ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός CAS Αριθμός εγγραφής Περιγραφή προϊόντος νιτρικό αμμώνιο φωσφορικό αμμώνιο υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο θειικό αμμώνιο Η ουσία αυτή απαλλάσσεται από την χλωριούχο κάλιο υποχρέωση καταχώρισης του κανονισμού REACH, σύμφωνα με το άρθρο 2 (7) (α) και (β), Παράρτημα V Κατηγορία7, Ουσία που συναντάται στη φύση, όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Δεν ισχύει. ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ Σύνθετο λίπασμα, κοκκώδη NPK (MOP) Κοκκιώδες Στερεό. Ουσία Κωδικός Προϊόντος ; ; ; Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που δεν συνιστώνται Χρήσεις από εργαζόμενους σε βιομηχανικές ρυθμίσεις 1 Η λήψη δειγμάτων, τη φόρτωση, πλήρωση, μεταφορά, εκφόρτωση, και ενσάκκιση της ουσίας στους αφιερωμένο / μη ειδικές εγκαταστάσεις. 2 Αποθήκευση 3 Μεταφορά της ουσίας σε μικρά δοχεία (αφιερωμένο πλήρωση γραμμή, συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης). 4 Ποιοτικός έλεγχος Χρήσεις από τις επαγγελματικές τους εργαζόμενους 5 Επαγγελματική χρήση - στερεό λίπασμα για τα πεδία Αναγνωρισμένες χρήσεις Καμία. Χρήσεις με σύσταση για αποφυγή Εκτίμηση Αιτία 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Agrium Europe SA Avenue Louise 326/ Bruxelles Belgium Tel +32 (0) Fax +32 (0) Διεύθυνση του ατόμου που είναι υπεύθυνο για το παρόν φύλλων δεδομένων ασφάλειας (SDS) 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Εθνικό συμβουλευτικό όργανο/κέντρο Δηλητηριάσεων έκδοσης/ 11/30/ /23

2 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός τηλεφώνου Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία ΤΣΕΧΙΑ ή Δανία Φινλανδία ΓΑΛΛΙΑ ANGERS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE NANCY PARIS RENNES ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΤΟΥΛΟΥΖ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Βερολίνο Βόννη Erfurt Φράιμπουργκ Gottingen Homburg / Saar Μάιντς Μόναχο Νυρεμβέργη ΕΛΛΆΔΑ Ουγγαρία Ισλανδία ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) ΙΤΑΛΙΑ Μπολόνια Κατάνια Τσεζένα Chieti Firenze Γένοβα Λέτσε Μιλάνο Νάπολη Pavia Πορντενόνε Ρέτζιο Καλάμπρια Ρόμα Τορίνο Τεργέστη Λετονία Λιθουανία , Κάτω Χώρες ΠΟΛΩΝΙΑ Γκντανσκ ή Κρακοβία Lodz Lublin ή Πόζναν Rzeszów ή Sosnowiec Warszawa ? Wroclaw ή ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Σλοβακία ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Βαρκελώνη ή εκπέμπω σήματα υψηλής συχνότητας έκδοσης/ 11/30/ /23

3 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Μαδρίτη Sevilla Σουηδία (Διεθνές) 112 (Εθνική) Ελβετία (145 μέσα από την Ελβετία και το Λιχτενστάιν) ΤΟΥΡΚΙΑ (Τουρκία) μόνο, ή ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ +44 (0) Προμηθευτής Αριθμός τηλεφώνου Ώρες λειτουργίας Agrium Ευρώπη Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά Υγεία / 7 / 365 ΤΜΗΜΑ 2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ορισμός προϊόντος Μίγμα Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/GHS] ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΆ ΣΤΕΡΕΆ - Κατηγορία 3 Βάσει δεδομένων δοκιμών ΟΞΕΊΑ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ Κατηγορία 4 Βάσει δεδομένων δοκιμών ΣΟΒΑΡΉ ΟΦΘΑΛΜΙΚΉ ΒΛΆΒΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΩΝ Βάσει δεδομένων δοκιμών ΟΦΘΑΛΜΏΝ - Κατηγορία 2 Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ [DPD] Ευρώπη Το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της. Ταξινόμηση O; R8 Xn; R22 Xi; R36 Βλ. Ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των φράσεων R και των δηλώσεων Η που γίνονται παραπάνω. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία και τα συμπτώματα, ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία επισήμανσης Εικονογράμματα κινδύνου Δηλώσεις προφύλαξης Γενικά Πρόληψη Προσοχή H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά οξειδωτικό. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Δεν ισχύει. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. P270 P270 Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. έκδοσης/ 11/30/ /23

4 ΤΜΗΜΑ 2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας Απόκριση Αποθήκευση Διάθεση Δεν ισχύει. Συμπληρωματικά στοιχεία Δεν ισχύει. επισήμανσης P301+P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P370 + P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς Χρησιμοποιήστε εκνέφωμα νερού για την κατάσβεση. Δεν ισχύει. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για ΑΒΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για αααβ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ Άλλοι κίνδυνοι που δεν έχουν ως αποτέλεσμα ταξινόμηση Δεν ισχύει. Ανόργανο άλας. Δεν ισχύει. Ανόργανο άλας. Καμία γνωστή. ΤΜΗΜΑ 3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Ουσία/Παρασκεύασμα Ονομασία προϊόντος/συστατικών Μίγμα Αναγνωριστικοί κωδικοί Ταξινόμηση % 67/548/ΕΟΚ Κανονισμός (EΚ) Αρ. Τύπος 1272/2008 [CLP] Ευρώπη όξινο φωσφορικό αμμώνιο φωσφορικό αμμώνιο Αρ. καταχώρησης REACH Αρ. Ε.Κ CAS # Αρ. καταχώρησης REACH Αρ. Ε.Κ CAS # χλωριούχο κάλιο Αρ. Ε.Κ CAS # νιτρικό αμμώνιο REACH # Αρ. Ε.Κ CAS χλωριούχο αμμώνιο Αρ. Ε.Κ CAS Ευρετήριο Μη επικίνδυνη ουσία Μη επικίνδυνη ουσία. [A] 0-29 Μη επικίνδυνη ουσία Μη επικίνδυνη ουσία. [A] 25 Μη επικίνδυνη ουσία Μη επικίνδυνη ουσία. [A] 15 O; R8 Xi; R Xn; R22 Xi; R36 Ox. Sol. 3, H272 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 [A] [A] έκδοσης/ 11/30/ /23

5 ΤΜΗΜΑ 3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Τύπος [A] Συστατικό [B] Ακαθαρσία [C] Πρόσθετο σταθεροποίησης Βλέπε ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των φράσεων R που ανακοινώνονται ανωτέρω. Βλ. Ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η που γίνονται παραπάνω. Το/Τα όριο/όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας, εάν είναι διαθέσιμο/διαθέσιμα, παρατίθεται/παρατίθενται στην ενότητα 8. ΤΜΗΜΑ 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Επαφή με τα μάτια Εισπνοή Εκπλύντε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, ανασηκώνοντας κατά διαστήματα τα άνω και και κάτω βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Εάν ο ερεθισμός εξακολουθεί, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επίμονων ή σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία. Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλαγία κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης σε πυρκαγιά, τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. Το εκτεθειμένο άτομο πιθανόν να πρέπει να κρατηθεί υπό ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες. Επαφή με το δέρμα Κατάποση Προστασία των ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Εκπλύνετε το στόμα με νερό. Εάν το υλικό καταπόθηκε και το άτομο υπό έκθεση έχει τις αισθήσεις του, παρέχετε μικρές ποσότητες νερού. Σταματήστε εάν το άτομο νοιώσει ναυτία καθώς ο έμετος μπορεί να είναι επικίνδυνος. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός, κρατήστε το κεφάλι προς τα κάτω ώστε ο εμετός να μην πλημμυρίσει τους πνεύμονες. Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλαγία κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση επίμονων ή σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία Επαφή με τα μάτια Εισπνοή Επαφή με το δέρμα Κατάποση Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία. Οι σοβαρές επενέργειες μπορεί να καθυστερήσουν μετά την έκθεση. Ενδεχεται να προκαλεσει ερεθισμο του δερματοσ. Ερεθίζει τα μάτια. Ενδείξεις/συμπτώματα υπερβολικής έκθεσης Επαφή με τα μάτια μεθαιμοσφαιριναιμία. Μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου από το αίμα, αν καταποθεί σε μεγάλες ποσότητες ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Άτομα με αναιμία, ασθένειες του εντέρου, ή βρέφη, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν αποτελέσματα. Η υπερβολική έκθεση με την κατάποση είναι απίθανο υπό κανονικές συνθήκες εργασίας. Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα πόνος ή ερεθισμός δάκρυσμα κοκκίνισμα έκδοσης/ 11/30/ /23

6 ΤΜΗΜΑ 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών Εισπνοή Επαφή με το δέρμα Κατάποση Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα. Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα. Κένωση οξυγόνου ναυτία ή εμετός 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Σημειώσεις για τον Ιατρό Ειδικές θεραπείες Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης σε πυρκαγιά, τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. Το εκτεθειμένο άτομο πιθανόν να πρέπει να κρατηθεί υπό ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες. Υπάρχει αντίδοτο. Το ιατρικό προσωπικό να έρθει σε επαφή με το Κέντρο Δηλητηριάσεων. ΤΜΗΜΑ 5 Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Χρησιμοποιείτε παράγοντα κατάσβεσης κατάλληλο για την περιβάλλουσα πυρκαγιά. Μην επιχειρήσετε να πνίξουν τη φωτιά. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Κίνδυνοι από την ουσία ή το μείγμα Επικίνδυνα προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης Οξειδωτικό υλικό. Ενδεχομένως να επιδεινώσει την πυρκαγιά. EUH044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό. Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά οξείδια του θείου (SO2, SO3, κτλ.) Αμμωνία. οξείδια αζώτου 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικές προστατευτικές ενέργειες για πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες Πρόσθετα στοιχεία Εάν υπάρχει πυρκαγιά, απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα άτομα από την περιοχή του συμβάντος. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Απομακρύνετε τους περιέκτες από την πυρκαγιά σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Χρησιμοποιείτε ψεκασμό νερού για να διατηρείτε ψυχρούς τους εκτεθειμένους στην πυρκαγιά περιέκτες. Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική εξάρτηση και αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης (SCBA) με μάσκα ολόκληρου προσώπου. Ρουχισμός για πυροσβέστες (περιλαμβάνοντας κράνη, προστατευτικές μπότες και γάντια) που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 469 θα παρέχει ένα βασικό επίπεδο προστασίας για χημικά περιστατικά. Οξειδωτικό υλικό. Καταπολεμήστε την πυρκαγιά από προστατευμένη θέση ή από τη μέγιστη δυνατή απόσταση. ΤΜΗΜΑ 6 Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη επείγουσας περίπτωσης Για αποκριτές επείγουσας περίπτωσης Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Μην επιτρέπετε την είσοδο στο προσωπικό που δεν είναι απαραίτητο και δεν φέρει προστασία. Φορέστε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Αποφύγετε τη δημιουργία συνθηκών σκόνης και αποτρέψτε τη διασπορά με τον άνεμο. Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. Βλέπε επίσης τις πληροφορίες για «Για προσωπικό μη επείγουσας περίπτωσης». έκδοσης/ 11/30/ /23

7 ΤΜΗΜΑ 6 Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους. Ενημερώστε τις σχετικές αρχές αν το προϊόν προκάλεσε περιβαλλοντική ρύπανση (αποχέτευση, υδάτινοι οδοί, έδαφος ή αέρας). 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μικρη ποσοτητα χυμενου υλικου Απομακρύντε τους περιέκτες από το χώρο του χυμένου υλικού. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία για να μεταφέρετε το χυμένο στερεό σε βολικό περιέκτη διάθεσης (εξάλειψης) αποβλήτων. Τοποθετήστε το χυµένο υλικό σε κατάλληλο δοχείο προς διάθεση. ή Ανακτήστε το υλικό και να το χρησιμοποιούν για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Μεγαλη ποσοτητα χυμενου υλικου Καμία πρόσθετη παρατήρηση. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλέπε Ενότητα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. Βλέπε Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Βλέπε Ενότητα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 7 Χειρισμός και αποθήκευση Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α) Σενάριο(α) Έκθεσης. 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Προστατευτικά μέτρα Συμβουλές για τη γενική υγιεινή της εργασίας Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8). Μην καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή με μάτια, το δέρμα και το ρουχισμό. Διατηρήστε το στο αρχικό δοχείο ή σε εγκεκριμένο εναλλακτικό δοχείο που είναι κατασκευασμένο από συμβατό υλικό και κλείστε το ερμητικά όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Η κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύονται σε χώρους χειρισμού, αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού αυτού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια και το πρόσωπο πριν από την κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισμα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισμό προτού μπείτε σε χώρους κατανάλωσης τροφών. Βλέπε επίσης Ενότητα 8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγιεινής. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη προστατευμένο από την άμεση ηλιοβολή σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από ασύμβατα υλικά (βλ. ενότητα 10) και τροφή και ποτό. Κλείνετε ερμητικά και πολύ προσεκτικά τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή. Υγροσκοπικό. Φυλάσσετε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό. Να μην φυλάσσεται σε δοχεία χωρίς ετικέτα. Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Συστάσεις Ειδικές λύσεις για το βιομηχανικό τομέα Βλ. Παράρτημα στο φύλλο δεδομένων για την ασφάλεια για επιπρόσθετες πληροφορίες στο(α) Σενάριο(α) Έκθεσης. Βλ. Παράρτημα στο φύλλο δεδομένων για την ασφάλεια για επιπρόσθετες πληροφορίες στο(α) Σενάριο(α) Έκθεσης. έκδοσης/ 11/30/ /23

8 ΤΜΗΜΑ 8 Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α) Σενάριο(α) Έκθεσης. 8.1 Παράμετροι ελέγχου Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας Ευρώπη Ονομασία προϊόντος/συστατικών Δεν είναι γνωστή καμία τιμή έκθεσης ορίου. Δημοκρατία της Τσεχίας Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης Οριακές τιμές έκθεσης νιτρικό αμμώνιο 178/2001 (Δημοκρατία της Τσεχίας, 12/2007). TWA 10 mg/m³ 8 ώρα(ες). Μορφή dust Παράγωγα επίπεδα με επιπτώσεις νιτρικό αμμώνιο DNEL Μακροχρόνια Δερματικό DNEL Μακροχρόνια Εισπνοή Αν αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά για τα οποία έχουν οριστεί όρια έκθεσης, ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των ατόμων, η παρακολούθηση της ατμόσφαιρας στο χώρο εργασίας ή η βιολογική παρακολούθηση ώστε να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος αερισμού του χώρου ή άλλα μέτρα ελέγχου ή/και η αναγκαιότητα για χρήση προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού. Πρέπει να γίνει αναφορά στις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN 689 για τις μεθόδους αξιολόγησης της έκθεσης με εισπνοή χημικών ουσιών καθώς και τα εθνικά κείμενα αναφοράς για τις μεθόδους καθορισμού επικίνδυνων ουσιών. Ονομασία προϊόντος/συστατικών Τύπος Έκθεση Τιμή Πληθυσμός Επιπτώσεις Περίληψη DEL Προβλεπόμενες συγκεντρώσεις με επιπτώσεις Πολύ χαμηλή τοξικότητα για τους ανθρώπους ή τα ζώα mg/kg bw/ημέρα Εργάτες Συστηματική 37.6 mg/m³ Εργάτες Συστηματική Ονομασία προϊόντος/συστατικών Τύπος Λεπτομέρεια χώρου Τιμή Λεπτομέρεια μεθόδου νιτρικό αμμώνιο PNEC Γλυκό νερό 0.45 mg/l Παράγοντες αξιολόγησης Περίληψη PEC Πολύ χαμηλή τοξικότητα για τους ανθρώπους ή τα ζώα. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Ατομικά προστατευτικά μέτρα Μέτρα υγιεινής Προστασία για τα μάτια/πρόσωπο Προστασία του δέρματος Προστασία των χεριών Σωματική προστασία Χωρίς ειδικές απαιτήσεις εξαερισμού. Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους. Εάν το προϊόν αυτό περιέχει συστατικά με όρια έκθεσης, χρησιμοποιήστε στείρους χώρους, τοπικό εξαερισμό ή άλλους μηχανικούς ελέγχους ώστε τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων να παραμείνουν κάτω από τα συνιστώμενα ή προβλεπόμενα όρια. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια, τους αντιβραχίονες και το πρόσωπό σας μετά το χειρισμό χημικών προϊόντων, πριν φάτε, πριν καπνίσετε και πριν χρησιμοποιήσετε το χώρο των αποχωρητηρίων καθώς και όταν λήξει η εργασία σας. Βεβαιωθείτε ότι κοντά στην τοποθεσία εργασίας βρίσκονται σταθμοί για την έκπλυση των ματιών και ντους ασφαλείας. Εάν υπάρχει κίνδυνος άμεσης έκθεσης στη σκόνη, πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά, προσωπίδα ή άλλη προστασία ολόκληρου του προσώπου. Δεν συνιστάται Η επιλογή προσωπικής προστατευτικής εξάρτησης για το σώμα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον τύπο εργασίας και τους κινδύνους που εμπεριέχει. Την εξάρτηση πρέπει να εγκρίνει ειδικός πριν το χειρισμό αυτού του προϊόντος. έκδοσης/ 11/30/ /23

9 ΤΜΗΜΑ 8 Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Άλλη προστασία του δέρματος Αναπνευστική προστασία Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Κατάλληλα υποδήματα και τυχόν επιπρόσθετα μέτρα προστασίας του δέρματος θα πρέπει να επιλεχθούν βάσει της εργασίας που πραγματοποιείται και των κίνδυνων που περιλαμβάνονται και θα πρέπει να εγκριθούν από κάποιον ειδικό πριν από το χειρισμό του παρόντος προϊόντος. Χρησιμοποιήστε σωστά τοποθετημένη αναπνευστική συσκευή καθαρισμού αέρος ή τροφοδοσίας αέρος, εγκεκριμένου προτύπου, σε περίπτωση που από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Η επιλογή του αναπνευστήρα πρέπει να βασίζεται σε γνωστά ή αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης, τους κινδύνους του προϊόντος και τα όρια ασφαλούς λειτουργίας του επιλεγμένου αναπνευστήρα. Οι εκπομπές από το σύστημα αερισμού ή τον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητοι μηχανισμοί καθαρισμού του αέρα από τα καπναέρια, φίλτρα ή κατασκευαστικές τροποποιήσεις στον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές και να επιτευχθούν αποδεκτά επίπεδα. Να απορρίπτονται τα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΤΜΗΜΑ 9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη Φυσική κατάσταση Χρώμα Οσμή Ουδός Οσμής ph Σημείο τήξης/σημείο πήξης Αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού Στερεό. [Κοκκιώδες στερεό. Στερεές χάντρες.] Λευκό Γκρι Άοσμος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία C Θερμοκρασία διάσπασης >210 C Σημείο ανάφλεξης Ταχύτητα εξάτµισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Χρόνος καύσης Ρυθμός καύσης Ανώτερα/Κατώτερα όρια ευφλεκτότητας ή έκρηξης Δεν ισχύει. άφλεκτο. Δεν ισχύει. Στερεές χάντρες. Όχι εύφλεκτο παρουσία των παρακάτω υλικών ή συνθηκών ανοικτές φλόγες, σπινθήρες και εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού, θερμότητα, κραδασμοί και μηχανικές κρούσεις, οξειδωτικά υλικά, αναγωγικά υλικά, εύκαυστα υλικά, οργανικά υλικά, μέταλλα, οξέα, αλκάλια και υγρασία. Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά οξειδωτικό. Δεν ισχύει. Άκαυστο. Διασπάται. Δεν ισχύει. Άκαυστο. Διασπάται. Δεν ισχύει. Ανόργανο άλας. Πίεση Ατμών Πυκνότητα ατμών Σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα(ες) Συντελεστής κατανομής οκτανόλης/νερού Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Διαλύεται εύκολα στα ακόλουθα υλικά καυτό νερό. Διαλυτό στα ακόλουθα υλικά κρύο νερό. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Θερμοκρασία διάσπασης Ιξώδες Δεν ισχύει. >210 C Δεν ισχύει. Στερεό. έκδοσης/ 11/30/ /23

10 ΤΜΗΜΑ 9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές Ιδιότητες Εκρηκτικό παρουσία των παρακάτω υλικών ή συνθηκών οργανικά υλικά θέρμανση υπό περιορισμό. Λίγο εκρηκτικό παρουσία των παρακάτω υλικών ή συνθηκών θερμότητα και εύκαυστα υλικά. Όχι εκρηκτικό παρουσία των παρακάτω υλικών ή συνθηκών ανοικτές φλόγες, σπινθήρες και εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού, κραδασμοί και μηχανικές κρούσεις, οξειδωτικά υλικά, μέταλλα, οξέα, αλκάλια και υγρασία. Οξειδωτικό υλικό. EUH044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό. Οξειδωτική ουσία. Ενδεχομένως να επιδεινώσει την πυρκαγιά. 9.2 Άλλες πληροφορίες Καμία επιπρόσθετη πληροφορία. ΤΜΗΜΑ 10 Σταθερότητα και δραστικότητα 10.1 Δραστικότητα Σταθερό αν η φύλαξη και ο χειρισμός γίνουν σύμφωνα με τις συστάσεις της παρασκευάστριας εταιρίας (βλ. παράγραφο 7) Χημική σταθερότητα Το προϊόν είναι σταθερό Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Ενδέχεται να προκύψουν επικίνδυνες αντιδράσεις ή αστάθεια υπό ορισμένες συνθήκες αποθήκευσης ή χρήσης. Οι συνθήκες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επαφή με καύσιμα υλικά Οι αντιδράσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κίνδυνος πρόκλησης ή ενδυνάμωσης πυρκαγιάς Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν Διασπάται με την επίδραση της θερμότητας. Αποφεύγετε την τοποθέτηση σε κλειστό χώρο Μη συμβατά υλικά Υλικό ευαίσθητο στην υγρασία. Υγροσκοπικό. Φυλάσσετε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό. Αποφύγετε τη μόλυνση από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων, της σκόνης και των οργανικών υλικών Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η αποσύνθεση μπορεί να παράγει τοξικά αέρια/αναθυμιάσεις. ΤΜΗΜΑ 11 Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα Ονομασία προϊόντος/συστατικών Αποτέλεσμα Είδος Δόση Έκθεση νιτρικό αμμώνιο LD50 Δερματικό Αρουραίος - Άνδρας, Γυναίκα LD50 Στοματικό Αρουραίος - Άνδρας, Γυναίκα Συμπέρασμα/Περίληψη Ερεθισμός/Διάβρωση >5000 mg/kg mg/kg - Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Πολύ χαμηλή τοξικότητα για τους ανθρώπους ή τα ζώα. έκδοσης/ 11/30/ /23

11 ΤΜΗΜΑ 11 Τοξικολογικές πληροφορίες Ονομασία προϊόντος/συστατικών νιτρικό αμμώνιο Δέρμα - Οίδημα Κουνέλι 0-72 ώρες Μάτια - Οίδημα του Κουνέλι 3-3 ημέρες επιπεφυκότα Συμπέρασμα/Περίληψη Δέρμα Μάτια Ευαισθητοποίηση Ονομασία προϊόντος/συστατικών Μεταλλακτικότητα Ονομασία προϊόντος/συστατικών νιτρικό αμμώνιο Συμπέρασμα/Περίληψη Καρκινογένεση Συμπέρασμα/Περίληψη Αναπαραγωγική τοξικότητα Ονομασία προϊόντος/συστατικών Συμπέρασμα/Περίληψη Δυναμικό τερατογένεσης Ονομασία προϊόντος/συστατικών Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία Επαφή με τα μάτια Εισπνοή Επαφή με το δέρμα OECD 471 Η δοκιμή ανάστροφης μετάλλαξης σε βακτηρίδια OECD 476 In vitro Gene δοκιμή μετάλλαξης σε κύτταρα θηλαστικών Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δοκιμασία Πείραμα Αποτέλεσμα Ερεθίζει τα μάτια. Πείραμα In vitro Αντικείμενο Βακτήρια ΚΑΜΙΑ μεταλλαξιογόνος επίδραση. Πείραμα In vitro Αντικείμενο Θηλαστικό-Ζώο νιτρικό αμμώνιο Αρνητικό - Στοματικό Αρουραίος - Γυναίκα Συμπέρασμα/Περίληψη Μητρική τοξικότητα Αποτέλεσμα Είδος Βαθμός Έκθεση Παρατήρηση Μη ερεθιστικό για το δέρμα. Ερεθίζει τα μάτια. νιτρικό αμμώνιο δέρμα Ποντικός Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση Συμπέρασμα/Περίληψη Δέρμα Αναπνευστικό Γονιμότητα Τοξίνη ανάπτυξης Είδος νιτρικό αμμώνιο Αρνητικό Αρνητικό Αρνητικό Αρουραίος - Άνδρας, Γυναίκα Πληροφορίες για τις πιθανές οδούς έκθεσης Οδός έκθεσης Είδος Αποτέλεσμα Μη ευαισθητοποιός ουσία. Μη ευαισθητοποιός ουσία. Δεν θεωρείται τοξικό για το αναπαραγωγικό σύστημα. Αρνητικό Αρνητικό Αποτέλεσμα Είδος Δόση Έκθεση 1500 mg/kg 53 ημέρες Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δόση Στοματικό 1500 mg/kg Έκθεση 53 ημέρες, 7 ημέρες την εβδομάδα Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία. Οι σοβαρές επενέργειες μπορεί να καθυστερήσουν μετά την έκθεση. Ενδεχεται να προκαλεσει ερεθισμο του δερματοσ. έκδοσης/ 11/30/ /23

12 ΤΜΗΜΑ 11 Τοξικολογικές πληροφορίες Κατάποση μεθαιμοσφαιριναιμία. Μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου από το αίμα, αν καταποθεί σε μεγάλες ποσότητες ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Άτομα με αναιμία, ασθένειες του εντέρου, ή βρέφη, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν αποτελέσματα. Η υπερβολική έκθεση με την κατάποση είναι απίθανο υπό κανονικές συνθήκες εργασίας. Συμπτώματα που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά Επαφή με τα μάτια Εισπνοή Επαφή με το δέρμα Κατάποση Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα πόνος ή ερεθισμός δάκρυσμα κοκκίνισμα Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα. Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα. Κένωση οξυγόνου ναυτία ή εμετός Δυνητικές χρόνιες επιδράσεις στην υγεία Ονομασία προϊόντος/συστατικών Αποτέλεσμα Είδος Δόση Έκθεση νιτρικό αμμώνιο Χρόνιος NOAEL Στοματικό Αρουραίος - Άνδρας, Γυναίκα 256 mg/kg - Συμπέρασμα/Περίληψη Γενικά Καρκινογένεση Μεταλλακτικότητα Δυναμικό τερατογένεσης Επιπτώσεις κατά την ανάπτυξη Επιπτώσεις στη γονιμότητα Απορρόφηση Κατανομή Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. 50 % με Στοματικό Δερματικό Εισπνοή Συστηματική Άλλες πληροφορίες Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. ΤΜΗΜΑ 12 Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Ονομασία προϊόντος/συστατικών Αποτέλεσμα Είδος Έκθεση νιτρικό αμμώνιο NOEC >1700 mg/l Θαλασσινό νερό Φύκια 10 ημέρες Οξεία EC mg/l Γλυκό νερό Δαφνία 48 ώρες Οξεία LC mg/l Γλυκό νερό Ψάρι 48 ώρες χλωριούχο αμμώνιο NOEC 26.8 mg/l Θαλασσινό νερό Φύκια 10 ημέρες Συμπέρασμα/Περίληψη Πολύ χαμηλή τοξικότητα για τους ανθρώπους ή τα ζώα. Πρακτικά μη τοξικό σε υδρόβιους οργανισμούς Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Συμπέρασμα/Περίληψη Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ονομασία προϊόντος/συστατικών Διάρκεια ημιζωής στο νερό Φωτόλυση Βιοδιασπασιμότητα νιτρικό αμμώνιο - - Άμεσα 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης έκδοσης/ 11/30/ /23

13 ΤΜΗΜΑ 12 Οικολογικές πληροφορίες Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Κινητικότητα στο έδαφος Συντελεστής Κατανομής Εδάφους/Νερού (KOC) Κινητικότητα Δεν ισχύει. Ανόργανο άλας. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης- χαμηλό Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Αποτελέσματα για αξιολόγηση ΑΒΤ ή αααβ ΑΒΤ Δεν ισχύει. Ανόργανο άλας. Δεν αααβ. Δεν ισχύει. Ανόργανο άλας Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. ΤΜΗΜΑ 13 Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α) Σενάριο(α) Έκθεσης Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν Μέθοδοι διάθεσης Επικίνδυνα απόβλητα Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (EWC) Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. Σημαντικές ποσότητες καταλοίπων αποβλήτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω του υγειονομικού υπονόμου αλλά να επεξεργάζονται σε κατάλληλο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων. Το πλεόνασμα προϊόντων καθώς και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα πρέπει να αποτίθενται χρησιμοποιώντας εργολάβο απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια. Η απόθεση αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε παραπροϊόντων πρέπει πάντα να τηρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και απόθεσης αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις της εκάστοτε τοπικής αρχής. Να διασφαλίζεται ότι όλα τα ακάθαρτα ύδατα συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω μιας μονάδας επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων. Να απορρίπτονται τα απόβλητα ή οι χρησιμοποιημένοι περιέκτες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Κωδικός αποβλήτων * Λίπασμα κατάλοιπα Περιγραφή αποβλήτων Συσκευασία Μέθοδοι διάθεσης Ειδικές προφυλάξεις Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. Οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Η αποτέφρωση ή η υγειονομική ταφή θα πρέπει να μελετώνται μόνο όταν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά το χειρισμό άδειων περιεκτών οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί ή εκπλυθεί. Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα κατάλοιπα των προϊόντων. Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους. έκδοσης/ 11/30/ /23

14 ΤΜΗΜΑ 14 Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 14.1 Αριθμός ΟΗΕ Δεν υπόκειται σε κανονισμό. Δεν υπόκειται σε κανονισμό. Δεν υπόκειται σε κανονισμό. Δεν υπόκειται σε κανονισμό Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Αρ. Αρ. Αρ. Αρ Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Πρόσθετα στοιχεία Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Οικεία ονομασία αποστολής Τύπος πλοίου Κατηγορία ρύπανσης Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. ΤΜΗΜΑ 15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 15.1 Κανονισμοί/Νομοθεσία για την ασφάλεια, υγεία και περιβάλλον ειδικοί για την ουσία ή το μείγμα Κανονισμός ΕΕ (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) Παράρτημα XIV Λίστα ουσιών που υπόκεινται σε έγκριση Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται. Παράρτημα XVII Περιορισμοί στην παραγωγή, στη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων Δεν ισχύει. Λοιποί κανονισμοί ΕΕ Απογραφή Ευρώπης Εθνικοί κανονισμοί Γαλλία Ενισχυμένα ιατρική παρακολούθηση Το υλικό αυτό παρατίθεται ή εξαιρείται. Η πράξη της 11 του Ιούλη του 1977 καθορίζει τον κατάλογο των δραστηριοτήτων που απαιτούν ενισχυμένη ιατρική παρακολούθηση δεν ισχύει Γερμανία έκδοσης/ 11/30/ /23

15 ΤΜΗΜΑ 15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Διάταξη επικίνδυνου συμβάντος Τάξη κινδύνου για το νερό Τεχνική οδηγία για τον έλεγχο ποιότητας αέρα Εφαρμόσιμο. Κατηγορία 15.1 νιτρικό αμμώνιο 1 Παράρτημα 2 TA-Luft Αριθμός Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Πλήρης. ΤΜΗΜΑ 16 Άλλες πληροφορίες Σχόλια Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα Πλήρες κείμενο συντετμημένων φράσεων R Πλήρες κείμενο ταξινομήσεων [DSD/DPD] έκδοσης/ Έκδοση Ειδοποίηση για τον αναγνώστη ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ενότητα 1. Στοιχεία και Χρήσεις του Προϊόντος Ενότητα 3. Σύσταση και Στοιχεία για τα Συστατικά ATE = Υπολογισμός οξείας τοξικότητας CLP = Κανονισμός ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας [Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθ. 1272/2008] DNEL = Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις Δήλωση EUH = Δήλωση κινδύνου ειδική του CLP PNEC = Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις RRN = Αριθμός καταχώρισης REACH Διαδικασία που χρησιμοποιείται για να γίνει η ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/GHS] Ox. Sol. 3, H272 Οξεία τοξικότητα4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Ευρώπη Πλήρες κείμενο συντετμημένων δηλώσεων Η Πλήρες κείμενο ταξινομήσεων [CLP/GHS] Ταξινόμηση Ο - Οξειδωτικό Xi - Ερεθιστικό 11/30/ Βάσει δεδομένων δοκιμών Βάσει δεδομένων δοκιμών Βάσει δεδομένων δοκιμών Αιτιολόγηση Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά οξειδωτικό. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Eye Irrit. 2, H319 ΣΟΒΑΡΉ ΟΦΘΑΛΜΙΚΉ ΒΛΆΒΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΏΝ - Κατηγορία 2 Ox. Sol. 3, H272 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΆ ΣΤΕΡΕΆ - Κατηγορία 3 R8- Οξειδωτικό Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. R36- Ερεθίζει τα μάτια. Οι πληροφορίες και οι συστάσεις που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ("SDS") αφορά μόνο το συγκεκριμένο υλικό που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο (το "Υλικό") και δεν σχετίζονται με τη χρήση αυτού του υλικού σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα υλικά ή διαδικασία. Οι πληροφορίες και οι συστάσεις που περιέχονται στο παρόν είναι πιστεύεται πως είναι τρέχοντα και ακριβή κατά την ημερομηνία της παρούσας SDS. Ωστόσο, οι πληροφορίες και στις συστάσεις περιλαμβάνονται ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ή την άδεια, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, όσον αφορά την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητά τους, και ο πωλητής, προμηθευτής και ο κατασκευαστής του υλικού και ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ θυγατρικές τους (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΤΟ "προμηθευτής") ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ μετάβαση στις εν λόγω πληροφορίες και συστάσεις. Αυτή η ΣΑΑ δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας. Ο αγοραστής ή ο χρήστης του Υλικού (ένα "Παραλήπτης") είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση ότι διαθέτει όλα τα τρέχοντα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ασφαλή χρήση του υλικού για συγκεκριμένο σκοπό του. Εξάλλου, ο δικαιούχος αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Ο συνταξιούχος αυτός αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τη διασφάλιση της υλικό χρησιμοποιείται με ασφαλή τρόπο σύμφωνα έκδοσης/ 11/30/ /23

16 ΤΜΗΜΑ 16 Άλλες πληροφορίες με τους ισχύοντες περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια των νομοθεσιών, πολιτικών και κατευθυντήριες γραμμές. Ο προμηθευτής δεν ΕΓΓΥΑΤΑΙ την εμπορευσιμότητα του υλικού ή την καταλληλότητα του υλικού για συγκεκριμένη χρήση και δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιές οφείλονται άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζονται με τη χρήση του υλικού. έκδοσης/ 11/30/ /23

17 Παράρτημα του εκτεταμένου δελτίου δεδομένων ασφαλείας (esds) Στοιχεία της ουσίας ή του μείγματος Ορισμός προϊόντος Μίγμα Κωδικός ; ; ; Ονομασία προϊόντος Επαγγελματική Ενότητα 1 - Τίτλος Σύντομος τίτλος του σεναρίου έκθεσης Λίστα περιγραφέων χρήσης Περιβαλλοντικά συνεισφέροντα σενάρια Υγεία Συνεισφέροντα σενάρια Agrium νιτρικό αμμώνιο σενάριο έκθεσης για επαγγελματίες Όνομα προσδιορισμένης χρήσης Επαγγελματική χρήση για τη διαμόρφωση των προετοιμασιών και την τελική χρήση. Κατηγορία επεξεργασίας PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26 Ουσία που διατίθεται για αυτή τη χρήση στη μορφή Ως έχει Τομέας τελικής χρήσης SU01 Επακόλουθη διάρκεια ζωής σχετική με αυτή τη χρήση Αρ. Κατηγορία περιβαλλοντικής έκλυσης ERC08e Εμπορικός τομέας κατά τύπο χημικού προϊόντος PC12 Μια περιβαλλοντική μελέτη δεν έχει γίνει, καθώς η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια για να ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Όλες οι κατηγορίες διαδικασία απευθύνεται η παρούσα συμβάλλοντας σενάριο όπως όλες τις συνθήκες λειτουργίας και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου είναι πανομοιότυπα. Αριθμός του Σ.Ε. 2 Διαδικασίες και δραστηριότητες που καλύπτονται από το σενάριο έκθεσης Ισχύει για όλες τις προσδιοριζόμενες Κατηγορίες διαδικασιών. Ενότητα 2 - Έλεγχοι έκθεσης Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης που ελέγχει την περιβαλλοντική έκθεση για 1 Μια περιβαλλοντική μελέτη δεν έχει γίνει, καθώς η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια για να ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Δεν ισχύει. Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης που ελέγχει την έκθεση των εργαζομένων για 1 Όλες οι κατηγορίες διαδικασία απευθύνεται η παρούσα συμβάλλοντας σενάριο όπως όλες τις συνθήκες λειτουργίας και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου είναι πανομοιότυπα. Χαρακτηριστικά προϊόντος Συγκέντρωση ουσίας σε μείγμα ή αντικείμενο Φυσική κατάσταση Σκόνη Χρησιμοποιούμενες ποσότητες Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου Άλλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων Περιοχή χρήσης Στερεό, χαμηλός σχηματισμός σκόνης. Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% Στερεές χάντρες. Στερεό, χαμηλός σχηματισμός σκόνης. Μεταβλητή. >4 Ώρες ανά βάρδια Δεν ισχύει. Εσωτερική/υπαίθρια χρήση. Εσωτερική και υπαίθρια χρήση. 17/23

18 Τεχνικές συνθήκες και μέτρα σε επίπεδο διεργασίας (πηγή) ώστε να αποτραπεί απελευθέρωση Τεχνικές επιτόπιες συνθήκες και μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς από την πηγή προς τον εργαζόμενο Τεχνικοί Έλεγχοι Μέτρα ελέγχου εξαερισμού Μέτρα που σχετίζονται με την ουσία του προϊόντος Οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη/περιορισμό απελευθερώσεων, διασποράς και έκθεσης Δεν ισχύει. Agrium νιτρικό αμμώνιο σενάριο έκθεσης για επαγγελματίες Χρησιμοποιήστε τη συγκράτηση ανάλογα με την περίπτωση. Να παρέχεται ένα καλό πρότυπο γενικού εξαερισμού. Ο φυσικός εξαερισμός είναι από τις πόρτες, τα παράθυρα κλπ. Ελεγχόμενος εξαερισμός σημαίνει ότι ο αέρας παρέχεται ή αφαιρείται από μηχανοκίνητο ανεμιστήρα. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Να παρέχεται επαρκής εξαερισμός και, εάν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούνται ή να εγκαθίστανται εσωτερικά συστήματα εξαγωγής. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Δεν ισχύει. Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την προσωπική προστασία, την υγιεινή και την εκτίμηση υγείας Ατομική Προστασία Να χρησιμοποιείται κατάλληλη προστασία για τα μάτια. Αν οι συνθήκες λειτουργίας προκαλέσουν την παραγωγή υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά για τη σκόνη. Ενότητα 3 - Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της Ιστοσελίδα Αξιολόγηση έκθεσης (περιβάλλον) Εκτίμηση έκθεσης Αξιολόγηση έκθεσης (άνθρωπος) Εκτίμηση έκθεσης Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική προσέγγιση για την ασφαλή χρήση. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της - Περιβάλλον 2 Μια περιβαλλοντική μελέτη δεν έχει γίνει, καθώς η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια για να ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της - Εργάτες1 Όλες οι κατηγορίες διαδικασία απευθύνεται η παρούσα συμβάλλοντας σενάριο όπως όλες τις συνθήκες λειτουργίας και τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου είναι πανομοιότυπα. Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική προσέγγιση για την ασφαλή χρήση. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ενότητα 4 - Οδηγίες σε μεταγενέστερο χρήστη για να αξιολογήσει εάν εργάζεται εντός των ορίων που ορίζονται από το Σ.Ε. Περιβάλλον Υγεία Δεν ισχύει. Δεν απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Επιπρόσθετες συμβουλές ορθής πρακτικής πέραν του REACH CSA Περιβάλλον Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Υγεία Χρησιμοποιήστε τη συγκράτηση ανάλογα με την περίπτωση. Διασφαλίστε ότι τα μέτρα ελέγχου επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά. Να προσέχετε την ορθή γενική υγιεινή και τον καθαρισμό και διευθέτηση χώρων. 18/23

19 Παράρτημα του εκτεταμένου δελτίου δεδομένων ασφαλείας (esds) Στοιχεία της ουσίας ή του μείγματος Ορισμός προϊόντος Μίγμα Κωδικός ; ; ; Ονομασία προϊόντος Βιομηχανία Ενότητα 1 - Τίτλος Σύντομος τίτλος του σεναρίου έκθεσης Λίστα περιγραφέων χρήσης Περιβαλλοντικά συνεισφέροντα σενάρια Υγεία Συνεισφέροντα σενάρια Agrium νιτρικό αμμώνιο σεναρίου έκθεσης των εργαζομένων Όνομα προσδιορισμένης χρήσης Βιομηχανική χρήση για τη διαμόρφωση των παρασκευασμάτων, ενδιάμεση χρήση, και τελική χρήση σε βιομηχανικές ρυθμίσεις. Κατηγορία επεξεργασίας PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26 Ουσία που διατίθεται για αυτή τη χρήση στη μορφή Ως έχει Τομέας τελικής χρήσης SU01, SU03 Επακόλουθη διάρκεια ζωής σχετική με αυτή τη χρήση Αρ. Κατηγορία περιβαλλοντικής έκλυσης ERC02, ERC08b Εμπορικός τομέας κατά τύπο χημικού προϊόντος PC12 Κατηγορία αντικειμένου που σχετίζεται με την επακόλουθη διάρκεια ζωής Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Μεταφορές χύδην φορτίων - PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26 Καθαρισμός και συντήρηση εξοπλισμού - PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26 Συσκευασία προϊόντων - PROC09 Φύλαξη - PROC26 Αριθμός του Σ.Ε. 1 Διαδικασίες και δραστηριότητες που καλύπτονται από το σενάριο έκθεσης Ισχύει για όλες τις προσδιοριζόμενες Κατηγορίες διαδικασιών. Μια περιβαλλοντική μελέτη δεν έχει γίνει, καθώς η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια για να ταξινομείται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Ενότητα 2 - Έλεγχοι έκθεσης Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης που ελέγχει την περιβαλλοντική έκθεση για 1 Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο για το περιβάλλον. Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης που ελέγχει την έκθεση των εργαζομένων για 1 Μεταφορές χύδην φορτίων Χαρακτηριστικά προϊόντος Συγκέντρωση ουσίας σε μείγμα ή αντικείμενο Φυσική κατάσταση Σκόνη Χρησιμοποιούμενες ποσότητες Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου Άλλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων Στερεό, χαμηλός σχηματισμός σκόνης. Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% Στερεές χάντρες. Στερεό, χαμηλός σχηματισμός σκόνης. Μεταβλητή, από μέρα σε μέρα. Διάρκεια χρήσης (ώρες/ημέρα) >4 Δεν ισχύει. Εσωτερική/υπαίθρια χρήση. Χρησιμοποιούμενες ποσότητες 19/23

20 Περιοχή χρήσης Τεχνικές συνθήκες και μέτρα σε επίπεδο διεργασίας (πηγή) ώστε να αποτραπεί απελευθέρωση Μέτρα ελέγχου/αλλαγής διεργασίας Τεχνικές επιτόπιες συνθήκες και μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς από την πηγή προς τον εργαζόμενο Τεχνικοί Έλεγχοι Μέτρα ελέγχου εξαερισμού Οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη/περιορισμό απελευθερώσεων, διασποράς και έκθεσης Εσωτερική και υπαίθρια χρήση. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Agrium νιτρικό αμμώνιο σεναρίου έκθεσης των εργαζομένων Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Να παρέχεται επαυξημένος γενικός αερισμός με τη βοήθεια μηχανικών μέσων. Να παρέχεται ένα καλό πρότυπο γενικού εξαερισμού. Ο φυσικός εξαερισμός είναι από τις πόρτες, τα παράθυρα κλπ. Ελεγχόμενος εξαερισμός σημαίνει ότι ο αέρας παρέχεται ή αφαιρείται από μηχανοκίνητο ανεμιστήρα. Να παρέχεται επαρκής εξαερισμός και, εάν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούνται ή να εγκαθίστανται εσωτερικά συστήματα εξαγωγής. Δεν ισχύει. Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την προσωπική προστασία, την υγιεινή και την εκτίμηση υγείας Ατομική Προστασία Αν οι συνθήκες λειτουργίας προκαλέσουν την παραγωγή υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά για τη σκόνη. Αναπνευστική προστασία Εάν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής, χρησιμοποιείστε αναπνευστήρα ο οποίος θα παράσχει προστασία έναντι σκόνης / αναθυμιάσεων. Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης που ελέγχει την έκθεση των εργαζομένων για 2 Καθαρισμός και συντήρηση εξοπλισμού Χαρακτηριστικά προϊόντος Συγκέντρωση ουσίας σε μείγμα ή αντικείμενο Φυσική κατάσταση Σκόνη Χρησιμοποιούμενες ποσότητες Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου Άλλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων Περιοχή χρήσης Τεχνικές συνθήκες και μέτρα σε επίπεδο διεργασίας (πηγή) ώστε να αποτραπεί απελευθέρωση Μέτρα ελέγχου/αλλαγής διεργασίας Στερεό, χαμηλός σχηματισμός σκόνης. Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% Στερεές χάντρες. Στερεό, χαμηλός σχηματισμός σκόνης. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Εσωτερική/υπαίθρια χρήση. Διάρκεια χρήσης (ώρες/ημέρα) >4 Εσωτερική και υπαίθρια χρήση. Να περιορίζεται η πρόσβαση ενόσω αδειάζει ή συντηρείται η μονάδα. Να παρέχεται ένα καλό πρότυπο γενικού εξαερισμού. Ο φυσικός εξαερισμός είναι από τις πόρτες, τα παράθυρα κλπ. Ελεγχόμενος εξαερισμός σημαίνει ότι ο αέρας παρέχεται ή αφαιρείται από μηχανοκίνητο ανεμιστήρα. Επειδή τα άδεια δοχεία περιέχουν κατάλοιπα του προϊόντος, ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις που αφορούν το περιεχόμενο προϊόν ακόμα και μετά από το άδειασμα του δοχείου. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής Διαχωρισμό περιοχών, πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, συστήματα άδειας εργασίας, διαδικασίες εργασίας σε περιορισμένους χώρους, και κατάρτιση σχετικά με τους κινδύνους δουλειά αναγνώριση. 20/23

21 Τεχνικές επιτόπιες συνθήκες και μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς από την πηγή προς τον εργαζόμενο Τεχνικοί Έλεγχοι Μέτρα ελέγχου εξαερισμού Οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη/περιορισμό απελευθερώσεων, διασποράς και έκθεσης Agrium νιτρικό αμμώνιο σεναρίου έκθεσης των εργαζομένων Να παρέχεται ένα καλό πρότυπο γενικού εξαερισμού. Ο φυσικός εξαερισμός είναι από τις πόρτες, τα παράθυρα κλπ. Ελεγχόμενος εξαερισμός σημαίνει ότι ο αέρας παρέχεται ή αφαιρείται από μηχανοκίνητο ανεμιστήρα. Να παρέχεται ένα καλό πρότυπο γενικού εξαερισμού. Ο φυσικός εξαερισμός είναι από τις πόρτες, τα παράθυρα κλπ. Ελεγχόμενος εξαερισμός σημαίνει ότι ο αέρας παρέχεται ή αφαιρείται από μηχανοκίνητο ανεμιστήρα. Να παρέχεται επαρκής εξαερισμός και, εάν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούνται ή να εγκαθίστανται εσωτερικά συστήματα εξαγωγής. Δεν ισχύει. Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την προσωπική προστασία, την υγιεινή και την εκτίμηση υγείας Ατομική Προστασία Αν οι συνθήκες λειτουργίας προκαλέσουν την παραγωγή υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά για τη σκόνη. Αναπνευστική προστασία Εάν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής, χρησιμοποιείστε αναπνευστήρα ο οποίος θα παράσχει προστασία έναντι σκόνης / αναθυμιάσεων. Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης που ελέγχει την έκθεση των εργαζομένων για 3 Συσκευασία προϊόντων Χαρακτηριστικά προϊόντος Συγκέντρωση ουσίας σε μείγμα ή αντικείμενο Φυσική κατάσταση Σκόνη Χρησιμοποιούμενες ποσότητες Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου Άλλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων Περιοχή χρήσης Τεχνικές συνθήκες και μέτρα σε επίπεδο διεργασίας (πηγή) ώστε να αποτραπεί απελευθέρωση Μέτρα ελέγχου/αλλαγής διεργασίας Τεχνικές επιτόπιες συνθήκες και μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς από την πηγή προς τον εργαζόμενο Τεχνικοί Έλεγχοι Μέτρα ελέγχου εξαερισμού Στερεό, χαμηλός σχηματισμός σκόνης. Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% Στερεές χάντρες. Στερεό, χαμηλός σχηματισμός σκόνης. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Εσωτερική χρήση. Εσωτερική. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Διάρκεια χρήσης (ώρες/ημέρα) >4 Να διασφαλίζετε ότι η περιοχή είναι οργανωμένη, καλά φωτισμένη και αεριζόμενη με αρκετό χώρο για την εύκολη αντιμετώπιση εκχύσεων. Να παρέχεται ένα καλό πρότυπο γενικού εξαερισμού. Ο φυσικός εξαερισμός είναι από τις πόρτες, τα παράθυρα κλπ. Ελεγχόμενος εξαερισμός σημαίνει ότι ο αέρας παρέχεται ή αφαιρείται από μηχανοκίνητο ανεμιστήρα. Να διασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός κατά την ανασυσκευασία κατεστραμμένων συσκευασιών. Το προϊόν να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά εξαεριζόμενη περιοχή. 21/23

22 Οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη/περιορισμό απελευθερώσεων, διασποράς και έκθεσης Δεν ισχύει. Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης που ελέγχει την έκθεση των εργαζομένων για 4 Φύλαξη Agrium νιτρικό αμμώνιο σεναρίου έκθεσης των εργαζομένων Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την προσωπική προστασία, την υγιεινή και την εκτίμηση υγείας Ατομική Προστασία Αν οι συνθήκες λειτουργίας προκαλέσουν την παραγωγή υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά για τη σκόνη. Χαρακτηριστικά προϊόντος Συγκέντρωση ουσίας σε μείγμα ή αντικείμενο Φυσική κατάσταση Σκόνη Χρησιμοποιούμενες ποσότητες Συχνότητα και διάρκεια χρήσης Ανθρώπινοι παράγοντες που δεν επηρεάζονται από τη διαχείριση κινδύνου Άλλες λειτουργικές συνθήκες που επηρεάζουν την έκθεση των εργαζομένων Περιοχή χρήσης Τεχνικές συνθήκες και μέτρα σε επίπεδο διεργασίας (πηγή) ώστε να αποτραπεί απελευθέρωση Μέτρα ελέγχου/αλλαγής διεργασίας Τεχνικές επιτόπιες συνθήκες και μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς από την πηγή προς τον εργαζόμενο Τεχνικοί Έλεγχοι Μέτρα ελέγχου εξαερισμού Οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη/περιορισμό απελευθερώσεων, διασποράς και έκθεσης Στερεό, χαμηλός σχηματισμός σκόνης. Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% Στερεές χάντρες. Στερεό, χαμηλός σχηματισμός σκόνης. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Εσωτερική χρήση. Εσωτερική. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Να παρέχεται επαυξημένος γενικός αερισμός με τη βοήθεια μηχανικών μέσων. Να παρέχεται ένα καλό πρότυπο γενικού εξαερισμού. Ο φυσικός εξαερισμός είναι από τις πόρτες, τα παράθυρα κλπ. Ελεγχόμενος εξαερισμός σημαίνει ότι ο αέρας παρέχεται ή αφαιρείται από μηχανοκίνητο ανεμιστήρα. Να παρέχεται επαρκής εξαερισμός και, εάν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούνται ή να εγκαθίστανται εσωτερικά συστήματα εξαγωγής. Διάρκεια χρήσης (ώρες/ημέρα) >4 Δεν ισχύει. Συνθήκες και μέτρα που σχετίζονται με την προσωπική προστασία, την υγιεινή και την εκτίμηση υγείας Ατομική Προστασία Αν οι συνθήκες λειτουργίας προκαλέσουν την παραγωγή υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά για τη σκόνη. 22/23

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός CAS Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 (REACH), και τον Κανονισμό 453/2010. Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/06/2015 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ.

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 45/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HG σατινέ γυαλιστικό 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ.

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Τύπος Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ονομασία προϊόντος BUNA CB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα Sika MaxTack ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Κωδικός Προϊόντος A11A01971 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 20120423. Ημερομηνία έκδοσης 20120423 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GE Healthcare ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια.

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13). ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός EC 2427346 Αριθμός CAS 18996355 Κωδικός Προϊόντος 412570 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 2072201 / 2072202 / 2072001 / 2072002 / 2072003 Περιγραφή προϊόντος A91A00286F ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : 10361-37-2 Αριθμός Ευρετηρίου: 056-004-00-8 Αριθ. EK: 233-788-1 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός EC 2317645 Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Το προϊόν αποτελεί μέρος του κιτ Περιγραφή προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ABX Pentra ASO CP R1 A11A01980 30 ml A91A00768BR1 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : PROTON C Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχειά της ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός Εµπορικό όνοµα: CODACIDE προϊόντος Κωδικός προϊόντος: MC001 1.2 Χρήσεις της Ουσίας / Βοηθητική ουσία Μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 7782-63-0 Αριθμός Ευρετηρίου: 026-003-01-4 Αριθ. EK: 231-753-5 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 DS Block Έκδοση: 11/08/2012 Αριθμός αναθεώρησης: 1

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 DS Block Έκδοση: 11/08/2012 Αριθμός αναθεώρησης: 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Προϊόν: DS Block Αριθμός καταλόγου: M033 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα