Σν θξαζί ζε ηαθηθά έζηκα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν θξαζί ζε ηαθηθά έζηκα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο"

Transcript

1 Σν θξαζί ζε ηαθηθά έζηκα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο Δηζεγήηξηα: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ Σν ελδηαθέξνλ γηα κηα αλζξσπνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ έξεπλα γηα ην θξαζί πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζε παιαηφηεξα ιανγξαθηθά δεδνκέλα γελλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επηηφπηαο έξεπλαο πνπ έθαλα ηελ άλνημε ηνπ 1992 γηα ηα λεθξνηαθεία ηνπ Νπκθαίνπ Φιψξηλαο, ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηνλ θ. Μπνπηάξε. Σφηε είρα ηελ επθαηξία λα βξεζψ ζε ηαθηθέο ηειεηέο (θεδεία, ηξηήκεξα, αλαθνκηδή νζηψλ) παξαηεξψληαο επί ηνπ πεδίνπ ηα δηαβαηήξηα ηαθηθά έζηκα, φπνπ ην θξαζί έπαηδε έλα ζεκαληηθφ ξνιφ. Αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηαθηθά έζηκα ζην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν είρα Δληνλε ηελ εληχπσζε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ηεο Μαθεδνλίαο απφ απηφλ ηεο Θξάθεο, ηφζν φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ, φζν θαη ησλ άιισλ ηξνθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηαθηθά έζηκα. Ωζηφζν, πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε, πέξαλ κηαο ή δχν δηαθνξνπνηήζεσλ, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζψ παξαθάησ, ε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ παξνπζηαδφηαλ γεληθεπκέλε ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Καηά ζπλέπεηα, κηα ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε γηα ην θξαζί ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ελδερφκελα ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ίζσο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ, ζηηο πεξηνρέο ηνπιάρηζηνλ φπνπ ε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ γηλφηαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σν θξαζί, ην ςσκί θαη ην ιάδη απνηεινχζαλ βαζηθά είδε δηαηξνθήο απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα ζηε Μεζφγεην, αλαθέξεη ν Μπξσληέι. Ωζηφζν, αλ θαη ην θξαζί ν: λεηαη λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο ιηηνχο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλήο δίαηηαο ησλ Διιήλσλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, γηα λα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα, ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ηελ απαζρφιεζε. Έηζη, ζηνπο αγξνηηθνχο πνιηηηζκνχο ηα πνζνζηά είλαη πςειά, ρακειφηεξα ζηνπο αζηηθνχο θαη ειάρηζηα ζηνπο θηελνηξνθηθνχο πιεζπζκνχο, νη νπνίνη θάλνπλ θαηάιπζε ζην θξαζί κφλν ζηης γηνξηέο (Μαηζαίνπ 1992). Δπνκέλσο, κία πξψηε παξάκεηξνο ηεο ρξήζεο ηνπ θξαζηνχ θαηά ηα ηαθηθά έζηκα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηά ηφπνλ ρξήζε ηνπ επί θαζεκεξη λή φρη βάζεο. Δπεηδή ηα ζεκαηηθά φξηα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη πεξηνξηζκέλα (Μαθεδν λία, Θξάθε) ε αλάιπζε ζα βαζηζηεί ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο αηφ ρψξν απηφ, ρσξίο σζηφζν λα παξαιείπνληαη αλαθνξέο ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν. Ζ αλάιπζε ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ην θξαζί σο ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν, αλάκεζα ζη' άιια, ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ησλ δηαβαηεξίσλ εζίκσλ. Σα δηαβαηήξηα ηαθηθά έζηκα σο ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα ζχζηεκα ε πηθνηλσλίαο ελφο πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο). Όπσο νη κχζνη, ηα παξακχζηα, ηα άιια έζηκα, ηα ηξαγνχδηα θαη ηα κνηξνιφγηα, ε ηε;, θ.ιπ., έηζη θαη ηα δηαβαηήξηα έζηκα σο ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα πξνζπαζνχλ λα πε^ ζνπλ έλα κήλπκα: ην κήλπκα απηφ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Danforth πνπ αζρνιήζεθε κε ηα ηαθηθά έζηκα ζηελ αγξνηηθή Διιάδα, είλαη φηη ππάξρεη κεηά 280

2 Θάλαηνλ δσή (Danforth 1982). Σα δηαβαηήξηα ηαθηθά έζηκα έρνπλ δχν ζηφρνπο: αθ' ελφο ζηνρεχνπλ ζηε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηε δσή θαη ζην ζάλαην θαη αθ' εηέξνπ ζηελ επηηπρή κεηάβαζε απφ ηε κία θαηάζηαζε ζηελ άιιε. χκθσλα κε ηνλ πξψην, ηα δηαβαηήξηα ηαθηθά έζηκα πξέπεη λα ππεξβνχλ ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε δσε θαη ζην ζάλαην (Danforth). ηα πιαίζηα απηά ε αλάιπζε ζθνπεχεη ζηελ θαηάδεημε :" ηνπ ξφινπ ηνπ θξαζηνχ, ιεηηνπξγηθνχ ζηνηρείνπ ησλ δηαβαηεξίσλ εζίκσλ, πνπ κεζνιαβεί ζηελ αληίζεζε απηή αλάκεζα ζηε Εψε θαη ζην ζάλαην. χκθσλα κε ην δεχηεξν ζηφρν, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε είλαη ν θαζαξηζκφο θαη ν εμαγληζκφο. Καη εδψ αλαδεηνχληαη ηα ζηνηρεία εθείλα φπσο ην θξαζί, ησλ νπνίσλ ν ξφινο είλαη θαζαξηηθφο θαη εμαγληζηηθφο. ην ηειεηνπξγηθφ δξάκα ησλ δηαβαηεξίσλ εζίκσλ νη πξσηαγσληζηέο είλαη απφ ηε κηα ν λεθξφο θαη απφ ηελ άιιε νη πελζνχληεο. Ο λεθξφο πνπ έρεη ζψκα θαη ςπρή. χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Hertz γηα ηε Σσιιογηθή αλαπαράζηαζε ηοσ ζαλάηοσ οη πρωηαγσληζηέο είλαη, ην ζψκα, ε ςπρή θαη νη πελζνχληεο πνπ ελσκέλνη ζπκβνιηθά ν έλαο κε ηνλ άιιν θηλνχληαη απφ ηε κία ζηελ άιιε θάζε ησλ δηαβαηεξίσλ εζίκσλ πνπ ζχκθσλα κε ηε δνκηθή αλάιπζε ηνπ Van Gennep είλαη ηξεηο: ν Απνρσξηζκφο, ε Μεηαβαηηθή ή Πεξηζσξηαθή θαηάζηαζε θαη ε Δλζσκάησζε (Van Gennep 1969). Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί εμεηάδεη ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ην θξαζί ζηηο ηξεηο απηέο θάζεηο ησλ δηαβαηεξίσλ εζίκσλ, ηε τρήζε ηολ απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη ην ρόιο ηολ αθ' ελφο ζηε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηε δσή θαη ζην ζάλαην θαη αθ' εηέξνπ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο κεηάβαζεο. Σν δξάκα ηνπ απνρσξηζκνχ, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηε ζεαηξηθή νξνινγία, παίδεηαη ζε 3 πξάμεηο: θαηά ηελ πξψηε γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ λεθξνχ, θαηά ηε δεχηεξε ε εθθνξά ηνπ θαη θαηά ηελ ηξίηε ε πξνεηνηκαζία ηνπ ηάθνπ θαη ε ηαθή. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ λεθξνχ ην θξαζί παξνπζηάδεηαη κε ηε θπζηθή ηνπ ηδηφηεηα σο πγξφ ζηνηρείν ην νπνίν αγηαζκέλν (ζεία θνηλσλία) ιακβάλεηαη απφ ηνλ κειινζάλαην: «Μφιηο δνπλ φηη ν άξξσζηνο είλαη πνιχ βαξηά θαη αξρίδεη λα έρεη ηνλ ξφγρν ηνπ ζαλάηνπ θαη λα ςπρνκαρεί ζα ηνλ θνηλσλήζνπλ» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 131). Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ λεθξνχ ην θξαζί, σο ζεκαηλφκελε έλλνηα, παίξλεη ηε κνξθή ηνπ κχξνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη θαηά ηε βάπηηζε ν παπάο κπξψλεη ην παηδί. «ην Γηδπκφηεηρν πξσηνχ ηνλ αιιάμνπλ έπαηξλαλ ελα πνηήξη θξαζί θαη ηνπ ζηαχξσλαλ ηελ πιάη', ηνπ ζηήζνπο, ηηο καζράιεο θαη ηα πνπδάξηα...» (Γηαλλαθίδεο 1967). ηε Θξάθε, ελλνείηαη ζηελ Αλαηνιηθή, «ε ζαβαλφηξα ζθεη ηα ξνχρα θαη ηα βγάδεη. Παίξλεη ζ' έλα πηάην θξαζί θαη κε ζηνππί ή βακβάθη ζηαπξψλεη ην λεθξφ φπσο ηνλ κπξψλεη ν παπάο ζηε βάθηηζε πξψηα απ' εκπξφο ζην ζηήζνο, χζηεξα ζηηο πιάηεο, ζηα ρέξηα απφ κέζα θη απ' έμσ θαη ηηο παηνχλεο...», η ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 132). Παξφκνηα ζηελ Αζπξνβάιηα ηεο Μαθεδνλίαο (Μεηαιιηλνχ 1963, ζ. 348). Αιινχ, ην θξαζί σο ζεκαηλφκελν παίξλεη ηελ θαζαξηηθή ηδηφηεηα ηνπ λεξνχ «...βνπηνχλ έλα θνκκάηη βακπάθη κέζα ζε θξαζί θαη ηνλ πιχλνπλ ην πξφζσπν. Σν θξαζί ην ξίρλνπλ ζε κηα άθξα γηα λα κελ ην παηήζε θαλέλαο...» (π-γθνιιίηεο ). Σν ίδην ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε απφ πξφζθπγεο απφ ηελ Αίλν (Φεινχθε 1929, ζ. 460). Οξηζκέλεο θνξέο ην θξαζί απηφ πξέπεη λα είλαη κφλν άζπξν. «ηε σδφπνιε άκα μεςπρνχζε ν λεθξφο έπιελαλ ην ιείςαλν κε ιεπθφ θξαζί» (Παπατσαλλίδεο 1944, ζ. 280) 1. Μηα δεχηεξε κνξθή ηνπ θξαζηνχ θαηά ην ζηάδην ηνπ απνρσξηζκνχ είλαη απηή φ- 281

3 πνπ ην πγξφ ζηνηρείν αλακεηγλχεηαη κε ζηεξεφ (ςσκί) θαη σο ηέηνην κίγκα πξνζθέξεηαη ζηνπο ηξίηνπο πξσηαγσληζηέο, ζηνπο πελζνχληεο, «ην Γηδπκφηεηρν... ν παπάο έθαλε ηξηζάγην θαη βνπηνχζε ζ' έλα πνηήξη θξαζί έλα παμηκάδη θαη ην έδηλε ζηνπο ζηελνχο ζπγγελείο ηνπ πεζακέλνπ» (Γηαλλαθίδεο 1967, ζ. 289). Καηά ηελ εθθορά εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε ζέζε ρσξνηαμηθά θαη επνκέλσο ζπκβνιηθά πνπ θαηέρεη ην θξαζί. πλήζσο ην θξαζί κε ην ζηηάξη θαη ην ςσκί πξνεγνχληαη ηεο πνκπήο. ηελ Αλαζειηηζα ηεο Μαθεδνλίαο «...κπξνζηά πεγαίλεη απηφο πνπ θξαηάεη ην θαπάθη ηνπ ζεληνπθηνχ, χζηεξα απηνί, πνπ βαζηνχλ ηα θφιιπβα, κηα απιάδα ζηηάξη, κηα θαλέζηξα ςσκί, κέιη, θξαζί, λεξφ θαη θεξηά. Αθνινπζνχλ ηα μεθηέξηα κε ηνλ ςάιηε θαη ηνλ παπά, χζηεξα ην ιείςαλν, πίζσ απφ απηφ νη πην θνληηλνί ζπγγελείο, νη άληξεο θαη ηειεπηαίεο νη γπλαίθεο» (πγθνιιίηεο , ζ. 401). ηε Θξάθε ε δηάηαμε είλαη ε εμήο: ην παηδί κε ην θαπάθη, εμαπηέξπγα, ζπγρψξην (παμηκάδηα, θνπθέηα, θξαζί), ν παπάο, ην ιείςαλν (Φεινχθε 1929, ζ. 461). ηε Γπηηθή Θξάθε, ζηελ πεξηνρή ησλ Φεξξψλ «ην ςσκί πξνεγείηαη νινθιήξνπ ηεο αθνινπζίαο ηεο εθθνξάο, θεξφκελνλ ππφ γπλαηθφο». Έηζη «...θαηά ηελ εθθνξάλ ηνπ λεθξνχ πξνεγείηαη γπλή βαζηάδνπζα πίλαθα έρνληα κίαλ πξνζσπίδα θνιιχβσλ θαη ηξεηο ή ηεζζάξαο άξηνπο» (Μαλαζζείδνπ ζην Γεπηεξαίνο 1979, ζ. 143). Γελ αλαθέξεηαη ε ζέζε ηνπ θξαζηνχ, ζ' απηή ηελ πεξίπησζε σζηφζν μέξνπκε φηη ππάξρεη. Καηά ηελ προεηοηκαζία ηοσ ηάθοσ θαη ηελ ηαθή ηο θξαζί εκθαλίδεηαη σο πγξφ αιιά θαη σο ζηεξεφ θαηφπηλ αλάκημεο ηνπ κε ςσκί: ηελ πεξηνρή Γηδπκνηείρνπ, πξηλ αξρίζνπλ λα ζθάβνπλ, ζπκηαηίδνπλ θαη ξίρλνπλ θξαζί ζηνλ ηφπν πνπ ζα αλνηρηεί ην κλήκα (Κηελίδεο - Θενδνζηφγινπ 1969, ζ. 129). Αο ζεκεησζεί φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θέξεηξν δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ φπσο θαη ζηνπο Γηαηξάδεο ηεο Μαθξάο Γέθπξαο (Κνκλίδεο 1968, ζ. 182) θαη ζηα πνκαθνρψ-ξηα ηνπ λ. Ρνδφπεο. Ο λεθξφο ζθεπάδεηαη κε ιίγν ρψκα θαη απφ πάλσ κπαίλνπλ ινμά ζαλίδηα, πάλσ απφ ηα νπνία κπαίλεη ην ρψκα. Αιιά θαη ζε ρσξηά ηεο Αλαηνιηθή; Ρσκπιίαο θαη Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηλ Γπηηθή Θξάθε (Σζηκπηξίδνπ 1990) ζπλαληάηαη απηή ε πξαθηηθή, κφλν πνπ εδψ ππάξρεη θέξεηξν. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνχ ζηνλ ηάθν θαη πξηλ απηφο ζθεπαζηεί, ε παξνπζία ηνπ θξαζηνχ σο πγξνχ ζηνηρείνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή: «Ο παπάο δηαβάδεη επρή ζ' έλα θεξακκπδάθη πνπ έρνπλ βάιεη ζηαπξφ κε θίηξηλν θεξί θαη ην βάδεη ζην ζηφκα ηνπ πεζακέλνπ θαη δηαβάδεη ην θξαζί» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ν 138) «Ο παπάο ρχλεη ην θξαζί επάλσ ζην λεθξφ θάλνληαο κε απηφ ηξεηο ζηαπξνχο» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 138). ηελ Αλαζειηηζα, «αθνχ ηνλ ζθεπάζνπλ κε ην ζάβαλν, ν παπάο ξίρλεη ηξεηο θφξε: ζε δηάθνξα κέξε ηνπ λεθξνχ, ζην θεθάιη, ζηε κέζε θαη θνληά ζηα πφδηα, θξαζί θν ιάδη παξκέλν απφ ηε κεζαία θαληήια ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνχ, ηεο θαληήιαο δειπνπ θξέκεηαη κπξνζηά ζην ηαπξφ ηνπ Χξηζηνχ πάλσ απφ ην ηέκπιν ιέγνληαο "αληίεηο κε πζζψπσ θαη θαζαξηζζήζνκαη, πιχλεηο κε θαη ππέξ ρηφλα ιεπθαλζήζνκαη» (Ψαικφο Ν (50) ζην πγθνιιίηεο ). «...ελ δε Μαθεδνλία (Καξπά Οιχκπνπ), Σξαπεδνχληη, Καππαδνθία θαη αιιαρν (Καβαθιί Θξάθεο) ίζσο ζπλεζίδνπζη ηαο απηάο ησλ ελαγηαζκάησλ εκέξαο, αθν ςάισζη κηθξφλ ηξηζάγηνλ, λα ζπέλδσζηλ νίλνλ ηνηο λεθξνίο, ελ δε ηε Μ. Αζία δη' ε πίηεδεο νπήο εληφο ησλ ηάθσλ εγρένπζηλ νίλνλ» (Πνιίηεο 1931, ζ. 338). 282

4 ηελ Κπαλή Γηδπκνηείρνπ ξίρλνπλ κέζα ζηνλ ηάθν έλα θνκκάηη ςσκί βνπηεγκέλν ζην θξαζί (Σζνκπαλιηψηε ζην Γεπηεξαίνο 1979, ζ. 148). ' απηφ ην πξψην ζηάδην ηνπ απνρσξηζκνχ ινηπφλ ην θξαζί παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, θαζ' φζνλ είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία θαζαξηζκνχ ηνπ λεθξνχ πνπ πξέπεη λα πεξάζεη ζε κηαλ άιιε θαηάζηαζε. Σν θξαζί έηζη ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή εμαζθάιηζε ηεο κεηάβαζεο, έλα απφ ηα θχξηα κειήκαηα ησλ δηαβαηεξίσλ ηαθη-θψλ εζίκσλ. ηελ Περηζωρηαθή θαηάζηαζε ηψξα ην θξαζί ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ςπρή ηνπ λεθξνχ θαη απφ ηνπο πελζνχληεο άιινηε ζθέην, άιινηε κε ςσκί. Σηο ηξεηο πξψηεο θξίζηκεο κέξεο «...ηε Θξάθε ζηε κέζε ηεο θάκαξαο πνπ ν λεθξφο μεςχρεζε, έρνπλ έλα κηθξφ ηξαπέδη, επάλσ έλα πνηήξη θξαζί, πξνζθνξά θαη θεξί» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 139) ή επί ηξία ζπλερφκελα βξάδηα εθεί φπνπ εμέπλεπ-ζελ ν λεθξφο «βάδνπλ κηα πξάζηλε πηλάθα κε λεξφ θαη ηξεηο βνχθεο ςσκί, αλάθηνπλ ηελ ιακπάδα πνπ έθαηε ζην θεθάιη ηνπ πεζακέλνπ, θαη ζπκηάδνπλ ην λεξφ» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 139). Βιέπνπκε φηη ζηε ζέζε ηνπ θξαζηνχ άιινηε ζπλαληάκε θαη ην λεξφ. Σν έλα ή ην άιιν ζηνηρείν πάληνηε ζπλδπαζκέλα κε ςσκί 2. ηελ Αλαζειίηζα ηεο Μαθεδνλίαο κεηά ην ζάλαην βάδνπλ ζην θαληήιη έλα θιπ-ηδάλη λεξφ θαη έλα θξαζί, γηαηί πεγαίλεη ε ςπρή θαη πίλεη. ηηο 3 κέξεο ην βξίζθνπλ ιηγφηεξν θαη πηζηεχνπλ φηη σο ηηο 40 ε ςπρή γπξλά ζηα γλσζηά ηεο κέξε, δηςάεη θαη πίλεη λεξφ (πγθνιιίηεο ). 3 θαη 40 είλαη νη αξηζκνί πνπ δείρλνπλ ηελ πεξηζσξηαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη απφ ηε κηα ν λεθξφο ζε ζρέζε κε ηνπο δχν θφζκνπο θαη απφ ηελ άιιε νη πελζνχληεο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ησλ δσληαλψλ. Οη θπξψζεηο ησλ 3,9 ή 40 εκεξψλ θαζψο θαη ην καθξχ πέλζνο ηνπ ελφο, 2 ή θαη 7 ρξφλσλ επηβάιινληαη ζηνπο πελζνχληεο πνπ είραλ άκεζε κνιπζκαηηθή επαθή κε ην λεθξφ αλάινγα κε ην βαζκφ ζπγγέλεηαο ηνπο. Χαξαθηεξηζηηθή θαη ελδεηθηηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ απφ ηνπο πελζνχληεο θαη κε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θεδείαο θαη ηνπ πέλζνπο. Καηά ηελ παρακολή ηες θεδείας ζηε Θξάθε, ην βξάδπ, γίλεηαη ηεο Παλαγηάο ην πη-θξνβνχθη. «Ο θαζείο ζα πάγεη φ,ηη ζέιεη, θαζνχιηα, ξχδη, ειηέο, θξαζί, ξαθί, φιν λεζηίζηκα θαη βξίζθεηαη ζηηο ςπρέο ησλ πεζακέλσλ» θαη ζα θάλε πάλσ ζην ηαβινκέ-ζαιν, θαηαγήο (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 136). Δδψ ην θξαζί ζπλνδεχεηαη απφ λεζηίζηκα θαγεηά θαη κφλν (ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο). Τελ εκέρα ηες θεδείας, πάλσ ζηνλ ηάθν ε ιήςε ηνπ θξαζηνχ γίλεηαη άκεζα απφ ην λεθξφ θαη απφ ηνπο δσληαλνχο. ηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο «κεηά ηελ ηαθή ζηξψλνπλ ηξαπέδη ζηα κλήκαηα θαη ηξψλε φινη καδί. ην κλήκα πάλσ βάδνπλ έλα πνηήξη θξαζί, έλα πιαζηφ ςσκί θαη πξηλ θάλε θφβνπλε κηα βνχθα ςσκί θαη ηε βνπηάλε ζην θξαζί, ηελ ηξψλε θαη ιέλε ζεφο ζπγρσξέζνη. Μεηά ην θαΐ κνηξάδνπλ ηα θφιιπβα, θαη ην "θνιάθ" ιέγεηαη θνπινπξάθη θαη δσξίδεη απηφο πνπ έρεη ην λεθξφ φινλ ηνλ θφζκν» (Γεπηεξαίνο 1979). ηε Μαθεδνλία «άκα ζα πααίλνπλ ζηελ ηθθιεζρ'α θη ζα βάλνπλ ηνπ κπηζακέλνπ ζηνπλ ληάθνπ, ξίρλνπλ απνχ πάλσ ςσκί θαη θξαζί» (πγθνιιίηεο , ζ. 148). Μεηά ηελ ηαθή πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο, παίξλνπλ ιίγα θφιιπβα, ζηηάξη βξαζκέλν, έλα θνκκάηη ςσκί πνπ ην βνπηνχλ ζην κέιη. Π ίλνπλ απφ ιίγν θξαζί ή ξαθί. «Σε ιαγέ-λα κε ην θξαζί δελ ηε ζπάδνπλ φπσο γίλεηαη ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδνο, κα ηελ παίξλνπλ καδί κε ηελ απιάδα, φπνπ είραλ ην ζηηάξη θαη ηελ θαλέζηξα ή ην δίζθν, φ- 283

5 πνπ είραλ ην ςσκί, ζην ζπίηη, αθήλνληαο ηα σο ην βξάδπ έμσ απφ ηε κεζηά (εζσηεξηθή ζχξα)» (πγθνιιίηεο , ζ. 403). Οη Ρσκηνθαηζίβεινη Γηδπκνηείρνπ ζπλεζίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ζην λεθξνηαθείν ειηέο, θξαζί θαη παμηκάδηα (Γηάθνπ θ.ά. 1967, ζ. 140). ηε Βέκπηαλε Φισξίλεο, νη ζπγγελείο πξνζθέξνπλ δνρεία κε γάια ή θξαζί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ απνζαλφληνο (Καςάιεο 1913, ζ. 407). ηε σδφπνιε κνίξαδαλ καθαξηά απφ ξχδη θαη ζηαθίδεο (Παπατσαλλίδεο 1944, ζ. 281) 3. ηε Θξάθε, ζηο ζπίηη κεηά ηελ θεδεία ζηε κέζε ηεο θάκαξαο, φπνπ μεςχρεζε ν λεθξφο, βάδνπλ πάλσ ζ' έλα ηξαπέδη έλα πνηήξη θξαζί, πξνζθνξά, θεξί, ην ζπκηαηφ. Ο παπάο ζα δηαβάζεη ην ηξηζάγην θαη ζα δψζεη ηελ παξεγνξηά 4. Κφβεη χςσκα απφ ηελ πξνζθνξά, ην βνπηά ζην θξαζί, δίλεη κε ην θνπηάιη πξψηα ζηνπο δηθνχο θαη χζηεξα ζηνπο μέλνπο (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 139). Σν ίδην έζηκν ζπλαληνχζε θαλείο ζην Μαΐζηξν Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ζπλαληά αθφκε ζε πξνζθπγηθά ρσξηά ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. ηε Γαδηά νπθιίνπ ν παπάο επινγεί έλα πνηήξη θξαζί κε βαζηιηθφ θαη ξαληίδεη ην ηξαπέδη (Γηάθνπ θ.ά. 1967, ζ. 140). Σν ςσκί, αλ φρη νιφθιεξν ηνπιάρηζηνλ ε πξψηε βνπθηά, πξέπεη λα «βνπηηέηαη κέζα ζε θξαζί» αλαθέξεη ν Πεηξφπνπινο κηιψληαο γηα ηα ιανγξαθηθά ακαθθφβνπ Αλαηνιηθήο Θξάθεο (Πεηξφπνπινο , ζ. 164). ηελ Αλαζειίηζα, νη γπλαίθεο πνπ κέλνπλ γηα λα θαζαξίζνπλ, πάλσ ζηα ηξαπέδηα βάδνπλ έλα πνηήξη θξαζί, έλα θαξβέιη ςσκί νιάθεξν, έλα πηάην βξαζκέλν ζηηάξη θαη θεξηά. Μεηά ην ηξηζάγην ηνπ παπά έλαο απφ ηνπο πην θνληηλνχο πίλεη ην πν-ηή(> ην θξαζί. Ζ καθαξηά ζηε Θξάθε πεξηιακβάλεη κφλν λεζηίζηκα θαγεηά πάλσ ζην ζηλί (θαζφιηα, ιαζήξη, πηιάθη, ειηέο, ηπξί κε δεζηφ ςσκί, παηάηεο) θαη πξνζθέξεηαη απφ ηνπ; ζπγγελείο ηνπ πεζακέλνπ. ηε Μαθεδνλία, αληίζεηα, ην θαγεηφ πνπ ήηαλ ξχδη είηε κε δακάζθελα μεξά είηε κε ςάξη αικπξφ - θακηά θνξά πεξηειάκβαλε θαη θφθθηλν θξέαο- πξνζθέξνληαλ θαη απφ απηνχο πνπ έξρνληαλ γηα παξεγνξηά κε κηα ιαγέλα θξαζί, κηα κπνπγάηζα θαη έλα πηάην θαΐ. Ζ παξεγνξηά έρεη ηελ εμήο έλλνηα ζηελ Αλαζειίηζα Μαθεδνλίαο: Ωο ηηο 9 κέξεο, εθηφο απηή ηεο θεδείαο, ζπγγελείο, θπξίσο απφ καθξηλά ρσξηά, έξρνληαη κε παξεγνλ-ξηά (φ,ηη θαη ζηε καθαξηά). ην ακκάθνβν ηελ πξψηε κπνπθηά ςσκηνχ ηε βνπηνε ζην θξαζί. Ύζηεξα, φηαλ έπηλαλ θξαζί, έρπλαλ πξψηα 3 θνξέο ιέγνληαο «ζεφο ζρνξέζηνλ» (Κηαθίδεο 1961, ζ. 213). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ θαγεηνχ πνπ αθνινπζεί, ηε καθαξηά, ην θξαζί θαίλεηαη λα είλαη βαζηθφ ζηνηρείν 5. πλδπάδεηαη δε είηε κε απνιχησο λεζηίζηκα θαγεηά, θπξίσο ζηε Θξάθε, είηε πεξηιακβάλεη θαη αικπξφ ςάξη ρσξίο αίκα, πην ζπ ρλφ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 6. Σν γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδα; καθαξηά πεξηιακβάλεη θπξίσο θξέαο είηε ςάξη κε αίκα πξέπεη λα απνδνζεί πηζαλφ ζην δηαηηνιφγην απηψλ ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ 7. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη γηα παξάδεηγκα ε ξεηή απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ θξαζηνχ θαη ηνπ θξέαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξηαο 8. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ην θξαζί, ην ςσκί, ην ζηηάξη θαη νη άιινπ είδνπο ηξνθί: λεζηίζηκεο ή φρη αλαιψλνληαη ζηελ θπξηνιεμία απφ ηνπο πελζνχληεο θαη ζπκβνιηρ απφ ην λεθξφ (ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην πνηήξη ηεο παξεγνξηάο πνπ πξννξίδεηαη γηα ην λεθξφ δίλεηαη ζην ζηελφηεξν ζπγγελή ηνπ), θαη απνηε- 284

6 ινχλ ηα δηακεζνιαβεηηθά ζηνηρεία αλάκεζα ζηνλ θφζκν ησλ δσληαλψλ θαη ζ' απηφ ησλ λεθξψλ. Σηε δηάρθεηα ηολ πέλζοσς ζηε Θξάθε γιπθφ δελ θεξλνχλ γηα δχν ρξφληα, παξά θαθέ, ξαθί, πηιάθη κε ζηαθίδεο γηα κεδέ. Οη πελζνχληεο απέρνπλ απφ θξέαο γηα 40 εκέξεο. ηελ Αλαζειίηζα, ζηε δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο, θεξλνχλ κφλν θξαζί θαη θαθέ γηα έλα ρξφλν. Σν δηαηηνιφγην ζηε δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο επηβάιιεη ηε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ, ηνπ θαθέ θαη ησλ απνμεξακέλσλ θξνχησλ απφ ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο επηζθέπηεο θαη απαγνξεχεη ξεηά ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε γιπθνχ θαη θξέαηνο. Έλδεημε πέλζνπο σο πξνο ηελ ηξνθή είλαη θαη ε παξαζθεπή ηεο κέρξη 9 κέξεο ηνπιάρηζηνλ φπσο ζπκβαίλεη ζηε Θξάθε (Κπξηαθίδεο 1938, ζ. 530). Σν γεγνλφο ηεο απνρήο απφ ηε καγεηξηθή ησλ ζηελψλ ζπγγελψλ γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα έρεη λα θάλεη κε ηνπο θαλφλεο εθείλνπο πνπ απαγνξεχνπλ ζε άηνκα κνιπζκέλα εμ αηηίαο ηεο ζηελήο επαθήο ηνπο κε ην λεθξφ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηξνθή θπξίσο παξαζθεπάδνληαο ηε. Αθξαίεο πεξηπηψζεηο ζπλαληά θαλείο ζηνπο ακφα ηεο Πνιπλεζίαο φπνπ ηα άηνκα απηά απαγνξεχεηαη λα θάλε κε ηα ρέξηα ηνπο πνπ άγγημαλ ην λεθξφ θαη ηξψλε ζθχβνληαο ζην ρψκα (Frazer 1990, ζ. 96). ηε ειπβξία θάζε άββαην σο ηηο αξάληα έζηειλαλ κε ηε ζαβαλφηξα ιεηηνπξγία απφ ην αιεχξη ησλ θεξηψλ θαη έλα πνηήξη θξαζί ζηελ εθθιεζία. Τα κλεκόζσλα ζεκαηνδνηνχλ ηελ Πεξηζσξηαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη πελζνχληεο, πην ζπρλά ζηελ αξρή (ηξηήκεξα, ελληάκεξα, εηθνζαήκεξα, ζαξάληα, ηξίκελα, εμάκελα) πην αξαηά θαηφπηλ (ρξφλνο, δχν ρξφληα, ηξία ρξφληα). Ζ Πεξηζσξηαθή θαηάζηαζε ηνπ πέλζνπο θαζνξίδεη ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπ πελζνχληα ζηελ θνηλσλία ησλ δσληαλψλ. Έηζη, νη πελζνχληεο πξέπεη λα θέξνπλ ζεκάδηα ηνπ πέλζνπο ηνπο (καχξα ξνχρα, γέληα, καθξηά καιιηά ή θνπξεκκέλα καιιηά) 9, λ' απέρνπλ απφ άιιεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη ηδηαίηεξα απφ απηή ηνπ γάκνπ, θπξίσο σο πξσηαγσληζηέο 10. Καηά ηα Τρηήκερα ζηε Θξάθε «...ζα ρχζνπλ ην λεξφ ηεο πηλάθαο επάλσ ζην κλήκα λα δξνζηζηεί ε ςπρή ηνπ πεζακέλνπ, ηηο ηξεηο βνχθεο παξαρψλνπλ πάλσ ζηνλ ηάθν θαη ηελ πηλάθα αθήλνπλ κπξνχκηηα ή ηελ ζπάλνπλ επάλσ ζην κλήκα, φπσο θαη ην πηλάθη πνπ είρε ην θξαζί» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ.140). ηελ Αλαζειίηζα μεκεξψκαηα ζηα ηξηήκεξα θέξλνπλ ζην κλήκα πίηηα, γιπθφ, ιαγθίηεο, ζηαθχιηα, απίδηα, πνξηνθάιηα, θπδψληα θαη ηα κνηξάδνπλ κεηαμχ ηνπο νη γπλαίθεο (πγθνιιίηεο ). ηελ Αζπξνβάιηα, ζπκηάδνπλ θαη ξίρλνπλ ην ζηαχξσκα (ην ιάδη θαη ην θξαζί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζηαχξσκα ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ λεθξνχ) (Μεηαιιηλνχ 1963, ζ. 349). ην Νπκθαίν Φιψξηλαο νη γπλαίθεο θέξλνπλ θξαζί θαη ζηηάξη. ηε Θξάθε ζηα Σαράληα θάλνπλ πνιιά θφιιπβα θαζψο ζην Χξφλν, ζηα Γίρξνλα θαη ζηα Σξίρξνλα. Μεηά ην κλήκα ζα πάλε ζπίηη, ν παπάο ζα ζεθψζεη χςσκα θαη ζα δψζεη ηξηζάγην φπσο ζηα εμάκελα, ελληάκελα θαη ζην ρξφλν. Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη ην «χςσκα» ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά σο ελαξθηήξηα ηειεηνπξγία κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ην κλήκα (κηαξφ) ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ζην ζπίηη, πξηλ ην ηειεηνπξγηθφ θαγεηφ. ηελ Αλαζειίηζα ην ρεηκψλα βάδνπλ ζηα κλεκφζπλα, πέξα απφ ηα θφιιπβα, θαη ζηαθπιαξκηά, ζηαθχιηα δει. ζην θξαζί. Αθφκε κηα ιαγέλα θξαζί, έλα παγνχξη ξαθή, κηα ιεηηνπξγία ζε πεηζέηα. Μφιηο ρηππήζεη ε θακπάλα θάζε γπλαίθα παίξλεη απφ έλα κφλν είδνο θαη πάλε ζηελ εθθιεζία. Σν ζηηάξη θαη ηε ιεηηνπξγία ηα βάδνπλ ζην δεμηφ καλάιη πξνο ην κέξνο ηεο Παλαγίαο, ελψ ηα άιια, ςσ- 285

7 κί, κεδέ, θξαζί, ξαθή, ζηα αξηζηεξά, πιατλή ζχξα ηνπ ατδήκνπ. «Σεο Κπξηαθήο ηα θφιιπβα είλαη πάληνηε πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα ζηνιηζκέλα. Αληί γηα κεδέ, δει. θαξπνχδη, ζηαθχιηα θ.ιπ., έρνπλ πάληνηε γιπθφ, κπαθιαβά ρπηφ (θνπξθνχηη απφ αιεχξη θαη δάραξε ή κέιη ή πεηκέδη, θαη λεξφ, ςεκέλν ζε ηαςί) ή παληεζπάλη θαη έλα πηάην κέιη πνπ πεγαίλεη καδί κε ην ςσκί ζην κνίξαζκα. Αθνχ θαζήζεη ν παπάο ζηελ πξψηε ζέζε δεμηά πεξλάεη κηα γπλαίθα ή έλα παηδί, κε ηε ξαθή, ην κεδέ ή ην γιπθφ, θαηφπηλ ε γπλαίθα κε ην ζηηάξη, θαη ηειεπηαία ην ςσκί κε ην κέιη» (πγθνι-ιίηεο , ζ ). Δδψ ε ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία αθνξά ζηε ζέζε ηνπ θξαζηνχ ζε ζρέζε κε ην ρψξν (δεμηά/αξηζηεξά, φπνπ ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά κέζα φκσο ζηνλ ηεξφ ρψξν ηεο εθθιεζίαο) θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα ππφινηπα είδε: κφλν ην ζηηάξη (θπζηθή κνξθή) θαη ε ιεηηνπξγία (επινγεκέλν ςσκί) ηνπνζεηνχληαη ζηε δεμηά κεξηά, ηα άιια πξντφληα πνπ είηε έρνπλ ππνζηεί δχκσζε (θξαζί, ςσκί) είηε έρνπλ πεξάζεη απφ κηα επεμεξγαζία (ςήζηκν, βξάζηκν) ηνπνζεηνχληαη καδί ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ηεξνχ. Μαδί κε ηα ςσκάθηα θαηά ηα κλεκφζπλα κνηξάδεηαη θαη θξαζί γηα λα ηα κνπζθεχνπλ (Μάιγαξα Θξάθεο, Πχξγνο 11 ). Καηά ηο ζηάδηο ηες Ελζωκάηωζες δηαθξίλνπκε δχν εηδψλ πξαθηηθέο, ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο πεξηζηαζηαθέο. ηηο ηαθηηθέο ζα θαηαηάζζακε ηελ ηειηθή πξαθηηθή ελζσκάησζεο πνπ αθνξά ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ θαη ηηο πεξηνδηθέο, ηεινχκελεο ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ, δει. ηα ςπρνζάββαηα. Οη πεξηζηαζηαθέο αθνξνχλ ηηο ηδηαίηεξεο πξαθηηθέο επαλέληαμεο ηνπ λεθξνχ ζηνλ θάησ θφζκν φηαλ απηφο επηκέλεη λα ζπρλάδεη ζηνλ θφζκν ησλ δσληαλψλ. Καηά ηελ ηειηθή πραθηηθή Ελζωκάηωζες, ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ, ην θξαζί θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζην παλειιήλην. ηε Θξάθε, ζηα 7 ρξφληα, πιέλνπλ ηα θφθθαια κε θξαζί, αθήλνπλ ηα κηθξά ζην κλήκα θαη παίξλνπλ ηα κεγάια, ζ' έλα παλέξη ζθεπαζκέλν κε άζπξν κπφγν ηα πάλε ζπίηη. Σν βξάδπ ηξεηο γπλαίθεο ζα πάλε ζηελ εθθιεζία ηα θφθθαια, ην άλακν (θξαζί γηα ηελ θνηλσλία), θφιιπβα, πξνζθνξά θαη ιακπάδα. Μηα βξαδηά ζα κείλνπλ ζηελ εθθιεζία θαη ην πξσί ζα ηα θάλνπλε θεδεία. Θα ηα βάινπλ ζηνλ ίδην ηάθν. Θα κνηξάζνπλ θφιιπβα θαη ςσκί θαη ζην ζπίηη ν παπάο ζα ζεθψζεη χςσκα θαη ζα δψζεη ηελ παξεγνξηά (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 141). Γηα κηα αθφκε θνξά ε πξαθηηθή ηνπ «πςψκαηνο» ζα ζεκαηνδνηήζεη ην ηέινο κηαο ζεηξάο ηειεηνπξγηψλ πνπ άξρηζαλ κε παξφκνην ηξφπν ηελ παξακνλή ηεο θεδείαο κε ηεο Παλαγηάο ην πηθξνβνχθη. ηελ Αλαζειίηζα κέζα ζε ζαηηλέλην ηνξβά βάδνπλ ηα θφθθαια, αθνχ ηα πιχλνπλ κε θξαζί (ζηηο θφρεο ησλ καηηψλ βάδνπλ βαζηιηθφ ή άιια πξάζηλα ινπινχδηα). ηελ εθθιεζία, ζην αξηζηεξφ καλάιη βάδνπλ ηα θφθθαια (ην θξαζί κε ηα θφθθαια θαη πάιη αξηζηεξά), ελψ ζην δεμί βάδνπλ ηα θφιιπβα ην αββαηφβξαδν θαη ηελ Κπξηαθή. Μεηά ην μεζηαχξσκα ιέλε κνηξνιφγηα θαη κνηξάδνπλ θφιιπβα, ζηηάξη, ςσκί, θξαζί θ.ιπ. (πγθνιιίηεο , ζ. 413). Οη πξφζθπγεο απφ ηελ Αίλν, εγθαηεζηεκέλνη ζηε Γπηηθή Θξάθε, μερσκαηηάδνπλ ζηα 3 ρξφληα, πάληα άββαην πξσί, κε πηάην θφιιπβα, παμηκάδηα θαη θξαζί (Φεινχ-θε 1929,ζ.463). Γηα κηα αθφκε θαη ηειηθή θνξά ηψξα πνπ ν λεθξφο επηζηξέθεη απφ κηα άιιε θαηάζηαζε πξέπεη λα εμαγληζζεί, θαη θπζηθά ην θχξην ζηνηρείν είλαη ην θξαζί. Γηα κηα αθφκε θνξά θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη νη ηδηαίηεξεο ηξνθέο πνπ καδί κε ην θξαζί 286

8 ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηακεζνιαβεηηθά ζηνηρεία αλάκεζα ζηε δσή θαη ζην ζάλαην (ςσκί, ζηηάξη). Οη ηειεηοσργίες ποσ γίλοληαη θαηά ηα Ψστοζάββαηα ίζσο είλαη νη κφλεο πνπ απνβιέπνπλ ηφζν θαλεξά ζηελ επηηπρή δηακεζνιάβζε ηνπ θάησ κε ηνλ πάλσ θφζκν, ηνλίδνληαο ζπγρξφλσο ηελ απφζηαζε πνπ ηνπο ρσξίδεη. Απφ ηα Ψπρνζάββαηα, κφλν εθείλν ηεο Πεληεθνζηήο, πνπ είλαη θαη ην πην πνιπγηνξηαζκέλν, ζα κπνξνχζακε ρσξίο δηζηαγκφ λα ην θαηαηάμνπκε ζην ζηάδην ηεο ελζσκάησζεο ησλ λεθξψλ γηαηί ηφηε είλαη πνπ νη λεθξνί γπξίδνπλ πίζσ ζηνλ θφζκν ηνπο. Γηα ηα ππφινηπα ηξία Ψπρνζάββαηα, ηεο Κξεαηηλήο, ηεο Σπξηλήο θαη ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζζνχκε φηη γίλεηαη επηζηξνθή ησλ ςπρψλ ζηε γε κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο δσληαλνχο, θαη απφ ηνπο δσληαλνχο νη επλννχκελνη ηεο επηθνηλσλίαο είλαη πξψη' απ' φια νη ζαββαηνγελλεκέλνη. ηε ηάηηζηα πηζηεχνπλ φηη νη ςπρέο ησλ απνζακέλσλ κπαίλνπλ απφ ην πξψην Ψπρνζάββαην κέρξη ηεο Πεληεθνζηήο ζηελ εθθιεζία φηαλ γίλεηαη ιεηηνπξγία θαη πσο νη ζαββαηνγελλεκέλνη αθνχλ ηφηε κηα βνή φπσο ηα κειίζζηα (Καςάιεο 1917, ζ. 465). ' απηά ηα πιαίζηα ην θξαζί κε ηηο άιιεο ηξνθέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απηή ηε θνξά θαη ην γάια, απνηεινχλ ηα δηακεζνιαβεηηθά πιηθά. Σελ Κπξηαθή ηεο Σπξηλήο ζην Κεπνπξηφ Μαθεδνλίαο θάζε νηθνγέλεηα, αληί γηα θφιιπβα, θέξλεη ζηελ εθθιεζία πίηηα, ζηηάξη, θξαζί, ηπξί θ.ά. Σα βάδνπλ θαηφπηλ πάλσ ζηνπο ηάθνπο θαη ηα κνηξάδνπλ θαη ηα ηξψλε (Λνπθφπνπινο 1917, ζ. 136). Σνπ Ρνπζαιηνχ, Ψπρνζάββαην ηεο Πεληεθνζηήο, ζε κεξηθά κέξε έρνπκε αγεξκνχο παηδηψλ, ζηα νπνία ραξίδνπλ «ςπρνχδηα» (ςσκάθηα) πνπ ηα βνπηνχλ ζην θξαζί ηελ ψξα πνπ ηξαγνπδνχλ (Βεξβίηζα) (Κπξηαθίδεο 1938, ζ. 599). ηελ Αλαζειίηζα πηζηεχνπλ φηη νη ςπρέο απνιχνληαη ηελ Κπξηαθή ηεο Κξεσθάγνπ, κεηαιαβαίλνληαο απφ ην αίκα πνπ ρχλεηαη απφ ηηο θφηηεο πνπ ζθάδεη θάζε ζπίηη θαη κέλνπλ ιεχηεξεο σο ηελ Πεληεθνζηή. Μεηά ην γνλάηηζκα γεπκαηίδνπλ ζηα κλήκαηα κε πιαζκέλν κπαθιαβά ή ρπηφ ραιβά, γαιαηφπηηηα, ξπδφγαιν, ιαγθίηεο, θεξάζηα, θξνχηα μεξά, θαξχδηα, κχγδαια θ.ιπ. Οη άληξεο μαπιψλνπλ ζε θχθιν θαη πίλνπλ θξαζί θαη ξαθί (πγθνιιίηεο , ζ. 412). Σν λέν δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν καδί κε ην θξαζί εδψ είλαη ν,ηηδήπνηε παξαζθεπάδεηαη κε γάια, φπσο ξπδφγαιν, γαιαηφπηηηεο θ.ιπ., θνηλή πξαθηηθή ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. ηε Θξάθε, «ησλ ςπρψ» (Πεληεθνζηή) φια ηα ζπίηηα ζα πάλε ζηελ εθθιεζία ην κεξηδνράξηη, ην γξφζη ηνπ παπά, ηε ιεηηνπξγία, έλα πηάην θφιιπβα, ην πνηήξη ην άλα-κν, ην θεξί θαη ην ζπκίακα. Βξάδνπλ θαη ξπδφγαιν θαη ην ζηξψλνπλ ζην ηξαπέδη κε έλα πνηήξη θξαζί. Σν κνηξάδνπλ θαη ηξψλε κφλν έλα αθνχ ηειεηψζεη ε εθθιεζία. Παξφκνηα ην θξαζί ζπλνδεχεη θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 12. ηε Θξάθε ηα Ψπρνζάββαηα ηεο Απνθξηάο θαη ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ καγεηξεχνπλ θαζφιηα θαη ιαζήξη, θαη πάλε θξαζί θαη κεξηδνράξηη ζηελ εθθιεζία. Καηά ηελ Πεληεθνζηή ηνπνζεηνχλ ζηα κλήκαηα ζε ράιθηλα ζθεχε πίηηεο, θφιιπβα θαη άλζε 13. Μεξηθέο θνξέο φκσο νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο, φπσο απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεληεθνζηήο, δελ βνεζνχλ ζηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ λεθξψλ ζηνλ θάησ θφζκν. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρνπλ νη ηδηαίηερες περηζηαζηαθές πραθηηθές επαλέληαμεο ηνπ λεθξνχ ζηνλ θάησ θφζκν. ηελ Αλαζειίηζα, ζηνλ ηφπν πνπ ζθνηψζεθε θάπνηνο, βάδνπλ ζεκάδη, ζηαπξφ ή 287

9 κηθξφ ζσξφ πέηξεο. Πηζηεχνπλ φηη ην αίκα ηνπ ζθνησκέλνπ κηιάεη ηε λχρηα. Φνβνχληαη φηη νη ζθνησκέλνη κε πιεγέο γίλνληαη βξπθφιαθεο (κνξθή δψσλ θαη γάηαο ή θσ-ινθσηηέο), φπσο θαη απηνί πνπ απφ ηε ρξφλεηα αθηλεζία άλνημε ην ζψκα ηνπο ή νη ιερψλεο. Όινπο απηνχο ηνπο πιέλνπλ κε δεζηφ λεξφ θαη ηνπο δεκαηίδνπλ κε βξαζηφ θξαζί, κπήγνληαο βαζηά ζηηο πιεγέο κηα βειφλα. ην κλήκα απηνχ πνπ βξπθνιάθηα-ζε αλνίγνπλ ηξχπα ζην χςνο ηνπ θεθαιηνχ θαη βάδνπλ δαπιί, γηα ηξία ζπλερφκελα άββαηα, ζην ράζηκν ηνπ θεγγαξηνχ (πγθνιιίηεο , ζ. 407). ηε Γαδηά ηεο Θξάθεο, γηα λα κε βξπθνιαθηάζεη, βάδνπλ ζην θηβνχξη κπαξνχηη, ζθφξδν, ζηλάπη ή ηνπ θφβνπλ ην κηθξφ δαρηπιάθη (Γεκνδηδάζθαινη 1967). Παξφκνηα ζηε Λέζβν, έλαο ζαββαηνγελλεκέλνο μεζάβεη ην λεθξφ, εκέξα άββαην, ηνπ βγάδεη ηελ θαξδηά, ηελ ηξππά κε ζνπβιί θαη ηε ξίρλεη κέζα ζην μχδη πνπ βξάδεη δίπια. Ρίρλεη θαπηφ μχδη ζην βξπθφιαθα θαη ηνλ μαλαζάβεη, πξνεγνπκέλσο έρεη πιπζεί κε μχδη ζηα ρέξηα θαη ζην πξφζσπν (Γηαιεθηφο 1979, ζ. 72). ' απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ηειεηνπξγίεο, γηα ιφγνπο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θάζαξζε απφ κενκαιέο ζπλζήθεο ην θξαζί ή θαηψηεξα ηνπ είδε φπσο ην μχδη ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαζαξηηθά, ζηε κε-νκαιή ηνπο θαηάζηαζε, αθνχ ππνζηνχλ δει. ηελ επεμεξγαζία ηνπ βξαζκνχ. Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά γλσζηά γηα ηελ θαπζηηθή ηνπο ηδηφηεηα (ζθφξδν, κπαξνχηη, ζηλάπη, θσηηά). Άιινηε γηα πξνθπιαθηηθνχο ιφγνπο ηέηνηα πιηθά ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην θέξεηξν 14. Μηα νινθιεξσκέλε φκσο παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξαζηνχ ζα απαηηνχζε ηελ αλαδήηεζε ηνπ αθελφο ζηα άιια δηαβαηήξηα έζηκα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ (γέλλεζε, βάπηηζε, γάκνο), ζε δηαβαηήξηα έζηκα ηνπ εηήζηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ, αιιά θαη ζε άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα φπσο κχζνπο, φξθνπο, θαηάξεο, καγηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνκαη ζε κεξηθά απφ απηά. Σν θξαζί ιακβάλεη ηδηαίηεξε ζέζε ζε κηα ζεηξά απφ δηαβαηήξηα έζηκα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ φπσο απηά ηεο γέλλεζεο: απφ δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν αλάκεζα ζηε ιερψλα (κηαξή, επηθίλδπλε) θαη ηνπο «άιινπο»: ην Εαγφξη ηεο Ζπείξνπ ηελ ηξίηε, πέκπηε ή φγδνε εκέξα ηνπ ηνθεηνχ ή θαη αξγφηεξα νη ζπγγελείο ηεο ηεθνχζεο έξρνληαη ζην ζπίηη κε πιαζηάξη, ςάξηα θαη νίλνλ (πνγνλίθηα) (Οηθνλνκίδε; 1962, ζ. 495), κέρξη πνπ απνθηά πξνθπιαθηηθή θαη απνηξνπαηηθή ηδηφηεηα ζπλδπαζκέλν κε άιια ζηνηρεία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ιερψλαο θαη ηνπ κσξνχ: ηνπο Αξγπξάδεο ηεο Κέξθπξαο ε βάβσ ηελ ηξίηε κέξα θηηάρλεη θπιαρηά γηα ηε ιερψλα θαη ην παηδί (ςσκί βνπηεγκέλν ζην θξαζί, ζθφξδν, ξίγαλε, αιάηη θαη ζηηινρφξηη) ζηε ιερψλα ζηα δεμηά ηεο, ζην κσξφ ζηε θαζθηά ηνπ. Καηά ηης γηορηές, ζηε δηάξθεηα ηνπ εηήζηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ, ην θξαζί απνηειεί δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν αλάκεζα ζηνπο λεθξνχο θαη ηνπο δσληαλνχο: η -Θξάθε, ηελ παξακνλή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ζην ηξαπέδη έβαδαλ αλάξηπγα θαγηά θα. πξαζηλάδηα (ζέιηλν, κατληαλφ, ιάραλν, πξάζν), ην πηάην κε ηα ρξηζηφςσκα (καο-καξίηεο=ιαιαγθίηεο θαη θνπζθίηζεο=ινπθνπκάδεο), έλα πνηήξη θξαζί θαη 3 ςσκην Άθελαλ παξάδεο ζην ηξαπέδη, έξηρλαλ ζε κηα γσληά θξαζί θαη άθελαλ ιίγν απφ όια ηα θαγηά γηα λά 'ξζνπλ νη ςπρέο λα θάλε (ηακνχιε- αξάληε 1950, ζ. 203). ην Γξπκφ Μαθεδνλίαο ηελ παξακνλή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ, καδί κε ηελ πίηηα, ζην ηξαπέδη ηνπνζεηνχλ έλα πηάην κε ζηηάξη, ζθφξδν, αξγπξά λνκίζκαηα, θαξπφ ξνηαο. μεξνχο θαξπνχο, ζηαθχιηα, πδξνπεπφληα, πνηήξη θξαζί κέζα ζην νπνίν βνπηνχλ ην 288

10 «θιηθνχδ ηνπ θαιθάληδαξνπ», θαη απφ ην νπνίν κεηαιακβάλεη φιε ηε νηθνγέλεηα (ιίλεο 1938,0.95). Ζ εμνξθηζηηθή ηδηφηεηα ηνπ θξαζηνχ γηα ηε ζεξαπεία ηνπ βξπθνιαθηαζκέλνπ θαη ε πξνθπιαθηηθή θαη απνηξνπαηηθή ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ιερψλαο θαη ηνπ κσξνχ κάο ππνδεηθλχνπλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαη ζε άιινπ είδνπο καγεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο αγσγέο. ην νπθιί γηα ηηο λέεο πνπ είραλ άηαθηε έκκελν ξνή έθαλαλ ην εμήο: ζ' έλα νθά-ξηθν κπνπθάιη βάδαλε θξαζί καχξν παιηφ, 3-5 εηψλ, θαη πξφζζεηαλ θνκκάηηα θαλέιια, κνζρνθάξθηα, καχξν πηπέξη θαη η' άθελαλ πσκαηηζκέλν επί 15 κέξεο. Απφ απηφ έπηλε ε λέα έλα θξαζνπφηεξν θάζε κεζεκέξη (Παπαζηακαηίνπ-Μπακπαιίηε 1967, ζ. 99). ηα μφξθηα γηα ζεξαπεία βνπηνχλ ζε θξαζί ην χθαζκα θαη ζηαπξψλνπλ ην ζεκείν πνπ πάζρεη (Κέξθπξα) (αιβάλνο 1929, ζ. 124). Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζεκεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ πάζρνπλ (κχηε, κάηηα) ρξεζηκνπνηείηαη άζπξν θξαζί (αιβάλνο 1929, ζ. 130,132). ηελ Αηδεςφ γηα ην γήηεκα θαη μεκάηηαζκα ρξεζηκνπνηνχλ ςσκί θαη θξαζί. Αλ είλαη απφ κάηη, λα πάεη ζηνλ πάην ην ςσκί, αλ δελ είλαη, λα βγεη ζηνλ αθξφ. Αλ είλαη καηηαζκέλν, λα πεηάμεη κπνπκπνπιήζξεο ην θξαζί θ.ιπ. (Παπαλαζηαζίνπ 1913, ζ. 526). Ζ ρξπζή (ίθηεξνο) ζεξαπεχεηαη κε ηα «Κσλζηαληηλάηα». ε δνρείν κε ιεπθφ θξαζί βάδνπλ ην λφκηζκα φιε λχρηα. Σελ άιιε κέξα μνξθίδνπλ ηνλ πάζρνληα θαη ηνπ πιέλνπλ αλάηξηρα ην πξφζσπν κε ην θξαζί θαη ηνπ δίλνπλ λα πηεη ην ππφινηπν (Κνπθνχιεο 1917, ζ. 217). ε αλζξψπνπο πνπ ππνςηάδνληαλ φηη είραλ ιχζζα, ηνπο έδηλαλ λα πηνπλ θξαζί ζε ηξεηο δφζεηο, κέζα ζην νπνίν απφ βξαδχο είραλ ξίμεη κηα ζθφλε. Δπί δχν κέξεο έηξσγαλ άξηνλ αλάιαην. Δπί 40 κέξεο απήραλ απφ φμηλα θαγεηά, ςάξηα ζθφξδν (Αλδξαβίδα) (Αζαλαζφπνπινο 1917, ζ. 257). ηε Εάθπλζν ζεξάπεπαλ ηηο ζέξκεο, κε μεξακέλε κάκα απφ θφθθνξα, πνπ πξέπεη λα ζθάμεη ζηελ μψπνξηα, θαη λα κε θάεη απφ απηφλ ν ίδηνο, θαη ηε βξάδνπλ κε καχξν θξαζί θαη θνπαληζκέλν ζθφξδν. Με απηφ πνηίδεηαη λεζηηθφο ν άξξσζηνο γηα 3 πξσηλά θαη ιέλε: «φπσο δηαιχζεθε ν καχξνο φμσ απφ δσ, έηζη θαη ην καχξν θαθφ απφ πάλσ κνπ ην ξνπθάσ λα κε κε ξνπθήμεη» (Γηαλλφπνπινπ 1950, ζ. 274). Σα είδε ηνπ θξαζηνχ (θφθθηλναεπθφ) ρξεζηκνπνηνχληαη είηε θαη' αλαινγία ηεο αξξψζηηαο (θφθθηλν-αίκα 15, ιεπθφ-ίθηεξνο) είηε θαη' αλαινγία, ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (ιεπθφπξφζσπν, θεθάιη αλψηεξν, θφθθηλν-ππφινηπν ζψκα θαηψηεξν) 16. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά απφ θαπζηηθά ή φμηλα πιηθά εθεί φπνπ ππάξρεη ππνςία δαηκνληζκνχ (κε θαλνληθή έκκελνο ξνή θνξηηζηψλ, ιχζζα), φπνπ θαη απνθηά ραξαθηήξα εμνξθηζκνχ. Ζπηφηεξνο είλαη ν ξφινο ηνπ θξαζηνχ ζην μεκάηηαζκα, ζπλδπαδφκελν κε ην ςσκί. Δμίζνπ ελδηαθέξνπζα παξνπζηάδεηαη ε αλαινγηθή ζρέζε ηνπ θξαζηνχ κε ηνπο θαη' εμνρήλ πξσηαγσληζηέο-ηειεηάξρεο ησλ δηαβαηεξίσλ ηαθηθψλ εζίκσλ πνπ είλαη νη γπλαίθεο. Γπλαίθεο-κηαξέο εμ αηηίαο ηεο κνιπζκαηηθήο επαθήο κε ην λεθξφ ή θαη εμ αηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο (επηθηλδπλφηεηα ηεο εκκήλνπ ξνήο ησλ γπλαηθψλ αιιά θαη ηεο ιερψλαο, αίκα/θξαζί). Γπλαίθεο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηνλ αξηζηεξφ ρψξν ζηελ εθθιεζία φπσο θαη ην θξαζί. Ωζηφζν, είλαη νη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ ην εγρείξεκα ε- 289

11 μαγληζκνχ ηνπ λεθξνχ κε ην θξαζί. Ζ ζρέζε θαζαξφηεηαο/κηαξφηεηαο (purity/ pollution) δελ είλαη απφιπηε ηε ζηηγκή πνπ νη κηαξέο γπλαίθεο ρξεζηκεχνπλ θαη πξσηαγσληζηνχλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο κηαξφηεηαο κε ζθνπφ ηελ θαζαξφηεηα (εμαγληζκφο, θάζαξζε, εμνξθηζκφο) 17. Αλάινγε είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ (πξντφλ πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε, κηαξφ ιφγσ ζέζεο - αξηζηεξά-) παξά ηα άιια είδε, ηα ηεξά (ζη-ηάξη-ιεηηνπξγηά), γηα ηελ εμάιεηςε ηεο κηαξφηεηαο. πλνςίδνληαο θαη αλαθεθαιαηψλνληαο ζα 'ζεια λα ηνλίζσ ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπ θξαζηνχ ζηα ηξία ζηάδηα ησλ δηαβαηεξίσλ ηαθηθψλ εζίκσλ. ην πξψην ζηάδην ην θξαζί απνηειεί θχξην θαζαξηηθφ, εμαγληζηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ επηηπρή δηαρσξηζκφ ησλ δχν θφζκσλ αιιά θαη ηελ επηηπρή εμαζθάιηζε ηεο κεηάβαζεο. Παξφκνηα άιια ζηνηρεία (λεξφ, πνπιηά) ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα ησλ δηαβαηεξίσλ ηαθηθψλ εζίκσλ φπσο ηα κνηξνιφγηα (Danforth 1982). Ζ ζέζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια ζηνηρεία είλαη πξσηαγσληζηηθή, θπξίσο καδί κε ην ςσκί. Ζ ηαχηηζε ηνπ δε κε ηελ θαζαξηηθή ηδηφηεηα ηνπ άιινπ πγξνχ ζηνηρείνπ, ηνπ λεξνχ, πξνθαλήο: ηελ Αλαζειίηζα «ηελ άιιε κέξα ην πξσί, κφιηο ζεθσζνχλ, μεζθεπάδνπλ ην πξφζσπν ηνπ (λεθξνχ) θαη ην πιχλνπλ κε θξαζί ιέγνληαο ην αθφινπζν κνηξνιφη: "Πνιχ πξσί ζεθψλνκαη καχξνο απφ ηνλ χπλν, παίξλσ λεξφ θαη λίβνκαη, λεξφ λα μαγξππλήζσ..."» (πγθνιιίηεο ). ηε κεηαβαηηθή θαηάζηαζε ην θξαζί κε ηηο άιιεο ηξνθέο απνβιέπεη ζηελ ππέξβαζε ηεο αληίζεζεο δσήο/ζαλάηνπ ρξεζηκνπνηνχκελν σο δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν. Ζ ζέζε ηνπ, καδί κε ην ςσκί, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηεξφηεηαο ζεσξείηαη «κηαξή» ζε ζρέζε κε ην ζηηάξη θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ ζεσξνχληαη «ηεξά». ην ηξίην ζηάδην ηεο ελζσκάησζεο ην θξαζί έρεη ραξαθηήξα εμαγληζηηθφ, ζε θπζηθή κνξθή, γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο επηηπρνχο κεηάβαζεο. Παίξλεη ραξαθηήξα εμνξθηζκνχ, ζε κε-θπζηθή κνξθή, γηα εμαζθάιηζε επηηπρνχο κεηάβαζεο ζε κε-νκαιέο θαηαζηάζεηο. Έρεη αθφκε ξφιν δηακεζνιαβεηηθφ εμαζθαιίδνληαο ηελ επηθνηλσλία ησλ δσληαλψλ κε ηνπο λεθξνχο ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ. Ζ ρξήζε ηνπ θξαζηνχ ζε άιια δηαβαηήξηα έζηκα θαη ζε ζεξαπεπηηθέο θαη καγηθέο πξαθηηθέο, ζε άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, φπσο ελδεηθηηθά θαη πεξηζηαζηαθά παξνπζηάζηεθαλ ζ' απηή ηε κειέηε, αηηηνινγεί ή θαιχηεξα ππνδεηθλχεη 18 ηελ χπαξμε δπαδηθψλ θαηεγνξηψλ, φπσο θξαζί σκφ/ςεκέλν, πνπ παξαπέκπεη ζηελ αληίζεζε θχζε/πνιηηηζκφο, άζπξν/καχξν, θξαζί κε λεζηίζηκα/θξαζί κε αξηχξζηκα, πγξφ/ζηεξεν. δεμηά / αξηζηεξά, θξαζί κε θαπζηηθά ή φμηλα πιηθά/θξαζί ζθέην, δπαδηθέο θαηεγνξίεο θιεηδηά ζηα ρέξηα ηνπ αλζξσπνιφγνπ εξεπλεηή, πνπ ππνδεηθλχνπλ ηξφπνπ; ζθέςεο θαη νξγάλσζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ καο πνιηηηζκνχ. Βηβιηνγξαθία Αζαλαζφπνπινο Θ. 1911: «Γεκψδεηο δνμαζίαη πεξί λεθξψλ», Λαογραθία, η. Γ, ζ : «χκκηθηα (Λχζζα, ιπζζαξαίνη, Λπζζαξίλαη)», Λαογραθία, η. Σ', ζ Belmont Ν. 1989: «Propositions pour une anthropologie de lanaissance», Topique 43, ζ Βιάρνπ Α. 1959: «χκκεηθηα Μεγαξηθά», Λαογραθία, η. ΗΖ', ζ Γηαλλαθίδεο Γ. 1967: «Λανγξαθηθά Γηδπκνηείρνπ», Θραθηθά, η. ΜΑ', ζ Γηαλλφπνπινπ Μ. 1950: «Εαθπλζηλά μφξθηα», Λαογραθία, η. ΗΓ', ζ Danforth L. 1982: The death rituals of rural Greece, Princeton University Press. 290

12 Γεπηεξαίνο Α. 1979: Ο άρηος θαηά ηελ γέλλεζηλ θαη ηελ ηειεσηήλ, Κέληξν Έξεπλαο Διιεληθήο Λανγξαθίαο Αθαδεκία Αζελψλ. Γεκεηξάθνο Π : «Νεθξηθά έζηκα Μάλεο», Λαογραθία, η. Λ',ζ ΓεκνδηΜζθαινη 1967: «Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Λανγξαθηθά Γαδηάο», Θραθηθά, η. ΜΑ', ζ Γηάθνπ Γ., Πξσηθνπνχινπ Μ., Γεκεξηδή Ε. 1967: «Ήζε θαη έζηκα Ρσκηνθαηζίβεισλ Γηδπκνηείρνπ», Θραθηθά, η. ΜΑ', ζ Γηαιεθηφο Ν. 1979: Νεράηδες - Καιιηθάληδαροη - Βρηθόιαθες ζηης ιεζβηαθές παραδόζεης, Παλεθηππσηη-θή, Αζήλα. Dubish J. 1986: «Culture enters throught the kitchen» ζην J. Dubish (εθδ.)., Gender and Power in Rural Greece, Princeton University Press. Εαθεηξαθφπνπινο Γ. 1911: «Έζηκα ηεο θεδείαο ελ Μάλε», Λαογραθία, η. Γ', ζ ΕέξβαοΒ. 1915:«Πξνζθνξαίεηοηνπολεθξνχο»,Λαζ7ξαθία, η.δ',ζ.646. Εσεξνχ-Παζζά Ν. 1934: «Λανγξαθηθά ζχκκεηθηα εθ Κέξθπξαο θαη άιισλ ηφπσλ», Λαογραθία, η. ΗΑ', ζ Frazersir J. 1990: Ο τρσζός θιώλος, η. Α', Β', Γ', Δθάηε, Αζήλα. Huntington R - Metcalf P. 1979: Celebrations of death, Cambridge University Press. ΚαςάιεοΓ. 1913: «Λανγξαθηθά εθ Βέκπηαλεο», Λαογραθία, η. Γ', ζ. 403^ : «Λανγξαθηθά εθ Μαθεδνλίαο», Λαογραθία, η. Σ', ζ ΚηαθίδεοΘ. 1961: «Λανγξαθηθά ακκαθνβίνπ», Θραθηθά, η.λα', ζ ΚνκλίδεοΓ. 1968: «Λανγξαθηθά Γηαηξάδσλ», Θξαθηθά, η.μβ',ζ Κνπθνχιεο Φ. α 1917: «Γχν ιέμεηο απφ γισζζηθήο θαη ιανγξαθηθήο απφςεσο εμεηαδφκελνη», Λαογραθία, η. Σ', ζ β 1917: «Κσλζηαληηλάηα», Λαογραθία, η.σ', ζ Κνπκπήο Γ. 1913: «χκκηθηα (ηξαγνχδηα Αξγαιαζηήο Πειίνπ)», Λαογραθία, η. Γ', ζ Κηελίδεο Γ. - Θενδνζηφγινπ Β. 1969: «Λανγξαθηθά Θνχξηνπ Γηδπκνηείρνπ», Θραθηθά, η.μγ', ζ Κπξηαθίδεο. 1917: «Θπζία ειάθνπ ελ λενειιεληθή παξαδφζεη θαη ζπλαμαξίνηο», Λαογραθία, η. Σ', ζ : «χκκηθηα» Λαογραθία, η. IB', ζ ΛνπθφπνπινοΓ. 1917: «χκκεηθηαλανγξαθηθά Μαθεδνλίαο», Λαογραθία, η. Σ', ζ :«χκκεηθηαΑηησιηθάιανγξαθηθά»,Λαζ7ξαθία,η.Ζ' ζ ΜαξηλέιιεοΔ : «Γέλλεζε, γάκνο, ζάλαηνο ζην νχιη Παηξψλ», Λαογραθία, η.λα',ζ Μαηζαίνπ Α. 1992: «Σν θξαζί σο βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο ζηελ Σνπξθνθξαηία», Ιζηορία ηοσ ειιεληθού θραζηού, Πξαθηηθά Β' Σξηεκέξνπ Δξγαζίαο (αληνξίλε, 7-9 επηεκβξίνπ 1990), ΠΣΗΔΣΒΑ, Αζήλα Mesnil Μ. (1987): «Un dossier medical du vampirisme, au siecle des lumieres. Une hypothese sur les maladies saisonnieres», Comprendre le recours aux modecines paralleles, Colloque, Bruxelles, 3-5 Ddcembre Μεηαιιηλνχ Δ. 1963: «Λανγξαθηθή έξεπλα εηο Αζπξνβάιηαλ Λαγθαδά Θεζαινλίθεο», Λαογραθία, η.κα', ζ Μπξνχζθνπ Α. 1991: «Ζ αλζξσπνινγία ηεο γέλλεζεο», Αρτεία Ειιεληθής Ιαηρηθής, η. 84, ζ Οηθνλνκίδεο Γ : «Βηβιηνγξαθία Φσηεηλνπνχινπ, Ννκηθφλ πξφρεηξνλ», Λαογραθία, η. ΗΕ', ζ : «Όλνκα θαη νλνκαηνζεζία εηο ηαο δνμαζίαο θαη ζπλήζεηαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ», Λαογραθία, η. Κ',ζ Οηθνλφκνπ Α. 1913: «Απαληήζεηο εηο ηα εξσηήκαηα δηά ηα Ρνπζάιηα», Λαογραθία, η. Γ', ζ Παπατσαλλίδεο Κ. 1944: «Λανγξαθηθά σδνπφιεσο», Θραθηθά, η. ΗΘ', ζ Παπαλαζηαζίνπ Δ. 1913: «Δπσδαί εμ Αγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηδεκίσλ», Λαογραθία, η. Γ', ζ Παπαζηακαηίνπ-Μπακπαιίηε Χ. 1967: «Λανγξαθηθά νπθιίνπ», Θραθηθά, η. ΜΑ', ζ Παπαρξηζηνδνχινπ Χ. 1963: «Λανγξαθηθά ζχκκεηθηα Ρφδνπ», Λαογραθία, η. ΚΑ', ζ Πεηξφπνπινο Γ : «Λανγξαθηθά ακνθνβίνπ Αλαηνιηθήο Θξάθεο», Αρτείολ Γιωζζηθού θαη Λαογραθηθού Θεζασρού Θράθες, η. Ε', ζ ΠνιίηεοΝ. 1911:«χκκηθηα(ηνθίδη)»,Λανγξαθία,η.Γ',ζ : «Σα θαηά ηελ ηειεπηήλ», Λαογραθηθά Σύκκεηθηα, η. Γ', ζ

13 αιβάλνο Γ. 1929: «Λανγξαθηθά ζχκκεηθηα εμ Αξγπξάδσλ Κεξθχξαο», Λαογραθία, η. Γ', ζ άξξνο Γ. 1913: «Απαληήζεηο εηο ηα πεξί Ρνπζαιίσλ εξσηήκαηα», Λαογραθία, η. Γ', ζ ιίλεο Μ. 1938: «Αγξνηηθά έζηκα Γξπκνχ Μαθεδνλίαο», Λαογραθία, η. IB', ζ νπιηψηεο Γ. 1986: Τα θόιισβα, Κέδξνο. ηακαηνχιεο : «Όξθνη (Σξίθαια Κνξηλζίαο)», Λαογραθία, η. Α', ζ ηακνχιε-αξάληε Δ. 1929: «Απφ ηα έζηκα ηεο Θξάθεο (ζάλαηνο)», Θραθηθά, η. Β', ζ : «Πξνιήςεηο θαη δεηζηδαηκνλίεο ηεο Θξάθεο», Λαογραθία, η. ΗΓ', ζ ηνχκπαο Γ. 1963: «Σα θαηά ηελ ηειεπηήλ έζηκα εηο ην ρσξίνλ Γξνζνπεγή ηεο Αξηεο», Λαογραθία, η. ΚΑ', α πγθνιιίηεο. 1934: «χκκηθηα (ν ζξήλνο ηνπ Χξηζηνχ)», Λαογραθία, η. ΗΑ', ζ : «Ο λεθξφο εηο ηελ Αλαζειίηζα», Λαογραθία, η. ΗΑ', ζ.38. Σζηκπηξίδνπ Φ. 1990: Tradition et transition: Etude de la formation oconomique et sociale d' une communautemixte derefugies en Thrace (Grece). These nouveau regime Paris, EHESS : «Αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ ηαθήο: ην παξάδεηγκα ησλ λεθξνηαθείσλ Νπκθαίνπ Φιψξηλαο», Λ' Σσκπόζηο Αλζρωποιογίας, Κνκνηελή, Ννέκβξεο Φεινχθε Δ. 1929: «Νεθξηθά έζηκα απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε», Λαογραθία, η. Γ, ζ Χξπζνπιάθε Α. 1957: «Έζηκα ησλ θαθίσλ ηεο Κξήηεο», Λαογραθία, η. ΗΕ\ ζ Van Gennep A. 1969: Les rites de passage, Picard, Paris. εκεηψζεηο 1. ην Κάζηξν Κπλνπξίαο, ζην κέξνο πνπ μεςχρεζε, βάδνπλ θξαζί θαη ην πξσί βιέπνπλ πφζν ιείπεη. η, Μαζθιίλε Κπλνπξίαο θάλνπλ ην απηφ αιιά κε λεξφ (Αζαλαζφπνπινο 1911, ζ ). ηα θαθηά Κξήηεο ην πιχζηκν ηνπ λεθξνχ γίλεηαη κε θξαζί: ιηβάλη, ζηαγφλα θξαζί, λεξφ, ςίρνπιν ςσκί θαη θαΐ -πάληα λεζηίζηκν- πνπ ξίρλνπλ ζην ζπκηαηφ, λα ην βξεη ε ςπρή ηνπ ζηνλ θάησ θφζκν λα δξνζηζηεί) ην κνηξάδεη ην πξσί γπλαίθα λεζηηθή θαη θαζαξή (Χξπζνπιάθε 1957, ζ. 403). 2. ηα Λεραηλά Ζιείαο, ηηο κπνχθεο ην ςσκί ηηο βάδνπλ κέζα ζ' έλα πνηήξη θξαζί (Γεπηεξαίνο 1979). 3. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απηφ απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα. ηε Μάλε, γηα παξάδεηγκα, ξίρλνπλ πάλσ ζηνλ ηάθν λεξφ ή ιάδη ή θξαζί. ηελ έμνδν κνηξάδνπλ ςσκί βνπηεγκέλν ζε ιάδη θαη ιέλε «ιάδη ηα θφθθαιά ηνπ» (Γεκεηξάθνπ , ζ. 41). ηελ Αξηνηίλα Αηησιίαο, θάπνηε κεηά ην ζάςηκν, νη παξαθνινπζήζαληεο ηελ ηαθή πιέλνληαλ κε θξαζί πνπ ηνπο έξηρλε ν λεθξνζάθηεο πάλσ ζηνλ ηάθν θαη έξηρλαλ έλα θαλάηη λεξφ θαη έλα θξαζί ζην κέξνο ηνπ θεθαιηνχ (Λνπθφπνπινο 1921, ζ. 32). Πξηλ ην 1900 ζηε χκε ην «πεξίδεηπλνλ», πνπ απνηεινχληαλ απφ 3 άξηνπο, ηπξί ή παζηά ςάξηα, 3 θξεκκχδηα θαη θξαζί έηξσγαλ κφλν νη εθθιεζηάξρεο θαη νη λεθξνζάπηεο (Γεπηεξαίνο 1979, ζ. 155). 4. Σα δξψκελα ηεο παξεγνξηάο, φπσο γίλνληαη ζηε Θξάθε, ζπλαληά θαλείο ζηελ Δξκηνλίδα Πεινπνλλήζνπ επ' επθαηξία ηεο νλνκαζηηθήο ενξηήο θάπνηνπ κεηά ηελ αξηνθιαζία ζηελ εθθιεζία θαινχλ ηνλ παπά ζην ζπίηη ηνπο φπνπ πςψλεη ηνλ ενξηάδνληα (Οηθνλνκίδεο 1962, ζ. 531). 5. Δλψ ζηα θαη' εμαίξεζε ηειεηνπξγηθά ζπκπφζηα ην θξαζί ρξεζηκνπνηείηαη ζε κε θπζηθή κνξθή (βξαζκέλν): ηηο ειαθνζπζίεο ην πνηφ είλαη βξαζκέλν θξαζί κε ςσκί (Κπξηαθίδεο 1917, ζ. 213). 6. Έηζη, ζηελ Αλδξηαλνχπνιε, ην λεθξφδεηπλν πεξηειάκβαλε βαζηθά πηιάθη θαη νλνκαδφηαλ καθα-ξσλία (Κνπθνχιεο 1917, ζ. 546), ελψ ζηελ Αζπξνβάιηα ηεο Μαθεδνλίαο πεξηιακβάλεη θαζφιηα, πηιάθη ή καθαξφληα, ηνπξζί, απαξαίηεηα ραιβά θαη θξαζί (Μεηαιιηλνχ 1963). Όκσο, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηα δηάθνξα είδε ςαξηψλ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ην βαζηθφ ππξήλα ηεο καθαξηάο. Ζ καθαξηά ζηελ Κέξθπξα, ην ζπγρψξην, πεξηιακβάλεη ηεγαλεηά ςάξηα, καξίδεο ζπλήζσο, ηπξί θαη θάπνην νηλνπλεπκαηψδεο, ζπλήζσο νχδν (Εσεξνχ-Παζζά 1934, ζ. 120). 7. ην νχιη Παηξψλ, ε καθαξηά πεξηιακβάλεη καθαξφληα θαη γίδα θνθθηληζηή (Μαξηλέιιεο , ζ. 193). 8. ηε Γξνζνπεγή Άξηαο, ζηα «πεξίδεηπλα», ζηηο παξεγνξηέο, ζπλήζε θαγεηά είλαη νη ηπξφπηηηεο, η: ςάξηα, νη ηεγαλίηεο, ην νχδν θαη πνηέ ην θξαζί ή ην θξέαο (ηνχκπαο 1963, ζ. 535). 9. Σν έζηκν ηεο θνπήο ησλ καιιηψλ, φπσο αλαθέξεη ν Πνιίηεο, παξακέλεη ζηελ Κξήηε θαη ζε λεζί-: ηνπ Αηγαίνπ ζε αληίζεζε κε ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ηε εξβία, φπνπ αθήλνπλ καιιηά θαη γέληα (Σηγθνιιίηεο 1934, ζ. 256). 10. ηα ρσξηά ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, πξνζθπγηθά θαη κε, παξαηήξεζα φηη νη ρήξεο, ζηνπο γάκνπο. :- 292

14 ηαλ ραηξεηνχλ ην δεπγάξη, βάδνπλ ζην θεθάιη ηνπο έλα άζπξν καληίιη. ηε δε Αξγαιαζηή Πειίνπ ην πέλζνο γηα ηε γπλαίθα θξαηά κέρξη ην μερσκάηηαζκα ηνπ άλδξα, φπνπ ηφηε ηεο επηηξέπεηαη ελδερφκελα λα μαλαπαληξεπηεί (Κνπκπήο 1913, ζ. 696). 11. ηε κχξλε, ςσκηά παζπαιηζκέλα κε δάραξε θαη θαλέιια ηα βνπηνχλ ζε γιπθφ θξαζί (Γεπηεξαί-νο 1979). ηε Μάλε, ηελ ηξίηε θαη έλλαηε κέξα, πεγαίλνπλ ζην κλήκα ζηηάξη βξαζκέλν θαη θξαζί (Εαθεη-ξαθφπνπινο 1911, ζ. 476). ηε Βνπιγαξία, ηελ 3ε κέξα βάδνπλ ζηνλ ηάθν λεξφ θαη θξαζί, ελψ ζην δσκάηην βνχηπξν θαη θξαζί (Πνιίηεο 1911, ζ. 481). ηελ Αξηνηίλα Αηησιίαο, ζηα κλεκφζπλα κνηξάδνπλ ζηηάξη, ςπρνχδηα, θαζνχιηα, κεγάιε ιεηηνπξγία, θξέαο θαη θξαζί (Λνπθφπνπινο 1921, ζ ). ηα θαθηά καδί κε ηα θφιιπβα κνηξάδνπλ θνπινχξηα, φπσο ζην γάκν, θξαζί, ηπξί θαη θαιηηζνπλάθηα (Χξπζνπιάθε , ζ. 404). ηε Μάλε, φπνπ ην πέλζνο βαζηά επί 3 ρξφληα, ζηηο γηνξηέο δελ εηνηκάδνπλ ηα παξαδνζηαθά γιπθά πνπ ηνπο ηα θέξλνπλ νη θίινη. Γη' απηφ είλαη κεγάιε θαηάξα λα ζνπ πνπλ: «λα γεκίζεη ην ζπίηη δνπ ηεγαλίδεο, θαη ην Πάζρα ηπξφπηηηεο, γαιαηφπηηηεο θαη θφθθηλα απγά» (Γεκεηξάθνπ , ζ. 40). ην κλεκφζπλν ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θάζε νηθνγέλεηα νθείιεη λα έρεη απφ έλα θηιφ θξαζί πνπ αλ πεξηζζέςεη, πξέπεη λα ρπζεί πάλσ ζην κλήκα (νχιη Παηξψλ) (Μαξηλέιιε , ζ ). 12. ηε ζέζε «Φξάγθα» πάλσ απφ ηελ Αξάρνβα, ηνπ Ρνπζαιηνχ νη Αξβαλίηεο κνηξάδνπλ κε ηε ζεηξά θξέαο θαη ηπξί. Σν θεθάιη ηνπ αξληνχ ην δίλνπλ ζηνλ ηεξέα θαη ηελ πιάηε ζηνλ ςάιηε. Οη πνηκέλεο αληί ςσκηνχ πξνζθέξνπλ ρισξφ ηπξί (άξξνο 1913, ζ. 748). «Δλ Βνπξβνχξνηο ηελ εκέξα απηή ςήλνπλ ζθφξδα θαη ηξψλε. Οη λέεο δνθηκάδνπλ ηελ ηχρε ησλ κε δαρηπιίδηα θαη θχιια θηζζνχ» (Οηθνλφκνπ 1913, ζ. 324). 13. Παξφκνηα ζηε Μάλε, ην ίδην ηελ Γεπηέξα ηνπ Πάζρα (Καςάιε 1913, ζ. 407) θαη κεηά ηελ Αλάζηαζε, ςσκί, απγά, ηπξί, η' αθήλνπλ πάλσ ζηα κλήκαηα θαη ηα παίξλνπλ νη θησρνί (Εέξβαο 1915, ζ. 646). ηε Μάλε ε Γεχηεξε κέξα ηνπ Πάζρα είλαη ε εκέξα ηνπ ηαπξνχ θαη εκέξα ησλ λεθξψλ. ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα ζηα ξνπκαληθά πξηγθηπάηα εμεδφζε ΧεηρόγραθολΝοκητόλΠδήτεηρολζηί] λενειιεληθή, δηά ηνπ νπνίνπ κεηαμχ ησλ άιισλ απαγνξεχεηαη λα γηνξηάδνληαη ηα Ρνπζάιηα, σο ειιεληθή γηνξηή, θαη λα γίλνληαη πξνζθνξέο ζηα κλήκαηα ησλ λεθξψλ (Οηθνλνκίδεο , ζ. 676). Γελ μέξνπκε αλ ην γεγνλφο απηφ επεξέαζε θαη ηνπο Βιάρνπο ηεο Διιάδαο, νη νπνίνη απνθεχγνπλ λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ζηα κλήκαηα (Σζηκπηξίδνπ 1993). ηα Μέγαξα, ηε δεχηεξε κέξα ηνπ Πάζρα, ηα παηδηά πεγαίλνπλ απφ ζπίηη ζε ζπίηη θαη ιέγνπλ ηα Ρνπζάιηα κε έλα θαιάζη κε βηνιέηεο ζε ζρήκα ζηαπξνχ, φπνπ είλαη δεκέλν έλα κεηαμσηφ καληίιη (Βιάρνπ 1959, ζ. 543). 14. Παξφκνηεο πξαθηηθέο ζπλαληνχκε ζηε Ρνπκαλία (Mesnil 1987). 15. Ζ αλαινγία θξαζηνχ/αίκαηνο θαίλεηαη θαη απφ άιινπ είδνπο ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, φπσο είλαη νη φξθνη: ζηα Σξίθαια Κνξηλζίαο, φηαλ δίλνπλ φξθν θαη πίλνπλ θξαζί ξίρλνπλ ζηε γε θαη ιέλε «έηζη λα ρπζεί ην αίκα κνπ αλ δε ζνπ ιέσ αιήζεηα» (ηακαηνχιεο 1909, ζ. 416). Δπηπιένλ, είλαη γλσζηφ φηη ζηε Θεία Κνηλσλία ην θξαζί ζπκβνιίδεη ην αίκα θαη ην ςσκί ην ζψκα ηνπ Χξηζηνχ. 16. Ζ αλαινγία παξαπέκπεη ζε κηα γεληθφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, φπνπ ην θεθάιη απνηειεί ηελ αξρή (έμνδνο αλζξψπνπ δηα ηεο γέλλεζεο απφ ην κεηξηθφ ζψκα) ζε αληίζεζε κε ηα πφδηα (ηξφπνο εμφδνπ ηνπ λεθξνχ απφ ην ζπίηη) (Belmont 1989, ζ. 89, Μπξνχζθνπ 1991). 17. Αλάινγε είλαη ε ζρέζε γπλαίθαο/ηξνθήο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην άξζξν «Culture enters throught the kitchen» (Dubish 1986). 18. Μηα νινθιεξσκέλε αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απνθηά λφεκα -θαη δελ έρεη κφλν ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα- θπξίσο ζηα πιαίζηα ηεο δνκνιεηηνπξγηθήο εμέηαζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά πνιηηηζκηθήο νκάδαο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νπνίαο πξνζαλαηνιίδεηαη ε έξεπλα απηή γηα ηε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ ζε ηδεαηφ επίπεδν. 293

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα