ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

2 ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 1. Σν Αλζξώπηλν Γπλακηθό ( ΑΓ ) δελ έρεη όξηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ 2. Μπνξεί λα απνηειέζεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ( πνηόηεηα, πειάηεο, ηηκέο, ) 3. Από ηνλ Δκπεηξηζκό ζηελ Δπηζηεκνληθή θαη Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε

3 Αιιαγέο ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο Παγθνζκηνπνίεζε, δηεζλήο αληαγσληζκόο πλερείο αιιαγέο Πηέζεηο γηα βειηίσζε επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ Έθξεμε γλώζεσλ θαη ππέξ-πιεξνθόξεζε Πηέζεηο γηα αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο Τςειή αλεξγία Νέεο κνξθέο απαζρόιεζεο-επειημία Ληγόηεξα επίπεδα ηεξαξρίαο Πσο ζρεηίδνληαη ηα παξαπάλσ κε ηελ Δθπαίδεπζε ;

4 Οη ηάζεηο - αιιαγέο ΥΘΔ ΑΤΡΙΟ Δξγαηηθό δπλακηθό Οκνηνγέλεηα Γηαθνξεηηθόηεηα Δξγαζία Αηνκηθή πλεξγαζία Δζηίαζε Κέξδε Πειάηεο Πόξνη Κεθάιαην Πιεξνθνξία Πνηόηεηα Απνδεθηή Αζπκβίβαζηε Ηγεζία Απηνθξάηνξαο Έκπλεπζε Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα Κόζηνο Πξνζδνθίεο Δξγαδνκέλσλ Αζθάιεηα Υξόλνο Πξνζσπηθή αλάπηπμε Πσο ζρεηίδνληαη ηα παξαπάλσ κε ηελ Δθπαίδεπζε ;

5 Η ΑΠΟΣΟΛΗ Η Γηεύζπλζε ή ην Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ έρεη ελεξγό ξόιν ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια ηκήκαηα, παξέρνληαο ππεξεζίεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ κε επαγγεικαηηζκό Δίλαη ν ζπλδεηηθόο ηζηόο θαη ν θξνπξόο ησλ αξρώλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Δπηρείξεζεο

6 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ Γ Α.Γ 1. Παξαγσγή θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθψλ Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε αξκνλία επζπγξάκκηζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηρείξεζεο 2. Μέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Α.Γ 3. Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο 4. Γηαξθήο βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ Γηνίθεζεο ΑΓ 5. Δμηζνξξφπεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο Δπηρείξεζεο

7 ΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 1. ΠΡΟΛΖΦΔΗ 2. ΑΜΟΗΒΔ 3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ - ΑΠΟΓΟΖ 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 5. ΑΝΑΠΣΤΞΖ 6. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 7. ΤΓΔΗΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ 8. ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ 9. ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ

8 Η ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Σκήκα πξνζσπηθνύ, Διάρηζηε ζπκκεηνρή ζηνπο ζπλνιηθνύο ζηόρνπο, Απνκόλσζε,Έκθαζε ζηνλ δηαρεηξηζηηθό ξόιν Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ : Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, πκκεηνρή ζηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηόρνπο, Έκθαζε ζην ζηξαηεγηθό ξόιν

9 Έκθαζε Έκθαζε 10% ηξαηεγηθόο Δηαίξνο 60% Business Partner 30% Παξαγσγόο Δμεηδηθεπκέλσλ πζηεκάησλ HR 30% Expertise 60% Γηαρεηξηζηήο δηαδηθαζηώλ 10% Ad ministrat ion Υζεο Αύξην

10 Δνάζεηξ ε ζηναηεγηθό Μαθνμπνόκημ επίπεδμ : ομμεημπή ζηε εηαηνηθή ζηναηεγηθή ( παναγςγή, εοζογνάμμηζε, εθανμμγή) ε Δημηθεηηθό - Μεζμπνόζεζμμ επίπεδμ : Ακάπηολε θνηηενίςκ θαη μεζόδςκ επηιμγήξ, Ακάπηολε ζοζηεμάηςκ αλημιόγεζεξ, Αμμηβώκ, ζοκενγαζία με ημοξ Μάκαηδεν γναμμήξ, δεμημονγία θιίμαημξ,...) ε ιεηημονγηθό - βναποπνόκημ επίπεδμ : Δημίθεζε θαη οιμπμίεζε ηςκ ζοζηεμάηςκ ΑΔ

11 Η ΚΤΡΙΑ ΣΑΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 1.Η δημίθεζε ημο ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ, δεκ είκαη οπόζεζε μόκμ ημο ημήμαημξ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ αιιά αθμνά όιμοξ ημοξ Μάκαηδεν ηεξ Επηπείνεζεξ 2.Έμθαζε ζημ ζηναηεγηθό νόιμ πανά ζημκ δηαπεηνηζηηθό

12 Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΑ Γ ΟΗ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΓΡΑΜΜΖ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ

13 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ ΔΑΔ 1. Να γίκμοκ ζοκεηαίνμη ηςκ Μάκαηδεν γναμμήξ ζηεκ οιμπμίεζε ηεξ ζηναηεγηθήξ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ βμεζώκηαξ κα μεηαθενζμύκ μη πμιηηηθέξ θαη κα εθανμμζημύκ ηα ζοζηήμαηα Δημίθεζεξ ζημ πώνμ ενγαζίαξ 2. Να απμθεκηνώζμοκ ανμμδηόηεηεξ Ακζνώπηκμο Δοκαμηθμύ ζημοξ Μάκαηδεν γναμμήξ 3. Να ακηημεηςπίδμοκ ηε ζπέζε με ηεκ οπόιμηπε επηπείνεζε ζακ ζπέζε Πειάηε Πνμμεζεοηή 4. Να πανεμβαίκμοκ ζηε δηαμόνθςζε θαηάιιειεξ ενγαζηαθήξ θμοιημύναξ 5. Να εθπνμζςπμύκ ημοξ ενγαδόμεκμοξ γηα ηα μοζηαζηηθά δεηήμαηα ζημ ορειό επίπεδμ ηεξ Δημίθεζεξ 6. Να αολάκμοκ ηε ζομβμιή ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ηε δέζμεοζε ημοξ ζημοξ ζηόπμοξ ηεξ επηπείνεζεξ 7. Να ζπνώπκμοκ ζηε ζοκεπή αιιαγή

14 Ζ εκπινθή ησλ Μάλαηδεξ γξακκήο ζηα ζέκαηα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ : Οξίδνπλ ηηο αλάγθεο ΑΓ Απνθαζίδνπλ γηα ην Οξγαλφγξακκα ηνπ ηκήκαηφο ησλ Σνπνζεηνχλ ζηφρνπο θαη νξίδνπλ πξφηππα Διέγρνπλ ηελ απφδνζε Παίξλνπλ κέηξα παξέκβαζεο πεηζαξρίαο Αληηκεησπίδνπλ ηα παξάπνλα, ηηο απνπζίεο... Αμηνινγνχλ ην πξνζσπηθφ Παξέρνπλ on the job εθπαίδεπζε Παξαθηλνχλ Αλαπηχζζνπλ νκαδηθφηεηα Γεκηνπξγνχλ θιίκα Αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ Γπζηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε εκπινθή ζεσξείηαη απφ ηνπο ίδηνπο παξέθθιηζε ζηα θαζήθνληά ηνπο, γίλεηαη απνζπαζκαηηθά, θαη επηθαλεηαθά.

15 Ο ξφινο θαη ν βαζκφο εκπινθήο ηνπ ΣΑΓ εμαξηάηαη απφ : Σελ θηινζνθία ηεο Δπηρείξεζεο ( επηζεηηθή, ακπληηθή ) Σνλ βαζκφ απνθέληξσζεο Σηο αμίεο ηεο Δπηρείξεζεο Σν είδνο ηεο ( βηνκεραλία, ππεξεζίεο,...) Σν κέγεζνο Σν λνκηθφ θαζεζηψο ( Γεκφζηα, Ηδησηηθή,...) Σν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ( πνιπεζληθή ή φρη..) Σελ ηερλνινγία Σν είδνο ησλ εξγαδνκέλσλ Σελ ηζρχ ησλ ζπλδηθάησλ Σελ παξάδνζε

16 Ζ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΓΡΑΜΜΖ ΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΟΤΝ ΣΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΓ 1. Γελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε 2. Δζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πίεζε πνπ δέρνληαη γηα απνηειέζκαηα θαη φρη ζηνπο Αλζξψπνπο 3. Έρνπλ πιένλ κεγάιν αξηζκφ πθηζηακέλσλ ιφγσ κείσζεο ησλ επηπέδσλ ηεξαξρίαο

17 ΟΗ ΣΑΔΗ 1. Αξηζκεηηθή επειημία ( ραιαξέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κεγάιεο απμν-κεηψζεηο ) Σειεξγαζία, κεξηθή απαζρφιεζε, ζχκβνπινη, επέιηθηα σξάξηα, κεξηθή απαζρφιεζε, επνρηαθνί Λεηηνπξγηθή επειημία ( πνιπ-εηδίθεπζε, πξνζαξκνγή ζε πνηθηιία έξγνπ ) 3. Οηθνλνκηθή επειημία ( δηαθνξνπνίεζε ακνηβψλ )

18 Η εργαζία ηων ηριών ηύπων Μάναηζερ & Κάποιες Ειδικοί ειδικόηηηες Μερική απαζχόληζη!!!!!

19 ΠΑΛΗΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ( ηαζεξφηεηα- έιεγρνο) ΝΔΟ ΜΟΝΣΔΛΟ (Κηλεηηθφηεηα- αξκνδηφηεηεο) ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Πηζηφο Πξφζπκνο Αθνζησκέλνο Έκπηζηνο ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Αζθάιεηα απαζρφιεζεο Πξννπηηθή πξναγσγήο Πξνζθνξά εθπαίδεπζεο Κνηλσληθή θξνληίδα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ Πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο Πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο Πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο Απνδνρή ηεο αβεβαηφηεηαο ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Τςειφηεξε ακνηβή Κίλεηξα παξαγσγηθφηεηαο Δλδηαθέξνπζα εξγαζία Γξήγνξεο αιιαγέο -εμέιημε

20 Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ βάδνπλ πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο Μεξηθνί δνπιεχνπλ γηα θάπνηνλ άιινλ πνπ κάιινλ μέξεη ηη ζέιεη Ζ ζσζηή ζηξαηεγηθή κε ην κάξθεηηλγθ ζα ζαο πάεη απφ εθεί πνπ είζηε ηψξα ζην κέιινλ Υξεηάδεηαη λα βάινπκε πξνηεξαηφηεηεο Να εζηηάζνπκε ζε απνηειέζκαηα φρη ζην λα θάλνπκε γεληθά δηάθνξεο ελέξγεηεο

21 Ορισμός στρατηγικής «.Η ζηραηεγηθή αλαθέρεηαη ζηολ προζαλαηοιηζκό ηοσ οργαληζκού ζε καθροπρόζεζκο ορίδοληα ζε έλα δσλακηθό περηβάιιολ θαη έτεη ως ζηότο ηελ απόθηεζε αληαγωληζηηθού πιεολεθηήκαηος»

22 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΓ 1. Δθ ησλ Πξνηέξσλ: Δηζήγεζε ζηε θάζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπηρείξεζεο γηα ην πσο ε Δπηρείξεζε κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο Αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε απηήλ 2. Δθ ησλ πζηέξσλ: Οη επηπηψζεηο ηεο ζπλνιηθήο εηαηξηθήο ηξαηεγηθήο πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη λα πξνθχςνπλ εηδηθέο ζηξαηεγηθέο ζην ΑΓ πλήζσο ζεσξείηαη 3 εο ηάμεσο ζηξαηεγηθή κε 1 ε ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή θαη 2 ε ηελ ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ

23 Δοκεηηθέξ Μμνθέξ οζπέηηζεξ Εηαηνηθήξ ηναηεγηθήξ θαη ηναηεγηθήξ ΔΑΔ Α Β Γ Γ Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ηξαηεγηθή ηξαηεγηθή ΓΑΓ ηξαηεγηθή ΓΑΓ ηξαηεγηθή ΓΑΓ ηξαηεγηθή ΓΑΓ ΔΙΑΥΩΡΙΜΟ ΣΑΙΡΙΑΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ Δ Δηαηξηθή ηξαηεγηθή ηξαηεγηθή ΓΑΓ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗ ΔΑΔ

24 Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ ηξαηεγηθή απφθηεζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ Δηαηξηθή ηξαηεγηθή ηξαηεγηθή ΖR ηξαηεγηθή Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο θαη Δθπαίδεπζεο ηξαηεγηθή Ακνηβψλ θαη θηλήηξσλ

25 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΟΡΑΜΑ ΣΟΥΟΗ Αλάιπζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο SWOT ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

26 ΑΠΟΣΟΛΖ ΒΑΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΓΡΑΖ ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Αλάιπζε εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο SWOT ΣΟΥΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΡΑΖ ΔΛΔΓΥΟ

27 ΑΠΟΣΟΛΖ ε ηη είδνπο δξαζηεξηφηεηεο είκαζηε Πνηνο είλαη ν ιφγνο χπαξμεο Πνηα είλαη ε κνλαδηθή ζπκβνιή Πνηεο είλαη νη θχξηεο εξγαζίεο Πνηα είλαη ε θχζε θαη ν ζθνπφο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχκε ΔΡΧΣΖΔΗ Πνηνη είλαη νη πειάηεο καο Ση πξντφληα παξάγνπκε Πνπ απεπζπλφκαζηε ( γεσγξαθηθά ) Με ηη ηερλνινγία Πνηα είλαη ε θνπιηνχξα καο Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα καο Ση εηθφλα επηζπκνχκε Ση πνιηηηθή ζέινπκε κε ην πξνζσπηθφ καο Είμαι ευκαιοία κάθε θξοά μα επαμενεηάζεηαι η Απξζηξλή και μα διαηυπώμεηαι με νεκάθαοξ ηοόπξ

28 ΤΠΟΓΟΥΉ ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΠΧΛΖΔΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ Ζ ΑΛΤΗΓΑ ΑΞΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ( Λνγηζηήξην, εγεζία, πξφγξακκα ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ( ηερλνινγία) ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ( πξψησλ πιψλ, κεραλψλ ) ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΧΛΖΖ ΚΤΡΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ

29 Αλάιπζε SWOT Πξέπεη λα αλαιχζεηε θαη ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνθχπηνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνθχπηνπλ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο

30 Γπλαηά ζεκεία ( Strengths ) Αλάιπζε SWOT ε ηη είκαζηε θαινί; Ση ηθαλόηεηεο έρεη ν νξγαληζκόο ζαο; Ση κπνξείηε λα θάλεηε πνπ δελ κπνξνύλ νη άιινη; Πσο κπνξείηε λα επαλαιάβεηε κία πξόζθαηε επηηπρία; Ση ζαο θάλεη κνλαδηθνύο; Γηαηί νη πειάηεο έξρνληαη ζε εζάο; Δηδηθά πξντόληα ;

31 Αδύλαηα ζεκεία ( Weaknesses ) Αλάιπζε SWOT ε ηη δελ είκαζηε θαινί; Πνηεο ηθαλόηεηεο ιείπνπλ από ηνλ νξγαληζκό ζαο; Ση κπνξνύλ λα θάλνπλ νη άιινη πνπ δελ κπνξείηε εζείο; Πνηεο πξόζθαηεο απνηπρίεο είραηε; Γηαηί; Πνηα γθξνππ πειαηώλ δελ κπνξείηε λα ηθαλνπνηήζεηε νινθιεξσηηθά; Πνηνπο πειάηεο ράζαηε πξόζθαηα ; Γηαηί; Διιείκκαηα θεθαιαίνπ ;

32 Αλάιπζε SWOT Δμσηεξηθφ: Μάθξν θαη Μίθξν πεξηβάιινλ Αληαγσληζηηθή ηνπνζέηεζε Μαθξννηθνλνκηθέο ηάζεηο Αιιαγέο ζηηο αλάγθεο θαηαλαισηώλ Καηάζηαζε πξνκεζεπηώλ Νέεο ηερλνινγίεο Κνηλσληθέο ηάζεηο Πνιηηηθά γεγνλόηα Κηλήζεηο αληαγσληζηώλ Αιιαγέο λνκνζεζίαο

33 ΣΟ ΜΑΚΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ PEST Political Πνιηηηθή / λνκηθή Economical Οηθνλνκηθή Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Technological Σερλνινγηθή Social Κνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή

34 ΟΗ 5 ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟ ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ Πξνκεζεπηέο Νένη αληαγσληζηέο Δίζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ Αληαγσληζκφο κεηαμχ ππαξρνπζψλ κνλάδσλ Αγνξαζηέο Απεηιή Τπνθαηάζηαηα Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ

35 Δπθαηξίεο( Opportunities ) Αλάιπζε SWOT Τπάξρνπλ αιιαγέο ζηελ αγνξά ππέξ ζαο; Πνηεο ηθαλόηεηεο κπνξείηε λα κάζεηε; Πνηα θαηλνύξγηα πξντόληα/ππεξεζίεο κπνξείηε λα πξνζθέξεηε; Πνηα θαηλνύξγηα γθξνππ πειαηώλ κπνξείηε λα ηθαλνπνηήζεηε; Πσο κπνξείηε λα θάλεηε ηνλ εαπηό ζαο κνλαδηθό; Πσο ζα θαίλεηαη ν νξγαληζκόο ζαο ζε 5-10 ρξόληα ; Αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο;

36 Απεηιέο ( Threats ) Αλάιπζε SWOT Τπάξρνπλ αιιαγέο ζηελ αγνξά πνπ δεκηνπξγνύλ κεηνλέθηεκα γηα ζαο; Ση θάλνπλ νη αληαγσληζηέο ζαο; Αιιάδνπλ νη αλάγθεο ησλ πειαηώλ εηο βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ζαο; Τπάξρνπλ νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζαο βιάπηνπλ; Τπάξρεη θάηη πνπ κπνξεί λα απεηιήζεη ηνλ νξγαληζκό ζαο κε εμαθάληζε;

37 PETER 1. Μαληαθνί ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε 2. Τπεξεπέλδπζε ζε αλζξψπνπο ζηε πξψηε γξακκή 3. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαηλνηνκηψλ 4. Αληί πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο θαη αλαιχζεηο δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο 5. Μεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε νκάδεο 6. Δγγχεζε ηεο ζπλερνχο απαζρφιεζεο ζε έλα κεγάιν κεξίδην ησλ εξγαδνκέλσλ 7. Πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο 8. Ακθηζβήηεζε ηεο ζπκβαηηθήο άπνςεο 9. Απινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 10.Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζην κέγηζην βαζκφ 11.Πξνζεθηηθή αθξφαζε 12.Γηαθίλεζε θαη κνίξαζκα πιεξνθνξηψλ

38 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 1. Δπλννχλ ηε δξάζε 2. Δίλαη αλνηρηέο ζηηο επηζπκίεο θαη ηάζεηο ησλ πειαηψλ 3. Δπλννχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζθέςε θαη δξάζε 4. ηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηελ παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 5. Κηλεηνπνηνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο γχξσ απφ κηα ηδέα θιεηδίφξακα 6. Καιιηεξγνχλ πλεχκα ηνκέσλ επζχλεο 7. Γηαζέηνπλ απιέο θαη επέιηθηεο δνκέο 8. Γελ επεθηείλνληαη άζθνπα ζε ηνκείο πνπ δελ γλσξίδνπλ

39 Μεγάινο αξηζκφο επθαηξηψλ ζην πεξηβάιινλ Αλαδίπισζε Δπηζεηηθή Κξίζηκεο επηρείξεζεο ζηξαηεγηθή Αμηφινγεο εζσηεξηθέο εζσηεξηθέο αδπλακίεο Ακπληηθή ζηξαηεγηθή Γηαθνξνπνίεζε Γξαζηεξηνηήησλ δπλάκεηο νβαξέο απεηιέο ζην πεξηβάιινλ

40 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα Υακειφ θφζηνο Γηαθνξνπνίεζε Δχξνο Αγνξάο πλνιηθή Σκήκα Ζγεζία θφζηνπο Δζηίαζε κε ρακειφ θφζηνο Γηαθνξνπνίεζε Δζηίαζε κε δηαθνξνπνίεζε

41 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Πξντφληα Τπάξρνληα Νέα Αγνξέο Τπάξρνπζεο Νέεο Γηείζδπζεοζπγθέληξσζεο Αλάπηπμε αγνξάο επέθηαζε Αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ Γηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ

42 Μνξθέο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο Γηείζδπζε : Να πεηζζνχλ νη ησξηλνί πειάηεο λα θαηαλαιψζνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα, λα κεηαβιεζνχλ νη αλαπνθάζηζηνη ζε πειάηεο, λα πξνζειθπζηνχλ λένη πειάηεο Αλάπηπμε πξντόληνο : λα παξάγνπκε λέα πξντφληα ή λένπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ε δηαλνκήο ησλ ππαξρφλησλ απεπζπλφκελνη ζηελ ίδηα αγνξά Αλάπηπμε αγνξάο : Αλάπηπμε πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε άιιεο νκάδεο θαηαλαισηψλ, λα πξνζειθχζνπκε πειάηεο απφ άιιεο αγνξέο

43 Αλ ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο Σφηε ε ζηξαηεγηθή ζην ΑΓ απαηηεί: 1. Μεγάιε ζπκκεηνρή 2. Πεξηγξαθή εξγαζίαο πάλσ ζε δεμηφηεηεο 3. Δμσηεξηθέο πεγέο ζηξαηνιφγεζεο κε πςειά πξνζφληα 4. Μεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο 5. Αμηνιφγεζε βάζεη απνηειεζκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ 6. Μαθξνπξφζεζκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 7. Πνιιά θίλεηξα 8. Δθηεηακέλε εθπαίδεπζε

44 Αλ ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη ζηξαηεγηθή πνηφηεηαο Σφηε ε ζηξαηεγηθή ζην ΑΓ απαηηεί: 1. Μεγάιε ζπκκεηνρή 2. Ρεηή πεξηγξαθή εξγαζίαο 3. Μεξηθή εμσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε 4. Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο 5. Αμηνιφγεζε βάζεη απνηειεζκάησλ 6. Βξαρππξφζεζκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 7. Κάπνηα θίλεηξα 8. Ηζφηεηα ζηηο ακνηβέο 9. Δθηεηακέλε εθπαίδεπζε

45 Αλ ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο Σφηε ε ζηξαηεγηθή ζην ΑΓ απαηηεί: 1. Μηθξή ζπκκεηνρή 2. Ρεηή πεξηγξαθή εξγαζίαο 3. Δζσηεξηθέο πεγέο ζηξαηνιφγεζεο 4. Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο 5. Αμηνιφγεζε βάζεη απνηειεζκάησλ 6. Βξαρππξφζεζκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 7. Κπξίσο αηνκηθή αμηνιφγεζε 8. Λίγα θίλεηξα 9. Ακνηβή βάζεη ηεξαξρίαο 10.Πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε

46 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΓ 1. Γηεζληζηηθή πξνζέγγηζε : Τπάξρεη κηα κέζνδνο γηα ηε Γηνίθεζε ηνπ ΑΓ - ε θαιχηεξε

47 Γηεζληζηηθή πξνζέγγηζε : Παξάδεηγκα : Pfeiffer 1. Πξνζθνξά εξγαζηαθήο αζθάιεηαο 2. Δπηιεθηηθή πξφζιεςε κε βάζε ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ επηρείξεζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο 3. Δπξεία ρξήζε απηνδηνηθνχκελσλ νκάδσλ 4. Ακνηβή άκεζα ζρεηηδφκελε κε ηελ απφδνζε 5. Γηαξθήο εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 6. Μείσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαζεζηψησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ 7. Γηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο

48 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΓ 2. Πεξηζηαζηαθή πξνζέγγηζε ( best fit ): Δμαξηάηαη απφ εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ρξεηάδεηαη κηα πξνζαξκνγή - ηαίξηαζκα 2α. Κάζεηε νινθιήξσζε : Ο βαζκφο πνπ ε ζηξαηεγηθή ΑΓ ηαηξηάδεη κε ηελ ηξαηεγηθή ηεο Δπηρείξεζεο 2β. Οξηδφληηα Οινθιήξσζε : Ο βαζκφο πνπ ηαηξηάδνπλ νη επηκέξνπο πνιηηηθέο ΑΓ

49 επειημία Μνληέιν Αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ Ηδησηηθφ Μάλαηδκελη Μνληέιν Αλνηρηνχ πζηήκαηνο Δζηίαζε εζσηεξηθφ Δζηίαζε εμσηεξηθφ Γεκφζην Μάλαηδκελη Μνληέιν Δζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ Οξζνινγηθφ Μνληέιν ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Έιεγρνο

50 QUINN Μονηέλο ανθπώπινων ζσέζεων Σα ηέζζεξα κνληέια επηρεηξήζεσλ Εςελιξία Μονηέλο ανοισηών ζςζηημάηων Εζηίαζη ζηο εζωηεπικό Εζηίαζη ζηο εξωηεπικό Μονηέλο εζωηεπικών διαδικαζιών Έλεγσορ $ Μονηέλο Οπθολογικών ζηόσων

51 Πξαθηηθέο-εξσηήζεηο γηα απφθαζε ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο Βξαρππξφζεζκνο/καθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο Απζηεξφηεηα θαζεθφλησλ εξγαζίαο πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ηξαηνιφγεζε εζσηεξηθή / εμσηεξηθή Δπθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο Αμηνιφγεζε κε απνηειέζκαηα /ζπκπεξηθνξέο Αηνκηθά /νκαδηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο Δθηεηακέλε /πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε Δζσηεξηθή /Δμσηεξηθή δηθαηνζχλε ακνηβψλ ηαζεξφ /επέιηθην παθέην ακνηβψλ Βξαρππξφζεζκα /καθξνπξφζεζκα θίλεηξα Δμαζθάιηζε εξγαζίαο...

52 ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΖ ΓΑΓ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Αλάγθε γηα κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΓΑΓ Δλδπλάκσζε, Οκαδηθφηεηα Ακνηβέο κε θίλεηξα Καιχηεξε επηινγή, εθπαίδεπζε Αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο Αλάγθε αλάπηπμεο Νέσλ πξντφλησλ σζηή αλάζεζε θαζεθφλησλ Μείσζε ζέζεσλ Δλζάξξπλζε εξγαδνκέλσλ γηα αιιαγέο Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ Αλάγθε παγθφζκηαο ιεηηνπξγίαο Δπηινγή θαη αλάπηπμε ησλ αηφκσλ Πνπ ζα κείλνπλ ζηνλ εζληθφ ηνπο ρψξν Αλάπηπμε παγθφζκηαο θνπιηνχξαο

53 Πξνζιήςεηο Αλάπηπμε Ακνηβέο Καηλνηνκία θαηλνηόκνπο Δλζάξξπλζε θίλεηξα Πνηφηεηα Άηνκα κε πνηνηηθή ζπκβνιή Η επηρείξεζε πνπ Μαζαίλεη ύλδεζε κε ηελ πνηόηεηα Ζγεζία θφζηνπο Διαρηζηνπνίεζε -Μεηώζεηο εθπαίδεπζε γηα παξαγσγηθόηεηα επαλεμέηαζε Ζγεζία εξγαδφκελσλζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ Αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ Απηνκάζεζε Αληαγσληζηηθά πζηήκαηα ΓΑΓ

54 Σηξαηεγηθή Καηλνηνκίαο Σηξαηεγηθή Κόζηνπο Σηξαηεγηθή Πνηόηεηαο Σηειέρωζε- Χαξαθηεξηζηηθά Εξγαζίαο Πνηνηηθά θξηηήξηα, Επξεία κνλνπάηηα ζηαδηνδξνκίαο Σηαζεξό πεξηερόκελν Μηθξό εύξνο εξγαζηώλ Σηελά κνλνπάηηα ζηαδηνδξνκίαο, Πξνζωπηθά ραξαθηεξηζηηθά, Σηαζεξό /αλαιπηηθό πεξηερόκελν, Αζθάιεηα Αμηνιόγεζε Μαθξνπξόζεζκα θαη νκαδηθά επηηεύγκαηα Εζωηεξηθή ηζόηεηα. Βξαρππξόζεζκα θαη πνζνηηθά απνηειέζκαηα, Αηνκηθή αμηνιόγεζε Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα, Αηνκηθά θη νκαδηθά θξηηήξηα Αληακνηβή Χακειά επίπεδα Επέιηθηνη ηξόπνη Ιζνξξνπία κε αγνξά, Σύλδεζε ακνηβήο κε ηε ζέζε θαη ηελ επίηεπμε ζηόρωλ Μεζνπξόζεζκν δηάζηεκα, Σύλδεζε κε πνηόηεηα. Εθπαίδεπζε Αλάπηπμε δεμηνηήηωλ Εθηεηακέλε. Πεξηνξηζκέλε Πνζνηηθνί ζηόρνη Έιεγρνο. Παξαηεηακέλε θαη ζπλερήο Σηόρνο ε αλάπηπμε.

55 Σρεδηαζκόο Εξγαζίαο Σηειέρωζε Αμηνιόγεζε Εθπαίδεπζε Ακνηβή Σηξαηεγηθή Υπεξάζπηζεο Σπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν Λεπηνκεξήο ζρεδηαζκόο Εζωηεξηθή ζηξαηνιόγεζε Έκθαζε ζε «ηερληθά» πξνζόληα Έκθαζε ζηνπο θαλόλεο Μέζν ειέγρνπ Αηνκηθή Εθπαίδεπζε, Εθπαίδεπζε ζηε ζέζε εξγαζίαο, Σπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν, Σηαζεξέο ακνηβέο Ακνηβή κε βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηελ πξνϋπεξεζία Σηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο Επξείεο θαηεγνξίεο ζέζεωλ Επειημία θαζεθόληωλ Εμωηεξηθή ζηξαηνιόγεζε Έκθαζε ζην ηαίξηαζκα κε θνπιηνύξα Έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία Μέζν αλάπηπμεο Αμηνιόγεζε κε πνιύπιεπξε ζπκκεηνρή Οκαδηθή ε δηαηκεκαηηθή Εμωεπηρεηξεζηαθή Γεληθή θαη επέιηθηε Κπκαηλόκελεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ακνηβέο Ακνηβή βάζε απόδνζεο

56 ΥΡΟΝΗΚΟ ΟΡΗΕΟΝΣΑ 1. Βξαρπρξφληα ηξαηεγηθή ( ζπλήζσο εηήζηα ) : Αμηνπνηεί ζπλήζσο κφλν ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηθαλφηεηεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2. Μαθξνρξφληα ηξαηεγηθή : Αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο ηνπ κέιινληνο ( πρ θαηλνηνκία, πξνζαξκνγή, εγεζία,επθακςία..)

57 ΜΟΝΣΔΛΟ TRUSS & GRATTON Αλάπηπμε Ηγεζίαο Αλάπηπμε ηνπ ΑΓ Αλάπηπμε ηεο Δπηρείξεζεο Αλίρλεπζε ησλ καθξνρξόλησλ ηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ Μαθξνρξόληα ζηξαηεγηθή ΑΓ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Αλάιπζε ηεο δηαθνξάο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Αλίρλεπζε ησλ ππαξθηώλ ηθαλνηήησλ Βξαρπρξόληα ζηξαηεγηθή ΑΓ ηνρνζεζία Γηνίθεζε ηεο Απόδνζεο Αληακνηβέο Βξαρπρξόληα Δθπαίδεπζε

58 David Ulrich Δζηίαζε ζην κέιινλ ( ζηε ζηξαηεγηθή ) Οη 4 ΡΟΛΟΗ Σν ηκήκα ΑΓ σο ζηξαηεγηθφο εηαίξνο ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΛΛΑΓΖ Σν ηκήκα ΑΓ πινπνηεί ηηο ηξαηεγηθέο αμηνπνηψληαο ηερληθέο Γηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ Γηαδηθαζίεο Άλζξσπνη Σα κέιε ηνπ ΣΑΓ Δηδηθνί- επαγγεικαηίεο ζηελ εξγαζία ηνπο Σν ηκήκα ΑΓ αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ Δζηίαζε ζηα θαζεκεξηλά

59 David Ulrich ΡΟΛΟΗ Strategic Partner Change Agent Administrative/ Functional Expert Employee Champion (Developer) David Ulrich

60 ηναηεγηθόξ Ρόιμξ ηεξ ΔΑΔ Πξνυπνζέζεηο: 1. Γλψζε επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 2. Καηαλφεζε / ζπκκεηνρή ζηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 3. πκκεηνρή ζηε δηεπζπληηθή νκάδα Γεκηνπξγία Δλαξκνληζκέλεο ηξαηεγηθήο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

61 ηναηεγηθόξ Ρόιμξ ηεξ ΔΑΔ Κχξηεο Πεξηνρέο: 1. Γεκηνπξγία εηαηξηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 2. Γηαζθάιηζε ησλ εηαηξηθψλ αμηψλ πνπ νξηνζεηνχλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο (Way of Working) Δηαηξηθέο δεμηφηεηεο (Corporate Capabilities) Ζγεηηθέο δεμηφηεηεο (Leadership Capabilities)

62 ΚΤΡΗΑΡΥΔ ΣΑΔΗ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΑ ΣΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 1. ηξαηεγηθή θαηεχζπλζε Μαθξνρξφληα πξννπηηθή 2. Απνθέληξσζε ησλ δηεθπεξαησηηθψλ ( θαη φρη κφλν) επζπλψλ ζηνπο Μάλαηδεξ γξακκήο ( line managers) 3. Δκθαλήο ζπκβνιή ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπηρείξεζεο ( κε κεηξήζηκα θαηά ην δπλαηφλ απνηειέζκαηα )

63 Ζ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΑ Παξ φιν πνπ ζε Αθαδεκατθφ επίπεδν ππάξρεη θνηλή νξνινγία θαη θπθινθνξνχλ νη ίδηνη πξνβιεκαηηζκνί, ζε επίπεδν Δπηρεηξήζεσλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζπλ-αληίιεςε ζηα ζέκαηα Γηνίθεζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ζ θχξηα αηηία είλαη φηη ηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα επεξεάδνληαη θαη αληαλαθινχλ πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο Κάπνηεο ρψξεο, κε κηθξέο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο απφ θάπνηεο άιιεο

64 ΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΗΝΑΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΔΜΦΑΝΔΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ : 1. Ννκηθά δεηήκαηα 2. πλδηθαιηζηηθά Θέκαηα ( π ρ ζρεηηθή δχλακε ζσκαηείσλ..) 3. Γηνίθεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 4. Βαζκφο ππνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ

65 ΜΗΚΡΟΣΔΡΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΘΔΜΑΣΑ 1. Βειηίσζε ηεο Δπηθνηλσλίαο 2. Αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο 3. Αλάπηπμε & Δθπαίδεπζε 4. χλδεζε ακνηβήο θαη απφδνζεο 5. Δπθακςία εξγαζηαθψλ ζπζηεκάησλ 6. Έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε

66 πκπεξάζκαηα από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία: Η ζηξαηεγηθή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νξγαληζκώλ Ο ζηξαηεγηθόο ξόινο ηεο ΓΑΓ πξνζδίδεη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα Τπάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ξόινπ ηεο ΓΑΓ Η ελαξκόληζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ αξρώλ ηεο ζηξαηεγηθήο κε ην ξόιν ηεο ΓΑΓ, νδεγεί ζε επζπγξάκκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ην άηνκν θαη αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ηξαηεγηθή ζεκειίσζεο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα 2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηξαηεγηθό ρέδην Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ Δλέξγεηα Δηζεγεηήο: Αν. Καθηγητήσ: Θ. Β. ταματόπουλοσ πνπδαζηέο: Αξκνπηάθε Δηξήλε (ΑΜ: 6860), Μεηαμάο Λχζζαλδξνο (ΑΜ: 8846) ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ Μεηαπηπρηαθό ηκήκα, ηνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο πλζεηηθή δηαηξηβή ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζην ηκήκα ΜΠΓ Σίηινο Γηαηξηβήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ

ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2010 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... II ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

Μέξνο 1ν Θεσξεηηθή Αλάπηπμε 1. Κεθάιαην Δηζαγσγή Τη είλαη BOS, ηη δελ είλαη BOS. ηαλ ν πφιεκνο καίλνληαλ ζηηο ρψξεο γχξσ απφ ηε Μεζφγεην ζάιαζζα έλαο άληξαο απνθάζηζε λα πιεχζεη ζε γαιάδηνπο σθεαλνχο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΕΚΚ» Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΕΚΚ» Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΕΚΚ» ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΟΤΡΦΑΝΣΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΤΓΗΑ ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ ΤΠΔΤΘ. ΚΑΘΖΓ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ «ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Κπξηαθή Αλαγλσζηνύδε ΑΔΜ: 4924 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα