ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 1. Ο Κώδικας ιοικητικής Ηθικής και εοντολογίας (στο εξής Κώδικας) περιλαµβάνει αρχές και κανόνες δεοντολογίας που αφορούν τη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης και αποσκοπούν στην εγγύηση του ηθικού κύρους του λειτουργήµατος των δηµοσίων υπαλλήλων. 2. Η διασφάλιση των βασικών αρχών και κανόνων του Κώδικα στη διοίκηση συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος και της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο µιας σύγχρονης, δηµοκρατικής, βιώσιµης και ανθρώπινης πολιτείας. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Ο παρών Κώδικας διέπει όλο το προσωπικό της ηµόσιας ιοίκησης, εκτός των κατηγοριών εκείνων για τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις. 2. Για τους σκοπούς του Κώδικα ως «δηµόσιοι υπάλληλοι» νοούνται όλες οι κατηγορίες πολιτικού προσωπικού του ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων ηµοσίων Νοµικών Προσώπων. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κώδικα είναι η ανάδειξη ενιαίων κανόνων ηθικής συµπεριφοράς στη δράση των δηµοσίων υπαλλήλων, η συνεπής τήρηση και εφαρµογή τους στη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και η ενηµέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και το περιεχόµενό τους. 1

2 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 1. Οι επιµέρους διατάξεις του Κώδικα απορρέουν από τις ακόλουθες βασικές αρχές, οι οποίες αναφέρονται στο ηθικό θεµέλιο της δράσης των δηµοσίων υπαλλήλων. 2. Οι αρχές αυτές είναι: α. Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, ως καταστατική αρχή στις σχέσεις του πολίτη µε το κράτος, β. Η δηµοκρατική υπευθυνότητα και νοµιµοποίηση των διοικητικών οργάνων, δεδοµένου ότι η διοίκηση ως θεσµός της δηµοκρατίας οφείλει να εφαρµόζει µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα τους νόµους, τα προγράµµατα και τις αποφάσεις της δηµόσιας πολιτικής, όπως αυτή προσδιορίζεται σε τελικό βαθµό από τα αρµόδια πολιτικά όργανα και τις δηµόσιες αρχές που υπόκεινται στον έλεγχο της λαϊκής κυριαρχίας, γ. Το κοινωνικό κράτος δικαίου και η αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δράση της διοίκησης στη δηµόσια σφαίρα και εγγυάται την αποφυγή της αυθαιρεσίας στην άσκηση της δηµόσιας εξουσίας, δ. Η ανταπόκριση και η υπευθυνότητα προς την κοινωνία των πολιτών µε πνεύµα συνεργασίας και εµπιστοσύνης που ευνοεί τον δηµόσιο διάλογο και τη συµµετοχή, ε. Η επαγγελµατική εξειδίκευση, η ακεραιότητα και η καταλληλότητα του ανθρώπινου δυναµικού της διοίκησης που αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα της δράσης των δηµοσίων υπηρεσιών και οργάνων. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν τον Λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα, εφαρµόζουν τη δηµόσια πολιτική, προασπίζουν το γενικό συµφέρον και συµβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και ευηµερία, στο πλαίσιο της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και της έννοµης τάξης και µε βάση τις αρχές που διέπουν τη δράση τους. 2

3 2. Εκπληρώνουν την αποστολή τους, µε πνεύµα πρωτοβουλίας και αίσθηµα ευθύνης, εισηγούµενοι προτάσεις για τη χάραξη δηµοσίων πολιτικών. Ασκούν µε τρόπο αποτελεσµατικό τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους, επιδεικνύοντας πνεύµα αντικειµενικότητας, αµεροληψίας και εχεµύθειας για τα υπηρεσιακά θέµατα που χειρίζονται. 3. Ακολουθούν στις υποδείξεις της υπηρεσίας τους και συµµορφώνονται µε αυτές στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος. ΜΕΡΟΣ B ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο της χώρας και των διεθνών οργανισµών, στους οποίους αυτή µετέχει. Θεµελιώδη υποχρέωσή τους αποτελεί η διασφάλιση της ανεµπόδιστης και αποτελεσµατικής άσκησης των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών. 2. Καµία δράση της διοίκησης δεν µπορεί να στερείται σαφούς νοµικής θεµελίωσης, µε την οποία πρέπει να συµφωνεί ή να εναρµονίζεται. Όλες οι διοικητικές αποφάσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένες και να συνοδεύονται από ειδική αιτιολογία, είτε εκδίδονται κατά δεσµία αρµοδιότητα ή διακριτική ευχέρεια, είτε έχουν ευνοϊκά ή δυσµενή αποτελέσµατα για τον πολίτη. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα µέσα της υπηρεσίας, να ενηµερώνονται διαρκώς για την ύπαρξη των εφαρµοστέων αρχών και κανόνων στο πεδίο άσκησης των καθηκόντων τους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου, όπως και σε ό,τι αφορά την έκδοση τελεσίδικων και αµετάκλητων αποφάσεων από δικαιοδοτικά όργανα της εσωτερικής και διεθνούς ή κοινοτικής έννοµης τάξης. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ενηµερώνουν την υπηρεσία τους για τα προβλήµατα που δηµιουργεί η ύπαρξη ασαφών, ελλιπών, αντιφατικών, διάσπαρτων, περίπλοκων, απρόσφορων ή παρωχηµένων ρυθµίσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη. ιατυπώνουν σαφείς και τεκµηριωµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων µε την ηπιότερη δυνατή παρέµβαση -δίχως πρόσθετα νοµοθετικά, γραφειοκρατικά, οικονοµικά και άλλα βάρη- ή ακόµη και για τον τρόπο εναρµόνισης και σύνθεσης των ισχυουσών ρυθµίσεων. 3

4 5. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ενηµερώνουν τον ενδιαφερόµενο πολίτη για τους εφαρµοστέους στην υπόθεσή του κανόνες, τον τρόπο ερµηνείας τους, καθώς και για τα µέσα και τις δυνατότητες ελέγχου της νοµιµότητας, µεταβολής ή ακύρωσης των δυσµενών για αυτόν αποφάσεων. 6. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι συνεργάζονται πρόθυµα, καλόπιστα και ουσιαστικά µε τους θεσµοθετηµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους και τις ανεξάρτητες αρχές, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συµµόρφωση της υπηρεσίας σε σχετικές προτάσεις και υποδείξεις. 7. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ενηµερώνοντας χωρίς καθυστέρηση την υπηρεσία τους για αυτές και προτείνοντας συγκεκριµένα µέτρα για την άµεση και πλήρη εκτέλεσή τους. 8. Κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να συνεργάζονται πρόθυµα και ουσιαστικά µε το αρµόδιο δικαστήριο, αποστέλλοντας έγκαιρα σε αυτό τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και γενικότερα παρέχοντας έγκαιρα κάθε στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση που ζητείται στο πλαίσιο της άσκησης του δικαστικού ελέγχου. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 1. Κάθε δραστηριότητα των διοικητικών οργάνων αποβλέπει στην προαγωγή, ικανοποίηση και εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Σύνταγµα και τους άλλους κανόνες δικαίου που είναι σύµφωνοι µε αυτό. 2. Για την εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος τα διοικητικά όργανα προβαίνουν αυτεπάγγελτα στις προβλεπόµενες ενέργειες, µέσα στις τυχόν ειδικά οριζόµενες προθεσµίες, άλλως µέσα σε εύλογο χρόνο. Ο εύλογος χρόνος προσδιορίζεται ενόψει των συγκεκριµένων κάθε φορά περιστάσεων και του γενικού συµφέροντος που εξυπηρετείται. 3. Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ περισσότερων όψεων ή διαστάσεων του γενικού συµφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να σταθµίζει τα διακυβευόµενα αγαθά και να επιλέγει λύσεις µε γνώµονα τις αρχές της εναρµόνισης και της ισόρροπης ικανοποίησης στο πλαίσιο του Συντάγµατος και των νόµων. 4. Η τήρηση της αρχής της ισότητας, και ιδίως της ισότητας ευκαιριών και της αντικειµενικότητας, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την επιδίωξη του γενικού συµφέροντος. 4

5 ΑΡΘΡΟ 8 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών κατατείνει πρωτίστως στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη διασφάλιση των νοµίµων συµφερόντων τους. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αντιµετωπίζουν τους πολίτες µε τρόπο ισότιµο, αποφεύγοντας αδικαιολόγητες διακρίσεις µε βάση το φύλο, την εθνικότητα, την κοινωνική θέση, τις πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισµό και τη φυσική τους κατάσταση. ιαφορετική αντιµετώπιση δεν αποκλείεται στο µέτρο που αυτή επιβάλλεται από συγκεκριµένες συνθήκες και περιστάσεις. 3. Κατά τη λήψη αποφάσεων, οι δηµόσιοι υπάλληλοι τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και αποφεύγουν µέτρα δυσανάλογα προς τον επιδιωκόµενο σκοπό ή ανατρέπουν την ισορροπία µεταξύ των επιµέρους συµφερόντων των πολιτών και του γενικού συµφέροντος. 4. Ενεργούν µε βάση την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση και τις δηµόσιες αρχές, αποφεύγοντας αντιφατικές συµπεριφορές ή ενέργειες που µπορούν να παραπλανήσουν τον πολίτη, καθώς και τις ανεπιεικείς ερµηνευτικές εκδοχές. 5. Τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ανταποκρίνονται έγκαιρα στα αιτήµατα των πολιτών, να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους και αφορούν τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες ή τα δικαιώµατα των πολιτών, και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτησή τους από τη διοίκηση µε γλώσσα και τρόπο κατανοητό σε αυτούς. 6. Πριν από κάθε ενέργεια ή µέτρο σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων συγκεκριµένου προσώπου, τα αρµόδια διοικητικά όργανα οφείλουν να καλούν έγκαιρα τον ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και να λαµβάνουν υπόψη τους τα στοιχεία και τα επιχειρήµατά του, µε πνεύµα συνεργασίας και επιείκειας. 7. Σε περίπτωση σφάλµατος οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν το καθήκον να ενηµερώνουν άµεσα τον πολίτη και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επανόρθωση των αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν. 8. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά δεδοµένα που αφορούν τους πολίτες και να τηρούν εχεµύθεια ως προς τις σχετικές πληροφορίες που λαµβάνουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. 9. Η κατάχρηση εξουσίας δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση. Η εξουσία και η αρµοδιότητα των δηµοσίων υπαλλήλων ασκείται αποκλειστικά µε γνώµονα και για τον σκοπό που υπαγορεύει ο νόµος και επιβάλλει το γενικό συµφέρον. 5

6 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τις αρµοδιότητες και επιτελούν τα καθήκοντά τους µε τρόπο αµερόληπτο, χωρίς η δράση τους να εξαρτάται ή να επηρεάζεται από ιδιοτελή συµφέροντα ή πιέσεις. Η οικονοµική ισχύς, η κοινωνική και πολιτική θέση του ενδιαφερόµενου πολίτη δεν µπορεί να ασκεί επιρροή στη χρονική προτεραιότητα ή στην ουσία του χειρισµού των υποθέσεων. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να απέχουν από τον χειρισµό υποθέσεων και τη λήψη αποφάσεων επ αυτών, όταν στις υποθέσεις άµεσα ή έµµεσα εµπλέκονται ή εξαρτούν συµφέροντα µέλη της οικογένειάς τους ή πρόσωπα µε τα οποία έχουν αναπτύξει οικονοµικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος σχέση, όπως και πρόσωπα µε τα οποία έχουν έλθει σε δηµόσια ή µη αντιπαράθεση. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι υπάλληλοι ζητούν από την υπηρεσία τους την εξαίρεσή τους από τον χειρισµό της υπόθεσης. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι παρέχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε όλους τους πολίτες τις ίδιες δυνατότητες για την προσκόµιση στοιχείων και την ανάπτυξη των επιχειρηµάτων τους -δίχως εύνοια ή προκαταλήψεις- και µεριµνούν ιδίως, ώστε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού να διευκολύνονται επ αυτού. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΙ ΙΟΤΕΛΕΙΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να τηρούν τις αρχές και τους κανόνες της έντιµης, άµεµπτης και διαφανούς διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος. 2. Απέχουν ιδίως από συµπεριφορές που θα µπορούσαν να συνδέονται µε την προώθηση οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων των ιδίων, µελών της οικογενείας τους ή προσώπων µε τα οποία αυτοί σχετίζονται και δεν εκµεταλλεύονται µε κανέναν τρόπο τη θέση ή το αξίωµα που κατέχουν. 3. Η επικοινωνία των δηµοσίων υπαλλήλων µε τους ενδιαφερόµενους πολίτες εντάσσεται στην αµοιβαία ενηµέρωση, υπηρεσίας και πολιτών, ως προς τα δεδοµένα και την εξέλιξη των υποθέσεων και αποβλέπει στην οφειλόµενη εξυπηρέτηση του πολίτη. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να αρνούνται σταθερά και απόλυτα κάθε παροχή σε χρήµα ή σε είδος, όπως και κάθε υπόσχεση ή πρόταση που θα είχε την έννοια της αντιπαροχής για την προσφερόµενη δηµόσια υπηρεσία. 5. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αποφεύγουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τη δηµοσιότητα, και κυρίως την προσωπική τους προβολή στον τύπο και στα µέσα 6

7 µαζικής ενηµέρωσης, σε ό,τι αφορά τον χειρισµό των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί. Τούτο δεν εµποδίζει την επιστηµονική επεξεργασία (µε τη µορφή επιστηµονικής µελέτης) των ζητηµάτων και µε τρόπο που δεν θίγει τα προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερόµενων πολιτών. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους άψογο ήθος, συµπεριφορά που να ανταποκρίνεται πλήρως και µε συνέπεια στις αρχές και αξίες που διέπουν τη δηµόσια υπηρεσία. 2. Η εκπλήρωση των καθηκόντων τους, κρινόµενη µε τα µέτρα της κοινής λογικής, των χρηστών ηθών και της καλής πίστης, πρέπει να γίνεται πάντα µε τέτοιον τρόπο που να µην µπορεί να δηµιουργήσει την εντύπωση ιδιοτελούς ενέργειας ή σκοπιµότητας. 3. Με τα ίδια κριτήρια η συµπεριφορά των δηµοσίων υπαλλήλων εκτός υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να δηµιουργεί βάσιµες υπόνοιες υπηρεσιακής συµπεριφοράς που δεν έχει γνώµονα το γενικό συµφέρον. 4. Μετά τη λήξη της υπηρεσιακής και υπαλληλικής τους σταδιοδροµίας, και για διάστηµα όχι µικρότερο της πενταετίας, οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεσµεύονται να απέχουν από κάθε µορφής αθέµιτη εκµετάλλευση της ιδιαίτερης εµπειρίας και των γνώσεών τους από αυτή. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΑΦΑΝΕΙΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντά τους µε τρόπο που διευκολύνει τον κοινωνικό διάλογο, τη διαβούλευση, τη συµµετοχή των πολιτών και την άσκηση κριτικής, ενώ διασφαλίζουν επίσης τον δηµόσιο έλεγχο και τη λογοδοσία. 2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόµο, εξασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα των ενεργειών τους και επιδιώκουν την ουσιαστική συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στα διοικητικά στοιχεία, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει διαφορετικά ο νόµος, και ιδίως εάν αυτά αφορούν την ιδιωτική ζωή τρίτου ή εάν παραβιάζεται απόρρητο. 4. Κάθε διοικητική πράξη, ιδιαίτερα αν αυτή έχει δυσµενή για τον πολίτη χαρακτήρα, πρέπει να συνοδεύεται από την ύπαρξη σαφούς, ειδικής και 7

8 επαρκούς αιτιολογίας, που διατυπώνεται µε απλότητα και ακρίβεια, ώστε να γίνεται ευχερώς κατανοητή από τον πολίτη. Η απλή παραποµπή σε νοµοθετικές διατάξεις δεν µπορεί να θεωρηθεί καταρχήν ότι συνιστά επαρκή αιτιολογία, αλλά πρέπει να περιλαµβάνονται, στο µέτρο του δυνατού, τα κρίσιµα στοιχεία που καθόρισαν τις συγκεκριµένες αποφάσεις και επιλογές. ΑΡΘΡΟ 13 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους, στο µέτρο του δυνατού, όλες τις διαστάσεις του θέµατος που χειρίζονται και να συνεκτιµούν όλες τις δυνατές συνέπειες, πριν καταλήξουν σε κάποια ενέργεια. Οφείλουν να εκθέτουν τις απόψεις τους προς την υπηρεσία τους, µε τρόπο που είναι επαρκώς αιτιολογηµένος και τεκµηριωµένος. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι φροντίζουν, σύµφωνα µε τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητές τους, ώστε να επιτυγχάνεται η αρτιότητα και πληρότητα της εργασίας τους, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Για τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαία η διάχυση της πληροφορίας και η εκχώρηση εξουσίας στους υφισταµένους. 3. Καθ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα νέα δεδοµένα του επιστηµονικού κλάδου και της εξειδίκευσής τους, να ενηµερώνονται και να επιµορφώνονται επ αυτών. Οφείλουν, επίσης, να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους µε νέες µεθόδους εργασίας, τεχνικές και, γενικότερα, µε κάθε τρόπο που συµβάλλει στη διεξαγωγή της εργασίας µε τρόπο αποδοτικότερο. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα αποτελέσµατα της εργασίας τους, τα αξιολογούν, αναγνωρίζουν µε παρρησία τυχόν σφάλµατα ή αβλεψίες και συνεργάζονται µε προθυµία για τη διόρθωση και την αποφυγή τους στο µέλλον. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους ευσυνείδητα και αποτελεσµατικά, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιµα µέσα για την επίτευξη των επιδιωκόµενων σκοπών. Στο πλαίσιο αυτό σταθµίζουν τις εφικτές εναλλακτικές λύσεις και αξιολογούν το κόστος και τα οφέλη των επιλογών, µεριµνώντας για την εύρεση και χρήση των πλέον αποτελεσµατικών και οικονοµικών µεθόδων για την επίτευξη των επιθυµητών σκοπών. 8

9 2. Μεριµνούν για την αποτελεσµατική εφαρµογή των αποφάσεων και των επιλογών, καθώς και για τη διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς γενικού συµφέροντος. Βασικός γνώµονας των ενεργειών των δηµοσίων υπαλλήλων είναι η αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών και η εξοικονόµηση δράσεων που δεν κρίνονται αναγκαίες. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι επιδεικνύουν την αναγκαία επιµέλεια και διαφυλάσσουν τη δηµόσια περιουσία, αποφεύγοντας ιδίως την άσκοπη δαπάνη δηµοσίων πόρων. Εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους οργανώνοντας τα διαθέσιµα µέσα για την επίτευξη των επιθυµητών στόχων και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη φροντίδα για τη χρήση και προστασία του δηµοσίου υλικού. 2. Η πρόβλεψη, η προνοητικότητα και η διορατικότητα συνιστούν ιδιαίτερα επιθυµητά χαρακτηριστικά στην άσκηση των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων των δηµοσίων υπαλλήλων, από τους οποίους αναµένεται να ενεργούν µε βάση τα πορίσµατα της επιστηµονικής τους εξειδίκευσης, της εµπειρίας και της κρίσης τους. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΥ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ως εκτελεστές της θέλησης του Κράτους οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της έννοµης τάξης, υπηρετώντας τη νόµιµη κυβέρνηση του τόπου, µε την ίδια προθυµία, ουδετερότητα και αποτελεσµατικότητα, διασφαλίζοντας και τη συνέχεια της διοίκησης. 2. Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και µε βάση τη διαθέσιµη σε αυτούς επιστηµονική γνώση και επαγγελµατική εµπειρία, οι δηµόσιοι υπάλληλοι συµβάλλουν, µε παρρησία και στο µέτρο των δυνατοτήτων και της ευθύνης που τους αναλογεί, στη διαµόρφωση εισηγήσεων προς την αρµόδια ηγεσία για τη χάραξη και εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους µε πνεύµα ανεξαρτησίας και ουδετερότητας απέναντι στη νόµιµη κυβέρνηση της χώρας. Ο καθορισµός της πολιτικής αποτελεί σε τελικό βαθµό ευθύνη της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή. Η διοίκηση και οι υπάλληλοι είναι αρµόδιοι για τη συνεπή και αποτελεσµατική εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής, σύµφωνα µε τις αρχές και τα κριτήρια της επαγγελµατικής και επιστηµονικής τους ακεραιότητας και αµεροληψίας, είτε συµφωνούν είτε διαφωνούν µε τις τελικές επιλογές. 9

10 4. Η δράση των δηµοσίων υπαλλήλων διέπεται πάντοτε από την αρχή της νοµιµότητας, της εξυπηρέτησης του γενικού συµφέροντος και της αποτελεσµατικής εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής, όπως αυτή προσδιορίζεται σε τελικό βαθµό από τα αρµόδια κυβερνητικά όργανα και τις αρχές. Τυχόν διαφωνίες τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι τις διατυπώνουν εγγράφως και τις τεκµηριώνουν επαρκώς. 5. Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως και των επιστηµονικών απόψεων, αποτελεί δικαίωµα των δηµοσίων υπαλλήλων. 6. Σε περίπτωση που οι δηµόσιοι υπάλληλοι εκτιµούν ότι η ακολουθούµενη πολιτική προσκρούει ή παραβιάζει θεµελιώδεις προσωπικές τους απόψεις ή ζητήµατα συνειδήσεως και αφού εξαντλήσουν τη δυνατότητα καλόπιστης επιρροής για τη µεταβολή της, µπορούν να ζητήσουν την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους. ΑΡΘΡΟ 17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι ενεργούν µε γνώµονα την ευθύνη τους ως µέλη του κοινωνικού συνόλου και της δηµοκρατικής πολιτείας, επιδεικνύοντας κατά την άσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας πνεύµα επιείκειας και συνεργασίας. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν επίγνωση των πραγµατικών συνεπειών που µπορούν να επιφέρουν στα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων πολιτών, αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, οι αποφάσεις της υπηρεσίας, όπως και η καθυστέρηση στη λήψη τους. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι συµβάλλουν µε κάθε νόµιµο τρόπο στην πρόληψη των δυσχερώς ανατρέψιµων στο µέλλον πραγµατικών καταστάσεων και στην αποφυγή της παράτασης ή της διόγκωσης των δυσµενών για τον πολίτη συνεπειών που έχουν προκαλέσει αµφισβητούµενης νοµιµότητας πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες της ιοίκησης. Λαµβάνουν, ιδίως, υπόψη τις συνέπειες των ενεργειών τους σε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αναλαµβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες και εισηγούνται στην υπηρεσία τους τη λήψη γενικότερων οργανωτικών και λειτουργικών µέτρων για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και τον περιορισµό της ταλαιπωρίας των πολιτών και, κυρίως, των ατόµων µε ιδιαίτερα προβλήµατα. 10

11 ΑΡΘΡΟ 18 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να συµπεριφέρονται κατά τρόπο που τους καθιστά άξιους της κοινής εµπιστοσύνης. Οφείλουν να είναι προσιτοί στις σχέσεις τους µε τους πολίτες και να απαντούν στα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών µε τη µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια. Εάν δεν είναι αρµόδιοι για ορισµένο ζήτηµα, παραπέµπουν τον πολίτη στην αρµόδια υπηρεσία. 2. Σε κάθε περίπτωση οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να είναι ευπρεπείς, να συµπεριφέρονται µε κοσµιότητα στους πολίτες και να τους εξυπηρετούν κατά την προώθηση των υποθέσεών τους. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όσον αφορά τις σχέσεις µε τους συναδέλφους τους, τόσο προϊσταµένους όσο και υφισταµένους, οφείλουν να συµπεριφέρονται εντός του πλαισίου της ορθής -και επί τη βάσει της κοινής λογικής- διοικητικής διαδικασίας, µε βασικό γνώµονα τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη ηµόσια Υπηρεσία. ΜΕΡΟΣ Γ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Συγκροτείται τριµελές Συµβούλιο εοντολογίας που µεριµνά για την ερµηνεία, εφαρµογή και τήρηση των παραπάνω διατάξεων, καθώς και για την αξιολόγηση συµπεριφοράς δηµοσίων υπαλλήλων που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Κώδικα. Αναφορά στο Συµβούλιο εοντολογίας µπορούν να υποβάλλουν τόσο πολίτες όσο και δηµόσιοι υπάλληλοι. 2. Συµβούλιο εοντολογίας συγκροτείται σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες από υπαλλήλους που επιλέγονται µε κλήρωση για διετή θητεία. 3. Ο καταγγελλόµενος δηµόσιος υπάλληλος καλείται από το Συµβούλιο σε ακρόαση, προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις του. 4. Το Συµβούλιο εοντολογίας διατυπώνει αιτιολογηµένες συστάσεις και υποδείξεις στους δηµοσίους υπαλλήλους που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κώδικα και τις κοινοποιεί στην υπηρεσιακή τους µονάδα. 5. Το Συµβούλιο εοντολογίας διατυπώνει εισηγήσεις προς την υπηρεσία για την πληρέστερη εφαρµογή του Κώδικα. 11

12 ΑΡΘΡΟ 20 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η ηµόσια ιοίκηση αναλαµβάνει το καθήκον της συστηµατικής ενηµέρωσης των δηµοσίων υπαλλήλων για τις αρχές και τους κανόνες του Κώδικα. 2. Κάθε δηµόσιος υπάλληλος έχει καθήκον να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να προσαρµοστεί στην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 3. Ο Κώδικας µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων στη ηµόσια ιοίκηση και να περιληφθεί στις σχετικές συµφωνίες των µερών. 12

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας

***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας ***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας ************************************ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ *****************************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα». Περιεχόμενα Άρθρο 103 παρ. 1...15

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005

ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005 ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α 287/28-11-2005 ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοιες, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής του παρόντος 1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.10.2004 COM(2004) 718 τελικό 2004/0251 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012

Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012 Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012 Περιεχόμενα Η αρχή της νομιμότητας... 4 Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης... 4 Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 ΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΠΑΡΑ ΕΊΓΜΑΤΑ 1 1.2 ΙΑΣΑΦΗΝΊΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΊΑ 4 1.2.1 Έννοια της Εκτελεστικής εξουσίας 4 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα»

Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» Με ενσωµάτωση των τροποποιήσεων. (ΦΕΚ 84/2000, ΦΕΚ 109 Α /2001), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας

Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας Κώδικας Ηθικής Συµπεριφοράς & εοντολογίας Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Όραµα και Βασικές Αξίες...4 Νοµιµότητα και Ακεραιότητα...4 ιαφάνεια...4 Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού...4 Ποιότητα Προσωπικού...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ικαιώµατα Ψυχικώς Πασχόντων ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β ΦΑΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης της ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. εστιάζει στην εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012

«ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρµογής ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής Εργασίας, Ερευνητική Ανεξαρτησία και Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες,

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην ελληνική δημόσια διοίκηση. i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η εισαγωγή των μεθόδων του new public management στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ (Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα