Σν θξαζί ζε ηαθηθά έζηκα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν θξαζί ζε ηαθηθά έζηκα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο"

Transcript

1 Σν θξαζί ζε ηαθηθά έζηκα ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο Δηζεγήηξηα: Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ Σν ελδηαθέξνλ γηα κηα αλζξσπνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ έξεπλα γηα ην θξαζί πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζε παιαηφηεξα ιανγξαθηθά δεδνκέλα γελλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επηηφπηαο έξεπλαο πνπ έθαλα ηελ άλνημε ηνπ 1992 γηα ηα λεθξνηαθεία ηνπ Νπκθαίνπ Φιψξηλαο, ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηνλ θ. Μπνπηάξε. Σφηε είρα ηελ επθαηξία λα βξεζψ ζε ηαθηθέο ηειεηέο (θεδεία, ηξηήκεξα, αλαθνκηδή νζηψλ) παξαηεξψληαο επί ηνπ πεδίνπ ηα δηαβαηήξηα ηαθηθά έζηκα, φπνπ ην θξαζί έπαηδε έλα ζεκαληηθφ ξνιφ. Αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηαθηθά έζηκα ζην βνξεηνειιαδηθφ ρψξν είρα Δληνλε ηελ εληχπσζε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ηεο Μαθεδνλίαο απφ απηφλ ηεο Θξάθεο, ηφζν φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ, φζν θαη ησλ άιισλ ηξνθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηαθηθά έζηκα. Ωζηφζν, πξνρσξψληαο ζηελ αλάιπζε, πέξαλ κηαο ή δχν δηαθνξνπνηήζεσλ, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζψ παξαθάησ, ε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ παξνπζηαδφηαλ γεληθεπκέλε ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Καηά ζπλέπεηα, κηα ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε γηα ην θξαζί ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ελδερφκελα ζε νιφθιεξν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ίζσο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ, ζηηο πεξηνρέο ηνπιάρηζηνλ φπνπ ε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ γηλφηαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σν θξαζί, ην ςσκί θαη ην ιάδη απνηεινχζαλ βαζηθά είδε δηαηξνθήο απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα ζηε Μεζφγεην, αλαθέξεη ν Μπξσληέι. Ωζηφζν, αλ θαη ην θξαζί ν: λεηαη λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο ιηηνχο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλήο δίαηηαο ησλ Διιήλσλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, γηα λα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα, ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ηελ απαζρφιεζε. Έηζη, ζηνπο αγξνηηθνχο πνιηηηζκνχο ηα πνζνζηά είλαη πςειά, ρακειφηεξα ζηνπο αζηηθνχο θαη ειάρηζηα ζηνπο θηελνηξνθηθνχο πιεζπζκνχο, νη νπνίνη θάλνπλ θαηάιπζε ζην θξαζί κφλν ζηης γηνξηέο (Μαηζαίνπ 1992). Δπνκέλσο, κία πξψηε παξάκεηξνο ηεο ρξήζεο ηνπ θξαζηνχ θαηά ηα ηαθηθά έζηκα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηά ηφπνλ ρξήζε ηνπ επί θαζεκεξη λή φρη βάζεο. Δπεηδή ηα ζεκαηηθά φξηα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη πεξηνξηζκέλα (Μαθεδν λία, Θξάθε) ε αλάιπζε ζα βαζηζηεί ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο αηφ ρψξν απηφ, ρσξίο σζηφζν λα παξαιείπνληαη αλαθνξέο ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν. Ζ αλάιπζε ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ην θξαζί σο ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν, αλάκεζα ζη' άιια, ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ησλ δηαβαηεξίσλ εζίκσλ. Σα δηαβαηήξηα ηαθηθά έζηκα σο ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα ζχζηεκα ε πηθνηλσλίαο ελφο πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο). Όπσο νη κχζνη, ηα παξακχζηα, ηα άιια έζηκα, ηα ηξαγνχδηα θαη ηα κνηξνιφγηα, ε ηε;, θ.ιπ., έηζη θαη ηα δηαβαηήξηα έζηκα σο ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα πξνζπαζνχλ λα πε^ ζνπλ έλα κήλπκα: ην κήλπκα απηφ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Danforth πνπ αζρνιήζεθε κε ηα ηαθηθά έζηκα ζηελ αγξνηηθή Διιάδα, είλαη φηη ππάξρεη κεηά 280

2 Θάλαηνλ δσή (Danforth 1982). Σα δηαβαηήξηα ηαθηθά έζηκα έρνπλ δχν ζηφρνπο: αθ' ελφο ζηνρεχνπλ ζηε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηε δσή θαη ζην ζάλαην θαη αθ' εηέξνπ ζηελ επηηπρή κεηάβαζε απφ ηε κία θαηάζηαζε ζηελ άιιε. χκθσλα κε ηνλ πξψην, ηα δηαβαηήξηα ηαθηθά έζηκα πξέπεη λα ππεξβνχλ ηελ αληίζεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε δσε θαη ζην ζάλαην (Danforth). ηα πιαίζηα απηά ε αλάιπζε ζθνπεχεη ζηελ θαηάδεημε :" ηνπ ξφινπ ηνπ θξαζηνχ, ιεηηνπξγηθνχ ζηνηρείνπ ησλ δηαβαηεξίσλ εζίκσλ, πνπ κεζνιαβεί ζηελ αληίζεζε απηή αλάκεζα ζηε Εψε θαη ζην ζάλαην. χκθσλα κε ην δεχηεξν ζηφρν, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε είλαη ν θαζαξηζκφο θαη ν εμαγληζκφο. Καη εδψ αλαδεηνχληαη ηα ζηνηρεία εθείλα φπσο ην θξαζί, ησλ νπνίσλ ν ξφινο είλαη θαζαξηηθφο θαη εμαγληζηηθφο. ην ηειεηνπξγηθφ δξάκα ησλ δηαβαηεξίσλ εζίκσλ νη πξσηαγσληζηέο είλαη απφ ηε κηα ν λεθξφο θαη απφ ηελ άιιε νη πελζνχληεο. Ο λεθξφο πνπ έρεη ζψκα θαη ςπρή. χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Hertz γηα ηε Σσιιογηθή αλαπαράζηαζε ηοσ ζαλάηοσ οη πρωηαγσληζηέο είλαη, ην ζψκα, ε ςπρή θαη νη πελζνχληεο πνπ ελσκέλνη ζπκβνιηθά ν έλαο κε ηνλ άιιν θηλνχληαη απφ ηε κία ζηελ άιιε θάζε ησλ δηαβαηεξίσλ εζίκσλ πνπ ζχκθσλα κε ηε δνκηθή αλάιπζε ηνπ Van Gennep είλαη ηξεηο: ν Απνρσξηζκφο, ε Μεηαβαηηθή ή Πεξηζσξηαθή θαηάζηαζε θαη ε Δλζσκάησζε (Van Gennep 1969). Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί εμεηάδεη ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ην θξαζί ζηηο ηξεηο απηέο θάζεηο ησλ δηαβαηεξίσλ εζίκσλ, ηε τρήζε ηολ απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη ην ρόιο ηολ αθ' ελφο ζηε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηε δσή θαη ζην ζάλαην θαη αθ' εηέξνπ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο κεηάβαζεο. Σν δξάκα ηνπ απνρσξηζκνχ, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηε ζεαηξηθή νξνινγία, παίδεηαη ζε 3 πξάμεηο: θαηά ηελ πξψηε γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ λεθξνχ, θαηά ηε δεχηεξε ε εθθνξά ηνπ θαη θαηά ηελ ηξίηε ε πξνεηνηκαζία ηνπ ηάθνπ θαη ε ηαθή. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ λεθξνχ ην θξαζί παξνπζηάδεηαη κε ηε θπζηθή ηνπ ηδηφηεηα σο πγξφ ζηνηρείν ην νπνίν αγηαζκέλν (ζεία θνηλσλία) ιακβάλεηαη απφ ηνλ κειινζάλαην: «Μφιηο δνπλ φηη ν άξξσζηνο είλαη πνιχ βαξηά θαη αξρίδεη λα έρεη ηνλ ξφγρν ηνπ ζαλάηνπ θαη λα ςπρνκαρεί ζα ηνλ θνηλσλήζνπλ» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 131). Μεηά ηελ εθπλνή ηνπ λεθξνχ ην θξαζί, σο ζεκαηλφκελε έλλνηα, παίξλεη ηε κνξθή ηνπ κχξνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη θαηά ηε βάπηηζε ν παπάο κπξψλεη ην παηδί. «ην Γηδπκφηεηρν πξσηνχ ηνλ αιιάμνπλ έπαηξλαλ ελα πνηήξη θξαζί θαη ηνπ ζηαχξσλαλ ηελ πιάη', ηνπ ζηήζνπο, ηηο καζράιεο θαη ηα πνπδάξηα...» (Γηαλλαθίδεο 1967). ηε Θξάθε, ελλνείηαη ζηελ Αλαηνιηθή, «ε ζαβαλφηξα ζθεη ηα ξνχρα θαη ηα βγάδεη. Παίξλεη ζ' έλα πηάην θξαζί θαη κε ζηνππί ή βακβάθη ζηαπξψλεη ην λεθξφ φπσο ηνλ κπξψλεη ν παπάο ζηε βάθηηζε πξψηα απ' εκπξφο ζην ζηήζνο, χζηεξα ζηηο πιάηεο, ζηα ρέξηα απφ κέζα θη απ' έμσ θαη ηηο παηνχλεο...», η ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 132). Παξφκνηα ζηελ Αζπξνβάιηα ηεο Μαθεδνλίαο (Μεηαιιηλνχ 1963, ζ. 348). Αιινχ, ην θξαζί σο ζεκαηλφκελν παίξλεη ηελ θαζαξηηθή ηδηφηεηα ηνπ λεξνχ «...βνπηνχλ έλα θνκκάηη βακπάθη κέζα ζε θξαζί θαη ηνλ πιχλνπλ ην πξφζσπν. Σν θξαζί ην ξίρλνπλ ζε κηα άθξα γηα λα κελ ην παηήζε θαλέλαο...» (π-γθνιιίηεο ). Σν ίδην ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε απφ πξφζθπγεο απφ ηελ Αίλν (Φεινχθε 1929, ζ. 460). Οξηζκέλεο θνξέο ην θξαζί απηφ πξέπεη λα είλαη κφλν άζπξν. «ηε σδφπνιε άκα μεςπρνχζε ν λεθξφο έπιελαλ ην ιείςαλν κε ιεπθφ θξαζί» (Παπατσαλλίδεο 1944, ζ. 280) 1. Μηα δεχηεξε κνξθή ηνπ θξαζηνχ θαηά ην ζηάδην ηνπ απνρσξηζκνχ είλαη απηή φ- 281

3 πνπ ην πγξφ ζηνηρείν αλακεηγλχεηαη κε ζηεξεφ (ςσκί) θαη σο ηέηνην κίγκα πξνζθέξεηαη ζηνπο ηξίηνπο πξσηαγσληζηέο, ζηνπο πελζνχληεο, «ην Γηδπκφηεηρν... ν παπάο έθαλε ηξηζάγην θαη βνπηνχζε ζ' έλα πνηήξη θξαζί έλα παμηκάδη θαη ην έδηλε ζηνπο ζηελνχο ζπγγελείο ηνπ πεζακέλνπ» (Γηαλλαθίδεο 1967, ζ. 289). Καηά ηελ εθθορά εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε ζέζε ρσξνηαμηθά θαη επνκέλσο ζπκβνιηθά πνπ θαηέρεη ην θξαζί. πλήζσο ην θξαζί κε ην ζηηάξη θαη ην ςσκί πξνεγνχληαη ηεο πνκπήο. ηελ Αλαζειηηζα ηεο Μαθεδνλίαο «...κπξνζηά πεγαίλεη απηφο πνπ θξαηάεη ην θαπάθη ηνπ ζεληνπθηνχ, χζηεξα απηνί, πνπ βαζηνχλ ηα θφιιπβα, κηα απιάδα ζηηάξη, κηα θαλέζηξα ςσκί, κέιη, θξαζί, λεξφ θαη θεξηά. Αθνινπζνχλ ηα μεθηέξηα κε ηνλ ςάιηε θαη ηνλ παπά, χζηεξα ην ιείςαλν, πίζσ απφ απηφ νη πην θνληηλνί ζπγγελείο, νη άληξεο θαη ηειεπηαίεο νη γπλαίθεο» (πγθνιιίηεο , ζ. 401). ηε Θξάθε ε δηάηαμε είλαη ε εμήο: ην παηδί κε ην θαπάθη, εμαπηέξπγα, ζπγρψξην (παμηκάδηα, θνπθέηα, θξαζί), ν παπάο, ην ιείςαλν (Φεινχθε 1929, ζ. 461). ηε Γπηηθή Θξάθε, ζηελ πεξηνρή ησλ Φεξξψλ «ην ςσκί πξνεγείηαη νινθιήξνπ ηεο αθνινπζίαο ηεο εθθνξάο, θεξφκελνλ ππφ γπλαηθφο». Έηζη «...θαηά ηελ εθθνξάλ ηνπ λεθξνχ πξνεγείηαη γπλή βαζηάδνπζα πίλαθα έρνληα κίαλ πξνζσπίδα θνιιχβσλ θαη ηξεηο ή ηεζζάξαο άξηνπο» (Μαλαζζείδνπ ζην Γεπηεξαίνο 1979, ζ. 143). Γελ αλαθέξεηαη ε ζέζε ηνπ θξαζηνχ, ζ' απηή ηελ πεξίπησζε σζηφζν μέξνπκε φηη ππάξρεη. Καηά ηελ προεηοηκαζία ηοσ ηάθοσ θαη ηελ ηαθή ηο θξαζί εκθαλίδεηαη σο πγξφ αιιά θαη σο ζηεξεφ θαηφπηλ αλάκημεο ηνπ κε ςσκί: ηελ πεξηνρή Γηδπκνηείρνπ, πξηλ αξρίζνπλ λα ζθάβνπλ, ζπκηαηίδνπλ θαη ξίρλνπλ θξαζί ζηνλ ηφπν πνπ ζα αλνηρηεί ην κλήκα (Κηελίδεο - Θενδνζηφγινπ 1969, ζ. 129). Αο ζεκεησζεί φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θέξεηξν δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ φπσο θαη ζηνπο Γηαηξάδεο ηεο Μαθξάο Γέθπξαο (Κνκλίδεο 1968, ζ. 182) θαη ζηα πνκαθνρψ-ξηα ηνπ λ. Ρνδφπεο. Ο λεθξφο ζθεπάδεηαη κε ιίγν ρψκα θαη απφ πάλσ κπαίλνπλ ινμά ζαλίδηα, πάλσ απφ ηα νπνία κπαίλεη ην ρψκα. Αιιά θαη ζε ρσξηά ηεο Αλαηνιηθή; Ρσκπιίαο θαη Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηλ Γπηηθή Θξάθε (Σζηκπηξίδνπ 1990) ζπλαληάηαη απηή ε πξαθηηθή, κφλν πνπ εδψ ππάξρεη θέξεηξν. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνχ ζηνλ ηάθν θαη πξηλ απηφο ζθεπαζηεί, ε παξνπζία ηνπ θξαζηνχ σο πγξνχ ζηνηρείνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή: «Ο παπάο δηαβάδεη επρή ζ' έλα θεξακκπδάθη πνπ έρνπλ βάιεη ζηαπξφ κε θίηξηλν θεξί θαη ην βάδεη ζην ζηφκα ηνπ πεζακέλνπ θαη δηαβάδεη ην θξαζί» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ν 138) «Ο παπάο ρχλεη ην θξαζί επάλσ ζην λεθξφ θάλνληαο κε απηφ ηξεηο ζηαπξνχο» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 138). ηελ Αλαζειηηζα, «αθνχ ηνλ ζθεπάζνπλ κε ην ζάβαλν, ν παπάο ξίρλεη ηξεηο θφξε: ζε δηάθνξα κέξε ηνπ λεθξνχ, ζην θεθάιη, ζηε κέζε θαη θνληά ζηα πφδηα, θξαζί θν ιάδη παξκέλν απφ ηε κεζαία θαληήια ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνχ, ηεο θαληήιαο δειπνπ θξέκεηαη κπξνζηά ζην ηαπξφ ηνπ Χξηζηνχ πάλσ απφ ην ηέκπιν ιέγνληαο "αληίεηο κε πζζψπσ θαη θαζαξηζζήζνκαη, πιχλεηο κε θαη ππέξ ρηφλα ιεπθαλζήζνκαη» (Ψαικφο Ν (50) ζην πγθνιιίηεο ). «...ελ δε Μαθεδνλία (Καξπά Οιχκπνπ), Σξαπεδνχληη, Καππαδνθία θαη αιιαρν (Καβαθιί Θξάθεο) ίζσο ζπλεζίδνπζη ηαο απηάο ησλ ελαγηαζκάησλ εκέξαο, αθν ςάισζη κηθξφλ ηξηζάγηνλ, λα ζπέλδσζηλ νίλνλ ηνηο λεθξνίο, ελ δε ηε Μ. Αζία δη' ε πίηεδεο νπήο εληφο ησλ ηάθσλ εγρένπζηλ νίλνλ» (Πνιίηεο 1931, ζ. 338). 282

4 ηελ Κπαλή Γηδπκνηείρνπ ξίρλνπλ κέζα ζηνλ ηάθν έλα θνκκάηη ςσκί βνπηεγκέλν ζην θξαζί (Σζνκπαλιηψηε ζην Γεπηεξαίνο 1979, ζ. 148). ' απηφ ην πξψην ζηάδην ηνπ απνρσξηζκνχ ινηπφλ ην θξαζί παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, θαζ' φζνλ είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία θαζαξηζκνχ ηνπ λεθξνχ πνπ πξέπεη λα πεξάζεη ζε κηαλ άιιε θαηάζηαζε. Σν θξαζί έηζη ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή εμαζθάιηζε ηεο κεηάβαζεο, έλα απφ ηα θχξηα κειήκαηα ησλ δηαβαηεξίσλ ηαθη-θψλ εζίκσλ. ηελ Περηζωρηαθή θαηάζηαζε ηψξα ην θξαζί ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ςπρή ηνπ λεθξνχ θαη απφ ηνπο πελζνχληεο άιινηε ζθέην, άιινηε κε ςσκί. Σηο ηξεηο πξψηεο θξίζηκεο κέξεο «...ηε Θξάθε ζηε κέζε ηεο θάκαξαο πνπ ν λεθξφο μεςχρεζε, έρνπλ έλα κηθξφ ηξαπέδη, επάλσ έλα πνηήξη θξαζί, πξνζθνξά θαη θεξί» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 139) ή επί ηξία ζπλερφκελα βξάδηα εθεί φπνπ εμέπλεπ-ζελ ν λεθξφο «βάδνπλ κηα πξάζηλε πηλάθα κε λεξφ θαη ηξεηο βνχθεο ςσκί, αλάθηνπλ ηελ ιακπάδα πνπ έθαηε ζην θεθάιη ηνπ πεζακέλνπ, θαη ζπκηάδνπλ ην λεξφ» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 139). Βιέπνπκε φηη ζηε ζέζε ηνπ θξαζηνχ άιινηε ζπλαληάκε θαη ην λεξφ. Σν έλα ή ην άιιν ζηνηρείν πάληνηε ζπλδπαζκέλα κε ςσκί 2. ηελ Αλαζειίηζα ηεο Μαθεδνλίαο κεηά ην ζάλαην βάδνπλ ζην θαληήιη έλα θιπ-ηδάλη λεξφ θαη έλα θξαζί, γηαηί πεγαίλεη ε ςπρή θαη πίλεη. ηηο 3 κέξεο ην βξίζθνπλ ιηγφηεξν θαη πηζηεχνπλ φηη σο ηηο 40 ε ςπρή γπξλά ζηα γλσζηά ηεο κέξε, δηςάεη θαη πίλεη λεξφ (πγθνιιίηεο ). 3 θαη 40 είλαη νη αξηζκνί πνπ δείρλνπλ ηελ πεξηζσξηαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη απφ ηε κηα ν λεθξφο ζε ζρέζε κε ηνπο δχν θφζκνπο θαη απφ ηελ άιιε νη πελζνχληεο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ησλ δσληαλψλ. Οη θπξψζεηο ησλ 3,9 ή 40 εκεξψλ θαζψο θαη ην καθξχ πέλζνο ηνπ ελφο, 2 ή θαη 7 ρξφλσλ επηβάιινληαη ζηνπο πελζνχληεο πνπ είραλ άκεζε κνιπζκαηηθή επαθή κε ην λεθξφ αλάινγα κε ην βαζκφ ζπγγέλεηαο ηνπο. Χαξαθηεξηζηηθή θαη ελδεηθηηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ απφ ηνπο πελζνχληεο θαη κε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θεδείαο θαη ηνπ πέλζνπο. Καηά ηελ παρακολή ηες θεδείας ζηε Θξάθε, ην βξάδπ, γίλεηαη ηεο Παλαγηάο ην πη-θξνβνχθη. «Ο θαζείο ζα πάγεη φ,ηη ζέιεη, θαζνχιηα, ξχδη, ειηέο, θξαζί, ξαθί, φιν λεζηίζηκα θαη βξίζθεηαη ζηηο ςπρέο ησλ πεζακέλσλ» θαη ζα θάλε πάλσ ζην ηαβινκέ-ζαιν, θαηαγήο (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 136). Δδψ ην θξαζί ζπλνδεχεηαη απφ λεζηίζηκα θαγεηά θαη κφλν (ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο). Τελ εκέρα ηες θεδείας, πάλσ ζηνλ ηάθν ε ιήςε ηνπ θξαζηνχ γίλεηαη άκεζα απφ ην λεθξφ θαη απφ ηνπο δσληαλνχο. ηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο «κεηά ηελ ηαθή ζηξψλνπλ ηξαπέδη ζηα κλήκαηα θαη ηξψλε φινη καδί. ην κλήκα πάλσ βάδνπλ έλα πνηήξη θξαζί, έλα πιαζηφ ςσκί θαη πξηλ θάλε θφβνπλε κηα βνχθα ςσκί θαη ηε βνπηάλε ζην θξαζί, ηελ ηξψλε θαη ιέλε ζεφο ζπγρσξέζνη. Μεηά ην θαΐ κνηξάδνπλ ηα θφιιπβα, θαη ην "θνιάθ" ιέγεηαη θνπινπξάθη θαη δσξίδεη απηφο πνπ έρεη ην λεθξφ φινλ ηνλ θφζκν» (Γεπηεξαίνο 1979). ηε Μαθεδνλία «άκα ζα πααίλνπλ ζηελ ηθθιεζρ'α θη ζα βάλνπλ ηνπ κπηζακέλνπ ζηνπλ ληάθνπ, ξίρλνπλ απνχ πάλσ ςσκί θαη θξαζί» (πγθνιιίηεο , ζ. 148). Μεηά ηελ ηαθή πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο, παίξλνπλ ιίγα θφιιπβα, ζηηάξη βξαζκέλν, έλα θνκκάηη ςσκί πνπ ην βνπηνχλ ζην κέιη. Π ίλνπλ απφ ιίγν θξαζί ή ξαθί. «Σε ιαγέ-λα κε ην θξαζί δελ ηε ζπάδνπλ φπσο γίλεηαη ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδνο, κα ηελ παίξλνπλ καδί κε ηελ απιάδα, φπνπ είραλ ην ζηηάξη θαη ηελ θαλέζηξα ή ην δίζθν, φ- 283

5 πνπ είραλ ην ςσκί, ζην ζπίηη, αθήλνληαο ηα σο ην βξάδπ έμσ απφ ηε κεζηά (εζσηεξηθή ζχξα)» (πγθνιιίηεο , ζ. 403). Οη Ρσκηνθαηζίβεινη Γηδπκνηείρνπ ζπλεζίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ζην λεθξνηαθείν ειηέο, θξαζί θαη παμηκάδηα (Γηάθνπ θ.ά. 1967, ζ. 140). ηε Βέκπηαλε Φισξίλεο, νη ζπγγελείο πξνζθέξνπλ δνρεία κε γάια ή θξαζί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ απνζαλφληνο (Καςάιεο 1913, ζ. 407). ηε σδφπνιε κνίξαδαλ καθαξηά απφ ξχδη θαη ζηαθίδεο (Παπατσαλλίδεο 1944, ζ. 281) 3. ηε Θξάθε, ζηο ζπίηη κεηά ηελ θεδεία ζηε κέζε ηεο θάκαξαο, φπνπ μεςχρεζε ν λεθξφο, βάδνπλ πάλσ ζ' έλα ηξαπέδη έλα πνηήξη θξαζί, πξνζθνξά, θεξί, ην ζπκηαηφ. Ο παπάο ζα δηαβάζεη ην ηξηζάγην θαη ζα δψζεη ηελ παξεγνξηά 4. Κφβεη χςσκα απφ ηελ πξνζθνξά, ην βνπηά ζην θξαζί, δίλεη κε ην θνπηάιη πξψηα ζηνπο δηθνχο θαη χζηεξα ζηνπο μέλνπο (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 139). Σν ίδην έζηκν ζπλαληνχζε θαλείο ζην Μαΐζηξν Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ζπλαληά αθφκε ζε πξνζθπγηθά ρσξηά ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. ηε Γαδηά νπθιίνπ ν παπάο επινγεί έλα πνηήξη θξαζί κε βαζηιηθφ θαη ξαληίδεη ην ηξαπέδη (Γηάθνπ θ.ά. 1967, ζ. 140). Σν ςσκί, αλ φρη νιφθιεξν ηνπιάρηζηνλ ε πξψηε βνπθηά, πξέπεη λα «βνπηηέηαη κέζα ζε θξαζί» αλαθέξεη ν Πεηξφπνπινο κηιψληαο γηα ηα ιανγξαθηθά ακαθθφβνπ Αλαηνιηθήο Θξάθεο (Πεηξφπνπινο , ζ. 164). ηελ Αλαζειίηζα, νη γπλαίθεο πνπ κέλνπλ γηα λα θαζαξίζνπλ, πάλσ ζηα ηξαπέδηα βάδνπλ έλα πνηήξη θξαζί, έλα θαξβέιη ςσκί νιάθεξν, έλα πηάην βξαζκέλν ζηηάξη θαη θεξηά. Μεηά ην ηξηζάγην ηνπ παπά έλαο απφ ηνπο πην θνληηλνχο πίλεη ην πν-ηή(> ην θξαζί. Ζ καθαξηά ζηε Θξάθε πεξηιακβάλεη κφλν λεζηίζηκα θαγεηά πάλσ ζην ζηλί (θαζφιηα, ιαζήξη, πηιάθη, ειηέο, ηπξί κε δεζηφ ςσκί, παηάηεο) θαη πξνζθέξεηαη απφ ηνπ; ζπγγελείο ηνπ πεζακέλνπ. ηε Μαθεδνλία, αληίζεηα, ην θαγεηφ πνπ ήηαλ ξχδη είηε κε δακάζθελα μεξά είηε κε ςάξη αικπξφ - θακηά θνξά πεξηειάκβαλε θαη θφθθηλν θξέαο- πξνζθέξνληαλ θαη απφ απηνχο πνπ έξρνληαλ γηα παξεγνξηά κε κηα ιαγέλα θξαζί, κηα κπνπγάηζα θαη έλα πηάην θαΐ. Ζ παξεγνξηά έρεη ηελ εμήο έλλνηα ζηελ Αλαζειίηζα Μαθεδνλίαο: Ωο ηηο 9 κέξεο, εθηφο απηή ηεο θεδείαο, ζπγγελείο, θπξίσο απφ καθξηλά ρσξηά, έξρνληαη κε παξεγνλ-ξηά (φ,ηη θαη ζηε καθαξηά). ην ακκάθνβν ηελ πξψηε κπνπθηά ςσκηνχ ηε βνπηνε ζην θξαζί. Ύζηεξα, φηαλ έπηλαλ θξαζί, έρπλαλ πξψηα 3 θνξέο ιέγνληαο «ζεφο ζρνξέζηνλ» (Κηαθίδεο 1961, ζ. 213). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεηνπξγηθνχ θαγεηνχ πνπ αθνινπζεί, ηε καθαξηά, ην θξαζί θαίλεηαη λα είλαη βαζηθφ ζηνηρείν 5. πλδπάδεηαη δε είηε κε απνιχησο λεζηίζηκα θαγεηά, θπξίσο ζηε Θξάθε, είηε πεξηιακβάλεη θαη αικπξφ ςάξη ρσξίο αίκα, πην ζπ ρλφ ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 6. Σν γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδα; καθαξηά πεξηιακβάλεη θπξίσο θξέαο είηε ςάξη κε αίκα πξέπεη λα απνδνζεί πηζαλφ ζην δηαηηνιφγην απηψλ ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ 7. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη γηα παξάδεηγκα ε ξεηή απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ θξαζηνχ θαη ηνπ θξέαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξηαο 8. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ην θξαζί, ην ςσκί, ην ζηηάξη θαη νη άιινπ είδνπο ηξνθί: λεζηίζηκεο ή φρη αλαιψλνληαη ζηελ θπξηνιεμία απφ ηνπο πελζνχληεο θαη ζπκβνιηρ απφ ην λεθξφ (ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην πνηήξη ηεο παξεγνξηάο πνπ πξννξίδεηαη γηα ην λεθξφ δίλεηαη ζην ζηελφηεξν ζπγγελή ηνπ), θαη απνηε- 284

6 ινχλ ηα δηακεζνιαβεηηθά ζηνηρεία αλάκεζα ζηνλ θφζκν ησλ δσληαλψλ θαη ζ' απηφ ησλ λεθξψλ. Σηε δηάρθεηα ηολ πέλζοσς ζηε Θξάθε γιπθφ δελ θεξλνχλ γηα δχν ρξφληα, παξά θαθέ, ξαθί, πηιάθη κε ζηαθίδεο γηα κεδέ. Οη πελζνχληεο απέρνπλ απφ θξέαο γηα 40 εκέξεο. ηελ Αλαζειίηζα, ζηε δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο, θεξλνχλ κφλν θξαζί θαη θαθέ γηα έλα ρξφλν. Σν δηαηηνιφγην ζηε δηάξθεηα ηνπ πέλζνπο επηβάιιεη ηε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ, ηνπ θαθέ θαη ησλ απνμεξακέλσλ θξνχησλ απφ ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο επηζθέπηεο θαη απαγνξεχεη ξεηά ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε γιπθνχ θαη θξέαηνο. Έλδεημε πέλζνπο σο πξνο ηελ ηξνθή είλαη θαη ε παξαζθεπή ηεο κέρξη 9 κέξεο ηνπιάρηζηνλ φπσο ζπκβαίλεη ζηε Θξάθε (Κπξηαθίδεο 1938, ζ. 530). Σν γεγνλφο ηεο απνρήο απφ ηε καγεηξηθή ησλ ζηελψλ ζπγγελψλ γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα έρεη λα θάλεη κε ηνπο θαλφλεο εθείλνπο πνπ απαγνξεχνπλ ζε άηνκα κνιπζκέλα εμ αηηίαο ηεο ζηελήο επαθήο ηνπο κε ην λεθξφ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηξνθή θπξίσο παξαζθεπάδνληαο ηε. Αθξαίεο πεξηπηψζεηο ζπλαληά θαλείο ζηνπο ακφα ηεο Πνιπλεζίαο φπνπ ηα άηνκα απηά απαγνξεχεηαη λα θάλε κε ηα ρέξηα ηνπο πνπ άγγημαλ ην λεθξφ θαη ηξψλε ζθχβνληαο ζην ρψκα (Frazer 1990, ζ. 96). ηε ειπβξία θάζε άββαην σο ηηο αξάληα έζηειλαλ κε ηε ζαβαλφηξα ιεηηνπξγία απφ ην αιεχξη ησλ θεξηψλ θαη έλα πνηήξη θξαζί ζηελ εθθιεζία. Τα κλεκόζσλα ζεκαηνδνηνχλ ηελ Πεξηζσξηαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη πελζνχληεο, πην ζπρλά ζηελ αξρή (ηξηήκεξα, ελληάκεξα, εηθνζαήκεξα, ζαξάληα, ηξίκελα, εμάκελα) πην αξαηά θαηφπηλ (ρξφλνο, δχν ρξφληα, ηξία ρξφληα). Ζ Πεξηζσξηαθή θαηάζηαζε ηνπ πέλζνπο θαζνξίδεη ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπ πελζνχληα ζηελ θνηλσλία ησλ δσληαλψλ. Έηζη, νη πελζνχληεο πξέπεη λα θέξνπλ ζεκάδηα ηνπ πέλζνπο ηνπο (καχξα ξνχρα, γέληα, καθξηά καιιηά ή θνπξεκκέλα καιιηά) 9, λ' απέρνπλ απφ άιιεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη ηδηαίηεξα απφ απηή ηνπ γάκνπ, θπξίσο σο πξσηαγσληζηέο 10. Καηά ηα Τρηήκερα ζηε Θξάθε «...ζα ρχζνπλ ην λεξφ ηεο πηλάθαο επάλσ ζην κλήκα λα δξνζηζηεί ε ςπρή ηνπ πεζακέλνπ, ηηο ηξεηο βνχθεο παξαρψλνπλ πάλσ ζηνλ ηάθν θαη ηελ πηλάθα αθήλνπλ κπξνχκηηα ή ηελ ζπάλνπλ επάλσ ζην κλήκα, φπσο θαη ην πηλάθη πνπ είρε ην θξαζί» (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ.140). ηελ Αλαζειίηζα μεκεξψκαηα ζηα ηξηήκεξα θέξλνπλ ζην κλήκα πίηηα, γιπθφ, ιαγθίηεο, ζηαθχιηα, απίδηα, πνξηνθάιηα, θπδψληα θαη ηα κνηξάδνπλ κεηαμχ ηνπο νη γπλαίθεο (πγθνιιίηεο ). ηελ Αζπξνβάιηα, ζπκηάδνπλ θαη ξίρλνπλ ην ζηαχξσκα (ην ιάδη θαη ην θξαζί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζηαχξσκα ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ λεθξνχ) (Μεηαιιηλνχ 1963, ζ. 349). ην Νπκθαίν Φιψξηλαο νη γπλαίθεο θέξλνπλ θξαζί θαη ζηηάξη. ηε Θξάθε ζηα Σαράληα θάλνπλ πνιιά θφιιπβα θαζψο ζην Χξφλν, ζηα Γίρξνλα θαη ζηα Σξίρξνλα. Μεηά ην κλήκα ζα πάλε ζπίηη, ν παπάο ζα ζεθψζεη χςσκα θαη ζα δψζεη ηξηζάγην φπσο ζηα εμάκελα, ελληάκελα θαη ζην ρξφλν. Δίλαη άμην αλαθνξάο φηη ην «χςσκα» ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά σο ελαξθηήξηα ηειεηνπξγία κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ην κλήκα (κηαξφ) ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ζην ζπίηη, πξηλ ην ηειεηνπξγηθφ θαγεηφ. ηελ Αλαζειίηζα ην ρεηκψλα βάδνπλ ζηα κλεκφζπλα, πέξα απφ ηα θφιιπβα, θαη ζηαθπιαξκηά, ζηαθχιηα δει. ζην θξαζί. Αθφκε κηα ιαγέλα θξαζί, έλα παγνχξη ξαθή, κηα ιεηηνπξγία ζε πεηζέηα. Μφιηο ρηππήζεη ε θακπάλα θάζε γπλαίθα παίξλεη απφ έλα κφλν είδνο θαη πάλε ζηελ εθθιεζία. Σν ζηηάξη θαη ηε ιεηηνπξγία ηα βάδνπλ ζην δεμηφ καλάιη πξνο ην κέξνο ηεο Παλαγίαο, ελψ ηα άιια, ςσ- 285

7 κί, κεδέ, θξαζί, ξαθή, ζηα αξηζηεξά, πιατλή ζχξα ηνπ ατδήκνπ. «Σεο Κπξηαθήο ηα θφιιπβα είλαη πάληνηε πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα ζηνιηζκέλα. Αληί γηα κεδέ, δει. θαξπνχδη, ζηαθχιηα θ.ιπ., έρνπλ πάληνηε γιπθφ, κπαθιαβά ρπηφ (θνπξθνχηη απφ αιεχξη θαη δάραξε ή κέιη ή πεηκέδη, θαη λεξφ, ςεκέλν ζε ηαςί) ή παληεζπάλη θαη έλα πηάην κέιη πνπ πεγαίλεη καδί κε ην ςσκί ζην κνίξαζκα. Αθνχ θαζήζεη ν παπάο ζηελ πξψηε ζέζε δεμηά πεξλάεη κηα γπλαίθα ή έλα παηδί, κε ηε ξαθή, ην κεδέ ή ην γιπθφ, θαηφπηλ ε γπλαίθα κε ην ζηηάξη, θαη ηειεπηαία ην ςσκί κε ην κέιη» (πγθνι-ιίηεο , ζ ). Δδψ ε ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία αθνξά ζηε ζέζε ηνπ θξαζηνχ ζε ζρέζε κε ην ρψξν (δεμηά/αξηζηεξά, φπνπ ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά κέζα φκσο ζηνλ ηεξφ ρψξν ηεο εθθιεζίαο) θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα ππφινηπα είδε: κφλν ην ζηηάξη (θπζηθή κνξθή) θαη ε ιεηηνπξγία (επινγεκέλν ςσκί) ηνπνζεηνχληαη ζηε δεμηά κεξηά, ηα άιια πξντφληα πνπ είηε έρνπλ ππνζηεί δχκσζε (θξαζί, ςσκί) είηε έρνπλ πεξάζεη απφ κηα επεμεξγαζία (ςήζηκν, βξάζηκν) ηνπνζεηνχληαη καδί ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ηεξνχ. Μαδί κε ηα ςσκάθηα θαηά ηα κλεκφζπλα κνηξάδεηαη θαη θξαζί γηα λα ηα κνπζθεχνπλ (Μάιγαξα Θξάθεο, Πχξγνο 11 ). Καηά ηο ζηάδηο ηες Ελζωκάηωζες δηαθξίλνπκε δχν εηδψλ πξαθηηθέο, ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο πεξηζηαζηαθέο. ηηο ηαθηηθέο ζα θαηαηάζζακε ηελ ηειηθή πξαθηηθή ελζσκάησζεο πνπ αθνξά ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ θαη ηηο πεξηνδηθέο, ηεινχκελεο ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ, δει. ηα ςπρνζάββαηα. Οη πεξηζηαζηαθέο αθνξνχλ ηηο ηδηαίηεξεο πξαθηηθέο επαλέληαμεο ηνπ λεθξνχ ζηνλ θάησ θφζκν φηαλ απηφο επηκέλεη λα ζπρλάδεη ζηνλ θφζκν ησλ δσληαλψλ. Καηά ηελ ηειηθή πραθηηθή Ελζωκάηωζες, ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ, ην θξαζί θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζην παλειιήλην. ηε Θξάθε, ζηα 7 ρξφληα, πιέλνπλ ηα θφθθαια κε θξαζί, αθήλνπλ ηα κηθξά ζην κλήκα θαη παίξλνπλ ηα κεγάια, ζ' έλα παλέξη ζθεπαζκέλν κε άζπξν κπφγν ηα πάλε ζπίηη. Σν βξάδπ ηξεηο γπλαίθεο ζα πάλε ζηελ εθθιεζία ηα θφθθαια, ην άλακν (θξαζί γηα ηελ θνηλσλία), θφιιπβα, πξνζθνξά θαη ιακπάδα. Μηα βξαδηά ζα κείλνπλ ζηελ εθθιεζία θαη ην πξσί ζα ηα θάλνπλε θεδεία. Θα ηα βάινπλ ζηνλ ίδην ηάθν. Θα κνηξάζνπλ θφιιπβα θαη ςσκί θαη ζην ζπίηη ν παπάο ζα ζεθψζεη χςσκα θαη ζα δψζεη ηελ παξεγνξηά (ηακνχιε-αξάληε 1929, ζ. 141). Γηα κηα αθφκε θνξά ε πξαθηηθή ηνπ «πςψκαηνο» ζα ζεκαηνδνηήζεη ην ηέινο κηαο ζεηξάο ηειεηνπξγηψλ πνπ άξρηζαλ κε παξφκνην ηξφπν ηελ παξακνλή ηεο θεδείαο κε ηεο Παλαγηάο ην πηθξνβνχθη. ηελ Αλαζειίηζα κέζα ζε ζαηηλέλην ηνξβά βάδνπλ ηα θφθθαια, αθνχ ηα πιχλνπλ κε θξαζί (ζηηο θφρεο ησλ καηηψλ βάδνπλ βαζηιηθφ ή άιια πξάζηλα ινπινχδηα). ηελ εθθιεζία, ζην αξηζηεξφ καλάιη βάδνπλ ηα θφθθαια (ην θξαζί κε ηα θφθθαια θαη πάιη αξηζηεξά), ελψ ζην δεμί βάδνπλ ηα θφιιπβα ην αββαηφβξαδν θαη ηελ Κπξηαθή. Μεηά ην μεζηαχξσκα ιέλε κνηξνιφγηα θαη κνηξάδνπλ θφιιπβα, ζηηάξη, ςσκί, θξαζί θ.ιπ. (πγθνιιίηεο , ζ. 413). Οη πξφζθπγεο απφ ηελ Αίλν, εγθαηεζηεκέλνη ζηε Γπηηθή Θξάθε, μερσκαηηάδνπλ ζηα 3 ρξφληα, πάληα άββαην πξσί, κε πηάην θφιιπβα, παμηκάδηα θαη θξαζί (Φεινχ-θε 1929,ζ.463). Γηα κηα αθφκε θαη ηειηθή θνξά ηψξα πνπ ν λεθξφο επηζηξέθεη απφ κηα άιιε θαηάζηαζε πξέπεη λα εμαγληζζεί, θαη θπζηθά ην θχξην ζηνηρείν είλαη ην θξαζί. Γηα κηα αθφκε θνξά θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη νη ηδηαίηεξεο ηξνθέο πνπ καδί κε ην θξαζί 286

8 ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηακεζνιαβεηηθά ζηνηρεία αλάκεζα ζηε δσή θαη ζην ζάλαην (ςσκί, ζηηάξη). Οη ηειεηοσργίες ποσ γίλοληαη θαηά ηα Ψστοζάββαηα ίζσο είλαη νη κφλεο πνπ απνβιέπνπλ ηφζν θαλεξά ζηελ επηηπρή δηακεζνιάβζε ηνπ θάησ κε ηνλ πάλσ θφζκν, ηνλίδνληαο ζπγρξφλσο ηελ απφζηαζε πνπ ηνπο ρσξίδεη. Απφ ηα Ψπρνζάββαηα, κφλν εθείλν ηεο Πεληεθνζηήο, πνπ είλαη θαη ην πην πνιπγηνξηαζκέλν, ζα κπνξνχζακε ρσξίο δηζηαγκφ λα ην θαηαηάμνπκε ζην ζηάδην ηεο ελζσκάησζεο ησλ λεθξψλ γηαηί ηφηε είλαη πνπ νη λεθξνί γπξίδνπλ πίζσ ζηνλ θφζκν ηνπο. Γηα ηα ππφινηπα ηξία Ψπρνζάββαηα, ηεο Κξεαηηλήο, ηεο Σπξηλήο θαη ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζζνχκε φηη γίλεηαη επηζηξνθή ησλ ςπρψλ ζηε γε κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο δσληαλνχο, θαη απφ ηνπο δσληαλνχο νη επλννχκελνη ηεο επηθνηλσλίαο είλαη πξψη' απ' φια νη ζαββαηνγελλεκέλνη. ηε ηάηηζηα πηζηεχνπλ φηη νη ςπρέο ησλ απνζακέλσλ κπαίλνπλ απφ ην πξψην Ψπρνζάββαην κέρξη ηεο Πεληεθνζηήο ζηελ εθθιεζία φηαλ γίλεηαη ιεηηνπξγία θαη πσο νη ζαββαηνγελλεκέλνη αθνχλ ηφηε κηα βνή φπσο ηα κειίζζηα (Καςάιεο 1917, ζ. 465). ' απηά ηα πιαίζηα ην θξαζί κε ηηο άιιεο ηξνθέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ απηή ηε θνξά θαη ην γάια, απνηεινχλ ηα δηακεζνιαβεηηθά πιηθά. Σελ Κπξηαθή ηεο Σπξηλήο ζην Κεπνπξηφ Μαθεδνλίαο θάζε νηθνγέλεηα, αληί γηα θφιιπβα, θέξλεη ζηελ εθθιεζία πίηηα, ζηηάξη, θξαζί, ηπξί θ.ά. Σα βάδνπλ θαηφπηλ πάλσ ζηνπο ηάθνπο θαη ηα κνηξάδνπλ θαη ηα ηξψλε (Λνπθφπνπινο 1917, ζ. 136). Σνπ Ρνπζαιηνχ, Ψπρνζάββαην ηεο Πεληεθνζηήο, ζε κεξηθά κέξε έρνπκε αγεξκνχο παηδηψλ, ζηα νπνία ραξίδνπλ «ςπρνχδηα» (ςσκάθηα) πνπ ηα βνπηνχλ ζην θξαζί ηελ ψξα πνπ ηξαγνπδνχλ (Βεξβίηζα) (Κπξηαθίδεο 1938, ζ. 599). ηελ Αλαζειίηζα πηζηεχνπλ φηη νη ςπρέο απνιχνληαη ηελ Κπξηαθή ηεο Κξεσθάγνπ, κεηαιαβαίλνληαο απφ ην αίκα πνπ ρχλεηαη απφ ηηο θφηηεο πνπ ζθάδεη θάζε ζπίηη θαη κέλνπλ ιεχηεξεο σο ηελ Πεληεθνζηή. Μεηά ην γνλάηηζκα γεπκαηίδνπλ ζηα κλήκαηα κε πιαζκέλν κπαθιαβά ή ρπηφ ραιβά, γαιαηφπηηηα, ξπδφγαιν, ιαγθίηεο, θεξάζηα, θξνχηα μεξά, θαξχδηα, κχγδαια θ.ιπ. Οη άληξεο μαπιψλνπλ ζε θχθιν θαη πίλνπλ θξαζί θαη ξαθί (πγθνιιίηεο , ζ. 412). Σν λέν δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν καδί κε ην θξαζί εδψ είλαη ν,ηηδήπνηε παξαζθεπάδεηαη κε γάια, φπσο ξπδφγαιν, γαιαηφπηηηεο θ.ιπ., θνηλή πξαθηηθή ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. ηε Θξάθε, «ησλ ςπρψ» (Πεληεθνζηή) φια ηα ζπίηηα ζα πάλε ζηελ εθθιεζία ην κεξηδνράξηη, ην γξφζη ηνπ παπά, ηε ιεηηνπξγία, έλα πηάην θφιιπβα, ην πνηήξη ην άλα-κν, ην θεξί θαη ην ζπκίακα. Βξάδνπλ θαη ξπδφγαιν θαη ην ζηξψλνπλ ζην ηξαπέδη κε έλα πνηήξη θξαζί. Σν κνηξάδνπλ θαη ηξψλε κφλν έλα αθνχ ηειεηψζεη ε εθθιεζία. Παξφκνηα ην θξαζί ζπλνδεχεη θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 12. ηε Θξάθε ηα Ψπρνζάββαηα ηεο Απνθξηάο θαη ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ καγεηξεχνπλ θαζφιηα θαη ιαζήξη, θαη πάλε θξαζί θαη κεξηδνράξηη ζηελ εθθιεζία. Καηά ηελ Πεληεθνζηή ηνπνζεηνχλ ζηα κλήκαηα ζε ράιθηλα ζθεχε πίηηεο, θφιιπβα θαη άλζε 13. Μεξηθέο θνξέο φκσο νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο, φπσο απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεληεθνζηήο, δελ βνεζνχλ ζηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ λεθξψλ ζηνλ θάησ θφζκν. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρνπλ νη ηδηαίηερες περηζηαζηαθές πραθηηθές επαλέληαμεο ηνπ λεθξνχ ζηνλ θάησ θφζκν. ηελ Αλαζειίηζα, ζηνλ ηφπν πνπ ζθνηψζεθε θάπνηνο, βάδνπλ ζεκάδη, ζηαπξφ ή 287

9 κηθξφ ζσξφ πέηξεο. Πηζηεχνπλ φηη ην αίκα ηνπ ζθνησκέλνπ κηιάεη ηε λχρηα. Φνβνχληαη φηη νη ζθνησκέλνη κε πιεγέο γίλνληαη βξπθφιαθεο (κνξθή δψσλ θαη γάηαο ή θσ-ινθσηηέο), φπσο θαη απηνί πνπ απφ ηε ρξφλεηα αθηλεζία άλνημε ην ζψκα ηνπο ή νη ιερψλεο. Όινπο απηνχο ηνπο πιέλνπλ κε δεζηφ λεξφ θαη ηνπο δεκαηίδνπλ κε βξαζηφ θξαζί, κπήγνληαο βαζηά ζηηο πιεγέο κηα βειφλα. ην κλήκα απηνχ πνπ βξπθνιάθηα-ζε αλνίγνπλ ηξχπα ζην χςνο ηνπ θεθαιηνχ θαη βάδνπλ δαπιί, γηα ηξία ζπλερφκελα άββαηα, ζην ράζηκν ηνπ θεγγαξηνχ (πγθνιιίηεο , ζ. 407). ηε Γαδηά ηεο Θξάθεο, γηα λα κε βξπθνιαθηάζεη, βάδνπλ ζην θηβνχξη κπαξνχηη, ζθφξδν, ζηλάπη ή ηνπ θφβνπλ ην κηθξφ δαρηπιάθη (Γεκνδηδάζθαινη 1967). Παξφκνηα ζηε Λέζβν, έλαο ζαββαηνγελλεκέλνο μεζάβεη ην λεθξφ, εκέξα άββαην, ηνπ βγάδεη ηελ θαξδηά, ηελ ηξππά κε ζνπβιί θαη ηε ξίρλεη κέζα ζην μχδη πνπ βξάδεη δίπια. Ρίρλεη θαπηφ μχδη ζην βξπθφιαθα θαη ηνλ μαλαζάβεη, πξνεγνπκέλσο έρεη πιπζεί κε μχδη ζηα ρέξηα θαη ζην πξφζσπν (Γηαιεθηφο 1979, ζ. 72). ' απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ηειεηνπξγίεο, γηα ιφγνπο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θάζαξζε απφ κενκαιέο ζπλζήθεο ην θξαζί ή θαηψηεξα ηνπ είδε φπσο ην μχδη ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαζαξηηθά, ζηε κε-νκαιή ηνπο θαηάζηαζε, αθνχ ππνζηνχλ δει. ηελ επεμεξγαζία ηνπ βξαζκνχ. Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά γλσζηά γηα ηελ θαπζηηθή ηνπο ηδηφηεηα (ζθφξδν, κπαξνχηη, ζηλάπη, θσηηά). Άιινηε γηα πξνθπιαθηηθνχο ιφγνπο ηέηνηα πιηθά ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην θέξεηξν 14. Μηα νινθιεξσκέλε φκσο παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξαζηνχ ζα απαηηνχζε ηελ αλαδήηεζε ηνπ αθελφο ζηα άιια δηαβαηήξηα έζηκα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ (γέλλεζε, βάπηηζε, γάκνο), ζε δηαβαηήξηα έζηκα ηνπ εηήζηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ, αιιά θαη ζε άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα φπσο κχζνπο, φξθνπο, θαηάξεο, καγηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνκαη ζε κεξηθά απφ απηά. Σν θξαζί ιακβάλεη ηδηαίηεξε ζέζε ζε κηα ζεηξά απφ δηαβαηήξηα έζηκα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ φπσο απηά ηεο γέλλεζεο: απφ δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν αλάκεζα ζηε ιερψλα (κηαξή, επηθίλδπλε) θαη ηνπο «άιινπο»: ην Εαγφξη ηεο Ζπείξνπ ηελ ηξίηε, πέκπηε ή φγδνε εκέξα ηνπ ηνθεηνχ ή θαη αξγφηεξα νη ζπγγελείο ηεο ηεθνχζεο έξρνληαη ζην ζπίηη κε πιαζηάξη, ςάξηα θαη νίλνλ (πνγνλίθηα) (Οηθνλνκίδε; 1962, ζ. 495), κέρξη πνπ απνθηά πξνθπιαθηηθή θαη απνηξνπαηηθή ηδηφηεηα ζπλδπαζκέλν κε άιια ζηνηρεία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ιερψλαο θαη ηνπ κσξνχ: ηνπο Αξγπξάδεο ηεο Κέξθπξαο ε βάβσ ηελ ηξίηε κέξα θηηάρλεη θπιαρηά γηα ηε ιερψλα θαη ην παηδί (ςσκί βνπηεγκέλν ζην θξαζί, ζθφξδν, ξίγαλε, αιάηη θαη ζηηινρφξηη) ζηε ιερψλα ζηα δεμηά ηεο, ζην κσξφ ζηε θαζθηά ηνπ. Καηά ηης γηορηές, ζηε δηάξθεηα ηνπ εηήζηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ, ην θξαζί απνηειεί δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν αλάκεζα ζηνπο λεθξνχο θαη ηνπο δσληαλνχο: η -Θξάθε, ηελ παξακνλή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ζην ηξαπέδη έβαδαλ αλάξηπγα θαγηά θα. πξαζηλάδηα (ζέιηλν, κατληαλφ, ιάραλν, πξάζν), ην πηάην κε ηα ρξηζηφςσκα (καο-καξίηεο=ιαιαγθίηεο θαη θνπζθίηζεο=ινπθνπκάδεο), έλα πνηήξη θξαζί θαη 3 ςσκην Άθελαλ παξάδεο ζην ηξαπέδη, έξηρλαλ ζε κηα γσληά θξαζί θαη άθελαλ ιίγν απφ όια ηα θαγηά γηα λά 'ξζνπλ νη ςπρέο λα θάλε (ηακνχιε- αξάληε 1950, ζ. 203). ην Γξπκφ Μαθεδνλίαο ηελ παξακνλή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ, καδί κε ηελ πίηηα, ζην ηξαπέδη ηνπνζεηνχλ έλα πηάην κε ζηηάξη, ζθφξδν, αξγπξά λνκίζκαηα, θαξπφ ξνηαο. μεξνχο θαξπνχο, ζηαθχιηα, πδξνπεπφληα, πνηήξη θξαζί κέζα ζην νπνίν βνπηνχλ ην 288

10 «θιηθνχδ ηνπ θαιθάληδαξνπ», θαη απφ ην νπνίν κεηαιακβάλεη φιε ηε νηθνγέλεηα (ιίλεο 1938,0.95). Ζ εμνξθηζηηθή ηδηφηεηα ηνπ θξαζηνχ γηα ηε ζεξαπεία ηνπ βξπθνιαθηαζκέλνπ θαη ε πξνθπιαθηηθή θαη απνηξνπαηηθή ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ιερψλαο θαη ηνπ κσξνχ κάο ππνδεηθλχνπλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαη ζε άιινπ είδνπο καγεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο αγσγέο. ην νπθιί γηα ηηο λέεο πνπ είραλ άηαθηε έκκελν ξνή έθαλαλ ην εμήο: ζ' έλα νθά-ξηθν κπνπθάιη βάδαλε θξαζί καχξν παιηφ, 3-5 εηψλ, θαη πξφζζεηαλ θνκκάηηα θαλέιια, κνζρνθάξθηα, καχξν πηπέξη θαη η' άθελαλ πσκαηηζκέλν επί 15 κέξεο. Απφ απηφ έπηλε ε λέα έλα θξαζνπφηεξν θάζε κεζεκέξη (Παπαζηακαηίνπ-Μπακπαιίηε 1967, ζ. 99). ηα μφξθηα γηα ζεξαπεία βνπηνχλ ζε θξαζί ην χθαζκα θαη ζηαπξψλνπλ ην ζεκείν πνπ πάζρεη (Κέξθπξα) (αιβάλνο 1929, ζ. 124). Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζεκεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ πάζρνπλ (κχηε, κάηηα) ρξεζηκνπνηείηαη άζπξν θξαζί (αιβάλνο 1929, ζ. 130,132). ηελ Αηδεςφ γηα ην γήηεκα θαη μεκάηηαζκα ρξεζηκνπνηνχλ ςσκί θαη θξαζί. Αλ είλαη απφ κάηη, λα πάεη ζηνλ πάην ην ςσκί, αλ δελ είλαη, λα βγεη ζηνλ αθξφ. Αλ είλαη καηηαζκέλν, λα πεηάμεη κπνπκπνπιήζξεο ην θξαζί θ.ιπ. (Παπαλαζηαζίνπ 1913, ζ. 526). Ζ ρξπζή (ίθηεξνο) ζεξαπεχεηαη κε ηα «Κσλζηαληηλάηα». ε δνρείν κε ιεπθφ θξαζί βάδνπλ ην λφκηζκα φιε λχρηα. Σελ άιιε κέξα μνξθίδνπλ ηνλ πάζρνληα θαη ηνπ πιέλνπλ αλάηξηρα ην πξφζσπν κε ην θξαζί θαη ηνπ δίλνπλ λα πηεη ην ππφινηπν (Κνπθνχιεο 1917, ζ. 217). ε αλζξψπνπο πνπ ππνςηάδνληαλ φηη είραλ ιχζζα, ηνπο έδηλαλ λα πηνπλ θξαζί ζε ηξεηο δφζεηο, κέζα ζην νπνίν απφ βξαδχο είραλ ξίμεη κηα ζθφλε. Δπί δχν κέξεο έηξσγαλ άξηνλ αλάιαην. Δπί 40 κέξεο απήραλ απφ φμηλα θαγεηά, ςάξηα ζθφξδν (Αλδξαβίδα) (Αζαλαζφπνπινο 1917, ζ. 257). ηε Εάθπλζν ζεξάπεπαλ ηηο ζέξκεο, κε μεξακέλε κάκα απφ θφθθνξα, πνπ πξέπεη λα ζθάμεη ζηελ μψπνξηα, θαη λα κε θάεη απφ απηφλ ν ίδηνο, θαη ηε βξάδνπλ κε καχξν θξαζί θαη θνπαληζκέλν ζθφξδν. Με απηφ πνηίδεηαη λεζηηθφο ν άξξσζηνο γηα 3 πξσηλά θαη ιέλε: «φπσο δηαιχζεθε ν καχξνο φμσ απφ δσ, έηζη θαη ην καχξν θαθφ απφ πάλσ κνπ ην ξνπθάσ λα κε κε ξνπθήμεη» (Γηαλλφπνπινπ 1950, ζ. 274). Σα είδε ηνπ θξαζηνχ (θφθθηλναεπθφ) ρξεζηκνπνηνχληαη είηε θαη' αλαινγία ηεο αξξψζηηαο (θφθθηλν-αίκα 15, ιεπθφ-ίθηεξνο) είηε θαη' αλαινγία, ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (ιεπθφπξφζσπν, θεθάιη αλψηεξν, θφθθηλν-ππφινηπν ζψκα θαηψηεξν) 16. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά απφ θαπζηηθά ή φμηλα πιηθά εθεί φπνπ ππάξρεη ππνςία δαηκνληζκνχ (κε θαλνληθή έκκελνο ξνή θνξηηζηψλ, ιχζζα), φπνπ θαη απνθηά ραξαθηήξα εμνξθηζκνχ. Ζπηφηεξνο είλαη ν ξφινο ηνπ θξαζηνχ ζην μεκάηηαζκα, ζπλδπαδφκελν κε ην ςσκί. Δμίζνπ ελδηαθέξνπζα παξνπζηάδεηαη ε αλαινγηθή ζρέζε ηνπ θξαζηνχ κε ηνπο θαη' εμνρήλ πξσηαγσληζηέο-ηειεηάξρεο ησλ δηαβαηεξίσλ ηαθηθψλ εζίκσλ πνπ είλαη νη γπλαίθεο. Γπλαίθεο-κηαξέο εμ αηηίαο ηεο κνιπζκαηηθήο επαθήο κε ην λεθξφ ή θαη εμ αηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο (επηθηλδπλφηεηα ηεο εκκήλνπ ξνήο ησλ γπλαηθψλ αιιά θαη ηεο ιερψλαο, αίκα/θξαζί). Γπλαίθεο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηνλ αξηζηεξφ ρψξν ζηελ εθθιεζία φπσο θαη ην θξαζί. Ωζηφζν, είλαη νη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ ην εγρείξεκα ε- 289

11 μαγληζκνχ ηνπ λεθξνχ κε ην θξαζί. Ζ ζρέζε θαζαξφηεηαο/κηαξφηεηαο (purity/ pollution) δελ είλαη απφιπηε ηε ζηηγκή πνπ νη κηαξέο γπλαίθεο ρξεζηκεχνπλ θαη πξσηαγσληζηνχλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο κηαξφηεηαο κε ζθνπφ ηελ θαζαξφηεηα (εμαγληζκφο, θάζαξζε, εμνξθηζκφο) 17. Αλάινγε είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ (πξντφλ πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε, κηαξφ ιφγσ ζέζεο - αξηζηεξά-) παξά ηα άιια είδε, ηα ηεξά (ζη-ηάξη-ιεηηνπξγηά), γηα ηελ εμάιεηςε ηεο κηαξφηεηαο. πλνςίδνληαο θαη αλαθεθαιαηψλνληαο ζα 'ζεια λα ηνλίζσ ην ξφιν θαη ηε ζέζε ηνπ θξαζηνχ ζηα ηξία ζηάδηα ησλ δηαβαηεξίσλ ηαθηθψλ εζίκσλ. ην πξψην ζηάδην ην θξαζί απνηειεί θχξην θαζαξηηθφ, εμαγληζηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ επηηπρή δηαρσξηζκφ ησλ δχν θφζκσλ αιιά θαη ηελ επηηπρή εμαζθάιηζε ηεο κεηάβαζεο. Παξφκνηα άιια ζηνηρεία (λεξφ, πνπιηά) ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα ησλ δηαβαηεξίσλ ηαθηθψλ εζίκσλ φπσο ηα κνηξνιφγηα (Danforth 1982). Ζ ζέζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια ζηνηρεία είλαη πξσηαγσληζηηθή, θπξίσο καδί κε ην ςσκί. Ζ ηαχηηζε ηνπ δε κε ηελ θαζαξηηθή ηδηφηεηα ηνπ άιινπ πγξνχ ζηνηρείνπ, ηνπ λεξνχ, πξνθαλήο: ηελ Αλαζειίηζα «ηελ άιιε κέξα ην πξσί, κφιηο ζεθσζνχλ, μεζθεπάδνπλ ην πξφζσπν ηνπ (λεθξνχ) θαη ην πιχλνπλ κε θξαζί ιέγνληαο ην αθφινπζν κνηξνιφη: "Πνιχ πξσί ζεθψλνκαη καχξνο απφ ηνλ χπλν, παίξλσ λεξφ θαη λίβνκαη, λεξφ λα μαγξππλήζσ..."» (πγθνιιίηεο ). ηε κεηαβαηηθή θαηάζηαζε ην θξαζί κε ηηο άιιεο ηξνθέο απνβιέπεη ζηελ ππέξβαζε ηεο αληίζεζεο δσήο/ζαλάηνπ ρξεζηκνπνηνχκελν σο δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν. Ζ ζέζε ηνπ, καδί κε ην ςσκί, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηεξφηεηαο ζεσξείηαη «κηαξή» ζε ζρέζε κε ην ζηηάξη θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ ζεσξνχληαη «ηεξά». ην ηξίην ζηάδην ηεο ελζσκάησζεο ην θξαζί έρεη ραξαθηήξα εμαγληζηηθφ, ζε θπζηθή κνξθή, γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο επηηπρνχο κεηάβαζεο. Παίξλεη ραξαθηήξα εμνξθηζκνχ, ζε κε-θπζηθή κνξθή, γηα εμαζθάιηζε επηηπρνχο κεηάβαζεο ζε κε-νκαιέο θαηαζηάζεηο. Έρεη αθφκε ξφιν δηακεζνιαβεηηθφ εμαζθαιίδνληαο ηελ επηθνηλσλία ησλ δσληαλψλ κε ηνπο λεθξνχο ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ παξαγσγηθνχ θχθινπ. Ζ ρξήζε ηνπ θξαζηνχ ζε άιια δηαβαηήξηα έζηκα θαη ζε ζεξαπεπηηθέο θαη καγηθέο πξαθηηθέο, ζε άιια ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, φπσο ελδεηθηηθά θαη πεξηζηαζηαθά παξνπζηάζηεθαλ ζ' απηή ηε κειέηε, αηηηνινγεί ή θαιχηεξα ππνδεηθλχεη 18 ηελ χπαξμε δπαδηθψλ θαηεγνξηψλ, φπσο θξαζί σκφ/ςεκέλν, πνπ παξαπέκπεη ζηελ αληίζεζε θχζε/πνιηηηζκφο, άζπξν/καχξν, θξαζί κε λεζηίζηκα/θξαζί κε αξηχξζηκα, πγξφ/ζηεξεν. δεμηά / αξηζηεξά, θξαζί κε θαπζηηθά ή φμηλα πιηθά/θξαζί ζθέην, δπαδηθέο θαηεγνξίεο θιεηδηά ζηα ρέξηα ηνπ αλζξσπνιφγνπ εξεπλεηή, πνπ ππνδεηθλχνπλ ηξφπνπ; ζθέςεο θαη νξγάλσζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ καο πνιηηηζκνχ. Βηβιηνγξαθία Αζαλαζφπνπινο Θ. 1911: «Γεκψδεηο δνμαζίαη πεξί λεθξψλ», Λαογραθία, η. Γ, ζ : «χκκηθηα (Λχζζα, ιπζζαξαίνη, Λπζζαξίλαη)», Λαογραθία, η. Σ', ζ Belmont Ν. 1989: «Propositions pour une anthropologie de lanaissance», Topique 43, ζ Βιάρνπ Α. 1959: «χκκεηθηα Μεγαξηθά», Λαογραθία, η. ΗΖ', ζ Γηαλλαθίδεο Γ. 1967: «Λανγξαθηθά Γηδπκνηείρνπ», Θραθηθά, η. ΜΑ', ζ Γηαλλφπνπινπ Μ. 1950: «Εαθπλζηλά μφξθηα», Λαογραθία, η. ΗΓ', ζ Danforth L. 1982: The death rituals of rural Greece, Princeton University Press. 290

12 Γεπηεξαίνο Α. 1979: Ο άρηος θαηά ηελ γέλλεζηλ θαη ηελ ηειεσηήλ, Κέληξν Έξεπλαο Διιεληθήο Λανγξαθίαο Αθαδεκία Αζελψλ. Γεκεηξάθνο Π : «Νεθξηθά έζηκα Μάλεο», Λαογραθία, η. Λ',ζ ΓεκνδηΜζθαινη 1967: «Γεκνηηθψλ ρνιείσλ Λανγξαθηθά Γαδηάο», Θραθηθά, η. ΜΑ', ζ Γηάθνπ Γ., Πξσηθνπνχινπ Μ., Γεκεξηδή Ε. 1967: «Ήζε θαη έζηκα Ρσκηνθαηζίβεισλ Γηδπκνηείρνπ», Θραθηθά, η. ΜΑ', ζ Γηαιεθηφο Ν. 1979: Νεράηδες - Καιιηθάληδαροη - Βρηθόιαθες ζηης ιεζβηαθές παραδόζεης, Παλεθηππσηη-θή, Αζήλα. Dubish J. 1986: «Culture enters throught the kitchen» ζην J. Dubish (εθδ.)., Gender and Power in Rural Greece, Princeton University Press. Εαθεηξαθφπνπινο Γ. 1911: «Έζηκα ηεο θεδείαο ελ Μάλε», Λαογραθία, η. Γ', ζ ΕέξβαοΒ. 1915:«Πξνζθνξαίεηοηνπολεθξνχο»,Λαζ7ξαθία, η.δ',ζ.646. Εσεξνχ-Παζζά Ν. 1934: «Λανγξαθηθά ζχκκεηθηα εθ Κέξθπξαο θαη άιισλ ηφπσλ», Λαογραθία, η. ΗΑ', ζ Frazersir J. 1990: Ο τρσζός θιώλος, η. Α', Β', Γ', Δθάηε, Αζήλα. Huntington R - Metcalf P. 1979: Celebrations of death, Cambridge University Press. ΚαςάιεοΓ. 1913: «Λανγξαθηθά εθ Βέκπηαλεο», Λαογραθία, η. Γ', ζ. 403^ : «Λανγξαθηθά εθ Μαθεδνλίαο», Λαογραθία, η. Σ', ζ ΚηαθίδεοΘ. 1961: «Λανγξαθηθά ακκαθνβίνπ», Θραθηθά, η.λα', ζ ΚνκλίδεοΓ. 1968: «Λανγξαθηθά Γηαηξάδσλ», Θξαθηθά, η.μβ',ζ Κνπθνχιεο Φ. α 1917: «Γχν ιέμεηο απφ γισζζηθήο θαη ιανγξαθηθήο απφςεσο εμεηαδφκελνη», Λαογραθία, η. Σ', ζ β 1917: «Κσλζηαληηλάηα», Λαογραθία, η.σ', ζ Κνπκπήο Γ. 1913: «χκκηθηα (ηξαγνχδηα Αξγαιαζηήο Πειίνπ)», Λαογραθία, η. Γ', ζ Κηελίδεο Γ. - Θενδνζηφγινπ Β. 1969: «Λανγξαθηθά Θνχξηνπ Γηδπκνηείρνπ», Θραθηθά, η.μγ', ζ Κπξηαθίδεο. 1917: «Θπζία ειάθνπ ελ λενειιεληθή παξαδφζεη θαη ζπλαμαξίνηο», Λαογραθία, η. Σ', ζ : «χκκηθηα» Λαογραθία, η. IB', ζ ΛνπθφπνπινοΓ. 1917: «χκκεηθηαλανγξαθηθά Μαθεδνλίαο», Λαογραθία, η. Σ', ζ :«χκκεηθηαΑηησιηθάιανγξαθηθά»,Λαζ7ξαθία,η.Ζ' ζ ΜαξηλέιιεοΔ : «Γέλλεζε, γάκνο, ζάλαηνο ζην νχιη Παηξψλ», Λαογραθία, η.λα',ζ Μαηζαίνπ Α. 1992: «Σν θξαζί σο βαζηθφ είδνο δηαηξνθήο ζηελ Σνπξθνθξαηία», Ιζηορία ηοσ ειιεληθού θραζηού, Πξαθηηθά Β' Σξηεκέξνπ Δξγαζίαο (αληνξίλε, 7-9 επηεκβξίνπ 1990), ΠΣΗΔΣΒΑ, Αζήλα Mesnil Μ. (1987): «Un dossier medical du vampirisme, au siecle des lumieres. Une hypothese sur les maladies saisonnieres», Comprendre le recours aux modecines paralleles, Colloque, Bruxelles, 3-5 Ddcembre Μεηαιιηλνχ Δ. 1963: «Λανγξαθηθή έξεπλα εηο Αζπξνβάιηαλ Λαγθαδά Θεζαινλίθεο», Λαογραθία, η.κα', ζ Μπξνχζθνπ Α. 1991: «Ζ αλζξσπνινγία ηεο γέλλεζεο», Αρτεία Ειιεληθής Ιαηρηθής, η. 84, ζ Οηθνλνκίδεο Γ : «Βηβιηνγξαθία Φσηεηλνπνχινπ, Ννκηθφλ πξφρεηξνλ», Λαογραθία, η. ΗΕ', ζ : «Όλνκα θαη νλνκαηνζεζία εηο ηαο δνμαζίαο θαη ζπλήζεηαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ», Λαογραθία, η. Κ',ζ Οηθνλφκνπ Α. 1913: «Απαληήζεηο εηο ηα εξσηήκαηα δηά ηα Ρνπζάιηα», Λαογραθία, η. Γ', ζ Παπατσαλλίδεο Κ. 1944: «Λανγξαθηθά σδνπφιεσο», Θραθηθά, η. ΗΘ', ζ Παπαλαζηαζίνπ Δ. 1913: «Δπσδαί εμ Αγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηδεκίσλ», Λαογραθία, η. Γ', ζ Παπαζηακαηίνπ-Μπακπαιίηε Χ. 1967: «Λανγξαθηθά νπθιίνπ», Θραθηθά, η. ΜΑ', ζ Παπαρξηζηνδνχινπ Χ. 1963: «Λανγξαθηθά ζχκκεηθηα Ρφδνπ», Λαογραθία, η. ΚΑ', ζ Πεηξφπνπινο Γ : «Λανγξαθηθά ακνθνβίνπ Αλαηνιηθήο Θξάθεο», Αρτείολ Γιωζζηθού θαη Λαογραθηθού Θεζασρού Θράθες, η. Ε', ζ ΠνιίηεοΝ. 1911:«χκκηθηα(ηνθίδη)»,Λανγξαθία,η.Γ',ζ : «Σα θαηά ηελ ηειεπηήλ», Λαογραθηθά Σύκκεηθηα, η. Γ', ζ

13 αιβάλνο Γ. 1929: «Λανγξαθηθά ζχκκεηθηα εμ Αξγπξάδσλ Κεξθχξαο», Λαογραθία, η. Γ', ζ άξξνο Γ. 1913: «Απαληήζεηο εηο ηα πεξί Ρνπζαιίσλ εξσηήκαηα», Λαογραθία, η. Γ', ζ ιίλεο Μ. 1938: «Αγξνηηθά έζηκα Γξπκνχ Μαθεδνλίαο», Λαογραθία, η. IB', ζ νπιηψηεο Γ. 1986: Τα θόιισβα, Κέδξνο. ηακαηνχιεο : «Όξθνη (Σξίθαια Κνξηλζίαο)», Λαογραθία, η. Α', ζ ηακνχιε-αξάληε Δ. 1929: «Απφ ηα έζηκα ηεο Θξάθεο (ζάλαηνο)», Θραθηθά, η. Β', ζ : «Πξνιήςεηο θαη δεηζηδαηκνλίεο ηεο Θξάθεο», Λαογραθία, η. ΗΓ', ζ ηνχκπαο Γ. 1963: «Σα θαηά ηελ ηειεπηήλ έζηκα εηο ην ρσξίνλ Γξνζνπεγή ηεο Αξηεο», Λαογραθία, η. ΚΑ', α πγθνιιίηεο. 1934: «χκκηθηα (ν ζξήλνο ηνπ Χξηζηνχ)», Λαογραθία, η. ΗΑ', ζ : «Ο λεθξφο εηο ηελ Αλαζειίηζα», Λαογραθία, η. ΗΑ', ζ.38. Σζηκπηξίδνπ Φ. 1990: Tradition et transition: Etude de la formation oconomique et sociale d' une communautemixte derefugies en Thrace (Grece). These nouveau regime Paris, EHESS : «Αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ ηαθήο: ην παξάδεηγκα ησλ λεθξνηαθείσλ Νπκθαίνπ Φιψξηλαο», Λ' Σσκπόζηο Αλζρωποιογίας, Κνκνηελή, Ννέκβξεο Φεινχθε Δ. 1929: «Νεθξηθά έζηκα απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε», Λαογραθία, η. Γ, ζ Χξπζνπιάθε Α. 1957: «Έζηκα ησλ θαθίσλ ηεο Κξήηεο», Λαογραθία, η. ΗΕ\ ζ Van Gennep A. 1969: Les rites de passage, Picard, Paris. εκεηψζεηο 1. ην Κάζηξν Κπλνπξίαο, ζην κέξνο πνπ μεςχρεζε, βάδνπλ θξαζί θαη ην πξσί βιέπνπλ πφζν ιείπεη. η, Μαζθιίλε Κπλνπξίαο θάλνπλ ην απηφ αιιά κε λεξφ (Αζαλαζφπνπινο 1911, ζ ). ηα θαθηά Κξήηεο ην πιχζηκν ηνπ λεθξνχ γίλεηαη κε θξαζί: ιηβάλη, ζηαγφλα θξαζί, λεξφ, ςίρνπιν ςσκί θαη θαΐ -πάληα λεζηίζηκν- πνπ ξίρλνπλ ζην ζπκηαηφ, λα ην βξεη ε ςπρή ηνπ ζηνλ θάησ θφζκν λα δξνζηζηεί) ην κνηξάδεη ην πξσί γπλαίθα λεζηηθή θαη θαζαξή (Χξπζνπιάθε 1957, ζ. 403). 2. ηα Λεραηλά Ζιείαο, ηηο κπνχθεο ην ςσκί ηηο βάδνπλ κέζα ζ' έλα πνηήξη θξαζί (Γεπηεξαίνο 1979). 3. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απηφ απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα. ηε Μάλε, γηα παξάδεηγκα, ξίρλνπλ πάλσ ζηνλ ηάθν λεξφ ή ιάδη ή θξαζί. ηελ έμνδν κνηξάδνπλ ςσκί βνπηεγκέλν ζε ιάδη θαη ιέλε «ιάδη ηα θφθθαιά ηνπ» (Γεκεηξάθνπ , ζ. 41). ηελ Αξηνηίλα Αηησιίαο, θάπνηε κεηά ην ζάςηκν, νη παξαθνινπζήζαληεο ηελ ηαθή πιέλνληαλ κε θξαζί πνπ ηνπο έξηρλε ν λεθξνζάθηεο πάλσ ζηνλ ηάθν θαη έξηρλαλ έλα θαλάηη λεξφ θαη έλα θξαζί ζην κέξνο ηνπ θεθαιηνχ (Λνπθφπνπινο 1921, ζ. 32). Πξηλ ην 1900 ζηε χκε ην «πεξίδεηπλνλ», πνπ απνηεινχληαλ απφ 3 άξηνπο, ηπξί ή παζηά ςάξηα, 3 θξεκκχδηα θαη θξαζί έηξσγαλ κφλν νη εθθιεζηάξρεο θαη νη λεθξνζάπηεο (Γεπηεξαίνο 1979, ζ. 155). 4. Σα δξψκελα ηεο παξεγνξηάο, φπσο γίλνληαη ζηε Θξάθε, ζπλαληά θαλείο ζηελ Δξκηνλίδα Πεινπνλλήζνπ επ' επθαηξία ηεο νλνκαζηηθήο ενξηήο θάπνηνπ κεηά ηελ αξηνθιαζία ζηελ εθθιεζία θαινχλ ηνλ παπά ζην ζπίηη ηνπο φπνπ πςψλεη ηνλ ενξηάδνληα (Οηθνλνκίδεο 1962, ζ. 531). 5. Δλψ ζηα θαη' εμαίξεζε ηειεηνπξγηθά ζπκπφζηα ην θξαζί ρξεζηκνπνηείηαη ζε κε θπζηθή κνξθή (βξαζκέλν): ηηο ειαθνζπζίεο ην πνηφ είλαη βξαζκέλν θξαζί κε ςσκί (Κπξηαθίδεο 1917, ζ. 213). 6. Έηζη, ζηελ Αλδξηαλνχπνιε, ην λεθξφδεηπλν πεξηειάκβαλε βαζηθά πηιάθη θαη νλνκαδφηαλ καθα-ξσλία (Κνπθνχιεο 1917, ζ. 546), ελψ ζηελ Αζπξνβάιηα ηεο Μαθεδνλίαο πεξηιακβάλεη θαζφιηα, πηιάθη ή καθαξφληα, ηνπξζί, απαξαίηεηα ραιβά θαη θξαζί (Μεηαιιηλνχ 1963). Όκσο, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηα δηάθνξα είδε ςαξηψλ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ην βαζηθφ ππξήλα ηεο καθαξηάο. Ζ καθαξηά ζηελ Κέξθπξα, ην ζπγρψξην, πεξηιακβάλεη ηεγαλεηά ςάξηα, καξίδεο ζπλήζσο, ηπξί θαη θάπνην νηλνπλεπκαηψδεο, ζπλήζσο νχδν (Εσεξνχ-Παζζά 1934, ζ. 120). 7. ην νχιη Παηξψλ, ε καθαξηά πεξηιακβάλεη καθαξφληα θαη γίδα θνθθηληζηή (Μαξηλέιιεο , ζ. 193). 8. ηε Γξνζνπεγή Άξηαο, ζηα «πεξίδεηπλα», ζηηο παξεγνξηέο, ζπλήζε θαγεηά είλαη νη ηπξφπηηηεο, η: ςάξηα, νη ηεγαλίηεο, ην νχδν θαη πνηέ ην θξαζί ή ην θξέαο (ηνχκπαο 1963, ζ. 535). 9. Σν έζηκν ηεο θνπήο ησλ καιιηψλ, φπσο αλαθέξεη ν Πνιίηεο, παξακέλεη ζηελ Κξήηε θαη ζε λεζί-: ηνπ Αηγαίνπ ζε αληίζεζε κε ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ηε εξβία, φπνπ αθήλνπλ καιιηά θαη γέληα (Σηγθνιιίηεο 1934, ζ. 256). 10. ηα ρσξηά ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, πξνζθπγηθά θαη κε, παξαηήξεζα φηη νη ρήξεο, ζηνπο γάκνπο. :- 292

14 ηαλ ραηξεηνχλ ην δεπγάξη, βάδνπλ ζην θεθάιη ηνπο έλα άζπξν καληίιη. ηε δε Αξγαιαζηή Πειίνπ ην πέλζνο γηα ηε γπλαίθα θξαηά κέρξη ην μερσκάηηαζκα ηνπ άλδξα, φπνπ ηφηε ηεο επηηξέπεηαη ελδερφκελα λα μαλαπαληξεπηεί (Κνπκπήο 1913, ζ. 696). 11. ηε κχξλε, ςσκηά παζπαιηζκέλα κε δάραξε θαη θαλέιια ηα βνπηνχλ ζε γιπθφ θξαζί (Γεπηεξαί-νο 1979). ηε Μάλε, ηελ ηξίηε θαη έλλαηε κέξα, πεγαίλνπλ ζην κλήκα ζηηάξη βξαζκέλν θαη θξαζί (Εαθεη-ξαθφπνπινο 1911, ζ. 476). ηε Βνπιγαξία, ηελ 3ε κέξα βάδνπλ ζηνλ ηάθν λεξφ θαη θξαζί, ελψ ζην δσκάηην βνχηπξν θαη θξαζί (Πνιίηεο 1911, ζ. 481). ηελ Αξηνηίλα Αηησιίαο, ζηα κλεκφζπλα κνηξάδνπλ ζηηάξη, ςπρνχδηα, θαζνχιηα, κεγάιε ιεηηνπξγία, θξέαο θαη θξαζί (Λνπθφπνπινο 1921, ζ ). ηα θαθηά καδί κε ηα θφιιπβα κνηξάδνπλ θνπινχξηα, φπσο ζην γάκν, θξαζί, ηπξί θαη θαιηηζνπλάθηα (Χξπζνπιάθε , ζ. 404). ηε Μάλε, φπνπ ην πέλζνο βαζηά επί 3 ρξφληα, ζηηο γηνξηέο δελ εηνηκάδνπλ ηα παξαδνζηαθά γιπθά πνπ ηνπο ηα θέξλνπλ νη θίινη. Γη' απηφ είλαη κεγάιε θαηάξα λα ζνπ πνπλ: «λα γεκίζεη ην ζπίηη δνπ ηεγαλίδεο, θαη ην Πάζρα ηπξφπηηηεο, γαιαηφπηηηεο θαη θφθθηλα απγά» (Γεκεηξάθνπ , ζ. 40). ην κλεκφζπλν ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θάζε νηθνγέλεηα νθείιεη λα έρεη απφ έλα θηιφ θξαζί πνπ αλ πεξηζζέςεη, πξέπεη λα ρπζεί πάλσ ζην κλήκα (νχιη Παηξψλ) (Μαξηλέιιε , ζ ). 12. ηε ζέζε «Φξάγθα» πάλσ απφ ηελ Αξάρνβα, ηνπ Ρνπζαιηνχ νη Αξβαλίηεο κνηξάδνπλ κε ηε ζεηξά θξέαο θαη ηπξί. Σν θεθάιη ηνπ αξληνχ ην δίλνπλ ζηνλ ηεξέα θαη ηελ πιάηε ζηνλ ςάιηε. Οη πνηκέλεο αληί ςσκηνχ πξνζθέξνπλ ρισξφ ηπξί (άξξνο 1913, ζ. 748). «Δλ Βνπξβνχξνηο ηελ εκέξα απηή ςήλνπλ ζθφξδα θαη ηξψλε. Οη λέεο δνθηκάδνπλ ηελ ηχρε ησλ κε δαρηπιίδηα θαη θχιια θηζζνχ» (Οηθνλφκνπ 1913, ζ. 324). 13. Παξφκνηα ζηε Μάλε, ην ίδην ηελ Γεπηέξα ηνπ Πάζρα (Καςάιε 1913, ζ. 407) θαη κεηά ηελ Αλάζηαζε, ςσκί, απγά, ηπξί, η' αθήλνπλ πάλσ ζηα κλήκαηα θαη ηα παίξλνπλ νη θησρνί (Εέξβαο 1915, ζ. 646). ηε Μάλε ε Γεχηεξε κέξα ηνπ Πάζρα είλαη ε εκέξα ηνπ ηαπξνχ θαη εκέξα ησλ λεθξψλ. ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα ζηα ξνπκαληθά πξηγθηπάηα εμεδφζε ΧεηρόγραθολΝοκητόλΠδήτεηρολζηί] λενειιεληθή, δηά ηνπ νπνίνπ κεηαμχ ησλ άιισλ απαγνξεχεηαη λα γηνξηάδνληαη ηα Ρνπζάιηα, σο ειιεληθή γηνξηή, θαη λα γίλνληαη πξνζθνξέο ζηα κλήκαηα ησλ λεθξψλ (Οηθνλνκίδεο , ζ. 676). Γελ μέξνπκε αλ ην γεγνλφο απηφ επεξέαζε θαη ηνπο Βιάρνπο ηεο Διιάδαο, νη νπνίνη απνθεχγνπλ λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ζηα κλήκαηα (Σζηκπηξίδνπ 1993). ηα Μέγαξα, ηε δεχηεξε κέξα ηνπ Πάζρα, ηα παηδηά πεγαίλνπλ απφ ζπίηη ζε ζπίηη θαη ιέγνπλ ηα Ρνπζάιηα κε έλα θαιάζη κε βηνιέηεο ζε ζρήκα ζηαπξνχ, φπνπ είλαη δεκέλν έλα κεηαμσηφ καληίιη (Βιάρνπ 1959, ζ. 543). 14. Παξφκνηεο πξαθηηθέο ζπλαληνχκε ζηε Ρνπκαλία (Mesnil 1987). 15. Ζ αλαινγία θξαζηνχ/αίκαηνο θαίλεηαη θαη απφ άιινπ είδνπο ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα, φπσο είλαη νη φξθνη: ζηα Σξίθαια Κνξηλζίαο, φηαλ δίλνπλ φξθν θαη πίλνπλ θξαζί ξίρλνπλ ζηε γε θαη ιέλε «έηζη λα ρπζεί ην αίκα κνπ αλ δε ζνπ ιέσ αιήζεηα» (ηακαηνχιεο 1909, ζ. 416). Δπηπιένλ, είλαη γλσζηφ φηη ζηε Θεία Κνηλσλία ην θξαζί ζπκβνιίδεη ην αίκα θαη ην ςσκί ην ζψκα ηνπ Χξηζηνχ. 16. Ζ αλαινγία παξαπέκπεη ζε κηα γεληθφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, φπνπ ην θεθάιη απνηειεί ηελ αξρή (έμνδνο αλζξψπνπ δηα ηεο γέλλεζεο απφ ην κεηξηθφ ζψκα) ζε αληίζεζε κε ηα πφδηα (ηξφπνο εμφδνπ ηνπ λεθξνχ απφ ην ζπίηη) (Belmont 1989, ζ. 89, Μπξνχζθνπ 1991). 17. Αλάινγε είλαη ε ζρέζε γπλαίθαο/ηξνθήο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην άξζξν «Culture enters throught the kitchen» (Dubish 1986). 18. Μηα νινθιεξσκέλε αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απνθηά λφεκα -θαη δελ έρεη κφλν ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα- θπξίσο ζηα πιαίζηα ηεο δνκνιεηηνπξγηθήο εμέηαζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά πνιηηηζκηθήο νκάδαο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νπνίαο πξνζαλαηνιίδεηαη ε έξεπλα απηή γηα ηε ρξήζε ηνπ θξαζηνχ ζε ηδεαηφ επίπεδν. 293

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο!

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο! ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο! Με βάζε ηελ 4 ε ελόηεηα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ρνι. έηνο: 2011-12 πκκεηείραλ νη καζεηέο: Γεξκηηδάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα