ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

2 ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 1. Σν Αλζξώπηλν Γπλακηθό ( ΑΓ ) δελ έρεη όξηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ 2. Μπνξεί λα απνηειέζεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ( πνηόηεηα, πειάηεο, ηηκέο, ) 3. Από ηνλ Δκπεηξηζκό ζηελ Δπηζηεκνληθή θαη Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε

3 Αιιαγέο ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο Παγθνζκηνπνίεζε, δηεζλήο αληαγσληζκόο πλερείο αιιαγέο Πηέζεηο γηα βειηίσζε επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ Έθξεμε γλώζεσλ θαη ππέξ-πιεξνθόξεζε Πηέζεηο γηα αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο Τςειή αλεξγία Νέεο κνξθέο απαζρόιεζεο-επειημία Ληγόηεξα επίπεδα ηεξαξρίαο Πσο ζρεηίδνληαη ηα παξαπάλσ κε ηελ Δθπαίδεπζε ;

4 Οη ηάζεηο - αιιαγέο ΥΘΔ ΑΤΡΙΟ Δξγαηηθό δπλακηθό Οκνηνγέλεηα Γηαθνξεηηθόηεηα Δξγαζία Αηνκηθή πλεξγαζία Δζηίαζε Κέξδε Πειάηεο Πόξνη Κεθάιαην Πιεξνθνξία Πνηόηεηα Απνδεθηή Αζπκβίβαζηε Ηγεζία Απηνθξάηνξαο Έκπλεπζε Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα Κόζηνο Πξνζδνθίεο Δξγαδνκέλσλ Αζθάιεηα Υξόλνο Πξνζσπηθή αλάπηπμε Πσο ζρεηίδνληαη ηα παξαπάλσ κε ηελ Δθπαίδεπζε ;

5 Η ΑΠΟΣΟΛΗ Η Γηεύζπλζε ή ην Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ έρεη ελεξγό ξόιν ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια ηκήκαηα, παξέρνληαο ππεξεζίεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ κε επαγγεικαηηζκό Δίλαη ν ζπλδεηηθόο ηζηόο θαη ν θξνπξόο ησλ αξρώλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Δπηρείξεζεο

6 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ Γ Α.Γ 1. Παξαγσγή θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθψλ Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε αξκνλία επζπγξάκκηζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηρείξεζεο 2. Μέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Α.Γ 3. Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο 4. Γηαξθήο βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ Γηνίθεζεο ΑΓ 5. Δμηζνξξφπεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο Δπηρείξεζεο

7 ΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 1. ΠΡΟΛΖΦΔΗ 2. ΑΜΟΗΒΔ 3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ - ΑΠΟΓΟΖ 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 5. ΑΝΑΠΣΤΞΖ 6. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 7. ΤΓΔΗΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ 8. ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ 9. ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ

8 Η ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Σκήκα πξνζσπηθνύ, Διάρηζηε ζπκκεηνρή ζηνπο ζπλνιηθνύο ζηόρνπο, Απνκόλσζε,Έκθαζε ζηνλ δηαρεηξηζηηθό ξόιν Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ : Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, πκκεηνρή ζηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηόρνπο, Έκθαζε ζην ζηξαηεγηθό ξόιν

9 Έκθαζε Έκθαζε 10% ηξαηεγηθόο Δηαίξνο 60% Business Partner 30% Παξαγσγόο Δμεηδηθεπκέλσλ πζηεκάησλ HR 30% Expertise 60% Γηαρεηξηζηήο δηαδηθαζηώλ 10% Ad ministrat ion Υζεο Αύξην

10 Δνάζεηξ ε ζηναηεγηθό Μαθνμπνόκημ επίπεδμ : ομμεημπή ζηε εηαηνηθή ζηναηεγηθή ( παναγςγή, εοζογνάμμηζε, εθανμμγή) ε Δημηθεηηθό - Μεζμπνόζεζμμ επίπεδμ : Ακάπηολε θνηηενίςκ θαη μεζόδςκ επηιμγήξ, Ακάπηολε ζοζηεμάηςκ αλημιόγεζεξ, Αμμηβώκ, ζοκενγαζία με ημοξ Μάκαηδεν γναμμήξ, δεμημονγία θιίμαημξ,...) ε ιεηημονγηθό - βναποπνόκημ επίπεδμ : Δημίθεζε θαη οιμπμίεζε ηςκ ζοζηεμάηςκ ΑΔ

11 Η ΚΤΡΙΑ ΣΑΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 1.Η δημίθεζε ημο ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ, δεκ είκαη οπόζεζε μόκμ ημο ημήμαημξ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ αιιά αθμνά όιμοξ ημοξ Μάκαηδεν ηεξ Επηπείνεζεξ 2.Έμθαζε ζημ ζηναηεγηθό νόιμ πανά ζημκ δηαπεηνηζηηθό

12 Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΑ Γ ΟΗ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΓΡΑΜΜΖ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ

13 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ ΔΑΔ 1. Να γίκμοκ ζοκεηαίνμη ηςκ Μάκαηδεν γναμμήξ ζηεκ οιμπμίεζε ηεξ ζηναηεγηθήξ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ βμεζώκηαξ κα μεηαθενζμύκ μη πμιηηηθέξ θαη κα εθανμμζημύκ ηα ζοζηήμαηα Δημίθεζεξ ζημ πώνμ ενγαζίαξ 2. Να απμθεκηνώζμοκ ανμμδηόηεηεξ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ ζημοξ Μάκαηδεν γναμμήξ 3. Να ακηημεηςπίδμοκ ηε ζπέζε με ηεκ οπόιμηπε επηπείνεζε ζακ ζπέζε Πειάηε Πνμμεζεοηή 4. Να πανεμβαίκμοκ ζηε δηαμόνθςζε θαηάιιειεξ ενγαζηαθήξ θμοιημύναξ 5. Να εθπνμζςπμύκ ημοξ ενγαδόμεκμοξ γηα ηα μοζηαζηηθά δεηήμαηα ζημ ορειό επίπεδμ ηεξ Δημίθεζεξ 6. Να αολάκμοκ ηε ζομβμιή ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ηε δέζμεοζε ημοξ ζημοξ ζηόπμοξ ηεξ επηπείνεζεξ 7. Να ζπνώπκμοκ ζηε ζοκεπή αιιαγή

14 Ζ εκπινθή ησλ Μάλαηδεξ γξακκήο ζηα ζέκαηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ : Οξίδνπλ ηηο αλάγθεο ΑΓ Απνθαζίδνπλ γηα ην Οξγαλφγξακκα ηνπ ηκήκαηφο ησλ Σνπνζεηνχλ ζηφρνπο θαη νξίδνπλ πξφηππα Διέγρνπλ ηελ απφδνζε Παίξλνπλ κέηξα παξέκβαζεο πεηζαξρίαο Αληηκεησπίδνπλ ηα παξάπνλα, ηηο απνπζίεο... Αμηνινγνχλ ην πξνζσπηθφ Παξέρνπλ on the job εθπαίδεπζε Παξαθηλνχλ Αλαπηχζζνπλ νκαδηθφηεηα Γεκηνπξγνχλ θιίκα Αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ Γπζηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε εκπινθή ζεσξείηαη απφ ηνπο ίδηνπο παξέθθιηζε ζηα θαζήθνληά ηνπο, γίλεηαη απνζπαζκαηηθά, θαη επηθαλεηαθά.

15 Ο ξφινο θαη ν βαζκφο εκπινθήο ηνπ ΣΑΓ εμαξηάηαη απφ : Σελ θηινζνθία ηεο Δπηρείξεζεο ( επηζεηηθή, ακπληηθή ) Σνλ βαζκφ απνθέληξσζεο Σηο αμίεο ηεο Δπηρείξεζεο Σν είδνο ηεο ( βηνκεραλία, ππεξεζίεο,...) Σν κέγεζνο Σν λνκηθφ θαζεζηψο ( Γεκφζηα, Ηδησηηθή,...) Σν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ( πνιπεζληθή ή φρη..) Σελ ηερλνινγία Σν είδνο ησλ εξγαδνκέλσλ Σελ ηζρχ ησλ ζπλδηθάησλ Σελ παξάδνζε

16 Ζ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΓΡΑΜΜΖ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΟΤΝ ΣΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΓ 1. Γελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε 2. Δζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πίεζε πνπ δέρνληαη γηα απνηειέζκαηα θαη φρη ζηνπο Αλζξψπνπο 3. Έρνπλ πιένλ κεγάιν αξηζκφ πθηζηακέλσλ ιφγσ κείσζεο ησλ επηπέδσλ ηεξαξρίαο

17 ΟΗ ΣΑΔΗ 1. Αξηζκεηηθή επειημία ( ραιαξέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κεγάιεο απμν-κεηψζεηο ) Σειεξγαζία, κεξηθή απαζρφιεζε, ζχκβνπινη, επέιηθηα σξάξηα, κεξηθή απαζρφιεζε, επνρηαθνί Λεηηνπξγηθή επειημία ( πνιπ-εηδίθεπζε, πξνζαξκνγή ζε πνηθηιία έξγνπ ) 3. Οηθνλνκηθή επειημία ( δηαθνξνπνίεζε ακνηβψλ )

18 Η εργαζία ηων ηριών ηύπων Μάναηζερ & Κάποιες Ειδικοί ειδικόηηηες Μερική απαζχόληζη!!!!!

19 ΠΑΛΗΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ( ηαζεξφηεηα- έιεγρνο) ΝΔΟ ΜΟΝΣΔΛΟ (Κηλεηηθφηεηα- αξκνδηφηεηεο) ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Πηζηφο Πξφζπκνο Αθνζησκέλνο Έκπηζηνο ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Αζθάιεηα απαζρφιεζεο Πξννπηηθή πξναγσγήο Πξνζθνξά εθπαίδεπζεο Κνηλσληθή θξνληίδα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο Πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο Πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο Απνδνρή ηεο αβεβαηφηεηαο ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Τςειφηεξε ακνηβή Κίλεηξα παξαγσγηθφηεηαο Δλδηαθέξνπζα εξγαζία Γξήγνξεο αιιαγέο -εμέιημε

20 Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ βάδνπλ πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο Μεξηθνί δνπιεχνπλ γηα θάπνηνλ άιινλ πνπ κάιινλ μέξεη ηη ζέιεη Ζ ζσζηή ζηξαηεγηθή κε ην κάξθεηηλγθ ζα ζαο πάεη απφ εθεί πνπ είζηε ηψξα ζην κέιινλ Υξεηάδεηαη λα βάινπκε πξνηεξαηφηεηεο Να εζηηάζνπκε ζε απνηειέζκαηα φρη ζην λα θάλνπκε γεληθά δηάθνξεο ελέξγεηεο

21 Ορισμός στρατηγικής «.Η ζηραηεγηθή αλαθέρεηαη ζηολ προζαλαηοιηζκό ηοσ οργαληζκού ζε καθροπρόζεζκο ορίδοληα ζε έλα δσλακηθό περηβάιιολ θαη έτεη ως ζηότο ηελ απόθηεζε αληαγωληζηηθού πιεολεθηήκαηος»

22 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΓ 1. Δθ ησλ Πξνηέξσλ: Δηζήγεζε ζηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπηρείξεζεο γηα ην πσο ε Δπηρείξεζε κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο Αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε απηήλ 2. Δθ ησλ πζηέξσλ: Οη επηπηψζεηο ηεο ζπλνιηθήο εηαηξηθήο ηξαηεγηθήο πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη λα πξνθχςνπλ εηδηθέο ζηξαηεγηθέο ζην ΑΓ πλήζσο ζεσξείηαη 3 εο ηάμεσο ζηξαηεγηθή κε 1 ε ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή θαη 2 ε ηελ ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ

23 Δοκεηηθέξ Μμνθέξ οζπέηηζεξ Εηαηνηθήξ ηναηεγηθήξ θαη ηναηεγηθήξ ΔΑΔ Α Β Γ Γ Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ηξαηεγηθή ηξαηεγηθή ΓΑΓ ηξαηεγηθή ΓΑΓ ηξαηεγηθή ΓΑΓ ηξαηεγηθή ΓΑΓ ΔΙΑΥΩΡΙΜΟ ΣΑΙΡΙΑΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ Δ Δηαηξηθή ηξαηεγηθή ηξαηεγηθή ΓΑΓ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗ ΔΑΔ

24 Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ ηξαηεγηθή απφθηεζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ Δηαηξηθή ηξαηεγηθή ηξαηεγηθή ΖR ηξαηεγηθή Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο θαη Δθπαίδεπζεο ηξαηεγηθή Ακνηβψλ θαη θηλήηξσλ

25 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΟΡΑΜΑ ΣΟΥΟΗ Αλάιπζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο SWOT ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

26 ΑΠΟΣΟΛΖ ΒΑΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΓΡΑΖ ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Αλάιπζε εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο SWOT ΣΟΥΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΡΑΖ ΔΛΔΓΥΟ

27 ΑΠΟΣΟΛΖ ε ηη είδνπο δξαζηεξηφηεηεο είκαζηε Πνηνο είλαη ν ιφγνο χπαξμεο Πνηα είλαη ε κνλαδηθή ζπκβνιή Πνηεο είλαη νη θχξηεο εξγαζίεο Πνηα είλαη ε θχζε θαη ν ζθνπφο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχκε ΔΡΧΣΖΔΗ Πνηνη είλαη νη πειάηεο καο Ση πξντφληα παξάγνπκε Πνπ απεπζπλφκαζηε ( γεσγξαθηθά ) Με ηη ηερλνινγία Πνηα είλαη ε θνπιηνχξα καο Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα καο Ση εηθφλα επηζπκνχκε Ση πνιηηηθή ζέινπκε κε ην πξνζσπηθφ καο Είμαι ευκαιοία κάθε θξοά μα επαμενεηάζεηαι η Απξζηξλή και μα διαηυπώμεηαι με νεκάθαοξ ηοόπξ

28 ΤΠΟΓΟΥΉ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΠΧΛΖΔΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ Ζ ΑΛΤΗΓΑ ΑΞΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ( Λνγηζηήξην, εγεζία, πξφγξακκα ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ( ηερλνινγία) ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ( πξψησλ πιψλ, κεραλψλ ) ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΚΤΡΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ

29 Αλάιπζε SWOT Πξέπεη λα αλαιχζεηε θαη ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνθχπηνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνθχπηνπλ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο

30 Γπλαηά ζεκεία ( Strengths ) Αλάιπζε SWOT ε ηη είκαζηε θαινί; Ση ηθαλόηεηεο έρεη ν νξγαληζκόο ζαο; Ση κπνξείηε λα θάλεηε πνπ δελ κπνξνύλ νη άιινη; Πσο κπνξείηε λα επαλαιάβεηε κία πξόζθαηε επηηπρία; Ση ζαο θάλεη κνλαδηθνύο; Γηαηί νη πειάηεο έξρνληαη ζε εζάο; Δηδηθά πξντόληα ;

31 Αδύλαηα ζεκεία ( Weaknesses ) Αλάιπζε SWOT ε ηη δελ είκαζηε θαινί; Πνηεο ηθαλόηεηεο ιείπνπλ από ηνλ νξγαληζκό ζαο; Ση κπνξνύλ λα θάλνπλ νη άιινη πνπ δελ κπνξείηε εζείο; Πνηεο πξόζθαηεο απνηπρίεο είραηε; Γηαηί; Πνηα γθξνππ πειαηώλ δελ κπνξείηε λα ηθαλνπνηήζεηε νινθιεξσηηθά; Πνηνπο πειάηεο ράζαηε πξόζθαηα ; Γηαηί; Διιείκκαηα θεθαιαίνπ ;

32 Αλάιπζε SWOT Δμσηεξηθφ: Μάθξν θαη Μίθξν πεξηβάιινλ Αληαγσληζηηθή ηνπνζέηεζε Μαθξννηθνλνκηθέο ηάζεηο Αιιαγέο ζηηο αλάγθεο θαηαλαισηώλ Καηάζηαζε πξνκεζεπηώλ Νέεο ηερλνινγίεο Κνηλσληθέο ηάζεηο Πνιηηηθά γεγνλόηα Κηλήζεηο αληαγσληζηώλ Αιιαγέο λνκνζεζίαο

33 ΣΟ ΜΑΚΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ PEST Political Πνιηηηθή / λνκηθή Economical Οηθνλνκηθή Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Technological Σερλνινγηθή Social Κνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή

34 ΟΗ 5 ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟ ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ Πξνκεζεπηέο Νένη αληαγσληζηέο Δίζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ Αληαγσληζκφο κεηαμχ ππαξρνπζψλ κνλάδσλ Αγνξαζηέο Απεηιή Τπνθαηάζηαηα Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ

35 Δπθαηξίεο( Opportunities ) Αλάιπζε SWOT Τπάξρνπλ αιιαγέο ζηελ αγνξά ππέξ ζαο; Πνηεο ηθαλόηεηεο κπνξείηε λα κάζεηε; Πνηα θαηλνύξγηα πξντόληα/ππεξεζίεο κπνξείηε λα πξνζθέξεηε; Πνηα θαηλνύξγηα γθξνππ πειαηώλ κπνξείηε λα ηθαλνπνηήζεηε; Πσο κπνξείηε λα θάλεηε ηνλ εαπηό ζαο κνλαδηθό; Πσο ζα θαίλεηαη ν νξγαληζκόο ζαο ζε 5-10 ρξόληα ; Αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο;

36 Απεηιέο ( Threats ) Αλάιπζε SWOT Τπάξρνπλ αιιαγέο ζηελ αγνξά πνπ δεκηνπξγνύλ κεηνλέθηεκα γηα ζαο; Ση θάλνπλ νη αληαγσληζηέο ζαο; Αιιάδνπλ νη αλάγθεο ησλ πειαηώλ εηο βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ζαο; Τπάξρνπλ νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζαο βιάπηνπλ; Τπάξρεη θάηη πνπ κπνξεί λα απεηιήζεη ηνλ νξγαληζκό ζαο κε εμαθάληζε;

37 PETER 1. Μαληαθνί ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε 2. Τπεξεπέλδπζε ζε αλζξψπνπο ζηε πξψηε γξακκή 3. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκηψλ 4. Αληί πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο θαη αλαιχζεηο δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο 5. Μεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε νκάδεο 6. Δγγχεζε ηεο ζπλερνχο απαζρφιεζεο ζε έλα κεγάιν κεξίδην ησλ εξγαδνκέλσλ 7. Πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο 8. Ακθηζβήηεζε ηεο ζπκβαηηθήο άπνςεο 9. Απινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 10.Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζην κέγηζην βαζκφ 11.Πξνζεθηηθή αθξφαζε 12.Γηαθίλεζε θαη κνίξαζκα πιεξνθνξηψλ

38 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 1. Δπλννχλ ηε δξάζε 2. Δίλαη αλνηρηέο ζηηο επηζπκίεο θαη ηάζεηο ησλ πειαηψλ 3. Δπλννχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζθέςε θαη δξάζε 4. ηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηελ παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 5. Κηλεηνπνηνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο γχξσ απφ κηα ηδέα θιεηδίφξακα 6. Καιιηεξγνχλ πλεχκα ηνκέσλ επζχλεο 7. Γηαζέηνπλ απιέο θαη επέιηθηεο δνκέο 8. Γελ επεθηείλνληαη άζθνπα ζε ηνκείο πνπ δελ γλσξίδνπλ

39 Μεγάινο αξηζκφο επθαηξηψλ ζην πεξηβάιινλ Αλαδίπισζε Δπηζεηηθή Κξίζηκεο επηρείξεζεο ζηξαηεγηθή Αμηφινγεο εζσηεξηθέο εζσηεξηθέο αδπλακίεο Ακπληηθή ζηξαηεγηθή Γηαθνξνπνίεζε Γξαζηεξηνηήησλ δπλάκεηο νβαξέο απεηιέο ζην πεξηβάιινλ

40 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα Υακειφ θφζηνο Γηαθνξνπνίεζε Δχξνο Αγνξάο πλνιηθή Σκήκα Ζγεζία θφζηνπο Δζηίαζε κε ρακειφ θφζηνο Γηαθνξνπνίεζε Δζηίαζε κε δηαθνξνπνίεζε

41 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Πξντφληα Τπάξρνληα Νέα Αγνξέο Τπάξρνπζεο Νέεο Γηείζδπζεοζπγθέληξσζεο Αλάπηπμε αγνξάο επέθηαζε Αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ Γηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ

42 Μνξθέο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο Γηείζδπζε : Να πεηζζνχλ νη ησξηλνί πειάηεο λα θαηαλαιψζνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα, λα κεηαβιεζνχλ νη αλαπνθάζηζηνη ζε πειάηεο, λα πξνζειθπζηνχλ λένη πειάηεο Αλάπηπμε πξντόληνο : λα παξάγνπκε λέα πξντφληα ή λένπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ε δηαλνκήο ησλ ππαξρφλησλ απεπζπλφκελνη ζηελ ίδηα αγνξά Αλάπηπμε αγνξάο : Αλάπηπμε πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε άιιεο νκάδεο θαηαλαισηψλ, λα πξνζειθχζνπκε πειάηεο απφ άιιεο αγνξέο

43 Αλ ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο Σφηε ε ζηξαηεγηθή ζην ΑΓ απαηηεί: 1. Μεγάιε ζπκκεηνρή 2. Πεξηγξαθή εξγαζίαο πάλσ ζε δεμηφηεηεο 3. Δμσηεξηθέο πεγέο ζηξαηνιφγεζεο κε πςειά πξνζφληα 4. Μεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο 5. Αμηνιφγεζε βάζεη απνηειεζκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ 6. Μαθξνπξφζεζκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 7. Πνιιά θίλεηξα 8. Δθηεηακέλε εθπαίδεπζε

44 Αλ ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη ζηξαηεγηθή πνηφηεηαο Σφηε ε ζηξαηεγηθή ζην ΑΓ απαηηεί: 1. Μεγάιε ζπκκεηνρή 2. Ρεηή πεξηγξαθή εξγαζίαο 3. Μεξηθή εμσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε 4. Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο 5. Αμηνιφγεζε βάζεη απνηειεζκάησλ 6. Βξαρππξφζεζκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 7. Κάπνηα θίλεηξα 8. Ηζφηεηα ζηηο ακνηβέο 9. Δθηεηακέλε εθπαίδεπζε

45 Αλ ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο Σφηε ε ζηξαηεγηθή ζην ΑΓ απαηηεί: 1. Μηθξή ζπκκεηνρή 2. Ρεηή πεξηγξαθή εξγαζίαο 3. Δζσηεξηθέο πεγέο ζηξαηνιφγεζεο 4. Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο 5. Αμηνιφγεζε βάζεη απνηειεζκάησλ 6. Βξαρππξφζεζκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 7. Κπξίσο αηνκηθή αμηνιφγεζε 8. Λίγα θίλεηξα 9. Ακνηβή βάζεη ηεξαξρίαο 10.Πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε

46 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΓ 1. Γηεζληζηηθή πξνζέγγηζε : Τπάξρεη κηα κέζνδνο γηα ηε Γηνίθεζε ηνπ ΑΓ - ε θαιχηεξε

47 Γηεζληζηηθή πξνζέγγηζε : Παξάδεηγκα : Pfeiffer 1. Πξνζθνξά εξγαζηαθήο αζθάιεηαο 2. Δπηιεθηηθή πξφζιεςε κε βάζε ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ επηρείξεζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο 3. Δπξεία ρξήζε απηνδηνηθνχκελσλ νκάδσλ 4. Ακνηβή άκεζα ζρεηηδφκελε κε ηελ απφδνζε 5. Γηαξθήο εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 6. Μείσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαζεζηψησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ 7. Γηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο

48 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΓ 2. Πεξηζηαζηαθή πξνζέγγηζε ( best fit ): Δμαξηάηαη απφ εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ρξεηάδεηαη κηα πξνζαξκνγή - ηαίξηαζκα 2α. Κάζεηε νινθιήξσζε : Ο βαζκφο πνπ ε ζηξαηεγηθή ΑΓ ηαηξηάδεη κε ηελ ηξαηεγηθή ηεο Δπηρείξεζεο 2β. Οξηδφληηα Οινθιήξσζε : Ο βαζκφο πνπ ηαηξηάδνπλ νη επηκέξνπο πνιηηηθέο ΑΓ

49 επειημία Μνληέιν Αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ Ηδησηηθφ Μάλαηδκελη Μνληέιν Αλνηρηνχ πζηήκαηνο Δζηίαζε εζσηεξηθφ Δζηίαζε εμσηεξηθφ Γεκφζην Μάλαηδκελη Μνληέιν Δζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ Οξζνινγηθφ Μνληέιν ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Έιεγρνο

50 QUINN Μονηέλο ανθπώπινων ζσέζεων Σα ηέζζεξα κνληέια επηρεηξήζεσλ Εςελιξία Μονηέλο ανοισηών ζςζηημάηων Εζηίαζη ζηο εζωηεπικό Εζηίαζη ζηο εξωηεπικό Μονηέλο εζωηεπικών διαδικαζιών Έλεγσορ $ Μονηέλο Οπθολογικών ζηόσων

51 Πξαθηηθέο-εξσηήζεηο γηα απφθαζε ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο Βξαρππξφζεζκνο/καθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο Απζηεξφηεηα θαζεθφλησλ εξγαζίαο πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηξαηνιφγεζε εζσηεξηθή / εμσηεξηθή Δπθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο Αμηνιφγεζε κε απνηειέζκαηα /ζπκπεξηθνξέο Αηνκηθά /νκαδηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο Δθηεηακέλε /πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε Δζσηεξηθή /Δμσηεξηθή δηθαηνζχλε ακνηβψλ ηαζεξφ /επέιηθην παθέην ακνηβψλ Βξαρππξφζεζκα /καθξνπξφζεζκα θίλεηξα Δμαζθάιηζε εξγαζίαο...

52 ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΖ ΓΑΓ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Αλάγθε γηα κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΓΑΓ Δλδπλάκσζε, Οκαδηθφηεηα Ακνηβέο κε θίλεηξα Καιχηεξε επηινγή, εθπαίδεπζε Αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο Αλάγθε αλάπηπμεο Νέσλ πξντφλησλ σζηή αλάζεζε θαζεθφλησλ Μείσζε ζέζεσλ Δλζάξξπλζε εξγαδνκέλσλ γηα αιιαγέο Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ Αλάγθε παγθφζκηαο ιεηηνπξγίαο Δπηινγή θαη αλάπηπμε ησλ αηφκσλ Πνπ ζα κείλνπλ ζηνλ εζληθφ ηνπο ρψξν Αλάπηπμε παγθφζκηαο θνπιηνχξαο

53 Πξνζιήςεηο Αλάπηπμε Ακνηβέο Καηλνηνκία θαηλνηόκνπο Δλζάξξπλζε θίλεηξα Πνηφηεηα Άηνκα κε πνηνηηθή ζπκβνιή Η επηρείξεζε πνπ Μαζαίλεη ύλδεζε κε ηελ πνηόηεηα Ζγεζία θφζηνπο Διαρηζηνπνίεζε -Μεηώζεηο εθπαίδεπζε γηα παξαγσγηθόηεηα επαλεμέηαζε Ζγεζία εξγαδφκελσλζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ Αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ Απηνκάζεζε Αληαγσληζηηθά πζηήκαηα ΓΑΓ

54 Σηξαηεγηθή Καηλνηνκίαο Σηξαηεγηθή Κόζηνπο Σηξαηεγηθή Πνηόηεηαο Σηειέρωζε- Χαξαθηεξηζηηθά Εξγαζίαο Πνηνηηθά θξηηήξηα, Επξεία κνλνπάηηα ζηαδηνδξνκίαο Σηαζεξό πεξηερόκελν Μηθξό εύξνο εξγαζηώλ Σηελά κνλνπάηηα ζηαδηνδξνκίαο, Πξνζωπηθά ραξαθηεξηζηηθά, Σηαζεξό /αλαιπηηθό πεξηερόκελν, Αζθάιεηα Αμηνιόγεζε Μαθξνπξόζεζκα θαη νκαδηθά επηηεύγκαηα Εζωηεξηθή ηζόηεηα. Βξαρππξόζεζκα θαη πνζνηηθά απνηειέζκαηα, Αηνκηθή αμηνιόγεζε Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα, Αηνκηθά θη νκαδηθά θξηηήξηα Αληακνηβή Χακειά επίπεδα Επέιηθηνη ηξόπνη Ιζνξξνπία κε αγνξά, Σύλδεζε ακνηβήο κε ηε ζέζε θαη ηελ επίηεπμε ζηόρωλ Μεζνπξόζεζκν δηάζηεκα, Σύλδεζε κε πνηόηεηα. Εθπαίδεπζε Αλάπηπμε δεμηνηήηωλ Εθηεηακέλε. Πεξηνξηζκέλε Πνζνηηθνί ζηόρνη Έιεγρνο. Παξαηεηακέλε θαη ζπλερήο Σηόρνο ε αλάπηπμε.

55 Σρεδηαζκόο Εξγαζίαο Σηειέρωζε Αμηνιόγεζε Εθπαίδεπζε Ακνηβή Σηξαηεγηθή Υπεξάζπηζεο Σπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν Λεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο Εζωηεξηθή ζηξαηνιόγεζε Έκθαζε ζε «ηερληθά» πξνζόληα Έκθαζε ζηνπο θαλόλεο Μέζν ειέγρνπ Αηνκηθή Εθπαίδεπζε, Εθπαίδεπζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, Σπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν, Σηαζεξέο ακνηβέο Ακνηβή κε βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηελ πξνϋπεξεζία Σηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο Επξείεο θαηεγνξίεο ζέζεωλ Επειημία θαζεθόληωλ Εμωηεξηθή ζηξαηνιόγεζε Έκθαζε ζην ηαίξηαζκα κε θνπιηνύξα Έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία Μέζν αλάπηπμεο Αμηνιόγεζε κε πνιύπιεπξε ζπκκεηνρή Οκαδηθή ε δηαηκεκαηηθή Εμωεπηρεηξεζηαθή Γεληθή θαη επέιηθηε Κπκαηλόκελεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ακνηβέο Ακνηβή βάζε απόδνζεο

56 ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ 1. Βξαρπρξφληα ηξαηεγηθή ( ζπλήζσο εηήζηα ) : Αμηνπνηεί ζπλήζσο κφλν ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηθαλφηεηεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2. Μαθξνρξφληα ηξαηεγηθή : Αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο ηνπ κέιινληνο ( πρ θαηλνηνκία, πξνζαξκνγή, εγεζία,επθακςία..)

57 ΜΟΝΣΔΛΟ TRUSS & GRATTON Αλάπηπμε Ηγεζίαο Αλάπηπμε ηνπ ΑΓ Αλάπηπμε ηεο Δπηρείξεζεο Αλίρλεπζε ησλ καθξνρξόλησλ ηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ Μαθξνρξόληα ζηξαηεγηθή ΑΓ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Αλάιπζε ηεο δηαθνξάο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Αλίρλεπζε ησλ ππαξθηώλ ηθαλνηήησλ Βξαρπρξόληα ζηξαηεγηθή ΑΓ ηνρνζεζία Γηνίθεζε ηεο Απόδνζεο Αληακνηβέο Βξαρπρξόληα Δθπαίδεπζε

58 David Ulrich Δζηίαζε ζην κέιινλ ( ζηε ζηξαηεγηθή ) Οη 4 ΡΟΛΟΗ Σν ηκήκα ΑΓ σο ζηξαηεγηθφο εηαίξνο ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΛΛΑΓΖ Σν ηκήκα ΑΓ πινπνηεί ηηο ηξαηεγηθέο αμηνπνηψληαο ηερληθέο Γηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ Γηαδηθαζίεο Άλζξσπνη Σα κέιε ηνπ ΣΑΓ Δηδηθνί- επαγγεικαηίεο ζηελ εξγαζία ηνπο Σν ηκήκα ΑΓ αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ Δζηίαζε ζηα θαζεκεξηλά

59 David Ulrich ΡΟΛΟΗ Strategic Partner Change Agent Administrative/ Functional Expert Employee Champion (Developer) David Ulrich

60 ηναηεγηθόξ Ρόιμξ ηεξ ΔΑΔ Πξνυπνζέζεηο: 1. Γλψζε επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 2. Καηαλφεζε / ζπκκεηνρή ζηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 3. πκκεηνρή ζηε δηεπζπληηθή νκάδα Γεκηνπξγία Δλαξκνληζκέλεο ηξαηεγηθήο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

61 ηναηεγηθόξ Ρόιμξ ηεξ ΔΑΔ Κχξηεο Πεξηνρέο: 1. Γεκηνπξγία εηαηξηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 2. Γηαζθάιηζε ησλ εηαηξηθψλ αμηψλ πνπ νξηνζεηνχλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο (Way of Working) Δηαηξηθέο δεμηφηεηεο (Corporate Capabilities) Ζγεηηθέο δεμηφηεηεο (Leadership Capabilities)

62 ΚΤΡΗΑΡΥΔ ΣΑΔΗ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΑ ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 1. ηξαηεγηθή θαηεχζπλζε Μαθξνρξφληα πξννπηηθή 2. Απνθέληξσζε ησλ δηεθπεξαησηηθψλ ( θαη φρη κφλν) επζπλψλ ζηνπο Μάλαηδεξ γξακκήο ( line managers) 3. Δκθαλήο ζπκβνιή ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπηρείξεζεο ( κε κεηξήζηκα θαηά ην δπλαηφλ απνηειέζκαηα )

63 Ζ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΑ Παξ φιν πνπ ζε Αθαδεκατθφ επίπεδν ππάξρεη θνηλή νξνινγία θαη θπθινθνξνχλ νη ίδηνη πξνβιεκαηηζκνί, ζε επίπεδν Δπηρεηξήζεσλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζπλ-αληίιεςε ζηα ζέκαηα Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ζ θχξηα αηηία είλαη φηη ηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα επεξεάδνληαη θαη αληαλαθινχλ πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο Κάπνηεο ρψξεο, κε κηθξέο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο απφ θάπνηεο άιιεο

64 ΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΗΝΑΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΔΜΦΑΝΔΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ : 1. Ννκηθά δεηήκαηα 2. πλδηθαιηζηηθά Θέκαηα ( π ρ ζρεηηθή δχλακε ζσκαηείσλ..) 3. Γηνίθεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 4. Βαζκφο ππνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ

65 ΜΗΚΡΟΣΔΡΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΘΔΜΑΣΑ 1. Βειηίσζε ηεο Δπηθνηλσλίαο 2. Αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο 3. Αλάπηπμε & Δθπαίδεπζε 4. χλδεζε ακνηβήο θαη απφδνζεο 5. Δπθακςία εξγαζηαθψλ ζπζηεκάησλ 6. Έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε

66 πκπεξάζκαηα από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία: Η ζηξαηεγηθή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νξγαληζκώλ Ο ζηξαηεγηθόο ξόινο ηεο ΓΑΓ πξνζδίδεη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα Τπάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ξόινπ ηεο ΓΑΓ Η ελαξκόληζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ αξρώλ ηεο ζηξαηεγηθήο κε ην ξόιν ηεο ΓΑΓ, νδεγεί ζε επζπγξάκκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ην άηνκν θαη αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ηξαηεγηθή ζεκειίσζεο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ & Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ Γηνίθεζε ηθαλνηήησλ Σν λέν νξφζεκν ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα