ΘΕΜΑ: Ένταξη/Τροποποίηση της Πράξης µε Κωδικό ΟΠΣ.. στο/α Επιχειρησιακό/ά Πρόγραµµα/τα « » ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ένταξη/Τροποποίηση της Πράξης µε Κωδικό ΟΠΣ.. στο/α Επιχειρησιακό/ά Πρόγραµµα/τα «2014-2020» ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ειδικ Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Ενδιάµεσος Φορέας Ταχ. /νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακς Ανάπτυξης / Ταµείο Συνοχς / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο <Τόπος>, <Ηµεροµηνία> Α.Π.: Προς: < ικαιούχος> <Συνδικαιούχοι> ΘΕΜΑ: Ένταξη/Τροποποίηση της Πράξης µε Κωδικό ΟΠΣ.. στο/α Επιχειρησιακό/ά Πρόγραµµα/τα « » ΑΠΟΦΑΣΗ Ο/Η Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ο/Η Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ Ο/Η Περιφερειάρχης... Ο/Η Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ (για δράσεις του ΕΠ Τεχνικ Βοθεια ) Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογ αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατικ περίοδο » (ΦΕΚ 265/Α/ ), 2. Την Απόφαση µε αριθµό Ε ( )./. που αφορά την έγκριση του Ε.Π., 3. Τη µε αρ. πρωτ../ /. Υπουργικ Απόφαση Συστµατος ιαχείρισης, 4. Την ΥΑ (ΦΕΚ../τ.Β) σύστασης/αναδιάρθρωσης/συγχώνευσης της Ειδικς Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π., 5. Την µε αρ. πρωτ. απόφαση ορισµού του Ειδικού Γραµµατέα διαχείρισης των τοµεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΕΚΤ Περιφερειάρχη που υπογράφει την απόφαση ένταξης, 6. Την µε αρ. πρωτ. Απόφαση (ΥΑ, ΚΥΑ, απόφαση Περιφερειάρχη), µε την οποία εκχωρούνται στον. αρµοδιότητες διαχείρισης µέρους του ΕΠ στον Ενδιάµεσου Φορέα., 7. Τις αποφάσεις της Επιτροπς Παρακολούθησης του Ε.Π. «.», που αφορούν την έγκριση της µεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογς των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν, -1-

2 8. Την µε αρ. πρωτ. πρόσκληση της Ειδικς Υπηρεσίας ιαχείρισης [ του Ενδιάµεσου Φορέα] του Ε.Π. για την υποβολ προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας... και την µε αρ. πρωτ. επικαιροποίησ της, 9. Την µε αρ. πρωτ. αίτηση χρηµατοδότησης πράξης του ικαιούχου. προς την Ειδικ Υπηρεσία ιαχείρισης [ τον Ενδιάµεσο Φορέα] για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π., 10. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικς αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Οριστικς Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, 11. Την µε αρ. πρωτ..θετικ εισγηση του προϊσταµένου της ιαχειριστικς Αρχς του ΕΠ ( του αρµόδιου προϊσταµένου του Ε.Φ). Αποφασίζει την ένταξη /τροποποίηση της Πράξης «.» στον Άξονα Προτεραιότητας «..» του Ε.Π. «...». (περίπτωση πράξεων που αφορούν σε παραπάνω από ένα ΕΠ από έναν ΑΠ περισσότερες κατηγορίες περιφέρειας) την ένταξη / τροποποίηση της Πράξης «..» ως εξς: ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία περιφέρειας Επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από ΕΠ Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από.. (αναγράφεται/νται ολογράφως το/α Ταµείο/α). -2-

3 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.Κωδικός Πράξης /MIS (ΟΠΣ): 2. ικαιούχος: 3.Κωδικός ικαιούχου: 4.Φυσικό αντικείµενο της πράξης: 5. Παραδοτέα πράξης ΚΩ. ΕΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ 6. ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 7. Η ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η. 8. Η ηµεροµηνία λξης της Πράξης ορίζεται η.. 9. Η ηµεροµηνία ολοκλρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών ορίζεται η. (συµπληρώνεται εφόσον η πράξη περιλαµβάνει αντίστοιχα υποέργα) 10. Η ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης νοµικς δέσµευσης του κύριου υποέργου ορίζεται η.. [η ηµεροµηνία προσδιορίζεται µε βάση τον χρονοπρογραµµατισµό του δικαιούχου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Τ Π και λαµβάνει υπόψη τις προθεσµίες του άρθρου 28 του Ν. 4314/2014.] Αντικείµενο Τροποποίησης της Πράξης [στην αρχικ έκδοση της απόφασης ένταξης το πεδίο δεν εµφανίζεται και συµπληρώνεται, εφόσον η απόφαση ένταξης τροποποιείται] -3-

4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 1. ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΑΝΗΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Α1. ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Α.2. ΑΠΑΝΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ ii. ΦΠΑ i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ ii. ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Β.1. ΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιηµένης κλίµακας κόστους ανά µονάδα Β2. ΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ αποκοπ ποσού (Lump Sum) Β.3. ΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών προσωπικού Β.4. ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των άµεσων δαπανών της πράξης επί των άµεσων δαπανών προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Γ. ΑΓΟΡΑ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩ. ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ.. ΣΥΝΟΛΟ Συµπληρώνεται µόνο στις περίπτωση πράξεων που υλοποιούνται από περισσότερους δικαιούχους 11. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη για τον υπολογισµό της στριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 12. Το ποσό της δηµόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο Π Ε ανέρχεται σε.. και χρηµατοδοτείται θα χρηµατοδοτηθεί από.(πηγ χρηµατοδότησης) Για την Πράξη: Το µοναδιαίο κόστος για κάθε..(µονάδα µέτρησης) ανέρχεται σε ευρώ. Το κατ αποκοπ ποσό (lump sum) για. (φυσικό αντικείµενο) ανέρχεται σε ευρώ. Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζονται οι δαπάνες, εκτός των άµεσων δαπανών προσωπικού, ανέρχεται σε % επί των άµεσων δαπανών προσωπικού της πράξης. Το ποσοστό, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι έµµεσες δαπάνες, ανέρχεται σε % επί των άµεσων δαπανών προσωπικού επί των άµεσων δαπανών της πράξης. Ή Ή Ή -4-

5 Η παράγραφος συµπληρώνεται ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη επιλογ απλοποιηµένου κόστους αλλιώς διαγράφεται. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 13. Η δηµόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφ στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε και επιµερίζεται ως ακολούθως: [για πράξεις που δεν περιλαµβάνουν υποέργα προπαρασκευαστικών ενεργειών] Η Η δηµόσια δαπάνης της πράξης που θα χρηµατοδοτηθεί από Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε.. και επιµερίζεται ως ακολούθως: [για πράξεις που περιλαµβάνουν υποέργα προπαρασκευαστικών ενεργειών] ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ενεργός ΚΩ. ΣΑ ΚΩ. Πράξης ΣΑ (ΚΩ. Εναρίθµου) Πρόταση εγγραφς Ενάριθµος (που συνεχίζει να πληρώνει Π/Υ Υποέργων Προπαρασκευαστικών Ενεργειών Σύνολο Π/Υ την πράξη) (Ενάριθµος) (Νέο Εργο Π Ε / Τροποποίηση) (Ναι/ Όχι) (Ενάριθµος µε το σύνολο των απαλλοτριώσεων) 13. Η δηµόσια δαπάνη που προτείνεται για εγγραφ στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε.. και αντιστοιχεί στο ύψος της δηµόσιας δαπάνης των υποέργων της πράξης που αφορούν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες. 13. Η δηµόσια δαπάνη που προτείνεται για εγγραφ στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε (η συνολικ δηµόσια δαπάνη της πράξης), εφόσον τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώθηκαν εντός του χρονοδιαγράµµατός τους. Ή Η παραπάνω παράγραφος συµπληρώνεται µόνο εφόσον η πράξη περιλαµβάνει υποέργα προπαρασκευαστικών ενεργειών, για τις οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 27, παρ. 4, η εγγραφ τους στο Π Ε γίνεται σε δύο στάδια: Πρώτο στάδιο: εγγράφεται στο Π Ε το ύψος της δηµόσιας δαπάνης των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και εφόσον η υλοποίησ τους ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράµµατος στην απόφαση ένταξης σε εύτερο στάδιο: εγγράφεται στο Π Ε η δηµόσια δαπάνη και της δεύτερης φάσης της πράξης, δηλαδ εγγράφεται η συνολικ δηµόσια δαπάνη της πράξης. Στην περίπτωση αυτ, η ΕΥ επιλέγει µία από τις δύο ακόλουθες διατυπώσεις, ανάλογα µε το είδος των πράξεων και το στάδιο υλοποίησς τους. 14. Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε: λόγω (συµπληρώνεται στις περιπτώσεις που η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη είναι µικρότερη της συνολικς δηµόσιας δαπάνης της πράξης και αναφέρεται η αιτιολογία της επιλεξιµότητάς, βάσει των κατηγοριών µη επιλέξιµων δαπανών του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014). -5-

6 Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποισει την πράξη, σύµφωνα µε τους όρους και τον χρονικό προγραµµατισµό αυτς, καθώς και να τηρσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης. Ή [σε ενδεχόµενη τροποποίηση της απόφασης ένταξης] Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποισει την πράξη, σύµφωνα µε τους όρους και τον χρονικό προγραµµατισµό αυτς, καθώς και να τηρσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι της αρχικς απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η Α επανεξετάζει την πράξη και µπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξς της. [ Ο/Η Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ο/Η Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ Ο/Η Περιφερειάρχης.. Ο/Η Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ (για δράσεις του ΕΠ Τεχνικ Βοθεια ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Παράρτηµα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Απόφασης Ένταξης. [δεν επισυνάπτεται σε τροποποίηση της απόφασης ένταξης, καθώς συµπληρώνεται η δεύτερη παράγραφος στο σηµείο Γ. Όροι Χρηµατοδότησης] ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Οικονοµίας και Υποδοµών και Ναυτιλίας και Τουρισµού, ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθνα (κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ) 2. Φορέας Χρηµατοδότησης ( /νση..) (κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ) 3. Εθνικ Αρχ Συντονισµού ΕΣΠΑ (κοινοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ) 4. Φορέας Πρότασης της Πράξης (Κύριος του έργου) 5. Φορέας Λειτουργίας του Έργου -6-

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ο δικαιούχος της πράξης «..» αναλαµβάνει να τηρσει τις παρακάτω υποχρεώσεις : 1. ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Να τηρεί την Κοινοτικ και Εθνικ Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, τη µη διάκριση και την προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρίες. 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (ii) Να τηρεί τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της πράξης και των επί µέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράµµατα ανάθεσης και ολοκλρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης. Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδ η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ). Στις περιπτώσεις πράξεων µε υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφ του προϋπολογισµού τους γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο Π Ε ο προϋπολογισµός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράµµατος, ο προϋπολογισµός της πράξης που αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο Π Ε, µετά από σχετικό αίτηµα της Α του ΕΦ προς τη Ε. Συνεπώς, Η ανάληψη της κύριας νοµικς δέσµευσης δεν µπορεί να υπερβεί την ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης νοµικς δέσµευσης του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σηµείο 10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί µετά από προειδοποιητικ επιστολ της Α και την άπρακτη παρέλευση τριών µηνών. Η παραπάνω προθεσµία ισχύει µε την επιφύλαξη δικαστικών διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης λόγω ανωτέρας βίας. Υπερβάσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτρηση του δικαιούχου από τη Α και την επιβολ στο δικαιούχο λψης διορθωτικών µέτρων εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, αλλά και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσµα της πράξης, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό, µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοττων του, στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας και συντρησης της πράξης δεν ταυτίζεται µε το δικαιούχο αυτς. (iii) Να λαµβάνει έγκριση από την Ειδικ Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π ( εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται µε ίδια µέσα, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου µε ίδια µέσα πριν την υπογραφ του, και να υποβάλλει αίτηµα εξέτασης για τροποποισεις αυτς. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση αυτεπιστασίας. (iv) Να ενηµερώνει έγκαιρα την Ειδικ Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π ( εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά µε την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησ της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσικ και οικονοµικ υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλρωσ της, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του συστµατος διαχείρισης και ελέγχου. (v) Να πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενηµέρωση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστµατος ΟΠΣ ΕΣΠΑ µε τα δεδοµένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδοµένα και έγγραφα προγραµµατισµού και υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµικ διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και -7-

8 οικονοµικού αντικειµένου και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδροµ ελέγχου της πράξης. (vi) Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγµατοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστηµάτων του µε το ΟΠΣ ΕΣΠΑ για την αυτόµατη υποβολ στοιχείων, εφόσον απαιτείται. (vii) Να εφαρµόζει το Ενιαίο Σύστηµα Παρακολούθησης εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα µε το επίπεδο εµπλοκς του στην παρακολούθηση των δεικτών της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης. (viii) Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστηµένο σύστηµα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό κεντρικό σύστηµα) συλλογς, επεξεργασίας, αποθκευσης και µεταβίβασης δεδοµένων συµµετεχόντων (microdata), όπου απαιτείται, προκειµένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδοµένων των συµµετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ ΕΣΠΑ µε τα εν λόγω στοιχεία. Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογ, επεξεργασία και αποθκευση των δεικτών και των δεδοµένων µεµονωµένων συµµετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογ τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελµατικς Κατάρτισης, οµές φροντίδας παιδιών κα). 3. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (ii) Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και να εφαρµόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και κανονικότητά τους. Να τηρεί ξεχωριστ λογιστικ µερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδικ Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π στον Ενδιάµεσο Φορέα, µέσω των ελτίων λωσης απανών. (iii) Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδικ Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. ( εναλλακτικά στον ΕΦ) και στην Αρχ Πιστοποίησης, µετά την ολοκλρωση της πράξης α) στοιχεία για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµικ διαχείριση των διατιθέµενων πόρων. β) επικαιροποιηµένη χρηµατοοικονοµικ ανάλυση για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα, εφόσον για τον προσδιορισµό των καθαρών εσόδων εφαρµόζεται η εν λόγω µέθοδος. Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισµός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη µέθοδο του κατ αποκοπ ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρµογ στο ποσοστό χρηµατοδότησης της πράξης στην τελικ αίτηση πληρωµς που υποβάλλει ο δικαιούχος. Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειµενικά δυνατ η εκ των προτέρων εκτίµηση των εσόδων, ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλρωσ της έως την προθεσµία για την υποβολ της έκθεσης ολοκλρωσης του ΕΠ, αναλόγως µε το ποια χρονικ στιγµ προηγείται. Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άµεσα έσοδα µόνο κατά την υλοποίησ της, τα οποία ωστόσο δεν ελφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιµη δαπάνη της πράξης µειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρχθησαν άµεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσς της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικς πληρωµς που υποβάλλει ο δικαιούχος. 4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τρησ τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και -8-

9 στοιχεία της πράξης, στην Ειδικ Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχ Πιστοποίησης, Αρχ Ελέγχου, Επιτροπ Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκς Ένωσης. (ii) Να αποδέχοται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν. 5. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (ii) Να αποδέχεται τη συµπερίληψ τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δηµοσιοποιεί η Ειδικ Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. ( εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακ πύλη κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονοµασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ηµεροµηνία έναρξης της πράξης, καταληκτικ ηµεροµηνία πράξης, συνολικ επιλέξιµη δαπάνη, ποσοστό συγχρηµατοδότησης, ταχυδροµικός κώδικας, άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονοµασία της κατηγορίας παρέµβασης της πράξης. Να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του Κανονισµού 1303/2013 και ειδικότερα: α) Να αναρτά προσωριν πινακίδα, σηµαντικού µεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδοµς κατασκευών σε ορατό σηµείο από το κοινό, µε συνολικ δηµόσια δαπάνη άνω των ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησς τους. β) Να τοποθετεί µόνιµη αναµνηστικ πλάκα πινακίδα σηµαντικού µεγέθους, σε σηµείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών µηνών από την ολοκλρωση του έργου υποδοµς κατασκευών αγοράς φυσικού (ενσώµατου) αντικειµένου, µε συνολικ δηµόσια δαπάνη άνω των ευρώ. Οι αναµνηστικές πλάκες πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον 821/2014, αναγράφουν την ονοµασία και τον κύριο στόχο του, το έµβληµα της ένωσης µαζί µε την αναφορά στην Ένωση, και το Ταµείο τα Ταµεία που στηρίζουν το έργο. γ) Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντοµη περιγραφ, ανάλογης µε το επίπεδο της στριξης, στόχοι και αποτελέσµατα, επισηµαίνοντας τη χρηµατοδοτικ στριξη από την Ένωση. δ) Να τοποθετεί αφίσες µε πληροφόρηση σχετικά µε την πράξη, σε πράξεις που δεν εµπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων πλακών. ε) Να ενηµερώνει τους συµµετέχοντες σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ Ταµείο Συνοχς, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότησ της από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ το Τ.Σ. και την υλοποίησ της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος. Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται σε κάθε έγγραφο άλλο πιστοποιητικό που χρησιµοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης παράγονται στο πλαίσιο αυτό. στ) Να εξασφαλίζει ότι οι συµµετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενηµερωµένοι για την υποστριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχς άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δλωση ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ. 6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλρωση, την αποπληρωµ και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα δύο (2) ετών τριών (3) ετών, στην περίπτωση πράξεων επιλέξιµης -9-

10 δαπάνης που δεν υπερβαίνει το ευρώ, από την 31 εκεµβρίου που ακολουθεί την υποβολ των λογαριασµών στους οποίους περιλαµβάνεται η τελικ δαπάνη Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη µορφ πρωτοτύπων, επικαιροποιηµένων αντιγράφων των πρωτοτύπων σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων εγγράφων που υπάρχουν µόνο σε ηλεκτρονικ µορφ. (ii) Να τηρεί ειδικότερους όρους περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογς της πράξης που τίθενται από την Ειδικ Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π ( εναλλακτικά ο ΕΦ). (iii) Να τηρεί τις ακόλουθες µακροχρόνιες δεσµεύσεις, προκειµένου οι πράξεις να διατηρσουν το δικαίωµα της συνεισφοράς των Ταµείων: α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδοµ παραγωγικ επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελικ πληρωµ εντός της προθεσµίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να µην επέλθει: παύση µετεγκατάσταση µιας παραγωγικς δραστηριότητας εκτός της περιοχς προγράµµατος αλλαγ του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδοµς η οποία παρέχει σε µια εταιρεία δηµόσιο οργανισµό αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα ουσιαστικ µεταβολ που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους την εφαρµογ των όρων που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν τους αρχικούς στόχους. β) Άλλες µακροχρόνιες δεσµεύσεις που ορίζονται από την Ειδικ Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π ( εναλλακτικά τον ΕΦ ) καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πράξη. Η τρηση των µακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, µετά την ολοκλρωση της πράξης, µε διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από την.α. τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τρησης των µακροχρονίων δεσµεύσεων µεταβιβάζεται σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα) 7. Ειδικοί Όροι (Συµπληρώνονται τυχόν ειδικοί όροι που προβλέπονται σε ειδικό θεσµικό πλαίσιο και ορίζονται από την αρµόδια Α και τους οποίους υποχρεούται να τηρσει ο δικαιούχος της πράξης) -10-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΩ. ΙΑΥΓΕΙΑΣ: Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Ημερομηνία: 18-08-2015 Α.Π.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Ημερομηνία: 18-08-2015 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28 Ταχ. Κώδικας: 691 00, Κομοτηνή Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

περιφερειακών αρχών.και την ανακήρυξη.του Περιφερειάρχη.για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

περιφερειακών αρχών.και την ανακήρυξη.του Περιφερειάρχη.για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28 Ταχ. Κώδικας: 691 00, Κοµοτηνή Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα Ταχ. Κώδικας : 45221 Πληροφορίες: Άννυ Κολοβού, Νικόλαος Μπαλτογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax : Email : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοζάνη 18/08/2015 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αρ. Πρωτ.: 4867 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πρόσκλησης: 01 (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) Α/Α ΟΠΣ: 1006 Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Β. Βαλιάνου, Ε. Ζ. Λιακοπούλου Τηλ.: 210-3278008, 3278110 Φαξ: 210-3278073 e-mail: kvalian@epeaek.gr; zliakopoulou@epeaek.

Πληροφορίες: Β. Βαλιάνου, Ε. Ζ. Λιακοπούλου Τηλ.: 210-3278008, 3278110 Φαξ: 210-3278073 e-mail: kvalian@epeaek.gr; zliakopoulou@epeaek. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866

Ερµούπολη, 26.05.2011 A.Π.: 1866 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013)

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) Αρχική ΥΠΑΣΥ : ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β /27.3.2008), κεφάλαια Α - Ε Τροποποίηση 1: ΑΠ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β /9.9.2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. /νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. /νση: Μυλλέρου 73-77 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΟΡ10-3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Ξενοφώντος 7, 10557,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα