ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ Άρθρο 1 ο 1. Σε εκτέλεση των επιταγών του άρθρου 46 του αθλητικού νόµου Ν.2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002, ο παρών Κανονισµός αποσκοπεί στο να ρυθµίσει τα θέµατα, που έχουν σχέση µε την διαιτησία και τους Κριτές της Ιππασίας, στα αθλήµατα της Υπερπήδησης Εµποδίων, Ιππικής εξιοτεχνίας, Ιππικού Τριάθλου, Αµαξοδήγησης, Ιππικής Αντοχής και κάθε άλλο Ιππικό Άθληµα, που υπάγεται στην Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) ή θα υπαχθεί σε αυτήν σύµφωνα µε το Καταστατικό της, καθορίζοντας ταυτόχρονα τη διαδικασία και τα κριτήρια, που αφορούν στην αξιολόγηση των Κριτών, το πειθαρχικό δίκαιο των Κριτών, την αποζηµίωση, τους περιορισµούς, τα ασυµβίβαστα και τα κωλύµατά τους, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις, που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις Κριτών Αθλήµατος. 2. Θέµατα, που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισµό, καλύπτονται από τους Κανονισµούς, που εκδίδει η ιεθνής Οµοσπονδία Ιππασίας (.Ο.Ι.) ή η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ). Σε περιπτώσεις, που άρθρα του παρόντος Κανονισµού συγκρούονται µε οποιεσδήποτε άλλες εν ισχύ διατάξεις υπερισχύουν κατά σειρά η Αθλητική Νοµοθεσία, το Καταστατικό της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας, οι ιεθνείς Κανονισµοί και οι Εθνικοί Κανονισµοί Ιππασίας. Άρθρο 2 ο Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Κριτών 1. Οι Κριτές Ιππικών Αθληµάτων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του παρόντος, έχουν σκοπό να κρίνουν τους διαγωνιζόµενους Αθλητές κατά τους Επίσηµους Αγώνες, που προκηρύσσουν είτε η ΕΟΙ είτε οι Περιφέρειες, που έχουν την σχετική εντολή και εξουσιοδότηση από την ΕΟΙ, καθώς επίσης και σε Φιλικούς Αγώνες, που προκηρύσσουν τα αθλητικά σωµατεία και, που έχουν λάβει για τον λόγο αυτό, την απαιτούµενη συγκατάθεση της Ε.Ο.Ι. 2. Τους Κριτές στους Αγώνες των Ιππικών Αθληµάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και προκηρύσσονται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος Κανονισµού, ορίζει η Κεντρική Επιτροπή Κριτών (ΚΕΚ) δια των αρµοδίων οργάνων της. 3. Συµµετοχή Κριτών σε Αγωνόδικες ή Ελλανόδικες Επιτροπές σε κάθε είδους επίσηµη ή ανεπίσηµη αγωνιστική εκδήλωση, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τον πειθαρχικό έλεγχο τους από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών 1

2 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτών, οι Κριτές οφείλουν: i. Να εφαρµόζουν κατά τους Ιππικούς Αγώνες τους Κανονισµούς και τις Προκηρύξεις όπως αυτές ορίζονται και εκδίδονται από την ιεθνή ή/και την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας. ii. Να φροντίζουν επιµελώς να τηρούν τους Κανόνες του «Ευ Αγωνίζεσθαι», της ίσης αντιµετώπισης, τους Κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού, καθώς ε- πίσης να τηρούν τους νόµους και τους κανονισµούς του αθλητικού πνεύµατος, προς αποφυγήν της βίας στους αθλητικούς χώρους. iii. Να προστρέχουν αρωγοί και συµπαραστάτες, τηρώντας τον Κώδικα εοντολογίας της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, σε περιπτώσεις που Ίππος χρειάζεται τη βοήθεια τους. iv. Να φροντίζουν για τον περιοδικό έλεγχο απαγορευµένων ουσιών σε Ίππους και Αθλητές, όπως προβλέπεται από την κείµενη Νοµοθεσία και τον Κανονισµό "Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων & Ιππέων/Αθλητών". v. Να µεριµνούν για την ορθή συµπλήρωση των φύλλων αγώνα καθώς και την συµπλήρωση των εκθέσεων, που οφείλουν, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης και σαφής απεικόνιση του Αγώνα και να τα παραδίδουν, µε ευθύνη του εκάστοτε προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής, στην Γραµµατεία της ΕΟΙ και στον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών. 5. Αποζηµίωση των Κριτών i. Η προσφορά των Κριτών είναι εθελοντική µη αµειβόµενη και προσφέρεται αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, από αγάπη προς το άθληµα. ii. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η ΕΟΙ δύναται να αποζηµιώνει τους Κριτές, οι οποίοι, κατ εντολή της, µεταβαίνουν για να προσφέρουν έργο Κριτή, σε πόλη, άλλη του τόπου διαµονής τους, για την τέλεση Αγώνα, που έχει προκηρυχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφο 1 των παρόντων Κανονισµών. Το ποσόν της αποζηµίωσης δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να υπερβαίνει το σύνολο των εξόδων µετάβασης και επιστροφής, καθώς και τα έξοδα διαβίωσης, που αποδεικνύονται από τις νόµιµες αποδείξεις, που καταθέτουν οι Κριτές, στην Γραµµατεία της ΕΟΙ. Άρθρο 3 Όργανα ιαιτησίας 1. Στην Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας λειτουργεί πενταµελής Κεντρική Επιτροπή Κριτών (ΚΕΚ), αποτελούµενη από τον πρόεδρο και τέσσερα µέλη, της οποίας η θητεία είναι διετής. Η ΚΕΚ συγκεντρώνει για το άθληµα όλες τις αρ- µοδιότητες σχετικά µε την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισµό, και τον πειθαρχικό έλεγχο των Κριτών, των Παρατηρητών ιαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων Κρίσης, που απαιτούνται για την διεξαγωγή όλων των επισήµων αλλά και των φιλικών αγώνων όλων των αθληµάτων, που υπάγονται στην ΕΟΙ. 2. Η ΚΕΚ στελεχώνεται από µη εν ενεργεία ιεθνείς Κριτές υψηλού κύρους ή Καθηγητές ιαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από µη εν ενεργεία Κριτές της Ανώτατης Κατηγορίας Αγώνων. Τα µέλη της ορίζονται από το Σ σελ. 2

3 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 2011 της ΕΟΙ µε πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των µελών του και µπορούν να παυθούν µόνο µε απόφαση των 4/5 των µελών του.σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. 3. Η ΚΕΚ συνεργάζεται µε την ΕΟΙ και τον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών, ο οποίος για το άθληµα της Ιππασίας σύµφωνα µε το άρθρο 43Α παρ.2 και το άρθρο 45 παρ.1 του Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002 λογίζεται ως Οµοσπονδία Κριτών, για θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του Αθλήµατος. Ειδικότερα µε τον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών συνεργάζεται για την προεπιλογή και αξιολόγηση των Κριτών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σε- µιναρίων. 4. Προκειµένου να διευκολυνθεί και να αποκεντρωθεί το έργο των Κριτών αλλά και της Οµοσπονδίας του Αθλήµατος, µπορούν να συγκροτηθούν µε απόφαση του Σ της ΕΟΙ και µετά από πρόταση της ΚΕΚ, τριµελή ή µονοµελή όργανα (επιτροπές) στα οποία να δοθούν συγκεκριµένες αρµοδιότητες. 5. Ειδικότερα µπορεί να συγκροτηθούν σαν όργανα της ΚΕΚ, Επιτροπές Ορισµού Κριτών για κάθε Ιππικό Άθληµα ή/και Τοπική Επιτροπή των οποίων τουλάχιστον ο πρόεδρος είναι µέλος της ΚΕΚ και τα µέλη κριτές. 6. Η θητεία των οργάνων αυτών είναι διετής και σε κάθε περίπτωση λήγει συγχρόνως µε τη λήξη της θητείας της ΚΕΚ. 7. Οι αποφάσεις της ΚΕΚ και των οργάνων, που συγκροτεί, είναι οριστικές, άµεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας. 8. Το έργο και τις εργασίες της ΚΕΚ υποβοηθάει και παρακολουθεί χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας µη εν ενεργεία κριτής, που ορίζεται µε απόφαση του Σ του αναγνωρισµένου Συνδέσµου Κριτών. 9. Έργο του αναγνωρισµένου Συνδέσµου (Οµοσπονδίας) Κριτών σύµφωνα µε τον νόµο 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3057/2002 είναι: i. Η λειτουργία των Σχολών Κριτών και ο ορισµός καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές. ii. Η υποβολή και η συµπλήρωση πινάκων των εν ενεργεία και των µη εν ε- νεργεία Κριτών στην ΕΟΙ. iii. Η ονοµασία Καθηγητών ιαιτησίας iv. Η διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των Κριτών v. Η συνεργασία µε την ΚΕΚ και την ΕΟΙ για τα θέµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος Κανονισµού και για κάθε άλλο θέµα, για το οποίο η συµβολή του θα θεωρηθεί χρήσιµη. 10. Ο σύνδεσµος των Κριτών έχει διοικητική, οικονοµική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Στη περίπτωση, που δεν υπάρχει ή πάψει να υφίσταται Σύνδεσµος/ Οµοσπονδία Κριτών το έργο αυτό ασκείται από την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας. σελ. 3

4 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 2011 Άρθρο 4 Αξιολόγηση Κριτών, επιλογή Παρατηρητών διαιτησίας 1. Με τις παρούσες διατάξεις τίθενται τα κριτήρια, που θα λαµβάνονται υπ όψη κατά την αξιολόγηση των Κριτών καθώς και η διαδικασία ένταξής των στους Πίνακες Εθνικών Κριτών, τα κριτήρια επιλογής των Παρατηρητών ιαιτησίας, το Πειθαρχικό ίκαιο των Κριτών, που έχει σχέση µε την εκ µέρους τους διεύθυνση των αγώνων, τους περιορισµούς, τα ασυµβίβαστα, τα κωλύµατα των Κριτών καθώς και ό,τι άλλο συναφές προς τούτο θέµα. 2. Για την αξιολόγηση των Κριτών, λαµβάνονται υπ όψη τα κριτήρια, που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφο 2 του νόµου 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002. Ειδικότερα για τους Κριτές της αθλητικής ιππασίας, λαµβάνονται υπ όψη και τα εξής: i. Πτυχίο, της Σχολής Κριτών, που λειτουργεί από τον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών, στα πλαίσια του Ν.2725/99 & Ν.3057/2002, και πτυχίο, που έχει εκδώσει ή αναγνωρίσει η ΕΟΙ, πριν την έναρξη λειτουργίας του Συνδέσµου Κριτών και που αποδεικνύει την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του Κριτή. ii. Γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής η της Γαλλικής γλώσσας (επίσηµες γλώσσες της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας) κρίνεται απαραίτητη για τους ιεθνείς κριτές. iii. Η ηλικία, καθώς και η καλή φυσική κατάσταση, λαµβάνονται υποχρεωτικώς υπ όψη για τον ορισµό ατόµου ως Κριτή. όκιµος Κριτής ορίζεται άτοµο εφ' όσον έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Κριτής και Εθνικός Κριτής ορίζεται άτοµο εφ' όσον έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. Τίθεται όριο ενεργού συµµετοχής, ως ορίζει ο αντίστοιχος ιεθνής Κανονισµός, το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο ο αναφερόµενος συµπληρώνει το 70ο έτος της ηλικίας του, του ορίου αυτού δυναµένου να παραταθεί κατά 4 ακόµη έτη. Θέµατα υγείας κρίνονται από την Κεντρική Ε- πιτροπή Κριτών κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπ' όψη γνωµοδότηση αρ- µοδίου ιατρού. iv. Η εµπειρία, που αποδεικνύεται από τη συµµετοχή σε Αγώνες Εθνικών Α- γώνων και Πρωταθληµάτων όλων των κατηγοριών. v. Η απόδοση σε Εθνικούς Αγώνες και Αγώνες Εθνικών Πρωταθληµάτων όπως προκύπτει από την βαθµολογία των Παρατηρητών. vi. Η διαγωγή και η συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων. vii. Σε περίπτωση, που όκιµος Κριτής, Κριτής ή Εθνικός Κριτής απέχει αναιτιολογήτως αρνούµενος, καίτοι προσκαλείται αρµοδίως, να εκτελέσει καθήκοντα Κριτού (εν ενεργεία και µη εν ενεργεία) επί δύο έτη συνεχώς, θεωρείται ότι απώλεσε την εµπειρία και ετοιµότητα της αµέσου και ορθής κρίσεως και πρέπει να παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια επιµόρφωσης, διάφορα αυτών των Υποψηφίων οκίµων Κριτών, τα οποία θα οργανώνει η ΕΟΙ σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Κριτών, για την οµαλή του επανένταξη στην διαδικασία κρίσεως Αγώνων σελ. 4

5 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 2011 viii. Απαγορεύεται να συµπεριληφθεί στις συνθέσεις των Αγωνοδίκων ή/και Ελλανοδίκων Επιτροπών Κριτής, εναντίον του οποίου εκκρεµεί τελεσίδικη α- πόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών για πειθαρχικό παράπτωµα. 3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους εγκεκριµένους πίνακες Εθνικών Κριτών, από τη στιγµή, που πληρούν τα κριτήρια, που έχουν θέσει οµού ο Σύνδεσµος Κριτών και η ΚΕΚ-ΕΟΙ, περάσουν δε και τη σχετική δοκιµασία, ώ- στε να προαχθούν από όκιµοι σε Εθνικούς Κριτές, πρέπει να υποβάλλουν, προς τον Σύνδεσµο Κριτών, τα κάτωθι δικαιολογητικά: i. ήλωση συµµετοχής ii. Αντίγραφο ποινικού µητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται καταδίκη για τα αδικήµατα, που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.1 του αθλητικού νόµου. (Ν.2725/99 & Ν.3057/2002). iii. Αποδεικτικό, ότι υπεβλήθη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ.3 του αθλητικού νόµου, στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του Ν.2429/1966 (ΦΕΚ 155 Α') iv. Η δήλωση αυτή, µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ.3 ii & iii, είναι µοναδική και υποβάλλεται στον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών, έτσι ώστε, οι νέοι Εθνικοί Κριτές, να ενταχθούν στον εγκεκριµένο πίνακα. Ο Σύνδεσµος Κριτών υποχρεούται όπως εντός 20ηµέρου από την παραλαβή των δηλώσεων, να καταρτίσει νέο πίνακα, ο οποίος θα συµπληρώνει τον έως τότε ισχύοντα και να ενηµερώσει την ΚΕΚ για τις µεταβολές. v. Ο τρόπος εγγραφής των υπαρχόντων Εθνικών Κριτών ρυθµίστηκε από την µεταβατική διάταξη των Κανονισµών ιαιτησίας, που εκδόθηκαν αµέσως µετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 2725/ Για την αξιολόγηση των Παρατηρητών ιαιτησίας, πέραν των λαµβανοµένων υπ όψη κριτηρίων για την αξιολόγηση των Κριτών λαµβάνονται υπ όψη επιπροσθέτως και τα εξής: i. πολυετής προϋπηρεσία ως Κριτής και δη οκταετής υπηρεσία ως Εθνικός Κριτής ή να είναι ιεθνής Κριτής τουλάχιστον επί διετία και ii. να µην έχει επιβληθεί εις βάρος του πειθαρχική ποινή για παράβαση του Πειθαρχικού ικαίου των Κριτών. Άρθρο 5 Πειθαρχικό δίκαιο Κριτών, που έχει σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων τους. 1. Η Κεντρική Επιτροπή Κριτών ασκεί τον Πειθαρχικό έλεγχο των Κριτών, προεδρεύοντος του προέδρου της, µετά από σχετική καταγγελία ή αυτεπάγγελτα, όπου αυτό προβλέπεται από τους κανονισµούς. Πριν από την παραποµπή, συνιστάται να γίνει µία προσπάθεια φιλικής επίλυσης του θέµατος, µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών, µε την πρωτοβουλία της ΚΕΚ. 2. Κάθε καταγγελία εναντίον κριτή θα πρέπει να είναι έγγραφη, ενυπόγραφη, να απευθύνεται προς την Κεντρική Επιτροπή Κριτών και να υποβάλλεται, στην Γραµµατεία της ΕΟΙ, το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από σελ. 5

6 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 2011 του συµβάντος, το οποίον θα καταγγέλλεται. Ο καταγγέλων υποχρεούται να αναφέρει δύο µάρτυρες, που θα µπορούσαν να πιστοποιήσουν το συµβάν και οι οποίοι θα κληθούν, από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών, να το πιστοποιήσουν. 3. Πειθαρχικές ποινές, που µπορούν να επιβληθούν σε ένα Κριτή, ανάλογα µε το µέγεθος του πειθαρχικού παραπτώµατος και την ενδεχόµενη υποτροπή, είναι η σύσταση, η προφορική επίπληξη, η έγγραφος επίπληξη, ο αποκλεισµός του κριτή από έργο Κριτή για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µη δυνάµενο να υπερβεί τον ένα χρόνο ή η πρόταση της διαγραφής του από τους εγκεκριµένους πίνακες. 4. Η απόφαση για πρόταση διαγραφής, πρέπει να ληφθεί µε πλειοψηφία των 4/5 των µελών της ΚΕΚ και στη συνέχεια να υποβληθεί, πλήρως αιτιολογηµένη, στον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών προς έγκριση. 5. Για την αντιστοιχία παραπτώµατος-ποινής, λαµβάνεται εκτός των άλλων υπ' όψη και το Άρθρο 169 του Γενικού Κανονισµού της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, το οποίο προσαρτάται στην µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα ως παράρτηµα στον παρόντα Κανονισµό. Άρθρο 6 Περιορισµοί, ασυµβίβαστα και κωλύµατα κριτών 1. Σύµφωνα µε τον αθλητικό νόµο Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002, απαγορεύεται να ασκούν έργο Κριτή, άτοµα τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 44 του νόµου και να κρίνουν σε Ιππικούς Α- γώνες, όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, των παρόντων Κανονισµών. 2. Σε περίπτωση, που Κριτής εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6 1, τότε απαγορεύεται να κρίνει σε Επισήµους Αγώνες, καθώς επίσης να συµµετέχει σε.σ. Συνδέσµου ή Οµοσπονδίας Κριτών ή σε άλλα όργανα και σε Επιτροπές Κριτών.Οι διατάξεις άρθρου 3 παρ.1 του Ν.2725/99, έχουν ισχύ στους Κριτές. 3. Οι Κριτές απαγορεύεται να είναι µέλη ιοικητικών Συµβουλίων ή Εξελεγκτικών Επιτροπών αθλητικού σωµατείου, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Α του Ν.2725/99 (Άρθρα 1-8), ούτε να είναι αντιπρόσωποι του Σωµατείου σε υπερκείµενες Ενώσεις ή Οµοσπονδίες. (Άρθρο 3 3) 4. Οι Κριτές µπορούν να είναι µέλη αθλητικών σωµατείων, όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο Α άρθρο 1 του αθλητικού Νόµου, εφ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1α,1β,1γ & 1δ του Ν. 2725/ Απαγορεύεται Αθλητής/Κριτής να κρίνει καθ' όλη την διάρκεια Αγωνιστικής Περιόδου, αγώνισµα σε Ιππικούς Αγώνες, όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 2 παρ. 2.3, 2.3.i & 2.3.ii του Γ.Ε.Κ. των Εθνικών Κανονισµών Ιππασίας, εάν συµµετέχει, ως Αθλητής, στην κατηγορία του αγωνίσµατος αυτού µέσα στην ί- δια Αγωνιστική Περίοδο. 6. Απαγορεύεται όπως Κριτές- συγγενείς αθλητών (µέχρι 3ου βαθµού) ή Κριτέςιδιοκτήτες ίππων να είναι µέλη Αγωνοδίκου Επιτροπής σε Αγωνίσµατα οποιασδήποτε κατηγορίας εάν σε αυτά συµµετέχουν Αθλητές- συγγενείς τους ή Ίπποι ιδιοκτησίας τους. Επίσης απαγορεύεται να λαµβάνουν µέρος ως µέλη Ελ- σελ. 6

7 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 2011 λανοδίκου Επιτροπής κατά την εκδίκαση υπόθεσης που αφορά Αθλητές- συγγενείς τους (µέχρι 3ου βαθµού) ή Ίππους ιδιοκτησίας τους. 7. Για τα ασυµβίβαστα των Κριτών ισχύει και το Άρθρο 158 του Γενικού Κανονισµού της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, το οποίο προσαρτάται στην µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα ως παράρτηµα στον παρόντα Κανονισµό. 8. Οι ίδιοι περιορισµοί, ασυµβίβαστα και κωλύµατα ισχύουν και για τους Παρατηρητές, τους Επόπτες, τους Χρονοµέτρες, τους Σηµειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο κρίσης στα αθλήµατα της ιππασίας. Άρθρο 7 1. Ο παρών Κανονισµός υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση, εάν διαγνωστούν, στην πράξη, ελλείψεις. 2. Πριν από την έναρξη κάθε Αγωνιστικής περιόδου και ύστερα από τη σχετική γνωµάτευση της Οµοσπονδίας/Συνδέσµου Κριτών, µε πρόταση της ΚΕΚ προς το.σ. της ΕΟΙ, πρέπει να κατατίθενται γραπτές προτάσεις, προς έγκριση, πλήρως αιτιολογηµένες, για τα άρθρα, που πρέπει να αλλάξουν, διατυπωθούν διαφορετικά ή προστεθούν, ούτως ώστε ο Κανονισµός να γίνει πληρέστερος. Άρθρο 8 1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (F.E.I.) ή τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (F.R.D.I.) ή είναι ασαφές, γνωµοδοτεί µε εγκύκλιο της η ΚΕΚ και εντάσσει τις σχετικές προτάσεις ή/και διευκρινήσεις της στην κατά το προηγούµενο Άρθρο 7 ετήσια πρότασή της. 2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του παρόντος Κανονισµού απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Σωµατείων Μελών της Ε.Ο.Ι. και έ- γκριση από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό. 3. Ο παρών Κωδικοποιηµένος Κανονισµός αποτελούµενος από 8 (οκτώ) Άρθρα και 3 (τρία) Παραρτήµατα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας την ευτέρα 28 Μαρτίου Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα εγκρίσεώς του από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό, όπως ο Ν.2725/99 µε την τροποποίησή του µε το Ν.3057/2002 προβλέπει. * * * σελ. 7

8 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1 Α.1. Κριτές Ιππικών Αθληµάτων Για να ενταχθεί άτοµο στην κατηγορία των κριτών πρέπει πρώτα να παρακολουθήσει την Σχολή Κριτών, που σύµφωνα µε την Αθλητική Νοµοθεσία λειτουργεί από την οικεία Οµοσπονδία ή Σύνδεσµο Κριτών. Οι συµµετέχοντες στην σχολή κριτών ονοµάζονται Υποψήφιοι Κριτές (Υ.Κ.). Για την επιλογή τους λαµβάνεται υπ όψιν κυρίως το ήθος και η σοβαρότητά τους ως άτοµα καθώς και οι ιππικές τους γνώσεις. Στα µαθήµατα της σχολής περιλαµβάνονται θεωρητικές παραδόσεις (γενικοί και ειδικοί κανονισµοί) και πρακτική άσκηση ανάλογα µε το Ιππικό Άθληµα. Στην πρακτική άσκηση των Υποψηφίων Κριτών περιλαµβάνονται: Για την Υπερπήδηση Εµποδίων: α) εκτέλεση καθηκόντων γραµµατέως Αγωνοδίκου Επιτροπής β) εκφώνηση σφαλµάτων και χρονοµέτρηση (µε επίβλεψη του προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής) γ) εποπτεία προθέρµανσης Για την Ιππική εξιοτεχνία: α) εκτέλεση καθηκόντων γραµµατέως (αξιολογούµενη από τον κριτή για τον οποίο γράφει) β) «σκιώδη κρίση» (αξιολογούµενη από τον πρόεδρο της ηµέρας ή τον παρατηρητή) γ) εκτέλεση καθηκόντων «κινητού κριτή» (εποπτεία προθέρµανσης) Όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο των θεωρητικών µαθηµάτων και της πρακτικής άσκησης όπως αυτός καθορίζεται από το πρόγραµµα της σχολής και εφ όσον συµπληρώσουν όλες τις τεθείσες προϋποθέσεις (παρουσίες, επίδοση κλπ) οι Υ- ποψήφιοι Κριτές συµµετέχουν σε γραπτές εξετάσεις ανάλογα µε το Ιππικό Άθλη- µα. Για την Ιππική εξιοτεχνία η «σκιώδης κρίση» επέχει ρόλο γραπτών εξετάσεων ανά κατηγορία. Α.2. Κριτές Υπερπήδησης Εµποδίων Οι Κριτές Υπερπήδησης Εµποδίων κατατάσσονται στις πιο κάτω βαθµίδες στις οποίες προάγονται και παραµένουν όπως στην συνέχεια περιγράφεται. Α.2.1. όκιµοι Κριτές Πρώτη βαθµίδα είναι οι όκιµοι Κριτές (.Κ.) Οι συµµετέχοντες στην σχολή Κριτών Υπερπήδησης Εµποδίων θα πρέπει για να προαχθούν σε «όκιµους Κριτές Υπερπήδησης Εµποδίων» να επιτύχουν στις α- ντίστοιχες εξετάσεις της σχολής ποσοστό άνω του 70%. Όσοι προάγονται σε όκιµους Κριτές πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν στις αντίστοιχες εξετάσεις της Σχολής Κριτών. Α.2.2. Εθνικοί Κριτές εύτερη βαθµίδα είναι οι Εθνικοί Κριτές (Ε.Κ.) Προϋπόθεση για να δώσει προαγωγικές εξετάσεις όκιµος Κριτής Υπερπήδησης Εµποδίων είναι να έχει: συµµετάσχει σε Αγωνόδικες Επιτροπές Αγώνων Υπερπήδησης Εµποδίων τουλάχιστον σε 20 διαφορετικές πλήρεις αγωνιστικές ηµέρες. 1 Το Παράρτηµα Α προσετέθη στον «Κανονισµό Κριτών» της ΕΟΙ µε απόφαση του Σ της ΕΟΙ στην συνεδρίαση της Τετάρτης 23 Ιουλίου 2008, µετά από πρόταση της ΚΕΚ.

9 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2011 θετική αξιολόγηση από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προέδρους Αγωνοδίκων Επιτροπών ή Παρατηρητές τουλάχιστον 2 (δύο) έτη από την προαγωγή του σε όκιµο Κριτή και όχι περισσότερο από 4 (τέσσερα) έτη. Εάν µέσα σε τέσσερα έτη ο όκιµος Κριτής δεν έχει πετύχει τις δυο πρώτες προϋποθέσεις διαγράφεται από τον κατάλογο των οκίµων Κριτών. Στην περίπτωση που θελήσει να επανέλθει, πρέπει να παρακολουθήσει εξ αρχής την Σχολή Κριτών και να ακολουθήσει εκ νέου όλη την διαδικασία. Για να προαχθεί όκιµος Κριτής σε «Εθνικό Κριτή Υπερπήδησης Εµποδίων» πρέπει να επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις της Σχολής Κριτών ποσοστό άνω του 70%. Οι Εθνικοί Κριτές, που επιτυγχάνουν στις προαγωγικές εξετάσεις πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν στις αντίστοιχες εξετάσεις της Σχολής Κριτών. Α.2.3. Εθνικοί Κριτές Πρόεδροι Αγωνοδίκων Επιτροπών Τρίτη βαθµίδα είναι οι Εθνικοί Κριτές, που ορίζονται πρόεδροι σε Αγωνόδικες Επιτροπές, και εξ αυτών ανήκουν στην Ανώτατη Κατηγορία Αγώνων, που προβλέπει ο Νόµος, όσοι πληρούν και τις προϋποθέσεις για να προεδρεύσουν σε Αγώνα που έχει περισσότερες από µία αγωνιστικές ηµέρες και οπωσδήποτε οι ιεθνείς και οι Καθηγητές. Προϋπόθεση, για να περιληφθεί ένας Εθνικός Κριτής στην τρίτη βαθµίδα είναι να έχει: συµµετάσχει σε Αγωνόδικες Επιτροπές Αγώνων Υπερπήδησης Εµποδίων τουλάχιστον 30 διαφορετικές πλήρεις αγωνιστικές ηµέρες θετική αξιολόγηση από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προέδρους Αγωνοδίκων Επιτροπών ή Παρατηρητές. να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 (δύο) έτη από την προαγωγή του σε Εθνικό Κριτή Πριν οριστεί σαν πρόεδρος πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό σεµινάριο µε θέ- µατα σχετικά µε την διεύθυνση των αγώνων και στην συνέχεια να οριστεί τρεις φορές πρόεδρος Αγωνοδίκου Επιτροπής, στην οποία θα µετέχει ως µέλος έµπειρος εθνικός κριτής - πρόεδρος (κάθε φορά διαφορετικός), ο οποίος θα τον υποστηρίξει και θα τον αξιολογήσει. Αφού αξιολογηθεί θετικά στην διαδικασία αυτή ο εν λόγω Εθνικός Κριτής περνάει στην τρίτη βαθµίδα. Α.2.4. ιεθνείς Κριτές Οι ιεθνείς Κριτές κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες όπως καθορίζεται από τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI). Προάγονται και παραµένουν ως κριτές σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα και ζητούµενα από την FEI. Οι βαθµίδες των ιεθνών Κριτών είναι οι εξής: όκιµος ιεθνής Κριτής (Candidate International Judge) ιεθνής Κριτής (International Judge) Επίσηµος ιεθνής Κριτής (Official International Judge) Η ΚΕΚ προτείνει προς το Σ της ΕΟΙ πόσα και ποια άτοµα από τους κριτές Υπερπήδηση Εµποδίων της Ανωτάτης Κατηγορίας Αγώνων θα µπορούσαν να ενταχθούν σε διαδικασία προαγωγής τους σε ιεθνείς Κριτές.

10 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2011 Για την πρόταση της ΚΕΚ λαµβάνονται υπ όψη οι ανάγκες του αθλήµατος σε σχέση µε τον αριθµό των ιεθνών Αγώνων, η αξιολόγηση των Παρατηρητών, η εν γένει παρουσία και αξιολόγηση των Κριτών, η γνώση τουλάχιστον µίας από τις δύο επίσηµες γλώσσες της FEI (Αγγλικά Γαλλικά) και όποιο άλλο στοιχείο η ΚΕΚ θεωρήσει βοηθητικό για να ληφθεί απόφαση. Η ΕΟΙ υπογράφει και υποβάλλει προς την FEI τα απαραίτητα έγγραφα για την διαδικασία προαγωγής Εθνικών Κριτών σε όκιµους ιεθνείς και οκίµων ιεθνών σε ιεθνείς. Α.2.5. Σεµινάρια Συναντήσεις / παρακολούθηση & συµµετοχή. Όλοι οι Κριτές πρέπει τουλάχιστον µια φορά κάθε τρία έτη να παρακολουθούν ένα σεµινάριο «αναµνηστικό αξιολόγησης», που θα οργανώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών. Οι ιεθνείς Κριτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες σχετικές απαιτήσεις της FEI. Όλοι οι Κριτές πρέπει να συµµετέχουν στις συναντήσεις, που οργανώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών µε θέµατα σχετικά µε τους Αγώνες και τους Κανονισµούς. Επί πλέον η Κεντρική Επιτροπή Κριτών οργανώνει κατ έτος σεµινάρια και συναντήσεις κριτών, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) µε µετάκληση ξένου έµπειρου κριτή, σε µορφή στρογγυλής τραπέζης µε ανάπτυξης θεµάτων από τους συµµετέχοντες, συζητήσεις για την Γενική Προκήρυξη, προετοιµασία για µεγάλους αγώνες κλπ Η συµµετοχή στα σεµινάρια και τις συναντήσεις αποτελούν στοιχεία της αξιολόγησης των Κριτών. Α.2.6. Υποχρεώσεις των Κριτών σε υπηρεσίες Ένας εν ενεργεία κριτής, πρέπει να συµµετέχει τουλάχιστον σε 10 πλήρης αγωνιστικές ηµέρες ανά διετία. Στην περίπτωση, που (µε υπαιτιότητα του) αυτό δεν γίνεται, ο κριτής θεωρείται ότι απέχει από τους αγώνες µερικά και ενηµερώνεται ο Σύνδεσµος Κριτών. Α.2.7. Αποχή Επανένταξη Εάν ένας Εθνικός Κριτής, της δεύτερης βαθµίδας, απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή περισσότερο, πρέπει να οριστεί και να συµµετάσχει ως υπεράριθµος σε Αγωνόδικο Επιτροπή τουλάχιστον τρεις φορές και να ε- νηµερωθεί για τις τυχόν αλλαγές των κανονισµών από καθηγητή διαιτησίας, που θα οριστεί σε συνεννόηση από την Σχολή Κριτών και την ΚΕΚ. Εάν ένας Εθνικός Κριτής, της τρίτης βαθµίδας, απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, επί ένα έτος, για να επανέλθει, πρέπει να συµπεριληφθεί τρεις φορές ως µέλος σε Αγωνόδικο Επιτροπή πριν οριστεί πάλι ως πρόεδρος. Εάν ένας Εθνικός Κριτής, της τρίτης βαθµίδας, απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή περισσότερο, για να επανέλθει πρέπει να συµπεριληφθεί ως µέλος σε Αγωνόδικο Επιτροπή τουλάχιστον έξη φορές και να ενηµερωθεί για τις τυχόν αλλαγές των κανονισµών από καθηγητή διαιτησίας, που θα οριστεί σε συνεννόηση από την Σχολή Κριτών και την ΚΕΚ, πριν οριστεί πάλι ως πρόεδρος.

11 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2011 Α.3. Κριτές Ιππικής εξιοτεχνίας Οι Κριτές Ιππικής εξιοτεχνίας κατατάσσονται στις πιο κάτω βαθµίδες στις οποίες προάγονται και παραµένουν όπως στην συνέχεια περιγράφεται. Α.3.1. όκιµοι κριτές Πρώτη βαθµίδα είναι οι όκιµοι Κριτές (.Κ.) Οι συµµετέχοντες στην σχολή Κριτών Ιππικής εξιοτεχνίας πρέπει για να προαχθούν σε «όκιµους Κριτές Ιππικής εξιοτεχνίας» να συµπληρώσουν αθροιστικά τα πιο κάτω κριτήρια α) να έχουν διατελέσει γραµµατείς τουλάχιστον επί ένα έτος. και να έχουν θετική αξιολόγηση από έναν έµπειρο κριτή για τον οποίο έγραψαν. β) να έχουν συµµετάσχει τουλάχιστον σε τρεις αγώνες ως σκιώδεις κριτές και να έχουν θετική αξιολόγηση από τον πρόεδρο των κριτών της ηµέρας ή τον παρατηρητή. γ) να έχουν στήσει µία φορά τον στίβο Ιππικής εξιοτεχνίας. Όταν οι όκιµοι Κριτές αρχίζουν να κρίνουν έχουν ως γραµµατείς αναγνωρισµένους κριτές, που σχολιάζουν µαζί τους την βαθµολογία, µε αποφασιστική βεβαίως την γνώµη του οκίµου Κριτή, που κρίνει. Αφού αξιολογηθεί θετικά στην διαδικασία αυτή, ο όκιµος Κριτής αρχίζει να κρίνει στην µικρότερη κατηγορία, εν συνεχεία στην εποµένη, στην συνεχεία επανέρχεται στην κατωτέρα κατηγορία ως πρόεδρος κ.ο.κ. έως την κατηγορία «Μ» Όσοι προάγονται σε όκιµους Κριτές πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν στην πρακτική διαδικασία της σχολής. Α.3.2. Κριτές εύτερη βαθµίδα είναι οι Κριτές (όταν µπορεί να προεδρεύει στην Κατηγορία «Μ») Προϋπόθεση για να προαχθεί όκιµος Κριτής Ιππικής εξιοτεχνίας σε Κριτή Ιππικής εξιοτεχνίας είναι: α) να έχει φθάσει να κρίνει ως πρόεδρος την κατηγορία «Μ» β) να έχει παρακολουθήσει το σεµινάριο της Σχολής Κριτών πάνω σε θέµατα Γενικών Κανονισµών (Γενικός, Κτηνιατρικός, ιαβατήρια κλπ) και να επιτύχει στις α- ντίστοιχες εξετάσεις ποσοστό άνω του 70%. Αφού αξιολογηθεί θετικά στην διαδικασία αυτή, ο Κριτής µε την ίδια ως άνω διαδικασία φθάνει να κρίνει ως πρόεδρος έως την κατηγορία «S» (δηλαδή κρίνει στην µικρότερη κατηγορία, εν συνεχεία στην εποµένη, στην συνεχεία επανέρχεται στην κατωτέρα κατηγορία ως πρόεδρος κ.ο.κ.). Όσοι προάγονται σε Κριτές πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν για χρονικό διάστηµα ενός έτους στην πρακτική διαδικασία του όκιµου Κριτή. Α.3.3. Εθνικοί Κριτές Τρίτη βαθµίδα είναι οι Εθνικοί Κριτές (Ε.Κ.) (όταν µπορεί να προεδρεύει στην Κατηγορία «S») Α.3.4. ιεθνείς Κριτές Οι ιεθνείς Κριτές κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες όπως καθορίζεται από τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI). Προάγονται και παραµένουν ως κριτές σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα και ζητούµενα από την FEI.

12 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2011 Οι βαθµίδες των ιεθνών Κριτών είναι οι εξής: όκιµος ιεθνής Κριτής (Candidate International Judge) ιεθνής Κριτής (International Judge) Επίσηµος ιεθνής Κριτής (Official International Judge) Η ΚΕΚ προτείνει προς το Σ της ΕΟΙ πόσα και ποια άτοµα από τους Εθνικούς Κριτές Ιππικής εξιοτεχνίας θα µπορούσαν να ενταχθούν σε διαδικασία προαγωγής τους σε ιεθνείς Κριτές. Για την πρόταση της ΚΕΚ λαµβάνονται υπ όψη η εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ιππικής εξιοτεχνίας, οι ανάγκες του αθλήµατος σε σχέση µε τον αριθµό των ιεθνών Αγώνων, η αξιολόγηση των Παρατηρητών, η εν γένει παρουσία και αξιολόγηση των Κριτών, η γνώση τουλάχιστον µίας από τις δύο επίσηµες γλώσσες της FEI (Αγγλικά Γαλλικά) και όποιο άλλο στοιχείο η ΚΕΚ θεωρήσει βοηθητικό για να ληφθεί απόφαση. Η ΕΟΙ υπογράφει και υποβάλλει προς την FEI τα απαραίτητα έγγραφα για την διαδικασία προαγωγής Εθνικών Κριτών σε όκιµους ιεθνείς και οκίµων ιεθνών σε ιεθνείς. Α.3.5. Σεµινάρια Συναντήσεις / παρακολούθηση & συµµετοχή. Όλοι οι Κριτές πρέπει τουλάχιστον µια φορά κάθε τρία έτη να παρακολουθούν ένα σεµινάριο «αναµνηστικό αξιολόγησης», το οποίο µε την εισήγηση και την τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής Ιππικής εξιοτεχνίας θα οργανώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών. Οι ιεθνείς Κριτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες σχετικές απαιτήσεις της FEI. Όλοι οι Κριτές πρέπει να συµµετέχουν στις συναντήσεις, που οργανώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών ή/και την Τεχνική Επιτροπή Ιππικής εξιοτεχνίας, µε θέµατα σχετικά µε τους Αγώνες και τους Κανονισµούς. Επί πλέον η Κεντρική Επιτροπή Κριτών οργανώνει κατ έτος σεµινάρια (θεωρητικά και πρακτικά) και συναντήσεις κριτών, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) µε µετάκληση ξένου έµπειρου κριτή, σε µορφή στρογγυλής τραπέζης µε ανάπτυξης θε- µάτων από τους συµµετέχοντες, συζητήσεις για την Γενική Προκήρυξη, προετοι- µασία για µεγάλους αγώνες, θέµατα ορολογίας κλπ Όλοι οι Κριτές πρέπει να παρακολουθούν και να συµµετέχουν στις συναντήσεις, που οργανώνονται στα πλαίσια των Εθνικών Αγώνων µε τον µετακαλούµενο εκάστοτε Ξένο Κριτή. Η συµµετοχή στα σεµινάρια και τις συναντήσεις αποτελούν στοιχεία της αξιολόγησης των Κριτών. Α.3.6. Αποχή - Επανένταξη Εάν ένας Κριτής απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή περισσότερο, πρέπει να επανέλθει από την διαδικασία του οκίµου Κριτή. Εάν ένας Εθνικός Κριτής απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή περισσότερο, πρέπει να επανέλθει από την διαδικασία του Κριτή.

13 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Από τον Γενικό Κανονισµό της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI) (23η έκδοση , ενηµέρωση ) Κεφάλαιο VIII - Νοµικό Σύστηµα 2 ΑΡΘΡΟ 169 ΠΟΙΝΕΣ (Μετάφραση) 1. Προκειµένου να ληφθεί απόφαση για την επιβολή της αρµόζουσας ποινής, οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη, µαζί µε κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που υπάρχει στη διάθεση µας Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη είχε σαν αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα άδικο πλεονέκτηµα, προς όφελος του παραβάτη ή κάποιου Αθλητή Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη είχε σαν αποτέλεσµα υλική ζηµία, σε οποιοδήποτε εµπλεκόµενο άτοµο ή νοµικό πρόσωπο Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη συνεπάγεται κακή συµπεριφορά έναντι των Ίππων Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη επηρεάζει την αξιοπρέπεια ή εντιµότητα οποιουδήποτε ατόµου που έχει σχέση µε το άθληµα 1.5. Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη, συνεπάγεται απάτη, βία, ή κακή συµπεριφορά, ή παρόµοιες εγκληµατικές πράξεις ή γενικότερα παραβατική συµπεριφορά Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη θεωρείται ότι έγινε από πρόθεση. 2. Σε περιπτώσεις µικρών παραβάσεων ή παραλείψεων, που διεπράχθησαν ακουσίως και χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις, αρµόζουσα ποινή είναι η γραπτή ή προφορική προειδοποίηση. 3. Ένα πρόστιµο είναι η αρµόζουσα ποινή σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο παραβάτης ενήργησε µε αµέλεια. 4. Η Αποβολή (disqualification) είναι η κατάλληλη ποινή, όταν προβλέπεται στο Καταστατικό, στον Γενικό Κανονισµό ή στους Κανονισµούς του Αθλήµατος ή όταν οι συνθήκες α- παιτούν άµεση ενέργεια Αποβολή (disqualification) από ένα Αγώνισµα σηµαίνει ότι ο Αθλητής και ο Ίππος ή οι Ίπποι τους οποίους αφορά η ποινή ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη αφαιρούνται από τον κατάλογο των εκκινησάντων αλλά και από την κατάταξη και περιλαµβάνει την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων, που κέρδισαν στο συγκεκριµένο Αγώνισµα 4.2. Αποβολή (disqualification) από έναν Αγώνα σηµαίνει ότι ο Αθλητής και ο Ίππος ή οι Ίπποι, τους οποίους αφορά η ποινή ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη δεν µπορούν πλέον να λάβουν µέρος στον Αγώνα και µπορεί να περιλαµβάνει (επιπρόσθετα από τα εντελλόµενα σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1) την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων, που κέρδισε σε προηγούµενα Αγωνίσµατα αυτού του Αγώνα, όπου αυτό προβλέπεται στον Γενικό Κανονισµό ή στους Κανονισµούς του Αθλήµατος. 5. Η Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που µπορεί να επιβάλλει το ικαστήριο της.ο.ι., είναι κατάλληλη ποινή σε περιπτώσεις ε- κούσιας ή λόγω βαρείας αµέλειας παραβάσεων ή παραλείψεων και καταπατήσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις η Απαγόρευση Συµµετοχής µπορεί να είναι αυτόµατη σύµφωνα µε το Καταστατικό, τους Γενικούς Κανονισµούς και τους Κανονισµούς των Αθληµάτων Η Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) πρέπει να καλύπτει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και κατά την περίοδο αυτή το άτοµο ή Ίππος ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο επεβλήθη δεν µπορεί να λάβει µέρος σε κανένα Αγώνισµα ή Αγώνα σαν Αθλητής, Ίππος ή Αξιωµατούχος ή στην οργάνωση ή να συµµετέχει σε Αγώνα υπό την αιγίδα της.ο.ι. ή σε αγώνα υπό την αιγίδα οποιασδήποτε Εθνικής Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το Άρθρο 37 του Καταστατικού Στην απόφαση για την ηµεροµηνία έναρξης της Απαγόρευσης Συµµετοχής (Suspension), το αρµόδιο όργανο θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του την σοβαρότητα της παράβασης ώστε να εξασφαλίσει δίκαιη ποινή. 2 The legal system = Procédure Juridique = Νοµικό Σύστηµα, Νοµική ιαδικασία

14 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Παρά την οποιαδήποτε πιθανή αντίθεση µε τις παραγράφους 3 έως 5 πιο πάνω, οι ποινές που προβλέπονται στον Κανονισµό EADCM 3 εφαρµόζονται σε περιπτώσεις που υπάγονται στις προβλέψεις των κανονισµών EADCM 6.2. Κακή µεταχείριση ίππου σε οποιαδήποτε µορφή (barrιng, ευαισθητοποίηση ή α- πευαισθητοποίηση των άκρων, απαγορευµένες µέθοδοι προπόνησης κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ. 200 έως CHF και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) από 3 (τρεις) µήνες έως οριστική Ανάρµοστη συµπεριφορά έναντι των Αξιωµατούχων του Αγώνα ή κάθε άλλου τρίτου προσώπου σε σχέση µε τον Αγώνα (άλλος Αθλητής, δηµοσιογράφος, κοινό κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 200 έως και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) από 3 (τρεις) έως 12 (δώδεκα) µήνες Απάτη κάθε είδους, βία ή άλλη πράξη, που ορίζεται ως εγκληµατική από το εθνικό δίκαιο της χώρας, που φιλοξενεί τον Αγώνα επισύρει πρόστιµο εκ CHF έως και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) από 1 (ένα) µήνα έως οριστική. 7. Στις περιπτώσεις παραπτωµάτων, που αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 πιο πάνω και εφ' όσον είναι λιγότερο σοβαρής φύσης, και/ή στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στους Κανονισµούς των Αθληµάτων: 7.1. Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής και ο Επί Κεφαλής Επόπτης, δύνανται να επιδώσουν στο Υπεύθυνο Πρόσωπο µία κίτρινη προειδοποιητική κάρτα, είτε δια χειρός είτε δι' όποιου άλλου πρόσφορου µέσου Εάν το ίδιο Υπεύθυνο Πρόσωπο λάβει µία επί πλέον κίτρινη προειδοποιητική κάρτα στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο ιεθνή Αγώνα εντός ενός έτους από την επίδοση της πρώτης κίτρινης προειδοποιητικής κάρτας, το Υπεύθυνο Πρόσωπο θα Αποκλεισθεί αυτό- µατα από Συµµετοχή σε Αγώνες για µια περίοδο 2 (δύο) µηνών αρχοµένη από την εποµένη ηµέρα του Αγώνα στον οποίο αγωνίζεται το Υπεύθυνο Πρόσωπο. Είναι ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα να ειδοποιήσει το Υπεύθυνο Πρόσωπο για τον Αποκλεισµό του από Συµµετοχή (Suspension). 8. Η ποινή, που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση µπορεί να αποτελείται από συνδυασµό προστίµου, Απαγόρευσης Συµµετοχής και Αποβολής. Το ύψος του προστίµου και η διάρκεια της Απαγόρευσης Συµµετοχής θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 6 πιο πάνω και τις συνθήκες της περίπτωσης. 9. Όλα τα χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται από οποιονδήποτε σύµφωνα µε το ι- σχύον Νοµικό Σύστηµα οφείλονται στην.ο.ι.. εν πρέπει να πληρωθούν στην Οργανωτική Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο όργανο, αλλά στην ΟΙ µε την λήψη της απαίτησης. Αυτόµατα θα απαγορεύεται η συµµετοχή κάθε ατόµου, που δεν πλήρωσε ένα πρόστιµο εντός 30 ηµερών από την λήψη της απαίτησης για πληρωµή του, µέχρι να πληρωθεί το πρόστιµο. Εάν πρόστιµα πληρωθούν κατά λάθος στην Οργανωτική Επιτροπή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αυτά τα πρόστιµα πρέπει να αποδοθούν στην.ο.ι. 10. Αποφάσεις της ικαστικής Επιτροπής της.ο.ι. µπορούν επίσης να καταλογίζουν στα µέρη των οποίων η ενοχή απεδείχθη τα δικαστικά έξοδα της ΟΙ, ποσού που µπορεί να είναι από CHF έως Επί πλέον, ένα εκ των µερών µπορεί να υποχρεωθεί στην πληρωµή περαιτέρω εξόδων µη υπερβαίνοντα CHF εάν τα έξοδα ακρόασης της.ο.ι. αυξήθηκαν από το γεγονός ότι η ακρόαση έγινε σε ειδικό µέρος, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ή εξαιτίας της υπερβολικής επιµήκυνσης του χρόνου ακρόασης µε υπαιτιότητά του, ή για οποιοδήποτε άλλο εξαιρετικό λόγο. Για λόγους εντιµότητας, το κόστος της.ο.ι. για κάθε ακρόαση, η οποία γίνεται σε συνδυασµό µε άλλες ακροάσεις ή µε διοικητικές συναντήσεις του ικαστηρίου της.ο.ι. θα υπολογίζεται χωριστά. 3 EADCM = Equine Anti-Doping & Control Medication

15 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Από τον Γενικό Κανονισµό της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI) (23η έκδοση , ενηµέρωση ) Κεφάλαιο VIII - Νοµικό Σύστηµα 4 ΑΡΘΡΟ 158 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ) (Μετάφραση) Όταν οποιοσδήποτε µπορεί να συµπεράνει µε τη λογική, από τα αντικειµενικά στοιχεία που έχει στη διάθεση του, ότι υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων τότε θεωρούµε ότι υ- πάρχει περίπτωση ασυµβίβαστου. Ως σύγκρουση συµφερόντων ορίζεται κάθε προσωπική, επαγγελµατική ή οικονοµική σχέση µεταξύ ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων µεταξύ µελών της ίδιας οικογένειας, που µπορεί να επηρεάσουν ή να φαίνεται ότι επηρεάζουν την αντικειµενικότητα τους, όταν αυτά εκπροσωπούν ή χειρίζονται υποθέσεις, ή λειτουργούν βάσει άλλων συµφωνιών µε την.ο.ι. ή για λογαριασµό της.ο.ι. Τα Ασυµβίβαστα πρέπει να αποφεύγονται οποτεδήποτε είναι εφικτό. Καµιά φορά όµως, τα ασυµβίβαστα µπορεί να συνυπάρχουν σε κάποια άτοµα, µε την εµπειρία και γνώση που απαιτούνται για τον ορισµό Αξιωµατούχων. Σ αυτές τις περιπτώσεις η ξεχωριστή ισορροπία µεταξύ σύγκρουσης συµφερόντων και γνώσης θα οριοθετείται και θα ρυθµίζεται από τους σχετικούς Κανόνες του Αθλήµατος. 4 The legal system = Procedure Juridique = Νοµικό Σύστηµα, Νοµική ιαδικασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617, Website: www.hef.gr Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011 Ημερομηνία: 5-6/11/2011 Εγκαταστάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τον: - Εθνικό Κανονισμό Ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ιππικός Όµιλος Μεσογείων διοργανώνει το 3 ο GRAND PRIX I.O.M. στις εγκαταστάσεις του την Παρασκευή 27, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2011 µε σύνολο χρηµατικών επάθλων 19.000Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ...5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο.

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο. Εγχειρίδιο Οργάνωσης Αγώνων Τριάθλου Εισαγωγή 1. Σκοπός Σκοπός του εγχειριδίου είναι να δώσει κατεύθυνση (πληροφορίες και συµβουλές) σε όσους εµπλέκονται η θέλουν να εµπλακούν στη διοργάνωση αγώνων Triathlon,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το επάγγελµα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL). ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Έκδοση Μάιος 2007)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Έκδοση Μάιος 2007) Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η Σ Τ Ο Υ Ξ Ι Φ Ο Μ Α Χ Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Δ.1 Για όλους τους ολυμπιακούς και προ-ολυμπιακούς αγώνες, ισχύουν μόνον οι κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Επιχειρηματική αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ENIAΙOY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ & ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2009-2010 (1). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας ( Κ.Ο.Κ.) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TRIAL 4X4» Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 11 Οκτωβρίου Λήξη εγγραφών ευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Αρθρο 1 1. 1. Το επάγγελµα του προπονητή αντισφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 31 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24. 10-13 Ιουνίου 2011

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24. 10-13 Ιουνίου 2011 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 10-13 Ιουνίου 2011 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυτικός Όµιλος Πάρου σε συνεργασία µε την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΟΥ ΑΓΩΝΑ GRAND PRIX ΙΚΕΜ-CLUB CHEVAL 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΟΥ ΑΓΩΝΑ GRAND PRIX ΙΚΕΜ-CLUB CHEVAL 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΟΥ ΑΓΩΝΑ GRAND PRIX ΙΚΕΜ-CLUB CHEVAL 2013 Το Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας CLUB CHEVAL, με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2011 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 1 η Ημερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού Αμαξοδήγησης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Ρόδος 24 / 3 / 2010 Αριθ. Πρωτ.. Προς: Σωματεία Δωδ/σου Κοιν: ΣΕΓΑΣ - Γρ.Ανάπτυξης Σύνδεσμο Κριτών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδ/σου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η ράση απευθύνεται σε ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών εκ των οποίων: 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων /ΤΕΙ 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13

Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2012-2013 Τροποποιήσεις Κανόνων Ποδοσφαίρου 2012-13 126 η Ετήσια Γενική Συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) 3 Μαρτίου 2012 Pennyhill Park Hotel, Surrey,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα