Αναγκαιότητα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών µελετών αστοχίας φράγµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναγκαιότητα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών µελετών αστοχίας φράγµατος"

Transcript

1 Αναγκαιότητα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών µελετών αστοχίας φράγµατος Α. Ι. Στάµου Αναπληρωτής καθηγητής, Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ν. Μουτάφης Λέκτορας, Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ι. Στεφανάκος Λέκτορας, Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: αστοχία φράγµατος, µαθηµατική προσοµοίωση, µελέτη αστοχίας φράγµατος, τεχνικές προδιαγραφές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εισαγωγή της εργασίας τονίζεται η αναγκαιότητα καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών για τις Μελέτες Αστοχίας Φράγµατος (ΜΑΦ) µε δεδοµένη την αναµενόµενη κατασκευή 20 νέων µεγάλων φραγµάτων στους ποταµούς Αχελώο, Αλιάκµονα, Αώο, Καλαµά και Άραχθο, όπου έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι µελέτες, και 250 µικρότερης κλίµακας, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές. Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά το θέµα της αστοχίας των φραγµάτων µε έµφαση στους τρόπους αστοχίας τους. Στο κύριο µέρος της εργασίας περιγράφεται ενδεικτικά και συνοπτικά µια τυποποιηµένη µεθοδολογία 9 βηµάτων πραγµατοποίησης µιας ΜΑΦ. Η προτεινόµενη µεθοδολογία µπορεί να χρησιµοποιείται από τους µελετητές αυτούσια ή τµηµατικά στις σχετικές µελέτες µέχρι τη δηµοσίευση των τεχνικών προδιαγραφών για τις ΜΑΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της έλλειψης υδατικών πόρων (κυρίως) και ενεργειακών πόρων (δευτερευόντως) στη χώρα µας, ο Υπουργός ΥΠΕΧΩ Ε ανακοίνωσε πρόγραµµα κατασκευής 20 νέων µεγάλων φραγµάτων και 250 µικρότερης κλίµακας, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές. Τα µεγάλα νέα φράγµατα θα κατασκευαστούν στους ποταµούς Αχελώο, Αλιάκµονα, Αώο, Καλαµά και Άραχθο, όπου έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι µελέτες {3}. Για την κατασκευή κάθε νέου φράγµατος απαιτείται η πραγµατοποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), στην οποία αναλύονται και αντιµετωπίζονται οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις {1}. Σε µια ΜΠΕ φράγµατος πρέπει να περιλαµβάνεται Μελέτη Αστοχίας του Φράγµατος (ΜΑΦ). Η ΜΑΦ, ακολουθώντας τη συνηθισµένη πρακτική των ΜΠΕ, είναι συχνά «φτωχά αµειβόµενη» µε συνέπεια τη χαµηλή (συνήθως) ποιότητά της. Έτσι, η εµπειρία από τις περισσότερες µέχρι τώρα ΜΑΦ δεν είναι ικανοποιητική και συχνά µια ΜΑΦ αποσκοπεί στην «τυπική κάλυψη» του θέµατος. Οι ΜΑΦ συνοδεύονται, συνήθως, από περιορισµένη και ασαφή παρουσίαση του εφαρµοζόµενου κώδικα υπολογισµού (µε τη αιτιολογία ότι αυτός είναι «δοκιµασµένος», όπως π.χ. ο DAMBRK) και ογκώδεις «εκτυπώσεις κειµένου αποτελεσµάτων» χωρίς ουσία, που προκαλούν συχνά στους αρµόδιους κρατικούς υπαλλήλους αµηχανία ή/και αδυναµία ελέγχου. Ακόµα, όµως, και οι «καλές» ΜΑΦ δεν περιέχουν επαρκή αιτιολόγηση των χαρακτηριστικών του προκαλούµενου «ρήγµατος» στο σώµα του φράγµατος, τα οποία καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τα αποτελέσµατα και τα πρακτικά συµπεράσµατα της ΜΑΦ, όπως π.χ. εύρος περιοχής κατάληψης του πληµµυρικού κύµατος. Τα πρακτικά συµπεράσµατα της ΜΑΦ, που είναι αυτά που κατανοεί εύκολα ο µη-ειδικός, αποτελούν συχνά σηµείο τριβής και αντιπαραθέσεων. Τα παραπάνω

2 καθιστούν απολύτως απαραίτητο τον καθορισµό Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) των ΜΑΦ, οι οποίες θα επιτρέπουν τη διεξοδική, σοβαρή και ουσιαστική αντιµετώπιση του θέµατος. Το παρόν άρθρο αποτελείται από δυο µέρη. Στο πρώτο µέρος περιγράφεται συνοπτικά το θέµα της αστοχίας των φραγµάτων µε έµφαση στους τρόπους αστοχίας τους. Στο δεύτερο µέρος προτείνονται συνοπτικά και συγκεκριµένα σηµεία περιεχοµένων της ΜΑΦ. 2 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Είναι αρκετές οι περιπτώσεις αστοχίας χωµάτινων φραγµάτων που έχουν συµβεί στο παρελθόν. Οι κυριότεροι τρόποι αστοχίας τους είναι (1) µε υπερπήδηση, (2) µε διασωλήνωση και (3) διάφορα άλλα αίτια, βλ. {3} για περισσότερες πληροφορίες. Χαρακτηριστική είναι η καταστροφή του χωµάτινου φράγµατος στον ποταµό Teton στο Idaho των ΗΠΑ. Το φράγµα κατασκευάστηκε το 1976 και αµέσως µετά την αποπεράτωσή του (και ενώ ο ταµιευτήρας ήταν πλήρης) εξ αιτίας της ανοιξιάτικης απορροής, εµφανίστηκαν διαρροές νερού κατάντη του φράγµατος σε απόσταση 230 m. Το φαινόµενο θεωρήθηκε φυσιολογικό, αφού το νερό διηθείται µέσα από κάθε χωµάτινο φράγµα. ύο µέρες αργότερα, νέα διαρροή έγινε αντιληπτή κοντά στο δεξιό αντέρεισµα. Η προσπάθεια για τον περιορισµό της διαρροής ήταν ανεπιτυχής. ύο ώρες από τον εντοπισµό της διαρροής στο αντέρεισµα εµφανίστηκε ένας στροβιλισµός στην επιφάνεια του νερού στον ταµιευτήρα, ταυτόχρονα η διάµετρος της τρύπας στο αντέρεισµα είχε διευρυνθεί στα 8 m. Η κατάρρευση του φράγµατος στο δεξιό αντέρεισµα ήταν ακαριαία και ολοκληρωτική, 300 δισεκατοµµύρια m 3 νερού απελευθερώθηκαν στην κοιλάδα του ποταµού Teton. Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αδειάσει εντελώς ο ταµιευτήρας. Ο απολογισµός των καταστροφών ήταν 11 νεκροί και τεράστιες υλικές ζηµιές. Οι ανθρώπινες απώλειες θα ήταν πολύ περισσότερες δεδοµένου του όγκου του αποθηκεµένου νερού και του πληθυσµού που διέµενε κατάντη αυτού. Οι κινητοποίηση όµως των αρχών ήταν άµεση. Από τη στιγµή του εντοπισµού της διαρροής στο αντέρεισµα ειδοποιήθηκαν όλοι οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τόσο από τις τοπικές αρχές, αλλά και από τα ΜΜΕ που έσπευσαν να καλύψουν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά το γεγονός. Εικόνα 1: Αστοχία του φράγµατος Teton Νοτιοδυτική άποψη. Το χάσµα έχει διευρυνθεί σηµαντικά και παρατηρείται διάβρωση έντονη διάβρωση. Φωτογραφία από της κας Mrs. Eunice Olson στις 5 Ιουνίου 1976 (http://www.geol.ucsb.edu/faculty/sylvester/teton%20dam/welcome_dam.html)

3 Οι αστοχίες των φραγµάτων από σκυρόδεµα είναι σηµαντικά λιγότερες από αυτές των χωµάτινων φραγµάτων και ανύπαρκτες στα φράγµατα που κατασκευάζονται µε νέες τεχνολογίες (RCC, HFD κα). Οι κύριοι τύποι φραγµάτων από σκυρόδεµα είναι οι ακόλουθοι: (1) βαρύτητας, (2) τοξωτά., (3) RCC, στα µπορεί να περιληφθούν και τα φράγµατα σκληρού επιχώµατος (Hard Fill Dams, HFD) και (4) αντηριδωτά. Τα φράγµατα βαρύτητας κατασκευάζονται σε θέσεις µε βραχώδες υπέδαφος ή σπανιότερα µε πυκνές αλλουβιακές αποθέσεις. Τα τοξωτά φράγµατα εφαρµόζονται σε θέσεις όπου ο λόγος του πλάτους, µεταξύ των αντερεισµάτων και του ύψους του φράγµατος, δεν είναι µεγάλος και το υπέδαφος αποτελείται από συµπαγή βράχο ικανό να αντέξει τις ωθήσεις της τοξωτής κατασκευής. Τα φράγµατα τύπου RCC και ιδιαίτερα τα HFD είναι αποτέλεσµα της εφαρµογής µιας σχετικά νέας µεθόδου, η οποία συνδυάζει την ασφάλεια και τα πλεονεκτήµατα των φραγµάτων από σκυρόδεµα, µε τις µεθόδους ταχείας συνεχούς τοποθέτησης που εφαρµόζονται στα χωµάτινα φράγµατα. Στα φράγµατα µε αντηρίδες οι υδροστατικές δυνάµεις µεταφέρονται µέσω µιας κεκλιµένης επιφάνειας από σκυρόδεµα σε µια σειρά από αντηρίδες, οι οποίες είναι τοποθετηµένες σε ορθή γωνία ως προς τον άξονα του φράγµατος. Τα φράγµατα από σκυρόδεµα παρουσιάζουν ορισµένα λειτουργικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα χωµάτινα, όπως (1) δεν διαβρώνονται σε περίπτωση υπερπήδησης από υπερχείλιση (αν και είναι δυνατή η διάβρωση των θεµελίων και των αντερεισµάτων τους) και (2) δεν εµφανίζουν προβλήµατα εξαιτίας διασωλήνωσης ή ολίσθησης του αναχώµατος. Οι κυριότεροι λόγοι αστοχίας τους είναι οι εξής: (1) ρηγµάτωση, (2) ανεπαρκής θεµελίωση, (3) ανεπαρκή αντερείσµατα και (4) απώλεια των αρχικών ιδιοτήτων του σκυροδέµατος. Εξωτερικές συνθήκες, όπως ολισθήσεις, καθιζήσεις, µετεωρολογικά φαινόµενα και σεισµοί ευθύνονται για την αστοχία πολλών φραγµάτων. Η γνωστότερη στους Ευρωπαίους καταστροφή φράγµατος από σκυρόδεµα είναι αυτή του Malpasset. Το φράγµα Malpasset ήταν ένα τοξωτό φράγµα µε διπλή καµπυλότητα µεταβλητής ακτίνας µε ύψος 60 m και µήκος στη στέψη 223 m. Κατασκευάστηκε το 1959 για να καλύψει υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες, ώστε να υποστηριχθεί η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παρότι η θέση του φράγµατος είχε θεωρηθεί από ορισµένους ως ακατάλληλη, η αρµόδια υπηρεσία, βασισµένη σε γεωλογικές και υδρολογικές µελέτες ενέκρινε την κατασκευή του. Το βραχώδες υπέδαφος θεωρήθηκε στεγανό. Το αριστερό αντέρεισµα ήταν βραχώδες, ενώ στο δεξιό κατασκευάστηκε τοίχος από σκυρόδεµα για την πιο οµοιόµορφη και οµαλή µεταφορά των τάσεων από την τοξωτή κατασκευή. Κατάντη του φράγµατος παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις οι οποίες δεν διερευνήθηκαν. ύο εβδοµάδες από τον εντοπισµό των ρηγµατώσεων, στις 2 εκεµβρίου 1959, το φράγµα κατέρρευσε προκαλώντας περίπου 500 θανάτους. Τα αίτια της κατάρρευσης συνοψίζονται στα ακόλουθα: (1) Ένα τεκτονικό ρήγµα κατάντη του φράγµατος το οποίο δεν έγινε αντιληπτό στη φάση σχεδιασµού και την κατασκευή του φράγµατος. (2) Η κατάσταση του βραχώδους υλικού του δεξιού αντερείσµατος. (3) Η ανάπτυξη ασυνήθιστων ανωστικών δυνάµεων κάτω από το φράγµα.(4) Η ισχυρή βροχόπτωση που προηγήθηκε της κατάρρευσης και είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της στάθµης στον ταµιευτήρα κατά 5 m. Εικόνα 1: Το φράγµα Malpasset Dam πριν (1959) και µετά την καταστροφή του (2000) {14}

4 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Στο παρόν δεύτερο µέρος της εργασίας περιγράφεται συνοπτικά µια συστηµατική µεθοδολογία 9 βηµάτων εκπόνησης µιας ΜΑΦ. Η µεθοδολογία βασίζεται στην εµπειρία και σε σχετικές εργασίες των συγγραφέων, καθώς και στη διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρεται στις εργασίες αυτές. 3.1 Βήµα 1. Συνοπτική περιγραφή και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου φράγµατος Στα χαρακτηριστικά ενός φράγµατος ανήκουν τα ακόλουθα: (1) τα γεωµετρικά στοιχεία του, (2) τα χαρακτηριστικά των υλικών του, (3) τα υδρολογικά στοιχεία σχεδιασµού, κυρίως το πληµµυρογράφηµα της λεκάνης απορροής, (4) οι εξισώσεις στάθµης-όγκου και στάθµηςεπιφάνειας του ταµιευτήρα, (5) η εξίσωση στάθµης-παροχής εκροής του εκχειλιστή ή υπερχειλιστή του φράγµατος και η αντίστοιχη περίοδος σχεδιασµού του, (6) ενδεικτικά σχέδια (π.χ. τυπική διατοµή) και (7) φωτογραφίες, όταν πρόκειται για υφιστάµενη κατασκευή, του φράγµατος. Τα στοιχεία (1) και (2) συνοψίζονται στους Πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα. Πίνακας 1. Κύρια γεωµετρικά στοιχεία του φράγµατος Στάθµες Πυθµένα φράγµατος Στέψη φράγµατος Στέψης υπερχειλιστή ιαστάσεις Πλάτος στέψης φράγµατος Μήκος στέψης φράγµατος Κλίσεις Κλίση ανάντη πρανούς (κάθετο:οριζόντια) Κλίση κατάντη πρανούς (κάθετο:οριζόντια) Κλίση ανάντη πλευράς πυρήνα (κάθετο:οριζόντια) Κλίση κατάντη πλευράς πυρήνα (κάθετο:οριζόντια) Πίνακας 2. Κύρια χαρακτηριστικά των υλικών του φράγµατος Πυρήνας ιάµετρος κοκκώδους υλικού 50% Λόγος διαµέτρων κοκκώδους υλικού 90%/30% Πορώδες υλικού Ειδικό βάρος υλικού Γωνία εσωτερικής τριβής υλικού Συνοχή Σώµα στήριξης ιάµετρος κοκκώδους υλικού 50% Λόγος διαµέτρων κοκκώδους υλικού 90%/30% Πορώδες υλικού Ειδικό βάρος υλικού Γωνία εσωτερικής τριβής υλικού Συνοχή Πρανή ιάµετρος κοκκώδους υλικού 50%-ανάντη ιάµετρος κοκκώδους υλικού 50%-κατάντη Λόγος διαµέτρων κοκκώδους υλικού 90%/30% - ανάντη Λόγος διαµέτρων κοκκώδους υλικού 90%/30% - κατάντη

5 3.2 Βήµα 2. Συνοπτική περιγραφή και στοιχεία του κατάντη χειµάρρου Περιγράφονται τα κύρια στοιχεία του κατάντη χειµάρρου, που είναι τα ακόλουθα: (1) σχέδια µηκοτοµής και κάτοψης του χειµάρρου, (2) σχέδια διατοµών του χειµάρρου µε σηµειωµένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διατοµών, όπως π.χ. µεγάλη κλίση πυθµένα µεταξύ δυο διατοµών, στενή διατοµή, (3) χαρακτηριστικά βλάστησης του κάθε τµήµατος τεκµηριωµένα µε σχετικές φωτογραφίες, (4) προκαταρκτική εκτίµηση του αναµενόµενου είδους της ροής στα επιµέρους τµήµατα του χειµάρρου (υποκρίσιµη-υπερκρίσιµη) και (5) περιοχές ενδιαφέροντος, από τις οποίες διέρχεται ο χείµαρρος, όπως οικισµοί, δρόµοι, γέφυρες και διάφορες άλλες κατασκευές. Από τα παραπάνω στοιχεία προσδιορίζονται τα ακόλουθα: (1) αριθµηµένος κατάλογος των διατοµών και των τµηµάτων του χειµάρρου (που καθορίζονται από τις διατοµές) που θα χρησιµοποιηθούν στους υπολογισµούς, µε βάση τα (1) και (2), (2) τιµές του συντελεστή τριβών σε κάθε τµήµα του χειµάρρου, συνήθως κατά Manning, µε βάση το (3), (3) απαιτούµενα χαρακτηριστικά του µοντέλου κύµατος, µε βάση το (4) και (4) κατάλογος µε τις θέσεις των περιοχών ενδιαφέροντος, τις οποίες ενδέχεται να επηρεάσει το πληµµυρικό κύµα, µε βάση το (5). 3.3 Βήµα 3. Περιγραφή πιθανών τρόπων αστοχίας-αιτιολόγηση Περιγράφονται οι ενδεχόµενοι τρόποι αστοχίας για το εξεταζόµενο φράγµα µε βάση τη διεθνή και ελληνική εµπειρία. Με δεδοµένο ότι δεν υπάρχει εµπειρία από τον Ελληνικό χώρο, καθόσον δεν έχει συµβεί µέχρι σήµερα (ευτυχώς!) κάποια θραύση φράγµατος (µόνο το φράγµα Περδίκα και η διακινδύνευση του Άγρα), ο µελετητής πρέπει να καταφύγει στη διεθνή εµπειρία για να περιγράψει και να αιτιολογήσει τους πιθανούς τρόπους αστοχίας, αξιοποιώντας υφιστάµενα στοιχεία αστοχίας παρόµοιων φραγµάτων µε το εξεταζόµενο. Την περιγραφή των πιθανών τρόπων αστοχίας µπορεί να συνοδεύουν εκτιµήσεις για την διακινδύνευση και την επικινδυνότητα του φράγµατος. Ως διακινδύνευση (risk of failure) ενός φράγµατος ορίζεται η πιθανότητα αστοχίας του. Όσο πλήρης και αν είναι η µελέτη ενός φράγµατος και όσο καλή και αν είναι η κατασκευή του, η διακινδύνευση δε µπορεί να µηδενιστεί. Η επικινδυνότητα (risk of hazard) περιγράφει τις πιθανές συνέπειες από την κατάρρευση του φράγµατος, όπως η απώλεια ζωής και η καταστροφή περιουσιών. Ένα φράγµα µπορεί να έχει µικρή πιθανότητα να αστοχήσει, αλλά ταυτόχρονα να αποτελεί µεγάλο κίνδυνο σε περίπτωση κατάρρευσης, ιδίως όταν κατοικεί µεγάλος αριθµός ανθρώπων στη ζώνη κατάκλισης. Εφόσον όλα τα φράγµατα έχουν µια διακινδύνευση, οσοδήποτε µικρή και αν είναι αυτή, αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, τη δηµόσια και ιδιωτική περιουσία. 3.4 Βήµα 4. Μαθηµατική προσοµοίωση της αστοχίας του φράγµατος Η µαθηµατική προσοµοίωση της αστοχίας ενός φράγµατος αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο βήµα εκπόνησης µιας ΜΑΦ. Έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό στις θέσεις ενδιαφέροντος της κατάντη περιοχής κατάκλισης των ακόλουθων χαρακτηριστικών του κύµατος: (1) του χρόνου άφιξης του κύµατος, (2) της µέγιστης στάθµης του νερού (από όπου θα προσδιοριστεί η έκταση της περιοχής κατάκλισης), (3) του χρόνου παρατήρησης του µέγιστου βάθους ροής, (4) της µεταβολής του βάθους και της ταχύτητας ροής (για να εκτιµηθεί ο κίνδυνος καταστροφής κατασκευών) και (5) της διάρκεια της πληµµυρικής ροής.

6 Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην εργασία {2}, η µαθηµατική προσοµοίωση της αστοχίας ενός φράγµατος µπορεί να θεωρηθεί ως µια υπολογιστική διαδικασία δυο βηµάτων 4-1 και 4-2. Στο βήµα 4-1 προσδιορίζονται τα σενάρια αστοχίας του εξεταζόµενου φράγµατος µε βάση τα δεδοµένα του βήµατος 3. Μετά, επιλέγεται το µαθηµατικό µοντέλο υπολογισµού των διεργασιών της δηµιουργίας και της χρονικής εξέλιξης του χάσµατος, το οποίο καλείται απλά «µοντέλο χάσµατος». Εφαρµόζεται το µοντέλο του χάσµατος για όλα τα σενάρια αστοχίας και προσδιορίζεται η χρονοσειρά της εξερχόµενης από το καταστρεφόµενο φράγµα παροχής, η οποία καλείται «Υδρογράφηµα Εκροής του Φράγµατος», Υ ΕΚΦ. Στο βήµα 4-2 επιλέγεται και εφαρµόζεται το µαθηµατικό µοντέλο όδευσης του κύµατος ή απλά «µοντέλο κύµατος». Για κάθε ένα από τα σενάρια αστοχίας υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά του κύµατος στις θέσεις ενδιαφέροντος της κατάντη περιοχής κατάκλισης του χειµάρρου (βλ. βήµα 3). Το Υ ΕΚΦ που υπολογίστηκε µε το µοντέλο χάσµατος αποτελεί τη καθοριστική ανάντη συνθήκη στους υπολογισµούς του µοντέλου κύµατος. Τα χαρακτηριστικά του κύµατος παρουσιάζονται σε γραφική ή/και πινακοποιηµένη µορφή (π.χ. περιοχές κατάκλισης µε σηµειωµένους τους χρόνους άφιξης του κύµατος) µε στόχο να αποτελέσουν τα στοιχεία εισόδου για τη κατάστρωση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Αστοχίας Φράγµατος. Τα κύρια χαρακτηριστικά του µοντέλου χάσµατος είναι τα ακόλουθα: (1) Κατηγορία του µοντέλου, όπως εµπειρικό, µηχανιστικό, ηµι-εµπειρικό ή απλό υδραυλικό {2}. (2) Περιπτώσεις εφαρµογής του µοντέλου σε παρόµοιες περιπτώσεις µε την εξεταζόµενη περίπτωση φράγµατος. (3) Περιγραφή του µοντέλου και αιτιολόγηση της εφαρµογής του µε τις σχετικές παραδοχές στην εξεταζόµενη περίπτωση. (4) Εξισώσεις υπολογισµού του µοντέλου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του µοντέλου κύµατος είναι τα ακόλουθα: (1) Κατηγορία του µοντέλου {2}. (2) Περιπτώσεις εφαρµογής του µοντέλου σε παρόµοιες περιπτώσεις µε την εξεταζόµενη περίπτωση φράγµατος. (3) Περιγραφή του µοντέλου και αιτιολόγηση της εφαρµογής του µε τις σχετικές παραδοχές στην εξεταζόµενη περίπτωση. (4) Εξισώσεις υπολογισµού του µοντέλου. (5) Παρουσίαση των αποτελεσµάτων για κάθε σενάριο αστοχίας. (6) Σύντοµη περιγραφή της χρονικής εξέλιξη της θραύσης. (7) Παρουσίαση και σχολιασµός του Υ ΕΚΦ. Για τα δυο µοντέλα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών για κάθε σενάριο αστοχίας. Για το µοντέλο χάσµατος γίνεται (1) σύντοµη περιγραφή της χρονικής εξέλιξης της θραύσης µε έµφαση στην εκτίµηση του χρόνου της θραύσης και (2) παρουσίαση και σχολιασµός του Υ ΕΚΦ. Η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων του µοντέλου κύµατος αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία της διαδικασίας και αυτό που έχει τη µεγαλύτερη πρακτική σηµασία, γιατί αποτελεί τη βάση του Σχεδίου Αντιµετώπισης Αστοχίας Φράγµατος (ΣΑΑΦ). Για το λόγο αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο βήµα Βήµα 5. Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων του µοντέλου κύµατος Η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων του µοντέλου κύµατος περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

7 (1) Πληµµυρογραφήµατα σε επιλεγµένες θέσεις, όπως π.χ. περιοχές ενδιαφέροντος, κατά µήκος του χειµάρρου. (2) Ανάλυση των χαρακτηριστικών του πληµµυρικού κύµατος στις διατοµές και στις επιλεγµένες θέσεις. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαµβάνονται (α) τα χαρακτηριστικά κατανοµής παροχών αιχµής κατά µήκος του ποταµού, όπως οι τιµές των παροχών αιχµής, τα ποσοστά µείωσης των τιµών αυτών και οι χρόνοι παρατήρησής τους, (β) οι τιµές των µέγιστων βαθών ροής κατά µήκος του χειµάρρου, και (γ) οι χρόνοι και οι ταχύτητες κίνησης του πληµµυρικού κύµατος. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά µπορεί να παρουσιάζονται σε πίνακες ή σχήµατα-σχέδια. Από τα µέγιστα βάθη ροής και τις τιµές των υψοµέτρων πυθµένα προκύπτουν οι µέγιστες απόλυτες στάθµες της επιφάνειας του νερού, από τις οποίες υπολογίζεται το εύρος κατάληψης (περιοχή κατάκλισης) του πληµµυρικού κύµατος. Η απεικόνιση της περιοχής κατάληψης του κύµατος σε χάρτες µαζί µε τους τοπικούς χρόνους άφιξης του κύµατος για κάθε εξεταζόµενο σενάριο αποτελεί την πεµπτουσία των υπολογισµών. 3.6 Βήµα 6. Ανάλυση των αναµενόµενων επιπτώσεων. Περιγράφονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αστοχία του φράγµατος µε βάση τα στοιχεία του βήµατος 5. Τµήµα των στοιχείων του παρόντος βήµατος µπορεί να περιλαµβάνεται στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 3.7 Βήµα 7. ιατύπωση προτάσεων για τη µείωση των πιθανοτήτων καταστροφής του φράγµατος. ιατυπώνονται προτάσεις και µέτρα για τη µείωση της επικινδυνότητας του φράγµατος κατά την κατασκευή, την πρώτη πλήρωση και τη λειτουργία του. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η επιλογή του κατάλληλου τύπου φράγµατος φράγµατος από τους µελετητές ((π.χ. επιλογή τύπου φράγµατος για τον οποίο υπάρχουν ελάχιστες ή µηδενικές περιπτώσεις αστοχίας), και η άρτια µελέτη και κατασκευή του (σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές), ώστε να εξασφαλίζεται η µηδενική (πρακτικά) πιθανότητα κατάρρευσής του. Οι προτάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν και την περιγραφή του περιεχοµένου του Σχεδίου Παρακολούθησης της Λειτουργίας και Συντήρησης του Φράγµατος (ΣΠΛΣΦ). Η εφαρµογή του ΣΠΛΣΦ έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων καταστροφής του κατά τη λειτουργία του. Το ΣΠΛΣΦ εκπονείται µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: (1) Τακτικό πρόγραµµα εργασιών, όπως το χειρισµό, την επίβλεψη-επιθεώρηση και τη συντήρηση των επιµέρους κατασκευών και του ΗΛΜ εξοπλισµού όλων των τµηµάτων του φράγµατος, την παρακολούθηση και την κριτική αξιολόγηση των µετρήσεων των καταγραφικών οργάνων του φράγµατος, την παρακολούθηση του φράγµατος για τον έγκαιρο εντοπισµό διαρροών, ρωγµών, κ.α. και την παρακολούθηση - αστυνόµευση της περιοχής για την αποφυγή τροµοκρατικών ενεργειών (2) Έκτακτο πρόγραµµα εργασιών. Περιλαµβάνει τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης (π.χ. πιθανού κινδύνου), όπως σεισµούς, πληµµύρες και απότοµες µειώσεις στάθµης των νερών, οι οποίες δεν είναι της τάξης των συνηθισµένων µεταβολών εξαιτίας καταναλώσεων µε βάση το σχέδιο διαχείρισης του αποθηκεµένου νερού. Οι τεχνικές ενέργειες (π.χ. βαθµιαία εκκένωση του φράγµατος) θα προδιαγράφονται µε σαφήνεια στον Κανονισµό Λειτουργίας του Φράγµατος (ΚΛΦ). Οι ενέργειες άµεσης ειδοποίησης-συναγερµού, κινητοποίησης του µηχανισµού αντιµετώπισης του συµβάντος της πληµµύρας θα προδιαγράφονται µε σαφήνεια στο Σχέδιο Αντιµετώπισης του συµβάντος της Πληµµύρας (ΣΑΠ). Ο ΚΛΦ και το ΣΑΠ καταρτίζονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες εκµεταλλεύσεως του φράγµατος.

8 (3) Καταγραφή και ενηµέρωση των υπευθύνων για τις απαιτούµενες ενέργειες και επεµβάσεις στα πλαίσια του τακτικού και έκτακτου προγράµµατος εργασιών. (4) Καταγραφή των ανωτέρω εργασιών 1, 2 και 3 σε κατάλληλο ηµερολόγιο, που θα τηρείται από τις Υπηρεσίες εκµεταλλεύσεως. (5) Απαραίτητη προϋπόθεση ενός επιτυχηµένου ΣΠΛΣΦ αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού εκµεταλλεύσεως (τεχνικό προσωπικό, επόπτης - φύλακας, κ.α.), το οποίο θα πραγµατοποιεί τις εργασίες 1, 2, 3 και 4 του ΣΠΛΣΦ. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διαδικασία και ταχύτητα µεταφοράς πληροφοριών και ενηµέρωσης από το προσωπικό εκµετάλλευσης προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την άµεση πραγµατοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, ιδιαίτερα σε έκτακτες καταστάσεις. 3.8 Βήµα 8. ιατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων ιατυπώνονται προτάσεις και µέτρα για τη µείωση της διακινδύνευσης του φράγµατος. Οι προτάσεις αυτές έχουν τεράστια σηµασία, καθόσον σε αρκετές περιπτώσεις πραγµατοποίησης κατάρρευσης ενός φράγµατος, µπορεί να υπάρχει άµεση και απότοµη διέλευση πολύ µεγάλων ποσοτήτων νερού από κατοικηµένες περιοχές µε αποτέλεσµα την πρόκληση τεράστιων καταστροφών σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Οι προτάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν την περιγραφή του ΣΑΑΦ. Το ΣΑΑΦ έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την αστοχία του φράγµατος, όπως π.χ. µε την παροχή οδηγιών προς τους κατοίκους σε περίπτωση αστοχίας. Σύνοψη των προτάσεων αυτών µε τη µορφή Οδηγιών µπορεί να υποβάλλεται στα ΠΣΕΑ για τον προγραµµατισµό αντιµετώπισης του συµβάντος της αστοχίας του φράγµατος. 3.9 Βήµα 9. Καθορισµός του περιεχοµένου τµήµατος της ΜΑΦ, το οποίο µπορεί να δηµοσιοποιείται. Περιγράφεται το τµήµα της ΜΑΦ, το οποίο µπορεί να δηµοσιοποιείται για λόγους ενηµέρωσης των πολιτών, χωρίς όµως να δηµιουργεί αδικαιολόγητες ανησυχίες και φόβους. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στην παρούσα εργασία προτείνεται ο άµεσος καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών για τις Μελέτες Αστοχίας Φράγµατος (ΜΑΦ) µε δεδοµένη την αναµενόµενη κατασκευή 20 νέων µεγάλων φραγµάτων και 250 µικρότερης κλίµακας, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές. Περιγράφεται ενδεικτικά και συνοπτικά µια συστηµατική µεθοδολογία 9 βηµάτων για την εκπόνηση µιας ΜΑΦ. Η µεθοδολογία προτείνεται να χρησιµοποιείται από τους µελετητές αυτούσια ή τµηµατικά στις σχετικές µελέτες µέχρι τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών ΜΑΦ. Μέχρι τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών ΜΑΦ, η µεθοδολογία προτείνεται να χρησιµοποιείται από τους µελετητές αυτούσια ή τµηµατικά στις σχετικές µελέτες. Με τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών και προς το παρόν µε την εφαρµογή της προτεινόµενης µεθοδολογίας, αναµένεται να υλοποιηθούν τα οφέλη των ΜΑΦ, τα οποία είναι (α) κοινωνικά (προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενηµέρωση των πολιτών), περιβαλλοντικά (προστασία των κατάντη και πλησίον του φράγµατος οικοσυστηµάτων), οικονοµικά (προστασία της ιδιωτικής και δηµόσιας περιουσίας) και πολιτικά (εµπιστοσύνη στην κρατική προστασία).

9 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Stamou, A., Politis, M. and Xanthopoulou, I. (2005). The Importance of Dam Break Analysis in Environmental Impact Studies for Dams, Proceedings of the 8th Int. Conf. on Environmental Science and Technology, Rodos, Greece, Στάµου, Α. Ι. (2008). Μαθηµατική προσοµοίωση της αστοχίας φραγµάτων, Πρακτικά του 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεγάλων Φραγµάτων, Παρουσίαση έργων, προβλήµατα, προκλήσεις και προοπτικές, Λάρισα, 13,14 & 15 Νοεµβρίου Τζαναβάρα, Χ. (2008). Εξαγγελίες για 270 νέα φράγµατα, Ελευθεροτυπία, τ

10 The need for the formulation of technical specifications for dam failure studies A. I. Stamou Assoc. Professor, Department of Water Resources and Environmental Engineering, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens, Greece. N. Moutafis Lecturer, Department of Water Resources and Environmental Engineering, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens, Greece. I. Stefanakos Lecturer, Department of Water Resources and Environmental Engineering, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens, Greece. ABSTRACT: In the introduction of the present study the need for the formulation of technical specifications for Dam Failure Studies (DFSs) is emphasized, given the expected construction of 20 new large dams in the rivers Acheloos, Aliakmonas, Aoos, Kalamas and Arachthos, for which final studies are available, and 250 small dams, mainly in the Greek islands. Then, the process of dam failure and the common modes of failure are briefly described. In the main part of the paper a systematic methodology is presented for the performance of DFSs, which consists of 9 specific steps. The proposed methodology can be used by consulting engineers until the relevant specifications are published.

11

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα

Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα ΕΕΜΦ Οκτώβριος 2014-1- -2- Πίνακας Περιεχόµενων 1. Εισαγωγή...4 1.1 Σκοπός....4 1.2 Η έννοια της πληµµύρας σχεδιασµού....4

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε Ι Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ Στη µνήµη του Πέτρου Βυθούλκα Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Γενικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού αντιπληµµυρικών έργων Εισηγητές :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΒΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνικό Υπόµνηµα Β Φάσης Φορέας Εκπόνησης: Επιστ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα

Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα. ηµόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: υπερχειλιστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ» Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007.

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Ν. Καζίλης, Τεχνικός Γεωλόγος, Πτ.Γεωλ, M.Sc., DIC, MBA.. ιευθυντής Ελληνικού Υποκαταστήµατος GEODATA S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Στοχαστική ανάλυση του πλημμυρικού γεγονότος της 17 ης Οκτωβρίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το εγχειρίδιο αφορά κυρίως τον επιβλέποντα και το προσωπικό του, τον υπεύθυνο ποιότητας κτλ. και καθοδηγεί αυτούς για τις απαραίτητες ενέργειες και την τήρηση των διαδικασιών αλλά ιδιαιτέρως

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών Τα φράγματα είναι κατασκευές που περιορίζουν τη ροή ποταμών και ρεμάτων δημιουργώντας τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ... 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 8. Abstract...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ... 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 8. Abstract... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ... 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 8 Abstract... 9 1.Εισαγωγή... 10 1.1 Σκοπός... 11 1.2 Στόχος... 12 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...8 1.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...8 1.5 ΘΕΣΗ...8 1.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...9 1.7 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...9

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών πόρων

ιαχείριση υδατικών πόρων Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση υδατικών πόρων Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού

Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού Αξιοποίηση Μέσου και Άνω Αλιάκμονα: Κατασκευή του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) Ελαφιού Δ. Γεωργιόπουλος Πολ. Μηχανικός, ΔΕΗ/ΔΑΥΕ/ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΠΡΟΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα