Βηώζηκα Δπξπδσληθά Γίθηπα: Σπζηαηηθό ζηνηρείν κηαο ζύγρξνλεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βηώζηκα Δπξπδσληθά Γίθηπα: Σπζηαηηθό ζηνηρείν κηαο ζύγρξνλεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο"

Transcript

1 Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (INFOSTRAG) Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο, ΔΜΠ, Βηώζηκα Δπξπδσληθά Γίθηπα: Σπζηαηηθό ζηνηρείν κηαο ζύγρξνλεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο ΔΜΠ, Δπ. Σύκβνπινο ΚΔΓΚΔ Θόδσξνο Καξνύλνο, Δξεπλεηήο ΔΜΠ, Δπ. Σύκβνπινο ΚΔΓΚΔ Παλ. Παλαγησηόπνπινο, Δξεπλεηήο ΔΜΠ 1

2 Ση πεξηιακβάλεη ε παξνπζίαζε Απφ ην Ζξάθιεην (2006) ζην Ζξάθιεην (2009). Γηαηί ρξεηαδφκαζηε ηα επξπδσληθά δίθηπα; Ση παξαπάλσ πξνζθέξνπλ ηα επξπδσληθά δίθηπα ηεο επόκελεο γεληάο (νπηηθή ίλα ζην θηίξην ή ην ζπίηη/ ζπλδξνκεηή); Ση γίλεηαη ζηνλ θόζκν; Πξέπεη σο ρψξα λα επελδχζνπκε ζε απηά ζε ζπλζήθεο θξίζεο; Ση γίλεηαη ζηε ρώξα καο; Ση θάλεη ε ΚΔΓΚΔ. 2

3 1. Ση πξνζθέξεη επξπδσληθή πξφζβαζε Ζ επξπδσληθόηεηα αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη δνπιεύνπλ, κειεηνύλ/ εθπαηδεύνληαη, ελεκεξώλνληαη, επηθνηλσλνύλ, έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζηα πνιηηηζκηθά πξντόληα θ.α. Ζ αλάπηπμε ησλ γξήγνξσλ δηθηύσλ δηεπθνιχλεη θαη πξνσζεί ηε ρξήζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηώλ. Ηζνξξνπεκέλν παθέην παξεκβάζεσλ ηφζν ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο (παξνρή) φζν θαη ηεο δήηεζεο (π.ρ. θαηάξηηζε ρξεζηψλ). 3

4 Σν κήλπκα θιεηδί: ηελ επνρή καο επξπδσληθφηεηα παληνύ θαη γηα όινπο Ζ πξφζβαζε ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο θαη ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, ηε δηεχξπλζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ νξίδνληα κηαο θνηλφηεηαο, ελφο ηφπνπ, κηαο πφιεο, ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνβνιή ελφο ηφπνπ, κηαο πφιεο, θαη γεληθφηεξα κπνξνχλ λα βειηηώζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα δσήο ηδίσο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 4

5 Η επξπδσληθόηεηα: κέζν γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεκνηώλ, αλαπηπμηαθή δπλαηόηεηα γηα ηνλ δήκν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία Ζ επξπδσληθφηεηα ζην επίθεληξν ηεο απηνδηνηθεηηθήο αηδέληαο παληνχ (ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚ,ζε θάζε δήκν). Ζ επξπδσληθφηεηα: Αλαγθαίνο ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δνπιεηά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ. Απαξαίηεηε δηθηπαθή ππνδνκή γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο πόιεο. Υξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ δεκνηώλ. Απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο. 5

6 Ζ επξπδσληθή πξφζβαζε κεηξάεη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε Μεηξήζηκα απνηειέζκαηα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. εκαζία δελ έρεη κφλνλ ε δηαζεζηκφηεηα επξπδσληθήο πξφζβαζεο, αιιά ε ρξήζε/ αμηνπνίεζε ησλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ/ ππεξεζηώλ. Γηάρπζε σθειεηώλ. Ζ απμαλφκελε ςεθηνπνίεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ελδπλακψλεη ηελ ςεθηαθή ππόζηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ (ζχγθξηζε ηνπ παγθνζκίνπ πξντφληνο ην 1900 θαη ην 2000 ή ην 2010) αληίζηνηρε ςεθηαθή ππνδνκή. 6

7 2. Ση κπνξνχλ λα καο πξνζθέξνπλ παξαπάλσ ηα επξπδσληθά δίθηπα ηεο επφκελεο γεληάο; Υπεξπςειέο ηαρύηεηεο κεηάδνζεο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζηε βέιηηζηε δπλαηή πνηφηεηα. Σπκκεηξηθή ιήςε θαη απνζηνιή ηζνδχλακε ρξήζε θαη παξαγσγή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Νέεο ζεκαληηθέο εθαξκνγέο (αλαινγία κε ηνλ ειεθηξηζκφ). Δπεθηαζηκόηεηα ζηηο ηαρχηεηεο θαη ηηο εθαξκνγέο (ηδίσο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ). Μεγάιε ηερλνινγηθή δπλαηφηεηα πνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζεκαληηθή επηρεηξεζηαθή θαη αλαπηπμηαθή ηθαλφηεηα θαη δπλακηθή. 7

8 3. Αληηκέησπνη κε ηελ Παγθόζκηα Κξίζε: Ζ επξπδσληθφηεηα κέξνο ελφο νηθνλνκηθνχ παθέηνπ ηόλσζεο θαη αλαζπγθξόηεζεο ηεο νηθνλνκίαο π.ρ. Μείγκα Φνξναπαιιαγψλ θαη Δπέλδπζεο ζηνλ άλζξσπν, ζε ππνδνκέο, ζηε γλώζε (ππνδνκέο, ηερλνινγία, εθπαίδεπζε); Βξαρππξόζεζκα Oθέιε Σφλσζε ηεο Εήηεζεο Μαθξνπξόζεζκα Oθέιε Αχμεζε ηεο Παξαγσγηθφηεηαο 8

9 Πνιηηηθή Obama γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο Αλάπηπμε ησλ επξπδσληθώλ δηθηύσλ έπφκελεο γεληάο σο κέξνο ελφο παθέηνπ ηφλσζεο θαη ψζεζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο, λα εθζπγρξνλίζεη ηα λνζνθνκεία, ηα ζρνιεία θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη λα βγάιεη ηηο ΖΠΑ απφ ηελ θξίζε. 9

10 Ση εηνηκάδεηαη ζηηο ΖΠΑ «Πάλσ απφ 6 (έμη) δηζεθ. $ ηνπ παθέηνπ γηα ηελ ηφλσζε ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ. Άιια πξνγξάκκαηα φπσο ην Τακείν γηα ηελ Καζνιηθή Υπεξεζία, ηακείν γηα ηηο αγξνηηθέο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο κπνξνχλ θαη απηά λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ππνθίλεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο» 10

11 Δμέιημε ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηνλ θφζκν 11

12 Σαρχξξπζκε αλάπηπμε θαη ηερλνινγηθέο επηινγέο (ΟΟΑ) 12

13 Δπξπδσληθά Γίθηπα ζηνλ θφζκν: εκεξηλή θαηάζηαζε, Γηεζλήο ζπδήηεζε Σαρεία δηάδνζε ηνπ DSL, αιιά ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. Καισδηαθή) Αθαδεκατθά θαη Δξεπλεηηθά Γίθηπα (νπηηθέο ίλεο) Μεγάιε ζπδήηεζε γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ ηε οεπφκελεο γεληάο. Σα ζέκαηα: Κφζηνο επέλδπζεο (35-50 δηζεθ. Δπξψ), ρξφλνο αλάπηπμεο (10 ρξφληα), ηερλνινγηθέο επηινγέο, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ηα ππνθείκελα, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα, αζηηθά θέληξα ή/θαη αξαηνθαηνηθεκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ επξπδσληθή πξφζβαζε σο έλα επίπεδν θαζνιηθή ππεξεζία. 13

14 Ση γίλεηαη ζηνλ θφζκν: Δπξπδσληθά Γίθηπα επφκελεο γεληάο (FTTH/B) Ιαπσλία, Νόηηνο Κνξέα: Βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζέζε σο πξνο ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ (αξρηηεθηνληθέο PON) Δπξώπε: Έκθαζε απφ Δ.Δ. γηα ππνδνκέο «Αλνηρηήο Πξόζβαζεο» πξσηνπνξνχλ: Σθαλδηλαβηθέο Φώξεο, Οιιαλδία Μεγάιν ξφιν έρνπλ νη Γήκνη θαη νη Δηαηξίεο Κνηλήο Ψθέιεηαο ΗΠΑ: Μέρξη ζηηγκήο αξρηηεθηνληθέο PON ηξαηεγηθή Barack Obama γηα επξπδσληθέο ππνδνκέο «αλνηρηήο πξόζβαζεο» 14

15 Ση γίλεηαη ζηνλ θφζκν (2008) FTTH/B ΗΑΠΧΝΗΑ ΖΠΑ ΔΤΡΧΠΖ πλδξνκεηέο 10 Μ 3,2 Μ 1,3 Μ Δγθαηεζηεκέλε Τπνδνκή > 10 Μ 5 Μ 15

16 5. Ζ Διιάδα αληηκέησπε κε κηα δηπιή θξίζε Δπηπηψζεηο ηεο παγθόζκηαο θξίζεο (Φξνληθή πζηέξεζε εθδήισζεο, πφζν βαζεηά,...). Δλδνγελήο θξίζε (δεκφζην ρξένο, δεκφζην έιιεηκκα, ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ζέζε ηεο ρψξαο ζηνλ δηεζλή αλαηαγσληζκφ. Δμάληιεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ ειιεληθνχ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ. 16

17 Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε είρακε, Οηθνλνκία ηεο γλώζεο : Τςεινί Ρπζκνί Αλάπηπμεο Οηθνλνκηθή χγθιηζε κε κέζν φξν Δπξσδψλεο, Όκσο ζηηο ηερλνινγηθέο θαη παξαγσγηθέο επηδόζεηο, απέρνπκε (σο πξνο ηελ ΔΔ ησλ 15). Αθξηβόηεξνη απφ ηνπο «θζελνχο παξαγσγνχο», ππνδεέζηεξνη απφ ηνπο πνηνηηθνχο (Καηάζηαζε εγθισβηζκνχ ζην πεδίν ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ). Αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο κε έπίθεληξν ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο παληνύ θαη γηα όινπο 17

18 6. Σηξαηεγηθή ηεο ΚΔΓΚΔ γηα κηα ηζρπξή παξνπζία ησλ δήκσλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: Τέζζεξεηο ζηφρνη Λεηηνπξγηθή & Αλαπηπμηαθή Αμηνπνίεζε/ Υξήζε ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηνπο δήκνπο θαη ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 1. Δμππεξέηεζε δεκνηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο θάζε δήκνπ. 2. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο δνπιεηάο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ δήκνπ. 3. Σπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ, δηαβνύιεπζε κε θνηλσληθνχο θνξείο θαη νκάδεο πνιηηψλ. 4. Τνπηθή Αλάπηπμε. 18

19 Φεθηαθφο Γήκνο: Πέληε ρψξνη ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηνπο δήκνπο 1.Εζωηεπική Λειηοςπγία Αποδοηικόηεπη και αποηελεζμαηικόηεπη λειηοςπγία ηος Δήμος. 2.Εξωηεπική εξςπηπέηηζη Αποηελεζμαηικόηεπη εξςπηπέηηζη ηων δημοηών και ηων επισειπήζεων ηηρ πεπιοσήρ. 3.Σςμμεηοσή - ζςζηημαηική και ενεπγόρ εμπλοκή ηων δημοηών Η γνώμη ηων πολιηών μεηπάει. 4.Τοπική ανάπηςξη Ψηθιακέρ ςποδομέρ και ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ για ηην πποζέλκςζη/ςποζηήπιξη δπαζηηπιοηήηων, επισειπημαηιών, επαγγελμαηιών και επιζκεπηών. 5.Διεθνοποίηζη-δικηύωζη Γηεχξπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ δήκνπ. 19

20 Σηξαηεγηθή ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ηζρπξή παξνπζία ησλ Γήκσλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: Τξείο νκάδεο δξάζεσλ 1. Ηιεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη δηάζεζή ηνπο κε πνιιαπιά κέζα ζηνπο δεκόηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Βαζίδνληαη ζηελ αξρή: Αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο κηα θνξά, πνιιαπιή αμηνπνίεζή ηεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο θαη πνιιαπιά κέζα Γελ αγνξάδνπκε ηελ ίδηα εθαξκνγή ρίιηεο θνξέο 2. Δμνηθείσζε ησλ αλζξώπσλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δεκνηώλ κε ηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Δπεηδή ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο είλαη πάλσ από όια Κνηλσλία 3. Δπξπδσληθέο ππνδνκέο αλνηρηέο θαη πξνζβάζηκεο (νπηηθνί δαθηύιηνη, αζύξκαηα δίθηπα) πξνζέιθπζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, ππνβνήζεζε πθηζηακέλσλ. 20

21 Σπκπεξάζκαηα Σπλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Δπξπδσληθόηεηα (Θεζζαινλίθε, 2007) Αλάγθε Γεκόζηαο παξέκβαζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ Χεθηαθώλ Φαζκάησλ Σα Απνθεληξσκέλα Σρήκαηα είλαη πην θαηάιιεια απφ έλα Παλειιαδηθό Σρήκα Δπηρεηξεκαηηθό Μνληέιν κε πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ΟΤΑ: έιεγρνο παζεηηθήο ππνδνκήο «Αλνηρηή Πξόζβαζε» εηαηξηώλ ζην επίπεδν ηνπ Δλεξγνύ Δμνπιηζκνύ θαη ησλ Υπεξεζηώλ Καιχηεξε Σερλνινγηθή Λχζε: FTTH point-to-point 21

22 Σν ηνπίν ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηε ρψξα καο Γίθηπα Παλεπηζηεκίσλ, ΤΔΙ θαη Δξεπλεηηθώλ Κέληξσλ (200 ριδ. Υξήζηεο, 1 Gbps) Μεηαηαηξνπή ISDN ζπλδέζεσλ ζε DSL. Αλάπηπμε Μεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Οπηηθψλ Ηλψλ (MAN) 75 Γήκνη εθηφο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ε 5000 ζεκεία δεκόζηνπ ελδηαθέξνληνο Τπνδνκέο ΟΤΔ Τν έξγν ηεο αλάπηπμεο επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ ζηηο πεξηθέξεηεο. Τπνδνκέο Δλαιιαθηηθώλ Παξόρσλ H πξσηνβνπιία γηα ΣΓΙΤ ( 3 πεξηθέξεηεο). 22

23 Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο: Δληππσζηαθέο Αιιαγέο ζηα Φεθηαθά Γίθηπα Αθαδεκατθά θαη Δξεπλεηηθά Γίθηπα 1991: 2 Mbps ζχλδεζε ειιεληθψλ δηθηχσλ κε δηεζλή, 4 εθ.επξψ 1995: 34 Mbps 2009: 1 Gbps, 3.7 εθ. επξψ Βηψζηκα Δπξπδσληθά, Ζξάθιεην, 23

24 Βήκαηα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ δήκσλ 1ε Φάζε: Δπηηπρήο θαη άκεζε νινθιήξσζε, ζπληήξεζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ (ζπκβόιαηα ζπληήξεζεο) 2ε Φάζε: Δπέθηαζε ησλ δεκνηηθώλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε επηπιένλ ζεκείσλ θαη δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ησλ παξαπάλσ πφιεσλ (π.ρ. επηπιένλ δεκφζηα ζεκεία, επηρεηξήζεηο) 3ε Φάζε: Γηαζύλδεζε ησλ κεηξνπνιηηηθώλ δηθηύσλ νπηηθώλ ηλώλ κεηαμχ ηνπο θαη πηζαλψο κε άιια επξπδσληθά δίθηπα κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνύ δηθηύνπ θνξκνύ 24

25 Οπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δεκνηηθψλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ Σύλδεζε ησλ δεκνηηθώλ επξπδσληθώλ ππνδνκώλ κε: Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «Σύδεπμηο» Σρνιηθό Γίθηπν θηι 25

26 Δπηρεηξεζηαθέο/ Οξγαλσηηθέο Δπηινγέο ρεκαηηζκφο 5 ή 6 Πεξηθεξεηαθώλ Σρεκάησλ κε βάζε ηηο Πεξηθέξεηεο ΔΠΑ (πξφηππα LOCALRET Καηαισλίαο) Θεζζαιία-Ήπεηξνο... (2008) Γπηηθή Διιάδα (4/2/2009) Κξήηε θαη λεζηά Αηγαίνπ (27/3/2009) Αλ. Μαθεδνλία θαη Θξάθε (?) Αηηηθή Κεληξηθή Μαθεδνλία (?) 26

27 Δπφκελε Φάζε Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Αλνηρηήο Πξφζβαζεο 27

28 Πξνυπνζέζεηο Δπηηπρίαο Δπηρεηξεζηαθψλ ρεκάησλ Καηάιιειε Οξγάλσζε: Ιθαλά θαη Δπέιηθηα Σρήκαηα Δληάζεσο Τερλνγλσζίαο Δμαζθάιηζε Δπαξθνύο Φξεκαηνδόηεζεο Γεκηνπξγία δήηεζεο - Σπγθέληξσζε θξίζηκεο κάδαο ρξεζηώλ Βησζηκόηεηα 28

29 Πξνυπνζέζεηο Δπηηπρίαο Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεκάησλ Ιθαλά θαη Δπέιηθηα Σρήκαηα Δληάζεσο Τερλνγλσζίαο Ιθαλό θαη Οιηγάξηζκν Σηειερηαθό Γπλακηθό (κεραληθνί, νηθνλνκνιφγνη, λνκηθνί) Σα έξγα ΤΠΔ δηαθέξνπλ απφ ηα θιαζηθά έξγα (νδηθφ δίθηπν, χδξεπζε, απνρέηεπζε) Δμαζθάιηζε Δπαξθνύο Φξεκαηνδόηεζεο Γπλαηόηεηα Σπκβνιήο ΚΔΓΚΔ: Δθπφλεζε πξόηππνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ απφ θάζε Σρήκα κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζε θνηλνύ Φαθέινπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ρεκάησλ απφ ην ΔΣΠΑ, Γεκόζηνπο Πόξνπο θαη ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδύζεσλ 29

30 Πξνυπνζέζεηο Δπηηπρίαο Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεκάησλ Γεκηνπξγία δήηεζεο - Σπγθέληξσζε θξίζηκεο κάδαο ρξεζηώλ Δλεξγνπνίεζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηελ ηόλσζε ηεο δήηεζεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ απφ απηνχο (έκθαζε ζε δξάζεηο promotion, marketing θηι.) «Αλνηρηή πξόζβαζε» (δηαθάλεηα, θνζηνζηξεθήο ηηκνιφγεζε) ζηηο ππνδνκέο απφ ηνπο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ Υςειή Πνηόηεηα Υπεξεζηώλ, Φακειέο Τηκέο 30

31 Πξνυπνζέζεηο Δπηηπρίαο Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεκάησλ Γεκηνπξγία δήηεζεο - Σπγθέληξσζε θξίζηκεο κάδαο ρξεζηώλ Σπλάζξνηζε ηεο δήηεζεο: Αθνξά ηελ εμαζθάιηζε κηαο ειάρηζηεο ρξήζεο ησλ Γηθηχσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκφζησλ θνξέσλ Δλεξγνπνίεζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηελ ηόλσζε ηεο δήηεζεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ απφ απηνχο [έκθαζε ζε δξάζεηο promotion, marketing, ζπλέξγηα κε άιια έξγαδξάζεηο (π.ρ. Καηάξηηζε Γεκνηψλ θηι.)] «Αλνηρηή πξόζβαζε» (δηαθάλεηα, θνζηνζηξεθήο ηηκνιφγεζε) ζηηο ππνδνκέο απφ ηνπο Παξφρνπο Τπεξεζηψλ Υςειή Πνηόηεηα Υπεξεζηώλ, Φακειέο Τηκέο 31

Γηα κηα ζηξαηεγηθή κεηάβαζεο πξνο ηνλ ςεθηαθφ Γήκν: Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο

Γηα κηα ζηξαηεγηθή κεηάβαζεο πξνο ηνλ ςεθηαθφ Γήκν: Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο Γηα κηα ζηξαηεγηθή κεηάβαζεο πξνο ηνλ ςεθηαθφ Γήκν: Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο Γηάλλεο Καινγήξνπ Αν. Καθηγηηήρ, ΕΜΠ, Επγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Ενεπγειακήρ Οικονομίαρ Επιζηημονικόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Δργασίας Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ

Ομάδα Δργασίας Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Ομάδα Δργασίας Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Σπληνληζηέο: Αιέμαλδξνο Καιφμπινο Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Θεφδσξνο Καξνχλνο Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/Φ2420

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗΣΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Σερλννηθνλνκηθή ζύγθξηζε επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε αζηηθό δίθηπν» ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα ζρέδην γηα ην φξακα ηεο ςεθηαθήο πφιεο (ηφπνπ) Μνρηαλάθεο Κσζηήο Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Σερληθφο ζπληνληζηήο δηθηχνπ ΙΚΑΡΟ

Έλα ζρέδην γηα ην φξακα ηεο ςεθηαθήο πφιεο (ηφπνπ) Μνρηαλάθεο Κσζηήο Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Σερληθφο ζπληνληζηήο δηθηχνπ ΙΚΑΡΟ Έλα ζρέδην γηα ην φξακα ηεο ςεθηαθήο πφιεο (ηφπνπ) Μνρηαλάθεο Κσζηήο Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Σερληθφο ζπληνληζηήο δηθηχνπ ΙΚΑΡΟ Σα κνληέια Γεκάξρσλ Σα κνληέια δεκάξρσλ πνπ δήζακε κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ.

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ. Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 5 Δηζαγσγή... 7 Κεθάιαην Ι. Ζ ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν... 9 1. πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο... 9 2. ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»... 9 3. ρέδην Αλάππμεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα