ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ «Κοινωνικές και Οικονομικές Προεκηάζεις ηοσ Ενδύμαηος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-12. «Κοινωνικές και Οικονομικές Προεκηάζεις ηοσ Ενδύμαηος»"

Transcript

1 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Κοινωνικές και Οικονομικές Προεκηάζεις ηοσ Ενδύμαηος» Τπεύθσνη Καθηγήηρια : κα. Ασγερίδοσ Αρεηή Ομάδα Μαθηηών/ηριών Δημηηρακόποσλος Δημήηριος Νάηζκοσ Εσθσμία Γεωργοπούλοσ οθία Παπαγιάννη Μαριάννα ηεργίοσ Μαρία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 1

2 Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Α 1. Δηζαγσγή.ζει Πξνβιεκαηηθή ζει Σνμηθά ξνχρα θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζει Οιπκπηαθνί αγψλεο θαη βάλαπζε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ...ζει Ρνχρα θαη πεξηβάιινλ..ζει Αλαζηνραζκφο.ζει Βηβιηνγξαθία ζει Παξάξηεκα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 2

3 ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλεηηθή Δξγαζία- Project» κειεηήζακε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ελδχκαηνο. Αξρηθά, ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνίεζε πξσηνγελείο κεζφδνπο (εξσηεκαηνιφγην) κε ζηφρν λα δηεξεπλήζνπκε ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο ησλ ζχγρξνλσλ αζηψλ. Η νκάδα καο αζρνιήζεθε κε άηνκα ειηθίαο εχξνπο ρξνλψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαζέηνληαη ζην παξάξηεκα. ηε ζπλέρεηα ε θαζεκία νκάδα κεκνλσκέλα δεκηνχξγεζε εξσηήζεηο νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ζε καζεηέο αιιά θαη ζε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο φπσο νη θαζεγεηέο καο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηελ αληίιεςε ησλ δχν ειηθηψλ πάλσ ζηε ζρνιηθή κφδα. (Γείγκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαζέηεηαη ζην παξάξηεκα). Πξψηα απ φια ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ζην ζρεηηθφ εξψηεκα γηα ην πφζν ρξφλν αθηεξψλνπλ νη καζεηέο γηα λα εηνηκαζηνχλ γηα ην ζρνιείν δηαπηζηψζεθε δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Σα θνξίηζηα δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε αθνχ ρξεηάδνληαη ην δηπιάζην ρξφλν γηα λα εηνηκαζηνχλ (30`) απφ ηα αγφξηα (15`). Η κεγαιχηεξε βαξχηεηα πνπ δίλνπλ ηα θνξίηζηα ζηελ εκθάληζή ηνπο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 3

4 θαηαθαηηθή ηνπο απάληεζε ζην εξψηεκα αλ βάθνληαη ζην ζρνιείν θαζψο θαη απφ ην φηη δε ζα θνξνχζαλ ηα ίδηα ξνχρα δχν ζπλερφκελεο εκέξεο ζε αληίζεζε κε ηα αγφξηα πνπ δε ζα είραλ πξφβιεκα. Έλα άιιν εξψηεκα πνπ ζίγεη ε έξεπλα είλαη ην αλ ε επηινγή ησλ ξνχρσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηηο κάξθεο πξνθεηκέλνπ λα εληππσζηάζνπλ. Η απάληεζε ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ αξλεηηθή θαζψο ην θπξίαξρν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ξνχρσλ ηνπο, φπσο επηζήκαλαλ, είλαη λα ηαηξηάδνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη λα είλαη ηεο αξεζθείαο ηνπο. Βέβαηα έλα άιιν θξηηήξην πνπ παξαδέρηεθαλ φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ ξνχρσλ ηνπο είλαη ε πξνζέιθπζε ηνπ αληίζεηνπ θίινπ. Σέινο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο ήηαλ νη απαληήζεηο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζην δήηεκα ηεο επαλαθνξάο ηεο ζρνιηθήο πνδηάο. Οη απφςεηο δηίζηαληαη θαζψο κεξηθνί ήηαλ ππέξ θαη άιινη θαηά. Κπξίσο αξλεηηθά ήηαλ ηα αγφξηα αθνχ πξνηηκνχλ ηηο αθξαίεο θαη άιινηε πξνθιεηηθέο εκθαλίζεηο ησλ θνξηηζηψλ. Δλδηαθέξνπζεο ήηαλ θαη νη απφςεηο ησλ κεγάισλ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. ινη ζπκθσλνχλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ λέσλ ληχλεηαη θαηάιιεια γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε εμαίξεζε κηα κηθξή κεξίδα καζεηψλ, ε νπνία επηιέγεη πξνθιεηηθέο εκθαλίζεηο. Βέβαηα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 4

5 επηζεκαίλνπλ φηη νη ίδηνη φηαλ ήηαλ λένη ληχλνληαλ κε κεγαιχηεξε ζεκλφηεηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο είλαη αξλεηηθνί ζην δήηεκα επαλαθνξάο ηεο πνδηάο θαζψο θαηεγνξεκαηηθά αξλνχληαη ηελ επαλαθνξά ηεο αιιά θαη ζεσξνχλ ιάζνο ηελ ηφηε χπαξμή ηεο. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 5

6 Μεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ νκάδα καο ηα εμήο εξσηήκαηα Γηαηί ην έλδπκα θηάλεη ζηε ρψξα καο ζε πνιχ πςειέο ηηκέο, ελψ θεκνινγείηαη φηη θαηαζθεπάδεηαη κε πνιχ θζελά πιηθά θαη ρακεινχο κηζζνχο εξγαδνκέλσλ; Πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα εξγνζηάζηα παξαζθεπήο ξνχρσλ; Γηαηί ηα ξνχρα παξαζθεπάδνληαη ζε καθξηλέο ρψξεο φπσο ηελ Κίλα; Ση επηπηψζεηο έρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηα ηνμηθά ξνχρα θαη πψο κπνξεί λα βξεζεί κηα ιχζε; Έηζη απνθαζίζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ςάρλνληαο θείκελα θαη καξηπξίεο πξνζπαζψληαο λα ελεκεξσζνχκε ψζηε λα θάλνπκε πην ζσζηέο επηινγέο ζηελ αγνξά ησλ ελδπκάησλ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 6

7 ΡΝΜΗΘΑ ΟΝΣΑ ΘΑΗ ΠΛΘΖΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 7

8 ΔΞΗΘΗΛΓΛΑ ΡΝΜΗΘΑ ΠΔ ΟΝΣΑ Ίρλε απφ επηθίλδπλεο ηνμηθέο νπζίεο εληφπηζε ε Greenpeace ζε ξνχρα απφ ηελ Κίλα, ηε Μαιαηζία, ην Βηεηλάκ θαη ηηο Φηιηππίλεο. Η greenpeace θαηεγνξεί, απφ ην Πεθίλν, δεθαηέζζεξηο κεγάιεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο ξνχρσλ, φηη ζε πξντφληα ηνπο βξέζεθαλ ίρλε ηνμηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πιήμνπλ ηα φξγαλα αλαπαξαγσγήο δψλησλ νξγαληζκψλ. «Αηζνμπιεζηέξεο ηεο λνλπθαηλφιεο (NPE) εληνπίζηεθαλ ζηα δχν ηξίηα ησλ δεηγκάησλ», αλαθνίλσζε ζηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σχπνπ ε Λη Γηθάλγθ, παξνπζηάδνληαο ηελ έθζεζε «Dirty Laundry 2». Oη Αηζνμπιεζηέξεο ηεο λνλπθαηλφιεο είλαη ρεκηθά πξντφληα πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνξξππαληηθά ζηε βηνκεραλία θαη ζηελ παξαγσγή πθαζκάησλ, ζπλζεηηθψλ θαη κε. ηαλ απνζπληίζεληαη, παξάγεηαη λνλπθαηλφιε, έλα ηδηαίηεξα ηνμηθφ ππνπξντφλ. «Η λνλπθαηλφιε πξνθαιεί νξκνληθέο δηαηαξαρέο» ππνγξάκκηζε ε Λη θαη δηεπθξίληζε φηη κπνξεί λα κνιχλεη ηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη φηαλ βξεζεί εληφο ηνπ νξγαληζκνχ λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηελ γνληκφηεηα, ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα, αθφκα θαη ηελ αλάπηπμε. «Γελ είλαη απεηιή κφλν γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξαο ζηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη ηα πθάζκαηα, αιιά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 8

9 θαη ζηηο ρψξεο πνπ πσινχληαη ηα ξνχρα απηά ιφγσ ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ ΝΡΔ πνπ δηαξξένπλ φηαλ πιέλνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ξνχρα», πξφζζεζε. Σνλ πεξαζκέλν κήλα ε Greenpeace δεκνζηνπνίεζε έθζεζε κε ηίηιν «Dirty Laundry 2» ζηελ νπνία απνθαιχπηεη πσο νξηζκέλεο κεγάιεο θίξκεο κνιχλνπλ ηα λεξά ησλ πνηακψλ ζηελ Κίλα κε ηα ρεκηθά ηνπο απφβιεηα. Ωζηφζν κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο απηήο κεγάιεο θίξκεο δεζκεχηεθαλ λα απνθιείζνπλ θάζε ρεκηθή ηνμηθή νπζία απφ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία έσο ην Σε δέζκεπζή ηνπο λα κελ ππάξρνπλ θαζφινπ ρεκηθά πνπ πεξλνχλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πθαζκάησλ ζηα είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο έδσζαλ ε Nike θαη ε Puma. Η Adidas δελ δέρηεθε λα δεζκεπζεί ζε κηα αλάινγε θίλεζε, ελψ νη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 9

10 ππφινηπεο 11 δελ ζρνιίαζαλ θαζφινπ ην γεγνλφο, παξφηη ε ρξήζε ηέηνησλ ρεκηθψλ απαγνξεχεηαη ζηελ Δπξψπε. χκθσλα κε επηζηεκνληθέο έξεπλεο, φηαλ πεξάζνπλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα απηά ηα ρεκηθά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηνπηθνχο εξεζηζκνχο ζην δέξκα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε κφλε εηαηξία ζηελ νπνία δελ εληνπίζηεθαλ ρεκηθέο νπζίεο είλαη ε GAP. Δπηπξφζζεηα θίλδπλνο ππάξρεη θαη ζηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ απειεπζεξψλνπλ ηα πιπληήξηα ζηεγλσηήξηα. Σα αξσκαηηθά πξντφληα πιπληεξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζεξκφ αέξα ηεο νηθηαθήο ζπζθεπεο κπνξεί λα απειεπζεξψλνπλ θαξθηλνγφλεο ρεκηθέο νπζίεο. πγθεθξηκέλα, νη εηδηθνί εληφπηζαλ έλαλ επηθίλδπλν ζπλδπαζκφ ρεκηθψλ νπζηψλ, πνπ εθπέκπεηαη κέζσ ησλ αεξαγσγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηεγλσηεξίνπ πα νπνία πξνθαινχλ πνλνθεθάινπο, θξίζεηο άζζκαηνο, αθφκα θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. Οη εξεπλεηέο αλέιπζαλ ηηο αλαζπκηάζεηο πνπ εθπέκπνπλ ηα ζηεγλσηήξηα, φηαλ ππάξρεη ηαπηφρξνλε ρξήζε πγξνχ απνξξππαληηθνχ θαη αξσκαηηθψλ θίισλ ζηεγλσηεξίνπ. Η αλάιπζε ησλ αεξίσλ έδεημε φηη απειεπζεξψλνληαη κέζσ ησλ αεξαγσγψλ πεξηζζφηεξεο απφ 25 πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο αλάκεζα ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη θαη 7 επηθίλδπλνη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 10

11 αηκνζθαηξηθνί ξχπνη. πγθεθξηκέλα, δχν απφ απηέο ηηο ρεκηθέο νπζίεο ε αθεηαιδεΐλε θαη ην βελδφιην έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ Ακεξηθαληθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο σο θαξθηλνγφλεο. Έληνλεο αλεζπρίεο έρνπλ πξνθιεζεί ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ αξσκαηηθψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. Σέινο ε έξεπλα πξνεηδνπνηεί φηη ην πξφβιεκα δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ακεξηθαληθά ζπίηηα αθνχ ην απνξξππαληηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα θπθινθνξεί επξέσο θαη ζηε Βξεηαλία. Έλα αθφκα αλεζπρεηηθφ γεγνλφο είλαη νη δηαζηάζεηο επηδεκίαο πνπ έρεη πάξεη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ε ππξηηίαζε, κηα λφζνο ησλ πλεπκφλσλ γηα ηελ νπνία ελνρνπνηείηαη ε ηερληθή μεζσξηάζκαηνο ηνπ ηδηλ. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θισζηνυθαληνπξγνχο ζηελ ακκνβνιή, νη πλεχκνλεο ησλ νπνίσλ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ππξηηίαζε, ν κέζνο φξνο δσήο είλαη έμη ρξφληα. Θχκαηα ηεο κφδαο ησλ μεζσξηαζκέλσλ ηδηλ πέθηνπλ ρηιηάδεο εξγαδφκελνη ζηνλ θφζκν, πνπ θαζεκεξηλά βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ην ζάλαην. Η ακκνβνιή επζχλεηαη γηα ππξηηίαζε, ε νπνία πξνθαιεί βαξηά αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ελίνηε αλίαηε. Σν Σκήκαηνο Παζήζεσλ Θψξαθα δηεμήγαγε κηα κειέηε κε ηε ζπκκεηνρή 32 αλδξψλ, κε κέζν φξν ειηθία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 11

12 ηα 31,5 έηε, πνπ εξγάδνληαλ επί 28 κήλεο ζε ακκνβνιή, 66.4 ψξεο ηελ εβδνκάδα. ινη έπαζραλ απφ ππξηηίαζε. ηνπο 31 έγηλε εμέηαζε επαλαιεπηηθή θαη δηαπηζηψζεθε φηη 16 εμ απηψλ παξνπζίαζαλ εμειηζζφκελε ίλσζε, κε ζπκπηψκαηα έθπησζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πλεχκνλα. Έμη κήλεο κεηά κπήθαλ ζην λνζνθνκείν κα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. ήκεξα έλαο πεξηκέλεη λα θάλεη κεηακφζρεπζε πλεχκνλα θαη έμη έρνπλ πεζάλεη. Η δξ Μπαιθάλ εθηζηά ηελ πξνζνρή απεπζχλνληαο έθθιεζε γηα παγθφζκηα απαγφξεπζε ηεο δηαδηθαζίαο μεζσξηάζκαηνο ηνπ ηδηλ κε ακκνβνιή. Η έθθιεζε απηή βξήθε απήρεζε ζηηο θίξκεο H&M θαη Levi s νη νπνίεο αλαθνίλσζαλ φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερληθή ηεο ακκνβνιήο. Δθαηνκκχξηα μεβακκέλα ηδηλ φκσο παξάγνληαη ζε παξάλνκεο βηνκεραλίεο. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 12

13 ΝΗ ΠΛΘΖΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ε πνιινχο θάλεη εληχπσζε ην γεγνλφο φηη θάπνηα ξνχρα πσινχληαη ζε εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο ελψ θαηαζθεπάδνληαη ζε πνιχ καθξηλέο ρψξεο. Κάπνηνη απφ απηνχο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζέινληαο λα κάζνπλ γηαηί ζπκβαίλεη απηφ θαη ζηηο 16 Απγνχζηνπ 2011, έπεηηα απφ θαηαγγειία ζσκαηείσλ ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή Liga μεθίλεζαλ έξεπλεο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε ζχγρξνλα θάηεξγα πνπ παξάγνπλ ξνχρα γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο Zara ζηε Βξαδηιία. ηηο 17 Απγνχζηνπ, ε Τπεξεζία Πεξηθεξεηαθήο Δπνπηείαο Δξγαζίαο θαη Απαζρφιεζεο ηνπ άν Πάνιν έθιεηζε κηα βηνκεραλία πνπ πξνκήζεπε ξνχρα ηελ εηαηξεία Zara, φπνπ νη εξγαδφκελνη εξγάδνληαλ ππφ ζπλζήθεο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 13

14 ζχγρξνλεο δνπιείαο. Οη 15 εξγαδφκελνη είραλ εηζαρζεί παξαλφκσο ζηε Βξαδηιία απφ ηε Βνιηβία θαη ην Πεξνχ θαη ήηαλ θιεηδσκέλνη ζε κηθξά δηακεξίζκαηα ελψ έξαβαλ ξνχρα γηα ψξεο ηελ εκέξα, 6-7 κέξεο ηελ εβδνκάδα. Γε κπνξνχζαλ λα βγνπλ απφ ηα δηακεξίζκαηα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ επφπηε θαη δελ είραλ δεζηφ λεξφ γηα κπάλην νχηε αξθεηφ θαγεηφ. Οη Βνιηβηαλνί πιεξψλνληαλ πεξίπνπ 1.12 δνιιάξηα γηα θάζε ξνχρν πνπ έξαβαλ, ελψ ε ιηαληθή ηηκή ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Βξαδηιίαο γηα ην ίδην ξνχρν ήηαλ πεξίπνπ 126 δνιιάξηα ( 76 επξψ ). Απφ ηα ρξήκαηα πνπ θέξδηδαλ πιεξσλφηαλ ην ελνίθην αιιά θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ηνπο απφ ηε Βνιηβία ζηε Βξαδηιία. Πνιινί εξγάδνληαλ γηα 3-4 κήλεο κέρξη λα μεπιεξψζνπλ ηνπο δνπιεκπφξνπο. Οη έξεπλεο ζπλερίζηεθαλ θαη ζπλνιηθά βξέζεθαλ 4 βηνκεραλίεο κε αλάινγεο ζπλζήθεο πνπ έξαβαλ ξνχρα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Zara. Ο κηζζφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζχγρξνλα απηά θάηεξγα θπκαηλφηαλ απφ 156 έσο 290 κεληαίσο φηαλ ν θαηψηαηνο κηζζφο ζηα Βξαδηιία είλαη 344 δνιιάξηα. Αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο βξέζεθε θαη θνξίηζη 14 ρξνλψλ! Καζψο νη έξεπλεο ζπλερίδνληαλ αλαθάιπςαλ φηη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδφκελνη ιηπνζχκεζαλ ζε εξγνζηάζηα πθαζκάησλ ζηελ Κακπφηδε εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο δέζηεο, ησλ ππεξσξηψλ θαη ηεο έθζεζήο ηνπο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 14

15 ζε ρεκηθά, ζέηνληαο κεγάιεο εηαηξείεο ιηαληθήο πψιεζεο φπσο ηηο H&M, Marks & Spencer θαη ηελ Inditex ζην πξνζθήλην θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο ππφ έξεπλα. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρνπλ ζεκεησζεί άιια δχν πεξηζηαηηθά καδηθψλ ιηπνζπκηψλ ζε εξγνζηάζηα ηεο εηαηξείαο H&M. Η ζνπεδηθή εηαηξεία έρεη εθθξάζεη ηελ αλεζπρία ηεο θαη αλαθνίλσζε φηη έρεη μεθηλήζεη πξνθαηαξθηηθή έξεπλα θαη ζπλεληεχμεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Ο αζηπλνκηθφο δηεπζπληήο ηεο επαξρίαο Κέν Πίζετ δήισζε «Απιψο έλησζαλ πνλνθέθαιν θαη δαιάδα θαη κεηαθέξζεθαλ ζε λνζνθνκεία» θαη πξφζζεζε φηη ην εξγνζηάζην ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά κε ζθνπφ νη θαηζαξίδεο λα κελ ηξψλε ηα ελδχκαηα. Μία 29ρξνλε εξγαδφκελε πνπ κεηαθέξζεθε ζε λνζνθνκείν δήισζε: «Έηξεκα, δελ κπνξνχζα λα αλαπλεχζσ θαη έθαλα εκεηφ. Πνιινί έθαλαλ εκεηφ». Σνπιάρηζηνλ 1200 εξγαδφκελνη ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελδπκάησλ έρνπλ ιηπνζπκήζεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Η θαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη φκσο θαη απηνί νη άλζξσπνη λα δηεθδηθήζνπλ επηηέινπο ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Απηφ ζα γίλεη φκσο κφλν αλ δξαζηεξηνπνηεζνχκε επηιέγνληαο πην ζπλεηδεηά πιένλ ηα ξνχρα καο. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 15

16 ΝΙΚΞΗΑΘΝΗ ΑΓΩΛΔΠ ΘΑΗ ΒΑΛΑΠΖ ΘΑΡΑΞΑΡΖΠΖ ΡΩΛ ΑΛΘΟΩΞΗΛΩΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΩΛ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 16

17 ΔΟΓΑΡΗΘΖ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΠΡΗΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΔΠ ΑΘΙΖΡΗΘΖΠ ΔΛΓΠΖΠ Καηξφο λα πάςνπλ θάπνηα κνδάηα αζιεηηθά ξνχρα πνπ δηαθεκίδνληαη αθφκα θαη ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο κέζσ ηνπ νιπκπηαθνχ ηδεψδεο λα ζηεξίδνληαη ζηελ απφιπηε εμαζιίσζε εθαηνκκπξίσλ εξγαηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Η επέθηαζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ εηδψλ αζιεηηθήο έλδπζεο ππφ ηελ αηγίδα εηαηξηψλ-θνινζζψλ φπσο νη Nike, Adidas, Reebok, Puma, Fila, Asics, Mizuno, Lotto θαη Kappa έρεη ηξαβήμεη ζηε δνπιεηά εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ, θπξίσο γπλαηθψλ. Απφ ηελ Κίλα θαη ηελ Ιλδνλεζία σο ηελ Σνπξθία θαη ηε Βνπιγαξία, νη εξγάηεο απηνί θφβνπλ, γαδψλνπλ, ζηνηβάδνπλ θαη παθεηάξνπλ ηα πξντφληα πνπ ζα δηαηεζνχλ κέζσ ησλ αιπζίδσλ ιηαληθήο πψιεζεο ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ. Οη εξγάηεο εξγάδνληαη πνιιέο ψξεο θάησ απφ επαρζείο ζπλζήθεο, ζπρλά ρσξίο ηελ παξακηθξή εξγαζηαθή πξνζηαζία, ελψ ηα δηθαηψκαηα ηνπο λα ηδξχζνπλ ζσκαηεία θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζπιινγηθά ηνπο φξνπο ηεο εξγαζίαο ηνπο παξαβηάδνληαη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 17

18 ζπζηεκαηηθά. Δξγνζηάζηα-θάηεξγα ζηελ Κίλα. Κνηκνχληαη πάλσ ζηνλ πάγθν φπνπ δνπιεχνπλ, ψζηε λα κελ ράζνπλ ρξφλν πεγαηλνξρφκελνη ζηε δνπιεία Σν απνηέιεζκα είλαη φηη εθαηνκκχξηα εξγάηεο εγθισβίδνληαη ζηε θηψρεηα θαη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα δίθαην κεξίδην απφ ηνλ πινχην πνπ παξάγνπλ. Η δπλαηφηεηα ινηπφλ ησλ εξγαηψλ λα ακπλζνχλ απέλαληη ζηελ εθκεηάιιεπζε ππνλνκεχεηαη απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα ζπλδηθαιηζηνχλ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 18

19 Σα εκπφδηα είλαη πνιιά: δηνηθεηηθά, λνκηθά θαη θαζαξφο θφβνο ιφγσ εθθνβηζκνχ θαη παξελνριήζεσλ. ην θιίκα απηφ, νη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ εθηεζεηκέλνη θαη επάισηνη ζε άδηθε θαη απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο. χκθσλα φκσο κε κία έξεπλα ηα πνξίζκαηα βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ απφ ζπλεληεχμεηο πνπ παξαρψξεζαλ 186 εξγάηεο ζηε Βνπιγαξία, ζηελ Ιλδνλεζία, ηελ Κακπφηδε, ηελ Κίλα, ηελ Σατιάλδε θαη ηελ Σνπξθία. Οη ζπλεληεχμεηο απηέο απνθαιχπηνπλ ηελ χπαξμε ελφο εξγαζηαθνχ κνληέινπ πνπ πεξηιακβάλεη απίζηεπηα ρακεινχο κηζζνχο, θαηαλαγθαζκφ ησλ εξγαηψλ λα δνπιεχνπλ εμαηξεηηθά πνιιέο ψξεο, εθκεηαιιεπηηθνχο φξνπο πξφζιεςεο, ηξνκνθξάηεζε, ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία. Αθφκα ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νξηζκέλνη δηεπζπληέο εξγνζηαζίσλ παξαπνηνχλ ηα ζηνηρεία ηελ ψξα ησλ επηζεσξήζεσλ Παξφια απηά ε αγνξά αζιεηηθήο έλδπζεο έθηαζε ην 2002 ηα 58 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε ππεξβνιηθέο ψξεο εξγαζίαο θαη ππνρξεσηηθέο ππεξσξίεο πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνχλ εγθαίξσο νη παξαγγειίεο. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 19

20 Οη εηαηξίεο αζιεηηθήο έλδπζεο σζηφζν πξνζέρνπλ ψζηε λα ηεξνχλ ηηο απνζηάζεηο ηνπο απφ ηηο θαηεγνξίεο φηη νη επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πνιηηηθέο έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο ηφπνπο δνπιείαο. Σέινο φιν απηή ε άζιηα θαηάζηαζε ππνδειψλεηαη απφ ηηο καξηπξίεο πνπ δηαζέηνπκε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη παξαθάησ Καρησρίες Ζ Ξαν, κεηαλάζηξηα 22 εηψλ, είλαη γαδψηξηα ζην εξγνζηάζην Π ηεο Σατιάλδεο πνπ παξάγεη είδε ξνπρηζκνχ γηα ηελ Puma (αθξηβή νλφκαηα εξγαηψλ θαη ηνπσλχκηα απνθεχγνληαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξεηψλ): «Γνπιεχσ θαζεκεξηλά απφ ηηο 8 ην πξσί κέρξη ην κεζεκέξη. Μεηά ην δηάιεηκκα γηα θαγεηφ δνπιεχνπκε πάιη απφ ηε 1 κέρξη ηηο 5 ην απφγεπκα. Κάζε κέξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε ππεξσξία πνπ μεθηλά ζηηο Σελ πεξίνδν αηρκήο δνπιεχνπκε κέρξη ηηο 2 ή 3 ην μεκέξσκα. Δίκαζηε πάληνηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε δηπιή βάξδηα. Νηψζνπκε εμαληιεκέλνη, αιιά δελ έρνπκε άιιε επηινγή. Γελ κπνξνχκε λα αξλεζνχκε ηελ ππεξσξία, γηαηί ν κηζζφο καο είλαη πνιχ ρακειφο. Κάπνηεο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 20

21 θνξέο ζέινπκε λα μαπνζηάζνπκε, αιιά ν εξγνδφηεο κάο ππνρξεψλεη λα δνπιέςνπκε. Κεξδίδσ γχξσ ζηα 50 δνιάξηα ην κήλα, αιιά πιεξψλσ 3 δνιάξηα γηα ειεθηξηθφ, λεξφ θαη χπλν. Πιεξψλσ θαη 5 δνιάξηα γηα ξχδη. Ο εξγνδφηεο κάο θξαηά 7 δνιάξηα ην κήλα γηα έμνδα εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο πξνζσπηθνχ. Δηζη κνπ κέλνπλ 35 δνιάξηα γηα φια ηα ππφινηπα έμνδά κνπ. Κάπνηνπο κήλεο ηε ρακειή πεξίνδν κνπ κέλνπλ 30 ή 40 ζεληο.» Δργάηρια 21 εηών πνπ δνπιεχεη ζην εξγνζηάζην Ζ ηεο Ιλδνλεζίαο: «Σνλ Ινχλην θαη ηνλ Ινχιην ηνπ 2003, ην ηκήκα κνπ δνχιεςε απφ ηηο 7 ην πξσί κέρξη ηηο 4 ην πξσί ηεο επνκέλεο ιφγσ κηαο κεγάιεο παξαγγειίαο ηεο Reebok. Μαο επέηξεπαλ λα πάκε ζην ζπίηη γηα εθηά ψξεο ηε κέξα». Θριζάνηι, 28τρονος εργάηης πνπ δνπιεχεη ζην εξγνζηάζην Ρ ηεο Μπαλγθφθ πνπ παξάγεη γηα ηηο εηαηξείεο Fila, Nike θαη Puma: «Κάπνηεο θνξέο ππνρξεσλφκαζηε λα εξγαδφκαζηε ππεξσξία ζηε λπρηεξηλή βάξδηα... Γνπιεχσ ζαλ κεραλή φρη ζαλ άλζξσπνο». Φαηίμα, 22 εηών, Ηνδονήζια, παξάγεη γηα ηηο εηαηξείεο Adidas, Fila, Nike, Puma θαη Lotto ζην εξγνζηάζην Γ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 21

22 «Δρσ πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο. Τπνθέξσ απφ πνλνθεθάινπο, δηάξξνηα, ζηνκάρη, πφλνπο ζηελ πιάηε θαη θξάκπεο. Γηα φια θηαίλε νη ζπλζήθεο ζην εξγνζηάζην: ε θαθή αηκφζθαηξα, ε ζπλερήο νξζνζηαζία θαη νη πνιιέο ψξεο εξγαζίαο ρσξίο αξθεηή αλάπαπζε, θαγεηφ θαη λεξφ». Ηηα, εργάηρια 25 εηών πνπ παξάγεη γηα ηηο Umbro θαη Puma ζην εξγνζηάζην Ι: «Η εμάληιεζε είλαη ην βαζηθφ πξφβιεκα κεηά ηηο ππεξσξίεο. Πνιιέο γπλαίθεο απνβάιινπλ ιφγσ ηεο ζπλερνχο δνπιεηάο, αθνχ νη ππεξσξίεο μεθηλνχλ ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο βάξδηαο». Δργάηης ζε εργοζηάζιο ηης Ροσρκίας πνπ παξάγεη γηα ηηο Puma θαη Lotto: «Οη κηζζνί δελ θηάλνπλ γηα ηίπνηα. Αιιά δελ έρνπκε άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε, γηαηί ζηα εξγνζηάζηα εηδψλ έλδπζεο νη κηζζνί είλαη πεξίπνπ νη ίδηνη. Η επηινγή καο είλαη κεηαμχ απηνχ ηνπ κηζζνχ θαη ηεο αλεξγίαο». Γινγκ, εργάηης ηοσ εργοζηαζίοσ Λ ζηην Θίνα πνπ παξάγεη γηα ηηο Mizuno θαη Kappa: «Σν ζπκβφιαην είλαη θνξντδία. Η δηεχζπλζε δελ καο δίλεη πνηέ απηά πνπ γξάθνληαη εθεί κέζα. Ορη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ψξεο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 22

23 ππεξσξία ηε κέξα; Οχηε κπνξψ λα ζπκεζψ κηα κέξα πνπ λα δνχιεςα ιηγφηεξεο απφ ηξεηο ψξεο ππεξσξία». Δλίνα, εργάηρια ζηο εργοζηάζιο Ξ ηεο Ιλδνλεζίαο: «Μαο βξίδνπλ. Μαο ιέλε ειίζηεο, ηεκπέιεο, άρξεζηεο, κπάζηαξδεο. Μαο ιέλε φηη δελ αμίδνπκε άιιε ζπκπεξηθνξά. Μεξηθά θνξίηζηα βάδνπλ ηα θιάκαηα. Οπξιηάδνπλ κέζα ζη' αθηηά καο θαη καο ηξαβάλε ηα αθηηά ζπρλά». Δργάηριες ζηο εργοζηάζιο Γ ηης Ηνδονηζίας: «Σα λφζηηκα θνξίηζηα πθίζηαληαη ζπλερψο παξελνριήζεηο: ηα θαινχλ ζην γξαθείν ηνπο, ηνπο ςηζπξίδνπλ θνπβέληεο, ηα ρατδεχνπλ, πξνζπαζνχλ λα ηα εμαγνξάζνπλ κε ιεθηά θαη ηα απεηινχλ φηη ζα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο αλ δελ θάλνπλ έξσηα καδί ηνπο». Δργάηης ποσ δοσλεύει ζε εργοζηάζιο ηης Ηνδονηζίας πνπ παξάγεη γηα ηηο Umbro θαη Reebok: «Αξρηθά, νη νξγαλσηέο ηεο απεξγίαο ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκφηεηα. Γελ ηνπο επηηξεπφηαλ λα έξζνπλ ζηε δνπιεηά θαη πιεξψζεθαλ κφλν ην 75% ηνπ κηζζνχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα απνιχζεθαλ φινη. Νηψζακε αδχλακνη θαη θνβηζκέλνη φηαλ ζπλέβε απηφ. Ηηαλ ζαλ ραζηνχθη. Ηηαλ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 23

24 ζαλ λα καο έιεγε ν δηεπζπληήο: 'Να πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απεξγίαο ζαο'». [...] Ζ οκηάτρονη Κοηζελίζι δεη ζην Λεζφην, κία κηθξή, θησρή ρψξα ζηε Μαχξε Ήπεηξν. Οη πνιπεζληθέο εηαηξίεο ξνχρσλ GAP θαη Levi Strauss έρνπλ εγθαηαζηήζεη εθεί ηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο ηνπο. Μαδί κε άιια παηδηά, ε Μνηζειίζη αζρνιείηαη θαζεκεξηλά κε ην μεθαζάξηζκα ζθνππηδηψλ ζηηο ρσκαηεξέο κήπσο βξνπλ θάηη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πνπιήζνπλ, ην κφλν φκσο πνπ βξίζθνπλ είλαη βειφλεο, μπξάθηα θαη επηθίλδπλα ρεκηθά. Έλα απφ ηα εξγνζηάζηα έρεη θαηεγνξεζεί γηα παξάλνκα ξίςε ηνμηθψλ απνβιήησλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Λεζφην. Η βηνκεραλία Nien ζεσξείηαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο κπινπηδίλ ζηελ Αθξηθή. ην εξγνζηάζηφ ηεο αζρνινχληαη 9000 εξγαδφκελνη, γεγνλφο πνπ θάλεη ηελ Οπάζηγθηνλ λα κηιάεη γηα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηηπρίεο ηεο δεθαεηίαο, απφ ηελ επνρή πνπ ππνγξάθεθε ε AGOA. Απφ ηφηε νη εηζαγσγέο ξνχρσλ απφ ηελ Αθξηθή ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ πεξίπνπ ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο παξέρνληαο ζεκαληηθή βνήζεηα ζε πεξίπνπ αλζξψπνπο ζε 12 ρψξεο. Σα βηνκεραληθά απφβιεηα ηεο Nien Hsing σζηφζν απνηεινχλ ηε ζθνηεηλή πιεπξά απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ελίζρπζεο ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ Αθξηθή. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 24

25 ΝΗ ΝΙΚΞΗΑΘΔΠ ΔΘΛΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΟΓΑΡΗΘΖ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ην εξγνζηάζην Ι, ην νπνίν παξάγεη αζιεηηθά ξνχρα πνπ θέξνπλ ην νιπκπηαθφ ζήκα, ν εξγάηεο πεξηέγξαςαλ σο εμήο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003:ηαλ πηέδνπλ νη ρξφλνη παξάδνζεο, ππνρξεψλνληαη λα δνπιεχνπλ 17 ψξεο επί έμη ζπλερφκελεο εκέξεο. Οη εξγάηεο ληψζνπλ εμαληιεκέλνη. Πνιιέο γπλαίθεο απνβάιινπλ Σν έλα ηέηαξην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απνηειείηαη απφ 2000 ζπλνιηθά εξγάηεο πξνζιακβάλεηαη κε επνρηαθά ζπκβφιαηα. Απηνί πιεξψλνληαη κε ην κηζφ ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ησλ κφληκσλ εξγαηψλ θαη ππνρξεψλνληαη λα δνπιεχνπλ ππεξσξίεο φηαλ δελ πεηπραίλνπλ λα παξαγάγνπλ ηνλ επηβαιιφκελν αξηζκφ θνκκαηηψλ ηηο ψξεο ηεο θαλνληθήο δνπιεηάο ηνπο. Οη ζπλδηθαιηζηέο δέρνληαη βξηζηέο θαη θαθνκεηαρείξηζε. Οη εξγάηξηεο, θπξίσο νη επνρηαθέο, πθίζηαληαη ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Γελ ππάξρεη θνηλσληθή αζθάιηζε. Οη εξγάηεο αγλννχλ ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπο επηζεψξεζε ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Αο πάξνπκε φκσο σο παξάδεηγκα ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηεο Κίλαο, φπνπ ζεκεηψζεθαλ θαηλφκελα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 25

26 θαηαπάηεζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, εθηειέζεσλ αλζξψπσλ θαη δψσλ, άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο (αθφκε θαη παηδηθή εξγαζία), θιέςηκν αλζξσπίλσλ νξγάλσλ απφ θπιαθηζκέλνπο θαη πςειέο κεηξήζεηο αηκνζθαηξηθήο/πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο. Αθφκα νη εξγάηεο ζηνηβάδνληαη ζε άζιηα θαηαιχκαηα, ρσξίο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ρσξίο ηαηξηθή πεξίζαιςε, ρσξίο δηθαηψκαηα. Αθφκε παηδηά εξγάδνληαη σο ζχγρξνλνη δνχινη ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο παηρληδηψλ, αλακλεζηηθψλ θαη γηα θάζε είδνο πξντφλ. Η ιχζε ινηπφλ κπνξεί λα δνζεί κέζσ ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, ησλ Δζληθψλ θαη ησλ Οξγαλσηηθψλ Δπηηξνπψλ δεηψληαο δεκνζίσο ην ηέινο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 26

27 ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ παξαγσγή αζιεηηθψλ ξνχρσλ θαη πηέδνληαο ηηο βηνκεραλίεο λα πξνρσξήζνπλ ζε πξαγκαηηθέο βειηηψζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 27

28 ΟΝΣΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 28

29 Ξεριβάλλον Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο χπαξμεο ηνπ πιαλήηε. Θα πξέπεη φινη καο θαη σο θαηαλαισηέο, λα πξνηηκάκε ξνχρα θαη πξντφληα πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνινγηθή καο ζπλείδεζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο, αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ ζηνλ άλζξσπν ηα ζπλζεηηθά πθάζκαηα, ηα νηθνινγηθά ξνχρα πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε θαη ηα νθέιε ηνπο είλαη κεγάια. Αξρηθά δηεπθνιχλνπλ ηε δεξκαηηθή αλαπλνή, δελ πξνθαινχλ θλεζκνχο θαη αιιεξγίεο, καο πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ην θπξηφηεξν δελ καο βιάπηνπλ. Δίλαη θαιχηεξα απφ ηα ζπκβαηηθά, αθνχ νη πξψηεο χιεο βακβάθη, ζφγηα, ιηλάξη, κπακπνχ, ήκεξε θάλλαβε, ηζνπθλίδα, κεηάμη θαη καιιί- πξνέξρνληαη απφ ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία. Οιεο νη εηηθέηεο θαη νη ζπζθεπαζίεο είλαη θηηαγκέλεο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη ηα κειάληα έρνπλ βάζε ην λεξφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα πθάζκαηα είλαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη ζπκίδνπλ παιαηφηεξεο επνρέο. Απφ ηελ άιιε, νη βεβαξεκέλεο ρεκηθέο βαθέο αιιά θαη ηα επηβξαδπληηθά θαχζεο πνπ έρνπλ ηα ζπλζεηηθά ξνχρα, θαίλεηαη λα είλαη νη θχξηεο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 29

30 αηηίεο ησλ δηάθνξσλ αιιεξγηψλ. Γεθάδεο ρεκηθά πνπ βξίζθνληαη ζηηο ίλεο ησλ εζσξνχρσλ καο, ζηηο κπινχδεο καο, ζηα ζεληφληα καο, ζηαδηαθά απνδεζκεχνληαη θαη κέξνο ηνπο απνξξνθάηαη απφ ην δέξκα κε κεγάιε επθνιία. Θεηηθφ σζηφζν είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε δήηεζε γηα θπζηθά-νηθνινγηθά ξνχρα απμάλεηαη ζπλερψο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο (θπξίσο Αγγιία, Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία). Κόδα και οικολογικά ρούτα Η Ιαπσλίδα ζρεδηάζηξηα κφδαο, θα Μαζάθν, θαηαζθεπάδεη νηθνινγηθέο δεκηνπξγίεο ρξεζηκνπνηψληαο ζφγηα, θαιακπφθη, κπακπνχ θαη κεηάμη θαη κάιηζηα πνιχ πξνηνχ απηφ πηνζεηεζεί ζηνλ ρψξν ηεο κφδαο γηα ηελ θνιεμηφλ ηνπ θζηλνπψξνπ. Η Μαζάθν, ε νπνία μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί νξγαληθά πθάζκαηα πξηλ απφ 13 ρξφληα, είλαη γλσζηή αθελφο γηα ηελ ρξήζε νηθνινγηθψλ πιηθψλ θαη αθεηέξνπ γηα ηηο ιεπηέο, ειαθξηέο θαη δηάθαλεο δεκηνπξγίεο ηεο, ηηο νπνίεο κάιηζηα δηαθνζκεί κε ινπινχδηα θαη θχιια. «Η νηθνινγηθή ζπλείδεζε απνηππψλεηαη ζηα ξνχρα κνπ θαη ηαπηφρξνλα θαίλεηαη ε αίζζεζε εξεκίαο, εηξήλεο θαη γαιήλεο πνπ κνπ ράξηζε ε θχζε», εμεγεί ε Ιαπσλίδα ζρεδηάζηξηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ξνχρα ηεο, πέξαλ ηνπ φηη είλαη θηιηθά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 30

31 ζην πεξηβάιινλ, ηαπηφρξνλα είλαη αξθεηά πξαθηηθά, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ λα πιπζνχλ ζην πιπληήξην. «Δίλαη ξνχρα πνπ κπνξνχλ λα θνξεζνχλ θαζεκεξηλά. Γελ ηα ληψζεηο θαλ, είλαη ζαλ δεχηεξν δέξκα» αλαθέξεη ε Μαζάθν θαη ππνγξακκίδεη φηη νη άλζξσπνη δελ είλαη αθφκα έηνηκνη λα δηαζέζνπλ κεγάια πνζά γηα ηελ αγνξά ξνχρσλ πνπ είλαη θηιηθά ζην πεξηβάιινλ. Ο αθηηβηζκφο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη ν κφλνο ηξφπνο εθδήισζεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνλ ρψξν ηεο κφδαο. Σν κήλπκα έρεη θηάζεη ζην αηειηέ πνιιψλ ζρεδηαζηψλ θαη δελ κηιάκε κφλν γηα κηθξά εξγαζηήξηα, αιιά θαη γηα κεγάια νλφκαηα φπσο ε Levi s, ε Gap θαη ε Marks and Spencer πνπ θηηάρλνπλ εζράησο ξνχρα κε πιηθά απφ νξγαληθέο θαιιηέξγεηεο, ρσξίο ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, ζηεξίδνληαο θνηλφηεηεο εξγαδνκέλσλ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν. «Σν πην ζπλαξπαζηηθφ πξάγκα ζρεηηθά κε ηελ εθζηξαηεία καο είλαη ην φηη, εθηφο απφ ηε ζσηεξία ηνπ πεξηβάιινληνο, βάδνπκε θαη ην δηθφ καο ιηζαξάθη ζηελ παγθφζκηα κφδα, αθνχ φια καο ηα πξντφληα είλαη ζηπιηζηηθά άςνγα» ιέεη ν εκπνξηθφο δηεπζπληήο ηεο αιπζίδαο ελδπκάησλ From Somewhere, Γηαλ Μάξηζαλη. Σν Κίλεκα Ηζηθήο ζηε Μφδα μεθίλεζε ην 1988 απφ ηελ νηθνινγηθή κάξθα Komodo, πνπ ηδξχζεθε ζηελ Αζία απφ ηνλ Βξεηαλφ Μάξθ Μπινχκ. Απφ ηηο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 31

32 πσιήζεηο ησλ ξνχρσλ ηνπ, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ θαιά ακεηβφκελνπο εξγάηεο ζηα εξγνζηάζηα ηεο θίξκαο ζην Καηκαληνχ θαη ζην Μπαιί, ν θ. Μπινπκ έρεη ζήκεξα εηήζηα έζνδα 2 εθαη. Δπξψ. ήκεξα ν νίθνο κφδαο Louis Vuitton δείρλεη νηθνινγηθή ζπλείδεζε κε δσξεέο ζηνλ νξγαληζκφ Climate Project ηνπ πξψελ αληηπξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ Αι Γθνξ θαη ζην νηθνινγηθφ ίδξπκα Green Cross International ηνπ ηειεπηαίνπ εγέηε ηεο πάιαη πνηέ νβηεηηθήο Έλσζεο Μηραήι Γθνξκπαηζφθ. Η δήηεζε γηα πξντφληα «Ηζηθήο κφδαο» ζεκεηψλεη ξαγδαία αχμεζε. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 32

33 ΑΛΑΠΡΝΣΑΠΚΝΠ Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην έλδπκα δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά έλα κέζν πξνζηαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ αιιά έρεη πνιιαπιέο πξνεθηάζεηο. Αξρηθά, απνηειεί κέζν πξνβνιήο ηνπ αηφκνπ θαη θνηλσληθήο θαηαμίσζεο. Φνξψληαο αθξηβά θαη κνδάηα ξνχρα ην άηνκν πνιιέο θνξέο αηζζάλεηαη ππεξάλσ ησλ άιισλ. ηε ζπλέρεηα δηαπηζηψλνπκε ηε βάλαπζε εθκεηάιιεπζε-θαηαπίεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηα εξγνζηάζηα παξαζθεπήο ξνχρσλ. Οη εξγαδφκελνη πθίζηαληαη αθφξεηεο πηέζεηο-παξελνριήζεηο, ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, ιφγσ ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο παξαγσγήο κεγάιεο πνζφηεηαο ξνχρσλ Δπηπιένλ, πνιιά απφ ηα ξνχρα πνπ θνξάκε απνηεινχληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ νπζίεο ηνμηθέο εμαηξεηηθά επηβιαβείο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Απνηειεζκαηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε θαηαζθεπή νηθνινγηθψλ ξνχρσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία κε πξαθηηθέο κε επηδήκηεο γα ην πεξηβάιινλ. Σέινο, δηαθαίλεηαη φηη ην έλδπκα παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο. Η επηξξνή ηνπ είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθή θαζψο πιεζψξα κνλάδσλ παξαζθεπήο ξνχρσλ «κεηαλαζηεχνπλ» θπξίσο ζε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 33

34 ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. Απφξξνηα απηνχ είλαη νη πνιπάξηζκεο ρακέλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζε πνιιά επξσπατθά λνηθνθπξηά. πλεπψο είλαη ζεκαληηθφ νη θαηαλαισηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη λα απνπεηξαζνχλ λα ην αιιάμνπλ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 34

35 ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ Έθθξαζε Έθζεζε Α Γεληθνχ Λπθείνπ Δγθπθινπαίδεηα Μάιιηαξεο Παηδεία Δγθπθινπαίδεηα Γνκή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 35

36 Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α 7. Η οικονομικι κρίςθ ςασ ζχει επθρεάςει ςτθν αγορά ροφχων; 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NAI OXI 3. Προςζχεισ τθν χώρα προζλευςθσ; 28% 32% NAI OXI Μερικζσ Φορζσ 40% ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 36

37 9.Από που ςυνικωσ αγοράηετε τα ροφχα ςασ; 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Μεγάλα Εμπορικά Κζντρα Συνοικιακά Μαγαηιά Διαδίκτυο Λαικι Αγορά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 37

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ΘΔΜΑ: «Γηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ εζηθή θαηαλάισζε: Ζ αγνξαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΝΔΟΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα