Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 16 της από Απόφασης 5/204 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε με την 7/372 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ημερομηνία Ετήσιου Δελτίου Νοέμβριος 2007

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «JUMBO» Εισαγωγή Οργανόγραμμα Διοίκηση Μετοχική Σύνθεση Ιστορικό και Ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου Επενδύσεις Τρέχουσες επενδύσεις Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες Ασφαλιστικές Καλύψεις Πληροφορίες για τις προοπτικές της Εταιρείας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Κύριες Δραστηριότητες της Εταιρείας & του Ομίλου Δίκτυο Πωλήσεων Πελάτες Προμηθευτές Σημαντικές Συμβάσεις Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης επί παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ελικοπτέρου Συμβάσεις Δανείων Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2006/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Ισολογισμοί Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου Εταιρείας Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου Περιεχόμενα σημειώσεων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1. Περιγραφή επιχείρησης. 41 1

3 2. Σύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων Νέα λογιστικά πρότυπα τροποποιήσεις και ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΠ με ισχύ από το 2006 που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με υποχρεωτική ισχύ το 2006 που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύοντα πρότυπα με μεταγενέστερη ημερομηνία εφαρμογής (και ο όμιλος δεν έχει προχωρήσει σε προαιρετική) Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις Κρίσεις Εκτιμήσεις και υποθέσεις Πληροφόρηση κατά τομέα Κύριες λογιστικές αρχές Βάση ενοποίησης Δομή του Ομίλου Νόμισμα λειτουργίας, παρουσίασης και μετατροπή ξένων νομισμάτων Ενσώματες ακινητοποιήσεις Μειώσεις της αξίας περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικά μέσα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο Δανειακές υποχρεώσεις Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενοι φόροι Παροχές προς το προσωπικό Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις Μισθώσεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Διανομή μερισμάτων Διαχείριση κινδύνων Παράγοντες που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εταιρείας Κίνδυνοι που σχετίζονται με την τιμή της μετοχής Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Αποτελέσματα επιχειρηματικών τομέων την 30 η Ιουνίου 2007 και Κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά επιχειρηματικό τομέα 30 Ιουνίου 2007 και Πληροφοριακά στοιχεία πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα 30 Ιουνίου 2007 και Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων ανά γεωγραφικό τομέα 30 Ιουνίου 2007 και Κόστος πωληθέντων Έξοδα διάθεσης / διοίκησης Λοιπά έσοδα και λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα Φόρος εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα (εκμισθώσεις ακινήτων) Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα

4 18. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Χρηματοδοτικές μισθώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις/μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Δεσμεύσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Πρόταση διανομής χρήσης Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006/2007 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006/2007 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ «JUMBO Α.Ε.Ε.» ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3016/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Πίνακας αντιστοιχίας παραπομπών του άρθρου 10 του Ν.3401/ Υπόχρεα πρόσωπα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «JUMBO» 1.1 Εισαγωγή Η JUMBO είναι μία ανώνυμη εμπορική εταιρεία που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της ελληνικής δημοκρατίας. Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο «JUMBO» και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «JUMBO», είναι κατοχυρωμένος τόσο στο καταστατικό της, όσο και στο τμήμα σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης ως ομώνυμο σήμα προϊόντων και υπηρεσιών «JUMBO» με αριθμό με διάρκεια προστασίας κατόπιν παρατάσεως μέχρι 5/6/2015. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1986 (ΦΕΚ 3234/ ) με αρχική διάρκεια τριάντα χρόνια (30). Με απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. Κ2-6817/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε σε εβδομήντα χρόνια (70) από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η αρχική καταστατική έδρα της Εταιρείας ήταν στο δήμο Γλυφάδας, στην οδό Αγγέλου Μεταξά αριθμός 11. Με την ίδια ως άνω απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. Κ2-6817/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε στο δήμο Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Κύπρου 9 και Ύδρας Τ.Κ , όπου στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία αυτής. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως, με Αρ. Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04. Η δραστηριότητα της Εταιρείας διέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών ειδών, ειδών διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και εμπίπτει σύμφωνα με το δελτίο ΣΤΑΚΟΔ 03 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) στον κλάδο «Λοιπό λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα» μ.α.κ. (κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 525.9). Μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της αποτελεί και η χονδρική εμπορεία παιχνιδιών και συναφών ειδών σε τρίτους. Η Εταιρεία από 19/7/1997 αποτελεί εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τον Απρίλιο του 2005 συμμετέχει στο δείκτη MID 40. Με βάση τις διατάξεις του νέου Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρεία πληροί το κριτήριο για να εισαχθεί στην κατηγορία «μεγάλης κεφαλαιοποίησης» και σύμφωνα με το άρθρο 339 αυτού, από 28/11/2005 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του), οι μετοχές της Εταιρείας εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Επίσης, το Χ.Α., σε εφαρμογή της από 24/11/2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, περί υιοθέτησης του μοντέλου κλαδικής κατάταξης FTSE Dow Jones Industry Classification Benchmark (ICB), από 2/1/2006 κατέταξε την Εταιρεία στον κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας Παιχνίδια (Toys), ο οποίος περιλαμβάνει την εταιρεία JUMBO. Μέσα στα 21 χρόνια λειτουργίας της, η Εταιρεία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει 37 σημεία πώλησης στην Ελληνική επικράτεια και 2 στην Κύπρο. Κατά την 30η Ιουνίου 2007 ο Όμιλος απασχολούσε άτομα, εκ των οποίων μόνιμο προσωπικό και 1 έκτακτο προσωπικό, ο δε μέσος όρος του προσωπικού για την περίοδο της κλειόμενης χρήσης ήτοι από 01/07/2006 έως 30/06/2007 κυμάνθηκε στα άτομα (1.733 μόνιμο προσωπικό και 344 άτομα έκτακτο προσωπικό). 4

6 1.2 Οργανόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΜΗ ΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΜΗ ΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓ ΡΑΦΗΣΗΣ ΤΜΗ ΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ MERCHANDISING ΥΠΕ ΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΔΡΙΚΗΣ ΥΠΕ ΥΘΥΝOI ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ FRONT OFFICE 5

7 1.3 Διοίκηση Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Δεκεμβρίου 2005 και η θητεία του ορίσθηκε διετής λήγουσα στις 7/12/2007. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: Διοικητικό Συμβούλιο Ονοματεπώνυμο Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο Ιδιότητα Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά Μέλη Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηματίας Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Δικηγόρος Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου Αναπληρωτής-Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηματίας Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ Εντεταλμένη Σύμβουλος Ιδιωτική Εκτελεστικό Μέλος Υπάλληλος Β. Τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη από τα οποία τα δύο (2) Ανεξάρτητα Κάβουρα Παρασκευή του Γεωργίου Μέλος Μη Εκτελεστικό Δικηγόρος Κατσαρός Γεώργιος του Σπυρίδωνα Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό Οικονομολόγος Σκαλαίος Δημήτριος του Ηλία Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό Ιδιωτ.Υπάλληλος Σύμφωνα με την από 7/12/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ως και για όλα ανεξαρτήτως τα ζητήματα, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του καταστατικού αυτού και του Νόμου, με μόνη την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία ενός (1) εκ των εξής δύο (2) προσώπων: Του Ευάγγελου-Αποστόλου Βακάκη, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Της Καλλιόπης Βερναδάκη, Μέλους Δ.Σ & Εντεταλμένης Συμβούλου Επιπλέον, ειδική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας έχει χορηγηθεί, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στην από 7/12/2005 ιδία απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε υπαλλήλους αυτής (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 13282/ ). 1.4 Μετοχική Σύνθεση Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της , ήταν η ακόλουθη: Mέτοχοι Αρ. Μετοχών Ποσοστό Δικ/τα ψήφου Ποσοστό ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΕΕΕ ,68 % -* -* G22-HG22 SMALLCAP WORLD FUND INC ,96 % ,96 % HG19 AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND ,73 % ,73 % Παπαευαγγέλου Ευάγγελος του Δημητρίου ,96 % ,96 % LDN-WJC8 SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INVESTMENT FUNDS ICVC ,65 % ,65 % FIDELITY SMALL CAP STOCK FUND ,42 % ,42 % FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND ,18 % ,18 % PARVUS ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND ,01% ,01% Βακακης Ευάγγελος- Απόστολος ,68 % ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,41% ,41% Σύνολο ,00 % ,00% 6

8 Όπως δεικνύεται από τον ανωτέρω πίνακα, οι μετοχές της Εταιρείας παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι ουδείς από τους λοιπούς μετόχους κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο από 3%. Για τις εταιρείες που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναφέρονται τα εξής: (*) H ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ελληνική Ανώνυμη εταιρεία και δεν έχει άλλη συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Επισημαίνεται όμως ότι: Όπως έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές από το παρελθόν, ο κύριος μέτοχος της εταιρείας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ Α.Ε.Ε.Ε.», με ποσοστό συμμετοχής 99,994% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, είναι η αλλοδαπή εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME S.A.», η οποία είναι συμφερόντων του κ. Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη. Κατά συνέπεια η «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θεωρείται ελεγχόμενη επιχείρηση από τον κ. Βακάκη και τα δικαιώματα ψήφου αυτής εξομοιώνονται προς τα δικαιώματα του Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη. Οι υπόλοιπες εταιρείες που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι εταιρείες Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 1.5 Ιστορικό και Ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου Μέσα στα 21 χρόνια λειτουργίας της, η Εταιρεία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει 37 καταστήματα στην ελληνική επικράτεια και 2 στην Κύπρο. Οι κυριότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας ανά οικονομικές χρήσεις, είναι οι εξής : 1986/1988 Ίδρυση της Εταιρείας με αντικείμενο την πώληση παιχνιδιών (11/86). * Το πρώτο (μισθωμένο) κατάστημα στην Γλυφάδα. 1988/1992 * Τρία (3) μισθωμένα καταστήματα, στο Ψυχικό, στο Χολαργό και στον Πειραιά. 1994/1995 * Εξαγορά πλειοψηφίας των μετοχών της Εταιρείας από τον κ. Βακάκη και απορρόφηση από την Εταιρεία τριών συναφών εταιρειών (Μαμούθ Α.Ε., Πάνθηρ Α.Ε.Ε.Ε., Πρίμο Α.Ε.Β.Ε.), με ενσωμάτωση στο δίκτυο λιανικής τριών καταστημάτων. Ενσωμάτωση της χονδρικής (Πρίμο Α.Ε.Β.Ε.) (9/94). * Τρία (3) μισθωμένα καταστήματα, το πέμπτο στον Ταύρο, το έκτο στην Ν.Ερυθραία και το έβδομο στο Παγκράτι. 1995/1996 * Η πρώτη κεντρική αποθήκη τ.μ. στη Νίκαια και το όγδοο (μισθωμένο) κατάστημα στη Νίκαια. 1996/1997 Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. (688,5 εκατ. δρχ.) (6/97). * Επέκταση του δικτύου καταστημάτων με ένα ιδιόκτητο στη Βάρη και ένα μισθωμένο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης 1997/1998 * Δύο νέα μισθωμένα καταστήματα, το ενδέκατο στην Πάτρα, το δωδέκατο στον Σείριο και η δεύτερη (μισθωμένη) αποθήκη στα Οινόφυτα επιφανείας τ.μ. 1998/1999 * Δύο (2) ακόμα καταστήματα, το δέκατο τρίτο (μισθωμένο) στον Κολωνό και το δέκατο τέταρτο (ιδιόκτητο) στο Ηράκλειο Κρήτης. * Ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχ. Κεφ. της Εταιρείας με έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών. Έσοδα έκδοσης (δρχ. 1,2 δις) (10/98). * Εξαγορά ομοειδούς κυπριακής επιχείρησης με την επωνυμία «Jumbo Trading Ltd» πρώην «Jumbo Investments Ltd» (10/98). * Σύναψη κοινοπρακτικού δανείου σε EURO μέσω της τράπεζας Societe Generale Λονδίνου 7

9 και άλλων τραπεζών, (δρχ. 5 δις) (2/99). * Δωρεάν μετοχές 2/10 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση νέων μετοχών (4/99). * Αγορά οικοπέδου και κτισμάτων στο Ηράκλειο Κρήτης, αγορά του μισθωμένου καταστήματος στο Παγκράτι τ.μ. και αγορά εκτάσεως 35 στρεμμάτων με τ.μ. κτίσματα στη Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. 1999/2000 * Η τρίτη μισθωμένη αποθήκη στα Καμίνια Πειραιά τ.μ. και τρία (3) μισθωμένα καταστήματα, το δέκατο πέμπτο στην Καλαμάτα, το δέκατο έκτο στην Παιανία και το δέκατο έβδομο στα Καμίνια Πειραιά. * Αγορά ποσοστού 22% οικοπέδου τ.μ. στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, από κοινού με την εταιρεία ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ποσοστό 28% και την εταιρεία ΓΕΚΑ Α.Ε. ποσοστό 50%. * Oνομαστικοποίηση μετοχών. * Split 1/1 με έκδοση νέων μετοχών. * Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2/10 μετοχές προς δρχ. η μία με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών. Έσοδα έκδοσης (5,2 δις. δρχ.) * Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας από «Μπέϊμπυ Λαντ Παιχνίδια Α.Ε.» σε «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Jumbo». * Αύξηση Μ.Κ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών α) αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ.100 σε δρχ. 200 και β) έκδοση νέων δωρεάν μετοχών σε αναλογία 1/ /2001 * Καταστροφική πυρκαγιά από άγνωστη αιτία στις αποθήκες και στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της Εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής επί της Λεωφ. Θηβών, αρ Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη της Εταιρείας. * Προσωρινή στέγαση, των κεντρικών γραφείων διοίκησης: α) στην Κηφισίας αρ. 90 (07-11/2000) β) στην Άνοιξη Αττικής ( ). * Αγορά ακινήτου τ.μ. στην Άνοιξη Αττικής, αγορά οικοπέδου τ.μ. και επ αυτού ακινήτων τ.μ. για χρήση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων στον Αυλώνα Αττικής, αγορά έκτασης επιφανείας τ.μ. περίπου, στα Οινόφυτα Βοιωτίας για ανέγερση των κεντρικών αποθηκευτικών χώρων της Εταιρείας. * Δύο (2) νέα καταστήματα, το δέκατο όγδοο (μισθωμένο) στα Βριλήσσια Αττικής και το δέκατο ένατο(ιδιόκτητο) στη Ν. Ευκαρπία Θεσ/νίκης. * Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.), τετραετούς διάρκειας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετοχών. Εκδόθηκαν ομολογίες, ονομαστικής αξίας δρχ και τιμή διάθεσης δρχ δρχ Ανάδοχος Τράπεζα Societe Generale (10/00). * Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας (1/01). 2001/2002 * Στέγαση των κεντρικών γραφείων διοίκησης και λοιπών υπηρεσιών στο διατηρητέο ακίνητο στο Μοσχάτο Αττικής, τ.μ. * Διεύρυνση του δικτύου πώλησης με τη λειτουργία τεσσάρων υπερκαταστημάτων, τού εικοστού ( ιδιόκτητου) στην Άνοιξη Αττικής, του εικοστού πρώτου ( ιδιόκτητου) στο Λιμάνι Θεσ/νίκης, του εικοστού δεύτερου (μισθωμένου) στο Αγρίνιο και του εικοστού τρίτου στη Λάρισα. * Λειτουργία των κεντρικών αποθηκών στεγασμένης επιφάνειας τ.μ. περίπου και κατασκευή συμπληρωματικού αποθηκευτικού χώρου τ.μ. περίπου, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. * Αγορά (8) νέων οριζ. ιδιοκτησιών 654 τ.μ. στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, αγορά αγροτεμαχίου, στη Γιάννουλη Λάρισας, τ.μ., αγορά οικοπέδου τ.μ και κτισμάτων τ.μ. στη Ρόδο, αγορά στα Ιωάννινα δύο (2) οριζόντιων ιδιοκτησιών τ.μ. επί οικοπέδου τ.μ. και αγορά οικοπέδων τ.μ., στο Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ανέγερση κτιριακών εγκ/σεων τ.μ * Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία «Sprider ΑΕ» και εκμίσθωσης χώρων ιδιοκτησίας της Εταιρείας στη Ν. Ευκαρπία. 8

10 * Αύξηση του Μ.Κ. κατά και μετατροπή αυτού σε ευρώ, με αύξηση της Ο.Α. των μετοχών από 0,58694 σε 0,80. Το συνολικό Μ.Κ. ανήλθε σε ποσό διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 έκαστη. * Κατακυρώθηκε στην Εταιρεία, μετά από διαγωνισμό ως πλειοδότρια, το δικαίωμα αποκλειστικής παραγωγής και εμπορίας της μασκότ κατηγορίας «παιχνίδι» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας * Σύναψη και υπογραφή σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου, ύψους με την Τράπεζα ΒΝΡ Paribas. 2002/2003 * Τρία (3) νέα καταστήματα,το εικοστό τέταρτο (ιδιόκτητο) στα Ιωάννινα, το εικοστό πέμπτο (ιδιόκτητο) στην Καβάλα και το εικοστό έκτο (ιδιόκτητο) στη Ρόδο. * Νέα συμπληρωματική αποθήκη στα Οινόφυτα τ.μ. που μαζί με τις άλλες 2, η στεγασμένη επιφάνεια αυτών φτάνει τα τ.μ.. * Αγορά οικοπέδου τ.μ.στα Χανιά. Ανάθεση σε κατασκευαστική εταιρεία της ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων τ.μ. * Σύναψη συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου στη Χαλκίδα τ.μ. για νέο κατάστημα. * Άσκηση των δικαιωμάτων που της παρείχε η αύξηση του Μ.Κ. της θυγατρικής, στα πλαίσια της από 14/11/2002 Α Επαναληπτικής ΓΣ. 2003/2004 * Αγορά του ακινήτου που στεγάζεται το κατάστημα στη Νίκαια (οικ ,07 τ.μ., κτιρ ,24 τ.μ.), αγορά στην Καρδίτσα τριών αγρών συνολικής επιφάνειας τ.μ. και ανάθεση σε κατασκευαστική εταιρεία της ανέγερσης βιοτεχνικού κτιρίου τ.μ. περίπου. * Διεύρυνση του δικτύου πώλησης με πέντε (5) νέα υπερκαταστήματα εκ των οποίων το ένα ιδιόκτητο, όπως, το εικοστό έκτο στη Χαλκίδα τ.μ,το εικοστό έβδομο (ιδιόκτητο) στα Χανιά επιφανείας τ.μ., το εικοστό όγδοο στο Μαρούσι τ.μ,. το εικοστό ένατο στο Ίλιον τ.μ. και το τριακοστό στην Αγία Παρασκευή Αττικής επιφανείας τ.μ. * Μεταστέγαση αποθηκών Καμινίων στον Αυλώνα και τέλος λειτουργίας του συστεγασμένου καταστήματος. * Σύναψη Σύμβασης αγοραπωλησίας ακινήτων και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με την Τράπεζα ΒΝΡ για ένα οικόπεδο ,19 τ.μ. με τα επ αυτού κτίσματα 8.971,93 τ.μ. στο οποίο στεγάζεται το κατ/μα της Πυλαίας στη Θεσ/νίκη. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δέκα (10) έτη. * Σύναψη ιδιωτ. Συμφ. μίσθωσης ακινήτου στη Αλεξανδρούπολη επιφανείας τ.μ * Παράταση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) για 4 χρόνια και τροποποίηση των όρων του ( απόφαση της από ΓΣ των μετόχων της εταιρείας και της από απόφασης της ΓΣ των Ομολογιούχων). * Παράταση, τροποποίηση και αναδιατύπωση των όρων της από Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου ποσού 60 εκατ. για 5 χρόνια (αποφάσεις ΔΣ & ). * Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 45 εκατ. Διοργανωτές αυτού η «EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «BNP Paribas» και τον ρόλο του Πληρεξουσίου Καταβολών και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ανέλαβε η Τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»(απόφαση της από ΓΣ των μετόχων της εταιρείας σε συνδυασμό με την από απόφαση του ΔΣ της εταιρείας). * Σύναψη ιδιωτ. Συμφ. μίσθωσης ακινήτου στη Ν. Ιωνία επιφ τ.μ 9

11 2003/2004 * Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για τη χρήση αποθηκευτικού χώρου στα Οινόφυτα Βοιωτίας επιφανείας τ.μ. * Δημόσια προσφορά και εξαγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «JUMBO TRADING SA». * Σύναψη ιδιωτ. Συμφ. μίσθωσης ακινήτου στη Κόρινθο επιφ τ.μ. * Πυρκαγιά στις αποθήκες της εταιρείας «FIDES LOGISTICS A.E» στη Μαγούλα Αττικής, όπου ήταν αποθηκευμένα για λογ/σμό της εταιρείας μας εμπορεύματα των προμηθευτριών εταιρειών Mattel ΑΕ και Hasbro ΑΒΕΕ, τα οποία ήταν πλήρως ασφαλισμένα από την εταιρεία μας. * Υπογραφή Ιδιωτ. Συμφ. Μίσθωσης ακινήτου στο Βόλου, τ.μ * Υπογραφή Ιδιωτ. Συμφ. Μίσθωσης Οικοπέδου στον Άλιμο Αττικής, εμβαδού τ.μ. επί του οποίου ανεγείρεται κτιριακό συγκρότημα τ.μ. περίπου για τη λειτουργία μετά την αποπεράτωση των εργασιών νέου υπερκαταστήματος της εταιρείας. 2004/2005 * Αγορά υπό ανέγερση δύο οριζoντίων ιδιοκτησιών τ.μ.επί οικοπέδου τ.μ. στα Κανάλια Κέρκυρας για νέο κατάστημα λιανικής με αποθηκευτικούς χώρους. * Διεύρυνση του δικτύου πώλησης με τέσσερα (4) νέα υπερκαταστήματα εκ των οποίων το ένα (1) ιδιόκτητο, όπως, το τριακοστό πρώτο στην Κόρινθο τ.μ., το τριακοστό δεύτερο (ιδιόκτητο) στην Καρδίτσα τ.μ. το τριακοστό τρίτο στο Βόλο τ.μ. και το τριακοστό τέταρτο στον Άλιμο τ.μ. * Σύναψη ιδιωτ. Συμφ. μίσθωσης υπό ανέγερση ακινήτου, επιφάνειας τ.μ. στη Λαμία για βιοτεχνικό κτίριο επαγγελματικού εργαστηρίου με έκθεση και πρατήριο με αποθηκευτικούς χώρους. * Σύναψη ιδιωτ. Συμφ. μίσθωσης ακινήτου στην Πάτρα, στο εμπορικό κέντρο ΒΕΣΟ-ΜΑΡΕ στην ακτή Δημαίων, επιφανείας τ.μ. περίπου για νέο κατάστημα λιανικής με αποθηκευτικούς χώρους * Αγορά αγροτεμαχίου ,60 τ.μ., στο Δήμο Λευκώνα Σερρών, θέση «ΓΙΑΚΙΝ», για ανέγερση και λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου με έκθεση και πρατήριο της Εταιρείας και αγορά δύο όμορων οικοπέδων και συνένωση με τα υπάρχοντα, στα Κανάλια Κέρκυρας, για εξυπηρέτηση της άρτιας και εύρυθμης λειτουργίας του νέου καταστήματος λιανικής. * Λήψη απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας, για την ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ορισμού ειδικού διαπραγματευτή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το μέλος αυτού με την επωνυμία «EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥ- ΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και υπογραφή σχετικής σύμβασης. 2005/2006 * Έναρξη λειτουργίας τεσσάρων νέων καταστημάτων. Της Κέρκυρας (ιδιόκτητο), επιφανείας τ.μ. περίπου το δεύτερο κατάστημα στην Πάτρα επιφανείας τμ. περίπου, της Ν. Ιωνίας, επιφανείας τμ και της Αλεξανδρούπολης, επιφάνειας τμ. περίπου. * Αγορά όμορων αγροτεμαχίων τμ. στα Οινόφυτα, προκειμένου να επεκτείνει τους υπερσύγχρονους αποθηκευτικούς της χώρους. * Στη Βουλγαρία την 1η Σεπτεμβρίου 2005 συστάθηκε η θυγατρική «JUMBO EC.B» με έδρα στη Σόφια, η οποία προέβη στη αγορά οικοπέδων και υπό κατασκευή ακινήτου για την δημιουργία υπερκαταστήματος τμ. * Στη Ρουμανία, ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες με τις δημόσιες αρχές της Ρουμανίας για να συσταθεί η νέα θυγατρική «JUMBO EC.R» * Μετατροπή Ομολογιακού Δανείου σε μετοχές & αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 κάθε μία, λόγω μετατροπής Ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έτους Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των , διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 η κάθε μία. * Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, κατά 10

12 το συνολικό ποσό των ,20 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών: α) έκτακτων ( ,66) και β) μέρος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ( ,54). Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε ,20, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,40 η κάθε μία. * Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και παράταση διάρκειας αυτής. Με αποφάσεις της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες εγκρίθηκαν με την αρ. Κ2-6817/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε από το Δήμο Γλυφάδας (αρχική καταστατική έδρα) στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας Τ.Κ , όπου στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία αυτής. Η αρχική τριακονταετής διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε σε 70 έτη. 2006/2007 * Στα πλαίσια της προγραμματισμένης διεύρυνσης και αναδιάρθρωσης του δικτύου πώλησης, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα υπερκαταστήματα: Της Λαμίας, επιφανείας τ.μ. η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε στις Το ιδιόκτητο Μητροπολιτικό στο Λιμάνι του Πειραιά, επιφάνειας τ.μ η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε στις 20/03/2007. Ενώ τερμάτισαν την λειτουργία τους τα καταστήματα της Γλυφάδας τον Ιούλιο του 2006, του Ψυχικού και της Ν. Ερυθρέας τον Ιανουάριο του * Αγορά οικοπέδου στο Μαρούσι Αττικής επιφάνειας 4.800τ.μ. περίπου * Οριστικοποίηση δια συμβολαίων της προσυμφωνημένης αγοράς οικοπέδου στην περιοχή του Ρέντη Αττικής, συνολικής επιφάνειας τ.μ. * Αγορά αργοτεμαχίων στην Πρέβεζα συνολικής επιφάνειας τ.μ. περίπου * Επέκταση των υπάρχοντων αποθηκευτικών υπερσύγχρονων χώρων στα Οινόφυτα κατά τ.μ. (στα νέα ιδιόκτητα όμορα αγροτεμάχια συνολικής επιφάνειας τ.μ.) * Στις αρχές Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ύψους με ποσοστό κάλυψης 100%, του οποίου η έκδοση είχε εγκριθεί με την από 7/6/2006 απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. *Με απόφαση της από 16ης Μαΐου 2007 Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (μη μετατρέψιμου) του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 μέχρι του ανώτατου ποσού των ευρώ εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων ( ), επταετούς διάρκειας από την ημερομηνία έκδοσης. * Ίδρυση νέας θυγατρικής στην Ρουμανία με την επωνυμία «JUMBO EC.R» στις 9 Αυγούστου 2006 με έδρα το Βουκουρέστι. Ιστορικό θυγατρικής στην Κύπρο /91 Ίδρυση της εταιρείας Jumbo Investment Ltd.με έδρα τη Λευκωσία 1998/ /98 Εξαγορά 100% της εταιρείας από τη JUMBO. 2000/ /00 07/00 Μετονομασία αυτής σε «Jumbo Trading Ltd». Εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 2004/ /04 Στις 9 Ιουλίου 2004 διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου οι τίτλοι, σε συνέχεια της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και την εξαγορά των υπολοίπων μετόχων από την JUMBO 2006/ /03 Η Κυπριακή θυγατρική Jumbo Trading Ltd, στα πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της και με στόχο την περαιτέρω αύξηση των επιδόσεών της, στις 1/3/2007 εξαγόρασε το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας ASPETΤO Ltd, (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας), η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου της Ρουμάνικης εταιρείας WESTLOOK Ltd που έχει έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας (BUCAREST, District No 4, Calea Serban Voda, 4th Floor), 11

13 έναντι ποσού H θυγατρική εταιρεία του Ομίλου στην Κύπρο μέσω της εξαγοράς της Κυπριακής εταιρείας ASPETTO LTD και της Ρουμανικής εταιρείας WESTLOOK SRL έχει προχωρήσει σε αγορά εκτάσεως τ.μ. στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και συγχρόνως τερμάτισε και αυτή την λειτουργία ενός μικρού καταστήματος στη Λευκωσία. Ιστορικό θυγατρικής στη Βουλγαρία 2005/ /05 Ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO EC.B» στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η μητρική κατέχει το 100% των μετοχών της. Ιστορικό θυγατρικής στη Ρουμανία 2006/ /08 Ίδρυση νέας θυγατρικής στην Ρουμανία με την επωνυμία «JUMBO EC.R» με έδρα το Βουκουρέστι. Η μητρική κατέχει το 100% των μετοχών της. 1.6 Επενδύσεις Κατά την , τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου ανέρχονταν σε εκατ. ευρώ περίπου και αντιστοιχούσαν στο 46,62% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 167,24 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την κλειόμενη περίοδο ανήλθαν σε χιλ. και του Ομίλου σε χιλ. Η ανάλυση των επενδύσεων του Ομίλου περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του παρόντος Ετήσιου Δελτίου. Οι ως άνω επενδύσεις αφορούσαν αγορές οικοπέδων ή ακινήτων για τη δημιουργία νέων ιδιόκτητων καταστημάτων και χώρων αποθήκευσης αυτών, κτιριακές βελτιώσεις νέων μισθωμένων καταστημάτων, επενδύσεις αυτών με λοιπό εξοπλισμό καθώς και επενδύσεις για τη δημιουργία άρτιας υποδομής σε θέματα μηχανοργάνωσης και οργάνωσης των αποθηκευτικών χώρων. Οι επενδύσεις αυτές απέδωσαν άμεσα, όπως αντικατοπτρίστηκε στην εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων και των κερδών της Εταιρείας Τρέχουσες επενδύσεις Επίσης η Εταιρεία, εντός της τρέχουσας περιόδου, πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για αγορές ακινήτων και εκτάσεων γης, προκειμένου να υλοποιήσει τους επενδυτικούς της στόχους, με σκοπό τη διεύρυνση του δικτύου της τόσο στην Ελλάδα και την Κύπρο, όσο και στα Βαλκάνια. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου προβλέπει επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ περίπου στα επόμενα τρία (3) χρόνια. Η χρηματοδότησή του θα πραγματοποιηθεί με την ενεργοποίηση του εκδοθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 145 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν: Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ως ακολούθως: 1. Στo Ρέντη : Ολοκλήρωση δια συμβολαίων της προσυμφωνημένης αγοράς οικοπέδου στην περιοχή του Ρέντη Αττικής τ.μ. (η οποία πραγματοποιήθηκε) και ανέγερση του νέου καταστήματος 2. Στο Μαρούσι : Για την αγορά ενός οικοπέδου στο Μαρούσι επιφάνειας τ.μ. (η οποία πραγματοποιήθηκε) και ανέγερση νέου καταστήματος Ύψος επένδυσης περίπου 26 εκατ. ευρώ. Ύψος επένδυσης περίπου 20 εκατ. ευρώ 12

14 3. Στην Πρέβεζα : Για αγορά οικοπέδου και ανέγερση ακινήτου για κατάστημα στην Πρέβεζα-Άρτα. 4. Για νέα αγορά οικοπέδων και ανέγερση ακινήτων στην Βουλγαρία : Για την αγορά δύο αγροτεμαχίων στην Βουλγαρία και κατασκευή ακινήτων για καταστήματα 5. Για νέα αγορά οικοπέδου-ακινήτου στο Λεκανοπέδιο Αττικής: Η Εταιρεία ευρίσκεται στο στάδιο ανεύρεσης οικοπέδου ή ακινήτου προκειμένου να δημιουργήσει άλλο ένα χώρο πώλησης στο Λεκανοπέδιο Αττικής, η επένδυση του οποίου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη διετία. 6. Στην Σπάρτη: Για αγορά οικοπέδου και ανέγερση ακινήτου για κατάστημα στη Σπάρτη. Ύψος επένδυσης περίπου 10 εκατ. ευρώ Προϋπολογιστικό ύψος επένδυσης 30 εκατ. ευρώ Προϋπολογιστικό ύψος επένδυσης 25 εκατ. ευρώ περίπου. Προϋπολογιστικό ύψος επένδυσης 10 εκατ. ευρώ περίπου. 7. Στην Ξάνθη-Κομοτηνή: Για αγορά οικοπέδου και Κομοτηνή. ανέγερση ακινήτου για κατάστημα στην Ξάνθη- Προϋπολογιστικό ύψος επένδυσης 10 εκατ. ευρώ περίπου Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες Η θυγατρική εταιρεία «Jumbo ΕC.B», που ιδρύθηκε στη Σόφια Βουλγαρίας την και ανήκει ολοκληρωτικά (100%) στην Εταιρεία, χρηματοδοτήθηκε από την Μητρική με το ποσόν των 8.εκατ. ευρώ, με σκοπό την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου όπου ολοκληρώθηκε στις 26/9/2007. Στις 1/3/2007 η εταιρεία Jumbo Trading Ltd (άμεση θυγατρική της JUMBO AEE) εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ASPETTO Ltd έναντι ποσού Η ASPETΤO Ltd προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό με κεφαλαιοποίηση ισόποσου δανείου που είχε δοθεί από την JUMBO TRADING Ltd Ασφαλιστικές Καλύψεις Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι πλήρως ασφαλισμένα. Πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι να ασφαλίζει τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία όπως εμπορεύματα, ακίνητα, κτιριακές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις, όλο τον λοιπό εξοπλισμό της, καθώς και τα ακίνητα που μισθώνει, με ειδικούς όρους ασφάλισης και ασφαλιστική κάλυψη επέλευσης κινδύνων 100%. Οι καλύψεις παρέχονται από μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτών έχουν καταρτιστεί νόμιμα, ανανεώνονται κάθε έτος και ευρίσκονται σε ισχύ έως την Ασφαλιστικές Εταιρείες (χιλ. ευρώ) Allianz (ηγέτιδα εταιρεία), Commercial Value, Εθνική Ασφαλιστική, Αγροτική, Φοίνιξ Metrolife, Alpha, Ασπίς Πρόνοια, Victoria ALPHA Ασφαλιστική Ασφαλιστικές Καλύψεις Ασφάλιση Περιουσίας (υλικές ζημιές και επακόλουθη οικονομική απώλεια) από κινδύνους πυρός, σεισμού και λοιπών συμπληρωματικών. Ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo open Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός : (αξία αντικατάστασης) Εμπορεύματα : (αξία κόστους) Βελτιώσεις κτιρίων : (τρέχουσα αξία) Οικονομική απώλεια : Ανά μεταφορά : 800 Συσσωρευμένο ποσό ανά τοποθεσία: 13

15 cover) βάσει προβλεπόμενου διακινούμενου τζίρου Allianz (ηγέτιδα εταιρεία), Commercial Ασφάλιση για κλοπή χρημάτων Value, Εθνική Ασφαλιστική, Alpha, από χρηματοκιβώτιο και Ασπίς Πρόνοια, Victoria ληστεία ταμείο ALPHA Ασφαλιστική Γενική αστική ευθύνη Ευθύνη Προϊόντος Ευθύνη Εργοδότου Η Εταιρεία ασφαλίζει επί πλέον και όλα τα μεταφορικά της μέσα Συνολικό ετήσιο όριο ευθύνης των ασφαλιστικών εταιρειών: 500 Συνολικό ετήσιο όριο ευθύνης των ασφαλιστικών εταιρειών: Επίσης και οι θυγατρικές εταιρείες έχουν ασφαλισμένα τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες στις χώρες τους, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων. 1.7 Πληροφορίες για τις προοπτικές της Εταιρείας Βασική επιδίωξη της Εταιρείας συνεχίζει να αποτελεί η διατήρηση και περαιτέρω ισχυροποίηση της καθιερωμένης ισχυρής επωνυμίας σήματος φήμης και διακριτικού τίτλου της «Jumbo», η συνεχής ισχυροποίηση και η διαρκής ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στη λιανική πώληση παιχνιδιών, ειδών βρεφανάπτυξης, ειδών δώρων, βιβλιοχαρτοπωλείου κλπ. συναφών και ομοειδών ειδών. Άμεση προτεραιότητα της Εταιρείας και σταθερή στη φιλοσοφία της, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί, η επέκταση και βελτίωση του δικτύου διάθεσης, ο εμπλουτισμός της ποικιλίας των εμπορευομένων προϊόντων της με βάση τις εξελίξεις και τις τάσεις της ζήτησης στην αγορά των παιχνιδιών, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, οι εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων της, ενώ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Ομίλου για τους στόχους του, παραμένει, η υγιής χρηματοοικονομική του διάρθρωση και οι αυξανόμενες χρηματικές ροές λόγω της αυξανόμενης κερδοφορίας του. Επίσης, στρατηγικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου JUMBO είναι να καθιερωθεί η μετοχή του ως σταθερή αμυντική επενδυτική επιλογή (defensive stock) και γι αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη τζίρου και κερδοφορίας. Με βάση την επίτευξη των στόχων αυτών, ο Όμιλος έχει διαμορφώσει ανάλογα τις στρατηγικές επιλογές και δράσεις του και ειδικότερα: Η Εταιρεία, η οποία σήμερα διαθέτει πλέον 37 καταστήματα στον Ελλαδικό χώρο (16 καταστήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής και 21 καταστήματα στην επαρχία) κατά την επόμενη διετία θα εφαρμόσει την πολιτική μητροπολιτικών χώρων εκμετάλλευσης στην Αθήνα, (destination locations) και παράλληλα θα διευρύνει το δίκτυο στην επαρχία. Έως το Δεκέμβριο του 2007, αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του μισθωμένου χώρου εκμετάλλευσης στη Βαρυμπόμπη, Αττικής επιφάνειας τ.μ. Ήδη έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη, οι αδειοδοτήσεις και οι κατασκευαστικές εργασίες των δύο Μητροπολιτικών χώρων εκμετάλλευσης στα ήδη αγορασμένα οικόπεδα της περιοχής Ρέντη και Αμαρουσίου Αττικής, καθώς και αυτού στην Επαρχία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας. Όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, οι εξελίξεις είναι θεαματικές. Στην Κύπρο, η θυγατρική εταιρεία Jumbo Trading Ltd, η οποία διαθέτει σήμερα 2 καταστήματα στη Κύπρο (1 στη Λευκωσία, και ένα 1 στη Λεμεσό), Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία του 3ου καταστήματος της θυγατρικής στη Λάρνακα, τ.μ. Στη Βουλγαρία, η θυγατρική εταιρεία «Jumbo ΕC.B», που ιδρύθηκε στη Σόφια Βουλγαρίας την και ανήκει ολοκληρωτικά (100%) στην Εταιρεία. 14

16 Στις αρχές της τρέχουσας περιόδου χρηματοδοτήθηκε από την Μητρική με το ποσόν των 8.εκατ. ευρώ, με απώτερο σκοπό την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της και την διάθεση αυτών, Για την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του των χώρων εκμετάλλευσης του πρώτου ιδιόκτητου υπερκαταστήματος τ.μ. στο ανεγειρόμενο εμπορικό κέντρο στη Σόφια της Βουλγαρίας, η λειτουργία του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2007, και παράλληλα για την δραστηριότητες. αγορά οικοπέδων στην ίδια πόλη για τις επιχειρηματικές της Στην Ρουμανία, Τα επενδυτικά σχέδια και σε αυτή τη χώρα εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς. Από τις αρχές Αυγούστου 2006, ιδρύθηκε η νέα θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «Jumbo EC.R» με έδρα στο Βουκουρέστι. Παράλληλα μέσω της επίσης Ρουμανικής θυγατρικής WESTLOOK PROPERTIES Ltd αποκτήθηκε έκταση στο Βουκουρέστι, για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. 15

17 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2.1. Κύριες Δραστηριότητες της Εταιρείας & του Ομίλου Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών ειδών, ειδών διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και εμπίπτει σύμφωνα με το δελτίο ΣΤΑΚΟΔ 03 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) στον κλάδο «Λοιπό λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα» μ.α.κ. (κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 525.9). Μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της αποτελεί και η χονδρική εμπορία παιχνιδιών και συναφών ειδών σε τρίτους. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανά δραστηριότητα : (χιλ. ευρώ) 2006/ /2006 Πωλήσεις Λιανικές % επί Πωλήσεων 95,49% 95,22% Πωλήσεις Χονδρικές % επί Πωλήσεων 0,93% 0,97% Εξαγωγές % επί Πωλήσεων 3,49% 3,71% Λοιπές Πωλήσεις % επί Πωλήσεων 0,07% 0,08% Έσοδα ασφαλ.αποζημ. εμπορευμάτων % επί Πωλήσεων 0,03% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ % επί Πωλήσεων 100% 100% Μείον οι ενδοεταιρικές πωλήσεις ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Σημειώσεις: Τυχόν μικρές διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Μερίδια κατηγοριών Τα Μερίδια κατηγοριών των εμπορευμάτων που εμπορεύεται έχουν ως ακολούθως: Παιχνίδι : Ο κλάδος του παιχνιδιού θεωρείται κλάδος που επηρεάζεται έντονα από διάφορες τάσεις, όπως μόδας, νεωτερισμούς, σταδιακής απομάκρυνσης των μικρών παιδιών από το παιχνίδι και ενασχόλησής τους με προϊόντα τεχνολογίας, τάσεις πού αποτελούν κεντρικούς άξονες στη μείωση του μεριδίου τους στο σύνολο της δραστηριότητας. Έτσι, η Διοίκηση της Εταιρείας, στοχεύοντας στη διατήρηση των υψηλών πωλήσεων μέσω του εκτεταμένου δικτύου λιανικής πού διαθέτει, προβαίνει σταδιακά στην είσοδο νέων προϊόντων που μπορούν να συνδυασθούν με τα παιχνίδια, αντισταθμίζοντας έτσι τις μειωμένες πωλήσεις του παραδοσιακού παιχνιδιού. Βρεφικά είδη: Σε όλα τα νέα καταστήματα έχει δημιουργηθεί, σημαντικής έκτασης, ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την πώληση βρεφικών ειδών. Επιπλέον, η Εταιρεία συνεχίζει την ειδικά σχεδιασμένη διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση των πωλήσεων βρεφικών ειδών. 16

18 Εποχιακά Είδη- Είδη δώρων και διακόσμησης : Η σταδιακή είσοδος αυτών των προϊόντων κάλυψε σε σημαντικό ποσοστό τις μειωμένες πωλήσεις των παιχνιδιών παρουσιάζοντας μία δυναμική αξιοσημείωτη και που τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής. Είδη βιβλιοχαρτοπωλείου: Ο Όμιλος επεκτάθηκε στο χώρο των ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, από το έτος 2001, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (τμήματα «Jumbo Bookie»). Η Εταιρεία έχει καταθέσει πλήθος εμπορικών σημάτων για διάφορα παιχνίδια που διακινεί. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα παιχνίδια είναι προϊόντα μόδας με διάρκεια ζωής περίπου ένα έτος, ενώ η διαδικασία για την κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος διαρκεί περισσότερο, η οριστική καταχώρηση σημάτων δεν έχει σημαντική αξία για την Εταιρεία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Η Εταιρεία παρέχει διαφημιστική υποστήριξη και διανομή σε μεγάλες εταιρείες παιχνιδιών του εξωτερικού που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν μέσω ενός ικανού και αξιόπιστου συνεργάτη στην ελληνική αγορά. Οι συνεργασίες αυτού του τύπου δεν είναι μακροχρόνιες ούτε αφορούν ολόκληρη την ποικιλία προϊόντων κάποιου προμηθευτή. Η Εταιρεία επιλέγει συγκεκριμένα επιμέρους προϊόντα ανάλογα με τις εκτιμήσεις της για την πορεία τους στην ελληνική αγορά. 2.2 Δίκτυο Πωλήσεων Η Εταιρεία, έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα, με το διακριτικό τίτλο «JUMBO». Στα πλαίσια της προγραμματισμένης διεύρυνσης του δικτύου πώλησης, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα υπερκαταστήματα: Της Λαμίας, επιφανείας τ.μ. η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε στις Το ιδιόκτητο Μητροπολιτικό στο Λιμάνι του Πειραιά, επιφάνειας τ.μ η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε στις 20/03/2007. Ο όμιλος επίσης προχώρησε στον τερματισμό της λειτουργίας των καταστημάτων της Γλυφάδας τον Ιούλιο του 2006, του Ψυχικού και της Ν. Ερυθραίας τον Ιανουάριο του 2007 και της Λευκωσίας τον Απρίλιο του Επομένως έως το τέλος αυτής της χρήσης ο Όμιλος διαθέτει 39 εκμεταλλεύσεις λιανικής πώλησης. Η Μητρική στον Ελλαδικό χώρο 37 και η θυγατρική 2 στη Κύπρο. Από τις εκμεταλλεύσεις της Μητρικής, 16 ευρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αττικής και 21 στην επαρχία, εκ των οποίων οι 15 είναι ιδιόκτητες. Επίσης διαθέτει 3 υπερσύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους ιδιοκτησίας της στον Αυλώνα Αττικής και στα Οινόφυτα Βοιωτίας και 2 μισθωμένους. Από τις εκμεταλλεύσεις της θυγατρικής, τα 2 καταστήματα και 1 αποθήκη είναι ιδιόκτητα. Καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία ενός καταστήματος είναι η τοποθεσία του, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του. Το κάθε κατάστημα διαθέτει χώρους κατά μέσο όρο άνω των τ.μ. για την έκθεση των προϊόντων και χώρο αποθηκών. Ο εσωτερικός διάκοσμος είναι απλός και δίνεται έμφαση στη λειτουργικότητα του χώρου. Στη θετική πορεία της Εταιρείας έχουν συμβάλει καθοριστικά τα νέα καταστήματα, τα οποία και προσδίδουν νέα δυναμική. Και σ αυτό τον τομέα η Διοίκηση της Εταιρείας έχει κάνει άριστες επιλογές. Αξίζει να σημειωθεί ότι: Στατιστικά ο χρόνος πλήρους ωρίμανσης ενός νέου καταστήματος υπολογίζεται στα τρία έως πέντε έτη για την Αττική και πέντε έως επτά χρόνια για την Επαρχία. Η ζήτηση για τα προϊόντα της Εταιρείας παρουσιάζει εποχικότητα. Περίπου το 28% των πωλήσεων λιανικής της Εταιρείας πραγματοποιείται κατά τον μήνα Δεκέμβριο (γιορτές Χριστουγέννων), ενώ εποχιακές διακυμάνσεις παρατηρούνται και κατά τους μήνες Απρίλιο (Πάσχα περίπου 10%) και Σεπτέμβριο (σχολική περίοδος περίπου 10%). 17

19 Επίσης η θυγατρική «JUMBO TRADING LTD», προγραμματίζει την δημιουργία ενός ακόμα υπερσύγχρονου καταστήματος και συγκεκριμένα στη Λάρνακα Κύπρου, συνολικής επιφάνειας τ.μ. περίπου (3ο κατάστημα στην Κύπρο). Οι προσπάθειες και το ενδιαφέρον της διοίκησης της Εταιρείας για την επέκταση του δικτύου της Εταιρείας σε χώρες της Βαλκανικής επιτεύχθηκαν αυτή την χρήση. Στη Βουλγαρία αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του το πρώτου υπερκαταστήματος στη Σόφια ( τ.μ). Από τις αρχές Αυγούστου 2006, ιδρύθηκε η νέα θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «Jumbo EC.R» με έδρα στο Βουκουρέστι Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το δίκτυο των χώρων πώλησης του Ομίλου κατά χρονολογική σειρά έναρξης ως και η τοποθεσία δραστηριότητας αυτών. Τοποθεσίες Ημερ. Έναρξης Τοποθεσίες Ημερ. έναρξης Μητρικής Λεκανοπέδιο Αττικής Επαρχία 01. Ταύρος 11/ Πυλαία Θες/νίκης ** 04/ Χολαργός 04/ Πάτρα 11/ Πειραιάς 10/ Σείριος 12/ Παγκράτι * 07/ Ηράκλειο Κρήτης * 12/ Νίκαια * 10/ Καλαμάτα 08/ Βάρη * 11/ Ν.Ευκαρπία Θεσ/κης * 12/ Κολωνός 08/ Λιμάνι Θες/νίκης * 07/ Παιανία 10/ Αγρίνιο 03/ Βριλήσσια 10/ Λάρισα * 05/ Άνοιξη Αττικής * 08/ Ιωάννινα * 08/ Ίλιον 12/ Καβάλα * 11/ Μαρούσι 12/ Ρόδος * 12/ Αγία Παρασκευή 03/ Χαλκίδα 08/ Άλιμος 04/ Χανιά * 12/ Ν. Ιωνία 11/ Κόρινθος 08/ Λιμάνι Πειραιά* 03/ Καρδίτσα * 11/ Βόλος 12/ Κέρκυρα * 07/ Πάτρα Νο 2 07/ Αλεξανδρούπολη 12/2005 Θυγατρικής (Κύπρος) 21. Λαμία 07/ Λεμεσός* 12/ Λευκωσία* 12/2002 * Ιδιόκτητα ** Χρηματοδοτική Μίσθωση Παράλληλα, η Εταιρεία στελεχώνει τις πωλήσεις της και τα τμήματα των αποθηκών της με άτομα έμπειρα που γνωρίζουν την αγορά. Το δίκτυο των καταστημάτων και των αποθηκών είναι συνδεδεμένο Οn Line/Real Time, εξασφαλίζοντας έτσι τις απαραίτητες προδιαγραφές, για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων της τα οποία αποτελούνται πάνω από ενεργούς κωδικούς. Ταυτόχρονα, η διοίκηση της Εταιρείας ευρισκόμενη σε συνεχή αναζήτηση ευκαιριών για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων σε στρατηγικά σημεία της Αττικής αλλά και της Επαρχίας, προκειμένου να δημιουργήσει νέες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης εντός της προσεχούς διετίας, προέβη στην αγορά ενός οικοπέδου στο Μαρούσι Αττικής, στο Ρέντη καθώς και στην αγορά αγροτεμαχίων στην Πρέβεζα. Αποθηκευτικοί χώροι Η Εταιρεία πλην των χώρων πώλησης, δίδοντας ιδιαίτερο βάρος στην άρτια οργάνωση και λειτουργία κατάλληλης υποδομής με τη δημιουργία υπερσύγχρονων αποθηκευτικών χώρων, ώστε να εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτό τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία της προμήθειας, 18

20 εφοδιασμού και διακίνησης των εμπορευμάτων στα καταστήματά της, προέβη στην επέκταση των υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα κατά τ.μ. 2.3 Πελάτες Μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της αποτελεί και η χονδρική εμπορία παιχνιδιών σε τρίτους ως αποκλειστικός εισαγωγέας προμηθευτής ξένων εταιρειών παραγωγής παιχνιδιών και συναφών ειδών, που δεν διαθέτουν αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις χονδρικής προς τρίτους πραγματοποιούνται σε διάφορους πελάτες χονδρικής, κανείς από τους οποίους δεν απορροφά πάνω από το 5% των πωλήσεων αυτών. Όμως, με τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου λιανικής της Εταιρείας οι πωλήσεις χονδρικής παρουσιάζουν κάμψη, φαινόμενο που διαφαίνεται και από την πορεία των εργασιών, με εξαίρεση το 2004 λόγω της διάθεσης και χονδρικώς των Ολυμπιακών προϊόντων. 2.4 Προμηθευτές Η JUMBO προμηθεύεται τα προϊόντα της απευθείας από το εξωτερικό ως αποκλειστικός εισαγωγέας προμηθευτής ξένων εταιρειών παραγωγής παιχνιδιών και συναφών ειδών, που δεν διαθέτουν αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και από περίπου 180 προμηθευτές από τον Ελλαδικό χώρο. Κανένας από τους προμηθευτές του Ελλαδικού χώρου δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από 6% των συνολικών Πωλήσεων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σχέση δεσπόζουσας εξάρτησης από την συνεργασία αυτή όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. Κατάταξη Προμηθευτών % επί των πωλήσεων Mattel 5,72 % 2. Hasbro Eλλάς ΑΒΕΕ 1,99 % 3. AS Εμπορ-Βιοτ. Εταιρεία 1,61 % 4. Σκαρμούτσος 1,35 % 5.Τζιόσι Πρετζιόζι Eλλάς αε 1,18 % 6. Nortec 1,08 % 7.Μωρίς Γκατένιο ΑΕΒΕ 1,06 % 8. Playmobil Hellas AE 0,75 % Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία κατά τη χρήση 2006/2007 εισήγαγε απευθείας ποσοστό περίπου 67% των συνολικών προμηθειών της. Η πρακτική των απευθείας εισαγωγών αναπτύχθηκε σημαντικά κατά τα τελευταία έτη και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον, καθώς έχει αποδειχθεί απόλυτα επιτυχής. 2.5 Σημαντικές Συμβάσεις Η Εταιρεία JUMBO και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου, δεν έχουν συνάψει συμβάσεις βάσει των οποίων έχουν αναληφθεί οποιεσδήποτε σημαντικές υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις για τον Όμιλο, πέρα από τις συμβάσεις πού συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες νομίμως συντάσσονται, υπογράφονται από αμφότερα τα μέρη και κατατίθενται ανά περίπτωση στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι οι παρακάτω συμβάσεις έχουν συναφθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς και τα ποσά που αναφέρονται σε αυτές καταβάλλονται κανονικά. Παρακάτω παρατίθενται επιγραμματικά οι σημαντικότερες συμβάσεις σε εξέλιξη μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου καθώς και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία και οι κυριότεροι όροι αυτών: 19

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 8 Ν. 3556/2007.

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Απλές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m²

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m² 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων Μέσοςόροςεργαζομένωνγιατο2010: 2.808μόνιμο προσωπικό και 579 έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο.

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο. 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων με 45 καταστήματα στην Ελλάδα, 3 στην Κύπρο και 6 στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόνι 5, T.K.122 42, Αθήνα. Τηλ.: 210 3497 500, Fax: 210 428501 e-mail: agrospir@spirou.gr

Μαρκόνι 5, T.K.122 42, Αθήνα. Τηλ.: 210 3497 500, Fax: 210 428501 e-mail: agrospir@spirou.gr Μαρκόνι 5, T.K.122 42, Αθήνα. Τηλ.: 210 3497 500, Fax: 210 428501 e-mail: agrospir@spirou.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πλήρες όνομα Έδρα Ημερομηνία Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα