ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προ σωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝ ΑΘΗΝΩΝ» Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Πα ραβάσεων για τις Δημοτικές Περιφερειακές εκλο γές του Μαΐου Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα πνικών εις βάρος του Παραστατίδη Βιτάλιο του Γεωργίου Μερική ανάκληση της αριθ. οικ / (ΦΕΚ 3203/τ.Β / Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3495/τ.Β / ) απόφασης της Περιφερει άρχη Αττικής περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, για οκτώ (8) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πα τρών και του Πανεπιστημίου Reims Champagne Ardenne της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. οικ /Δ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2262/τ.Β / Διόρθωση σφαλμάτων στην περίληψη μερικής ανά κλησης της ΙΕ/74656/3615/Π07/5/00071/Ε/Ν.3299/ 04/ απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπεί ρου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/49/οικ (1) Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσω πικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α / ), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «ειδικά όρια ηλικίας που απαι τούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθη κόντων των προς πλήρωση θέσεων μπορεί να καθορί ζονται με την οικεία προκήρυξη, μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 2. Το έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό πρωτοκόλλου 223/ σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτων ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού της ΤτΕ. 3. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ 116/Α /2015). 4. Την υπ αριθμ. Υ21 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστό φορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β /2015). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των καθηκόντων του προσωπικού κατηγοριών Τεχνο λογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (TE και ΔΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος, το τριακοστό πέμπτο (35ο), για τις εξής ειδικότητες: ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ Υδραυλικών ΔΕ Μηχανοτεχνιτών

2 26812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων ΔΕ Λιθογράφων TE Πολιτικών Μηχανικών TE Μηχανολόγων Μηχανικών TE Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών TE Γραφιστών TE Συντηρητών Έργων Τέχνης TE Πληροφορικών ) Χειριστών Κεντρικών Υπολογι στικών Συστημάτων και ii) Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ/ και Δικτύων Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ Αριθμ /Κ1 (2) Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝ ΑΘΗΝΩΝ». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α / ) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές δια τάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α / ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη μοσιονομικής Στρατηγικής », άρθρο πρώτο, παράγραφος Ο, υποπαράγραφοι Θ3, 04, 05, 06, Θ10, 015, Θ17, 018 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α / ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α / ) 5. Τη με αρ /ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β / ) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ σώπων και Ν.Π.Δ.Δ.». 6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α / ) άρθρο 6, παράγραφος 3 «θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευσης». 7. Τη με αρ /ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β'/ ) από φαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο». 8. Τη με αρ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β / ) από φαση «Τροποποίηση της αριθμ /2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο θ του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4093/2012». 9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α / ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις», άρθρο 11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων», παρ. 1 «θέματα Φορέων Εκπαίδευσης», περίπτωση Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α / ) «Οργανι σμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων». 11. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α / ) περί Ανασύ στασης Υπουργείων. 12. Τη με αρ /Γ2/2015 (ΦΕΚ 197/ΥΟΔΔ/ ) Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων». 13. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ) «Κωδικοποίη ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι κά όργανα» άρθρο 50 «Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων» παρ. 2, περί διορισμού και παύσης γενικών γραμματέων. 14. Τη με αρ /Κ1/ αίτηση της Ένωσης Προσώπων με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟ ΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΝ)» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ). 15. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με αρ. πρωτ. ΔΑ/74003/ απόφασή του, της με αρ. 186/ συνεδρίασης. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζει: Χορηγούμε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα τικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝ ΑΘΗΝΩΝ», στην Ένωση Προσώπων με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΝ)» με δομή στην ΑΘΗΝΑ επί της οδού Ακαδημίας 36 και Ομή ρου, Τ.Κ , συνολικής δυναμικότητας 291 ατόμων. Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και το έγγραφο θετικής διατύπω σης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτού του Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας. Η παρούσα υπέχει αυτομάτως θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (Α 193), της διεύθυνσης του αδειοδο τημένου Ι.Ι.Ε.Κ. υποχρεωμένης να αναγγείλει στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, την έναρξη λειτουργίας της. Δια της παρούσης άδειας δίνεται η δυνατότητα στο Ι.Ι.Ε.Κ. να εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μά θησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σύμφωνα με το άρθρο 17 «Μητρώα του Δικτύου», παρ. 3 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α / ) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και με διαδικασίες που ορίζονται στην υπ αρ. 1936/2012 (ΦΕΚ 906/Β / απόφαση «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2015 Ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ Αριθμ /13227 (3) Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Ελέγ χου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσε ων για τις Δημοτικές Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθώς και τις όμοιες του άρθρου 8 ββ του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/ τ.α ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4242/2014 «Ενι αίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (ΦΕΚ 138 Α ). 3. Την αριθ /3772/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, (ΦΕΚ 1180/ τ.β ) περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτι κές Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014, όπως τρο ποποιήθηκε με τις αριθ /5269/ , 94494/ 9293/ και 30557/3454/ όμοιες (ΦΕΚ 1392/ , 2216/ και 728/ τ.β ). 4. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 4257/ Το αριθ. 3786/ έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, περί αντικατάστασης μελών. 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ /3772/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, περί συ γκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές Περιφερεια κές εκλογές του Μαΐου 2014, ως προς την παράγραφο 1 η οποία διαμορφώνεται ως εξής: «Την Προϊσταμένη Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ. του Δικαστη ρίου Λαμπρινή Πλουμή του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΖ ) ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την αρχαιότερα Εφέ τη Σοφία Καπριδάκη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ ), Εφέτη Δ.Δ.» Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ /3772/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. (ΦΕΚ 1180/ τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ /5269/ , 94494/9293/ και 30557/3454/ όμοιες (ΦΕΚ 1392/ , 2216/ και 728/ τ.β ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 21 Οκτωβρίου 2015 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (4) Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών εις βάρος του Παραστατίδη Βιτάλιο του Γεωργίου. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δυνάμει της με αριθμ. 220/11/ Καταλο γιστικής Πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 2, 152 1, 119Α 2 και εδ. ζ' του Ν. 2960/01 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά λαθρεμπορία σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (44.500) πακέτων τσιγάρων, διαφόρων μαρκών, που διαπιστώθηκε στις Αχαρνές Αττικής (σχετ. η με αρ. 1057/9/50 η/ μηνυ τήρια αναφορά του Τμήματος Ασφάλειας Αχαρνών), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου: 1) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (τσιγάρα) στο συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα τριών χιλιά δων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών ( ,90 ), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός δεκαεπτά χι λιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (17.591,25 ), Φ.ΠΑ. τριάντα τέσσερις χιλιάδες εν νιακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (34.950,30 ) και Ε.Φ.Κ. εκατόν είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά ( ,35 = πάγιος Ε.Φ.Κ ,68 + αναλογικός Ε.Φ.Κ ,67 ) 2) Επιβλήθηκε στον υπαίτιο Παραστατίδη Βιτάλιο του Γεωργίου και της Δέσποινας, γεν. το 1958 στο Ντμανίσι Γεωργίας, πρώην κάτοικο Μενεμένης Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών αρ. 224, και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ , κάτοχο του με αρ. ΑΖ /2008 Δ.Α.T., πολ λαπλό τέλος ποσού πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών ( ,70 ), ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και φόρων, σύμφω να με τη διάταξη του άρθρου του Ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.ΓΑ. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου. Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.. Επικυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου αυτής πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να επιδοθεί στην Υπηρεσία μας, με επιμέλεια του δια δίκου, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της (άρθρο 126 Κ.Δ.Δ.). Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

4 26814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ (5) Μερική ανάκληση της αριθ. οικ / (ΦΕΚ 3203/τ.Β / Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3495/τ. Β / ) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως αυτή τρο ποποιήθηκε και ισχύει. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 περ. θ, 113, 114, 159 παρ. 1 περ. ιγ., 160, 168, 186 και 210 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/99 περί κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 45/ τ.α / ). 3. Τις διατάξεις της με αριθ / απόφα σης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της Πε ριφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/τ.Β / , όπως διορ θώθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2822/τ.Β / ). 4. Την με αριθ. 919/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 5. Την αριθ. οικ / απόφαση της Πε ριφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 2542/ τ.β / ). 6. Την αριθ. οικ / (ΑΔΑ: 7ΚΔ77Λ7 22Κ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής (ΦΕΚ 599/τ.ΥΟΔΔ/ ). 7. Την αριθ. οικ / (ΦΕΚ 3203/τ.Β / Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3495/τ.Β / ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρει ας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης. 8. Την από δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Περιφερειακού Συμβούλου, Μαντά Ασημάκη του Ιωάννη. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βα ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε την αριθ. οικ / (ΦΕΚ 3203/τ.Β / Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3495/ τ.β / ) απόφασή μας περί «Μεταβίβασης αρ μοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέ ρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε Προϊσταμένους Διεύ θυνσης», κατά το μέρος που αφορά τη μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μαντά Ασημάκη του Ιωάννη, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2 του τμήματος Β, σχετικά με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας της Δνσης Δημόσιας Υγείας (αρ. 57) και όλες τις αντίστοι χες αρμοδιότητες των τμημάτων Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας όλων των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων (αρ. 59). Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ / (ΦΕΚ 3203/τ.Β / Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3495/ τ.β / ) απόφασή μας, όπως αυτή έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015 Η Περιφερειάρχης ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ Αριθμ (1086) (6) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, για οκτώ (8) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, της Περι φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής ». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκη ση, και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 5. Το Π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α / ). 6. Την υπ αριθμ. 2/37190/0026/ απόφαση του Υπ. Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 915/τ.Γ / περί καθορισμού των δικαιολογητικών πληρω μής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία. 7. Την υπ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 8. Την υπ αριθμ (9980)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ "Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρ μοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτε λεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" (ΦΕΚ 3129/Β )). 10. Το με αριθμ. ΓΕΠΙΚΜοικ113/ έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ. 11. Την αρ. Α/Α 4167/2015 απόφαση Ανάληψης Υπο χρέωσης με αριθμ. πρωτ (12799), (13768)/ (ΑΔΑ: 75397ΛΛ ΡΩΘ) με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση πίστωσης για Υπηρεσίες της Γενικής Δ/ νσης Ανάπτυξης, συνολικού ύψους ευρώ (είκοσι μία χιλιάδες διακόσια πενήντα) από τα οποία σύμφω

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να με τον καταμερισμό των διαλαμβανομένων στην εν λόγω ανάληψη αντιστοιχούν στην Δ/νση Δια Βίου Μά θησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού, ευρώ (τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ), από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ ), οικονομικού έτους (Αριθμός Βεβαίωσης ΥΔΕ, αα761). 12. Τις ανάγκες της Δ/νσης, που εκτελεί καθήκοντα έδρας και πρέπει να συνταχθούν εγχειρίδια λειτουργίας των Τμημάτων Εμπορίου και παρουσίασης νέας νομοθε σίας, την κωδικοποίηση των διατάξεων, να σχεδιαστούν δράσεις μετά από εκτίμηση των αναγκών της αγοράς και την αποτύπωση τους σε μετρήσιμα αρχεία των απο τελεσμάτων των δράσεων, την καταγραφή διαδικασιών και δημιουργία πρότυπων διαδικασιών των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Απασχόλησης και για τις επτά ενότητες, στα πλαίσια της ομογενοποίησης των διαδικασιών, και εγγράφων, ταξινόμηση και καταχώρηση αρχείου παλαιών ετών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων προγραμμάτων τουριστικής προβολής, συναντήσεις με φορείς και με τους εκάστοτε επαγγελματίες τουρισμού οι οποίες πραγματοποιούνται εκ των περιστάσεων σε ώρες εκτός υπηρεσιακού ωραρίου. 13. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 14. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά νης εκτιμάται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακο σίων πενήντα ευρώ (3.550 )και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ., αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη σης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, 8 (οκτώ) υπαλλήλων του προσωπικού της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονικό δι άστημα από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2015. Ορίζουμε ότι: α) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ ανώ τερο όριο, είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο. β) Για τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού θα εκδοθεί απόφαση συγκρότη σης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλλη λοι, ο κλάδος ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκο νται κατά την προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα. Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε ρωριακά παρασχεθέν έργο. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 22 Οκτωβρίου 2015 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Αριθμ. 1886/25152 (7) Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πα τρών και του Πανεπιστημίου Reims Champagne Ardenne της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως τo άρθρο 10 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α /2014). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/ τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώ τατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ σης Πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρ. 69/ ). 6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πα νεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου της Reims Champagne Ardenne της Γαλλίας. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου της Reims Champagne Ardenne της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτορικών δια τριβών υποψηφίων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 21 Οκτωβρίου 2015 Η Πρύτανης ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην αριθμ. οικ /Δ απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2262/ τ.β / και αφορά παράταση προθεσμίας ηλε κτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού για το έτος 2015, γίνεται η εξής διόρθωση:

6 26816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στη σελίδα 26199, στην α στήλη, στην αρχή της πε ρίληψης: Από το εσφαλμένο: «Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο v),» Στo ορθό: «Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4,.στοιχείο γ),» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (9) Στην υπ αρ. ΙΕ/ 74656/3615/Π07/5/00071/Ε/Ν. 3299/04/ περίληψη μερικής ανάκλησης απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου, η οποία δημοσιεύτη κε στο ΦΕΚ 1714/Β/ που αφορά την εταιρεία «ΥΙΟΙ.Ι.ΚΛΟΥΡΑ O.E.», γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: Το εσφαλμένο εταιρεία: «ΥΙΟΙ.Ι.ΚΛΟΥΡΑ Ο.Ε»... Στο ορθό: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΙ ΟΙ.Ι.ΚΛΟΥΡΑ O.E.» και επίσης διορθώνεται: το εσφαλμένο «... θα επιστραφεί ατόκως» στο ορθό «... θα επιστραφεί εντόκως». (Από την Περιφέρεια Ηπείρου)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26817

8 26818 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1798 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «Globaltraining College».... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λα θρεμπορίας στον IQBAL ARSHAD του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/2 4 2013 κοινής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3081 17 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 909 19 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 89 19 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 361 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1425 12 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος των γεωργι ανών υπηκόων 1) VASHAKIDZE GODERDZI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 5 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΝΙΜΤΣ.... 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΕΔΕΚΟ 50051/ ΔΕΚ02348/21.11.2012... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις βά ρος του Παπαγιάννη Χαραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2225 15 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου αρμόδιου για τη μετεγκατάσταση αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2032 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ 02.09.2013 απόφασης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 593 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμ βουλίου.... 1 Ανώτατο όριο ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα