ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΡΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι ΡΥΤΗΣ ΩΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΤΟΜΟΣ 35Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΡΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι ΡΥΤΗΣ ΩΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΤΟΜΟΣ 35Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΑΡΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι ΡΥΤΗΣ ΩΡΗΤΗΣ ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ ΤΟΜΟΣ 35Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1

2 2

3 Στεγαστική Αποκατάσταση Προσφύγων 35.Ζ.α.1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΘΕΜΑ α Στεγαστική Αποκατάσταση Προσφύγων 1. ΝΟΜΟΣ 1723 της 4/8 Φεβρ (ΦΕΚ Α 29) Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 10 Νοεµ Β. /τος περί θεραπείας πάσης φύσεως αναγκών εν γένει εν τη ανακαταληφθείση Ανατολική Μακεδονία. Προσωρινής ισχύος, ως και οι : α) Ν της 5 Μαρτ./16 Απρ περί ε- πιτάξεως οικηµάτων δια την στέγασιν των παλιννοστούντων πληθυσµών Ανατολικής Μακεδονίας και την εγκατάστασιν των υπηρεσιών αποκαταστάσεως των πληθυσµών τούτων. β) Νόµ της 17 Ιαν./7 Φεβρ περί κυρώσεως των από 24 Φεβρ. και 10 Μαϊου 1919 Ν. /των περί συνδροµής προς ανακούφισιν των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας. γ) Νόµ της 27 Ιαν./ 3 Φεβρ περί κυρώσεως και συµπληρώσεως Ν. /των περί εγκαταστάσεως των πληθυσµών της Ανατολικής Μακεδονίας. δ) Νόµ της 25 Φεβρ./2 Μαρτ περί κυρώσεως του από 12 Ιαν.1919 Ν. /τος περί παροχής βοηθηµάτων εις παλιννοστούντας κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας και τας οικογενείας αυτών. ε) Νόµ της 27 Φεβρ./9 Μαρτ περί κυρώσεως του από 12 Μαρτ.1919 Ν. /τος περί παλιννοστήσεως των προσφύγων οµογενών δι ού λαµβάνονται µέτρα αποκαταστάσεως των προσφύγων πληθυσµών εν ταις εστίαις των. ς) Νόµ της 17/20 Μαρτ περί χορηγήσεως δανείων της Εθνικής Τραπέζης υπό την εγγύησιν του Κράτους εις τους παλιννοστήσαντας κατοίκους κλπ. της Μικράς Ασίας. ζ) Νόµ της 10/24 Ιουν περί προσθήκης άρθρ. 9 εις τον Νόµ η) Νόµ της 30 Ιουλ./20 Αυγ περί ο- ριστικής εγκαταστάσεως του εκ των πολέµων παθόντος πληθυσµού Ανατολικής Μακεδονίας. θ) Νόµ της 24 Ιουλ./5 Σεπτ.1920 περί κυρώσεως του Ν /1919. ι) Νόµ της 20 Σεπτ./1 Οκτ περί εγκαταστάσεως των πληθυσµών της Ανατολικής Θράκης. 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 3/9 Νοεµ Περί συστάσεως Ταµείου Περιθάλψεως Προσφύγων. Κατηργήθη υπό του Ν.. 22/29 Ιουλ περί οργανώσεως των υπηρεσιών του υπουργείου Υγιεινής. 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11/17 Νοεµ.1922 Περί επιτάξεως ακινήτων δι εγκατάστασιν προσφύγων. Ετροποποιήθη δια των : α) Ν.. 22/23 Νοεµ περί επιτάξεως κατοικουµένων ή οπωσδήποτε χρησιµοποιουµένων ακινήτων. β) Ν.. 12/19 Μαϊου 1923 (ΦΕΚ Α 132) περί αντικαταστάσεως του εδαφ. 5 του άρθρ. 6 του Ν.. 11 Νοεµ γ) Ν.. 28 Ιουν./3 Ιουλ (ΦΕΚ Α 179) περί συµπληρώσεως του περί επιτάξεως ακινήτων δι εγκατάστασιν προσφύγων Ν. /τος. δ) Ν.. 6/20 Νοεµ (ΦΕΚ Α 337) περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί επιτάξεως ακινήτων δι εγκατάστασιν προσφύγων Ν. /των. ε) Νόµ της 2/6 Οκτ περί ερµηνείας της παρ. 5 του άρθρ. 6 του Ν.. 11 Νοεµ (Αντί για τη σελ.285) Σελ. 285(α) Τεύχος 1305 Σελ. 59 3

4 35.Ζ.α ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 22/23 Νοεµ Περί επιτάξεως ακινήτων δι εγκατάστασιν προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων ή κτηµάτων δι ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισµών. ια του άρθρ. 8 Ν.. 4/6 Ιουν. 1923, η ισχύς του παρόντος περιωρίσθη εις την παραχώρησιν γηπέδων υπό του ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων, µονών, νοµικών προσώπων και ιδιωτών προς ανέγερσιν ευθυνών οικιών. 5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 4/9 Ιουν (ΦΕΚ Α 153) Περί παραχωρήσεως δηµοσίων κτηµάτων και α- ναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιωτικών τοιούτων προς αστικήν εγκατάστασιν των προσφύγων. Σχετικοί και οι : α) Ν.. 13/22 Ιουλ (ΦΕΚ Α 188) περί παραχωρήσεως δηµοσίων κτηµάτων και απαλλοτριώσεως ιδιωτικών γηπέδων παρά του Γεν. ιοικητού Μακεδονίας δια την ανέγερσιν αστικών Συνοικισµών. β) Νόµ της 10/15 Μαϊου 1930 περί αποζη- µιώσεως ιδιοκτησιών και ανακλήσεως γενοµένων παραχωρήσεων γηπέδων. γ)νόµ.5346 της 23/26 Μαρτ περί κυρώσεως του Ν.. 31 Οκτ./6 Νοεµ περί ερµηνείας του άρθρ. 3 εδάφ. 2 Ν.. 4 Ιουν δ)νόµ της 7/21 Μαΐου 1932 περί αποζη- µιώσεως λαχανοκηπουρών ζηµιωθέντων εκ της καταλήψεως των λαχανακήπων αυτών προς αστικήν αποκατάστασιν προσφύγων. ε)α.ν. 261 της 16/22 Οκτ περί τρόπου πληρωµής της αποζηµιώσεως των δικαιούχων εξ απαλλοτριώσεων γενοµένων προς αστικήν αποκατάστασιν των προσφύγων. ς)α.ν. 932 της 5/11 Νοεµ (ΦΕΚ Α 459) περί αναγνωρίσεως της κυριότητος και των εχόντων εµπράγµατα δικαιώµατα εκ των αναγκαστικώς α- παλλοτριωθέντων κτηµάτων δι αστικήν εγκατάστασιν προσφύγων. (Κατηργήθη υπό του άρθρ. 42 Α.Ν. 1731/1939, τόµ. 10 σελ. 247). ζ)α.ν της 5/14 εκ περί αυθεντικής ερµηνείας των διατάξεων του άρθρ. 4 του από Ν. /τος "περί παραχωρήσεως δηµοσίων κτη- µάτων και αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιωτικών τοιούτων προς αστικήν εγκατάστασιν προσφύγων" και των διατάξεων του άρθρ. 1 του από 13 Ιουλ Ν. /τος "περί παραχωρήσεως δηµοσίων κτηµάτων και απαλλοτριώσεως ιδιωτικών γηπέδων παρά του Γενικού ιοικητού Μακεδονίας δια την ανέγερσιν αστικών Συνοικισµών. Στεγαστική Αποκατάσταση Προσφύγων 6. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 15/20 Ιουν (ΦΕΚ Α 153) Περί επιστροφής δωρεών γενοµένων εις τον Ε- θνικόν Στόλον παρ οµογενών νύν προσφύγων απόρων. Άρθρον µόνον. - ωρεαί αιτία θανάτου γενόµεναι από του έτους 1911 και εντεύθεν προς το Ταµείον του Εθνικού Στόλου υπό Ελλήνων εκ Μικράς Ασίας, δύνανται να επιστραφώσι εις τους δωρητάς, µετ απόφασιν του Υπουργικού Συµβουλίου, είτε εν µέρει είτε και εξ ολοκλήρου, εφ όσον ούτοι (οι δωρηταί) µετά τα τελευταία ατυχή γεγονότα κατελθόντες πρόσφυγες εις Ελλάδα διατελούσιν αποδεδειγµένως εις εντελή απορίαν. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως εν τη Εφηµερίδι της Κυβερνήσεως. Σελ. 286(α) Τεύχος 1305 Σελ. 60 4

5 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8/14 Αυγ (ΦΕΚ Α 225) Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως γηπέδου παρά την Λεωφ. Συγγρού. Ανεδηµοσιεύθη και ετροποποιήθη δια των: α) Ν.. 22/29 Νοεµ (ΦΕΚ Α 346) περί αναδηµοσιεύσεως και τροποποιήσεως του Ν. /τος περί αναγκ. απαλλοτριώσεως γηπέδων παρά την λεωφ. Συγγρού. β) Ν.. 22/22 Απρ περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως του από 8 Αυγ Ν. /τος. γ) Νόµ της 29 Ιουλ./4 Αυγ περί παραχωρήσεως γηπέδων του ηµοσίου επί της Πειραϊκής χερσονήσου προς εγκατάστασιν συνοικισµού προσφύγων. δ) Ν.. 19/25 Σεπτ περί συµπληρώσεως, τροποποιήσεως και ερµηνείας του Ν.. 22 Απρ ε) Ν.. 4/6 Νοεµ (ΦΕΚ Α 392) περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως άρθρων τινων του από 22 Απρ Ν. /τος "περί τροποποιήσεως κλπ. του από 8 Αυγ Ν. /τος περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως γηπέδου παρά την Λεωφ. Συγγρού. ς) Ν.. 5/14 Ιουλ περί τροποποιήσεως του Νόµ ζ) Νόµ της 26/26 Απρ περί κυρώσεως του Ν.. 16 Σεπτ περί συµπληρώσεως των περί Ν. Σµύρνης και Ν. Καλλιπόλεως διατάξεων. η) Νόµ της 7 Ιουν./8 Σεπτ (ΦΕΚΑ 184) περί κυρώσεως του από 13 Νοεµ Ν. /τος "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συ- µπληρώσεως του άρθρου µόνου του από 6 Φεβρ /τος περί απαλλοτριώσεως εκτάσεων παρά την Λεωφόρων Συγγρού Αθηνών, προς επέκτασιν συνοικισµού Νέας Σµύρνης". θ)νόµ της 7 Ιουν./8 Σεπτ (ΦΕΚ Α 184) περί κυρώσεως του από 15 Οκτ Ν. /τος "περί τροποποιήσεως των αφορωσών την Νέαν Σµύρνην διατάξεων". ι) Νόµ της 20/22 Φεβρ (ΦΕΚ Α 66) περί επεκτάσεως της ισχύος του από 22 Απρ Ν. /τος "περί κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως του από 8 Αυγ Ν. /τος κλπ. και επί της α- παλλοτριωθείσης περιοχής παρά την Λεωφόρον Συγγρού δυνάµει του από 25 Φεβρ Ν. /τος περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως γηπέδου προς επέκτασιν του παρά την Λεωφ. Συγγρού ανεγερθησοµένου Αστικού Συνοικισµού". ια) Νόµ της 20/22 Φεβρ περί ανεγέρσεως των συνοικισµών Ν. Σµύρνης και Ν. Καλλιπόλεως. ιβ) Νόµ της 5/8 Ιουλ περί προσθέτων διατάξεων του Νόµ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 27/31 εκ (ΦΕΚ Α 390) Περί παραχωρήσεως γηπέδου εν Θεσ/νίκη προς εγκατάστασιν Ποντίων προσφύγων. Σχετικοί και οι: α)νόµ της 29 Ιουλ./4 Αυγ (ΦΕΚ Α 180) περί τροποποιήσεως του άρθρ. 4 του από 27 εκ Ν. /τος περί παραχωρήσεως γηπέδου εν Θεσσαλονίκη δια συνοικισµόν Ποντίων. β)νόµ της 29 Ιουλ./4 Αυγ (ΦΕΚ Α 180) περί τροποποιήσεως του Ν.. 27 εκ περί παραχωρήσεως γηπέδου εν Θεσσαλονίκη προς εγκατάστασιν Ποντίων προσφύγων. γ) Ν.. 13/22 Ιουλ (ΦΕΚ Α 187) περί συ- µπληρώσεως του άρθρ. 1 του Νόµ δ) Νόµ της 4/8 Απρ περί συµπληρώσεως του Νόµ. 3146, ως συνεπληρώθη ούτος δια του από 13 Ιουλ Ν. /τος. 9.ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της 14/23 Απρ (ΦΕΚ Α 99) Περί των εκ Ρωσίας προσφύγων οµογενών. Ούτοι τίθενται εν ίση µοίρα µε τους εκ Μ. Ασίας και Θράκης πρόσφυγας. Ανάλογοι και οι: α) Συντ. απόφασις 14/18 Ιουν (ΦΕΚ Α 203) περί εξοµοιώσεως των εκ των περιφερειών Κάρς και Αρδαχάν οµογενών προσφύγων προς τους ανταλλαξίµους τοιούτους. Σχετικοί και οι: β) Νόµ της 30 Μαρτ./10 Απρ περί κυρώσεως του από 28 Οκτ Ν. /τος περί τροποποιήσεως της από 14 Ιουν Συντακτ. Αποφάσεως περί εξοµοιώσεως των εκ των περιφερειών Κάρς και Αρδαχάν οµογενών προσφύγων προς τους ανταλλαξίµους τοιούτους. γ) Νόµ της 6/18 Ιουν περί παραχωρήσεως γηπέδου προς ίδρυσιν Ασύλου Ρώσων προσφύγων. 10. NΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 5/5 Φεβρ (ΦΕΚ Α 43) Περί συστάστεως Ανωτάτης ιευθύνσεως Προσφύγων. Το Ν. /µα τούτο, ως και το: α) Ν.. της 4/4 Μαρτ (ΦΕΚ Α 79) περί οργανώσεως της Ανωτάτης ιευθύνσεως Προσφύγων. Κατηργήθησαν υπό του άρθρ. 4 του Ν.. της 28/28 Αυγ περί Υπουργείου Υγιεινής κλπ. Σχετικοί και οι: β) Νόµ της 22/29 Μαρτ περί κυρώσεως του από 19 Ιαν Ν. /τος περί συστάσεως γραφείων πληροφοριών δια τους Σελ

6 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α πρόσφυγας και προσλήψεως υπαλλήλων δια την λειτουργίαν αυτών. γ) Νόµ.4469 της 30 Ιαν./5 Φεβρ περί κυρώσεως του από 13 Σεπτ.1929 Ν. /τος περί αυξήσεως του αριθµού των µηχανικών των ασχολουµένων εις έργα στεγάσεως αστών προσφύγων περιφερείας Αττικής κατά πέντε. 11. ΝΟΜΟΣ 3369 της 22/29 Μαρτ (ΦΕΚ Α 50) Περί κυρώσεως του από 19 Ιαν Ν. /τος περί τρόπου πληρωµής πωληθέντων ή πωληθησοµένων κτηµάτων του ηµοσίου εις πρόσφυγας. Σχετικαί και οι: α) Ν.. της 5/14 Ιουλ (ΦΕΚ Α 142) περί διαθέσεως των ανά το κράτος προσφυγικών οικη- µάτων. β) Νόµ της 12/12 Ιαν περί διαθέσεως των ανά το Κράτος προσφυγικών οικηµάτων και γηπέδων του ηµοσίου. γ) Νόµ της 14/20 Μαρτ περί συ- µπληρώσεως άρθρων τινών του Νόµ δ) Νόµ της 28 Απρ./9 Μαϊου 1932 περί κυρώσεως Ν. /τος περί ιοικήσεως Αστικών προσφυγικών Συνοικισµών. ε) Νόµ της 7/13 Σεπτ περί κυρώσεως του από 15/18 Ιουλ Ν. /τος περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Νόµ ζ) Α.Ν. 66 της 31 Αυγ./5 Σεπτ περί εκτελέσεως των σκοπών της Υ..Α.Π.Σ. δια του γενικού προϋπολογισµού του Κράτους. ς) Νόµ της 7/19 Σεπτ.1932 περί καθορισµού αξίας οικοπέδων Ε.Α.Π.Σ. 12. ΝΟΜΟΣ 3678 της 28 Νοεµ./18 εκ (ΦΕΚ Α 267) Περί κυρώσεως του από 15 Οκτ Ν. /τος περί κυρώσεως του από 8 Αυγ Ν. /τος περί ερµηνείας του άρθρ. 1 του από 7 Νοεµ Ν. /τος περί των δια του σιδηροδρόµου αποστολών προσφύγων κλπ. 13. ΝΟΜΟΣ 3875 της 7/11 Φεβρ (ΦΕΚ Α 47) Περί συστάσεως οικοδοµικών συνεταιρισµών α- στών προσφύγων. Αι διατάξεις του Νόµου τούτου και των: α)νόµ της 31 Μαρτ./8 Απρ περί διαθέσεως οικοπέδων συνοικισµού Νέας Χαλκηδόνος, β)νόµ της 15 Ιουλ./7 Αυγ περί δωρεάν παραχωρήσεως οικοπέδου δια κοινωφελείς σκοπούς. γ)νόµ της 17/18 Οκτ περί κυρώσεως µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος συµβάσεως περί εισπράξεως των προς το ηµόσιον χρεών εξ αποκαταστάσεως αστών προσφύγων. δ)νόµ της 18/20 εκ περί µειώσεως προσφυγικών χρεών, ε)νόµ της 15/21 Φεβρ (αναδηµοσ. 8 Μαρτ. 1934) περί αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων, ς)α.ν. 2/11 Νοεµ περί αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων, ζ) Α.Ν. 21/23 Ιαν περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Νόµ. 6076/ η)α.ν. 24/25 Ιαν περί χρεώσεως των οικη- µάτων συνοικισµού Κοσµετάτου παρά την Λεωφόρον Συγγρού, θ)α.ν. 139 της 13/25 Σεπτ περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως Νόµων αφορωντων την στέγασιν προσφύγων, και ι)α.ν. 998 της 17/23 εκ περί τροποποιήσεως των περί αποκαταστάσεως προσφύγων Νό- µων,, εκωδικοποιήθησαν δια του κατωτ. Β.. 15/28 Ι- ουλ Σχετικοί ήσαν και οι: ια)νόµ της 26/31 Οκτ περί αναγνωρίσεως της κυριότητος των ιδιοκτητών των απαλλοτριωθέντων κτηµάτων δι αστικήν εγκατάστασιν προσφύγων και ερµηνείας του εδαφ. 2 του άρθρ. 25 του Νόµ (Κατηργήθη υπό του Α.Ν. 663/1937, τόµ. 10 σελ. 218). ιβ)νόµ της 31 εκ. 1934/4 Ιαν περί ερµηνείας, συµπληρώσεως και προσθήκης ενίων διατάξεων του Νόµ ΝΟΜΟΣ 4780 της 7/12 Ιουν (ΦΕΚ Α 202) Περί παραχωρήσεως οικοπέδων και αποζηµιώσεως κατόχων οικηµάτων εν τω συνοικισµώ Αγ. Φωτεινής εν Θεσ/νίκη και συµπληρώσεως του από 1 Νοεµ Ν. /τος "περί συστάσεως ειδικών Ταµείων δια την εφαρµογήν των σχεδίων των πόλεων". Ετροποποιήθη υπό του: Νόµ της 13/16 εκ περί τροποποιήσεως του Νόµ Σελ

7 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α ΝΟΜΟΣ 5310 της 25 Ιαν./1 Φεβρ (ΦΕΚ Α 27) Περί κυρώσεως του από 9 Οκτ Ν. /τος περί εγκαταστάσεως άνευ δηµοπρασίας των εν τη πλατεία Ανακτόρων Λαρίσσης ανεγερθησοµένων καταστηµάτων εις τους εν αυτή εγκατεστηµένους επαγγελµατίας πρόσφυγας. 16. ΝΟΜΟΣ 5648 της 3/6 Σεπτ (ΦΕΚ Α 306) Περί επαναφοράς της διοικήσεως του προσφυγικού συνοικισµού Ελληνικό εις το υπουργείον Γεωργίας. 17. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 788 της 1/20 Ιουλ (ΦΕΚ Α 271) Περί συµπληρώσεως της µετά της Α.Ο.Ε. "Τέκτων" συναφθείσης συµβάσεως προς κατασκευήν προσφυγικών οικηµάτων. Σχετικός και ο: α)α.ν της 24 Ιαν./1 Φεβρ περί συ- µπληρώσεως της µετά της Α.Ο.Ε. "Τέκτων" συναφθείσης συµβάσεως προς κατασκευήν προσφυγικών οικηµάτων. 18. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ αριθ της 3/9 Φεβρ (ΦΕΚ Α 41) Περί του τρόπου µετακινήσεως των εντός της Ζώνης του Λιµένος Πειραιώς εγκατεστηµένων οικογενειών. (Προσωρινής ισχύος) 19. ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 657 της 21/24 Σεπτ (ΦΕΚ Α 316) Περί οικονοµικής αρωγής των αποµακρυνοµένων εκ κατεδαφισθέντων στεγάστρων προσωρινών προσφυγικών συνοικισµών ως και των ιδιοκτητών οικηµάτων καταστραφέντων εξ ανωτέρας βίας συνεπεία των πολεµικών γεγονότων. 20. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 15/28 Ιουλ (ΦΕΚ Α 274) Περί κωδικοποιήσεως της περί αποκαταστάσεως αστών προσφύγων κειµένης νοµοθεσίας. Αι διατάξεις του άνω Β. /τος, και των: α)α.ν. 475 της 19/26 Φεβρ περί απογραφής προσφύγων αναποκαταστάτων και στεγαζοµένων προσωρινώς εις παραπήγµατα, β)α.ν. 850 της 10/17 Σεπτ περί παραχωρήσεως δωρεάν εκτάσεως εις τον εν Αθήναις αντιπρόσωπον της ιεθνούς Οργανώσεως Νάνσεν προς ανέγερσιν οικηµάτων δια την στέγασιν Αρµενίων Προσφύγων. γ)α.ν της 30 Σεπτ./8 Οκτ περί συ- µπληρώσεως του Α.Ν. 998, δ)α.ν της 31 Μαρτ./4 Απρ περί τροποποιήσεως του από 15/ Β. /τος, ε)α.ν της 6/12 Αυγ περί τροποποιήσεως του άρθρ. 26 παρ. 3 και 4 του από 15/28 Ιουλ Β. /τος, ς)ν της 9 Φεβρ./11 Μαρτ περί λήψεως µέτρων τινών ορώντων εις την Λαϊκήν Στέγην απόρων τάξεων. ζ)α.ν της 14/15 Μαρτ περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων του Ν /1943, η)ν της 30/31 Μαρτ περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του από 15/ Β. /τος του Ν /43 και του Α.Ν. 1101/1946, θ)α.ν της 4/5 Ιουν περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων κεµένης Νοµοθεσίας, ι)νόµ της 14/15 Απρ περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθ. 1822/1951 Α. Νόµου, ια)β.. 7/10 Ιουν περί καθορισµού σειράς προτιµήσεως δια την αποκατάστασιν των αστών προσφύγων κλπ., ιβ)β.. 30 Ιουλ./6 Αυγ περί τρόπου διαχειρίσεως του παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογ/σµού δια την αποκατάστασιν των αστών προσφύγων και ιγ)β.. 4/12 Νοεµ περί παραχωρήσεως οικηµάτων Νόµ. 850/37, περιελήφθησαν εις την κωδικοποίησιν του κατωτ. Β.. της 27 Ιαν./9 Φεβρ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Ιαν./9 Φεβρ (ΦΕΚ Α 27) Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αναφεροµένων εις την αποκατάστασιν των Αστών Προσφύγων, Νόµ. 2044/1952. Τροποποιηθέν και συµπληρωθέν υπό των: α)νόµ της 16 Μαρτ./5 Απρ (ΦΕΚ Α 59) περί υποχρεωτικής απογραφής των εις τα Κρατικά παραπήγµατα διαµενουσών οικογενειών και άλλων τινων στεγαστικών διατάξεων, β)β.. 27/28 Φεβρ (ΦΕΚ Α 38) περί ανα- µορφώσεως Συµβουλίων αρµοδιότητος της ιευθύνσεως Αστών Προσφύγων του Υπ. Κοινων. Προνοίας, γ)νόµ τςη 17/26 Σεπτ (ΦΕΚ Α 201) περί κυρώσεως της υπ αριθ. 1019/58 πράξεως Υπ. Συµβουλίου περί κατεδαφίσεως κτισµάτων κειµένων επί εκτάσεων ανταλλαξίµου Σελ

8 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.22 περιουσίας παραχωρηθείσης εις την ιεθνή Έκθεσιν και το Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. δ)β.. 23 Οκτ./5 Νοεµ (ΦΕΚ Α 240) περί διοικήσεως, εφαρµογής και ελέγχου του προγράµ- µατος αυτοστεγάσεως των αστών προσφύγων, ε)β.. 80 της 21 Ιαν./19 Φεβρ.1960 (ΦΕΚ Α 17) περί καθορισµού των δικαιούχων αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων και άλλων τινών διατάξεων. ς)β της 6/24 Μαρτ (ΦΕΚ Α 32) περί τροποποιήσεως διατάξεων αναφεροµένων εις την οικονοµικήν χρήσιν και την έγκρισιν του απολογισµού του παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λ/σµού Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων ως και εις την διαδικασίαν αναστολής καταβολής ληξιπροθέσµων δόσεων, περιελήφθη µετ αυτών εις την κωδικοποίησιν του κατωτ. Β.. 330/1960. Οι χώροι ούτοι από της υπογραφής του συµβιβαστικού συµβολαίου αποβάλλουν τον χαρακτήρα αυτών ως κοινοχρήστων ή κοινωφελών, εφαρµοζο- µένων επ αυτών των ρυµοτοµικών διαγραµµάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας. 3.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 22. ΝΟΜΟΣ υπ αριθ της 11/12 εκ (ΦΕΚ Α 251) Περί διατηρήσεως εν ισχύϊ ρυµοτοµικών διαγραµµάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας επί εκτάσεων απαλλοτριωθεισών δι α- στικήν αποκατάστασιν προσφύγων. Άρθρον µόνον.-1.οικόπεδα, απαλλοτριωθέντα βάσει του άρθρ. 119 του Συντάγµατος του 1927 και περιληφθέντα εις εγκεκριµένον ρυµοτοµικόν σχεδιάγραµµα προσφυγικού συνοικισµού του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα και µέτα την άρσιν της υπέρ του ηµοσίου υφισταµένης άλλοτε απαλλοτριώσεώς των, επιτρεποµένης της ανοικοδοµήσεως αυτών κατά παρέκλισιν των διατάξεων του εν τη περιοχή τούτων ισχύοντος σχεδίου ρυµοτοµίας, αδιαφόρως της ιδιότητος ως πρόσφυγος ή µη του ιδιοκτήτου των. 2.Εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Κοινωνικής Προνοίας και Οικισµού όπως προέλθουν εις συµβιβαστικήν επίλυσιν, κατά παρέκκλισιν των κειµένων διατάξεων, των υφισταµένων διαφορών µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου (Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας), ήµου Ν. Σµύρνης και τρίτων αναφορικώς µε τας γενοµένας παραχωρήσεις οικοπέδων επί κοινοχρήστων χώρων δια των υπ αριθ / , 25868/ και 97731/ Υπουργικών αποφάσεων. ια του συµβιβασµού τούτου, δύναται να µεταβιβασθώσιν, υπό του ήµου Νέας Σµύρνης εις το Ελληνικόν ηµόσιον (Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας) ή και εις τους προς ους αι γενόµεναι δια των ανωτέρω αποφάσεων παραχωρήσεις, κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, κείµενοι εντός του σχεδίου πόλεως του ήµου τούτου. Σελ

9 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 330 της 15 Απρ./23 Μαϊου 1960 (ΦΕΚ Α 69) Περί κωδικοποιήσεως της περί αποκασταστάσεως των αστών προσφύγων Νοµοθεσίας Νόµ. 2044/52. Έχοντες υπ όψει: 1)Τας διατάξεις της παρ.1 του άρθρ. 6 του Α.Ν. 1822/51, ως εκυρώθη υπό του Νόµ. 2044/52 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθ. 1822/51 Α. Νόµου "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων κειµένης Νοµοθεσίας και άλλων τινων διατάξεων", 2) την υπ αριθ. 2761/58 (ΦΕΚ 154/1958 τεύχος Β ) απόφασιν του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, προτάσει του Ηµετέρου επί της Κοινωνικής Προνοίας Υφυπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον µόνον. - Κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείµενον αι διατάξεις: α)του από 27-1/ Β. /τος "περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αναφεροµένων εις την αποκατάστασιν των αστών προσφύγων", β) του υπ αριθ. 2797/54 Νόµου "περί υποχρεωτικής απογραφής των εις τα Κρατικά παραπήγµατα διαµενουσών οικογενειών κλπ.", γ) του από 27/ Β. /τος "περί αναµορφώσεως Συµβουλίων αρµοδιότητος της ιευθύνσεως Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας", δ) του υπ αριθ. 3992/1959 Νόµου "περί κυρώσεως της υπ αριθ.1019/58 Πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου "περί κατεδαφίσεως κτισµάτων κειµένων επί εκτάσεως ανταλλαξίµου περιουσίας παραχωρηθείσης εις την ιεθνή Έκθεσιν και το Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης", ε) του από 23-10/ Β. /τος "περί διοικήσεως, εφαρµογής και ελέγχου του προγράµµατος αυτοστεγάσεως των αστών προσφύγων", ς) του υπ αριθ. 80/1960 Β. /τος "περί καθορισµού των δικαιούχων αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων και άλλων τινων σχετικών διατάξεων" και ζ) του υπ αριθ. 136/1960 Β. /τος "περί τροποποιήσεως διατάξεων αναφεροµένων εις την οικονοµικήν χρήσιν και την έγκρισιν του απολογισµού του παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογαριασµού υπό την επωνυµίαν "Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας-Λογαριασµός Αποκαταστάσεως Αστών Προσφύγων" ως και εις την διαδικασίαν αναστολής καταβολής ληξιπροθέσµων δόσεων", ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ικαιούχοι-προϋποθέσεις- ιαδικασία παραχωρήσεως Έννοια αποκαταστάσεως Άρθρ.1.-(Άρθρ. 1 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Αστική αποκατάστασις νοείται, η δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µεταβίβασις της κυριότητος ενός οικήµατος ή ενός καταστήµατος ή ενός οικοπέδου προς αυτοστέγασιν ή η παραχώρησις της χρήσεως ενός των ως άνω ακινήτων, επί καταλογισµώ τιµήµατος χρήσεως ή δωρεάν ή επί µισθώσει. 2.Οίκηµα νοείται αυτοτελής κατοικία, είτε µεµονωµένη, είτε εν πολυκατοικία, εξ ενός ή πλειοτέρων δωµατίων µετά µαγειρίου και λοιπών δευτερευόντων χώρων, ως ορίζεται εις τα οικεία κτηµατολογικά διαγράµµατα ή εκτιµητικούς πίνακας. 3.Συνεχόµεναι δύο κατοικίαι, εκάστη των οποίων αποτελείται εξ ενός και µόνον δωµατίου, άνευ οιουδήποτε άλλου βοηθητικού χώρου, δύνανται δι α- ποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου, µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως, να συγχωνεύονται και ν αποτελώσι µίαν κατοικίαν. Το αυτό και κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να γίνη προκειµένου περί συνεχοµένων κατοικιών εξ ενός δωµατίου και λοιπών βοηθητικών χώρων, εφ όσον πρόκειται περί παραχωρήσεως, γενοµένης προς της ισχύος του Νόµ. 6076/ και εφ όσον η οικογένεια η κατέχουσα αµφοτέρας τας κατοικίας, απετελείται, κατά την ισχύν του Α.Ν. 998/ εξ επτά τουλάχιστον µελών. 4.Το παραχωρούµενον ακίνητον επιτρέπεται να χρησιµοποιήται και δι επαγγελµατικήν αποκατάστασιν. 5.Όπου εν τω παρόντι Νόµω αναφέρεται Κρατικόν ακίνητον νοείται και τοιούτον της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων. ικαιούχοι αποκαταστάσεως Άρθρ.2.-(Παρ. 1 και 2 του άρθρ. 1 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος και παρ. 3 του άρθρ. 2 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Αστικής αποκαταστάσεως δύνανται να τύχωσι: α)αι προσφυγούσαι οικογένειαι εις το ελεύθερον Ελληνικόν Κράτος ή την ερυσκοµένην µέχρι της 7 Μαρτ υπό κατοχήν περιφέρειαν της ωδεκανήσου, από της 8 Σεπτ µέχρι 21 Φεβρ εκ Τουρκίας, Ρωσίας, Βουλγαρίας, Βορείου Ηπείρου, Ρουµανίας και Γιουγκοσλαβίας, συνεπεία των τότε πολεµικών γεγονότων ή συνεπεία της από 30 Ιαν 1923 συµβάσεως περί ανταλλαγής. β)κατ εξαίρεσιν Έλληνες επαγγελµατίαι ελθόντες εις Ελλάδα µετά την δηµοσίευσιν του Νόµ. 6076/ συνεπεία του Τουρκικού Νόµου περί αλλοδαπών επαγγελµατιών, στεγαζόµενοι δε επί τριετίαν τουλάχιστον εις προσωρινά στέγαστρα. 2.Της ως ανωτέρω αποκαταστάσεως, εξαιρούνται, οι δυνάµενοι δι ιδίων µέσων να ε- ξασφαλίσωσι στέγην κατά την κρίσιν του Υ- (Αντί της σελ. 291) Σελ. 291(α) Τεύχος Σελ

10 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 πουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του οικείου Νο- µάρχου αποφαινοµένου βάσει στοιχείων, µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. Έννοια προσφυγικής δικαιούχου οικογενείας Άρθρ.3.-(Παρ. 3 άρθρ. 1 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος). Οικογένεια ως ανωτέρω νοείται: α) η τοιαύτη ως ήτο συντεθιµένη εις τον τόπον εξ ου απεµακρύνθη. Εις τοιαύτην συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικώς οι ανιόντες και κατιόντες µέχρι τρίτου βαθµού, εκ πλαγίου δε συγγενείς µέχρι δευτέρου βαθµού, εφ όσον δεν απήρτιζον εις τον τόπον εξ ου απεµακρύνθησαν ιδίαν οικογένειαν, δια γάµου και β) άτοµα προσφυγόντα µεµονωµένα και µη έχοντα κατά τον χρόνον της προσφυγής εν ζωή γονείς και αδελφούς. Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως του προσφυγικού δικαιώµατος Άρθρ.4.-(Παρ. 4 του άρθρ.1 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος.) 1. ια ν αναγνωρισθή το κατά τας ανωτέρω διατάξεις δικαίωµα αποκαταστάσεως, απαιτείται, όπως κατά τον χρόνον της ασκήσεως του δικαιώµατος αστικής αποκαταστάσεως: α)ο αιτών, ως αρχηγός ή ως εις των συνδικαιούχων µελών της αρχικώς προσφυγούσης οικογενείας, κέκτηται οικογένειαν απαρτιζοµένην εκ δύο τουλάχιστον µελών, συνδεοµένων δια συγγενείας των µεν ανιόντων ή κατιόντων µέχρι τρίτου βαθµού, των εκ πλαγίου δε µέχρι και δευτέρου. Μέλος προερχόµενον εξ υιοθεσίας δεν υπολογίζεται. εν απαιτείται να κέκτηνται οικογένειαν, τα καταφυγόντα µεµονωµένα ως ανωτέρω άτοµα εφ όσον ήσαν κατά τον χρόνον της προσφυγής ορφανά ανήλικα θήλεα. β)τα µέλη της αποκαθισταµένης οικογενείας είναι Έλληνες το γένος και την υποκοότητα. γ)ουδέν µέλος της αποκαθισταµένης οικογενείας κέκτηται ιδιόκτητον ακίνητον περιουσίαν, δυναµένην να εξυπηρετήση στοιχειωδώς τας στεγαστικάς ανάγκας αυτής, ή να έχη αποξενωθή τοιαύτης µετά την προσφυγήν εν Ελλάδι, εξαιρέσει της περιπτώσεως ανωτέρας βίας αποδεικνυοµένης δια στοιχείων προσκοµιζοµένων υπό του επικαλουµένου ταύτην. Ως ανωτέρα βία ενταύθα νοείται η βαρεία ασθένεια και τα µη δυνάµενα να προβλεφθώσιν υπό του ανθρώπου γεγονότα. δ)ουδέν µέλος αυτής να έχη τύχη στεγαστικής προστασίας παρ ετέρας Κρατικής Υπηρεσίας, Νο- µικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου ή να έχη αποκατασταθή λόγω προσφυγικής ιδιότητος αστικώς ή αγροτικώς, µηδέ να παρητήθη αδικαιολογήτως δι οιονδήποτε λόγον γενοµένης προγενεστέρως εις τούτον, ως αρχηγού οικογενείας ή ως µέλους ετέρας προσφυγικής οικογενείας, αγροτικής ή αστικής αποκαταστάσεως. Εν περιπτώσει υπάρξεως περιουσιακών στοιχείων, εξ οιασδήποτε αιτίας, περί του εάν ταύτα πληρούσι ή ου την κατά τ ανωτέρω έννοιαν της ακτη- µοσύνης, αποφαίνεται ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, ή ο οικείος Νοµάρχης κατά περίπτωσιν, µετά ητιολογηµένην γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. Πρόσωπα αποκλειόµενα της παραχωρήσεως Άρθρ.5.-(Παρ. 5 του άρθρ. 1 του υπ αριθ, 80/60 Β. /τος). Εις το δικαίωµα αστικής αποκαταστάσεως της δικαιουµένης τοιαύτης οικογενείας, δεν συµπεριλαµβάνονται, αποκλειόµενα της κατά τας παρούσας διατάξεις στεγαστικής προστασίας, µέλη της αρχικής οκογενείας: α)αποσχισθέντα αυτής, εφ όσον από ετών ευρίσκωνται καλώς εγκατεστηµένα επαγγελµατικώς µακράν του τόπου ένθα ενεργείται η ως ανωτέρω αποκατάστασις ή εδηµιούργησαν ιδίαν οικογένειαν, µέλος της οποίας κέκτηται εξ οιασδήποτε αιτίας ακίνητον περιουσίαν, δυναµένην να εξυπηρετήση στοιχειωδώς τας στεγαστικάς ανάγκας της δηµιουργηθείσης ούτω οικογενείας. β) ιαβιούντα αποδεδειγµένως εις το εξωτερικόν από τριετίας τουλάχιστον προ του χρόνου της παραχωρήσεως. γ)(καταδικασθέντα επί παραβάσει των ισχυόντων Νόµων περί ασφαλείας του Κράτους. Η τοιαύτη µη καταδίκη βεβαιούται δια της υπευθύνου δηλώσεως του αρχηγού της οικογενείας). Η παρ. γ κατηργήθη δια του άρθρ. 12 Νόµ. 543/1977 (κατωτ. σελ. 466, 09) ούτινος βλ. και λοιπάς διατάξεις. δ)καλούµενα υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας εγγράφως προς εγκατάστασιν εις το παραχωρηθέν ακίνητον ή υποβολήν ή συµπλήρωσιν των δικαιολογητικών ή προς πληρωµήν του αναλογούντος εις αυτά τιµήµατος ή χρέους προς το ηµόσιον κατ εφαρµογήν των οικείων διατάξεων της Νοµοθεσίας περί αποκαταστάσεως των Αστών Προσφύγων και µη συµµορφούµενα εντός των τασσοµένων προθεσµιών. Αι εν προκειµένω προθεσµίαι αρχόµεναι από της επιδόσεως της προσκλήσεως, δεν δύναται να είναι µικρότεραι των 30 ηµερών. Σελ. 292(α) Τεύχος Σελ

11 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 ε)παραιτούµενα του επί του παραχωρουµένου ακινήτου δικαιώµατός των, δια µονοµερούς δηλώσεώς των ενώπιον Συµβολαιογράφου, υπό την προϋπόθεσιν, ότι ταύτα ή µέλη της οικογενείας των δεν κατέχουν καθ οιονδήποτε τρόπον έτερον κρατικόν ακίνητον ή παράπηγµα. Η παραίτησις αύτη δεν ανακαλείται, αφ ής γίνη αποδεκτή δια πράξεως του ιευθυντού του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, εκδιδοµένης µετά γνώµην του παρ αυτώ Συµβουλίου Στεγάσεως και κοινοποιουµένης εις την ιεύθυνσιν Αποκαταστάσεως Αστών προσφύγων του Υπουργείου Κονωνικής Προνοίας. Η παραίτησις αύτη δύναται να υποβληθή µέχρι της εκδόσεως της κατά τας διατάξεις του παρόντος αποφάσεως αναγνωρίσεως του στεγαστικού δικαιώµατος ή προκειµένου περί οικογενείας αποκαθισταµένης κατά το σύστηµα αυτοστεγάσεως µέχρις της εκδόσεως της υπό των οικείων διατάξεων προβλεποµένης αποφάσεως περί εντάξεώς της εις το πρόγραµµα αυτοστεγάσεως. Προκειµένου περί των περιπτώσεων του άρθρ. 94 της Κωδικοποιήσεως, η κατά τ ανωτέρω παραίτησις δύναται να υποβληθή µέχρι του χρόνου καταβολής των υπό των διατάξεων του άρθρου τούτου προβλεποµένων ποσών δια την έκδοσιν του παραχωρητηρίου. Η κατά τ ανωτέρω παραίτησις αποστερεί τον υποβαλόντα ταύτην και την οικογένειάν του του δικαιώµατος δια την παροχήν στεγαστικής συνδρο- µής κατά την Νοµοθεσίαν περί αποκαταστάσεως προσφύγων. ς)μη κεκτηµένα ή απολέσαντα την Ελληνικήν υποκοότητα. Η ύπαρξις των αποκλειοµένων ως ανωτέρω µελών, δεν επηρεάζει το δικαίωµα προς αποκατάστασιν των υπολοίπων µελών της δικαιούχου οικογενείας. Τόπος ασκήσεως δικαιώµατος Άρθρ.6.-(Παρ. 6 άρθρ. 1 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος). Το κατά τας διατάξεις του παρόντος δικαίωµα αποκαταστάσεως, ασκείται εις την πόλιν της πολιτογραφήσεως ή εγγραφής εις τα οικεία µητρώα ή ηµοτολόγια, του αρχηγού της οικογενείας ή των συνδικαιούχων µελών ή εν περιπτώσει εγκαταλείψεως ταύτης, εις την πόλιν της προ της ισχύος του Νόµ. 2797/ τουλάχιστον µονί- µου κατοικίας του αρχηγού της οικογενείας. Ελλείψει αρχηγού και εφ όσον οι συνδικαιούχοι δεν διαµένουσι άπαντες µονίµως εις την αυτήν πόλιν, ή είναι εγγεγραµµένοι εις πλείονας πόλεις, το δικαίω- µα ασκείται εις µίαν των πόλεων της µονίµου κατοικίας ενός τούτων, οριζοµένην από συµφώνου υπ αυτών. Εν ασυµφωνία τούτων ή εν περιπτώσει καθ ήν εις τον παρά των συνδικαιούχων οριζόµενον τόπον δεν υφίστανται δυνατότητες στεγάσεως, ο τόπος της αποκαταστάσεως ορίζεται υπό του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως εις µίαν εκ των άνω πόλεων ή εις ετέραν πόλιν, εις ην υφίστανται κατάλληλοι στεγαστικαί συνθήκαι. ια την εφαρµογήν της παραγράφου ταύτης ως και πάσης ετέρας συναφούς διατάξεως του παρόντος ισχύουσιν, όσον αφορά την έννοιαν της πόλεως αι διατάξεις του άρθρ. 7 του από 27/ Β. /τος "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων του ενοικιοστασίου κλπ." έχουσαι ως ακολούθως: Πάσα πόλις µετά των προαστείων της νοείται ως µία πόλις. Προάστεια νοούνται οι αποτελούντες προεκτάσεις της πόλεως Συνοικισµοί. Εξαιρετικώς νοούνται ως µία πόλις. α) Αι Αθήναι µετά του Πειραιώς και των ήµων Παλαιού και Νέου Φαλήρου, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Ταύρου και της Κοινότητος Καλαµακίου. β) Ο Πειραιεύς µετά των ήµων και Κοινοτήτων Παλαιού και Νέου Φαλήρου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Ταύρου, Αιγάλεω, Νικαίας, ραπετσώνας, Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Περάµατος, Καλαµακίου και παντός άλλου Συνοικισµού ή Κοινότητος εγγυτέρου των ως άνω κειµένων. γ) Αι Αθήναι µετά των ήµων και και Κοινοτήτων Παλαιού και Νέου Φαλήρου, Καλλιθέας, Νέας Σµύρνης, Ταύρου, Μοσχάτου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Χαλανδρίου, Περιστερίου, Βύρωνος, Ζωγράφου, Καισαριανής, Νέας Ιωνίας, Αιγάλεω, Ν. Φιλαδελφείας, Χολαργού, Παλαιού και Νέου Ψυχικού, Παλαιού και Νέου Ηρακλείου, Κουκουβαούνων, Καλογρέζης, Φιλοθέης, Καλαµακίου, Γλυφάδας, Βούλας, Αγίας Παρασκευής, Χαϊδαρίου, Αγίων Αναργύρων, Πετρουπόλεως, Ηλιουπόλεως, Υµηττού, Αµαρουσίου, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Εκάλης, ροσιάς, Παλαιάς και Νέας Πεντέλης, Αχαρνών, Σκαραµαγκά και παντός άλλου Συνοικισµού ή Κοινότητος εγγυτέρου των ως άνω κειµένων. Προθεσµία ασκήσεως δικαιώµατοςυποβαλλόµενα δικαιολογητικά Άρθρ.7.-(Παρ. 1-6 του άρθρ. 2 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος). 1. Το προς αποκατάστασιν δικαίω- µα προσφυγής ως ανωτέρω οικογενείας, ασκείται κατά τας διατάξεις του προηγουµένου άρθρου, δια της υποβολής αιτήσεως εις την Υπηρεσίαν του αρ- µοδίου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, µέχρι της 31 εκ Πρόσφυξ µη υποβαλών αίτησιν µέχρι της ηµεροµηνίας ταύτης απόλυσι οριστικώς το κατά την κειµένην Νοµοθεσίαν δικαίωµα αποκαταστάσεως. Η ανωτέρω προθεσµία παρετάθη µέχρι 31 εκ δια της παρ. 1 άρθρ. 5 Ν /1966 (κατωτ. αριθ. 32) και µέχρι της 31 εκ δια του άρθρ. 6 Ν.. 944/1971 (κατωτ.σελ. 440, 10). Εν τη αιτήσει ταύτη ο αιτών θα βεβαιοί υπευθύνως τα κάτωθι στοιχεία: (Αντί της σελ.293) Σελ. 293(α) Τεύχος Σελ

12 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 1)Την οικογενειακήν σύνθεσιν κατά τον χρόνον της προσφυγής και κατά τον χρόνον της υποβολής ταύτης. 2)Την επαγγελµατικήν απασχόλησιν, τα εισοδή- µατα και τον Ασφαλιστικόν Οργανισµόν ή το Τα- µείον εις το οποίον είναι ησφαλισµένον έκαστον µέλος οικογενείας. 3)Την Υπηρεσίαν ή τον Οργανισµόν, από τον ο- ποίον ο αιτών ή έτερον µέλος της οικογενείας δικαιούται στεγαστικής προστασίας, λόγω ετέρας ιδιότητος. 4)Την ακίνητον περιουσία, ήν κέκτηται, ή εξ ής απεξενώθη έκαστον µέλος. 5)Τον τόπον κατοικίας της οικογενείας και των µελών αυτής από του χρόνου προσφυγής µέχρι του χρόνου της υποβολής της αιτήσεως και 6)Παν έτερον στοιχείον, θεωρούµενον απαραίτητον δια την κρίσισν του στεγαστικού δικαιώµατος του αιτούντος. Ο τύπος της αιτήσεως ταύτης καθορίζεται δι α- ποφάσεως τουυπουργού Κοινωνικής Προνοίας. 2.Μετά της αιτήσεως ταύτης ο αιτών υποχρεούται να υποβάλη και τ ακόλουθα στοιχεία: α)πιστοποιητικόν του οικείου ήµου ή Κοινότητος περί του ότι ο αρχηγός ή οι συνδικαιούχοι ή το µέλος εξ ου πηγάζει το προς αποκατάστασιν δικαίωµα, είναι εγγεγραµµένον εις τα Μητρώα ή ηµοτολόγια αυτού, βάσει του νόµου περί αθρόας Πολτιγραφήσεως των εν Ελλάδι προσφυγόντων ή άλλου σχετικού Νόµου. Προκειµένου περί άρρενος αρχηγού ή συνδικαιούχου αντί του πιστοποιητικού τούτου δύναται να υποβάλη αντίγραφον του στρατολογικού του µητρώου, εφ όσον εξ αυτού προκύπτει η προσφυγική ιδιότης. Ωσαύτως προκειµένου περί οικογενείας, µη υπαγοµένης εις τας διατάξεις της πολιτογραφήσεως προσφύγων ή ετέρου σχετικού Νόµου, εξ ου να προκύπτη η προσφυγική ιδιότης απαιτείται η υποβολή ετέρου επισήµου στοιχείου (βεβαίωσεως αρ- µοδίας αρχής) πιστοποιούντος την ιδιότητα ταύτην. Επί των µέχρι της ισχύος του παρόντος γενοµένων παραχωρήσεων βάσει νοµίµου τίτλου, ή αποφάσεως εντάξεων εις τα εφαρµοσθέντα προγράµµατα αυτοστεγάσεως, η προσφυγική ιδιότης κρίνεται βάσει των δικαιολογητικών, άτινα απητούντο υπό των µέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων. β)πιστοποιητικόν όλων των ενηλίκων µελών της οικογενείας περί της εγγραφής τούτων εις τα οικεία µητρώα ή ηµοτολόγια. γ)πιστοποιητικόν ακτηµοσύνης εκδιδόµενον υπό του Μεταγραφοφύλακος της περιφερείας, εις ην κατά τας διατάξεις του παρόντος ασκείται το δικαίωµα αποκαταστάσεως, δια τον αιτούντα και τα µέλη της οικογενείας του, τα συµπληρώσαντα κατά τον χρόνον της υποβολής της αιτήσεως το 21ον έτος της ηλικίας των. Προκειµένου περί της περιφερείας των πόλεων Αθηνών και Πειραιώς απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικών των εν τη περιοχή της τέως ιοικήσεως Πρωτευούσης εδρευόντων Γραφείων µεταγραφών. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου ταύτης δύνανται να υποβάλωνται και µετά την τασσοµένην προθεσµίαν υποβολής, της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αιτήσεως. 3.Εφ όσον εκ των ως άνω δικαιολογητικών ήθελε προκύψει αµφιβολία ως προς το στεγαστικόν δικαίωµα, δύναται η υπηρεσία του αρµοδίου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας ή του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, να και παν έτερον κατά την κρίσιν της, κτικόν στοιχείον ή να συµπληροί ταύτα, προσέτι και δια πληροφοριών, λαµβανοµένων κατόπιν αλληλογραφίας της, µετά πάσης ετέρας αρµοδίας ηµοσίας, ηµοτικής ή Κοινοτικής ή ετέρας Αρχής ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου. 4.Εν περιπτώσει προγραµµατισµού κατεδαφίσεως συγκροτήµατος παραπηγµάτων επί σκοπώ ελευθερώσεως χώρου ευρισκοµένου υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας και παροχής στέγης εις τας εν αυτοίς διαµενούσας και δικαιου- µένας στεγαστικής αποκαταστάσεως οικογενείας ή ελευθερώσεως κρατικών ακινήτων από οικογενείας στεγασθείσας προσωρινώς υπό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ή καταλαβούσας ταύτα αυθαιρέτως ή διανοίξεως οδών ευρισκοµένων εντός προσφυγικών Συνοικισµών, ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, ή ο ιευθυντής του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας, δύναται να καλή, δι ανακοινώσεων δηµοσιευοµένων δια των εκδιδοµένων εις τον τόπον τούτον εφηµερίδων ή άλλων τρόπων κρινοµένων προσφόρων δια να λάβωσι γνώσιν οι ενδιαφερόµενοι ή και δι ατοµικών ακόµη προσκλήσεων, τας δικαιουµένας αποκαταστάσεως οικογενείας κατά περιφέρεια, και Συνοικισµόν και κατά περίπτωσιν εισέτι, όπως υποβάλωσι εντός τακτής προθεσµίας τα υπό του παρόντος προβλεπό- µενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά, προς αναγνώρισιν του στεγαστικού των δικαιώµατος. Η µη εµπρόθεσµος υποβολή έχει ως συνέπειαν: α) Την απώλειαν του στεγαστικού δικαιώµατος, δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του αρµοδίου Νοµάρχου, µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως, δι όλην την οικογένειαν ή δια τα µέλη αυτής, τα µη συµµορφούµενα προς την πρόσκλησιν και β) την διοικητικήν αποβολήν αυτών συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος εκ του κατεχοµένου παρ αυτών κρατικού ακινήτου ή παραπήγµατος. Σελ. 294(α) Τεύχος Σελ

13 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 6.Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζόµενα δικαιολογητικά (αιτήσεις, πιστοποιητικά κλπ.) υποχρεούται να υποβάλη ο αρχηγός της οικογενείας, αρνουµένου δε ή κωλυοµένου ή µη υπάρχοντος τοιούτου, εν εκ των λοιπών µελών της δικαιούχου οικογενείας, δι εαυτόν και ως εκπρόσωπος τούτων. ιαδικασία παραχωρήσεως Άρθρ.8.-(Παρ. 7 του άρθρ. 2 του υπ αριθ. 80/60 Β. /τος). Το κατά τις διατάξεις του παρόντος δικαίωµα αποκαταστάσεως αναγνωρίζεται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας προκει- µένου περί των περιφερειών των Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας Αττικής και Πειραιώς, ή του αρµοδίου Νοµάρχου προκειµένου περί των λοιπών Κέντρων Κοινωνικής Προνοίας, βάσει των υπό του παρόντος καθοριζοµένων δικαιολογητικών, µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως, πάντοτε όµως εν όψει παραχωρήσεως συγκεκριµένου ακινήτου. Η εισαγωγή εκάστης υποθέσεως εις το αρµόδιον Συµβούλιον ενεργείται δι εγγράφου εκθέσεως του Προϊσταµένου του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας µετά ητιολογηµένης προτάσεως τούτου, στηριζοµένης τόσον εις τα εν τω φακέλλω στοιχεία τα θεµελιούντα το κατά τας οικείας διατάξεις δικαίωµα, όσον και εις ειδικήν κοινωνικήν έρευναν περί των εν γένει συνθηκών διαβιώσεως της αιτουµένης στεγαστικήν αποκατάστασιν, οικογενείας. Εν η περιπτώσει δικαιούχος οικογένεια δεν απεδέχθη την δια της ως ανωτέρω διαδικασίας γενοµένην παραχώρησιν ακινήτου εντός διµήνου από της εις ταύτην γενοµένης σχετικής γνωστοποιήσεως, η ως άνω γενοµένη αναγνώρισις στεγαστικού δικαιώ- µατος ανακαλείται δια πράξεως του αυτού ως ανωτέρω αρµοδίου διοικητικού οργάνου µη απαιτουµένης εν προκειµένω γνώµης του Συµβουλίου Στεγάσεως. Το δικαίωµα τούτο αναγνωρισθέν ως ανωτέρω δια της γενοµένης κληρώσεως ή παραχωρήσεως συγκεκριµένου ακινήτου και της υπό του δικαιούχου αποδοχής της παραχωρήσεως δια της καταβολής της υπό της παρ. 1 του άρρθ. 11 του παρόντος, προκαταβολής, δεν ανατρέπεται λόγω µεταγενεστέρας µεταβολής των περιουσιακών στοιχείων της δικαιούχου οικογενείας, επιφυλασσοµένων πάντοτε των διατάξεων του άρθρ. 12 και 22 του παρόντος. Σειρά προτιµήσεως κατά την παραχώρησιν Άρθρ.9.-(Άρθρ. 3 του υπ αριθ. 80/60 και παρ. 3 άρθρ. 5 του από 27/ Β. /τος). 1.Η, δια παραχωρήσεως ακινήτου, αποκατάστασις των κατά τας διατάξεις του παρόντος δικαιούχων οικογενειών, ενεργείται αποκλειστικώς κατά την ακόλουθον σειράν απολύτου προτεραιότητος κατά πόλιν. α)εις δικαιούχους προσφυγικάς οικογενείας δια- µενούσας αποδεδειγµένως εις παραπήγµατα προ της δηµοσιεύσεως του Νόµ. 2797/ και έκτοτε συνεχώς διαµενούσας εις αυτά µέχρι της αποκαταστάσεώς των. β)εις δικαιούχους οικογενείας συστεγαζοµένας µετ άλλης οικογενείας, δικαιουµένης ή µη στεγαστικής αποκαταστάσεως υπό δυσµενείς συνθήκας εν τω αυτώ Κρατικώ οικήµατι αποδεδειγµένως προ της δηµοσιεύσεως του Νόµ. 2044/ και µέχρι της αποκαταστάσεώς των. γ)εις δικαιούχους οικογενείας, εγγεγραµµένας εις τα µητρώα της απογραφής των παραπηγµατούχων του 1937 και εγκαταλειψάσας ταύτα δια λόγους ανωτέρας βίας, λόγω κατεδαφίσεως τούτων κατόπιν εντολής της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, ως και εις οικογενείας δικαιουµένας αποκαταστάσεως εγκατασταθείσας προσωρινώς εις τα επιταχθέντα δι οµαδικήν στέγασιν των προσφύγων ιδιωτικά ακίνητα και διαµενούσας συνεχώς εις ταύτα τουλάχιστον προ της ισχύος του Νόµ. 2044/ δ) Εις δικαιούχους προσφυγικάς οικογενείας δια- µενούσας επ ενοικίω ή υπό ετέρας αναλόγους συνθήκας, προτιµωµένων πάντοτε των διαβιουσών υπό δυσµενεστέρας στεγαστικάς συνθήκας. 2.Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται αποκατάστασις δικαιούχων προσφυγικών οικογενειών κατά παρέκκλισιν της ως ανωτέρω σειράς προτεραιότητος εφ όσον απαδεδειγµένως διαβιούσιν υπέρ την τριετίαν εις τρώγλας ή άλλους αναλόγους χώρους υπό λίαν δυσµενείς στεγαστικάς και ανθυγιεινάς συνθήκας εν σχέσει προς τας λοιπάς κατηγορίας δικαιούχων. Το ποσοστόν της συµµετοχής της υπό της διατάξεως ταύτης προβλεποµένης περιπτώσεως εις το εκάστοτε καθοριζόµενον πρόγραµµα στεγάσεως δεν δύναται να υπερβαίνη το 20% των εφεξής εξ υπαρχής γιγνοµένων παραχωρήσεων. Το ποσοστόν τούτο καθορίζεται κατά πόλιν, δια του ανακοινουµένου εκάστοτε στεγαστικού προγράµµατος, δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, µετά σύµφωνον γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως. 3.Μεταξύ των οικογενειών της αυτής κατηγορίας, προτιµώνται αι πολυµελέστεραι και αι επί µακρότερον χρόνον διαµένουσαι εις παραπήγµατα και κατά την επιλογήν των δικαιούχων εκάστης των κατηγοριών τούτων των αναπήρων, θυµάτων πολέµου και αι των χηρών και ορφανών. 4.Εν περιπτώσει καθ ήν ο αριθµός των υπό διάθεσιν ακινήτων, είναι ίσος ή µικρότερος του αριθµού των εχουσών τα αυτά εκ της κειµένης Νοµοθεσίας προσόντα, ενεργεί- (Αντί της σελ. 295) Σελ. 295(α) Τεύχος Σελ

14 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 ται κλήρωσις ενώπιον του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως, εν δηµοσία συνεδριάσει, απαγορευοµένης εφεξής της αλλαγής του κληρωθέντος, δι ετέρου τοιούτου εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ ήν το κληρωθέν ακίνητον δεν είναι ελεύθερον προς εγκατάστασιν της αποκαθισταµένης οικογενείας. 5.Εν περιπτώσει εκκενώσεως ολοκλήρου Συνοικισµού ή τµήµατος αυτού προς κατεδάφισν των επί τούτου κτισµάτων ή διανοίξεως οδών προσφυγικών Συνοικισµών ή δηµιουργίας κοινοχρήστων χώρων ή απαλλαγής κεντρικών θέσεων υπό υπαρχόντων προσωρινών κτισµάτων οιουδήποτε είδους ή εκκενώσεως δηµοσίων καταστηµάτων, σχολείων, εκκλησιών και οιωνδήποτε επιτεταγµένων ακινήτων ή όταν ένεκα θεοµηνίας κατέστησαν ακατοίκητα ή ετοιµόρροπα ωρισµένα παραπήγµατα επιτρέπεται εις τον Υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας να αποκαθιστά τους δια τους ως άνω λόγους στερηθέντας της προσωρινής στεγάσεως άνευ τηρήσεως των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου αναγνωριζοµένων τούτων, ως δικαιούχων κατά παρέκκλισιν των κειµένων διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται παρέκκλισις από των ως ανωτέρω όρων και επί ετέρων εξαιρετικών περιπτώσεων, οριζοµένων εκάστοτε υπό του Υπουργικού Συµβουλίου, προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας. Επέκτασις παραχωρήσεων Άρθρ.10.-(Άρθρ. 57 του από 27-1/ Β. /τος). "1. Εάν εις οιανδήποτε περιφέρειαν του κράτους υφίστανται αδιάθετα ακίνητα ων η διαχείρισις ανήκει εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών και δεν υπάρχουν δικαιούχοι πρόσφυγες ή οι υπάρχοντες δεν δέχονται την δια της παραχωρήσεως τούτων αποκατάστασίν των, επιτρέπεται, επιφυλασσοµένων εν πάση περιπτώσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 10 του Ν /1972, η κατά τας διατάξεις του παρόντος διάθεσις αυτών και εις δικαιουµένους στεγάσεως κατά τας διατάξεις της περί Λαϊκής Κατοικίας Νοµοθεσίας. ι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα της διαδικασίας παραχωρήσεως των ως άνω ακινήτων, αι προϋποθέσεις εν γένει διαθέσεως τούτων ως και πάσα ετέρα λεπτοµέρεια αναγκαιούσα δια την εφαρµογήν της παρούσης διατάξεως". Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 3 Ν.. 266/1974 (κατωτ. αριθ. 39). 2.Οικογένειαι µη δικαιούχοι, κατά τας διατάξεις του παρόντος, απαρτιζόµεναι εκ τριών τουλάχιστον µελών συνδεοµένων µεταξύ των δια δευτέρου τουλάχιστον βαθµού συγγενείας και εγκατεστηµέναι εις παραπήγµατα ή συστεγαζόµεναι εις κρατικά οική- µατα, αποδεδειγµένως προ του Οκτωβρίου του 1940 και κατοικούσαι συνεχώς µέχρι σήµερον εις τοιαύτα, δύνανται κατ εξαίρεσιν να τύχωσιν αστικής αποκαταστάσεως, κατά τας διατάξεις της ισχυούσης Νοµοθεσίας, κατεδαφιζοµένων άµα τη αποκαταστάσει των, των παραπηγµάτων των. Αι λεπτοµέρειαι εφαρµογής της παρούσης παραγράφου ρυθµίζονται δι αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας µετά σύµφωνον γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως. Έκδοσις παραχωρητηρίων Άρθρ.11.-(Παρ. 1-3 του άρθρ.6 του από 27-1/ Β. /τος). 1. Αντί των µέχρι της ισχύος του Α.Ν. 1822/51 εκδιδοµένων πράξεων παραχωρήσεως (πωλήσεως), των προσωρινών και οριστικών παραχωρητηρίων, ως και των παρά της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος εκδιδοµένων τίτλων κυριότητος επί των ακινήτων της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, εφεξής εκδίδεται απόφασις του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου (παραχωρητήριον), της αποφάσεως ταύτης επεχούσης θέσιν οριστικού τίτλου µεταβιβάσεως της κυριότητος του παραχωρουµένου ακινήτου. Ο τύπος της αποφάσεως ταύτης καθορίζεται δια πράξεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εξεδόθη η υπ αριθ. 5/19594 της 3/16 Αυγ (ΦΕΚ Β 277) αποφ. Υπ. Κοιν. Προνοίας περί εγκρίσεως τύπων (παραχωρητηρίων) αποφάσεων µεταβιβάσεως κυριότητος ακινήτων. ια της αυτής αποφάσεως περί παραχωρήσεως ορίζεται η αξία του παραχωρουµένου ακινήτου, µε την οποίαν χρεούται ο υπέρ ου η παραχώρησις και το υπόλοιπον του χρέους τούτου, µετά την καταβολήν της ως κατωτέρω οριζοµένης προκαταβολής, ως και η εγγραφή της υποθήκης µέχρι τελικής εξοφλήσεως του χρέους. Η προκαταβολή ορίζεται εις το 1/50 της αξίας του παραχωρουµένου ακινήτου, η πληρωµή δε ταύτης εκ µέρους του δικαιούχου, επέχει θέσιν αποδοχής της παραχωρήσεως και εισπράττεται παρά των η- µοσίων Ταµείων, βάσει εντολής της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας. 2.Η δια της ως ανωτέρω αποφάσεως µεταβίβασις της κυριότητος των υπό της τέως Ε.Α.Π ή του η- µοσίου ανεγερθέντων, ανεγερθησοµένων ή οπωσδήποτε περιερχοµένων αυτώ οικηµάτων ή καταστη- µάτων, ως και των οικοπέδων, η εκµίσθωσις, ως και η δωρεάν ή επί καταλογισµώ τιµήµατος χρήσεως παραχώρησις των ιδίων ακινήτων ενεργείται κατά τας διατάξεις της παρούσης ειδικής νοµοθεσίας και κατά παρέκκλισιν των περί διαθέσεως κτηµάτων του ηµοσίου κειµένων διατάξεων. Σελ. 296(α) Τεύχος Σελ

15 Αποκατάστασις Αστών Προσφύγων 35Α.Ζ.α.23 3.Η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις περί παραχωρήσεως εκδίδεται επ ονόµατι του αρχηγού της οικογενείας πρόσφυγος δικαιούχου αποκαταστάσεως, των µελών της αποκαθισταµένης οικογενείας εχόντων δικαίωµα οικήσεως εν τω παραχωρουµένω ακινήτω, πλήν της εξαιρετικής περιπτώσεως, καθ ην ο αρχηγός της οικογενείας είναι αδελφός ή αδελφή συντρέχοντες µετ αδελφών ή ανεψιών, οπότε η παραχώρησις ενεργείται επ ονό- µατι απάντων των µελών της οικογενείας κατά συνιδιοκτησίαν και εφ όσον εν τη περιπτώσει ταύτη, υπάρχει αποχρών λόγος, εκτιµώµενος δι ητιολογηµένης γνώµης του Συµβουλίου Στεγάσεως. Όροι υφ ούς ενεργείται η παραχώρησις Άρθρ.12.-(Παρ. 4 του άρθρ. 6 του από 27-1/ Β. /τος). Η κατά το προηγούµενον άρθρον παραχώρησις τελεί υπό τους κάτωθι όρους : α)της εξοφλήσεως του τιµήµατος του ακινήτου ή του κατά το άρθρ. 94 προβλεποµένου ποσού. β)της καταβολής του οριζοµένου τιµήµατος χρήσεως, εν περιπτώσει παραχωρήσεως της προσωρινής χρήσεως ακινήτου. γ) Της µη υποβολής ψευδών δικαιολογητικών. δ)της µη παραβάσεως των κατά τον χρόνον της οριστικής παραχωρήσεως ισχυουσών απαγορεύσεων και περιορισµών. ε)προκειµένου περί οικοπέδων, της ανεγέρσεως υπό των, υπέρ ων η παραχώρησις, εντός διετίας από της παραχωρήσεως, πλήρους οικοδοµής. Εν περιπτώσει µη εκπληρώσεως όρου τινός εκ των ανωτέρω ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας ή το παρ αυτού εξουσιοδοτούµενο όργανον, προβαίνει εις την ανάκλησιν της γενοµένης παραχωρήσεως, µετά σύµφωνον γνώµην του οικείου Συµβουλίου Στεγάσεως. Τίµηµα ή µίσθωµα παραχωρουµένων ακινήτων Άρθρ.13.-(Άρθρ. 7 του από 27-1/ Β. /τος και παρ. 1 του άρθρ. 4 του υπ αριθ. 80/1960 Β. /τος). 1. Πάσης παραχωρήσεως ή µισθώσεως ακινήτου προηγείται η εκτίµησις της αξίας αυτού ή κατά περίπτωσιν του καταβλητέου µισθώ- µατος, γιγνοµένη παρά τριµελούς Επιτροπής, συνιστωµένης δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ αυτού εξουσιοδοτηµένου οργάνου και απαρτιζοµένης εξ ενός τεχνικού δηµοσίου ή δηµοτικού υπαλλήλου και δύο διοικητικών δηµοσίων υπαλλήλων, κεκτηµένων βαθµόν τουλάχιστον Εισηγητού, προκειµένου περί της περιφερείας της τέως ιοικήσεως Πρωτευούσης, Γραµµατέως δε β τάξεως προκειµένου περί των επαρχιών. Εις έκαστον µέλος των Επιτροπών τούτων καταβάλλονται έξοδα κινήσεως κατ αποκοπήν δι εκάστην αυτοψίαν εκτιµήσεως ακινήτου, οριζόµενα δι αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας και Οικονοµικών µετά σύµφωνον γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου στεγάσεως. 2.Το τίµηµα των παραχωρουµένων από της 10 Ιουν ακινήτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων των άρθρ. 82, 83, 84, 85, 86, 90 και 94, ως και της παρ. 3 του παρόντος, είναι η κατ Οκτώβριον του 1940 αξία αυτών εις χαρτίνας δραχµάς, πολλαπλασιαζοµένη επί συντελεστήν, οριζόµενον εκάστοτε δι αποφάσεων των Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας και Οικονοµικών (µετά σύµφωνον γνώµην του Κεντρικού Συµβουλίου Στεγάσεως). Η ανωτέρω αρµοδιότης του Κεντρ. Συµβουλίου Στεγάσεως κατηργήθη δια του άρθρ. 104 Β.. 682/1960 (ανωτ. σελ. 30). 3.Επί τω σκοπώ µεταβιβάσεως της κυριότητος των από της ισχύος του Νόµ. 2044/1952 οπωσδήποτε παραχωρηθέντων εις δικαιούχους προσφυγικάς οικογενείας κατά τας βασικάς διατάξεις της Νοµοθεσίας ή των από της ισχύος του παρόντος παραχωρουµένων διαµερισµάτων εις πολυκατοικίας ή κατοικιών ή καταστηµάτων ανεγερθέντων ή ανεγειρο- µένων δαπάναις του ηµοσίου ή δια πιστώσεων του λογαριασµού του άρθρ. 25 του παρόντος, το τίµηµα αυτών καθορίζεται υπό της Εκτιµητικής Επιτροπής της παρ.1 του παρόντος άρθρου µε βάσιν την κατά τον χρόνον της παραχωρήσεως αξίαν αυτών, µειου- µένην κατά ποσοστόν (20%) 50%. Η ανωτέρω µείωσις του τιµήµατος ωρίσθη εις ποσοστόν 50% δια της παρ. 6 άρθρ. 5 Ν /1966 (κατωτ. αριθ. 32) όστις περιέχει και άλλας σχετικάς διατάξεις, εις ας και παραπέ- µποµεν. ια τον καθορισµόν της αξίας των ως άνω ακινήτων η Επιτροπή λαµβάνει υπ όψιν πλην των λοιπών στοιχείων την καταβληθείσαν διαπάνην δια την ανέγερσιν του συγκεκριµένου ακινήτου ή την τοιαύτην την εξευρισκοµένην δια καταµερισµού του συνόλου της δαπάνης ταύτης εις την αξίαν εκάστου διαµερίσµατος ή καταστήµατος µη υπολογιζοµένων των γενικών εξόδων ήτοι, υδρεύσεως, οδοποιΐας, προσωπικού επιβλέψεως κλπ. Εις το καθοριζόµενον ως ανωτέρω τίµηµα προστίθεται και η αξία του ανήκοντος εις εκάστην κατοικίαν ή κατάστηµα οικοπέδου, οριζοµένη ιδιαιτέρως κατά τας διατάξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Το τίµηµα των ως ανωτέρω παραχωρουµένων ακινήτων βεβαιούται και εισπράττεται κατά τας κειµένας διατάξεις εις 40 εξαµηνιαίας δόσεις. (Αντί της σελ. 297 (α) Σελ. 297(β) Τεύχος Σελ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» Λαϊκή Κατοικία 35.Η.α.1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» ΘΕΜΑ α Λαϊκή Κατοικία 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 12/19 Μαΐου 1923 (ΦΕΚ Α 132) Περί ανεγέρσεως ευθηνών οικιών. Αντικατεστάθη δια της

Διαβάστε περισσότερα

Ν.. 703/70 (ΦΕΚ Α' 219) : Περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών εις τα έσοδα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ικαίωµα βοσκής. Άρθρον 1.- 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του από 24.9/20.10.1958 Β..

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 'Αρθρον 1 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α 196) Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α.Ν. 2039/ 19/24 Οκτ. 1939 (ΦΕΚ Α' 455) : Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1 0 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1 Συνιστάται Οικοδομικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Eυθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις

Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις Ν. 669/77 (ΦΕΚ Α 241) : Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α : Γενικαί διατάξεις Άρθρο 1 : 1. Λατοµικά ορυκτά ονοµάζονται τα ορυκτά τα οποία δεν είναι µεταλλεύµατα ή µεταλλευτικά ορυκτά, κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 4111/1960 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει

Διαβάστε περισσότερα

Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου

Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου 'Αρθρο 1 : Γενικές ιατάξεις 1. Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1. Ιδρύεται Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με έδραν τας Αθήνας. 2. Σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

45. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 86 της 8/18 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ Α 7) Δασικός Κώδιξ.

45. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 86 της 8/18 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ Α 7) Δασικός Κώδιξ. 45. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 86 της 8/18 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ Α 7) Δασικός Κώδιξ. ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Γενικοί ορισμοί Άρθρ.1-2.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1193/1981. Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων

Νόµος 1193/1981. Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων Νόµος 1193/1981 Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αφροδίσιαι νόσοι, θεραπεία και καταπολέµησις αυτών Αφροδίσιαι νόσοι υπό την έννοιαν του παρόντος, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών Αρ. 3 1. Οι κατά τας διατάξεις του άρθ. 55 του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ» αναλαμβάνοντες την εποπτείαν εκτελέσεως

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289).

'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) : Δασικός Κώδιξ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Δασική Ιδιοκτησία ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Γενικοί ορισμοί 'Αρθρα 1-2: Καταργήθηκαν από την περίπτ. α' παρ. 1 άρθρ. 79 Νομ. 998/1979 (ΦΕΚ Α' 289). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 "ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) [Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το Β..174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) [Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το Β..174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2190 Περί Ανωνύµων Εταιρειών ΝΟΜΟΣ 2190/1920 "ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) [Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το Β..174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)] Αρθρο 1. Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟN Α ΓΕΝΙΚAI ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟN Α ΓΕΝΙΚAI ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 210/73 Περί Μεταλλευτικού Κώδικος. (ΦΕΚ 277/Α/5-10-73) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟN

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων»

ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ( Εφηµ. Κυβ. Τεύχος Α. αριθ. 119/1928 σελ. 876 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντες υπ όψει το άρθρον 75 του Συντάγµατος, εκδίδοµεν τον επόµενον Νόµον ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων

Εννοια Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμενων ΝΔ 721/1970 / Α-251 Οικονομική Μέριμνα & Λογιστικό Ενόπλων Δυνάμεων Ν.Δ. 721 της 16/23.11.1970. Περί Οικονομικής μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. (Α' 251). Αρθρον 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΕΝΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΗΡΟΙ Ν. Δ.1044/1971,

ANAΠΗΡΟΙ Ν. Δ.1044/1971, ANAΠΗΡΟΙ Ν. Δ.1044/1971, Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου» κυρωθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 1137 Έτος: 1946 ΦΕΚ: Α 113 19460326 Τέθηκε σε ισχύ: 26.03.1946 Ηµ.Υπογραφής: 24.03.2046 Τίτλος Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Διαβάστε περισσότερα