ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών Υποέργο Ιδρυµατικό Αποθετήριο/RFID/Smart Cards ιάρκεια ιαβούλευσης Από Έως Φορέας (Αναθέτουσα Ειδικός Λογαριασµός του Τ.Ε.Ι. Σερρών Αρχή) Όνοµατεπώνυµο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Ιωάννης Καλόµοιρος Επίκουρος Καθηγητής Τέρµα Μαγνησίας, Σέρρες Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριµένο Τ Π) Τηλέφωνο , 49265, Ηλεκτρονική ιεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Στη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης Ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών (του υποέργου Ιδρυµατικό Αποθετήριο/RFID-Smart Cards) συµµετείχαν τρεις (3) φορείς ή εταιρείες (.,., UNISYSTEMS A.E.). Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Τ.Ε.Ι. Σερρών). Συνηµµένα. 1) Πίνακας Αποτελεσµάτων ηµόσιας ιαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή οµάδα παρατηρήσεων) µε παραποµπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση ικαιούχου Ενσωµατώθηκε στη ιακήρυξη : Τεκµηρίωση Απάντησης Τα σχόλια της εταιρίας και οι απαντήσεις τους 1 Γενική παρατήρηση: Στις πρώτες σελίδες και των τριών τµηµάτων (Α, Β, Γ) αναγράφεται ότι πρόκειται για τακτικό διαγωνισµό. Προτείνεται η αλλαγή του σε Ανοικτό ιαγωνισµό. Άλλαξε σε Ανοιχτό Εθνικό ιαγωνισµό (βλέπε εξώφυλλο διακήρυξης και σελ. 6 Μέρος Α) 2 Μέρος Β, ii) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (ανά Υπηρεσία εντός του Φακέλου των ικαιολογητικών), σελίδα 38/85: Ενώ στο σηµείο 3, ζητείται ο υποψήφιος Ανάδοχος ή υπάλληλός του ή υπεργολάβος του να διαθέτει αποδεδειγµένη τεχνογνωσία Το αλλάξαµε ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία. (Βλέπε µέρος Β, Β.2.6. ii) σελ ) Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισµός, Εταιρεία ) Έντυπο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1

2 και εµπειρία στην ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισµικού πληροφοριακών συστηµάτων σε ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα ή µεγάλους οργανισµούς ή/και Βιβλιοθήκες, στο σηµείο iv) ζητούνται αποκλειστικά και δεσµευτικά εκτελέσεις σε Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε ποια η διαφορά της εξειδίκευσης στο σηµείο iv). Προτείνεται όπως στο σηµείο 3 έτσι και στο σηµείο iv) να ισχύουν οι ίδιοι όροι (µεγάλοι οργανισµοί ή βιβλιοθήκες). 3 Μέρος Α, Α3. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου & Αρµοδιότητες Αναδόχου, Σελίδα 21. Τα δικαιολογητικά ii) που θα πρέπει να προσκοµίσει ο υποψήφιος ανάδοχος είναι κοινά. Η οµάδα έργου είναι ίδια για όλες τις υπηρεσίες; Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θελήσει να υποβάλλει προσφορά για την Υπηρεσία 1, θα πρέπει να προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά και όλη την οµάδα έργου; 4 Μέρος Α, Α3.3.3.γ Εγγύηση και εξασφάλιση καλής λειτουργίας των υπηρεσιών: 3.1 (Λογισµικό Συνεργασιών) και 3.2 (Ιδρυµατικής Πύλης ιδακτικού Υλικού). Ζητείται η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας για όλη διάρκεια του έργου (τέλος 2013) Παρακαλώ όπως προσδιορίσετε αναλυτικότερες απαιτήσεις που σχετίζονται µε τα άτοµα που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, ώρες απόκρισης, χρόνους απόκρισης, ρήτρες κτλ. 5 3 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της υποϋπηρεσίας 4.1, Α Γενικές τεχνικές απαιτήσεις συστήµατος RFID, Σελίδα 57 (Ζητούν να αναφέρεται στη διακήρυξη ο προµηθευτής του υπάρχοντος λογισµικού Advance) 7 Μέρος Α, A Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της υποϋπηρεσίας 4.1, Α (Ζητείται να αναφερθεί ο προµηθευτής των αντικλεπτικών πυλών επειδή Υπάρχουν επαρκείς εξηγήσεις στη διακήρυξη. όθηκαν επιπλέον διαδικαστικές επεξηγήσεις και στο χώρο της ιαβούλευσης. εν υπάρχουν απαιτήσεις άλλες από αυτές που προσδιορίζονται στη διακήρυξη. Το ερώτηµα απαντήθηκε και στο χώρο της διαβούλευσης. Το όνοµα της εταιρίας που προµήθευσε τη Β/Θ του ΤΕΙ Σερρών το λογισµικό προστέθηκε στη διακήρυξη (Βλέπε π.χ. Μέρος Α, σελ. 18 και 20) Το όνοµα της εταιρίας που προµήθευσε τη Β/Θ του ΤΕΙ Σερρών τις αντικλεπτικές πύλες αναφέρεται στη διακήρυξη (Βλέπε Μέρος Α, σελ. 55) Έντυπο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2

3 ζητάµε διαλειτουργικότητα µε το σύστηµα RFID) 8 Μέρος Α, 5. Λογισµικό συστήµατος RFID. Σελίδα 66, Υπάρχει απαίτηση για «Απόλυτη διαλειτουργικότητα µε το ΟΠΣΒ της Βιβλιοθήκης (Advance)» (Ζητείται να αναφέρεται στη διακήρυξη ο προµηθευτής του υπάρχοντος λογισµικού Advance) Το όνοµα της εταιρίας που προµήθευσε τη Β/Θ του ΤΕΙ Σερρών το λογισµικό αναφέρεται στη διακήρυξη (Βλέπε π.χ. Μέρος Α, σελ. 18 και 20) 9 Μέρος Α, Α3.4.3 Εγγύηση και εξασφάλιση καλής λειτουργίας της Υπηρεσίας 4 (4.1 και 4.2), εν υπάρχουν εκ µέρους του Σελίδα 71, Ζητείται δικαιούχου άλλες απαιτήσεις «Αναβάθµιση συντήρηση και σε προσωπικό ή ώρες update του λογισµικού ή των εργασίας από αυτές που λογισµικών των υπηρεσιών 4.1 αναφέρονται στη διακήρυξη. και 4.2 τουλάχιστο επί δύο Είναι θέµα του αναδόχου να χρόνια από την εγκατάσταση διαθέσει το κατάλληλο (Ζητείται να προσδιοριστούν προσωπικό. αναλυτικότερες απαιτήσεις που σχετίζονται µε τα άτοµα που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, ώρες απόκρισης, χρόνους απόκρισης, ρήτρες) 10 Μέρος Α, Α3.4.4 Προστέθηκαν στη διακήρυξη ιαλειτουργικότητα, Σελίδα 72. (Βλέπε Μέρος Α, σελ. 72) (Ζητείται να αναφερθούν οι προµηθευτές των ήδη υπαρχόντων συστηµάτων και τα ονόµατα των συστηµάτων επειδή ζητάµε διαλειτουργικότητα) Τα σχόλια της εταιρίας. και οι απαντήσεις τους 1 Αναφέρεται στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε το ILSaS και εισηγείται πως η Η διακήρυξη είναι πολύ διαλειτουργικότητα δεν µπορεί προσεχτικά διατυπωµένη ως να εξασφαλιστεί από τώρα, προς αυτό το θέµα. Κατά τα καθώς δεν γνωρίζουµε προς το άλλα το ζήτηµα απαντήθηκε παρόν το συνεργατικό ΟΠΣΒ στο χώρο της διαβούλευσης από τον επιστηµονικό υπεύθυνο 2 Αναλύει τον όρο web opac και φέρνει ορισµένες αντιρρήσεις Λήφθηκε υπόψη. Η συγκεκριµένη προδιαγραφή έγινε επιθυµητή και όχι απαραίτητη (βλέπε Μέρος Α, σελ. 46 και 48) 3 Ζητάει να χωριστεί η υπηρεσία 4 σε δύο µέρη. ηλαδή, ζητά η υπηρεσία RFID και η υπηρεσία Smart Card να µπορούν να υλοποιηθούν από διαφορετικό ανάδοχο. 4 Τεύχος Β, Σελ. 36 της παρ. Β2.6 (Ζητείται ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει µέσο κύκλο Η απαίτηση δεν είναι αποδεκτή. Πρέπει να υλοποιηθούν από έναν ανάδοχο για να εξασφαλιστεί η πλήρης διαλειτουργικότητα ανάµεσα στις δύο υποϋπηρεσίες. Ο κύκλος εργασιών των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων άλλαξε σε 100%. Μεγαλύτερος θεωρούµε ότι Έντυπο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 3

4 εργασιών των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων το 300% του προϋπολογισµού των υπό ανάθεση Υπηρεσιών αντί για 40% που ζητούσαµε). δεν ενθαρρύνει τη συµµετοχή. (βλέπε Mέρος Β σελ. 35) 5 Προτείνουν να ζητήσουµε πιστοποίηση ISO 9001 που να είναι σε ισχύ την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, για Σχεδιασµό Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Εφαρµογή Πληρ/κών Συστηµάτων και Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης αυτών 6 Ρωτάει αν οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι µε γνήσιο της υπογραφής Ειδικά στις υπηρεσίες 2 και 3 δεν απαιτείται καθόλου να επιβληθεί τέτοιος όρος. Στις υπόλοιπες υπηρεσίες ο όρος αυτός θα µπορούσε να προκαλέσει προβλήµατα συµµετοχής. Εξάλλου θα ήταν σαν να φωτογραφίζαµε συγκεκριµένες εταιρίες. Η απάντηση είναι θετική και ενσωµατώθηκε στη διακήρυξη (βλέπε Mέρος Β, Β.2.6. ii) σελ. 37 πίνακας) 7 Αναφέρεται στο πρότυπο κείµενο που δόθηκε σαν οδηγός για τους διαγωνισµούς και ζητά να δηλωθεί το ανθρώπινο δυναµικό που θα διαθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος για το έργο, ως % του συνολικού ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί κλπ. 8 Θεωρεί ότι η απαίτηση µας για την υλοποίηση από την πλευρά του υποψηφίου αναδόχου ενός µόνο παρόµοιου έργου δεν είναι αρκετή. Επίσης λέει ότι η υλοποίηση RFID µπορεί να γίνει µόνο από εταιρία που απασχολεί βιβλιοθηκονόµους Εκτιµήθηκε ότι δεν είναι απαραίτητο για το συγκεκριµένο διαγωνισµό και ότι δεν ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό µια υπερβολική απαίτηση σε ανθρώπινο δυναµικό. Σχετικά µε αυτή την απαίτηση δεν κάναµε αλλαγές διότι για µεν το πρώτο µέρος της απαίτησης θεωρούµε ότι αν ο υποψήφιος ανάδοχος έχει υλοποιήσει ένα αντίστοιχο πλήρες έργο, αυτό είναι αρκετό. Για τη δεύτερη παρατήρηση θεωρούµε ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισµός, καθώς το RFID µπορεί να υλοποιηθεί και από πληροφορικούς. Εξάλλου, δεν θέλουµε να φωτογραφίσουµε συγκεκριµένες εταιρίες Τα σχόλια της εταιρίας και οι απαντήσεις τους 1 Στη σελ. 13 της διακήρυξης στο Μέρος Β και στην παρ. στ. αναφέρεται ότι «δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/07». (Ζητάει να αλλάξει από ηµεροµηνία διενέργειας σε ηµέρα υποβολής της Είναι σωστό και άλλαξε στο κείµενο της διακήρυξης. (βλέπε Mέρος Β Β.2.3 σελ. 13 & σελ. 18) Έντυπο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 4

5 προσφοράς ) 2 Στη σελ. 18 της διακήρυξης στο Μέρος Β στην παρ. 6 ισχύει το ίδιο µε το παραπάνω: η δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται στην ηµέρα υποβολής της προσφοράς 3 Στην σελ 35 της διακήρυξης στο Μέρος Β αναφέρεται: «Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο από το 40% (Ζητάει να µεγαλώσει το ποσοστό των διαχειριστικών χρήσεων) 4 Αναφέρεται στα µέτρα ποιότητας και πιστοποίησης µε βάση το πρότυπο της διακήρυξης 5 εν αναφέρεται σε κανένα σηµείο της διακήρυξης ότι οι συµµετέχοντες µπορούν να λάβουν γνώση του συνόλου των φακέλων των προσφορών για όλα τα στάδια κλπ. 6 Ζητείται να µεγαλώσει ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας του Ιδρ. Αποθετηρίου 7 Στη σελ. 21 του Μέρους Γ, Παράγραφος C.3.2.1, Απαίτηση 23 αναφέρεται ως υποχρεωτικό το αποθετήριο να συνεργάζεται µε συντάκτη οντολογίας (open source) για την οργάνωση των θεµάτων. (Ζητούνται διευκρινήσεις) 8 Στη σελ. 56 του Μέρους Γ, ζητείται εξοπλισµός σύµφωνος µε τα ΕΕ πρότυπα RoHS και WEEE. Κρίνουµε ότι το πρότυπο RoHS υπερκαλύπτει το φορέα και δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη WEEE. 9 Στη σελ. 58 ζητείται UID bits, 32-bit privacy password για ετικέτες. ιεθνώς µέχρι σήµερα Είναι σωστό και άλλαξε. (βλέπε Mέρος Β Β.2.3 σελ. 13 & σελ. 18) Άλλαξε σε 100% (βλέπε Mέρος Β σελ ) Το πρότυπο της διακήρυξης αφορά σε διεθνή διαγωνισµό και δεν καλύπτει επαρκώς της ανάγκες και προϋποθέσεις ενός µικρού εθνικού διαγωνισµού. Είναι φυσικό, λοιπόν, να υπάρχουν σηµεία απόκλισης από το πρότυπο Λήφθηκε υπόψη και ενσωµατώθηκε στο κείµενο. (Βλέπε Mέρος Β, Β παρ. 5 σελ. 56) Η κατά το δυνατό άµεση υλοποίηση του έργου του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου είναι σηµαντική, καθώς αυτό εµπλέκεται και µε άλλες συµπληρωµατικές δράσεις του έργου, οι οποίες έχουν τη δική τους αυστηρή προθεσµία. Προστέθηκε µικρή επεξήγηση στη διακήρυξη (Μέρος Α, σελ. 35). όθηκαν επίσης κάποιες επεξηγήσεις στο χώρο της διαβούλευσης Τα πρότυπα WEEE άλλαξαν από υποχρεωτικά σε επιθυµητά (Βλέπε Μέρος Γ σελ. 28) Ο όρος έγινε επιθυµητός, όπως ζητά η εταιρία (Βλέπε Μέρος Α, σελ. 58) Έντυπο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 5

6 δεν εφαρµόζεται κρυπτογράφηση στις ετικέτες RFID για βιβλιοθήκες. Τι εννοεί ο φορέας; Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης για να µπορεί να δοθεί η σωστή λύση; Πιστεύουµε ότι ο συγκεκριµένος όρος θα πρέπει είτε να αφαιρεθεί είτε να γίνει επιθυµητό. 10 Στη σελ. 64 αναφέρεται «Να φέρει πιστοποίηση UL & FCC». Να µείνει µόνο το FCC καθώς το UL δηµιουργεί µη ανταγωνιστικό περιβάλλον. 11 Στη σελ. 64 για το σύστηµα πληρωµών αναφέρεται ως υποχρεωτικό να έχει τη δυνατότητα να δίνει ρέστα σε περίπτωση χρήσης µετρητών. Να αφαιρεθεί. 12 Στη σελ. 65 αναφέρεται περιορισµός στο βάρος της συσκευής απογραφής σε λιγότερο από 800 γραµµάρια. Η συγκεκριµένη απαίτηση τηρείται µόνο από το σύστηµα της 3Μ και αποκλείει τον ανταγωνισµό. Να αφαιρεθεί και να γίνει τουλάχιστον έως 1 κιλό 13 Το λογισµικό που συνοδεύει το RFID σύστηµα για να επικοινωνεί σε πραγµατικό χρόνο µε το εγκατεστηµένο βιβλιοθηκονοµικό λογισµικό (Advance) απαιτεί το πρωτοκόλλο SIP2 ή NCIP. Το πρωτόκολλο δεν παρέχεται από το RFID σύστηµα καθώς αποτελεί τµήµα του Advance. Η σωστή εγκατάσταση, λειτουργία και αδειοδότησή του αποτελεί ευθύνη της βιβλιοθήκης. Επίσης από το πρωτόκολλο εξαρτάται αποκλειστικά η δυνατότητα υλοποίησης των επιµέρους τεχνικών απαιτήσεων για το RFID σύστηµα. Για παράδειγµα η δυνατότητα εξόφλησης προστίµων θα πρέπει να υποστηρίζεται από το πρωτόκολλο του Advance ώστε να µπορεί να υλοποιηθεί από το σύστηµα RFID. Τα πρότυπα UL έγιναν επιθυµητά (Βλέπε Μέρος Α, σελ. 64) Αυτό αποτελεί βασική λειτουργική προδιαγραφή και δεν µπορεί να αλλάξει κατ απαίτηση συγκεκριµένης εταιρίας, επειδή αυτή δεν το διαθέτει To βάρος άλλαξε σε 1000 γραµµάρια (Βλέπε Μέρος Α σελ. 65) εν αλλάζει κάτι στη διακήρυξη, καθώς τόσο το ADVANCE όσο και το µελλοντικό συνεργατικό ILSaS υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SIP2. Η εταιρία ELIDOC δήλωσε πρόθυµη να συνεργαστεί µε τους αναδόχους των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα διακήρυξη, ώστε αυτοί να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων διασύνδεσης που παρέχει το ADVANCE προς άλλες εφαρµογές. Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη Ιωάννης Καλόµοιρος Επ. Καθηγητής Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Έργου Έντυπο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισής του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισής του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327459 Πράξη Υποέργο Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374038 Πράξη «Ψηφιακή ομπρέλα e-thess cult-tour Σύστημα Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαχείρισης πολιτιστικών & τουριστικών πόρων υπηρεσιών εκδηλώσεων και ροών επισκεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

dimitra.halikia@opekepe.gr

dimitra.halikia@opekepe.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Προµήθεια Υλικού & Λογισµικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495876 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495905 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369384 Πράξη Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327574 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Υποέργο 1 Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495878 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Στη σελ. 34 επαναλαμβάνεται «η απαίτηση για πλήρη μεταφορά δεδομένων (χωρίς απώλειες)». Να δοθεί δείκτης επιτυχίας 98 99%.

9. Στη σελ. 34 επαναλαμβάνεται «η απαίτηση για πλήρη μεταφορά δεδομένων (χωρίς απώλειες)». Να δοθεί δείκτης επιτυχίας 98 99%. Σχόλια επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο: «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS Integrated Library System as Service) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321 25 Μαρτίου αρ. 1 Μοίρες Δ. Φαιστού 70400 Κρήτη ΔΕ Μοιρών Τηλ.: 2892340200 ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: 2892340400 ΔΕ Ζαρού Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST

5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη Λογισμικού Στατιστικών Λειτουργίας Συμβατών Με Τον Χάρτη Υγείας του Προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346635 Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε ηµοσίευση για το Έργο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583436 2015-02-18

15PROC002583436 2015-02-18 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 4141 Αθήνα, 18/02/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 78/2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα