ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Internal Market and Services Knowledge-based Economy Νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

2 Εθνικές διοικητικές διατυπώσεις στο πλαίσιο των οδηγιών 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ και 1999/42/ΕΚ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ και 1999/42/ΕΚ καθιέρωσαν το «γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων». Κατ εφαρµογή των οδηγιών αυτών, υιοθετήθηκε µια θεµελιώδης αρχή σύµφωνα µε την οποία κάθε επαγγελµατίας ο οποίος έχει τα προσόντα για την άσκηση ενός επαγγέλµατος σε ένα κράτος µέλος έχει στο εξής το δικαίωµα αναγνώρισης του διπλώµατός του για να ασκήσει το ίδιο επάγγελµα σε άλλο κράτος µέλος. Εποµένως, βασική αρχή του συστήµατος είναι σαφώς η αναγνώριση των προσόντων του διακινούµενου, µε εξαίρεση τη δυνατότητα του κράτους µέλους υποδοχής να επιβάλλει «εξισωτικά µέτρα». Ωστόσο, η εφαρµογή των κανόνων αυτών προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος για την αναγνώριση τηρεί µια σειρά διοικητικών διατυπώσεων. Οι διοικητικές αυτές διατυπώσεις αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8 1 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, στα άρθρα 10 και 12 2 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ και στα άρθρα 3, 8 και 9 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ 3. 1 Το άρθρο 8 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ ορίζει ότι: «1. Το κράτος µέλος υποδοχής δέχεται ως απόδειξη του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, τις βεβαιώσεις και τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδώσει οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και τα οποία πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόµενος προς υποστήριξη της αίτησής του για την άσκηση του σχετικού επαγγέλµατος. 2. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης για την εξάσκηση νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος πρέπει να ολοκληρώνεται το συντοµότερο δυνατόν µε την έκδοση αιτιολογηµένης απόφασης της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους υποδοχής, το αργότερο τέσσερις µήνες από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερόµενου. Κατά της απόφασης αυτής ή ελλείψει απόφασης µπορούν να ασκούνται ένδικα µέσα εσωτερικού δικαίου.» 2 Το άρθρο 12 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ ορίζει ότι: «1. Το κράτος µέλος υποδοχής δέχεται ως απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 9, τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδώσει οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, τα οποία πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόµενος προς υποστήριξη της αίτησής του για την άσκηση του σχετικού επαγγέλµατος. 2. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης για την άσκηση νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος πρέπει να ολοκληρώνεται το συντοµότερο δυνατόν και να πιστοποιείται µε την έκδοση αιτιολογηµένης απόφασης της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους υποδοχής, το αργότερο δε µέσα σε τέσσερις µήνες από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερόµενου. Κατά της απόφασης αυτής ή ελλείψει απόφασης, µπορεί να ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου βάσει του εσωτερικού δικαίου.» 3 [Παράθεση του κειµένου] 2

3 Ωστόσο, οι οδηγίες, από τη φύση τους, δεν είναι δυνατόν να προβλέπουν την τήρηση των διοικητικών αυτών διατυπώσεων παρά µόνο κατά τρόπο γενικό. Η συγκεκριµένη εφαρµογή των κανόνων αυτών αποδείχθηκε διαφορετική από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Από την εµπειρία προκύπτει ότι ορισµένες από τις διοικητικές αυτές διατυπώσεις δικαιολογούνται για την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος, ενώ άλλες δηµιουργούν υπερβολικά εµπόδια όσον αφορά το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας των διακινούµενων. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται συγκεκριµένα σε επιστολές και καταγγελίες που έλαβε η Επιτροπή καθώς και στις συζητήσεις µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών. Αυτό υπογραµµίστηκε επίσης στο πλαίσιο των εργασιών της «οµάδας υψηλού επιπέδου» υπό την προεδρία της κυρίας Simone Veil. Για να µελετηθούν ακριβώς αυτές οι διαφορετικές πρακτικές όσον αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις, αλλά και για να καθοριστούν µε περισσότερη ακρίβεια οι εφαρµοστέοι κανόνες, εστάλη σχετικό ερωτηµατολόγιο και το ζήτηµα ανατέθηκε στην οµάδα συντονισµού. Σε πρώτο στάδιο, επρόκειτο να γίνει µια ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τις διαφορετικές πρακτικές επιδιώκοντας, σε δεύτερο στάδιο, µια συναίνεση στον τοµέα αυτό. Το παρόν έγγραφο αποτελεί, εποµένως, αποτέλεσµα των εν λόγω συζητήσεων και της εµπειρίας που έχουν αποκοµίσει η Επιτροπή και τα κράτη µέλη. Σκοπός είναι, µε βάση τις οδηγίες και τη νοµολογία, να προσδιοριστεί τι είναι απαράδεκτο να επιβάλλεται στους διακινούµενους, σε αντίθεση µε τις πρακτικές που θεωρούνται αποδεκτές, και µάλιστα επιθυµητές. Προορίζεται για τις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή των οδηγιών για την αναγνώριση των διπλωµάτων. Υπενθυµίζουµε ότι το θέµα δεν εξαντλείται µε το έγγραφο αυτό. Είναι πιθανό να προκύψουν νέα ζητήµατα µε την πάροδο του χρόνου, πράγµα το οποίο θα απαιτήσει µια εκ νέου ενηµέρωση. Εξάλλου, το έγγραφο αυτό είναι ενηµερωτικό και συµβουλευτικό, δεδοµένου ότι κείµενα αναφοράς παραµένουν οι οδηγίες και η νοµολογία του ικαστηρίου. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάµε ορισµένα θεµελιώδη στοιχεία που χαρακτηρίζουν το γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων, ήτοι: Το σύστηµα αυτό θεσπίζει ένα σύστηµα επαγγελµατικής αναγνώρισης και όχι ακαδηµαϊκής, η οποία θα σήµαινε ακριβή και διεξοδική σύγκριση της εκπαίδευσης που παρακολούθησε ο υποψήφιος για την αναγνώριση σε σχέση µε εκείνη που παρέχεται στο κράτος µέλος υποδοχής. Αυτό που ενδιαφέρει είναι εάν ο υποψήφιος για την αναγνώριση είναι επαγγελµατίας µε όλα τα σχετικά προσόντα. Υπενθυµίζουµε, τέλος, ότι βασική αρχή του συστήµατος είναι η αναγνώριση των προσόντων του διακινούµενου. Κατ εφαρµογή των οδηγιών (άρθρο 8 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, άρθρο 12 της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ και άρθρα 3 και 8 της οδηγίας 1999/42/ΕΚ), εναπόκειται στο διακινούµενο να προσκοµίσει αποδείξεις ότι διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα ή διπλώµατα κατά την έννοια της οδηγίας. Η εκ µέρους του κράτους µέλους υποδοχής επιβολή «εξισωτικών µέτρων» αποτελεί εξαίρεση. Εφόσον ένα κράτος µέλος κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εξισωτικό µέτρο, το βάρος της αποδείξεως (ότι υπάρχει ουσιώδης διαφορά) φέρει το ίδιο κράτος µέλος. 3

4 ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ ΚΑΙ 1999/42/ΕΚ A. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ B. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γ. ΜΗ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 1. Πληροφορίες προς το διακινούµενο από το σηµείο επαφής ή από µία αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης ή από το συντονιστή Να παρέχονται στο διακινούµενο οι ίδιες πληροφορίες ή/και τα έγγραφα που προβλέπονται στη στήλη Β, και επί πλέον: α) εθνικός οδηγός σχετικά µε το γενικό σύστηµα που έχει θεσπίσει το υπόψη κράτος µέλος β) εθνικοί οδηγοί που έχουν καταρτιστεί από άλλα κράτη µέλη ( 4) Να παρέχονται στο διακινούµενο οι ακόλουθες πληροφορίες ή/και έγγραφα: α) όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του σηµείου επαφής του κράτους µέλους υποδοχής β) αντίγραφο των οδηγιών (αν το ζητήσει ο διακινούµενος) και του οδηγού χρήστη του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των διπλωµάτων στην εθνική γλώσσα Όταν παρέχονται στο διακινούµενο λιγότερες πληροφορίες από εκείνες που προβλέπονται στη στήλη Β γ) κατάλογος των συµβούλων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) που είναι σε θέση να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες (π.χ. όσον αφορά τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας ή την κοινωνική ασφάλεια) δ) κατόπιν σχετικού αιτήµατος, ο διακινούµενος ή η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής λαµβάνει το συντοµότερο δυνατόν επαρκείς πληροφορίες, µε τη µορφή του εγγράφου που παρατίθεται στο παράρτηµα A του παρόντος κώδικα, προκειµένου να διευκρινιστεί το καθεστώς του υπό εξέταση «εξοµοιούµενου τίτλου». γ) το πρώτο τεύχος του οδηγού «πολίτες της Ευρώπης» («εργασία σε άλλο κράτος µέλος») και ενηµερωτικά δελτία όσον αφορά το επάγγελµα που επιθυµεί να ασκήσει ο διακινούµενος δ) κατόπιν σχετικού αιτήµατος, ο διακινούµενος ή η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής λαµβάνει το συντοµότερο δυνατόν τις πληροφορίες που παρέχουν τη δυνατότητα να διευκρινιστεί το καθεστώς του υπό εξέταση «εξοµοιούµενου τίτλου» 4 Υπάρχουν οδηγοί για τη Γερµανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο.

5 5

6 2. Πληροφορίες που παρέχονται στο νεοεισερχόµενο διακινούµενο εκ µέρους του σηµείου επαφής του κράτους µέλους υποδοχής Να παρέχονται στο διακινούµενο οι ίδιες πληροφορίες ή/και έγγραφα που προβλέπονται στη στήλη Β, και επί πλέον: Να παρέχονται στο διακινούµενο οι ακόλουθες πληροφορίες ή/και έγγραφα: Να παρέχονται στο διακινούµενο λιγότερες πληροφορίες από εκείνες που προβλέπονται στη στήλη Β α) εθνικός οδηγός σχετικά µε το γενικό σύστηµα που θεσπίζει το υπόψη κράτος µέλος α) το σηµείο επαφής στο κράτος µέλος υποδοχής θα κατευθύνει το διακινούµενο προς την αρµόδια αρχή στην οποία θα αποστείλει την αίτησή του β) κατάλογος των συµβούλων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES) που δύνανται να παράσχουν γενικές συµπληρωµατικές πληροφορίες (όσον αφορά π.χ. την προσφορά απασχόλησης και την κοινωνική ασφάλεια) γ) πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση του επαγγέλµατος (π.χ. ενδεχόµενη εγγραφή σε επαγγελµατικό φορέα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που συνδέονται µε το επάγγελµα, κατάρτιση, καταστατικά, κ.λπ.) και ενδεχοµένως στις υπάρχουσες συνδικαλιστικές και επαγγελµατικές οργανώσεις β) αντίγραφο των οδηγιών (αν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος) και του οδηγού χρήστη στη γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους υποδοχής γ) σε περίπτωση που το ζητήσει ο διακινούµενος, αντίγραφο της ενδεδειγµένης νοµοθεσίας που ενσωµατώνει τις οδηγίες του γενικού συστήµατος σχετικά µε το επάγγελµα που επιθυµεί να ασκήσει στο κράτος µέλος υποδοχής. Σε περίπτωση που η νοµοθεσία δεν είναι διαθέσιµη, ο αιτών θα πρέπει να µπορεί εύκολα να την προµηθευτεί (το σηµείο επαφής θα του υποδείξει πού θα απευθυνθεί) δ) πλήρης κατάλογος των εγγράφων που µπορεί να ζητηθούν από τον υποψήφιο για να υποστηρίξει την αίτηση αναγνώρισης (η υποβολή των εν λόγω εγγράφων από τον υποψήφιο συνεπάγεται ότι ο φάκελος του πρέπει να θεωρείται πλήρης από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής) ε) όταν η περίπτωση του αιτούντος δεν καλύπτεται από µία οδηγία «γενικού συστήµατος», (π.χ., αίτηση για ακαδηµαϊκή αναγνώριση, περίπτωση που καλύπτεται από τοµεακή οδηγία), πρέπει να του παρέχονται οι στοιχειώδεις πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να αναπροσανατολίσει την αίτησή του προς την αρµόδια υπηρεσία 6

7 3. Έγγραφα που ενδέχεται να κληθεί να υποβάλει ο διακινούµενος στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής Σε περίπτωση αµφιβολίας και εφόσον δεν είναι δυνατόν να προσκοµισθεί σχετική βεβαίωση (κυρίως επειδή η χώρα προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιου είδους βεβαιώσεις), το ζήτηµα δύναται να ρυθµιστεί µέσω διµερών επαφών µεταξύ των εθνικών αρχών ή µέσω των εθνικών συντονιστών. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος αυτών των διµερών επαφών. Ενδέχεται να ζητηθούν από το διακινούµενο: α) απόδειξη της εθνικότητάς του, π.χ., αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου β) πιστοποιητικό γεννήσεως όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. όταν υπάρχει όριο ηλικίας για την άσκηση του επαγγέλµατος) γ) κάθε «δίπλωµα», «πιστοποιητικό», «τίτλος εκπαίδευσης», «βεβαίωση» ή «αποδεικτικό γενικής εκπαίδευσης, στοιχειώδους ή µέσης» όπως ορίζονται στις οδηγίες. Από τους ορισµούς που περιέχονται στις οδηγίες καθίσταται σαφές ότι, πέραν των «ακαδηµαϊκών διπλωµάτων», ο διακινούµενος υποχρεούται, ανάλογα µε την περίπτωση, να υποβάλει έγγραφα που βεβαιώνουν ότι είναι επαγγελµατίας πλήρους ειδίκευσης στο κράτος µέλος προέλευσης (π.χ. όταν απαιτούνται και άλλες προϋποθέσεις πέραν του κύκλου σπουδών, όπως συµπληρωµατική επαγγελµατική κατάρτιση, περίοδος δοκιµαστικής υπηρεσίας, επαγγελµατικές εξετάσεις, επαγγελµατική πρακτική, κ.λπ.) δ) πληροφορίες σχετικά µε τη φύση του τίτλου, βάσει του υποδείγµατος εντύπου που παρατίθεται στο παράρτηµα A του παρόντος κώδικα, εφόσον το κράτος µέλος προέλευσης εφοδίασε το διακινούµενο µε αυτό το έντυπο εν είναι δυνατόν να απαιτούνται από το διακινούµενο: α) προξενική βεβαίωση όσον αφορά την υπηκοότητά του β) το κράτος µέλος υποδοχής δεν δύναται, κατ αρχήν, να απαιτήσει από το διακινούµενο να προσκοµίσει βεβαίωση του κράτους µέλους προέλευσης που να πιστοποιεί ότι κατέχει ένα «δίπλωµα», όπως ορίζει η οδηγία, ή ότι είναι εξουσιοδοτηµένος να ασκήσει το επάγγελµα στη χώρα προέλευσής του, έστω και αν η εν λόγω βεβαίωση δύναται να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιµη από πρακτική άποψη. γ) δεν πρέπει να ζητείται από το διακινούµενο να παρέχει πληροφορίες που περιέχουν υπερβολικές λεπτοµέρειες όσον αφορά την εκπαίδευσή του (πρόκειται για επαγγελµατική και όχι ακαδηµαϊκή αναγνώριση) ε) στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζονται οι οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ, οι αρχές του κράτους µέλους υποδοχής πρέπει να αποδέχονται πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από εργοδότη του διακινούµενου ή από µη επαγγελµατική ένωση όσον αφορά ένα επάγγελµα µη κατοχυρωµένο νοµοθετικά στο κράτος µέλος προέλευσης, χωρίς να ζητούν την επικύρωση του εν λόγω πιστοποιητικού από τον εθνικό συντονιστή του κράτους µέλους προέλευσης. Σε περίπτωση αµφιβολίας, η εγκυρότητα του εγγράφου δύναται να επαληθευτεί µέσω επαφών µε το συντονιστή του κράτους µέλους προέλευσης στ) αποδείξεις της επαγγελµατικής εµπειρίας του υποψηφίου. Πρέπει να τονιστεί στο διακινούµενο ότι εναπόκειται στον ίδιο τον αιτούντα και όχι στην εθνική 7

8 διοίκηση να προσκοµίσει αποδείξεις της επαγγελµατικής εµπειρίας του, όταν αυτή η επαγγελµατική εµπειρία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση αναγνώρισης για την εφαρµογή των οδηγιών 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ (δηλ. όταν το επάγγελµα δεν είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο στη χώρα προέλευσης αλλά είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο στο κράτος µέλος υποδοχής) και όταν είναι προς το δικό του συµφέρον να προσκοµίσει τις σχετικές πληροφορίες, δεδοµένου ότι αυτό δύναται να του επιτρέψει να αποφύγει, εντελώς ή εν µέρει, την υποχρέωση να συµµετάσχει σε δοκιµασία επάρκειας ή να ολοκληρώσει µια πρακτική άσκηση προσαρµογής. Όσον αφορά τις βιοτεχνικές και εµπορικές δραστηριότητες που καλύπτει η οδηγία 1999/42/ΕΟΚ, µπορεί να ζητηθεί βεβαίωση, χορηγούµενη από την αρµόδια αρχή ή τον αρµόδιο φορέα του κράτους µέλους καταγωγής ή προέλευσης του δικαιούχου, για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων βάσει της επαγγελµατικής εµπειρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 αυτής της οδηγίας. ζ) ιατρική βεβαίωση ικανότητας (όταν απαιτείται και από τους πολίτες της χώρας). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για τις βιοτεχνικές και εµπορικές δραστηριότητες που καλύπτει η οδηγία 1999/42/ΕΚ η) πιστοποιητικό φερεγγυότητας (όταν απαιτείται και από τους πολίτες της χώρας) θ) απόσπασµα ποινικού µητρώου (όταν απαιτείται και από τους πολίτες της χώρας) ι) έντυπο αίτησης (το οποίο παρέχει η αρµόδια αρχή) δεόντως συµπληρωµένο 8

9 4. Μορφή των εγγράφων τα οποία απαιτεί από το διακινούµενο η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής α) Απλά φωτοαντίγραφα των σηµαντικότερων εγγράφων: («δίπλωµα», «πιστοποιητικό» και «προσωπικά στοιχεία») β) επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των σηµαντικότερων εγγράφων: («δίπλωµα», «πιστοποιητικό» και «προσωπικά στοιχεία») γ) ο διακινούµενος πρέπει να ενηµερωθεί για τον τρόπο µε τον οποίο θα επικυρώσει τα έγγραφά του (διατυπώσεις και εκδίδουσα αρχή) Ο διακινούµενος δεν πρέπει να υποχρεώνεται να προσκοµίζει τα πρωτότυπα ούτε έγγραφα των οποίων η γνησιότητα έχει επισήµως επικυρωθεί από τις προξενικές αρχές ή τις εθνικές διοικήσεις (π.χ., µέσω της επικύρωσης που προβλέπεται από τη σύµβαση της Χάγης), ή να προσκοµίζει έγγραφα σε χαρτοσηµασµένο χαρτί που διατίθεται µόνο στο κράτος µέλος υποδοχής 9

10 5. Μεταφράσεις (πληροφορίες που πρέπει να παρέχει η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης) Οι πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο κατάρτισης καταλόγου επίσηµων µεταφραστών στο κράτος µέλος προέλευσης πρέπει να παρέχονται στο κράτος µέλος προέλευσης 6. Μεταφράσεις που απαιτούνται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής α) Μεταφράσεις πρέπει να ζητούνται µόνο όταν είναι πραγµατικά ( 5) απαραίτητες για τη διεκπεραίωση της αίτησης αναγνώρισης (λαµβάνοντας υπόψη ότι όσο περισσότερα επικυρωµένα ή εγκεκριµένα έγγραφα του ζητούνται, τόσο µεγαλύτερα είναι τα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνεται ο διακινούµενος) Είναι δυνατό να επιβληθεί µια γενική υποχρέωση προσκόµισης µεταφράσεων. Η αρµόδια αρχή δύναται να απαιτήσει επικυρωµένες ή εγκεκριµένες µεταφράσεις µε την επιφύλαξη της τήρησης των ακόλουθων όρων: α) δεν είναι δυνατόν να απαιτούνται µεταφράσεις των τυποποιηµένων εγγράφων όπως τα δελτία ταυτότητας, τα διαβατήρια κ.λπ. Απαιτήσεις για µεταφράσεις που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ορίζονται στη στήλη Β β) οι απαιτήσεις επικυρωµένων ή εγκεκριµένων µεταφράσεων πρέπει να περιορίζονται στα ουσιώδη έγγραφα («δίπλωµα», «πιστοποιητικό», «προσωπικά στοιχεία») β) αν απαιτούνται επικυρωµένες µεταφράσεις, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στο διακινούµενο για το πού µπορεί να τις ζητήσει γ) µη επικυρωµένες µεταφράσεις πρέπει να γίνονται δεκτές για έγγραφα ήσσονος σηµασίας δ) το κόστος µιας επικυρωµένης επίσηµης ή εγκεκριµένης µετάφρασης δεν πρέπει να είναι υπερβολικό, δεν πρέπει να συνεπάγεται διάκριση σε βάρος του διακινούµενου, και πρέπει να είναι ανάλογο µε το κόστος που καταβάλλουν οι πολίτες της χώρας υποδοχής 5 πρβλ. το παράδειγµα της Σουηδίας, όπου τα έγγραφα είναι δυνατό να υποβάλλονται στα σουηδικά, δανικά, νορβηγικά, φινλανδικά, αγγλικά ή γαλλικά. 10

11 7. Τέλη που πρέπει να καταβάλλει ο διακινούµενος στο κράτος µέλος υποδοχής εν καταβάλλονται τέλη Ενδέχεται να ζητηθεί από τον διακινούµενο να καταβάλει τέλη για τη διεκπεραίωση της αίτησής του, τη δοκιµασία επάρκειας ή την πρακτική άσκηση προσαρµογής, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Επιβολή τελών που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ορίζονται στη στήλη Β α) τα απαιτούµενα τέλη δεν πρέπει να υπερβαίνουν το πραγµατικό κόστος της παρεχόµενης υπηρεσίας β) τα απαιτούµενα τέλη πρέπει να είναι ανάλογα µε εκείνα που καταβάλλουν οι πολίτες της χώρας σε ανάλογες περιστάσεις γ) τα απαιτούµενα τέλη δεν πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο το οποίο καθιστά πρακτικά αδύνατη την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στις οδηγίες δ) είναι δυνατό να επιβάλλονται πάγια τέλη υπό τον όρο ότι δικαιολογούνται όσον αφορά το µέσο κόστος διεκπεραίωσης µιας αίτησης. 11

12 8. οκιµασία επάρκειας στο κράτος µέλος υποδοχής α) Συχνότητα: τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο (ανάλογα µε τη ζήτηση) α) Συχνότητα: τουλάχιστον µία φορά το χρόνο α) Συχνότητα: λιγότερο από µία φορά το χρόνο β) προετοιµασία: ενηµέρωση του υποψηφίου σχετικά µε τυχόν παρεχόµενα προπαρασκευαστικά µαθήµατα. Κατάλογοι συνιστώµενων βιβλίων και δειγµάτων προηγούµενων δοκιµασιών β) οι υποψήφιοι πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τις διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσουν ούτως ώστε να εγγραφούν στη δοκιµασία επάρκειας γ) οι υποψήφιοι πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε το περιεχόµενο και τη διοργάνωση της δοκιµασίας (διάρκεια), γραπτές ή/και προφορικές δοκιµασίες, δυνατότητες επιλογής, κ.λπ.) β) παροχή λιγότερων πληροφοριών από εκείνες που προβλέπονται στη στήλη Β γ) πρέπει να είναι δυνατή η παροχή εντύπου εγγραφής για τη δοκιµασία επάρκειας δ) πρέπει να τίθεται στη διάθεση του υποψηφίου κατάλογος των εθνικών οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε τη διεκπεραίωση των υποψηφιοτήτων ε) οι διακινούµενοι έχουν το δικαίωµα να επαναλάβουν τη δοκιµασία. Οι διατάξεις που σχετίζονται µε τον αριθµό των επαναληπτικών δοκιµασιών τις οποίες δικαιούται ο διακινούµενος, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την εθνική πρακτική (τήρηση της αρχής της µη διάκρισης) 12

13 9. Πρακτική άσκηση προσαρµογής στο κράτος µέλος υποδοχής α) Ανακοινώνεται στο διακινούµενο για ενηµέρωσή του κάθε θετική εµπειρία που έχει προκύψει από περιόδους άσκησης που ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία (π.χ. κατάλογοι συνιστώµενων βιβλίων) α) Ο υποψήφιος πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µε τις διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να διεκπεραιώσει προκειµένου να εγγραφεί στην πρακτική άσκησης προσαρµογής β) οι υποψήφιοι πρέπει να ενηµερώνονται για το περιεχόµενο και την οργάνωση της πρακτικής άσκησης προσαρµογής α) Λιγότερες πληροφορίες από αυτές που προβλέπονται στη στήλη Β β) έλλειψη ενηµέρωσης όσον αφορά την αµοιβή β) στο µέτρο του δυνατού, ο διακινούµενος πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει έναν επόπτη κατά την περίοδο άσκησης καθώς και το µέρος στο οποίο θα λάβει χώρα η πρακτική άσκηση προσαρµογής γ) σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό στο πλαίσιο των εθνικών δοµών της χώρας υποδοχής, ο διακινούµενος ενδέχεται να λαµβάνει αµοιβή κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης προσαρµογής. Ωστόσο, αυτό δεν συνιστά δικαίωµα δ) το κράτος µέλος υποδοχής δύναται να αναθέσει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης προσαρµογής σε εξουσιοδοτηµένα ιδρύµατα ή/και εκπαιδευτικούς επόπτες. Ωστόσο, οι όροι για την περίοδο άσκησης δεν πρέπει να είναι τόσο αποθαρρυντικοί ώστε να αποτελούν έµµεσο και δυσανάλογο εµπόδιο για τον διακινούµενο (π.χ. πολύ αποµακρυσµένος χώρος πρακτικής άσκησης, εξαιρετικά περιοριστικοί όροι, κ.λπ.). Όταν το κράτος µέλος ακολουθεί τη διαδικασία αυτή, πρέπει να τίθεται στη διάθεση του διακινούµενου ένας κατάλογος ιδρυµάτων/ατόµων που είναι αρµόδια για την πρακτική άσκηση προσαρµογής όσον αφορά το επάγγελµα το οποίο επιθυµεί να ασκήσει ο διακινούµενος. 13

14 10. Σύνθεση των φακέλων: προθεσµίες Κάθε προθεσµία διεκπεραίωσης της αίτησης διάρκειας µικρότερης από το χρονικό όριο που ορίζει η οδηγία α) Να παρέχονται στον υποψήφιο σαφείς πληροφορίες σχετικά µε τον κατάλογο των εγγράφων τα οποία πρέπει να προσκοµίσει, ούτως ώστε ο φάκελος της αίτησης αναγνώρισης να θεωρείται πλήρης α) Απαίτηση πρόσθετων εγγράφων που δεν προβλέπονται στον αρχικό κατάλογο που έχει τεθεί στη διάθεση του υποψηφίου (βλ. σηµείο 2.Β.δ) β) τήρηση της προθεσµίας τεσσάρων µηνών που προβλέπουν οι οδηγίες «γενικού συστήµατος», ούτως ώστε να δίνεται απάντηση στον υποψήφιο µετά τη συγκρότηση ενός πλήρους φακέλου β) υπέρβαση της προθεσµίας των τεσσάρων µηνών 14

15 11. Ελλιπείς φάκελοι Ο διακινούµενος πρέπει να ενηµερώνεται το ταχύτερο δυνατό, π.χ. εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής της αρχικής αίτησης, τι έγγραφα λείπουν από το φάκελό του και ότι το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων µηνών θα αρχίσει να υπολογίζεται µετά την προσκόµιση των εγγράφων αυτών α) Πρέπει να επιβεβαιώνεται στο διακινούµενο ότι το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων µηνών που προβλέπει η οδηγία έχει αρχίσει να µετρά, π.χ. µέσω µιας απόδειξης παραλαβής ότι ο φάκελος είναι πλήρης (στην περίπτωση αυτή η απόδειξη παραλαβής πρέπει να εκδοθεί εγκαίρως). Η αρµόδια αρχή δεν πρέπει να χρησιµοποιεί την πρακτική αυτή προκειµένου να καθυστερήσει τη διαδικασία β) αν ο διακινούµενος πληροφορηθεί ότι λείπουν ορισµένα έγγραφα, πρέπει να του χορηγηθεί µια εύλογη προθεσµία για να τα προσκοµίσει. Με την εκπνοή της προθεσµίας αυτής, θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση α) Λιγότερες πληροφορίες από εκείνες που προβλέπονται στη στήλη Β β) κάθε καθυστέρηση όσον αφορά την ενηµέρωση του διακινούµενου ότι ο φάκελός του είναι ελλιπής (κυρίως πρακτικές του είδους: αναµονή για την εκπνοή της προθεσµίας των τεσσάρων µηνών ή προσωπικό διάβηµα εκ µέρους του µέχρι να του δοθούν οι εν λόγω πληροφορίες) γ) όταν ο διακινούµενος ζητά να µάθει συγκεκριµένα από την εντεταλµένη αρχή του κράτους µέλους υποδοχής αν ο υποβληθείς φάκελος είναι πλήρης, έχει το δικαίωµα να λάβει τις σχετικές πληροφορίες 12. ιατάξεις αιτιολόγησης και προσφυγών Είναι επιθυµητό η απόφαση που έχει εκδώσει η αρµόδια αρχή να κάνει µνεία του δικαιώµατος προσφυγής το οποίο έχει ο διακινούµενος, αποσαφηνίζοντας τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και, ιδιαίτερα, το χρονικό όριο προσφυγής στο σχετικό κράτος µέλος α) Όλες οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογηµένες β) ο υποψήφιος πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µε τις δυνατότητες δικαστικής (ή διοικητικής) προσφυγής και παράλληλα θα του διευκρινίζεται κυρίως η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και η προθεσµία προσφυγής στο σχετικό κράτος µέλος. Πρέπει επίσης να ενηµερώνεται για τις επιπτώσεις της απουσίας απάντησης εντός της καθορισµένης προθεσµίας εκ µέρους της αρχής που είναι επιφορτισµένη µε τη διεκπεραίωση της αίτησής του α) Ανύπαρκτη ή ανεπαρκής αιτιολόγηση. Επιχειρήµατα που βασίζονται στη λογική της «ακαδηµαϊκής αναγνώρισης» δεν θα γίνονται δεκτά β) έλλειψη ενηµέρωσης όσον αφορά τα δικαιώµατα προσφυγής εκ µέρους του διακινούµενου 13. Επαγγελµατικά σωµατεία Βλέπε σηµείο 2.Α.γ. 15

16 14. Συντονισµός α) Τακτικές συνεδριάσεις µεταξύ των αρµοδίων αρχών που ασχολούνται µε διαφορετικά επαγγέλµατα εντός ενός κράτους µέλους µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειρίας Τακτικές επαφές µεταξύ των εθνικών συντονιστών και των αρµόδιων αρχών β) επαφές µεταξύ των συντονιστών των διαφόρων κρατών µελών 16

17 Παράρτηµα A Πληροφορίες που πρέπει να παρέχει το κράτος µέλος προέλευσης σχετικά µε «τίτλο ισότιµου επιπέδου» κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ και του άρθρου 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ. 1. Περιγραφή του επαγγέλµατος και του φάσµατος δραστηριοτήτων που µπορούν να ασκηθούν βάσει των δύο τίτλων 2. Επιβεβαίωση ότι ο τίτλος που αναφέρεται στο σηµείο 3 παρέχει, όσον αφορά την άσκηση νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος στο κράτος µέλος προέλευσης, τα ίδια δικαιώµατα µε τον τίτλο που αναφέρεται στο σηµείο 4, καθώς και σύντοµη περιγραφή των εν λόγω δικαιωµάτων 3. Περιγραφή του επιπέδου, της διάρκειας της εκπαίδευσης και κάθε άλλου χρήσιµου χαρακτηριστικού του τίτλου που λογίζεται ισοδύναµος 4. Περιγραφή του τίτλου σπουδών µε τον οποίο λογίζεται ισοδύναµος ο άλλος τίτλος 5. Προσδιορισµός των αρχών που είναι αρµόδιες για τη χορήγηση των τίτλων 17

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

O ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ Εσωτερική αγορά ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα όσον αφορά τα τυπικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.6.2010. σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.6.2010. σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία Σένγκεν EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2010 E(2010)3667 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.6.2010 σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την οργάνωση των τµηµάτων θεώρησης και την επιτόπια συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος; 7

1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος; 7 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1. Σε τι χρησιμεύει ο παρών οδηγός; 5 2. Οι κανόνες εν συντομία 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7 1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 335/31 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ), 27.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα Οδηγός για τα δικαιώματα των μετακινούμενων φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας

Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX Επεξηγηματικό Σημείωμα της Ενοποιημένης Συμφωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την εφαρμογή της Ενοποιημένης Συμφωνίας Internal Regulations 1, τα Γραφεία ήταν δεσμευμένα διμερώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ4691ΩΓ-ΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 14.2.2011 Βαθμός Ασφαλείας Α50-3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ4691ΩΓ-ΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 14.2.2011 Βαθμός Ασφαλείας Α50-3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14.2.2011 Βαθμός Ασφαλείας Aριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Α50-3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ /ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ι. Ζαχαρής Τηλέφωνο: 2131519181 e-mail :yzaxaris@oga.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα