ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΛΔΣΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΘΔΧΓΟΡΟΤ ΠΑΣΡΑ 2011

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο Χθεαλνγξαθίαο (Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.) ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, θαηά ην έηνο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή θ. Γεώξγην Παπαζενδώξνπ, αθελόο γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζώ κε έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζέκα, αθεηέξνπ γηα ηελ ηδηαίηεξε κεξηκλά ηνπ θαη ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ κεηαπηπρηαθό θνηηεηή Μηράιε Πξεβεληό ηνλ δηδάθηνξα Γεκήηξην Υξηζηνδνύινπ θαη ηνλ δηδάθηνξα Ζιία Φαθίξε γηα ηελ ζπλεξγαζία πνπ είρακε, γηα ηηο θαινπξναίξεηεο ππνδείμεηο ηνπο,θαη γηα ηελ εύζηνρε θαζνδήγεζε ηνπο έσο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο απηήο. ΠΑΣΡΑ 2011

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ(Θ.Γ..Π) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ :ΜΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟ ΣΔΝΟ ΦΤΣΑΛΛΔΗΑ- ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ,ΑΡΧΝΗΚΟ ΚΟΛΠΟ. 1.2 ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΟΝΣΗΖ ΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ. 2.ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΔΤΝΑ 3.ΔΡΓΑΗΔ ΤΠΑΗΘΡΟΤ 4. ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΤΘΜΔΝΑ 4Α) ΒΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΥΣ ΑΡΥΔΗΧΝ Δ XLS ΑΡΥΔΗΑ 4Β) ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΑΡΥΔΗΧΝ EXCEL ΣΟ GIS 5. ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο ζαιάζζηαο γεσθπζηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ Κεθαιιελίαο κε ζθνπό ηε ζεσξεηηθή δηεξεύλεζε πηζαλόηεηαο θαηαζθεπήο ελόο ζαιάζζηνπ ή παξάθηηνπ έξγνπ. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη (α) ν εληνπηζκόο πηζαλώλ γεσινγηθώλ επηθηλδπλνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ πνπ επηδξνύλ ζε έλα ζαιάζζην έξγν (ιηκεληθό θαηαθύγην, ππνζαιάζζηνο αγσγόο ή θαιώδην), (β) ε επεμεξγαζία ησλ ζαιαζζίσλ γεσθπζηθώλ δεδνκέλσλ θαη (γ) ε εηζαγσγή ηνπο ζε έλα Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS). 1.ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ(Θ.Γ..Π) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ :ΜΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟ ΣΔΝΟ ΦΤΣΑΛΛΔΗΑ- ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ,ΑΡΧΝΗΚΟ ΚΟΛΠΟ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ Θ.Γ..Π όπνπ ζπιιέγνληαη πηλάθεο δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθώλ πεδίσλ ζην ζηελό Φπηάιιεηαο Κεξαηζηληνύ γίλεηαη ε πξνζπάζεηα απνηύπσζεο ηεο νξγαληθήο ηιύνο πνπ θαιύπηεη ηνλ ππζκέλα ηεο πεξηνρήο θαη πνπ εκθαλίζηεθε εμαηηίαο ηεο ζπλερήο έθρπζεο ησλ αθαηέξγαζησλ ιπκάησλ. Γηα λα πινπνηεζεί ε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ηνκνγξάθνο ππνδνκήο ππζκέλα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ζηξώκαηνο ηεο νξγαληθήο ηιύνο, θαη ερνβνιηζηήο πιεπξηθήο ζάξσζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθαλεηαθήο θαηαλνκήο ηνπ ππζκέλα. εθηηκεζήθαλ νη κεραληθέο ηδηόηεηεο ηεο νξγαληθήο ηιύνο θαη δηαπηζηώζεθαλ νη πςειέο ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ. Οπόηε ζηακάηεζαλ ηα αθαηέξγαζηα ιύκαηα θαη ιεηηνύξγεζε ν βηνινγηθόο θαζαξηζκόο γηαηί κε ηελ αύμεζε ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε δεκηνπξγήζεθαλ βηνκεραληθά απόβιεηα. αθόκα εγθαηαζηάζεθαλ 2 λέα ππνβξύρηα ελεξγεηαθά θαιώδηα γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ. ύζηεξα έγηλαλ όιεο νη εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη, θαηαζθεπάζηεθαλ γεσκνξθνινγηθνί θαη βπζνκεηξηθνί ράξηεο θαη ηέινο νη ηηκέο ησλ θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ ηεο νξγαληθήο ιάζπεο θαη νη ζπγθεληξώζεηο ζε βαξέα κέηαιια εηζήρζεθαλ ζηηο γεσαλαθεξόκελεο ζέζεηο ησλ ππξελνιεςηώλ. Αθνύ έγηλαλ βήκα βήκα νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη κειεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαηαιήμακε πσο ε νξγαληθή ηιύο έρεη πςειά πνζνζηά πεινύ θαη πνιύ πςειέο ηηκέο θπζηθήο πγξαζίαο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη ρακειή θαη κέζε ερεηηθή αλαθιαζηηθόηεηα ζηνλ ερνβνιηζηή πιεπξηθήο ζάξσζεο,ελώ επηπιένλ παξνπζηάδεη πςειέο ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ.

5 1.2 ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΟΝΣΗΖ ΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ. 1.2Α ) ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ Σν ειιεληθό ηόμν ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε ελεξγή ηεθηνληθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζεηζκηθόηεηα. εκαληηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα ζηνλ ειιεληθό ρώξν, πνπ ιόγν ηεο έληαζεο ηνπο επεξεάδνπλ ηνλ ππζκέλα θαη ηα κεγάια βάζε. 1.2Β )ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ ηνλ ειιεληθό ρώξν θάπνηα από ηα θαηλόκελα ελδνγελώλ παξαγόλησλ είλαη ηα ελεξγά ξήγκαηα θαη νη ζεηζκνί. Οη δηαξξήμεηο ηνπ ξήγκαηνο κπνξεί λα κελ πξνμελήζνπλ βιάβεο ζηα θαιώδηα ιόγσ ηεο κεγάιεο επθακςίαο ηνπο, ελώ ζηνπο αγσγνύο κπνξνύλ ιόγσ ηεο αθακςίαο ηνπο. παξόκνηα νη ζεηζκνί απηνί θαζ, εαπηνί δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνμελήζνπλ βιάβεο ζηα θαιώδηα θαη ζηνπο αγσγνύο ελώ ηα επαθόινπζα ησλ ζεηζκώλ (θαηνιηζζήζεηο, ξεπζηνπνηήζεηο ηδεκάησλ, ξνέο θνξεκάησλ) κπνξνύλ λα πξνμελήζνπλ βιάβεο. όια ηα παξαπάλσ έξρνληαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ πσο είλαη ηα εδάθε (γεσινγηθά επζηαζή), πνην είλαη ην κέγεζνο(θαη επίθεληξν) ησλ ζεηζκώλ θαη κέγεζνο ησλ ξεγκάησλ θιπ., ώζηε λα ιεθζνύλ κεηξά γηα ηελ εθάζηνηε πεξηνρή θαη λα κελ δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζε θαιώδηα θαη αγσγνύο. Δπεηδή νη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ γεσκνξθέο όπσο ηα pockmarks(θξαηήξεο,δηαθπγή αεξίσλ δηάβξσζε θαη επαλαηώξεζε ζηελ επηθάλεηα ησλ ηδεκάησλ) πνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηηο γεσηερληθέο ηδηόηεηεο ησλ ηδεκάησλ ιόγσ ηεο ύπαξμεο κεζαλίνπ(βηνγελήο πδξνγνλάλζξαθεο) πνπ πάλσ από κηα νξηζκέλε ηηκή πξνθαιεί ειάηησζε ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ησλ ηδεκάησλ. γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε πόληηζε θαισδίσλ ζε απηά ηα ζεκεία δελ είλαη ηόζν επηζθαιείο γηαηί είλαη εύθακπηα θαη ζα επέιζεη θίλδπλνο κε ηελ δεκηνπξγία θξαηήξσλ ππό κνξθή εθξήμεσλ. Αθόκα ζε πόληηζε αγσγώλ πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε θακππιόηεηα νη θξαηήξεο θαη ηα ιαζπνύρα εθαίζηεηα απνηεινύλ εκπόδηα θαη εάλ ηνπνζεηεζνύλ αγσγνί πάλσ ζε αλελεξγά pockmarks ζα πξέπεη λα επαθνινπζήζνπλ θάπνηεο κεζνδνινγίεο, εάλ θαη ζα ήηαλ θαιύηεξν λα απνθεύγεηαη ιόγσ πηζαλήο ελεξγνπνίεζεο ησλ pockmarks εάλ είλαη εθηθηό ζε ηέηνηεο πεξηνρέο. Ζ αλνδηθή θίλεζε ησλ αιαηνύρσλ θαη ιαζπνύρσλ δνκώλ (δηάππξα)κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαζόισζε ησλ ππεξθείκελσλ απνζέζεσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί ελεξγά ξήγκαηα θαη ζπρλά λα πξνθαιεί ηελ ππξνδόηεζε βαξπηηθώλ κεηαθηλήζεσλ

6 ησλ ηδεκάησλ νπόηε δελ είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ θαη αγσγώλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο δηόηη είλαη πηζαλόλ λα πξνθιεζνύλ βιάβεο. Οη ειιεληθέο αθηέο από ηνπο αξραηνηάηνπο ρξόλνπο έρνπλ επεξεαζηεί από ηζνπλάκη (παιηξξνηαθά θύκαηα) ην νπνίν ιόγσ ηνπ όηη πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαιηαθή δώλε ε επίδξαζε ηνπ ζηα θαιώδηα θαη ζηνπο αγσγνύο πεξηνξίδεηαη ζηα ξερά λεξά θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθηή. Μπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηα θαιώδηα θαη ηνπο αγσγνύο επίζεο θαη νη βαξπηηθέο κεηαθηλήζεηο γεσινγηθώλ καδώλ πνπ δηαθξίλνληαη ζε 1)πηώζεηο βξάρσλ 2)θαηνιηζζήζεηο 3)ξνέο καδώλ 4)ημώδεηο ξνέο 5)εξππζκόο. Οη κεραληζκνί ππξνδόηεζεο ησλ βαξπηηθώλ κεηαθηλήζεσλ (δει. νη παξαπάλσ) είλαη ε ειάηησζε ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ηνπο θαη ε αύμεζε ησλ δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ πνπ επελεξγνύλ ζε απηά ε θαη νη δπν.παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηηο κεηαβνιέο ησλ δπν κεραληζκώλ είλαη 1) ν πςειόο ξπζκόο ηδεκαηνγέλεζεο 2)ε θπθιηθή θόξηηζε 3)ε ηεθηνληθή δξάζε 4)δηαππξηζκόο 5)νη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο ζε ζαιάζζηα ηδήκαηα. Οη εμσγελείο γεσινγηθέο επηθηλδπλόηεηεο είλαη νη εμήο: ηα θύκαηα θαη ηα ξεύκαηα εγθάξζηα ε παξάιιεια είλαη νη θύξηνη κεραληζκνί δηάβξσζεο κεηαθνξάο θαη απόζεζεο ησλ ηδεκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αιιαγή ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ππζκέλα θαη ηεο αθηήο. παξάθηηα δώλε :θαιό ζα ήηαλ εάλ ρξεηαζηεί λα βάινπκε θνληά ζηελ αθηή αγσγνύο θαη θαιώδηα λα ζαθηνύλ πνιύ βαζηά ζε ηάθξνπο ώζηε λα κελ ππάξμε θαηαπόλεζε από ξεύκαηα θύκαηα αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (αγθπξνβόιεζε αιηεία) πνπ ππνζθάπηνπλ ηελ ζεκειίσζε ηνπ αγσγνύ ε θξάδνπλ ην ζηόκην ηνπ από κεηαθεξόκελα ηδήκαηα. πειάγην πεξηβάιινλ : νη ζπλεζέζηεξεο γεσκνξθέο ζηνλ ππζκέλα( ζε βάζε >30κ) ινγώ ηεο δξάζεο ησλ ξεπκάησλ είλαη 1)απιαθώζεηο 2)ακκώδεο ξαβδώζεηο 3)ακκώδε θύκαηα 4) ακκώδεο ζίλεο 5)ακκώδε ζηίγκαηα 6)επηθάλεηεο δηάβξσζεο θαη βξαρώδεο ύθαινη θαη 7) θνληνξίηεο όιεο απηέο δελ είλαη επηζθαιήο γηα ηα ππνζαιάζζηα θαιώδηα ε ηνπο αγσγνύο. ζηα θαιώδηα ν θίλδπλνο από ξεύκαηα (>1κ/sec) θαη κόλν εάλ αησξνύληαη, ελώ ζηνπο αγσγνύο ηα ηζρπξά ξεύκαηα κπνξεί λα ππνζθάςνπλ ηα ηδήκαηα ζηα νπνία εδξάδεηαη ν αγσγόο, κε απνηέιεζκα ν αγσγόο λα ζπάζεη θάησ από ην βάξνο ηνπ. ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ : νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζε ππνζαιάζζηα θαιώδηα/αγσγνύο είλαη 1)ε αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (δίρηπα, πδξαεηνί, ζύξζε-αλέιθπζε δηρηύσλ) 2)αγθπξνβόιεζε πινίσλ(κεγάιν βάξνο έσο 5 ηόλνπο ε άγθπξα θαη ε ζύξζε απηήο πξνθαιεί ζξαύζε ε ηξαπκαηηζκό) 3)ηα λαπάγηα πξνθαινύλ αλώκαιν αλάγιπθν θαη ζηελ πεξίπησζε αλέιθπζεο θαισδίσλ γηα επηζθεπή ππάξρεη θίλδπλνο πεξηπινθήο ζε απηά. λύζειρ: εάλ ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηεζνύλ θαιώδηα /αγσγνί ζε ηέηνηεο πεξηνρέο α)ηαθή θαισδίνπ/αγσγνύ πεξίπνπ cm θάησ από ηνλ ππζκέλα β)πεξηθάιπςεη θαισδίνπ κε πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα γ)ηνπνζέηεζε είδνπο πεξίθξαμεο εθαηέξσζελ ηνπ αγσγνύ ή θαισδίνπ.

7 1.2Γ)ΒΛΑΒΔ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζξαύζεο ππνζαιάζζησλ αγσγώλ από γεσινγηθέο επηθηλδπλόηεηεο. ε θύξηα αηηία ζξαύζεο είλαη ε ππνζθαθή ηνπ ππζκέλα πάλσ ζηνλ νπνίν εδξάδεηαη ν αγσγόο ιόγσ 1) εληόλσλ ξεπκάησλ 2)ηεο δεκηνπξγίαο ε επαλεξγνπνίεζεο θξαηήξσλ δηαθπγήο αεξίσλ 3)ησλ κεηαβνιώλ ηεο εγθάξζηαο δηαηνκήο ηεο αθηήο ιόγσ ηεο κεηαθνξάο ηδεκάησλ από ηνπο θπκαηηζκνύο θαη 4)ησλ δηαξξήμεσλ ηνπ ππζκέλα ιόγσ θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ ζε πεξηνρέο έληνλεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη ζξαύζεηο θαισδίσλ επέξρνληαη από θαηνιηζζήζεηο κεηά ζεηζκώλ, ξνέο θνξεκάησλ, ηνπξβηδηηηθά ξεύκαηα. Όια ηα παξαπάλσ θηλνύληαη δηακέζνπ ησλ ππνζαιάζζησλ ραξαδξώζεσλ, αλαπηύζζνληαο ζεκαληηθά πςειέο ηαρύηεηεο. Από έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ (από ΔΘΓΦΧ), νη ζξαζείο ησλ θαισδίσλ απνδόζεθαλ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο από ζύξζε άγθπξαο θαη πδξαεηώλ. από ηηο γεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ εληνπίζηεθαλ νη αηηίεο, ην είδνο, θαη ησλ θαισδίσλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβεο. πγθεθξηκέλα εληνπίζηεθαλ 1)έληνλα ίρλε αιηεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηα νπνία δηαζηαπξώζεθαλ κε ηελ δηεύζπλζε ηνπ θαισδίνπ. 2)αθόκα κεραληθέο βιάβεο πνπ νθείινληαλ ζηελ πεξηπινθή θαη αλέιθπζε ηνπ θαισδίνπ από άγθπξα πινίνπ θαη 3)ζε αλαηηλάμεηο λαπαγίσλ νη νπνίεο πξνθάιεζαλ κέζσ κηαο ζεηξάο νιηζζήζεσλ ζξαύζε ζηα θαιώδηα. Ζ ηαθή ησλ θαισδίσλ είλαη κηα θαιή ιύζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαισδίσλ από όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλζξώπηλεο θαη κε, αιιά πνιιέο θόξεο είλαη δύζθνιε θαη πνιπδάπαλε. 1.2Γ) ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΣΔΡΖ ΟΓΟΤ ΠΟΝΣΗΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΚΑΗ ΑΓΧΓΧΝ Ζ γλώζε ηεο βαζπκεηξίαο ηνπ ππνζαιάζζηνπ δηαδξόκνπ βνεζάεη ώζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο λα κελ ππεξβνύλ νη ηάζεηο θάκςεο ηελ αληίζηνηρε αληνρή ηνπ αγσγνύ ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζξάζε απηνύ. Αθόκε ν εληνπηζκόο πεξηνρώλ κε απόηνκεο θιίζεηο ηνπ ππζκέλα είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηύπνπ ηνπ ελεξγεηαθνύ θαισδίνπ. Σέινο ε θαηαζθεπή βπζνκεηξηθώλ ραξηώλ επηηξέπεη ηελ επηινγή θαη ηε ζρεδίαζε ηεο αζθαιέζηεξεο δηαδξνκήο επί ηνπ ράξηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ θαη αγσγώλ. Ο θύξηνο ζθνπόο ησλ κνξθνινγηθώλ εξεπλώλ είλαη ν εληνπηζκόο θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ γεσκνξθώλ θαη ησλ αλζξσπνγελώλ εθείλσλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη επηζθαιείο γηα ηα θαιώδηα θαη ηνπο αγσγνύο, έηζη ώζηε λα απνθζερζνύλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηεο αζθαιέζηεξεο δηαδξνκήο ε αλ δελ είλαη δπλαηή ε απνθπγή ηνπο λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κεηξά πξνζηαζίαο ηνπ θαισδίνπ-αγσγνύ.

8 Όηαλ ην θαιώδην ε ν αγσγόο είλαη κεηέσξα κεηαμύ δπν κνξθνινγηθώλ εμάξζεσλ ηνπ ππζκέλα θαη επηπιένλ ππάξρνπλ ξεύκαηα ζηελ πεξηνρή απμεκέλεο έληαζεο, ηόηε ηίζεηαη ζε αηώξεζε ε νπνία νδεγεί ζε πξόσξε θόπσζε ηνπ νπιηζκνύ ηνπ θαισδίνπ ή ζξάζε ηνπ αγσγνύ. Γεσινγηθέο έξεπλεο :εάλ γλσξίδνπκε:1)ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πθήο ησλ ηδεκάησλ πνπ θαιύπηνπλ ηνλ ππζκέλα 2)ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πάρνπο ησλ ζύγρξνλσλ ραιαξώλ ηδεκάησλ 3)ηε κειέηε ηεο επζηάζεηαο ησλ ππνζαιάζζησλ πξαλώλ 4)ηνλ εληνπηζκό αέξησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνπο πόξνπο ησλ ηδεκάησλ θαη 5)ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εηδηθήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηδεκάησλ, ηόηε γλσξίδνπκε ηελ γεσινγία ηεο ππνδνκήο ηνπ ππζκέλα θαη ηνπνζεηνύκε κε αζθάιεηα ηα θαιώδηα θαη ηνπο αγσγνύο ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ ζσζηά. Παξάθηηεο κνξθνινγηθέο έξεπλεο: γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βάζνπο θαη ηνπ κήθνπο ηεο ηάθξνπ ζηελ πεξηνρή ηεο πξνζαηγηάισζεο πξέπεη λα εξεπλνύληαη νη καθξνρξόληεο θαη βξαρπρξόληεο κεηαβνιέο ηεο αθηήο ώζηε ε ηαθή ησλ θαισδίσλ θαη ησλ αγσγώλ λα πξνζηαηεύνληαη από ηηο θαηαπνλήζεηο ησλ θπκάησλ ξεπκάησλ θαη αλζξσπνγελώλ παξεκβάζεσλ. Γηα όια ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηε ε εθηέιεζε εξεπλεηηθώλ δηεξγαζηώλ. 1.2 Δ )ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΔΧΦΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Σα όξγαλα θαη νη ζπζθεπέο πνπ απαηνύληαη ζηηο ζαιαζζηέο έξεπλεο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο όδεπζεο γηα ηελ πόληηζε θαισδίσλ θαη αγσγώλ έρνπλ ζρέζε 1) κε ηελ πινήγεζε ηνπ ζθάθνπο 2)ηε βπζνκεηξία, κνξθνινγία, θαη γεσινγία ηνπ ππζκέλα θαη 3)ηηο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ ηδεκάησλ. Οη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ζέζεο θαη πιεύζεο ηνπ πινίνπ δηαθξίλνληαη ζε 1) ξαδηνκεηξηθέο θαη 2)δνξπθνξηθέο GPS πνπ είλαη νη πιένλ δηαδεδνκέλεο. Οη ερνβνιηζηηθέο ζπζθεπέο δηαθξίλνληαη ζε 1)ερνβνιηζηέο ή βπζόκεηξα 2)ηνκνγξάθνπο ππνδνκήο ππζκέλα 3)ερνβνιηζηέο πιεπξηθήο ζάξσζεο 4)θαηεπζπλόκελα βαζπζθάθε R.O.V πνπ είλαη ν κόλνο ηξόπνο γηα ηελ αζθαιή αλαγλώξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππζκέλα. Οη ζεκαληηθόηεξεο ζρέζεηο πνπ ηζρύνπλ ζε όιεο ηηο ερνβνιηζηηθέο ζπζθεπέο είλαη απηέο πνπ ζπλδένπλ 1)ην εύξνο ηεο δώλεο θαηαγξαθήο θαη δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη 2)ηνπ βάζνπο δηείζδπζεο θαη δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο.

9 1.2 Ε)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΔΤΝΧΝ Α ΦΑΖ: πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε γξαθείνπ όπνπ εθεί ζπιιέγνληαη όια ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο θαη βάζε απηώλ απνθαζίδνπλ πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ. Β ΦΑΖ: είλαη ε αλαγλσξηζηηθή θάζε ησλ εξεπλώλ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ώζηε λα ζπιιερηνύλ όια ηα κνξθνινγηθά, βπζνκεηξηθά, γεσινγηθά ζηνηρεηά ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε αλαγθαίσλ ραξηώλ Γ ΦΑΖ: πξόθεηηαη γηα ηελ ηειηθή θάζε, νη έξεπλεο ζηελ θάζε απηή επηθεληξώλνληαη ζηελ επηιερζείζα δώλε γηα λα θαζνξηζηεί ε αθξηβώο δηαδξνκή πόληηζεο ησλ θαισδίσλ αγσγώλ. 1.2 Ζ) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ύκθσλα κε ηελ κειέηε γξαθείνπ γηα ηελ ππνβξύρηα δηαζύλδεζε Δύβνηαο-Άλδξνπ θξίζεθε απαξαίηεηε κεηά από ζηνηρεηά πνπ ζπιιέρηεθαλ ε εθηέιεζε κηαο αλαγλσξηζηηθήο γεσθπζηθήο κειέηεο ηνπ ππζκέλα ζηνλ ζηελό ηνπ Καθεξέα γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο αζθαιέζηεξεο δώλεο γηα ηελ πόληηζε ησλ θαισδίσλ. Σώξα όζν αθόξα ηελ αλαγλσξηζηηθή θάζε, βξέζεθαλ νη ζηόρνη θαη ηα γεσθπζηθά όξγαλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπο,θαη αθνύ ζπιιέρηεθαλ ηα ζηνηρεηά παξνπζηάζηεθαλ ζε ζεκαηηθνύο ράξηεο 1: Καη ηα ζεκαληηθόηεξα απνηειέζκαηα ηεο πεξηνρήο ζπλνςίδνληαη σο εμεο:1)ηα βάζε ηνπ ππζκέλα όπσο πξόεθπςαλ από ηελ έξεπλα ήηαλ δηαθνξεηηθά από απηά ηνπ πδξνγξαθηθνύ ράξηε, ηδηαίηεξα ζηα βαζηά λεξά, 2)ε κνξθνινγία ηνπ ππζκέλα όπσο πξνέθπςε από ηελ έξεπλα ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθή από απηή πνπ πξόεθπςε από ηνλ πδξνγξαθηθό ράξηε, 3)ζηε θεληξηθή ιεθάλε ππήξρε έληνλν αλάγιπθν ην όπνην ήηαλ απαγνξεπηηθό γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ. ην αλάγιπθν απηό ήηαλ αδύλαην λα πξνβιεθζεί από ηελ κειέηε ηνπ πδξνγξαθηθνύ ράξηε.θιπ. Ο κεηέπεηηα θαηαζθεπαζηήο ηνπ θαισδίνπ ππνρξεώζεθε ζηελ εθηέιεζε ιεπηνκεξώλ εξεπλώλ ζηε δώλε απηή, γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό 4 δηαδξνκώλ γηα ηελ πόληηζε θαισδίσλ. Με βάζε ηα ζηνηρεηά θαη ηεο ηειηθήο εξεπλάο ν θαηαζθεπαζηήο αλαγθάζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θαισδίσλ λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηεπζπλόκελν ππνβξύρην όρεκα R.O.Vθαη λα παξαθνινπζεί βήκα πξνο βήκα ην ηνπνζεηνύκελν θαιώδην ώζηε λα απνθεύγεη ηηο βξαρώδεηο εμάξζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο αησξήζεηο ηνπ θαισδίνπ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΚΡΖΣΖ- ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Καηά ηελ κειέηε γξαθείνπ ζπιιερηήθαλ θαη κειεηήζεθαλ ράξηεο πνπ βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξέζεθαλ θαζνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθηέιεζε γεσθπζηθώλ εξεπλώλ θαηά κήθνο ησλ δηαθνξεηηθώλ νδεύζεσλ γηα 1)ηε ζπκπιήξσζε ηεο βαζπκεηξίαο ζηηο πεξηνρέο όπνπ ηα ζηνηρεηά ήηαλ ειιηπή θαη 2) ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ γεσινγηθώλ επηθηλδπλνηήησλ έηζη ώζηε λα επηιερζεί ε αζθαιέζηεξε όδεπζε. Σώξα όζν αθόξα ηελ αλαγλσξηζηηθή θάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο εξεπλάο γεσθπζηθά όξγαλα θαη επηπιένλ κηα αξπαγή (grab) γηα ηε δεηγκαηνιεςία ησλ επηθαλεηαθώλ ηδεκάησλ.

10 Ζ λέα ζαιάζζηα γεσθπζηθή εξεπλά έδεημε όηη ππάξρεη αζθαιήο όδεπζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαισδίνπ κεηαμύ Μνλεκβαζηάο θαη άθξα πάζαο ε νπνία είλαη εθηθηή ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.ε λέα όδεπζε έρεη κήθνο πεξίπνπ 135km ελώ ην κέγηζην βάζνο είλαη 1150κ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηά ηελ ηειηθή θάζε εξεπλώλ ε ΓΔΖ ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην Θ.Γ.Φ.Χ. πξνέβεη ζε ιεπηνκεξή εξεπλά ηεο δώλεο όδεπζεο. κε ηελ βνήζεηα ησλ γεσθπζηθώλ νξγάλσλ. Ζ κειέηε θαη ε αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ θαηά κήθνο ηεο δώλεο όδεπζεο, ε νπνία πξνηάζεθε κεηά ηελ αλαγλσξηζηηθή θάζε ησλ εξεπλώλ, έδεημε όηη: 1) νη θιίζεηο ησλ ππνζαιάζζησλ πξαλώλ δελ είλαη απνγνεηεπηηθέο γηα ηελ πόληηζε ησλ θαισδίσλ. 2)ν ππζκέλαο δε παξνπζηάδεη πεξηνρέο κε έληνλν κηθξναλάγιπθν. 3) ηα ππνζαιάζζηα πξαλή δελ επεξεάδνληαη από θαηνιηζζήζεηο, 4)ππάξρνπλ ελεξγά ξήγκαηα.

11 2.ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ παξνύζα κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζην Πόξν ηεο Κεθαιιελίαο νπνύ ζπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό, βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο Κεθαινληάο. Γεληθά ε Κεθαινληά αλήθεη ζηελ δώλε ησλ Παμώλ ε νπνία ζε γεληθέο γξακκέο ραξαθηεξίδεηαη ιηζνινγηθά από αζβεζηόιηζνπο, λενγελή ηδήκαηα, ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο θαη θιύζθε. Σν λεζί δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σξηαδηθνύ (45 εθαηνκ. ρξόληα πξηλ) από ηελ ζύγθιηζε ηεο επξηαζηαηηθήο θαη αθξηθαληθήο πιάθαο. Ζ ηόληα δώλε ραξαθηεξίδεηαη από ζπκπηεζηηθή ηεθηνληθή.ζ κεγάιε ζεηζκηθόηεηα ηνπ θεληξηθνύ Ηνλίνπ νθείιεηαη ζηελ έληνλε παξακόξθσζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δεμηόζηξνθε θίλεζε ησλ ξεγκάησλ θαηά κήθνο ηνπ ξήγκαηνο κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο Κεθαινληάο θαη κπνξεί λα δώζεη ζεηζκνύο κεγέζνπο κεγαιπηέξνπ ησλ 7 βαζκώλ ηεο θιίκαθαο Richter. Σώξα, όζν αλαθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ ηελ νπνία ζα κειεηήζνπκε, γλσξίδνπκε πσο ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ξεγκάησλ ΒΑ-ΝΓ θαη Α-Γ νπνπ βξίζθνληαη είηε ζην θάιπκκα ηεο Ηόληαο ελόηεηαο νπνπ αληηπξνζσπεύνπλ αλαδσππξώζεηο παιαηνηέξσλ εθειθπζηίθσλ πιαγηνθαλνληθώλ ξεγκάησλ, όπσο ην ξήγκα ηνπ Άηξνο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ, είηε ζηηο πεξηνρέο Φξαγθαηώλ,Μεληώλ, Αγξηληώλ νπνύ δείρλνπλ κηα κηθξή νξηδόληηα νιίζζεζε ξήγκαηα ησλ ηξηώλ ζπζηεκάησλ είλαη παιαηά θαλνληθά ξήγκαηα, ζπληδεκαηνγελή θαη δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ην Κξεηηδηθό- Ζώθαηλν, θαηά ηελ νξνγελεηηθε πεξίνδν όκσο θαη κεηέπεηηα ιεηηόπξγεζαλ σο αλάζηνθα. Αθόκα, ιόγν ησλ ζεκαληηθώλ θηλήζεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα απηή ηελ πεξίνδν Δίρακε κεηαηνπίζεηο πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ από ηνλ λόην (πεξηνρή Πάζηξα θαη Παιαηάο θάιαο, βύζηζκα Καηειείνπ) πξνο Α-ΒΑ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ. Απνηέιεζκα απηνύ ήηαλ ε πιήξε δηάβξσζε πιεηνπιεηζηνθαηληθώλ ηδεκάησλ πξνο ηα βόξεηα ηνπ λεζηνύ έηζη ώζηε λα κελ απαληώληαη ζήκεξα βνξεηόηεξα ηνπ Ααπξνγέξαθα. (ΝΑ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ) Σέινο, ν Πόξνο ζεσξείηε ην ηξίην ιηκάλη ηεο Κεθαιιήληαο θαη ζήκεξα ζηηο βόξεηεο αθηέο ηνπ λεζηνύ ιεηηνπξγνύλ ηξεηο κνλάδεο από ηηο αξρηθά πέληε. Ο Πόξνο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ 70 πεξηνρώλ ζε όιε ηελ Διιάδα, πνπ θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε πδαηνθαιιηεξγεηώλ. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ όκσο αληηδξνύλ. Λέλε όηη ε ηρζπνθαιιηέξγεηα δηώρλεη ηνλ ηνπξηζκό θαη δειώλνπλ αληίζεηνη κε ην ραξαθηεξηζκό ησλ πεξηνρώλ ηνπο ζε πεξηνρέο νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο πδαηνθαιιηεξγεηώλ.

12 3.ΔΡΓΑΗΔ ΠΔΓΗΟΤ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ Ζ έξεπλα έγηλε από ηηο 30/9/2008 κέρξη ηηο 10/10/2008 ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ ηεο Κεθαινληάο. Σν ζθάθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ήηαλ ην θαηαδπηηθό ΝΔ. 157 θαη κήθνπο 12 κέηξσλ Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξεπλά ήηαλ 1) ν Σνκνγξάθνο Τπνδνκήο ππζκέλα 3,5 KHZ geopulse κε ζύζηεκα ςεθηαθήο θαηαγξαθήο Triton imaging Inc. θαη 2) ν Ζρνβνιηζηήο πιεπξηθήο ζαξώζεηο Edgetech θαη απνηειείηαη από: α) H100-ΣΟPSIDE PROSSECOR θαη β) ερνβνιηζηηθή ηνξπίιε EG and G 27Z TD. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθε GPS Mogellan NAV Αθνπ ηειείσζε ε έξεπλα ην κήθνο ησλ πνξεηώλ βξέζεθε 97 km. -ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΤΘΜΕΝΑ Αλ εζηηάζνπκε ζηελ κεζνδνινγία από ην θάζκα ησλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ γεσθπζηθήο δηαζθόπεζεο μερσξίδεη, κε βάζε ηελ ρξεζηκόηεηά ηεο ζε ζαιάζζηα ηερληθά έξγα, ε κέζνδνο ηεο ζειζμικήρ ανάκλαζηρ,όπνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή δηάδνζεο θαη αλάθιαζεο ειαζηηθώλ θπκάησλ από ην ζαιάζζην ππζκέλα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηομογπάθος ςποδομήρ πςθμένα πος απνηειείηαη από ηξία θύξηα κέξε: 1) ηη ζειζμική πηγή ή πομπό, 2) ηον ζειζμικό ανισνεςηή ή δέκηη θαη 3) ηη μονάδα καηαγπαθήρ και επεξεπγαζίαρ. Οη δύν παξάκεηξνη πνπ ειέγρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο ηνκνγξάθνπ ζηε κειέηε ηεο ππνδνκήο ηνπ ππζκέλα είλαη: (i) ε διειζδςηικόηηηα ησλ ζεηζκηθώλ θπκάησλ θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα θαη (ii) ε διακπιηική ικανόηηηα ησλ ζεηζκηθώλ θπκάησλ, πνπ εθθξάδεη ηε ιεπηνκέξεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα αληρλεπζεί ε ππνδνκή ηνπ ππζκέλα.αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα θαη ε δηεηζδπηηθόηεηα είλαη κεγέζε αληηζηξόθνο αλάινγα θαη ε επηινγή ησλ θαηαιιειόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ιεηηνπξγίαο ηεο κεζόδνπ ζεηζκηθήο αλάθιαζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηερληθνύ έξγνπ

13 4. ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΤΘΜΔΝΑ 4 Α)ΒΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΥΣ ΑΡΥΔΗΧΝ Δ XLS ΑΡΥΔΗΑ: ΒΖΜΑ 1.) FILE EXPORT REFLECTION X, Y, DEPTH (m) UTM SEA SURFACE FOLDER ΦΑΚΔΛΟ REFLECTORS EXPORT DONE ΒΖΜΑ 2.) Με ηα παξαπάλσ βγήθαλε γηα θάζε πνξεία txt αξρεία. Απηά ηα αξρεία πξέπεη λα ηα θάλνπκε κεηαηξνπή ώζηε λα ηα δηαβάδεη ην GIS. ( ηα txt αξρεία είλαη έλαο πίλαθαο ηξηώλ ζηειώλ x-y βάζνο) ΒΖΜΑ 3.) ΓΗΑ ΝΑ ΜΔΣΑΣΡΔΦΧ ΣΑ ΣΥΣ ΑΡΥΔΗΑ Δ ΑΡΥΔΗΑ EXCEL XLS : Α)Με ην πξόγξακκα couvert xls βάδνπκε ηα txt αξρεία θαη ηα κεηαηξέπεη ζε xls αξρεία. Β)Πξέπεη όια ηα excel αξρεία λα ηα θάλνπκε έλα εληαίν πίλαθα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην GIS γηα λα θηηάμνπκε ζην ηέινο ηνπο ράξηεο.

14 ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΒΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΖΓΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΗΚΟΝΔ. : ΔΗΚΟΝΑ 1. Ξεθηλάκε κε ην πξόγξακκα TRITON SB INTERPREFER.

15 ΔΗΚΟΝΑ 2. Βάδσ ηα αξρεία κνπ γηα ηνλ Πόξν ηεο Κεθαινληάο κε ηνλ εμήο ηξόπν: FILE-> IMPORT FILE.

16 ΔΗΚΟΝΑ 3. Δκθαλίδνληαη νη 26 πνξείεο πνπ έρνπκε λα επεμεξγαζηνύκε ζηνλ Πόξν ηεο Κεθαινληάο.

17 ΔΗΚΟΝΑ 4. Δκθαλίδνληαη 2 εηθόλεο όπνπ ζηελ πξώηε θαίλεηαη ε πνξεία πνία είλαη θαη πνπ βξίζθεηαη ζην ράξηε πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλεο όιεο νη πνξείεο θαη ε δεύηεξε πσο είλαη ε πνξεία πνπ έρνπκε επηιέμεη αλνηρηή ώζηε λα μεθηλήζνπκε λα ηελ επεμεξγαδόκαζηε. Δηθόλα α)

18 Δηθόλα β)

19 ΔΗΚΟΝΑ 5. Δδώ πξόθεηηαη λα εθηειέζσ θάπνηα βήκαηα ώζηε λα κεηαηξέςσ ηα αξρεία ζε ηέηνηα κνξθή ώζηε λα ηα δηαβάδεη ην GIS. ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΔΞΖ: 1) Settings filter AGS on TVG on LUT Apply θαη κεηά εάλ κνπ θάλεη παηάσ ΟΚ. 2) Reflections VRO AUTO GENERATE SEA BED

20 ΔΗΚΟΝΑ 6-7. ΤΝΔΥΔΗΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΒΖΜΑΣΧΝ: 3)Βάδνπκε ηηθ ζην REFLECTIONS. 4)Κάλνπκε zoom Q+ αξθεί λα είκαη πάληα ζηελ αξρή ηεο πνξείαο. 5)Με ην DIZITIZE κε δεμί θιηθ ζβήλσ κε ην αξηζηεξό θιηθ θηηάρλσ. 6)ηελ εηθόλα πνπ βιέπσ εάλ έρνπλ ηειεηώζεη νη δηνξζώζεηο πάκε ζην zoom Q+ (πηάλσ ηνλ θέξζνξα από ην ηέινο ηεο πνξείαο θαη πάσ ζηελ αξρή). 7)Μόιηο ηειεηώζεη όιε ε πνξεία παηάκε ην zoom home θαη επαλέξρεηαη όιε ε πνξεία ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή καο θαη κεηά θιείλσ ηελ πνξεία θαη ηελ απνζεθεύσ. Δηθόλα 6)

21 Δηθόλα 7)

22 ΔΗΚΟΝΑ 8) Έρσ νξίζεη ηνλ ππζκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνξείαο RO θάλσ ην ίδην γηα όιεο ηηο πνξείεο θαη θάλσ θαη ην ίδην γηα όιεο ηηο πνξείεο θαη γηα ην R1. Όπνπ ν R1 είλαη ν πξώηνο νξίδνληαο πνπ είλαη ν πην έληνλνο κεηά ην R0 θαη κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε αθνπζηηθόο ηύπνο δειαδή κπνξεί λα είλαη α) αέξηα β) αξραίν ιηκάλη γ) παιαηναθηή δ) πάρνο ηδεκάησλ κε ρακειό ξπζκό ηδεκαηνγέλεζεο ε) ξήγκαηα θηι.

23 ΔΗΚΟΝΑ 9. Αθνύ ηειεηώλσ όιεο ηηο πνξείεο κπαίλσ ζην FILE EXPORT REFLECTORS

24 ΔΗΚΟΝΑ 10. Δίλαη ηα txt αξρεία κε ηηο πνξείεο ηνπο.

25 ΔΗΚΟΝΑ 11. Δίλαη ηα ζεκεία x-y-z θάζε πνξείαο όπνπ έρσ ςεθηνπνηήζεη (όπνπ xyz είλαη νη ζπληεηαγκέλεο θάζε πνξείαο κε z: βάζνο ). Όια απηά ηα αξρεία ηα θηηάρλσ ζην excel δειαδή ηα αξρεία txt (RO R1) ηα ελώλσ ζε πίλαθα ζην excel.

26 4 Β)ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΑΡΥΔΗΧΝ EXCEL ΣΟ GIS.. ΔΗΚΟΝΑ1. Άλνηγκα πξνγξάκκαηνο GIS (ARC MAP GIS) επηιέγνπκε new empty map θαη κεηά ok.

27 ΔΗΚΟΝΑ 2. Δπηιέγνπκε ην TOOLS ADD X-Y DATA

28 ΔΗΚΟΝΑ Γηαιέγσ ην RO από ηνλ αξρηθό πίλαθα έπεηηα πεγαίλσ ζην EDIT SELECT PROJECT COORDINATE SYSTEMS UTM ADD WGS 1984 ADD WGS 1984 UTM ZONE 34 N ADD OK OK OK ΔΗΚΟΝΑ 3.

29 ΔΗΚΟΝΑ 4.

30 ΔΗΚΟΝΑ Πξνζζέηνπκε ην πίλαθα ζηελ ζηήιε ζε πην δηαρεηξήζηκε κνξθή δειαδή ζε αξρεία shape file. Απηό γίλεηαη σο εμήο κε δεμί θιηθ ζην Combined events (RO) DATA EXPORT DATA SHAPE FILE D-PROPTUXIAKES MARILETA SHAPE FILES ΟΝΟΜΑΕΧ RO SAVE OK ( TO ΗΓΗΟ ΚΑΝΧ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟ R1). εκείσζε! RO=γξακκέο ππζκέλα R1=2 ε αλάθιαζε RO coastline= γξακκέο ππζκέλα + αθηνγξακκή ΔΗΚΟΝΑ 5.

31 ΔΗΚΟΝΑ 6.

32 ΔΗΚΟΝΑ 7. Δπηιέγσ από ην layers ην RO ην ίδην θάλσ θαη γηα ηα ππόινηπα. ΔΗΚΟΝΑ 7.

33 ΔΗΚΟΝΑ Μεηά παηάκε ADD DATA θαη επηιέγνπκε θαη βάδνπκε ΝΟΜΟΗ shp (shapefile) ώζηε λα εκθαλίδεηαη ε αθηνγξακκή ADD LAYERS ΝΟΜΟΗ. ΔΗΚΟΝΑ 8.

34 ΔΗΚΟΝΑ 9.

35 ΔΗΚΟΝΑ Γηα λα θηηάμνπκε ηελ βπζνκεηξία πξέπεη λα ηνπ νξίζνπκε ηελ αθηνγξακκή. Καηαξράο πεγαίλνπκε λα κεηνλνκάζνπκε ην RO ζε RO_COASTLINE ην ίδην θάλνπκε θαη γηα ην R1. θαη μεθηλάκε ADD DATE SHAPE FILE RO COASTLINE κεηά θάλνπκε zoom ζηελ αθηνγξακκή θαη έπεηηα EDITOR START EDITING Μεηά ελεξγνπνηώ ην κνιύβη θαη επηιέγσ CREATE NEW FEATURE ΑΡΗΣΔΡΟ ΚΛΗΚ ΣΖΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΖ, εθόζνλ έρσ επηιέμεη θαη TARGET RO θαη κεηά EDITOR SAVE EDITING θαη ηέινο επηιέγνπκε ην STOP- EDITING. ΔΗΚΟΝΑ 10.

36 ΔΗΚΟΝΑ 11.

37 ΔΗΚΟΝΑ 12.

38 ΔΗΚΟΝΑ 13. Αθνύ πεξάζακε ηα ζεκεία (νπνπ βάζνο=0) πξέπεη λα πεξάζνπκε θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο x-y ζηελ αθηή, έηζη πάκε ζην xtools table operation add xy coordinates RO coastlines open attribute table. ΔΗΚΟΝΑ 13.

39 ΔΗΚΟΝΑ 14. Γηα λα πξνζζέζνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο πάκε ζην RO COASTLINE OK θαη ην ίδην θάλσ θαη γηα ην R1 COASTLINE. ΔΗΚΟΝΑ 14.

40 ΔΗΚΟΝΑ Πσο ζα θάλνπκε ηελ βπζνκεηξία? Σελ βπζνκεηξία ηελ θάλνπκε κε ηνλ εμήο ηξόπν: Geostatistical analyze Geostatistical wizard δηαιέγνπκε ordinary kriging input data RO_ coastline attribute depth next ok prediction map ΔΗΚΟΝΑ 15.

41 ΔΗΚΟΝΑ 16.

42 ΔΗΚΟΝΑ 17.

43 ΔΗΚΟΝΑ Αθνύ θηηάμακε ην ordinary kriging παξαπάλσ,κε prediction=5/2 ρσξίο λα επηιέμνπκε ην anisotropy θαη κε ζρήκα spherical έρνπκε average standard error=1.757 (θπζηθό ζθάικα ) finish 1 ε πξνζπάζεηα εκείσζε! Μεηα ηελ 1 ε πξνζπάζεηα ζπλερίδσ θαη θάλσ δνθηκέο ώζηε λα κνπ κεησζεί ην ζθάικα. Μεξηθέο από ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλακε είλαη νη παξαθάησ θαη καο βνήζεζαλ ώζηε λα βξνύκε ην κηθξόηεξν ζθάικα. 2 ε πξνζπάζεηα: Anisotropy spherical standar error=1,592 3 ε πξνζπάζεηα: Anisotropy circular standar error=1,54 (νπνπ είλαη θαη ην κηθξόηεξν πνπ βξήθακε) -Γνθηκάζακε θαη κε simple kriging θαη ην standar error βγήθε 1,8. ΔΗΚΟΝΑ 18.

44 ΔΗΚΟΝΑ 19.

45 ΔΗΚΟΝΑ 20.

46 ΔΗΚΟΝΑ 21. ΒΓΑΗΝΔΗ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ!

47 ΔΗΚΟΝΑ Μεηαθέξσ ηνπο ΝΟΜΟΤ λα είλαη επάλσ επάλσ ζην layers θαη κεηα πάκε ζην Ordinary kriging δεμί θιηθ properties filed contours color ramp classification classes=10 method=equal interval ok εκείσζε! ΔΠΗΛΔΓΟΤΜΔ BLANK AND SIMPLE KRIGING: ηνπο βπζνκεηξηθνύο ράξηεο γηα ρξσκαηηθή θιίκαθα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε άιιν έλα ίδην αξρείν γηαηί αλ κεηώζνπκε ηηο θιάζεηο ζα ραιάζεη ε αλάιπζε ηνπ ράξηε. Βάδνπκε add ην βάδνπκε θάησ από ην simple kriging κε ρακειή αλάιπζε αιιά ηηο θιάζεηο πνπ ζέινπκε λα δείμνπκε ηηο νξίδνπκε κέγηζην θαη ειάρηζην -170 δειαδή classes=17 θαη έηζη πάκε αλά 10 κέηξα.. ΔΗΚΟΝΑ 22.

48 ΔΗΚΟΝΑ 23.

49 ΔΗΚΟΝΑ 24.

50 ΔΗΚΟΝΑ 25. Σν ηειηθό απνηέιεζκα RO ε βπζνκεηξία! ΔΗΚΟΝΑ 25.

51 ΔΗΚΟΝΑ Οη πνξείεο πάλσ από ηελ πνξεία είλαη απηέο, επνκέλσο όηη είλαη εθηόο πνξείαο είλαη θαληαζηηθό,κε πξαγκαηηθό. Οπόηε πξέπεη λα θηηάμνπκε έλα θαηλνύξγην ARC CATALOG SHAPEFILES NEW SHAPEFILE. Πξέπεη λα θαιύςνπκε ηηο πνξείεο κε ην name=blank feature type=polygono κε ζπληεηαγκέλεο ηηο γλσζηέο. ΖΜΔΗΧΖ! -Πσο ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα shapefile αξρείν? ARC CATALOG Πάκε ζην θάθειν καο εθεί πνπ απνζεθεύνπκε ηα shapefiles αξρεία θαη κε δεμί θιηθ new shapefile blank_r1_polygon νξίδνπκε όλνκα, feature type θαη ζπληεηαγκέλεο ok. ADD DATA BLANK_R1 πάλσ από ην r1 ην βάδνπκε όπσο θάλακε θαη ζην RO! ΔΗΚΟΝΑ 26.

52 ΔΗΚΟΝΑ 27.

53 ΔΗΚΟΝΑ 28.

54 ΔΗΚΟΝΑ 29. Δπόκελν βήκα λα εηζάγνπκε πν αξρείν πνπ δεκηνπξγήζακε ADD DATA SHAPEFILE BLANK shp ADD

55 ΔΗΚΟΝΑ Μεηά θάλνπκε start editing επηιέγνπκε blank αξρείν θαη μεθηλάκε ηελ ςεθηνπνίεζε ζρεδηάδνπκε ην πνιύγνλν. Έπεηηα αιιάδνπκε ην ρξώκα ζην πνιύγνλν ζε ιεπθό θαη απηή είλαη ε βπζνκεηξία καο. Μεηά θάλσ ην ίδην γηα ην γηα ην R1 coastline όπσο έθαλα γηα ην RO coastline. εκείσζε! -Γηα λα θόςνπκε ηελ πεξηνρή RO θαη R1θάλακε ην εμήο βήκα-βήκα : EDITOR START EDITING ΔΠΗΛΔΓΟΤΜΔ ΣΟ ΦΑΚΔΛΟ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΣΑ SHAPEFILE OK TARGET BLANK R1 ΜΟΛΤΒΗ ΦΣΗΑΥΝΟΤΜΔ ΠΟΛΤΓΟΝΟ ΝΑ ΚΟΦΟΤΜΔ ΣΑ ΚΔΝΑ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ Δ ΛΔΤΚΟ SAVE EDIT STOP EDITING. ΔΗΚΟΝΑ 30.

56 ΔΗΚΟΝΑ 31.

57 ΔΗΚΟΝΑ 32. Σειηθή εηθόλα ζην R1 θαη ρξεζηκνπνηήζακε ζε αληίζεζε κε ην RO (ordinary kriging) ην simple kriging γηαηί βξήθα θαιύηεξα απνηειέζκαηα.

58 ΔΗΚΟΝΑ 33. Αξρίδεη ε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε νπνπ είλαη θαη ην ηειηθό ζηάδην ηεο εξγαζίαο καο VIEW LAYOUT VIEW

59 ΔΗΚΟΝΑ 34. Γηα λα θηηάμσ ηνπο ράξηεο: INSERT: NORTH ARROW SCALE BAR SELECTOR LEGEND

60 ΔΗΚΟΝΑ 35. Σειεπηαίν ζηάδην: Export map save

61 ΔΣΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΑΜΔ ΣΟΤ ΥΑΡΣΔ: Α)ΒΤΘΟΜΔΣΡΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΓΗΑ ΣΟ RO:

62 B)ΒΤΘΟΜΔΣΡΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΓΗΑ ΣΟ R1:

63 Γ)ΠΟΡΔΗΔ RΟ:

64 Γ)ΠΟΡΔΗΔ R1:

65 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Γεσινγίαο, Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο Χθεαλνγξαθίαο (Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.) MARINE G.I.S.: AN ENVIRONMENTAL CASE STUDY FROM THE PSΤTΣALIA- KERATSINI STRAIT, SARONIKOS GULF, GREECE. Klironomos Dimitrios, Andreas Kotronakis, Dimitris Christodoulou, Anastasia Gkaragkouni, George Papatheodorou and George Ferentinos University of Patras, Department of Geology, Laboratory of Marine Geology and Physical Oceanography Θαιάζζηεο γεσινγηθέο αλζξσπνγελείο επηθηλδπλόηεηεο θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ πόληηζε αγσγώλ θαη θαισδίσλ. Γεσθπζηθέο έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ επηινγή ηεο αζθαιέζηεξεο νδνύ πόληηζεο. Γξ Γ. Παπαζεσδόξνπ, Θ.Υαζίσηεο, Γξ Γ.Φεξεληίλνο, Η. Βνγηαηδάθεο. Πάηξα ( Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.)

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα