Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής"

Transcript

1 Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας αποκτούν όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα. Οι χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζουν στρατηγικές δια βίου µάθησης, καθώς και πολιτικές που αποσκοπούν στην προαγωγή της απασχολησιµότητας των πολιτών τους. Η επιτυχής εφαρµογή των εν λόγω στρατηγικών και πολιτικών προϋποθέτει ότι οι πολίτες διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται οι ίδιοι την εκπαίδευση και την απασχόλησή τους. Επίσης απαιτεί την πρόσβαση όλων των πολιτών σε υψηλής ποιότητας πληροφόρηση και συµβουλές σχετικά µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία. Εντούτοις συχνά το χάσµα µεταξύ του τρόπου παροχής των υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας και των στόχων της δηµόσιας πολιτικής είναι ευρύ. Στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να βοηθήσει τους διαµορφωτές πολιτικής των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαράξουν αποτελεσµατικές πολιτικές καθοδήγησης σταδιοδροµίας στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης. Το εγχειρίδιο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ ως απάντηση στις συντελούµενες αλλαγές στις πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Στην Ευρώπη οι αλλαγές αυτές εκφράζονται στους στόχους της Λισσαβόνας (2000), οι οποίοι συνίστανται στο να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονοµία και κοινωνία της γνώσης στον κόσµο έως το 2010 χαρακτηριζόµενη από κοινωνική συνοχή. Το εγχειρίδιο βασίζεται σε διεθνείς εξετάσεις πολιτικών για την καθοδήγηση σταδιοδροµίας που διενεργήθηκαν από τον ΟΟΣΑ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και την Παγκόσµια Τράπεζα. Χρησιµοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα το εγχειρίδιο εκθέτει στους διαµορφωτές της πολιτικής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση: τις προκλήσεις που συνεπάγεται η προσπάθεια διασφάλισης ότι οι υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας µπορούν να επιτύχουν τους στόχους της δηµόσιας πολιτικής CAREER GUIDANCE: A HANDBOOK FOR POLICY MAKERS ISBN OECD

2 τα ερωτήµατα που πρέπει να θέσουν στους εαυτούς τους κατά την αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών µερικές από τις διαθέσιµες επιλογές όσον αφορά την παροχή καθοδήγησης σταδιοδροµίας στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης και της ενεργούς απασχολησιµότητας µερικά παραδείγµατα αποτελεσµατικής αντιµετώπισης που προέρχονται από τις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εγχειρίδιο καλύπτει τέσσερα γενικά θέµατα πολιτικής: τη βελτίωση της καθοδήγησης σταδιοδροµίας των νέων, τη βελτίωση της καθοδήγησης σταδιοδροµίας των ενηλίκων, τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας και τη βελτίωση των συστηµάτων που υποστηρίζουν την καθοδήγηση σταδιοδροµίας. Βελτίωση της καθοδήγησης σταδιοδροµίας των νέων Όσον αφορά τη βελτίωση της καθοδήγησης σταδιοδροµίας των νέων, καθώς και των απειλούµενων νέων, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να αντιµετωπίσουν προκλήσεις στον τοµέα της υποχρεωτικής, της ανώτερης δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ορισµένες προκλήσεις συνίστανται στη µείωση του χάσµατος στην πρόσβαση και τη βελτίωση του είδους, του επιπέδου και της ποιότητας των υπηρεσιών. Στα σχολεία οι κύριες προκλήσεις έγκεινται στην παροχή επαρκών και κατάλληλων ανθρώπινων και χρηµατικών πόρων τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο και της κοινότητας, στη διασφάλιση ότι οι πόροι αυτοί διατίθενται στην καθοδήγηση σταδιοδροµίας και στη βέλτιστη χρήση των εν λόγω πόρων. Το χάσµα στην πρόσβαση είναι ιδιαίτερα εµφανές στα πρωτοβάθµια σχολεία και τις επαγγελµατικές κατευθύνσεις του ανώτερου δευτεροβάθµιου σχολείου. Οι επιλογές πολιτικής περιλαµβάνουν την επίσηµη ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ όλων των ενεχόµενων φορέων, την εστίαση των προγραµµάτων επαγγελµατικής αγωγής στο να αποκτήσουν οι µαθητές δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδροµίας, καθώς και τη βελτίωση των µηχανισµών υποχρέωσης λογοδοσίας. Ένας σηµαντικός αριθµός νέων εγκαταλείπει το σχολείο πρόωρα και χωρίς τίτλο σπουδών. Απαιτούνται προγράµµατα στο πλαίσιο της κοινότητας που θα βοηθήσουν τους νέους αυτούς να µεταβούν στον επαγγελµατικό χώρο και να συµµετάσχουν εκ νέου στη µάθηση. Παράλληλα η καθοδήγηση σταδιοδροµίας πρέπει να ενταχθεί στα εν λόγω προγράµµατα. Η καθοδήγηση σταδιοδροµίας πρέπει επίσης να ενσωµατωθεί αποτελεσµατικότερα στα σχολικά προγράµµατα που στοχεύουν στην αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Γενικά η καθοδήγηση σταδιοδροµίας που απευθύνεται στους φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι ελλιπής, παρά το σηµαντικό συνεπαγόµενο κόστος των σπουδών αυτών τόσο για τους συµµετέχοντες όσο και για τους φορολογούµενους. Είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το φάσµα των παρεχόµενων υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι µοχλοί πολιτικής που διασφαλίζουν την παροχή ευρύτερου φάσµατος υπηρεσιών θα πρέπει να ενισχυθούν. Οι επιλογές που είναι στη διάθεση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής περικλείουν τον προσδιορισµό των στόχων των υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και CAREER GUIDANCE: A HANDBOOK FOR POLICY MAKERS ISBN OECD

3 τη σαφέστερη σύνδεση των µηχανισµών δηµόσιας χρηµατοδότησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε το επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών σταδιοδροµίας. Βελτίωση της καθοδήγησης σταδιοδροµίας των ενηλίκων Η ετερότητα του ενήλικου πληθυσµού συνιστά ένα φάσµα προκλήσεων για τους διαµορφωτές πολιτικής οι οποίοι προσπαθούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας. Οι εύκολα προσβάσιµες υπηρεσίες που απευθύνονται στους εργαζόµενους ενηλίκους είναι λίγες, όπως λίγες είναι και οι επιχειρήσεις που µεριµνούν για τις ανάγκες αγωγής σταδιοδροµίας του προσωπικού τους. Η παροχή υπηρεσιών που τιµολογούνται ανά µονάδα παρεχόµενης υπηρεσίας και µπορούν να αγοραστούν ιδιωτικά είναι πολύ περιορισµένη. Μέχρι σήµερα το ενδιαφέρον των εργοδοτών και των εργατικών σωµατείων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας ήταν περιορισµένο, µολονότι συχνά αναγνωρίζουν κατ αρχήν την ανάγκη ανάπτυξης του εργατικού δυναµικού, προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να προαχθεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Παρά τα προβλήµατα αυτά, νέες συµπράξεις µεταξύ εργοδοτικών οργανισµών, ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων σχετικών οργανισµών δύνανται να επιφέρουν την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας τόσο στο εργατικό δυναµικό όσο και στο χώρο εργασίας. Επιπλέον η καθοδήγηση σταδιοδροµίας θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο σκέλος των προγραµµάτων µάθησης των ενηλίκων. Ο ρόλος των υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας στην αναχαίτιση της ανεργίας, και ιδιαίτερα της µακροχρόνιας ανεργίας, θεωρείται ζωτικός. Στις περισσότερες χώρες οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτόν τον τοµέα. Εντούτοις η καθοδήγηση σταδιοδροµίας που παρέχεται από τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι ελλιπής. Η χάραξη στρατηγικών για την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και των ιδιωτικών και κοινοτικών φορέων παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης, καθώς και µε τα τοπικά ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, µπορεί να βοηθήσει τους ανέργους να µεταβούν στην απασχόληση και να επιστρέψουν στη µάθηση. Η γήρανση του πληθυσµού και τα προβλήµατα χρηµατοδότησης των συντάξεων σε πολλές χώρες θα απαιτήσουν την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και πιο ευέλικτη µετάβαση στη συνταξιοδότηση. Έως σήµερα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν διστακτικοί όσον αφορά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας, προκειµένου να παραταθεί ο επαγγελµατικός βίος. Οι εργοδότες και οι αντιπρόσωποι των εργαζοµένων µπορούν να προωθήσουν και να λάβουν πρωτοβουλίες όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης σε άτοµα της τρίτης ηλικίας χρησιµοποιώντας συνδυασµούς συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας Η ζήτηση υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας υπερβαίνει την προσφορά. Πιο ευέλικτες µέθοδοι παροχής των υπηρεσιών αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης των ΤΠΕ και των τηλεφωνικών κέντρων, παρέχουν µεγάλες δυνατότητες διεύρυνσης της πρόσβασης. Για να έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση σε υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας, είναι απαραίτητο οι εν λόγω υπηρεσίες να επικεντρωθούν στις CAREER GUIDANCE: A HANDBOOK FOR POLICY MAKERS ISBN OECD

4 απειλούµενες οµάδες. Η ενεργής συµµετοχή των ευάλωτων οµάδων στο σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των πολιτικών και των υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας που τις αφορούν προωθεί σηµαντικά την ανάπτυξη των υπηρεσιών που σχετίζονται µε τις ανάγκες τους. Η βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας του πληροφοριακού υλικού επαγγελµατικής σταδιοδροµίας µε στόχο τη στήριξη της καθολικής πρόσβασης συνιστά συνεχή πρόκληση. Συχνά δεν υπάρχει συνεργασία ούτε µεταξύ των διαφορετικών υπουργείων ή δηµόσιων φορέων ούτε µεταξύ τοπικών και περιφερειακών επιπέδων διακυβέρνησης όσον αφορά την παροχή και την ανταλλαγή πληροφοριών επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. Το υλικό που συγκεντρώνεται από τον ιδιωτικό τοµέα δεν υπάγεται σε κανένα θεσπισµένο πρότυπο. Η χαρτογράφηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο των πληροφοριών καθοδήγησης σταδιοδροµίας που παρέχονται µέσα από ένα ευρύ φάσµα µέσων (όπως οι εφηµερίδες και η τηλεόραση) σε ένα φάσµα οµάδων στόχων (νέοι, εργαζόµενοι, άνεργοι) αποτελεί βασικό σηµείο εκκίνησης για τη χάραξη συνεκτικής πολιτικής και στρατηγικής που αποσκοπεί στην παροχή ποιοτικών πληροφοριών σταδιοδροµίας στους πολίτες. Βελτίωση των συστηµάτων που στηρίζουν την καθοδήγηση σταδιοδροµίας Υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις, τόσο στο εσωτερικό των χωρών όσο και µεταξύ τους, ως προς την ποιότητα και το είδος των υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας που παρέχονται στους πολίτες, λόγω της διαφορετικής κατάρτισης των εκπαιδευτών καθοδήγησης σταδιοδροµίας. Η διάρκεια της αρχικής τους κατάρτισης κυµαίνεται από τρεις εβδοµάδες έως πέντε χρόνια. Οι κυβερνήσεις αδρανούν όσον αφορά τον προσδιορισµό του περιεχοµένου και της διαδικασίας της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτών καθοδήγησης σταδιοδροµίας, καθώς και όσον αφορά τη συσχέτιση του περιεχοµένου της κατάρτισης µε τα αποτελέσµατα που επιδιώκουν οι στόχοι της δηµόσιας πολιτικής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Απαιτούνται ισχυρότερα σήµατα από την πλευρά των υπουργείων, ούτως ώστε να γεφυρωθεί το χάσµα αυτό. Η τακτική και συστηµατική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη στις περισσότερες χώρες. Τα πρότυπα παροχής των υπηρεσιών είτε δεν υφίστανται είτε υπάρχουν µόνο σε ορισµένους τοµείς. Τα πλαίσια ποιότητας, όπου αυτά υπάρχουν, τείνουν να είναι εθελοντικά παρά υποχρεωτικά και συνήθως λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραµµές. Οι χρήστες των υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση των υπηρεσιών. Τα στοιχεία επί των οποίων µπορούν να βασιστούν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας είναι ανεπαρκή. Λίγες κυβερνήσεις διαθέτουν σήµερα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαµόρφωση µιας συνολικής εικόνας όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας ή την αποτελεσµατικότητα των εν λόγω υπηρεσιών στην επίτευξη των στόχων της δηµόσιας πολιτικής. Λίγα είναι τα υπουργεία που µπορούν να παραθέσουν µε ακρίβεια το ύψος των δηµόσιων κονδυλίων που αφιερώνονται στις υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας και τον τρόπο µε τον οποίο δαπανούνται τα κονδύλια αυτά. Επιπλέον δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την ιδιωτική επένδυση CAREER GUIDANCE: A HANDBOOK FOR POLICY MAKERS ISBN OECD

5 και δαπάνες στον τοµέα αυτόν. Η συνεργασία των ενεχόµενων φορέων (όπως χρήστες, διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί εταίροι και εκπαιδευτές) σε εθνικό επίπεδο θα βοηθήσει στον εντοπισµό των σχετικών και χρήσιµων πληροφοριών και διαδικασιών για την αξιολόγηση των εισροών, των διεργασιών, των εκροών και των αποτελεσµάτων σχετικά µε την παροχή καθοδήγησης σταδιοδροµίας. Οι στόχοι της καθοδήγησης σταδιοδροµίας δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στις πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση στις περισσότερες χώρες. εδοµένης της ανεπάρκειας των στοιχείων για την καθοδήγηση σταδιοδροµίας, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Επιπλέον οι υπηρεσίες παροχής καθοδήγησης σταδιοδροµίας συνιστούν συχνά ένα κράµα ανόµοιων υποσυστηµάτων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης, της κοινότητας και του ιδιωτικού τοµέα, το καθένα µε τη δική του ιστορία, σκεπτικό και κινητήριες δυνάµεις, παρά ένα συνεκτικό και ενσωµατωµένο σύνολο δοµών. Η θέσπιση ενός εθνικού φόρουµ κατάρτισης πολιτικής και συστηµάτων καθοδήγησης στο οποίο θα συµµετέχουν εκπρόσωποι τόσο της κυβέρνησης όσο και των βασικών ενεχόµενων φορέων όπως εργοδότες και σωµατεία εργαζοµένων, καθώς και βασικοί οργανισµοί παροχής υπηρεσιών, είναι σηµαντική ενέργεια στην οποία µπορούν να προβούν οι κυβερνήσεις για να βοηθήσουν στην εστίαση και τον καθορισµό προτεραιοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση της χάραξης πολιτικής. Το µεγαλύτερο µέρος του κόστους παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδροµίας βαρύνει τους φορολογούµενους. Η διεύρυνση της έκτασης, της προσέγγισης και της ποικιλίας των παρεχόµενων υπηρεσιών που απαιτείται από την προοπτική της δια βίου µάθησης σηµατοδοτεί νέες χρηµατοοικονοµικές ανάγκες και δεσµεύσεις από τις κυβερνήσεις σε ένα τοµέα που τείνει να προσελκύει ελάχιστη ατοµική και ιδιωτική επένδυση. Η ζήτηση αυτή δηµοσίων πόρων µπορεί να µετριαστεί µε την ενθάρρυνση της ιδιωτικής επένδυσης. CAREER GUIDANCE: A HANDBOOK FOR POLICY MAKERS ISBN OECD

6 OECD 2004 Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο CAREER GUIDANCE: A HANDBOOK FOR POLICY MAKERS ISBN OECD

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Πιο ευοίωνες προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Greek ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας Περίληψη στα ελληνικά Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003

Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003 Επισκόπηση Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators - 2003 Edition Greek translation Οι Επισκοπήσεις αποτελούν µεταφρασµένα αποσπάσµατα δηµοσιευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Greek Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Η εκπαίδευση με μια ματιά:

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Greek Περιοδική Έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.12.2008 COM(2008) 868 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Εκπαίδευση, κατάρτιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας νεολαία και αθλητισμός Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Government at a Glance 2011 Summary in Greek Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011 Περίληψη στα ελληνικά Από καιρό έχει αναγνωριστεί η αναγκαιότητα της μέτρησης της κυβερνητικής απόδοσης, προκειμένου να βελτιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth Summary in Greek Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Περίληψη στα ελληνικά Η παγκόσμια ανάκαμψη από τη σοβαρότερη οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Συστάσεις για τους Υπεύθυνους Χάραξης πολιτικής και Λήψης Αποφάσεων * Στο παρόν κείµενο, οι όροι «inclusive education» και «inclusion» αποδίδονται στα ελληνικά ως «συµµετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές για τη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: Έργο σε εξέλιξη

Πολιτικές για τη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: Έργο σε εξέλιξη Πολιτικές για τη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: Έργο σε εξέλιξη Έκθεση για το έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πολιτική στην Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα