ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΛΔΣΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΘΔΧΓΟΡΟΤ ΠΑΣΡΑ 2011

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο Χθεαλνγξαθίαο (Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.) ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, θαηά ην έηνο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή θ. Γεώξγην Παπαζενδώξνπ, αθελόο γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζώ κε έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζέκα, αθεηέξνπ γηα ηελ ηδηαίηεξε κεξηκλά ηνπ θαη ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ κεηαπηπρηαθό θνηηεηή Μηράιε Πξεβεληό ηνλ δηδάθηνξα Γεκήηξην Υξηζηνδνύινπ θαη ηνλ δηδάθηνξα Ζιία Φαθίξε γηα ηελ ζπλεξγαζία πνπ είρακε, γηα ηηο θαινπξναίξεηεο ππνδείμεηο ηνπο,θαη γηα ηελ εύζηνρε θαζνδήγεζε ηνπο έσο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο απηήο. ΠΑΣΡΑ 2011

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ(Θ.Γ..Π) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ :ΜΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟ ΣΔΝΟ ΦΤΣΑΛΛΔΗΑ- ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ,ΑΡΧΝΗΚΟ ΚΟΛΠΟ. 1.2 ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΟΝΣΗΖ ΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ. 2.ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΔΤΝΑ 3.ΔΡΓΑΗΔ ΤΠΑΗΘΡΟΤ 4. ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΤΘΜΔΝΑ 4Α) ΒΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΥΣ ΑΡΥΔΗΧΝ Δ XLS ΑΡΥΔΗΑ 4Β) ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΑΡΥΔΗΧΝ EXCEL ΣΟ GIS 5. ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο ζαιάζζηαο γεσθπζηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ Κεθαιιελίαο κε ζθνπό ηε ζεσξεηηθή δηεξεύλεζε πηζαλόηεηαο θαηαζθεπήο ελόο ζαιάζζηνπ ή παξάθηηνπ έξγνπ. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη (α) ν εληνπηζκόο πηζαλώλ γεσινγηθώλ επηθηλδπλνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ πνπ επηδξνύλ ζε έλα ζαιάζζην έξγν (ιηκεληθό θαηαθύγην, ππνζαιάζζηνο αγσγόο ή θαιώδην), (β) ε επεμεξγαζία ησλ ζαιαζζίσλ γεσθπζηθώλ δεδνκέλσλ θαη (γ) ε εηζαγσγή ηνπο ζε έλα Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS). 1.ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ(Θ.Γ..Π) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ :ΜΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟ ΣΔΝΟ ΦΤΣΑΛΛΔΗΑ- ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ,ΑΡΧΝΗΚΟ ΚΟΛΠΟ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ Θ.Γ..Π όπνπ ζπιιέγνληαη πηλάθεο δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθώλ πεδίσλ ζην ζηελό Φπηάιιεηαο Κεξαηζηληνύ γίλεηαη ε πξνζπάζεηα απνηύπσζεο ηεο νξγαληθήο ηιύνο πνπ θαιύπηεη ηνλ ππζκέλα ηεο πεξηνρήο θαη πνπ εκθαλίζηεθε εμαηηίαο ηεο ζπλερήο έθρπζεο ησλ αθαηέξγαζησλ ιπκάησλ. Γηα λα πινπνηεζεί ε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ηνκνγξάθνο ππνδνκήο ππζκέλα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ζηξώκαηνο ηεο νξγαληθήο ηιύνο, θαη ερνβνιηζηήο πιεπξηθήο ζάξσζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθαλεηαθήο θαηαλνκήο ηνπ ππζκέλα. εθηηκεζήθαλ νη κεραληθέο ηδηόηεηεο ηεο νξγαληθήο ηιύνο θαη δηαπηζηώζεθαλ νη πςειέο ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ. Οπόηε ζηακάηεζαλ ηα αθαηέξγαζηα ιύκαηα θαη ιεηηνύξγεζε ν βηνινγηθόο θαζαξηζκόο γηαηί κε ηελ αύμεζε ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε δεκηνπξγήζεθαλ βηνκεραληθά απόβιεηα. αθόκα εγθαηαζηάζεθαλ 2 λέα ππνβξύρηα ελεξγεηαθά θαιώδηα γηα ηελ επεμεξγαζία ιπκάησλ. ύζηεξα έγηλαλ όιεο νη εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη, θαηαζθεπάζηεθαλ γεσκνξθνινγηθνί θαη βπζνκεηξηθνί ράξηεο θαη ηέινο νη ηηκέο ησλ θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ ηεο νξγαληθήο ιάζπεο θαη νη ζπγθεληξώζεηο ζε βαξέα κέηαιια εηζήρζεθαλ ζηηο γεσαλαθεξόκελεο ζέζεηο ησλ ππξελνιεςηώλ. Αθνύ έγηλαλ βήκα βήκα νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη κειεηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαηαιήμακε πσο ε νξγαληθή ηιύο έρεη πςειά πνζνζηά πεινύ θαη πνιύ πςειέο ηηκέο θπζηθήο πγξαζίαο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη ρακειή θαη κέζε ερεηηθή αλαθιαζηηθόηεηα ζηνλ ερνβνιηζηή πιεπξηθήο ζάξσζεο,ελώ επηπιένλ παξνπζηάδεη πςειέο ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ.

5 1.2 ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΟΝΣΗΖ ΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΧΓΗΧΝ. 1.2Α ) ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ Σν ειιεληθό ηόμν ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε ελεξγή ηεθηνληθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζεηζκηθόηεηα. εκαληηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα ζηνλ ειιεληθό ρώξν, πνπ ιόγν ηεο έληαζεο ηνπο επεξεάδνπλ ηνλ ππζκέλα θαη ηα κεγάια βάζε. 1.2Β )ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ ηνλ ειιεληθό ρώξν θάπνηα από ηα θαηλόκελα ελδνγελώλ παξαγόλησλ είλαη ηα ελεξγά ξήγκαηα θαη νη ζεηζκνί. Οη δηαξξήμεηο ηνπ ξήγκαηνο κπνξεί λα κελ πξνμελήζνπλ βιάβεο ζηα θαιώδηα ιόγσ ηεο κεγάιεο επθακςίαο ηνπο, ελώ ζηνπο αγσγνύο κπνξνύλ ιόγσ ηεο αθακςίαο ηνπο. παξόκνηα νη ζεηζκνί απηνί θαζ, εαπηνί δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνμελήζνπλ βιάβεο ζηα θαιώδηα θαη ζηνπο αγσγνύο ελώ ηα επαθόινπζα ησλ ζεηζκώλ (θαηνιηζζήζεηο, ξεπζηνπνηήζεηο ηδεκάησλ, ξνέο θνξεκάησλ) κπνξνύλ λα πξνμελήζνπλ βιάβεο. όια ηα παξαπάλσ έξρνληαη ζε ζπλάξηεζε ηνπ πσο είλαη ηα εδάθε (γεσινγηθά επζηαζή), πνην είλαη ην κέγεζνο(θαη επίθεληξν) ησλ ζεηζκώλ θαη κέγεζνο ησλ ξεγκάησλ θιπ., ώζηε λα ιεθζνύλ κεηξά γηα ηελ εθάζηνηε πεξηνρή θαη λα κελ δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζε θαιώδηα θαη αγσγνύο. Δπεηδή νη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ γεσκνξθέο όπσο ηα pockmarks(θξαηήξεο,δηαθπγή αεξίσλ δηάβξσζε θαη επαλαηώξεζε ζηελ επηθάλεηα ησλ ηδεκάησλ) πνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηηο γεσηερληθέο ηδηόηεηεο ησλ ηδεκάησλ ιόγσ ηεο ύπαξμεο κεζαλίνπ(βηνγελήο πδξνγνλάλζξαθεο) πνπ πάλσ από κηα νξηζκέλε ηηκή πξνθαιεί ειάηησζε ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ησλ ηδεκάησλ. γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε πόληηζε θαισδίσλ ζε απηά ηα ζεκεία δελ είλαη ηόζν επηζθαιείο γηαηί είλαη εύθακπηα θαη ζα επέιζεη θίλδπλνο κε ηελ δεκηνπξγία θξαηήξσλ ππό κνξθή εθξήμεσλ. Αθόκα ζε πόληηζε αγσγώλ πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε θακππιόηεηα νη θξαηήξεο θαη ηα ιαζπνύρα εθαίζηεηα απνηεινύλ εκπόδηα θαη εάλ ηνπνζεηεζνύλ αγσγνί πάλσ ζε αλελεξγά pockmarks ζα πξέπεη λα επαθνινπζήζνπλ θάπνηεο κεζνδνινγίεο, εάλ θαη ζα ήηαλ θαιύηεξν λα απνθεύγεηαη ιόγσ πηζαλήο ελεξγνπνίεζεο ησλ pockmarks εάλ είλαη εθηθηό ζε ηέηνηεο πεξηνρέο. Ζ αλνδηθή θίλεζε ησλ αιαηνύρσλ θαη ιαζπνύρσλ δνκώλ (δηάππξα)κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαζόισζε ησλ ππεξθείκελσλ απνζέζεσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί ελεξγά ξήγκαηα θαη ζπρλά λα πξνθαιεί ηελ ππξνδόηεζε βαξπηηθώλ κεηαθηλήζεσλ

6 ησλ ηδεκάησλ νπόηε δελ είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ θαη αγσγώλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο δηόηη είλαη πηζαλόλ λα πξνθιεζνύλ βιάβεο. Οη ειιεληθέο αθηέο από ηνπο αξραηνηάηνπο ρξόλνπο έρνπλ επεξεαζηεί από ηζνπλάκη (παιηξξνηαθά θύκαηα) ην νπνίν ιόγσ ηνπ όηη πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαιηαθή δώλε ε επίδξαζε ηνπ ζηα θαιώδηα θαη ζηνπο αγσγνύο πεξηνξίδεηαη ζηα ξερά λεξά θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθηή. Μπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηα θαιώδηα θαη ηνπο αγσγνύο επίζεο θαη νη βαξπηηθέο κεηαθηλήζεηο γεσινγηθώλ καδώλ πνπ δηαθξίλνληαη ζε 1)πηώζεηο βξάρσλ 2)θαηνιηζζήζεηο 3)ξνέο καδώλ 4)ημώδεηο ξνέο 5)εξππζκόο. Οη κεραληζκνί ππξνδόηεζεο ησλ βαξπηηθώλ κεηαθηλήζεσλ (δει. νη παξαπάλσ) είλαη ε ειάηησζε ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ηνπο θαη ε αύμεζε ησλ δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ πνπ επελεξγνύλ ζε απηά ε θαη νη δπν.παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηηο κεηαβνιέο ησλ δπν κεραληζκώλ είλαη 1) ν πςειόο ξπζκόο ηδεκαηνγέλεζεο 2)ε θπθιηθή θόξηηζε 3)ε ηεθηνληθή δξάζε 4)δηαππξηζκόο 5)νη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο ζε ζαιάζζηα ηδήκαηα. Οη εμσγελείο γεσινγηθέο επηθηλδπλόηεηεο είλαη νη εμήο: ηα θύκαηα θαη ηα ξεύκαηα εγθάξζηα ε παξάιιεια είλαη νη θύξηνη κεραληζκνί δηάβξσζεο κεηαθνξάο θαη απόζεζεο ησλ ηδεκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αιιαγή ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ππζκέλα θαη ηεο αθηήο. παξάθηηα δώλε :θαιό ζα ήηαλ εάλ ρξεηαζηεί λα βάινπκε θνληά ζηελ αθηή αγσγνύο θαη θαιώδηα λα ζαθηνύλ πνιύ βαζηά ζε ηάθξνπο ώζηε λα κελ ππάξμε θαηαπόλεζε από ξεύκαηα θύκαηα αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (αγθπξνβόιεζε αιηεία) πνπ ππνζθάπηνπλ ηελ ζεκειίσζε ηνπ αγσγνύ ε θξάδνπλ ην ζηόκην ηνπ από κεηαθεξόκελα ηδήκαηα. πειάγην πεξηβάιινλ : νη ζπλεζέζηεξεο γεσκνξθέο ζηνλ ππζκέλα( ζε βάζε >30κ) ινγώ ηεο δξάζεο ησλ ξεπκάησλ είλαη 1)απιαθώζεηο 2)ακκώδεο ξαβδώζεηο 3)ακκώδε θύκαηα 4) ακκώδεο ζίλεο 5)ακκώδε ζηίγκαηα 6)επηθάλεηεο δηάβξσζεο θαη βξαρώδεο ύθαινη θαη 7) θνληνξίηεο όιεο απηέο δελ είλαη επηζθαιήο γηα ηα ππνζαιάζζηα θαιώδηα ε ηνπο αγσγνύο. ζηα θαιώδηα ν θίλδπλνο από ξεύκαηα (>1κ/sec) θαη κόλν εάλ αησξνύληαη, ελώ ζηνπο αγσγνύο ηα ηζρπξά ξεύκαηα κπνξεί λα ππνζθάςνπλ ηα ηδήκαηα ζηα νπνία εδξάδεηαη ν αγσγόο, κε απνηέιεζκα ν αγσγόο λα ζπάζεη θάησ από ην βάξνο ηνπ. ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΔ : νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζε ππνζαιάζζηα θαιώδηα/αγσγνύο είλαη 1)ε αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (δίρηπα, πδξαεηνί, ζύξζε-αλέιθπζε δηρηύσλ) 2)αγθπξνβόιεζε πινίσλ(κεγάιν βάξνο έσο 5 ηόλνπο ε άγθπξα θαη ε ζύξζε απηήο πξνθαιεί ζξαύζε ε ηξαπκαηηζκό) 3)ηα λαπάγηα πξνθαινύλ αλώκαιν αλάγιπθν θαη ζηελ πεξίπησζε αλέιθπζεο θαισδίσλ γηα επηζθεπή ππάξρεη θίλδπλνο πεξηπινθήο ζε απηά. λύζειρ: εάλ ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηεζνύλ θαιώδηα /αγσγνί ζε ηέηνηεο πεξηνρέο α)ηαθή θαισδίνπ/αγσγνύ πεξίπνπ cm θάησ από ηνλ ππζκέλα β)πεξηθάιπςεη θαισδίνπ κε πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα γ)ηνπνζέηεζε είδνπο πεξίθξαμεο εθαηέξσζελ ηνπ αγσγνύ ή θαισδίνπ.

7 1.2Γ)ΒΛΑΒΔ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζξαύζεο ππνζαιάζζησλ αγσγώλ από γεσινγηθέο επηθηλδπλόηεηεο. ε θύξηα αηηία ζξαύζεο είλαη ε ππνζθαθή ηνπ ππζκέλα πάλσ ζηνλ νπνίν εδξάδεηαη ν αγσγόο ιόγσ 1) εληόλσλ ξεπκάησλ 2)ηεο δεκηνπξγίαο ε επαλεξγνπνίεζεο θξαηήξσλ δηαθπγήο αεξίσλ 3)ησλ κεηαβνιώλ ηεο εγθάξζηαο δηαηνκήο ηεο αθηήο ιόγσ ηεο κεηαθνξάο ηδεκάησλ από ηνπο θπκαηηζκνύο θαη 4)ησλ δηαξξήμεσλ ηνπ ππζκέλα ιόγσ θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ ζε πεξηνρέο έληνλεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη ζξαύζεηο θαισδίσλ επέξρνληαη από θαηνιηζζήζεηο κεηά ζεηζκώλ, ξνέο θνξεκάησλ, ηνπξβηδηηηθά ξεύκαηα. Όια ηα παξαπάλσ θηλνύληαη δηακέζνπ ησλ ππνζαιάζζησλ ραξαδξώζεσλ, αλαπηύζζνληαο ζεκαληηθά πςειέο ηαρύηεηεο. Από έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ (από ΔΘΓΦΧ), νη ζξαζείο ησλ θαισδίσλ απνδόζεθαλ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο από ζύξζε άγθπξαο θαη πδξαεηώλ. από ηηο γεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ εληνπίζηεθαλ νη αηηίεο, ην είδνο, θαη ησλ θαισδίσλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβεο. πγθεθξηκέλα εληνπίζηεθαλ 1)έληνλα ίρλε αιηεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηα νπνία δηαζηαπξώζεθαλ κε ηελ δηεύζπλζε ηνπ θαισδίνπ. 2)αθόκα κεραληθέο βιάβεο πνπ νθείινληαλ ζηελ πεξηπινθή θαη αλέιθπζε ηνπ θαισδίνπ από άγθπξα πινίνπ θαη 3)ζε αλαηηλάμεηο λαπαγίσλ νη νπνίεο πξνθάιεζαλ κέζσ κηαο ζεηξάο νιηζζήζεσλ ζξαύζε ζηα θαιώδηα. Ζ ηαθή ησλ θαισδίσλ είλαη κηα θαιή ιύζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαισδίσλ από όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλζξώπηλεο θαη κε, αιιά πνιιέο θόξεο είλαη δύζθνιε θαη πνιπδάπαλε. 1.2Γ) ΘΑΛΑΗΔ ΓΔΧΦΤΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΣΔΡΖ ΟΓΟΤ ΠΟΝΣΗΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΚΑΗ ΑΓΧΓΧΝ Ζ γλώζε ηεο βαζπκεηξίαο ηνπ ππνζαιάζζηνπ δηαδξόκνπ βνεζάεη ώζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο λα κελ ππεξβνύλ νη ηάζεηο θάκςεο ηελ αληίζηνηρε αληνρή ηνπ αγσγνύ ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζξάζε απηνύ. Αθόκε ν εληνπηζκόο πεξηνρώλ κε απόηνκεο θιίζεηο ηνπ ππζκέλα είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηύπνπ ηνπ ελεξγεηαθνύ θαισδίνπ. Σέινο ε θαηαζθεπή βπζνκεηξηθώλ ραξηώλ επηηξέπεη ηελ επηινγή θαη ηε ζρεδίαζε ηεο αζθαιέζηεξεο δηαδξνκήο επί ηνπ ράξηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ θαη αγσγώλ. Ο θύξηνο ζθνπόο ησλ κνξθνινγηθώλ εξεπλώλ είλαη ν εληνπηζκόο θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ γεσκνξθώλ θαη ησλ αλζξσπνγελώλ εθείλσλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη επηζθαιείο γηα ηα θαιώδηα θαη ηνπο αγσγνύο, έηζη ώζηε λα απνθζερζνύλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηεο αζθαιέζηεξεο δηαδξνκήο ε αλ δελ είλαη δπλαηή ε απνθπγή ηνπο λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κεηξά πξνζηαζίαο ηνπ θαισδίνπ-αγσγνύ.

8 Όηαλ ην θαιώδην ε ν αγσγόο είλαη κεηέσξα κεηαμύ δπν κνξθνινγηθώλ εμάξζεσλ ηνπ ππζκέλα θαη επηπιένλ ππάξρνπλ ξεύκαηα ζηελ πεξηνρή απμεκέλεο έληαζεο, ηόηε ηίζεηαη ζε αηώξεζε ε νπνία νδεγεί ζε πξόσξε θόπσζε ηνπ νπιηζκνύ ηνπ θαισδίνπ ή ζξάζε ηνπ αγσγνύ. Γεσινγηθέο έξεπλεο :εάλ γλσξίδνπκε:1)ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πθήο ησλ ηδεκάησλ πνπ θαιύπηνπλ ηνλ ππζκέλα 2)ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πάρνπο ησλ ζύγρξνλσλ ραιαξώλ ηδεκάησλ 3)ηε κειέηε ηεο επζηάζεηαο ησλ ππνζαιάζζησλ πξαλώλ 4)ηνλ εληνπηζκό αέξησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνπο πόξνπο ησλ ηδεκάησλ θαη 5)ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εηδηθήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο ησλ ηδεκάησλ, ηόηε γλσξίδνπκε ηελ γεσινγία ηεο ππνδνκήο ηνπ ππζκέλα θαη ηνπνζεηνύκε κε αζθάιεηα ηα θαιώδηα θαη ηνπο αγσγνύο ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ ζσζηά. Παξάθηηεο κνξθνινγηθέο έξεπλεο: γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βάζνπο θαη ηνπ κήθνπο ηεο ηάθξνπ ζηελ πεξηνρή ηεο πξνζαηγηάισζεο πξέπεη λα εξεπλνύληαη νη καθξνρξόληεο θαη βξαρπρξόληεο κεηαβνιέο ηεο αθηήο ώζηε ε ηαθή ησλ θαισδίσλ θαη ησλ αγσγώλ λα πξνζηαηεύνληαη από ηηο θαηαπνλήζεηο ησλ θπκάησλ ξεπκάησλ θαη αλζξσπνγελώλ παξεκβάζεσλ. Γηα όια ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηε ε εθηέιεζε εξεπλεηηθώλ δηεξγαζηώλ. 1.2 Δ )ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΔΧΦΤΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Σα όξγαλα θαη νη ζπζθεπέο πνπ απαηνύληαη ζηηο ζαιαζζηέο έξεπλεο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο όδεπζεο γηα ηελ πόληηζε θαισδίσλ θαη αγσγώλ έρνπλ ζρέζε 1) κε ηελ πινήγεζε ηνπ ζθάθνπο 2)ηε βπζνκεηξία, κνξθνινγία, θαη γεσινγία ηνπ ππζκέλα θαη 3)ηηο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ ηδεκάησλ. Οη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ζέζεο θαη πιεύζεο ηνπ πινίνπ δηαθξίλνληαη ζε 1) ξαδηνκεηξηθέο θαη 2)δνξπθνξηθέο GPS πνπ είλαη νη πιένλ δηαδεδνκέλεο. Οη ερνβνιηζηηθέο ζπζθεπέο δηαθξίλνληαη ζε 1)ερνβνιηζηέο ή βπζόκεηξα 2)ηνκνγξάθνπο ππνδνκήο ππζκέλα 3)ερνβνιηζηέο πιεπξηθήο ζάξσζεο 4)θαηεπζπλόκελα βαζπζθάθε R.O.V πνπ είλαη ν κόλνο ηξόπνο γηα ηελ αζθαιή αλαγλώξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππζκέλα. Οη ζεκαληηθόηεξεο ζρέζεηο πνπ ηζρύνπλ ζε όιεο ηηο ερνβνιηζηηθέο ζπζθεπέο είλαη απηέο πνπ ζπλδένπλ 1)ην εύξνο ηεο δώλεο θαηαγξαθήο θαη δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη 2)ηνπ βάζνπο δηείζδπζεο θαη δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο.

9 1.2 Ε)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΔΤΝΧΝ Α ΦΑΖ: πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε γξαθείνπ όπνπ εθεί ζπιιέγνληαη όια ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο θαη βάζε απηώλ απνθαζίδνπλ πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ. Β ΦΑΖ: είλαη ε αλαγλσξηζηηθή θάζε ησλ εξεπλώλ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ώζηε λα ζπιιερηνύλ όια ηα κνξθνινγηθά, βπζνκεηξηθά, γεσινγηθά ζηνηρεηά ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε αλαγθαίσλ ραξηώλ Γ ΦΑΖ: πξόθεηηαη γηα ηελ ηειηθή θάζε, νη έξεπλεο ζηελ θάζε απηή επηθεληξώλνληαη ζηελ επηιερζείζα δώλε γηα λα θαζνξηζηεί ε αθξηβώο δηαδξνκή πόληηζεο ησλ θαισδίσλ αγσγώλ. 1.2 Ζ) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ύκθσλα κε ηελ κειέηε γξαθείνπ γηα ηελ ππνβξύρηα δηαζύλδεζε Δύβνηαο-Άλδξνπ θξίζεθε απαξαίηεηε κεηά από ζηνηρεηά πνπ ζπιιέρηεθαλ ε εθηέιεζε κηαο αλαγλσξηζηηθήο γεσθπζηθήο κειέηεο ηνπ ππζκέλα ζηνλ ζηελό ηνπ Καθεξέα γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο αζθαιέζηεξεο δώλεο γηα ηελ πόληηζε ησλ θαισδίσλ. Σώξα όζν αθόξα ηελ αλαγλσξηζηηθή θάζε, βξέζεθαλ νη ζηόρνη θαη ηα γεσθπζηθά όξγαλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπο,θαη αθνύ ζπιιέρηεθαλ ηα ζηνηρεηά παξνπζηάζηεθαλ ζε ζεκαηηθνύο ράξηεο 1: Καη ηα ζεκαληηθόηεξα απνηειέζκαηα ηεο πεξηνρήο ζπλνςίδνληαη σο εμεο:1)ηα βάζε ηνπ ππζκέλα όπσο πξόεθπςαλ από ηελ έξεπλα ήηαλ δηαθνξεηηθά από απηά ηνπ πδξνγξαθηθνύ ράξηε, ηδηαίηεξα ζηα βαζηά λεξά, 2)ε κνξθνινγία ηνπ ππζκέλα όπσο πξνέθπςε από ηελ έξεπλα ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθή από απηή πνπ πξόεθπςε από ηνλ πδξνγξαθηθό ράξηε, 3)ζηε θεληξηθή ιεθάλε ππήξρε έληνλν αλάγιπθν ην όπνην ήηαλ απαγνξεπηηθό γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ. ην αλάγιπθν απηό ήηαλ αδύλαην λα πξνβιεθζεί από ηελ κειέηε ηνπ πδξνγξαθηθνύ ράξηε.θιπ. Ο κεηέπεηηα θαηαζθεπαζηήο ηνπ θαισδίνπ ππνρξεώζεθε ζηελ εθηέιεζε ιεπηνκεξώλ εξεπλώλ ζηε δώλε απηή, γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό 4 δηαδξνκώλ γηα ηελ πόληηζε θαισδίσλ. Με βάζε ηα ζηνηρεηά θαη ηεο ηειηθήο εξεπλάο ν θαηαζθεπαζηήο αλαγθάζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θαισδίσλ λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηεπζπλόκελν ππνβξύρην όρεκα R.O.Vθαη λα παξαθνινπζεί βήκα πξνο βήκα ην ηνπνζεηνύκελν θαιώδην ώζηε λα απνθεύγεη ηηο βξαρώδεηο εμάξζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο αησξήζεηο ηνπ θαισδίνπ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΚΡΖΣΖ- ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Καηά ηελ κειέηε γξαθείνπ ζπιιερηήθαλ θαη κειεηήζεθαλ ράξηεο πνπ βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ βξέζεθαλ θαζνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθηέιεζε γεσθπζηθώλ εξεπλώλ θαηά κήθνο ησλ δηαθνξεηηθώλ νδεύζεσλ γηα 1)ηε ζπκπιήξσζε ηεο βαζπκεηξίαο ζηηο πεξηνρέο όπνπ ηα ζηνηρεηά ήηαλ ειιηπή θαη 2) ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ γεσινγηθώλ επηθηλδπλνηήησλ έηζη ώζηε λα επηιερζεί ε αζθαιέζηεξε όδεπζε. Σώξα όζν αθόξα ηελ αλαγλσξηζηηθή θάζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο εξεπλάο γεσθπζηθά όξγαλα θαη επηπιένλ κηα αξπαγή (grab) γηα ηε δεηγκαηνιεςία ησλ επηθαλεηαθώλ ηδεκάησλ.

10 Ζ λέα ζαιάζζηα γεσθπζηθή εξεπλά έδεημε όηη ππάξρεη αζθαιήο όδεπζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαισδίνπ κεηαμύ Μνλεκβαζηάο θαη άθξα πάζαο ε νπνία είλαη εθηθηή ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.ε λέα όδεπζε έρεη κήθνο πεξίπνπ 135km ελώ ην κέγηζην βάζνο είλαη 1150κ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηά ηελ ηειηθή θάζε εξεπλώλ ε ΓΔΖ ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην Θ.Γ.Φ.Χ. πξνέβεη ζε ιεπηνκεξή εξεπλά ηεο δώλεο όδεπζεο. κε ηελ βνήζεηα ησλ γεσθπζηθώλ νξγάλσλ. Ζ κειέηε θαη ε αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ θαηά κήθνο ηεο δώλεο όδεπζεο, ε νπνία πξνηάζεθε κεηά ηελ αλαγλσξηζηηθή θάζε ησλ εξεπλώλ, έδεημε όηη: 1) νη θιίζεηο ησλ ππνζαιάζζησλ πξαλώλ δελ είλαη απνγνεηεπηηθέο γηα ηελ πόληηζε ησλ θαισδίσλ. 2)ν ππζκέλαο δε παξνπζηάδεη πεξηνρέο κε έληνλν κηθξναλάγιπθν. 3) ηα ππνζαιάζζηα πξαλή δελ επεξεάδνληαη από θαηνιηζζήζεηο, 4)ππάξρνπλ ελεξγά ξήγκαηα.

11 2.ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΔΤΝΑ Ζ παξνύζα κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζην Πόξν ηεο Κεθαιιελίαο νπνύ ζπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό, βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο Κεθαινληάο. Γεληθά ε Κεθαινληά αλήθεη ζηελ δώλε ησλ Παμώλ ε νπνία ζε γεληθέο γξακκέο ραξαθηεξίδεηαη ιηζνινγηθά από αζβεζηόιηζνπο, λενγελή ηδήκαηα, ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο θαη θιύζθε. Σν λεζί δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Σξηαδηθνύ (45 εθαηνκ. ρξόληα πξηλ) από ηελ ζύγθιηζε ηεο επξηαζηαηηθήο θαη αθξηθαληθήο πιάθαο. Ζ ηόληα δώλε ραξαθηεξίδεηαη από ζπκπηεζηηθή ηεθηνληθή.ζ κεγάιε ζεηζκηθόηεηα ηνπ θεληξηθνύ Ηνλίνπ νθείιεηαη ζηελ έληνλε παξακόξθσζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δεμηόζηξνθε θίλεζε ησλ ξεγκάησλ θαηά κήθνο ηνπ ξήγκαηνο κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο Κεθαινληάο θαη κπνξεί λα δώζεη ζεηζκνύο κεγέζνπο κεγαιπηέξνπ ησλ 7 βαζκώλ ηεο θιίκαθαο Richter. Σώξα, όζν αλαθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ ηελ νπνία ζα κειεηήζνπκε, γλσξίδνπκε πσο ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ξεγκάησλ ΒΑ-ΝΓ θαη Α-Γ νπνπ βξίζθνληαη είηε ζην θάιπκκα ηεο Ηόληαο ελόηεηαο νπνπ αληηπξνζσπεύνπλ αλαδσππξώζεηο παιαηνηέξσλ εθειθπζηίθσλ πιαγηνθαλνληθώλ ξεγκάησλ, όπσο ην ξήγκα ηνπ Άηξνο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ, είηε ζηηο πεξηνρέο Φξαγθαηώλ,Μεληώλ, Αγξηληώλ νπνύ δείρλνπλ κηα κηθξή νξηδόληηα νιίζζεζε ξήγκαηα ησλ ηξηώλ ζπζηεκάησλ είλαη παιαηά θαλνληθά ξήγκαηα, ζπληδεκαηνγελή θαη δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ην Κξεηηδηθό- Ζώθαηλν, θαηά ηελ νξνγελεηηθε πεξίνδν όκσο θαη κεηέπεηηα ιεηηόπξγεζαλ σο αλάζηνθα. Αθόκα, ιόγν ησλ ζεκαληηθώλ θηλήζεσλ πνπ έιαβαλ ρώξα απηή ηελ πεξίνδν Δίρακε κεηαηνπίζεηο πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ από ηνλ λόην (πεξηνρή Πάζηξα θαη Παιαηάο θάιαο, βύζηζκα Καηειείνπ) πξνο Α-ΒΑ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ. Απνηέιεζκα απηνύ ήηαλ ε πιήξε δηάβξσζε πιεηνπιεηζηνθαηληθώλ ηδεκάησλ πξνο ηα βόξεηα ηνπ λεζηνύ έηζη ώζηε λα κελ απαληώληαη ζήκεξα βνξεηόηεξα ηνπ Ααπξνγέξαθα. (ΝΑ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ) Σέινο, ν Πόξνο ζεσξείηε ην ηξίην ιηκάλη ηεο Κεθαιιήληαο θαη ζήκεξα ζηηο βόξεηεο αθηέο ηνπ λεζηνύ ιεηηνπξγνύλ ηξεηο κνλάδεο από ηηο αξρηθά πέληε. Ο Πόξνο ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ 70 πεξηνρώλ ζε όιε ηελ Διιάδα, πνπ θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε πδαηνθαιιηεξγεηώλ. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ όκσο αληηδξνύλ. Λέλε όηη ε ηρζπνθαιιηέξγεηα δηώρλεη ηνλ ηνπξηζκό θαη δειώλνπλ αληίζεηνη κε ην ραξαθηεξηζκό ησλ πεξηνρώλ ηνπο ζε πεξηνρέο νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο πδαηνθαιιηεξγεηώλ.

12 3.ΔΡΓΑΗΔ ΠΔΓΗΟΤ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ Ζ έξεπλα έγηλε από ηηο 30/9/2008 κέρξη ηηο 10/10/2008 ζηελ πεξηνρή ηνπ Πόξνπ ηεο Κεθαινληάο. Σν ζθάθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ήηαλ ην θαηαδπηηθό ΝΔ. 157 θαη κήθνπο 12 κέηξσλ Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξεπλά ήηαλ 1) ν Σνκνγξάθνο Τπνδνκήο ππζκέλα 3,5 KHZ geopulse κε ζύζηεκα ςεθηαθήο θαηαγξαθήο Triton imaging Inc. θαη 2) ν Ζρνβνιηζηήο πιεπξηθήο ζαξώζεηο Edgetech θαη απνηειείηαη από: α) H100-ΣΟPSIDE PROSSECOR θαη β) ερνβνιηζηηθή ηνξπίιε EG and G 27Z TD. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθε GPS Mogellan NAV Αθνπ ηειείσζε ε έξεπλα ην κήθνο ησλ πνξεηώλ βξέζεθε 97 km. -ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΤΘΜΕΝΑ Αλ εζηηάζνπκε ζηελ κεζνδνινγία από ην θάζκα ησλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ γεσθπζηθήο δηαζθόπεζεο μερσξίδεη, κε βάζε ηελ ρξεζηκόηεηά ηεο ζε ζαιάζζηα ηερληθά έξγα, ε κέζνδνο ηεο ζειζμικήρ ανάκλαζηρ,όπνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή δηάδνζεο θαη αλάθιαζεο ειαζηηθώλ θπκάησλ από ην ζαιάζζην ππζκέλα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηομογπάθος ςποδομήρ πςθμένα πος απνηειείηαη από ηξία θύξηα κέξε: 1) ηη ζειζμική πηγή ή πομπό, 2) ηον ζειζμικό ανισνεςηή ή δέκηη θαη 3) ηη μονάδα καηαγπαθήρ και επεξεπγαζίαρ. Οη δύν παξάκεηξνη πνπ ειέγρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο ηνκνγξάθνπ ζηε κειέηε ηεο ππνδνκήο ηνπ ππζκέλα είλαη: (i) ε διειζδςηικόηηηα ησλ ζεηζκηθώλ θπκάησλ θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα θαη (ii) ε διακπιηική ικανόηηηα ησλ ζεηζκηθώλ θπκάησλ, πνπ εθθξάδεη ηε ιεπηνκέξεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα αληρλεπζεί ε ππνδνκή ηνπ ππζκέλα.αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα θαη ε δηεηζδπηηθόηεηα είλαη κεγέζε αληηζηξόθνο αλάινγα θαη ε επηινγή ησλ θαηαιιειόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ιεηηνπξγίαο ηεο κεζόδνπ ζεηζκηθήο αλάθιαζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηερληθνύ έξγνπ

13 4. ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΤΠΟΓΟΜΖ ΠΤΘΜΔΝΑ 4 Α)ΒΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΥΣ ΑΡΥΔΗΧΝ Δ XLS ΑΡΥΔΗΑ: ΒΖΜΑ 1.) FILE EXPORT REFLECTION X, Y, DEPTH (m) UTM SEA SURFACE FOLDER ΦΑΚΔΛΟ REFLECTORS EXPORT DONE ΒΖΜΑ 2.) Με ηα παξαπάλσ βγήθαλε γηα θάζε πνξεία txt αξρεία. Απηά ηα αξρεία πξέπεη λα ηα θάλνπκε κεηαηξνπή ώζηε λα ηα δηαβάδεη ην GIS. ( ηα txt αξρεία είλαη έλαο πίλαθαο ηξηώλ ζηειώλ x-y βάζνο) ΒΖΜΑ 3.) ΓΗΑ ΝΑ ΜΔΣΑΣΡΔΦΧ ΣΑ ΣΥΣ ΑΡΥΔΗΑ Δ ΑΡΥΔΗΑ EXCEL XLS : Α)Με ην πξόγξακκα couvert xls βάδνπκε ηα txt αξρεία θαη ηα κεηαηξέπεη ζε xls αξρεία. Β)Πξέπεη όια ηα excel αξρεία λα ηα θάλνπκε έλα εληαίν πίλαθα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην GIS γηα λα θηηάμνπκε ζην ηέινο ηνπο ράξηεο.

14 ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΒΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΖΓΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΗΚΟΝΔ. : ΔΗΚΟΝΑ 1. Ξεθηλάκε κε ην πξόγξακκα TRITON SB INTERPREFER.

15 ΔΗΚΟΝΑ 2. Βάδσ ηα αξρεία κνπ γηα ηνλ Πόξν ηεο Κεθαινληάο κε ηνλ εμήο ηξόπν: FILE-> IMPORT FILE.

16 ΔΗΚΟΝΑ 3. Δκθαλίδνληαη νη 26 πνξείεο πνπ έρνπκε λα επεμεξγαζηνύκε ζηνλ Πόξν ηεο Κεθαινληάο.

17 ΔΗΚΟΝΑ 4. Δκθαλίδνληαη 2 εηθόλεο όπνπ ζηελ πξώηε θαίλεηαη ε πνξεία πνία είλαη θαη πνπ βξίζθεηαη ζην ράξηε πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλεο όιεο νη πνξείεο θαη ε δεύηεξε πσο είλαη ε πνξεία πνπ έρνπκε επηιέμεη αλνηρηή ώζηε λα μεθηλήζνπκε λα ηελ επεμεξγαδόκαζηε. Δηθόλα α)

18 Δηθόλα β)

19 ΔΗΚΟΝΑ 5. Δδώ πξόθεηηαη λα εθηειέζσ θάπνηα βήκαηα ώζηε λα κεηαηξέςσ ηα αξρεία ζε ηέηνηα κνξθή ώζηε λα ηα δηαβάδεη ην GIS. ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΔΞΖ: 1) Settings filter AGS on TVG on LUT Apply θαη κεηά εάλ κνπ θάλεη παηάσ ΟΚ. 2) Reflections VRO AUTO GENERATE SEA BED

20 ΔΗΚΟΝΑ 6-7. ΤΝΔΥΔΗΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΒΖΜΑΣΧΝ: 3)Βάδνπκε ηηθ ζην REFLECTIONS. 4)Κάλνπκε zoom Q+ αξθεί λα είκαη πάληα ζηελ αξρή ηεο πνξείαο. 5)Με ην DIZITIZE κε δεμί θιηθ ζβήλσ κε ην αξηζηεξό θιηθ θηηάρλσ. 6)ηελ εηθόλα πνπ βιέπσ εάλ έρνπλ ηειεηώζεη νη δηνξζώζεηο πάκε ζην zoom Q+ (πηάλσ ηνλ θέξζνξα από ην ηέινο ηεο πνξείαο θαη πάσ ζηελ αξρή). 7)Μόιηο ηειεηώζεη όιε ε πνξεία παηάκε ην zoom home θαη επαλέξρεηαη όιε ε πνξεία ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή καο θαη κεηά θιείλσ ηελ πνξεία θαη ηελ απνζεθεύσ. Δηθόλα 6)

21 Δηθόλα 7)

22 ΔΗΚΟΝΑ 8) Έρσ νξίζεη ηνλ ππζκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνξείαο RO θάλσ ην ίδην γηα όιεο ηηο πνξείεο θαη θάλσ θαη ην ίδην γηα όιεο ηηο πνξείεο θαη γηα ην R1. Όπνπ ν R1 είλαη ν πξώηνο νξίδνληαο πνπ είλαη ν πην έληνλνο κεηά ην R0 θαη κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε αθνπζηηθόο ηύπνο δειαδή κπνξεί λα είλαη α) αέξηα β) αξραίν ιηκάλη γ) παιαηναθηή δ) πάρνο ηδεκάησλ κε ρακειό ξπζκό ηδεκαηνγέλεζεο ε) ξήγκαηα θηι.

23 ΔΗΚΟΝΑ 9. Αθνύ ηειεηώλσ όιεο ηηο πνξείεο κπαίλσ ζην FILE EXPORT REFLECTORS

24 ΔΗΚΟΝΑ 10. Δίλαη ηα txt αξρεία κε ηηο πνξείεο ηνπο.

25 ΔΗΚΟΝΑ 11. Δίλαη ηα ζεκεία x-y-z θάζε πνξείαο όπνπ έρσ ςεθηνπνηήζεη (όπνπ xyz είλαη νη ζπληεηαγκέλεο θάζε πνξείαο κε z: βάζνο ). Όια απηά ηα αξρεία ηα θηηάρλσ ζην excel δειαδή ηα αξρεία txt (RO R1) ηα ελώλσ ζε πίλαθα ζην excel.

26 4 Β)ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΑΡΥΔΗΧΝ EXCEL ΣΟ GIS.. ΔΗΚΟΝΑ1. Άλνηγκα πξνγξάκκαηνο GIS (ARC MAP GIS) επηιέγνπκε new empty map θαη κεηά ok.

27 ΔΗΚΟΝΑ 2. Δπηιέγνπκε ην TOOLS ADD X-Y DATA

28 ΔΗΚΟΝΑ Γηαιέγσ ην RO από ηνλ αξρηθό πίλαθα έπεηηα πεγαίλσ ζην EDIT SELECT PROJECT COORDINATE SYSTEMS UTM ADD WGS 1984 ADD WGS 1984 UTM ZONE 34 N ADD OK OK OK ΔΗΚΟΝΑ 3.

29 ΔΗΚΟΝΑ 4.

30 ΔΗΚΟΝΑ Πξνζζέηνπκε ην πίλαθα ζηελ ζηήιε ζε πην δηαρεηξήζηκε κνξθή δειαδή ζε αξρεία shape file. Απηό γίλεηαη σο εμήο κε δεμί θιηθ ζην Combined events (RO) DATA EXPORT DATA SHAPE FILE D-PROPTUXIAKES MARILETA SHAPE FILES ΟΝΟΜΑΕΧ RO SAVE OK ( TO ΗΓΗΟ ΚΑΝΧ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟ R1). εκείσζε! RO=γξακκέο ππζκέλα R1=2 ε αλάθιαζε RO coastline= γξακκέο ππζκέλα + αθηνγξακκή ΔΗΚΟΝΑ 5.

31 ΔΗΚΟΝΑ 6.

32 ΔΗΚΟΝΑ 7. Δπηιέγσ από ην layers ην RO ην ίδην θάλσ θαη γηα ηα ππόινηπα. ΔΗΚΟΝΑ 7.

33 ΔΗΚΟΝΑ Μεηά παηάκε ADD DATA θαη επηιέγνπκε θαη βάδνπκε ΝΟΜΟΗ shp (shapefile) ώζηε λα εκθαλίδεηαη ε αθηνγξακκή ADD LAYERS ΝΟΜΟΗ. ΔΗΚΟΝΑ 8.

34 ΔΗΚΟΝΑ 9.

35 ΔΗΚΟΝΑ Γηα λα θηηάμνπκε ηελ βπζνκεηξία πξέπεη λα ηνπ νξίζνπκε ηελ αθηνγξακκή. Καηαξράο πεγαίλνπκε λα κεηνλνκάζνπκε ην RO ζε RO_COASTLINE ην ίδην θάλνπκε θαη γηα ην R1. θαη μεθηλάκε ADD DATE SHAPE FILE RO COASTLINE κεηά θάλνπκε zoom ζηελ αθηνγξακκή θαη έπεηηα EDITOR START EDITING Μεηά ελεξγνπνηώ ην κνιύβη θαη επηιέγσ CREATE NEW FEATURE ΑΡΗΣΔΡΟ ΚΛΗΚ ΣΖΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΖ, εθόζνλ έρσ επηιέμεη θαη TARGET RO θαη κεηά EDITOR SAVE EDITING θαη ηέινο επηιέγνπκε ην STOP- EDITING. ΔΗΚΟΝΑ 10.

36 ΔΗΚΟΝΑ 11.

37 ΔΗΚΟΝΑ 12.

38 ΔΗΚΟΝΑ 13. Αθνύ πεξάζακε ηα ζεκεία (νπνπ βάζνο=0) πξέπεη λα πεξάζνπκε θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο x-y ζηελ αθηή, έηζη πάκε ζην xtools table operation add xy coordinates RO coastlines open attribute table. ΔΗΚΟΝΑ 13.

39 ΔΗΚΟΝΑ 14. Γηα λα πξνζζέζνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο πάκε ζην RO COASTLINE OK θαη ην ίδην θάλσ θαη γηα ην R1 COASTLINE. ΔΗΚΟΝΑ 14.

40 ΔΗΚΟΝΑ Πσο ζα θάλνπκε ηελ βπζνκεηξία? Σελ βπζνκεηξία ηελ θάλνπκε κε ηνλ εμήο ηξόπν: Geostatistical analyze Geostatistical wizard δηαιέγνπκε ordinary kriging input data RO_ coastline attribute depth next ok prediction map ΔΗΚΟΝΑ 15.

41 ΔΗΚΟΝΑ 16.

42 ΔΗΚΟΝΑ 17.

43 ΔΗΚΟΝΑ Αθνύ θηηάμακε ην ordinary kriging παξαπάλσ,κε prediction=5/2 ρσξίο λα επηιέμνπκε ην anisotropy θαη κε ζρήκα spherical έρνπκε average standard error=1.757 (θπζηθό ζθάικα ) finish 1 ε πξνζπάζεηα εκείσζε! Μεηα ηελ 1 ε πξνζπάζεηα ζπλερίδσ θαη θάλσ δνθηκέο ώζηε λα κνπ κεησζεί ην ζθάικα. Μεξηθέο από ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλακε είλαη νη παξαθάησ θαη καο βνήζεζαλ ώζηε λα βξνύκε ην κηθξόηεξν ζθάικα. 2 ε πξνζπάζεηα: Anisotropy spherical standar error=1,592 3 ε πξνζπάζεηα: Anisotropy circular standar error=1,54 (νπνπ είλαη θαη ην κηθξόηεξν πνπ βξήθακε) -Γνθηκάζακε θαη κε simple kriging θαη ην standar error βγήθε 1,8. ΔΗΚΟΝΑ 18.

44 ΔΗΚΟΝΑ 19.

45 ΔΗΚΟΝΑ 20.

46 ΔΗΚΟΝΑ 21. ΒΓΑΗΝΔΗ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ!

47 ΔΗΚΟΝΑ Μεηαθέξσ ηνπο ΝΟΜΟΤ λα είλαη επάλσ επάλσ ζην layers θαη κεηα πάκε ζην Ordinary kriging δεμί θιηθ properties filed contours color ramp classification classes=10 method=equal interval ok εκείσζε! ΔΠΗΛΔΓΟΤΜΔ BLANK AND SIMPLE KRIGING: ηνπο βπζνκεηξηθνύο ράξηεο γηα ρξσκαηηθή θιίκαθα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε άιιν έλα ίδην αξρείν γηαηί αλ κεηώζνπκε ηηο θιάζεηο ζα ραιάζεη ε αλάιπζε ηνπ ράξηε. Βάδνπκε add ην βάδνπκε θάησ από ην simple kriging κε ρακειή αλάιπζε αιιά ηηο θιάζεηο πνπ ζέινπκε λα δείμνπκε ηηο νξίδνπκε κέγηζην θαη ειάρηζην -170 δειαδή classes=17 θαη έηζη πάκε αλά 10 κέηξα.. ΔΗΚΟΝΑ 22.

48 ΔΗΚΟΝΑ 23.

49 ΔΗΚΟΝΑ 24.

50 ΔΗΚΟΝΑ 25. Σν ηειηθό απνηέιεζκα RO ε βπζνκεηξία! ΔΗΚΟΝΑ 25.

51 ΔΗΚΟΝΑ Οη πνξείεο πάλσ από ηελ πνξεία είλαη απηέο, επνκέλσο όηη είλαη εθηόο πνξείαο είλαη θαληαζηηθό,κε πξαγκαηηθό. Οπόηε πξέπεη λα θηηάμνπκε έλα θαηλνύξγην ARC CATALOG SHAPEFILES NEW SHAPEFILE. Πξέπεη λα θαιύςνπκε ηηο πνξείεο κε ην name=blank feature type=polygono κε ζπληεηαγκέλεο ηηο γλσζηέο. ΖΜΔΗΧΖ! -Πσο ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα shapefile αξρείν? ARC CATALOG Πάκε ζην θάθειν καο εθεί πνπ απνζεθεύνπκε ηα shapefiles αξρεία θαη κε δεμί θιηθ new shapefile blank_r1_polygon νξίδνπκε όλνκα, feature type θαη ζπληεηαγκέλεο ok. ADD DATA BLANK_R1 πάλσ από ην r1 ην βάδνπκε όπσο θάλακε θαη ζην RO! ΔΗΚΟΝΑ 26.

52 ΔΗΚΟΝΑ 27.

53 ΔΗΚΟΝΑ 28.

54 ΔΗΚΟΝΑ 29. Δπόκελν βήκα λα εηζάγνπκε πν αξρείν πνπ δεκηνπξγήζακε ADD DATA SHAPEFILE BLANK shp ADD

55 ΔΗΚΟΝΑ Μεηά θάλνπκε start editing επηιέγνπκε blank αξρείν θαη μεθηλάκε ηελ ςεθηνπνίεζε ζρεδηάδνπκε ην πνιύγνλν. Έπεηηα αιιάδνπκε ην ρξώκα ζην πνιύγνλν ζε ιεπθό θαη απηή είλαη ε βπζνκεηξία καο. Μεηά θάλσ ην ίδην γηα ην γηα ην R1 coastline όπσο έθαλα γηα ην RO coastline. εκείσζε! -Γηα λα θόςνπκε ηελ πεξηνρή RO θαη R1θάλακε ην εμήο βήκα-βήκα : EDITOR START EDITING ΔΠΗΛΔΓΟΤΜΔ ΣΟ ΦΑΚΔΛΟ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΣΑ SHAPEFILE OK TARGET BLANK R1 ΜΟΛΤΒΗ ΦΣΗΑΥΝΟΤΜΔ ΠΟΛΤΓΟΝΟ ΝΑ ΚΟΦΟΤΜΔ ΣΑ ΚΔΝΑ ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ Δ ΛΔΤΚΟ SAVE EDIT STOP EDITING. ΔΗΚΟΝΑ 30.

56 ΔΗΚΟΝΑ 31.

57 ΔΗΚΟΝΑ 32. Σειηθή εηθόλα ζην R1 θαη ρξεζηκνπνηήζακε ζε αληίζεζε κε ην RO (ordinary kriging) ην simple kriging γηαηί βξήθα θαιύηεξα απνηειέζκαηα.

58 ΔΗΚΟΝΑ 33. Αξρίδεη ε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε νπνπ είλαη θαη ην ηειηθό ζηάδην ηεο εξγαζίαο καο VIEW LAYOUT VIEW

59 ΔΗΚΟΝΑ 34. Γηα λα θηηάμσ ηνπο ράξηεο: INSERT: NORTH ARROW SCALE BAR SELECTOR LEGEND

60 ΔΗΚΟΝΑ 35. Σειεπηαίν ζηάδην: Export map save

61 ΔΣΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΑΜΔ ΣΟΤ ΥΑΡΣΔ: Α)ΒΤΘΟΜΔΣΡΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΓΗΑ ΣΟ RO:

62 B)ΒΤΘΟΜΔΣΡΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΓΗΑ ΣΟ R1:

63 Γ)ΠΟΡΔΗΔ RΟ:

64 Γ)ΠΟΡΔΗΔ R1:

65 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Γεσινγίαο, Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Γεσινγίαο θαη Φπζηθήο Χθεαλνγξαθίαο (Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.) MARINE G.I.S.: AN ENVIRONMENTAL CASE STUDY FROM THE PSΤTΣALIA- KERATSINI STRAIT, SARONIKOS GULF, GREECE. Klironomos Dimitrios, Andreas Kotronakis, Dimitris Christodoulou, Anastasia Gkaragkouni, George Papatheodorou and George Ferentinos University of Patras, Department of Geology, Laboratory of Marine Geology and Physical Oceanography Θαιάζζηεο γεσινγηθέο αλζξσπνγελείο επηθηλδπλόηεηεο θαη ε επίδξαζε ηνπο ζηελ πόληηζε αγσγώλ θαη θαισδίσλ. Γεσθπζηθέο έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ επηινγή ηεο αζθαιέζηεξεο νδνύ πόληηζεο. Γξ Γ. Παπαζεσδόξνπ, Θ.Υαζίσηεο, Γξ Γ.Φεξεληίλνο, Η. Βνγηαηδάθεο. Πάηξα ( Δ.ΘΑ.ΓΔ.Φ.Χ.)

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία. γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ. Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία. γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ. Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δλόηεηα: Υπνελόηεηα: Ubuntu Linux Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ Λίζηα Γξαζηεξηνηήηωλ Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν Γ1 Γεσαλαθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα