ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY"

Transcript

1

2 ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε βάζε ην PVC είλαη εηδηθά κειεηεκέλα απφ εκάο θαη επίζεο παξάγνληαη ζηα εξγνζηάζηά καο. Ο θνηλφο ηνπο παξνλνκαζηήο είλαη ε εμαηξεηηθά πςειή αληνρή ζηελ παιαίσζε πνπ εμαζθαιίδεη φηη ηα αξρηθά γλσξίζκαηα ησλ εμειαζκέλσλ ζπζηαηηθψλ παξακέλνπλ αλαιινίσηα ζε βάζνο ρξφλνπ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή εηδηθψλ πιηθψλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο ηζρχνληεο ηηαιηθνχο θη επξσπατθνχο θαλφλεο γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Η BMP δηαζέηεη άξηζηα εθπαηδεπκέλνπο ηερληθνχο έηνηκνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο πειάηεο κε ην ζρεδηαζκφ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πιένλ θαηάιιεισλ πιηθψλ, ηε κειέηε γηα ην ηδαληθφ ηαίξηαζκα ησλ ρξσκάησλ θαη ηελ παξαγσγή ησλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ εμέιαζε. Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ ESAFLEX Σεηξά εχθακπησλ πιηθψλ κε βάζε ην PVC (πνιπβηλπινρισξίδην) θαη ζπληνκνγξαθία «F». Έρεη αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ζθιεξφηεηαο ηεο θιίκαθαο Shore A θαη πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο. Η επξεία θαη δνθηκαζκέλε απηή ζεηξά πιεξεί ηνλ θαλνληζκφ UNI ESAFLEX HC85 Απηφο ν ηχπνο πιηθνχ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο απφ ηελ εηαηξεία καο γηα ηελ παξαγσγή ιακπεξψλ πξνθίι πνπ κπαίλνπλ γχξσ απφ πάλει. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί γχξσ απφ πάλει κε δηαθνξεηηθέο αθηίλεο θαη αληηζηέθεηαη ζηελ παιαίσζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 έηε ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα θπζηθά θαη κεραληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Ωο πιηθφ κπνξεί λα ζπγθνιιεζεί θαη λα θνιιεζεί. ESAFLEX N90 Απηφο ν ηχπνο πιηθνχ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηελ εηαηξεία καο εηδηθά γηα ηελ παξαγσγή πξνθίι πνπ κπαίλνπλ γχξσ απφ πάλει. Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί γχξσ απφ πάλει κε δηαθνξεηηθέο αθηίλεο θαη αληηζηέθεηαη ζηελ παιαίσζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 έηε ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα θπζηθά θαη κεραληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Ωο πιηθφ κπνξεί λα ζπγθνιιεζεί θαη λα θνιιεζεί. ESADUR Σεηξά άθακπησλ πιηθψλ κε βάζε ην PVC (πνιπβηλπινρισξίδην) θαη ζπληνκνγξαθία «R». Γηαθέξνπλ απφ ηα άιια σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζε ρηππήκαηα. Δίλαη άθιεθηα, αλζεθηηθά ζε νμέα, κε κηθξή ζεξκηθή δηαζηνιή θαη ρακεινχο ζπληειεζηέο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο. DURFLEX Σεηξά ζπλεμειαζκέλσλ πξντφλησλ κε ζπληνκνγξαθία ην «C», πνπ πξνέξρνληαη απφ κία ηαπηφρξνλε εμέιαζε δχν πιαζηηθψλ πιηθψλ (ESADUR+ ESAFLEX) κε δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα ζθιεξφηεηαο θη επθακςίαο. Η πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ επηηξέπεη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο.

3 ELAPRENE Σεηξά πξντφλησλ κε ζπληνκνγξαθία «EL», πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεξκνπιαζηηθφ θαη ζεξµνζθιεξπλφµελν ειαζηνκεξέο. Μπνξνχλ λα είλαη κνλνεμειαζκέλα ή ζπλεμειαζκέλα θαη πιεξνχλ ηνλ θαλνληζκφ UNI Αληέρνπλ ηέιεηα ππφ αθξαίεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο (απφ -30 ν C έσο +85 ν C). Τν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε ηδηαίηεξα πςειή ειαζηηθή επαλαθνξά, θαζφηη ιάζηηρα, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη ζηε δνθηκή Σπκπίεζεο. Τα Elaprene ελδείθλπληαη επίζεο θαη γηα ρξήζεηο κε πδαηνδηαιπηέο βαθέο. 1. Πξνζδηνξηζκφο θνξηίνπ Θξαχζεο UNI Πξνζδηνξηζκφο πνζνζηηαίαο επηκήθπλζεο πξηλ ηε ζξαχζε UNI Πξνζδηνξηζκφο ζθιεξφηεηαο UNI Γηαθχκαλζε βάξνπο ASTMD Γηαθχκαλζε φγθνπ BMP/Labs. 6. Μπινθάξηζκα BMP/Labs. Δοκιμή Μπλοκαρίσματος Πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ε πξαγκαηηθή επίδξαζε ελφο ζπζηήκαηνο βαθήο ζε έλα παξέκβπζκα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αμηνινγεζεί -πέξα απφ ηελ φπνηα ηξνπνπνίεζε ησλ κεραληθψλ γλσξηζκάησλ- θαη ε φπνηα κεηαβνιή ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παξεκβχζκαηνο. Υπφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο, κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θαηλφκελα θνιιήκαηνο κεηαμχ ηνπ παξεκβχζκαηνο θαη ηνπ θχιινπ ηνπ θνπθψκαηνο. Τν θαηλφκελν απηφ είλαη γλσζηφ σο Μπινθάξηζκα. Η BMP έρεη αλαπηχμεη ηε δηθή ηεο κέζνδν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ Μπινθαξίζκαηνο, ιακβάλνληαο ππ φςε σο βαζηθέο παξακέηξνπο ην «ρξφλν», ηε «ζεξκνθξαζία» θαη ηελ «πίεζε ηεο επαθήο». Μέθοδος δοκιμής Μπλοκαρίσματος Έλα δείγκα επίπεδνπ παξεκβχζκαηνο πηέδεηαη αλάκεζα ζε δχν θνκκάηηα μχινπ βακκέλα κε βαθή αξαησκέλε κε λεξφ. Έλα βάξνο 150 grams/cm 2 ηνπνζεηείηαη ζην επάλσ κέξνο. Όιν καδί κπαίλεη ζην θνχξλν γηα 168 ψξεο ζηνπο +80 ν C. Καηά ηε δνθηκή δελ παξαηεξείηαη θαζφινπ θφιιεκα κεηαμχ ηνπ παξεκβχζκαηνο θαη ηνπ θνπθψκαηνο πνπ είλαη βακκέλν κε βαθή αξαησκέλε κε λεξφ. ELAPRENE 64 Τν πιηθφ απηφ είλαη έλα πνιπνιεθηληθφ παξάγσγν θη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζεξκνπιαζηηθψλ πιηθψλ. Ωο πιηθφ ζπγθνιιάηαη εχθνια θαη εθηηκάηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο θνπθσκάησλ PVC αθνχ ε ζπγθφιιεζε γίλεηαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε απηήλ ηνπ άθακπηνπ πξνθίι πνπ απνηειεί ην θνχθσκα. Ωζηφζν, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην πιηθφ δελ κπνξεί λα θνιιεζεί. Η επηινγή απηνχ ηνπ κίγκαηνο είλαη πξνηηκεηέα φηαλ νη ζπλζήθεο ρξήζεο είλαη αθξαίεο αθνχ ε εθαξκνγή είλαη ζίγνπξε απφ ηνπο -40 ν C σο ηνπο +130 ν C. Δίλαη ην απφιπηα ηδαληθφ πιηθφ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θνπθψκαηα ιαθαξηζκέλα κε βαθή αξαησκέλε κε λεξφ, θαζψο δελ πξνθχπηνπλ πνηέ πξνβιήκαηα κπινθαξίζκαηνο.

4 EPDM Va.Le gruppo BMP Σεηξά πξντφλησλ απφ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ EPDM, κε ζπληνκνγξαθία «DU» θαη «CS» (δηεζηαικέλν EPDM). Πξνζθέξνπλ άξηζηα θπζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ κέγηζηα απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαλνληζκνχ UNI Έρνπλ ηέιεηα αληνρή ζηελ νμείδσζε, ηηο ππέξπζξεο αθηίλεο UV, θαη ηνπο αηκνζθαηξηθνχο παξάγνληεο γεληθά. Η θνξπθαία καιαθφηεηα ηνπ δηεζηαικέλνπ πιηθνχ επηηξέπεη κέγηζηε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηε ζχλδεζε. SILENE Η ζεηξά πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ ζηιηθφλεο κε ζπληνκνγξαθία «SI», πιεξεί ηνλ θαλνληζκφ UNI Τν πιηθφ απηφ ζεσξείηαη θνξπθή ζε φηη αθνξά ηηο επηδφζεηο. Δπηδεηθλχεη πςειή ειαζηηθή επαλαθνξά, πςειή αληνρή ζε αηκνζθαηξηθνχο παξάγνληεο, θη εμαζθαιίδεη πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο (απφ - 40 C έσο +100 C). Τα Silene επίζεο ελδείθλπληαη γηα εθαξκνγέο ζε επαθή κε δνκηθά ζθξαγίζκαηα ζηιηθφλεο. ESANYL Σεηξά πιηθψλ κε ζπληνκνγξαθία «Ν», βαζηζκέλα ζε πνιπακίδε 6,6 θαη εληζρπκέλα κε fibre glass ψζηε λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξαγσγή πξνθίι ζεξκηθήο θνπήο θαη γηα κεραληζκνχο θιεηδψκαηνο θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ. Παξνπζηάδεη άξηζηα ζεξκνκεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θάλεη εθηθηή ηελ παξαγσγή πξνθίι κε ζηελέο αλνρέο δηαζηάζεσλ.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ.

ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. ΆΓΓΔΛΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γξ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤΣΑΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΧΗ Η εξγαζία απηή αλαιχεη ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο "Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, είηα ζαλ άιιν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΣΔΓΑΝΩΗ. ΠΡΟΣΤΠΑ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ- ΥΡΗΔΙ Υξήζηνο Δπαγγειίνπ Αλαπιεξωηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Alfa Alfa Energy ABEE Ζιίαο Αινχπεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΑΡΠΟΣΣΑ ΑΝΣΧΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: Γξ. ΓΔΡΑΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μαηζαίνο Παπαδφπνπινο Μητανικός Παραγωγής και Γιοίκηζης Κεραμοσργία Βορείοσ Δλλάδος Α.Δ Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Οηθνινγία, Πξάζηλα θηίξηα, Βηνθιηκαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ύνθετων Μονωτικών Διακένων ςε Εναλλαςόμενη Σάςη

Μελέτη ύνθετων Μονωτικών Διακένων ςε Εναλλαςόμενη Σάςη ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΨΗΛΩΝ ΣΑΕΩΝ Μελέτη ύνθετων Μονωτικών Διακένων ςε Εναλλαςόμενη Σάςη Διπλωματική Εργαςία ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ

8. ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ Τ.Δ.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Επίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Εμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 8. ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΤΠΑΙΘΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΠΑΡΟΨΓΑΜΗ ΓΔΧΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μέθοδοι Παρασκευής ύνθετων Τλικών σε Αυτόκλειστο Υούρνο»

«Μέθοδοι Παρασκευής ύνθετων Τλικών σε Αυτόκλειστο Υούρνο» «Μέθοδοι Παρασκευής ύνθετων Τλικών σε Αυτόκλειστο Υούρνο» ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΘΕΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Διδάζκυν: κ. Σπακάκηρ Γεώπγιορ 2011 Μςζηηπίδος Εμμανοςέλα (ΑΜ 861) 1) Αναθέπεηε ηιρ διαθοπεηικέρ μεθόδοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΕΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΡΟΘΔΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΗΚΖ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΖ ΘΡΑΤΖ ΓΤΟ ΑΤΣΟΠΟΛΤΜΔΡΗΕΟΜΔΝΩΝ ΑΚΡΤΛΗΚΩΝ ΡΖΣΗΝΩΝ ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ.

ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ. ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ Δπίδξαζε ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ πάρνπο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα