ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ I"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ I ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2015

2 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΗΕ I 1. Σα επγαζηήπια ΗΕ I είναι πποαιπεηικά. 2. Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο είλαη 2 γηα ηα ΖΔ Η. Απηέο γίλνληαη ζην εξγαζηήξην ησλ ΖΔ, ζην ππόγεην ηνπ θηηξίνπ Γ. Καζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 15 min από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα ηεο άζθεζεο ζπλεπάγεηαη απηόκαηα απνπζία. 3. Γελ πξνβιέπνληαη επαλαιεπηηθά εξγαζηήξηα 4. Γελ πξνβιέπεηαη γξαπηή εξγαζία. 5. πλίζηαηαη ε πξνζνρή ησλ θνηηεηώλ ζηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εξγαζηήξηα ππό ηάζε όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν θπιιάδην. Δπηπιένλ παξαθαινύληαη όινη λα ζέβνληαη ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ησλ εξγαζηεξίσλ. Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ 1. ΚΑΣΔΒΑΔ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ. 2. AΠΟΜΑΚΡΤΝΔ ΣΟΝ ΠΑΘΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΡΔΤΜΑ. 3. KΑΝΔ ΣΔΥΝΖΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ ΚΑΗ ΜΑΑΕ ΚΑΡΓΗΑ 4. TΖΛΔΦΩΝΖΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ ΣΗ ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ (150 ή ) ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΜΔΖ ΔΠΔΜΒΑΖ (100) 5. ΤΝΔΥΗΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΓΗΑΩΔΩ (ΣΔΥΝΖΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ) ΜΔΥΡΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ Ο ΑΡΜΟΓΗΟ ΓΗΑΣΡΟ ΓΖΛ. ΝΑ ΤΝΔΥΗΣΔΗ Ζ ΣΔΥΝΖΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ ΚΑΗ ΜΔΑ ΣΟ ΑΘΔΝΟΦΟΡΟ. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΑΘΔ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ

3 ΜΑΘΔ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΟ ΚΟΝΣΗΝΟΣΔΡΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΚΑΗ ΓΝΩΡΗΕΔ ΑΠΟ ΜΝΖΜΖ ΣΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΠΡΩΣΖ ΑΝΑΓΚΖ. ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ; 150, 166 ΚΑΗ ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ; 100 ΜΑΘΔ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ ΚΑΗ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ; 199 ΜΖΝ ΚΑΝΔΗ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΠΡΗΝ ΔΝΣΟΠΗΔΗ ΠΟΗΟΗ ΑΓΩΓΟΗ ΔΗΝΑΗ ΤΠΟ ΣΑΖ

4 1. Γενικά ΒΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΕΣΡΗΕΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οη θαλόλεο αζθάιεηαο είλαη έλα δσηηθό ζέκα ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα. Δηδηθόηεξα ζε όηη αθνξά κεηξήζεηο ζην εξγαζηήξην ησλ ΖΔ θαη παξά ην γεγνλόο όηη έρνπλ πξνβιεθζεί νη απζηεξόηεξνη θαλνληζκνί αζθάιεηαο εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία όζσλ ρεηξίδνληαη ηα δηάθνξα κέζα, ππάξρεη κία ζεηξά θαλόλσλ αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ βίσκα ηνπ θαζέλα πνπ πξόθεηηαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηα δηάθνξα κέζα θαη όξγαλα ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δθείλν πνπ πξέπεη λα γίλεη απόιπηα θαηαλνεηό είλαη όηη ζηηο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ηάζεηο πνπ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κπνξεί λα απνδεηρηνύλ ΘΑΝΑΙΜΕ. Γηα ην ιόγν απηό νη θαλόλεο αζθάιεηαο πνπ δίλνληαη παξαθάησ πξέπεη λα γίλνπλ απόιπηα θαηαλνεηνί θαη λα εθαξκόδνληαη πηζηά ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπ θαζέλα μερσξηζηά αιιά θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ πνπ δνπιεύνπλ καδί ηνπ. 2. Οι κίνδςνοι ηος ηλεκηπικού πεύμαηορ Ση ζεκαίλεη ειεθηξνπιεμία; Δίλαη γεληθά ζαλάζηκν αηύρεκα; ε όινπο είλαη ιίγν πνιύ γλσζηέο νη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα. Γλσξίδνπκε όηη θάζε ρξόλν πνιιά άηνκα ράλνπλ ηε δσή ηνπο από αηπρήκαηα ειεθηξνπιεμίαο, όρη κόλν ζε ζπίηηα αιιά θαη ζε κεγάιεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Βαξηά ειεθηξνπιεμία νδεγεί ζε ζηακάηεκα παξνδηθό ή κόληκν ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο, κε ζπρλά απνηειέζκαηα παξάιπζε ή ζάλαην. ε ειεθηξνπιεμία από πςειέο ηάζεηο πξνθαινύληαη επίζεο ζαλαηεθόξα εγθαύκαηα. ε πεξηπηώζεηο βαξηάο ειεθηξνπιεμίαο πξέπεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λα εθαξκνζηνύλ θαηάιιειεο πξώηεο βνήζεηεο. Ο πίλαθαο ηνπ ζρήκαηνο 1 δίλεη κία εηθόλα ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ ξεύκαηνο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. ηνλ πίλαθα απηόλ θαίλεηαη όηη ξεύκαηα ηεο ηάμεο ησλ 100 ma κπνξεί λα είλαη ζαλάζηκα. Ση ζπκβαίλεη όκσο κε ηηο ηάζεηο;. Ηζρύεη ν γλσζηόο λόκνο ηνπ Οhm όηη V I = R όπνπ R ε αληίζηαζε ηνπ ζώκαηνο. Ζ αληίζηαζε απηή έρεη ηηκή πνπ εμαξηάηαη από ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ, ηελ πγξαζία, ηελ πνηόηεηα επαθήο θιπ. Αλαθέξεηαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ δέξκαηνο κπνξεί λα είλαη από 250 Ω γηα πγξό δέξκα θαη κεγάιε επηθάλεηα επαθήο 500 kω γηα μεξό δέξκα. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη αθόκε θαη ε ηάζε ησλ 220 V ηνπ δηθηύνπ κπνξεί λα απνδεηρηεί ΘΑΝΑΙΜΗ. ηνπο ειιεληθνύο θαη δηεζλείο (ΗΔC) θαλνληζκνύο, νξίδνληαη, ζαλ αθίλδπλε ηάζε, αθήο, ηάζεηο θάησ από 50 V. 3. Κανόνερ αζθάλειαρ για ηην αποθςγή ηλεκηποπληξίαρ Παξαθάησ δίλνληαη νξηζκέλνη βαζηθνί θαλόλεο αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία από ειεθηξνπιεμία. Σνλίδεηαη όηη νη απινί θαλόλεο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη πηζηά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηθήο ζαο δσήο. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο πνπ έκπεηξνη ηερλίηεο έραζαλ ηε δσή ηνπο από ειεθηξνπιεμία γηαηί αγλόεζαλ θάπνην βαζηθό θαλόλα Ο θπξηόηεξνο θαλόλαο πξνζσπηθήο αζθάιεηαο είλαη λα ζκέθηεζηε ππώηα ππιν κάνεηε κάηι. πλεζίζηε λα κειεηάηε ην πξόβιεκα πξνζεθηηθά, ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα θάλεηε,

5 ηε ρξήζε εξγαιείσλ, νξγάλσλ κεραλώλ πνπ απαηηνύληαη πξηλ ελεξγήζεηε. Μελ αθήλεηε ηνλ εαπηό ζαο λα αθαηξείηε από ηελ εξγαζία πνπ θάλεηε θαη κελ ελνριείηε άζθνπα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δνπιεύνπλ δίπια ζε ζαο. Υώξνο όπνπ ππάξρεη ειεθηξηζκόο θαη θηλνύκελα κέξε κεραλώλ δελ είλαη θαηάιιεινη γηα αζηεία Βεβαησζείηε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ΠΡΙΝ ΕΡΓΑΣΕΙΣΕ ΜΕ ΑΤΣΕ. Πνιιά άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο από όπια πνπ ππνηίζεηαη όηη ήηαλ άδεηα ή από ειεθηξηθά θπθιώκαηα πνπ ππνηίζεηαη όηη ήηαλ "λεθξά" ΠΟΣΕ κελ εκπηζηεύεζηε ηε δσή ζαο απνθιεηζηηθά ζε ζπζθεπέο όπσο απηόκαηνη, αζθάιεηεο, ξειέ ζεξκηθά θιπ. πζθεπέο ζαλ απηέο είλαη κεραληθά ζπζηήκαηα θαη ππάξρεη πάληα θάπνηα πηζαλόηεηα λα κελ ελεξγνπνηεζνύλ ΠΟΣΕ κε δηαθόπηεηε ηε γείσζε κηαο ζπζθεπήο. Ζ ζπζθεπή ζα γίλεη επηθίλδπλε γηα ηε δσή ζαο Να εξγάδεζηε πάληνηε κε ηάμε. Μηα κάδα θαισδίσλ κε πνιιέο ζπλδέζεηο, εξγαιεία πεηακέλα δεμηά θαη αξηζηεξά νδεγνύλ ζε επηπόιαηα ζθέςε, ελέξγεηεο ρσξίο πξνεγνύκελε κειέηε ηνπο θαη γεληθά ζε αηπρήκαηα. Κάληε ηηο ζπλδέζεηο ζαο ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεια, από άπνςε κήθνπο, θαιώδηα, απνθύγεηε λα έρεηε γπκλνύο ζπλδέζκνπο, ππό ηάζε ΠΟΣΕ κε δνπιεύεηε ζε πγξά παηώκαηα όηαλ έξρεζηε ζε επαθή κε ειεθηξηθά θπθιώκαηα ΠΟΣΕ κε δνπιεύεηε κόλνη ζαο. Πάληα λα ππάξρεη θάπνην άιιν άηνκν δίπια ζαο λα δηαθόςεη ηελ παξνρή αλ ρξεηαζηεί Απνθεύγεηε λα πηάλεηε θπθιώκαηα κε ηα δύν ζαο ρέξηα. Σν ξεύκα όηαλ δηέξρεηαη από ην έλα ρέξη ζην άιιν, δηαζρίδεη ηελ θαξδηά ζαο, γεγνλόο πνπ θάλεη πην επηθίλδπλν έλα ζνθ ΜΗ ΜΙΛΑΣΕ όηαλ δνπιεύεηε ζε θύθισκα ππό ηάζε ή κελ απεπζύλεηε ην ιόγν ζε ζπλάδειθν ζαο πνπ εξγάδεηαη ππό ηάζε. Γηα ην ιίγν ρξόλν πνπ ηα θπθιώκαηα ζαο είλαη ππό ηάζε θαη θάλεηε κεηξήζεηο, απαηηείηαη ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή Απνθύγεηε ηηο απόηνκεο θηλήζεηο, ζπξσμίκαηα θιπ. ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Κάπνηνο κπνξεί από ζπξώμηκν λα αγγίμεη θάπνηα ζύλδεζε θαη λα δερηεί ζνθ Αλαθέξεηε ΑΜΕΩ ζηνλ ππεύζπλν ηνπ εξγαζηεξίνπ νπνηνδήπνηε αηύρεκα όζν αζηείν θαη αλ ζαο θαίλεηαη. Απηόο μέξεη πσο ζα ελεξγήζεη ζε θάζε πεξίπησζε γηα παξνρή α βνεζεηώλ αιιά θαη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζην αηύρεκα θαη λα ηηο αλαιύζεη ζε ζαο ώζηε λα απνθεπρζεί θάζε παξόκνην ζην κέιινλ. 4. Κίνδςνοι εγκαςμάηων Δλαο άιινο θίλδπλνο είλαη ηα εγθαύκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα κελ είλαη ζαλάζηκα αιιά είλαη ηδηαίηεξα νδπλεξά. Πξνζνρή ρξεηάδεζηε ζηα εμήο ζεκεία: 4.1. Οη αληηζηάζεηο, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ θέξνπλ πςειά ξεύκαηα, δεζηαίλνληαη πνιύ. Πξνζέμηε ηηο βαηηηθέο αληηζηάζεηο θαη κελ ηηο αγγίδεηε πξηλ θξπώζνπλ.

6 4.2. ΠΡΟΟΥΗ ΣΟΤ ΠΤΚΝΩΣΕ πνπ κπνξεί λα είλαη θνξηηζκέλνη. Αλ δε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δηαζπαζηνύλ ειεθηξηθά, ηόηε απηό νδεγεί ζε έθξεμε. Δθηόο από ην γεγνλόο όηη κπνξεί λα δερηείηε ζνθ από ηελ εθθόξηηζε, κπνξεί επίζεο λα ππνζηείηε έγθαπκα. Πξνζνρή ζηελ πνιηθόηεηα ησλ ειεθηξνιπηηθώλ ππθλσηώλ. Αληίζηξνθε πόισζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έθξεμε Αλ ρξεζηκνπνηείηε θνιιεηήξη, πξνζέμηε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. Αλ ην αθήλεηε εθηεζεηκέλν ζηνλ πάγθν, κπνξεί θάπνηνο απξόζεθηα λα αθνπκπήζεη πάλσ ηνπ. Μελ ην καδεύεηε πξηλ θξπώζεη ηειείσο. Μελ αγγίδεηε ηηο θνιιήζεηο πξηλ θξπώζνπλ. Αθνινπζώληαο ηνπο παξαπάλσ ζσζηνύο απινύο θαλόλεο, κπνξείηε λα δνπιεύεηε ζε ειεθηξηθά θπθιώκαηα ρσξίο θίλδπλν γηα ηε δσή ηε δηθή ζαο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο. Φξνληίζηε λα γίλνπλ ηξόπνο δνπιεηάο γηα ζαο γηα όιε ζαο ηε δσή, η οποία ηόηε ζίγοςπα δε θα κινδςνεύει, ηοςλάσιζηον από ηλεκηπικό πεύμα.

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ARTEMISTM. U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626. Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης

ARTEMISTM. U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626. Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης ARTEMISTM A by U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626 Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Αζθάιεηα & Πξνθπιάμεηο... 1 εκαληηθέο πιεξνθνξίεο... 2 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. Αλάπηπμε αζθαινύο θαη πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 2.5 Αζθάιεηα 2.2 Φαγεηό θαη πγεία 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ζρέζεσλ 4.1 Αγσγή ηνπ θαηαλαισηή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 Σν Μ150 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο πνιύπινθα κεραληθά κέξε κε γλώκνλα ηελ όζν ην δπλαηόλ κεησκέλε ζπληήξεζε γηα ην ρεηξηζηή θαη ην πνιύ ρακειό θόζηνο απηήο. -ΟΓΗΓΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα