BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε."

Transcript

1 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 30/06/2006 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2006 έως 30/06/2006 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 23 η Αυγούστου BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/34 Α.Φ.Μ , ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Λεωφ. Κ. Καραμανλή 157 Βούλα 16673

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 3 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Περιόδου Ομίλου 4 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Περιόδου Εταιρίας 5 Ισολογισμός 6 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (περίοδος 1/1-30/06/06) 7 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (περίοδος 1/1-30/06/05) 8 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 9 Επισκόπηση Α εξαμήνου Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος Ενοποίηση Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών Διεταιρικές συναλλαγές Συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων Ανάλυση Κόστους Πωληθέντων Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Ανάλυση Διοικητικών Εξόδων Ανάλυση Εξόδων Διάθεσης Αποσβέσεις Ανακατάταξη κονδυλίων Συγκριτικά στοιχεία Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Κέρδη/(ζημίες) από πωλήσεις πλοίων Φόροι Εισοδήματος Ενσώματα Πάγια Άυλα Πάγια Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών Απαιτήσεις από φόρους - τέλη Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση Ταμιακά Διαθέσιμα και Ταμιακά Ισοδύναμα Έξοδα επόμενων χρήσεων Μετοχικό Κεφάλαιο - Αποθεματικά Ενυπόθηκα Δάνεια Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 30 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1/1/06 έως 30/6/06 1

3 5.26. Προβλέψεις παροχών προσωπικού Λοιπές προβλέψεις Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Προμηθευτές Λοιποί πιστωτές Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις Φόροι τέλη πληρωτέα Έξοδα χρήσης δουλευμένα Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 32 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1/1/06 έως 30/6/06 2

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρία»), καθώς και τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Δική μας ευθύνη είναι η έκδοση έκθεσης επί αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων με βάση την επισκόπησή μας. Η επισκόπησή μας αφορά την εξάμηνη περίοδο στο σύνολό της και δεν επεκτείνεται σε επισκόπηση των αυτοτελών οικονομικών στοιχείων των αποτελεσμάτων του β τριμήνου Η επισκόπηση μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελεγκτικής 2400 (Ελεγκτικό Έργο Επισκόπησης), όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέμενων στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεμάτων που θέσαμε στις οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρείας συνθέτουν το κύριο μέρος της εργασίας μας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς μικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαμόρφωση και διατύπωση ολοκληρωμένης γνώμης επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνιστά έκθεση ελέγχου. Βασιζόμενοι στην διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψη μας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ( ΔΛΠ 34). Αθήνα, 24 Αυγούστου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Άθως Στυλιανού ΑΜ ΣΟΕΛ Για την DRM Στυλιανού ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 104) Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως 84A, Χαλάνδρι Η DRM Στυλιανού ΑΕ είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Τηλ: Fax: H DRM Στυλιανού ΑΕ είναι ανεξάρτητο μέλος της RSM International, ενός διεθνούς οργανισμού ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων επιχειρήσεων Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1/1/06 έως 30/6/06 3

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Για την περίοδο που έληξε την 30/ και 2005 και για την τρίμηνη περίοδο 1/4-30/06 του 2006 και 2005 ΟΜΙΛΟΣ Σημείωση 1/1-30/06/06 1/1-30/06/05 1/4-30/6/06 1/4-30/6/05 Κύκλος εργασιών (5.1) Κόστος πωληθέντων (5.2) (42.428) (39.761) (23.412) (23.231) Μικτά κέρδη / (ζημίες) Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (5.3) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.4) (4.201) (3.770) (2.602) (2.348) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (5.5) (7.244) (7.391) (4.923) (5.548) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.7) Τόκοι και άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα (5.7) (4.025) (4.072) (2.098) (1.497) Συναλλαγματικές διαφορές (5.7) 233 (12) 27 (8) Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (3.209) (3.670) (1.744) (1.335) Κέρδη / (ζημίες) από πωλήσεις πλοίων (5.8) (54) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων Φόροι (5.9) (155) (216) (141) (216) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ) 0,06 0,01 0,08 0,05 Οι σημειώσεις από τη σελίδα 14 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1/1/06 έως 30/6/06 4

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Για την περίοδο που έληξε την 30/ και 2005 και για την τρίμηνη περίοδο 1/4-30/06 του 2006 και 2005 ΕΤΑΙΡΙΑ Σημείωση 1/1-30/06/06 1/1-30/06/05 1/4-30/6/06 1/4-30/6/05 Κύκλος εργασιών (5.1) Κόστος πωληθέντων (5.2) (11.468) (11.416) (6.063) (7.108) Μικτά κέρδη / (ζημίες) Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (5.3) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (5.4) (1.994) (1.723) (1.273) (1.088) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (5.5) (1.353) (1.731) (809) (1.306) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (1.943) (1.330) (122) (191) Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων (5.7) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (5.7) Τόκοι και άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα (5.7) (464) (737) (255) (286) Συναλλαγματικές διαφορές (5.7) 230 (36) 26 (32) Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (466) (194) Κέρδη / (ζημίες) από πωλήσεις πλοίων (5.8) (54) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.796) (385) Φόροι (5.9) (59) (6) (53) (6) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (1.802) (391) Κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας (1.802) (391) Δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ) 0,06 (0,02) 0,07 (0,00) Οι σημειώσεις από τη σελίδα 14 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1/1/06 έως 30/6/06 5

7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 30ης Ιουνίου 2006 και της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/ /12/ /06/ /12/2005 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματα πάγια (5.10) Άϋλα πάγια (5.11) Επενδύσεις σε θυγατρικές-συγγενείς εταιρίες (5.12) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (5.13) Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα (5.14) Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών (5.15) Απαιτήσεις από φόρους-τέλη (5.16) Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (5.17) Λοιπές απαιτήσεις (5.18) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση (5.19) Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα (5.20) Έξοδα επόμενων χρήσεων (5.21) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή Θέση Μετοχικό κεφάλαιο (5.22) Αποθεματικά (5.22) Κέρδη/(ζημίες) εις νέο (5.22) Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ενυπόθηκα δάνεια (5.23) Χρηματοδοτικές μισθώσεις (5.24) Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (5.25) Προβλέψεις παροχών προσωπικού (5.26) Λοιπές προβλέψεις (5.27) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (5.28) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές (5.29) Υποχρεώσεις πρός συνδεδεμένες επιχειρήσεις (5.30) Φόροι-τέλη πληρωτέα (5.31) Έξοδα χρήσης δουλευμένα (5.32) Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων Οι σημειώσεις από τη σελίδα 14 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1/1/06 έως 30/6/06 6

8 ΟΜΙΛΟΣ Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Για την περίοδο 1/1-30/06/06 Απομείωση Συμμετοχών & χρεογράφων Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) σε νέο Αποθεματικά προσαρμογής στα Δ.Λ.Π. Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου (5.457) (3.463) Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/06/2006 Καθαρά Αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-30/06/ Μερίσματα (7.350) (7.350) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 30η Ιουνίου (5.457) (3.463) ΕΤΑΙΡΙΑ Απομείωση Συμμετοχών & χρεογράφων Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) σε νέο Αποθεματικά προσαρμογής στα Δ.Λ.Π. Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου (5.682) (4.349) Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/06/2006 Καθαρά Αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-30/06/ Μερίσματα (7.350) (7.350) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 30η Ιουνίου (5.682) (4.349)

9 ΟΜΙΛΟΣ Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Για την περίοδο 1/1-30/06/2005 Απομείωση Συμμετοχών & χρεογράφων Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) σε νέο Αποθεματικά προσαρμογής στα Δ.Λ.Π. Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου (4.893) Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/06/2005 Καθαρά Αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-30/06/ Μερίσματα (6.300) (6.300) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 30η Ιουνίου (4.893) ΕΤΑΙΡΙΑ Απομείωση Συμμετοχών & χρεογράφων Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) σε νέο Αποθεματικά προσαρμογής στα Δ.Λ.Π. Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπα την 1η Ιανουαρίου (4.349) Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/06/2005 Καθαρά Αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-30/06/2005 (1.802) (1.802) Μερίσματα (6.300) (6.300) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων την 30η Ιουνίου (4.349) (7.975)

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για την περίοδο 1/1/-30/ και 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-30/6/2006 1/1-30/06/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/06/2005 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.796) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Αποτελέσματα (κέρδη) / ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας (1.678) 186 (8.953) 186 Προβλέψεις (19) 311 Συναλλαγματικές διαφορές (233) 12 (230) 36 Τόκοι και άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογιαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (31.316) (10.808) (27.258) Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (155) (293) (73) (80) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) Μείον : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (3.559) (9.175) (82) (8.336) Καταβλημένοι φόροι (271) (284) (115) (222) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.931) (6.985) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (590) (1.166) (278) (278) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (752) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (8.469) ( ) (2.219) ( ) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (203) (58) (138) (16) Μερίσματα πληρωθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (8.672) (7.662) (2.357) ( ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (3.536) (13.345) (7.759) Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Η παραπάνω Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο. Η ανάλυση των Ταμιακών διαθεσίμων παρουσιάζεται στην παράγραφο Οι σημειώσεις από τη σελίδα 14 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 9

11 ΟΜΙΛΟΣ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Το Α Εξάμηνο του 2006 ο Όμιλος Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε., επέτυχε να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 62,30 εκατ. Ευρώ έναντι 55,32 εκατ. Ευρώ το Α Εξάμηνο του 2005 παρουσιάζοντας αύξηση 12,6%. Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 14,79 εκατ. Ευρώ από 11,14 εκατ. Ευρώ (αύξηση 32,8%) ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους και Δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 6,24 εκατ. Ευρώ σημαντικά αυξημένα από τα κέρδη ύψους 1,15 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (αύξηση 442,8%). Στην αύξηση του κύκλου εργασιών συνέβαλε η σημαντική βελτίωση των πληροτήτων στις γραμμές των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων όπου εκτελώντας κατά 19,1% λιγότερα δρομολόγια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το μεταφορικό έργο αυξήθηκε σημαντικά τόσο στους επιβάτες και τα ΙΧ οχήματα όσο και στα φορτηγά αυτοκίνητα. Επίσης στην αύξηση του κύκλου εργασιών συνέβαλε και η αύξηση του μεταφορικού έργου στα φορτηγά αυτοκίνητα που επιτεύχθηκε στη γραμμή Ελλάδας Ιταλίας. Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (EBITDA) αυξήθηκε σημαντικά παρά την αλματώδη αύξηση της τιμής των καυσίμων. Τα έξοδα του Ομίλου για καύσιμα και λιπαντικά αυξήθηκαν κατά 41,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρόλο που εκτελέστηκαν σημαντικά λιγότερα δρομολόγια. Οι λόγοι που συντέλεσαν στην βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) είναι: - Η σημαντική αύξηση των εσόδων. - Η δρομολόγηση των πλοίων σε γραμμές όπου επιτυγχάνεται πλήρης εκμετάλλευσή τους καθ όλη τη διάρκεια του έτους. - Η μείωση των υπολοίπων λειτουργικών δαπανών των πλοίων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. - Η διατήρηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης στα ίδια περίπου με τα περυσινά επίπεδα. Στη σημαντική βελτίωση των Κερδών μετά από φόρους συντέλεσαν η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων μετά την επιτυχή αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων τον Ιούνιο του 2005 καθώς και το κέρδος ύψους Ευρώ 1 εκατ. περίπου από την πώληση του επιβατηγού καταμαράν Seajet 2 που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του Σε ότι αφορά τα στοιχεία του Ισολογισμού και των Ταμειακών Ροών πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος διατήρησε υψηλά ταμιακά διαθέσιμα παρά το γεγονός ότι αποπλήρωσε το σύνολο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους Ευρώ 2,2 εκατ. καθώς και το επιβληθέν πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ύψους Ευρώ 2,1 εκατ., χρησιμοποιώντας ίδια ταμιακά διαθέσιμα. Τα ανωτέρω γεγονότα, σε συνδυασμό με την σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων και το γεγονός ότι το Α εξάμηνο κάθε έτους δεν περιλαμβάνει την καλοκαιρινή περίοδο που είναι η εποχή με την υψηλότερη κίνηση και έσοδα, αποδεικνύουν ότι ο Όμιλος επέτυχε εξαιρετική απόδοση χάρη στη σωστή διαχείριση των στοιχείων του Ενεργητικού του. 10

12 Εξελίξεις στον κλάδο Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο κατά τη διάρκεια του Α Εξαμήνου του 2006 ήταν: - Η αλματώδης αύξηση της μέσης τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων κατά τη διάρκεια του Α Εξαμήνου που ανήλθε σε 49,2% για το καύσιμο τύπου μαζούτ (380 Cst) στο λιμάνι του Πειραιά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Η αρνητική αυτή εξέλιξη επηρέασε όλες τις εταιρίες του κλάδου. - Η πρόσφατη (Μάιος 2006) απελευθέρωση του κρατικού ναυλολογίου στην πλειονότητα των γραμμών της Ακτοπλοΐας. Η απόφαση αυτή της Πολιτείας αποτελεί ένα βήμα προς την εναρμόνιση του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου περί ενδομεταφορών με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 3577/92, αν και απομένουν πολλά θέματα ακόμα να διευθετηθούν ώστε να επέλθει πλήρης ελευθερία στην εκμετάλλευση των πλοίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Συνέπεια αυτής της απόφασης είναι ότι οι εταιρίες του κλάδου είναι ελεύθερες πλέον να εφαρμόσουν μια ευέλικτη εμπορική πολιτική που θα βασίζεται στους κανόνες της ζήτησης και της προσφοράς με σκοπό να προσελκύσουν μεγαλύτερη πελατεία. - Η πρόσφατη (Ιούλιος 2006) κατάργηση του ορίου ηλικίας για την δραστηριοποίηση των πλοίων στις γραμμές της Ακτοπλοΐας εφόσον πληρούν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την εναρμόνιση του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου περί ενδομεταφορών με τους κανόνες της παγκόσμιας ναυτιλίας. Συνέπεια αυτής της απόφασης είναι ότι όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον πληρούν όλους τους εν ισχύ κανονισμούς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τότε μπορούν να ταξιδεύουν όσο είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Εξελίξεις στον Όμιλο Πέρα των ανωτέρω εξελίξεων που χαρακτήρισαν τον κλάδο μας στην τρέχουσα περίοδο, τα σημαντικότερα γεγονότα για τον Όμιλο μας ήταν: Τον Φεβρουάριο του 2006, ο Όμιλος μας βραβεύτηκε στον νεοσύστατο θεσμό των Superbrands, ως μια από τις κορυφαίες επώνυμες μάρκες της Ελληνικής αγοράς στην κατηγορία Τουριστικές Υπηρεσίες. Αυτή η βράβευση αποτελεί σημαντική διάκριση για τον Όμιλο μας διότι αποδεικνύει την αναγνώριση που έχει κερδίσει η Blue Star Ferries με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών που προσφέρει. Τον Μάρτιο του 2006 η μητρική εταιρία του Ομίλου, Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε., προέβη στην πώληση του επιβατηγού καταμαράν Seajet 2. Το συνολικό τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 2,95 εκατ. ενώ το κέρδος από την πώληση ανήλθε σε 1 εκατ. περίπου. Μέρος του τιμήματος καταβλήθηκε με την παράδοση του πλοίου ενώ το υπόλοιπο εξοφλήθηκε εντός του Β Τριμήνου

13 Τον Μάιο του 2006, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,07 ανά μετοχή. Η καταβολή του μερίσματος άρχισε στις 10 Ιουλίου Επίσης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, χωρίς καμία αλλαγή στην σύνθεσή του. Τον Μάιο του 2006, κοινοποιήθηκε στην Εταιρία η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο δεν έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της Εταιρίας μας κατά της απόφασης του Ευρωπαϊκού Πρωτοδικείου της 11/12/2003 σε σχέση με την από 9/12/1998 επιβολή προστίμου ύψους 1,5 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το ανωτέρω ποσό πλέον αναλογούντων τόκων (συνολικά ) καταβλήθηκε εντός του Μαίου Η Εταιρία μας είχε προβεί σε πρόβλεψη εξόδων, για το σύνολο του ποσού, σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις και ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση στα αποτελέσματα χρήσης Τον Ιούλιο του 2006, η μητρική Εταιρία του Ομίλου Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. προέβη στην αγορά, μέσω πλειστηριασμού, του συνόλου του ενεργητικού της Δωδεκανησιακής Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρίας και συγκεκριμένα απέκτησε τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία Διαγόρας, Πάτμος και Ρόδος καθώς και διάφορες οριζόντιες ιδιοκτησίες στην πόλη της Ρόδου. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 19,9 εκατ. Το πλοίο Διαγόρας, μετά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών επισκευής του, δρομολογήθηκε από τις 12 Αυγούστου στα Δωδεκάνησα, όπου πλέον ο Όμιλός μας προσφέρει καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά προς τα Δωδεκάνησα με τα πλοία Blue Star 2 και Διαγόρας. Εντός του Β Τριμήνου 2006 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για όλες τις εταιρίες του Ομίλου μέχρι και την χρήση Από τον έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού Ευρώ ,55. Ο Όμιλος είχε σχηματίσει πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων (20 χρήσεις) ποσού Ευρώ και ως εκ τούτου ο Όμιλος επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης του Β Τριμήνου 2006 με τη διαφορά ύψους Ευρώ ,55. Τέλος, τον Αύγουστο του 2006, η Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. εξέδωσε ένα νέο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους Ευρώ 10 εκατ. Το ομολογιακό δάνειο εξαγοράστηκε εξ ολοκλήρου από την Citibank International Plc. Το ποσό της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση μέρους των ιδίων κεφαλαίων που διατέθηκαν για την αγορά του Ε/Γ Ο/Γ Διαγόρας. Το ομολογιακό δάνειο είναι πληρωτέο σε δόσεις εντός οκτώ ετών και το επιτόκιο του καθορίστηκε σε Euribor πλέον περιθωρίου 1,25%. Μεταφορικό έργο και ανάλυση αγορών Το συνολικό μεταφορικό έργο του Ομίλου για το Α Εξάμηνο ανήλθε σε επιβάτες, ΙΧ οχήματα και φορτηγά αυτοκίνητα. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο το μεταφορικό έργο αυξήθηκε κατά 4,4% στους επιβάτες, 9,9% στα ΙΧ οχήματα και κατά 19,3% στα φορτηγά αυτοκίνητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω αυξήσεις επετεύχθησαν παρά το γεγονός ότι τα πλοία του Ομίλου εκτέλεσαν 14,8% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το Α Εξάμηνο του Αναλυτικά, στις γραμμές της Ακτοπλοΐας μεταφέρθηκαν επιβάτες έναντι πέρυσι (αύξηση 4,6%), ΙΧ οχήματα έναντι πέρυσι (αύξηση 11,3%) και φορτηγά αυτοκίνητα έναντι (αύξηση 16,6%) εκτελώντας 12

14 19,1% λιγότερα δρομολόγια λόγω της πώλησης του Seajet 2 και της μεταδρομολόγησης του πλοίου Blue Star 1 στις γραμμές Ελλάδας Ιταλίας. Στις γραμμές Ελλάδας Ιταλίας, όπου ο Όμιλος φέτος είχε παρουσία με δύο πλοία το μεγαλύτερο διάστημα του Α Εξαμήνου, το μεταφορικό έργο ανήλθε σε επιβάτες από επιβάτες (αύξηση 0,8%), ΙΧ οχήματα από ΙΧ οχήματα (μείωση 10,1%) και φορτηγά αυτοκίνητα από φορτηγά αυτοκίνητα (αύξηση 26,0%) την αντίστοιχη περίοδο του Τα μερίδια αγοράς που κατέκτησε ο Όμιλος στις γραμμές Ελλάδας Ιταλίας ανήλθαν σε 12,4% στους επιβάτες (αύξηση μεριδίου αγοράς 1,6%), 6,1% στα ΙΧ οχήματα (μείωση μεριδίου αγοράς 7,6%) και 9,8% στα φορτηγά αυτοκίνητα (αύξηση μεριδίου αγοράς 27,3%). Τα μερίδια αγοράς υπολογίζονται από τα στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών αρχών Πατρών και Ηγουμενίτσας. Προοπτικές για την τρέχουσα χρήση Σε συνέχεια των θετικών εξελίξεων που παρουσιάστηκαν προηγούμενα, τόσο σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων και μεταφορικού έργου, όσο και σε επίπεδο εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο και ειδικά στην μερική απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας, και έχοντας ήδη διανύσει μέρος της καλοκαιρινής περιόδου, η Διοίκηση του Ομίλου κρίνοντας από τις υψηλές πληρότητες των πλοίων, καθώς και από την έγκαιρη δρομολόγηση του πλοίου Διαγόρας στις γραμμές των Δωδεκανήσων κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου, προσβλέπει σε περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης σε σύγκριση με τη χρήση Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι η Διοίκηση του Ομίλου συνεχώς εξετάζει τις εξελίξεις της Ακτοπλοϊκής αγοράς και μελετά την ανάπτυξη νέων γραμμών, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψουν, μέσω αγοράς ή ναυπήγησης σύγχρονων συμβατικών πλοίων υψηλών προδιαγραφών. Βούλα, 21 Αυγούστου

15 Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 1. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι αμιγώς ναυτιλιακή εταιρία. Η έδρα της εταιρίας και του Ομίλου είναι στο Δήμο Βούλας, Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 157, Τ.Κ Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στη λήξη της περιόδου είναι 176 άτομα για τη μητρική εταιρία και 627 άτομα για τον Όμιλο. Οι Μετοχές της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό BSTAR. Ο αντίστοιχος κωδικός που χρησιμοποιεί το Bloomberg είναι STRIK GA ενώ του Reuters είναι STR.AT. Το σύνολο των κοινών ανώνυμων μετοχών καθώς και ο μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών της εταιρίας την 30/06/2006 είναι Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. την 30/06/2006 ανερχόταν στο ποσό Ευρώ 303 εκατ. περίπου. Ο Όμιλος BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ενοποιείται στις Οικονομικές Καταστάσεις της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία κατέχει το 48,795% των μετοχών της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και του Ομίλου, της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2006, εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 23 Αυγούστου Τυχόν διαφορές μονάδων στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο για την περίοδο 1/1-30/06/2006 είναι ίδιες με αυτές που εφάρμοσε ο Όμιλος κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2005. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις διερμηνείες που συντάχθηκαν από τη μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα προβλεπόμενα από το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». Επίσης οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές του ιστορικού κόστους, της συνέχισης της λειτουργίας του Ομίλου, της αυτοτέλειας των χρήσεων, της ομοιομορφίας της παρουσίασης και της σημαντικότητας των στοιχείων. 14

16 Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις γνώσεις και τις πληροφορίες που είχε η Διοίκηση του Ομίλου μέχρι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30/06/ Ενοποίηση Οι παρακάτω κατά 100% θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται με τη μέθοδο πλήρους ενοποίησης. Τελική Χώρα Ποσοστό Κόστος Απομείωση Επωνυμία Αξία Εγκατάστασης Συμμετοχής BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε ΕΛΛΑΔΑ 100% BLUE STAR FERRIES SA 1 1 ΛΙΒΕΡΙΑ 100% STRINTZIS LINES SHIPPING LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% WATERFRONT NAVIGATION COMPANY 1 1 ΛΙΒΕΡΙΑ 100% THELMO MARINE SA 1 1 ΛΙΒΕΡΙΑ 100% BLUE ISLAND SHIPPING INC. 1 1 ΠΑΝΑΜΑΣ 100% Σύνολο Επίσης στον Όμιλο ενοποιείται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης και η υπό ενιαία διεύθυνση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES. Οι εταιρίες STRINTZIS LINES SHIPPING LTD, WATERFRONT NAVIGATION COMPANY, THELMO MARINE SA και BLUE ISLAND SHIPPING INC είναι σε αδράνεια. 4. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων μερών 4.1. Διεταιρικές συναλλαγές Κατά την περίοδο 1/1-30/06/06 η Εταιρία δεν παρουσίασε συναλλαγή με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 εκ της οποίας να απορρέει εμπορικό έσοδο. Επίσης η εταιρία δεν παρουσίασε κεφαλαιουχικές συναλλαγές με τις εταιρίες του Ομίλου της καθώς και με την μητρική της εταιρία ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία κατέχει το 48,795 % της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και των άλλων εταιριών του Ομίλου σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης των ναυτιλιακών εταιριών και δεν αποτελούν συναλλαγές από τις οποίες να απορρέει εμπορικό έσοδο. Τα εν λόγω διεταιρικά υπόλοιπα στις 30/06/06 μεταξύ της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και των εταιριών του Ομίλου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 15

17 Διεταιρικά υπόλοιπα Ομίλου BLUE STAR THELMO WATERFRONT BLUE STAR STRINTZIS LINES ΕΤΑΙΡΙΑ MARINE S.A. NAVIGATION CO FERRIES S.A. SHIPPING LTD ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε THELMO MARINE S.A. 8 WATERFRONT NAVIGATION CO STRINTZIS LINES SHIPPING LTD BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε BLUE STAR FERRIES S.A ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES BLUE ISLAND SHIPPING INC ΣΥΝΟΛΟ BLUE STAR ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES BLUE ISLAND ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. SHIPPING INC. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε THELMO MARINE S.A. 68 WATERFRONT NAVIGATION CO 1 STRINTZIS LINES SHIPPING LTD BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε BLUE STAR FERRIES S.A ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES BLUE ISLAND SHIPPING INC. 440 ΣΥΝΟΛΟ Συμφωνία διεταιρικών υπολοίπων Σύνολα χρεώσεων : Σύνολα πιστώσεων : Υπόλοιπο 0

18 4.2. Συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών Ισχύει ότι είχε αναφερθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/05. Το ενοίκιο που έχει πληρώσει ο Όμιλος στις εταιρίες ODYSSEY MARITIME INC. και PELLUCID TRADE INC., συμφερόντων οικογένειας Περικλή Παναγόπουλου, ανέρχεται στο ποσό των 49 χιλ. περίπου Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κόστος στελεχών : ,22 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικά μέλη : Μη εκτελεστικά μέλη: Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων 5.1. Ανάλυση εσόδων και παρουσίαση Γεωγραφικών τομέων Ο Όμιλος, έχει επιλέξει η πληροφόρηση κατά τομέα να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον γεωγραφικό τομέα. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις Ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές και στις γραμμές της Αδριατικής. Τα πλοία του Ομίλου εξυπηρετούν τους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα, που αποτελούν ουσιαστικά την τουριστική κίνηση, καθώς και τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούν την εμπορευματική κίνηση. Η τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη για τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Αντίθετα, η εμπορευματική κίνηση εμφανίζεται κατανεμημένη καθ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα. Τα αποτελέσματα και τα λοιπά στοιχεία πληροφόρησης κατά τομέα για την περίοδο 1/1 30/ και 2005 έχουν ως εξής: 17

19 ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 Γεωγραφικός Τομέας Eλληνική Αδριατική Eλληνική Αδριατική Σύνολο Ακτοπλοϊα Θάλασσα Ακτοπλοϊα Θάλασσα Σύνολο Έσοδα από ναύλους Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων Σύνολο κύκλου εργασιών Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (2.113) (1.096) (3.209) (2.340) (1.330) (3.670) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (430) Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων (3.578) (1.617) Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (3.637) (1.803) Αξίες πλοίων αρχής περιόδου Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο Πωλήσεις πλοίων (1.815) (1.815) Αποσβέσεις πλοίων περιόδου (3.871) (1.976) (5.847) (3.686) (2.137) (5.823) Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/ Ενυπόθηκα δάνεια ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 Γεωγραφικός Τομέας Eλληνική Αδριατική Eλληνική Αδριατική Σύνολο Ακτοπλοϊα Θάλασσα Ακτοπλοϊα Θάλασσα Σύνολο Έσοδα από ναύλους Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων Σύνολο κύκλου εργασιών Xρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (116) (350) (466) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (648) 2 (646) (209) 120 (89) Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων (639) (1.157) (1.796) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (641) (1.161) (1.802) Αξίες πλοίων αρχής περιόδου Προσθήκες στην αξία πλοίων στη τρέχουσα περίοδο Πωλήσεις πλοίων (1.815) (1.815) Αποσβέσεις πλοίων περιόδου (355) (681) (1.036) (354) (681) (1.035) Αναπόσβεστο υπόλοιπο πλοίων τη 30/ Ενυπόθηκα δάνεια 18

20 Δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των τομέων. Σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται οι αξίες των πλοίων που δραστηριοποιούνται σε κάθε γεωγραφικό τομέα. Σαν ενυπόθηκα δάνεια παρουσιάζονται τα δάνεια που έχει λάβει ο Όμιλος για την αγορά-κατασκευή των πλοίων. Το σύνολο του Κύκλου Εργασιών των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου της περιόδου 1/1-30/06/2006 ανήκει στις κατηγορίες Οικονομικών δραστηριοτήτων: (ΣΤΑΚΟΔ 03) "Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές" (ΣΤΑΚΟΔ 03) "Εστιατόρια επί των πλοίων" (ΣΤΑΚΟΔ 03) "Μπαρς επί των πλοίων" (ΣΤΑΚΟΔ 03) "Τυχερά παιχνίδια επί των πλοίων" 445 (ΣΤΑΚΟΔ 03) "Καταστήματα γενικών πωλήσεων επί των πλοίων" 461 Σύνολο Ανάλυση Κόστους Πωληθέντων Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων ανά κατηγορία εξόδου όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την 30/ και ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 Κόστος πληρώματος Καύσιμα-Λιπαντικά Ασφάλιστρα Επισκευές-Συντηρήσεις & Ανταλλακτικά Έξοδα Λιμένων Κόστος πωληθέντων αγαθών επί των πλοίων Αποσβέσεις πλοίων Σύνολο Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Τα «Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης» ποσού 149 χιλ. αφορούν κατά κύριο λόγο εισπράξεις από ασφαλιστές πλοίων Ανάλυση Διοικητικών Εξόδων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 Κόστος προσωπικού Ενοίκια-Κοινόχρηστα Έξοδα Τηλεπικοινωνιών Έντυπα-Γραφική Υλη Επισκευές-συντηρήσεις γραφείου Έξοδα και αμοιβές τρίτων Λοιπά Αποσβέσεις Γραφείου Σύνολο

21 5.5. Ανάλυση Εξόδων Διάθεσης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 Έξοδα Διαφήμισης Έξοδα Προώθησης πωλήσεων Προμήθειες πωλήσεων Λοιπά Σύνολο Αποσβέσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 Αποσβέσεις πλοίων Αποσβέσεις κόστους διοίκησης Σύνολο Ανακατάταξη κονδυλίων Συγκριτικά στοιχεία Ο Όμιλος παρουσίαζε πάγια τις αποσβέσεις σε ξεχωριστό κονδύλι των Αποτελεσμάτων χρήσεως στα πλαίσια της πληρέστερης και ευκρινέστερης απεικόνισης του EBITDA στις Οικονομικές Καταστάσεις. Από την ενδιάμεση αυτή περίοδο οι αποσβέσεις κατανέμονται στις λειτουργίες. Από αυτή την αλλαγή παρουσίασης δεν υπήρχε και δεν υπάρχει επίδραση ούτε στα αποτελέσματα χρήσεως ούτε στον ισολογισμό ούτε στα κέρδη ανά μετοχή, ούτε και στη καθαρή θέση των μετόχων της εταιρίας. Οι ανακατατάξεις των σχετικών κονδυλίων είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη (μείωση) των παρακάτω κονδυλίων ανά ενδιάμεση περίοδο. ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/3/2006 1/1-31/3/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005 Κόστος Πωληθέντων Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Αποσβέσεις (3.108) (3.121) (6.212) (6.104) (3.104) (2.983) ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-31/3/2006 1/1-31/3/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2005 1/4-30/6/2006 1/4-30/6/2005 Κόστος Πωληθέντων Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Αποσβέσεις (651) (616) (1.297) (1.241) (645) (625) 5.8. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα α) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Ο Όμιλος επένδυσε τα διαθέσιμα του σε προθεσμιακές καταθέσεις με μέσο επιτόκιο 2,5% καθαρό από φόρους. β) Τόκοι και άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα Αφορούν κατά κύριο λόγο τους τόκους των δανείων που έχει λάβει ο Όμιλος για την κατασκευή ή την αγορά πλοίων. 20

22 Ακολουθεί ανάλυση χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 Τόκοι μακροπροθέσμων τραπεζικών δανείων (2.940) (439) Τόκοι ομολογιακών δανείων (3.840) (778) (381) (201) Τόκοι βραχυπροθέσμων τραπεζικών δανείων (50) (44) Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (185) (304) (83) (53) Έσοδα απο τόκους κεφαλαίων Έσοδα συμμετοχών Συναλλαγματικές διαφορές 233 (12) 230 (36) Σύνολο (3.209) (3.670) (466) Στα Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα συμπεριλαμβάνεται έξοδο ποσού το οποίο αφορά το κόστος της σύμβασης hedging επιτοκίου, που έχει συνάψει ο Όμιλος Κέρδη/(ζημίες) από πωλήσεις πλοίων Αφορά την πώληση του πλοίου SEAJET 2 το Μάρτιο Το συμφωνηθέν τίμημα πώλησης ανήλθε σε Ευρώ Μέρος του τιμήματος της πώλησης καταβλήθηκε με την παράδοση του πλοίου ενώ το πιστωθέν μέρος του τιμήματος ύψους Ευρώ έπρεπε να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο του Ο Όμιλος κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο εισέπραξε το ποσό των Έτσι μετά την παραπάνω είσπραξη το υπόλοιπο της απαίτησης ανήλθε στο ποσό των Εντός του Ιουνίου ο Όμιλος συμφώνησε με τον αγοραστή να εισπράξει το ποσό των για πλήρη πρόωρη εξόφληση της απαίτησης. Τη διαφορά που προέκυψε από τον παραπάνω διακανονισμό ύψους ο Όμιλος τη καταχώρισε σε μείωση του κέρδους από την πώληση του πλοίου. Η πώληση του πλοίου εντάσσεται στο πλαίσιο της επικέντρωσης του Ομίλου στην εκμετάλλευση σύγχρονων συμβατικών επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων. 21

23 5.9. Φόροι Εισοδήματος Η φορολόγηση των κερδών του Ομίλου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι η παρακάτω ανάλυση δίνει μια καλύτερη απεικόνιση των φόρων. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2006 Φόρος διανομής κερδών Φόρος Ν. 27/ Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για τις ανέλεγκτες χρήσεις Διαφορές φορολογικού ελέγχου Σύνολο Εντός του 2006 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος μέχρι και τη χρήση 2005 για όλες τις εταιρίες του Ομίλου. Συγκεκριμένα προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ,55. Ο Όμιλος είχε σχηματίσει πρόβλεψη ποσού (20 χρήσεις) και ως εκ τούτου ο Όμιλος επιβάρυνε τα αποτελέσματα του Β τριμήνου 2006 με το ποσό των , Ενσώματα Πάγια Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 200 εκατ. περίπου για εξασφάλιση των ενυπόθηκων δανείων. Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων. Η ανάλυση των αποσβέσεων εμφανίζεται στην παράγραφο

24 5.10 Ενσώματα Πάγια Ενοποιημένα Στοιχεία Πλοία Οικόπεδα Κτίρια Ιδιόκτητα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Μεταφορικά μέσα Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές σε Αξία Κόστους κατά την Αγορές - Προσθήκες Πωλήσεις/αποσύρσεις (4.327) (4.327) Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα Αξία Κόστους κατά την Σωρευμένες Αποσβέσεις κατά την Αποσβέσεις περιόδου Πωλήσεις/αποσύρσεις (2.512) (2.512) Σύνολο μειώσεων κατά την Αναπόσβεση Αξία κατά την Σύνολο σε Αξία Κόστους κατά την Αγορές - Προσθήκες Πωλήσεις/αποσύρσεις Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα Αξία Κόστους κατά την Σωρευμένες Αποσβέσεις κατά την Αποσβέσεις περιόδου Πωλήσεις/αποσύρσεις Σύνολο μειώσεων κατά την Αναπόσβεστη Αξία κατά την

25 Στοιχεία μητρικής Πλοία Οικόπεδα Κτίρια Ιδιόκτητα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Μεταφορικά μέσα Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές σε Αξία Κόστους κατά την Αγορές - Προσθήκες Πωλήσεις/αποσύρσεις (4.327) (4.327) Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα Αξία Κόστους κατά την Σωρευμένες Αποσβέσεις κατά την Αποσβέσεις περιόδου Πωλήσεις/αποσύρσεις (2.512) (2.512) Σύνολο μειώσεων κατά την Αναπόσβεστη Αξία κατά την Σύνολο σε Αξία Κόστους κατά την Αγορές - Προσθήκες Πωλήσεις/αποσύρσεις Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα Αξία Κόστους κατά την Σωρευμένες Αποσβέσεις κατά την Αποσβέσεις περιόδου Πωλήσεις/αποσύρσεις Σύνολο μειώσεων κατά την Αναπόσβεστη Αξία κατά την

26 Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανάλυση των ενσώματων παγίων, που κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα 5.10 «Ενσώματα Πάγια». Πάγια με Χρηματοδοτική Μίσθωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπόσβεστη αξία Προσθήκες 01/01-30/06/ Αποσβέσεις 01/01-30/06/06 (119) (67) Αναπόσβεστη αξία 30/06/ Άυλα Πάγια Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας των άυλων παγίων. Ενοποιημένα Στοιχεία Σήματα Λογισμικά Προγράμματα Σύνολο σε Αξία Κόστους κατά την Αγορές - Προσθήκες Πωλήσεις/αποσύρσεις Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα Αξία κόστους κατά την Σωρευμένες Αποσβέσεις κατά την Αποσβέσεις περιόδου Πωλήσεις/αποσύρσεις Σύνολο μειώσεων κατά την Αναπόσβεστη Αξία κατά την σε Αξία Κόστους κατά την Αγορές - Προσθήκες Πωλήσεις/αποσύρσεις Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα Αξία κόστους κατά την Σωρευμένες Αποσβέσεις κατά την Αποσβέσεις περιόδου Πωλήσεις/αποσύρσεις Σύνολο μειώσεων κατά την Αναπόσβεστη Αξία κατά την

27 Στοιχεία μητρικής Σήματα Λογισμικά Προγράμματα Σύνολο σε Αξία Κόστους κατά την Αγορές - Προσθήκες Πωλήσεις/αποσύρσεις Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα Αξία κόστους κατά την Σωρευμένες Αποσβέσεις κατά την Αποσβέσεις περιόδου Πωλήσεις/αποσύρσεις Σύνολο μειώσεων κατά την Αναπόσβεστη Αξία κατά την σε Αξία Κόστους κατά την Αγορές - Προσθήκες Πωλήσεις/αποσύρσεις Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα Αξία κόστους κατά την Σωρευμένες Αποσβέσεις κατά την Αποσβέσεις περιόδου Πωλήσεις/αποσύρσεις Σύνολο μειώσεων κατά την Αναπόσβεστη Αξία κατά την Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα στα Άυλα πάγια του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται : α) Τα σήματα, τα οποία αφορούν το κόστος μελετών και το κόστος καταχώρησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των σημάτων της BLUE STAR FERRIES. β) Τα λογισμικά προγράμματα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν το κόστος των συστημάτων κρατήσεων εισιτηρίων, καθώς και το κόστος της αγοράς και ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ομίλου Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η λογιστική εξέλιξη των Συμμετοχών. 26

28 ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ σε Αξία Κόστους κατά την Αγορές - Προσθήκες Πωλήσεις/αποσύρσεις Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις πού καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις πού καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα Αξία κατά την σε Αξία Κόστους κατά την Αγορές - Προσθήκες Πωλήσεις/αποσύρσεις Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις πού καταχωρήθηκαν στη καθαρή θέση Αναπροσαρμογές-Απομειώσεις πού καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα (9) (9) Αξία κατά την Δεν συνέτρεξε λόγος απομείωσης των συμμετοχών Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις ενοικίων γραφείων και εγγυήσεις προς Δημόσιους Οργανισμούς όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π Αποθέματα Ο λογαριασμός «Αποθέματα» περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες :. 30/06/ /12/2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Τρόφιμα-Ποτά-Τσιγάρα Πετρέλαια-Λιπαντικά Υλικά Ξενοδοχείου Σύνολο Για τα παραπάνω αποθέματα δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης Απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές πιστωτών 30/06/ /12/2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Πελάτες Μεταχρονολογημένες επιταγές Μείον: Προβλέψεις επισφαλειών - απομείωσης Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις πελατών Προκαταβολές σε προμηθευτές - πιστωτές Σύνολο

29 Ο Όμιλος αναγνώρισε κατά την περίοδο 1/1-30/06/2006 ζημία 23 χιλ. περίπου για πρόβλεψη επισφαλειών. Η ζημία έχει συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου. Για τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την λήξη της περιόδου. Ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ο πιστωτικός κίνδυνος παρουσιάζει μεγάλη διασπορά Απαιτήσεις από φόρους - τέλη 30/06/ /12/2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος Παρακρατηθείς Φόρος επί των τόκων καταθέσεων Σύνολο Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις Οι απαιτήσεις της μητρικής εταιρίας από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύψους 56 εκατ. περίπου δεν αφορούν πωλήσεις και σε επίπεδο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλείφονται Λοιπές Απαιτήσεις Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού είναι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις για τις οποίες δεν απαιτείται προεξόφληση κατά τη λήξη της περιόδου. 30/06/ /12/2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Προκαταβολές προσωπικού Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο Απαιτήσεις από ασφαλιστές Ταμείο πλοίων Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση Αφορά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ερμής Δυναμικό Εσωτερικού, αξίας την 31/12/05 27,4 χιλ. το οποίο πωλήθηκε τον Ιανουάριο 2006 έναντι 41,1 χιλ. Το κέρδος από την πώληση αυτή ύψους 13,7 χιλ. περίπου καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της παρούσας περιόδου, και εμφανίζεται στην παράγραφο 5.7 έσοδα από τόκους κεφαλαίων. 28

30 5.20. Ταμιακά Διαθέσιμα και Ταμιακά Ισοδύναμα Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα τα οποία ο Όμιλος μπορεί να ρευστοποιήσει εντός 3 μηνών. 30/06/ /12/2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Διαθέσιμα στο ταμείο Διαθέσιμα στις τράπεζες Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις Σύνολο Έξοδα επόμενων χρήσεων 30/06/ /12/2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ασφάλιστρα Έξοδα Δεξαμενισμού Λοιπά Σύνολο Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά α) Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των και διαιρείται σε κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 έκαστη. β) Αποθεματικά Ως πίνακας Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ενυπόθηκα Δάνεια Ανάλυση υπολοίπων μακροπρόθεσμων ενυπόθηκων δανείων. 30/06/ /12/2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Δάνεια Τραπεζών Ομολογιακό δάνειο Σύνολο Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη λήξη τους και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή τους. Όλα τα δάνεια είναι σε Ευρώ. Το ομολογιακό δάνειο παρουσιάζεται προεξοφλημένο. 29

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/03/2012 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2008 (1/1 31/12/2008) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2009 (1/1 31/12/2009)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2009 (1/1 31/12/2009) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2009 (1/1 31/12/2009) (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ. 094385614, ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (ποσά σε χιλιάδες ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29508/04/Β/93/116

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2005 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.)

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ( Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ) Άγιος Νικόλαος Κρήτης : Κ. Σφακιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2010 (1/1 31/12/2010) (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ATTICA PREMIUM A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1/1 31/12/2008 Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202 Ηράκλειο Κρήτης Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000 ( πρώην Αριθµός Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 25 η Μαΐου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 25 η Μαΐου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 25 η Μαΐου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ποσά σε χιλιάδες ) ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 115999101000 Α.Φ.Μ. 094385614,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» Για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων

Διαβάστε περισσότερα