Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Ελλάδα"

Transcript

1 Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος : Αριθμός εγγραφής REACH : Αριθμός EC : Αριθμός CAS : Αριθμός ευρετηρίου : Χημική ονομασία : διφαινύλιο 1.2 Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και χρήσεις που δεν συνιστώνται Αναγνωρισμένες χρήσεις : Παράγοντες μεταφοράς θερμότητας Ενδιάμεσος/ρευστοποιητής/ρευστά διεργασίας Χρήσεις με σύσταση για αποφυγή : Δεν ορίζεται κανένα. 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Solutia UK Limited Corporation Road Newport, South Wales NP19 4XF UK Tel: Fax: Διεύθυνση του ατόμου που είναι υπεύθυνο για το παρόν φύλλων δεδομένων ασφάλειας (SDS) : Εθνικό σημείο επαφής : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +44 (0) (Europe) 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/GHS] Ταξινόμηση : ΔΙΆΒΡΩΣΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ - ΔΕΡΜΑ Κατηγορία 2 ΣΟΒΑΡΉ ΟΦΘΑΛΜΙΚΉ ΒΛΆΒΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΏΝ - Κατηγορία 2 ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ - ΜΊΑ ΕΦΆΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ - ΕΙΣΠΝΟΗ αναπνευστική οδός Κατηγορία 3 ΧΡΌΝΙΟΣ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΆΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ - Κατηγορία 1 Δηλώσεις επικινδυνότητας (κωδικός) : H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Page 1 / 11

2 Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ [DSD] / Οδηγία της ΕΕ περί Επικίνδυνων Παρασκευασμάτων 1999/45/ΕΕ. Ταξινόμηση : Xi Ερεθιστικό R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. N Επικίνδυνο για το περιβάλλον. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή Δηλώσεις επικινδυνότητας : H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις προφύλαξης Πρόληψη : P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Απόκριση : P302 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: P352 Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και. P305 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: P351 Ξεπλύνετε προσεκτικά με για αρκετά λεπτά. P338 Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Διάθεση : P501 Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Άλλοι κίνδυνοι που δεν έχουν ως αποτέλεσμα ταξινόμηση : Δεν ισχύει 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Ουσία : Ουσία μονού συστατικού Ταξινόμηση προϊόντος/συστατικών/συστατικ ό Αναγνωριστικοί κωδικοί % 67/548/ΕΟΚ Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Τύπος biphenyl ΕΚ: CAS : N; R50/53 Xi; R36/37/38 Διάβρωση του δέρματος/ερεθισμός, 2, Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισ, 2, STOT SE, 3, Aquatic Acute, 1, τοξικότητα του ύδατος (χρόνια), 1, [1][ 2] Page 2 / 11

3 Τύπος [1] Ουσία ταξινομημένη με κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον [2] Ουσία με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας [3] Ουσία ΑΒΤ [4] Ουσία αααβ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικά : Ενδεχομένως η ανάνηψη με τεχνητή αναπνοή να είναι επικίνδυνη για το άτομο που την επιχειρεί. εισπνοή : Μετακινήστε το εκτεθειμένο άτομο στον καθαρό αέρα. Εάν υπάρχει υποψία ότι οι αναθυμιάσεις υπάρχουν ακόμα, το άτομο που επιχειρεί τη διάσωση πρέπει να φορά κατάλληλη μάσκα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ενδεχομένως η ανάνηψη με τεχνητή αναπνοή να είναι επικίνδυνη για το άτομο που την επιχειρεί. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλαγία κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Διατηρείτε έναν ανοικτό αεραγωγό. Χαλαρώστε τυχόν σφικτό ρουχισμό όπως κολάρο, γραβάτα, ή ζώνη. Kατάποση : Εκπλύνετε το στόμα με. Αφαιρέστε τις οδοντοστοιχίες, εάν υπάρχουν. Μετακινήστε το εκτεθειμένο άτομο στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. Σταματήστε εάν το άτομο νοιώσει ναυτία καθώς ο έμετος μπορεί να είναι επικίνδυνος. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Αν προκληθεί εμετός, κρατήστε το κεφάλι προς τα κάτω ώστε ο εμετός να μην πλημμυρίσει τους πνεύμονες. Μη δίνετε ποτέ σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα. Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το σε πλαγία κατάκλιση και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Διατηρείτε έναν ανοικτό αεραγωγό. Χαλαρώστε τυχόν σφικτό ρουχισμό όπως κολάρο, γραβάτα, ή ζώνη. Επαφή με το δέρμα : Εκπλύντε το μολυσμένο δέρμα με άφθονο. Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα. Συνεχίστε την έκπλυση τουλάχιστον για 10 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Πλύνετε το ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήματα πριν από τη νέα χρήση τους. Επαφή με τα μάτια : Εκπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο, σηκώνοντας περιστασιακά τις άνω και κάτω βλεφαρίδες. Ελέγξτε εάν φορά φακούς επαφής και αφαιρέστε τους. Συνεχίστε την έκπλυση τουλάχιστον για 10 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα Πιο σημαντικά συμπτώματα/επιδράσεις, οξεία και καθυστερημένα Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία Επαφή με τα μάτια : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Επαφή με το δέρμα : Ενδεχεται να προκαλεσει ερεθισμο του δερματοσ. Kατάποση : όχι επαρκώς για ταξινόμηση. 4.3 Ένδειξη άμεσης ιατρικής περίθαλψης και ειδική θεραπεία, εάν απαιτείται Προστασία των ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες : Ενδεχομένως η ανάνηψη με τεχνητή αναπνοή να είναι επικίνδυνη για το άτομο που την επιχειρεί. Σημειώσεις για τον Ιατρό : Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία. Παρέχετε συμπτωματική θεραπεία. Επικοινωνήστε αμέσως με ειδικό θεραπείας δηλητηριάσεων σε περίπτωση που προκύψει κατάποση ή εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων. Ειδικές θεραπείες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλο : Χρησιμοποιείτε παράγοντα κατάσβεσης κατάλληλο για την περιβάλλουσα Page 3 / 11

4 πυρκαγιά. Μη κατάλληλο : Καμία γνωστή. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Δεν αποτελεί συγκεκριμένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή έκρηξης. Εάν υπάρχει πυρκαγιά, απομονώστε αμέσως το χώρο απομακρύνοντας όλα τα άτομα από την περιοχή του συμβάντος. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Το υλικό αυτό είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Το της πυρκαγιάς που έχει μολυνθεί με το υλικό αυτό πρέπει να συλλέγεται σε περιέκτη και να μην επιτρέπεται η εκροή του σε καμία υδάτινη οδό, υπόνομο ή αποχέτευση. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες : Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική εξάρτηση και αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης (SCBA) με μάσκα ολόκληρου προσώπου. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη επείγουσας περίπτωσης : Όταν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής, να φοράτε κατάλληλο αναπνευστήρα. Εγκεκριμένη/πιστοποιημένη Ηλεκτροκίνητη Αναπνευστική Συσκευή Καθαρισμού του Αέρα (PAPR) Για αποκριτές επείγουσας περίπτωσης : Βλέπε επίσης Ενότητα 8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγιεινής. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις : Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους. Ενημερώστε τις σχετικές αρχές αν το προϊόν προκάλεσε περιβαλλοντική ρύπανση (αποχέτευση, υδάτινοι οδοί, έδαφος ή αέρας). Μπορεί να είναι επιβλαβές για το περιβάλλον αν απελευθερωθεί σε μεγάλες ποσότητες. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό κατάλληλες τεχνικές περιορισμού : Μικρη ποσοτητα χυμενου υλικου : Αφήστε να στερεοποιηθεί. Απορροφήστε ή σκουπίστε το υλικό και τοποθετήστε σε καθορισμένο επισημασμένο περιέκτη αποβλήτων. Μεγαλη ποσοτητα χυμενου υλικου : Αφήστε να στερεοποιηθεί. Απορροφήστε ή σκουπίστε το υλικό και τοποθετήστε σε καθορισμένο επισημασμένο περιέκτη αποβλήτων Μέθοδοι καθαρισμού : Αφήστε να στερεοποιηθεί. Συγκεντρώστε το υλικό σε στεγανά δοχεία. 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα Σημείωση: Βλέπε κεφάλαιο 8 για τον ατομικό προσωπικό εξοπλισμό προστασίας και το κεφάλαιο 13 για τη διάθεση απορριμμάτων. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Συστάσεις Όταν ο εξαερισμός είναι ανεπαρκής, να φοράτε κατάλληλο αναπνευστήρα. Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνησ. Αποφύγετε την έκλυση στο περιβάλλον Συμβουλές για τη γενική υγιεινή της εργασίας Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια και το πρόσωπο πριν από την κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισμα. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αποθήκευση Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη προστατευμένο από την άμεση ηλιοβολή σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από ασύμβατα υλικά (βλ. ενότητα 10) και τροφή και ποτό. Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και σφραγισμένο ωσότου να είναι έτοιμος προς χρήση. Κλείνετε ερμητικά και πολύ προσεκτικά τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή. Να μην φυλάσσεται σε Page 4 / 11

5 δοχεία χωρίς ετικέτα. Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείτε απαγωγή αερίων ή χειριστείτε το σε εξαεριζόμενο κλειστό χώρο. Να διασφαλίζεται ότι όλα τα ακάθαρτα ύδατα συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω μιας μονάδας επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Συστάσεις : Δεν καταγράφηκαν προοριζόμενες χρήσεις. Πληροφορίες σεναρίου έκθεσης : βλέπε Σενάρια έκθεσης. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου συστατικών Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας biphenyl PD 90/1999 ( ) Χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή (TWA) 1,5 mg/m3, 0,25 ppm PD 90/1999 ( ) Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης (STEL) 4 mg/m3, 0,6 ppm DNEL biphenyl Έκθεση Τιμή Πληθυσμός Επιπτώσεις Μακροχρόνια εισπνοή 11,17 mg/m³ εργαζόμενοι Συστηματική Μακροχρόνια Δερματικό 3,17 mg/kg bw/ημέρα εργαζόμενοι Συστηματική Μακροχρόνια Δερματικό 1,9 mg/kg bw/ημέρα πληθυσμού εν γένει Συστηματική Μακροχρόνια εισπνοή 3,3 mg/m³ πληθυσμού εν γένει Συστηματική Μακροχρόνια Στοματικό 1,9 mg/kg bw/ημέρα πληθυσμού εν γένει Συστηματική PNEC biphenyl Λεπτομέρεια χώρου Τιμή Λεπτομέρεια μεθόδου Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμά 3,2 mg/l Παράγοντες αξιολόγησης Θαλάσσιος 0,0017 mg/l Παράγοντες αξιολόγησης Γλυκό 0,017 mg/l Παράγοντες αξιολόγησης Προσχωματικό υλικό θαλάσσιου νερού 0,323 mg/kg dwt Κατανομή ισορροπίας Έδαφος 0,635 mg/kg dwt Κατανομή ισορροπίας Προσχωματικό υλικό φρέσκου νερού 3,23 mg/kg dwt Κατανομή ισορροπίας Δευτερογενής δηλητηρίαση 16,7 mg/kg Παράγοντες αξιολόγησης Ασυνεχής 0,17 mg/l Παράγοντες αξιολόγησης 8.2 Έλεγχοι έκθεσης : Διαδικασίες και δραστηριότητες που καλύπτονται από το σενάριο έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι : Αν αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά για τα οποία έχουν οριστεί όρια έκθεσης, ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των ατόμων, η παρακολούθηση της ατμόσφαιρας στο χώρο εργασίας ή η βιολογική παρακολούθηση ώστε να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος αερισμού του χώρου ή άλλα μέτρα ελέγχου ή/και η αναγκαιότητα για χρήση προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού. Πρέπει να γίνει αναφορά στις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN 689 για τις μεθόδους αξιολόγησης της έκθεσης με εισπνοή χημικών ουσιών καθώς και τα εθνικά κείμενα αναφοράς για τις μεθόδους καθορισμού επικίνδυνων ουσιών. : Χρησιμοποιείτε μόνο με επαρκή εξαερισμό. Εάν οι ενέργειες του χρήστη παράγουν σκόνη, αναθυμιάσεις, αέρια, ατμούς ή ομίχλη, χρησιμοποιήστε περιβλήματα διεργασιών, τοπικό εξαερισμό ή άλλους μηχανικούς ελέγχους ώστε η έκθεση των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους να παραμείνουν κάτω από τα συνιστώμενα ή νομοθετημένα όρια. Page 5 / 11

6 8.2.2 Ατομικά προστατευτικά μέτρα Αναπνευστική προστασία : Η επιλογή του αναπνευστήρα πρέπει να βασίζεται σε γνωστά ή αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης, τους κινδύνους του προϊόντος και τα όρια ασφαλούς λειτουργίας του επιλεγμένου αναπνευστήρα. Να χρησιμοποιείται αναπνευστική συσκευή που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN140 με φίλτρο Τύπου Α/Ρ2 ή καλύτερο. Προστασία των χεριών : Να φοράτε προστατευτικά γάντια. : PVC, Γάντια από νεοπρένιο. Προστασία των ματιών : Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμένου προτύπου ποιότητας, όταν από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την αποφυγή έκθεσης σε πιτσίλισμα, εκνεφώματα ή σκόνη. Προστασία του δέρματος : Η επιλογή προσωπικής προστατευτικής εξάρτησης για το σώμα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον τύπο εργασίας και τους κινδύνους που εμπεριέχει. Την εξάρτηση πρέπει να εγκρίνει ειδικός πριν το χειρισμό αυτού του προϊόντος. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Οι εκπομπές από το σύστημα αερισμού ή τον εξοπλισμό διεργασιών της εργασίας πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας., Να παρέχεται επαρκής εξαερισμός και, εάν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούνται ή να εγκαθίστανται εσωτερικά συστήματα εξαγωγής., Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων:, Μην εκφορτώνετε νερά ακάθαρτα ή/και καθαρισμού μέσα στο δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες a. Όψη Χρώμα : λευκό. Φυσική κατάσταση : ςτερεό [Νιφάδες στερεού.] b. Οσμή : αρωματικός. c. Ουδός Οσμής : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. d. ph : Δεν ισχύει. e. Σημείο Τήξης/Πήξης : hpa f. Αρχικό σημείο βρασμού και εύρος βρασμού : hpa g. Σημείο ανάφλεξης : hpa h. Ταχύτητα εξάτµισης : Δεν ισχύει i. Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) : άφλεκτο. j. Ανώτερα/Κατώτερα όρια ευφλεκτότητας ή έκρηξης : Κατωτερο: Δεν ισχύει Ανω: Δεν ισχύει k. Πίεση Ατμών : 1,19 hpa [25 C] l. Πυκνότητα ατμών : δεν διατίθεται m. Σχετική πυκνότητα : Δεν προσδιορίζεται n. Διαλυτότητα(ες) : Διαλυτότητα νερού : 7,35 25 C o. Συντελεστής κατανομής : 25 C Page 6 / 11

7 οκτανόλης/νερού p. Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Δεν ισχύει q. Θερμοκρασία διάσπασης : Δεν προσδιορίζεται r. Ιξώδες : Δυναμικό: Δεν ισχύει. : Κινηματική: Δεν ισχύει. s. Εκρηκτικές ιδιότητες : μη εκρηκτική t. Οξειδωτικές Ιδιότητες : Δεν ισχύει 9.2 Άλλες πληροφορίες Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 10.1 Δραστικότητα : Για το παρόν προϊόν ή τα συστατικά του δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα δοκιμών που σχετίζονται με την αντιδραστικότητα Χημική σταθερότητα : Το προϊόν είναι σταθερό Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων : Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν : Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα Μη συμβατά υλικά : ισχυρά οξειδωτικούς παράγοντες Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα προϊόντος/συστατικών Αποτέλεσμα Είδος Δόση Method biphenyl LD50 Στοματικό Αρουραίος mg/kg - LC50 εισπνοή Αρουραίος > 3,47 mg/l σκόνη LD50 Δερματικό Κουνέλι > mg/kg - Συμπέρασμα/Περίληψη : όχι επαρκώς για ταξινόμηση. Ερεθισμός/Διάβρωση προϊόντος/συστατικών Αποτέλεσμα Είδος Βαθμός Έκθεση Παρατήρηση biphenyl δέρμα - Βάρος της απόδειξης Κουνέλι 0,3 24 hrs Συμπέρασμα/Περίληψη δέρμα : Ανθρώπινη εμπειρία, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. μάτια : Ανθρώπινη εμπειρία, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Αναπνευστικό : Ανθρώπινη εμπειρία, Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Ευαισθητοποιός ουσία προϊόντος/συστατικών Οδός έκθεσης Είδος Αποτέλεσμα biphenyl δέρμα Ινδικό χοιρίδιο Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση Συμπέρασμα/Περίληψη δέρμα : δεν δημιούργησε δερματική ευαισθητοποίηση (ινδικά χοιρίδια). Αναπνευστικό : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Page 7 / 11

8 Μεταλλακτικότητα Δοκιμασία Πείραμα Αποτέλεσμα προϊόντος/συστατικών biphenyl OECD 471 In vitro; δοκιμή Αρνητικό Ames OECD 476 In vitro; Θηλαστικό- Αρνητικό Ζώο OECD 473 In vitro; Θηλαστικό- Αρνητικό Ζώο OECD 482 In vitro; Θηλαστικό- Αρνητικό Ζώο OECD 474 In vivo; Θηλαστικό- Αρνητικό Ζώο Συμπέρασμα/Περίληψη : Μη μεταλλαξιογόνο σε τυπική συστοιχία γενετικών τοξικολογικών δοκιμασιών. Καρκινογένεση προϊόντος/συστατικών Αποτέλεσμα Είδος Δόση Έκθεση biphenyl Διφορούμενο - Στοματικό - NOAEL Αρουραίος 60 mg/kg 24 μήνες Συμπέρασμα/Περίληψη : όχι επαρκώς για ταξινόμηση. Δυναμικό τερατογένεσης Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. Αναπαραγωγική τοξικότητα προϊόντος/συστατικώ ν Μητρική τοξικότητα Γονιμότητα Τοξίνη ανάπτυξης Είδος Δόση Έκθεση biphenyl - Αρνητικό Αρνητικό Αρουραίος Στοματ ικό - Συμπέρασμα/Περίληψη : Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. Ειδική τοξικότητα όργανου-στόχου (μοναδική έκθεση) προϊόντος/συστατικών Κατηγορία Οδός έκθεσης Όργανα-Στόχοι biphenyl Κατηγορία 3 εισπνοή Συμπέρασμα/Περίληψη : ερεθισμός της αναπνευστικής οδού Άλλες πληροφορίες : δεν πληροί τα κριτήρια - ΕΕ - Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία - CMR 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Τοξικότητα προϊόντος/συστατικών biphenyl Αποτέλεσμα Είδος Έκθεση Method Οξεία LC50 3 mg/l Γλυκό Ψάρι - Pimephales promelas Fathead minnow 96 h ΟΟΣΑ 203 Page 8 / 11

9 Οξεία LC50 0,36 mg/l Γλυκό Υδρόβια Ασπόνδυλα h Daphnia magna Οξεία EC50 1,772 mg/l Γλυκό Υδρόβια φυτά - Φύκια. 96 h Οξεία EC10 0,66 mg/l Γλυκό Υδρόβια φυτά - Φύκια. 96 h Χρόνιος EC10 3,2 mg/l Γλυκό Μικροοργανισμός - 43 h Colpidium colpoda Χρόνιος NOEC 0,229 mg/l Ψάρι - Oncorhynchus 87 d Γλυκό mykiss Rainbow trout,donaldson trout Χρόνιος NOEC 0,17 mg/l Υδρόβια Ασπόνδυλα d Γλυκό Daphnia magna Water flea Συμπέρασμα/Περίληψη : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης προϊόντος/συστατικών Διάρκεια ημιζωής στο biphenyl Προσχωματικό υλικό φρέσκου νερού 2-3 d Φωτόλυση (Ημίσεια ζωή) Δεν ισχύει. Βιοδιασπασιμότητα Άμεσα βιοδιασπώμενο 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης προϊόντος/συστατικών LogPow BCF Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης biphenyl 4, υψηλό 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Συντελεστής Κατανομής Εδάφους/Νερού (KOC) : 3,27 Κινητικότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Αποτελέσματα για αξιολόγηση ΑΒΤ ή αααβ ΑΒΤ : Τ: Αρ. Β: Αρ. Α: Αρ. αααβ : αα: Αρ. αβ: Αρ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις : Όχι Άλλες επιδράσεις 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων a. Μέθοδοι διάθεσης : Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα κατάλοιπα των προϊόντων. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Το πλεόνασμα προϊόντων καθώς και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα πρέπει να αποτίθενται χρησιμοποιώντας εργολάβο απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια. Η απόθεση αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε παραπροϊόντων πρέπει πάντα να τηρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και απόθεσης αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις της εκάστοτε τοπικής αρχής. Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους. b. Προφυλάξεις απόρριψης : Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά το χειρισμό άδειων περιεκτών οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί ή εκπλυθεί. Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα κατάλοιπα των προϊόντων. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Page 9 / 11

10 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 14.1 Αριθμός ΟΗΕ UN3077 UN3077 UN3077 UN Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(biphenyl) Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(biphenyl) Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(biphenyl) Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(biphenyl) 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Τάξη 9: Διάφορα επικίνδυνα υλικά. - Τάξη 9: Διάφορα επικίνδυνα υλικά. Τάξη 9: Διάφορα επικίνδυνα υλικά. - Τάξη 9: Διάφορα επικίνδυνα υλικά Ομάδα συσκευασίας III III III III Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Πρόσθετα στοιχεία Ναι. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ναι. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Προγράμματα Έκτακτης Ανάγκης (EmS) F-G, S-F Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 15.1 Κανονισμοί/Νομοθεσία για την ασφάλεια, υγεία και περιβάλλον ειδικοί για την ουσία ή το μείγμα Λοιποί κανονισμοί ΕΕ Λίστα ολοκληρωμένης πρόληψης και : Δεν είναι καταγεγραμμένο ελέγχου της ρύπανσης (IPPC) - Αέρας Λίστα ολοκληρωμένης πρόληψης και : Δεν είναι καταγεγραμμένο ελέγχου της ρύπανσης (IPPC) - Νερό Οδηγία 96/82/CE - SEVESO : εγκεκριμένη ποσότητα (Άρθρο 6 & 7) 100 t εγκεκριμένη ποσότητα (Άρθρο 9) 200 t Εθνικοί κανονισμοί Παρατήρηση : Καμία πρόσθετη παρατήρηση Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας : Πλήρης. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Page 10 / 11

11 Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα : ATE = Υπολογισμός οξείας τοξικότητας CLP = Κανονισμός ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας [Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθ. 1272/2008] DNEL = Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις Δήλωση EUH = Δήλωση κινδύνου ειδική του CLP PNEC = Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις RRN = Αριθμός καταχώρισης REACH LOAEL = κατώτατο επίπεδο στο οποίο παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις NOEL = επίπεδο όπου δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις LC50 = Μέση θανατηφόρος συγκέντρωση EC50 = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση LD50 = Μέση θανατηφόρος δόση dwt = ξηρό βάρος OECD = Οργανισμός για οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη PEL = επιτρεπτό όριο έκθεσης Σενάρια έκθεσης Παράρτημα Διαθέσιμο σενάριο έκθεσης Page 11 / 11

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Ελλάδα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Ελλάδα Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53

Κανονισμός 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ Χαρακτηριστικά κινδύνου Επιβλαβές, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R10, R65, R66, R67, R51/53 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: WHITE SPIRIT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός EC 2427346 Αριθμός CAS 18996355 Κωδικός Προϊόντος 412570 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 2012-04-24. Ημερομηνία έκδοσης 2012-04-24 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ευρώπη Into WC super Έκδοση : 2 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 - Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός CAS Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 20120423. Ημερομηνία έκδοσης 20120423 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ελλάδα 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός EC 2317645 Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

DYNACHEM 2628 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ /ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

DYNACHEM 2628 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ /ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ημερομηνία εκτύπωσης: 0-Ιουν-5 2-Ιουν-205 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του Προϊόντος στο εμπόριο: 2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 975 Αρ.MSDS 975 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ονομασία προϊόντος BUNA CB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας alpha-isomethyl IONONE BRI FCC Αριθμός ταυτοποίησης

Διαβάστε περισσότερα