Γεώργιος Μιγκίρος: Γημοζιεσμένο Δπιζηημονικό Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεώργιος Μιγκίρος: Γημοζιεσμένο Δπιζηημονικό Έργο"

Transcript

1 Γεώργιος Μιγκίρος: Γημοζιεσμένο Δπιζηημονικό Έργο (Α) Γιδακηορική διαηριβή Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1983): Γεσινγηθή κειέηε πεξηνρήο Κάησ Οιύκπνπ Θεζζαιίαο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Γεσινγηθό Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ζει (Β) Γημοζιεύζεις ζε πλήρες κείμενο 1. Δ. ΓΑΒΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1979): Γξαληηηθαί δηεηζδύζεηο εληόο ηνπ κεηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο εηο Αλαηνιηθήλ Θεζζαιίαλ. Ππακηικά ηηρ Ακαδημίαρ Αθηνών, 54, GODFRIAUX, G. MIGIROS & E. TRIANTAPHILLIS (1980): L Olympe - La nappe Pelagonienne. 26e Congres Geologique Internationale, Paris, GRECE: introduction a la geologie generale, Excursions: C, G12, G. KATSIKATSOS, G. MIGIROS & M. VIDAKIS (1982): Structure geologique de la region de Thessalie orientale (Grece). Ann. Soc. Geol. du Nord., CI, E. ΓΑΒΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1980/81): Γξαληηηθαί δηεηζδύζεηο εληόο ηνπ κεηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο εηο Αλαηνιηθήλ Θεζζαιίαλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XV, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1983): Οη νθηόιηζνη. Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), Ενημεπυηικό Δεληίο, 12, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1986): Οη νθηόιηζνη ηεο Αλ. Θεζζαιίαο. Ι.Γ.M.E., Γευλ. & Γευθ. Μελ., Σόμ. εκηόρ ζειπάρ, G. KATSIKATSOS, G. MIGIROS, M. TRIANTAPHYLLIS & A. METTOS (1986): Geological structure of Internal Hellenides (E. Thessaly-SW Macedonia, Euboea-Attica-Northern Cyclades Islands and Lesvos). I.G.M.E., Geol. and Geoph. Res., Special Issue, M. ECONOMOU, E. DIMOU, G. ECONOMOU, G. MIGIROS, I. VACONDIOS, I. GRIVAS, A. RASSIOS & S. DABITZIAS (1986): Chromite deposits of Greece. Chromites UNESCO'S I.G.C.P.-197 Project "Metallogeny of Ophiolites", Editorial board Prof. Petrascheck et al., Theophrastus Publications S.A., G. MIGIROS & G. ECONOMOU (1988): Chromites in the ultrabasic rocks East Thessaly Complex (Central Greece). Ophioliti, 13 (2/3), G. MIGIROS, F. KANAKI-MAVRIDOU, St. KARANTASSI & V. SKOURTSI-CORONEOU (1988): The ophiolitic formations of North Pindos. Ofioliti, Vol. 13, No 2/3, E. ΓΑΒΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1989): Ο Μεζνδσηθόο βαζηθόο καγκαηηζκόο ηεο Παηνλίαο. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XXIII/2, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Κ. ΜΑΝΑΚΟ, Β. ΚΟΤΡΣΕΖ-ΚΟΡΧΝΑΗΟΤ & Η. ΚΑΡΦΑΚΖ (1989): πκβνιή ζηε γλώζε ηεο γεσινγίαο ηνπ Κόδηαθα, πεξηνρή Μνπδαθίνπ - Πύιεο, Γ. Θεζζαιία. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XXIII/I,

2 13. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1989): Η ζπνπδαηόηεηα ησλ γεσινγηθώλ εξεπλώλ θαη κειεηώλ ζηε γλώζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ "Μαξκάξνπ". Ππακηικά Πανελληνίος ςνεδπίος "Σο Ελληνικό Μάπμαπο", Θεζζαλονίκη, Έκδοζη ΓΕΩΣ.Ε.Ε., Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1990): Η ιηζνζηξσκαηνγξαθηθή - ηεθηνληθή δνκή ηεο Όζξπνο (Κεληξηθή Διιάδα). Δελη. Ελλην. Γευλ. Εηαιπ., XXVI, E. GARTZOS, G. MIGIROS & I. PARCHARIDIS (1990): Chromites from ultramafic rocks of Northern Evia (Greece) and their geotectonic significance. Schweiz Mineral Petrogr. Mitt. 70, G. MIGIROS & V. TSELEPIDES (1990): Der erste Nachweis von Hallstatter Kalken in der Nord-Pindos-Decke (NW Griechenland). N. Jb. Geol. Palaont. Mh., H.4, G. MIGIROS & A. GALΔOS (1990): Tectonic and stratigraphic significance of the Ano Garefi ophiolitic rocks (Northern Greece). Ophiolitites: Oceanic Crustal Analogues, edited by J. Malpas, E. M. Moores, A. Panayiotou, C. Xenophontos, VACONDIOS, G. MIGIROS & E. DIMOU (1990): Geology and chrome ore deposits of the Eretria (Tsagli) area, Northeast Othris, Greece. "Tectonic controls on chrome ore localization in ophiolites, Greece", I.G.M.E., 2, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Δ. ΣΑΗΝΟΤΛΗΑ, Β. ΣΑΗΝΟΤΛΗΑ & Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ (1991): Οη ρξσκηηηθέο εκθαλίζεηο ζηα ππεξβαζηθά πεηξώκαηα ηνπ Ννηίνπ Πειίνπ (Κεληξηθή Διιάδα). Δελη. ΕΛλ. Γευλ. Εηαιπ., XXV/2, E. ΓΚΑΡΣΕΟ, Κ. ΔΡΔΛΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1992): Mειέηε ηεο ελόηεηαο ακθηβνιηηηθώλ πεηξσκάησλ ηεο λήζνπ Λέζβνπ. Αnn. Geol. des Pays Hell., 35, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1993): Ο ππξηηηθόο ζρεκαηηζκόο ελζηξσκέλνπ ζηδήξνπ θαη νη ζεηνύρεο κεηαιιηθέο απνζέζεηο ηεο πεξηνρήο Καιακαθίνπ-Διάθνπ ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο (Κεληξηθή Διιάδα). Οπςκηόρ Πλούηορ, 82, Α. STAMATIS & G. MIGIROS (1993): Das tectonische Fenster von Kranea- Elasson (NW Thessalien/Griechenland). N. Jb. Geol. Palaont. Mh., H1, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1993): Παξαηεξήζεηο ζηνπο Μεζνδστθνύο ζρεκαηηζκνύο ζηελ πεξηνρή Βξύλαηλαο-Κσθώλ ηνπ όξνπο Όζξπο. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥVIII/1, G. MIGIROS, E. GARTZOS & G. ECONOMOU (1993): Chromites from the ultramafic sequence of Dramala area North Pindos-Greece and their geotectonic significance. Σιμηηική έκδοζη για ηον Καθηγηηή ηος Ε.Μ.Π. Α. Πανάγο, έκδοζη ΕΜΠ, 2, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1993): Δλόηεηα Ακπειαθίσλ: εμέιημε θαη γεσηεθηνληθή ζπζρέηηζε. Σόμορ Ππακηικών Ειδικήρ Επιζηημονικήρ ςνεδπίαρ ηηρ Επιηποπήρ Σεκηονικήρ ηηρ Ελληνικήρ Γευλογικήρ Εηαιπίαρ, 29-30/5/1993 Αμπελάκια Λαπίζηρ, E. ΛΔΚΚΑ, Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Γ. ΦΟΤΝΣΟΤΛΖ (1993): εηζκνί ηνπ Πύξγνπ: Μηα πξώηε εθηίκεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επέδξαζαλ ζηελ θαηαλνκή ησλ δεκηώλ. Ενημεπυηικό Δεληίο ΣΕΕ, ηεύσορ 1765, ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1994): Αλαγλώξηζε ξεμηγελώλ δνκώλ κε ηελ επεμεξγαζία εηθόλσλ LANDSAT - TM ζηελ πεξηνρή Σπξλάβνπ (Αλ. Θεζζαιία). Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥX/2,

3 28. Γ. ΣΑΜΑΣΖ, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1994): Τδξνγεσινγηθέο θαη Γεσηερληθέο ζπλζήθεο Κεληξηθήο πεξηνρήο Αζελώλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥX/4, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS, M. WAGREICH & G. MIGIROS (1994): Heavy mineral studies on central on certain turbiditic sequences in the Greek mainland: Preliminary results. Bull. Geol. Soc. Greece, ΥΥX/3, Δ. ΓΚΑΡΣΕΟ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Κ. ΔΡΔΛΖ & Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ (1994): Σα ππεξβαζηθά πεηξώκαηα ηεο Δύβνηαο - Αλ. Θεζζαιία θαη νη ρξσκηηηθέο ζπγθεληξώζεηο πνπ θηινμελνύλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥX/3, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Ν. ΛΟΡΔΝΣΕΟ (1994): Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ξεγκάησλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., 8, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ (1995): Αλαγλώξηζε Νενηεθηνληθώλ ξεγκάησλ από δνξπθνξηθέο εηθόλεο LANDSAT - Νέεο πξννπηηθέο από ηε ρξήζε εηθόλσλ SAR (ERS-1) θαη ζπκβνινκεηξίαο. Ππακηικά 1ηρ ςνάνηηζηρ Επγαζίαρ, με θέμα ςζηήμαηα παπαηήπηζηρ και παπακολούθηζηρ ηηρ Γηρ, ηηρ Ελληνικήρ Εθνικήρ Επιηποπήρ Διαζηήμαηορ. Έκδοζη Εναλλακηικέρ Εκδόζειρ, Έπεςνα και Επιζηήμερ 1, με επιμέλεια Δ. Ρόκορ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΣΑΜΑΣΖ, A. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1995): Γηαρείξηζε νξεηλώλ ιεθαλώλ Οιύκπνπ - Κάησ Οιύκπνπ θαη Οζζαο (Αλ. Θεζζαιία). Ππακηικά 2ος ςνεδπίος, με θέμα Ολοκληπυμένερ επεμβάζειρ για ηη μείυζη ηος κινδύνος από πλημμύπερ, ηηρ Ελληνικήρ Επιηποπήρ για ηη Διασείπιζη ηυν Τδαηικών Πόπυν (ΕΕ.ΔΤΠ.), έκδοζη ΕΜΠ, Σμήμα Αγπ. Σοπογπάθυν Μησανικών, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΣΑΜΑΣΖ, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ (1995): Αλάιπζε ησλ θύξησλ παξαγόλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε πιεκκπξώλ ζην αλαηνιηθό ηκήκα ησλ Αζελώλ θαη πξνηάζεηο αληηκεηώπηζήο ηνπο. Ππακηικά 2ος ςνεδπίος, με θέμα Ολοκληπυμένερ επεμβάζειρ για ηη μείυζη ηος κινδύνος από πλημμύπερ, ηηρ Ελληνικήρ Επιηποπήρ για ηη Διασείπιζη ηυν Τδαηικών Πόπυν (ΕΕ.ΔΤΠ.), έκδοζη ΕΜΠ, Σμήμα Αγπ. Σοπογπάθυν Μησανικών, K. HATZIPANAGIOTOU, E. LEKKAS & G. MIGIROS (1995): Plagiogranites in the ultrabasic rocks of the Koziakas Mountain (Central Greece). Z. dt. geol. Ges., 146, G. MIGIROS, A. PAVLOPOULOS, I. PARCHARIDIS (1995): Recognition of fracture zones by using spacial models and remote sensing data: an application in Western Attica (Greece). Geol. Soc. Greece, Sp. Publ., No 4/3, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS, M. WAGREICH & G. MIGIROS (1996): Pre- Terciary blueschist terrains in the Hellenides: evidence from detrital minerals of flysch successions. Terra Nova, Backwell Science Ltd., 8/2, M. WAGREICH, A. PAVLOPOULOS, P. FAUPL & G. MIGIROS (1996): Age and significance of Upper Cretaceous siliciclastic turbidites in the central Pindos Mountains, Greece. Geol. Mag., 133, E. ΓΚΑΡΣΕΟ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Δ. ΓΑΒΖ (1997): Σα εθαηζηεηαθά - ππνεθαηζηεηαθά πεηξώκαηα ηεο αλώηεξεο ηεθηνληθήο ελόηεηαο ηεο Κξήηεο - Οθηόιηζνη θαη γεσηεθηνληθή εμέιημε. Οπςκηόρ Πλούηορ, 104, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, Κ. ΔΡΔΛΖ & Γ.ΜΗΓΚΗΡΟ (1997): Δλεξγόο ξεμηγελήο ηεθηνληθή θαη εδαθνθάιπςε ηεο ιεθάλεο ηεο Κνδάλεο κε ρξήζε δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ LANDSAT 5 TM. Ππακηικά 6ος Πανελλήνιος ςνεδπίος ηηρ Ελληνικήρ Εδαθολογικήρ Εηαιπείαρ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΚΟΤΚΖ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ, Κ. ΔΡΔΛΖ, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ (1997): Ο Ιγληκβξίηεο ηεο Λέζβνπ: Δλα παξαδνζηαθό πιηθό κε 3

4 πνιιαπιέο ρξήζεηο. Ππακηικά 3ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Γευηεσνικήρ Μησανικήρ, 1, G. MIGIROS, K. HATZIPANAGIOTOU, A. PAVLOPOULOS, I. MOULAS et A. TSAGALIDIS (1997): Les roches metabasiques d' Eretria (Othrys du Nord, Grece Centrale): un nouvel episode magmatique de type MORB au Cretace?. Ann. Soc. Geol. du Nord., T.5 (2 eme serie), Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1998): πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ ηεο Θεζζαιίαο: Γεσηεθηνληθή έληαμε - Αμηνπνίεζε πόξσλ. Οπςκηόρ Πλούηορ, 108, Θ. ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ, Κ. ΚΟΜΑ, Ν. ΜΟΤΣΑΚΑ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1998): Δδαθνγέλεζε ελόο πνιππέδνπ ζηα Μεζόγεηα Αηηηθήο. Ππακηικά 7ος Πανελλήνιος Εδαθολογικού ςνεδπίος, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1998): On the provenance of flysch deposits in the External Hellenides of mainland Greece: results from heavy minerals studies. Geol. Mag., 135 (3), J. FERRIERE, J-Y REYNAUD, G. MIGIROS, J-N PROUST, M. BONNEAU, A. PAVLOPOULOS & A HOUZE (1998): Initiation d un bassin piggy-back: Le sillon Mesohellenique. C.R.Acad. Sci. Paris, Sciences de la terre et des planetes / Earth & Planetary Sciences, 326, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1999): The Paleogene history of the Pelagonian zone s.l. (Hellenides, Greece): heavy minerals study fron terrigenous flysch sediments. GEOLOGICA CARPATHICA, 50/6, , Bratislava. 48. P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1999): On the origin of terrigenous flysch meta- sediments exposed in thw Olympos Ossa tectonic window (Central Greece): Implications from heavy minerals investigations. Mitt. Osterr. Geol. Ges., 90 (1997), 57-65, Wien. 49. G. MIGIROS, K. HATZIPANAGIOTOU, E. GARTZOS, K. SERELIS & B. TSIKOURAS (2000): Petrogenetic evolution of ultramafic rocks from Lesvos Island (NE Aegean, Greece). Chemmie der Erde, 60, K. PETRAKAKIS, P. FAUPL, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (2001): Pre-Tertiary blueschist facies metamorphism in the Hellenides evidenced by detrital blue amphiboles in the Paleocene flysch of the Othrys mountain. Bull. Geol. Soc. Greece. XXXIV/1, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (2002): Η Μνξθνηεθηνληθή δνκή ηεο Αηηηθήο. 6 ο Πανελλήνιο Γευγπαθικό ςνέδπιο ηηρ Ελληνικήρ Γευγπαθικήρ Εηαιπείαρ, Σομ. 1, P. FAUPL, K. PETRAKAKIS, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (2002): Detrital blue amphiboles from the western Othrys Mountain and their relationship to the blueschist terrains. Int. j. earth. Sci. (Geol. Rundsch), 91, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (2002): Provenance of the Peloponnese (Greece) flysch based of heavy minerals. Geol. Mag., 139 (5), K. HATZIPANAGIOTOU, B. TSIKOURAS, G. MIGIROS, E. GARTZOS & K. SERELIS (2003): Origin of rodingites in ultramafic rocks from Lesvos Island. Ofioliti, 28(1), E. GARTZOS, K. STOURNARAS & G. MIGIROS (2004): Use of ultramafic rocks from Greece in the synthesis of basic refractory masses. MINERAL WEALTH, 130,

5 56. Γ. ΣΑΜΑΣΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (2004): ρέζε δηαξξεθηηθήο ηεθηνληθήο θαη πδξνθνξίαο ησλ ζπκπαγώλ ζρεκαηηζκώλ ηεο Όζζαο (Α.Θεζζαιία, Διιάδα). Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XXXVI/4, EM. PSOMIADIS, G. MIGIROS, I. PARCHARIDIS & S. POULOS (2004): Short period change detection of Sperchios Lower Delta area using space radar images. Bull. Geol. Soc. Greece, XXXVI/2, J. FERRIERE, J. REYNAUD, A. PAVLOPOULOS, M. BONNEAU, G. MIGIROS, J-N PROUST & S. GARDIN (2004): Geological evolution and geodynamic controls of Tertiary intramontane piggyback Meso-Hellenic Basin, Greece (14 fig.). Bull. Soc. Geol. France, 175, n o 4, EM. PSOMIADIS, I. PARCHARIDIS, S. POULOS, G. STAMATIS, G.MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (2005): Earth observation data in sea sonal and long term coastline changes monitoring : the case of Sperchios river delta (Central Greece). Z.Geomorph.N.F., 137, A. RITSOS, G. MIGIROS, A. KOLIOS, E. KOLOVARIS (2005): Evaluation of Pressumeter Tests performed within the formations of the Athens Basin. 50 ans pressiometres. Vol. 1, p Gambin, Magnan et Mestat (ed.). Presses de l ENPC/LCPC, Paris. 61. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΣΑΜΑΣΖ, ΒΑ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & Υ. ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ (2005): ρέζε ηεθηνληθήο δνκήο θαη πδξνθνξίαο ηεο νθηνιηζηθήο κάδαο ηνπ όξνπο Καιιίδξνκνπ θαη πνηνηηθή ζύζηαζε ησλ ππόγεησλ λεξώλ (Κεληξηθή Διιάδα). 7 ο Πανελλήνιο Τδπογευλογικό ςνέδπιο / 2 nd Mem Workshop of fissured rocks hydrology. Ππακηικά ςνεδπίος, Σομ. 1, , Αθήνα. 62. D. ROZOS, M. MIGIROU, B. ANTONIOU, G. MIGIROS (2006): The use of red soil formations as contraction materials. A case from Attica, Greece. ELU- ULS Geotechnique, vol. 1, p G. MIGIROS (2006): Ultramafic sequences in the Hellenides. Mesozoic ophiolite belts on northern part of the Balkan Peninsula, International Symposium, Belgrade Banja Luca, May 3 June 6, Proceedings, D. PAPANIKOLAOU, G. MIGIROS, S. KOVACS & Z. GULACSI (2006): Re-interpretation of the Bukk tectono-stratigraphy: from the Bukk platform to the Bukk basin and the Szarvasko ocean. XVIII th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Proceedings ed. by M. Sudar, M. Ercegovac, A. Grubic, Belgrade 2006, D. PAPANIKOLAOU, G. MIGIROS, S. KOVACS & Z. GULACSI (2006): A diverticulation model for the Szarnasko ophiolite complex in the western part of Bukk Mts. (NE HUNGARY). XVIII th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Proceedings ed. by M. Sudar, M. Ercegovac, A. Grubic, Belgrade 2006, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (2007): Provenance of flysch sediments and the Palaeogene Early Miocene geodynamic evolution of the Hellenides: a contribution from heavy mineral investigations. Elsevier B.V., Developments in Sedimentology, Vol. 58, G. STOURNARAS, G. MIGIROS, G. STAMATIS, N. EVELPIDOU, C. BOTSIALAS, V. ANTONIOU, E. VASSILAKIS (2007): The Fractured Rocks in Hellas. Groundwater in fractured rocks, Publisher- Taylor and Francis / Balkema, K. DIAMANTIS, Th. KARAMOUSALIS, Vas. ANTONIOU & G. MIGIROS (2007): Uniaxial Compressive Strength, Dry Unit Weight and 5

6 Fracture Patterns of ultrabasic rocks in Othrys Mountain (Central Greece): Correlations and evaluation. Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/1, E. GARTZOS & G. MIGIROS (2007): Triassic rift - magmatism related to the Neotethys opening (Pelagonian zone, Central Greece). Acta Geologica Hungarica, in press. (Γ) Γεωλογικοί Υάρηες: Δκδόζεις Ηνζηιηούηοσ Γεωλογικών και Μεηαλλεσηικών Δρεσνών (Η.Γ.Μ.Δ.) 1. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ, Μ. ΒΗΓΑΚΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1981): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Πιαηύθακπνο", θιίκαθα 1: (Ι.Γ.Μ.Ε.). 2. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Μ. ΒΗΓΑΚΖ (1984): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Αγηά - Παλαγηά Αγηάο", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 3. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1985): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Γόλλνη", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 4. BRITISH PETROLEUM Co, ΓΔΧΛΟΓΟΗ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1985): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Νήζνο Κεθαιιελία (Βόξεηνλ Σκήκα & Νόηηνλ Σκήκα)", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 5. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1987): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Ραςάλε", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 6. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1987): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Καξίηζα", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 7. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ, Γ. ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Δ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΖ (1988): Γεσινγηθόο ράξηεο "Πισκάξη-Μπηηιήλε", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 8. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Δ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΖ (1989): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Αξγαιαζηή ", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 9. K. ΗΧΑΝΝΗΓΖ, Α. ΚΔΛΔΠΔΡΣΕΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1990): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Υέξζν", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 10. Α. ΓΑΛΔΟ (1997): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Βηηνιίζηε", θιίκαθα 1: Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ: Μειέηε νθηνιηζηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 11. Η. ΚΑΡΦΑΚΖ & Α. ΓΑΛΔΟ (1997): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Πξόκαρνη", θιίκαθα 1: Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ: Μειέηε νθηνιηζηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 12. G. MIGIROS (1990): Geological map of Northern Pindos, scale 1: In: "Tectonic controls on chrome ore localization in ophiolites, Greece", I.G.M.E G. MIGIROS (1990): Geological map of Othris, scale 1: In: "Tectonic controls on chrome ore localization in ophiolites, Greece", I.G.M.E.. (Γ) Γημοζιεύζεις ζε περίληψη 6

7 1. G. KATSIKATSOS, G. MIGIROS & M. VIDAKIS (1980): Remarks on the geology of the area between Mavrovouni and Olympus (Greece). 26e Congres Geologique Internationale, Paris, Vol. of abstracts, 3, G. MIGIROS (1983/85): The geology and geochemistry of ophiolitic rocks in the area of East Thessaly (Greece). OPHIOLITES: Oceanic Tectonics and Metamorphism, Florence, Vol. of abstracts, 46. OPHIOLITI, 9, G. KATSIKATSOS, A. METTOS, G. MIGIROS & E. TRIANTAPHILLIS (1984): Geological structure of Central Greece and of the Cyclades Islands. 27th Int. Geol. Con. MOCKBA, Vol. of abstracts, 3, G. MIGIROS & G. ECONOMOU (1984): Chemical composition of chromites from Olympos-Ossa-Mavrovouni area (Central Greece). Ophiolites through time, Nancy, Vol. of abstracts, G. MIGIROS, M. VIDAKIS & G. ECONOMOU (1986): The ophiolites in the geotectonic evolution of the Internal Hellenides. I.G.C.P. 197, Vol. of abstracts, 1-2. Εκθεζη Ι.Γ.Μ.Ε., Νο 5699, 1-40, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ,. ΚΑΡΑΝΣΑΖ, Φ. ΚΑΝΑΚΖ-ΜΑΤΡΗΓΟΤ & Β. ΚΟΡΧΝΑΗΟΤ-ΚΟΤΡΣΖ (1986): Η γεσινγηθή δνκή ηεο Βόξεηαο Πίλδνπ: Οη νθηόιηζνη θαη νη ζπλδεόκελνη κε απηνύο ζρεκαηηζκνί ζηελ πεξηνρή Αβδέιια- Πεξηβόιη_Βνβνύζα. I.G.C.P. 197, Αθήνα, Σόμορ Πεπιλήτευν, G. MIGIROS & A. GALEOS (1987): An ophiolite tectonic window in the Almopia area (North Greece). Troodos 87, Ophiolite and oceanic lithosphere, Nicosia-Cyprus, Vol. of abstracts, Δ. DAVIS & G. MIGIROS (1989): Mesozoic basic magmatism in the Hellenides. EUG V, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, Α. TSAGALIDIS, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1991): The intermediate tectonometamorphic units of Eastern Greece. EUG VI, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, Κ. ΔΡΔΛΖ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1991): πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε από ιαηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο - Σηζαίν όξνο Ννκνύ Μαγλεζίαο. Γευλογικό Σμήμα Πανεπιζηημίος Παηπών, 1ο Επιζηημονικό ςνέδπιο "Γευεπιζηήμερ και Πεπιβάλλον", ηόμορ πεπιλήτευν ζελ G. MIGIROS (1992): The Neopaleozoic - Triassic formations of the Southeastern part of Lesvos island: Tectonic approach. 6th Congress of the Geological Society of Greece, 5th meeting of I.G.C.P. No 276, Vol. of abstracts, G. MIGIROS, A. PAVLOPOULOS, E. GARTZOS, A. TSAGALIDIS & K. SERELIS (1993): The position of the ophiolites in Central Hellenides: a model of synorogenic kinematics. EUG VII, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, G. MIGIROS & E. LEKKAS (1993): Clastic flysch - type sequences in the Central Hellenides: an alpine orogenic model. EUG VII, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, G. MIGIROS & A. ANTONIOU (1993): Arc/Info Geological Maps. 8th European Arc/Info User Conference, poster. 15. E. LEKKAS, I. FOUNTOULIS, G. MIGIROS (1995): Geomorphological changes at the area of Pyrgos (West Peloponnese, Greece) during the earthquake of the 26th March EUG 8, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, 39. 7

8 16. G. MIGIROS, A. PAVLOPOULOS, I. PARCHARIDIS, B. ANTONIOU (1995): Recognition of the geodynamic evolution of Central and Northern Greece by using remote sensing and GIS. EUG 8, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1998): Heavy mineralbased provenance studies in the Palaeogene flysch succetions of the Pelagonian zone s.l. (Hellenides, Greece). XVI Congress of CBGA, vol. of abstracts, G. MIGIROS, E. GARTZOS, S. JOZSA, S. KOVACS, V. TSELEPIDIS, L. DOSZTALY, Z. GULACSI (1998): Ophiolite complexes (OR: oceanic assemblages) in Northern Greece and NE Hungary: Remnants of the (Neo) Tethys oceanic system Geological setting, geochemistry, radiolarian biostratigraphy and geotectonic comparison. XVI Congress of CBGA, vol. of abstracts, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, ΒΑ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & ΒΑΡ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ (2004): Η γεσινγηθή δνκή ηνπ Βέξκηνπ. 10 ο Διεθνέρ ςνέδπιο ηηρ Ελληνικήρ Γευλογικήρ Εηαιπείαρ, Σομ. Πεπ., P. OZSVART L. DOSZTALY G. MIGIROS& S. KOVACS (2006): Triassic and Jurassic radiolarians from the northern and southern edge of Vardar zone: Geodynamic implications for Mesozoic paleogeography. Inter Rab 11 & Triassic Stratigraphy Symposium March 2006, Vol. Abstracts of relevance to the Triassic, Ed. by Vanessa Luer, Chris Hollis, Hamish Campbell and John Simes. (Δ) Γημοζιεσμένο έργο ζε Οδηγούς Δκδρομών 1. G. MIGIROS (1986): Pindos. I.G.C.P. 197, June 1986, Athens, Field trip guidebook, G. MIGIROS (1986): Ophiolitic Breccio-conglomerate of Omorphochorion (Chasambali). I.G.C.P. 197, June 1986, Athens, Field trip guidebook, J. SCHANTL, H STEYRER & G. MIGIROS (1990): Ophiolite und Lagerstatten, Nordgriechenland. Vol. of excursion, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (1990): Field trip Guidebook (Central - North Greece). Lab. Mineralogy - Geology AUA, 104 pp. 5. G. MIGIROS (1992): Introduction to the geology of Lesvos Island. 5th meeting of I.G.C.P., project 276, Chios-Lesvos, Field trip guidebook, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (1992): Lesvos: description of the itinerary. 5th meeting of I.G.C.P., project 276, Chios-Lesvos, Field trip guidebook, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1993): Οδεγόο γεσινγηθήο εθδξνκήο ζηελ πεξηνρή ηεο Οζζαο. Σόμορ ππακηικών Ειδικήρ ςνεδπίαρ ηηρ Επιηποπήρ Σεκηονικήρ ηηρ Ελληνικήρ Γευλογικήρ Εηαιπίαρ, 28-30/5/1993 Αμπελάκια Λαπίζηρ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1993): Η αληνξίλε. Επγαζηήπιο Οπςκηολογίαρ - Γευλογίαρ ΓΠΑ, 18 ζελ.. 9. I. GODFRIAUX, A. KILIAS, G. MIGIROS & A. RASSIOS (1994): The geological structure of SW Macedonia and E. Thessaly. - The Vourinos ophiolitic complex. 7th Congress of the Geological Society of Greece, Field Trip to: Olympos - Vourinos, Guidebook, (Σ) Βιβλία Πανεπιζηημιακές παραδόζεις 8

9 1. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1996): Βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ζηε Γεσινγία. Βηβιίν, έθδνζε ACCESS Pre-Press, ζει Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Η. ΓΑΣΖ & Δ. ΦΧΜΗΑΓΖ (2003): Σειεπηζθόπεζε - Δθαξκνγέο ζηηο Γεσεπηζηήκεο. Έθδνζε Digital Copy Center, ζει Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (2005): Δηδηθά καζήκαηα γεσινγηθώλ εθαξκνγώλ. Έκδοζη Γευπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, ζελ Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΜΠΟΤΡΑΝΖ & Μ. ΥΡΤΑΓΖ (1999): Γηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ. Έκδοζη Γευπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Ένηςπο εποπηικό και ηλεκηπονικό ςλικό ςποζηήπιξηρ ηος γνυζηικού ανηικείμενος, Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Τποςπγείο Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν. (Ε) Άλλο ζσναθές έργο 1. Α. ΜΔΣΣΟ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Μ. ΒΗΓΑΚΖ (1987): Η ζπκβνιή ηεο γεσινγηθήο έξεπλαο ππνδνκήο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο. ςνδικάηο ΙΓΜΕ, Διήμεπο'87 "Ο πόλορ ηος ΙΓΜΕ ζηην ανάπηςξη ηος ηόπος", ζελ Α. ΜΑΤΡΗΓΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Κ. ΜΑΝΑΚΟ & Β. ΠΛΑΣΖΡΑ (1989): Η γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε γηα ηα ηερληθά έξγα ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ. ΓΕΩΣ.Ε.Ε., "Εκηποπή ηος Ασελώος και αγποηική ανάπηςξη ηηρ Θεζζαλίαρ", ζελ Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Ν. ΛΟΡΔΝΣΕΟ (2002): Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Σεθηνληθώλ θαη εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ Δλεξγώλ Ρεγκάησλ. Λνγηζκηθό γηα ινγαξηαζκό Ο.Α..Π.. 9

Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο

Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο (Α) Διδακτορική διατριβή Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ (1983): Γεωλογική μελέτη περιοχής Κάτω Ολύμπου Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

.Β. Τσικούρας Βιογραφικό Σημείωμα

.Β. Τσικούρας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1.1 Σπουδές 1982-1986: Πτυχίο Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Άριστα). 1987-1992: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών (Άριστα). 1.2 Ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Περιοδικά (με κριτές)

Επιστημονικά Περιοδικά (με κριτές) Επιστημονικά Περιοδικά (με κριτές) 2009 [1] Amiridis, V., Kafatos, Μ., Perez C., Kazadzis, S., Gerasopoulos E., Mamouri, R.E., Papayannis, A., Kokkalis, P., Giannakaki, E., Basart, S., Daglis, I. and Zerefos,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. : Αργυρώ Ασβεστά. : Εμμανουήλ. : Κοζάνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. : Αργυρώ Ασβεστά. : Εμμανουήλ. : Κοζάνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : Αργυρώ Ασβεστά : Εμμανουήλ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 7 Αυγούστου 1964 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Κοζάνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη ΤΕΚΝΑ: Δύο (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea*

Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea* Hellenic Journal of Geosciences, vol. 45, 101 Quaternary evolution of the Agia-Agiokambos area as a possible outlet of the Eastern Thessaly plain to the Aegean Sea* Department of Geography-Climatology,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Σταμάτης Όνομα πατρός: Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης: 16-1-51 Τόπος γέννησης: Βάγια - Θηβών, Βοιωτίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae Resume

Curriculum Vitae Resume Curriculum Vitae Resume Name: Vassilis Date of birth: February 23, 1942 Place of birth: Giannitsa, Greece Address: Department of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania 73100,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 1992-1993 Επιστημονικός συνεργάτης με εντολή διδασκαλίας στο. Παν/μιο Erlangen, Γερμανία

Βιογραφικό Σημείωμα. 1992-1993 Επιστημονικός συνεργάτης με εντολή διδασκαλίας στο. Παν/μιο Erlangen, Γερμανία Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Βασίλης Ι. Περδικάτσης Ημερ. γέννησης: 23/2/1942 Τόπος γέννησης: Γιαννιτσά Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλέφωνο: 28210 37618 Email:

Διαβάστε περισσότερα

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη διατριβή αυτή µελετάται η γεωµορφολογία της ευρύτερης περιοχής γύρω από και κατά µήκος της σεισµικής ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης. Στο 1 ο Κεφάλαιο δίδεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια)

Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια) 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα: Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Αθήνα, 1941. Διεύθυνση: Ξένες Γλώσσες: Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια) Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ- ΤΙΤΛΟΙ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Πάτρα 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά στοιχεία 3 2. Πανεπιστηµιακές

Διαβάστε περισσότερα

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE , Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE Latest update: February 2015 Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Personal Data ------------------------------------------------------------------------------------- Date of Birth:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ EXTENDED ABSTRACTS CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ EXTENDED ABSTRACTS CATALOGUE INFORMATION CONCERNING BUILDINGS CONTRUCTION TECHNICS OF GETO AR1_109 CETEAN V. DACS IN THE IST MILLENIUM B.C. MINERALOGICAL AND STABLE ISOTOPIC STUDY OF ANCIENT WHITE AR10_372 MELFOS V. MARBLE QUARRIES

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΑΣΗΣ. Ιωάννη Γ. Βαβάση Δρ. Γεωλογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές, Ερευνητική και Επιστημονική Δραστηριότητα,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΑΣΗΣ. Ιωάννη Γ. Βαβάση Δρ. Γεωλογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές, Ερευνητική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Ιωάννη Γ. Βαβάση Δρ. Γεωλογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές, Ερευνητική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Ιωάννης Βαβάσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/4/04 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΠΕΜΠΤΗ 15/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/4/04 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΠΕΜΠΤΗ 15/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10 ου ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Ε.Γ.Ε ΤΕΤΑΡΤΗ 14/4/04 14:00-18:00 Έναρξη Εγγραφών - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη 19:00- Τελετή Έναρξης - Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II. ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ -ΤΙΤΛΟΙ

I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II. ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ -ΤΙΤΛΟΙ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα - Επώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Όνομα Πατέρα - Μητέρας : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ Τόπος καταγωγής : ΑΘΗΝΑ Χρονολογία γέννησης : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1975 Αποφοίτηση : 1 ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γλώσσες

Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Γλώσσες Όνοµα Επώνυµο Βασίλειος Λυκούσης Προσωπικές πληροφορίες Τηλέφωνο (-α) +30 22910-76380 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910-76347 vlikou@ath.hcmr.gr Υπηκοότητα (ες) EΛΛHNIKH Ηµ.γέννησης 27-04-1951 Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 2. ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ... 3 3. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ- ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ... 4

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 2. ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ... 3 3. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ- ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ... 4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 2. ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ... 3 3. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ- ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ... 4 3.1 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΓΔΧΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΗΜΗΚΟΣΖΣΑ... 4 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1. Βιογραφικά Στοιχεία - Σπουδές - Μετεκπαιδεύσεις Γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE.

RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE. THE OCCURRENCE OF CONVERGING PLATES, MUD FLOW VOLCANOES AND ACCRETIONARY PRISM COMPLEXES IN THE MEDITERRANEAN RIDGE. THEIR RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE. A NEW RESPECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δρ. Γεωλόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 σελ. 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση οικίας: Λαρίσης 7 Πεύκη, 15121 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

DR Alexandros Stampolidis

DR Alexandros Stampolidis DR Alexandros Stampolidis Personal Information Name of Father : Dimosthenis Birthdate : 16/3/1972 Birthplace : Kilkis, N.Greece Citizenship : Greek Marital Status : Married with 3 children Work Address

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ Ημεπομηνία γέννηζηρ : 27/2/1980 Γιεύθςνζη καηοικίαρ : νπκειά 37, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σηλέθυνο επικοινυνίαρ : 2310 436716, 6976793313 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Risks related to gas manifestations in the Hellenic territory

Risks related to gas manifestations in the Hellenic territory SafeChania 2015: The knowledge triangle in the Civil Protection ServiceS Center of Mediterranean Architecture, Chania, Crete, Greece, 10-14 June 2015 Risks related to gas manifestations in the Hellenic

Διαβάστε περισσότερα