ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 992/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /28-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 992/2014"

Transcript

1 ΝΡΗΕ ΣΟ ΔΔΚΥΟ ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΠΕΡΦΕΡΕ ΘΕΣΣΛΣ ΟΚΟΝΟΜΚΗ ΕΠΡΟΠΗ ΠΡΚΚΟ ο /8-8- ΠΟΦΣΗ / ΘΕΜ: ο ποτελέσματα πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τα δρομολόγια taxi του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού που κηρύχτηκαν άγονα (αρ. / διακήρυξη) ΝΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΛΡ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΝΕΣ. Κρανιάς Βασίλειος. Δεσπόπουλος Κων/νος. ργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη. Γακόπουλος ρήστος 5. Σιδερόπουλος ρήστος (αναπληρωματικό μέλος) 6. Ψαχούλας Ορέστης 7. Λιακούλη Ευαγγελία 8. Μεργιαλής Δημήτριος πουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. γοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η ντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο παρ. & βάσει της απόφασης του πρακτικού /-- της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 8 υγούστου και ώρα 5: μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 7/7-8- του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75,76 και 77 του Ν.85/. Η ντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. ργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η Εισηγητρια του θέματος αυτού κ. Κολυνδρίνη-αλαστάρα, ντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ 557/6-8- έγγραφο της Δ/νσης Δ/κου-Οικονομικού Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη:. ις διατάξεις του Ν. 85/ (ΦΕΚ 87 ) «Νέα ρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης και της ποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».. ις διατάξεις του Ν.86/5 (ΦΕΚ /..5) «Προμήθειες του Δημοσίου ομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».. ις διατάξεις του Ν. /5 (ΦΕΚ / /..5) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. /5 (ΦΕΚ 7 /--5) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων

2 κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως συμπληρώθηκε με την αρ. 77/7 (ΦΕΚ 67/τ.Β /.8.7) Κοινή απόφαση των Υπουργών νάπτυξης και Επικρατείας.. ις διατάξεις του Ν.58/7 (ΦΕΚ 68 /--7) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό ύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη του Ν.8/.. (ΦΕΚ A 6) Άρθρο 6 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» 5. ις διατάξεις του Ν. 86/ (ΦΕΚ /.7.) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 6. ις διατάξεις του Ν. 886/ (ΦΕΚ 7) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων» 7. ις διατάξεις του Ν. /(ΦΕΚ //5..) περί σύστασης Ενιαίας νεξάρτητης ρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 6/. 8. ο άρθρο 6 του Ν. / (ΦΕΚ 6//7..) και των σχετικών εγκυκλίων και αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης.. ις διατάξεις του Ν. 7/ (ΦΕΚ 85 /--) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας /5/ΕΚ».. ις διατάξεις του Ν. 7/ (ΦΕΚ /8-6-) «ρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας /8/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει.. ις διατάξεις του Π.Δ. 6/7 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας /8/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει.. ις διατάξεις του Π.Δ. 8/7 (ΦΕΚ 5 /.7.7) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».. ις διατάξεις του Π.Δ. / (ΦΕΚ /..) «νάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». ις διατάξεις του Π.Δ. / (ΦΕΚ / /7..) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας». 5. ην αριθμ. Π/ 8/ (ΦΕΚ Β /--) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου νάπτυξης, νταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.. των Υπουργών Οικονομικών Εθνικής Άμυνας Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νάπτυξης, νταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων Υγείας Δημόσιας άξης και Προστασίας του Πολίτη Ναυτιλίας και ιγαίου. 6. α άρθρα 7 & του Ν. 8/ (ΦΕΚ 6/ /6--) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος - ( 7)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 7. ην αριθμ. /-6- (ΦΕΚ Β /-6-) Κ.Υ.. των Υπουργών Οικονομικών Εσωτερικών νάπτυξης, νταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και θλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 8. ην αριθμ. 7/-- (ΦΕΚ 56/Β ) Κ.Υ.. «Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. /-6- (ΦΕΚ Β /-6-».. ον Οδηγό ενεργειών των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων σχολικού έτους - σύμφωνα με την Κ.Υ.. /-6- (ΦΕΚ Β ) του Υπουργείου Εσωτερικών.. ο αριθμ. 866/5-7- έγγραφο για τη Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους - σύμφωνα με την Κ.Υ.. /-6- (ΦΕΚ Β ) του Υπουργείου Εσωτερικών.. ις διατάξεις του άρθρου του Ν. 8/.. (ΦΕΚ 85/ ) που αναφέρεται στη μεταφορά μαθητών.

3 . ην αριθμ. 5 (5/7--) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.. αρ. /-6- (ΦΕΚ Β )».. ις διατάξεις του άρθρου του Ν. 7/.7. (ΦΕΚ 7/ ) που αναφέρεται στη μεταφορά μαθητών & την σχετική εγκύκλιο (με αριθμ. πρωτοκ. 6/.7.).. ην αρ. 5/6.. (ΦΕΚ66/Β/..) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας Δωροθέα Κολυνδρίνη. - αλαστάρα. 5. ην αριθμ. /.. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης ) για την πραγματοποίηση της δαπάνης. 6. ην αριθμ./ διακήρυξη της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τα σχολικά έτη -5 & αριθμ. 88/-7- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «περί αποτελεσμάτων ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για τα σχολικά έτη -5 & 5-6», με την οποία μεταξύ των άλλων εγκρίθηκε και η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τα άγονα δρομολόγια του ανωτέρω διαγωνισμού και μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού επαναληπτικού διαγωνισμού. 8. την αρ.55/5-8- & συμπληρωματική 58/7.8. πρόσκληση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τα δρομολόγια Ε.Δ.. μεταφορικών μέσων (taxi) του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού αρ./ διακήρυξη που κηρύχτηκαν άγονα.. α Πρακτικά, & της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού που αναφέρονται στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

4 ΠΡΘΕΣΗ ΠΡΚΚΩΝ ο, ο, ο Π Ρ Κ Κ Ο ο Στο Βόλο στις υγούστου, ημέρα ρίτη και ώρα. συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ.5/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα δρομολόγια του ανοιχτού διαγωνισμού που κήρυχτηκαν άγονα (αρ./ διακήρυξη), χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους : α) Λιάτζουρα νδρονίκη, κλάδου Ε Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη του μήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, β) την αναπληρώτρια της Παύλου Νικόλ, Βασιλείου λεξάνδρα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη του μήματος Προσωπικού Μισθοδοσίας της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού και γ) την αναπληρώτρια του Στασινού Νικολάου, Μορφογιάννη Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλο του μήματος Προμηθειών της ανωτέρω Δ/σης. Παρά το γεγονός ότι απουσίαζαν τα δύο τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της πενταμελούς επιτροπής, η συνεδρίαση συνεχίστηκε κανονικά, ώστε να παρθεί απόφαση κατά πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.8/7(Άρθρο & που αναφέρονται στην επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού). Σκοπός της επιτροπής ήταν η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με την αρ.55/5-8- και της συμπληρωματικής αυτής (αρ.πρωτ.58/7-8-) πρόσκλησης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τα δρομολόγια Ε.Δ.. μεταφορικών μέσων (taxi) του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού (αρ./ διακήρυξη) που κήρυχτηκαν άγονα, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αρ.88/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Θεσσαλίας. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Μαγνησίας & Σποράδων έντεκα () προσφορές (ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ρίτη -8- και ώρα :). Οι προσφορές αφού αποσφραγίστηκαν, μονογράφηκαν και κρίθηκαν στο σύνολο τους άρτιες και πλήρεις ως προς τη δομή και το περιεχόμενο τόσο των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων, όσο και των οικονομικών τους προσφορών, οι οποίες υποβλήθησαν σύμφωνα με το ΠΡΡΗΜ της αρ.55/5-8- πρόσκλησης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τα δρομολόγια taxi του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού (αρ./ διακήρυξη) που κηρύχτηκαν άγονα. Δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα δρομολόγια με α/α :..Γ.ΘΕΟΔΩΡΟ-ΓΥΡΝΗ και.7.νηεσ- ΣΟΥΡΠΗ του Δήμου λμυρού,.8.ργλση-ο του Δήμου Ν.Πηλίου και 5..ΝΜΟΥΡΗ-ΜΟΥΡΕΣ του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος της αρ. 55/5-8- πρόσκλησης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τα δρομολόγια taxi του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού (αρ./ διακήρυξη) που κήρυχτηκαν άγονα. Για τα υπόλοιπα δρομολόγια της ανωτέρω πρόσκλησης, τα προσφερόμενα τις % ποσοστά έκπτωσης ανά αντίστοιχο δρομολόγιο, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα, ανά υποψήφιο (με αναφορά και του αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης): α/α ρ.πρωτ. Υποψήφιος Δρομολόγια προσφοράς (ΠΡΡΗΜ αρ.5/5.8. ) 568/6/6.8. ΠΡΣΝΗ ΡΣΝ % 5//.8. ΛΣΚΟΣ ΝΚΟΛΟΣ ΖΓΟΡ-ΝΕ ΩΝ % Ποσοστό έκπτωσης 5/8/8.8. ΚΟΥΚΟΥΛΣ ΚΩΝΣΝΝΟΣ.ΡΓΥΡΚ-ΚΛ ΝΕΡ.ΜΗΛΕΣ,Γ.ΘΝΣΟΣΠΝΚΩΝ-ΚΛ ΝΕΡ.ΚΛ ΝΕΡ- ΜΗΛΕΣ ΝΩ ΓΖΕ-Γ.ΡΔ,Γ.ΓΕΩΡΓΟ ΝΗΛΕΣ 57//.8. ΔΝΕΛΛΟΣ ΩΝΝΗΣ.ΚΛΜΟΣ,ΜΠΕΛΝ-ΡΓΛΣΗ.ΡΓΛΣΗ ΚΛΜΟΣ.ΡΓΛΣΗ-ΜΠΕΛΝ.ΡΓΛΣΗ-ΠΟΥ 5.ΛΕΦΟΚΣΡΟ,ΜΥΡΟΒΡΥΗ-ΡΓΛΣΗ % % % % 6% 7% 8% 8% %

5 5 58//.8. ΜΠΪΡΚΡΔΟΥ ΔΕΣΠΟΝ 6.ΡΓΛΣΗ-ΛΕΦΟΚΣΡΟ 6% 7.ΡΓΛΣΗ-ΞΝΟΒΡΥΣΗ %.ΡΓΛΣΗ-ΠΛΝΣ %.ΠΛΚ ΝΕΟΩΡΟΥ-ΝΕΟΩΡ % 5.ΝΕΟΩΡ-ΛΜΝΟΥ,ΚΛΜΚ % ΝΕ ΓΛΟΣ-ΣΟΥΠ,ΡΥΣΗ ΚΗ % 6 5//.8. ΠΠΥΛΟΥ ΡΛΜΟΣ 7 55//.8. ΚΡΜΠΣ ΠΕΡΟΣ.ΠΗΓΔ-ΠΕΛΕΟ.ΠΗΓΔ,ΛΕΥΚΗ-ΠΕΛΕΟ 5.ΠΕΛΕΟΣ ΠΗΓΔ 6.ΠΕΛΕΟΣ-ΛΕΥΚΗ,ΠΗΓΔ 8 5//.8. ΩΝΝΟΥ ΔΗΜΗΡΟΣ 55/5/.8. ΓΟΥΡΓΩΗΣ ΘΝΣΟΣ 55/6/.8. ΚΟΡΩΝΟΣ ΔΗΜΗΡΟΣ 558/7/.8. ΣΟΥΜΠΟΒΚΟΣ ΚΩΝΣΝΝΟΣ ΠΡΛ ΛΜΥΡΟΥ - ΛΜΥΡΟ ΜΗΛΕΣ, ΒΥΖΣ, Γ. ΒΛΣΟ, ΓΡ Ή ΕΡ.Γ.ΠΡΣΚΕΥΗΣ-Ν.ΩΝ Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι μειοδότες οι οποίοι πρόσφεραν το υψηλότερο τις % ποσοστό έκπτωσης επί του ανώτατου ημερησίου κόστους των αντίστοιχων δρομολογίων για τα οποία υπέβαλλαν προσφορά έχουν ως εξής : % % % % % % % % Δρομολόγια προσφοράς Ποσοστό έκπτωσης Συνολικό Κόστος δρομολογίου ( ημέρες) Μειοδότης ΖΓΟΡ-ΝΕ ΩΝ %.8, ΛΣΚΟΣ ΩΝΝΗΣ ΠΡΛ ΛΜΥΡΟΥ- ΛΜΥΡΟ %.88, ΩΝΝΟΥ ΔΗΜΗΡΟΣ Οι με α/α,,, 6, 7, προσφορές, με βάση τον ανωτέρω πίνακα, ήταν μοναδικές και δεν υπήρξαν άλλοι μειοδότες για τα αντίστοιχα δρομολόγια, συνέπεια ο πίνακας των μειοδοτών για τα υπόλοιπα δρομολόγια να διαμορφώνεται ως εξής : Δρομολόγια προσφοράς Ποσοστό έκπτωσης Συνολικό Κόστος δρομολογίου ( ημέρες) Μειοδότης ΝΕΥ ΦΠ.ΡΓΥΡΚ-ΚΛ ΝΕΡ %.7,6 ΚΟΥΚΟΥΛΣ.ΜΗΛΕΣ,Γ.ΘΝΣΟΣΠΝΚΩΝ-ΚΛ ΝΕΡ %.8,7 ΚΩΝΣΝΝΟΣ.ΚΛ ΝΕΡ- ΜΗΛΕΣ. ΝΩ ΓΖΕ-Γ.ΡΔ,Γ.ΓΕΩΡΓΟ ΝΗΛΕΣ.ΚΛΜΟΣ,ΜΠΕΛΝ-ΡΓΛΣΗ % % 6%.777,8.756,77.76,7 ΔΝΕΛΛΟΣ.ΡΓΛΣΗ ΚΛΜΟΣ 7%.7, ΩΝΝΗΣ 5

6 .ΡΓΛΣΗ-ΜΠΕΛΝ.ΡΓΛΣΗ-ΠΟΥ 5.ΛΕΦΟΚΣΡΟ,ΜΥΡΟΒΡΥΗ-ΡΓΛΣΗ 6.ΡΓΛΣΗ-ΛΕΦΟΚΣΡΟ 8% 8% % 6%.6,5.,.75,.656,78 ΝΕ ΓΛΟΣ-ΣΟΥΠ,ΡΥΣΗ ΚΗ %.8,5 ΠΠΠΥΛΟΥ ΡΛΜΠΟΣ.ΠΗΓΔ-ΠΕΛΕΟ %.,8 ΚΡΜΠΣ ΠΕΡΟΣ.ΠΗΓΔ,ΛΕΥΚΗ-ΠΕΛΕΟ %.7,77 5.ΠΕΛΕΟΣ ΠΗΓΔ %., 6.ΠΕΛΕΟΣ-ΛΕΥΚΗ,ΠΗΓΔ %.7,77 7.ΡΓΛΣΗ-ΞΝΟΒΡΥΣΗ %.5,5 ΜΠΡΚΡΔΟΥ.ΡΓΛΣΗ-ΠΛΝΣ %.5,5 ΔΕΣΠΟΝ.ΠΛΚ ΝΕΟΩΡΟΥ-ΝΕΟΩΡ %.88,5 5.ΝΕΟΩΡ-ΛΜΠΝΟΥ,ΚΛΜΚ %.88,77 ΜΗΛΕΣ, ΒΥΖΣ, Γ. ΒΛΣΟ, ΓΡ Ή ΕΡ.Γ.ΠΡΣΚΕΥΗΣ-Ν.ΩΝ %.,7 ΣΟΥΜΠΟΒΚΟΣ ΚΩΝΣΝΝΟΣ Η Επιτροπή μετά από αξιολόγηση των ανωτέρω οικονομικών προσφορών και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, α) Να γίνουν αποδεκτές όλες οι προσφορές ΓΝΩΜΟΔΟΕ β)για την ανάδειξη αυτών στους οποίους πρόκειται να γίνει κατακύρωση, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα: Δρομολόγια προσφοράς Ποσοστό έκπτωσης Συνολικό Κόστος δρομολογίου ( ημέρες)με ΦΠ Μειοδότης Δημος Βόλου ΖΓΟΡ-ΝΕ ΩΝ %., ΛΣΚΟΣ ΩΝΝΗΣ ΝΕ ΓΛΟΣ-ΣΟΥΠ,ΡΥΣΗ ΚΗ %.5, ΠΠΠΥΛΟΥ ΡΛΜΠΟΣ 6

7 ΜΗΛΕΣ, ΒΥΖΣ, Γ. ΒΛΣΟ, ΓΡ Ή ΕΡ.Γ.ΠΡΣΚΕΥΗΣ-Ν.ΩΝ %.5,8 ΣΟΥΜΠΟΒΚΟΣ ΚΩΝΣΝΝΟΣ Δήμος Νοτίου Πηλίου. ΡΓΥΡΚ-ΚΛ ΝΕΡ.ΜΗΛΕΣ,Γ.ΘΝΣΟΣΠΝΚΩΝ-ΚΛ ΝΕΡ.ΚΛ ΝΕΡ- ΜΗΛΕΣ. ΝΩ ΓΖΕ-Γ.ΡΔ,Γ.ΓΕΩΡΓΟ ΝΗΛΕΣ % % %.575,.6,6.8, ΚΟΥΚΟΥΛΣ ΚΩΝΣΝΝΟΣ %.85,6 7.ΡΓΛΣΗ-ΞΝΟΒΡΥΣΗ %.7,8.ΡΓΛΣΗ-ΠΛΝΣ.ΠΛΚ ΝΕΟΩΡΟΥ-ΝΕΟΩΡ % %.56,5.56,8 ΜΠΡΚΡΔΟΥ ΔΕΣΠΟΝ 5.ΝΕΟΩΡ-ΛΜΠΝΟΥ,ΚΛΜΚ %.586,.ΚΛΜΟΣ,ΜΠΕΛΝ-ΡΓΛΣΗ 6%.6,7.ΡΓΛΣΗ ΚΛΜΟΣ 7%.6,.ΡΓΛΣΗ-ΜΠΕΛΝ 8%.7, ΔΝΕΛΛΟΣ.ΡΓΛΣΗ-ΠΟΥ 8%.,66 ΩΝΝΗΣ 5.ΛΕΦΟΚΣΡΟ,ΜΥΡΟΒΡΥΗ-ΡΓΛΣΗ %.,6 6.ΡΓΛΣΗ-ΛΕΦΟΚΣΡΟ 6%.87,6 Δήμος λμυρού ΠΡΛ ΛΜΥΡΟΥ- ΛΜΥΡΟΣ %., ΩΝΝΟΥ ΔΗΜΗΡΟΣ.ΠΗΓΔ-ΠΕΛΕΟ %.7,5.ΠΗΓΔ,ΛΕΥΚΗ-ΠΕΛΕΟ %.55, ΚΡΜΠΣ 5.ΠΕΛΕΟΣ ΠΗΓΔ %.57,7 ΠΕΡΟΣ 6.ΠΕΛΕΟΣ-ΛΕΥΚΗ,ΠΗΓΔ %.55, ο Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αναγνώστηκε από τα μέλη της Επιτροπής, υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΕΠΡΟΠΗ. Λιάτζουρα νδρονίκη. Βασιλείου λεξάνδρα. Μορφογιάννη Σταυρούλα 7

8 Π Ρ Κ Κ Ο ο Στο Βόλο στις υγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα. συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ.5/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα δρομολόγια του ανοιχτού διαγωνισμού που κηρύχτηκαν άγονα (αρ./ διακήρυξη), χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους : α) Παύλου Νικόλ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλο του μήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού, β) Στασινό Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλο του μήματος Προμηθειών της ανωτέρω Δ/νσης και γ) Ναουμίδη ρήστο, υπάλληλο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παρά το γεγονός ότι απουσίαζαν τα δύο τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της πενταμελούς επιτροπής, η συνεδρίαση συνεχίστηκε κανονικά, ώστε να παρθεί απόφαση κατά πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.8/7 (Άρθρο & που αναφέρονται στην επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού). Σκοπός της επιτροπής ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, μετά το αρ. 55/-8- σχετικό έγγραφο του μήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων προς τους αναδόχους στους οποίους πρόκειται να γίνει κατακύρωση (σύμφωνα με την αρ.55/5-8- & συμπληρωματική 58/7.8. πρόσκλησης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τα δρομολόγια Ε.Δ.. μεταφορικών μέσων (taxi) του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού αρ./ διακήρυξη που κηρύχτηκαν άγονα, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αρ.88/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Θεσσαλίας). Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι από τους οκτώ συνολικά συμμετέχοντες (πλην του Παπαπαύλου αράλαμπου, Ε 7588 και ΦΜ 768), μόνο οι επτά υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (όπως αυτά αναφέρονται στην σχετ.5/5-8- πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού) και είναι οι εξής : / ΣΥΜΕΟΝΕΣ Διανέλλος ωάννης, Ε 75, ΦΜ 66 ωάννου Δημήτριος, Ε 77, ΦΜ Καράμπας Πέτρος, Ε 755, ΦΜ 577 Κουκούλιας Κωνσταντίνος, Ε 75, ΦΜ Λιάτσικος Νικόλαος, Ε 7, ΦΜ Μπαϊρακταρίδη Δέσποινα, Ε 786, ΦΜ 66 7 Στουμποβίκος Κωνσταντίνος, Ε 758,ΦΜ 5 α δικαιολογητικά κατακύρωσης των ανωτέρω συμμετεχόντων ως προς τη δομή και το περιεχόμενο τους ήταν άρτια και πλήρη, πλην αυτών με /, και 5, οι οποίοι κλήθηκαν τηλεφωνικά από την Επιτροπή και δεσμεύθηκαν ότι μέχρι και τη Δευτέρα 5 υγούστου θα υποβάλλουν τα ελλιπή δικαιολογητικά. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών συμφώνησε να συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα 5 υγούστου και ώρα., προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την κατακύρωση ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τα δρομολόγια Ε.Δ.. μεταφορικών μέσων (taxi) του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού (αρ./ διακήρυξη) που κηρύχτηκαν άγονα. ο Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αναγνώστηκε από τα μέλη της Επιτροπής, υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΕΠΡΟΠΗ. Παύλου Νικόλ. Στασινός Νικόλαος. Ναουμίδης ρήστος 8

9 Π Ρ Κ Κ Ο ο Στο Βόλο στις 5 υγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα. συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ.5/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα δρομολόγια του ανοιχτού διαγωνισμού που κηρύχτηκαν άγονα (αρ./ διακήρυξη), χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους : α) Λιάτζουρα νδρονίκη, κλάδου Ε Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη του μήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού, β) Στασινό Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλο του μήματος Προμηθειών της ανωτέρω Δ/νσης και γ) Ναουμίδη ρήστο, υπάλληλο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι απουσίαζαν τα δύο τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της πενταμελούς επιτροπής, η συνεδρίαση συνεχίστηκε κανονικά, ώστε να παρθεί απόφαση κατά πλειοψηφία, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.8/7 (Άρθρο & που αναφέρονται στην επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού). Σε συνέχεια του ου Πρακτικού, σκοπός της Επιτροπής ήταν η παραλαβή των ελλιπή δικαιολογητικών κατακύρωσης των συμμετεχόντων α) ωάννου Δημητρίου με ΦΜ68878, β) Κουκούλια Κωνσταντίνου με ΦΜ 7775 και γ) Λιάτσικου Νικολάου με ΦΜ καθώς και η γνωμοδότησή της για την ανάδειξη αναδόχων στους οποίους πρόκειται να γίνει κατακύρωση (μετά απο την αρ.55/5-8- & συμπληρωματική 58/7.8. πρόσκληση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων) για τα δρομολόγια Ε.Δ.. μεταφορικών μέσων (taxi) του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού (αρ./ διακήρυξη) που κηρύχτηκαν άγονα, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αρ.88/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Θεσσαλίας. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι στο σύνολο τους, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των συμμετεχόντων (μετά και το αρ. 55/-8- σχετικό έγγραφο του μήματος Προμηθειών της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων προς τους αναδόχους στους οποίους πρόκειται να γίνει κατακύρωση), ως προς τη δομή και το περιεχόμενο τους ήταν άρτια και πλήρη, πλην του Παπαπαύλου αράλαμπου, Ε 7588 και ΦΜ 768 (δεν υπέβαλλε δικαιολογητικά), με αποτέλεσμα το δρομολόγιο με α/α :. ΝΈ ΓΛΟΣ-ΣΟΥΠ,ΡΥΣΗ ΚΗ του Δήμου Βόλου να παραμείνει άγονο, όπως και τα δρομολόγια με α/α :..Γ.ΘΕΟΔΩΡΟ-ΓΥΡΝΗ και.7.νηεσ-σουρπη του Δήμου λμυρού,.8.ργλση-ο του Δήμου Ν.Πηλίου και 5..ΝΜΟΥΡΗ-ΜΟΥΡΕΣ του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος της αρ. 55/5-8- πρόσκλησης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τα δρομολόγια taxi του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού (αρ./ διακήρυξη) που κήρυχτηκαν άγονα, για τα οποία δεν υπεβλήθησαν προσφορές. Με βάση παραπάνω οι ανάδοχοι στους οποίους πρόκειται να γίνει κατακύρωση για τα δρομολόγια Ε.Δ.. μεταφορικών μέσων (taxi) του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού (αρ./ διακήρυξη) που κηρύχτηκαν άγονα, σύμφωνα με την αρ.55/5-8- πρόσκλησης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

10 ΠΝΚΣ ΠΡΟΕΡΟΥ ΔΓΩΝΣΜΟΥ ( ΦΟΡ ΓΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓ ΟΥ ΔΓΩΝΣΜΟΥ ( ΔΚΗΡΥΞΗ / ) ΜΗ ΔΠΛΟΥ ΜΟΛΟΓΟΥ ΥΠΟΛΟΓΣΜΟΥ=,5 ΔΡΟΜΟΛΟΓ & ΜΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΩΝ ΦΟΡΣ ΜΘΗΩΝ /ΘΜΣ & Β/ΘΜΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΩΡΚΗΣ ΡΜΟΔΟΗΣ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΛΜΥΡΟΥ, Ν. ΠΗΛΟΥ, ΖΓΟΡΣ - ΜΟΥΡΕΣΟΥ / ΣΟΛΚΗ ΜΟΝΔ & ΩΡ ΛΗΞΗΣ ΜΘΗΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟ ΝΗΠΓΩΓΕΟ ΔΗΜΟΚΟ ΓΥΜΝΣΟ ΛΥΚΕΟ ΜΟΝΟ Ή ΕΠΣΡΟΦ Η (ΩΡ ΝΩΡΗ ΣΗΣ) ΦΟΡΚΟ ΣΟ ΥΠΟΛΟΓ. ΓΣΟΥ ΚΟΣΟΥΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΚΡΗ ΕΜΦΟΡ ΛΜ ΜΟΝΗΣ ΔΔΡΟΜΗΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΗΣ ΓΛΗ ΕΚΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΚΡΗ ΕΚΟΣ ΠΟΛΗΣ ΓΛΗ ΩΜΟΔΡΟΜΟΣ ΜΚΡΗ ΩΜΟΔΡΟΜΟΣ ΓΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΛΜ ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΥ ΜΟΝΟΥ ΔΡΟΜ. ΡΘΜΟΣ ΜΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΣΟ ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ Κ.Υ.. /-6- ΝΕΥ Φ.Π.. Φ.Π.. ΡΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΩΝ ΝΩΕΡΟ ΚΟΣΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥ Φ.Π..(8..5) ΠΟΣΟΣΟ ΕΚΠΩΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΚΠΩΣΗΣ ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ ΝΕΥ Φ.Π.. ΝΩΕΡΟ ΣΥΝΟΛΚΟ ΝΕΥ ΦΠ ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ Φ.Π.. ΝΩΕΡΟ ΣΥΝΟΛΚΟ ME ΦΠ (για δρομ ) ΔΚΩΜ ΠΡΟΡΕΣΗΣ % ΝΔΟΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ο., (:, 5:, 6:5) Ν. ΓΛΟΥ ΕΕ ΕΔ. ΓΩΓΗΣ Ν. ΩΝΣ (:5 Ή :5), ο ΕΠΛ Ν.ΩΝΣ ΕΕ ΕΔ. ΓΩΓΗΣ Ν. ΩΝΣ (:5 Ή :5), ΕΕΕΕΚ (:) & ο ΕΔ.. (:) ΒΟΛΟΥ ΝΕ ΓΛΟΣ - ΣΟΥΠ, ΡΥΣΗ ΚΗ ΖΓΟΡ- Ν.ΩΝ ΜΗΛΕΣ, ΒΥΖΣ, Γ. ΒΛΣΟ, ΓΡ Ή ΕΡ.Γ.ΠΡΣ ΚΕΥΗΣ- Ν.ΩΝ ΜΟΝΟ :5 Ή : ΕΠΣΡΟΦΗ ΕΠΣΡΟΦΗ,,,,,68,,, 5,8 8,76, 7,, 7,8,, 86,8 7,5.8,7.5,7 % ΓΟΝΟ 5, 8,75.8,,6.,.6,8.67, %,86 85,.,7 6,5.5,8.,7 ΝΚ. ΛΣΚΟΣ ΔΗΜ. ΣΟΥΜΠΟΒΚ ΟΣ. ΔΗΜΟΣ ΛΜΥΡΟΥ ο. ΛΜΥΡΟΥ (5.) ΠΡΛ ΛΜΥΡΟΥ - ΛΜΥΡΟ ΕΠΣΡΟΦΗ 5: 7, 7,,6 8,,78.6,5 %,5 6,5.88, 8,75., 8,7 Δ.ΩΝΝΟΥ ΝΗΠΓΩΓΕΟ Γ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (:5) ΝΗΠΓΩΓΕΟ (5:5),. (:5 & :5) ΠΕΛΕΟΥ, Γ-Λ ΞΕΣ ΣΟΥΡΠΗΣ(:55) ΝΗΠΓΩΓΕΟ (5:5),. (:5 & :5) ΠΕΛΕΟΥ, Γ-Λ ΞΕΣ ΣΟΥΡΠΗΣ(:55) Γ. ΘΕΟΔΩΡΟ - ΓΥΡΝΗ ΠΗΓΔ - ΠΕΛΕΟ (νταπόκριση με το ΚΕΛ για Σούρπη) ΠΗΓΔ, ΛΕΥΚΗ - ΠΕΛΕΟ ΜΟΝΟ :5 ΕΠΣΡΟΦΗ : ΜΟΝΟ ΠΡΩ,7 5, 8, 5,57 5,57 7,5,,,,6 5,5 5,7 5,7,7,7,.7,76 ΓΟΝΟ.7,76 %,,.,8,.7,5 5,87.56, %,,6.7,77,5.55,,7 ΠΕ..ΚΡΜΠ Σ ΠΕ.ΚΡΜΠ Σ

11 5 6 7 ΝΗΠΓΩΓΕΟ (5:5),. (:5 & :5) ΠΕΛΕΟΥ, Γ-Λ ΞΕΣ ΣΟΥΡΠΗΣ(:55) ΝΗΠΓΩΓΕΟ ΠΕΛΕΟΥ (5:5-6:). ΣΟΥΡΠΗΣ (:, :, :5 Ή :). ΔΗΜΟΣ ΝΟΟΥ ΠΗΛΟΥ ΝΗΠΓΩΓΕΟ,., ΛΥΚΕΟ ΡΓΛΣΗΣ ΝΗΠΓΩΓΕΟ, ΡΓΛΣΗΣ (:5) ΛΥΚΕΟ ΡΓΛΣΗΣ (:) ΝΗΠΓΩΓΕΟ, ΡΓΛΣΗΣ ΝΗΠΓΩΓΕΟ, ΡΓΛΣΗΣ (:5) ΡΓΛΣΗΣ (6.5) ΡΓΛΣΗΣ (.5) ΡΓΛΣΗΣ (.5) ΝΗΠΓΩΓΕΟ ΡΓΛΣΗΣ(5: 5) ο. ΚΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (5:) ΠΕΛΕΟΣ - ΠΗΓΔ ΠΕΛΕΟΣ - ΛΕΥΚΗ, ΠΗΓΔ ΝΗΕΣ - ΣΟΥΡΠΗ ΚΛΜΟΣ, ΜΠΕΛΝ - ΡΓΛΣΗ ΡΓΛΣΗ - ΚΛΜΟΣ ΡΓΛΣΗ - ΜΠΕΛΝ ΡΓΛΣΗ - ΠΟΥ ΛΕΦΟΚΣΡ Ο, ΜΥΡΟΒΡΥΗ - ΡΓΛΣΗ ΡΓΛΣΗ - ΛΕΦΟΚΣΡ Ο ΡΓΛΣΗ - ΞΝΟΒΡΥΣΗ ΡΓΛΣΗ - Ο ΡΓΛΣΗ - ΠΛΝΣ ΡΓΥΡΚ - ΚΛ ΝΕΡ ΜΟΝΟ : ΜΟΝΟ 5:5-6: ΕΠΣΡΟΦΗ : Ή : ΜΟΝΟ ΠΡΩ ΜΟΝΟ :5 ΜΟΝΟ : ΜΟΝΟ : ΕΠΣΡΟΦΗ :5 ΜΟΝΟ 6:5 ΜΟΝΟ :5 ΜΟΝΟ :5 ΜΟΝΟ 5:5 ΕΠΣΡΟΦΗ 5:,,,,,58 5,7 5,7,7,7, 7, 7,,5 8,,8 6,5, 8,7 6,5 6,5,5 6,5 6,5,8,8 6,,,,,,,,7,7,,,8,, 7,75 5,5, 8, 8, 6,7 6,7 8,7 6,6 6,6,8,8 6,,,,,,75,, 8,5 8,5,,,,56,,87.7,88.56,.85,7.87,7.76,55.58,6.5,76.7,5.,66.758,87.8,7.,87.6,5 %,,.,,5 %,,6.7,77,5 ΓΟΝΟ.57,7 7,.55,,7 ΠΕ.ΚΡΜΠ Σ ΠΕ.ΚΡΜΠ Σ 6%, 5,.76,7 8,.6,7,.ΔΝΕΛΛΟΣ 7%,,.7,,.6, 8%,,.6,5,8.7, 8%,8,.,,78.,66 %,7,.75, 8,.,6 6%,7 5,.656,78 7,8.87,6 %,,.5,5 5,8.7,8 ΓΟΝΟ %,8 8,7.5,5,7.56,5 %,,.7,6,6.575,,86 7, 78,5 88,7 7, 8,6 6, 55,7.ΔΝΕΛΛΟΣ.ΔΝΕΛΛΟΣ.ΔΝΕΛΛΟΣ.ΔΝΕΛΛΟΣ.ΔΝΕΛΛΟΣ ΔΕΣΠ.ΜΠΡ ΚΡΔΟΥ ΔΕΣΠ.ΜΠΡ ΚΡΔΟΥ Κ.ΚΟΥΚΟΥΛ Σ

12 5 ο. ΚΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (:) ο. ΚΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (5:) ο ΝΗΠΓΩΓΕΟ ΝΩ ΓΖΕΣ (:5). ΦΕΩΝ (:5) ΝΗΠΓΩΓΕΟ (:),. (:5, :5, :) ΦΕΩΝ 5. ΔΗΜΟΣ ΖΓΟΡΣ - ΜΟΥΡΕΣΟΥ. ΣΓΚΡΔΣ (:5) ΜΗΛΕΣ, Γ. ΘΝΣΟΣ ΠΝΚΩΝ - ΚΛ ΝΕΡ ΚΛ ΝΕΡ - ΜΗΛΕΣ ΝΩ ΓΖΕ - Γ. ΡΔ, Γ. ΓΕΩΡΓΟ ΝΗΛΕΣ ΠΛΚ ΝΕΟΩΡΟΥ - ΝΕΟΩΡ ΝΕΟΩΡ - ΛΜΠΝΟΥ, ΚΛΜΚ ΝΜΟΥΡ Η- ΜΟΥΡΕΣ(ντ απόκριση με λεωφορείο) ΕΠΣΡΟΦΗ : ΜΟΝΟ 5: ΜΟΝΟ :5 ΕΠΣΡΟΦΗ :5 ΜΟΝΟ : ΕΠΣΡΟΦΗ,5,6, 8,5 7,,8, 6,8 8, 6,7 6,7 8,6 8,5 8,5 6,8 6,8 8,,6,6 8,8 6,6,76,,,,,7,,,7, 7,5 ΣΥΝΟΛΟ 67,5 758,7.668,.8,6.5,.55,6.6,.8,6 8.7,5 %,8 7,5.8,7,.6,6 %,6 6,.777,8 8,.8, %,6 6,.756,77 8,.85,6 %,7 6,5.88,5,5.56,8 %,,.88,77,7.586, ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ ΝΕΥ ΦΠ 56,8 ΓΟΝΟ ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ ΝΕΥ ΦΠ 65,78,,66 7,,7 57,6 Κ.ΚΟΥΚΟΥΛ Σ Κ.ΚΟΥΚΟΥΛ Σ Κ.ΚΟΥΚΟΥΛ Σ ΔΕΣΠ.ΜΠΡ ΚΡΔΟΥ ΔΕΣΠ.ΜΠΡ ΚΡΔΟΥ ΕΛΚΟ ΚΟΣΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΩΝ ΝΕΥ Φ.Π.. 58., Φ.Π.. % 7.56, ΕΛΚΟ ΚΟΣΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΩΝ Φ.Π.. 66.,5 ΔΚΩΜ ΠΡΟΡΕΣΗΣ %.5, ΣΥΝΟΛΚΟ ΚΟΣΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΠ 7.5,

13 Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών ΓΝΩΜΟΔΟΕ α) Για την ανάδειξη ως αναδόχων μεταφοράς μαθητών (σχετική η με αρ.55/5-8- πρόσκληση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τα δρομολόγια Ε.Δ.. μεταφορικών μέσων (taxi) του σχετικού ανοιχτού διαγωνισμού (αρ./ διακήρυξη) που κηρύχτηκαν άγονα, στους συμμετέχοντες που αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος β) Για την κήρυξη των δρομολογίων με α/α.,.,.7,.8 και 5. του ανωτέρω πίνακα, ως άγονα και γ)ην έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τα ανωτέρω πέντε άγονα δρομολόγια του σχετικού πρόχειρου διαγωνισμού. ο Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και αναγνώστηκε από τα μέλη της Επιτροπής, υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΕΠΡΟΠΗ. Λιάτζουρα νδρονίκη. Στασινός Νικόλαος. Ναουμίδης ρήστος

14 Ε Σ Η Γ Ο Υ Μ Σ Ε ην έγκριση: α. της Κατακύρωσης των δρομολογίων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τα δρομολόγια taxi του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού που κηρύχτηκαν άγονα (αρ. / διακήρυξη), σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, έως την ολοκλήρωση του σχετικού επαναληπτικού διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων οι οποίες θα ισχύσουν με την έναρξη του μεταφορικού έργου (και όχι πέραν της 8..5). β. της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τα πέντε (5) άγονα δρομολόγια του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού, όπως αυτά αναφέρονται στον προαναφερθέντα Πίνακα.

15 ΠΝΚΣ ΠΡΟΕΡΟΥ ΔΓΩΝΣΜΟΥ ( ΦΟΡ ΓΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓ ΟΥ ΔΓΩΝΣΜΟΥ ( ΔΚΗΡΥΞΗ / ) ΜΗ ΔΠΛΟΥ ΜΟΛΟΓΟΥ ΥΠΟΛΟΓΣΜΟΥ=,5 / ΔΡΟΜΟΛΟΓ & ΜΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΩΝ ΦΟΡΣ ΜΘΗΩΝ /ΘΜΣ & Β/ΘΜΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΩΡΚΗΣ ΡΜΟΔΟΗΣ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΛΜΥΡΟΥ, Ν. ΠΗΛΟΥ, ΖΓΟΡΣ - ΜΟΥΡΕΣΟΥ ΣΟΛΚΗ ΜΟΝΔ & ΩΡ ΛΗΞΗΣ ΜΘΗΜΩΝ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ο., (:, 5:, 6:5) Ν. ΓΛΟΥ ΕΕ ΕΔ. ΓΩΓΗΣ Ν. ΩΝΣ (:5 Ή :5), ο ΕΠΛ Ν.ΩΝΣ ΕΕ ΕΔ. ΓΩΓΗΣ Ν. ΩΝΣ (:5 Ή :5), ΕΕΕΕΚ (:) & ο ΕΔ.. (:) ΒΟΛΟΥ. ΔΗΜΟΣ ΛΜΥΡΟΥ ο. ΛΜΥΡΟΥ (5.) ΔΡΟΜΟΛΟΓΟ ΝΕ ΓΛΟΣ - ΣΟΥΠ, ΡΥΣΗ ΚΗ ΖΓΟΡ- Ν.ΩΝ ΜΗΛΕΣ, ΒΥΖΣ, Γ. ΒΛΣΟ, ΓΡ Ή ΕΡ.Γ.ΠΡΣ ΚΕΥΗΣ- Ν.ΩΝ ΠΡΛ ΛΜΥΡΟΥ - ΛΜΥΡΟ ΝΗΠΓΩΓΕΟ ΔΗΜΟΚΟ ΓΥΜΝΣΟ ΛΥΚΕΟ ΜΟΝΟ Ή ΕΠΣΡΟΦ Η (ΩΡ ΝΩΡΗ ΣΗΣ) ΜΟΝΟ :5 Ή : ΕΠΣΡΟΦΗ ΕΠΣΡΟΦΗ ΕΠΣΡΟΦΗ 5: ΦΟΡΚΟ ΣΟ ΥΠΟΛΟΓ. ΓΣΟΥ ΚΟΣΟΥΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΚΡΗ, 7, ΕΜΦΟΡ ΛΜ ΜΟΝΗΣ ΔΔΡΟΜΗΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΗΣ ΓΛΗ ΕΚΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΚΡΗ,, 7, ΕΚΟΣ ΠΟΛΗΣ ΓΛΗ, 7,8 ΩΜΟΔΡΟΜΟΣ ΜΚΡΗ ΩΜΟΔΡΟΜΟΣ ΓΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΛΜ,,, 7, ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΥ ΜΟΝΟΥ ΔΡΟΜ. ΡΘΜΟΣ ΜΟΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΣΟ ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ Κ.Υ.. /-6- ΝΕΥ Φ.Π.. Φ.Π..,,,68 5,8 8,76,, 86,8 7,5,6 ΡΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΩΝ 8,,78 ΝΩΕΡΟ ΚΟΣΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥ Φ.Π..(8..5) ΠΟΣΟΣΟ ΕΚΠΩΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΚΠΩΣΗΣ ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ ΝΕΥ Φ.Π.. ΝΩΕΡΟ ΣΥΝΟΛΚΟ ΝΕΥ ΦΠ ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ Φ.Π...8,7 ΓΟΝΟ.5,7 % ΝΩΕΡΟ ΣΥΝΟΛΚΟ ME ΦΠ (για δρομ ) 5, 8,75.8,,6.,.6,8.67, %,86 85,.,7 6,5.5,8.,7.6,5 %,5 6,5.88, 8,75., 8,7 ΔΚΩΜ ΠΡΟΡΕΣΗΣ % ΝΔΟΟΣΣ ΝΚ. ΛΣΚΟ Σ ΔΗΜ. ΣΟΥΜΠΟ ΒΚΟΣ Δ.ΩΝΝΟ Υ ΝΗΠΓΩΓΕΟ Γ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (:5) Γ. ΘΕΟΔΩΡΟ - ΓΥΡΝΗ ΜΟΝΟ :5,7 5, 8, 5,57 5,57 7,5.7,76 ΓΟΝΟ ΝΗΠΓΩΓΕΟ (5:5),. (:5 & :5) ΠΕΛΕΟΥ, Γ-Λ ΞΕΣ ΣΟΥΡΠΗΣ(:55) ΠΗΓΔ - ΠΕΛΕΟ (νταπόκριση με το ΚΕΛ για Σούρπη) ΕΠΣΡΟΦΗ :,,,,6 5,5.7,76 %,,.,8,.7,5 5,87 ΠΕΡ..ΚΡ ΜΠΣ 5

16 ΝΗΠΓΩΓΕΟ (5:5),. (:5 & :5) ΠΕΛΕΟΥ, Γ-Λ ΞΕΣ ΣΟΥΡΠΗΣ(:55) ΠΗΓΔ, ΛΕΥΚΗ - ΠΕΛΕΟ ΜΟΝΟ ΠΡΩ 5,7 5,7,7,7,.56, %,,6.7,77,5.55,,7 ΠΕΡ.ΚΡ ΜΠΣ 5 ΝΗΠΓΩΓΕΟ (5:5),. (:5 & :5) ΠΕΛΕΟΥ, Γ-Λ ΞΕΣ ΣΟΥΡΠΗΣ(:55) ΠΕΛΕΟΣ - ΠΗΓΔ ΜΟΝΟ :,,,,,58.7,88 %,,.,,5.57,7 7, ΠΕΡ.ΚΡ ΜΠΣ 6 ΝΗΠΓΩΓΕΟ ΠΕΛΕΟΥ (5:5-6:) ΠΕΛΕΟΣ - ΛΕΥΚΗ, ΠΗΓΔ ΜΟΝΟ 5:5-6: 5,7 5,7,7,7,.56, %,,6.7,77,5.55,,7 ΠΕΡ.ΚΡ ΜΠΣ 7. ΣΟΥΡΠΗΣ (:, :, :5 Ή :) ΝΗΕΣ - ΣΟΥΡΠΗ ΕΠΣΡΟΦΗ : Ή : 7, 7,,5 8,,8.85,7 ΓΟΝΟ. ΔΗΜΟΣ ΝΟΟΥ ΠΗΛΟΥ ΝΗΠΓΩΓΕΟ,., ΛΥΚΕΟ ΡΓΛΣΗΣ ΚΛΜΟΣ, ΜΠΕΛΝ - ΡΓΛΣΗ ΜΟΝΟ ΠΡΩ 6,5, 8,7 6,5 6,5,5.87,7 6%, 5,.76,7 8,.6,7,.ΔΝΕΛΛ ΟΣ ΝΗΠΓΩΓΕΟ, ΡΓΛΣΗΣ (:5) ΡΓΛΣΗ - ΚΛΜΟΣ ΜΟΝΟ :5 6,5 6,5,8,8 6,.76,55 7%,,.7,,.6,,86.ΔΝΕΛΛ ΟΣ ΛΥΚΕΟ ΡΓΛΣΗΣ (:) ΡΓΛΣΗ - ΜΠΕΛΝ ΜΟΝΟ :,,,,,,.58,6 8%,,.6,5,8.7, 7,.ΔΝΕΛΛ ΟΣ ΝΗΠΓΩΓΕΟ, ΡΓΛΣΗΣ ΡΓΛΣΗ - ΠΟΥ ΜΟΝΟ :,7,7,,,8.5,76 8%,8,.,,78.,66 78,5.ΔΝΕΛΛ ΟΣ 5 ΝΗΠΓΩΓΕΟ, ΡΓΛΣΗΣ (:5) ΛΕΦΟΚΣΡ Ο, ΜΥΡΟΒΡΥΗ - ΡΓΛΣΗ ΕΠΣΡΟΦΗ :5,, 7,75 5,5,.7,5 %,7,.75, 8,.,6 88,7.ΔΝΕΛΛ ΟΣ 6 ΡΓΛΣΗΣ (6.5) ΡΓΛΣΗ - ΛΕΦΟΚΣΡ Ο ΜΟΝΟ 6:5 8, 8, 6,7 6,7 8,7.,66 6%,7 5,.656,78 7,8.87,6 7,.ΔΝΕΛΛ ΟΣ 7 ΡΓΛΣΗΣ (.5) ΡΓΛΣΗ - ΞΝΟΒΡΥΣΗ ΜΟΝΟ :5 6,6 6,6,8,8 6,.758,87 %,,.5,5 5,8.7,8 8,6 ΔΕΣΠ.ΜΠ ΡΚΡΔ ΟΥ 8 ΡΓΛΣΗΣ (.5) ΡΓΛΣΗ - Ο ΜΟΝΟ :5,,,,,75.8,7 ΓΟΝΟ 6

17 ΝΗΠΓΩΓΕΟ ΡΓΛΣΗΣ(5 :5) ΡΓΛΣΗ - ΠΛΝΣ ΜΟΝΟ 5:5,, 8,5 8,5,.,87 %,8 8,7.5,5,7.56,5 6, ΔΕΣΠ.ΜΠ ΡΚΡΔ ΟΥ ο. ΚΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (5:) ΡΓΥΡΚ - ΚΛ ΝΕΡ ΕΠΣΡΟΦΗ 5:,,,56,,87.6,5 %,,.7,6,6.575, 55,7 Κ.ΚΟΥΚΟΥ ΛΣ ο. ΚΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (:) ΜΗΛΕΣ, Γ. ΘΝΣΟΣ ΠΝΚΩΝ - ΚΛ ΝΕΡ ΕΠΣΡΟΦΗ :,5,6, 8,5 7,,8.668, %,8 7,5.8,7,.6,6, Κ.ΚΟΥΚΟΥ ΛΣ ο. ΚΛΩΝ ΝΕΡΩΝ (5:) ΚΛ ΝΕΡ - ΜΗΛΕΣ ΜΟΝΟ 5:, 6,8 8, 6,7 6,7 8,6.8,6 %,6 6,.777,8 8,.8,,66 Κ.ΚΟΥΚΟΥ ΛΣ ο ΝΗΠΓΩΓΕΟ ΝΩ ΓΖΕΣ (:5) ΝΩ ΓΖΕ - Γ. ΡΔ, Γ. ΓΕΩΡΓΟ ΝΗΛΕΣ ΜΟΝΟ :5 8,5 8,5 6,8 6,8 8,.5, %,6 6,.756,77 8,.85,6 7, Κ.ΚΟΥΚΟΥ ΛΣ. ΦΕΩΝ (:5) ΠΛΚ ΝΕΟΩΡΟΥ - ΝΕΟΩΡ ΕΠΣΡΟΦΗ :5,6,6 8,8 6,6,76.55,6 %,7 6,5.88,5,5.56,8,7 ΔΕΣΠ.ΜΠ ΡΚΡΔ ΟΥ 5 ΝΗΠΓΩΓΕΟ (:),. (:5, :5, :) ΦΕΩΝ ΝΕΟΩΡ - ΛΜΠΝΟΥ, ΚΛΜΚ ΜΟΝΟ :,,,,,7.6, %,,.88,77,7.586, 57,6 ΔΕΣΠ.ΜΠ ΡΚΡΔ ΟΥ 5. ΔΗΜΟΣ ΖΓΟΡΣ - ΜΟΥΡΕΣΟΥ. ΣΓΚΡΔΣ (:5) ΝΜΟΥΡ Η- ΜΟΥΡΕΣ(ντ απόκριση με λεωφορείο) ΕΠΣΡΟΦΗ,,,7, 7,5.8,6 ΓΟΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 67,5 758,7 8.7,5 ΣΥΝΟΛΚΟ ΗΡΗΣΟ. ΚΟΣΟΣ ΝΕΥ ΦΠ 56,8 ΣΥΝΟΛΚΟ ΗΡΗΣΟ ΚΟΣΟΣ ΦΠ 65,78 ΕΛΚΟ ΚΟΣΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΩΝ ΝΕΥ Φ.Π.. 58., Φ.Π.. % 7.56, ΕΛΚΟ ΚΟΣΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΩΝ Φ.Π.. 66.,5 ΔΚΩΜ ΠΡΟΡΕΣΗΣ %.5, ΣΥΝΟΛΚΟ ΚΟΣΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΩΝ Φ.Π. 7.5, 7

18 Η ΟΚΟΝΟΜΚΗ ΕΠΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 76 του Ν.85/ περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. /7-- απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ./7-- απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΠΟΦΣΖΕ ΟΜΟΦΩΝ ην έγκριση: α. της Κατακύρωσης των δρομολογίων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, για τα δρομολόγια taxi του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού που κηρύχτηκαν άγονα (αρ. / διακήρυξη), σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα έως την ολοκλήρωση του σχετικού επαναληπτικού διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων οι οποίες θα ισχύσουν με την έναρξη του μεταφορικού έργου (και όχι πέραν της 8..5). β. της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τα πέντε (5) άγονα δρομολόγια του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού, όπως αυτά αναφέρονται στον προαναφερθέντα Πίνακα. Η απόφαση αυτή πήρε α/α Η ντιπρόεδρος Η Γραμματέας α μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής ργυροπούλου - Καλλιάρα Παπαστεργίου λίκη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Δεσπόπουλος Κων/νος Λάρισα 8/8/ Γακόπουλος ρήστος Σιδερόπουλος ρήστος Ψαχούλας Ορέστης Λιακούλη Ευαγγελία Μεργιαλής Δημήτριος 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 891/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 891/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 891/2014 ΘΕΜΑ: 17 ο Αποσφράγιση & αξιολόγηση οικονομικών προσφορών στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2014 ΘΕΜΑ 36 ο «Κατακύρωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /21-6-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2013 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση: α) πρακτικού Νο 1 Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΘΕΜΑ: 67 ο Εισήγηση για Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΔ7ΛΡ-ΟΥ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2014 ΘΕΜΑ: 83 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 4.375,60, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /30-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 709/2015 ΘΕΜΑ: 6 ο Αποτελέσματα του πρώτου σταδίου έλεγχος / αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 971/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9- ΑΠΟΦΑΣΗ 971/ ΘΕΜΑ 40 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 453/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 453/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /0--0 ΑΠΟΦΑΣΗ 5/0 ΘΕΜΑ: 68 ο Βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1060/2013 ΘΕΜΑ 28 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα 29/08/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2207 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 442/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: "ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα