Κατασκευή του αρχαίου φράγµατος της Αλυζίας. Construction of the ancient dam of Alyzia. ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, ΕΜΠ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατασκευή του αρχαίου φράγµατος της Αλυζίας. Construction of the ancient dam of Alyzia. ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, ΕΜΠ."

Transcript

1 Κατασκευή του αρχαίου φράγµατος της Αλυζίας Construction of the ancient dam of Alyzia ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, ΕΜΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το αρχαίο φράγµα της Αλυζίας κατασκευάστηκε σε διαφορετικά καθ ύψος στάδια, κατά την περίοδο ακµής της πόλης Αλυζίας, µε στόχο τη συγκράτηση µέρους των αδροµερών υλικών που αποθέτει το ρέµα του Βάρνακα στον κατάντη καλλιεργήσιµο κάµπο του Μύτικα. Τα στάδια κατασκευής του φράγµατος διερευνώνται µε βάση τη δοµή και τη γεωµετρία της κατάντη ορατής βραχώδους επένδυσης του φράγµατος. Το εσωτερικό του φράγµατος, που έχει αποκαλυφθεί τοπικά λόγω διάβρωσης της επιφανειακής επένδυσης, σχηµατίζεται από γωνιώδεις λίθους µικρών διαστάσεων, εγκιβωτισµένους σε αµµο-ιλυώδη υλικά. Το φράγµα θεµελιώθηκε στις φυσικές αποθέσεις της κοίτης, χωρίς εξυγίανση ή έστω εξοµάλυνση των υλικών. ABSTRACT : The ancient dam of Alyzia was constructed in distinct stages, during the period of prosperity of the town of Alyzia, in an aim to reduce the coarse sediments of the Varnakas stream deposited on the cultivated Mytikas plain. The stages of construction are investigated considering the arrangement of the stones and the geometry of the downstream observable dam face. The interior of the dam has been exposed locally by erosion of the surface lining, revealing angular rock fragments embedded in a matrix of sandy-silt. The dam has been founded on the stream deposits, without prior leveling or improvement of the foundation. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κοντά στα χωριά Μύτικας και Κανδήλα της περιοχής Ξηροµέρου στη δυτική Ακαρνανία (Σχήµα 1) και σε απόσταση 2 km από τα τείχη και ερείπια της αρχαίας πόλης Αλυζίας βρίσκεται στο ρέµα του Βάρνακα το λιθόθετο φράγµα της Αλυζίας. Το φράγµα είναι κατασκευασµένο σε στενωπό του ρέµατος, µε απόκρηµνες όχθες, 1 km πριν την έξοδο του στον κάµπο του Μύτικα. Το ρέµα διασχίζει στη συνέχεια πλευρικά τον κάµπο και εκβάλλει στον Όρµο Βούρκο (Σχ. 2). Η κατασκευή του φράγµατος συνδέεται µε την περίοδο εµπορικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ακµής της πόλης Αλυζίας, δηλαδή µεταξύ 5 ου και 1 ου αιώνα π.χ. (Murray 1984) ή είναι παλαιότερη, ενδεχοµένως της ΛΕΥΚΑÄΑ N. ΛΕΥΚΑÄΑ ΒΟΝΙΤΣΑ ΚΑΝÄΗΛΑ ΠΑΛΑΙΡΟΣ Ν. ΚΑΛΑΜΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ Σχήµα 1. Χάρτης περιοχής Figure 1. Area map ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΥΖΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ π. ΑΧΕΛÙΟΣ 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 1

2 Μυκηναϊκής περιόδου (Knauss 1995) Τεßχη Αλυζßαò Μýτικαò ΦρÜγìα Ανω ΚανδÞλα ΚανδÞλα ΒÜρνακαò Ορìοò Μýτικα Ορìοò Βοýρκοò ανάπτυξη σηµαντικού λιµανιού, ερείπια του οποίο σώζονται µέχρι σήµερα βυθισµένα στον όρµο του Μύτικα) και αφετέρου τη συστηµατική καλλιέργεια του κάµπου. 2. ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ Το φράγµα είναι ορατό µόνο από τα κατάντη, (Φωτ.1) γιατί ο χώρος ανάντη του φράγµατος έχει πληρωθεί µε τα φερτά του ρέµατος. Το ύψος του φράγµατος από το βαθύτερο σηµείο της θεµελίωσής του είναι 11 m περίπου, µε στέψη στο υψ Το µήκος στη στέψη είναι 30 m περίπου, από τα οποία τα 5 m στο δεξιό άκρο έχουν καλυφθεί από κεκλιµένο αναβαθµό σκυροδέµατος, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 80, για τη διέλευση αγροτικών οχηµάτων. Σχήµα 2. Θέση φράγµατος Figure 2. Dam location -10 Το µέγεθος του έργου, το επακόλουθο υψηλό κόστος και τέλος οι δυσκολίες υλοποίησης του, αναπόφευκτα συνηγορούν υπέρ της σύνδεσης της κατασκευής µε µία ευηµερούσα και οικονοµικά εύρωστη κοινωνική οµάδα, που θα αποκόµιζε σηµαντικά οφέλη από την κατασκευή του, δηλαδή της πλησιέστερης πόλης Αλυζίας. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη ιστορική αναφορά στην πόλη είναι του 415 π.χ. (Θουκυδίδης), εκτιµάται ότι το φράγµα µάλλον κατασκευάστηκε µεταξύ 5 ου και 1 ου αιώνα π.χ., παρά κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο. Οι Murray (1984) και Knauss (1995), διερεύνησαν διάφορους πιθανούς λόγους κατασκευής του φράγµατος, χωρίς να καταλήγουν σε συγκεκριµένη σαφή πρόταση. Οι Ζαρκαδούλας (4) και Μουτάφης & Ζαρκαδούλας (5) καταλήγουν διά της εις άτοπον απαγωγής και σχετική τεκµηρίωση, να διατυπώσουν την άποψη ότι το φράγµα κατασκευάστηκε µε στόχο τη συγκράτηση µέρους των αδροµερών φερτών υλικών του ρέµατος, που οι πληµµύρες απέθεταν στον κάµπο του Μύτικα, δυσχεραίνοντας ή εµποδίζοντας την καλλιέργεια του. Την αιτία αυτή κατασκευής του φράγµατος δεν είχαν διερευνήσει οι Murray και Knauss. Η πόλη της Αλυζίας, περιτριγυρισµένη από υψηλούς ορεινούς όγκους και κατά συνέπεια σχετικά αποµονωµένη, είχε ανάγκη αφενός την επικοινωνία µέσω της θάλασσας (µε Φωτογραφία 1. Κατάντη όψη του φράγµατος Photograph 1. Downstream view of the dam Η ορατή κατάντη παρειά σχηµατίζεται µε ασβεστολιθικής προέλευσης ορθογωνικούς ογκολίθους, διατεταγµένους σε 15 σειρές. Oι 11 άνω σειρές είναι σχηµατισµένες µε ογκολίθους σε όλο το µήκος του φράγµατος, ενώ οι 4 κάτω σειρές περιέχουν ογκολίθους µόνο στο δεξιό τµήµα του φράγµατος και το υπόλοιπο σχηµατίζεται µε λίθους µικρών διαστάσεων και κροκάλες. Εκτιµάται ότι το τµήµα αυτό αποτελεί επισκευή του αρχικού φράγµατος, µετά από διάβρωση της επένδυσης. Οι διαστάσεις των ογκολίθων ποικίλουν µε χαρακτηριστικότερες διαστάσεις 0,6-0,8 m ύψος και 1-1,5 m µήκος. Κατά θέσεις µεταξύ των ογκολίθων παρεµβάλλονται µικροί λίθοι για πλήρωση των κενών και εξοµάλυνση των στρώσεων. εν υπάρχει συνδετικό υλικό µεταξύ των ογκολίθων. Επιφανειακή επικάλυψη λίθων µε σκληρό κονίαµα παρατηρείται µόνο τοπικά στο κατάντη αριστερό τµήµα του φράγµατος, όπου έχει γίνει επισκευή, εµβαδού 2 m 2 περίπου. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 2

3 95,0 90,0 ΥΨΟΜΕΤΡΟ 85,0?? [15] [14] [12] [11]? [3]? [2] [1] [12] [11] [15] [14] m : ΘÜìνοò :Λιθüδεìα : Αììο-ιλýò : ΑììοχÜλικα : ΑποθÝσειò Σχήµα 3. Φωτογραµµετρική αποτύπωση της κατάντη παρειάς του φράγµατος Figure 3. Photogrammetric view of the downstream dam slope Η κατάντη παρειά του φράγµατος αποτυπώθηκε φωτογραµµετρικά από τον Ζαρκαδούλα (4). Από την αποτύπωση αυτή προέκυψε το διάγραµµα του Σχ. 3, που επιτρέπει άµεσες µετρήσεις αποστάσεων και διαστάσεων. Η κοίτη βρίσκεται στο υψ. +84 και η στέψη του φράγµατος στο υψ από λιθόδεµα που κατασκευάστηκε στα τέλη του 60 από τη ασική Υπηρεσία, για συγκράτηση µέρους των φερτών του ρέµατος. Το κατάντη πρανές του φράγµατος διαµορφώνεται από δύο τουλάχιστον επίπεδα, µε κλιµακωτή διάταξη των σειρών, όπως φαίνεται στη Φωτ. 2 και στο Σχ.4. Το κατώτερο επίπεδο, απότοµο, µε κλίση 67,5 ο (1:2,41 Ο:Κ), περιλαµβάνει τις σειρές ογκολίθων [1] έως και. Οι επόµενες σειρές και έχουν κατασκευαστεί µε ελαφρώς ηπιότερη κλίση, ενώ οι σειρές έως και [15] µε κλίση 38 ο (1,28:1 Ο:Κ). 95,0 Φωτογραφία 2. Κλίσεις κατάντη πρανούς Photograph 2. Inclinations of the downstream face. 90,0 ΥΨΟΜΕΤΡΟ 85,0 1 2,41 2, [3] [2] [1]???? [15] 1,28 [14] [11] [12] Στο διάγραµµα σηµειώνεται η αρίθµηση των σειρών ογκολίθων, οι περιοχές εµφάνισης των υλικών θεµελίωσης του φράγµατος, η ζώνη κάλυψης του φράγµατος από τον αγροτικό δρόµο (Φωτ. 2) και τέλος ο τοίχος m Σχήµα 4. Τυπική διατοµή φράγµατος Figure 4. Typical dam cross-section 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 3

4 Μπροστά και κάτω από τη σειρά [2], διατηρείται στο κεντρικό τµήµα της κοίτης του ρέµατος προστατευτική επένδυση (ποδιά) από ογκολίθους, µε ήπια κλίση 22 ο (2,42:1 O:K), όπως δείχνεται σχηµατικά στο Σχ. 4 και στη Φωτ. 3. Φωτογραφία 3. Προστατευτική επένδυση ποδός φράγµατος µε ογκολίθους Photograph 3. Protective apron of dam toe, with boulders Εκτιµάται ότι η ποδιά αυτή κάλυπτε αρχικά τον πόδα του φράγµατος σε όλο το πλάτος της κοίτης και προστάτευε το έργο από υποσκαφή. Οι αποθέσεις φερτών υλικών ανάντη και κατάντη του φράγµατος κάλυψαν σύντοµα την προστατευτική αυτή επένδυση και για τον λόγο αυτό διατηρήθηκε ανέπαφη και χωρίς εξοµάλυνση των ακµών των ογκολίθων της από τη ροή του νερού. Υπάρχουν περιορισµένες ενδείξεις σύνδεσης της ποδιάς µε τις σειρές ογκολίθων στο κατάντη πρανές του φράγµατος, ώστε να θεωρείται ότι οι δύο αυτές ζώνες έχουν κατασκευαστεί παράλληλα. Πρόσφατες υπερπηδήσεις του φράγµατος µε ροή νερού πλησίον των αντερεισµάτων, που συνέβησαν µετά τις παρεµβάσεις της ασικής Υπηρεσίας και της τοπικής Κοινότητας, διέβρωσαν τις αποθέσεις και κατέστρεψαν την προστατευτική επένδυση, στα άκρα της κοίτης, ενώ παράλληλα επέτρεψαν την αποκάλυψη της θεµελίωσης και διευκόλυναν τη διάβρωση και υποσκαφή του φράγµατος. 3. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Η διάβρωση των υλικών στον πόδα του φράγµατος αποκάλυψε τη ζώνη θεµελίωσης σε αµφότερα τα άκρα της κοίτης. Στα χαµηλότερα τµήµατα και σε όλο το πλάτος του ρέµατος εµφανίζεται ζώνη σκληρής αµµοιλύος, ορατού πάχους 1,0 m περίπου.η άνω επιφάνεια της ζώνης αµµο-ιλύος εµφανίζει έντονες διακυµάνσεις και κλίση από την αριστερή όχθη προς τη δεξιά (βλ. Σχ. 3), ενδεχοµένως λόγω της αριστερόστροφης καµπής του ρέµατος στη θέση αυτή. Πάνω στην αµµο-ιλύ υπάρχει στρώση αµµοχάλικου µε κροκάλες, πάχους 0,5 έως 0,8 m. Τα χαλίκια, οι κόκκοι της άµµου και οι κροκάλες είναι έντονα στρογγυλεµένα. Η άνω επιφάνεια της στρώσης αµµοχάλικου εµφανίζει έντονες ανωµαλίες και παρόµοια εγκάρσια κλίση µε αυτή της υποκείµενης στρώσης αµµο-ιλύος. Οι έντονες ανωµαλίες και η εγκάρσια κλίση υποδηλώνουν ότι η ζώνη του αµµοχάλικου είναι φυσική απόθεση του ρέµατος και δεν διαστρώθηκε από τους κατασκευαστές του φράγµατος. Τα υλικά του φράγµατος διαστρώθηκαν πάνω στη ζώνη του αµµοχάλικου, χωρίς καµία εξοµάλυνση της επιφάνειάς του. Η επαφή µεταξύ του αµµοχάλικου θεµελίωσης και των υλικών του φράγµατος είναι εµφανής, λόγω της χρησιµοποίησης εδαφικού υλικού στο σώµα του φράγµατος, µε ενσωµατωµένους γωνιώδεις χάλικες και λίθους, όπως φαίνεται στη Φωτ. 4. Φωτογραφία 4. Επαφή αναχώµατος φράγµατος και θεµελίωσης. Photograph 4. Contact area between dam embankment and its foundation. 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Το εσωτερικό του φράγµατος έχει αποκαλυφθεί τοπικά, σε δύο θέσεις του αναχώµατος, µετά από υπερπήδησή του και υδραυλική διάβρωση της εξωτερικής στρώσης. Η κύρια θέση βρίσκεται στο άνω 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 4

5 αριστερό τµήµα του φράγµατος, µεταξύ των σειρών και [12], πλησίον του αριστερού αντερείσµατος. Σε επαφή µε την εξωτερική στρώση των ογκολίθων παρατηρείται στερεοποιηµένο αµµο-ιλυώδες υλικό, µε γωνιώδη χαλίκια και ψηφίδες και ενσωµατωµένους γωνιώδεις λίθους ασβεστολιθικής προέλευσης (βλ. Φωτ. 5). Οι διαστάσεις των λίθων είναι της τάξης των 10 έως 30 cm. µετακινηθεί. Η ελευθερία περιστροφής και µετακίνησης των ογκολίθων επιτρέπει την παραµόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας του αναχώµατος, γεγονός που είναι εµφανές στη διάταξη των στρώσεων των ογκολίθων. Φωτογραφία 6. Λεπτοµέρεια εσωτερικού του φράγµατος Photograph 6. Detail of the dam interior. Φωτογραφία 5. Εσωτερικό φράγµατος σε επαφή µε επιφανειακή ζώνη ογκολίθων. Photograph 5. Interior of the dam, in contact with the surface zone of boulders. Η κυριαρχία του εδαφικού υλικού σε επαφή µε τους ογκολίθους της επένδυσης και ο πλήρης εγκιβωτισµός των γωνιωδών λίθων στο εδαφικό υλικό, αποτελεί απόδειξη ότι: το εδαφικό υλικό διαστρώθηκε κατά την κατασκευή τού φράγµατος παράλληλα µε τους ογκολίθους και δεν αποτελεί προϊόν διάπλυσης και απόθεσης λόγω διήθησης, η διηθούµενη ποσότητα νερού µέσα από το ανάχωµα ήταν περιορισµένη, άλλως το εδαφικό υλικό θα είχε ξεπλυθεί µέσα από τα κενά µεταξύ των ογκολίθων. Λεπτοµέρεια του εσωτερικού του φράγµατος δείχνεται στη Φωτ. 6, στην οποία διακρίνεται η ζώνη εδαφικού υλικού καθώς και οι γωνιώδεις λίθοι εγκιβωτισµένοι στο εδαφικό υλικό. Στη Φωτ. 5 είναι εµφανής ο τρόπος τοποθέτησης και στήριξης των ογκολίθων. Κάθε ογκόλιθος στηρίζεται εν µέρει σε ογκολίθους της υποκείµενης σειράς και εν µέρει στο υποκείµενο εδαφικό υλικό. Η στήριξη εκάστου ογκολίθου σε δύο διαφορετικής παραµορφωσιµότητας υλικά, επιτρέπει την περιστροφή ή/και µετατόπιση του ογκολίθου, εάν το υποκείµενο εδαφικό υλικό συµπυκνωθεί, στερεοποιηθεί ή 5. ΟΜΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕΙΡΩΝ Η δοµή των ογκολίθων παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση καθ ύψος του φράγµατος (βλ. Φωτ. 1 και Σχ. 3.). Η άνω επιφάνεια κάθε σειράς ογκολίθων λαµβάνεται από το φωτογραµµετρικό διάγραµµα του Σχ. 3 και αποτυπώνεται ως συνεχής κυµατοειδής γραµµή µεταξύ των άνω ακµών των ογκολίθων. Οι γραµµές επιφάνειας κάθε σειράς δείχνονται στο Σχ. 5 και αποτελούν ένδειξη της τραχύτητας κάθε σειράς. Είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι η τελική άνω επιφάνεια κάθε σταδίου ανύψωσης του φράγµατος, θα διαµορφωνόταν κατά το δυνατόν οριζόντια και οµαλή, ώστε να αποφευχθεί η συγκεντρωµένη και κατά θέσεις ροή νερού πάνω από το φράγµα. Συνεπώς, σειρές ογκολίθων µε υψηλή τραχύτητα, δεν θα µπορούσαν να αποτελέσουν ενδιάµεσες στάθµες ανύψωσης του φράγµατος. Οι ογκόλιθοι στις σειρές [1] και [2] είναι ακανόνιστου σχήµατος και έχουν τοποθετηθεί µάλλον άτακτα, χωρίς να δένουν µεταξύ τους. Τακτική δόµηση ορθογωνικών ογκολίθων παρατηρείται στη σειρά [3], µε την οποία επιτυγχάνεται ενιαίο υψόµετρο στην άνω επιφάνεια της σειράς. Η σειρά εµφανίζει χαµηλή τραχύτητα και συνεπώς θα µπορούσε να λειτουργήσεις ως στέψη ενδιάµεσης ανύψωσης του φράγµατος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 5

6 95,0 90,0 ΥΨΟΜΕΤΡΟ 85,0 [15] [14] [12] [11] [3] [2] [11] [12] m Σχήµα 5. Τραχύτητα σειρών ογκολίθων Figure 5. Roughness of boulder rows Στη σειρά χρησιµοποιούνται ογκόλιθοι των οποίων το ύψος είναι µεγαλύτερο από το πλάτος, χωρίς να δίνεται προσοχή στην ευθυγράµµιση της άνω επιφάνειας της στρώσης. Ογκόλιθοι διαφορετικού ύψους τοποθετούνται γειτονικά, µε αποτέλεσµα η άνω επιφάνεια της σειράς να εµφανίζει έντονη τραχύτητα. Στη σειρά παρατηρείται η προσπάθεια κάλυψης των ανωµαλιών της σειράς και ευθυγράµµιση της επιφάνειας των ογκολίθων. Η σειρά εµφανίζει χαµηλή τραχύτητα και θα µπορούσε να αποτελέσει στέψη ενδιάµεσης ανύψωσης του φράγµατος. Η δόµηση των λίθων και η ενιαία καθ ύψος κλίση της παρειάς του φράγµατος, υποδηλώνουν ότι οι ενότητες των σειρών [1] - [3] και - κατασκευάστηκαν είτε στην ίδια χρονική περίοδο ή µε µικρή χρονική διαφορά µεταξύ τους. Οι σειρές και εµφανίζουν άρτια διάταξη ορθογωνικών ογκολίθων, µε υψηλό βαθµό συναρµολόγησης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην εµφάνιση και στη σύνδεση των λίθων, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στη Φωτ. 7. Οι σειρές και έχουν κατασκευαστεί µε ηπιότερη κλίση έναντι των υποκειµένων σειρών. Οι παρατηρήσεις αυτές συνηγορούν στο συµπέρασµα ότι οι σειρές και κατασκευάστηκαν σε άλλη χρονική περίοδο από τις υποκείµενες σειρές και από τεχνίτες αυξηµένης καλαισθησίας και τέχνης. Φωτογραφία 7. Προσεκτική συναρµολόγηση ογκολίθων στις σειρές και Photograph 7. Detailed interlocking of stones in rows and Οι σειρές έως και [15] εµφανίζουν µεγάλο ποσοστό λίθων ακανόνιστου σχήµατος, χαµηλό βαθµό συναρµολόγησης των λίθων και αυξηµένη τραχύτητα των στρώσεων. Η κλίση του πρανούς είναι σταθερή στις 38 ο, µε µέσο ύψος κάθε στρώσης περί τα 0,8 m. Εκτιµάται ότι η κατασκευή των ζωνών αυτών πραγµατοποιήθηκε σε ένα στάδιο και µάλλον εσπευσµένα, µε εµφανή προχειρότητα στη δόµηση. Κάθε σειρά είναι µετατοπισµένη προς τα ανάντη κατά 0,6 έως 0,7 m από την υποκείµενη, γεγονός που απαιτεί αυξηµένες διαστάσεις ογκολίθων ώστε να είναι εφικτή η ασφαλής στήριξη της υπερκείµενης στρώσης. Στις στρώσεις αυτές παρατηρούνται 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 6

7 ογκόλιθοι µε ορατή οριζόντια διάσταση της τάξης του 1,5 m. 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Η διερεύνηση των φάσεων κατασκευής του φράγµατος βασίζεται σε στοιχεία και παρατηρήσεις από τη δόµηση των ογκολίθων, τη γεωµετρία του αναχώµατος, την οµαλότητα ή τραχύτητα της άνω επιφάνειας των στρώσεων, την αξιολόγηση των παραµορφώσεων και τέλος την υδραυλική λειτουργία του έργου. Στη θέση του φράγµατος, οι όχθες του ρέµατος σχηµατίζονται σε ασβεστολιθική βραχοµάζα µε απότοµα πρανή, που εκτείνονται υψοµετρικά πολύ πάνω από τη στέψη του φράγµατος. Στην αριστερή κατά τη ροή όχθη υπάρχει ογκώδης έξαρση µαζικού ασβεστολίθου, εγκάρσια στην κοίτη, που προκαλεί την ιδιαίτερη στένωση στην κοιλάδα του ρέµατος, την οποία εκµεταλλεύτηκαν οι κατασκευαστές του φράγµατος για περιορισµό του όγκου του. Η έξαρση οριζοντιώνεται δηµιουργώντας παραοριζόντιο αναβαθµό περί το υψ Η θέση του φράγµατος και η έξαρση του αριστερού αντερείσµατος φαίνονται στις Φωτ. 8 και 9. Φωτογραφία 8. Θέση φράγµατος και βραχώδης έξαρση αριστερού αντερείσµατος. Photograph 8. Dam location and rock protrusion on the left abutment. Σε οποιαδήποτε ενδιάµεση στάθµη της στέψης του φράγµατος κάτω από το υψ. +95, η ροή του ρέµατος µπορεί να διέλθει από τη θέση του έργου µόνο µε υπερχείλιση (υπερπήδηση) πάνω από το ανάχωµα. Με στέψη φράγµατος στο υψ. +95, εµφανίζεται η δυνατότητα φυσικής ή τεχνητής διόδευσης των παροχών πάνω από τη βραχώδη έξαρση, χωρίς να είναι πλέον αναγκαία η υπερπήδηση του φράγµατος. Φωτογραφία 9. Βραχώδης έξαρση µαζικού ασβεστολίθου αριστερού αντερείσµατος. Photograph 9. Rock protrusion of massive limestone on the left abutment. Εκτιµάται ότι το φράγµα κατασκευάστηκε σε περισσότερα του ενός καθ ύψος στάδια. Το πρώτο στάδιο περιελάµβανε την κατασκευή των σειρών [1] έως [3] ή έως, µε πλέον πιθανή την ενιαία ανύψωση µέχρι τη σειρά στο υψ Η ανύψωση αυτή δηµιουργεί πτώση µέχρι την κοίτη 4 m, µε µήκος υπερχείλισης στη στέψη 24 m περίπου. Η πτώση νερού των 4 m θα προκαλούσε διάβρωση των αµµοχάλικων και της αµµοιλύος της κοίτης σε µικρό χρονικό διάστηµα και εποµένως εκτιµάται ότι η κατασκευή της προστατευτικής ποδιάς στον πόδα του φράγµατος πραγµατοποιήθηκε παράλληλα µε την κατασκευή του φράγµατος, µειώνοντας έτσι την πτώση στα 2,5 m. Η λεκάνη απορροής στη θέση του φράγµατος καλύπτει 21 km 2, ενώ η παροχή πληµµύρας µε συχνότητα επαναφοράς 1:1, εκτιµάται στα 98 m 3 /sec και µε συχνότητα επαναφοράς 1: στα 270 m 3 /sec. Τα εκτεταµένα πλευρικά κορήµατα που παρατηρούνται στα πρανή της λεκάνης απορροής, δηµιουργούν ιδιαίτερα υψηλές στερεοπαροχές, µε αποτέλεσµα ο εκάστοτε ταµιευτήρας να πληρούται σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα. Κατά την πρώτη φάση ανύψωσης του φράγµατος, τα φερτά πλήρωσαν τόσο τη λεκάνη του φράγµατος, όσο και την κατάντη περιοχή µέχρι το υψ. 88, καλύπτοντας πλήρως το φράγµα. Η στάθµη των φερτών στο υψ. +88 πρέπει να διατηρήθηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ώστε να δηµιουργηθούν ανεξίτηλα ίχνη στα βραχώδη πρανή της κοιλάδας κατάντη του φράγµατος. Τα ίχνη αυτά έγιναν ορατά µε τον σχετικά 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 7

8 πρόσφατο καταβιβασµό της στάθµης των φερτών λόγω αµµοληψιών κατάντη του φράγµατος. Η επόµενη ανύψωση του αναχώµατος περιλαµβάνει τις σειρές και, δηλαδή µέχρι το υψ. +89,5, δηµιουργώντας πτώση νερού 1,5 m µέχρι τη στάθµη των φερτών στο υψ Στη στάθµη αυτή το φράγµα θα παρέµεινε για σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα, άλλως οι ογκόλιθοι των σειρών και θα είχαν εµφανή σηµάδια διάβρωσης και εξοµάλυνση των ακµών τους σε µεγαλύτερο βαθµό από τους ογκολίθους των υπερκείµενων σειρών, στοιχείο που δεν παρατηρείται. Η επόµενη ανύψωση του φράγµατος εκτιµάται ότι πραγµατοποιήθηκε σε ένα στάδιο, µε την κατασκευή όλων των υπολοίπων σειρών µέχρι το υψ. +95, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα υπερχείλισης πάνω από τη βραχώδη έξαρση του αριστερού αντερείσµατος. Ενδεχοµένως να είχε γίνει εκβάθυνση και διεύρυνση της θέσης υπερχείλισης ώστε η ροή του νερού να περιορίζεται στη θέση αυτή και να µην εκτείνεται πάνω στο φράγµα. Ο χώρος που δηµιουργήθηκε ανάντη του φράγµατος πληρώθηκε σταδιακά µε φερτά µέχρι τη στέψη του, πιθανόν σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα. Η συνεχής ροή νερού πάνω στο µαζικό ασβεστόλιθο διέβρωσε βαθµιαία το πέτρωµα από τα κατάντη προς τα ανάντη, σχηµατίζοντας έγκοιλα µέσα στα οποία αποτονωνόταν το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας του νερού. Η έλλειψη συστηµάτων ασυνεχειών στο µαζικό ασβεστόλιθο, περιόρισε την ταχύτητα διάβρωσης του πετρώµατος. Η διάβρωση όµως συνεχίστηκε µέχρι την πλήρη διάνοιξη διαµπερούς ανοίγµατος στη βραχώδη έξαρση. Στο ανάντη άκρο το άνοιγµα είχε σχήµα ανεστραµµένου τριγώνου, βάθους 7 m περίπου και πλάτους στην στέψη 1,2 m. Ο πυθµένας του ανοίγµατος έφθασε στο υψ Η έξοδος από τα έγκοιλα φαίνεται στη Φωτ. 10. Η διάνοιξη διαµπερούς ανοίγµατος είχε ως αποτέλεσµα τον καταβιβασµό της στάθµης της κοίτης ανάντη του φράγµατος στο υψ Η ροή νερού σε χαµηλά υψόµετρα εξασφάλισε το φράγµα από τον κίνδυνο υπερπήδησης και για το λόγο αυτό το φράγµα µπόρεσε να διατηρηθεί ουσιαστικά ανέπαφο µέχρι σήµερα. Φωτογραφία 10. Σχηµατισµός φυσικού υπερχειλιστή µε διάβρωση του µαζικού ασβεστολίθου. Photograph 10. Development of a natural spillway by erosion of the massive limestone. Οι συνθήκες λειτουργίας του ρέµατος διατηρήθηκαν µέχρι το 1968, οπότε η ασική Υπηρεσία έφραξε το άνοιγµα στον υπερχειλιστή µε λιθοδοµή και διεύρυνε µε εκρηκτικά τη διώρυγα υπερχείλισης στο υψ. +93,5, µε στόχο να δηµιουργήσει αναβαθµό συγκράτησης φερτών υλικών προκειµένου να περιορίσει τον όγκο φερτών υλικών που το ρέµα µετέφερε και απέθετε στον κάµπο του Μύτικα. Αν και η ενέργεια αυτή της ασικής Υπηρεσίας θέτει σε κίνδυνο το φράγµα από τις υπερπηδήσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια µε αυξανόµενη συχνότητα, ουσιαστικά αποκατέστησε το φράγµα στην αρχική του λειτουργία, αυτή της συγκράτησης των φερτών του ρέµατος. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Knauss, J. (1995), Der altweibersprung, die raetselhafte alte talsperre in der Glossesschlucht bei Alyzeia in Akanranien. Archaeologischer Anzeiger, Heft 2, pp Murray, W.M. (1984), The ancient Dam of the Mytikas Valley, American Journal of Archeology 88, pp Μουτάφης, Ν.Ι. και Ζαρκαδούλας Ν. (5), Αρχαίο φράγµα Αλυζίας. 2 ο ιεθνές Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Αθήνα. Ζαρκαδούλας, Ν. (4), Αρχαίο Φράγµα Αλυζίας, Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, Μεταπτυχιακή διατριβή. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/6 8

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Βασίλειος Κ. Καλέρης Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών e-mail: kaleris@upatras.gr (1) Γενικές αρχές αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (51128) Για τις πληµµύρες στο Μαραθώνα Αττικής 22 25 Νοεµβρίου 2005 Υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΛΗΔΑ Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπων : Λέκτορας Ν. Μουτάφης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4.1 Εισαγωγή Η ροή σε ανοικτούς αγωγούς είναι πλέον σύνθετη από τη ροή σε κλειστούς αγωγούς µε πληρότητα 100%, επειδή η επιφάνεια του νερού προσδιορίζει την κινηµατική µηχανική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου The behaviour of Evinos Dam ΜΑΛΑΝ ΡΑΚΗ, Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΟΥΛΗΣ, Β. Ι. ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ, Χ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ιεύθυνση Υδροληψίας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Γεωλόγος-Γεωφυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση 4. Η δράση του νερού Οι ποταµοί είναι οι φυσικοί αγωγοί του ρέοντος νερού πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το νερό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του επιφανειακού ανάγλυφου και ο βασικός µεταφορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου

Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Γ. Εµµανουηλίδης ρ. Γεωλόγος. Σ. Φώτη Γεωλόγος, Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: φράγµα, λιθόρριπτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση.

Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση. Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας Προβλήματα και αντιμετώπιση. Βασίλης Χουσιάδας, Πολιτικός / Γεωτεχνικός Μηχανικός, M.S.E. - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Γιώργος Αγγίσταλης, Τεχνικός Γεωλόγος, CΕng, EurIng,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Ν. Ι. Μουτάφης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Χ. Παπαχατζάκη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Λέξεις κλειδιά: φράγμα, πλαστικό διάφραγμα, στεγανωτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007.

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Ν. Καζίλης, Τεχνικός Γεωλόγος, Πτ.Γεωλ, M.Sc., DIC, MBA.. ιευθυντής Ελληνικού Υποκαταστήµατος GEODATA S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Foundation of the Penstock of the New Glafkos 5.5MW Hydrolectric Power Station on a Steep Slope ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Λέσβος-Σκαμνιά-Παναγιά Γοργόνα Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π - Πλημμύρες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Φράγµα Σέτα - Μανίκια : Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήµατα κατά την κατασκευή.

Φράγµα Σέτα - Μανίκια : Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήµατα κατά την κατασκευή. Φράγµα Σέτα - Μανίκια : Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήµατα κατά την κατασκευή. Σ. Γ. Φώτη Γεωλόγος - Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ Ν. Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Γ. Λ. Εµµανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 )

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ) Τμήμα του έργου " LIFE-STRYMON / GR / 000217 " 1η και 2η Έκθεση : Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «.Ο.Υ. 7000» «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Ειδικό Λογισµικό: Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) Ειδικό Λογισµικό: ΕΝΟΤΗΤΑ 1 «.Ο.Υ. 7000» Για την ιευθέτηση Ορεινών Υδάτων (.Ο.Υ) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 «ΦΡΑΓΜΑ 7000» Για την ιαστασιολόγηση, Στατική επίλυση και Σχεδίαση Ευθυγράµµων Φραγµάτων Χειµάρρων εκ Λιθοσκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 9. Υδρογεωλογία Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές Βαρνάβα Σοφία Ευαγόρου Χριστοδούλα Κασπαρίδου Μαρία Σµυρίλλη Στέφανη Στυλιανού ώρα ιάβρωση : φυσική διεργασία από την πρόσκρουση των κυµάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας.

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Geotechnical Problems during the Construction of the Earthfill Doxa Feneos Dam in Korinthos Prefecture. ΦΕΛΕΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά έργα Μορφολογία ποταμών: Διαφορές μεταξύ τεχνητών και φυσικών ανοικτών αγωγών. Μόνιμη δίαιτα ποταμών. Σχηματισμός ποταμού. Μαιανδρισμός. Γεωμετρία μαιάνδρων. Ρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου

Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου Stabilization of the '93 landslide at the Evinos reservoir with drainage galleries NTOYNIAΣ, Γ, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΤΗΣ 10 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΤΗΣ 10 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΤΗΣ 10 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα

Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Α.Ν. Γιάγκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα TOMH 7-7 1:1000 Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Δυτική τάφρος αποστράγγισης Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος, με έγχυτο σκυρόδεμα C16/20 και ένα πλέγμα Τ131, τραπεζοειδούς διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστροφή γέφυρας χειµάρρου Ζηλιάνα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης κατά την 28η Νοεµβρίου 1998

Καταστροφή γέφυρας χειµάρρου Ζηλιάνα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης κατά την 28η Νοεµβρίου 1998 Καταστροφή γέφυρας χειµάρρου Ζηλιάνα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης κατά την 28η Νοεµβρίου 1998 Στέφανος Τσότσος, Καθηγητής Ιωάννης Τέγος, Καθηγητής Μάριος Βαφειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΘΕΜΑ: 26 ο Έγκριση της µελέτης του έργου: «Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Μέγα

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 4/16-02-2012 Αριθμός Απόφασης 18/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 4/16-02-2012 Αριθμός Απόφασης 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 4/16-02-2012 Αριθμός Απόφασης 18/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης Ποτάμια 2. Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 9: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης Ποτάμια 2. Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 9: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης Ποτάμια 2 Δρ. Αβραμίδης Παύλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή των συνθηκών σχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εγνατία Οδός : Οριστικά µέτρα σταθεροποίησης του επιχώµατος µεταξύ των χ.θ.7+150 και 7+500, στο τµήµα «Α/Κ Αράχθου Α/Κ Περιστερίου (0240a)» 15.000.000 Ευρώ Ιούνιος 2012 K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS W A L K t h e B L U E Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων, google earth -2- Περιδιαβαίνοντας τον Ασφοντυλίτη Αιγιάλη Μινώα Αρκεσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Π.Μαρίνος Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Γαδουρά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Αντιπληµµυρική προστασία λεκάνης ρέµατος Ραφήνας Εισηγητές : Λ.Λαζαρίδης Ι.Ναλµπάντης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 02 Καθαρισµοί και Εκβαθύνσεις Κοίτης Ποταµών - Ρεµάτων 00 -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Καταπτώσεων Βραχωδών Τεµαχών στο Φυσικό Πρανές Ανάντη των Φυσικών Λουτρών ήµου Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Ανάλυση Καταπτώσεων Βραχωδών Τεµαχών στο Φυσικό Πρανές Ανάντη των Φυσικών Λουτρών ήµου Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Ανάλυση Καταπτώσεων Βραχωδών Τεµαχών στο Φυσικό Πρανές Ανάντη των Φυσικών Λουτρών ήµου Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Rockfall Estimation of Natural Slopes at Loutraki Area, Korinth, Greece ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α.Α. ΣΑΡΟΓΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού. Η μελέτη συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα