ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 1. Ο Κώδικας ιοικητικής Ηθικής και εοντολογίας (στο εξής Κώδικας) περιλαµβάνει αρχές και κανόνες δεοντολογίας που αφορούν τη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης και αποσκοπούν στην εγγύηση του ηθικού κύρους του λειτουργήµατος των δηµοσίων υπαλλήλων. 2. Η διασφάλιση των βασικών αρχών και κανόνων του Κώδικα στη διοίκηση συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος και της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο µιας σύγχρονης, δηµοκρατικής, βιώσιµης και ανθρώπινης πολιτείας. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Ο παρών Κώδικας διέπει όλο το προσωπικό της ηµόσιας ιοίκησης, εκτός των κατηγοριών εκείνων για τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις. 2. Για τους σκοπούς του Κώδικα ως «δηµόσιοι υπάλληλοι» νοούνται όλες οι κατηγορίες πολιτικού προσωπικού του ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων ηµοσίων Νοµικών Προσώπων. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κώδικα είναι η ανάδειξη ενιαίων κανόνων ηθικής συµπεριφοράς στη δράση των δηµοσίων υπαλλήλων, η συνεπής τήρηση και εφαρµογή τους στη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και η ενηµέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και το περιεχόµενό τους. 1

2 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 1. Οι επιµέρους διατάξεις του Κώδικα απορρέουν από τις ακόλουθες βασικές αρχές, οι οποίες αναφέρονται στο ηθικό θεµέλιο της δράσης των δηµοσίων υπαλλήλων. 2. Οι αρχές αυτές είναι: α. Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, ως καταστατική αρχή στις σχέσεις του πολίτη µε το κράτος, β. Η δηµοκρατική υπευθυνότητα και νοµιµοποίηση των διοικητικών οργάνων, δεδοµένου ότι η διοίκηση ως θεσµός της δηµοκρατίας οφείλει να εφαρµόζει µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα τους νόµους, τα προγράµµατα και τις αποφάσεις της δηµόσιας πολιτικής, όπως αυτή προσδιορίζεται σε τελικό βαθµό από τα αρµόδια πολιτικά όργανα και τις δηµόσιες αρχές που υπόκεινται στον έλεγχο της λαϊκής κυριαρχίας, γ. Το κοινωνικό κράτος δικαίου και η αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δράση της διοίκησης στη δηµόσια σφαίρα και εγγυάται την αποφυγή της αυθαιρεσίας στην άσκηση της δηµόσιας εξουσίας, δ. Η ανταπόκριση και η υπευθυνότητα προς την κοινωνία των πολιτών µε πνεύµα συνεργασίας και εµπιστοσύνης που ευνοεί τον δηµόσιο διάλογο και τη συµµετοχή, ε. Η επαγγελµατική εξειδίκευση, η ακεραιότητα και η καταλληλότητα του ανθρώπινου δυναµικού της διοίκησης που αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα της δράσης των δηµοσίων υπηρεσιών και οργάνων. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν τον Λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα, εφαρµόζουν τη δηµόσια πολιτική, προασπίζουν το γενικό συµφέρον και συµβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και ευηµερία, στο πλαίσιο της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και της έννοµης τάξης και µε βάση τις αρχές που διέπουν τη δράση τους. 2

3 2. Εκπληρώνουν την αποστολή τους, µε πνεύµα πρωτοβουλίας και αίσθηµα ευθύνης, εισηγούµενοι προτάσεις για τη χάραξη δηµοσίων πολιτικών. Ασκούν µε τρόπο αποτελεσµατικό τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους, επιδεικνύοντας πνεύµα αντικειµενικότητας, αµεροληψίας και εχεµύθειας για τα υπηρεσιακά θέµατα που χειρίζονται. 3. Ακολουθούν στις υποδείξεις της υπηρεσίας τους και συµµορφώνονται µε αυτές στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος. ΜΕΡΟΣ B ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο της χώρας και των διεθνών οργανισµών, στους οποίους αυτή µετέχει. Θεµελιώδη υποχρέωσή τους αποτελεί η διασφάλιση της ανεµπόδιστης και αποτελεσµατικής άσκησης των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών. 2. Καµία δράση της διοίκησης δεν µπορεί να στερείται σαφούς νοµικής θεµελίωσης, µε την οποία πρέπει να συµφωνεί ή να εναρµονίζεται. Όλες οι διοικητικές αποφάσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένες και να συνοδεύονται από ειδική αιτιολογία, είτε εκδίδονται κατά δεσµία αρµοδιότητα ή διακριτική ευχέρεια, είτε έχουν ευνοϊκά ή δυσµενή αποτελέσµατα για τον πολίτη. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα µέσα της υπηρεσίας, να ενηµερώνονται διαρκώς για την ύπαρξη των εφαρµοστέων αρχών και κανόνων στο πεδίο άσκησης των καθηκόντων τους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου, όπως και σε ό,τι αφορά την έκδοση τελεσίδικων και αµετάκλητων αποφάσεων από δικαιοδοτικά όργανα της εσωτερικής και διεθνούς ή κοινοτικής έννοµης τάξης. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ενηµερώνουν την υπηρεσία τους για τα προβλήµατα που δηµιουργεί η ύπαρξη ασαφών, ελλιπών, αντιφατικών, διάσπαρτων, περίπλοκων, απρόσφορων ή παρωχηµένων ρυθµίσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη. ιατυπώνουν σαφείς και τεκµηριωµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων µε την ηπιότερη δυνατή παρέµβαση -δίχως πρόσθετα νοµοθετικά, γραφειοκρατικά, οικονοµικά και άλλα βάρη- ή ακόµη και για τον τρόπο εναρµόνισης και σύνθεσης των ισχυουσών ρυθµίσεων. 3

4 5. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ενηµερώνουν τον ενδιαφερόµενο πολίτη για τους εφαρµοστέους στην υπόθεσή του κανόνες, τον τρόπο ερµηνείας τους, καθώς και για τα µέσα και τις δυνατότητες ελέγχου της νοµιµότητας, µεταβολής ή ακύρωσης των δυσµενών για αυτόν αποφάσεων. 6. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι συνεργάζονται πρόθυµα, καλόπιστα και ουσιαστικά µε τους θεσµοθετηµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους και τις ανεξάρτητες αρχές, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συµµόρφωση της υπηρεσίας σε σχετικές προτάσεις και υποδείξεις. 7. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ενηµερώνοντας χωρίς καθυστέρηση την υπηρεσία τους για αυτές και προτείνοντας συγκεκριµένα µέτρα για την άµεση και πλήρη εκτέλεσή τους. 8. Κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να συνεργάζονται πρόθυµα και ουσιαστικά µε το αρµόδιο δικαστήριο, αποστέλλοντας έγκαιρα σε αυτό τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και γενικότερα παρέχοντας έγκαιρα κάθε στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση που ζητείται στο πλαίσιο της άσκησης του δικαστικού ελέγχου. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 1. Κάθε δραστηριότητα των διοικητικών οργάνων αποβλέπει στην προαγωγή, ικανοποίηση και εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Σύνταγµα και τους άλλους κανόνες δικαίου που είναι σύµφωνοι µε αυτό. 2. Για την εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος τα διοικητικά όργανα προβαίνουν αυτεπάγγελτα στις προβλεπόµενες ενέργειες, µέσα στις τυχόν ειδικά οριζόµενες προθεσµίες, άλλως µέσα σε εύλογο χρόνο. Ο εύλογος χρόνος προσδιορίζεται ενόψει των συγκεκριµένων κάθε φορά περιστάσεων και του γενικού συµφέροντος που εξυπηρετείται. 3. Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ περισσότερων όψεων ή διαστάσεων του γενικού συµφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να σταθµίζει τα διακυβευόµενα αγαθά και να επιλέγει λύσεις µε γνώµονα τις αρχές της εναρµόνισης και της ισόρροπης ικανοποίησης στο πλαίσιο του Συντάγµατος και των νόµων. 4. Η τήρηση της αρχής της ισότητας, και ιδίως της ισότητας ευκαιριών και της αντικειµενικότητας, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την επιδίωξη του γενικού συµφέροντος. 4

5 ΑΡΘΡΟ 8 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών κατατείνει πρωτίστως στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη διασφάλιση των νοµίµων συµφερόντων τους. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αντιµετωπίζουν τους πολίτες µε τρόπο ισότιµο, αποφεύγοντας αδικαιολόγητες διακρίσεις µε βάση το φύλο, την εθνικότητα, την κοινωνική θέση, τις πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισµό και τη φυσική τους κατάσταση. ιαφορετική αντιµετώπιση δεν αποκλείεται στο µέτρο που αυτή επιβάλλεται από συγκεκριµένες συνθήκες και περιστάσεις. 3. Κατά τη λήψη αποφάσεων, οι δηµόσιοι υπάλληλοι τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και αποφεύγουν µέτρα δυσανάλογα προς τον επιδιωκόµενο σκοπό ή ανατρέπουν την ισορροπία µεταξύ των επιµέρους συµφερόντων των πολιτών και του γενικού συµφέροντος. 4. Ενεργούν µε βάση την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση και τις δηµόσιες αρχές, αποφεύγοντας αντιφατικές συµπεριφορές ή ενέργειες που µπορούν να παραπλανήσουν τον πολίτη, καθώς και τις ανεπιεικείς ερµηνευτικές εκδοχές. 5. Τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ανταποκρίνονται έγκαιρα στα αιτήµατα των πολιτών, να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους και αφορούν τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες ή τα δικαιώµατα των πολιτών, και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτησή τους από τη διοίκηση µε γλώσσα και τρόπο κατανοητό σε αυτούς. 6. Πριν από κάθε ενέργεια ή µέτρο σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων συγκεκριµένου προσώπου, τα αρµόδια διοικητικά όργανα οφείλουν να καλούν έγκαιρα τον ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και να λαµβάνουν υπόψη τους τα στοιχεία και τα επιχειρήµατά του, µε πνεύµα συνεργασίας και επιείκειας. 7. Σε περίπτωση σφάλµατος οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν το καθήκον να ενηµερώνουν άµεσα τον πολίτη και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επανόρθωση των αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν. 8. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά δεδοµένα που αφορούν τους πολίτες και να τηρούν εχεµύθεια ως προς τις σχετικές πληροφορίες που λαµβάνουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. 9. Η κατάχρηση εξουσίας δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση. Η εξουσία και η αρµοδιότητα των δηµοσίων υπαλλήλων ασκείται αποκλειστικά µε γνώµονα και για τον σκοπό που υπαγορεύει ο νόµος και επιβάλλει το γενικό συµφέρον. 5

6 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τις αρµοδιότητες και επιτελούν τα καθήκοντά τους µε τρόπο αµερόληπτο, χωρίς η δράση τους να εξαρτάται ή να επηρεάζεται από ιδιοτελή συµφέροντα ή πιέσεις. Η οικονοµική ισχύς, η κοινωνική και πολιτική θέση του ενδιαφερόµενου πολίτη δεν µπορεί να ασκεί επιρροή στη χρονική προτεραιότητα ή στην ουσία του χειρισµού των υποθέσεων. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να απέχουν από τον χειρισµό υποθέσεων και τη λήψη αποφάσεων επ αυτών, όταν στις υποθέσεις άµεσα ή έµµεσα εµπλέκονται ή εξαρτούν συµφέροντα µέλη της οικογένειάς τους ή πρόσωπα µε τα οποία έχουν αναπτύξει οικονοµικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος σχέση, όπως και πρόσωπα µε τα οποία έχουν έλθει σε δηµόσια ή µη αντιπαράθεση. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι υπάλληλοι ζητούν από την υπηρεσία τους την εξαίρεσή τους από τον χειρισµό της υπόθεσης. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι παρέχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε όλους τους πολίτες τις ίδιες δυνατότητες για την προσκόµιση στοιχείων και την ανάπτυξη των επιχειρηµάτων τους -δίχως εύνοια ή προκαταλήψεις- και µεριµνούν ιδίως, ώστε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού να διευκολύνονται επ αυτού. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΙ ΙΟΤΕΛΕΙΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να τηρούν τις αρχές και τους κανόνες της έντιµης, άµεµπτης και διαφανούς διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος. 2. Απέχουν ιδίως από συµπεριφορές που θα µπορούσαν να συνδέονται µε την προώθηση οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων των ιδίων, µελών της οικογενείας τους ή προσώπων µε τα οποία αυτοί σχετίζονται και δεν εκµεταλλεύονται µε κανέναν τρόπο τη θέση ή το αξίωµα που κατέχουν. 3. Η επικοινωνία των δηµοσίων υπαλλήλων µε τους ενδιαφερόµενους πολίτες εντάσσεται στην αµοιβαία ενηµέρωση, υπηρεσίας και πολιτών, ως προς τα δεδοµένα και την εξέλιξη των υποθέσεων και αποβλέπει στην οφειλόµενη εξυπηρέτηση του πολίτη. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να αρνούνται σταθερά και απόλυτα κάθε παροχή σε χρήµα ή σε είδος, όπως και κάθε υπόσχεση ή πρόταση που θα είχε την έννοια της αντιπαροχής για την προσφερόµενη δηµόσια υπηρεσία. 5. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αποφεύγουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τη δηµοσιότητα, και κυρίως την προσωπική τους προβολή στον τύπο και στα µέσα 6

7 µαζικής ενηµέρωσης, σε ό,τι αφορά τον χειρισµό των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί. Τούτο δεν εµποδίζει την επιστηµονική επεξεργασία (µε τη µορφή επιστηµονικής µελέτης) των ζητηµάτων και µε τρόπο που δεν θίγει τα προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερόµενων πολιτών. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους άψογο ήθος, συµπεριφορά που να ανταποκρίνεται πλήρως και µε συνέπεια στις αρχές και αξίες που διέπουν τη δηµόσια υπηρεσία. 2. Η εκπλήρωση των καθηκόντων τους, κρινόµενη µε τα µέτρα της κοινής λογικής, των χρηστών ηθών και της καλής πίστης, πρέπει να γίνεται πάντα µε τέτοιον τρόπο που να µην µπορεί να δηµιουργήσει την εντύπωση ιδιοτελούς ενέργειας ή σκοπιµότητας. 3. Με τα ίδια κριτήρια η συµπεριφορά των δηµοσίων υπαλλήλων εκτός υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να δηµιουργεί βάσιµες υπόνοιες υπηρεσιακής συµπεριφοράς που δεν έχει γνώµονα το γενικό συµφέρον. 4. Μετά τη λήξη της υπηρεσιακής και υπαλληλικής τους σταδιοδροµίας, και για διάστηµα όχι µικρότερο της πενταετίας, οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεσµεύονται να απέχουν από κάθε µορφής αθέµιτη εκµετάλλευση της ιδιαίτερης εµπειρίας και των γνώσεών τους από αυτή. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΑΦΑΝΕΙΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντά τους µε τρόπο που διευκολύνει τον κοινωνικό διάλογο, τη διαβούλευση, τη συµµετοχή των πολιτών και την άσκηση κριτικής, ενώ διασφαλίζουν επίσης τον δηµόσιο έλεγχο και τη λογοδοσία. 2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόµο, εξασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα των ενεργειών τους και επιδιώκουν την ουσιαστική συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στα διοικητικά στοιχεία, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει διαφορετικά ο νόµος, και ιδίως εάν αυτά αφορούν την ιδιωτική ζωή τρίτου ή εάν παραβιάζεται απόρρητο. 4. Κάθε διοικητική πράξη, ιδιαίτερα αν αυτή έχει δυσµενή για τον πολίτη χαρακτήρα, πρέπει να συνοδεύεται από την ύπαρξη σαφούς, ειδικής και 7

8 επαρκούς αιτιολογίας, που διατυπώνεται µε απλότητα και ακρίβεια, ώστε να γίνεται ευχερώς κατανοητή από τον πολίτη. Η απλή παραποµπή σε νοµοθετικές διατάξεις δεν µπορεί να θεωρηθεί καταρχήν ότι συνιστά επαρκή αιτιολογία, αλλά πρέπει να περιλαµβάνονται, στο µέτρο του δυνατού, τα κρίσιµα στοιχεία που καθόρισαν τις συγκεκριµένες αποφάσεις και επιλογές. ΑΡΘΡΟ 13 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους, στο µέτρο του δυνατού, όλες τις διαστάσεις του θέµατος που χειρίζονται και να συνεκτιµούν όλες τις δυνατές συνέπειες, πριν καταλήξουν σε κάποια ενέργεια. Οφείλουν να εκθέτουν τις απόψεις τους προς την υπηρεσία τους, µε τρόπο που είναι επαρκώς αιτιολογηµένος και τεκµηριωµένος. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι φροντίζουν, σύµφωνα µε τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητές τους, ώστε να επιτυγχάνεται η αρτιότητα και πληρότητα της εργασίας τους, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Για τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαία η διάχυση της πληροφορίας και η εκχώρηση εξουσίας στους υφισταµένους. 3. Καθ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα νέα δεδοµένα του επιστηµονικού κλάδου και της εξειδίκευσής τους, να ενηµερώνονται και να επιµορφώνονται επ αυτών. Οφείλουν, επίσης, να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους µε νέες µεθόδους εργασίας, τεχνικές και, γενικότερα, µε κάθε τρόπο που συµβάλλει στη διεξαγωγή της εργασίας µε τρόπο αποδοτικότερο. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα αποτελέσµατα της εργασίας τους, τα αξιολογούν, αναγνωρίζουν µε παρρησία τυχόν σφάλµατα ή αβλεψίες και συνεργάζονται µε προθυµία για τη διόρθωση και την αποφυγή τους στο µέλλον. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους ευσυνείδητα και αποτελεσµατικά, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιµα µέσα για την επίτευξη των επιδιωκόµενων σκοπών. Στο πλαίσιο αυτό σταθµίζουν τις εφικτές εναλλακτικές λύσεις και αξιολογούν το κόστος και τα οφέλη των επιλογών, µεριµνώντας για την εύρεση και χρήση των πλέον αποτελεσµατικών και οικονοµικών µεθόδων για την επίτευξη των επιθυµητών σκοπών. 8

9 2. Μεριµνούν για την αποτελεσµατική εφαρµογή των αποφάσεων και των επιλογών, καθώς και για τη διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς γενικού συµφέροντος. Βασικός γνώµονας των ενεργειών των δηµοσίων υπαλλήλων είναι η αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών και η εξοικονόµηση δράσεων που δεν κρίνονται αναγκαίες. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι επιδεικνύουν την αναγκαία επιµέλεια και διαφυλάσσουν τη δηµόσια περιουσία, αποφεύγοντας ιδίως την άσκοπη δαπάνη δηµοσίων πόρων. Εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους οργανώνοντας τα διαθέσιµα µέσα για την επίτευξη των επιθυµητών στόχων και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη φροντίδα για τη χρήση και προστασία του δηµοσίου υλικού. 2. Η πρόβλεψη, η προνοητικότητα και η διορατικότητα συνιστούν ιδιαίτερα επιθυµητά χαρακτηριστικά στην άσκηση των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων των δηµοσίων υπαλλήλων, από τους οποίους αναµένεται να ενεργούν µε βάση τα πορίσµατα της επιστηµονικής τους εξειδίκευσης, της εµπειρίας και της κρίσης τους. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΥ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ως εκτελεστές της θέλησης του Κράτους οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της έννοµης τάξης, υπηρετώντας τη νόµιµη κυβέρνηση του τόπου, µε την ίδια προθυµία, ουδετερότητα και αποτελεσµατικότητα, διασφαλίζοντας και τη συνέχεια της διοίκησης. 2. Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και µε βάση τη διαθέσιµη σε αυτούς επιστηµονική γνώση και επαγγελµατική εµπειρία, οι δηµόσιοι υπάλληλοι συµβάλλουν, µε παρρησία και στο µέτρο των δυνατοτήτων και της ευθύνης που τους αναλογεί, στη διαµόρφωση εισηγήσεων προς την αρµόδια ηγεσία για τη χάραξη και εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους µε πνεύµα ανεξαρτησίας και ουδετερότητας απέναντι στη νόµιµη κυβέρνηση της χώρας. Ο καθορισµός της πολιτικής αποτελεί σε τελικό βαθµό ευθύνη της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή. Η διοίκηση και οι υπάλληλοι είναι αρµόδιοι για τη συνεπή και αποτελεσµατική εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής, σύµφωνα µε τις αρχές και τα κριτήρια της επαγγελµατικής και επιστηµονικής τους ακεραιότητας και αµεροληψίας, είτε συµφωνούν είτε διαφωνούν µε τις τελικές επιλογές. 9

10 4. Η δράση των δηµοσίων υπαλλήλων διέπεται πάντοτε από την αρχή της νοµιµότητας, της εξυπηρέτησης του γενικού συµφέροντος και της αποτελεσµατικής εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής, όπως αυτή προσδιορίζεται σε τελικό βαθµό από τα αρµόδια κυβερνητικά όργανα και τις αρχές. Τυχόν διαφωνίες τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι τις διατυπώνουν εγγράφως και τις τεκµηριώνουν επαρκώς. 5. Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως και των επιστηµονικών απόψεων, αποτελεί δικαίωµα των δηµοσίων υπαλλήλων. 6. Σε περίπτωση που οι δηµόσιοι υπάλληλοι εκτιµούν ότι η ακολουθούµενη πολιτική προσκρούει ή παραβιάζει θεµελιώδεις προσωπικές τους απόψεις ή ζητήµατα συνειδήσεως και αφού εξαντλήσουν τη δυνατότητα καλόπιστης επιρροής για τη µεταβολή της, µπορούν να ζητήσουν την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους. ΑΡΘΡΟ 17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι ενεργούν µε γνώµονα την ευθύνη τους ως µέλη του κοινωνικού συνόλου και της δηµοκρατικής πολιτείας, επιδεικνύοντας κατά την άσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας πνεύµα επιείκειας και συνεργασίας. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν επίγνωση των πραγµατικών συνεπειών που µπορούν να επιφέρουν στα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων πολιτών, αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, οι αποφάσεις της υπηρεσίας, όπως και η καθυστέρηση στη λήψη τους. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι συµβάλλουν µε κάθε νόµιµο τρόπο στην πρόληψη των δυσχερώς ανατρέψιµων στο µέλλον πραγµατικών καταστάσεων και στην αποφυγή της παράτασης ή της διόγκωσης των δυσµενών για τον πολίτη συνεπειών που έχουν προκαλέσει αµφισβητούµενης νοµιµότητας πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες της ιοίκησης. Λαµβάνουν, ιδίως, υπόψη τις συνέπειες των ενεργειών τους σε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αναλαµβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες και εισηγούνται στην υπηρεσία τους τη λήψη γενικότερων οργανωτικών και λειτουργικών µέτρων για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και τον περιορισµό της ταλαιπωρίας των πολιτών και, κυρίως, των ατόµων µε ιδιαίτερα προβλήµατα. 10

11 ΑΡΘΡΟ 18 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να συµπεριφέρονται κατά τρόπο που τους καθιστά άξιους της κοινής εµπιστοσύνης. Οφείλουν να είναι προσιτοί στις σχέσεις τους µε τους πολίτες και να απαντούν στα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών µε τη µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια. Εάν δεν είναι αρµόδιοι για ορισµένο ζήτηµα, παραπέµπουν τον πολίτη στην αρµόδια υπηρεσία. 2. Σε κάθε περίπτωση οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να είναι ευπρεπείς, να συµπεριφέρονται µε κοσµιότητα στους πολίτες και να τους εξυπηρετούν κατά την προώθηση των υποθέσεών τους. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όσον αφορά τις σχέσεις µε τους συναδέλφους τους, τόσο προϊσταµένους όσο και υφισταµένους, οφείλουν να συµπεριφέρονται εντός του πλαισίου της ορθής -και επί τη βάσει της κοινής λογικής- διοικητικής διαδικασίας, µε βασικό γνώµονα τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη ηµόσια Υπηρεσία. ΜΕΡΟΣ Γ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Συγκροτείται τριµελές Συµβούλιο εοντολογίας που µεριµνά για την ερµηνεία, εφαρµογή και τήρηση των παραπάνω διατάξεων, καθώς και για την αξιολόγηση συµπεριφοράς δηµοσίων υπαλλήλων που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Κώδικα. Αναφορά στο Συµβούλιο εοντολογίας µπορούν να υποβάλλουν τόσο πολίτες όσο και δηµόσιοι υπάλληλοι. 2. Συµβούλιο εοντολογίας συγκροτείται σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες από υπαλλήλους που επιλέγονται µε κλήρωση για διετή θητεία. 3. Ο καταγγελλόµενος δηµόσιος υπάλληλος καλείται από το Συµβούλιο σε ακρόαση, προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις του. 4. Το Συµβούλιο εοντολογίας διατυπώνει αιτιολογηµένες συστάσεις και υποδείξεις στους δηµοσίους υπαλλήλους που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κώδικα και τις κοινοποιεί στην υπηρεσιακή τους µονάδα. 5. Το Συµβούλιο εοντολογίας διατυπώνει εισηγήσεις προς την υπηρεσία για την πληρέστερη εφαρµογή του Κώδικα. 11

12 ΑΡΘΡΟ 20 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η ηµόσια ιοίκηση αναλαµβάνει το καθήκον της συστηµατικής ενηµέρωσης των δηµοσίων υπαλλήλων για τις αρχές και τους κανόνες του Κώδικα. 2. Κάθε δηµόσιος υπάλληλος έχει καθήκον να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να προσαρµοστεί στην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 3. Ο Κώδικας µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων στη ηµόσια ιοίκηση και να περιληφθεί στις σχετικές συµφωνίες των µερών. 12

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1 Περιεχόμενα Τεκμήριο νομιμότητας... 2 Διοικητικός καταναγκασμός... 2 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας... 2 Σύνθετη διοικητική ενέργεια:... 3 Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης.... 3 Αρχή της υπεροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας

***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας ***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας ************************************ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ *****************************************************

Διαβάστε περισσότερα

***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας

***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας ***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας ************************************ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ *****************************************************

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 Συνταγµατική Επιταγή 2 «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό οφείλουν πίστη στο σύνταγµα και αφοσίωση στην πατρίδα». Θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος Προς

Ρόδος Προς Ρόδος 12-01-2017 Προς κ. Δημήτρη Δουρή Πρόεδρο Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου Κοινοποίηση : 1. Μέλη Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου 2. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 Παράρτημα 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου Κώδικας Δεοντολογίας Με βάση το άρθρο 28 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2016-2020 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες ενισχύουν την απαίτηση της κοινωνίας, τόσο για αυξημένη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

katanbrn3 04/07/ :20 Page 9 ªÈ Ú ÁÈ fiÏÔ

katanbrn3 04/07/ :20 Page 9 ªÈ Ú ÁÈ fiÏÔ ªÈ Ú ÁÈ fiïô την εποχή µας, η παγκοσµιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονοµία σε διεθνές επίπεδο. Στο νέο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας καθορίζονται ορισµένες αρχές, τις οποίες οι επιµέρους διαµεσολαβητές µπορούν να επιλέξουν οικειοθελώς να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ. Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ. Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες Οκτώβριος 2008 Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα, τηλ. 210-88.47.700,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ουσιαστική αλλαγή των διάσπαρτων κανόνων που ισχύουν μέχρι σήμερα για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 106 της 14/04/1994 σ. 0022 Πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ. Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΟΔΗΓΟΣ. Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΟΔΗΓΟΣ Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Υπουργείο Οικονομικών ΟΔΗΓΟΣ Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EL Η παρούσα ανεπίσηµη ενοποιηµένη απόδοση του κώδικα συµπεριφοράς των µελών του διοικητικού συµβουλίου έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. B ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Mentoring

Εγχειρίδιο Mentoring Εγχειρίδιο Mentoring Business Mentor Greece Χρήσιμος Οδηγός για Mentees Publication 2016 by: Business Mentor Greece. All rights reserved Τι είναι το Mentoring Οι πρώτες αναφορές σε μέντορες τοποθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 40/72 17.2.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διοικητική διαδικασία των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα