ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΛΔΣΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΘΔΧΓΟΡΟΤ ΠΑΣΡΑ 2011

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο Χθεαλνγξαθίαο (Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.) ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, θαηά ην έηνο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή θ. Γεώξγην Παπαζενδώξνπ, αθελόο γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζώ κε έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζέκα, αθεηέξνπ γηα ηελ ηδηαίηεξε κεξηκλά ηνπ θαη ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ κεηαπηπρηαθό θνηηεηή Μηράιε Πξεβεληό ηνλ δηδάθηνξα Γεκήηξην Υξηζηνδνύινπ θαη ηνλ δηδάθηνξα Ζιία Φαθίξε γηα ηελ ζπλεξγαζία πνπ είρακε, γηα ηηο θαινπξναίξεηεο ππνδείμεηο ηνπο,θαη γηα ηελ εύζηνρε θαζνδήγεζε ηνπο έσο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο απηήο. ΠΑΣΡΑ 2011

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ(Θ.Γ..Π) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ :ΜΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟ ΣΔΝΟ ΦΤΣΑΛΛΔΗΑ- ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ,ΑΡΧΝΗΚΟ ΚΟΛΠΟ. 1.2 ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΟΝΣΗΖ ΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ. 2.ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΔΤΝΑ 3.ΔΡΓΑΗΔ ΤΠΑΗΘΡΟΤ 4. ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΤΘΜΔΝΑ 4Α) ΒΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΥΣ ΑΡΥΔΗΧΝ Δ XLS ΑΡΥΔΗΑ 4Β) ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΑΡΥΔΗΧΝ EXCEL ΣΟ GIS 5. ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο ζαιάζζηαο γεσθπζηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ Κεθαιιελίαο κε ζθνπό ηε ζεσξεηηθή δηεξεύλεζε πηζαλόηεηαο θαηαζθεπήο ελόο ζαιάζζηνπ ή παξάθηηνπ έξγνπ. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη (α) ν εληνπηζκόο πηζαλώλ γεσινγηθώλ επηθηλδπλνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ πνπ επηδξνύλ ζε έλα ζαιάζζην έξγν (ιηκεληθό θαηαθύγην, ππνζαιάζζηνο αγσγόο ή θαιώδην), (β) ε επεμεξγαζία ησλ ζαιαζζίσλ γεσθπζηθώλ δεδνκέλσλ θαη (γ) ε εηζαγσγή ηνπο ζε έλα Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS). 1.ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ(Θ.Γ..Π) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ :ΜΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟ ΣΔΝΟ ΦΤΣΑΛΛΔΗΑ- ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ,ΑΡΧΝΗΚΟ ΚΟΛΠΟ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ Θ.Γ..Π όπνπ ζπιιέγνληαη πηλάθεο δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθώλ πεδίσλ ζην ζηελό Φπηάιιεηαο Κεξαηζηληνύ γίλεηαη ε πξνζπάζεηα απνηύπσζεο ηεο νξγαληθήο ηιύνο πνπ θαιύπηεη ηνλ ππζκέλα ηεο πεξηνρήο θαη πνπ εκθαλίζηεθε εμαηηίαο ηεο ζπλερήο έθρπζεο ησλ αθαηέξγαζησλ ιπκάησλ. Γηα λα πινπνηεζεί ε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ηνκνγξάθνο ππνδνκήο ππζκέλα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ζηξώκαηνο ηεο νξγαληθήο ηιύνο, θαη ερνβνιηζηήο πιεπξηθήο ζάξσζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθαλεηαθήο θαηαλνκήο ηνπ ππζκέλα. εθηηκεζήθαλ νη κεραληθέο ηδηόηεηεο ηεο νξγαληθήο ηιύνο θαη δηαπηζηώζεθαλ νη πςειέο ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ. Οπόηε ζηακάηεζαλ ηα αθαηέξγαζηα ιύκαηα θαη ιεηηνύξγεζε ν βηνινγηθόο θαζαξηζκόο γηαηί κε ηελ αύμεζε ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε δεκηνπξγήζεθαλ βηνκεραληθά απόβιεηα. αθόκα εγθαηαζηάζεθαλ 2 λέα ππνβξύρηα ελεξγεηαθά θαιώδηα γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ. ύζηεξα έγηλαλ όιεο νη εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη, θαηαζθεπάζηεθαλ γεσκνξθνινγηθνί θαη βπζνκεηξηθνί ράξηεο θαη ηέινο νη ηηκέο ησλ θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ ηεο νξγαληθήο ιάζπεο θαη νη ζπγθεληξώζεηο ζε βαξέα κέηαιια εηζήρζεθαλ ζηηο γεσαλαθεξόκελεο ζέζεηο ησλ ππξελνιεςηώλ. Αθνύ έγηλαλ βήκα βήκα νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη κειεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαηαιήμακε πσο ε νξγαληθή ηιύο έρεη πςειά πνζνζηά πεινύ θαη πνιύ πςειέο ηηκέο θπζηθήο πγξαζίαο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη ρακειή θαη κέζε ερεηηθή αλαθιαζηηθόηεηα ζηνλ ερνβνιηζηή πιεπξηθήο ζάξσζεο,ελώ επηπιένλ παξνπζηάδεη πςειέο ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ.

5 1.2 ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΟΝΣΗΖ ΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ. 1.2Α ) ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ Σν ειιεληθό ηόμν ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε ελεξγή ηεθηνληθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζεηζκηθόηεηα. εκαληηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα ζηνλ ειιεληθό ρώξν, πνπ ιόγν ηεο έληαζεο ηνπο επεξεάδνπλ ηνλ ππζκέλα θαη ηα κεγάια βάζε. 1.2Β )ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ ηνλ ειιεληθό ρώξν θάπνηα από ηα θαηλόκελα ελδνγελώλ παξαγόλησλ είλαη ηα ελεξγά ξήγκαηα θαη νη ζεηζκνί. Οη δηαξξήμεηο ηνπ ξήγκαηνο κπνξεί λα κελ πξνμελήζνπλ βιάβεο ζηα θαιώδηα ιόγσ ηεο κεγάιεο επθακςίαο ηνπο, ελώ ζηνπο αγσγνύο κπνξνύλ ιόγσ ηεο αθακςίαο ηνπο. παξόκνηα νη ζεηζκνί απηνί θαζ, εαπηνί δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνμελήζνπλ βιάβεο ζηα θαιώδηα θαη ζηνπο αγσγνύο ελώ ηα επαθόινπζα ησλ ζεηζκώλ (θαηνιηζζήζεηο, ξεπζηνπνηήζεηο ηδεκάησλ, ξνέο θνξεκάησλ) κπνξνύλ λα πξνμελήζνπλ βιάβεο. όια ηα παξαπάλσ έξρνληαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ πσο είλαη ηα εδάθε (γεσινγηθά επζηαζή), πνην είλαη ην κέγεζνο(θαη επίθεληξν) ησλ ζεηζκώλ θαη κέγεζνο ησλ ξεγκάησλ θιπ., ώζηε λα ιεθζνύλ κεηξά γηα ηελ εθάζηνηε πεξηνρή θαη λα κελ δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζε θαιώδηα θαη αγσγνύο. Δπεηδή νη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ γεσκνξθέο όπσο ηα pockmarks(θξαηήξεο,δηαθπγή αεξίσλ δηάβξσζε θαη επαλαηώξεζε ζηελ επηθάλεηα ησλ ηδεκάησλ) πνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηηο γεσηερληθέο ηδηόηεηεο ησλ ηδεκάησλ ιόγσ ηεο ύπαξμεο κεζαλίνπ(βηνγελήο πδξνγνλάλζξαθεο) πνπ πάλσ από κηα νξηζκέλε ηηκή πξνθαιεί ειάηησζε ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ησλ ηδεκάησλ. γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε πόληηζε θαισδίσλ ζε απηά ηα ζεκεία δελ είλαη ηόζν επηζθαιείο γηαηί είλαη εύθακπηα θαη ζα επέιζεη θίλδπλνο κε ηελ δεκηνπξγία θξαηήξσλ ππό κνξθή εθξήμεσλ. Αθόκα ζε πόληηζε αγσγώλ πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε θακππιόηεηα νη θξαηήξεο θαη ηα ιαζπνύρα εθαίζηεηα απνηεινύλ εκπόδηα θαη εάλ ηνπνζεηεζνύλ αγσγνί πάλσ ζε αλελεξγά pockmarks ζα πξέπεη λα επαθνινπζήζνπλ θάπνηεο κεζνδνινγίεο, εάλ θαη ζα ήηαλ θαιύηεξν λα απνθεύγεηαη ιόγσ πηζαλήο ελεξγνπνίεζεο ησλ pockmarks εάλ είλαη εθηθηό ζε ηέηνηεο πεξηνρέο. Ζ αλνδηθή θίλεζε ησλ αιαηνύρσλ θαη ιαζπνύρσλ δνκώλ (δηάππξα)κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαζόισζε ησλ ππεξθείκελσλ απνζέζεσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί ελεξγά ξήγκαηα θαη ζπρλά λα πξνθαιεί ηελ ππξνδόηεζε βαξπηηθώλ κεηαθηλήζεσλ

6 ησλ ηδεκάησλ νπόηε δελ είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ θαη αγσγώλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο δηόηη είλαη πηζαλόλ λα πξνθιεζνύλ βιάβεο. Οη ειιεληθέο αθηέο από ηνπο αξραηνηάηνπο ρξόλνπο έρνπλ επεξεαζηεί από ηζνπλάκη (παιηξξνηαθά θύκαηα) ην νπνίν ιόγσ ηνπ όηη πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαιηαθή δώλε ε επίδξαζε ηνπ ζηα θαιώδηα θαη ζηνπο αγσγνύο πεξηνξίδεηαη ζηα ξερά λεξά θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθηή. Μπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηα θαιώδηα θαη ηνπο αγσγνύο επίζεο θαη νη βαξπηηθέο κεηαθηλήζεηο γεσινγηθώλ καδώλ πνπ δηαθξίλνληαη ζε 1)πηώζεηο βξάρσλ 2)θαηνιηζζήζεηο 3)ξνέο καδώλ 4)ημώδεηο ξνέο 5)εξππζκόο. Οη κεραληζκνί ππξνδόηεζεο ησλ βαξπηηθώλ κεηαθηλήζεσλ (δει. νη παξαπάλσ) είλαη ε ειάηησζε ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ηνπο θαη ε αύμεζε ησλ δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ πνπ επελεξγνύλ ζε απηά ε θαη νη δπν.παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηηο κεηαβνιέο ησλ δπν κεραληζκώλ είλαη 1) ν πςειόο ξπζκόο ηδεκαηνγέλεζεο 2)ε θπθιηθή θόξηηζε 3)ε ηεθηνληθή δξάζε 4)δηαππξηζκόο 5)νη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο ζε ζαιάζζηα ηδήκαηα. Οη εμσγελείο γεσινγηθέο επηθηλδπλόηεηεο είλαη νη εμήο: ηα θύκαηα θαη ηα ξεύκαηα εγθάξζηα ε παξάιιεια είλαη νη θύξηνη κεραληζκνί δηάβξσζεο κεηαθνξάο θαη απόζεζεο ησλ ηδεκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αιιαγή ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ππζκέλα θαη ηεο αθηήο. παξάθηηα δώλε :θαιό ζα ήηαλ εάλ ρξεηαζηεί λα βάινπκε θνληά ζηελ αθηή αγσγνύο θαη θαιώδηα λα ζαθηνύλ πνιύ βαζηά ζε ηάθξνπο ώζηε λα κελ ππάξμε θαηαπόλεζε από ξεύκαηα θύκαηα αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (αγθπξνβόιεζε αιηεία) πνπ ππνζθάπηνπλ ηελ ζεκειίσζε ηνπ αγσγνύ ε θξάδνπλ ην ζηόκην ηνπ από κεηαθεξόκελα ηδήκαηα. πειάγην πεξηβάιινλ : νη ζπλεζέζηεξεο γεσκνξθέο ζηνλ ππζκέλα( ζε βάζε >30κ) ινγώ ηεο δξάζεο ησλ ξεπκάησλ είλαη 1)απιαθώζεηο 2)ακκώδεο ξαβδώζεηο 3)ακκώδε θύκαηα 4) ακκώδεο ζίλεο 5)ακκώδε ζηίγκαηα 6)επηθάλεηεο δηάβξσζεο θαη βξαρώδεο ύθαινη θαη 7) θνληνξίηεο όιεο απηέο δελ είλαη επηζθαιήο γηα ηα ππνζαιάζζηα θαιώδηα ε ηνπο αγσγνύο. ζηα θαιώδηα ν θίλδπλνο από ξεύκαηα (>1κ/sec) θαη κόλν εάλ αησξνύληαη, ελώ ζηνπο αγσγνύο ηα ηζρπξά ξεύκαηα κπνξεί λα ππνζθάςνπλ ηα ηδήκαηα ζηα νπνία εδξάδεηαη ν αγσγόο, κε απνηέιεζκα ν αγσγόο λα ζπάζεη θάησ από ην βάξνο ηνπ. ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ : νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζε ππνζαιάζζηα θαιώδηα/αγσγνύο είλαη 1)ε αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (δίρηπα, πδξαεηνί, ζύξζε-αλέιθπζε δηρηύσλ) 2)αγθπξνβόιεζε πινίσλ(κεγάιν βάξνο έσο 5 ηόλνπο ε άγθπξα θαη ε ζύξζε απηήο πξνθαιεί ζξαύζε ε ηξαπκαηηζκό) 3)ηα λαπάγηα πξνθαινύλ αλώκαιν αλάγιπθν θαη ζηελ πεξίπησζε αλέιθπζεο θαισδίσλ γηα επηζθεπή ππάξρεη θίλδπλνο πεξηπινθήο ζε απηά. λύζειρ: εάλ ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηεζνύλ θαιώδηα /αγσγνί ζε ηέηνηεο πεξηνρέο α)ηαθή θαισδίνπ/αγσγνύ πεξίπνπ cm θάησ από ηνλ ππζκέλα β)πεξηθάιπςεη θαισδίνπ κε πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα γ)ηνπνζέηεζε είδνπο πεξίθξαμεο εθαηέξσζελ ηνπ αγσγνύ ή θαισδίνπ.

7 1.2Γ)ΒΛΑΒΔ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζξαύζεο ππνζαιάζζησλ αγσγώλ από γεσινγηθέο επηθηλδπλόηεηεο. ε θύξηα αηηία ζξαύζεο είλαη ε ππνζθαθή ηνπ ππζκέλα πάλσ ζηνλ νπνίν εδξάδεηαη ν αγσγόο ιόγσ 1) εληόλσλ ξεπκάησλ 2)ηεο δεκηνπξγίαο ε επαλεξγνπνίεζεο θξαηήξσλ δηαθπγήο αεξίσλ 3)ησλ κεηαβνιώλ ηεο εγθάξζηαο δηαηνκήο ηεο αθηήο ιόγσ ηεο κεηαθνξάο ηδεκάησλ από ηνπο θπκαηηζκνύο θαη 4)ησλ δηαξξήμεσλ ηνπ ππζκέλα ιόγσ θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ ζε πεξηνρέο έληνλεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη ζξαύζεηο θαισδίσλ επέξρνληαη από θαηνιηζζήζεηο κεηά ζεηζκώλ, ξνέο θνξεκάησλ, ηνπξβηδηηηθά ξεύκαηα. Όια ηα παξαπάλσ θηλνύληαη δηακέζνπ ησλ ππνζαιάζζησλ ραξαδξώζεσλ, αλαπηύζζνληαο ζεκαληηθά πςειέο ηαρύηεηεο. Από έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ (από ΔΘΓΦΧ), νη ζξαζείο ησλ θαισδίσλ απνδόζεθαλ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο από ζύξζε άγθπξαο θαη πδξαεηώλ. από ηηο γεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ εληνπίζηεθαλ νη αηηίεο, ην είδνο, θαη ησλ θαισδίσλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβεο. πγθεθξηκέλα εληνπίζηεθαλ 1)έληνλα ίρλε αιηεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηα νπνία δηαζηαπξώζεθαλ κε ηελ δηεύζπλζε ηνπ θαισδίνπ. 2)αθόκα κεραληθέο βιάβεο πνπ νθείινληαλ ζηελ πεξηπινθή θαη αλέιθπζε ηνπ θαισδίνπ από άγθπξα πινίνπ θαη 3)ζε αλαηηλάμεηο λαπαγίσλ νη νπνίεο πξνθάιεζαλ κέζσ κηαο ζεηξάο νιηζζήζεσλ ζξαύζε ζηα θαιώδηα. Ζ ηαθή ησλ θαισδίσλ είλαη κηα θαιή ιύζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαισδίσλ από όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλζξώπηλεο θαη κε, αιιά πνιιέο θόξεο είλαη δύζθνιε θαη πνιπδάπαλε. 1.2Γ) ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΣΔΡΖ ΟΓΟΤ ΠΟΝΣΗΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΚΑΗ ΑΓΧΓΧΝ Ζ γλώζε ηεο βαζπκεηξίαο ηνπ ππνζαιάζζηνπ δηαδξόκνπ βνεζάεη ώζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο λα κελ ππεξβνύλ νη ηάζεηο θάκςεο ηελ αληίζηνηρε αληνρή ηνπ αγσγνύ ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζξάζε απηνύ. Αθόκε ν εληνπηζκόο πεξηνρώλ κε απόηνκεο θιίζεηο ηνπ ππζκέλα είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηύπνπ ηνπ ελεξγεηαθνύ θαισδίνπ. Σέινο ε θαηαζθεπή βπζνκεηξηθώλ ραξηώλ επηηξέπεη ηελ επηινγή θαη ηε ζρεδίαζε ηεο αζθαιέζηεξεο δηαδξνκήο επί ηνπ ράξηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ θαη αγσγώλ. Ο θύξηνο ζθνπόο ησλ κνξθνινγηθώλ εξεπλώλ είλαη ν εληνπηζκόο θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ γεσκνξθώλ θαη ησλ αλζξσπνγελώλ εθείλσλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη επηζθαιείο γηα ηα θαιώδηα θαη ηνπο αγσγνύο, έηζη ώζηε λα απνθζερζνύλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηεο αζθαιέζηεξεο δηαδξνκήο ε αλ δελ είλαη δπλαηή ε απνθπγή ηνπο λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κεηξά πξνζηαζίαο ηνπ θαισδίνπ-αγσγνύ.

8 Όηαλ ην θαιώδην ε ν αγσγόο είλαη κεηέσξα κεηαμύ δπν κνξθνινγηθώλ εμάξζεσλ ηνπ ππζκέλα θαη επηπιένλ ππάξρνπλ ξεύκαηα ζηελ πεξηνρή απμεκέλεο έληαζεο, ηόηε ηίζεηαη ζε αηώξεζε ε νπνία νδεγεί ζε πξόσξε θόπσζε ηνπ νπιηζκνύ ηνπ θαισδίνπ ή ζξάζε ηνπ αγσγνύ. Γεσινγηθέο έξεπλεο :εάλ γλσξίδνπκε:1)ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πθήο ησλ ηδεκάησλ πνπ θαιύπηνπλ ηνλ ππζκέλα 2)ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πάρνπο ησλ ζύγρξνλσλ ραιαξώλ ηδεκάησλ 3)ηε κειέηε ηεο επζηάζεηαο ησλ ππνζαιάζζησλ πξαλώλ 4)ηνλ εληνπηζκό αέξησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνπο πόξνπο ησλ ηδεκάησλ θαη 5)ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εηδηθήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηδεκάησλ, ηόηε γλσξίδνπκε ηελ γεσινγία ηεο ππνδνκήο ηνπ ππζκέλα θαη ηνπνζεηνύκε κε αζθάιεηα ηα θαιώδηα θαη ηνπο αγσγνύο ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ ζσζηά. Παξάθηηεο κνξθνινγηθέο έξεπλεο: γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βάζνπο θαη ηνπ κήθνπο ηεο ηάθξνπ ζηελ πεξηνρή ηεο πξνζαηγηάισζεο πξέπεη λα εξεπλνύληαη νη καθξνρξόληεο θαη βξαρπρξόληεο κεηαβνιέο ηεο αθηήο ώζηε ε ηαθή ησλ θαισδίσλ θαη ησλ αγσγώλ λα πξνζηαηεύνληαη από ηηο θαηαπνλήζεηο ησλ θπκάησλ ξεπκάησλ θαη αλζξσπνγελώλ παξεκβάζεσλ. Γηα όια ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηε ε εθηέιεζε εξεπλεηηθώλ δηεξγαζηώλ. 1.2 Δ )ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΔΧΦΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Σα όξγαλα θαη νη ζπζθεπέο πνπ απαηνύληαη ζηηο ζαιαζζηέο έξεπλεο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο όδεπζεο γηα ηελ πόληηζε θαισδίσλ θαη αγσγώλ έρνπλ ζρέζε 1) κε ηελ πινήγεζε ηνπ ζθάθνπο 2)ηε βπζνκεηξία, κνξθνινγία, θαη γεσινγία ηνπ ππζκέλα θαη 3)ηηο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ ηδεκάησλ. Οη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ζέζεο θαη πιεύζεο ηνπ πινίνπ δηαθξίλνληαη ζε 1) ξαδηνκεηξηθέο θαη 2)δνξπθνξηθέο GPS πνπ είλαη νη πιένλ δηαδεδνκέλεο. Οη ερνβνιηζηηθέο ζπζθεπέο δηαθξίλνληαη ζε 1)ερνβνιηζηέο ή βπζόκεηξα 2)ηνκνγξάθνπο ππνδνκήο ππζκέλα 3)ερνβνιηζηέο πιεπξηθήο ζάξσζεο 4)θαηεπζπλόκελα βαζπζθάθε R.O.V πνπ είλαη ν κόλνο ηξόπνο γηα ηελ αζθαιή αλαγλώξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππζκέλα. Οη ζεκαληηθόηεξεο ζρέζεηο πνπ ηζρύνπλ ζε όιεο ηηο ερνβνιηζηηθέο ζπζθεπέο είλαη απηέο πνπ ζπλδένπλ 1)ην εύξνο ηεο δώλεο θαηαγξαθήο θαη δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη 2)ηνπ βάζνπο δηείζδπζεο θαη δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο.

9 1.2 Ε)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΔΤΝΧΝ Α ΦΑΖ: πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε γξαθείνπ όπνπ εθεί ζπιιέγνληαη όια ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο θαη βάζε απηώλ απνθαζίδνπλ πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ. Β ΦΑΖ: είλαη ε αλαγλσξηζηηθή θάζε ησλ εξεπλώλ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ώζηε λα ζπιιερηνύλ όια ηα κνξθνινγηθά, βπζνκεηξηθά, γεσινγηθά ζηνηρεηά ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε αλαγθαίσλ ραξηώλ Γ ΦΑΖ: πξόθεηηαη γηα ηελ ηειηθή θάζε, νη έξεπλεο ζηελ θάζε απηή επηθεληξώλνληαη ζηελ επηιερζείζα δώλε γηα λα θαζνξηζηεί ε αθξηβώο δηαδξνκή πόληηζεο ησλ θαισδίσλ αγσγώλ. 1.2 Ζ) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ύκθσλα κε ηελ κειέηε γξαθείνπ γηα ηελ ππνβξύρηα δηαζύλδεζε Δύβνηαο-Άλδξνπ θξίζεθε απαξαίηεηε κεηά από ζηνηρεηά πνπ ζπιιέρηεθαλ ε εθηέιεζε κηαο αλαγλσξηζηηθήο γεσθπζηθήο κειέηεο ηνπ ππζκέλα ζηνλ ζηελό ηνπ Καθεξέα γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο αζθαιέζηεξεο δώλεο γηα ηελ πόληηζε ησλ θαισδίσλ. Σώξα όζν αθόξα ηελ αλαγλσξηζηηθή θάζε, βξέζεθαλ νη ζηόρνη θαη ηα γεσθπζηθά όξγαλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπο,θαη αθνύ ζπιιέρηεθαλ ηα ζηνηρεηά παξνπζηάζηεθαλ ζε ζεκαηηθνύο ράξηεο 1: Καη ηα ζεκαληηθόηεξα απνηειέζκαηα ηεο πεξηνρήο ζπλνςίδνληαη σο εμεο:1)ηα βάζε ηνπ ππζκέλα όπσο πξόεθπςαλ από ηελ έξεπλα ήηαλ δηαθνξεηηθά από απηά ηνπ πδξνγξαθηθνύ ράξηε, ηδηαίηεξα ζηα βαζηά λεξά, 2)ε κνξθνινγία ηνπ ππζκέλα όπσο πξνέθπςε από ηελ έξεπλα ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθή από απηή πνπ πξόεθπςε από ηνλ πδξνγξαθηθό ράξηε, 3)ζηε θεληξηθή ιεθάλε ππήξρε έληνλν αλάγιπθν ην όπνην ήηαλ απαγνξεπηηθό γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ. ην αλάγιπθν απηό ήηαλ αδύλαην λα πξνβιεθζεί από ηελ κειέηε ηνπ πδξνγξαθηθνύ ράξηε.θιπ. Ο κεηέπεηηα θαηαζθεπαζηήο ηνπ θαισδίνπ ππνρξεώζεθε ζηελ εθηέιεζε ιεπηνκεξώλ εξεπλώλ ζηε δώλε απηή, γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό 4 δηαδξνκώλ γηα ηελ πόληηζε θαισδίσλ. Με βάζε ηα ζηνηρεηά θαη ηεο ηειηθήο εξεπλάο ν θαηαζθεπαζηήο αλαγθάζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θαισδίσλ λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηεπζπλόκελν ππνβξύρην όρεκα R.O.Vθαη λα παξαθνινπζεί βήκα πξνο βήκα ην ηνπνζεηνύκελν θαιώδην ώζηε λα απνθεύγεη ηηο βξαρώδεηο εμάξζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο αησξήζεηο ηνπ θαισδίνπ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΚΡΖΣΖ- ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Καηά ηελ κειέηε γξαθείνπ ζπιιερηήθαλ θαη κειεηήζεθαλ ράξηεο πνπ βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξέζεθαλ θαζνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθηέιεζε γεσθπζηθώλ εξεπλώλ θαηά κήθνο ησλ δηαθνξεηηθώλ νδεύζεσλ γηα 1)ηε ζπκπιήξσζε ηεο βαζπκεηξίαο ζηηο πεξηνρέο όπνπ ηα ζηνηρεηά ήηαλ ειιηπή θαη 2) ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ γεσινγηθώλ επηθηλδπλνηήησλ έηζη ώζηε λα επηιερζεί ε αζθαιέζηεξε όδεπζε. Σώξα όζν αθόξα ηελ αλαγλσξηζηηθή θάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο εξεπλάο γεσθπζηθά όξγαλα θαη επηπιένλ κηα αξπαγή (grab) γηα ηε δεηγκαηνιεςία ησλ επηθαλεηαθώλ ηδεκάησλ.

10 Ζ λέα ζαιάζζηα γεσθπζηθή εξεπλά έδεημε όηη ππάξρεη αζθαιήο όδεπζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαισδίνπ κεηαμύ Μνλεκβαζηάο θαη άθξα πάζαο ε νπνία είλαη εθηθηή ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.ε λέα όδεπζε έρεη κήθνο πεξίπνπ 135km ελώ ην κέγηζην βάζνο είλαη 1150κ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηά ηελ ηειηθή θάζε εξεπλώλ ε ΓΔΖ ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην Θ.Γ.Φ.Χ. πξνέβεη ζε ιεπηνκεξή εξεπλά ηεο δώλεο όδεπζεο. κε ηελ βνήζεηα ησλ γεσθπζηθώλ νξγάλσλ. Ζ κειέηε θαη ε αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ θαηά κήθνο ηεο δώλεο όδεπζεο, ε νπνία πξνηάζεθε κεηά ηελ αλαγλσξηζηηθή θάζε ησλ εξεπλώλ, έδεημε όηη: 1) νη θιίζεηο ησλ ππνζαιάζζησλ πξαλώλ δελ είλαη απνγνεηεπηηθέο γηα ηελ πόληηζε ησλ θαισδίσλ. 2)ν ππζκέλαο δε παξνπζηάδεη πεξηνρέο κε έληνλν κηθξναλάγιπθν. 3) ηα ππνζαιάζζηα πξαλή δελ επεξεάδνληαη από θαηνιηζζήζεηο, 4)ππάξρνπλ ελεξγά ξήγκαηα.

11 2.ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ παξνύζα κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζην Πόξν ηεο Κεθαιιελίαο νπνύ ζπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό, βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο Κεθαινληάο. Γεληθά ε Κεθαινληά αλήθεη ζηελ δώλε ησλ Παμώλ ε νπνία ζε γεληθέο γξακκέο ραξαθηεξίδεηαη ιηζνινγηθά από αζβεζηόιηζνπο, λενγελή ηδήκαηα, ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο θαη θιύζθε. Σν λεζί δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σξηαδηθνύ (45 εθαηνκ. ρξόληα πξηλ) από ηελ ζύγθιηζε ηεο επξηαζηαηηθήο θαη αθξηθαληθήο πιάθαο. Ζ ηόληα δώλε ραξαθηεξίδεηαη από ζπκπηεζηηθή ηεθηνληθή.ζ κεγάιε ζεηζκηθόηεηα ηνπ θεληξηθνύ Ηνλίνπ νθείιεηαη ζηελ έληνλε παξακόξθσζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δεμηόζηξνθε θίλεζε ησλ ξεγκάησλ θαηά κήθνο ηνπ ξήγκαηνο κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο Κεθαινληάο θαη κπνξεί λα δώζεη ζεηζκνύο κεγέζνπο κεγαιπηέξνπ ησλ 7 βαζκώλ ηεο θιίκαθαο Richter. Σώξα, όζν αλαθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ ηελ νπνία ζα κειεηήζνπκε, γλσξίδνπκε πσο ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ξεγκάησλ ΒΑ-ΝΓ θαη Α-Γ νπνπ βξίζθνληαη είηε ζην θάιπκκα ηεο Ηόληαο ελόηεηαο νπνπ αληηπξνζσπεύνπλ αλαδσππξώζεηο παιαηνηέξσλ εθειθπζηίθσλ πιαγηνθαλνληθώλ ξεγκάησλ, όπσο ην ξήγκα ηνπ Άηξνο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ, είηε ζηηο πεξηνρέο Φξαγθαηώλ,Μεληώλ, Αγξηληώλ νπνύ δείρλνπλ κηα κηθξή νξηδόληηα νιίζζεζε ξήγκαηα ησλ ηξηώλ ζπζηεκάησλ είλαη παιαηά θαλνληθά ξήγκαηα, ζπληδεκαηνγελή θαη δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ην Κξεηηδηθό- Ζώθαηλν, θαηά ηελ νξνγελεηηθε πεξίνδν όκσο θαη κεηέπεηηα ιεηηόπξγεζαλ σο αλάζηνθα. Αθόκα, ιόγν ησλ ζεκαληηθώλ θηλήζεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα απηή ηελ πεξίνδν Δίρακε κεηαηνπίζεηο πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ από ηνλ λόην (πεξηνρή Πάζηξα θαη Παιαηάο θάιαο, βύζηζκα Καηειείνπ) πξνο Α-ΒΑ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ. Απνηέιεζκα απηνύ ήηαλ ε πιήξε δηάβξσζε πιεηνπιεηζηνθαηληθώλ ηδεκάησλ πξνο ηα βόξεηα ηνπ λεζηνύ έηζη ώζηε λα κελ απαληώληαη ζήκεξα βνξεηόηεξα ηνπ Ααπξνγέξαθα. (ΝΑ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ) Σέινο, ν Πόξνο ζεσξείηε ην ηξίην ιηκάλη ηεο Κεθαιιήληαο θαη ζήκεξα ζηηο βόξεηεο αθηέο ηνπ λεζηνύ ιεηηνπξγνύλ ηξεηο κνλάδεο από ηηο αξρηθά πέληε. Ο Πόξνο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ 70 πεξηνρώλ ζε όιε ηελ Διιάδα, πνπ θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε πδαηνθαιιηεξγεηώλ. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ όκσο αληηδξνύλ. Λέλε όηη ε ηρζπνθαιιηέξγεηα δηώρλεη ηνλ ηνπξηζκό θαη δειώλνπλ αληίζεηνη κε ην ραξαθηεξηζκό ησλ πεξηνρώλ ηνπο ζε πεξηνρέο νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο πδαηνθαιιηεξγεηώλ.

12 3.ΔΡΓΑΗΔ ΠΔΓΗΟΤ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ Ζ έξεπλα έγηλε από ηηο 30/9/2008 κέρξη ηηο 10/10/2008 ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ ηεο Κεθαινληάο. Σν ζθάθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ήηαλ ην θαηαδπηηθό ΝΔ. 157 θαη κήθνπο 12 κέηξσλ Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξεπλά ήηαλ 1) ν Σνκνγξάθνο Τπνδνκήο ππζκέλα 3,5 KHZ geopulse κε ζύζηεκα ςεθηαθήο θαηαγξαθήο Triton imaging Inc. θαη 2) ν Ζρνβνιηζηήο πιεπξηθήο ζαξώζεηο Edgetech θαη απνηειείηαη από: α) H100-ΣΟPSIDE PROSSECOR θαη β) ερνβνιηζηηθή ηνξπίιε EG and G 27Z TD. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθε GPS Mogellan NAV Αθνπ ηειείσζε ε έξεπλα ην κήθνο ησλ πνξεηώλ βξέζεθε 97 km. -ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΤΘΜΕΝΑ Αλ εζηηάζνπκε ζηελ κεζνδνινγία από ην θάζκα ησλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ γεσθπζηθήο δηαζθόπεζεο μερσξίδεη, κε βάζε ηελ ρξεζηκόηεηά ηεο ζε ζαιάζζηα ηερληθά έξγα, ε κέζνδνο ηεο ζειζμικήρ ανάκλαζηρ,όπνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή δηάδνζεο θαη αλάθιαζεο ειαζηηθώλ θπκάησλ από ην ζαιάζζην ππζκέλα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηομογπάθος ςποδομήρ πςθμένα πος απνηειείηαη από ηξία θύξηα κέξε: 1) ηη ζειζμική πηγή ή πομπό, 2) ηον ζειζμικό ανισνεςηή ή δέκηη θαη 3) ηη μονάδα καηαγπαθήρ και επεξεπγαζίαρ. Οη δύν παξάκεηξνη πνπ ειέγρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο ηνκνγξάθνπ ζηε κειέηε ηεο ππνδνκήο ηνπ ππζκέλα είλαη: (i) ε διειζδςηικόηηηα ησλ ζεηζκηθώλ θπκάησλ θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα θαη (ii) ε διακπιηική ικανόηηηα ησλ ζεηζκηθώλ θπκάησλ, πνπ εθθξάδεη ηε ιεπηνκέξεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα αληρλεπζεί ε ππνδνκή ηνπ ππζκέλα.αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα θαη ε δηεηζδπηηθόηεηα είλαη κεγέζε αληηζηξόθνο αλάινγα θαη ε επηινγή ησλ θαηαιιειόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ιεηηνπξγίαο ηεο κεζόδνπ ζεηζκηθήο αλάθιαζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηερληθνύ έξγνπ

13 4. ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΤΘΜΔΝΑ 4 Α)ΒΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΥΣ ΑΡΥΔΗΧΝ Δ XLS ΑΡΥΔΗΑ: ΒΖΜΑ 1.) FILE EXPORT REFLECTION X, Y, DEPTH (m) UTM SEA SURFACE FOLDER ΦΑΚΔΛΟ REFLECTORS EXPORT DONE ΒΖΜΑ 2.) Με ηα παξαπάλσ βγήθαλε γηα θάζε πνξεία txt αξρεία. Απηά ηα αξρεία πξέπεη λα ηα θάλνπκε κεηαηξνπή ώζηε λα ηα δηαβάδεη ην GIS. ( ηα txt αξρεία είλαη έλαο πίλαθαο ηξηώλ ζηειώλ x-y βάζνο) ΒΖΜΑ 3.) ΓΗΑ ΝΑ ΜΔΣΑΣΡΔΦΧ ΣΑ ΣΥΣ ΑΡΥΔΗΑ Δ ΑΡΥΔΗΑ EXCEL XLS : Α)Με ην πξόγξακκα couvert xls βάδνπκε ηα txt αξρεία θαη ηα κεηαηξέπεη ζε xls αξρεία. Β)Πξέπεη όια ηα excel αξρεία λα ηα θάλνπκε έλα εληαίν πίλαθα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην GIS γηα λα θηηάμνπκε ζην ηέινο ηνπο ράξηεο.

14 ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΒΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΖΓΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΗΚΟΝΔ. : ΔΗΚΟΝΑ 1. Ξεθηλάκε κε ην πξόγξακκα TRITON SB INTERPREFER.

15 ΔΗΚΟΝΑ 2. Βάδσ ηα αξρεία κνπ γηα ηνλ Πόξν ηεο Κεθαινληάο κε ηνλ εμήο ηξόπν: FILE-> IMPORT FILE.

16 ΔΗΚΟΝΑ 3. Δκθαλίδνληαη νη 26 πνξείεο πνπ έρνπκε λα επεμεξγαζηνύκε ζηνλ Πόξν ηεο Κεθαινληάο.

17 ΔΗΚΟΝΑ 4. Δκθαλίδνληαη 2 εηθόλεο όπνπ ζηελ πξώηε θαίλεηαη ε πνξεία πνία είλαη θαη πνπ βξίζθεηαη ζην ράξηε πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλεο όιεο νη πνξείεο θαη ε δεύηεξε πσο είλαη ε πνξεία πνπ έρνπκε επηιέμεη αλνηρηή ώζηε λα μεθηλήζνπκε λα ηελ επεμεξγαδόκαζηε. Δηθόλα α)

18 Δηθόλα β)

19 ΔΗΚΟΝΑ 5. Δδώ πξόθεηηαη λα εθηειέζσ θάπνηα βήκαηα ώζηε λα κεηαηξέςσ ηα αξρεία ζε ηέηνηα κνξθή ώζηε λα ηα δηαβάδεη ην GIS. ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΔΞΖ: 1) Settings filter AGS on TVG on LUT Apply θαη κεηά εάλ κνπ θάλεη παηάσ ΟΚ. 2) Reflections VRO AUTO GENERATE SEA BED

20 ΔΗΚΟΝΑ 6-7. ΤΝΔΥΔΗΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΒΖΜΑΣΧΝ: 3)Βάδνπκε ηηθ ζην REFLECTIONS. 4)Κάλνπκε zoom Q+ αξθεί λα είκαη πάληα ζηελ αξρή ηεο πνξείαο. 5)Με ην DIZITIZE κε δεμί θιηθ ζβήλσ κε ην αξηζηεξό θιηθ θηηάρλσ. 6)ηελ εηθόλα πνπ βιέπσ εάλ έρνπλ ηειεηώζεη νη δηνξζώζεηο πάκε ζην zoom Q+ (πηάλσ ηνλ θέξζνξα από ην ηέινο ηεο πνξείαο θαη πάσ ζηελ αξρή). 7)Μόιηο ηειεηώζεη όιε ε πνξεία παηάκε ην zoom home θαη επαλέξρεηαη όιε ε πνξεία ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή καο θαη κεηά θιείλσ ηελ πνξεία θαη ηελ απνζεθεύσ. Δηθόλα 6)

21 Δηθόλα 7)

22 ΔΗΚΟΝΑ 8) Έρσ νξίζεη ηνλ ππζκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνξείαο RO θάλσ ην ίδην γηα όιεο ηηο πνξείεο θαη θάλσ θαη ην ίδην γηα όιεο ηηο πνξείεο θαη γηα ην R1. Όπνπ ν R1 είλαη ν πξώηνο νξίδνληαο πνπ είλαη ν πην έληνλνο κεηά ην R0 θαη κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε αθνπζηηθόο ηύπνο δειαδή κπνξεί λα είλαη α) αέξηα β) αξραίν ιηκάλη γ) παιαηναθηή δ) πάρνο ηδεκάησλ κε ρακειό ξπζκό ηδεκαηνγέλεζεο ε) ξήγκαηα θηι.

23 ΔΗΚΟΝΑ 9. Αθνύ ηειεηώλσ όιεο ηηο πνξείεο κπαίλσ ζην FILE EXPORT REFLECTORS

24 ΔΗΚΟΝΑ 10. Δίλαη ηα txt αξρεία κε ηηο πνξείεο ηνπο.

25 ΔΗΚΟΝΑ 11. Δίλαη ηα ζεκεία x-y-z θάζε πνξείαο όπνπ έρσ ςεθηνπνηήζεη (όπνπ xyz είλαη νη ζπληεηαγκέλεο θάζε πνξείαο κε z: βάζνο ). Όια απηά ηα αξρεία ηα θηηάρλσ ζην excel δειαδή ηα αξρεία txt (RO R1) ηα ελώλσ ζε πίλαθα ζην excel.

26 4 Β)ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΑΡΥΔΗΧΝ EXCEL ΣΟ GIS.. ΔΗΚΟΝΑ1. Άλνηγκα πξνγξάκκαηνο GIS (ARC MAP GIS) επηιέγνπκε new empty map θαη κεηά ok.

27 ΔΗΚΟΝΑ 2. Δπηιέγνπκε ην TOOLS ADD X-Y DATA

28 ΔΗΚΟΝΑ Γηαιέγσ ην RO από ηνλ αξρηθό πίλαθα έπεηηα πεγαίλσ ζην EDIT SELECT PROJECT COORDINATE SYSTEMS UTM ADD WGS 1984 ADD WGS 1984 UTM ZONE 34 N ADD OK OK OK ΔΗΚΟΝΑ 3.

29 ΔΗΚΟΝΑ 4.

30 ΔΗΚΟΝΑ Πξνζζέηνπκε ην πίλαθα ζηελ ζηήιε ζε πην δηαρεηξήζηκε κνξθή δειαδή ζε αξρεία shape file. Απηό γίλεηαη σο εμήο κε δεμί θιηθ ζην Combined events (RO) DATA EXPORT DATA SHAPE FILE D-PROPTUXIAKES MARILETA SHAPE FILES ΟΝΟΜΑΕΧ RO SAVE OK ( TO ΗΓΗΟ ΚΑΝΧ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟ R1). εκείσζε! RO=γξακκέο ππζκέλα R1=2 ε αλάθιαζε RO coastline= γξακκέο ππζκέλα + αθηνγξακκή ΔΗΚΟΝΑ 5.

31 ΔΗΚΟΝΑ 6.

32 ΔΗΚΟΝΑ 7. Δπηιέγσ από ην layers ην RO ην ίδην θάλσ θαη γηα ηα ππόινηπα. ΔΗΚΟΝΑ 7.

33 ΔΗΚΟΝΑ Μεηά παηάκε ADD DATA θαη επηιέγνπκε θαη βάδνπκε ΝΟΜΟΗ shp (shapefile) ώζηε λα εκθαλίδεηαη ε αθηνγξακκή ADD LAYERS ΝΟΜΟΗ. ΔΗΚΟΝΑ 8.

34 ΔΗΚΟΝΑ 9.

35 ΔΗΚΟΝΑ Γηα λα θηηάμνπκε ηελ βπζνκεηξία πξέπεη λα ηνπ νξίζνπκε ηελ αθηνγξακκή. Καηαξράο πεγαίλνπκε λα κεηνλνκάζνπκε ην RO ζε RO_COASTLINE ην ίδην θάλνπκε θαη γηα ην R1. θαη μεθηλάκε ADD DATE SHAPE FILE RO COASTLINE κεηά θάλνπκε zoom ζηελ αθηνγξακκή θαη έπεηηα EDITOR START EDITING Μεηά ελεξγνπνηώ ην κνιύβη θαη επηιέγσ CREATE NEW FEATURE ΑΡΗΣΔΡΟ ΚΛΗΚ ΣΖΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΖ, εθόζνλ έρσ επηιέμεη θαη TARGET RO θαη κεηά EDITOR SAVE EDITING θαη ηέινο επηιέγνπκε ην STOP- EDITING. ΔΗΚΟΝΑ 10.

36 ΔΗΚΟΝΑ 11.

37 ΔΗΚΟΝΑ 12.

38 ΔΗΚΟΝΑ 13. Αθνύ πεξάζακε ηα ζεκεία (νπνπ βάζνο=0) πξέπεη λα πεξάζνπκε θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο x-y ζηελ αθηή, έηζη πάκε ζην xtools table operation add xy coordinates RO coastlines open attribute table. ΔΗΚΟΝΑ 13.

39 ΔΗΚΟΝΑ 14. Γηα λα πξνζζέζνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο πάκε ζην RO COASTLINE OK θαη ην ίδην θάλσ θαη γηα ην R1 COASTLINE. ΔΗΚΟΝΑ 14.

40 ΔΗΚΟΝΑ Πσο ζα θάλνπκε ηελ βπζνκεηξία? Σελ βπζνκεηξία ηελ θάλνπκε κε ηνλ εμήο ηξόπν: Geostatistical analyze Geostatistical wizard δηαιέγνπκε ordinary kriging input data RO_ coastline attribute depth next ok prediction map ΔΗΚΟΝΑ 15.

41 ΔΗΚΟΝΑ 16.

42 ΔΗΚΟΝΑ 17.

43 ΔΗΚΟΝΑ Αθνύ θηηάμακε ην ordinary kriging παξαπάλσ,κε prediction=5/2 ρσξίο λα επηιέμνπκε ην anisotropy θαη κε ζρήκα spherical έρνπκε average standard error=1.757 (θπζηθό ζθάικα ) finish 1 ε πξνζπάζεηα εκείσζε! Μεηα ηελ 1 ε πξνζπάζεηα ζπλερίδσ θαη θάλσ δνθηκέο ώζηε λα κνπ κεησζεί ην ζθάικα. Μεξηθέο από ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλακε είλαη νη παξαθάησ θαη καο βνήζεζαλ ώζηε λα βξνύκε ην κηθξόηεξν ζθάικα. 2 ε πξνζπάζεηα: Anisotropy spherical standar error=1,592 3 ε πξνζπάζεηα: Anisotropy circular standar error=1,54 (νπνπ είλαη θαη ην κηθξόηεξν πνπ βξήθακε) -Γνθηκάζακε θαη κε simple kriging θαη ην standar error βγήθε 1,8. ΔΗΚΟΝΑ 18.

44 ΔΗΚΟΝΑ 19.

45 ΔΗΚΟΝΑ 20.

46 ΔΗΚΟΝΑ 21. ΒΓΑΗΝΔΗ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ!

47 ΔΗΚΟΝΑ Μεηαθέξσ ηνπο ΝΟΜΟΤ λα είλαη επάλσ επάλσ ζην layers θαη κεηα πάκε ζην Ordinary kriging δεμί θιηθ properties filed contours color ramp classification classes=10 method=equal interval ok εκείσζε! ΔΠΗΛΔΓΟΤΜΔ BLANK AND SIMPLE KRIGING: ηνπο βπζνκεηξηθνύο ράξηεο γηα ρξσκαηηθή θιίκαθα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε άιιν έλα ίδην αξρείν γηαηί αλ κεηώζνπκε ηηο θιάζεηο ζα ραιάζεη ε αλάιπζε ηνπ ράξηε. Βάδνπκε add ην βάδνπκε θάησ από ην simple kriging κε ρακειή αλάιπζε αιιά ηηο θιάζεηο πνπ ζέινπκε λα δείμνπκε ηηο νξίδνπκε κέγηζην θαη ειάρηζην -170 δειαδή classes=17 θαη έηζη πάκε αλά 10 κέηξα.. ΔΗΚΟΝΑ 22.

48 ΔΗΚΟΝΑ 23.

49 ΔΗΚΟΝΑ 24.

50 ΔΗΚΟΝΑ 25. Σν ηειηθό απνηέιεζκα RO ε βπζνκεηξία! ΔΗΚΟΝΑ 25.

51 ΔΗΚΟΝΑ Οη πνξείεο πάλσ από ηελ πνξεία είλαη απηέο, επνκέλσο όηη είλαη εθηόο πνξείαο είλαη θαληαζηηθό,κε πξαγκαηηθό. Οπόηε πξέπεη λα θηηάμνπκε έλα θαηλνύξγην ARC CATALOG SHAPEFILES NEW SHAPEFILE. Πξέπεη λα θαιύςνπκε ηηο πνξείεο κε ην name=blank feature type=polygono κε ζπληεηαγκέλεο ηηο γλσζηέο. ΖΜΔΗΧΖ! -Πσο ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα shapefile αξρείν? ARC CATALOG Πάκε ζην θάθειν καο εθεί πνπ απνζεθεύνπκε ηα shapefiles αξρεία θαη κε δεμί θιηθ new shapefile blank_r1_polygon νξίδνπκε όλνκα, feature type θαη ζπληεηαγκέλεο ok. ADD DATA BLANK_R1 πάλσ από ην r1 ην βάδνπκε όπσο θάλακε θαη ζην RO! ΔΗΚΟΝΑ 26.

52 ΔΗΚΟΝΑ 27.

53 ΔΗΚΟΝΑ 28.

54 ΔΗΚΟΝΑ 29. Δπόκελν βήκα λα εηζάγνπκε πν αξρείν πνπ δεκηνπξγήζακε ADD DATA SHAPEFILE BLANK shp ADD

55 ΔΗΚΟΝΑ Μεηά θάλνπκε start editing επηιέγνπκε blank αξρείν θαη μεθηλάκε ηελ ςεθηνπνίεζε ζρεδηάδνπκε ην πνιύγνλν. Έπεηηα αιιάδνπκε ην ρξώκα ζην πνιύγνλν ζε ιεπθό θαη απηή είλαη ε βπζνκεηξία καο. Μεηά θάλσ ην ίδην γηα ην γηα ην R1 coastline όπσο έθαλα γηα ην RO coastline. εκείσζε! -Γηα λα θόςνπκε ηελ πεξηνρή RO θαη R1θάλακε ην εμήο βήκα-βήκα : EDITOR START EDITING ΔΠΗΛΔΓΟΤΜΔ ΣΟ ΦΑΚΔΛΟ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΣΑ SHAPEFILE OK TARGET BLANK R1 ΜΟΛΤΒΗ ΦΣΗΑΥΝΟΤΜΔ ΠΟΛΤΓΟΝΟ ΝΑ ΚΟΦΟΤΜΔ ΣΑ ΚΔΝΑ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ Δ ΛΔΤΚΟ SAVE EDIT STOP EDITING. ΔΗΚΟΝΑ 30.

56 ΔΗΚΟΝΑ 31.

57 ΔΗΚΟΝΑ 32. Σειηθή εηθόλα ζην R1 θαη ρξεζηκνπνηήζακε ζε αληίζεζε κε ην RO (ordinary kriging) ην simple kriging γηαηί βξήθα θαιύηεξα απνηειέζκαηα.

58 ΔΗΚΟΝΑ 33. Αξρίδεη ε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε νπνπ είλαη θαη ην ηειηθό ζηάδην ηεο εξγαζίαο καο VIEW LAYOUT VIEW

59 ΔΗΚΟΝΑ 34. Γηα λα θηηάμσ ηνπο ράξηεο: INSERT: NORTH ARROW SCALE BAR SELECTOR LEGEND

60 ΔΗΚΟΝΑ 35. Σειεπηαίν ζηάδην: Export map save

61 ΔΣΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΑΜΔ ΣΟΤ ΥΑΡΣΔ: Α)ΒΤΘΟΜΔΣΡΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΓΗΑ ΣΟ RO:

62 B)ΒΤΘΟΜΔΣΡΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΓΗΑ ΣΟ R1:

63 Γ)ΠΟΡΔΗΔ RΟ:

64 Γ)ΠΟΡΔΗΔ R1:

65 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Γεσινγίαο, Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο Χθεαλνγξαθίαο (Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.) MARINE G.I.S.: AN ENVIRONMENTAL CASE STUDY FROM THE PSΤTΣALIA- KERATSINI STRAIT, SARONIKOS GULF, GREECE. Klironomos Dimitrios, Andreas Kotronakis, Dimitris Christodoulou, Anastasia Gkaragkouni, George Papatheodorou and George Ferentinos University of Patras, Department of Geology, Laboratory of Marine Geology and Physical Oceanography Θαιάζζηεο γεσινγηθέο αλζξσπνγελείο επηθηλδπλόηεηεο θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ πόληηζε αγσγώλ θαη θαισδίσλ. Γεσθπζηθέο έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ επηινγή ηεο αζθαιέζηεξεο νδνύ πόληηζεο. Γξ Γ. Παπαζεσδόξνπ, Θ.Υαζίσηεο, Γξ Γ.Φεξεληίλνο, Η. Βνγηαηδάθεο. Πάηξα ( Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.)

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΜΜΟΘΗΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΦΟΝΖΗΟΤ ΕΑΝΝΔΣΗΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ Δξεηαζηική επιηποπή Βαθείδεο Αληώληνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ΣΔΦ, ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Αζήλα 2012 3. Άξα, ε πξνζηαζία ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Βαζίιεο Κσλζηαληηλίδεο Ms Ψθεαλνγξαθίαο - Μέινο Π.Ο. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο vaskonstan@sch.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

Υρονόποσλος Κωνσταντίνος Δπιβλέπων Καθηγητής: Γ. Φερεντίνος

Υρονόποσλος Κωνσταντίνος Δπιβλέπων Καθηγητής: Γ. Φερεντίνος «ΠΑΛΑΙΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΥΙΠΔΛΑΓΟΤ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 150.000 ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ARCGIS / ARCVIEW.» Υρονόποσλος Κωνσταντίνος Δπιβλέπων Καθηγητής: Γ. Φερεντίνος ΠΑΣΡΑ 2010 1 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα