Γεώργιος Μιγκίρος: Γημοζιεσμένο Δπιζηημονικό Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεώργιος Μιγκίρος: Γημοζιεσμένο Δπιζηημονικό Έργο"

Transcript

1 Γεώργιος Μιγκίρος: Γημοζιεσμένο Δπιζηημονικό Έργο (Α) Γιδακηορική διαηριβή Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1983): Γεσινγηθή κειέηε πεξηνρήο Κάησ Οιύκπνπ Θεζζαιίαο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Γεσινγηθό Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ζει (Β) Γημοζιεύζεις ζε πλήρες κείμενο 1. Δ. ΓΑΒΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1979): Γξαληηηθαί δηεηζδύζεηο εληόο ηνπ κεηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο εηο Αλαηνιηθήλ Θεζζαιίαλ. Ππακηικά ηηρ Ακαδημίαρ Αθηνών, 54, GODFRIAUX, G. MIGIROS & E. TRIANTAPHILLIS (1980): L Olympe - La nappe Pelagonienne. 26e Congres Geologique Internationale, Paris, GRECE: introduction a la geologie generale, Excursions: C, G12, G. KATSIKATSOS, G. MIGIROS & M. VIDAKIS (1982): Structure geologique de la region de Thessalie orientale (Grece). Ann. Soc. Geol. du Nord., CI, E. ΓΑΒΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1980/81): Γξαληηηθαί δηεηζδύζεηο εληόο ηνπ κεηακνξθσκέλνπ ζπζηήκαηνο εηο Αλαηνιηθήλ Θεζζαιίαλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XV, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1983): Οη νθηόιηζνη. Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), Ενημεπυηικό Δεληίο, 12, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1986): Οη νθηόιηζνη ηεο Αλ. Θεζζαιίαο. Ι.Γ.M.E., Γευλ. & Γευθ. Μελ., Σόμ. εκηόρ ζειπάρ, G. KATSIKATSOS, G. MIGIROS, M. TRIANTAPHYLLIS & A. METTOS (1986): Geological structure of Internal Hellenides (E. Thessaly-SW Macedonia, Euboea-Attica-Northern Cyclades Islands and Lesvos). I.G.M.E., Geol. and Geoph. Res., Special Issue, M. ECONOMOU, E. DIMOU, G. ECONOMOU, G. MIGIROS, I. VACONDIOS, I. GRIVAS, A. RASSIOS & S. DABITZIAS (1986): Chromite deposits of Greece. Chromites UNESCO'S I.G.C.P.-197 Project "Metallogeny of Ophiolites", Editorial board Prof. Petrascheck et al., Theophrastus Publications S.A., G. MIGIROS & G. ECONOMOU (1988): Chromites in the ultrabasic rocks East Thessaly Complex (Central Greece). Ophioliti, 13 (2/3), G. MIGIROS, F. KANAKI-MAVRIDOU, St. KARANTASSI & V. SKOURTSI-CORONEOU (1988): The ophiolitic formations of North Pindos. Ofioliti, Vol. 13, No 2/3, E. ΓΑΒΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1989): Ο Μεζνδσηθόο βαζηθόο καγκαηηζκόο ηεο Παηνλίαο. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XXIII/2, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Κ. ΜΑΝΑΚΟ, Β. ΚΟΤΡΣΕΖ-ΚΟΡΧΝΑΗΟΤ & Η. ΚΑΡΦΑΚΖ (1989): πκβνιή ζηε γλώζε ηεο γεσινγίαο ηνπ Κόδηαθα, πεξηνρή Μνπδαθίνπ - Πύιεο, Γ. Θεζζαιία. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XXIII/I,

2 13. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1989): Η ζπνπδαηόηεηα ησλ γεσινγηθώλ εξεπλώλ θαη κειεηώλ ζηε γλώζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ "Μαξκάξνπ". Ππακηικά Πανελληνίος ςνεδπίος "Σο Ελληνικό Μάπμαπο", Θεζζαλονίκη, Έκδοζη ΓΕΩΣ.Ε.Ε., Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1990): Η ιηζνζηξσκαηνγξαθηθή - ηεθηνληθή δνκή ηεο Όζξπνο (Κεληξηθή Διιάδα). Δελη. Ελλην. Γευλ. Εηαιπ., XXVI, E. GARTZOS, G. MIGIROS & I. PARCHARIDIS (1990): Chromites from ultramafic rocks of Northern Evia (Greece) and their geotectonic significance. Schweiz Mineral Petrogr. Mitt. 70, G. MIGIROS & V. TSELEPIDES (1990): Der erste Nachweis von Hallstatter Kalken in der Nord-Pindos-Decke (NW Griechenland). N. Jb. Geol. Palaont. Mh., H.4, G. MIGIROS & A. GALΔOS (1990): Tectonic and stratigraphic significance of the Ano Garefi ophiolitic rocks (Northern Greece). Ophiolitites: Oceanic Crustal Analogues, edited by J. Malpas, E. M. Moores, A. Panayiotou, C. Xenophontos, VACONDIOS, G. MIGIROS & E. DIMOU (1990): Geology and chrome ore deposits of the Eretria (Tsagli) area, Northeast Othris, Greece. "Tectonic controls on chrome ore localization in ophiolites, Greece", I.G.M.E., 2, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Δ. ΣΑΗΝΟΤΛΗΑ, Β. ΣΑΗΝΟΤΛΗΑ & Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ (1991): Οη ρξσκηηηθέο εκθαλίζεηο ζηα ππεξβαζηθά πεηξώκαηα ηνπ Ννηίνπ Πειίνπ (Κεληξηθή Διιάδα). Δελη. ΕΛλ. Γευλ. Εηαιπ., XXV/2, E. ΓΚΑΡΣΕΟ, Κ. ΔΡΔΛΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1992): Mειέηε ηεο ελόηεηαο ακθηβνιηηηθώλ πεηξσκάησλ ηεο λήζνπ Λέζβνπ. Αnn. Geol. des Pays Hell., 35, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1993): Ο ππξηηηθόο ζρεκαηηζκόο ελζηξσκέλνπ ζηδήξνπ θαη νη ζεηνύρεο κεηαιιηθέο απνζέζεηο ηεο πεξηνρήο Καιακαθίνπ-Διάθνπ ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο (Κεληξηθή Διιάδα). Οπςκηόρ Πλούηορ, 82, Α. STAMATIS & G. MIGIROS (1993): Das tectonische Fenster von Kranea- Elasson (NW Thessalien/Griechenland). N. Jb. Geol. Palaont. Mh., H1, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1993): Παξαηεξήζεηο ζηνπο Μεζνδστθνύο ζρεκαηηζκνύο ζηελ πεξηνρή Βξύλαηλαο-Κσθώλ ηνπ όξνπο Όζξπο. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥVIII/1, G. MIGIROS, E. GARTZOS & G. ECONOMOU (1993): Chromites from the ultramafic sequence of Dramala area North Pindos-Greece and their geotectonic significance. Σιμηηική έκδοζη για ηον Καθηγηηή ηος Ε.Μ.Π. Α. Πανάγο, έκδοζη ΕΜΠ, 2, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1993): Δλόηεηα Ακπειαθίσλ: εμέιημε θαη γεσηεθηνληθή ζπζρέηηζε. Σόμορ Ππακηικών Ειδικήρ Επιζηημονικήρ ςνεδπίαρ ηηρ Επιηποπήρ Σεκηονικήρ ηηρ Ελληνικήρ Γευλογικήρ Εηαιπίαρ, 29-30/5/1993 Αμπελάκια Λαπίζηρ, E. ΛΔΚΚΑ, Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Γ. ΦΟΤΝΣΟΤΛΖ (1993): εηζκνί ηνπ Πύξγνπ: Μηα πξώηε εθηίκεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επέδξαζαλ ζηελ θαηαλνκή ησλ δεκηώλ. Ενημεπυηικό Δεληίο ΣΕΕ, ηεύσορ 1765, ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1994): Αλαγλώξηζε ξεμηγελώλ δνκώλ κε ηελ επεμεξγαζία εηθόλσλ LANDSAT - TM ζηελ πεξηνρή Σπξλάβνπ (Αλ. Θεζζαιία). Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥX/2,

3 28. Γ. ΣΑΜΑΣΖ, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1994): Τδξνγεσινγηθέο θαη Γεσηερληθέο ζπλζήθεο Κεληξηθήο πεξηνρήο Αζελώλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥX/4, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS, M. WAGREICH & G. MIGIROS (1994): Heavy mineral studies on central on certain turbiditic sequences in the Greek mainland: Preliminary results. Bull. Geol. Soc. Greece, ΥΥX/3, Δ. ΓΚΑΡΣΕΟ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Κ. ΔΡΔΛΖ & Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ (1994): Σα ππεξβαζηθά πεηξώκαηα ηεο Δύβνηαο - Αλ. Θεζζαιία θαη νη ρξσκηηηθέο ζπγθεληξώζεηο πνπ θηινμελνύλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., ΥΥX/3, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Ν. ΛΟΡΔΝΣΕΟ (1994): Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ξεγκάησλ. Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., 8, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ (1995): Αλαγλώξηζε Νενηεθηνληθώλ ξεγκάησλ από δνξπθνξηθέο εηθόλεο LANDSAT - Νέεο πξννπηηθέο από ηε ρξήζε εηθόλσλ SAR (ERS-1) θαη ζπκβνινκεηξίαο. Ππακηικά 1ηρ ςνάνηηζηρ Επγαζίαρ, με θέμα ςζηήμαηα παπαηήπηζηρ και παπακολούθηζηρ ηηρ Γηρ, ηηρ Ελληνικήρ Εθνικήρ Επιηποπήρ Διαζηήμαηορ. Έκδοζη Εναλλακηικέρ Εκδόζειρ, Έπεςνα και Επιζηήμερ 1, με επιμέλεια Δ. Ρόκορ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΣΑΜΑΣΖ, A. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ (1995): Γηαρείξηζε νξεηλώλ ιεθαλώλ Οιύκπνπ - Κάησ Οιύκπνπ θαη Οζζαο (Αλ. Θεζζαιία). Ππακηικά 2ος ςνεδπίος, με θέμα Ολοκληπυμένερ επεμβάζειρ για ηη μείυζη ηος κινδύνος από πλημμύπερ, ηηρ Ελληνικήρ Επιηποπήρ για ηη Διασείπιζη ηυν Τδαηικών Πόπυν (ΕΕ.ΔΤΠ.), έκδοζη ΕΜΠ, Σμήμα Αγπ. Σοπογπάθυν Μησανικών, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΣΑΜΑΣΖ, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ (1995): Αλάιπζε ησλ θύξησλ παξαγόλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε πιεκκπξώλ ζην αλαηνιηθό ηκήκα ησλ Αζελώλ θαη πξνηάζεηο αληηκεηώπηζήο ηνπο. Ππακηικά 2ος ςνεδπίος, με θέμα Ολοκληπυμένερ επεμβάζειρ για ηη μείυζη ηος κινδύνος από πλημμύπερ, ηηρ Ελληνικήρ Επιηποπήρ για ηη Διασείπιζη ηυν Τδαηικών Πόπυν (ΕΕ.ΔΤΠ.), έκδοζη ΕΜΠ, Σμήμα Αγπ. Σοπογπάθυν Μησανικών, K. HATZIPANAGIOTOU, E. LEKKAS & G. MIGIROS (1995): Plagiogranites in the ultrabasic rocks of the Koziakas Mountain (Central Greece). Z. dt. geol. Ges., 146, G. MIGIROS, A. PAVLOPOULOS, I. PARCHARIDIS (1995): Recognition of fracture zones by using spacial models and remote sensing data: an application in Western Attica (Greece). Geol. Soc. Greece, Sp. Publ., No 4/3, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS, M. WAGREICH & G. MIGIROS (1996): Pre- Terciary blueschist terrains in the Hellenides: evidence from detrital minerals of flysch successions. Terra Nova, Backwell Science Ltd., 8/2, M. WAGREICH, A. PAVLOPOULOS, P. FAUPL & G. MIGIROS (1996): Age and significance of Upper Cretaceous siliciclastic turbidites in the central Pindos Mountains, Greece. Geol. Mag., 133, E. ΓΚΑΡΣΕΟ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Δ. ΓΑΒΖ (1997): Σα εθαηζηεηαθά - ππνεθαηζηεηαθά πεηξώκαηα ηεο αλώηεξεο ηεθηνληθήο ελόηεηαο ηεο Κξήηεο - Οθηόιηζνη θαη γεσηεθηνληθή εμέιημε. Οπςκηόρ Πλούηορ, 104, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, Κ. ΔΡΔΛΖ & Γ.ΜΗΓΚΗΡΟ (1997): Δλεξγόο ξεμηγελήο ηεθηνληθή θαη εδαθνθάιπςε ηεο ιεθάλεο ηεο Κνδάλεο κε ρξήζε δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ LANDSAT 5 TM. Ππακηικά 6ος Πανελλήνιος ςνεδπίος ηηρ Ελληνικήρ Εδαθολογικήρ Εηαιπείαρ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΚΟΤΚΖ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ, Κ. ΔΡΔΛΖ, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ (1997): Ο Ιγληκβξίηεο ηεο Λέζβνπ: Δλα παξαδνζηαθό πιηθό κε 3

4 πνιιαπιέο ρξήζεηο. Ππακηικά 3ος Πανελλήνιος ςνέδπιος Γευηεσνικήρ Μησανικήρ, 1, G. MIGIROS, K. HATZIPANAGIOTOU, A. PAVLOPOULOS, I. MOULAS et A. TSAGALIDIS (1997): Les roches metabasiques d' Eretria (Othrys du Nord, Grece Centrale): un nouvel episode magmatique de type MORB au Cretace?. Ann. Soc. Geol. du Nord., T.5 (2 eme serie), Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1998): πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ ηεο Θεζζαιίαο: Γεσηεθηνληθή έληαμε - Αμηνπνίεζε πόξσλ. Οπςκηόρ Πλούηορ, 108, Θ. ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ, Κ. ΚΟΜΑ, Ν. ΜΟΤΣΑΚΑ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1998): Δδαθνγέλεζε ελόο πνιππέδνπ ζηα Μεζόγεηα Αηηηθήο. Ππακηικά 7ος Πανελλήνιος Εδαθολογικού ςνεδπίος, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1998): On the provenance of flysch deposits in the External Hellenides of mainland Greece: results from heavy minerals studies. Geol. Mag., 135 (3), J. FERRIERE, J-Y REYNAUD, G. MIGIROS, J-N PROUST, M. BONNEAU, A. PAVLOPOULOS & A HOUZE (1998): Initiation d un bassin piggy-back: Le sillon Mesohellenique. C.R.Acad. Sci. Paris, Sciences de la terre et des planetes / Earth & Planetary Sciences, 326, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1999): The Paleogene history of the Pelagonian zone s.l. (Hellenides, Greece): heavy minerals study fron terrigenous flysch sediments. GEOLOGICA CARPATHICA, 50/6, , Bratislava. 48. P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1999): On the origin of terrigenous flysch meta- sediments exposed in thw Olympos Ossa tectonic window (Central Greece): Implications from heavy minerals investigations. Mitt. Osterr. Geol. Ges., 90 (1997), 57-65, Wien. 49. G. MIGIROS, K. HATZIPANAGIOTOU, E. GARTZOS, K. SERELIS & B. TSIKOURAS (2000): Petrogenetic evolution of ultramafic rocks from Lesvos Island (NE Aegean, Greece). Chemmie der Erde, 60, K. PETRAKAKIS, P. FAUPL, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (2001): Pre-Tertiary blueschist facies metamorphism in the Hellenides evidenced by detrital blue amphiboles in the Paleocene flysch of the Othrys mountain. Bull. Geol. Soc. Greece. XXXIV/1, Β. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (2002): Η Μνξθνηεθηνληθή δνκή ηεο Αηηηθήο. 6 ο Πανελλήνιο Γευγπαθικό ςνέδπιο ηηρ Ελληνικήρ Γευγπαθικήρ Εηαιπείαρ, Σομ. 1, P. FAUPL, K. PETRAKAKIS, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (2002): Detrital blue amphiboles from the western Othrys Mountain and their relationship to the blueschist terrains. Int. j. earth. Sci. (Geol. Rundsch), 91, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (2002): Provenance of the Peloponnese (Greece) flysch based of heavy minerals. Geol. Mag., 139 (5), K. HATZIPANAGIOTOU, B. TSIKOURAS, G. MIGIROS, E. GARTZOS & K. SERELIS (2003): Origin of rodingites in ultramafic rocks from Lesvos Island. Ofioliti, 28(1), E. GARTZOS, K. STOURNARAS & G. MIGIROS (2004): Use of ultramafic rocks from Greece in the synthesis of basic refractory masses. MINERAL WEALTH, 130,

5 56. Γ. ΣΑΜΑΣΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (2004): ρέζε δηαξξεθηηθήο ηεθηνληθήο θαη πδξνθνξίαο ησλ ζπκπαγώλ ζρεκαηηζκώλ ηεο Όζζαο (Α.Θεζζαιία, Διιάδα). Δελη. Ελλ. Γευλ. Εηαιπ., XXXVI/4, EM. PSOMIADIS, G. MIGIROS, I. PARCHARIDIS & S. POULOS (2004): Short period change detection of Sperchios Lower Delta area using space radar images. Bull. Geol. Soc. Greece, XXXVI/2, J. FERRIERE, J. REYNAUD, A. PAVLOPOULOS, M. BONNEAU, G. MIGIROS, J-N PROUST & S. GARDIN (2004): Geological evolution and geodynamic controls of Tertiary intramontane piggyback Meso-Hellenic Basin, Greece (14 fig.). Bull. Soc. Geol. France, 175, n o 4, EM. PSOMIADIS, I. PARCHARIDIS, S. POULOS, G. STAMATIS, G.MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (2005): Earth observation data in sea sonal and long term coastline changes monitoring : the case of Sperchios river delta (Central Greece). Z.Geomorph.N.F., 137, A. RITSOS, G. MIGIROS, A. KOLIOS, E. KOLOVARIS (2005): Evaluation of Pressumeter Tests performed within the formations of the Athens Basin. 50 ans pressiometres. Vol. 1, p Gambin, Magnan et Mestat (ed.). Presses de l ENPC/LCPC, Paris. 61. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΣΑΜΑΣΖ, ΒΑ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & Υ. ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ (2005): ρέζε ηεθηνληθήο δνκήο θαη πδξνθνξίαο ηεο νθηνιηζηθήο κάδαο ηνπ όξνπο Καιιίδξνκνπ θαη πνηνηηθή ζύζηαζε ησλ ππόγεησλ λεξώλ (Κεληξηθή Διιάδα). 7 ο Πανελλήνιο Τδπογευλογικό ςνέδπιο / 2 nd Mem Workshop of fissured rocks hydrology. Ππακηικά ςνεδπίος, Σομ. 1, , Αθήνα. 62. D. ROZOS, M. MIGIROU, B. ANTONIOU, G. MIGIROS (2006): The use of red soil formations as contraction materials. A case from Attica, Greece. ELU- ULS Geotechnique, vol. 1, p G. MIGIROS (2006): Ultramafic sequences in the Hellenides. Mesozoic ophiolite belts on northern part of the Balkan Peninsula, International Symposium, Belgrade Banja Luca, May 3 June 6, Proceedings, D. PAPANIKOLAOU, G. MIGIROS, S. KOVACS & Z. GULACSI (2006): Re-interpretation of the Bukk tectono-stratigraphy: from the Bukk platform to the Bukk basin and the Szarvasko ocean. XVIII th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Proceedings ed. by M. Sudar, M. Ercegovac, A. Grubic, Belgrade 2006, D. PAPANIKOLAOU, G. MIGIROS, S. KOVACS & Z. GULACSI (2006): A diverticulation model for the Szarnasko ophiolite complex in the western part of Bukk Mts. (NE HUNGARY). XVIII th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Proceedings ed. by M. Sudar, M. Ercegovac, A. Grubic, Belgrade 2006, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (2007): Provenance of flysch sediments and the Palaeogene Early Miocene geodynamic evolution of the Hellenides: a contribution from heavy mineral investigations. Elsevier B.V., Developments in Sedimentology, Vol. 58, G. STOURNARAS, G. MIGIROS, G. STAMATIS, N. EVELPIDOU, C. BOTSIALAS, V. ANTONIOU, E. VASSILAKIS (2007): The Fractured Rocks in Hellas. Groundwater in fractured rocks, Publisher- Taylor and Francis / Balkema, K. DIAMANTIS, Th. KARAMOUSALIS, Vas. ANTONIOU & G. MIGIROS (2007): Uniaxial Compressive Strength, Dry Unit Weight and 5

6 Fracture Patterns of ultrabasic rocks in Othrys Mountain (Central Greece): Correlations and evaluation. Bull. Geol. Soc. Greece, XXXX/1, E. GARTZOS & G. MIGIROS (2007): Triassic rift - magmatism related to the Neotethys opening (Pelagonian zone, Central Greece). Acta Geologica Hungarica, in press. (Γ) Γεωλογικοί Υάρηες: Δκδόζεις Ηνζηιηούηοσ Γεωλογικών και Μεηαλλεσηικών Δρεσνών (Η.Γ.Μ.Δ.) 1. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ, Μ. ΒΗΓΑΚΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1981): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Πιαηύθακπνο", θιίκαθα 1: (Ι.Γ.Μ.Ε.). 2. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Μ. ΒΗΓΑΚΖ (1984): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Αγηά - Παλαγηά Αγηάο", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 3. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1985): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Γόλλνη", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 4. BRITISH PETROLEUM Co, ΓΔΧΛΟΓΟΗ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1985): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Νήζνο Κεθαιιελία (Βόξεηνλ Σκήκα & Νόηηνλ Σκήκα)", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 5. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1987): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Ραςάλε", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 6. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1987): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Καξίηζα", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 7. Γ. ΚΑΣΗΚΑΣΟ, Γ. ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Δ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΖ (1988): Γεσινγηθόο ράξηεο "Πισκάξη-Μπηηιήλε", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 8. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Δ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΖ (1989): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Αξγαιαζηή ", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 9. K. ΗΧΑΝΝΗΓΖ, Α. ΚΔΛΔΠΔΡΣΕΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1990): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Υέξζν", θιίκαθα 1: Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 10. Α. ΓΑΛΔΟ (1997): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Βηηνιίζηε", θιίκαθα 1: Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ: Μειέηε νθηνιηζηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 11. Η. ΚΑΡΦΑΚΖ & Α. ΓΑΛΔΟ (1997): Γεσινγηθόο Υάξηεο ηεο Διιάδνο "Φύιιν Πξόκαρνη", θιίκαθα 1: Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ: Μειέηε νθηνιηζηθώλ ζρεκαηηζκώλ. Ινζηιηούηο Γευλογικών και Μεηαλλεςηικών Επεςνών (Ι.Γ.Μ.Ε.). 12. G. MIGIROS (1990): Geological map of Northern Pindos, scale 1: In: "Tectonic controls on chrome ore localization in ophiolites, Greece", I.G.M.E G. MIGIROS (1990): Geological map of Othris, scale 1: In: "Tectonic controls on chrome ore localization in ophiolites, Greece", I.G.M.E.. (Γ) Γημοζιεύζεις ζε περίληψη 6

7 1. G. KATSIKATSOS, G. MIGIROS & M. VIDAKIS (1980): Remarks on the geology of the area between Mavrovouni and Olympus (Greece). 26e Congres Geologique Internationale, Paris, Vol. of abstracts, 3, G. MIGIROS (1983/85): The geology and geochemistry of ophiolitic rocks in the area of East Thessaly (Greece). OPHIOLITES: Oceanic Tectonics and Metamorphism, Florence, Vol. of abstracts, 46. OPHIOLITI, 9, G. KATSIKATSOS, A. METTOS, G. MIGIROS & E. TRIANTAPHILLIS (1984): Geological structure of Central Greece and of the Cyclades Islands. 27th Int. Geol. Con. MOCKBA, Vol. of abstracts, 3, G. MIGIROS & G. ECONOMOU (1984): Chemical composition of chromites from Olympos-Ossa-Mavrovouni area (Central Greece). Ophiolites through time, Nancy, Vol. of abstracts, G. MIGIROS, M. VIDAKIS & G. ECONOMOU (1986): The ophiolites in the geotectonic evolution of the Internal Hellenides. I.G.C.P. 197, Vol. of abstracts, 1-2. Εκθεζη Ι.Γ.Μ.Ε., Νο 5699, 1-40, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ,. ΚΑΡΑΝΣΑΖ, Φ. ΚΑΝΑΚΖ-ΜΑΤΡΗΓΟΤ & Β. ΚΟΡΧΝΑΗΟΤ-ΚΟΤΡΣΖ (1986): Η γεσινγηθή δνκή ηεο Βόξεηαο Πίλδνπ: Οη νθηόιηζνη θαη νη ζπλδεόκελνη κε απηνύο ζρεκαηηζκνί ζηελ πεξηνρή Αβδέιια- Πεξηβόιη_Βνβνύζα. I.G.C.P. 197, Αθήνα, Σόμορ Πεπιλήτευν, G. MIGIROS & A. GALEOS (1987): An ophiolite tectonic window in the Almopia area (North Greece). Troodos 87, Ophiolite and oceanic lithosphere, Nicosia-Cyprus, Vol. of abstracts, Δ. DAVIS & G. MIGIROS (1989): Mesozoic basic magmatism in the Hellenides. EUG V, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, Α. TSAGALIDIS, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1991): The intermediate tectonometamorphic units of Eastern Greece. EUG VI, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, Κ. ΔΡΔΛΖ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Α. ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ & Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1991): πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε από ιαηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο - Σηζαίν όξνο Ννκνύ Μαγλεζίαο. Γευλογικό Σμήμα Πανεπιζηημίος Παηπών, 1ο Επιζηημονικό ςνέδπιο "Γευεπιζηήμερ και Πεπιβάλλον", ηόμορ πεπιλήτευν ζελ G. MIGIROS (1992): The Neopaleozoic - Triassic formations of the Southeastern part of Lesvos island: Tectonic approach. 6th Congress of the Geological Society of Greece, 5th meeting of I.G.C.P. No 276, Vol. of abstracts, G. MIGIROS, A. PAVLOPOULOS, E. GARTZOS, A. TSAGALIDIS & K. SERELIS (1993): The position of the ophiolites in Central Hellenides: a model of synorogenic kinematics. EUG VII, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, G. MIGIROS & E. LEKKAS (1993): Clastic flysch - type sequences in the Central Hellenides: an alpine orogenic model. EUG VII, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, G. MIGIROS & A. ANTONIOU (1993): Arc/Info Geological Maps. 8th European Arc/Info User Conference, poster. 15. E. LEKKAS, I. FOUNTOULIS, G. MIGIROS (1995): Geomorphological changes at the area of Pyrgos (West Peloponnese, Greece) during the earthquake of the 26th March EUG 8, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, 39. 7

8 16. G. MIGIROS, A. PAVLOPOULOS, I. PARCHARIDIS, B. ANTONIOU (1995): Recognition of the geodynamic evolution of Central and Northern Greece by using remote sensing and GIS. EUG 8, meeting of the European Union of Geosciences, Strasbourg, Vol. of abstracts, P. FAUPL, A. PAVLOPOULOS & G. MIGIROS (1998): Heavy mineralbased provenance studies in the Palaeogene flysch succetions of the Pelagonian zone s.l. (Hellenides, Greece). XVI Congress of CBGA, vol. of abstracts, G. MIGIROS, E. GARTZOS, S. JOZSA, S. KOVACS, V. TSELEPIDIS, L. DOSZTALY, Z. GULACSI (1998): Ophiolite complexes (OR: oceanic assemblages) in Northern Greece and NE Hungary: Remnants of the (Neo) Tethys oceanic system Geological setting, geochemistry, radiolarian biostratigraphy and geotectonic comparison. XVI Congress of CBGA, vol. of abstracts, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, ΒΑ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ & ΒΑΡ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ (2004): Η γεσινγηθή δνκή ηνπ Βέξκηνπ. 10 ο Διεθνέρ ςνέδπιο ηηρ Ελληνικήρ Γευλογικήρ Εηαιπείαρ, Σομ. Πεπ., P. OZSVART L. DOSZTALY G. MIGIROS& S. KOVACS (2006): Triassic and Jurassic radiolarians from the northern and southern edge of Vardar zone: Geodynamic implications for Mesozoic paleogeography. Inter Rab 11 & Triassic Stratigraphy Symposium March 2006, Vol. Abstracts of relevance to the Triassic, Ed. by Vanessa Luer, Chris Hollis, Hamish Campbell and John Simes. (Δ) Γημοζιεσμένο έργο ζε Οδηγούς Δκδρομών 1. G. MIGIROS (1986): Pindos. I.G.C.P. 197, June 1986, Athens, Field trip guidebook, G. MIGIROS (1986): Ophiolitic Breccio-conglomerate of Omorphochorion (Chasambali). I.G.C.P. 197, June 1986, Athens, Field trip guidebook, J. SCHANTL, H STEYRER & G. MIGIROS (1990): Ophiolite und Lagerstatten, Nordgriechenland. Vol. of excursion, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (1990): Field trip Guidebook (Central - North Greece). Lab. Mineralogy - Geology AUA, 104 pp. 5. G. MIGIROS (1992): Introduction to the geology of Lesvos Island. 5th meeting of I.G.C.P., project 276, Chios-Lesvos, Field trip guidebook, G. MIGIROS & A. PAVLOPOULOS (1992): Lesvos: description of the itinerary. 5th meeting of I.G.C.P., project 276, Chios-Lesvos, Field trip guidebook, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1993): Οδεγόο γεσινγηθήο εθδξνκήο ζηελ πεξηνρή ηεο Οζζαο. Σόμορ ππακηικών Ειδικήρ ςνεδπίαρ ηηρ Επιηποπήρ Σεκηονικήρ ηηρ Ελληνικήρ Γευλογικήρ Εηαιπίαρ, 28-30/5/1993 Αμπελάκια Λαπίζηρ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1993): Η αληνξίλε. Επγαζηήπιο Οπςκηολογίαρ - Γευλογίαρ ΓΠΑ, 18 ζελ.. 9. I. GODFRIAUX, A. KILIAS, G. MIGIROS & A. RASSIOS (1994): The geological structure of SW Macedonia and E. Thessaly. - The Vourinos ophiolitic complex. 7th Congress of the Geological Society of Greece, Field Trip to: Olympos - Vourinos, Guidebook, (Σ) Βιβλία Πανεπιζηημιακές παραδόζεις 8

9 1. Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (1996): Βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ζηε Γεσινγία. Βηβιίν, έθδνζε ACCESS Pre-Press, ζει Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Α. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ, Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ, Η. ΓΑΣΖ & Δ. ΦΧΜΗΑΓΖ (2003): Σειεπηζθόπεζε - Δθαξκνγέο ζηηο Γεσεπηζηήκεο. Έθδνζε Digital Copy Center, ζει Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ (2005): Δηδηθά καζήκαηα γεσινγηθώλ εθαξκνγώλ. Έκδοζη Γευπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, ζελ Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Γ. ΜΠΟΤΡΑΝΖ & Μ. ΥΡΤΑΓΖ (1999): Γηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ. Έκδοζη Γευπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Ένηςπο εποπηικό και ηλεκηπονικό ςλικό ςποζηήπιξηρ ηος γνυζηικού ανηικείμενος, Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Τποςπγείο Εθνικήρ Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν. (Ε) Άλλο ζσναθές έργο 1. Α. ΜΔΣΣΟ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Μ. ΒΗΓΑΚΖ (1987): Η ζπκβνιή ηεο γεσινγηθήο έξεπλαο ππνδνκήο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο. ςνδικάηο ΙΓΜΕ, Διήμεπο'87 "Ο πόλορ ηος ΙΓΜΕ ζηην ανάπηςξη ηος ηόπος", ζελ Α. ΜΑΤΡΗΓΖ, Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ, Κ. ΜΑΝΑΚΟ & Β. ΠΛΑΣΖΡΑ (1989): Η γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε γηα ηα ηερληθά έξγα ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ. ΓΕΩΣ.Ε.Ε., "Εκηποπή ηος Ασελώος και αγποηική ανάπηςξη ηηρ Θεζζαλίαρ", ζελ Γ. ΜΗΓΚΗΡΟ & Ν. ΛΟΡΔΝΣΕΟ (2002): Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Σεθηνληθώλ θαη εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ Δλεξγώλ Ρεγκάησλ. Λνγηζκηθό γηα ινγαξηαζκό Ο.Α..Π.. 9

Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο

Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο Γεώργιος Μιγκίρος: Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο (Α) Διδακτορική διατριβή Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ (1983): Γεωλογική μελέτη περιοχής Κάτω Ολύμπου Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Γεωλογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

.Β. Τσικούρας Βιογραφικό Σημείωμα

.Β. Τσικούρας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1.1 Σπουδές 1982-1986: Πτυχίο Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Άριστα). 1987-1992: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών (Άριστα). 1.2 Ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΑΣΗΣ. Ιωάννη Γ. Βαβάση Δρ. Γεωλογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές, Ερευνητική και Επιστημονική Δραστηριότητα,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΑΣΗΣ. Ιωάννη Γ. Βαβάση Δρ. Γεωλογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές, Ερευνητική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Ιωάννη Γ. Βαβάση Δρ. Γεωλογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές, Ερευνητική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Ιωάννης Βαβάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια)

Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια) 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα: Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Αθήνα, 1941. Διεύθυνση: Ξένες Γλώσσες: Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια) Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ».

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΕΡΑ K. ΚΥΡΙΑΚΗ MSc Γεωλόγος Ηµερ. και τόπος γεννήσεως: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 15/04/1983, Θεσσαλονίκη heraia@geo.auth.gr, piperakyr@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2008- Σήµερα Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Σταμάτης Όνομα πατρός: Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης: 16-1-51 Τόπος γέννησης: Βάγια - Θηβών, Βοιωτίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE ,.., 1. *, 2. 2. 1, /,. 32, 55134,, opatrikaki@yahoo.gr 2,, &, 54124,, kazakis@geo.auth.gr :,, -,., 133,6 Km 2 -. ( - ) -. - -.., ( ). 23,59 m 2 951,8 m. ( ). - (G.I.S.). - -. 15%, - 12%, 635 mm. ESTIMATION

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΟΥΛΑΝΤΑ, ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΟΥΛΑΝΤΑ, ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΟΥΛΑΝΤΑ, ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ευθύμιος Λέκκας 1, Ευάγγελος Λόγος 1, Βασίλειος Τσιούμας 2, Δημήτριος Θεοχάρης 1 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 2 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πτυχίο(BSc) 1997: Μεταπτυχιακό(MSc) 2001: Διδακτορικό (PhD) 2010 2000: 1998: 1995-96: 2011-2012: 11-12/2011:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πτυχίο(BSc) 1997: Μεταπτυχιακό(MSc) 2001: Διδακτορικό (PhD) 2010 2000: 1998: 1995-96: 2011-2012: 11-12/2011: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ψωμιάδης Εμμανουήλ Όνομα Πατέρα: Πολύκαρπος, Όνομα Μητέρας: Γαλάτεια Διεύθυνση κατοικίας: Αριστείδου 9, Π. Φάληρο-Αθήνα, 175 63 Τηλ. κατοικίας-κινητό: 2109826469 6974344382

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II. ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ -ΤΙΤΛΟΙ

I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ II. ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ -ΤΙΤΛΟΙ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα - Επώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Όνομα Πατέρα - Μητέρας : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ Τόπος καταγωγής : ΑΘΗΝΑ Χρονολογία γέννησης : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1975 Αποφοίτηση : 1 ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δρ. Γεωλόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 σελ. 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση οικίας: Λαρίσης 7 Πεύκη, 15121 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ

ΘΔΜΑ: Έγθξησε Καταιόγνπ θατάιιειωλ Βηβιίωλ Γεξκαληθήο γηα τηο Δ θαη Σ τάμεηο τνπ Γεκντηθνύ ρνιείνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ Κοιν.: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν

16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν 16ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν Οκτώβριος 1-3, 2007, Πειραιάς. Γικηςακψρ Τψπορ Βιβλιοθήκηρ: Τεσνική Υποζηήπιξη ή Κομβική Υπηπεζία Ιυάννα Εοπμπά Σοθία Εαποςνίδος Γημήηπηρ Παηπινψρ Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Αναγνώστου, Β. 1, Κυριακίδου, Χ. 2, Δρακοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change Dimitris Gritzalis May 2006 1 o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση (Digital Health Care 2006) Αθήνα, 29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Κωνσταντίνος ιαµαντής

Βιογραφικό Σηµείωµα. Κωνσταντίνος ιαµαντής Βιογραφικό Σηµείωµα Κωνσταντίνος ιαµαντής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επάγγελµα: Γεωλόγος-Γεωτεχνικός Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 2 Σεπτεµβρίου, 1977 Όνοµα Πατρός: Αθανάσιος ιεύθυνση Κατοικίας: Γοργοποτάµου 6, Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατολισθητικά Φαινόμενα Σαμαρίνας Landslides in Samarina ΜΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Γεωλόγος, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γεωλόγος, Καθηγητής, Γ.Π.Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. : Αργυρώ Ασβεστά. : Εμμανουήλ. : Κοζάνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. : Αργυρώ Ασβεστά. : Εμμανουήλ. : Κοζάνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : Αργυρώ Ασβεστά : Εμμανουήλ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 7 Αυγούστου 1964 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Κοζάνη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη ΤΕΚΝΑ: Δύο (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Definitive Localities of Plate Tectonic Theory Καθοριστικές θέσεις για την ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών

Definitive Localities of Plate Tectonic Theory Καθοριστικές θέσεις για την ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών Definitive Localities of Plate Tectonic Theory Καθοριστικές θέσεις για την ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών Μέχρι το τέλος της επόµενης δεκαετίας, το φαράγγι του ποταµού Αλιάκµονα της υτικής

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ethnic Flavours Κσκλουορία: Νοέμβρης 2000 FM Records-1199 (CD) Τίηλορ: Aegean (Οργανικό) Μοςζική: Μισάληρ Νικολούδηρ

Ethnic Flavours Κσκλουορία: Νοέμβρης 2000 FM Records-1199 (CD) Τίηλορ: Aegean (Οργανικό) Μοςζική: Μισάληρ Νικολούδηρ Balkan Voices Κσκλουορία: Απρίλης 1999 FM Records-1051 (CD) Τίηλορ: Girls From Lukovit Επμηνεία: Verka Daskalova Μοςζική: Παπαδοζιακή Βοςλγαπίαρ Γιαζκεςή: Μισάληρ Νικολούδηρ Σηίσοι: Παπαδοζιακοί Βοςλγαπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π

η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π Α Ρ Η Θ Μ Ο : 6.405 Π Ρ Α Ξ Ζ Κ Α Σ Α Θ Δ Ζ Ο Ρ Ω Ν Γ Η Α Γ Ω Ν Η Μ Ο Τ η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π ε κ έ ξ α Π α ξ α ζ θ ε π ή, η ν π έ η

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΚΛΙΜΑ" Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΚΛΙΜΑ Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΚΛΙΜΑ" Χρήστος Ζερεφός, Ακαδημαϊκός Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος «ΟΥΚ ΑΙΕΙ Δ ΟΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΝΥΓΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΞΗΡΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΣΙΝ ΚΑΤΑ ΜΕΝΤΟΙ ΤΙΝΑ ΤΑΞΙΝ ΝΟΜΙΖΕΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα