίσημη δλωση ότι τα φυτά προέρχονται από περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι ~παλλαγμένες από Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt Φυτά Castanea Μίll. και Quercus ι., Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων εκτός - των καρπών και σπόρων, που ισχύουν για τα φυτά/" που καταγωγς μη ευρωπαϊκών χωρών. απαριθμούνται στο Παράρτημα lι(μέρος Α σημείο 2 και Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 11.01, επίσημη δλωση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα Cronartium spp. (μη ευρωπατκού ) στόν τόπο παραγωγς στο άμεσο περιβάλλον του από -την έναρξη - του τελευταίου πλρους κύκλου βλάστησης». 17. Στο Παράρτημα lν μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 12, το κέίμενο της αριστερς στλης αντικαθίσταται από τα ακόλουθα : «12. Φυτά P/atanus Ι., για φύτευση, εκτός των σπόρων, καταγωγς ΗΠΑ Αρμενίας.» 18. Στο Παράρτημα ιν μέρος Α κεφάλαιο 11, διαγράφονται τα σημεία 1 και Στο Παράρτημα ιν μέρος Β, προστίθεται το νέο σημείο 6.3: «6.3. =.υλεία Castanea Μίll. α) Η ξυλεία είναι- Τσεχία, Δανία, Ελλάδα αποφλοιωμένη- (Κρτη, Λέσβος), lρλανδία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο (εκτός από τη Νσο Μαν)>>.

24 3082 β ) επίσημη δλωση ότι η ξυλεία: ί) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες Cryρhonectria (ΜυΓίll) Barr. από ρarasitica ίί) έχει υποστεί ξρανση σε κλίβανο ώστε να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό σε ξηρ ύλη, που επιτυγχάνεται κατάλληλο χρόνου! Σχετικό με πρόγραμμα θερμοκρασία. αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η σμανση "kίln-dried" "κ.ο." άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη σμανση την οποία φέρει η ξυλεία η συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτικ. 20. Στο Παράρτημα ιv μέρος Β σημείο 14:1, διαγράφεται η φράση «την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο Παράρτημα 111 μέρος Α σημείο 4» στη μεσαία στλη. 21. Στο Παράρτημα ιv μέρος Β, στα σημεία 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 και 14.6, διαγράφεται η φράση «Παράρτημα 111 μέρος Α σημείο 4» στη μεσαία στλη.

25 Στο Παράρτημα ΙV μέρος Β, προστίθεται το νέο σημείο 14.9: «14.9. Μεμονωμένος Επίσημη δλωση ότι ο Τσεχία, Δανία, Ελλάδα φλοιός Castanea Μίll. μεμονωμένος φλοιός: (Κρτη, Λέσβος), lρλανδία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο, α) κατάγεται από περιοχές (εκτός από τη Νσο Μαν)>>. που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Cryρhonectria ρarasitica (Murill) Barr. β) έχει υποστεί υποκαπνισμό άλλη κατάλληλη επεξεργασία κατά της Cryρhonectria ρarasitica (ΜυΓΓίll.) Barr. με βάση προδιαγραφ που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτικ διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας Εκ. Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η αναγραφ στα πιστοποιητικά του άρθρου 16 του Νόμου, του δραστικού συστατικού, της ελάχιστης θερμοκρασίας της ξυλείας, της δόσης (g/m 3 ) και του χρόνου έκθεσης (h).

26 Το Παράρτημα ν μέρος Α κεφάλαιο Ι τροποποιείται ως εξς: α ) Το σημείο 1.7. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο.: «1.7. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 3, εφόσόν : α) προέρχεται συνολικά εν μέρει από P/atanus ι., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ στρογγυλ της επιφάνεια και β) πληροί μία από τις εξς περιγραφές που περιέχονται στο Παράρτημα Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23 lουλίου 1987, για τη δασμολογικ και στατιστικ ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια. σε μικρά τεμάχια θχ Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδια) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρε.θεί ο σομφός, ορθογωνισμένη θχ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυς (Quercus spp.) όξιάς (Fagus.Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα

27 3085 μέσα συντρησης θχ Non-coniferous splίt po/es; pίles, pickets and stakes of nonconiferous wood, pointed but not sawn lengthwise ΘΧ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεταί στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυς (Quercus spp.) οξιάς (Fagus spp.)], πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm» β) το σημείο 1.8 διαγράφεται. 24. Το Παράρτημα ν μέρος Α κεφάλαιο ιι τροποποιείται ως εξς: α) Το σημείο 1.10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1.10. Ξυλεία. κατά την έννοια του εδαφίου (2) άρθρου 3, εφόσον: α) προέρχεται εξ ολοκλρου εν μέρει από: - κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία, - Castanea Μίll., εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία Και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτματος Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 (βλ. πιο πάνω): Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια

28 =.υλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια θχ Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδια) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε παρόμοιες μορφές θχ Ο 00 Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο.άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που' της έχει αφαιρεθεί ο σομφός; ορθογωνισμένη θχ Ξυλεία ακατέργαστη, μη αποφλοιωμένη αποσομφωμένη, ορθογωνισμένη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης'.ex Ξυλεια. άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυ (Quercus spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθει ο σομφός, που' έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης ex4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροι, απριόνιστοι κατά μκος 4406 Στρωτρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές παρόμοιοι Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό α ρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεια που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44. άλλη τροπικ ξυλεία, δρυ (Quercus Spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], πριονισμένη. πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια

29 3087 ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm» β ) Το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1.11. Μεμονωμένος φλοιός Castanea Μίll. και κωνοφόρων (Coniferales)>>. 25. Στο Παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο Ι σημείο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: {{- Acer saccharum Marsh., καταγωγς ΗΠΑ και Καναδά». 26. Στο Παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο Ι σημείο 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: {(- Κωνοφόρων (Coniferales), καταγωγς μη ευρωπαϊκών χωρών )}. 27. Στο παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο ι, το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «6. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 2" εφόσον: α ) προέρχεται εξ ολοκλρου εν μέρει από μια από τις ακόλουθες τάξεις, γένη είδη, εκτός από το υλικό ξύλινη συσκευασίας που ορίζεται στο Παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 2: Quercus Ι., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρ~γγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ, με εξαίρεση ξυλεία η οποία ανταποκρίνεται στην περιγραφ του στοlχείοιι β) του κωδικού ΣΟ και εφόσον αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι η ξυλεία έχει υποστεί κατεργασία έχει παραχθεί με εφαρμογ θερμικς επεξεργασίας για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 176 C επί 20 λεπτά, P/atanus, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ Αρμενίας,

30 3088 Populus Ι., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς χωρών της αμερικανικς ηπείρου, Acer saccharum Marsh., συμπεριλαμβανομένης ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς ΗΠΑ και Καναδά, Κωνοφόρα (Coniferales), συμπεριλαμβανομένης ξυλείας που δεν έχει διατηρσει τη φυσικ της στρογγυλ επιφάνεια, καταγωγς μη ευρωπαϊκών χωρών, Καζακστάν, Ρωσίας και Τουρκίας και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτματος Ι μέρος 2 του Κανονισμού αριθ. 2658/87 (πιο πάνω): Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια Πριονίδια θχ Άλλα απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ορθογωνισμένη Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει

31 3089 αφαιρεθεί ο σομφός, ορθογωνισμένη Ξυλεία βαλανιδιάς (Quercus Spp.) ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ορθογωνισμένη θχ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, βαλανιδιάς (Quercus Spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης θχ 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών, πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί αλλά απριόνιστοι κατά μκος, 4406 Στρωτρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές παρόμοιοι Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Ξυλεία βαλανιδιάς (Quercus spp.), πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 lnm θχ Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περ"ιλαμβάνεται" στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου. 44 άλλη τροπικ ξυλεία, βαλανιδιάς (QueΓCUS Spp.) οξιάς (Fagus spp.)), πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και άλλες φέρουσες επιφάνειες,

32 3090 από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο }} 28. Στο Παράρτημα ν μέρος Β κεφάλαιο 11, το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Ξυλεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) άρθρου 2, εφόσον: α) προέρχεται εξ ολοκλρου εν μέρει από κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία καταγωγς ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, και Castanea ΜίΙΙ., εκτός από αποφλοιωμένη ξυλεία' και β) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του παραρτματος Ι μέρος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 (πιο πάνω): Κωδικός ΣΟ Περιγραφ Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια σε μικρά τεμάχια. ex Απορρίμματα και θραύσματα ξύλου (από πριονίδι) που δεν είναι συσσωματωμένα σε μορφ κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων σε

33 3091 παρόμοιες μορφές ex Ο 00 Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, μη αποφλοιωμένη ex αποσομφωμένη, ορθογωνισμένη Ξυλεία κωνοφόρων ακατέργαστη, που δεν έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης, μη αποφλοιωμένη αποσομφωμένη, ορθογωνισμένη ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, δρυ (Quercus spp.) οξιάς (Fagus Spp.)], ακατέργαστη, έστω και αποφλοιωμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, που έχει υποστεί κατεργασία με βαφ, κρεόζωτο άλλα μέσα συντρησης ex 4404 Σχιστά στηρίγματα φυτών πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί αλλά απριόνιστοι κατά μκος 4406 Στρωτρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές παρόμοιοι Ξυλεία κωνοφόρων, πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια αποφλοιωμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [από τροπικ ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου 44 άλλη τροπικ ξυλεία, βαλανιδιάς (Quercus spp.) οξιάς (Fagus spp.)], πριονισμένη πελεκημένη κατά μκος, κομμένη εγκάρσια ξεφλουδισμένη, πλανισμένη όχι, λειασμένη κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο.

34 3092 Επίπεδα πλαίσια στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκlβώtlα και άλλες φέρουσες επιφάνειες, από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο» 29. Στο Παράρτημα ν μέρός Β κεφάλαιο 11 προστίθεται ένα νέο σημείο 9: «9. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (G,oniferales)' καταγωγς τρίτων ευρωπαϊκών χωρών». ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: 1 ο χιλιόµετρο Βέροιας - Νάουσας, Κρεβατάς

Ταχ. /νση: 1 ο χιλιόµετρο Βέροιας - Νάουσας, Κρεβατάς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ (ΚΥΑ 117604/2007 (Β 437) ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ( ιατηρείται από τη ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στερεά ξυλώδη βιοκαύσιμα και παραγωγή θερμότητας

Στερεά ξυλώδη βιοκαύσιμα και παραγωγή θερμότητας Στερεά ξυλώδη βιοκαύσιμα και παραγωγή θερμότητας Ι. Ελευθεριάδης Δασολόγος Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Είδη στερεών βιοκαυσίμων Καυσόξυλα Φτηνό, διαθέσιμο Χειρωνακτική φόρτωση, Αποθήκευση Θρυμματισμένο ξύλο Φτηνό,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I 34 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί 2005. 3499 Κ.Δ.Π. 419/2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ)

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί 2005. 3499 Κ.Δ.Π. 419/2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4027, 2.9.2005 3499 Κ.Δ.Π. 419/2005 Αριθμός 419 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτήματος των περί

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Υπότιτλος: Γραπτ δλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

"Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H

Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H "Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ www.gge.gov.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΥΓΡΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Ι. Ελευθεριάδης, Δασολόγος ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ www.cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Η φύση ως πρότυπο Σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους, υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 11556/115262 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 5 του 1971 56 του 1983 123 του 1985 154(Ι) του 1999 18 (Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

11. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά στην πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία 1 (ΕΕL. 384 31/12/1986, 0060-0068)

11. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά στην πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία 1 (ΕΕL. 384 31/12/1986, 0060-0068) . ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 986 που αφορά στην πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία (ΕΕL. 384 3/2/986, 0060-0068) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Κωδικός : 2902.000.Χ06 Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 06 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας

Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας Forest Research Institute NAGREF - Greece Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας Δ. Ν. Αβτζής Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας και Νηματωδολογίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Ι.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, 9.6.2004 L 206/37 ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ 2) 10.950 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 45Χ45cm, πιθανής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Next - Πάνελ για ξύλινες πόρτες εισόδου Next Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες Γιατί επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

γής στην Κοινότητα οργανισμcίjν επιβλαβι\)ν για τα φυτά ή τα φυτικό. 2~~4.2004,

γής στην Κοινότητα οργανισμcίjν επιβλαβι\)ν για τα φυτά ή τα φυτικό. 2~~4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1263 Κ.Δ.Π. 149/2005 Αρ. 3970, 24.3.2005 Αριθμός 149 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤ Α ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'ΙΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

η ενέργεια του μέλλοντος

η ενέργεια του μέλλοντος η ενέργεια του μέλλοντος τι είναι τα pellets; Τα Pellets ή αλλιώς συσσωματώματα ή σύμπηκτα, είναι είδος φυσικού βιολογικού καυσίμου. Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 30 χιλιοστών και διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Δ/νση: Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD Οι τιμές του σογιαλεύρου και των κρυσταλλικών αμινοξέων παραμένουν ασταθείς. Κατά καιρούς, υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:37:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΨΙΦΓ-ΚΝΒ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277709/162190/9810 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

(3437) Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ. ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα)

(3437) Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις. (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤιΚΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊοντα ΜΕ ΒΑΣΗ. ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ προϊοντα) Κ.Δ.Π. 386/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4025 της 19ης Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 386 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 σχετικά με μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Καθηγητή Γεωργίου Ι. Μαντάνη PhD, Dipl. Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα