Γεώργιος Μιγκίρος: Γημοζιεσμένο Δπιζηημονικό Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεώργιος Μιγκίρος: Γημοζιεσμένο Δπιζηημονικό Έργο"

Transcript

1 Γεώργιος Μιγκίρος: Γημοζιεσμένο Δπιζηημονικό Έργο (Α) Γιδακηορική διαηριβή Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1983): Γεσινγηθή κειέηε πεξηνρήο Κάησ Οιύκπνπ Θεζζαιίαο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Γεσινγηθό Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ζει (Β) Γημοζιεύζεις ζε πλήρες κείμενο 1. Δ. ΓΑΒΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1979): Γξαληηηθαί δηεηζδύζεηο εληόο ηνπ κεηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο εηο Αλαηνιηθήλ Θεζζαιίαλ. Ππακηικά ηηρ Ακαδημίαρ Αθηνών, 54, GODFRIAUX, G. MIGIROS & E. TRIANTAPHILLIS (1980): L Olympe - La nappe Pelagonienne. 26e Congres Geologique Internationale, Paris, GRECE: introduction a la geologie generale, Excursions: C, G12, G. KATSIKATSOS, G. MIGIROS & M. VIDAKIS (1982): Structure geologique de la region de Thessalie orientale (Grece). Ann. Soc. Geol. du Nord., CI, E. ΓΑΒΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1980/81): Γξαληηηθαί δηεηζδύζεηο εληόο ηνπ κεηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο εηο Αλαηνιηθήλ Θεζζαιίαλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XV, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1983): Οη νθηόιηζνη. Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), Ενημεπυηικό Δεληίο, 12, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1986): Οη νθηόιηζνη ηεο Αλ. Θεζζαιίαο. Ι.Γ.M.E., Γευλ. & Γευθ. Μελ., Σόμ. εκηόρ ζειπάρ, G. KATSIKATSOS, G. MIGIROS, M. TRIANTAPHYLLIS & A. METTOS (1986): Geological structure of Internal Hellenides (E. Thessaly-SW Macedonia, Euboea-Attica-Northern Cyclades Islands and Lesvos). I.G.M.E., Geol. and Geoph. Res., Special Issue, M. ECONOMOU, E. DIMOU, G. ECONOMOU, G. MIGIROS, I. VACONDIOS, I. GRIVAS, A. RASSIOS & S. DABITZIAS (1986): Chromite deposits of Greece. Chromites UNESCO'S I.G.C.P.-197 Project "Metallogeny of Ophiolites", Editorial board Prof. Petrascheck et al., Theophrastus Publications S.A., G. MIGIROS & G. ECONOMOU (1988): Chromites in the ultrabasic rocks East Thessaly Complex (Central Greece). Ophioliti, 13 (2/3), G. MIGIROS, F. KANAKI-MAVRIDOU, St. KARANTASSI & V. SKOURTSI-CORONEOU (1988): The ophiolitic formations of North Pindos. Ofioliti, Vol. 13, No 2/3, E. ΓΑΒΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1989): Ο Μεζνδσηθόο βαζηθόο καγκαηηζκόο ηεο Παηνλίαο. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XXIII/2, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Κ. ΜΑΝΑΚΟ, Β. ΚΟΤΡΣΕΖ-ΚΟΡΧΝΑΗΟΤ & Η. ΚΑΡΦΑΚΖ (1989): πκβνιή ζηε γλώζε ηεο γεσινγίαο ηνπ Κόδηαθα, πεξηνρή Μνπδαθίνπ - Πύιεο, Γ. Θεζζαιία. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XXIII/I,

2 13. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1989): Η ζπνπδαηόηεηα ησλ γεσινγηθώλ εξεπλώλ θαη κειεηώλ ζηε γλώζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ "Μαξκάξνπ". Ππακηικά Πανελληνίος ςνεδπίος "Σο Ελληνικό Μάπμαπο", Θεζζαλονίκη, Έκδοζη ΓΕΩΣ.Ε.Ε., Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1990): Η ιηζνζηξσκαηνγξαθηθή - ηεθηνληθή δνκή ηεο Όζξπνο (Κεληξηθή Διιάδα). Δελη. Ελλην. Γευλ. Εηαιπ., XXVI, E. GARTZOS, G. MIGIROS & I. PARCHARIDIS (1990): Chromites from ultramafic rocks of Northern Evia (Greece) and their geotectonic significance. Schweiz Mineral Petrogr. Mitt. 70, G. MIGIROS & V. TSELEPIDES (1990): Der erste Nachweis von Hallstatter Kalken in der Nord-Pindos-Decke (NW Griechenland). N. Jb. Geol. Palaont. Mh., H.4, G. MIGIROS & A. GALΔOS (1990): Tectonic and stratigraphic significance of the Ano Garefi ophiolitic rocks (Northern Greece). Ophiolitites: Oceanic Crustal Analogues, edited by J. Malpas, E. M. Moores, A. Panayiotou, C. Xenophontos, VACONDIOS, G. MIGIROS & E. DIMOU (1990): Geology and chrome ore deposits of the Eretria (Tsagli) area, Northeast Othris, Greece. "Tectonic controls on chrome ore localization in ophiolites, Greece", I.G.M.E., 2, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Δ. ΣΑΗΝΟΤΛΗΑ, Β. ΣΑΗΝΟΤΛΗΑ & Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ (1991): Οη ρξσκηηηθέο εκθαλίζεηο ζηα ππεξβαζηθά πεηξώκαηα ηνπ Ννηίνπ Πειίνπ (Κεληξηθή Διιάδα). Δελη. ΕΛλ. Γευλ. Εηαιπ., XXV/2, E. ΓΚΑΡΣΕΟ, Κ. ΔΡΔΛΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1992): Mειέηε ηεο ελόηεηαο ακθηβνιηηηθώλ πεηξσκάησλ ηεο λήζνπ Λέζβνπ. Αnn. Geol. des Pays Hell., 35, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1993): Ο ππξηηηθόο ζρεκαηηζκόο ελζηξσκέλνπ ζηδήξνπ θαη νη ζεηνύρεο κεηαιιηθέο απνζέζεηο ηεο πεξηνρήο Καιακαθίνπ-Διάθνπ ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο (Κεληξηθή Διιάδα). Οπςκηόρ Πλούηορ, 82, Α. STAMATIS & G. MIGIROS (1993): Das tectonische Fenster von Kranea- Elasson (NW Thessalien/Griechenland). N. Jb. Geol. Palaont. Mh., H1, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1993): Παξαηεξήζεηο ζηνπο Μεζνδστθνύο ζρεκαηηζκνύο ζηελ πεξηνρή Βξύλαηλαο-Κσθώλ ηνπ όξνπο Όζξπο. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥVIII/1, G. MIGIROS, E. GARTZOS & G. ECONOMOU (1993): Chromites from the ultramafic sequence of Dramala area North Pindos-Greece and their geotectonic significance. Σιμηηική έκδοζη για ηον Καθηγηηή ηος Ε.Μ.Π. Α. Πανάγο, έκδοζη ΕΜΠ, 2, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1993): Δλόηεηα Ακπειαθίσλ: εμέιημε θαη γεσηεθηνληθή ζπζρέηηζε. Σόμορ Ππακηικών Ειδικήρ Επιζηημονικήρ ςνεδπίαρ ηηρ Επιηποπήρ Σεκηονικήρ ηηρ Ελληνικήρ Γευλογικήρ Εηαιπίαρ, 29-30/5/1993 Αμπελάκια Λαπίζηρ, E. ΛΔΚΚΑ, Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Γ. ΦΟΤΝΣΟΤΛΖ (1993): εηζκνί ηνπ Πύξγνπ: Μηα πξώηε εθηίκεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επέδξαζαλ ζηελ θαηαλνκή ησλ δεκηώλ. Ενημεπυηικό Δεληίο ΣΕΕ, ηεύσορ 1765, ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1994): Αλαγλώξηζε ξεμηγελώλ δνκώλ κε ηελ επεμεξγαζία εηθόλσλ LANDSAT - TM ζηελ πεξηνρή Σπξλάβνπ (Αλ. Θεζζαιία). Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥX/2,

3 28. Γ. ΣΑΜΑΣΖ, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1994): Τδξνγεσινγηθέο θαη Γεσηερληθέο ζπλζήθεο Κεληξηθήο πεξηνρήο Αζελώλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥX/4, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS, M. WAGREICH & G. MIGIROS (1994): Heavy mineral studies on central on certain turbiditic sequences in the Greek mainland: Preliminary results. Bull. Geol. Soc. Greece, ΥΥX/3, Δ. ΓΚΑΡΣΕΟ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Κ. ΔΡΔΛΖ & Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ (1994): Σα ππεξβαζηθά πεηξώκαηα ηεο Δύβνηαο - Αλ. Θεζζαιία θαη νη ρξσκηηηθέο ζπγθεληξώζεηο πνπ θηινμελνύλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥX/3, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Ν. ΛΟΡΔΝΣΕΟ (1994): Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ξεγκάησλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., 8, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ (1995): Αλαγλώξηζε Νενηεθηνληθώλ ξεγκάησλ από δνξπθνξηθέο εηθόλεο LANDSAT - Νέεο πξννπηηθέο από ηε ρξήζε εηθόλσλ SAR (ERS-1) θαη ζπκβνινκεηξίαο. Ππακηικά 1ηρ ςνάνηηζηρ Επγαζίαρ, με θέμα ςζηήμαηα παπαηήπηζηρ και παπακολούθηζηρ ηηρ Γηρ, ηηρ Ελληνικήρ Εθνικήρ Επιηποπήρ Διαζηήμαηορ. Έκδοζη Εναλλακηικέρ Εκδόζειρ, Έπεςνα και Επιζηήμερ 1, με επιμέλεια Δ. Ρόκορ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΣΑΜΑΣΖ, A. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1995): Γηαρείξηζε νξεηλώλ ιεθαλώλ Οιύκπνπ - Κάησ Οιύκπνπ θαη Οζζαο (Αλ. Θεζζαιία). Ππακηικά 2ος ςνεδπίος, με θέμα Ολοκληπυμένερ επεμβάζειρ για ηη μείυζη ηος κινδύνος από πλημμύπερ, ηηρ Ελληνικήρ Επιηποπήρ για ηη Διασείπιζη ηυν Τδαηικών Πόπυν (ΕΕ.ΔΤΠ.), έκδοζη ΕΜΠ, Σμήμα Αγπ. Σοπογπάθυν Μησανικών, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΣΑΜΑΣΖ, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ (1995): Αλάιπζε ησλ θύξησλ παξαγόλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε πιεκκπξώλ ζην αλαηνιηθό ηκήκα ησλ Αζελώλ θαη πξνηάζεηο αληηκεηώπηζήο ηνπο. Ππακηικά 2ος ςνεδπίος, με θέμα Ολοκληπυμένερ επεμβάζειρ για ηη μείυζη ηος κινδύνος από πλημμύπερ, ηηρ Ελληνικήρ Επιηποπήρ για ηη Διασείπιζη ηυν Τδαηικών Πόπυν (ΕΕ.ΔΤΠ.), έκδοζη ΕΜΠ, Σμήμα Αγπ. Σοπογπάθυν Μησανικών, K. HATZIPANAGIOTOU, E. LEKKAS & G. MIGIROS (1995): Plagiogranites in the ultrabasic rocks of the Koziakas Mountain (Central Greece). Z. dt. geol. Ges., 146, G. MIGIROS, A. PAVLOPOULOS, I. PARCHARIDIS (1995): Recognition of fracture zones by using spacial models and remote sensing data: an application in Western Attica (Greece). Geol. Soc. Greece, Sp. Publ., No 4/3, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS, M. WAGREICH & G. MIGIROS (1996): Pre- Terciary blueschist terrains in the Hellenides: evidence from detrital minerals of flysch successions. Terra Nova, Backwell Science Ltd., 8/2, M. WAGREICH, A. PAVLOPOULOS, P. FAUPL & G. MIGIROS (1996): Age and significance of Upper Cretaceous siliciclastic turbidites in the central Pindos Mountains, Greece. Geol. Mag., 133, E. ΓΚΑΡΣΕΟ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Δ. ΓΑΒΖ (1997): Σα εθαηζηεηαθά - ππνεθαηζηεηαθά πεηξώκαηα ηεο αλώηεξεο ηεθηνληθήο ελόηεηαο ηεο Κξήηεο - Οθηόιηζνη θαη γεσηεθηνληθή εμέιημε. Οπςκηόρ Πλούηορ, 104, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, Κ. ΔΡΔΛΖ & Γ.ΜΗΓΚΗΡΟ (1997): Δλεξγόο ξεμηγελήο ηεθηνληθή θαη εδαθνθάιπςε ηεο ιεθάλεο ηεο Κνδάλεο κε ρξήζε δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ LANDSAT 5 TM. Ππακηικά 6ος Πανελλήνιος ςνεδπίος ηηρ Ελληνικήρ Εδαθολογικήρ Εηαιπείαρ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΚΟΤΚΖ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ, Κ. ΔΡΔΛΖ, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ (1997): Ο Ιγληκβξίηεο ηεο Λέζβνπ: Δλα παξαδνζηαθό πιηθό κε 3

4 πνιιαπιέο ρξήζεηο. Ππακηικά 3ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Γευηεσνικήρ Μησανικήρ, 1, G. MIGIROS, K. HATZIPANAGIOTOU, A. PAVLOPOULOS, I. MOULAS et A. TSAGALIDIS (1997): Les roches metabasiques d' Eretria (Othrys du Nord, Grece Centrale): un nouvel episode magmatique de type MORB au Cretace?. Ann. Soc. Geol. du Nord., T.5 (2 eme serie), Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1998): πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ ηεο Θεζζαιίαο: Γεσηεθηνληθή έληαμε - Αμηνπνίεζε πόξσλ. Οπςκηόρ Πλούηορ, 108, Θ. ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ, Κ. ΚΟΜΑ, Ν. ΜΟΤΣΑΚΑ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1998): Δδαθνγέλεζε ελόο πνιππέδνπ ζηα Μεζόγεηα Αηηηθήο. Ππακηικά 7ος Πανελλήνιος Εδαθολογικού ςνεδπίος, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1998): On the provenance of flysch deposits in the External Hellenides of mainland Greece: results from heavy minerals studies. Geol. Mag., 135 (3), J. FERRIERE, J-Y REYNAUD, G. MIGIROS, J-N PROUST, M. BONNEAU, A. PAVLOPOULOS & A HOUZE (1998): Initiation d un bassin piggy-back: Le sillon Mesohellenique. C.R.Acad. Sci. Paris, Sciences de la terre et des planetes / Earth & Planetary Sciences, 326, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1999): The Paleogene history of the Pelagonian zone s.l. (Hellenides, Greece): heavy minerals study fron terrigenous flysch sediments. GEOLOGICA CARPATHICA, 50/6, , Bratislava. 48. P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1999): On the origin of terrigenous flysch meta- sediments exposed in thw Olympos Ossa tectonic window (Central Greece): Implications from heavy minerals investigations. Mitt. Osterr. Geol. Ges., 90 (1997), 57-65, Wien. 49. G. MIGIROS, K. HATZIPANAGIOTOU, E. GARTZOS, K. SERELIS & B. TSIKOURAS (2000): Petrogenetic evolution of ultramafic rocks from Lesvos Island (NE Aegean, Greece). Chemmie der Erde, 60, K. PETRAKAKIS, P. FAUPL, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (2001): Pre-Tertiary blueschist facies metamorphism in the Hellenides evidenced by detrital blue amphiboles in the Paleocene flysch of the Othrys mountain. Bull. Geol. Soc. Greece. XXXIV/1, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (2002): Η Μνξθνηεθηνληθή δνκή ηεο Αηηηθήο. 6 ο Πανελλήνιο Γευγπαθικό ςνέδπιο ηηρ Ελληνικήρ Γευγπαθικήρ Εηαιπείαρ, Σομ. 1, P. FAUPL, K. PETRAKAKIS, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (2002): Detrital blue amphiboles from the western Othrys Mountain and their relationship to the blueschist terrains. Int. j. earth. Sci. (Geol. Rundsch), 91, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (2002): Provenance of the Peloponnese (Greece) flysch based of heavy minerals. Geol. Mag., 139 (5), K. HATZIPANAGIOTOU, B. TSIKOURAS, G. MIGIROS, E. GARTZOS & K. SERELIS (2003): Origin of rodingites in ultramafic rocks from Lesvos Island. Ofioliti, 28(1), E. GARTZOS, K. STOURNARAS & G. MIGIROS (2004): Use of ultramafic rocks from Greece in the synthesis of basic refractory masses. MINERAL WEALTH, 130,

5 56. Γ. ΣΑΜΑΣΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (2004): ρέζε δηαξξεθηηθήο ηεθηνληθήο θαη πδξνθνξίαο ησλ ζπκπαγώλ ζρεκαηηζκώλ ηεο Όζζαο (Α.Θεζζαιία, Διιάδα). Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XXXVI/4, EM. PSOMIADIS, G. MIGIROS, I. PARCHARIDIS & S. POULOS (2004): Short period change detection of Sperchios Lower Delta area using space radar images. Bull. Geol. Soc. Greece, XXXVI/2, J. FERRIERE, J. REYNAUD, A. PAVLOPOULOS, M. BONNEAU, G. MIGIROS, J-N PROUST & S. GARDIN (2004): Geological evolution and geodynamic controls of Tertiary intramontane piggyback Meso-Hellenic Basin, Greece (14 fig.). Bull. Soc. Geol. France, 175, n o 4, EM. PSOMIADIS, I. PARCHARIDIS, S. POULOS, G. STAMATIS, G.MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (2005): Earth observation data in sea sonal and long term coastline changes monitoring : the case of Sperchios river delta (Central Greece). Z.Geomorph.N.F., 137, A. RITSOS, G. MIGIROS, A. KOLIOS, E. KOLOVARIS (2005): Evaluation of Pressumeter Tests performed within the formations of the Athens Basin. 50 ans pressiometres. Vol. 1, p Gambin, Magnan et Mestat (ed.). Presses de l ENPC/LCPC, Paris. 61. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΣΑΜΑΣΖ, ΒΑ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & Υ. ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ (2005): ρέζε ηεθηνληθήο δνκήο θαη πδξνθνξίαο ηεο νθηνιηζηθήο κάδαο ηνπ όξνπο Καιιίδξνκνπ θαη πνηνηηθή ζύζηαζε ησλ ππόγεησλ λεξώλ (Κεληξηθή Διιάδα). 7 ο Πανελλήνιο Τδπογευλογικό ςνέδπιο / 2 nd Mem Workshop of fissured rocks hydrology. Ππακηικά ςνεδπίος, Σομ. 1, , Αθήνα. 62. D. ROZOS, M. MIGIROU, B. ANTONIOU, G. MIGIROS (2006): The use of red soil formations as contraction materials. A case from Attica, Greece. ELU- ULS Geotechnique, vol. 1, p G. MIGIROS (2006): Ultramafic sequences in the Hellenides. Mesozoic ophiolite belts on northern part of the Balkan Peninsula, International Symposium, Belgrade Banja Luca, May 3 June 6, Proceedings, D. PAPANIKOLAOU, G. MIGIROS, S. KOVACS & Z. GULACSI (2006): Re-interpretation of the Bukk tectono-stratigraphy: from the Bukk platform to the Bukk basin and the Szarvasko ocean. XVIII th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Proceedings ed. by M. Sudar, M. Ercegovac, A. Grubic, Belgrade 2006, D. PAPANIKOLAOU, G. MIGIROS, S. KOVACS & Z. GULACSI (2006): A diverticulation model for the Szarnasko ophiolite complex in the western part of Bukk Mts. (NE HUNGARY). XVIII th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Proceedings ed. by M. Sudar, M. Ercegovac, A. Grubic, Belgrade 2006, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (2007): Provenance of flysch sediments and the Palaeogene Early Miocene geodynamic evolution of the Hellenides: a contribution from heavy mineral investigations. Elsevier B.V., Developments in Sedimentology, Vol. 58, G. STOURNARAS, G. MIGIROS, G. STAMATIS, N. EVELPIDOU, C. BOTSIALAS, V. ANTONIOU, E. VASSILAKIS (2007): The Fractured Rocks in Hellas. Groundwater in fractured rocks, Publisher- Taylor and Francis / Balkema, K. DIAMANTIS, Th. KARAMOUSALIS, Vas. ANTONIOU & G. MIGIROS (2007): Uniaxial Compressive Strength, Dry Unit Weight and 5

6 Fracture Patterns of ultrabasic rocks in Othrys Mountain (Central Greece): Correlations and evaluation. Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/1, E. GARTZOS & G. MIGIROS (2007): Triassic rift - magmatism related to the Neotethys opening (Pelagonian zone, Central Greece). Acta Geologica Hungarica, in press. (Γ) Γεωλογικοί Υάρηες: Δκδόζεις Ηνζηιηούηοσ Γεωλογικών και Μεηαλλεσηικών Δρεσνών (Η.Γ.Μ.Δ.) 1. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ, Μ. ΒΗΓΑΚΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1981): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Πιαηύθακπνο", θιίκαθα 1: (Ι.Γ.Μ.Ε.). 2. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Μ. ΒΗΓΑΚΖ (1984): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Αγηά - Παλαγηά Αγηάο", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 3. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1985): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Γόλλνη", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 4. BRITISH PETROLEUM Co, ΓΔΧΛΟΓΟΗ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1985): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Νήζνο Κεθαιιελία (Βόξεηνλ Σκήκα & Νόηηνλ Σκήκα)", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 5. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1987): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Ραςάλε", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 6. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1987): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Καξίηζα", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 7. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ, Γ. ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Δ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΖ (1988): Γεσινγηθόο ράξηεο "Πισκάξη-Μπηηιήλε", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 8. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Δ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΖ (1989): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Αξγαιαζηή ", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 9. K. ΗΧΑΝΝΗΓΖ, Α. ΚΔΛΔΠΔΡΣΕΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1990): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Υέξζν", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 10. Α. ΓΑΛΔΟ (1997): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Βηηνιίζηε", θιίκαθα 1: Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ: Μειέηε νθηνιηζηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 11. Η. ΚΑΡΦΑΚΖ & Α. ΓΑΛΔΟ (1997): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Πξόκαρνη", θιίκαθα 1: Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ: Μειέηε νθηνιηζηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 12. G. MIGIROS (1990): Geological map of Northern Pindos, scale 1: In: "Tectonic controls on chrome ore localization in ophiolites, Greece", I.G.M.E G. MIGIROS (1990): Geological map of Othris, scale 1: In: "Tectonic controls on chrome ore localization in ophiolites, Greece", I.G.M.E.. (Γ) Γημοζιεύζεις ζε περίληψη 6

7 1. G. KATSIKATSOS, G. MIGIROS & M. VIDAKIS (1980): Remarks on the geology of the area between Mavrovouni and Olympus (Greece). 26e Congres Geologique Internationale, Paris, Vol. of abstracts, 3, G. MIGIROS (1983/85): The geology and geochemistry of ophiolitic rocks in the area of East Thessaly (Greece). OPHIOLITES: Oceanic Tectonics and Metamorphism, Florence, Vol. of abstracts, 46. OPHIOLITI, 9, G. KATSIKATSOS, A. METTOS, G. MIGIROS & E. TRIANTAPHILLIS (1984): Geological structure of Central Greece and of the Cyclades Islands. 27th Int. Geol. Con. MOCKBA, Vol. of abstracts, 3, G. MIGIROS & G. ECONOMOU (1984): Chemical composition of chromites from Olympos-Ossa-Mavrovouni area (Central Greece). Ophiolites through time, Nancy, Vol. of abstracts, G. MIGIROS, M. VIDAKIS & G. ECONOMOU (1986): The ophiolites in the geotectonic evolution of the Internal Hellenides. I.G.C.P. 197, Vol. of abstracts, 1-2. Εκθεζη Ι.Γ.Μ.Ε., Νο 5699, 1-40, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ,. ΚΑΡΑΝΣΑΖ, Φ. ΚΑΝΑΚΖ-ΜΑΤΡΗΓΟΤ & Β. ΚΟΡΧΝΑΗΟΤ-ΚΟΤΡΣΖ (1986): Η γεσινγηθή δνκή ηεο Βόξεηαο Πίλδνπ: Οη νθηόιηζνη θαη νη ζπλδεόκελνη κε απηνύο ζρεκαηηζκνί ζηελ πεξηνρή Αβδέιια- Πεξηβόιη_Βνβνύζα. I.G.C.P. 197, Αθήνα, Σόμορ Πεπιλήτευν, G. MIGIROS & A. GALEOS (1987): An ophiolite tectonic window in the Almopia area (North Greece). Troodos 87, Ophiolite and oceanic lithosphere, Nicosia-Cyprus, Vol. of abstracts, Δ. DAVIS & G. MIGIROS (1989): Mesozoic basic magmatism in the Hellenides. EUG V, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, Α. TSAGALIDIS, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1991): The intermediate tectonometamorphic units of Eastern Greece. EUG VI, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, Κ. ΔΡΔΛΖ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1991): πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε από ιαηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο - Σηζαίν όξνο Ννκνύ Μαγλεζίαο. Γευλογικό Σμήμα Πανεπιζηημίος Παηπών, 1ο Επιζηημονικό ςνέδπιο "Γευεπιζηήμερ και Πεπιβάλλον", ηόμορ πεπιλήτευν ζελ G. MIGIROS (1992): The Neopaleozoic - Triassic formations of the Southeastern part of Lesvos island: Tectonic approach. 6th Congress of the Geological Society of Greece, 5th meeting of I.G.C.P. No 276, Vol. of abstracts, G. MIGIROS, A. PAVLOPOULOS, E. GARTZOS, A. TSAGALIDIS & K. SERELIS (1993): The position of the ophiolites in Central Hellenides: a model of synorogenic kinematics. EUG VII, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, G. MIGIROS & E. LEKKAS (1993): Clastic flysch - type sequences in the Central Hellenides: an alpine orogenic model. EUG VII, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, G. MIGIROS & A. ANTONIOU (1993): Arc/Info Geological Maps. 8th European Arc/Info User Conference, poster. 15. E. LEKKAS, I. FOUNTOULIS, G. MIGIROS (1995): Geomorphological changes at the area of Pyrgos (West Peloponnese, Greece) during the earthquake of the 26th March EUG 8, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, 39. 7

8 16. G. MIGIROS, A. PAVLOPOULOS, I. PARCHARIDIS, B. ANTONIOU (1995): Recognition of the geodynamic evolution of Central and Northern Greece by using remote sensing and GIS. EUG 8, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1998): Heavy mineralbased provenance studies in the Palaeogene flysch succetions of the Pelagonian zone s.l. (Hellenides, Greece). XVI Congress of CBGA, vol. of abstracts, G. MIGIROS, E. GARTZOS, S. JOZSA, S. KOVACS, V. TSELEPIDIS, L. DOSZTALY, Z. GULACSI (1998): Ophiolite complexes (OR: oceanic assemblages) in Northern Greece and NE Hungary: Remnants of the (Neo) Tethys oceanic system Geological setting, geochemistry, radiolarian biostratigraphy and geotectonic comparison. XVI Congress of CBGA, vol. of abstracts, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, ΒΑ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & ΒΑΡ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ (2004): Η γεσινγηθή δνκή ηνπ Βέξκηνπ. 10 ο Διεθνέρ ςνέδπιο ηηρ Ελληνικήρ Γευλογικήρ Εηαιπείαρ, Σομ. Πεπ., P. OZSVART L. DOSZTALY G. MIGIROS& S. KOVACS (2006): Triassic and Jurassic radiolarians from the northern and southern edge of Vardar zone: Geodynamic implications for Mesozoic paleogeography. Inter Rab 11 & Triassic Stratigraphy Symposium March 2006, Vol. Abstracts of relevance to the Triassic, Ed. by Vanessa Luer, Chris Hollis, Hamish Campbell and John Simes. (Δ) Γημοζιεσμένο έργο ζε Οδηγούς Δκδρομών 1. G. MIGIROS (1986): Pindos. I.G.C.P. 197, June 1986, Athens, Field trip guidebook, G. MIGIROS (1986): Ophiolitic Breccio-conglomerate of Omorphochorion (Chasambali). I.G.C.P. 197, June 1986, Athens, Field trip guidebook, J. SCHANTL, H STEYRER & G. MIGIROS (1990): Ophiolite und Lagerstatten, Nordgriechenland. Vol. of excursion, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (1990): Field trip Guidebook (Central - North Greece). Lab. Mineralogy - Geology AUA, 104 pp. 5. G. MIGIROS (1992): Introduction to the geology of Lesvos Island. 5th meeting of I.G.C.P., project 276, Chios-Lesvos, Field trip guidebook, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (1992): Lesvos: description of the itinerary. 5th meeting of I.G.C.P., project 276, Chios-Lesvos, Field trip guidebook, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1993): Οδεγόο γεσινγηθήο εθδξνκήο ζηελ πεξηνρή ηεο Οζζαο. Σόμορ ππακηικών Ειδικήρ ςνεδπίαρ ηηρ Επιηποπήρ Σεκηονικήρ ηηρ Ελληνικήρ Γευλογικήρ Εηαιπίαρ, 28-30/5/1993 Αμπελάκια Λαπίζηρ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1993): Η αληνξίλε. Επγαζηήπιο Οπςκηολογίαρ - Γευλογίαρ ΓΠΑ, 18 ζελ.. 9. I. GODFRIAUX, A. KILIAS, G. MIGIROS & A. RASSIOS (1994): The geological structure of SW Macedonia and E. Thessaly. - The Vourinos ophiolitic complex. 7th Congress of the Geological Society of Greece, Field Trip to: Olympos - Vourinos, Guidebook, (Σ) Βιβλία Πανεπιζηημιακές παραδόζεις 8

9 1. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1996): Βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ζηε Γεσινγία. Βηβιίν, έθδνζε ACCESS Pre-Press, ζει Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Η. ΓΑΣΖ & Δ. ΦΧΜΗΑΓΖ (2003): Σειεπηζθόπεζε - Δθαξκνγέο ζηηο Γεσεπηζηήκεο. Έθδνζε Digital Copy Center, ζει Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (2005): Δηδηθά καζήκαηα γεσινγηθώλ εθαξκνγώλ. Έκδοζη Γευπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, ζελ Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΜΠΟΤΡΑΝΖ & Μ. ΥΡΤΑΓΖ (1999): Γηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ. Έκδοζη Γευπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Ένηςπο εποπηικό και ηλεκηπονικό ςλικό ςποζηήπιξηρ ηος γνυζηικού ανηικείμενος, Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Τποςπγείο Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν. (Ε) Άλλο ζσναθές έργο 1. Α. ΜΔΣΣΟ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Μ. ΒΗΓΑΚΖ (1987): Η ζπκβνιή ηεο γεσινγηθήο έξεπλαο ππνδνκήο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο. ςνδικάηο ΙΓΜΕ, Διήμεπο'87 "Ο πόλορ ηος ΙΓΜΕ ζηην ανάπηςξη ηος ηόπος", ζελ Α. ΜΑΤΡΗΓΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Κ. ΜΑΝΑΚΟ & Β. ΠΛΑΣΖΡΑ (1989): Η γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε γηα ηα ηερληθά έξγα ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ. ΓΕΩΣ.Ε.Ε., "Εκηποπή ηος Ασελώος και αγποηική ανάπηςξη ηηρ Θεζζαλίαρ", ζελ Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Ν. ΛΟΡΔΝΣΕΟ (2002): Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Σεθηνληθώλ θαη εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ Δλεξγώλ Ρεγκάησλ. Λνγηζκηθό γηα ινγαξηαζκό Ο.Α..Π.. 9

Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο

Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο (Α) Διδακτορική διατριβή Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ (1983): Γεωλογική μελέτη περιοχής Κάτω Ολύμπου Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

.Β. Τσικούρας Βιογραφικό Σημείωμα

.Β. Τσικούρας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1.1 Σπουδές 1982-1986: Πτυχίο Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Άριστα). 1987-1992: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών (Άριστα). 1.2 Ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υπαίθρου Μακεδονία - Ήπειρος

Άσκηση Υπαίθρου Μακεδονία - Ήπειρος Άσκηση Υπαίθρου Μακεδονία - Ήπειρος Γεωλογία Ελλάδας - Τεχνική Γεωλογία Κίλιας Α. Μαρίνος Β. Θωμαΐδου Ε. Μακεδών Θ. Ι.Γ.Μ.Ε., 1:500.000 41 N FYROM Internal Hellenides Rh Rhodope ALBANIA Pl Ax CRB Sm North

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΑΣΗΣ. Ιωάννη Γ. Βαβάση Δρ. Γεωλογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές, Ερευνητική και Επιστημονική Δραστηριότητα,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΑΣΗΣ. Ιωάννη Γ. Βαβάση Δρ. Γεωλογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές, Ερευνητική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Ιωάννη Γ. Βαβάση Δρ. Γεωλογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές, Ερευνητική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Ιωάννης Βαβάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps.

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps. NOANET: Το δίκτυο GNSS του Ε.Α.Α για την μελέτη της Γεωδυναμικής ΓεωφυσικήςτουΕλληνικούΧώρου Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς Γεωλόγος Σεισμολόγος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια)

Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια) 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα: Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Αθήνα, 1941. Διεύθυνση: Ξένες Γλώσσες: Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια) Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ».

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΕΡΑ K. ΚΥΡΙΑΚΗ MSc Γεωλόγος Ηµερ. και τόπος γεννήσεως: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 15/04/1983, Θεσσαλονίκη heraia@geo.auth.gr, piperakyr@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2008- Σήµερα Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρουσάκης Γ. 1, Λυκούσης Β. 1, Κονισπολιάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ. Γεωλόγοι, Λέκτορες Γεωλογικού Τμήματος, Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών.

ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ. Γεωλόγοι, Λέκτορες Γεωλογικού Τμήματος, Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών. 7 / Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ. To μ. σελ. Αθήνα Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XIX 77-83 I»»«1987 Athens ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ Θ. ΓΚΟΥΡΝΕΛΛΟΣ & Β. ΚΑΡΑΚ1ΤΣΙΟΣ* Περίληψη; Η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea*

Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea* Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45, 101 Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea* Department of Geography-Climatology,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Σταμάτης Όνομα πατρός: Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης: 16-1-51 Τόπος γέννησης: Βάγια - Θηβών, Βοιωτίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University 12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University abstract In order to study the mitigation effect on urban heated environment of urban park, the microclimate observations have

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE ,.., 1. *, 2. 2. 1, /,. 32, 55134,, opatrikaki@yahoo.gr 2,, &, 54124,, kazakis@geo.auth.gr :,, -,., 133,6 Km 2 -. ( - ) -. - -.., ( ). 23,59 m 2 951,8 m. ( ). - (G.I.S.). - -. 15%, - 12%, 635 mm. ESTIMATION

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία των Αϊβαλιώτης Κων/νος (ΑΕΜ 902) Τσουρέκας Κων/νος (ΑΕΜ 559)

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Mοντέλα Γένεσης Κοιτασμάτων

Mοντέλα Γένεσης Κοιτασμάτων Mοντέλα Γένεσης Κοιτασμάτων Ενότητα 4: Κοιτάσματα των Στοιχείων της ομάδας του λευκοχρύσου ή PGE Μαρία Οικονόμου Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος PGΕ σε προσχωματικά κοιτάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980.

Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Κυριακούλα ΜΑΚΡΗ Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. kmakri@geo.auth.gr Αλέξανδρος ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοµατεπώνυµο: ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙ ΗΣ Γεννήθηκα στη Μαρίνα Ναούσης στις 3.5.1960 1966-1972: ηµοτικό Σχολείο στη Μαρίνα Ναούσης. 1972-1978: Γυµνάσιο στη Νάουσα. 1979-1983: Γεωλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛEΤΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ OΡΥΧΕΙΟΥ NΟΤΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2003-2009

ΜΕΛEΤΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ OΡΥΧΕΙΟΥ NΟΤΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2003-2009 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ MΑΡΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμης ΛΕΚΚΑΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2109

Ευθύμης ΛΕΚΚΑΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2109 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2109 Σεισμός Wenchuan (Mw 7.9, 12 Μαΐου 2008) Sichuan, Κίνα. Γεωτεκτονικό Καθεστώς και Μακρο-κατανομή των

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΒΑΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΒΑΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1 2000001101000 ΤΟΜΟΣ 1ος ΓΕΩΛ.ΓΕΩΦ.ΜΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ,ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Κ.Λ.Π. 11.74 2 2000001102000 ΤΟΜΟΣ 2ος ΓΕΩΛ.ΓΕΩΦ.ΜΕΛ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ,ΑΡΩΝΗ,ΒΟΡΕΑΔΗ, Κ.Λ.Π. 11.74 3 2000001124000 ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΕΩΛ.ΓΕΩΦ.ΜΕΛ.ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) 2 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) 2 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΩΝ Α. Tσωκος 1, Γεωλόγος M.Sc., Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000»

«Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μετά το 2000» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

3. ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 3. ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Κατά τη Μεσοζωική Καινοζωική εξέλιξη των Ελληνίδων, το Ευρωπαϊκό περιθώριο παραμένει συνεχώς ενεργό, μέσω της διαδικασίας της υποβύθισης της Τηθύος και την προσκόλληση / ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Δημήτριος Σακκής Επικοινωνία Τηλ.: 24210 74765, Fax: 24210 74765, e-mail:dsakkis@uth.gr Βαθμίδα Πρωτοβάθμιος καθηγητής ΠΤΠΕ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων

Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων Β. Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας Αθήνα, 5 7 Νοεμβρίου 2008 3 rd Greek Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology Athens, 5 7 November 2008

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Crustal Movements with GPS and Temperature of Fumaroles with Radiation Thermometer at Volcano Yake-Dake, Hida Mountains, Central Japan

Measuring Crustal Movements with GPS and Temperature of Fumaroles with Radiation Thermometer at Volcano Yake-Dake, Hida Mountains, Central Japan Bull Earthq Res Inst Univ Tokyo Vol 2/,*+* pp +/ -+ GPS +33,,**2 * Measuring Crustal Movements with GPS and Temperature of Fumaroles with Radiation Thermometer at Volcano Yake-Dake, Hida Mountains, Central

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE STUDIES AND JOB HISTORY IN BRIEF:

CURRICULUM VITAE STUDIES AND JOB HISTORY IN BRIEF: CURRICULUM VITAE NAME: APOSTOLOS SURNAME: ALEXOPOYLOS DATE OF BIRTH: 23-4-1952 PLACE OF BIRTH: TROPAIA ARCADIAS HOME ADRESS: 21 HYPSILANDOU Str., GR 152 32, Athens, GREECE HOME TEL. Nr.: ++ 30210 66850859

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia μ., μ 2012 200. μ. μ μ μ, 10% μ μ,, μ μ μ μ, μ μ,. μ μ (SWRO),, KWinana, μ 21:. 17% μ μ μ. : Desalination in Western Australia μ 2006 μ μ μ 33 μ μ μ. μ μ,. μ μ, μ μ SWRO. μ 22: μ μ Degremont, μ μ μ (SWRO),,

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης"

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; -

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; - 25 3 2003 5 RESOURCES SCIENCE Vol. 25 No. 3 May 2003 ( 100875) : 500L - 2-4 - 6-8 - 10 114h - 120h 6h 1989 12 25 1990 2 23-2 - 4 : ; ; - 4 1186cm d - 1 10cm 514d ; : 714 13 317 714 119 317 : ; ; ; :P731

Διαβάστε περισσότερα

ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια περιβαλλοντα

ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια περιβαλλοντα 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.243 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.243 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.243 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα: Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Σάσεις και Προοπτικές

Οι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα: Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Σάσεις και Προοπτικές Οι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα: Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Σάσεις και Προοπτικές ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΒΕΛΗ Επίκουρος Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΤΘΤΜΙΟ ΣΙΩΝΑ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1974, Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1974, Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ψωμιάδης Εμμανουήλ Όνομα Πατέρα: Πολύκαρπος, Όνομα Μητέρας: Γαλάτεια Διεύθυνση κατοικίας: Αριστείδου 9, Π. Φάληρο-Αθήνα, 175 63 Τηλ. κατοικίας/κινητό: 2109826469 / 6974344382

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

SEDIMENT DISTRIBUTION AND SEDIMENTARY PROCESSES IN THE COASTAL ZONE OF se LESVOS ISLand

SEDIMENT DISTRIBUTION AND SEDIMENTARY PROCESSES IN THE COASTAL ZONE OF se LESVOS ISLand ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ Μαρτσούκα Φ., Χασιώτης Θ., Μανέας Γ., Κωστοπούλου Μ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα