ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 1. Ο Κώδικας ιοικητικής Ηθικής και εοντολογίας (στο εξής Κώδικας) περιλαµβάνει αρχές και κανόνες δεοντολογίας που αφορούν τη λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης και αποσκοπούν στην εγγύηση του ηθικού κύρους του λειτουργήµατος των δηµοσίων υπαλλήλων. 2. Η διασφάλιση των βασικών αρχών και κανόνων του Κώδικα στη διοίκηση συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος και της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο µιας σύγχρονης, δηµοκρατικής, βιώσιµης και ανθρώπινης πολιτείας. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Ο παρών Κώδικας διέπει όλο το προσωπικό της ηµόσιας ιοίκησης, εκτός των κατηγοριών εκείνων για τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις. 2. Για τους σκοπούς του Κώδικα ως «δηµόσιοι υπάλληλοι» νοούνται όλες οι κατηγορίες πολιτικού προσωπικού του ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων ηµοσίων Νοµικών Προσώπων. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κώδικα είναι η ανάδειξη ενιαίων κανόνων ηθικής συµπεριφοράς στη δράση των δηµοσίων υπαλλήλων, η συνεπής τήρηση και εφαρµογή τους στη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και η ενηµέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και το περιεχόµενό τους. 1

2 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 1. Οι επιµέρους διατάξεις του Κώδικα απορρέουν από τις ακόλουθες βασικές αρχές, οι οποίες αναφέρονται στο ηθικό θεµέλιο της δράσης των δηµοσίων υπαλλήλων. 2. Οι αρχές αυτές είναι: α. Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, ως καταστατική αρχή στις σχέσεις του πολίτη µε το κράτος, β. Η δηµοκρατική υπευθυνότητα και νοµιµοποίηση των διοικητικών οργάνων, δεδοµένου ότι η διοίκηση ως θεσµός της δηµοκρατίας οφείλει να εφαρµόζει µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα τους νόµους, τα προγράµµατα και τις αποφάσεις της δηµόσιας πολιτικής, όπως αυτή προσδιορίζεται σε τελικό βαθµό από τα αρµόδια πολιτικά όργανα και τις δηµόσιες αρχές που υπόκεινται στον έλεγχο της λαϊκής κυριαρχίας, γ. Το κοινωνικό κράτος δικαίου και η αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δράση της διοίκησης στη δηµόσια σφαίρα και εγγυάται την αποφυγή της αυθαιρεσίας στην άσκηση της δηµόσιας εξουσίας, δ. Η ανταπόκριση και η υπευθυνότητα προς την κοινωνία των πολιτών µε πνεύµα συνεργασίας και εµπιστοσύνης που ευνοεί τον δηµόσιο διάλογο και τη συµµετοχή, ε. Η επαγγελµατική εξειδίκευση, η ακεραιότητα και η καταλληλότητα του ανθρώπινου δυναµικού της διοίκησης που αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα της δράσης των δηµοσίων υπηρεσιών και οργάνων. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν τον Λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα, εφαρµόζουν τη δηµόσια πολιτική, προασπίζουν το γενικό συµφέρον και συµβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και ευηµερία, στο πλαίσιο της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και της έννοµης τάξης και µε βάση τις αρχές που διέπουν τη δράση τους. 2

3 2. Εκπληρώνουν την αποστολή τους, µε πνεύµα πρωτοβουλίας και αίσθηµα ευθύνης, εισηγούµενοι προτάσεις για τη χάραξη δηµοσίων πολιτικών. Ασκούν µε τρόπο αποτελεσµατικό τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους, επιδεικνύοντας πνεύµα αντικειµενικότητας, αµεροληψίας και εχεµύθειας για τα υπηρεσιακά θέµατα που χειρίζονται. 3. Ακολουθούν στις υποδείξεις της υπηρεσίας τους και συµµορφώνονται µε αυτές στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δηµοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύµατος. ΜΕΡΟΣ B ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο της χώρας και των διεθνών οργανισµών, στους οποίους αυτή µετέχει. Θεµελιώδη υποχρέωσή τους αποτελεί η διασφάλιση της ανεµπόδιστης και αποτελεσµατικής άσκησης των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών. 2. Καµία δράση της διοίκησης δεν µπορεί να στερείται σαφούς νοµικής θεµελίωσης, µε την οποία πρέπει να συµφωνεί ή να εναρµονίζεται. Όλες οι διοικητικές αποφάσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένες και να συνοδεύονται από ειδική αιτιολογία, είτε εκδίδονται κατά δεσµία αρµοδιότητα ή διακριτική ευχέρεια, είτε έχουν ευνοϊκά ή δυσµενή αποτελέσµατα για τον πολίτη. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα µέσα της υπηρεσίας, να ενηµερώνονται διαρκώς για την ύπαρξη των εφαρµοστέων αρχών και κανόνων στο πεδίο άσκησης των καθηκόντων τους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου, όπως και σε ό,τι αφορά την έκδοση τελεσίδικων και αµετάκλητων αποφάσεων από δικαιοδοτικά όργανα της εσωτερικής και διεθνούς ή κοινοτικής έννοµης τάξης. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ενηµερώνουν την υπηρεσία τους για τα προβλήµατα που δηµιουργεί η ύπαρξη ασαφών, ελλιπών, αντιφατικών, διάσπαρτων, περίπλοκων, απρόσφορων ή παρωχηµένων ρυθµίσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη. ιατυπώνουν σαφείς και τεκµηριωµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων µε την ηπιότερη δυνατή παρέµβαση -δίχως πρόσθετα νοµοθετικά, γραφειοκρατικά, οικονοµικά και άλλα βάρη- ή ακόµη και για τον τρόπο εναρµόνισης και σύνθεσης των ισχυουσών ρυθµίσεων. 3

4 5. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ενηµερώνουν τον ενδιαφερόµενο πολίτη για τους εφαρµοστέους στην υπόθεσή του κανόνες, τον τρόπο ερµηνείας τους, καθώς και για τα µέσα και τις δυνατότητες ελέγχου της νοµιµότητας, µεταβολής ή ακύρωσης των δυσµενών για αυτόν αποφάσεων. 6. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι συνεργάζονται πρόθυµα, καλόπιστα και ουσιαστικά µε τους θεσµοθετηµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους και τις ανεξάρτητες αρχές, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συµµόρφωση της υπηρεσίας σε σχετικές προτάσεις και υποδείξεις. 7. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ενηµερώνοντας χωρίς καθυστέρηση την υπηρεσία τους για αυτές και προτείνοντας συγκεκριµένα µέτρα για την άµεση και πλήρη εκτέλεσή τους. 8. Κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να συνεργάζονται πρόθυµα και ουσιαστικά µε το αρµόδιο δικαστήριο, αποστέλλοντας έγκαιρα σε αυτό τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και γενικότερα παρέχοντας έγκαιρα κάθε στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση που ζητείται στο πλαίσιο της άσκησης του δικαστικού ελέγχου. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 1. Κάθε δραστηριότητα των διοικητικών οργάνων αποβλέπει στην προαγωγή, ικανοποίηση και εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Σύνταγµα και τους άλλους κανόνες δικαίου που είναι σύµφωνοι µε αυτό. 2. Για την εξυπηρέτηση του γενικού συµφέροντος τα διοικητικά όργανα προβαίνουν αυτεπάγγελτα στις προβλεπόµενες ενέργειες, µέσα στις τυχόν ειδικά οριζόµενες προθεσµίες, άλλως µέσα σε εύλογο χρόνο. Ο εύλογος χρόνος προσδιορίζεται ενόψει των συγκεκριµένων κάθε φορά περιστάσεων και του γενικού συµφέροντος που εξυπηρετείται. 3. Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ περισσότερων όψεων ή διαστάσεων του γενικού συµφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να σταθµίζει τα διακυβευόµενα αγαθά και να επιλέγει λύσεις µε γνώµονα τις αρχές της εναρµόνισης και της ισόρροπης ικανοποίησης στο πλαίσιο του Συντάγµατος και των νόµων. 4. Η τήρηση της αρχής της ισότητας, και ιδίως της ισότητας ευκαιριών και της αντικειµενικότητας, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την επιδίωξη του γενικού συµφέροντος. 4

5 ΑΡΘΡΟ 8 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών κατατείνει πρωτίστως στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη διασφάλιση των νοµίµων συµφερόντων τους. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αντιµετωπίζουν τους πολίτες µε τρόπο ισότιµο, αποφεύγοντας αδικαιολόγητες διακρίσεις µε βάση το φύλο, την εθνικότητα, την κοινωνική θέση, τις πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισµό και τη φυσική τους κατάσταση. ιαφορετική αντιµετώπιση δεν αποκλείεται στο µέτρο που αυτή επιβάλλεται από συγκεκριµένες συνθήκες και περιστάσεις. 3. Κατά τη λήψη αποφάσεων, οι δηµόσιοι υπάλληλοι τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και αποφεύγουν µέτρα δυσανάλογα προς τον επιδιωκόµενο σκοπό ή ανατρέπουν την ισορροπία µεταξύ των επιµέρους συµφερόντων των πολιτών και του γενικού συµφέροντος. 4. Ενεργούν µε βάση την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση και τις δηµόσιες αρχές, αποφεύγοντας αντιφατικές συµπεριφορές ή ενέργειες που µπορούν να παραπλανήσουν τον πολίτη, καθώς και τις ανεπιεικείς ερµηνευτικές εκδοχές. 5. Τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ανταποκρίνονται έγκαιρα στα αιτήµατα των πολιτών, να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους και αφορούν τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες ή τα δικαιώµατα των πολιτών, και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτησή τους από τη διοίκηση µε γλώσσα και τρόπο κατανοητό σε αυτούς. 6. Πριν από κάθε ενέργεια ή µέτρο σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων συγκεκριµένου προσώπου, τα αρµόδια διοικητικά όργανα οφείλουν να καλούν έγκαιρα τον ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και να λαµβάνουν υπόψη τους τα στοιχεία και τα επιχειρήµατά του, µε πνεύµα συνεργασίας και επιείκειας. 7. Σε περίπτωση σφάλµατος οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν το καθήκον να ενηµερώνουν άµεσα τον πολίτη και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επανόρθωση των αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν. 8. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά δεδοµένα που αφορούν τους πολίτες και να τηρούν εχεµύθεια ως προς τις σχετικές πληροφορίες που λαµβάνουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. 9. Η κατάχρηση εξουσίας δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση. Η εξουσία και η αρµοδιότητα των δηµοσίων υπαλλήλων ασκείται αποκλειστικά µε γνώµονα και για τον σκοπό που υπαγορεύει ο νόµος και επιβάλλει το γενικό συµφέρον. 5

6 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τις αρµοδιότητες και επιτελούν τα καθήκοντά τους µε τρόπο αµερόληπτο, χωρίς η δράση τους να εξαρτάται ή να επηρεάζεται από ιδιοτελή συµφέροντα ή πιέσεις. Η οικονοµική ισχύς, η κοινωνική και πολιτική θέση του ενδιαφερόµενου πολίτη δεν µπορεί να ασκεί επιρροή στη χρονική προτεραιότητα ή στην ουσία του χειρισµού των υποθέσεων. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να απέχουν από τον χειρισµό υποθέσεων και τη λήψη αποφάσεων επ αυτών, όταν στις υποθέσεις άµεσα ή έµµεσα εµπλέκονται ή εξαρτούν συµφέροντα µέλη της οικογένειάς τους ή πρόσωπα µε τα οποία έχουν αναπτύξει οικονοµικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος σχέση, όπως και πρόσωπα µε τα οποία έχουν έλθει σε δηµόσια ή µη αντιπαράθεση. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι υπάλληλοι ζητούν από την υπηρεσία τους την εξαίρεσή τους από τον χειρισµό της υπόθεσης. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι παρέχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε όλους τους πολίτες τις ίδιες δυνατότητες για την προσκόµιση στοιχείων και την ανάπτυξη των επιχειρηµάτων τους -δίχως εύνοια ή προκαταλήψεις- και µεριµνούν ιδίως, ώστε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού να διευκολύνονται επ αυτού. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΙ ΙΟΤΕΛΕΙΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να τηρούν τις αρχές και τους κανόνες της έντιµης, άµεµπτης και διαφανούς διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος. 2. Απέχουν ιδίως από συµπεριφορές που θα µπορούσαν να συνδέονται µε την προώθηση οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων των ιδίων, µελών της οικογενείας τους ή προσώπων µε τα οποία αυτοί σχετίζονται και δεν εκµεταλλεύονται µε κανέναν τρόπο τη θέση ή το αξίωµα που κατέχουν. 3. Η επικοινωνία των δηµοσίων υπαλλήλων µε τους ενδιαφερόµενους πολίτες εντάσσεται στην αµοιβαία ενηµέρωση, υπηρεσίας και πολιτών, ως προς τα δεδοµένα και την εξέλιξη των υποθέσεων και αποβλέπει στην οφειλόµενη εξυπηρέτηση του πολίτη. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να αρνούνται σταθερά και απόλυτα κάθε παροχή σε χρήµα ή σε είδος, όπως και κάθε υπόσχεση ή πρόταση που θα είχε την έννοια της αντιπαροχής για την προσφερόµενη δηµόσια υπηρεσία. 5. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αποφεύγουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τη δηµοσιότητα, και κυρίως την προσωπική τους προβολή στον τύπο και στα µέσα 6

7 µαζικής ενηµέρωσης, σε ό,τι αφορά τον χειρισµό των υποθέσεων που τους έχουν ανατεθεί. Τούτο δεν εµποδίζει την επιστηµονική επεξεργασία (µε τη µορφή επιστηµονικής µελέτης) των ζητηµάτων και µε τρόπο που δεν θίγει τα προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερόµενων πολιτών. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους άψογο ήθος, συµπεριφορά που να ανταποκρίνεται πλήρως και µε συνέπεια στις αρχές και αξίες που διέπουν τη δηµόσια υπηρεσία. 2. Η εκπλήρωση των καθηκόντων τους, κρινόµενη µε τα µέτρα της κοινής λογικής, των χρηστών ηθών και της καλής πίστης, πρέπει να γίνεται πάντα µε τέτοιον τρόπο που να µην µπορεί να δηµιουργήσει την εντύπωση ιδιοτελούς ενέργειας ή σκοπιµότητας. 3. Με τα ίδια κριτήρια η συµπεριφορά των δηµοσίων υπαλλήλων εκτός υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να δηµιουργεί βάσιµες υπόνοιες υπηρεσιακής συµπεριφοράς που δεν έχει γνώµονα το γενικό συµφέρον. 4. Μετά τη λήξη της υπηρεσιακής και υπαλληλικής τους σταδιοδροµίας, και για διάστηµα όχι µικρότερο της πενταετίας, οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεσµεύονται να απέχουν από κάθε µορφής αθέµιτη εκµετάλλευση της ιδιαίτερης εµπειρίας και των γνώσεών τους από αυτή. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΑΦΑΝΕΙΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντά τους µε τρόπο που διευκολύνει τον κοινωνικό διάλογο, τη διαβούλευση, τη συµµετοχή των πολιτών και την άσκηση κριτικής, ενώ διασφαλίζουν επίσης τον δηµόσιο έλεγχο και τη λογοδοσία. 2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόµο, εξασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα των ενεργειών τους και επιδιώκουν την ουσιαστική συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στα διοικητικά στοιχεία, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει διαφορετικά ο νόµος, και ιδίως εάν αυτά αφορούν την ιδιωτική ζωή τρίτου ή εάν παραβιάζεται απόρρητο. 4. Κάθε διοικητική πράξη, ιδιαίτερα αν αυτή έχει δυσµενή για τον πολίτη χαρακτήρα, πρέπει να συνοδεύεται από την ύπαρξη σαφούς, ειδικής και 7

8 επαρκούς αιτιολογίας, που διατυπώνεται µε απλότητα και ακρίβεια, ώστε να γίνεται ευχερώς κατανοητή από τον πολίτη. Η απλή παραποµπή σε νοµοθετικές διατάξεις δεν µπορεί να θεωρηθεί καταρχήν ότι συνιστά επαρκή αιτιολογία, αλλά πρέπει να περιλαµβάνονται, στο µέτρο του δυνατού, τα κρίσιµα στοιχεία που καθόρισαν τις συγκεκριµένες αποφάσεις και επιλογές. ΑΡΘΡΟ 13 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους, στο µέτρο του δυνατού, όλες τις διαστάσεις του θέµατος που χειρίζονται και να συνεκτιµούν όλες τις δυνατές συνέπειες, πριν καταλήξουν σε κάποια ενέργεια. Οφείλουν να εκθέτουν τις απόψεις τους προς την υπηρεσία τους, µε τρόπο που είναι επαρκώς αιτιολογηµένος και τεκµηριωµένος. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι φροντίζουν, σύµφωνα µε τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητές τους, ώστε να επιτυγχάνεται η αρτιότητα και πληρότητα της εργασίας τους, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Για τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαία η διάχυση της πληροφορίας και η εκχώρηση εξουσίας στους υφισταµένους. 3. Καθ όλο το διάστηµα της υπηρεσίας τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα νέα δεδοµένα του επιστηµονικού κλάδου και της εξειδίκευσής τους, να ενηµερώνονται και να επιµορφώνονται επ αυτών. Οφείλουν, επίσης, να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους µε νέες µεθόδους εργασίας, τεχνικές και, γενικότερα, µε κάθε τρόπο που συµβάλλει στη διεξαγωγή της εργασίας µε τρόπο αποδοτικότερο. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα αποτελέσµατα της εργασίας τους, τα αξιολογούν, αναγνωρίζουν µε παρρησία τυχόν σφάλµατα ή αβλεψίες και συνεργάζονται µε προθυµία για τη διόρθωση και την αποφυγή τους στο µέλλον. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους ευσυνείδητα και αποτελεσµατικά, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιµα µέσα για την επίτευξη των επιδιωκόµενων σκοπών. Στο πλαίσιο αυτό σταθµίζουν τις εφικτές εναλλακτικές λύσεις και αξιολογούν το κόστος και τα οφέλη των επιλογών, µεριµνώντας για την εύρεση και χρήση των πλέον αποτελεσµατικών και οικονοµικών µεθόδων για την επίτευξη των επιθυµητών σκοπών. 8

9 2. Μεριµνούν για την αποτελεσµατική εφαρµογή των αποφάσεων και των επιλογών, καθώς και για τη διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς γενικού συµφέροντος. Βασικός γνώµονας των ενεργειών των δηµοσίων υπαλλήλων είναι η αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών και η εξοικονόµηση δράσεων που δεν κρίνονται αναγκαίες. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι επιδεικνύουν την αναγκαία επιµέλεια και διαφυλάσσουν τη δηµόσια περιουσία, αποφεύγοντας ιδίως την άσκοπη δαπάνη δηµοσίων πόρων. Εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους οργανώνοντας τα διαθέσιµα µέσα για την επίτευξη των επιθυµητών στόχων και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη φροντίδα για τη χρήση και προστασία του δηµοσίου υλικού. 2. Η πρόβλεψη, η προνοητικότητα και η διορατικότητα συνιστούν ιδιαίτερα επιθυµητά χαρακτηριστικά στην άσκηση των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων των δηµοσίων υπαλλήλων, από τους οποίους αναµένεται να ενεργούν µε βάση τα πορίσµατα της επιστηµονικής τους εξειδίκευσης, της εµπειρίας και της κρίσης τους. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΥ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ως εκτελεστές της θέλησης του Κράτους οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της έννοµης τάξης, υπηρετώντας τη νόµιµη κυβέρνηση του τόπου, µε την ίδια προθυµία, ουδετερότητα και αποτελεσµατικότητα, διασφαλίζοντας και τη συνέχεια της διοίκησης. 2. Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και µε βάση τη διαθέσιµη σε αυτούς επιστηµονική γνώση και επαγγελµατική εµπειρία, οι δηµόσιοι υπάλληλοι συµβάλλουν, µε παρρησία και στο µέτρο των δυνατοτήτων και της ευθύνης που τους αναλογεί, στη διαµόρφωση εισηγήσεων προς την αρµόδια ηγεσία για τη χάραξη και εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές τους µε πνεύµα ανεξαρτησίας και ουδετερότητας απέναντι στη νόµιµη κυβέρνηση της χώρας. Ο καθορισµός της πολιτικής αποτελεί σε τελικό βαθµό ευθύνη της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή. Η διοίκηση και οι υπάλληλοι είναι αρµόδιοι για τη συνεπή και αποτελεσµατική εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής, σύµφωνα µε τις αρχές και τα κριτήρια της επαγγελµατικής και επιστηµονικής τους ακεραιότητας και αµεροληψίας, είτε συµφωνούν είτε διαφωνούν µε τις τελικές επιλογές. 9

10 4. Η δράση των δηµοσίων υπαλλήλων διέπεται πάντοτε από την αρχή της νοµιµότητας, της εξυπηρέτησης του γενικού συµφέροντος και της αποτελεσµατικής εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής, όπως αυτή προσδιορίζεται σε τελικό βαθµό από τα αρµόδια κυβερνητικά όργανα και τις αρχές. Τυχόν διαφωνίες τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι τις διατυπώνουν εγγράφως και τις τεκµηριώνουν επαρκώς. 5. Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως και των επιστηµονικών απόψεων, αποτελεί δικαίωµα των δηµοσίων υπαλλήλων. 6. Σε περίπτωση που οι δηµόσιοι υπάλληλοι εκτιµούν ότι η ακολουθούµενη πολιτική προσκρούει ή παραβιάζει θεµελιώδεις προσωπικές τους απόψεις ή ζητήµατα συνειδήσεως και αφού εξαντλήσουν τη δυνατότητα καλόπιστης επιρροής για τη µεταβολή της, µπορούν να ζητήσουν την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους. ΑΡΘΡΟ 17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δηµόσιοι υπάλληλοι ενεργούν µε γνώµονα την ευθύνη τους ως µέλη του κοινωνικού συνόλου και της δηµοκρατικής πολιτείας, επιδεικνύοντας κατά την άσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας πνεύµα επιείκειας και συνεργασίας. 2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν επίγνωση των πραγµατικών συνεπειών που µπορούν να επιφέρουν στα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων πολιτών, αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, οι αποφάσεις της υπηρεσίας, όπως και η καθυστέρηση στη λήψη τους. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι συµβάλλουν µε κάθε νόµιµο τρόπο στην πρόληψη των δυσχερώς ανατρέψιµων στο µέλλον πραγµατικών καταστάσεων και στην αποφυγή της παράτασης ή της διόγκωσης των δυσµενών για τον πολίτη συνεπειών που έχουν προκαλέσει αµφισβητούµενης νοµιµότητας πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες της ιοίκησης. Λαµβάνουν, ιδίως, υπόψη τις συνέπειες των ενεργειών τους σε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού. 4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αναλαµβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες και εισηγούνται στην υπηρεσία τους τη λήψη γενικότερων οργανωτικών και λειτουργικών µέτρων για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και τον περιορισµό της ταλαιπωρίας των πολιτών και, κυρίως, των ατόµων µε ιδιαίτερα προβλήµατα. 10

11 ΑΡΘΡΟ 18 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να συµπεριφέρονται κατά τρόπο που τους καθιστά άξιους της κοινής εµπιστοσύνης. Οφείλουν να είναι προσιτοί στις σχέσεις τους µε τους πολίτες και να απαντούν στα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών µε τη µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια. Εάν δεν είναι αρµόδιοι για ορισµένο ζήτηµα, παραπέµπουν τον πολίτη στην αρµόδια υπηρεσία. 2. Σε κάθε περίπτωση οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να είναι ευπρεπείς, να συµπεριφέρονται µε κοσµιότητα στους πολίτες και να τους εξυπηρετούν κατά την προώθηση των υποθέσεών τους. 3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όσον αφορά τις σχέσεις µε τους συναδέλφους τους, τόσο προϊσταµένους όσο και υφισταµένους, οφείλουν να συµπεριφέρονται εντός του πλαισίου της ορθής -και επί τη βάσει της κοινής λογικής- διοικητικής διαδικασίας, µε βασικό γνώµονα τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη ηµόσια Υπηρεσία. ΜΕΡΟΣ Γ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Συγκροτείται τριµελές Συµβούλιο εοντολογίας που µεριµνά για την ερµηνεία, εφαρµογή και τήρηση των παραπάνω διατάξεων, καθώς και για την αξιολόγηση συµπεριφοράς δηµοσίων υπαλλήλων που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Κώδικα. Αναφορά στο Συµβούλιο εοντολογίας µπορούν να υποβάλλουν τόσο πολίτες όσο και δηµόσιοι υπάλληλοι. 2. Συµβούλιο εοντολογίας συγκροτείται σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες από υπαλλήλους που επιλέγονται µε κλήρωση για διετή θητεία. 3. Ο καταγγελλόµενος δηµόσιος υπάλληλος καλείται από το Συµβούλιο σε ακρόαση, προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις του. 4. Το Συµβούλιο εοντολογίας διατυπώνει αιτιολογηµένες συστάσεις και υποδείξεις στους δηµοσίους υπαλλήλους που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κώδικα και τις κοινοποιεί στην υπηρεσιακή τους µονάδα. 5. Το Συµβούλιο εοντολογίας διατυπώνει εισηγήσεις προς την υπηρεσία για την πληρέστερη εφαρµογή του Κώδικα. 11

12 ΑΡΘΡΟ 20 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η ηµόσια ιοίκηση αναλαµβάνει το καθήκον της συστηµατικής ενηµέρωσης των δηµοσίων υπαλλήλων για τις αρχές και τους κανόνες του Κώδικα. 2. Κάθε δηµόσιος υπάλληλος έχει καθήκον να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να προσαρµοστεί στην εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 3. Ο Κώδικας µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων στη ηµόσια ιοίκηση και να περιληφθεί στις σχετικές συµφωνίες των µερών. 12

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας

***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας ***************************************************** Ο ΗΓΟΣ *********************************** Συμπεριφοράς και εοντολογίας ************************************ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ *****************************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΔΑ Β4Ω8Ν-1ΓΝ Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ. 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax Ε-mail Ιστοσελίδα ραγατσανίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής Ο κώδικας αυτός ισχύει για όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς».

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς». -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΠΟΛΙΤΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση (05.61.01.02 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα