Κατασκευή του αρχαίου φράγµατος της Αλυζίας. Construction of the ancient dam of Alyzia. ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, ΕΜΠ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατασκευή του αρχαίου φράγµατος της Αλυζίας. Construction of the ancient dam of Alyzia. ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, ΕΜΠ."

Transcript

1 Κατασκευή του αρχαίου φράγµατος της Αλυζίας Construction of the ancient dam of Alyzia ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, ΕΜΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το αρχαίο φράγµα της Αλυζίας κατασκευάστηκε σε διαφορετικά καθ ύψος στάδια, κατά την περίοδο ακµής της πόλης Αλυζίας, µε στόχο τη συγκράτηση µέρους των αδροµερών υλικών που αποθέτει το ρέµα του Βάρνακα στον κατάντη καλλιεργήσιµο κάµπο του Μύτικα. Τα στάδια κατασκευής του φράγµατος διερευνώνται µε βάση τη δοµή και τη γεωµετρία της κατάντη ορατής βραχώδους επένδυσης του φράγµατος. Το εσωτερικό του φράγµατος, που έχει αποκαλυφθεί τοπικά λόγω διάβρωσης της επιφανειακής επένδυσης, σχηµατίζεται από γωνιώδεις λίθους µικρών διαστάσεων, εγκιβωτισµένους σε αµµο-ιλυώδη υλικά. Το φράγµα θεµελιώθηκε στις φυσικές αποθέσεις της κοίτης, χωρίς εξυγίανση ή έστω εξοµάλυνση των υλικών. ABSTRACT : The ancient dam of Alyzia was constructed in distinct stages, during the period of prosperity of the town of Alyzia, in an aim to reduce the coarse sediments of the Varnakas stream deposited on the cultivated Mytikas plain. The stages of construction are investigated considering the arrangement of the stones and the geometry of the downstream observable dam face. The interior of the dam has been exposed locally by erosion of the surface lining, revealing angular rock fragments embedded in a matrix of sandy-silt. The dam has been founded on the stream deposits, without prior leveling or improvement of the foundation. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κοντά στα χωριά Μύτικας και Κανδήλα της περιοχής Ξηροµέρου στη δυτική Ακαρνανία (Σχήµα 1) και σε απόσταση 2 km από τα τείχη και ερείπια της αρχαίας πόλης Αλυζίας βρίσκεται στο ρέµα του Βάρνακα το λιθόθετο φράγµα της Αλυζίας. Το φράγµα είναι κατασκευασµένο σε στενωπό του ρέµατος, µε απόκρηµνες όχθες, 1 km πριν την έξοδο του στον κάµπο του Μύτικα. Το ρέµα διασχίζει στη συνέχεια πλευρικά τον κάµπο και εκβάλλει στον Όρµο Βούρκο (Σχ. 2). Η κατασκευή του φράγµατος συνδέεται µε την περίοδο εµπορικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ακµής της πόλης Αλυζίας, δηλαδή µεταξύ 5 ου και 1 ου αιώνα π.χ. (Murray 1984) ή είναι παλαιότερη, ενδεχοµένως της ΛΕΥΚΑÄΑ N. ΛΕΥΚΑÄΑ ΒΟΝΙΤΣΑ ΚΑΝÄΗΛΑ ΠΑΛΑΙΡΟΣ Ν. ΚΑΛΑΜΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ Σχήµα 1. Χάρτης περιοχής Figure 1. Area map ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΥΖΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ π. ΑΧΕΛÙΟΣ 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 1

2 Μυκηναϊκής περιόδου (Knauss 1995) Τεßχη Αλυζßαò Μýτικαò ΦρÜγìα Ανω ΚανδÞλα ΚανδÞλα ΒÜρνακαò Ορìοò Μýτικα Ορìοò Βοýρκοò ανάπτυξη σηµαντικού λιµανιού, ερείπια του οποίο σώζονται µέχρι σήµερα βυθισµένα στον όρµο του Μύτικα) και αφετέρου τη συστηµατική καλλιέργεια του κάµπου. 2. ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ Το φράγµα είναι ορατό µόνο από τα κατάντη, (Φωτ.1) γιατί ο χώρος ανάντη του φράγµατος έχει πληρωθεί µε τα φερτά του ρέµατος. Το ύψος του φράγµατος από το βαθύτερο σηµείο της θεµελίωσής του είναι 11 m περίπου, µε στέψη στο υψ Το µήκος στη στέψη είναι 30 m περίπου, από τα οποία τα 5 m στο δεξιό άκρο έχουν καλυφθεί από κεκλιµένο αναβαθµό σκυροδέµατος, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 80, για τη διέλευση αγροτικών οχηµάτων. Σχήµα 2. Θέση φράγµατος Figure 2. Dam location -10 Το µέγεθος του έργου, το επακόλουθο υψηλό κόστος και τέλος οι δυσκολίες υλοποίησης του, αναπόφευκτα συνηγορούν υπέρ της σύνδεσης της κατασκευής µε µία ευηµερούσα και οικονοµικά εύρωστη κοινωνική οµάδα, που θα αποκόµιζε σηµαντικά οφέλη από την κατασκευή του, δηλαδή της πλησιέστερης πόλης Αλυζίας. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη ιστορική αναφορά στην πόλη είναι του 415 π.χ. (Θουκυδίδης), εκτιµάται ότι το φράγµα µάλλον κατασκευάστηκε µεταξύ 5 ου και 1 ου αιώνα π.χ., παρά κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο. Οι Murray (1984) και Knauss (1995), διερεύνησαν διάφορους πιθανούς λόγους κατασκευής του φράγµατος, χωρίς να καταλήγουν σε συγκεκριµένη σαφή πρόταση. Οι Ζαρκαδούλας (4) και Μουτάφης & Ζαρκαδούλας (5) καταλήγουν διά της εις άτοπον απαγωγής και σχετική τεκµηρίωση, να διατυπώσουν την άποψη ότι το φράγµα κατασκευάστηκε µε στόχο τη συγκράτηση µέρους των αδροµερών φερτών υλικών του ρέµατος, που οι πληµµύρες απέθεταν στον κάµπο του Μύτικα, δυσχεραίνοντας ή εµποδίζοντας την καλλιέργεια του. Την αιτία αυτή κατασκευής του φράγµατος δεν είχαν διερευνήσει οι Murray και Knauss. Η πόλη της Αλυζίας, περιτριγυρισµένη από υψηλούς ορεινούς όγκους και κατά συνέπεια σχετικά αποµονωµένη, είχε ανάγκη αφενός την επικοινωνία µέσω της θάλασσας (µε Φωτογραφία 1. Κατάντη όψη του φράγµατος Photograph 1. Downstream view of the dam Η ορατή κατάντη παρειά σχηµατίζεται µε ασβεστολιθικής προέλευσης ορθογωνικούς ογκολίθους, διατεταγµένους σε 15 σειρές. Oι 11 άνω σειρές είναι σχηµατισµένες µε ογκολίθους σε όλο το µήκος του φράγµατος, ενώ οι 4 κάτω σειρές περιέχουν ογκολίθους µόνο στο δεξιό τµήµα του φράγµατος και το υπόλοιπο σχηµατίζεται µε λίθους µικρών διαστάσεων και κροκάλες. Εκτιµάται ότι το τµήµα αυτό αποτελεί επισκευή του αρχικού φράγµατος, µετά από διάβρωση της επένδυσης. Οι διαστάσεις των ογκολίθων ποικίλουν µε χαρακτηριστικότερες διαστάσεις 0,6-0,8 m ύψος και 1-1,5 m µήκος. Κατά θέσεις µεταξύ των ογκολίθων παρεµβάλλονται µικροί λίθοι για πλήρωση των κενών και εξοµάλυνση των στρώσεων. εν υπάρχει συνδετικό υλικό µεταξύ των ογκολίθων. Επιφανειακή επικάλυψη λίθων µε σκληρό κονίαµα παρατηρείται µόνο τοπικά στο κατάντη αριστερό τµήµα του φράγµατος, όπου έχει γίνει επισκευή, εµβαδού 2 m 2 περίπου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 2

3 95,0 90,0 ΥΨΟΜΕΤΡΟ 85,0?? [15] [14] [12] [11]? [3]? [2] [1] [12] [11] [15] [14] m : ΘÜìνοò :Λιθüδεìα : Αììο-ιλýò : ΑììοχÜλικα : ΑποθÝσειò Σχήµα 3. Φωτογραµµετρική αποτύπωση της κατάντη παρειάς του φράγµατος Figure 3. Photogrammetric view of the downstream dam slope Η κατάντη παρειά του φράγµατος αποτυπώθηκε φωτογραµµετρικά από τον Ζαρκαδούλα (4). Από την αποτύπωση αυτή προέκυψε το διάγραµµα του Σχ. 3, που επιτρέπει άµεσες µετρήσεις αποστάσεων και διαστάσεων. Η κοίτη βρίσκεται στο υψ. +84 και η στέψη του φράγµατος στο υψ από λιθόδεµα που κατασκευάστηκε στα τέλη του 60 από τη ασική Υπηρεσία, για συγκράτηση µέρους των φερτών του ρέµατος. Το κατάντη πρανές του φράγµατος διαµορφώνεται από δύο τουλάχιστον επίπεδα, µε κλιµακωτή διάταξη των σειρών, όπως φαίνεται στη Φωτ. 2 και στο Σχ.4. Το κατώτερο επίπεδο, απότοµο, µε κλίση 67,5 ο (1:2,41 Ο:Κ), περιλαµβάνει τις σειρές ογκολίθων [1] έως και. Οι επόµενες σειρές και έχουν κατασκευαστεί µε ελαφρώς ηπιότερη κλίση, ενώ οι σειρές έως και [15] µε κλίση 38 ο (1,28:1 Ο:Κ). 95,0 Φωτογραφία 2. Κλίσεις κατάντη πρανούς Photograph 2. Inclinations of the downstream face. 90,0 ΥΨΟΜΕΤΡΟ 85,0 1 2,41 2, [3] [2] [1]???? [15] 1,28 [14] [11] [12] Στο διάγραµµα σηµειώνεται η αρίθµηση των σειρών ογκολίθων, οι περιοχές εµφάνισης των υλικών θεµελίωσης του φράγµατος, η ζώνη κάλυψης του φράγµατος από τον αγροτικό δρόµο (Φωτ. 2) και τέλος ο τοίχος m Σχήµα 4. Τυπική διατοµή φράγµατος Figure 4. Typical dam cross-section 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 3

4 Μπροστά και κάτω από τη σειρά [2], διατηρείται στο κεντρικό τµήµα της κοίτης του ρέµατος προστατευτική επένδυση (ποδιά) από ογκολίθους, µε ήπια κλίση 22 ο (2,42:1 O:K), όπως δείχνεται σχηµατικά στο Σχ. 4 και στη Φωτ. 3. Φωτογραφία 3. Προστατευτική επένδυση ποδός φράγµατος µε ογκολίθους Photograph 3. Protective apron of dam toe, with boulders Εκτιµάται ότι η ποδιά αυτή κάλυπτε αρχικά τον πόδα του φράγµατος σε όλο το πλάτος της κοίτης και προστάτευε το έργο από υποσκαφή. Οι αποθέσεις φερτών υλικών ανάντη και κατάντη του φράγµατος κάλυψαν σύντοµα την προστατευτική αυτή επένδυση και για τον λόγο αυτό διατηρήθηκε ανέπαφη και χωρίς εξοµάλυνση των ακµών των ογκολίθων της από τη ροή του νερού. Υπάρχουν περιορισµένες ενδείξεις σύνδεσης της ποδιάς µε τις σειρές ογκολίθων στο κατάντη πρανές του φράγµατος, ώστε να θεωρείται ότι οι δύο αυτές ζώνες έχουν κατασκευαστεί παράλληλα. Πρόσφατες υπερπηδήσεις του φράγµατος µε ροή νερού πλησίον των αντερεισµάτων, που συνέβησαν µετά τις παρεµβάσεις της ασικής Υπηρεσίας και της τοπικής Κοινότητας, διέβρωσαν τις αποθέσεις και κατέστρεψαν την προστατευτική επένδυση, στα άκρα της κοίτης, ενώ παράλληλα επέτρεψαν την αποκάλυψη της θεµελίωσης και διευκόλυναν τη διάβρωση και υποσκαφή του φράγµατος. 3. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Η διάβρωση των υλικών στον πόδα του φράγµατος αποκάλυψε τη ζώνη θεµελίωσης σε αµφότερα τα άκρα της κοίτης. Στα χαµηλότερα τµήµατα και σε όλο το πλάτος του ρέµατος εµφανίζεται ζώνη σκληρής αµµοιλύος, ορατού πάχους 1,0 m περίπου.η άνω επιφάνεια της ζώνης αµµο-ιλύος εµφανίζει έντονες διακυµάνσεις και κλίση από την αριστερή όχθη προς τη δεξιά (βλ. Σχ. 3), ενδεχοµένως λόγω της αριστερόστροφης καµπής του ρέµατος στη θέση αυτή. Πάνω στην αµµο-ιλύ υπάρχει στρώση αµµοχάλικου µε κροκάλες, πάχους 0,5 έως 0,8 m. Τα χαλίκια, οι κόκκοι της άµµου και οι κροκάλες είναι έντονα στρογγυλεµένα. Η άνω επιφάνεια της στρώσης αµµοχάλικου εµφανίζει έντονες ανωµαλίες και παρόµοια εγκάρσια κλίση µε αυτή της υποκείµενης στρώσης αµµο-ιλύος. Οι έντονες ανωµαλίες και η εγκάρσια κλίση υποδηλώνουν ότι η ζώνη του αµµοχάλικου είναι φυσική απόθεση του ρέµατος και δεν διαστρώθηκε από τους κατασκευαστές του φράγµατος. Τα υλικά του φράγµατος διαστρώθηκαν πάνω στη ζώνη του αµµοχάλικου, χωρίς καµία εξοµάλυνση της επιφάνειάς του. Η επαφή µεταξύ του αµµοχάλικου θεµελίωσης και των υλικών του φράγµατος είναι εµφανής, λόγω της χρησιµοποίησης εδαφικού υλικού στο σώµα του φράγµατος, µε ενσωµατωµένους γωνιώδεις χάλικες και λίθους, όπως φαίνεται στη Φωτ. 4. Φωτογραφία 4. Επαφή αναχώµατος φράγµατος και θεµελίωσης. Photograph 4. Contact area between dam embankment and its foundation. 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Το εσωτερικό του φράγµατος έχει αποκαλυφθεί τοπικά, σε δύο θέσεις του αναχώµατος, µετά από υπερπήδησή του και υδραυλική διάβρωση της εξωτερικής στρώσης. Η κύρια θέση βρίσκεται στο άνω 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 4

5 αριστερό τµήµα του φράγµατος, µεταξύ των σειρών και [12], πλησίον του αριστερού αντερείσµατος. Σε επαφή µε την εξωτερική στρώση των ογκολίθων παρατηρείται στερεοποιηµένο αµµο-ιλυώδες υλικό, µε γωνιώδη χαλίκια και ψηφίδες και ενσωµατωµένους γωνιώδεις λίθους ασβεστολιθικής προέλευσης (βλ. Φωτ. 5). Οι διαστάσεις των λίθων είναι της τάξης των 10 έως 30 cm. µετακινηθεί. Η ελευθερία περιστροφής και µετακίνησης των ογκολίθων επιτρέπει την παραµόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας του αναχώµατος, γεγονός που είναι εµφανές στη διάταξη των στρώσεων των ογκολίθων. Φωτογραφία 6. Λεπτοµέρεια εσωτερικού του φράγµατος Photograph 6. Detail of the dam interior. Φωτογραφία 5. Εσωτερικό φράγµατος σε επαφή µε επιφανειακή ζώνη ογκολίθων. Photograph 5. Interior of the dam, in contact with the surface zone of boulders. Η κυριαρχία του εδαφικού υλικού σε επαφή µε τους ογκολίθους της επένδυσης και ο πλήρης εγκιβωτισµός των γωνιωδών λίθων στο εδαφικό υλικό, αποτελεί απόδειξη ότι: το εδαφικό υλικό διαστρώθηκε κατά την κατασκευή τού φράγµατος παράλληλα µε τους ογκολίθους και δεν αποτελεί προϊόν διάπλυσης και απόθεσης λόγω διήθησης, η διηθούµενη ποσότητα νερού µέσα από το ανάχωµα ήταν περιορισµένη, άλλως το εδαφικό υλικό θα είχε ξεπλυθεί µέσα από τα κενά µεταξύ των ογκολίθων. Λεπτοµέρεια του εσωτερικού του φράγµατος δείχνεται στη Φωτ. 6, στην οποία διακρίνεται η ζώνη εδαφικού υλικού καθώς και οι γωνιώδεις λίθοι εγκιβωτισµένοι στο εδαφικό υλικό. Στη Φωτ. 5 είναι εµφανής ο τρόπος τοποθέτησης και στήριξης των ογκολίθων. Κάθε ογκόλιθος στηρίζεται εν µέρει σε ογκολίθους της υποκείµενης σειράς και εν µέρει στο υποκείµενο εδαφικό υλικό. Η στήριξη εκάστου ογκολίθου σε δύο διαφορετικής παραµορφωσιµότητας υλικά, επιτρέπει την περιστροφή ή/και µετατόπιση του ογκολίθου, εάν το υποκείµενο εδαφικό υλικό συµπυκνωθεί, στερεοποιηθεί ή 5. ΟΜΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕΙΡΩΝ Η δοµή των ογκολίθων παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση καθ ύψος του φράγµατος (βλ. Φωτ. 1 και Σχ. 3.). Η άνω επιφάνεια κάθε σειράς ογκολίθων λαµβάνεται από το φωτογραµµετρικό διάγραµµα του Σχ. 3 και αποτυπώνεται ως συνεχής κυµατοειδής γραµµή µεταξύ των άνω ακµών των ογκολίθων. Οι γραµµές επιφάνειας κάθε σειράς δείχνονται στο Σχ. 5 και αποτελούν ένδειξη της τραχύτητας κάθε σειράς. Είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι η τελική άνω επιφάνεια κάθε σταδίου ανύψωσης του φράγµατος, θα διαµορφωνόταν κατά το δυνατόν οριζόντια και οµαλή, ώστε να αποφευχθεί η συγκεντρωµένη και κατά θέσεις ροή νερού πάνω από το φράγµα. Συνεπώς, σειρές ογκολίθων µε υψηλή τραχύτητα, δεν θα µπορούσαν να αποτελέσουν ενδιάµεσες στάθµες ανύψωσης του φράγµατος. Οι ογκόλιθοι στις σειρές [1] και [2] είναι ακανόνιστου σχήµατος και έχουν τοποθετηθεί µάλλον άτακτα, χωρίς να δένουν µεταξύ τους. Τακτική δόµηση ορθογωνικών ογκολίθων παρατηρείται στη σειρά [3], µε την οποία επιτυγχάνεται ενιαίο υψόµετρο στην άνω επιφάνεια της σειράς. Η σειρά εµφανίζει χαµηλή τραχύτητα και συνεπώς θα µπορούσε να λειτουργήσεις ως στέψη ενδιάµεσης ανύψωσης του φράγµατος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 5

6 95,0 90,0 ΥΨΟΜΕΤΡΟ 85,0 [15] [14] [12] [11] [3] [2] [11] [12] m Σχήµα 5. Τραχύτητα σειρών ογκολίθων Figure 5. Roughness of boulder rows Στη σειρά χρησιµοποιούνται ογκόλιθοι των οποίων το ύψος είναι µεγαλύτερο από το πλάτος, χωρίς να δίνεται προσοχή στην ευθυγράµµιση της άνω επιφάνειας της στρώσης. Ογκόλιθοι διαφορετικού ύψους τοποθετούνται γειτονικά, µε αποτέλεσµα η άνω επιφάνεια της σειράς να εµφανίζει έντονη τραχύτητα. Στη σειρά παρατηρείται η προσπάθεια κάλυψης των ανωµαλιών της σειράς και ευθυγράµµιση της επιφάνειας των ογκολίθων. Η σειρά εµφανίζει χαµηλή τραχύτητα και θα µπορούσε να αποτελέσει στέψη ενδιάµεσης ανύψωσης του φράγµατος. Η δόµηση των λίθων και η ενιαία καθ ύψος κλίση της παρειάς του φράγµατος, υποδηλώνουν ότι οι ενότητες των σειρών [1] - [3] και - κατασκευάστηκαν είτε στην ίδια χρονική περίοδο ή µε µικρή χρονική διαφορά µεταξύ τους. Οι σειρές και εµφανίζουν άρτια διάταξη ορθογωνικών ογκολίθων, µε υψηλό βαθµό συναρµολόγησης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην εµφάνιση και στη σύνδεση των λίθων, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στη Φωτ. 7. Οι σειρές και έχουν κατασκευαστεί µε ηπιότερη κλίση έναντι των υποκειµένων σειρών. Οι παρατηρήσεις αυτές συνηγορούν στο συµπέρασµα ότι οι σειρές και κατασκευάστηκαν σε άλλη χρονική περίοδο από τις υποκείµενες σειρές και από τεχνίτες αυξηµένης καλαισθησίας και τέχνης. Φωτογραφία 7. Προσεκτική συναρµολόγηση ογκολίθων στις σειρές και Photograph 7. Detailed interlocking of stones in rows and Οι σειρές έως και [15] εµφανίζουν µεγάλο ποσοστό λίθων ακανόνιστου σχήµατος, χαµηλό βαθµό συναρµολόγησης των λίθων και αυξηµένη τραχύτητα των στρώσεων. Η κλίση του πρανούς είναι σταθερή στις 38 ο, µε µέσο ύψος κάθε στρώσης περί τα 0,8 m. Εκτιµάται ότι η κατασκευή των ζωνών αυτών πραγµατοποιήθηκε σε ένα στάδιο και µάλλον εσπευσµένα, µε εµφανή προχειρότητα στη δόµηση. Κάθε σειρά είναι µετατοπισµένη προς τα ανάντη κατά 0,6 έως 0,7 m από την υποκείµενη, γεγονός που απαιτεί αυξηµένες διαστάσεις ογκολίθων ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής στήριξη της υπερκείµενης στρώσης. Στις στρώσεις αυτές παρατηρούνται 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 6

7 ογκόλιθοι µε ορατή οριζόντια διάσταση της τάξης του 1,5 m. 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Η διερεύνηση των φάσεων κατασκευής του φράγµατος βασίζεται σε στοιχεία και παρατηρήσεις από τη δόµηση των ογκολίθων, τη γεωµετρία του αναχώµατος, την οµαλότητα ή τραχύτητα της άνω επιφάνειας των στρώσεων, την αξιολόγηση των παραµορφώσεων και τέλος την υδραυλική λειτουργία του έργου. Στη θέση του φράγµατος, οι όχθες του ρέµατος σχηµατίζονται σε ασβεστολιθική βραχοµάζα µε απότοµα πρανή, που εκτείνονται υψοµετρικά πολύ πάνω από τη στέψη του φράγµατος. Στην αριστερή κατά τη ροή όχθη υπάρχει ογκώδης έξαρση µαζικού ασβεστολίθου, εγκάρσια στην κοίτη, που προκαλεί την ιδιαίτερη στένωση στην κοιλάδα του ρέµατος, την οποία εκµεταλλεύτηκαν οι κατασκευαστές του φράγµατος για περιορισµό του όγκου του. Η έξαρση οριζοντιώνεται δηµιουργώντας παραοριζόντιο αναβαθµό περί το υψ Η θέση του φράγµατος και η έξαρση του αριστερού αντερείσµατος φαίνονται στις Φωτ. 8 και 9. Φωτογραφία 8. Θέση φράγµατος και βραχώδης έξαρση αριστερού αντερείσµατος. Photograph 8. Dam location and rock protrusion on the left abutment. Σε οποιαδήποτε ενδιάµεση στάθµη της στέψης του φράγµατος κάτω από το υψ. +95, η ροή του ρέµατος µπορεί να διέλθει από τη θέση του έργου µόνο µε υπερχείλιση (υπερπήδηση) πάνω από το ανάχωµα. Με στέψη φράγµατος στο υψ. +95, εµφανίζεται η δυνατότητα φυσικής ή τεχνητής διόδευσης των παροχών πάνω από τη βραχώδη έξαρση, χωρίς να είναι πλέον αναγκαία η υπερπήδηση του φράγµατος. Φωτογραφία 9. Βραχώδης έξαρση µαζικού ασβεστολίθου αριστερού αντερείσµατος. Photograph 9. Rock protrusion of massive limestone on the left abutment. Εκτιµάται ότι το φράγµα κατασκευάστηκε σε περισσότερα του ενός καθ ύψος στάδια. Το πρώτο στάδιο περιελάµβανε την κατασκευή των σειρών [1] έως [3] ή έως, µε πλέον πιθανή την ενιαία ανύψωση µέχρι τη σειρά στο υψ Η ανύψωση αυτή δηµιουργεί πτώση µέχρι την κοίτη 4 m, µε µήκος υπερχείλισης στη στέψη 24 m περίπου. Η πτώση νερού των 4 m θα προκαλούσε διάβρωση των αµµοχάλικων και της αµµοιλύος της κοίτης σε µικρό χρονικό διάστηµα και εποµένως εκτιµάται ότι η κατασκευή της προστατευτικής ποδιάς στον πόδα του φράγµατος πραγµατοποιήθηκε παράλληλα µε την κατασκευή του φράγµατος, µειώνοντας έτσι την πτώση στα 2,5 m. Η λεκάνη απορροής στη θέση του φράγµατος καλύπτει 21 km 2, ενώ η παροχή πληµµύρας µε συχνότητα επαναφοράς 1:1, εκτιµάται στα 98 m 3 /sec και µε συχνότητα επαναφοράς 1: στα 270 m 3 /sec. Τα εκτεταµένα πλευρικά κορήµατα που παρατηρούνται στα πρανή της λεκάνης απορροής, δηµιουργούν ιδιαίτερα υψηλές στερεοπαροχές, µε αποτέλεσµα ο εκάστοτε ταµιευτήρας να πληρούται σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα. Κατά την πρώτη φάση ανύψωσης του φράγµατος, τα φερτά πλήρωσαν τόσο τη λεκάνη του φράγµατος, όσο και την κατάντη περιοχή µέχρι το υψ. 88, καλύπτοντας πλήρως το φράγµα. Η στάθµη των φερτών στο υψ. +88 πρέπει να διατηρήθηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ώστε να δηµιουργηθούν ανεξίτηλα ίχνη στα βραχώδη πρανή της κοιλάδας κατάντη του φράγµατος. Τα ίχνη αυτά έγιναν ορατά µε τον σχετικά 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 7

8 πρόσφατο καταβιβασµό της στάθµης των φερτών λόγω αµµοληψιών κατάντη του φράγµατος. Η επόµενη ανύψωση του αναχώµατος περιλαµβάνει τις σειρές και, δηλαδή µέχρι το υψ. +89,5, δηµιουργώντας πτώση νερού 1,5 m µέχρι τη στάθµη των φερτών στο υψ Στη στάθµη αυτή το φράγµα θα παρέµεινε για σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα, άλλως οι ογκόλιθοι των σειρών και θα είχαν εµφανή σηµάδια διάβρωσης και εξοµάλυνση των ακµών τους σε µεγαλύτερο βαθµό από τους ογκολίθους των υπερκείµενων σειρών, στοιχείο που δεν παρατηρείται. Η επόµενη ανύψωση του φράγµατος εκτιµάται ότι πραγµατοποιήθηκε σε ένα στάδιο, µε την κατασκευή όλων των υπολοίπων σειρών µέχρι το υψ. +95, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα υπερχείλισης πάνω από τη βραχώδη έξαρση του αριστερού αντερείσµατος. Ενδεχοµένως να είχε γίνει εκβάθυνση και διεύρυνση της θέσης υπερχείλισης ώστε η ροή του νερού να περιορίζεται στη θέση αυτή και να µην εκτείνεται πάνω στο φράγµα. Ο χώρος που δηµιουργήθηκε ανάντη του φράγµατος πληρώθηκε σταδιακά µε φερτά µέχρι τη στέψη του, πιθανόν σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα. Η συνεχής ροή νερού πάνω στο µαζικό ασβεστόλιθο διέβρωσε βαθµιαία το πέτρωµα από τα κατάντη προς τα ανάντη, σχηµατίζοντας έγκοιλα µέσα στα οποία αποτονωνόταν το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας του νερού. Η έλλειψη συστηµάτων ασυνεχειών στο µαζικό ασβεστόλιθο, περιόρισε την ταχύτητα διάβρωσης του πετρώµατος. Η διάβρωση όµως συνεχίστηκε µέχρι την πλήρη διάνοιξη διαµπερούς ανοίγµατος στη βραχώδη έξαρση. Στο ανάντη άκρο το άνοιγµα είχε σχήµα ανεστραµµένου τριγώνου, βάθους 7 m περίπου και πλάτους στην στέψη 1,2 m. Ο πυθµένας του ανοίγµατος έφθασε στο υψ Η έξοδος από τα έγκοιλα φαίνεται στη Φωτ. 10. Η διάνοιξη διαµπερούς ανοίγµατος είχε ως αποτέλεσµα τον καταβιβασµό της στάθµης της κοίτης ανάντη του φράγµατος στο υψ Η ροή νερού σε χαµηλά υψόµετρα εξασφάλισε το φράγµα από τον κίνδυνο υπερπήδησης και για το λόγο αυτό το φράγµα µπόρεσε να διατηρηθεί ουσιαστικά ανέπαφο µέχρι σήµερα. Φωτογραφία 10. Σχηµατισµός φυσικού υπερχειλιστή µε διάβρωση του µαζικού ασβεστολίθου. Photograph 10. Development of a natural spillway by erosion of the massive limestone. Οι συνθήκες λειτουργίας του ρέµατος διατηρήθηκαν µέχρι το 1968, οπότε η ασική Υπηρεσία έφραξε το άνοιγµα στον υπερχειλιστή µε λιθοδοµή και διεύρυνε µε εκρηκτικά τη διώρυγα υπερχείλισης στο υψ. +93,5, µε στόχο να δηµιουργήσει αναβαθµό συγκράτησης φερτών υλικών προκειµένου να περιορίσει τον όγκο φερτών υλικών που το ρέµα µετέφερε και απέθετε στον κάµπο του Μύτικα. Αν και η ενέργεια αυτή της ασικής Υπηρεσίας θέτει σε κίνδυνο το φράγµα από τις υπερπηδήσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια µε αυξανόµενη συχνότητα, ουσιαστικά αποκατέστησε το φράγµα στην αρχική του λειτουργία, αυτή της συγκράτησης των φερτών του ρέµατος. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Knauss, J. (1995), Der altweibersprung, die raetselhafte alte talsperre in der Glossesschlucht bei Alyzeia in Akanranien. Archaeologischer Anzeiger, Heft 2, pp Murray, W.M. (1984), The ancient Dam of the Mytikas Valley, American Journal of Archeology 88, pp Μουτάφης, Ν.Ι. και Ζαρκαδούλας Ν. (5), Αρχαίο φράγµα Αλυζίας. 2 ο ιεθνές Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Αθήνα. Ζαρκαδούλας, Ν. (4), Αρχαίο Φράγµα Αλυζίας, Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, Μεταπτυχιακή διατριβή. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 8

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Φώτης Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ. Ζαρκαδούλας Νίκος. Εισαγωγή - Σκοπιµότητα της εργασίας

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ. Ζαρκαδούλας Νίκος. Εισαγωγή - Σκοπιµότητα της εργασίας ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Ζαρκαδούλας Νίκος Εισαγωγή - Σκοπιµότητα της εργασίας Έρχονται συστηµατικά στην επιφάνεια αρχαία µνηµεία στα οποία κυριαρχεί ο λειτουργικός χαρακτήρας. Τυπικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα χωμάτινα & λιθόρριπτα (2) Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση

Προστατευτική Διευθέτηση Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της απόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Παράλληλοι τοίχοι, πρόβολοι, λιθεπενδύσεις. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Παράλληλοι τοίχοι, πρόβολοι, λιθεπενδύσεις. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ. Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ορεινή Υδρονομική ΙΙ Παράλληλοι τοίχοι, πρόβολοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 10 ο : Απόθεση φερτών υλών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Αίτια και

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εισαγωγή Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ 1 Υψόμετρο πόδα Ύψος φράγματος Συντεταγμένες πόδα X = Y =

ΦΡΑΓΜΑ 1 Υψόμετρο πόδα Ύψος φράγματος Συντεταγμένες πόδα X = Y = Χωρητικότητες μήκη αναχωμάτων επιφάνειες ταμιευτήρων Το έργο αποτελείται από τρείς ταμιευτήρες συνολικής χωρητικότητας 7.250.000 μ3. Η επιμέρους χωρητικότητα κάθε ταμιευτήρα αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Γεωμορφολογία Ποταμών Μόνιμη δίαιτα ποταμών Σχηματισμός διατομής ποταμού

Κεφάλαιο 1. Γεωμορφολογία Ποταμών Μόνιμη δίαιτα ποταμών Σχηματισμός διατομής ποταμού Κεφάλαιο 1 Γεωμορφολογία Ποταμών Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση Το παρόν αποτελεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο προς κατανόηση της εξέλιξης των ποταμών, σε οριζοντιογραφία, κατά μήκος τομή και εγκάρσια τομή (διατομή),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας ήταν γνωστή από την αρχαιότητα μέσω των υδρόμυλων. Αυτού του τύπου μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα από Κυλινδρούμενο Σκυρόδεμα (RCC) Ιωάννης Στεφανάκος, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Βασίλειος Κ. Καλέρης Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών e-mail: kaleris@upatras.gr (1) Γενικές αρχές αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ, Π.Λ. ΑΝΙΗΛΙ ΗΣ, Θ.Σ. ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ,.Γ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΚΦ_Ελεύθερο Ύψος Φράγματος 1

ΥΚΦ_Ελεύθερο Ύψος Φράγματος 1 ΥΚΦ_Ελεύθερο Ύψος Φράγματος 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (Freeboard) 1. Γενικά To ελάχιστο ελεύθερο ύψος φράγματος (Fb) ορίζεται ως η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της ανωτάτης στάθμης πλημμύρας (ΑΣΠ) του ταμιευτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (51128) Για τις πληµµύρες στο Μαραθώνα Αττικής 22 25 Νοεµβρίου 2005 Υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Β Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Αιθιοπία Θέσεις εγκατάστασης υπερχειλιστών Εγκάρσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΛΗΔΑ Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπων : Λέκτορας Ν. Μουτάφης

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης

Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης Ν. Π. Μαυρονικολάου Πολιτικός Μηχανικός, ΥΔΡΕΤΜΕ 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων Εισαγωγικά Τοποθεσία Το φράγμα τοποθετείται στον π. Πηνειό παρά τον ομώνυμο οικισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ «η κίνηση μιας μάζας βράχου, εδάφους ή κορημάτων προς τα κατάντη ενός πρανούς» WP/WLI (1991) εξελικτικές Γεωλογικές διεργασίες.. αλλά και. φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και εφαρµογές στην Ελλάδα

υνατότητες και εφαρµογές στην Ελλάδα FUSEGATES: Θυροφράγµατα Ασφαλείας Σύστηµα αντιµετώπισης των αιχµών των πληµµυρών, µε παράλληλη αύξηση της χωρητικότητας ή ταπείνωση της ανώτατης στάθµης πληµµύρας του ταµιευτήρα υνατότητες και εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα βαρύτητας Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ Σταθερή Ομοιόμορφη Ροή ανοικτών αγωγών Φώτιος ΜΑΡΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Παράδειγμα 1 Διώρυγα από γαιώδες υλικό με σταθερή διατομή, πρανή επενδυμένα με λίθους και με πυθμένα από άμμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Υδροσύστηµα Αώου. Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ

Υδροσύστηµα Αώου. Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ Υδροσύστηµα Αώου Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ Ιούνιος 2014 Θέση Υδροσυστήµατος Πηγή:ΛεονταρίτηςΑ.., Υδρολογική Ανάλυση και ιερεύνηση Υδροσυστήµατος Αώου- Βοϊδοµάτη Υδροσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής)

Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής) Φράγματα Υδραυλικές κατασκευές 9ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής) Σπύρος Μίχας, Δημήτρης Δερματάς, Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου The behaviour of Evinos Dam ΜΑΛΑΝ ΡΑΚΗ, Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΟΥΛΗΣ, Β. Ι. ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ, Χ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ιεύθυνση Υδροληψίας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Γεωλόγος-Γεωφυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα

5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα 5.2 Έργα με πρανή 5.2.1 Γενικά 5. Εξωτερικά Λιμενικά Έργα Η πλέον συνήθης μέθοδος κατασκευής εξωτερικών λιμενικών έργων, ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι με λιθορριπές διατάσσονται σε τραπεζοειδή πρισματική

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη ενέργειας Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής?

Δαπάνη ενέργειας Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής? Δρ Μ.Σπηλίώτη Χρησιμοποιείται για καταστροφή ενέργειας Γενικά δεν επιθυμείτε στο σχεδιασμό ΠΑΝΤΑ συμβαίνει όταν: ροή από υπερκρίσιμη σε υποκρίσιμη υπερχειλιστής Από απότομη κλίση σε ήπια Δαπάνη ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η θεώρηση των Τεχνικογεωλογικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Υδρονομικά Έργα. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Υδρονομικά Έργα. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ορεινή Υδρονομική ΙΙ Υδρονομικά Έργα Τόμος ΙΙβ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Αντιπληµµυρικά έργα στον Σπερχειό ποταµό»

«Αντιπληµµυρικά έργα στον Σπερχειό ποταµό» «Αντιπληµµυρικά έργα στον Σπερχειό ποταµό» Ε. Αραπάκη ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ,, TµήµαT Yδραυλικών Mελετών Ευρύτερη περιοχή του έργου Η παρουσίαση αφορά στην αντιπληµµυρική προστασία της Νέας ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής

Διαβάστε περισσότερα

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση 4. Η δράση του νερού Οι ποταµοί είναι οι φυσικοί αγωγοί του ρέοντος νερού πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το νερό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του επιφανειακού ανάγλυφου και ο βασικός µεταφορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή . ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ.. Γενικά Υπάρχουν φυσικοί (π.χ. ποταμοί, χείμαρροι και τεχνητοί (π.χ. αρδευτικές διώρυγες, στραγγιστικές τάφροι, διώρυγες μεταφορές νερού για υδρευτικούς σκοπούς, αγωγοί αποχέτευσης ανοικτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου

Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Γ. Εµµανουηλίδης ρ. Γεωλόγος. Σ. Φώτη Γεωλόγος, Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: φράγµα, λιθόρριπτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Συστήματα εκτροπής ποταμού Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr 1. Βάθος Τοποθέτησης Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες

Επιπτώσεις αποθέσεων φερτών υλικών σε ταµιευτήρες 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 3 ο : Μορφολογία Ποταμών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Κεφάλαιο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Λύση Αγκύρωσης Στεγανωτικού Συστήµατος Λιµνοδεξαµενής ΜΗΘΗΜΝΑΣ Νήσου ΛΕΣΒΟΥ

Εναλλακτική Λύση Αγκύρωσης Στεγανωτικού Συστήµατος Λιµνοδεξαµενής ΜΗΘΗΜΝΑΣ Νήσου ΛΕΣΒΟΥ Εναλλακτική Λύση Αγκύρωσης Στεγανωτικού Συστήµατος Λιµνοδεξαµενής ΜΗΘΗΜΝΑΣ Νήσου ΛΕΣΒΟΥ Β. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χηµικός Γεωτεχνικός Μηχανικός Π. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Γεωτεχνικός Μηχανικός, Μ.Sc Τ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ Τεχνικός Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση.

Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση. Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση. Βασίλης Χουσιάδας, Πολιτικός / Γεωτεχνικός Μηχανικός, M.S.E. - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Γιώργος Αγγίσταλης, Τεχνικός Γεωλόγος, CΕng, EurIng,

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Τύποι φραγμάτων Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Ειδικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας Αττικής Οδού Εισηγητές : Γ.Μαχαίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ 6ο ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 3-63 6 Οκτωβρίου 2002 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΩΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρική προστασία της Αττικής, ΤΕΕ, Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004

Αντιπληµµυρική προστασία της Αττικής, ΤΕΕ, Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004 10 Η λειτουργία του έργου αξιολογήθηκε για παροχή από 5.0 έως 15.0 µ 3 /δλ. Το έργο εισόδου κατασκευάστηκε µε σπειροειδή µορφή και προσδίδει σαφή στροβιλισµό στην υδάτινη µάζα, η οποία προσκολλάται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής?

Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής? Δρ Μ.Σπηλίώτη Χρησιμοποιείται για καταστροφή ενέργειας Γενικά δεν επιθυμείτε στο σχεδιασμό ΠΑΝΤΑ συμβαίνει όταν: ροή από υπερκρίσιμη ρ σε υποκρίσιμη υπερχειλιστής Από απότομη κλίση σε ήπια Δαπάνη ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός 2 Ταξινόμηση ανάλογα με το σκοπό 3 Ταξινόμηση ανάλογα με τη χρήση Υδροηλεκτρικά (Ενεργειακά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Χαλαρά φράγματα ή γεωφράγματα Ξύλινοι και ξυλολίθινοι ουδοί

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Χαλαρά φράγματα ή γεωφράγματα Ξύλινοι και ξυλολίθινοι ουδοί Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ορεινή Υδρονομική ΙΙ Χαλαρά φράγματα ή γεωφράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Α Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Case studies

Πλημμύρες Case studies Πλημμύρες Case studies Υδροσύστημα Εδεσσαίου Υδροσύστημα Αράχθου Υδοσύστημα Αχελώου Ρέμα Πικροδάφνης Πλημμύρες Ολλανδίας Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 Υδροσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 06 Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών φρεάτια εισροής & εκροής 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Ν. Ι. Μουτάφης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Χ. Παπαχατζάκη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Λέξεις κλειδιά: φράγμα, πλαστικό διάφραγμα, στεγανωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα