Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ"

Transcript

1 Το Σχζδιο Νόμου για τθν "Εγκατάςταςθ Εκνικισ Υποδομισ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν Ανοικτισ Πρόςβαςθσ" και θ ςθμαςία του για τθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Τον Αφγουςτο του 2009 παρουςιάςτθκε και δόκθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ το ςχζδιο νόμου για τθν ανάπτυξθ ενόσ εκνικοφ δικτφου οπτικϊν ινϊν ανοικτισ πρόςβαςθσ. Το ςχζδιο νόμου εκπονικθκε από μία Ομάδα Εργαςίασ που απαρτίςτθκε από εξειδικευμζνουσ νομικοφσ και τεχνικοφσ ςυμβοφλουσ κακϊσ και ςτελζχθ τθσ αγοράσ και τθσ ΕΕΤΤ υπό τθν αιγίδα του τότε Γ. Γ. Επικοινωνιϊν και ςθμερινοφ προζδρου του ΔΣΑ και είχε επικεφαλισ τον ςθμερινό πρόεδρο τθσ ΕΕΤΤ. Ασ δοφμε καταρχιν τα βαςικά ςθμεία του ςχεδίου νόμου: Η ομάδα εργαςίασ επζλεξε να κινθκεί ςε τρεισ κυρίωσ άξονεσ ρφκμιςθσ: α) τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων διζλευςθσ για τθν εγκατάςταςθ οπτικϊν ινϊν ςε δθμόςια, δθμοτικά, ιδιωτικά και κοινόχρθςτα κτίρια, β) τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυνεγκατάςταςθσ του δικτφου οπτικϊν ινϊν ςε υπάρχουςεσ υποδομζσ δικτφων, και γ) τθν εξαςφάλιςθ τθσ ανοικτισ πρόςβαςθσ με τθ διευκόλυνςθ κάκε παρόχου ςτθ χριςθ τθσ υποδομισ αυτισ και τθν ικανοποίθςθ κάκε αιτιματοσ πολίτθ για πρόςβαςθ ςτισ νζεσ υπθρεςίεσ, με ταυτόχρονθ εξάλειψθ κάκε πικανότθτασ για ανάπτυξθ πρακτικϊν ςτρζβλωςθσ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ ςτθ ςχετικι αγορά. Σελίδα 1

2 Το ςχζδιο νόμου αφορά κυρίωσ ζνα μείηον καταςκευαςτικό ζργο, θ αξία και θ ωφζλεια του οποίου για το κοινωνικό ςφνολο και τθν επιχειρθματικι ανάπτυξθ ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια είναι ιςάξια με εκείνθ τθσ καταςκευισ εκνικϊν οδϊν για τθν πρόςβαςθ ςε κάκε περιοχι τθσ χϊρασ μασ. Τα αποτελζςματά του, βζβαια, εκτείνονται πζρα από το τοπίο των εκνικϊν υποδομϊν, αφοφ, παράλλθλα, και ωσ αναγκαία ςυνζπεια του ζργου αυτοφ, δθμιουργοφνται, ίςωσ για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, οι απαραίτθτεσ εκείνεσ ςυνκικεσ για τθ δθμιουργία μίασ πραγματικά απελευκερωμζνθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν όπου κάκε πάροχοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του κυρίαρχου παρόχου ΟΤΕ, κα ζχει τθν ευχζρεια να μιςκϊνει τμιμα τθσ οπτικισ ίνασ και να τθν ενεργοποιεί μετά από αίτθςθ του καταναλωτι, παρζχοντασ πραγματικά ανταγωνιςτικζσ υπθρεςίεσ φωνισ και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ υπθρεςίεσ αιχμισ ςε κάκε ςθμείο τθσ Ελλάδασ. Τα δίκτυα οπτικϊν ινϊν που κα καταςκευαςτοφν ςτισ τρεισ γεωγραφικζσ ηϊνεσ τθσ χϊρασ, όπωσ αυτζσ προκφπτουν μετά από ςχετικι οικονομοτεχνικι μελζτθ, κα ςυνιςτοφν ζνα εντελϊσ νζο δίκτυο, ανεξάρτθτο από το εγκατεςτθμζνο δίκτυο χαλκοφ και ολοκλθρωτικά «ουδζτερο» και τθ διαχείριςι του κα ζχει ζνασ ιδιωτικόσ φορζασ (είτε αυτόσ που το εγκατζςτθςε είτε τρίτοσ) που κα προκφπτει πικανϊσ από ςφμπραξθ δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα, ο οποίοσ, παρά το ότι δεν κα αποτελεί πάροχο, κα εποπτεφεται ςτθ λειτουργία του από τθν Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων για τθ διατιρθςθ των ςυνκθκϊν ελεφκερου ανταγωνιςμοφ ανάμεςα ςτουσ παρόχουσ. Πρόκειται δθλαδι για ζνα ζργο «κοινισ ωφζλειασ», ζνα ζργο που κα προςφζρει ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ τθσ αγοράσ τθν απαραίτθτθ πλατφόρμα ϊςτε να προςφζρουν ςτουσ χριςτεσ καινοτόμεσ υπθρεςίεσ ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. (Για να Σελίδα 2

3 εξομαλυνκοφν, μάλιςτα, τα κζματα κρατικισ επιδότθςθσ, θ επζνδυςθ του δθμοςίου κα μποροφςε να επιςτραφεί από τον φορζα διαχείριςθσ ενϊ και θ όποια επιδότθςθ μπορεί να περιοριςτεί μόνο προσ τον καταναλωτι (ςτον τερματικό του εξοπλιςμό). Με τα ωσ άνω δεδομζνα είναι εξίςου κατανοθτό το ότι ο κυρίαρχοσ πάροχοσ ΟΤΕ ιταν, τουλάχιςτον καταρχιν, αρκετά επιφυλακτικόσ ωσ προσ τθ ςκοποφμενθ ανάπτυξθ δικτφου οπτικϊν ινϊν, αφοφ επιςιμωσ μζχρι ςιμερα διλωνε πωσ δεν κεωρεί ότι ζχει ζρκει θ ϊρα να εγκαταλειφκεί το χάλκινο δίκτυό του για τθν παροχι των υπθρεςιϊν φωνισ και δεδομζνων από τουσ παρόχουσ και προωκεί το VDSL, μία καταρχιν - πιο οικονομικι λφςθ που όμωσ ζχει το μειονζκτθμα ότι δεν φτάνει μζχρι το άκρο του καταναλωτι και κα ζχει ξεπεραςτεί, ωσ τεχνολογία, ςε μία δεκαετία περίπου. Στθν πράξθ και το ςχζδιο νόμου ορίηει ότι θ αρχικι υποχρζωςθ του κάκε εκνικοφ φορζα διαχείριςθσ είναι να εγκαταςτιςει το δίκτυό του αρχικά είτε μζχρι το πεηοδρόμιο των κτιρίων ςτισ περιοχζσ που κα καλφψει είτε μζχρι τον οπτικό κατανεμθτι αυτϊν (εφόςον αυτόσ είναι ιδθ εγκατεςτθμζνοσ ςε κοινόχρθςτο χϊρο εντόσ του κτιρίου). Το ςχζδιο νόμου όμωσ κάνει ακόμα ζνα βιμα, το οποίο ίςωσ είναι και το πιο τολμθρό. Επιβάλλει τθ ςυνζχιςθ τθσ εγκατάςταςθσ οπτικισ ίνασ μζχρι το άκρο του χριςτθ κατά παρζκκλιςθ των όςων, τυχόν, ορίηει ο κανονιςμόσ των ςυνιδιοκτθτϊν ακόμα και αν τθν αίτθςθ υποβάλλει ο ενοικιαςτισ ενόσ διαμερίςματοσ. Αυτό, εξάλλου, είναι και το γενικότερο πνεφμα τθσ ρφκμιςθσ: το δικαίωμα κακενόσ να αιτείται και να απολαμβάνει υπθρεςίεσ τεχνολογικισ αιχμισ και μάλιςτα εγκακιςτϊντασ μία εντελϊσ νζα τθλεπικοινωνιακι ςφνδεςθ εντελϊσ ανεξάρτθτθ από αυτι του κυρίαρχου παρόχου. Σελίδα 3

4 Στο νόμο περιγράφονται οι διαδικαςίεσ εγκατάςταςθσ των οπτικϊν ινϊν ςε δθμόςια, κοινόχρθςτα και ιδιωτικά ακίνθτα κακϊσ και θ ρφκμιςθ για τθν τυχόν ςυνεγκατάςταςθ με υπάρχοντα δίκτυα (όχι μόνο τθλεπικοινωνιακά). Πιο ςυγκεκριμζνα παρζχεται θ δυνατότθτα ςτον φορζα εκμετάλλευςθσ να αςκεί δικαίωμα διζλευςθσ από ιδιωτικά και δθμόςια ακίνθτα χωρίσ να καταβάλλει τζλθ διζλευςθσ αλλά αφοφ λάβει Άδειασ Εγκατάςταςθσ από τθ Διοίκθςθ. Στο άρκρο 8 ορίηεται θ διαδικαςία ςφνδεςθσ των Χρθςτϊν με τθν Υποδομι για τθν οποία, κατ εξαίρεςθ, δεν απαιτείται απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των ιδιοκτθτϊν, ακόμα και αν υφίςταται ειδικι αντίκετθ πρόβλεψθ ςτον κανονιςμό ςχζςεων τθσ ςυνιδιοκτθςίασ. Το δικαίωμα λοιπόν ςτθν πρόςβαςθ ςτο δίκτυο των υπθρεςιϊν νζασ γενιάσ μζςω του δικτφου οπτικϊν ινϊν γίνεται ζνα ατομικό δικαίωμα, τθν άςκθςθ του οποίου δεν μπορεί να εμποδίςει ι να περιορίςει θ βοφλθςθ των τυχόν ςυνοίκων ι ιδιοκτθτϊν. Στο άρκρο 11 ειςάγεται μία από τισ ςθμαντικότερεσ ρυκμίςεισ του Σχεδίου Νόμου θ οποία αφορά και επθρεάηει το ςφνολο τθσ τθλεπικοινωνιακισ αγοράσ. Σφμφωνα με το άρκρο αυτό απαγορεφεται ο φορζασ αυτόσ «να αςκεί οποιαδιποτε δραςτθριότθτα Παρόχου Δικτφου Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν ι Παρόχου Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν, όπωσ επίςθσ να ελζγχει ι να ελζγχεται από επιχείρθςθ που αςκεί οποιαδιποτε δραςτθριότθτα Παρόχου Δικτφου Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν ι Παρόχου Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν ι είναι ςυνδεδεμζνθ με αυτόν επιχείρθςθ με τθν ζννοια που ορίηεται ςτο άρκρο 42ε του ΚΝ 2190/1920». Σελίδα 4

5 Η βαςικότατθ αυτι ρφκμιςθ ςτοχεφει και αναδεικνφει το γεγονόσ ότι ο φορζασ αυτόσ αποτελεί ουςιαςτικά και τυπικά τον εγκαταςτάτθ μιασ εκνικισ υποδομισ πακθτικϊν οπτικϊν ινϊν (dark fiber), που κα εκμιςκϊνει τμιματά τθσ ςε Παρόχουσ Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και δεν κα δφναται να κάνει χριςθ αυτϊν για τθν παροχι τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ καταναλωτζσ. Τα δίκτυα οπτικϊν ινϊν που κα αναπτυχκοφν αποτελοφν ζνα μοχλό ανάπτυξθσ επιχειριςεων και υπθρεςιϊν και ταυτόχρονα κα αποτελοφν ζνα εξελιγμζνο τθλεπικοινωνιακό δίκτυο. Οιαδιποτε εξάρτθςι τουσ από παρόχουσ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν κα ζπρεπε κατ ανάγκθ να προκαλζςει όχι απλά λογιςτικό αλλά και λειτουργικό διαχωριςμό τθσ επιχείρθςθσ, ϊςτε να μειωκεί ςθμαντικά ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ πρακτικϊν περιοριςτικϊν του ανταγωνιςμοφ. Η υποδομι που αναπτφςςεται είναι, αναμφιςβιτθτα, κρίςιμθ τόςο για τθν αγορά των τθλεπικοινωνιϊν όςο και τθ γενικότερθ οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ και για το λόγο αυτό ςκοπόσ του νόμου δεν είναι θ δθμιουργία ενόσ ακόμα κρατικοφ μονοπωλίου αλλά θ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε δίκτυα τεχνολογίασ αιχμισ για κάκε φορζα που εμπλζκεται ςτισ υπθρεςίεσ περιεχομζνου, δεδομζνων και θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Για τουσ ίδιουσ εξάλλου λόγουσ κεςπίηεται και θ υποχρζωςθ του φορζα διαχείριςθσ «να παρζχει ςυνεγκατάςταςθ ςτισ Κεντρικζσ Εγκαταςτάςεισ Κατανεμθτϊν του, ςε κάκε Πάροχο Δικτφου Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν». Από τθν εν ςυντομία παράκεςθ των κυριοτζρων άρκρων του Σχεδίου Νόμου γίνεται φανερό ότι με αυτό επιχειρείται μία «επανάςταςθ» ςτθν αγορά των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν. Ζννοιεσ, όπωσ θ ςφγκλιςθ των τεχνολογιϊν και το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε αυτζσ, κα καταςτοφν πράξθ μζςω δικτφων αιχμισ ικανϊν να Σελίδα 5

6 μεταφζρουν δεδομζνα με μεγάλεσ ταχφτθτεσ ακόμα και ςε απομακρυςμζνα τμιματα τθσ επικράτειασ μζςω του δικτφου οπτικϊν ινϊν και τθσ αςφρματθσ τεχνολογίασ. Εξάλλου το ςχζδιο νόμου αυτό αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ κυρίωσ τθσ περιφζρειασ και για το λόγο αυτό πζρα από το δίκτυο ςκοτεινισ ίνασ ο νόμοσ δεν προςδιορίηει οφτε περιορίηει τισ τεχνολογίεσ που είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν για τθν παροχι υπθρεςιϊν νζασ γενιάσ. Γιατί FTTH; Κάποιοι ζχουν ιδθ πει ότι ίςωσ είναι υπερβολικό να εγκαταςτακεί ζνα δίκτυο τόςο εξελιγμζνο για υπθρεςίεσ που χρειάηονται πολφ μικρότερεσ ταχφτθτεσ και εφροσ ηϊνθσ (bandwidth). Όμωσ αυτό που πρζπει να χαρακτθρίηει ζνα δίκτυο που προορίηεται να καλφψει τισ τθλεπικοινωνιακζσ (και όχι μόνο) ανάγκεσ μίασ ςφγχρονθσ χϊρασ για τα επόμενα είκοςι ζτθ είναι ακριβϊσ αυτό, ζνα δίκτυο ικανό να αντεπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ που κα υπάρχουν ακόμα και μετά από τόςα χρόνια. Και μάλιςτα χωρίσ τα προβλιματα που παρατθροφμε ςιμερα ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και τισ ςτρεβλϊςεισ που παρατθροφνταν επί χρόνια ςτθν εκνικι αγορά. Και ςε όςουσ βιάηονται να κεωριςουν ότι ςε περιόδουσ κρίςθσ αυτό ίςωσ αποτελεί μία πολυτζλεια θ απάντθςθ ζρχεται από χϊρεσ όπωσ θ Φιλανδία και θ Σουθδία οι οποίεσ ςτιριξαν τθν ενδυνάμωςθ του εκνικοφ τουσ προϊόντοσ ςε εκατοντάδεσ μικρομεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ που μπόρεςαν να καταςτιςουν γνωςτά τα προϊόντα τουσ ςτθν παγκόςμια αγορά μζςω τθσ ανάπτυξθσ θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων και καινοτόμων υπθρεςιϊν νζασ γενιάσ. Στθν Ε.Ε. ζωσ το τζλοσ του Σελίδα 6

7 2012 πάνω από 19εκ νοικοκυριά κα είναι ςυνδεδεμζνα ςε δίκτυα Ftth, που ςθμαίνει πάνω από το 10% ςε όλθ τθν Ε.Ε 1. Μάλιςτα, ςε χϊρεσ όπωσ θ Σλοβενία, θ Σουθδία, θ Δανία, θ Νορβθγία, θ Φιλανδία, θ Πορτογαλία και θ Σλοβακία οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ κα ξεπεράςουν το 20% ςε διείςδυςθ ςτισ εκνικζσ αγορζσ ζωσ το Σε όλεσ αυτζσ τισ χϊρεσ (όπωσ και γενικότερα) ο κυρίαρχοσ πάροχοσ δεν αναμζνεται να θγείται τθσ ςχετικισ αγοράσ. Το πιο ςθμαντικό όμωσ (και ςυνάμα εκπλθκτικό) ςτοιχείο τθσ αγοράσ των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, για τα επόμενα πζντε χρόνια, κα είναι θ τεράςτια ποικιλία προϊόντων και υπθρεςιϊν. Τα οφζλθ από τθν ανάπτυξθ δικτφου οπτικϊν ινϊν είναι πολλαπλά. Από μελζτεσ που ζχουν γίνει ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και τισ ΗΠΑ ζχει φανεί ότι θ ανάπτυξθ δικτφων Ftth μποροφν να δθμιουργιςουν τόςεσ κζςεισ εργαςίεσ όςεσ και ο κλάδοσ των καταςκευϊν 2. Πράγματι, κα αναπτυχκοφν διάφοροι τομείσ τθσ αγοράσ, από τισ καταςκευζσ και τθν ςυντιρθςθ τθσ υποδομισ, ζωσ τθν πϊλθςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, τθν ανάπτυξθ, διακίνθςθ και διαχείριςθ περιεχομζνου και τθ δθμιουργία κοινοτιτων μικρϊν επιχειριςεων ςτθν περιφζρεια. Στθν Σιγκαποφρθ το πακθτικό δίκτυο οπτικϊν ινϊν που αναπτφχκθκε ςε όλθ τθ χϊρα το 2007 άρχιςε ιδθ αποςβινει τα κόςτθ του. Στθν Στοκχόλμθ, λόγω του εκτεταμζνου δικτφου ftth, τα τελευταία δφο χρόνια ζχουν δθμιουργθκεί δεκάδεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν νζασ γενιάσ και οι τιμζσ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο οπτικϊν ινϊν είναι πολφ ανταγωνιςτικζσ. 1 Graham Finnie, Chief Analyst FTTH Council European FTTH Forecast, Dr. Raul Katz, Adjunct Professor, Division of Finance and Economics Columbia Business and SchoolDr. Stephan Suter, Project Leader, Polynomics AG ESTIMATING THE ECONOMIC IMPACT OF THE BROADBAND STIMULUS PLAN. Σελίδα 7

8 Επίςθσ, μελζτεσ ςτθ Σουθδία και τθ Βουλγαρία ζδειξαν ότι θ φπαρξθ δικτφου FTTH όχι απλά βοθκά ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ αλλά επιπλζον ενιςχφει τα ςχετικά μεγζκθ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. Για το λόγο αυτό εκτιμικθκε ότι θ χριςθ των δικτφων νζασ γενιάσ κα μειϊςει ςε εκνικό επίπεδο κατά 1,5% περίπου τα κόςτθ για τθν Ενζργεια, τισ Μεταφορζσ, τθν Εκπαίδευςθ και τθν Υγεία. Μόνο ςτο Η.Β. ζχει υπολογιςκεί ότι το κόςτοσ από τθν μθ προςζλευςθ ςτθν εργαςία τουσ των commuters (δθλαδι των εργαηόμενων που ηουν μακριά από τον τόπο εργαςίασ τουσ) είναι 600 εκ. λίρεσ τθν θμζρα. Η ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςτο τομζα τθσ τθλε-εργαςίασ, τθσ τθλε-εκπαίδευςθσ και τθσ τθλε-ιατρικισ, δίνει μία πραγματικι ϊκθςθ ςτθν εκνικι οικονομία αφοφ μειϊνονται τα κόςτθ μεταφοράσ και τα προβλιματα από τθν μετακίνθςθ χιλιάδων ανκρϊπων κακθμερινά για τισ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ ενϊ και οι ιδιωτικζσ εταιρείεσ εξοικονομοφν ζτςι κεφάλαια που επενδφουν ςτθν δραςτθριότθτα τουσ. Ομοίωσ ςθμαντικά είναι τα οφζλθ και για το περιβάλλον, βζβαια. Επιπλζον, όπωσ ζχει επανειλθμμζνα αποδειχκεί, το ρυκμιςτικό περιβάλλον για να επιτρζψει τθν ανάπτυξθ καινοτόμων υπθρεςιϊν και δικτφων κα πρζπει να αφιςει ςτουσ παρόχουσ τθν επιλογι για το ποιεσ υπθρεςίεσ και ςε ποιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ κα τισ παρζχουν. Η δθμιουργία λοιπόν ενόσ τεχνολογικά ουδζτερου εκνικοφ πακθτικοφ δικτφου οπτικϊν ινϊν ςθμαίνει ότι είναι, πλζον, ξεκάκαρα και ίδια τα ςχετικά κόςτθ για ΟΛΟΥΣ τουσ παρόχουσ (τα οποία εξάλλου ζχει υπολογιςτεί ότι δεν ξεπερνοφν εκείνα για τθν ςυνεγκατάςταςθ ςτον τοπικό βρόχο του κυρίαρχου παρόχου) χωρίσ εξαρτιςεισ και ςτρεβλϊςεισ. Ζτςι όλοι οι πάροχοι μποροφν να ςχεδιάςουν καλφτερα τα επιχειρθματικά τουσ πλάνα και να Σελίδα 8

9 επικεντρϊνονται ςτον ανταγωνιςμό των υπθρεςιϊν νζασ γενιάσ και όχι ςτισ διαμάχεσ με τον κυρίαρχο πάροχο και τθ ρυκμιςτικι αρχι. Γιατί FTTH και όχι VDSL; Η ανάπτυξθ δικτφου VDSL τον μόνο που ωφελεί είναι τον κυρίαρχο πάροχο αφοφ ςτθν ουςία δεν εγκαταλείπεται ο χαλκόσ ςτο άκρο του καταναλωτι, που αυτόσ ελζγχει και κακυςτερεί θ ανάπτυξθ παράλλθλων κρίςιμων υποδομϊν, που απειλοφν το μονοπϊλιο του κυρίαρχου παρόχου ΟΤΕ ςτισ υποδομζσ. Η ανάπτυξθ δικτφου VDSL μεςοπρόκεςμα κα κοςτίςει λιγότερο από τθν ανάπτυξθ δικτφου Ftth, όμωσ θ Ελλάδα πρζπει να εκμεταλλευκεί το γεγονόσ ότι ζχει κακυςτεριςει τόςο πολφ από άποψθ υποδομϊν και δικτφων και να προςπεράςει τα μεταβατικά ςτάδια θλεκτρονικϊν υποδομϊν, όπωσ αυτό τθσ VDSL. Ζχοντασ υπόψθ τισ ςτρεβλϊςεισ του παρελκόντοσ και τισ κακυςτεριςεισ θ δθμιουργία του δικτφου ftth αναμζνεται ότι κα προκαλζςει μία ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν διείςδυςθ των υπθρεςιϊν νζασ γενιάσ και μάλιςτα χωρίσ τα προβλιματα που εμφανίςτθκαν ςτθν απελευκζρωςθ των τθλεπικοινωνιϊν και τθν εξάρτθςθ από το δίκτυο του κυρίαρχου παρόχου. Τα προβλιματα για το VDSL είναι ιδθ μεγάλα. Στθ Γερμανία ο κυρίαρχοσ πάροχοσ εγκατζλειψε τα ςχζδια του για ανάπτυξθ δικτφου FTTH όταν θ Ε. Επιτροπι ηιτθςε τθν κατάργθςθ τθσ ρυκμιςτικισ αςυλίασ που υποςχζκθκε το γερμανικό κράτοσ ςτον κυρίαρχο πάροχο, ςφμφωνα με τθν οποία αυτόσ δεν κα υποχρεοφτο να ανοίξει το δίκτυο Ftth ςτουσ ανταγωνιςτζσ του. Ο ΟΤΕ κακυςτερεί τθν ανάπτυξθ του δικτφου του παρά τισ εδϊ και τρία χρόνια ςυνεχείσ εξαγγελίεσ του. Για τον ΟΤΕ αποτελεί πρόβλθμα θ πρόκεςθ τθσ ΕΕΤΤ να παρζμβει ρυκμιςτικά ςτθν παροχι των ςχετικϊν Σελίδα 9

10 υπθρεςιϊν ϊςτε να διαςφαλίςει ότι δεν κα γίνει κατάχρθςθ τθσ δεςπόηουςασ κζςθσ του απζναντι ςτουσ εναλλακτικοφσ παρόχουσ. Αυτό δεν τον εμποδίηει, βζβαια, να λειτουργεί και επεκτείνει ζνα «πιλοτικό» πρόγραμμα που ςιγά ςιγά αποκτά όλο και περιςςότερουσ ςυνδρομθτζσ. Η άποψθ ότι θ ανάπτυξθ τζτοιων δικτφων, όπωσ το δίκτυο FTTH κα πρζπει να είναι ζργο των μόνων παρόχων που αντζχουν οικονομικά, δθλαδι των κυρίαρχων παρόχων ενζχει τον κίνδυνο να φτάςουμε ςτο ςθμείο, όπωσ ςτθ Γερμανία, όπου τελικά οφτε VDSL δίκτυο ζχει αναπτυχκεί, όπωσ είχε αναγγελκεί πριν από 2 χρόνια, οφτε ςαφισ προοπτικι για το FTTH υπάρχει. Πρζπει να αποφευχκοφν φαινόμενα όπωσ θ γενικότερθ κακυςτζρθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςτθ χϊρασ μασ. Υπενκυμίηω ότι πριν από δζκα χρόνια ςτισ αρχζσ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ, όταν όλθ θ Ευρϊπθ και οι ΗΠΑ είχαν ευρυηωνικά δίκτυα μεγάλων ταχυτιτων ςτθν Ελλάδα διαφθμιηόταν ωσ τεχνολογία αιχμισ το ISDN! Αυτό που πρζπει να γίνει κατανοθτό είναι ότι όςο νωρίτερα λειτουργιςει αποτελεςματικά ο ανταγωνιςμόσ ςτθν αγορά των θλεκτρονικϊν δικτφων επικοινωνίασ και των υπθρεςιϊν νζασ γενιάσ τόςο πολλαπλάςια κα είναι τα οφζλθ για τουσ εμπλεκόμενουσ. Η ςθμαςία που αποκτά ςτισ ςθμερινζσ αγορζσ (τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο) θ ανάπτυξθ δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν νζασ γενιάσ μπορεί να παραλλθλιςτεί μόνο με τθν ανάπτυξθ εκνικοφ οδικοφ δικτφου, διότι και τα δφο αποτελοφν βαςικοφσ άξονεσ τθσ ανάπτυξθσ. Τα οφζλθ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ βρίςκονται όταν ο ςτόχοσ είναι μακροπρόκεςμοσ. Η επιλογι ανάπτυξθσ δικτφων νζασ γενιάσ με μεγάλο χρονικό ορίηοντα, προςφζρει μία πιο αςφαλι προοπτικι (και Σελίδα 10

11 μία μεγάλθ ευκαιρία) για τθν επιχειρθματικότθτα ςε διάφορεσ βακμίδεσ και τθν επαρκι ςτιριξθ τθσ τοπικισ αλλά και τθσ εκνικισ οικονομίασ. Σελίδα 11

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 ΤΣΔ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το παρόν αποτελεί το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» 3.1. Λιμάνι Θεςςαλονίκησ Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι από τθ γεωγραφικι του κζςθ θ καλάςςια πφλθ τθσ Βαλκανικισ ενδοχϊρασ και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα

χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα Περιεχόμενα 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικοφ σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας - 2-1.1 Διεθνζσ Περιβάλλον λειτουργίασ τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ - 2-1.2

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: Διερεφνθςθ Κοινωνικϊν Ανιςοτιτων ςε Ρλθκυςμό Μεταναςτϊν: Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςτο Ρεριφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα