ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΡΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι ΡΥΤΗΣ ΩΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΤΟΜΟΣ 35Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΡΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι ΡΥΤΗΣ ΩΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΤΟΜΟΣ 35Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΑΡΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι ΡΥΤΗΣ ΩΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΤΟΜΟΣ 35Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1

2 2

3 Στεγαστική Αποκατάσταση Προσφύγων 35.Ζ.α.1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΘΕΜΑ α Στεγαστική Αποκατάσταση Προσφύγων 1. ΝΟΜΟΣ 1723 της 4/8 Φεβρ (ΦΕΚ Α 29) Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 10 Νοεµ Β. /τος περί θεραπείας πάσης φύσεως αναγκών εν γένει εν τη ανακαταληφθείση Ανατολική Μακεδονία. Προσωρινής ισχύος, ως και οι : α) Ν της 5 Μαρτ./16 Απρ περί ε- πιτάξεως οικηµάτων δια την στέγασιν των παλιννοστούντων πληθυσµών Ανατολικής Μακεδονίας και την εγκατάστασιν των υπηρεσιών αποκαταστάσεως των πληθυσµών τούτων. β) Νόµ της 17 Ιαν./7 Φεβρ περί κυρώσεως των από 24 Φεβρ. και 10 Μαϊου 1919 Ν. /των περί συνδροµής προς ανακούφισιν των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας. γ) Νόµ της 27 Ιαν./ 3 Φεβρ περί κυρώσεως και συµπληρώσεως Ν. /των περί εγκαταστάσεως των πληθυσµών της Ανατολικής Μακεδονίας. δ) Νόµ της 25 Φεβρ./2 Μαρτ περί κυρώσεως του από 12 Ιαν.1919 Ν. /τος περί παροχής βοηθηµάτων εις παλιννοστούντας κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας και τας οικογενείας αυτών. ε) Νόµ της 27 Φεβρ./9 Μαρτ περί κυρώσεως του από 12 Μαρτ.1919 Ν. /τος περί παλιννοστήσεως των προσφύγων οµογενών δι ού λαµβάνονται µέτρα αποκαταστάσεως των προσφύγων πληθυσµών εν ταις εστίαις των. ς) Νόµ της 17/20 Μαρτ περί χορηγήσεως δανείων της Εθνικής Τραπέζης υπό την εγγύησιν του Κράτους εις τους παλιννοστήσαντας κατοίκους κλπ. της Μικράς Ασίας. ζ) Νόµ της 10/24 Ιουν περί προσθήκης άρθρ. 9 εις τον Νόµ η) Νόµ της 30 Ιουλ./20 Αυγ περί ο- ριστικής εγκαταστάσεως του εκ των πολέµων παθόντος πληθυσµού Ανατολικής Μακεδονίας. θ) Νόµ της 24 Ιουλ./5 Σεπτ.1920 περί κυρώσεως του Ν /1919. ι) Νόµ της 20 Σεπτ./1 Οκτ περί εγκαταστάσεως των πληθυσµών της Ανατολικής Θράκης. 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 3/9 Νοεµ Περί συστάσεως Ταµείου Περιθάλψεως Προσφύγων. Κατηργήθη υπό του Ν.. 22/29 Ιουλ περί οργανώσεως των υπηρεσιών του υπουργείου Υγιεινής. 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11/17 Νοεµ.1922 Περί επιτάξεως ακινήτων δι εγκατάστασιν προσφύγων. Ετροποποιήθη δια των : α) Ν.. 22/23 Νοεµ περί επιτάξεως κατοικουµένων ή οπωσδήποτε χρησιµοποιουµένων ακινήτων. β) Ν.. 12/19 Μαϊου 1923 (ΦΕΚ Α 132) περί αντικαταστάσεως του εδαφ. 5 του άρθρ. 6 του Ν.. 11 Νοεµ γ) Ν.. 28 Ιουν./3 Ιουλ (ΦΕΚ Α 179) περί συµπληρώσεως του περί επιτάξεως ακινήτων δι εγκατάστασιν προσφύγων Ν. /τος. δ) Ν.. 6/20 Νοεµ (ΦΕΚ Α 337) περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί επιτάξεως ακινήτων δι εγκατάστασιν προσφύγων Ν. /των. ε) Νόµ της 2/6 Οκτ περί ερµηνείας της παρ. 5 του άρθρ. 6 του Ν.. 11 Νοεµ (Αντί για τη σελ.285) Σελ. 285(α) Τεύχος 1305 Σελ. 59 3

4 35.Ζ.α ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 22/23 Νοεµ Περί επιτάξεως ακινήτων δι εγκατάστασιν προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων ή κτηµάτων δι ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισµών. ια του άρθρ. 8 Ν.. 4/6 Ιουν. 1923, η ισχύς του παρόντος περιωρίσθη εις την παραχώρησιν γηπέδων υπό του ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων, µονών, νοµικών προσώπων και ιδιωτών προς ανέγερσιν ευθυνών οικιών. 5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 4/9 Ιουν (ΦΕΚ Α 153) Περί παραχωρήσεως δηµοσίων κτηµάτων και α- ναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιωτικών τοιούτων προς αστικήν εγκατάστασιν των προσφύγων. Σχετικοί και οι : α) Ν.. 13/22 Ιουλ (ΦΕΚ Α 188) περί παραχωρήσεως δηµοσίων κτηµάτων και απαλλοτριώσεως ιδιωτικών γηπέδων παρά του Γεν. ιοικητού Μακεδονίας δια την ανέγερσιν αστικών Συνοικισµών. β) Νόµ της 10/15 Μαϊου 1930 περί αποζη- µιώσεως ιδιοκτησιών και ανακλήσεως γενοµένων παραχωρήσεων γηπέδων. γ)νόµ.5346 της 23/26 Μαρτ περί κυρώσεως του Ν.. 31 Οκτ./6 Νοεµ περί ερµηνείας του άρθρ. 3 εδάφ. 2 Ν.. 4 Ιουν δ)νόµ της 7/21 Μαΐου 1932 περί αποζη- µιώσεως λαχανοκηπουρών ζηµιωθέντων εκ της καταλήψεως των λαχανακήπων αυτών προς αστικήν αποκατάστασιν προσφύγων. ε)α.ν. 261 της 16/22 Οκτ περί τρόπου πληρωµής της αποζηµιώσεως των δικαιούχων εξ απαλλοτριώσεων γενοµένων προς αστικήν αποκατάστασιν των προσφύγων. ς)α.ν. 932 της 5/11 Νοεµ (ΦΕΚ Α 459) περί αναγνωρίσεως της κυριότητος και των εχόντων εµπράγµατα δικαιώµατα εκ των αναγκαστικώς α- παλλοτριωθέντων κτηµάτων δι αστικήν εγκατάστασιν προσφύγων. (Κατηργήθη υπό του άρθρ. 42 Α.Ν. 1731/1939, τόµ. 10 σελ. 247). ζ)α.ν της 5/14 εκ περί αυθεντικής ερµηνείας των διατάξεων του άρθρ. 4 του από Ν. /τος "περί παραχωρήσεως δηµοσίων κτη- µάτων και αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιωτικών τοιούτων προς αστικήν εγκατάστασιν προσφύγων" και των διατάξεων του άρθρ. 1 του από 13 Ιουλ Ν. /τος "περί παραχωρήσεως δηµοσίων κτηµάτων και απαλλοτριώσεως ιδιωτικών γηπέδων παρά του Γενικού ιοικητού Μακεδονίας δια την ανέγερσιν αστικών Συνοικισµών. Στεγαστική Αποκατάσταση Προσφύγων 6. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 15/20 Ιουν (ΦΕΚ Α 153) Περί επιστροφής δωρεών γενοµένων εις τον Ε- θνικόν Στόλον παρ οµογενών νύν προσφύγων απόρων. Άρθρον µόνον. - ωρεαί αιτία θανάτου γενόµεναι από του έτους 1911 και εντεύθεν προς το Ταµείον του Εθνικού Στόλου υπό Ελλήνων εκ Μικράς Ασίας, δύνανται να επιστραφώσι εις τους δωρητάς, µετ απόφασιν του Υπουργικού Συµβουλίου, είτε εν µέρει είτε και εξ ολοκλήρου, εφ όσον ούτοι (οι δωρηταί) µετά τα τελευταία ατυχή γεγονότα κατελθόντες πρόσφυγες εις Ελλάδα διατελούσιν αποδεδειγµένως εις εντελή απορίαν. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως εν τη Εφηµερίδι της Κυβερνήσεως. Σελ. 286(α) Τεύχος 1305 Σελ. 60 4

5 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8/14 Αυγ (ΦΕΚ Α 225) Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως γηπέδου παρά την Λεωφ. Συγγρού. Ανεδηµοσιεύθη και ετροποποιήθη δια των: α) Ν.. 22/29 Νοεµ (ΦΕΚ Α 346) περί αναδηµοσιεύσεως και τροποποιήσεως του Ν. /τος περί αναγκ. απαλλοτριώσεως γηπέδων παρά την λεωφ. Συγγρού. β) Ν.. 22/22 Απρ περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως του από 8 Αυγ Ν. /τος. γ) Νόµ της 29 Ιουλ./4 Αυγ περί παραχωρήσεως γηπέδων του ηµοσίου επί της Πειραϊκής χερσονήσου προς εγκατάστασιν συνοικισµού προσφύγων. δ) Ν.. 19/25 Σεπτ περί συµπληρώσεως, τροποποιήσεως και ερµηνείας του Ν.. 22 Απρ ε) Ν.. 4/6 Νοεµ (ΦΕΚ Α 392) περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως άρθρων τινων του από 22 Απρ Ν. /τος "περί τροποποιήσεως κλπ. του από 8 Αυγ Ν. /τος περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως γηπέδου παρά την Λεωφ. Συγγρού. ς) Ν.. 5/14 Ιουλ περί τροποποιήσεως του Νόµ ζ) Νόµ της 26/26 Απρ περί κυρώσεως του Ν.. 16 Σεπτ περί συµπληρώσεως των περί Ν. Σµύρνης και Ν. Καλλιπόλεως διατάξεων. η) Νόµ της 7 Ιουν./8 Σεπτ (ΦΕΚΑ 184) περί κυρώσεως του από 13 Νοεµ Ν. /τος "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συ- µπληρώσεως του άρθρου µόνου του από 6 Φεβρ /τος περί απαλλοτριώσεως εκτάσεων παρά την Λεωφόρων Συγγρού Αθηνών, προς επέκτασιν συνοικισµού Νέας Σµύρνης". θ)νόµ της 7 Ιουν./8 Σεπτ (ΦΕΚ Α 184) περί κυρώσεως του από 15 Οκτ Ν. /τος "περί τροποποιήσεως των αφορωσών την Νέαν Σµύρνην διατάξεων". ι) Νόµ της 20/22 Φεβρ (ΦΕΚ Α 66) περί επεκτάσεως της ισχύος του από 22 Απρ Ν. /τος "περί κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως του από 8 Αυγ Ν. /τος κλπ. και επί της α- παλλοτριωθείσης περιοχής παρά την Λεωφόρον Συγγρού δυνάµει του από 25 Φεβρ Ν. /τος περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως γηπέδου προς επέκτασιν του παρά την Λεωφ. Συγγρού ανεγερθησοµένου Αστικού Συνοικισµού". ια) Νόµ της 20/22 Φεβρ περί ανεγέρσεως των συνοικισµών Ν. Σµύρνης και Ν. Καλλιπόλεως. ιβ) Νόµ της 5/8 Ιουλ περί προσθέτων διατάξεων του Νόµ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 27/31 εκ (ΦΕΚ Α 390) Περί παραχωρήσεως γηπέδου εν Θεσ/νίκη προς εγκατάστασιν Ποντίων προσφύγων. Σχετικοί και οι: α)νόµ της 29 Ιουλ./4 Αυγ (ΦΕΚ Α 180) περί τροποποιήσεως του άρθρ. 4 του από 27 εκ Ν. /τος περί παραχωρήσεως γηπέδου εν Θεσσαλονίκη δια συνοικισµόν Ποντίων. β)νόµ της 29 Ιουλ./4 Αυγ (ΦΕΚ Α 180) περί τροποποιήσεως του Ν.. 27 εκ περί παραχωρήσεως γηπέδου εν Θεσσαλονίκη προς εγκατάστασιν Ποντίων προσφύγων. γ) Ν.. 13/22 Ιουλ (ΦΕΚ Α 187) περί συ- µπληρώσεως του άρθρ. 1 του Νόµ δ) Νόµ της 4/8 Απρ περί συµπληρώσεως του Νόµ. 3146, ως συνεπληρώθη ούτος δια του από 13 Ιουλ Ν. /τος. 9.ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της 14/23 Απρ (ΦΕΚ Α 99) Περί των εκ Ρωσίας προσφύγων οµογενών. Ούτοι τίθενται εν ίση µοίρα µε τους εκ Μ. Ασίας και Θράκης πρόσφυγας. Ανάλογοι και οι: α) Συντ. απόφασις 14/18 Ιουν (ΦΕΚ Α 203) περί εξοµοιώσεως των εκ των περιφερειών Κάρς και Αρδαχάν οµογενών προσφύγων προς τους ανταλλαξίµους τοιούτους. Σχετικοί και οι: β) Νόµ της 30 Μαρτ./10 Απρ περί κυρώσεως του από 28 Οκτ Ν. /τος περί τροποποιήσεως της από 14 Ιουν Συντακτ. Αποφάσεως περί εξοµοιώσεως των εκ των περιφερειών Κάρς και Αρδαχάν οµογενών προσφύγων προς τους ανταλλαξίµους τοιούτους. γ) Νόµ της 6/18 Ιουν περί παραχωρήσεως γηπέδου προς ίδρυσιν Ασύλου Ρώσων προσφύγων. 10. NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 5/5 Φεβρ (ΦΕΚ Α 43) Περί συστάστεως Ανωτάτης ιευθύνσεως Προσφύγων. Το Ν. /µα τούτο, ως και το: α) Ν.. της 4/4 Μαρτ (ΦΕΚ Α 79) περί οργανώσεως της Ανωτάτης ιευθύνσεως Προσφύγων. Κατηργήθησαν υπό του άρθρ. 4 του Ν.. της 28/28 Αυγ περί Υπουργείου Υγιεινής κλπ. Σχετικοί και οι: β) Νόµ της 22/29 Μαρτ περί κυρώσεως του από 19 Ιαν Ν. /τος περί συστάσεως γραφείων πληροφοριών δια τους Σελ

6 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α πρόσφυγας και προσλήψεως υπαλλήλων δια την λειτουργίαν αυτών. γ) Νόµ.4469 της 30 Ιαν./5 Φεβρ περί κυρώσεως του από 13 Σεπτ.1929 Ν. /τος περί αυξήσεως του αριθµού των µηχανικών των ασχολουµένων εις έργα στεγάσεως αστών προσφύγων περιφερείας Αττικής κατά πέντε. 11. ΝΟΜΟΣ 3369 της 22/29 Μαρτ (ΦΕΚ Α 50) Περί κυρώσεως του από 19 Ιαν Ν. /τος περί τρόπου πληρωµής πωληθέντων ή πωληθησοµένων κτηµάτων του ηµοσίου εις πρόσφυγας. Σχετικαί και οι: α) Ν.. της 5/14 Ιουλ (ΦΕΚ Α 142) περί διαθέσεως των ανά το κράτος προσφυγικών οικη- µάτων. β) Νόµ της 12/12 Ιαν περί διαθέσεως των ανά το Κράτος προσφυγικών οικηµάτων και γηπέδων του ηµοσίου. γ) Νόµ της 14/20 Μαρτ περί συ- µπληρώσεως άρθρων τινών του Νόµ δ) Νόµ της 28 Απρ./9 Μαϊου 1932 περί κυρώσεως Ν. /τος περί ιοικήσεως Αστικών προσφυγικών Συνοικισµών. ε) Νόµ της 7/13 Σεπτ περί κυρώσεως του από 15/18 Ιουλ Ν. /τος περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Νόµ ζ) Α.Ν. 66 της 31 Αυγ./5 Σεπτ περί εκτελέσεως των σκοπών της Υ..Α.Π.Σ. δια του γενικού προϋπολογισµού του Κράτους. ς) Νόµ της 7/19 Σεπτ.1932 περί καθορισµού αξίας οικοπέδων Ε.Α.Π.Σ. 12. ΝΟΜΟΣ 3678 της 28 Νοεµ./18 εκ (ΦΕΚ Α 267) Περί κυρώσεως του από 15 Οκτ Ν. /τος περί κυρώσεως του από 8 Αυγ Ν. /τος περί ερµηνείας του άρθρ. 1 του από 7 Νοεµ Ν. /τος περί των δια του σιδηροδρόµου αποστολών προσφύγων κλπ. 13. ΝΟΜΟΣ 3875 της 7/11 Φεβρ (ΦΕΚ Α 47) Περί συστάσεως οικοδοµικών συνεταιρισµών α- στών προσφύγων. Αι διατάξεις του Νόµου τούτου και των: α)νόµ της 31 Μαρτ./8 Απρ περί διαθέσεως οικοπέδων συνοικισµού Νέας Χαλκηδόνος, β)νόµ της 15 Ιουλ./7 Αυγ περί δωρεάν παραχωρήσεως οικοπέδου δια κοινωφελείς σκοπούς. γ)νόµ της 17/18 Οκτ περί κυρώσεως µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος συµβάσεως περί εισπράξεως των προς το ηµόσιον χρεών εξ αποκαταστάσεως αστών προσφύγων. δ)νόµ της 18/20 εκ περί µειώσεως προσφυγικών χρεών, ε)νόµ της 15/21 Φεβρ (αναδηµοσ. 8 Μαρτ. 1934) περί αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων, ς)α.ν. 2/11 Νοεµ περί αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων, ζ) Α.Ν. 21/23 Ιαν περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Νόµ. 6076/ η)α.ν. 24/25 Ιαν περί χρεώσεως των οικη- µάτων συνοικισµού Κοσµετάτου παρά την Λεωφόρον Συγγρού, θ)α.ν. 139 της 13/25 Σεπτ περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως Νόµων αφορωντων την στέγασιν προσφύγων, και ι)α.ν. 998 της 17/23 εκ περί τροποποιήσεως των περί αποκαταστάσεως προσφύγων Νό- µων,, εκωδικοποιήθησαν δια του κατωτ. Β.. 15/28 Ι- ουλ Σχετικοί ήσαν και οι: ια)νόµ της 26/31 Οκτ περί αναγνωρίσεως της κυριότητος των ιδιοκτητών των απαλλοτριωθέντων κτηµάτων δι αστικήν εγκατάστασιν προσφύγων και ερµηνείας του εδαφ. 2 του άρθρ. 25 του Νόµ (Κατηργήθη υπό του Α.Ν. 663/1937, τόµ. 10 σελ. 218). ιβ)νόµ της 31 εκ. 1934/4 Ιαν περί ερµηνείας, συµπληρώσεως και προσθήκης ενίων διατάξεων του Νόµ ΝΟΜΟΣ 4780 της 7/12 Ιουν (ΦΕΚ Α 202) Περί παραχωρήσεως οικοπέδων και αποζηµιώσεως κατόχων οικηµάτων εν τω συνοικισµώ Αγ. Φωτεινής εν Θεσ/νίκη και συµπληρώσεως του από 1 Νοεµ Ν. /τος "περί συστάσεως ειδικών Ταµείων δια την εφαρµογήν των σχεδίων των πόλεων". Ετροποποιήθη υπό του: Νόµ της 13/16 εκ περί τροποποιήσεως του Νόµ Σελ

7 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α ΝΟΜΟΣ 5310 της 25 Ιαν./1 Φεβρ (ΦΕΚ Α 27) Περί κυρώσεως του από 9 Οκτ Ν. /τος περί εγκαταστάσεως άνευ δηµοπρασίας των εν τη πλατεία Ανακτόρων Λαρίσσης ανεγερθησοµένων καταστηµάτων εις τους εν αυτή εγκατεστηµένους επαγγελµατίας πρόσφυγας. 16. ΝΟΜΟΣ 5648 της 3/6 Σεπτ (ΦΕΚ Α 306) Περί επαναφοράς της διοικήσεως του προσφυγικού συνοικισµού Ελληνικό εις το υπουργείον Γεωργίας. 17. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 788 της 1/20 Ιουλ (ΦΕΚ Α 271) Περί συµπληρώσεως της µετά της Α.Ο.Ε. "Τέκτων" συναφθείσης συµβάσεως προς κατασκευήν προσφυγικών οικηµάτων. Σχετικός και ο: α)α.ν της 24 Ιαν./1 Φεβρ περί συ- µπληρώσεως της µετά της Α.Ο.Ε. "Τέκτων" συναφθείσης συµβάσεως προς κατασκευήν προσφυγικών οικηµάτων. 18. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ αριθ της 3/9 Φεβρ (ΦΕΚ Α 41) Περί του τρόπου µετακινήσεως των εντός της Ζώνης του Λιµένος Πειραιώς εγκατεστηµένων οικογενειών. (Προσωρινής ισχύος) 19. ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 657 της 21/24 Σεπτ (ΦΕΚ Α 316) Περί οικονοµικής αρωγής των αποµακρυνοµένων εκ κατεδαφισθέντων στεγάστρων προσωρινών προσφυγικών συνοικισµών ως και των ιδιοκτητών οικηµάτων καταστραφέντων εξ ανωτέρας βίας συνεπεία των πολεµικών γεγονότων. 20. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 15/28 Ιουλ (ΦΕΚ Α 274) Περί κωδικοποιήσεως της περί αποκαταστάσεως αστών προσφύγων κειµένης νοµοθεσίας. Αι διατάξεις του άνω Β. /τος, και των: α)α.ν. 475 της 19/26 Φεβρ περί απογραφής προσφύγων αναποκαταστάτων και στεγαζοµένων προσωρινώς εις παραπήγµατα, β)α.ν. 850 της 10/17 Σεπτ περί παραχωρήσεως δωρεάν εκτάσεως εις τον εν Αθήναις αντιπρόσωπον της ιεθνούς Οργανώσεως Νάνσεν προς ανέγερσιν οικηµάτων δια την στέγασιν Αρµενίων Προσφύγων. γ)α.ν της 30 Σεπτ./8 Οκτ περί συ- µπληρώσεως του Α.Ν. 998, δ)α.ν της 31 Μαρτ./4 Απρ περί τροποποιήσεως του από 15/ Β. /τος, ε)α.ν της 6/12 Αυγ περί τροποποιήσεως του άρθρ. 26 παρ. 3 και 4 του από 15/28 Ιουλ Β. /τος, ς)ν της 9 Φεβρ./11 Μαρτ περί λήψεως µέτρων τινών ορώντων εις την Λαϊκήν Στέγην απόρων τάξεων. ζ)α.ν της 14/15 Μαρτ περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων του Ν /1943, η)ν της 30/31 Μαρτ περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του από 15/ Β. /τος του Ν /43 και του Α.Ν. 1101/1946, θ)α.ν της 4/5 Ιουν περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων κεµένης Νοµοθεσίας, ι)νόµ της 14/15 Απρ περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθ. 1822/1951 Α. Νόµου, ια)β.. 7/10 Ιουν περί καθορισµού σειράς προτιµήσεως δια την αποκατάστασιν των αστών προσφύγων κλπ., ιβ)β.. 30 Ιουλ./6 Αυγ περί τρόπου διαχειρίσεως του παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογ/σµού δια την αποκατάστασιν των αστών προσφύγων και ιγ)β.. 4/12 Νοεµ περί παραχωρήσεως οικηµάτων Νόµ. 850/37, περιελήφθησαν εις την κωδικοποίησιν του κατωτ. Β.. της 27 Ιαν./9 Φεβρ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Ιαν./9 Φεβρ (ΦΕΚ Α 27) Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αναφεροµένων εις την αποκατάστασιν των Αστών Προσφύγων, Νόµ. 2044/1952. Τροποποιηθέν και συµπληρωθέν υπό των: α)νόµ της 16 Μαρτ./5 Απρ (ΦΕΚ Α 59) περί υποχρεωτικής απογραφής των εις τα Κρατικά παραπήγµατα διαµενουσών οικογενειών και άλλων τινων στεγαστικών διατάξεων, β)β.. 27/28 Φεβρ (ΦΕΚ Α 38) περί ανα- µορφώσεως Συµβουλίων αρµοδιότητος της ιευθύνσεως Αστών Προσφύγων του Υπ. Κοινων. Προνοίας, γ)νόµ τςη 17/26 Σεπτ (ΦΕΚ Α 201) περί κυρώσεως της υπ αριθ. 1019/58 πράξεως Υπ. Συµβουλίου περί κατεδαφίσεως κτισµάτων κειµένων επί εκτάσεων ανταλλαξίµου Σελ

8 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.22 περιουσίας παραχωρηθείσης εις την ιεθνή Έκθεσιν και το Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. δ)β.. 23 Οκτ./5 Νοεµ (ΦΕΚ Α 240) περί διοικήσεως, εφαρµογής και ελέγχου του προγράµ- µατος αυτοστεγάσεως των αστών προσφύγων, ε)β.. 80 της 21 Ιαν./19 Φεβρ.1960 (ΦΕΚ Α 17) περί καθορισµού των δικαιούχων αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων και άλλων τινών διατάξεων. ς)β της 6/24 Μαρτ (ΦΕΚ Α 32) περί τροποποιήσεως διατάξεων αναφεροµένων εις την οικονοµικήν χρήσιν και την έγκρισιν του απολογισµού του παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λ/σµού Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων ως και εις την διαδικασίαν αναστολής καταβολής ληξιπροθέσµων δόσεων, περιελήφθη µετ αυτών εις την κωδικοποίησιν του κατωτ. Β.. 330/1960. Οι χώροι ούτοι από της υπογραφής του συµβιβαστικού συµβολαίου αποβάλλουν τον χαρακτήρα αυτών ως κοινοχρήστων ή κοινωφελών, εφαρµοζο- µένων επ αυτών των ρυµοτοµικών διαγραµµάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας. 3.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 22. ΝΟΜΟΣ υπ αριθ της 11/12 εκ (ΦΕΚ Α 251) Περί διατηρήσεως εν ισχύϊ ρυµοτοµικών διαγραµµάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας επί εκτάσεων απαλλοτριωθεισών δι α- στικήν αποκατάστασιν προσφύγων. Άρθρον µόνον.-1.οικόπεδα, απαλλοτριωθέντα βάσει του άρθρ. 119 του Συντάγµατος του 1927 και περιληφθέντα εις εγκεκριµένον ρυµοτοµικόν σχεδιάγραµµα προσφυγικού συνοικισµού του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα και µέτα την άρσιν της υπέρ του ηµοσίου υφισταµένης άλλοτε απαλλοτριώσεώς των, επιτρεποµένης της ανοικοδοµήσεως αυτών κατά παρέκλισιν των διατάξεων του εν τη περιοχή τούτων ισχύοντος σχεδίου ρυµοτοµίας, αδιαφόρως της ιδιότητος ως πρόσφυγος ή µη του ιδιοκτήτου των. 2.Εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Κοινωνικής Προνοίας και Οικισµού όπως προέλθουν εις συµβιβαστικήν επίλυσιν, κατά παρέκκλισιν των κειµένων διατάξεων, των υφισταµένων διαφορών µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου (Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας), ήµου Ν. Σµύρνης και τρίτων αναφορικώς µε τας γενοµένας παραχωρήσεις οικοπέδων επί κοινοχρήστων χώρων δια των υπ αριθ / , 25868/ και 97731/ Υπουργικών αποφάσεων. ια του συµβιβασµού τούτου, δύναται να µεταβιβασθώσιν, υπό του ήµου Νέας Σµύρνης εις το Ελληνικόν ηµόσιον (Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας) ή και εις τους προς ους αι γενόµεναι δια των ανωτέρω αποφάσεων παραχωρήσεις, κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, κείµενοι εντός του σχεδίου πόλεως του ήµου τούτου. Σελ

9 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 330 της 15 Απρ./23 Μαϊου 1960 (ΦΕΚ Α 69) Περί κωδικοποιήσεως της περί αποκασταστάσεως των αστών προσφύγων Νοµοθεσίας Νόµ. 2044/52. Έχοντες υπ όψει: 1)Τας διατάξεις της παρ.1 του άρθρ. 6 του Α.Ν. 1822/51, ως εκυρώθη υπό του Νόµ. 2044/52 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθ. 1822/51 Α. Νόµου "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων κειµένης Νοµοθεσίας και άλλων τινων διατάξεων", 2) την υπ αριθ. 2761/58 (ΦΕΚ 154/1958 τεύχος Β ) απόφασιν του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, προτάσει του Ηµετέρου επί της Κοινωνικής Προνοίας Υφυπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον µόνον. - Κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείµενον αι διατάξεις: α)του από 27-1/ Β. /τος "περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αναφεροµένων εις την αποκατάστασιν των αστών προσφύγων", β) του υπ αριθ. 2797/54 Νόµου "περί υποχρεωτικής απογραφής των εις τα Κρατικά παραπήγµατα διαµενουσών οικογενειών κλπ.", γ) του από 27/ Β. /τος "περί αναµορφώσεως Συµβουλίων αρµοδιότητος της ιευθύνσεως Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας", δ) του υπ αριθ. 3992/1959 Νόµου "περί κυρώσεως της υπ αριθ.1019/58 Πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου "περί κατεδαφίσεως κτισµάτων κειµένων επί εκτάσεως ανταλλαξίµου περιουσίας παραχωρηθείσης εις την ιεθνή Έκθεσιν και το Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης", ε) του από 23-10/ Β. /τος "περί διοικήσεως, εφαρµογής και ελέγχου του προγράµµατος αυτοστεγάσεως των αστών προσφύγων", ς) του υπ αριθ. 80/1960 Β. /τος "περί καθορισµού των δικαιούχων αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων και άλλων τινων σχετικών διατάξεων" και ζ) του υπ αριθ. 136/1960 Β. /τος "περί τροποποιήσεως διατάξεων αναφεροµένων εις την οικονοµικήν χρήσιν και την έγκρισιν του απολογισµού του παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογαριασµού υπό την επωνυµίαν "Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας-Λογαριασµός Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων" ως και εις την διαδικασίαν αναστολής καταβολής ληξιπροθέσµων δόσεων", ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ικαιούχοι-προϋποθέσεις- ιαδικασία παραχωρήσεως Έννοια αποκαταστάσεως Άρθρ.1.-(Άρθρ. 1 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Αστική αποκατάστασις νοείται, η δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µεταβίβασις της κυριότητος ενός οικήµατος ή ενός καταστήµατος ή ενός οικοπέδου προς αυτοστέγασιν ή η παραχώρησις της χρήσεως ενός των ως άνω ακινήτων, επί καταλογισµώ τιµήµατος χρήσεως ή δωρεάν ή επί µισθώσει. 2.Οίκηµα νοείται αυτοτελής κατοικία, είτε µεµονωµένη, είτε εν πολυκατοικία, εξ ενός ή πλειοτέρων δωµατίων µετά µαγειρίου και λοιπών δευτερευόντων χώρων, ως ορίζεται εις τα οικεία κτηµατολογικά διαγράµµατα ή εκτιµητικούς πίνακας. 3.Συνεχόµεναι δύο κατοικίαι, εκάστη των οποίων αποτελείται εξ ενός και µόνον δωµατίου, άνευ οιουδήποτε άλλου βοηθητικού χώρου, δύνανται δι α- ποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου, µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως, να συγχωνεύονται και ν αποτελώσι µίαν κατοικίαν. Το αυτό και κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να γίνη προκειµένου περί συνεχοµένων κατοικιών εξ ενός δωµατίου και λοιπών βοηθητικών χώρων, εφ όσον πρόκειται περί παραχωρήσεως, γενοµένης προς της ισχύος του Νόµ. 6076/ και εφ όσον η οικογένεια η κατέχουσα αµφοτέρας τας κατοικίας, απετελείται, κατά την ισχύν του Α.Ν. 998/ εξ επτά τουλάχιστον µελών. 4.Το παραχωρούµενον ακίνητον επιτρέπεται να χρησιµοποιήται και δι επαγγελµατικήν αποκατάστασιν. 5.Όπου εν τω παρόντι Νόµω αναφέρεται Κρατικόν ακίνητον νοείται και τοιούτον της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων. ικαιούχοι αποκαταστάσεως Άρθρ.2.-(Παρ. 1 και 2 του άρθρ. 1 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος και παρ. 3 του άρθρ. 2 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Αστικής αποκαταστάσεως δύνανται να τύχωσι: α)αι προσφυγούσαι οικογένειαι εις το ελεύθερον Ελληνικόν Κράτος ή την ερυσκοµένην µέχρι της 7 Μαρτ υπό κατοχήν περιφέρειαν της ωδεκανήσου, από της 8 Σεπτ µέχρι 21 Φεβρ εκ Τουρκίας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Βορείου Ηπείρου, Ρουµανίας και Γιουγκοσλαβίας, συνεπεία των τότε πολεµικών γεγονότων ή συνεπεία της από 30 Ιαν 1923 συµβάσεως περί ανταλλαγής. β)κατ εξαίρεσιν Έλληνες επαγγελµατίαι ελθόντες εις Ελλάδα µετά την δηµοσίευσιν του Νόµ. 6076/ συνεπεία του Τουρκικού Νόµου περί αλλοδαπών επαγγελµατιών, στεγαζόµενοι δε επί τριετίαν τουλάχιστον εις προσωρινά στέγαστρα. 2.Της ως ανωτέρω αποκαταστάσεως, εξαιρούνται, οι δυνάµενοι δι ιδίων µέσων να ε- ξασφαλίσωσι στέγην κατά την κρίσιν του Υ- (Αντί της σελ. 291) Σελ. 291(α) Τεύχος Σελ

10 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 πουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του οικείου Νο- µάρχου αποφαινοµένου βάσει στοιχείων, µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. Έννοια προσφυγικής δικαιούχου οικογενείας Άρθρ.3.-(Παρ. 3 άρθρ. 1 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος). Οικογένεια ως ανωτέρω νοείται: α) η τοιαύτη ως ήτο συντεθιµένη εις τον τόπον εξ ου απεµακρύνθη. Εις τοιαύτην συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικώς οι ανιόντες και κατιόντες µέχρι τρίτου βαθµού, εκ πλαγίου δε συγγενείς µέχρι δευτέρου βαθµού, εφ όσον δεν απήρτιζον εις τον τόπον εξ ου απεµακρύνθησαν ιδίαν οικογένειαν, δια γάµου και β) άτοµα προσφυγόντα µεµονωµένα και µη έχοντα κατά τον χρόνον της προσφυγής εν ζωή γονείς και αδελφούς. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως του προσφυγικού δικαιώµατος Άρθρ.4.-(Παρ. 4 του άρθρ.1 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος.) 1. ια ν αναγνωρισθή το κατά τας ανωτέρω διατάξεις δικαίωµα αποκαταστάσεως, απαιτείται, όπως κατά τον χρόνον της ασκήσεως του δικαιώµατος αστικής αποκαταστάσεως: α)ο αιτών, ως αρχηγός ή ως εις των συνδικαιούχων µελών της αρχικώς προσφυγούσης οικογενείας, κέκτηται οικογένειαν απαρτιζοµένην εκ δύο τουλάχιστον µελών, συνδεοµένων δια συγγενείας των µεν ανιόντων ή κατιόντων µέχρι τρίτου βαθµού, των εκ πλαγίου δε µέχρι και δευτέρου. Μέλος προερχόµενον εξ υιοθεσίας δεν υπολογίζεται. εν απαιτείται να κέκτηνται οικογένειαν, τα καταφυγόντα µεµονωµένα ως ανωτέρω άτοµα εφ όσον ήσαν κατά τον χρόνον της προσφυγής ορφανά ανήλικα θήλεα. β)τα µέλη της αποκαθισταµένης οικογενείας είναι Έλληνες το γένος και την υποκοότητα. γ)ουδέν µέλος της αποκαθισταµένης οικογενείας κέκτηται ιδιόκτητον ακίνητον περιουσίαν, δυναµένην να εξυπηρετήση στοιχειωδώς τας στεγαστικάς ανάγκας αυτής, ή να έχη αποξενωθή τοιαύτης µετά την προσφυγήν εν Ελλάδι, εξαιρέσει της περιπτώσεως ανωτέρας βίας αποδεικνυοµένης δια στοιχείων προσκοµιζοµένων υπό του επικαλουµένου ταύτην. Ως ανωτέρα βία ενταύθα νοείται η βαρεία ασθένεια και τα µη δυνάµενα να προβλεφθώσιν υπό του ανθρώπου γεγονότα. δ)ουδέν µέλος αυτής να έχη τύχη στεγαστικής προστασίας παρ ετέρας Κρατικής Υπηρεσίας, Νο- µικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ή να έχη αποκατασταθή λόγω προσφυγικής ιδιότητος αστικώς ή αγροτικώς, µηδέ να παρητήθη αδικαιολογήτως δι οιονδήποτε λόγον γενοµένης προγενεστέρως εις τούτον, ως αρχηγού οικογενείας ή ως µέλους ετέρας προσφυγικής οικογενείας, αγροτικής ή αστικής αποκαταστάσεως. Εν περιπτώσει υπάρξεως περιουσιακών στοιχείων, εξ οιασδήποτε αιτίας, περί του εάν ταύτα πληρούσι ή ου την κατά τ ανωτέρω έννοιαν της ακτη- µοσύνης, αποφαίνεται ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, ή ο οικείος Νοµάρχης κατά περίπτωσιν, µετά ητιολογηµένην γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. Πρόσωπα αποκλειόµενα της παραχωρήσεως Άρθρ.5.-(Παρ. 5 του άρθρ. 1 του υπ αριθ, 80/60 Β. /τος). Εις το δικαίωµα αστικής αποκαταστάσεως της δικαιουµένης τοιαύτης οικογενείας, δεν συµπεριλαµβάνονται, αποκλειόµενα της κατά τας παρούσας διατάξεις στεγαστικής προστασίας, µέλη της αρχικής οκογενείας: α)αποσχισθέντα αυτής, εφ όσον από ετών ευρίσκωνται καλώς εγκατεστηµένα επαγγελµατικώς µακράν του τόπου ένθα ενεργείται η ως ανωτέρω αποκατάστασις ή εδηµιούργησαν ιδίαν οικογένειαν, µέλος της οποίας κέκτηται εξ οιασδήποτε αιτίας ακίνητον περιουσίαν, δυναµένην να εξυπηρετήση στοιχειωδώς τας στεγαστικάς ανάγκας της δηµιουργηθείσης ούτω οικογενείας. β) ιαβιούντα αποδεδειγµένως εις το εξωτερικόν από τριετίας τουλάχιστον προ του χρόνου της παραχωρήσεως. γ)(καταδικασθέντα επί παραβάσει των ισχυόντων Νόµων περί ασφαλείας του Κράτους. Η τοιαύτη µη καταδίκη βεβαιούται δια της υπευθύνου δηλώσεως του αρχηγού της οικογενείας). Η παρ. γ κατηργήθη δια του άρθρ. 12 Νόµ. 543/1977 (κατωτ. σελ. 466, 09) ούτινος βλ. και λοιπάς διατάξεις. δ)καλούµενα υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας εγγράφως προς εγκατάστασιν εις το παραχωρηθέν ακίνητον ή υποβολήν ή συµπλήρωσιν των δικαιολογητικών ή προς πληρωµήν του αναλογούντος εις αυτά τιµήµατος ή χρέους προς το ηµόσιον κατ εφαρµογήν των οικείων διατάξεων της Νοµοθεσίας περί αποκαταστάσεως των Αστών Προσφύγων και µη συµµορφούµενα εντός των τασσοµένων προθεσµιών. Αι εν προκειµένω προθεσµίαι αρχόµεναι από της επιδόσεως της προσκλήσεως, δεν δύναται να είναι µικρότεραι των 30 ηµερών. Σελ. 292(α) Τεύχος Σελ

11 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 ε)παραιτούµενα του επί του παραχωρουµένου ακινήτου δικαιώµατός των, δια µονοµερούς δηλώσεώς των ενώπιον Συµβολαιογράφου, υπό την προϋπόθεσιν, ότι ταύτα ή µέλη της οικογενείας των δεν κατέχουν καθ οιονδήποτε τρόπον έτερον κρατικόν ακίνητον ή παράπηγµα. Η παραίτησις αύτη δεν ανακαλείται, αφ ής γίνη αποδεκτή δια πράξεως του ιευθυντού του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, εκδιδοµένης µετά γνώµην του παρ αυτώ Συµβουλίου Στεγάσεως και κοινοποιουµένης εις την ιεύθυνσιν Αποκαταστάσεως Αστών προσφύγων του Υπουργείου Κονωνικής Προνοίας. Η παραίτησις αύτη δύναται να υποβληθή µέχρι της εκδόσεως της κατά τας διατάξεις του παρόντος αποφάσεως αναγνωρίσεως του στεγαστικού δικαιώµατος ή προκειµένου περί οικογενείας αποκαθισταµένης κατά το σύστηµα αυτοστεγάσεως µέχρις της εκδόσεως της υπό των οικείων διατάξεων προβλεποµένης αποφάσεως περί εντάξεώς της εις το πρόγραµµα αυτοστεγάσεως. Προκειµένου περί των περιπτώσεων του άρθρ. 94 της Κωδικοποιήσεως, η κατά τ ανωτέρω παραίτησις δύναται να υποβληθή µέχρι του χρόνου καταβολής των υπό των διατάξεων του άρθρου τούτου προβλεποµένων ποσών δια την έκδοσιν του παραχωρητηρίου. Η κατά τ ανωτέρω παραίτησις αποστερεί τον υποβαλόντα ταύτην και την οικογένειάν του του δικαιώµατος δια την παροχήν στεγαστικής συνδρο- µής κατά την Νοµοθεσίαν περί αποκαταστάσεως προσφύγων. ς)μη κεκτηµένα ή απολέσαντα την Ελληνικήν υποκοότητα. Η ύπαρξις των αποκλειοµένων ως ανωτέρω µελών, δεν επηρεάζει το δικαίωµα προς αποκατάστασιν των υπολοίπων µελών της δικαιούχου οικογενείας. Τόπος ασκήσεως δικαιώµατος Άρθρ.6.-(Παρ. 6 άρθρ. 1 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος). Το κατά τας διατάξεις του παρόντος δικαίωµα αποκαταστάσεως, ασκείται εις την πόλιν της πολιτογραφήσεως ή εγγραφής εις τα οικεία µητρώα ή ηµοτολόγια, του αρχηγού της οικογενείας ή των συνδικαιούχων µελών ή εν περιπτώσει εγκαταλείψεως ταύτης, εις την πόλιν της προ της ισχύος του Νόµ. 2797/ τουλάχιστον µονί- µου κατοικίας του αρχηγού της οικογενείας. Ελλείψει αρχηγού και εφ όσον οι συνδικαιούχοι δεν διαµένουσι άπαντες µονίµως εις την αυτήν πόλιν, ή είναι εγγεγραµµένοι εις πλείονας πόλεις, το δικαίω- µα ασκείται εις µίαν των πόλεων της µονίµου κατοικίας ενός τούτων, οριζοµένην από συµφώνου υπ αυτών. Εν ασυµφωνία τούτων ή εν περιπτώσει καθ ήν εις τον παρά των συνδικαιούχων οριζόµενον τόπον δεν υφίστανται δυνατότητες στεγάσεως, ο τόπος της αποκαταστάσεως ορίζεται υπό του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως εις µίαν εκ των άνω πόλεων ή εις ετέραν πόλιν, εις ην υφίστανται κατάλληλοι στεγαστικαί συνθήκαι. ια την εφαρµογήν της παραγράφου ταύτης ως και πάσης ετέρας συναφούς διατάξεως του παρόντος ισχύουσιν, όσον αφορά την έννοιαν της πόλεως αι διατάξεις του άρθρ. 7 του από 27/ Β. /τος "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων του ενοικιοστασίου κλπ." έχουσαι ως ακολούθως: Πάσα πόλις µετά των προαστείων της νοείται ως µία πόλις. Προάστεια νοούνται οι αποτελούντες προεκτάσεις της πόλεως Συνοικισµοί. Εξαιρετικώς νοούνται ως µία πόλις. α) Αι Αθήναι µετά του Πειραιώς και των ήµων Παλαιού και Νέου Φαλήρου, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Ταύρου και της Κοινότητος Καλαµακίου. β) Ο Πειραιεύς µετά των ήµων και Κοινοτήτων Παλαιού και Νέου Φαλήρου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Ταύρου, Αιγάλεω, Νικαίας, ραπετσώνας, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Περάµατος, Καλαµακίου και παντός άλλου Συνοικισµού ή Κοινότητος εγγυτέρου των ως άνω κειµένων. γ) Αι Αθήναι µετά των ήµων και και Κοινοτήτων Παλαιού και Νέου Φαλήρου, Καλλιθέας, Νέας Σµύρνης, Ταύρου, Μοσχάτου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Χαλανδρίου, Περιστερίου, Βύρωνος, Ζωγράφου, Καισαριανής, Νέας Ιωνίας, Αιγάλεω, Ν. Φιλαδελφείας, Χολαργού, Παλαιού και Νέου Ψυχικού, Παλαιού και Νέου Ηρακλείου, Κουκουβαούνων, Καλογρέζης, Φιλοθέης, Καλαµακίου, Γλυφάδας, Βούλας, Αγίας Παρασκευής, Χαϊδαρίου, Αγίων Αναργύρων, Πετρουπόλεως, Ηλιουπόλεως, Υµηττού, Αµαρουσίου, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Εκάλης, ροσιάς, Παλαιάς και Νέας Πεντέλης, Αχαρνών, Σκαραµαγκά και παντός άλλου Συνοικισµού ή Κοινότητος εγγυτέρου των ως άνω κειµένων. Προθεσµία ασκήσεως δικαιώµατοςυποβαλλόµενα δικαιολογητικά Άρθρ.7.-(Παρ. 1-6 του άρθρ. 2 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος). 1. Το προς αποκατάστασιν δικαίω- µα προσφυγής ως ανωτέρω οικογενείας, ασκείται κατά τας διατάξεις του προηγουµένου άρθρου, δια της υποβολής αιτήσεως εις την Υπηρεσίαν του αρ- µοδίου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, µέχρι της 31 εκ Πρόσφυξ µη υποβαλών αίτησιν µέχρι της ηµεροµηνίας ταύτης απόλυσι οριστικώς το κατά την κειµένην Νοµοθεσίαν δικαίωµα αποκαταστάσεως. Η ανωτέρω προθεσµία παρετάθη µέχρι 31 εκ δια της παρ. 1 άρθρ. 5 Ν /1966 (κατωτ. αριθ. 32) και µέχρι της 31 εκ δια του άρθρ. 6 Ν.. 944/1971 (κατωτ.σελ. 440, 10). Εν τη αιτήσει ταύτη ο αιτών θα βεβαιοί υπευθύνως τα κάτωθι στοιχεία: (Αντί της σελ.293) Σελ. 293(α) Τεύχος Σελ

12 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 1)Την οικογενειακήν σύνθεσιν κατά τον χρόνον της προσφυγής και κατά τον χρόνον της υποβολής ταύτης. 2)Την επαγγελµατικήν απασχόλησιν, τα εισοδή- µατα και τον Ασφαλιστικόν Οργανισµόν ή το Τα- µείον εις το οποίον είναι ησφαλισµένον έκαστον µέλος οικογενείας. 3)Την Υπηρεσίαν ή τον Οργανισµόν, από τον ο- ποίον ο αιτών ή έτερον µέλος της οικογενείας δικαιούται στεγαστικής προστασίας, λόγω ετέρας ιδιότητος. 4)Την ακίνητον περιουσία, ήν κέκτηται, ή εξ ής απεξενώθη έκαστον µέλος. 5)Τον τόπον κατοικίας της οικογενείας και των µελών αυτής από του χρόνου προσφυγής µέχρι του χρόνου της υποβολής της αιτήσεως και 6)Παν έτερον στοιχείον, θεωρούµενον απαραίτητον δια την κρίσισν του στεγαστικού δικαιώµατος του αιτούντος. Ο τύπος της αιτήσεως ταύτης καθορίζεται δι α- ποφάσεως τουυπουργού Κοινωνικής Προνοίας. 2.Μετά της αιτήσεως ταύτης ο αιτών υποχρεούται να υποβάλη και τ ακόλουθα στοιχεία: α)πιστοποιητικόν του οικείου ήµου ή Κοινότητος περί του ότι ο αρχηγός ή οι συνδικαιούχοι ή το µέλος εξ ου πηγάζει το προς αποκατάστασιν δικαίωµα, είναι εγγεγραµµένον εις τα Μητρώα ή ηµοτολόγια αυτού, βάσει του νόµου περί αθρόας Πολτιγραφήσεως των εν Ελλάδι προσφυγόντων ή άλλου σχετικού Νόµου. Προκειµένου περί άρρενος αρχηγού ή συνδικαιούχου αντί του πιστοποιητικού τούτου δύναται να υποβάλη αντίγραφον του στρατολογικού του µητρώου, εφ όσον εξ αυτού προκύπτει η προσφυγική ιδιότης. Ωσαύτως προκειµένου περί οικογενείας, µη υπαγοµένης εις τας διατάξεις της πολιτογραφήσεως προσφύγων ή ετέρου σχετικού Νόµου, εξ ου να προκύπτη η προσφυγική ιδιότης απαιτείται η υποβολή ετέρου επισήµου στοιχείου (βεβαίωσεως αρ- µοδίας αρχής) πιστοποιούντος την ιδιότητα ταύτην. Επί των µέχρι της ισχύος του παρόντος γενοµένων παραχωρήσεων βάσει νοµίµου τίτλου, ή αποφάσεως εντάξεων εις τα εφαρµοσθέντα προγράµµατα αυτοστεγάσεως, η προσφυγική ιδιότης κρίνεται βάσει των δικαιολογητικών, άτινα απητούντο υπό των µέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων. β)πιστοποιητικόν όλων των ενηλίκων µελών της οικογενείας περί της εγγραφής τούτων εις τα οικεία µητρώα ή ηµοτολόγια. γ)πιστοποιητικόν ακτηµοσύνης εκδιδόµενον υπό του Μεταγραφοφύλακος της περιφερείας, εις ην κατά τας διατάξεις του παρόντος ασκείται το δικαίωµα αποκαταστάσεως, δια τον αιτούντα και τα µέλη της οικογενείας του, τα συµπληρώσαντα κατά τον χρόνον της υποβολής της αιτήσεως το 21ον έτος της ηλικίας των. Προκειµένου περί της περιφερείας των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικών των εν τη περιοχή της τέως ιοικήσεως Πρωτευούσης εδρευόντων Γραφείων µεταγραφών. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου ταύτης δύνανται να υποβάλωνται και µετά την τασσοµένην προθεσµίαν υποβολής, της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αιτήσεως. 3.Εφ όσον εκ των ως άνω δικαιολογητικών ήθελε προκύψει αµφιβολία ως προς το στεγαστικόν δικαίωµα, δύναται η υπηρεσία του αρµοδίου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας ή του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, να και παν έτερον κατά την κρίσιν της, κτικόν στοιχείον ή να συµπληροί ταύτα, προσέτι και δια πληροφοριών, λαµβανοµένων κατόπιν αλληλογραφίας της, µετά πάσης ετέρας αρµοδίας ηµοσίας, ηµοτικής ή Κοινοτικής ή ετέρας Αρχής ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου. 4.Εν περιπτώσει προγραµµατισµού κατεδαφίσεως συγκροτήµατος παραπηγµάτων επί σκοπώ ελευθερώσεως χώρου ευρισκοµένου υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας και παροχής στέγης εις τας εν αυτοίς διαµενούσας και δικαιου- µένας στεγαστικής αποκαταστάσεως οικογενείας ή ελευθερώσεως κρατικών ακινήτων από οικογενείας στεγασθείσας προσωρινώς υπό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ή καταλαβούσας ταύτα αυθαιρέτως ή διανοίξεως οδών ευρισκοµένων εντός προσφυγικών Συνοικισµών, ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, ή ο ιευθυντής του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, δύναται να καλή, δι ανακοινώσεων δηµοσιευοµένων δια των εκδιδοµένων εις τον τόπον τούτον εφηµερίδων ή άλλων τρόπων κρινοµένων προσφόρων δια να λάβωσι γνώσιν οι ενδιαφερόµενοι ή και δι ατοµικών ακόµη προσκλήσεων, τας δικαιουµένας αποκαταστάσεως οικογενείας κατά περιφέρεια, και Συνοικισµόν και κατά περίπτωσιν εισέτι, όπως υποβάλωσι εντός τακτής προθεσµίας τα υπό του παρόντος προβλεπό- µενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά, προς αναγνώρισιν του στεγαστικού των δικαιώµατος. Η µη εµπρόθεσµος υποβολή έχει ως συνέπειαν: α) Την απώλειαν του στεγαστικού δικαιώµατος, δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του αρµοδίου Νοµάρχου, µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως, δι όλην την οικογένειαν ή δια τα µέλη αυτής, τα µη συµµορφούµενα προς την πρόσκλησιν και β) την διοικητικήν αποβολήν αυτών συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος εκ του κατεχοµένου παρ αυτών κρατικού ακινήτου ή παραπήγµατος. Σελ. 294(α) Τεύχος Σελ

13 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 6.Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζόµενα δικαιολογητικά (αιτήσεις, πιστοποιητικά κλπ.) υποχρεούται να υποβάλη ο αρχηγός της οικογενείας, αρνουµένου δε ή κωλυοµένου ή µη υπάρχοντος τοιούτου, εν εκ των λοιπών µελών της δικαιούχου οικογενείας, δι εαυτόν και ως εκπρόσωπος τούτων. ιαδικασία παραχωρήσεως Άρθρ.8.-(Παρ. 7 του άρθρ. 2 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος). Το κατά τις διατάξεις του παρόντος δικαίωµα αποκαταστάσεως αναγνωρίζεται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας προκει- µένου περί των περιφερειών των Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας Αττικής και Πειραιώς, ή του αρµοδίου Νοµάρχου προκειµένου περί των λοιπών Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας, βάσει των υπό του παρόντος καθοριζοµένων δικαιολογητικών, µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως, πάντοτε όµως εν όψει παραχωρήσεως συγκεκριµένου ακινήτου. Η εισαγωγή εκάστης υποθέσεως εις το αρµόδιον Συµβούλιον ενεργείται δι εγγράφου εκθέσεως του Προϊσταµένου του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας µετά ητιολογηµένης προτάσεως τούτου, στηριζοµένης τόσον εις τα εν τω φακέλλω στοιχεία τα θεµελιούντα το κατά τας οικείας διατάξεις δικαίωµα, όσον και εις ειδικήν κοινωνικήν έρευναν περί των εν γένει συνθηκών διαβιώσεως της αιτουµένης στεγαστικήν αποκατάστασιν, οικογενείας. Εν η περιπτώσει δικαιούχος οικογένεια δεν απεδέχθη την δια της ως ανωτέρω διαδικασίας γενοµένην παραχώρησιν ακινήτου εντός διµήνου από της εις ταύτην γενοµένης σχετικής γνωστοποιήσεως, η ως άνω γενοµένη αναγνώρισις στεγαστικού δικαιώ- µατος ανακαλείται δια πράξεως του αυτού ως ανωτέρω αρµοδίου διοικητικού οργάνου µη απαιτουµένης εν προκειµένω γνώµης του Συµβουλίου Στεγάσεως. Το δικαίωµα τούτο αναγνωρισθέν ως ανωτέρω δια της γενοµένης κληρώσεως ή παραχωρήσεως συγκεκριµένου ακινήτου και της υπό του δικαιούχου αποδοχής της παραχωρήσεως δια της καταβολής της υπό της παρ. 1 του άρρθ. 11 του παρόντος, προκαταβολής, δεν ανατρέπεται λόγω µεταγενεστέρας µεταβολής των περιουσιακών στοιχείων της δικαιούχου οικογενείας, επιφυλασσοµένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρ. 12 και 22 του παρόντος. Σειρά προτιµήσεως κατά την παραχώρησιν Άρθρ.9.-(Άρθρ. 3 του υπ αριθ. 80/60 και παρ. 3 άρθρ. 5 του από 27/ Β. /τος). 1.Η, δια παραχωρήσεως ακινήτου, αποκατάστασις των κατά τας διατάξεις του παρόντος δικαιούχων οικογενειών, ενεργείται αποκλειστικώς κατά την ακόλουθον σειράν απολύτου προτεραιότητος κατά πόλιν. α)εις δικαιούχους προσφυγικάς οικογενείας δια- µενούσας αποδεδειγµένως εις παραπήγµατα προ της δηµοσιεύσεως του Νόµ. 2797/ και έκτοτε συνεχώς διαµενούσας εις αυτά µέχρι της αποκαταστάσεώς των. β)εις δικαιούχους οικογενείας συστεγαζοµένας µετ άλλης οικογενείας, δικαιουµένης ή µη στεγαστικής αποκαταστάσεως υπό δυσµενείς συνθήκας εν τω αυτώ Κρατικώ οικήµατι αποδεδειγµένως προ της δηµοσιεύσεως του Νόµ. 2044/ και µέχρι της αποκαταστάσεώς των. γ)εις δικαιούχους οικογενείας, εγγεγραµµένας εις τα µητρώα της απογραφής των παραπηγµατούχων του 1937 και εγκαταλειψάσας ταύτα δια λόγους ανωτέρας βίας, λόγω κατεδαφίσεως τούτων κατόπιν εντολής της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, ως και εις οικογενείας δικαιουµένας αποκαταστάσεως εγκατασταθείσας προσωρινώς εις τα επιταχθέντα δι οµαδικήν στέγασιν των προσφύγων ιδιωτικά ακίνητα και διαµενούσας συνεχώς εις ταύτα τουλάχιστον προ της ισχύος του Νόµ. 2044/ δ) Εις δικαιούχους προσφυγικάς οικογενείας δια- µενούσας επ ενοικίω ή υπό ετέρας αναλόγους συνθήκας, προτιµωµένων πάντοτε των διαβιουσών υπό δυσµενεστέρας στεγαστικάς συνθήκας. 2.Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται αποκατάστασις δικαιούχων προσφυγικών οικογενειών κατά παρέκκλισιν της ως ανωτέρω σειράς προτεραιότητος εφ όσον απαδεδειγµένως διαβιούσιν υπέρ την τριετίαν εις τρώγλας ή άλλους αναλόγους χώρους υπό λίαν δυσµενείς στεγαστικάς και ανθυγιεινάς συνθήκας εν σχέσει προς τας λοιπάς κατηγορίας δικαιούχων. Το ποσοστόν της συµµετοχής της υπό της διατάξεως ταύτης προβλεποµένης περιπτώσεως εις το εκάστοτε καθοριζόµενον πρόγραµµα στεγάσεως δεν δύναται να υπερβαίνη το 20% των εφεξής εξ υπαρχής γιγνοµένων παραχωρήσεων. Το ποσοστόν τούτο καθορίζεται κατά πόλιν, δια του ανακοινουµένου εκάστοτε στεγαστικού προγράµµατος, δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, µετά σύµφωνον γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως. 3.Μεταξύ των οικογενειών της αυτής κατηγορίας, προτιµώνται αι πολυµελέστεραι και αι επί µακρότερον χρόνον διαµένουσαι εις παραπήγµατα και κατά την επιλογήν των δικαιούχων εκάστης των κατηγοριών τούτων των αναπήρων, θυµάτων πολέµου και αι των χηρών και ορφανών. 4.Εν περιπτώσει καθ ήν ο αριθµός των υπό διάθεσιν ακινήτων, είναι ίσος ή µικρότερος του αριθµού των εχουσών τα αυτά εκ της κειµένης Νοµοθεσίας προσόντα, ενεργεί- (Αντί της σελ. 295) Σελ. 295(α) Τεύχος Σελ

14 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 ται κλήρωσις ενώπιον του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως, εν δηµοσία συνεδριάσει, απαγορευοµένης εφεξής της αλλαγής του κληρωθέντος, δι ετέρου τοιούτου εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ ήν το κληρωθέν ακίνητον δεν είναι ελεύθερον προς εγκατάστασιν της αποκαθισταµένης οικογενείας. 5.Εν περιπτώσει εκκενώσεως ολοκλήρου Συνοικισµού ή τµήµατος αυτού προς κατεδάφισν των επί τούτου κτισµάτων ή διανοίξεως οδών προσφυγικών Συνοικισµών ή δηµιουργίας κοινοχρήστων χώρων ή απαλλαγής κεντρικών θέσεων υπό υπαρχόντων προσωρινών κτισµάτων οιουδήποτε είδους ή εκκενώσεως δηµοσίων καταστηµάτων, σχολείων, εκκλησιών και οιωνδήποτε επιτεταγµένων ακινήτων ή όταν ένεκα θεοµηνίας κατέστησαν ακατοίκητα ή ετοιµόρροπα ωρισµένα παραπήγµατα επιτρέπεται εις τον Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας να αποκαθιστά τους δια τους ως άνω λόγους στερηθέντας της προσωρινής στεγάσεως άνευ τηρήσεως των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου αναγνωριζοµένων τούτων, ως δικαιούχων κατά παρέκκλισιν των κειµένων διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται παρέκκλισις από των ως ανωτέρω όρων και επί ετέρων εξαιρετικών περιπτώσεων, οριζοµένων εκάστοτε υπό του Υπουργικού Συµβουλίου, προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας. Επέκτασις παραχωρήσεων Άρθρ.10.-(Άρθρ. 57 του από 27-1/ Β. /τος). "1. Εάν εις οιανδήποτε περιφέρειαν του κράτους υφίστανται αδιάθετα ακίνητα ων η διαχείρισις ανήκει εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών και δεν υπάρχουν δικαιούχοι πρόσφυγες ή οι υπάρχοντες δεν δέχονται την δια της παραχωρήσεως τούτων αποκατάστασίν των, επιτρέπεται, επιφυλασσοµένων εν πάση περιπτώσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 10 του Ν /1972, η κατά τας διατάξεις του παρόντος διάθεσις αυτών και εις δικαιουµένους στεγάσεως κατά τας διατάξεις της περί Λαϊκής Κατοικίας Νοµοθεσίας. ι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα της διαδικασίας παραχωρήσεως των ως άνω ακινήτων, αι προϋποθέσεις εν γένει διαθέσεως τούτων ως και πάσα ετέρα λεπτοµέρεια αναγκαιούσα δια την εφαρµογήν της παρούσης διατάξεως". Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 3 Ν.. 266/1974 (κατωτ. αριθ. 39). 2.Οικογένειαι µη δικαιούχοι, κατά τας διατάξεις του παρόντος, απαρτιζόµεναι εκ τριών τουλάχιστον µελών συνδεοµένων µεταξύ των δια δευτέρου τουλάχιστον βαθµού συγγενείας και εγκατεστηµέναι εις παραπήγµατα ή συστεγαζόµεναι εις κρατικά οική- µατα, αποδεδειγµένως προ του Οκτωβρίου του 1940 και κατοικούσαι συνεχώς µέχρι σήµερον εις τοιαύτα, δύνανται κατ εξαίρεσιν να τύχωσιν αστικής αποκαταστάσεως, κατά τας διατάξεις της ισχυούσης Νοµοθεσίας, κατεδαφιζοµένων άµα τη αποκαταστάσει των, των παραπηγµάτων των. Αι λεπτοµέρειαι εφαρµογής της παρούσης παραγράφου ρυθµίζονται δι αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας µετά σύµφωνον γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως. Έκδοσις παραχωρητηρίων Άρθρ.11.-(Παρ. 1-3 του άρθρ.6 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Αντί των µέχρι της ισχύος του Α.Ν. 1822/51 εκδιδοµένων πράξεων παραχωρήσεως (πωλήσεως), των προσωρινών και οριστικών παραχωρητηρίων, ως και των παρά της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος εκδιδοµένων τίτλων κυριότητος επί των ακινήτων της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, εφεξής εκδίδεται απόφασις του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου (παραχωρητήριον), της αποφάσεως ταύτης επεχούσης θέσιν οριστικού τίτλου µεταβιβάσεως της κυριότητος του παραχωρουµένου ακινήτου. Ο τύπος της αποφάσεως ταύτης καθορίζεται δια πράξεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εξεδόθη η υπ αριθ. 5/19594 της 3/16 Αυγ (ΦΕΚ Β 277) αποφ. Υπ. Κοιν. Προνοίας περί εγκρίσεως τύπων (παραχωρητηρίων) αποφάσεων µεταβιβάσεως κυριότητος ακινήτων. ια της αυτής αποφάσεως περί παραχωρήσεως ορίζεται η αξία του παραχωρουµένου ακινήτου, µε την οποίαν χρεούται ο υπέρ ου η παραχώρησις και το υπόλοιπον του χρέους τούτου, µετά την καταβολήν της ως κατωτέρω οριζοµένης προκαταβολής, ως και η εγγραφή της υποθήκης µέχρι τελικής εξοφλήσεως του χρέους. Η προκαταβολή ορίζεται εις το 1/50 της αξίας του παραχωρουµένου ακινήτου, η πληρωµή δε ταύτης εκ µέρους του δικαιούχου, επέχει θέσιν αποδοχής της παραχωρήσεως και εισπράττεται παρά των η- µοσίων Ταµείων, βάσει εντολής της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας. 2.Η δια της ως ανωτέρω αποφάσεως µεταβίβασις της κυριότητος των υπό της τέως Ε.Α.Π ή του η- µοσίου ανεγερθέντων, ανεγερθησοµένων ή οπωσδήποτε περιερχοµένων αυτώ οικηµάτων ή καταστη- µάτων, ως και των οικοπέδων, η εκµίσθωσις, ως και η δωρεάν ή επί καταλογισµώ τιµήµατος χρήσεως παραχώρησις των ιδίων ακινήτων ενεργείται κατά τας διατάξεις της παρούσης ειδικής νοµοθεσίας και κατά παρέκκλισιν των περί διαθέσεως κτηµάτων του ηµοσίου κειµένων διατάξεων. Σελ. 296(α) Τεύχος Σελ

15 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 3.Η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις περί παραχωρήσεως εκδίδεται επ ονόµατι του αρχηγού της οικογενείας πρόσφυγος δικαιούχου αποκαταστάσεως, των µελών της αποκαθισταµένης οικογενείας εχόντων δικαίωµα οικήσεως εν τω παραχωρουµένω ακινήτω, πλήν της εξαιρετικής περιπτώσεως, καθ ην ο αρχηγός της οικογενείας είναι αδελφός ή αδελφή συντρέχοντες µετ αδελφών ή ανεψιών, οπότε η παραχώρησις ενεργείται επ ονό- µατι απάντων των µελών της οικογενείας κατά συνιδιοκτησίαν και εφ όσον εν τη περιπτώσει ταύτη, υπάρχει αποχρών λόγος, εκτιµώµενος δι ητιολογηµένης γνώµης του Συµβουλίου Στεγάσεως. Όροι υφ ούς ενεργείται η παραχώρησις Άρθρ.12.-(Παρ. 4 του άρθρ. 6 του από 27-1/ Β. /τος). Η κατά το προηγούµενον άρθρον παραχώρησις τελεί υπό τους κάτωθι όρους : α)της εξοφλήσεως του τιµήµατος του ακινήτου ή του κατά το άρθρ. 94 προβλεποµένου ποσού. β)της καταβολής του οριζοµένου τιµήµατος χρήσεως, εν περιπτώσει παραχωρήσεως της προσωρινής χρήσεως ακινήτου. γ) Της µη υποβολής ψευδών δικαιολογητικών. δ)της µη παραβάσεως των κατά τον χρόνον της οριστικής παραχωρήσεως ισχυουσών απαγορεύσεων και περιορισµών. ε)προκειµένου περί οικοπέδων, της ανεγέρσεως υπό των, υπέρ ων η παραχώρησις, εντός διετίας από της παραχωρήσεως, πλήρους οικοδοµής. Εν περιπτώσει µη εκπληρώσεως όρου τινός εκ των ανωτέρω ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας ή το παρ αυτού εξουσιοδοτούµενο όργανον, προβαίνει εις την ανάκλησιν της γενοµένης παραχωρήσεως, µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. Τίµηµα ή µίσθωµα παραχωρουµένων ακινήτων Άρθρ.13.-(Άρθρ. 7 του από 27-1/ Β. /τος και παρ. 1 του άρθρ. 4 του υπ αριθ. 80/1960 Β. /τος). 1. Πάσης παραχωρήσεως ή µισθώσεως ακινήτου προηγείται η εκτίµησις της αξίας αυτού ή κατά περίπτωσιν του καταβλητέου µισθώ- µατος, γιγνοµένη παρά τριµελούς Επιτροπής, συνιστωµένης δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτηµένου οργάνου και απαρτιζοµένης εξ ενός τεχνικού δηµοσίου ή δηµοτικού υπαλλήλου και δύο διοικητικών δηµοσίων υπαλλήλων, κεκτηµένων βαθµόν τουλάχιστον Εισηγητού, προκειµένου περί της περιφερείας της τέως ιοικήσεως Πρωτευούσης, Γραµµατέως δε β τάξεως προκειµένου περί των επαρχιών. Εις έκαστον µέλος των Επιτροπών τούτων καταβάλλονται έξοδα κινήσεως κατ αποκοπήν δι εκάστην αυτοψίαν εκτιµήσεως ακινήτου, οριζόµενα δι αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας και Οικονοµικών µετά σύµφωνον γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου στεγάσεως. 2.Το τίµηµα των παραχωρουµένων από της 10 Ιουν ακινήτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθρ. 82, 83, 84, 85, 86, 90 και 94, ως και της παρ. 3 του παρόντος, είναι η κατ Οκτώβριον του 1940 αξία αυτών εις χαρτίνας δραχµάς, πολλαπλασιαζοµένη επί συντελεστήν, οριζόµενον εκάστοτε δι αποφάσεων των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας και Οικονοµικών (µετά σύµφωνον γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως). Η ανωτέρω αρµοδιότης του Κεντρ. Συµβουλίου Στεγάσεως κατηργήθη δια του άρθρ. 104 Β.. 682/1960 (ανωτ. σελ. 30). 3.Επί τω σκοπώ µεταβιβάσεως της κυριότητος των από της ισχύος του Νόµ. 2044/1952 οπωσδήποτε παραχωρηθέντων εις δικαιούχους προσφυγικάς οικογενείας κατά τας βασικάς διατάξεις της Νοµοθεσίας ή των από της ισχύος του παρόντος παραχωρουµένων διαµερισµάτων εις πολυκατοικίας ή κατοικιών ή καταστηµάτων ανεγερθέντων ή ανεγειρο- µένων δαπάναις του ηµοσίου ή δια πιστώσεων του λογαριασµού του άρθρ. 25 του παρόντος, το τίµηµα αυτών καθορίζεται υπό της Εκτιµητικής Επιτροπής της παρ.1 του παρόντος άρθρου µε βάσιν την κατά τον χρόνον της παραχωρήσεως αξίαν αυτών, µειου- µένην κατά ποσοστόν (20%) 50%. Η ανωτέρω µείωσις του τιµήµατος ωρίσθη εις ποσοστόν 50% δια της παρ. 6 άρθρ. 5 Ν /1966 (κατωτ. αριθ. 32) όστις περιέχει και άλλας σχετικάς διατάξεις, εις ας και παραπέ- µποµεν. ια τον καθορισµόν της αξίας των ως άνω ακινήτων η Επιτροπή λαµβάνει υπ όψιν πλην των λοιπών στοιχείων την καταβληθείσαν διαπάνην δια την ανέγερσιν του συγκεκριµένου ακινήτου ή την τοιαύτην την εξευρισκοµένην δια καταµερισµού του συνόλου της δαπάνης ταύτης εις την αξίαν εκάστου διαµερίσµατος ή καταστήµατος µη υπολογιζοµένων των γενικών εξόδων ήτοι, υδρεύσεως, οδοποιΐας, προσωπικού επιβλέψεως κλπ. Εις το καθοριζόµενον ως ανωτέρω τίµηµα προστίθεται και η αξία του ανήκοντος εις εκάστην κατοικίαν ή κατάστηµα οικοπέδου, οριζοµένη ιδιαιτέρως κατά τας διατάξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Το τίµηµα των ως ανωτέρω παραχωρουµένων ακινήτων βεβαιούται και εισπράττεται κατά τας κειµένας διατάξεις εις 40 εξαµηνιαίας δόσεις. (Αντί της σελ. 297 (α) Σελ. 297(β) Τεύχος Σελ

16 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 4.Το ετήσιον µίσθωµα επί περιπτώσεων µισθώσεως, δεν δύναται να υπερβή τα 8% του κατά τας προηγούµενας διατάξεις εξευρισκοµένου τιµήµατος ακινήτου επί τη προσαγωγή δε του γραµµατίου καταθέσεως του καθορισθέντος µισθώµατος συντάσσεται υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου, το σχετικόν µισθωτήριον. 5. Το τίµηµα ή το µίσθωµα εκάστου ακινήτου η Επιτροπή εκτιµά είτε συνολικώς είτε κατά ζώνας είτε χωριστά δι έκαστον οίκηµα ή οικόπεδον συµφώνως προς τας εν τη περί διορισµού αυτής αποφάσει παρεχοµένας ελευθέρως οδηγίας. Επί τη βάσει της εκτιµήσεως ταύτης εκδίδεται απόφασις του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου, εγκρίνουσα την γενο- µένην εκτίµησιν ή απορρίπτουσα ητιολογηµένως ταύτην, οπότε διατάσσεται δια της ιδίας αποφάσεως δευτέρα εκτίµησις δι ετέρας Επιτροπής συγκροτουµένης κατά τ ανωτέρω. Τίµηµα προσκυρώσεων και παραχωρουµένων ακινήτων εις µη δικαιούχους Άρθρ.14.-(Παρ. 2 άρθρ. 4, παρ. 5 και 6 άρθρ. 3 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος). "1. Προσκυρώσεις οικοπεδικών τεµαχίων τελούντων υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, εντός προσφυγικών Συνοικισµών, καθισταµένων µη αρτίων, λόγω τροποποιήσεως των οικείων ρυµοτοµικών διαγραµµάτων ή και εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας και µη δυναµένων κατά τας ισχυούσας πολεοδο- µικάς διατάξεις να αρτιοποιηθούν, ενεργούνται κατά τας διατάξεις του Ν.. της "περί σχεδίων πόλεων, κωµών και Συνοικισµών του Κράτους και οικοδοµής αυτών", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως. Η περί προσκυρώσεως των οικοπεδικών τεµαχίων απόφασις εκδιδοµένη υπό του Υπουργού ηµοσίων Έργων ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου αποτελεί και πράξιν µεταβιβάσεως της κυριότητος τούτων, µεταγραφοµένην εις τα Βιβλία Μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Το τίµηµα των προσκυρώσεων τούτων εισπράττεται υπέρ του ΤΑΠΑΠ, συµφώνως προς τας διατάξεις του Νόµ. 3713/57, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως. Εν περιπτώσει µη προκαταβολής του ως άνω τι- µήµατος υπό του υπέρ ου η προσκύρωσις, τούτο εισπράττεται δια καταλογισµού, κατόπιν αποφάσεως του Νοµάρχου ή του παρ αυτού εξουσιοδοτου- µένου οργάνου εις εξαµηνιαίας εντόκους προς 5% δόσεις, των οποίων ο αριθµός δεν δύναται να υπερβή τας δώδεκα". Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 4 Ν.. 266/1974 (κατωτ. αριθ. 39). 2.Τίµηµα των παραχωρουµένων ακινήτων εις α- ποκαθισταµένας κατά παρέκκλισιν οικογενείας κατ εφαρµογήν των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρ. 9 και του άρθρ. 10 του παρόντος µη δικαιουµένας αστικής αποκατασάσεως κατά τας διατάξεις των άρθρ. 1 και 2 του παρόντος ορίζεται η τρέχουσα αξία αυτών κατά τον χρόνον της παραχωρήσεως, µειουµένη κατά ποσοστόν 10%. 3.Οικογένειαι µη κρινόµεναι ως δικαιούχοι αποκαταστάσεως κατά τας οικείας διατάξεις ή κρινόµεναι ως τοιαύται και αρνούµεναι να υπαχθώσιν εις το καθοριζόµενον εκάστοτε πρόγραµµα, αποβάλλονται των παρ αυτών κατεχοµένων κρατικών ακινήτων ή προσωρινών στεγάστρων διοικητικώς, κατεδαφιζο- µένων των παραπηγµάτων των κατά τας κειµένας διατάξεις και ειδικώτερον τας τοιαύτας του άρθ. 24 του παρόντος. Εις τας εκ τούτων αποδεδειγµένως εγκατεστηµένας εις παραπήγµατα κείµενα επί χώρου ανήκοντος εις το ηµόσιον προ της ισχύος του Νόµ. 2797/16 Μαρτ. 1954, επιτρέπεται εις τον Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας, όπως καταβάλη δι εκάστην αποβαλλοµένην οικογένειαν και κατόπιν βεβαιώσεως περί της κατεδαφίσεως του παραπήγµατος, βοήθηµα µη δυνάµενον να υπερβή το ποσόν των δραχµών, προς αντιµετώπισιν της προσωρινής στεγάσεώς των. Το ως άνω ποσόν δυνάµενον να καταβληθή εις δύο δόσεις ορίζεται κατά γενικάς κατηγορίας, αναλόγως των µελών της οικογενείας και κατά Συνοικισµόν παραπηγµατούχων, δι αποφάσεως του Υ- πουργού Κοινωνικής Προνοίας µετά σύµφωνον γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως. Κληρονοµική µεταβίβασης Άρθρ.15.-(Άρθρ. 8 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Εν περιπτώσει θανάτου αγοραστού ακινήτου, εάν µέν επ ονόµατι αυτού εξεδόθη οριστικός τίτλος κυριότητος τα δικαιώµατα και αι υποχρεώσεις του µεταβιβάζονται εις τους κληρονόµους αυτού κατά το κοινόν κληρονοµικόν δίκαιον, εάν δε δεν εξεδόθη µέχρι του θανάτου του δικαιούχου οριστικός τίτλος κυριότητος υφίσταται όµως νόµιµος τίτλος, εις τους εξ αδιαθέτου νοµίµους κληρονόµους αυτού. 2.Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 6 του άρθρ. 12 του από 15/ Β. /τος είναι ότι κληρονόµοι εν περιπτώσει θανάτου αγοραστού επ ονόµατι του οποίου δεν εξεδόθη οριστικός τίτλος παραχωρήσεως νοούνται εν πάση περιπτώσει οι εξ αδιαθέτου νόµιµοι κληρονόµοι αυτού. Σελ. 298(β) Τεύχος Σελ

17 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 Παραχώρησις δωρεάν χρήσεως Άρθρ.16.-(Άρθρ. 9 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρησις της χρήσεως οικηµάτων ένεκεν απορίας ή άλλων σοβαρών λόγων εκτιθεµένων εν τη σχετική αποφάσει του Υ- πουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου, κατόπιν γνώµης του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. Η παραχώρησις αύτη είναι προσωρινή δυναµένη ν ανακληθή ή να µετατραπή εις τοιαύτην επί καταλογισµών τιµήµατος χρήσεως, κατά τα κατωτέρω οριζόµενα, δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου µετά γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως, εφ όσον εξέλιπον οι προκαλέσαντες αυτήν λόγοι. Μεταγραφή Άρθρ.17.-(άρθρ. 10 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Η εγγραφή ή διαγραφή υποθήκης, η µεταγραφή και εν γένει τα έγγραφα, αι πράξεις, αι βεβαιώσεις και αι αποφάσεις αι σχετικαί µε την εφαρµογήν του παρόντος, απαλλάσσονται παντός φόρου τέλους δικαιώµατος ή εισφοράς ή κρατήσεων υπέρ τρίτων. 2.Εντός οκτώ ηµερών από της εις τον αρµόδιον µεταγραφοφύλακα διαβιβάσεως υπό του Υπουργείου του παραχωρητηρίου, υποχρεούται ούτος να εγγράψη την ανωτέρω υποθήκην και να µεταγράψη την κυριότητα υπέρ του αγοραστού, διαβιβάζων αµέσως εις αυτό τα σχετικά πιστοποιητικά µεταγραφής και υποθήκης. Η εγγραφή της υποθήκης υπέρ του ηµοσίου θεωρείται ως εγγραφείσα εν τοις βιβλίοις υποθηκών από της χρονολογίας, ην φέρει το παραχωρητήριον, έστω και αν εγένετο µεταγενεστέρως, προηγείται δε πάσης άλλης υποθήκης ή οιουδήποτε εµπραγµάτου δικαιώµατος υπέρ άλλου, έστω και αν τούτο κατεχωρήθη εν τοις βιβλίοις υποθηκών, προ της υπέρ του ηµοσίου υποθήκης εντός των ανωτέρω οκτώ ηµερών. 3.Η διαγραφή της υποθήκης ενεργείται τη εγγράφω εντολή του Υπουργείου ή της αρµοδίας περιφερειακής υπηρεσίας αυτού άµα την προσαγωγή αυτώ του γραµµατίου πληρωµής της τελευταίας δόσεως του τιµήµατος. Πάσα σχετική παράλειψις του αρµοδίου υπαλλήλου αναγγέλλεται εις το Υπουργείον ικαιοσύνης προς πειθαρχικήν δίωξιν αυτού. Εν πάση περιπτώσει το τε Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας και ο ενδιαφερόµενος δικαιούνται να ζητήσωσι παρά του αυτού υπαλλήλου την σύνταξιν των ανωτέρω πράξεων. Κατεδάφισις παραπηγµάτων Άρθρ.18.-(Άρθρ. 11 του από 27.1/ Β. /τος). 1. Τα προσωρινά στέγαστρα και παραπήγµατα εν γένει των αποκαθισταµένων ως ανωτέρω οικογενειών κατεδαφίζονται, άµα τη οριστική εγκαταστάσει των κατόχων των εις το παραχωρηθέν ακίνητον. Αι τοιαύται κατεδαφίσεις ενεργούνται είτε παρά των ιδίων, είτε δαπάναις του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας και κατόπιν εντολής της αρ- µοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου τούτου, οριζούσης τον χρόνον και την έγκρισιν της απαιτουµένης δαπάνης. Αι εργασίαι κατεδαφίσεως εν τη δευτέρα περιπτώσει ενεργούνται, αναλόγως της περιπτώσεως, είτε εργολαβικώς, κατόπιν προχείρου µειοδοτικού διαγωνισµού, είτε απολογιστικώς δι ελευθέρων εργατών, ων τα ηµεροµίσθια καθορίζονται υπό των ισχυουσών εκάστοτε αποφάσεων των εκδιδοµένων υπό του Νοµοµηχανικού της περιφερείας εν η κείται το ακίνητον. Η κατεδάφισις βεβαιούται υπό του αρµοδίου Αστυνοµικού Τµήµατος. 2.Τα εκ των κατεδαφίσεων τούτων υλικά εν γένει, ανεξαρτήτως εάν ταύτα διετέθησαν δαπάναις του ηµοσίου ή ιδιωτών κατά την ανέγερσιν ή επισκευήν ή ανακατασκευήν του παραπήγµατος περιέρχονται εις την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, διατίθενται δε είτε δια την ανοικοδόµησιν νέων κατοικιών, κατά το εφαρµοζόµενον εκάστοτε υπό του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας σύστηµα ή εκποιούνται υπέρ του κατά το άρθρ. 25 του παρόντος λογαριασµού. 3.Τ ανωτέρω δύνανται να ισχύουν και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν εκκενώσεως παραπήγµατος. 4.Εις παραπηγµατούχους οικογενείας, αποκαθισταµένας δια παραχωρήσεως οικοπέδου δύναται κατ εξαίρεσιν ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας ή το κατά τας κειµένας διατάξεις εξουσιοδοτούµενον όργανον να παραχωρή το όλον ή µέρος των υλικών του κατεδαφιζοµένου παραπήγµατος, εις ο διέµενον, δια την ενίσχυσίν των προς οικοδόµησιν, και άνευ χρεώσεως της αξίας αυτών. Πλήρης οικοδοµή Άρθρ.19.-(παρ. 1 του άρθρ. 12 του από 27.1/ Β. /τος και παρ. 3 του άρθρ. 6 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος). 1. Όπου εν τη περί απόκαταστάσεως αστών προσφύγων Νοµοθεσία αναφέρεται η λέξις πλήρης οικοδοµή ή αποπεράτωσις οικοδοµής ή οικοδοµή, ως τοιαύτη νοείται κτίσµα εκ συνήθων οικοδοµικών υλικών, πλην ξυλίνων (µονίµων δοµησίµων υλικών) επί επιφανείας εδάφους τουλάχιστον 20 µ2 µε ελάχιστον ύψος 2,50 µ. πληρούν δε, εφ όσον πρόκειται περί κατοικίας τους στοιχειώδεις όρους υγιεινής και περιλαµβάνον εν δωµάτι- Σελ

18 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 ον µε τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους δυνά- µενον να κατοικηθή. 2.Η προθεσµία ανεγέρσεως πλήρους οικοδοµής επί των µέχρι της δηµοσιεύσεως του Α.Ν.1822/ παραχωρηθέντων δι οριστικών τίτλων κυριότητος οικοπέδων παρατείνεται µέχρι 31 εκ Η προθεσµία αύτη παρετάθη µέχρι 31 εκ δια της υπ αριθ. 84 της 14/27 Μαΐου 1963 (ΦΕΚ Α 72) πράξεως Υπ. Συµβουλίου. Εφ όσον µέχρι της ηµεροµηνίας ταύτης δεν προσκοµισθή εις την υπηρεσίαν του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας υπό των ενδιαφεροµένων βεβαίωσις αρµοδίας αρχής περί ανεγέρσεως πλήρους οικοδοµής, αι γενόµεναι ως ανωτέρω παραχωρήσεις, ανακαλούνται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του οικείου Νοµάρχου, των ούτως αναλαµβανοµένων οικοπέδων διατιθεµένων περαιτέρω κατά τις διατάξεις του παρόντος. Τίµηµα χρήσεως Άρθρ.20.-(Άρθρ. 5 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος και παρ. 3-5 του άρθρ. 13 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Επιτρέπεται, όπως επί περιπτώσεων χρησιµοποιήσεως άνευ νοµίµου δικαιώµατος ή τίτλου αγοράς ή εγκύρου µισθώσεως ακινήτων προοριζοµένων δια την αποκατάστασιν των αστών προσφύγων (οικοπέδων, οικηµάτων, προσωρινών στεγάστρων, παραπηγµάτων) καταλογίζεται δι αποφάσεως του ιευθυντού του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας τίµηµα χρήσεως εις βάρος των χρησιµοποιούντων ταύτα. Ως άνευ τίτλου αγοράς κατοχή ακινήτου ως ανωτέρω δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου χαρακτηρίζεται και η κατοχή τούτου από του χρόνου της λήξεως της προθεσµίας, της τασσοµένης εις οικογενείας δικαιουµένας παραχωρήσεως του κατεχοµένου παρ αυτής ακινήτου προς υποβολήν δικαιολογητικών ή εγκατάστασιν τούτων εις τα παραχωρούµενα εις ταύτας ακίνητα ή τα κατά το σύστηµα αυτοστεγάσεως ανεγειρόµενα οικήµατα, ή καταβολήν των δυνάµει της κειµένης Νοµοθεσίας καθοριζοµένων τιµηµάτων ή των ποσών κατά το άρθρ. 94 της παρούσης κωδικοποιήσεως, ή της υπό του άρθρ. 11 του παρόντος προβλεποµένης προκαταβολής δια την έκδοσιν των παραχωρητηρίων και εφ όσον δεν συµµορφωθώσιν εµπρόθεσµως προς τούτο. 2.Το ποσόν του κατά τ ανωτέρω καταλογιζοµένου τιµήµατος χρήσεως καθορίζεται κατά γενικάς κατηγορίας, αναλόγως της τοποθεσίας του κατεχο- µένου ακινήτου και των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, µετά γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως προκειµένου µεν περί οικογενειών µη δικαιουµένων στεγαστικής αποκαταστάσεως κατά τας διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας εντός του ορίου του ποσού των δρχ µηνιαίως, προκειµένου δε περί δικαιούχων οικογενειών εις το ήµισυ των ως άνω ορίων. 3.Ο κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου καταλογισµός ενεργείται δια µονοµερούς πράξεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή ως ανωτέρω του ιευθυντού του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας της τρεχούσης αξίας του ακινήτου εκτιµωµένης ελευθέρως υπό του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. 4.Καθ όµοιον τρόπον εκδίδεται καταλογιστική απόφασις, περί εισπράξεως τιµήµατος χρήσεως, ως ανωτέρω, εις ας περιπτώσεις τρίτοι χρησιµοποιούν ή εκµισθούν άνευ αδείας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, κρατικόν ακίνητον ανήκον αυτώ ή κτίσµατα εν γένει ανεγερθέντα αυθαιρέτως επί οικοπέδων του Υπουργείου, τόσον εις βάρος των κατεχόντων δια την εφεξής διαµονήν των και µέχρι της διοικητικής αποβολής των συµφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος, όσον και εις βάρος των εκµισθωτών δια τα εισπραττόµενα µισθώµατα από της 10 Ιουν Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει το καταλογιζόµενον τίµηµα χρήσεως δύναται να ορίζηται ίσον προς το καταβαλλόµενον µίσθωµα. 5.Το ως ανωτέρω τίµηµα οριζόµενον ετήσιον εισπράττεται συµφώνως τω παρόντι υπό του οικείου ηµοσίου Ταµείου εις δύο εξαµηνιαίας ληξιπροθέσµους δόσεις βάσει της κατά τ ανωτέρω καταλογιστικής αποφάσεως. Εν περιπτώσει µη καταβολής του τιµήµατος εντός της ως άνω προθεσµίας, ο δηµόσιος Ταµίας ανακοινοί τούτο εις το Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας ή το οικείον Κέντρον Κοινωνικής Προνοίας, το οποίον διατάσσει την διοικητικήν αποβολήν του µη καταβαλόντος το τίµηµα κατά τας οικείας διατάξεις του παρόντος. Σελ

19 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 Απαγορεύσεις Περιορισµοί (Άρθρ.21.-(άρθρ. 15 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Απαγορεύεται υπό των υπέρ ων η παραχώρησις δια τα από 5 Ιουν και εφεξής παραχωρούµενα ακίνητα: α)η µεταβίβασις της κυριότητας των µεν οικηµάτων προ της εκδόσεως της κατά το άρθρ.11 του παρόντος αποφάσεως περί παραχωρήσεως (παραχωρητήριον) και παρελεύσεως, δια µεν τα οικήµατα και διετίας από της αποπληρωµής του τιµήµατος ή του κατά τας διατάξεις του άρθρ. 94 του παρόντος προβλεποµένου ποσού, δια δε τα οικόπεδα ωσαύτως και διετίας από της ως ανωτέρω αποπληρωµής και της επ αυτών ανεγέρσεως πλήρους οικοδοµής. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρείται η περίπτωσις, καθ ην εκδιδοµένης αποφάσεως περί παραχωρήσεως (παραχωρητήριον), το τίµηµα εξοφλείται κανονικώς δι εξαµηνιαίων δόσεων άνευ προεξοφλήσεως του όλου ή τυχόν υπολοίπου αυτού, ότε καταβαλλοµένης της τελευταίας δόσεως προκειµένου περί οικήµατος ή της τελευταίας δόσεως προκειµένου περί οικοπέδου και ανεγέρσεως επ αυτού πλήρους οικοδοµής, ο υπέρ ου η παραχώρησις αποκτά πλήρες και απεριόριστον δικαίωµα κυριότητος και διαθέσεως του ακινήτου. Ωσαύτως της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρείται η περίπτωσις της συστάσεως προικός ή εναλλαγής ταύτης υπέρ κατιόντος είτε θετής κόρης, ή εκ πλαγίου συγγενούς µέχρι τρίτου βαθµού συµπεριλαµβανοµένου, ως και η τοιαύτη αφεύκτου ανάγκης εκτιµωµένης, υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του κατά τας κειµένας διατάξεις εξουσιοδοτουµένου οργάνου µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. β)η εντός των ως ανωτέρω προθεσµιών παραχώρησις της ολικής χρήσεως των παραχωρουµένων ακινήτων, ή των επί παραχωρουµένων οικοπέδων ανεγειροµένων οικοδοµών, επί µισθώσει ή δωρεάν ή κατά παράκλησιν ή καθ οιονδήποτε άλλον τρόπον, εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ ήν υφίσταται αποχρών λόγος εκτιµώµενος παρά του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή των κατά τας κειµένας διατάξεις εξουσιοδοτουµένων οργάνων µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. Ως ολική παραχώρησις της χρήσεως νοείται η υ- περβαίνουσα τα 2/3 της όλης κατοικίας. γ)η εντός των αυτών ως ανωτέρω προθεσµιών, µη εν συνεχεία οίκησις της οικογενείας, προς ην η παραχώρησις, πέραν του έτους εκτός εάν πρόκειται περί υπαλλήλου µετατιθεµένου ή περί ετέρας σοβαράς περιπτώσεως κρινοµένης υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. δ)η εντός των ανωτέρω προθεσµιών σύστασις εµπραγµάτου δικαιώµατος, εξαιρέσει της περιπτώσεως της συστάσεως τοιούτου δι ανοικοδόµησιν, επέκτασιν ή επισκευήν οικοδοµών, µετά προηγου- µένην έγκρισιν του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ή των κατά τας κειµένας διατάξεις εξουσιοδοτουµένων οργάνων, στηριζοµένην εις σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως και εφ όσον πιστωτής τυγχάνει ανεγνωρισµένη Τράπεζα ή Ανώνυµος Εταιρεία έχουσα Μετοχικόν κεφάλαιον τουλάχιστον δραχµών ή Νοµικόν Πρόσωπον ηµοσίου ικαίου. Το ούτω συνιστώµενον εµπράγµατον δικαίωµα παρακολουθεί το ακίνητον, έστω και αν δι οιονδήποτε λόγον ο υπέρ ου η παραχώρησις δικαιούχος εκπέση των επί του ακινήτου τούτου δικαιωµάτων του. 2.Απαγορεύεται η εντός των αυτών ως ανωτέρω προθεσµιών αναγκαστική και συντηρητική κατάσχεσις των παραχωρουµένων ακινήτων παρ οιουδήποτε. 3.Εν και το αυτό πρόσωπον ή σύζυγος ή συγγενείς µέχρι και του δεύτερου βαθµού, αποτελούντες µίαν και την αυτήν οικογένειαν, δεν δύναται να κέκτηνται δύο κρατικά ακίνητα ή κρατικόν ακίνητον µη αποπληρωθέν και ιδιωτικόν τοιούτον. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρείται η περίπτωσις του άρθρ. 15 του παρόντος, υπό τον όρον της αποπληρωµής του υφισταµένου χρέους, εντός έτους από της επαγωγής της κληρονοµίας ως και η τοιαύτη της κτήσεως ιδίας περιουσίας παρά µελών της αρχικής οικογενείας, άτινα, αποσχισθέντα αυτής εδηµιούργησαν ιδίαν οικογένειαν αποτελουµένην τουλάχιστον εκ δύο µελών. 4.Πάσα παρά τας απογορεύσεις του παρόντος άρθρου µεταβίβασης της κυριότητος ή της χρήσεως ακινήτου ή υπεκµίσθωσις ή σύστασις εµπράγµατου δικαιώµατος ως και η επιβολή συντηρητικής ή αναγκαστικής κατασχέσεως είναι αυτοδικαίως άκυρος, µηδεµίαν επαγοµένην νοµικήν συνέπειαν). Αι διατάξεις του άρθρ. 21 κατηργήθησαν δια του άρθρ. 6 Ν.. 266/1974 (κατωτ. αριθ. 39) και εφεξής τα ρυθµιζόµενα υπ αυτού θέµατα διέπονται υπό της παρ. 4 του άρθρ. 6 Ν /1972 (κατωτ. σελ. 440, 11), επιφυλασσο- µένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 17 Β.. 330/1960 (ανωτ. αριθ. 25). Κυρώσεις Άρθρ.22. (Άρθρ. 16 του από 27-1/ Β. /τος). 1. ι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του κατά τας κειµένας διατάξεις εξουσιοδοτουµένου οργάνου και µετά σύµφωνον γνώµην του Συµβουλίου Στεγάσε- (Αντί της σελ. 301) Σελ. 301(α) Τεύχος 522 Σελ

20 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 ως δύναται, να ανακληθή η περί παραχωρήσεως απόφασις: α)εν περιπτώσει υποβολής εν όλω ή εν µέρει ψευδών δικαιολογητικών. β)εν περιπτώσει καθυστερήσεως, καταβολής δέκα εν συνόλω εξαµηνιαίων ληξιπροθέσµων δόσεων. γ)εν περιπτώσει παραβάσεως των εν τοις προηγουµένοις άρθροις περιορισµών, απαγορεύσεων ή όρων. δ)εν περιπτώσει παραλείψεως οικοδοµήσεως κατά το άρθρ. 12 του παρόντος. 2.Προ της κατά τ ανωτέρω προβλεποµένης γνω- µοδοτήσεως του Συµβουλίου Στεγάσεως, καλείται ο ενδιαφερόµενος όπως εντός µηνός από της επιδόσεως του οικείου εγγράφου, υποβάλη τας τυχόν ενστάσεις του. Παρερχοµένης απράκτου της προθεσµίας ταύτης, κρίνεται άνευ τούτων. Επί αγνώστου διαµονής η πρόσκλησις επιδίδεται εις τον ήµαρχον ή Πρόεδρον της Κοιντότητος, της τοποθεσίας ένθα κείται το ακίνητον ή τοιχοκολλάται εις το ακίνητον, εις ο κατώκει τελευταίως ο ενδιαφερόµενος. 3.Μετά την έκδοσιν της περί ανακλήσεως αποφάσεως διατάσσεται υπό του Υπουργού Κοιν. Προνοίας ή του κατά τας κειµένας διατάξεις εξουσιοδοτουµένου οργάνου η διοικητική αποβολή παντός κατόχου του ακινήτου κατά τας οικείας διατάξεις του παρόντος. Μετά την διοικητικήν αποβολήν εάν µεν πρόκειται περί κατοικίας, τα µέχρι της ηµέρας ταύτης καταβληθέντα χρηµατικά ποσά έναντι της αξίας, επιστρέφονται ατόκως, παρακρατουµένου αναλόγου χρηµατικού ποσού, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 23 του παρόντος. Εν περιπτώσει δε ανεγέρσεως οικοδοµής επί του αναλαµβανοµένου οικοπέδου ή συ- µπληρώσεως της κατοικίας δια νέων κτισµάτων καταβάλλεται εις τον κάτοχον η αξία της οικοδοµής ή των νέων κτισµάτων, εκτιµωµένη παρά της Επιτροπής του άρθρ. 13 του παρόντος. 4.Τα κατά το παρόν αναλαµβανόµενα ακίνητα µετά της οικοδοµής περιέρχονται εις την κυριότητα του Υπουργείου και διατίθενται κατά τας διατάξεις της παρούσης Νοµοθεσίας. 5.Των ως ανωτέρω κυρώσεων εξαιρούνται α) αι µέχρι της 15 Απρ γενόµεναι µεταβιβάσεις προς τρίτους οικηµάτων, παραχωρηθέντων εις πρόσφυγας νοµίµω τίτλω ή συνεπεία γνωµοδοτήσεως του οικείου Συµβουλίου, εν έτος µετά την αποπληρωµήν των, ότε ο τίτλος κυριότητος εκδίδεται επ ονόµατι του τελευταίου αγοραστού επί καταβολή πλην του ποσού του προβλεποµένου υπό του άρθρ. 94 του παρόντος και παραβόλου, οριζοµένου δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας εισπραττοµένου και διατιθεµένου κατά τας διατάξεις του παρόντος. β)αι µέχρι της 15 Απρ γενόµεναι µεταβιβάσεως προς τρίτους ακαλύπτων οικοπέδων, τα οποία είχον παραχωρηθή δι οριστικών τίτλων, θεωρούµεναι έγκυροι εφεξής επί καταβολή ποσού εκ µέρους του τελευταίου αγοραστού, οριζοµένου κατά γενικάς κατηγορίας, αναλόγως του χρόνου της γενοµένης αγοραπωλησίας και της περιφερείας, εν η κείται το ακίνητον, δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας µετά γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως. γ)αι µέχρι της 23 εκ (ηµεροµηνίας δηµοσιεύσεως του Α.Ν. 998/37) γενόµεναι παραχωρήσεις οικοπέδων εις τους Συνοικισµούς Ν. Σµύρνης και Ν. Καλλιπόλεως, των κατόχων τούτων εχόντων δικαίωµα διαθέσεως και εφεξής άνευ ουδενός περιορισµού και αναγνωριζοµένων ως νοµίµων των µέχρι της 10 Ιουν γενοµένων µεταβιβάσεων. Ωσαύτως ουδείς περιορισµός υφίσταται, ως προς την ελευθέραν διάθεσιν και διαχείρισιν των οικοπέδων των ιδίων Συνοικισµών, των παραχωρηθέντων εις τέως ιδιοκτήτας βάσει της κειµένης Νοµοθεσίας. 6.Αντί της µέχρι τούδε (10 Ιουν. 1952) προβλεποµένης κηρύξεως τινός εκπτώτου εκ των δικαιω- µάτων παραχωρηθέντος ακινήτου επί παραβάσει των κατά τον χρόνον της οριστικής παραχωρήσεως ισχυουσών απαγορεύσεων και περιορισµών ή της κατά τας διατάξεις του παρόντος ανακλήσεως της περί παραχωρήσεως αποφάσεως, δύναται ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας ή τα παρ αυτού εξουσιοδοτούµενα όργανα µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως να αποφασίζωσι την πληρωµήν του τιµήµατος µέχρι της τρεχούσης αξίας του ακινήτου, οριζοµένης ταύτης ελευθέρως παρά του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως, συµψηφιζοµένων των τυχόν καταβληθέντων καθ οιονδήποτε τρόπον προκαταβολών ή δόσεων. Σελ. 302(α) Τεύχος 522 Σελ

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Φ.437/ 1 /26937 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίµων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 19 Νοεµβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/6940 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» Λαϊκή Κατοικία 35.Η.α.1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» ΘΕΜΑ α Λαϊκή Κατοικία 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 12/19 Μαΐου 1923 (ΦΕΚ Α 132) Περί ανεγέρσεως ευθηνών οικιών. Αντικατεστάθη δια της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ 120 ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ 20 ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 20 ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΟ ΟΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Γ εν Αθήναις Εθνικής Συνελεύσεως, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον πρώτον ΝΟΜΟΣ: 2994/1922 Περί κυρώσεως της ιεθνούς Συµβάσεως της Γ' ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς. (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Όνομα Παιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Η συμμετοχή στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων.

Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων. Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα