ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

2 ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 1. Σν Αλζξώπηλν Γπλακηθό ( ΑΓ ) δελ έρεη όξηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ 2. Μπνξεί λα απνηειέζεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ( πνηόηεηα, πειάηεο, ηηκέο, ) 3. Από ηνλ Δκπεηξηζκό ζηελ Δπηζηεκνληθή θαη Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε

3 Αιιαγέο ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο Παγθνζκηνπνίεζε, δηεζλήο αληαγσληζκόο πλερείο αιιαγέο Πηέζεηο γηα βειηίσζε επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ Έθξεμε γλώζεσλ θαη ππέξ-πιεξνθόξεζε Πηέζεηο γηα αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο Τςειή αλεξγία Νέεο κνξθέο απαζρόιεζεο-επειημία Ληγόηεξα επίπεδα ηεξαξρίαο Πσο ζρεηίδνληαη ηα παξαπάλσ κε ηελ Δθπαίδεπζε ;

4 Οη ηάζεηο - αιιαγέο ΥΘΔ ΑΤΡΙΟ Δξγαηηθό δπλακηθό Οκνηνγέλεηα Γηαθνξεηηθόηεηα Δξγαζία Αηνκηθή πλεξγαζία Δζηίαζε Κέξδε Πειάηεο Πόξνη Κεθάιαην Πιεξνθνξία Πνηόηεηα Απνδεθηή Αζπκβίβαζηε Ηγεζία Απηνθξάηνξαο Έκπλεπζε Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα Κόζηνο Πξνζδνθίεο Δξγαδνκέλσλ Αζθάιεηα Υξόλνο Πξνζσπηθή αλάπηπμε Πσο ζρεηίδνληαη ηα παξαπάλσ κε ηελ Δθπαίδεπζε ;

5 Η ΑΠΟΣΟΛΗ Η Γηεύζπλζε ή ην Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ έρεη ελεξγό ξόιν ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια ηκήκαηα, παξέρνληαο ππεξεζίεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ κε επαγγεικαηηζκό Δίλαη ν ζπλδεηηθόο ηζηόο θαη ν θξνπξόο ησλ αξρώλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Δπηρείξεζεο

6 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ Γ Α.Γ 1. Παξαγσγή θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθψλ Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε αξκνλία επζπγξάκκηζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηρείξεζεο 2. Μέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Α.Γ 3. Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο 4. Γηαξθήο βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ Γηνίθεζεο ΑΓ 5. Δμηζνξξφπεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο Δπηρείξεζεο

7 ΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 1. ΠΡΟΛΖΦΔΗ 2. ΑΜΟΗΒΔ 3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ - ΑΠΟΓΟΖ 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 5. ΑΝΑΠΣΤΞΖ 6. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 7. ΤΓΔΗΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ 8. ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ 9. ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ

8 Η ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Σκήκα πξνζσπηθνύ, Διάρηζηε ζπκκεηνρή ζηνπο ζπλνιηθνύο ζηόρνπο, Απνκόλσζε,Έκθαζε ζηνλ δηαρεηξηζηηθό ξόιν Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ : Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, πκκεηνρή ζηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηόρνπο, Έκθαζε ζην ζηξαηεγηθό ξόιν

9 Έκθαζε Έκθαζε 10% ηξαηεγηθόο Δηαίξνο 60% Business Partner 30% Παξαγσγόο Δμεηδηθεπκέλσλ πζηεκάησλ HR 30% Expertise 60% Γηαρεηξηζηήο δηαδηθαζηώλ 10% Ad ministrat ion Υζεο Αύξην

10 Δνάζεηξ ε ζηναηεγηθό Μαθνμπνόκημ επίπεδμ : ομμεημπή ζηε εηαηνηθή ζηναηεγηθή ( παναγςγή, εοζογνάμμηζε, εθανμμγή) ε Δημηθεηηθό - Μεζμπνόζεζμμ επίπεδμ : Ακάπηολε θνηηενίςκ θαη μεζόδςκ επηιμγήξ, Ακάπηολε ζοζηεμάηςκ αλημιόγεζεξ, Αμμηβώκ, ζοκενγαζία με ημοξ Μάκαηδεν γναμμήξ, δεμημονγία θιίμαημξ,...) ε ιεηημονγηθό - βναποπνόκημ επίπεδμ : Δημίθεζε θαη οιμπμίεζε ηςκ ζοζηεμάηςκ ΑΔ

11 Η ΚΤΡΙΑ ΣΑΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 1.Η δημίθεζε ημο ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ, δεκ είκαη οπόζεζε μόκμ ημο ημήμαημξ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ αιιά αθμνά όιμοξ ημοξ Μάκαηδεν ηεξ Επηπείνεζεξ 2.Έμθαζε ζημ ζηναηεγηθό νόιμ πανά ζημκ δηαπεηνηζηηθό

12 Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΑ Γ ΟΗ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΓΡΑΜΜΖ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ

13 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ ΔΑΔ 1. Να γίκμοκ ζοκεηαίνμη ηςκ Μάκαηδεν γναμμήξ ζηεκ οιμπμίεζε ηεξ ζηναηεγηθήξ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ βμεζώκηαξ κα μεηαθενζμύκ μη πμιηηηθέξ θαη κα εθανμμζημύκ ηα ζοζηήμαηα Δημίθεζεξ ζημ πώνμ ενγαζίαξ 2. Να απμθεκηνώζμοκ ανμμδηόηεηεξ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ ζημοξ Μάκαηδεν γναμμήξ 3. Να ακηημεηςπίδμοκ ηε ζπέζε με ηεκ οπόιμηπε επηπείνεζε ζακ ζπέζε Πειάηε Πνμμεζεοηή 4. Να πανεμβαίκμοκ ζηε δηαμόνθςζε θαηάιιειεξ ενγαζηαθήξ θμοιημύναξ 5. Να εθπνμζςπμύκ ημοξ ενγαδόμεκμοξ γηα ηα μοζηαζηηθά δεηήμαηα ζημ ορειό επίπεδμ ηεξ Δημίθεζεξ 6. Να αολάκμοκ ηε ζομβμιή ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ηε δέζμεοζε ημοξ ζημοξ ζηόπμοξ ηεξ επηπείνεζεξ 7. Να ζπνώπκμοκ ζηε ζοκεπή αιιαγή

14 Ζ εκπινθή ησλ Μάλαηδεξ γξακκήο ζηα ζέκαηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ : Οξίδνπλ ηηο αλάγθεο ΑΓ Απνθαζίδνπλ γηα ην Οξγαλφγξακκα ηνπ ηκήκαηφο ησλ Σνπνζεηνχλ ζηφρνπο θαη νξίδνπλ πξφηππα Διέγρνπλ ηελ απφδνζε Παίξλνπλ κέηξα παξέκβαζεο πεηζαξρίαο Αληηκεησπίδνπλ ηα παξάπνλα, ηηο απνπζίεο... Αμηνινγνχλ ην πξνζσπηθφ Παξέρνπλ on the job εθπαίδεπζε Παξαθηλνχλ Αλαπηχζζνπλ νκαδηθφηεηα Γεκηνπξγνχλ θιίκα Αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ Γπζηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε εκπινθή ζεσξείηαη απφ ηνπο ίδηνπο παξέθθιηζε ζηα θαζήθνληά ηνπο, γίλεηαη απνζπαζκαηηθά, θαη επηθαλεηαθά.

15 Ο ξφινο θαη ν βαζκφο εκπινθήο ηνπ ΣΑΓ εμαξηάηαη απφ : Σελ θηινζνθία ηεο Δπηρείξεζεο ( επηζεηηθή, ακπληηθή ) Σνλ βαζκφ απνθέληξσζεο Σηο αμίεο ηεο Δπηρείξεζεο Σν είδνο ηεο ( βηνκεραλία, ππεξεζίεο,...) Σν κέγεζνο Σν λνκηθφ θαζεζηψο ( Γεκφζηα, Ηδησηηθή,...) Σν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ( πνιπεζληθή ή φρη..) Σελ ηερλνινγία Σν είδνο ησλ εξγαδνκέλσλ Σελ ηζρχ ησλ ζπλδηθάησλ Σελ παξάδνζε

16 Ζ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΓΡΑΜΜΖ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΟΤΝ ΣΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΓ 1. Γελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε 2. Δζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πίεζε πνπ δέρνληαη γηα απνηειέζκαηα θαη φρη ζηνπο Αλζξψπνπο 3. Έρνπλ πιένλ κεγάιν αξηζκφ πθηζηακέλσλ ιφγσ κείσζεο ησλ επηπέδσλ ηεξαξρίαο

17 ΟΗ ΣΑΔΗ 1. Αξηζκεηηθή επειημία ( ραιαξέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κεγάιεο απμν-κεηψζεηο ) Σειεξγαζία, κεξηθή απαζρφιεζε, ζχκβνπινη, επέιηθηα σξάξηα, κεξηθή απαζρφιεζε, επνρηαθνί Λεηηνπξγηθή επειημία ( πνιπ-εηδίθεπζε, πξνζαξκνγή ζε πνηθηιία έξγνπ ) 3. Οηθνλνκηθή επειημία ( δηαθνξνπνίεζε ακνηβψλ )

18 Η εργαζία ηων ηριών ηύπων Μάναηζερ & Κάποιες Ειδικοί ειδικόηηηες Μερική απαζχόληζη!!!!!

19 ΠΑΛΗΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ( ηαζεξφηεηα- έιεγρνο) ΝΔΟ ΜΟΝΣΔΛΟ (Κηλεηηθφηεηα- αξκνδηφηεηεο) ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Πηζηφο Πξφζπκνο Αθνζησκέλνο Έκπηζηνο ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Αζθάιεηα απαζρφιεζεο Πξννπηηθή πξναγσγήο Πξνζθνξά εθπαίδεπζεο Κνηλσληθή θξνληίδα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο Πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο Πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο Απνδνρή ηεο αβεβαηφηεηαο ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Τςειφηεξε ακνηβή Κίλεηξα παξαγσγηθφηεηαο Δλδηαθέξνπζα εξγαζία Γξήγνξεο αιιαγέο -εμέιημε

20 Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ βάδνπλ πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο Μεξηθνί δνπιεχνπλ γηα θάπνηνλ άιινλ πνπ κάιινλ μέξεη ηη ζέιεη Ζ ζσζηή ζηξαηεγηθή κε ην κάξθεηηλγθ ζα ζαο πάεη απφ εθεί πνπ είζηε ηψξα ζην κέιινλ Υξεηάδεηαη λα βάινπκε πξνηεξαηφηεηεο Να εζηηάζνπκε ζε απνηειέζκαηα φρη ζην λα θάλνπκε γεληθά δηάθνξεο ελέξγεηεο

21 Ορισμός στρατηγικής «.Η ζηραηεγηθή αλαθέρεηαη ζηολ προζαλαηοιηζκό ηοσ οργαληζκού ζε καθροπρόζεζκο ορίδοληα ζε έλα δσλακηθό περηβάιιολ θαη έτεη ως ζηότο ηελ απόθηεζε αληαγωληζηηθού πιεολεθηήκαηος»

22 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΓ 1. Δθ ησλ Πξνηέξσλ: Δηζήγεζε ζηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπηρείξεζεο γηα ην πσο ε Δπηρείξεζε κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο Αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε απηήλ 2. Δθ ησλ πζηέξσλ: Οη επηπηψζεηο ηεο ζπλνιηθήο εηαηξηθήο ηξαηεγηθήο πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη λα πξνθχςνπλ εηδηθέο ζηξαηεγηθέο ζην ΑΓ πλήζσο ζεσξείηαη 3 εο ηάμεσο ζηξαηεγηθή κε 1 ε ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή θαη 2 ε ηελ ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ

23 Δοκεηηθέξ Μμνθέξ οζπέηηζεξ Εηαηνηθήξ ηναηεγηθήξ θαη ηναηεγηθήξ ΔΑΔ Α Β Γ Γ Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ηξαηεγηθή ηξαηεγηθή ΓΑΓ ηξαηεγηθή ΓΑΓ ηξαηεγηθή ΓΑΓ ηξαηεγηθή ΓΑΓ ΔΙΑΥΩΡΙΜΟ ΣΑΙΡΙΑΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ Δ Δηαηξηθή ηξαηεγηθή ηξαηεγηθή ΓΑΓ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗ ΔΑΔ

24 Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ ηξαηεγηθή απφθηεζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ Δηαηξηθή ηξαηεγηθή ηξαηεγηθή ΖR ηξαηεγηθή Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο θαη Δθπαίδεπζεο ηξαηεγηθή Ακνηβψλ θαη θηλήηξσλ

25 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΟΡΑΜΑ ΣΟΥΟΗ Αλάιπζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο SWOT ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

26 ΑΠΟΣΟΛΖ ΒΑΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΓΡΑΖ ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Αλάιπζε εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο SWOT ΣΟΥΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΡΑΖ ΔΛΔΓΥΟ

27 ΑΠΟΣΟΛΖ ε ηη είδνπο δξαζηεξηφηεηεο είκαζηε Πνηνο είλαη ν ιφγνο χπαξμεο Πνηα είλαη ε κνλαδηθή ζπκβνιή Πνηεο είλαη νη θχξηεο εξγαζίεο Πνηα είλαη ε θχζε θαη ν ζθνπφο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχκε ΔΡΧΣΖΔΗ Πνηνη είλαη νη πειάηεο καο Ση πξντφληα παξάγνπκε Πνπ απεπζπλφκαζηε ( γεσγξαθηθά ) Με ηη ηερλνινγία Πνηα είλαη ε θνπιηνχξα καο Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα καο Ση εηθφλα επηζπκνχκε Ση πνιηηηθή ζέινπκε κε ην πξνζσπηθφ καο Είμαι ευκαιοία κάθε θξοά μα επαμενεηάζεηαι η Απξζηξλή και μα διαηυπώμεηαι με νεκάθαοξ ηοόπξ

28 ΤΠΟΓΟΥΉ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΠΧΛΖΔΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ Ζ ΑΛΤΗΓΑ ΑΞΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ( Λνγηζηήξην, εγεζία, πξφγξακκα ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ( ηερλνινγία) ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ( πξψησλ πιψλ, κεραλψλ ) ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΚΤΡΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ

29 Αλάιπζε SWOT Πξέπεη λα αλαιχζεηε θαη ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνθχπηνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνθχπηνπλ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο

30 Γπλαηά ζεκεία ( Strengths ) Αλάιπζε SWOT ε ηη είκαζηε θαινί; Ση ηθαλόηεηεο έρεη ν νξγαληζκόο ζαο; Ση κπνξείηε λα θάλεηε πνπ δελ κπνξνύλ νη άιινη; Πσο κπνξείηε λα επαλαιάβεηε κία πξόζθαηε επηηπρία; Ση ζαο θάλεη κνλαδηθνύο; Γηαηί νη πειάηεο έξρνληαη ζε εζάο; Δηδηθά πξντόληα ;

31 Αδύλαηα ζεκεία ( Weaknesses ) Αλάιπζε SWOT ε ηη δελ είκαζηε θαινί; Πνηεο ηθαλόηεηεο ιείπνπλ από ηνλ νξγαληζκό ζαο; Ση κπνξνύλ λα θάλνπλ νη άιινη πνπ δελ κπνξείηε εζείο; Πνηεο πξόζθαηεο απνηπρίεο είραηε; Γηαηί; Πνηα γθξνππ πειαηώλ δελ κπνξείηε λα ηθαλνπνηήζεηε νινθιεξσηηθά; Πνηνπο πειάηεο ράζαηε πξόζθαηα ; Γηαηί; Διιείκκαηα θεθαιαίνπ ;

32 Αλάιπζε SWOT Δμσηεξηθφ: Μάθξν θαη Μίθξν πεξηβάιινλ Αληαγσληζηηθή ηνπνζέηεζε Μαθξννηθνλνκηθέο ηάζεηο Αιιαγέο ζηηο αλάγθεο θαηαλαισηώλ Καηάζηαζε πξνκεζεπηώλ Νέεο ηερλνινγίεο Κνηλσληθέο ηάζεηο Πνιηηηθά γεγνλόηα Κηλήζεηο αληαγσληζηώλ Αιιαγέο λνκνζεζίαο

33 ΣΟ ΜΑΚΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ PEST Political Πνιηηηθή / λνκηθή Economical Οηθνλνκηθή Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Technological Σερλνινγηθή Social Κνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή

34 ΟΗ 5 ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟ ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ Πξνκεζεπηέο Νένη αληαγσληζηέο Δίζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ Αληαγσληζκφο κεηαμχ ππαξρνπζψλ κνλάδσλ Αγνξαζηέο Απεηιή Τπνθαηάζηαηα Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ

35 Δπθαηξίεο( Opportunities ) Αλάιπζε SWOT Τπάξρνπλ αιιαγέο ζηελ αγνξά ππέξ ζαο; Πνηεο ηθαλόηεηεο κπνξείηε λα κάζεηε; Πνηα θαηλνύξγηα πξντόληα/ππεξεζίεο κπνξείηε λα πξνζθέξεηε; Πνηα θαηλνύξγηα γθξνππ πειαηώλ κπνξείηε λα ηθαλνπνηήζεηε; Πσο κπνξείηε λα θάλεηε ηνλ εαπηό ζαο κνλαδηθό; Πσο ζα θαίλεηαη ν νξγαληζκόο ζαο ζε 5-10 ρξόληα ; Αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο;

36 Απεηιέο ( Threats ) Αλάιπζε SWOT Τπάξρνπλ αιιαγέο ζηελ αγνξά πνπ δεκηνπξγνύλ κεηνλέθηεκα γηα ζαο; Ση θάλνπλ νη αληαγσληζηέο ζαο; Αιιάδνπλ νη αλάγθεο ησλ πειαηώλ εηο βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ζαο; Τπάξρνπλ νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζαο βιάπηνπλ; Τπάξρεη θάηη πνπ κπνξεί λα απεηιήζεη ηνλ νξγαληζκό ζαο κε εμαθάληζε;

37 PETER 1. Μαληαθνί ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε 2. Τπεξεπέλδπζε ζε αλζξψπνπο ζηε πξψηε γξακκή 3. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκηψλ 4. Αληί πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο θαη αλαιχζεηο δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο 5. Μεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε νκάδεο 6. Δγγχεζε ηεο ζπλερνχο απαζρφιεζεο ζε έλα κεγάιν κεξίδην ησλ εξγαδνκέλσλ 7. Πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο 8. Ακθηζβήηεζε ηεο ζπκβαηηθήο άπνςεο 9. Απινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 10.Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζην κέγηζην βαζκφ 11.Πξνζεθηηθή αθξφαζε 12.Γηαθίλεζε θαη κνίξαζκα πιεξνθνξηψλ

38 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 1. Δπλννχλ ηε δξάζε 2. Δίλαη αλνηρηέο ζηηο επηζπκίεο θαη ηάζεηο ησλ πειαηψλ 3. Δπλννχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζθέςε θαη δξάζε 4. ηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηελ παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 5. Κηλεηνπνηνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο γχξσ απφ κηα ηδέα θιεηδίφξακα 6. Καιιηεξγνχλ πλεχκα ηνκέσλ επζχλεο 7. Γηαζέηνπλ απιέο θαη επέιηθηεο δνκέο 8. Γελ επεθηείλνληαη άζθνπα ζε ηνκείο πνπ δελ γλσξίδνπλ

39 Μεγάινο αξηζκφο επθαηξηψλ ζην πεξηβάιινλ Αλαδίπισζε Δπηζεηηθή Κξίζηκεο επηρείξεζεο ζηξαηεγηθή Αμηφινγεο εζσηεξηθέο εζσηεξηθέο αδπλακίεο Ακπληηθή ζηξαηεγηθή Γηαθνξνπνίεζε Γξαζηεξηνηήησλ δπλάκεηο νβαξέο απεηιέο ζην πεξηβάιινλ

40 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα Υακειφ θφζηνο Γηαθνξνπνίεζε Δχξνο Αγνξάο πλνιηθή Σκήκα Ζγεζία θφζηνπο Δζηίαζε κε ρακειφ θφζηνο Γηαθνξνπνίεζε Δζηίαζε κε δηαθνξνπνίεζε

41 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Πξντφληα Τπάξρνληα Νέα Αγνξέο Τπάξρνπζεο Νέεο Γηείζδπζεοζπγθέληξσζεο Αλάπηπμε αγνξάο επέθηαζε Αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ Γηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ

42 Μνξθέο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο Γηείζδπζε : Να πεηζζνχλ νη ησξηλνί πειάηεο λα θαηαλαιψζνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα, λα κεηαβιεζνχλ νη αλαπνθάζηζηνη ζε πειάηεο, λα πξνζειθπζηνχλ λένη πειάηεο Αλάπηπμε πξντόληνο : λα παξάγνπκε λέα πξντφληα ή λένπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ε δηαλνκήο ησλ ππαξρφλησλ απεπζπλφκελνη ζηελ ίδηα αγνξά Αλάπηπμε αγνξάο : Αλάπηπμε πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε άιιεο νκάδεο θαηαλαισηψλ, λα πξνζειθχζνπκε πειάηεο απφ άιιεο αγνξέο

43 Αλ ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο Σφηε ε ζηξαηεγηθή ζην ΑΓ απαηηεί: 1. Μεγάιε ζπκκεηνρή 2. Πεξηγξαθή εξγαζίαο πάλσ ζε δεμηφηεηεο 3. Δμσηεξηθέο πεγέο ζηξαηνιφγεζεο κε πςειά πξνζφληα 4. Μεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο 5. Αμηνιφγεζε βάζεη απνηειεζκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ 6. Μαθξνπξφζεζκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 7. Πνιιά θίλεηξα 8. Δθηεηακέλε εθπαίδεπζε

44 Αλ ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη ζηξαηεγηθή πνηφηεηαο Σφηε ε ζηξαηεγηθή ζην ΑΓ απαηηεί: 1. Μεγάιε ζπκκεηνρή 2. Ρεηή πεξηγξαθή εξγαζίαο 3. Μεξηθή εμσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε 4. Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο 5. Αμηνιφγεζε βάζεη απνηειεζκάησλ 6. Βξαρππξφζεζκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 7. Κάπνηα θίλεηξα 8. Ηζφηεηα ζηηο ακνηβέο 9. Δθηεηακέλε εθπαίδεπζε

45 Αλ ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο Σφηε ε ζηξαηεγηθή ζην ΑΓ απαηηεί: 1. Μηθξή ζπκκεηνρή 2. Ρεηή πεξηγξαθή εξγαζίαο 3. Δζσηεξηθέο πεγέο ζηξαηνιφγεζεο 4. Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο 5. Αμηνιφγεζε βάζεη απνηειεζκάησλ 6. Βξαρππξφζεζκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 7. Κπξίσο αηνκηθή αμηνιφγεζε 8. Λίγα θίλεηξα 9. Ακνηβή βάζεη ηεξαξρίαο 10.Πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε

46 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΓ 1. Γηεζληζηηθή πξνζέγγηζε : Τπάξρεη κηα κέζνδνο γηα ηε Γηνίθεζε ηνπ ΑΓ - ε θαιχηεξε

47 Γηεζληζηηθή πξνζέγγηζε : Παξάδεηγκα : Pfeiffer 1. Πξνζθνξά εξγαζηαθήο αζθάιεηαο 2. Δπηιεθηηθή πξφζιεςε κε βάζε ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ επηρείξεζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο 3. Δπξεία ρξήζε απηνδηνηθνχκελσλ νκάδσλ 4. Ακνηβή άκεζα ζρεηηδφκελε κε ηελ απφδνζε 5. Γηαξθήο εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 6. Μείσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαζεζηψησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ 7. Γηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο

48 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΓ 2. Πεξηζηαζηαθή πξνζέγγηζε ( best fit ): Δμαξηάηαη απφ εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ρξεηάδεηαη κηα πξνζαξκνγή - ηαίξηαζκα 2α. Κάζεηε νινθιήξσζε : Ο βαζκφο πνπ ε ζηξαηεγηθή ΑΓ ηαηξηάδεη κε ηελ ηξαηεγηθή ηεο Δπηρείξεζεο 2β. Οξηδφληηα Οινθιήξσζε : Ο βαζκφο πνπ ηαηξηάδνπλ νη επηκέξνπο πνιηηηθέο ΑΓ

49 επειημία Μνληέιν Αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ Ηδησηηθφ Μάλαηδκελη Μνληέιν Αλνηρηνχ πζηήκαηνο Δζηίαζε εζσηεξηθφ Δζηίαζε εμσηεξηθφ Γεκφζην Μάλαηδκελη Μνληέιν Δζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ Οξζνινγηθφ Μνληέιν ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Έιεγρνο

50 QUINN Μονηέλο ανθπώπινων ζσέζεων Σα ηέζζεξα κνληέια επηρεηξήζεσλ Εςελιξία Μονηέλο ανοισηών ζςζηημάηων Εζηίαζη ζηο εζωηεπικό Εζηίαζη ζηο εξωηεπικό Μονηέλο εζωηεπικών διαδικαζιών Έλεγσορ $ Μονηέλο Οπθολογικών ζηόσων

51 Πξαθηηθέο-εξσηήζεηο γηα απφθαζε ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο Βξαρππξφζεζκνο/καθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο Απζηεξφηεηα θαζεθφλησλ εξγαζίαο πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηξαηνιφγεζε εζσηεξηθή / εμσηεξηθή Δπθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο Αμηνιφγεζε κε απνηειέζκαηα /ζπκπεξηθνξέο Αηνκηθά /νκαδηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο Δθηεηακέλε /πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε Δζσηεξηθή /Δμσηεξηθή δηθαηνζχλε ακνηβψλ ηαζεξφ /επέιηθην παθέην ακνηβψλ Βξαρππξφζεζκα /καθξνπξφζεζκα θίλεηξα Δμαζθάιηζε εξγαζίαο...

52 ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΖ ΓΑΓ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Αλάγθε γηα κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΓΑΓ Δλδπλάκσζε, Οκαδηθφηεηα Ακνηβέο κε θίλεηξα Καιχηεξε επηινγή, εθπαίδεπζε Αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο Αλάγθε αλάπηπμεο Νέσλ πξντφλησλ σζηή αλάζεζε θαζεθφλησλ Μείσζε ζέζεσλ Δλζάξξπλζε εξγαδνκέλσλ γηα αιιαγέο Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ Αλάγθε παγθφζκηαο ιεηηνπξγίαο Δπηινγή θαη αλάπηπμε ησλ αηφκσλ Πνπ ζα κείλνπλ ζηνλ εζληθφ ηνπο ρψξν Αλάπηπμε παγθφζκηαο θνπιηνχξαο

53 Πξνζιήςεηο Αλάπηπμε Ακνηβέο Καηλνηνκία θαηλνηόκνπο Δλζάξξπλζε θίλεηξα Πνηφηεηα Άηνκα κε πνηνηηθή ζπκβνιή Η επηρείξεζε πνπ Μαζαίλεη ύλδεζε κε ηελ πνηόηεηα Ζγεζία θφζηνπο Διαρηζηνπνίεζε -Μεηώζεηο εθπαίδεπζε γηα παξαγσγηθόηεηα επαλεμέηαζε Ζγεζία εξγαδφκελσλζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ Αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ Απηνκάζεζε Αληαγσληζηηθά πζηήκαηα ΓΑΓ

54 Σηξαηεγηθή Καηλνηνκίαο Σηξαηεγηθή Κόζηνπο Σηξαηεγηθή Πνηόηεηαο Σηειέρωζε- Χαξαθηεξηζηηθά Εξγαζίαο Πνηνηηθά θξηηήξηα, Επξεία κνλνπάηηα ζηαδηνδξνκίαο Σηαζεξό πεξηερόκελν Μηθξό εύξνο εξγαζηώλ Σηελά κνλνπάηηα ζηαδηνδξνκίαο, Πξνζωπηθά ραξαθηεξηζηηθά, Σηαζεξό /αλαιπηηθό πεξηερόκελν, Αζθάιεηα Αμηνιόγεζε Μαθξνπξόζεζκα θαη νκαδηθά επηηεύγκαηα Εζωηεξηθή ηζόηεηα. Βξαρππξόζεζκα θαη πνζνηηθά απνηειέζκαηα, Αηνκηθή αμηνιόγεζε Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα, Αηνκηθά θη νκαδηθά θξηηήξηα Αληακνηβή Χακειά επίπεδα Επέιηθηνη ηξόπνη Ιζνξξνπία κε αγνξά, Σύλδεζε ακνηβήο κε ηε ζέζε θαη ηελ επίηεπμε ζηόρωλ Μεζνπξόζεζκν δηάζηεκα, Σύλδεζε κε πνηόηεηα. Εθπαίδεπζε Αλάπηπμε δεμηνηήηωλ Εθηεηακέλε. Πεξηνξηζκέλε Πνζνηηθνί ζηόρνη Έιεγρνο. Παξαηεηακέλε θαη ζπλερήο Σηόρνο ε αλάπηπμε.

55 Σρεδηαζκόο Εξγαζίαο Σηειέρωζε Αμηνιόγεζε Εθπαίδεπζε Ακνηβή Σηξαηεγηθή Υπεξάζπηζεο Σπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν Λεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο Εζωηεξηθή ζηξαηνιόγεζε Έκθαζε ζε «ηερληθά» πξνζόληα Έκθαζε ζηνπο θαλόλεο Μέζν ειέγρνπ Αηνκηθή Εθπαίδεπζε, Εθπαίδεπζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, Σπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν, Σηαζεξέο ακνηβέο Ακνηβή κε βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηελ πξνϋπεξεζία Σηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο Επξείεο θαηεγνξίεο ζέζεωλ Επειημία θαζεθόληωλ Εμωηεξηθή ζηξαηνιόγεζε Έκθαζε ζην ηαίξηαζκα κε θνπιηνύξα Έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία Μέζν αλάπηπμεο Αμηνιόγεζε κε πνιύπιεπξε ζπκκεηνρή Οκαδηθή ε δηαηκεκαηηθή Εμωεπηρεηξεζηαθή Γεληθή θαη επέιηθηε Κπκαηλόκελεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ακνηβέο Ακνηβή βάζε απόδνζεο

56 ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ 1. Βξαρπρξφληα ηξαηεγηθή ( ζπλήζσο εηήζηα ) : Αμηνπνηεί ζπλήζσο κφλν ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηθαλφηεηεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2. Μαθξνρξφληα ηξαηεγηθή : Αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο ηνπ κέιινληνο ( πρ θαηλνηνκία, πξνζαξκνγή, εγεζία,επθακςία..)

57 ΜΟΝΣΔΛΟ TRUSS & GRATTON Αλάπηπμε Ηγεζίαο Αλάπηπμε ηνπ ΑΓ Αλάπηπμε ηεο Δπηρείξεζεο Αλίρλεπζε ησλ καθξνρξόλησλ ηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ Μαθξνρξόληα ζηξαηεγηθή ΑΓ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Αλάιπζε ηεο δηαθνξάο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Αλίρλεπζε ησλ ππαξθηώλ ηθαλνηήησλ Βξαρπρξόληα ζηξαηεγηθή ΑΓ ηνρνζεζία Γηνίθεζε ηεο Απόδνζεο Αληακνηβέο Βξαρπρξόληα Δθπαίδεπζε

58 David Ulrich Δζηίαζε ζην κέιινλ ( ζηε ζηξαηεγηθή ) Οη 4 ΡΟΛΟΗ Σν ηκήκα ΑΓ σο ζηξαηεγηθφο εηαίξνο ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΛΛΑΓΖ Σν ηκήκα ΑΓ πινπνηεί ηηο ηξαηεγηθέο αμηνπνηψληαο ηερληθέο Γηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ Γηαδηθαζίεο Άλζξσπνη Σα κέιε ηνπ ΣΑΓ Δηδηθνί- επαγγεικαηίεο ζηελ εξγαζία ηνπο Σν ηκήκα ΑΓ αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ Δζηίαζε ζηα θαζεκεξηλά

59 David Ulrich ΡΟΛΟΗ Strategic Partner Change Agent Administrative/ Functional Expert Employee Champion (Developer) David Ulrich

60 ηναηεγηθόξ Ρόιμξ ηεξ ΔΑΔ Πξνυπνζέζεηο: 1. Γλψζε επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 2. Καηαλφεζε / ζπκκεηνρή ζηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 3. πκκεηνρή ζηε δηεπζπληηθή νκάδα Γεκηνπξγία Δλαξκνληζκέλεο ηξαηεγηθήο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

61 ηναηεγηθόξ Ρόιμξ ηεξ ΔΑΔ Κχξηεο Πεξηνρέο: 1. Γεκηνπξγία εηαηξηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 2. Γηαζθάιηζε ησλ εηαηξηθψλ αμηψλ πνπ νξηνζεηνχλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο (Way of Working) Δηαηξηθέο δεμηφηεηεο (Corporate Capabilities) Ζγεηηθέο δεμηφηεηεο (Leadership Capabilities)

62 ΚΤΡΗΑΡΥΔ ΣΑΔΗ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΑ ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 1. ηξαηεγηθή θαηεχζπλζε Μαθξνρξφληα πξννπηηθή 2. Απνθέληξσζε ησλ δηεθπεξαησηηθψλ ( θαη φρη κφλν) επζπλψλ ζηνπο Μάλαηδεξ γξακκήο ( line managers) 3. Δκθαλήο ζπκβνιή ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπηρείξεζεο ( κε κεηξήζηκα θαηά ην δπλαηφλ απνηειέζκαηα )

63 Ζ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΑ Παξ φιν πνπ ζε Αθαδεκατθφ επίπεδν ππάξρεη θνηλή νξνινγία θαη θπθινθνξνχλ νη ίδηνη πξνβιεκαηηζκνί, ζε επίπεδν Δπηρεηξήζεσλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζπλ-αληίιεςε ζηα ζέκαηα Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ζ θχξηα αηηία είλαη φηη ηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα επεξεάδνληαη θαη αληαλαθινχλ πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο Κάπνηεο ρψξεο, κε κηθξέο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο απφ θάπνηεο άιιεο

64 ΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΗΝΑΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΔΜΦΑΝΔΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ : 1. Ννκηθά δεηήκαηα 2. πλδηθαιηζηηθά Θέκαηα ( π ρ ζρεηηθή δχλακε ζσκαηείσλ..) 3. Γηνίθεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 4. Βαζκφο ππνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ

65 ΜΗΚΡΟΣΔΡΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΘΔΜΑΣΑ 1. Βειηίσζε ηεο Δπηθνηλσλίαο 2. Αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο 3. Αλάπηπμε & Δθπαίδεπζε 4. χλδεζε ακνηβήο θαη απφδνζεο 5. Δπθακςία εξγαζηαθψλ ζπζηεκάησλ 6. Έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε

66 πκπεξάζκαηα από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία: Η ζηξαηεγηθή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νξγαληζκώλ Ο ζηξαηεγηθόο ξόινο ηεο ΓΑΓ πξνζδίδεη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα Τπάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ξόινπ ηεο ΓΑΓ Η ελαξκόληζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ αξρώλ ηεο ζηξαηεγηθήο κε ην ξόιν ηεο ΓΑΓ, νδεγεί ζε επζπγξάκκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ην άηνκν θαη αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ηξαηεγηθή ζεκειίσζεο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ Μεηαπηπρηαθό ηκήκα, ηνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο πλζεηηθή δηαηξηβή ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζην ηκήκα ΜΠΓ Σίηινο Γηαηξηβήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (πξψελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Γ Δθπαηδεπηηθή εηξά) Σκήκα : Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Ε ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Μέζα θαη κέζνδνη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ηης εηαιρίας. (σθιζηάμενη ή προηεινόμενη επωνσμία) σνηάτθηκε από ηην ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Τποβολής:. ηοιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ

ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2010 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... II ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ

Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Οδεγφο χληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Κέληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΑΔ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Tα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ζπληάμεηε ην επηρεηξεκαηηθφ ζαο ζρέδην. Γηαβάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα