Η βηώζηκε αλάπηπμε σο ζηνηρείν αλαζύληαμεο ησλ ρσξηθώλ πνιηηηθώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η βηώζηκε αλάπηπμε σο ζηνηρείν αλαζύληαμεο ησλ ρσξηθώλ πνιηηηθώλ"

Transcript

1 Η βηώζηκε αλάπηπμε σο ζηνηρείν αλαζύληαμεο ησλ ρσξηθώλ πνιηηηθώλ Μάζεκα : Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε : πνιηηηθέο, κέζνδνη θαη εξγαιεία Γηδάζθνπζα : ηέιια Κπβέινπ, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ΜΑΡΣΙΟ 2010

2 Γηάξζξσζε ηεο παξνπζίαζεο 1. Σν πεξηερφκελν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 2. Μεγάινη ζηαζκνί γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε 3. Ο ρψξνο ζηελ Αηδέληα Ο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο πσο επεξξεάδεηαη απφ ηε θηινζνθία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ; - Σχπνη δεκφζηαο δξάζεο

3 1. Ση είλαη ε βηώζηκε αλάπηπμε Η αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο ( έθζεζε Brundtland, 1987 ) Κνηλσληθή πξόνδνο- ζπλνρή Απνηειεζκαηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε Γηαηήξεζε πςειώλ ξπζκώλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη απαζρόιεζεο

4

5 1. Η έλλνηα ηεο βηώζηκεο Αλάπηπμεο Δγγξάθεηαη κέζα ζε έλα θίλεκα δημιοσργικής καηαζηροθής ( René Passet ) Δηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο διαγενεακής αλληλεγγύης, ηελ ηθική ζηελ οικονομία Διαγενεακή αλληλεγγύη, διαγενεακή ζσν-διατείριζη ηοσ θσζικού κεθαλαίοσ

6 1. Η έλλνηα ηεο βηώζηκεο Αλάπηπμεο Η βηψζηκε αλάπηπμε ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ Αηδέληα 21 Η πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ αλαθέξεηαη ζηελ πξνώζεζε κηαο ηζόξξνπεο θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη ζ έλα πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο

7 Η Αηδέληα 21 επηθέληξσζε ηελ πξνζνρή νιόθιεξνπ ηνπ θόζκνπ ζηελ αλάγθε λα πξνσζεζεί κηα βηώζηκε αλάπηπμε ζε παγθόζκηα θιίκαθα Απηφ ην παγθφζκην πξφγξακκα απνηέιεζε έηζη ηε βάζε κηαο λέαο παγθόζκηαο ζπκκεηνρήο κέζα ζ έλα θφζκν φιν θαη πεξηζζφηεξν αιιειεμαξηνχκελν

8 Οξηζκφο πινχηνπ απφ ηελ World Bank ( Paul Ekins, 1992 ) Παξαγόκελα θεθάιαηα ( αγαζά θαη ππεξεζίεο ) Φπζηθό θεθάιαην ( πεξηζζόηεξν από 10%), νη θπζηθνί πόξνη ζεκαληηθνί γηα ηηο ρώξεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο, ηνλίδεη ηελ ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο πόξσλ θαη πεξηβάιινληνο Αλζξώπηλν θεθάιαην ( 40-80%) Μεηξήζηκνο νξηζκόο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο : Ο πινύηνο θαηά θεθαιή ζα πξέπεη λα παξακέλεη ν ίδηνο αλ όρη λα απμάλεηαη, από γεληά ζε γεληά ( ή από ρξόλν ζε ρξόλν), Serageldin, 1996

9 2. Οη κεγάινη ζηαζκνί ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο Γεγνλόηα εκεία-θιεηδηά 1972 ηνθρόικε, Γηάζθεςε θνξπθήο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ Πξψηε ζχλνδνο απηνχ ηνπ ηχπνπ. γηα ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Αλάπηπμε 1976 Γηεζλήο ζχλνδνο γηα ηνπο αλζξψπηλνπο νηθηζκνχο, χλνδνο πφιεσλ Βαλθνχβεξ ( Habitat I) 1987 Έθδνζε ηεο Έθζεζεο «Σν θνηλό καο κέιινλ», κε ηελ επσλπκία «Έθζεζε Brundtland» Δπίζεκε εκθάληζε ηνπ νξηζκνχ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 1992 Ρίν, ύλνδνο Κνξπθήο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε. Τηνζέηεζε ηεο Αηδέληαο 21, 27 αξρψλ θαη 2500 θαηεπζχλζεσλ 1994 Γηεζλήο ζχλνδνο ηνπ Κατξνπ χλνδνο γηα ηνλ πιεζπζκφ 1995 Γηεζλήο δηάζθεςε ηεο Κνπεγράγεο Κνηλσληθή χλνδνο 1995 Γηεζλήο δηάζθεςε ηνπ Πεθίλνπ χλνδνο Γπλαηθψλ 1996 Γηεζλήο ζύλνδνο γηα ηνπο αλζξώπηλνπο νηθηζκνύο, χλνδνο πφιεσλ Κσλζηαληηλνύπνιε (Habitat IΙ) 1997 Γηάζθεςε θνξπθήο ηνπ Κπόην γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Πξσηφθνιιν ηνπ Κπφην γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 1997 Νέα Τφξθε, Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, απνινγηζκφο εθαξκνγήο ηεο Agenda 21. Μεηξηαζκέλα απνηειέζκαηα. Οη αξρεγνί θξαηψλ δελ θαηαιήγνπλ ζε θνηλή δήισζε Γηεζλέο πλέδξηo ζην Monterrey Υξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο 2002 Γηνράλεζκπνπξγθ, Γηάζθεςε θνξπθήο ησλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε Σα δεηήκαηα θνηλσληθν-ρσξηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηθαηνζχλεο θαη ε πάιε απέλαληη ζηε θηψρεηα ηίζεληαη ζην επίθεληξν ζε ζρέζε κε ηα θαζαξψο πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Λίγεο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο, ζρεηηθή απνηπρία

10 - ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1972 ηνθρόικε : OHE 1987 «Brundtland report» 1992 Γηάζθεςε θνξπθήο - Rio de Janeiro 1997 «Πξσηόθνιιν ηνπ Kyoto» : Γηάζθεςε θνξπθήο Johannesburg Σίζεηαη ζε ηζρύ ην «Πξσηόθνιιν ηνπ Kyoto»

11 3. Ο ρψξνο ζηελ Αηδέληα 21 Ο ρώξνο ζηελ Αηδέληα 21 ζεσξείηαη σο έλα πνιύπινθν ζύζηεκα, έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ θπζηθνύ θεθαιαίνπ θαη ησλ βαζηθώλ πόξσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο ε αλάπηπμε δηαξζξψλεηαη

12 3. O ρψξνο ζηελ Αηδέληα 21 Κεθάιαην θαηνηθήζηκνπ θόζκνπ Αλάπηπμε βηψζηκσλ αλζξψπηλσλ νηθηζκψλ Κεθάιαην γόληκνπ θόζκνπ Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρψξνπ σο γήηλνπ ή θπζηθνχ πφξνπ

13 Βηώζηκε αλάπηπμε θαη Δπξσπατθή Έλσζε 1997, πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ 1998, Κάξληηθ, πξνυπφζεζε ηεο αλάπηπμεο ε ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο 1999, Ληζζαβφλα, δηαηππψλεηαη ν ζηφρνο αλάδεημεο ηεο ΔΔ σο ηεο πην δπλακηθήο, αληαγσληζηηθήο θαη βηψζηκεο νηθνλνκίαο πνπ ζα ζηεξίδεηαη θαη ζ αμηνπνηεί ηελ αλζξψπηλε γλψζε 2001, Γθέηεκπνξγθ, Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Β.Α. 2001, Λάαθελ, αλάγθε κεηάβαζεο απφ ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο, θαινχληαη νη ρψξεο λα δηαηππψζνπλ Δζληθή ηξαηεγηθή βηώζηκεο αλάπηπμεο.

14 4. Ο ζρεδηαζκόο ππό ην πξίζκα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο Η αλαδήηεζε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζε ηξεηο ηύπνπο δεκόζηαο δξάζεο ΓΡΑΔΙ ΣΟΥΟΙ ΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ ΓΙΑΣΑΔΩΝ ΣΖ ΒΙΩΙΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ελζσκάησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ νηθνλνκία ; Ελζσκάησζε ηεο νηθνλνκίαο ζην πεξηβάιινλ ; Ελζσκάησζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ζην πεξηβάιινλ θαη ζεβαζκόο ησλ ζεκειησδώλ αλαγθώλ 1. ΑΠΟΦΤΓΖ ΣΩΝ ΑΝΔΠΙΣΡΔΠΣΩΝ ΔΞΔΛΙΞΔΩΝ ΠΡΟ ΜΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΖ ΒΙΩΙΜΖ Aπνθπγή ππέξβαζεο, ζε δηαξθή βάζε, ησλ ειαρίζησλ ζηαζεξνηύπασλ αζθάιεηαο Σεβαζκόο ελόο νξίνπ δαλεηζκνύ, θνξνινγηθήο πίεζεο θαη ππεξβνιηθνύ θόζηνπο Εμαζθάιηζε ελόο κίληκνπκ πξόζβαζεο ζηηο βαζηθέο αλάγθεο θαη ζηηο βαζηθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο γηα κε επλννύκελεο θαηεγνξίεο πιεζπζκνύ Μείσζε ησλ νηθνινγηθώλ αληζνηήησλ Ελζσκάησζε ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ : θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο ΔΒΑΜΟ ΣΩΝ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΓΔΝΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ ΥΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ/ΟΡΙΕΟΝΣΩΝ ΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ ΥΩΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ Απνθπγή ησλ ηξηπιώλ «αδηεμόδσλ» Ιεξάξρεζε ησλ θηλδύλσλ θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα πξνζαλαηνιηζκόο ηεο δεκόζηαο δξάζεο πξνο ηελ πξόιεςε κε αεηθόξσλ θαηαζηάζεσλ Απνθπγή θαηαζηξνθήο κε ηξόπν αλεπίζηξεπην ησλ «θξίζηκσλ θεθαιαίσλ» ( ζεκαληηθά, ζπάληα, κε αλαλενύκελα ) Πξνζηαζία ησλ δσηηθώλ ππνδνκώλ Μείσζε ηεο ζπκβνιήο ζηε καδηθή αύμεζε ηεο παγθόζκηαο ξύπαλζεο Σεβαζκόο ησλ δεζκεύζεσλ γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ Πεξηνξηζκόο ηνπ «νηθνινγηθνύ dumping» θαη ηεο εμαγσγήο ησλ θηλδύλσλ πξνο ρώξεο ηνπ λόηνπ ΑΠΟΓΟΖ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΖΣΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΖΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ Απνθπγή ησλ θηλδύλσλ θαη ησλ κεγάισλ θαηαζηξνθώλ Σεβαζκόο ησλ δηεζλώλ θαη επξσπατθώλ ζηαζεξνηύπσλ

15 2. ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΚΑΙ ΙΟΡΡΟΠΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Εζσηεξηθνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνύ θόζηνπο ηνπ πεξηβάιινληνο Απνζύλδεζε ηεο ξύπαλζεο από ηελ ζπζζώξεπζε Αύμεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο αλάπηπμεο Αμηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνύ νηθνινγηθνύ δπλακηθνύ Επηινγή ησλ πιένλ απνηειεζκαηηθώλ θηλήηξσλ θαη δξάζεσλ Αλάπηπμε νηθνινγηθώλ επαγγεικάησλ θαη ηεο «βηνκεραληθήο νηθνινγίαο» Μείσζε ησλ νηθνινγηθώλ αληζνηήησλ Πξνζνρή ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ πνιηηηθώλ πεξηβάιινληνο ( πγεία, πξόζβαζε ζηε θύζε, ζόξπβνο ) Δηεμαγσγή πνιηηηθώλ «νιηθήο πνηόηεηαο» Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε Αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ Ελζάξξπλζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αιιειεγγύεο Πξνηεξαηόηεηα ζηηο δώλεο αλαζπγθξόηεζεο Ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε κηα νπηηθή win-win Αύμεζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο θιεξνλνκηάο θαη ησλ θεθαιαίσλ Δηαρείξηζε, δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο πθηζηάκελεο παξαδνζηαθήο θιεξνλνκηάο Ελζάξξπλζε ησλ «ακεηαλόεησλ» πνιηηηθώλ Εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πξνθύιαμεο Υπνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο Ελζάξξπλζε κηαο ηζόξξνπεο ελδνγελνύο αλάπηπμεο ζε πεξηθεξεηαθή θιίκαθα Άξζξσζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εδαθώλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πξντόλησλ (πνιηηηθή «νιηθήο πνηόηεηαο») Πεξηνξηζκόο ηεο εμσηεξηθνπνίεζεο ησλ ξίζθσλ ζηα γεηηνληθά εδάθε (αξρή ηεο εγγύηεηαο) 3. ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΙΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΜΔΖ ΑΝΣΙΓΡΑΖ ΜΔΩ ΘΔΜΙΚΖ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΤΔΛΙΞΙΑ Καιύηεξε ελζσκάησζε ηνπ καθξνρξόληνπ ρξνληθνύ νξίδνληα ζηελ πξάμε Αλάπηπμε εξγαιείσλ έληαμεο θαη αμηνιόγεζεο Δηεπθόιπλζε ησλ ζεζκηθώλ δνκώλ θαη λα ησλ ζπλεξγαζηώλ Εθδεκνθξαηηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ απνθάζεσλ ; αθηέξσζε ρξόλνπ ζηε ζπλεξγαζία; παγίσζε ελώζεσλ ζπλεξγαζίαο Ελζάξξπλζε ηεο αληη- εκπεηξνγλσκνζύλεο (πεξηθεξεηαθέο Επηηξνπέο αμηνιόγεζεο) Δεκηνπξγία «παξαηεξεηεξίσλ» θαη ηόπσλ ζπδήηεζεο Δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ Καηάζηξσζε θαη ζπδήηεζε καθξνπξόζεζκσλ ζελαξίσλ Γελίθεπζε ηεο Αηδέληαο 21 Καηαζθεπή δεηθηώλ βηώζηκεο αλάπηπμεο Δεκηνπξγία ηακείσλ απνζέκαηνο Μείσζε ηεο ηξσηόηεηαο Εθδεκνθξαηηζκόο ηεο πιεξνθνξίαο Δεκηνπξγία ή ελζάξξπλζε ζεζκηθώλ ζρεκάησλ θαηάιιειεο θιίκαθαο ( π.ρ δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία) Απνθέληξσζε Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ πόιεο/επαξρίαο; πεξηθεξεηώλ/επξώπεο Απνθεληξσκέλε ζπλεξγαζία βνξξά-λόηνπ θνξνινγηθή αιιειεγγύε Σρέδηα δηεπζέηεζεο γεξκαληθνύ ηύπνπ Εθπαίδεπζε, επηκόξθσζε ζε δεηήκαηα πεξηβάιινληνο ( παλεπηζηήκηα, ζρνιεία) Αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ Αλάπηπμε πηλάθσλ απνδόζεσλ θαη λνκηθήο ηεθκεξίσζεο Δεκηνπξγία δνκώλ παηξνγνληθήο δηαρείξηζεο Οηθνλνκία ησλ πόξσλ : ιεινγηζκέλε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πόξσλ ρξήζε ηνπ πνζνζηνύ πνπ πξνθύπηεη από ηελ αύμεζε ησλ απνζεκάησλ, Αληηθαηάζηαζε κε αλαλεώζηκσλ πόξσλ κε λένπο ηύπνπο ελέξγεηαο, ζεβαζκόο ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο θαη ηεο ηθαλόηεηαο αθνκνίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο Αλάπηπμε νηθνινγηθώλ ππνδνκώλ

16 Παξάξηεκα : ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΓΙΑΚΔΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΙΧΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 26/08-04/ ΓΙΟΥΑΝΔΜΠΟΤΡΓΚ

17 Η Γηάζθεςε Κνξπθήο Η Γηάζθεςε Κνξπθήο γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ ήηαλ κηα κεγάιε δηεζλή δηάζθεςε πνπ νξγαλψζεθε απφ ηα Ηλσκέλα Έζλε ζηε Ν. Αθξηθή απφ ηηο 26 Απγνύζηνπ σο ηηο 4 επηεκβξίνπ 2002, θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ από άηνκα: εθπξφζσπνη θπβεξλήζεσλ θαη αξρεγνί θξαηψλ, θνηλσληθέο νκάδεο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, εθπξφζσπνη ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ΜΜΔ.

18 Η ζεκαζία θαη νη ζηόρνη 1. ηφρνο ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε ήηαλ ε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Ρίν θαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηεο 'Αηδέληα 21'. 2. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηελ επίζεκε αηδέληα ηεο Γηάζθεςεο φπσο απηή δηακνξθψζεθε κε ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ ΗΔ, ηελ Γηάζθεςε απαζρφιεζαλ θαη άιια ζέκαηα φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ε ζχλδεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε δηαζχλδεζε ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, δειαδή ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ.

19 Απνηειέζκαηα ΤΓΑΣΑ: Μείσζε ζην κηζφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη ειάρηζηεο δπλαηφηεηαο απνρέηεπζεο πδάησλ θαζψο θαη πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ εσο ην ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο αζθαιείο θαη ρακεινχ θφζηνπο ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε απφ ηε δήισζε ηεο ρηιηεηεξίδαο, ήηνη ε κείσζε ζην κηζφ κέρξη ην 2015 ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ δηαβηψλνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, αλάπηπμε θαζαξφηεξσλ, απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη πην πξνζηηψλ κνξθψλ ελέξγεηαο.

20 ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ: Σαρεία αληηζηξνθή ηεο ηάζεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κέζσ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζπλεπάγνληαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο γεο, ησλ πδάησλ θαη ηνπ δσηθνχ δπλακηθνχ, ζεκαληηθή κείσζε κέρξη ην 2010 ηνπ πνζνζηνχ ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο. ΑΛΙΔΙΑ: Γηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε, κέρξη ην 2015 γηα ηα κεησκέλα απνζέκαηα, ησλ απνζεκάησλ ησλ ηρζχσλ ζε επίπεδα πνπ λα επηηξέπνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ βηψζηκε απφδνζε. ΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ: Πνιιέο ρψξεο αλαθνίλσζαλ ηελ απφ κέξνπο ηνπο επηθχξσζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην ή ηελ πξφνδφ ηνπο πξνο απηφ ην ζηφρν, πξάγκα πνπ ζα έπξεπε λα ηνπο επηηξέπεη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ ελ ιφγσ πξσηνθφιινπ.

21 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ: Πξνψζεζε ελφο ζπλφινπ πξνγξακκάησλ γηα δεθα εηή πνπ πξννξίδνληαη λα απμήζνπλ ηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο πξνο κηα βηψζηκε θαηαλάισζε θαη παξαγσγή, ππνζηεξηδφκελεο απφ εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο πνπ απνζπλδένπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ: Οξίζηεθε κηα λέα πξνζεζκία (κέρξη ην 2020) ψζηε ηα ρεκηθά πξντφληα λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα παξάγνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ν αξλεηηθφο ηνπο αληίθηππνο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ, φπσο ε αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο.

22 ΓΔΧΡΓΙΑ: Δπίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο κείσζεο κέρξη ην έηνο 2015 ηνπ πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ πείλα θαη πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα έλα βηνηηθφ επίπεδν επαξθέο γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπο. ΤΓΔΙΑ: Δλίζρπζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη πεξίζαιςεο ψζηε απηά λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε φινπο θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ, απιφ θαη νηθνλνκηθά πξνζηηφ, επαλαβεβαίσζε ησλ ζηφρσλ ηεο δήισζεο ηεο ρηιηεηεξίδαο ζρεηηθά κε ηε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα θαη ηε ζπλδεφκελε κε ηελ εγθπκνζχλε θαη ηνλ ηνθεηφ. ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΙΔΙΝΗ: Μέρξη ην 2020, επίηεπμε κηαο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ζηηο δσέο ηνπιάρηζηνλ 100 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε θησρνγεηηνληέο.

23 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΧΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Δθ λένπ αλάιεςε δέζκεπζεο γηα θαζνξηζκφ ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη γηα έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπο κέρξη ην ΒΙΧΙΜΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ: Δλζάξξπλζε θαη πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ζε έλα 10εηέο πιαίζην πξνγξακκάησλ ππέξ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ πξσηνβνπιηψλ ψζηε λα επηηαρπλζεί ε κεηαηφπηζε πξνο ηε βηψζηκε θαηαλάισζε θαη παξαγσγή γηα ηελ πξνψζεζε θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη βησζηκφηεηαο ζηε ρξήζε πφξσλ θαη δηαδηθαζίσλ παξαγσγήο.

24 ΜΔΣΑΦΟΡΔ: Πξνψζεζε κηα νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πξνζέγγηζεο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν γηα ηηο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ πξνσζνχλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ ρξήζε γήο, ζπζηεκάησλ ππνδνκήο δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ αγαζψλ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο αζθαινχο, πξνζηηήο θαη απνδνηηθήο κεηαθνξάο, απμάλνληαο ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, κεηψλνληαο ηε ξχπαλζε, ηε ζπκθφξεζε θαη ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αζηηθή θαηάθιηζε. ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ: Απνηξνπή θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ελαιιαθηηθψλ πιηθψλ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ θαη φισλ ησλ ζπκκεηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα δπζκελή απνηειέζκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα βειηησζνχλ νη πφξνη απνδνηηθφηεηαο, ε νηθνλνκηθή, ηερληθή θαη άιιε ελίζρπζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.

25 Απνινγηζκφο Θεηηθά ζεκεία: - κείσζε έσο ην 2015 θαηά 50% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ έρεη πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππνδνκέο πγηεηλήο, - πινπνίεζε Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο σο ην 2005, - κείσζε ηνπ ξπζκνχ κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο έσο ην 2010, - επαλαθνξά ησλ αιηεπκάησλ ζηελ κέγηζηε βηψζηκε απφδνζή ηνπο σο ην 2015, - πξφζβαζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζε ρεκηθά ηα νπνία δελ βιάπηνπλ ην φδνλ σο ην 2010.

26 Απνινγηζκφο Αξλεηηθά ζεκεία: έιιεηςε δεζκεχζεσλ γηα ζέκαηα πνπ είραλ απνθαζηζηεί αθφκα θαη κεξηθνχο κήλεο πξηλ (γηα παξάδεηγκα ζηε Υάγε, ζηε ζπλδηάζθεςε γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα) έιιεηςε δηάζεζεο γηα γελλαίεο απνθάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ πξνο πην βηψζηκε θαηεχζπλζε, ηεο θαηάξγεζεο επηβιαβψλ γηα ην πεξηβάιινλ επηδνηήζεσλ έιιεηςε απνθαζηζηηθφηεηαο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξά (κείσζε ησλ κε βηψζηκσλ κνληέισλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηξνθή ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θα)

27 Η ζέζε ησλ ΗΠΑ ζηνλ θόζκν: Οη ΗΠΑ εμέθξαζαλ ζρεηηθή ηθαλνπνίεζε δηφηη πέηπραλ λα ζπγθξαηήζνπλ (ηελ Δπξσπατθή Δλσζε θαη ηελ Δπξψπε γεληθφηεξα) απφ ηηο "πξνρσξεκέλεο" ζέζεηο ηεο ηφζν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. Η ζέζε ησλ G77 ζηνλ θόζκν: Η νκάδα G77 απέθπγε λα αλαιάβεη λέεο δεζκεχζεηο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε, δελ πέηπρε φκσο λα θεξδίζεη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηα ζπκθσλεζέληα ζην Μφληεξευ θαη ηελ Νηφρα. εκαληηθή επηηπρία ππήξμε φηη άλνημε ν δξφκνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο χκβαζεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δξεκνπνίεζεο απφ ην Παγθφζκην Πεξηβαληνιινγηθφ Σακείν (GEF).

28 Η ζέζε ηεο ΔΔ ζηνλ θόζκν: Η ΔΔ θαηέβεθε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ κε κηα θηιφδνμε πξφηαζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηνπ Ρίν (ηελ αξρή ηεο θνηλήο αιιά δηαθνξνπνηεκέλεο επζχλεο θαη ηελ αξρή ηεο πξφιεςεο) θαη ηελ επίηεπμε κηαο 'Παγθφζκηαο πκθσλίαο' ('Global Deal') αλάκεζα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θηψρεηαο, κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη δεζκεχζεηο ζε πνιινχο ηνκείο δξάζεο.

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο Παξαζθεπήο Μεηζάθε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ.

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ. Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 5 Δηζαγσγή... 7 Κεθάιαην Ι. Ζ ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν... 9 1. πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο... 9 2. ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»... 9 3. ρέδην Αλάππμεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 2011 ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 4 ABSTRACT 4 ΕΙΑΓΨΓΗ 5 1.ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΗ ΒΙΨΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 7 2.ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΪΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ K ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΘΔΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΧΙΜΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: μια ζςγκπιηική μελέηη πεπιπηώζεων Δπιβλέπων: Καθηγηηήρ: Νικόλαορ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ»

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» Ζιέθηξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

Τινπνίεζε θαη εθαξκνγή κνληέινπ ελεξγεηαθήο αμηνιόγεζεο πόιεσλ

Τινπνίεζε θαη εθαξκνγή κνληέινπ ελεξγεηαθήο αμηνιόγεζεο πόιεσλ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Τινπνίεζε θαη εθαξκνγή κνληέινπ ελεξγεηαθήο αμηνιόγεζεο πόιεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ

Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ

ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ/ΔΚΜ 1. Ζ νηθνινγηθή ζεώξεζε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε κηα ζηξαηεγηθή ζπκβησηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 Αζήλα, Ηνύιηνο 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα