ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Internal Market and Services Knowledge-based Economy Νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

2 Εθνικές διοικητικές διατυπώσεις στο πλαίσιο των οδηγιών 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ και 1999/42/ΕΚ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ και 1999/42/ΕΚ καθιέρωσαν το «γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων». Κατ εφαρµογή των οδηγιών αυτών, υιοθετήθηκε µια θεµελιώδης αρχή σύµφωνα µε την οποία κάθε επαγγελµατίας ο οποίος έχει τα προσόντα για την άσκηση ενός επαγγέλµατος σε ένα κράτος µέλος έχει στο εξής το δικαίωµα αναγνώρισης του διπλώµατός του για να ασκήσει το ίδιο επάγγελµα σε άλλο κράτος µέλος. Εποµένως, βασική αρχή του συστήµατος είναι σαφώς η αναγνώριση των προσόντων του διακινούµενου, µε εξαίρεση τη δυνατότητα του κράτους µέλους υποδοχής να επιβάλλει «εξισωτικά µέτρα». Ωστόσο, η εφαρµογή των κανόνων αυτών προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος για την αναγνώριση τηρεί µια σειρά διοικητικών διατυπώσεων. Οι διοικητικές αυτές διατυπώσεις αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8 1 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, στα άρθρα 10 και 12 2 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ και στα άρθρα 3, 8 και 9 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ 3. 1 Το άρθρο 8 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ ορίζει ότι: «1. Το κράτος µέλος υποδοχής δέχεται ως απόδειξη του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, τις βεβαιώσεις και τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδώσει οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και τα οποία πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόµενος προς υποστήριξη της αίτησής του για την άσκηση του σχετικού επαγγέλµατος. 2. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης για την εξάσκηση νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος πρέπει να ολοκληρώνεται το συντοµότερο δυνατόν µε την έκδοση αιτιολογηµένης απόφασης της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους υποδοχής, το αργότερο τέσσερις µήνες από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερόµενου. Κατά της απόφασης αυτής ή ελλείψει απόφασης µπορούν να ασκούνται ένδικα µέσα εσωτερικού δικαίου.» 2 Το άρθρο 12 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ ορίζει ότι: «1. Το κράτος µέλος υποδοχής δέχεται ως απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 9, τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδώσει οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, τα οποία πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόµενος προς υποστήριξη της αίτησής του για την άσκηση του σχετικού επαγγέλµατος. 2. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης για την άσκηση νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος πρέπει να ολοκληρώνεται το συντοµότερο δυνατόν και να πιστοποιείται µε την έκδοση αιτιολογηµένης απόφασης της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους υποδοχής, το αργότερο δε µέσα σε τέσσερις µήνες από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερόµενου. Κατά της απόφασης αυτής ή ελλείψει απόφασης, µπορεί να ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου βάσει του εσωτερικού δικαίου.» 3 [Παράθεση του κειµένου] 2

3 Ωστόσο, οι οδηγίες, από τη φύση τους, δεν είναι δυνατόν να προβλέπουν την τήρηση των διοικητικών αυτών διατυπώσεων παρά µόνο κατά τρόπο γενικό. Η συγκεκριµένη εφαρµογή των κανόνων αυτών αποδείχθηκε διαφορετική από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Από την εµπειρία προκύπτει ότι ορισµένες από τις διοικητικές αυτές διατυπώσεις δικαιολογούνται για την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος, ενώ άλλες δηµιουργούν υπερβολικά εµπόδια όσον αφορά το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας των διακινούµενων. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται συγκεκριµένα σε επιστολές και καταγγελίες που έλαβε η Επιτροπή καθώς και στις συζητήσεις µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών. Αυτό υπογραµµίστηκε επίσης στο πλαίσιο των εργασιών της «οµάδας υψηλού επιπέδου» υπό την προεδρία της κυρίας Simone Veil. Για να µελετηθούν ακριβώς αυτές οι διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις, αλλά και για να καθοριστούν µε περισσότερη ακρίβεια οι εφαρµοστέοι κανόνες, εστάλη σχετικό ερωτηµατολόγιο και το ζήτηµα ανατέθηκε στην οµάδα συντονισµού. Σε πρώτο στάδιο, επρόκειτο να γίνει µια ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τις διαφορετικές πρακτικές επιδιώκοντας, σε δεύτερο στάδιο, µια συναίνεση στον τοµέα αυτό. Το παρόν έγγραφο αποτελεί, εποµένως, αποτέλεσµα των εν λόγω συζητήσεων και της εµπειρίας που έχουν αποκοµίσει η Επιτροπή και τα κράτη µέλη. Σκοπός είναι, µε βάση τις οδηγίες και τη νοµολογία, να προσδιοριστεί τι είναι απαράδεκτο να επιβάλλεται στους διακινούµενους, σε αντίθεση µε τις πρακτικές που θεωρούνται αποδεκτές, και µάλιστα επιθυµητές. Προορίζεται για τις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή των οδηγιών για την αναγνώριση των διπλωµάτων. Υπενθυµίζουµε ότι το θέµα δεν εξαντλείται µε το έγγραφο αυτό. Είναι πιθανό να προκύψουν νέα ζητήµατα µε την πάροδο του χρόνου, πράγµα το οποίο θα απαιτήσει µια εκ νέου ενηµέρωση. Εξάλλου, το έγγραφο αυτό είναι ενηµερωτικό και συµβουλευτικό, δεδοµένου ότι κείµενα αναφοράς παραµένουν οι οδηγίες και η νοµολογία του ικαστηρίου. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάµε ορισµένα θεµελιώδη στοιχεία που χαρακτηρίζουν το γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων, ήτοι: Το σύστηµα αυτό θεσπίζει ένα σύστηµα επαγγελµατικής αναγνώρισης και όχι ακαδηµαϊκής, η οποία θα σήµαινε ακριβή και διεξοδική σύγκριση της εκπαίδευσης που παρακολούθησε ο υποψήφιος για την αναγνώριση σε σχέση µε εκείνη που παρέχεται στο κράτος µέλος υποδοχής. Αυτό που ενδιαφέρει είναι εάν ο υποψήφιος για την αναγνώριση είναι επαγγελµατίας µε όλα τα σχετικά προσόντα. Υπενθυµίζουµε, τέλος, ότι βασική αρχή του συστήµατος είναι η αναγνώριση των προσόντων του διακινούµενου. Κατ εφαρµογή των οδηγιών (άρθρο 8 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, άρθρο 12 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ και άρθρα 3 και 8 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ), εναπόκειται στο διακινούµενο να προσκοµίσει αποδείξεις ότι διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα ή διπλώµατα κατά την έννοια της οδηγίας. Η εκ µέρους του κράτους µέλους υποδοχής επιβολή «εξισωτικών µέτρων» αποτελεί εξαίρεση. Εφόσον ένα κράτος µέλος κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εξισωτικό µέτρο, το βάρος της αποδείξεως (ότι υπάρχει ουσιώδης διαφορά) φέρει το ίδιο κράτος µέλος. 3

4 ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ ΚΑΙ 1999/42/ΕΚ A. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ B. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γ. ΜΗ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 1. Πληροφορίες προς το διακινούµενο από το σηµείο επαφής ή από µία αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης ή από το συντονιστή Να παρέχονται στο διακινούµενο οι ίδιες πληροφορίες ή/και τα έγγραφα που προβλέπονται στη στήλη Β, και επί πλέον: α) εθνικός οδηγός σχετικά µε το γενικό σύστηµα που έχει θεσπίσει το υπόψη κράτος µέλος β) εθνικοί οδηγοί που έχουν καταρτιστεί από άλλα κράτη µέλη ( 4) Να παρέχονται στο διακινούµενο οι ακόλουθες πληροφορίες ή/και έγγραφα: α) όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του σηµείου επαφής του κράτους µέλους υποδοχής β) αντίγραφο των οδηγιών (αν το ζητήσει ο διακινούµενος) και του οδηγού χρήστη του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των διπλωµάτων στην εθνική γλώσσα Όταν παρέχονται στο διακινούµενο λιγότερες πληροφορίες από εκείνες που προβλέπονται στη στήλη Β γ) κατάλογος των συµβούλων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) που είναι σε θέση να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες (π.χ. όσον αφορά τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας ή την κοινωνική ασφάλεια) δ) κατόπιν σχετικού αιτήµατος, ο διακινούµενος ή η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής λαµβάνει το συντοµότερο δυνατόν επαρκείς πληροφορίες, µε τη µορφή του εγγράφου που παρατίθεται στο παράρτηµα A του παρόντος κώδικα, προκειµένου να διευκρινιστεί το καθεστώς του υπό εξέταση «εξοµοιούµενου τίτλου». γ) το πρώτο τεύχος του οδηγού «πολίτες της Ευρώπης» («εργασία σε άλλο κράτος µέλος») και ενηµερωτικά δελτία όσον αφορά το επάγγελµα που επιθυµεί να ασκήσει ο διακινούµενος δ) κατόπιν σχετικού αιτήµατος, ο διακινούµενος ή η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής λαµβάνει το συντοµότερο δυνατόν τις πληροφορίες που παρέχουν τη δυνατότητα να διευκρινιστεί το καθεστώς του υπό εξέταση «εξοµοιούµενου τίτλου» 4 Υπάρχουν οδηγοί για τη Γερµανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο.

5 5

6 2. Πληροφορίες που παρέχονται στο νεοεισερχόµενο διακινούµενο εκ µέρους του σηµείου επαφής του κράτους µέλους υποδοχής Να παρέχονται στο διακινούµενο οι ίδιες πληροφορίες ή/και έγγραφα που προβλέπονται στη στήλη Β, και επί πλέον: Να παρέχονται στο διακινούµενο οι ακόλουθες πληροφορίες ή/και έγγραφα: Να παρέχονται στο διακινούµενο λιγότερες πληροφορίες από εκείνες που προβλέπονται στη στήλη Β α) εθνικός οδηγός σχετικά µε το γενικό σύστηµα που θεσπίζει το υπόψη κράτος µέλος α) το σηµείο επαφής στο κράτος µέλος υποδοχής θα κατευθύνει το διακινούµενο προς την αρµόδια αρχή στην οποία θα αποστείλει την αίτησή του β) κατάλογος των συµβούλων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) που δύνανται να παράσχουν γενικές συµπληρωµατικές πληροφορίες (όσον αφορά π.χ. την προσφορά απασχόλησης και την κοινωνική ασφάλεια) γ) πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του επαγγέλµατος (π.χ. ενδεχόµενη εγγραφή σε επαγγελµατικό φορέα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που συνδέονται µε το επάγγελµα, κατάρτιση, καταστατικά, κ.λπ.) και ενδεχοµένως στις υπάρχουσες συνδικαλιστικές και επαγγελµατικές οργανώσεις β) αντίγραφο των οδηγιών (αν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος) και του οδηγού χρήστη στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους υποδοχής γ) σε περίπτωση που το ζητήσει ο διακινούµενος, αντίγραφο της ενδεδειγµένης νοµοθεσίας που ενσωµατώνει τις οδηγίες του γενικού συστήµατος σχετικά µε το επάγγελµα που επιθυµεί να ασκήσει στο κράτος µέλος υποδοχής. Σε περίπτωση που η νοµοθεσία δεν είναι διαθέσιµη, ο αιτών θα πρέπει να µπορεί εύκολα να την προµηθευτεί (το σηµείο επαφής θα του υποδείξει πού θα απευθυνθεί) δ) πλήρης κατάλογος των εγγράφων που µπορεί να ζητηθούν από τον υποψήφιο για να υποστηρίξει την αίτηση αναγνώρισης (η υποβολή των εν λόγω εγγράφων από τον υποψήφιο συνεπάγεται ότι ο φάκελος του πρέπει να θεωρείται πλήρης από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής) ε) όταν η περίπτωση του αιτούντος δεν καλύπτεται από µία οδηγία «γενικού συστήµατος», (π.χ., αίτηση για ακαδηµαϊκή αναγνώριση, περίπτωση που καλύπτεται από τοµεακή οδηγία), πρέπει να του παρέχονται οι στοιχειώδεις πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να αναπροσανατολίσει την αίτησή του προς την αρµόδια υπηρεσία 6

7 3. Έγγραφα που ενδέχεται να κληθεί να υποβάλει ο διακινούµενος στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής Σε περίπτωση αµφιβολίας και εφόσον δεν είναι δυνατόν να προσκοµισθεί σχετική βεβαίωση (κυρίως επειδή η χώρα προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιου είδους βεβαιώσεις), το ζήτηµα δύναται να ρυθµιστεί µέσω διµερών επαφών µεταξύ των εθνικών αρχών ή µέσω των εθνικών συντονιστών. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος αυτών των διµερών επαφών. Ενδέχεται να ζητηθούν από το διακινούµενο: α) απόδειξη της εθνικότητάς του, π.χ., αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου β) πιστοποιητικό γεννήσεως όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. όταν υπάρχει όριο ηλικίας για την άσκηση του επαγγέλµατος) γ) κάθε «δίπλωµα», «πιστοποιητικό», «τίτλος εκπαίδευσης», «βεβαίωση» ή «αποδεικτικό γενικής εκπαίδευσης, στοιχειώδους ή µέσης» όπως ορίζονται στις οδηγίες. Από τους ορισµούς που περιέχονται στις οδηγίες καθίσταται σαφές ότι, πέραν των «ακαδηµαϊκών διπλωµάτων», ο διακινούµενος υποχρεούται, ανάλογα µε την περίπτωση, να υποβάλει έγγραφα που βεβαιώνουν ότι είναι επαγγελµατίας πλήρους ειδίκευσης στο κράτος µέλος προέλευσης (π.χ. όταν απαιτούνται και άλλες προϋποθέσεις πέραν του κύκλου σπουδών, όπως συµπληρωµατική επαγγελµατική κατάρτιση, περίοδος δοκιµαστικής υπηρεσίας, επαγγελµατικές εξετάσεις, επαγγελµατική πρακτική, κ.λπ.) δ) πληροφορίες σχετικά µε τη φύση του τίτλου, βάσει του υποδείγµατος εντύπου που παρατίθεται στο παράρτηµα A του παρόντος κώδικα, εφόσον το κράτος µέλος προέλευσης εφοδίασε το διακινούµενο µε αυτό το έντυπο εν είναι δυνατόν να απαιτούνται από το διακινούµενο: α) προξενική βεβαίωση όσον αφορά την υπηκοότητά του β) το κράτος µέλος υποδοχής δεν δύναται, κατ αρχήν, να απαιτήσει από το διακινούµενο να προσκοµίσει βεβαίωση του κράτους µέλους προέλευσης που να πιστοποιεί ότι κατέχει ένα «δίπλωµα», όπως ορίζει η οδηγία, ή ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να ασκήσει το επάγγελµα στη χώρα προέλευσής του, έστω και αν η εν λόγω βεβαίωση δύναται να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιµη από πρακτική άποψη. γ) δεν πρέπει να ζητείται από το διακινούµενο να παρέχει πληροφορίες που περιέχουν υπερβολικές λεπτοµέρειες όσον αφορά την εκπαίδευσή του (πρόκειται για επαγγελµατική και όχι ακαδηµαϊκή αναγνώριση) ε) στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζονται οι οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ, οι αρχές του κράτους µέλους υποδοχής πρέπει να αποδέχονται πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από εργοδότη του διακινούµενου ή από µη επαγγελµατική ένωση όσον αφορά ένα επάγγελµα µη κατοχυρωµένο νοµοθετικά στο κράτος µέλος προέλευσης, χωρίς να ζητούν την επικύρωση του εν λόγω πιστοποιητικού από τον εθνικό συντονιστή του κράτους µέλους προέλευσης. Σε περίπτωση αµφιβολίας, η εγκυρότητα του εγγράφου δύναται να επαληθευτεί µέσω επαφών µε το συντονιστή του κράτους µέλους προέλευσης στ) αποδείξεις της επαγγελµατικής εµπειρίας του υποψηφίου. Πρέπει να τονιστεί στο διακινούµενο ότι εναπόκειται στον ίδιο τον αιτούντα και όχι στην εθνική 7

8 διοίκηση να προσκοµίσει αποδείξεις της επαγγελµατικής εµπειρίας του, όταν αυτή η επαγγελµατική εµπειρία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση αναγνώρισης για την εφαρµογή των οδηγιών 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ (δηλ. όταν το επάγγελµα δεν είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο στη χώρα προέλευσης αλλά είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο στο κράτος µέλος υποδοχής) και όταν είναι προς το δικό του συµφέρον να προσκοµίσει τις σχετικές πληροφορίες, δεδοµένου ότι αυτό δύναται να του επιτρέψει να αποφύγει, εντελώς ή εν µέρει, την υποχρέωση να συµµετάσχει σε δοκιµασία επάρκειας ή να ολοκληρώσει µια πρακτική άσκηση προσαρµογής. Όσον αφορά τις βιοτεχνικές και εµπορικές δραστηριότητες που καλύπτει η οδηγία 1999/42/ΕΟΚ, µπορεί να ζητηθεί βεβαίωση, χορηγούµενη από την αρµόδια αρχή ή τον αρµόδιο φορέα του κράτους µέλους καταγωγής ή προέλευσης του δικαιούχου, για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων βάσει της επαγγελµατικής εµπειρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 αυτής της οδηγίας. ζ) ιατρική βεβαίωση ικανότητας (όταν απαιτείται και από τους πολίτες της χώρας). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τις βιοτεχνικές και εµπορικές δραστηριότητες που καλύπτει η οδηγία 1999/42/ΕΚ η) πιστοποιητικό φερεγγυότητας (όταν απαιτείται και από τους πολίτες της χώρας) θ) απόσπασµα ποινικού µητρώου (όταν απαιτείται και από τους πολίτες της χώρας) ι) έντυπο αίτησης (το οποίο παρέχει η αρµόδια αρχή) δεόντως συµπληρωµένο 8

9 4. Μορφή των εγγράφων τα οποία απαιτεί από το διακινούµενο η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής α) Απλά φωτοαντίγραφα των σηµαντικότερων εγγράφων: («δίπλωµα», «πιστοποιητικό» και «προσωπικά στοιχεία») β) επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των σηµαντικότερων εγγράφων: («δίπλωµα», «πιστοποιητικό» και «προσωπικά στοιχεία») γ) ο διακινούµενος πρέπει να ενηµερωθεί για τον τρόπο µε τον οποίο θα επικυρώσει τα έγγραφά του (διατυπώσεις και εκδίδουσα αρχή) Ο διακινούµενος δεν πρέπει να υποχρεώνεται να προσκοµίζει τα πρωτότυπα ούτε έγγραφα των οποίων η γνησιότητα έχει επισήµως επικυρωθεί από τις προξενικές αρχές ή τις εθνικές διοικήσεις (π.χ., µέσω της επικύρωσης που προβλέπεται από τη σύµβαση της Χάγης), ή να προσκοµίζει έγγραφα σε χαρτοσηµασµένο χαρτί που διατίθεται µόνο στο κράτος µέλος υποδοχής 9

10 5. Μεταφράσεις (πληροφορίες που πρέπει να παρέχει η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης) Οι πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο κατάρτισης καταλόγου επίσηµων µεταφραστών στο κράτος µέλος προέλευσης πρέπει να παρέχονται στο κράτος µέλος προέλευσης 6. Μεταφράσεις που απαιτούνται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής α) Μεταφράσεις πρέπει να ζητούνται µόνο όταν είναι πραγµατικά ( 5) απαραίτητες για τη διεκπεραίωση της αίτησης αναγνώρισης (λαµβάνοντας υπόψη ότι όσο περισσότερα επικυρωµένα ή εγκεκριµένα έγγραφα του ζητούνται, τόσο µεγαλύτερα είναι τα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνεται ο διακινούµενος) Είναι δυνατό να επιβληθεί µια γενική υποχρέωση προσκόµισης µεταφράσεων. Η αρµόδια αρχή δύναται να απαιτήσει επικυρωµένες ή εγκεκριµένες µεταφράσεις µε την επιφύλαξη της τήρησης των ακόλουθων όρων: α) δεν είναι δυνατόν να απαιτούνται µεταφράσεις των τυποποιηµένων εγγράφων όπως τα δελτία ταυτότητας, τα διαβατήρια κ.λπ. Απαιτήσεις για µεταφράσεις που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ορίζονται στη στήλη Β β) οι απαιτήσεις επικυρωµένων ή εγκεκριµένων µεταφράσεων πρέπει να περιορίζονται στα ουσιώδη έγγραφα («δίπλωµα», «πιστοποιητικό», «προσωπικά στοιχεία») β) αν απαιτούνται επικυρωµένες µεταφράσεις, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στο διακινούµενο για το πού µπορεί να τις ζητήσει γ) µη επικυρωµένες µεταφράσεις πρέπει να γίνονται δεκτές για έγγραφα ήσσονος σηµασίας δ) το κόστος µιας επικυρωµένης επίσηµης ή εγκεκριµένης µετάφρασης δεν πρέπει να είναι υπερβολικό, δεν πρέπει να συνεπάγεται διάκριση σε βάρος του διακινούµενου, και πρέπει να είναι ανάλογο µε το κόστος που καταβάλλουν οι πολίτες της χώρας υποδοχής 5 πρβλ. το παράδειγµα της Σουηδίας, όπου τα έγγραφα είναι δυνατό να υποβάλλονται στα σουηδικά, δανικά, νορβηγικά, φινλανδικά, αγγλικά ή γαλλικά. 10

11 7. Τέλη που πρέπει να καταβάλλει ο διακινούµενος στο κράτος µέλος υποδοχής εν καταβάλλονται τέλη Ενδέχεται να ζητηθεί από τον διακινούµενο να καταβάλει τέλη για τη διεκπεραίωση της αίτησής του, τη δοκιµασία επάρκειας ή την πρακτική άσκηση προσαρµογής, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Επιβολή τελών που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ορίζονται στη στήλη Β α) τα απαιτούµενα τέλη δεν πρέπει να υπερβαίνουν το πραγµατικό κόστος της παρεχόµενης υπηρεσίας β) τα απαιτούµενα τέλη πρέπει να είναι ανάλογα µε εκείνα που καταβάλλουν οι πολίτες της χώρας σε ανάλογες περιστάσεις γ) τα απαιτούµενα τέλη δεν πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο το οποίο καθιστά πρακτικά αδύνατη την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στις οδηγίες δ) είναι δυνατό να επιβάλλονται πάγια τέλη υπό τον όρο ότι δικαιολογούνται όσον αφορά το µέσο κόστος διεκπεραίωσης µιας αίτησης. 11

12 8. οκιµασία επάρκειας στο κράτος µέλος υποδοχής α) Συχνότητα: τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο (ανάλογα µε τη ζήτηση) α) Συχνότητα: τουλάχιστον µία φορά το χρόνο α) Συχνότητα: λιγότερο από µία φορά το χρόνο β) προετοιµασία: ενηµέρωση του υποψηφίου σχετικά µε τυχόν παρεχόµενα προπαρασκευαστικά µαθήµατα. Κατάλογοι συνιστώµενων βιβλίων και δειγµάτων προηγούµενων δοκιµασιών β) οι υποψήφιοι πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τις διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσουν ούτως ώστε να εγγραφούν στη δοκιµασία επάρκειας γ) οι υποψήφιοι πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε το περιεχόµενο και τη διοργάνωση της δοκιµασίας (διάρκεια), γραπτές ή/και προφορικές δοκιµασίες, δυνατότητες επιλογής, κ.λπ.) β) παροχή λιγότερων πληροφοριών από εκείνες που προβλέπονται στη στήλη Β γ) πρέπει να είναι δυνατή η παροχή εντύπου εγγραφής για τη δοκιµασία επάρκειας δ) πρέπει να τίθεται στη διάθεση του υποψηφίου κατάλογος των εθνικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε τη διεκπεραίωση των υποψηφιοτήτων ε) οι διακινούµενοι έχουν το δικαίωµα να επαναλάβουν τη δοκιµασία. Οι διατάξεις που σχετίζονται µε τον αριθµό των επαναληπτικών δοκιµασιών τις οποίες δικαιούται ο διακινούµενος, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την εθνική πρακτική (τήρηση της αρχής της µη διάκρισης) 12

13 9. Πρακτική άσκηση προσαρµογής στο κράτος µέλος υποδοχής α) Ανακοινώνεται στο διακινούµενο για ενηµέρωσή του κάθε θετική εµπειρία που έχει προκύψει από περιόδους άσκησης που ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία (π.χ. κατάλογοι συνιστώµενων βιβλίων) α) Ο υποψήφιος πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µε τις διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσει προκειµένου να εγγραφεί στην πρακτική άσκησης προσαρµογής β) οι υποψήφιοι πρέπει να ενηµερώνονται για το περιεχόµενο και την οργάνωση της πρακτικής άσκησης προσαρµογής α) Λιγότερες πληροφορίες από αυτές που προβλέπονται στη στήλη Β β) έλλειψη ενηµέρωσης όσον αφορά την αµοιβή β) στο µέτρο του δυνατού, ο διακινούµενος πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει έναν επόπτη κατά την περίοδο άσκησης καθώς και το µέρος στο οποίο θα λάβει χώρα η πρακτική άσκηση προσαρµογής γ) σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό στο πλαίσιο των εθνικών δοµών της χώρας υποδοχής, ο διακινούµενος ενδέχεται να λαµβάνει αµοιβή κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης προσαρµογής. Ωστόσο, αυτό δεν συνιστά δικαίωµα δ) το κράτος µέλος υποδοχής δύναται να αναθέσει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης προσαρµογής σε εξουσιοδοτηµένα ιδρύµατα ή/και εκπαιδευτικούς επόπτες. Ωστόσο, οι όροι για την περίοδο άσκησης δεν πρέπει να είναι τόσο αποθαρρυντικοί ώστε να αποτελούν έµµεσο και δυσανάλογο εµπόδιο για τον διακινούµενο (π.χ. πολύ αποµακρυσµένος χώρος πρακτικής άσκησης, εξαιρετικά περιοριστικοί όροι, κ.λπ.). Όταν το κράτος µέλος ακολουθεί τη διαδικασία αυτή, πρέπει να τίθεται στη διάθεση του διακινούµενου ένας κατάλογος ιδρυµάτων/ατόµων που είναι αρµόδια για την πρακτική άσκηση προσαρµογής όσον αφορά το επάγγελµα το οποίο επιθυµεί να ασκήσει ο διακινούµενος. 13

14 10. Σύνθεση των φακέλων: προθεσµίες Κάθε προθεσµία διεκπεραίωσης της αίτησης διάρκειας µικρότερης από το χρονικό όριο που ορίζει η οδηγία α) Να παρέχονται στον υποψήφιο σαφείς πληροφορίες σχετικά µε τον κατάλογο των εγγράφων τα οποία πρέπει να προσκοµίσει, ούτως ώστε ο φάκελος της αίτησης αναγνώρισης να θεωρείται πλήρης α) Απαίτηση πρόσθετων εγγράφων που δεν προβλέπονται στον αρχικό κατάλογο που έχει τεθεί στη διάθεση του υποψηφίου (βλ. σηµείο 2.Β.δ) β) τήρηση της προθεσµίας τεσσάρων µηνών που προβλέπουν οι οδηγίες «γενικού συστήµατος», ούτως ώστε να δίνεται απάντηση στον υποψήφιο µετά τη συγκρότηση ενός πλήρους φακέλου β) υπέρβαση της προθεσµίας των τεσσάρων µηνών 14

15 11. Ελλιπείς φάκελοι Ο διακινούµενος πρέπει να ενηµερώνεται το ταχύτερο δυνατό, π.χ. εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής της αρχικής αίτησης, τι έγγραφα λείπουν από το φάκελό του και ότι το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων µηνών θα αρχίσει να υπολογίζεται µετά την προσκόµιση των εγγράφων αυτών α) Πρέπει να επιβεβαιώνεται στο διακινούµενο ότι το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων µηνών που προβλέπει η οδηγία έχει αρχίσει να µετρά, π.χ. µέσω µιας απόδειξης παραλαβής ότι ο φάκελος είναι πλήρης (στην περίπτωση αυτή η απόδειξη παραλαβής πρέπει να εκδοθεί εγκαίρως). Η αρµόδια αρχή δεν πρέπει να χρησιµοποιεί την πρακτική αυτή προκειµένου να καθυστερήσει τη διαδικασία β) αν ο διακινούµενος πληροφορηθεί ότι λείπουν ορισµένα έγγραφα, πρέπει να του χορηγηθεί µια εύλογη προθεσµία για να τα προσκοµίσει. Με την εκπνοή της προθεσµίας αυτής, θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση α) Λιγότερες πληροφορίες από εκείνες που προβλέπονται στη στήλη Β β) κάθε καθυστέρηση όσον αφορά την ενηµέρωση του διακινούµενου ότι ο φάκελός του είναι ελλιπής (κυρίως πρακτικές του είδους: αναµονή για την εκπνοή της προθεσµίας των τεσσάρων µηνών ή προσωπικό διάβηµα εκ µέρους του µέχρι να του δοθούν οι εν λόγω πληροφορίες) γ) όταν ο διακινούµενος ζητά να µάθει συγκεκριµένα από την εντεταλµένη αρχή του κράτους µέλους υποδοχής αν ο υποβληθείς φάκελος είναι πλήρης, έχει το δικαίωµα να λάβει τις σχετικές πληροφορίες 12. ιατάξεις αιτιολόγησης και προσφυγών Είναι επιθυµητό η απόφαση που έχει εκδώσει η αρµόδια αρχή να κάνει µνεία του δικαιώµατος προσφυγής το οποίο έχει ο διακινούµενος, αποσαφηνίζοντας τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και, ιδιαίτερα, το χρονικό όριο προσφυγής στο σχετικό κράτος µέλος α) Όλες οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογηµένες β) ο υποψήφιος πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µε τις δυνατότητες δικαστικής (ή διοικητικής) προσφυγής και παράλληλα θα του διευκρινίζεται κυρίως η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και η προθεσµία προσφυγής στο σχετικό κράτος µέλος. Πρέπει επίσης να ενηµερώνεται για τις επιπτώσεις της απουσίας απάντησης εντός της καθορισµένης προθεσµίας εκ µέρους της αρχής που είναι επιφορτισµένη µε τη διεκπεραίωση της αίτησής του α) Ανύπαρκτη ή ανεπαρκής αιτιολόγηση. Επιχειρήµατα που βασίζονται στη λογική της «ακαδηµαϊκής αναγνώρισης» δεν θα γίνονται δεκτά β) έλλειψη ενηµέρωσης όσον αφορά τα δικαιώµατα προσφυγής εκ µέρους του διακινούµενου 13. Επαγγελµατικά σωµατεία Βλέπε σηµείο 2.Α.γ. 15

16 14. Συντονισµός α) Τακτικές συνεδριάσεις µεταξύ των αρµοδίων αρχών που ασχολούνται µε διαφορετικά επαγγέλµατα εντός ενός κράτους µέλους µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειρίας Τακτικές επαφές µεταξύ των εθνικών συντονιστών και των αρµόδιων αρχών β) επαφές µεταξύ των συντονιστών των διαφόρων κρατών µελών 16

17 Παράρτηµα A Πληροφορίες που πρέπει να παρέχει το κράτος µέλος προέλευσης σχετικά µε «τίτλο ισότιµου επιπέδου» κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ και του άρθρου 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ. 1. Περιγραφή του επαγγέλµατος και του φάσµατος δραστηριοτήτων που µπορούν να ασκηθούν βάσει των δύο τίτλων 2. Επιβεβαίωση ότι ο τίτλος που αναφέρεται στο σηµείο 3 παρέχει, όσον αφορά την άσκηση νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος στο κράτος µέλος προέλευσης, τα ίδια δικαιώµατα µε τον τίτλο που αναφέρεται στο σηµείο 4, καθώς και σύντοµη περιγραφή των εν λόγω δικαιωµάτων 3. Περιγραφή του επιπέδου, της διάρκειας της εκπαίδευσης και κάθε άλλου χρήσιµου χαρακτηριστικού του τίτλου που λογίζεται ισοδύναµος 4. Περιγραφή του τίτλου σπουδών µε τον οποίο λογίζεται ισοδύναµος ο άλλος τίτλος 5. Προσδιορισµός των αρχών που είναι αρµόδιες για τη χορήγηση των τίτλων 17

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ GIO LAND MONITORING 2011 2013 1. Ερώτηση: Είµαι γεωλόγος και έχω δουλέψει για 5 µήνες σε γεωλογικό γραφείο, µέσω του προγράµµατος voucher. Το πρόγραµµα αυτό δε µας κάλυπτε µε ένσηµα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.1.2003 L 2/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 16/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.) Αθ Aθήνα, 14-05-2015 Αριθ. Πρωτ.:3365 Πληροφορίες: Α. Τσουμαλάκου Α. Μπέκα Τηλέφωνο : 210 3860192/142 Fax : 210 3860149 E-mail : atsoumalakou@ras-el.gr abeka@ras-el.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 08-07-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 6397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ (Π007815 και Π007816)

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν εγκριθεί για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ (Π007815 και Π007816) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 1 Για συμμετοχή στο εγκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας A και Α & B (ΚΔΠ 184/2012) για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 e-mail: exams@central.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Για συμμετοχή στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α (ΚΔΠ 184/2012)για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Επεξηγηματικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 31/07/2014 Αριθμ.Πρωτ.: 8683 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 14/07/2015 Α.Π.: 3537/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: α. Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 15-10-2012 Αριθµ.Πρωτ.: 7601 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα