Ξεξηγξαθή ηεο Γξάζεο Πηνηρεία γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξεξηγξαθή ηεο Γξάζεο Πηνηρεία γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ: «Θαιιηηερληθή Γηακόξθσζε Σώξνπ γηα ην Inspire Δηθαζηηθό Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο» Ζ Ξξόεδξνο ηνπ Καθεδνληθνύ Κνπζείνπ Πύγρξνλεο Ρέρλεο αλαθνηλώλεη όηη ην Κνπζείν πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο η, Καιιηηερληθή Δηακόξθωζε Υώξνπ ηνπ ππνέξγνπ 1 «Δθηέιεζε κε ίδηα κέζα» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Inspire Δηθαζηηθό Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο» ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο «Καθεδνλία Θξάθε », Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 07 Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο ζηελ ΞΘΚ, κε θσδηθό MIS , ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο ,00 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Ζ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απεπζύλεηαη ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα ή θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Ξεξηγξαθή ηεο Γξάζεο Πηνηρεία γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ Ν ρώξνο ηνπ κνπζείνπ ζα δηακνξθσζεί θαη αξρήλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ λέσλ θαιιηηερλώλ. Ζ δηακόξθσζε πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ό,ηη είλαη δπλαηόλ λα πξνθύπηεη από απηέο δηεπθόιπλζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο από ηνπο δύν επηθεθαιήο θαιιηηέρλεο ζε κεγάιεο νκάδεο λέσλ θαιιηηερλώλ (ε max ζπκκεηνρή πξνζδηνξίδεηαη ζε εθαηό άηνκα, νπόηε ε θαηά νκάδεο δηδαζθαιία ππνινγίδεηαη ην πνιύ λα απεπζύλεηαη ζε είθνζη πέληε άηνκα) δηεπθόιπλζε ησλ λέσλ θαιιηηερλώλ είηε απηνί ζα εξγαζζνύλ κεκνλσκέλα είηε νκαδηθά εύθνιε δηαθίλεζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ κνπζείνπ ώζηε ην θνηλό, καζεηέο ή κεγαιύηεξνη, λα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο λένπο θαιιηηέρλεο ζην δεκηνπξγηθό ηνπο έξγν. ζηε ζπλέρεηα, κε κηθξέο επεκβάζεηο, πξέπεη λα κπνξεί λα αλαδεηρζνύλ θαη λα παξνπζηαζζνύλ εθζεζηαθά ηα έξγα ησλ λέσλ θαιιηηερλώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ην εξγαζηήξην. ε έθζεζε ησλ θεληξηθώλ θαιιηηερλώλ ζα εμειίζζεηαη ζηνλ θεληξηθό ρώξν ηνπ κνπζείνπ ή ζε άιινπο ρώξνπο πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηελ θαιύηεξε αλάδεημε ηνπ θαιιηηερληθνύ έξγνπ θαη ηνπ ζέκαηνο ηεο έθζεζεο. Πρεηηθά κε ηε δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ απηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θνξά ζρεδηαζκόο αλάινγα κε ηε κνπζεηνινγηθή επηκέιεηα ησλ εθζέζεσλ. Ν αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο ζα νδεγεί ζηελ επηινγή ησλ πιηθώλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο έθζεζεο ζε εύινγν ρξόλν. Ρα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα είλαη μύιηλα βάζξα, άιιεο μύιηλεο θαηαζθεπέο, θαβαιέηα ή ηξαπέδηα εξγαζίαο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, αλαξηήζεηο από νξνθήο, θνπηηά ή θαπάθηα από πιεμηγθιάο, επεκβάζεηο ζην ρώξν κε βαθέο, επηθνιιήζεηο ζηνπο ηνίρνπο ή ζην δάπεδν θα. Όιεο νη απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο ζα απνθαζηζζνύλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαζώο ζα πξνθύπηνπλ κε ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: 1. Ρερληθή επίβιεςε ησλ θαηαζθεπώλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηεο θεληξηθήο έθζεζεο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ησλ πάζεο θύζεσο ηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζθνπό ηελ άξηηα θαη αζθαιή πινπνίεζε ηνπο.

2 2. Γηάζεζε ειεθηξνιόγνπ, ζηδεξνπξγνύ, μπινπξγνύ, βαθέσλ, ηερληθώλ εθαξκνγήο γπςνζαλίδσλ, θαη βνεζώλ γεληθώλ θαζεθόλησλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Νη ηερλίηεο ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ζθνπό ηελ άξηηα πξνεηνηκαζία ησλ εθζεζηαθώλ ρώξσλ θαη ησλ θαηαζθεπώλ πξηλ ηα εγθαίληα ησλ εθζέζεσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. 3. Ξαξνρή ππεξεζηώλ γηα ην ζηήζηκν, ηελ απνμήισζε θαη ηελ απνκάθξπλζε όισλ ησλ θαηαζθεπώλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ηεο δηεμαγσγήο ησλ εθζέζεσλ θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ιακβάλνληαο όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηώλ, αιινηώζεσλ ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ. Ξξνο ην ζθνπό απηό ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ην θαηάιιειν ηερληθό δπλακηθό θαη ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε θαη ζπλερή ζπλελλόεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 4. Δκπεηξία ζηε δηακόξθσζε θαιιηηερληθώλ ρώξσλ παξαπιήζησλ θαιιηηερληθώλ δξάζεσλ θεζηηβαιηθνύ ραξαθηήξα. Α/Α ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ (ΝΑΙ / ΟΥΙ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πεξηγξαθή Γεληθώλ Τπνζηεξηθηηθώλ Τπεξεζηώλ 1 Νξηζκόο θαη δηάζεζε πεύζπλνπ Έξγνπ ν νπνίνο ζα απαζρνιεζεί θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο Γξάζεο (από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ). Ν πεύζπλνο Έξγνπ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε πεληαεηή εκπεηξία ζε δηνξγάλσζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε δξάζεσλ ή εθζέζεσλ πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα. Ρα αλσηέξσ πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη ζηελ θαηάζεζε ηνπ Βηνγξαθηθνύ ηνπ Πεκεηώκαηνο. Ν πεύζπλνο ηνπ Έξγνπ ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ άξηηα πξνεηνηκαζία ησλ ρώξσλ ηνπ κνπζείνπ πνπ ζα ππνδερηνύλ ην εξγαζηήξην ησλ λέσλ θαιιηηερλώλ κε ηα αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, θαζώο θαη ηνπ ρώξνπ ηεο θεληξηθήο έθζεζεο. Δπίζεο ζα επηθνηλσλεί κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπο επηκειεηέο ηεο Γξάζεο κε ζθνπό ηνλ έγθαηξν θαη απνηειεζκαηηθό πξνγξακκαηηζκό ησλ δηαθόξσλ ηερληθώλ θαη ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ ησλ εθδειώζεσλ. 2 Θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ λέσλ θαιιηηερλώλ: Γηάζεζε ελόο (1) βαθέα γηα ηέζζεξηο κέξεο. Γηάζεζε ελόο (1) μπινπξγνύ γηα δύν κέξεο. Γηάζεζε ελόο (1) ειεθηξνιόγνπ γηα ηέζζεξηο κέξεο. Γηάζεζε ελόο (1) ζηδεξά γηα κία κέξα. Γηάζεζε ηξηώλ (3) βνεζώλ γεληθώλ θαζεθόλησλ γηα δύν κέξεο. Νη ηερλίηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εκπεηξία ώζηε λα είλαη δπλαηόλ λα αληαπεμέξρνληαη ζσζηά ζηηο απαηηνύκελεο ππεξεζίεο. Νη αλσηέξσ ηερλίηεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη θαηά ηηο ώξεο

3 ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ώζηε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο επηηόπηαο ππνζηήξημεο. 3 Δπνπηεία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ παξαγόλησλ (ζπλεξγεία, ηερληθνί θιπ) γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο Γξάζεο κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο άξηηαο θαη επηηπρνύο νινθιήξσζεο όισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ εθδειώζεσλ. Πεξηγξαθή αληηθεηκέλωλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Δξάζεο Εξγαζηήξην Νέωλ Καιιηηερλώλ 4 Ξξνκήζεηα επηθαλεηώλ εξγαζίαο (ηάβιεο) από MDF πάρνπο 25 ρηι. κε ακθίπιεπξε επίζηξσζε κειακίλεο ή άιινπ παξεκθεξνύο πιηθνύ ρξώκαηνο ιεπθνύ ή γθξίδνπ θαη θηληξίζκαηα μύινπ ή άιινπ πιηθνύ, ζε ρξώκα αλάινγν κε απηό ηεο ηάβιαο, δηαζηάζεσλ 0,80 Σ 2,00 κ. Ρεκάρηα ηξηάληα (30) 5 Ξξνκήζεηα πηπζζόκελσλ ηξηπόδσλ ή άιισλ πνδαξηθώλ ζηήξημεο ησλ επηπέδσλ εξγαζίαο, μύιηλνη ή κεηαιιηθνί, ηξεηο αλά ηάβια. Πεκεηώλεηαη όηη επηζπκεηό ην ηειηθό απνηέιεζκα ησλ επηθαλεηώλ εξγαζίαο λα είλαη επίπεδν. Ρεκάρηα ελελήληα (60) 6 Ξξνκήζεηα θαζηζκάησλ κεκνλσκέλσλ πηπζζόκελσλ κεηαιιηθώλ από επηρξσκησκέλν αηζάιη θαη πιαζηηθή πιάηε θαη θάζηζκα ρξώκαηνο καύξνπ Ξ45xΒ47x76 Ρεκάρηα εμήληα (60) 7 Ξξνκήζεηα ηξίπνδνπ επηδαπέδηνπ θαβαιέηνπ από μύιν νμηάο, γηα ηειάξα κε κέγηζην ύςνο 1,30κ Ρεκάρηα δέθα (10) 8 Ξξνκήζεηα επηηξαπέδηνπ θσηηζηηθνύ γξαθείνπ Ρεκάρηα είθνζη (20) 9 Ξξνκήζεηα βάζξσλ από MDF πάρνπο 16 ρηι. ζε δηαζηάζεηο ΚxΞx: 50x50x110(εθ), ρξώκαηνο ιεπθνύ ή γθξίδνπ, ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο επηκειεηέο ηεο Γξάζεο ή ηνλ ππεύζπλν ηνπ κνπζείνπ, πιαζηηθνύ, ζε δύν δηαζηξώζεηο επί αζηαξσκέλεο επηθάλεηαο πιήξσο επεμεξγαζκέλεο. (πηζαλόηεηα λα ππάξμνπλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηαζηάζεηο) Ρεκάρηα πέληε (5)

4 10 Ξξνκήζεηα βάζξσλ από MDF πάρνπο 16 ρηι. ζε δηαζηάζεηο ΚxΞx: 50x40x70(εθ), ρξώκαηνο ιεπθνύ ή γθξίδνπ, ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο επηκειεηέο ηεο Γξάζεο ή ηνλ ππεύζπλν ηνπ κνπζείνπ, πιαζηηθνύ, ζε δύν δηαζηξώζεηο επί αζηαξσκέλεο επηθάλεηαο πιήξσο επεμεξγαζκέλεο. (πηζαλόηεηα λα ππάξμνπλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηαζηάζεηο) Ρεκάρηα πέληε (5) 11 Βαθή ηνπ ρώξνπ θαηά ηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ θαιιηηερλώλ (πρ ηκεκαηηθά κε ρξώκα, γξακκέο θιπ) θαη κεηά ην πέξαο ηνπ εξγαζηεξίνπ βαθή όινπ ηνπ ρώξνπ ζε ρξώκα ιεπθό πιαζηηθό. Ππλνιηθή επηθάλεηα 1.500,00 κ2 12 Δπηθάιπςε ηνπ δαπέδνπ κε ηκήκαηα κνθέηαο απιήο, ρξώκαηνο, θαηά πξνηίκεζε γθξη, ζηνπο ρώξνπο όπνπ νη ηάβιεο εξγαζίαο ησλ λέσλ θαιιηηερλώλ. Κεληξηθή έθζεζε 13 Νξγάληδα 400 κέηξσλ Ππλνιηθή επηθάλεηα 400,00 κ2 14 Αθξνιέμ πάρνπο 1 κ. θαη δηάζηαζεο 3x3 κ. Ρν αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα ζα νξηζζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζηείινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζην Καθεδνληθό Κνπζείν Πύγρξνλεο Ρέρλεο, Δγλαηία 154, (ΓΔΘ HELEXPO), Ρ θαη , θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή, Αξκόδηνη γηα ην ζθνπό απηό, θ. Σξύζα Κάιακα θαη θ. Καξία Ρξηαληαθπιιίδνπ. Θαηόπηλ ηνύηνπ, θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα θαηαζέζνπλ βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Καθεδνληθό Κνπζείν Πύγρξνλεο Ρέρλεο κέρξη ηηο , εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα απνζηείινπλ νη ελδηαθεξόκελνη είλαη: Γηα ηα θπζηθά πξόζωπα Δπηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξόζθιεζεο. Γηα ηα λνκηθά πξόζωπα Δπηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Αλαιπηηθό πξνθίι ηνπ θνξέα από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ ζε έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξόζθιεζεο Νκάδα έξγνπ πίλαθαο ησλ ζηειερώλ ηνπ θνξέα πνπ ζα πινπνηήζεη ην έξγν

5 Γηα όινπο Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ επηθεθαιήο ηεο Νκάδαο Έξγνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε εθηελήο πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξόζθιεζεο. Δπίζεο βηνγξαθηθά ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο Νκάδαο έξγνπ. Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Ζ επηινγή ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο, παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο έξγνπ κε ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά. Α ΘΟΗΡΖΟΗΑ / Α ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ & ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ / ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 1 Ξιεξόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε 2 Σξνλνπξνγξακκαηηζκόο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ Δηνηκόηεηα πινπνίεζεο έξγνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ ΒΑΟΡΖΡΑΠ (100% ) 60% 40% ζύλνιν 100% 20% Σν θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξά έρεη ζπληειεζηή βαξύηεηαο 20%. Καηά ην ζηάδην ηεο Αμηνιόγεζεο ηεο Πξνζθνξάο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηωλ πξνζθνξώλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ παξαθάηω ηύπν: Ιi = 0,80 * ( Βi / Βmax ) + 0,20 * (Kmin/Ki). όπνπ: Βmax ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιύηεξε ηερληθή πξνζθνξά Βi ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο i Kmin ην ζπλνιηθό ζπγθξηηηθό θόζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξόηεξε ηηκή Θi ην ζπλνιηθό ζπγθξηηηθό θόζηνο ηεο πξνζθνξάο i Επηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιύηεξν Ι. Ζ Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΚΚΠΡ Μαλζίππε Πθαξπηά-Σόηπει Γξ. Αξρηηέθησλ, νκ. Θαζεγήηξηα Α.Ξ.Θ.

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, 11/12/2012 Αξηζ. Πξση.: 521 Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ... 4 1.1 Γηθαηνύρνο Φώξα... 4 1.2 Αλαζέηνπζα Αξρή... 4 2. ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ... 4 2.1 Γεληθόο Σηόρνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 1 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ιαγκαδάρ, 16/04/2015 ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Απ. Ξπυη. : -1057- ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γ Ζ Κ Ν Π Ι Α Γ Θ Α Γ Α.Θ.Ξ.Α.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) Σαρ. Γ/λζε: Υξ. κύξλεο 29 Σ.Κ.: 572 00, Λαγθαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα