Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ"

Transcript

1 Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΖΛΗΑ Γ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, PhD ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY Θεζζαινλίθε 29 Γεθεκβξίνπ 2011,

2 ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΝΔΙ (ΥΘΔ) ΔΙΣΔ ΜΔ ΣΟ ΔΤΡΩ ΔΙΣΔ ΜΔ ΣΗΝ ΓΡΑΥΜΗ ΠΡΔΠΔΙ ΑΜΔΑ (ΥΘΔ) Α. ΝΑ ΜΔΗΩΘΟΤΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ (ΚΑΗ ΟΥΗ ΔΗΚΟΝΗΚΑ) ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΑΤΣΟ Δ ΚΑΜΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΓΔΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΠΔΡΗΚΟΠΔ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΚΣΗΚΑ «ΥΑΡΑΣΗΑ» ΥΔΓΗΑΜΔΝΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΥΟΤΝ ΑΛΛΑ ΓΙΝΔΣΑΙ ΜΔ ΠΑΣΑΞΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΜΔΙΩΗ ΝΑΙ ΜΔΙΩΗ ΚΑΙ ΟΥΙ ΑΤΞΗΗ - ΦΟΡΩΝ!!! Β. ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΘΔΗ (ΟΥΗ ΝΑ ΑΠΑΞΗΩΘΔΗ) Ο ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΜΔ ΔΤΦΤΔΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΟΠΟΤ ΑΤΞΑΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΩΦΔΛΖ ΚΑΗ ΜΔΗΩΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΚΟΣΖ ΗΓΗΩ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΤΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Γ. ΝΑ ΔΝΗΥΤΘΔΗ Ζ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΠΩ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ

3 ΠΤΛΩΝΔ ΣΖ ΛΤΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟ ΚΑΠΗΣΑΛΗΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΔ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΝΑ ΣΗΝ ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΩΦΔΛΟΤ ΚΑΙ ΙΓΟΤΡΑ ΟΥΙ ΜΔ ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΠΩΛΔΙΩΝ!!! ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΑ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΙΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΠΟΡΩΝ, ΜΔΘΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΔΩΝ ΜΔ ΔΙΟΓΟΤ ΒΑΙΚΗ ΚΑΙ ΔΦΗΡΜΟΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΜΔ ΔΞΟΓΟΤ ΒΙΩΙΜΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΣΡΑΠΛΖ ΔΛΗΚΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΤΝΤΠΑΡΞΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΓΗΚΣΤΑ ΜΔΝΣΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ ΔΝΣΟΠΗΑ ΚΑΗ ΟΜΟΓΔΝΔΗΑ ΤΝ-ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΤΝ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΑΝΑ ΣΖΝ ΤΦΖΛΗΟ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΓΝΩΖ ΔΝΓΟ-ΔΛΛΑΓΗΚΑ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΟΡΗΕΟΝΣΔ

4 ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΣΖΝ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 1. ζςζηημαηική αποηύπυζη και αξιολόγηζη ηυν ςπαπσοςζών εθεςπέζευν και ηεσνολογιών πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ κέρξη ηώξα έξεπλα, 2. καηοσύπυζη δικαιυμάηυν πνεςμαηικήρ ιδιοκηηζίαρ και δόμηζη μιαρ ζηπαηηγικήρ μεηαθοπάρ και εμποπεςμαηοποίηζηρ ηυν εν λόγυ ηεσνολογιών μέζυ ηεσνοβλαζηών και ζηπαηηγικών ζςμμασιών, πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ πςεινύ θηλδύλνπ, 3. εθαξκνγε κηαο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο κε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε κέζα ζηα πιαίζηα ελόο Δθνικού ςζηήμαηορ Καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικόηηηαρ (ΔΚΔ) όπνπ παλεπηζηήκηα, βηνκεραλία, θπβέξλεζε αιιά θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ ζα ζπκκεηέρνπλ κε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηελ επίηεπμε πςειεο αληαγσληζηηθόηεηαο κε ηε κνξθε κηαο Σεηπαπλήρ Έλικαρ Καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικόηηηαρ (ΣΔΚΔ). 4. ε ζηξαηεγηθή απηή ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία αειθόπος πνεςμαηικήρ και ηεσνολογικήρ ανάπηςξηρ μέζυ ππογπαμμάηυν και δπάζευν ανηαλλαγών και επιζκέτευν καθηγηηών ηηρ ομογένειαρ αλλά και από άλλερ σώπερ κε θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη δεμηόηεηεο κε ζπλερόκελν ηξόπν ώζηε νη αθαδεκατθνί απηνί λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ αιπζίδεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη βέιηηζησλ πξαθηηθώλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 5. Έλα άιιν ζηνηρεηό απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα είλαη μια ενδελεσήρ και διαδπαζηική ζςνεπγαηική ζσέζη κεηαμύ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη βηνκεραληθώλ θαη θπβεξλεηηθώλ θνξέσ,λ ελδν- θαη εμσ-διιαδηθώλ (γηα παξάδεηγκα Γεκόθξηηνο, Fraunhofer Gesselschaft, EU JRC, US NIST, US NIH, θιπ) θαζώο θαη κε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηερλνβιαζηνύο αιιά θαη ζπλεξγαηηθνύο ζρεκαηηζκνύο, πόινπο θαηλνηνκίαο θαη άιινπο θνξείο θαη δξάζηεο θαηλνηνκίαο..

5 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Μεζα ζε ασηο ηο πλαιζιο αναθορας είναι απολύηως κρίζιμη η δόμηζη ηοσ ΔΚΔ και η σλοποίηζη ηης ΣΔΚΔ. ημανηικοηαηος παράγων επιηστίας για ασηά θεωρώ δε όηι είναι ε δεκηνπξγία ην ΤΝΣΟΜΟΣΔΡΟ ΓΤΝΑΣΟ - ενόρ ςπεπ-κομμαηικού και καθαπά ηεσνοκπαηικού Τποςπγείος Καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικόηηηαρ (ΤΚΔ) κε ζπκκεηνρή Διιήλσλ (κε νπζηαζηηθή θαη ίζσο αξρηθά θπξίαξρε παξνπζία αλζξώπσλ ηεο νκνγέλεηαο από ηνλ παλεπηζηεκηαθό, βηνκεραληθό θαη θπβεξλεηηθό ρώξν) αιιά θαη άιισλ εζληθνηήησλ εηδηθώλ). Απηό ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ζπληνληζηηθνο θαη θαηεπζπληηθνο παξαγσλ ησλ ζρεηηθσλ κεηξσλ πνπ αλαθεξσ πξνεγνπκελσο αιια θαη ζαλ ν ςνήγοπορ ηος Καινοηόμος και ηος Δπισειπημαηία ζηην Δλλάδα θαη ζα ζπλεξγαζηεί κε άιια παξόκνηα ππνπξγεία πνπ ήδε ππάξρνπλ ζε άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ. Δπη πιενλ ην ΤΚΔ ζα πξεπεη λα ππνθαηαζηεζεη θαη απνξξνθεζεη πνιια αιια παξεκθεξε ππνπξγεηα πνπ ζα κπνξνπζαλ λα ιεηηνπξγεζνπλ ζε πην ιηηε κνξθε ζαλ δηεπζπλζεηο ε γεληθεο γξακκαηεηεο ηνπ ΤΚΔ (πρ αλαπηπμεο, πεξηβαιινληνο, λαπηηιηαο, θιπ) γηαηη ην δεηνπκελν δελ εηλαη ε πειαηεηαθε εμππεξεηεζε ζπκθεξνλησλ αλα ηνκεα αιια ε κεγηζηνπνηεζε ηεο πξνζηηζεκελεο αμηαο ζε νινπο ηνπο ηνκεηο κε ππνκνριην ηελ θαηλνηνκηα θαη επηρεηξεκαηηθνηεηα.

6 ΔΝ ΚΑΣΑΚΛΔΙΓΙ ΟΙ ΔΛΛΗΝΔ - ΚΑΙ ΚΑΣ ΔΠΔΚΣΑΗ ΟΙ ΔΤΡΩΠΑΙΟΙ - ΔΙΜΑΣΔ ΔΝ ΣΔΛΔΙ ΠΑΙΓΙΑ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ΚΑΙ ΟΥΙ ΣΟΤ ΔΦΙΑΛΣΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΑΜΟΚΛΗ ΑΡΑ ΦΙΛΟΟΦΟΤΜΔ ΚΑΙ ΓΡΟΤΜΔ ΓΙΑ ΝΑ ΓΟΜΗΟΤΜΔ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΟΥΙ ΚΔΝΟΣΟΜΙΑ!!! ΒΙΩΙΜΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΟΥΙ ΚΡΑΣΙΚΟΓΙΑΙΣΗ ΔΠΙΥΟΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ!!! ΠΟΛΟΤ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΟΥΙ ΠΩΛΟΤ ΚΔΝΟΣΟΜΙΑ!!!

7 ΘΔΛΔΙ ΑΡΔΣΗ ΚΑΙ ΣΟΛΜΗ Η ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ!!!

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ seke2012.blogspot.gr seke.eydap@gmail.com. Οθηώβξηνο, 2013 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ Είκαη ν Κώζηαο Λπκπέξεο, εξγαδόκελνο ζηελ ΕΤΔΑΠ από ην 1995. Εξγάδνκαη

Διαβάστε περισσότερα

Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536

Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536 Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536 Γηνξίζζεθα ζηελ Γ/βάζκηα εθπαίδεπζε ην 1986 θαη ππεξεηώ ζην 1 ν εζπ.δπαλ Πεξηζηεξίνπ. Γελλήζεθα ζηε Σίθλν ην 1954

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο.

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, 04-06-2013 Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ Απξίιηνο 2013 Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ ύλδεζκνο Σερλνινγηθώλ Επηρεηξήζεσλ Δπηηθήο Ειιάδαο http://www.stede.gr Ο ζύλδεζκνο δεκηνπξγήζεθε πξηλ 2 ρξόληα κε ζθνπό λα εθπξνζσπήζεη ηηο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ΕΩΣΕΡΙΚΕΤΟΝΣΑ ΣΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ Οη κεηαθνξέο πξνθαινύλ παξελέξγεηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 13/8/2012 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξ. Πξση: 36035 /ΓΔΚΟ 1350 Γ/ΝΗ ΓΔΚΟ Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1091 Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ιυζηθίδος Ειπήνη Φηιόινγνο, eirini_iosifidou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ Μηα αθόκα ιέμε απνθηά ηδηαίηεξε καγηθή ρξνηά ζηα απηηά ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ θαη άγξηα ιεειαηεκέλσλ Διιήλσλ εξγαδόκελσλ. Η ιέμε επελδύζεηο. Οη επελδύζεηο πνπ κε ηηο άνθλεο ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Ζ ΤΝEΡΓΔΗΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΜΠΛΔΚΟΜEΝΩΝ, Ο ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑΚΣΖΖ ΣΟΤ ΥΑΜΔΝΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΖ 26Ζ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2012 Ηκεξίδα Re-Battery Αζήλα, 6 Φεβξνπαξίνπ 2013 Ο έιεγρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μεζνγείωλ 14 18 115 27 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Β. Γνγγνιίδεο, Β. Γέξνο Αζήλα, 27.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηί αςηό πος έκανε ηο ΤΠΕΚΑ είναι Άδικο και Ανηιεπιζηημονικό

Γιαηί αςηό πος έκανε ηο ΤΠΕΚΑ είναι Άδικο και Ανηιεπιζηημονικό Γιαηί αςηό πος έκανε ηο ΤΠΕΚΑ είναι Άδικο και Ανηιεπιζηημονικό Για ποιό λόγο οικιακό Φ/Β? για ηο πεπιβάλλον 1) Απεμάξηεζε από νξπθηά θαύζηκα 2) Μείσζε εθπνκπώλ CO2 3) Καζαξή ελέξγεηα ρσξίο πεξηβαιινληηθνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΓΗΑΡΚΖ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΒΑΖ ύκβνπινο: Θάλνο Παγώλεο Οκάδα ζπλεξγαηώλ: Θνδσξήο Γξνπζόπνπινο Υξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Νοέμβριος 2010 Κύπρος: Κλείηος Σσμεωνίδης Δoθηκή ηνπ DYS ζηελ Κύπξν θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Η δοκιμή ηων παισνιδιών ηος Ππογπάμμαηορ DYS 2.0 ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο Λύκειο ηων Λαηζιών ζηην Κύππο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ηης εηαιρίας. (σθιζηάμενη ή προηεινόμενη επωνσμία) σνηάτθηκε από ηην ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Τποβολής:. ηοιτεία

Διαβάστε περισσότερα

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Γξ. ΗΧΑΝΝΖ ΔΛ. ΓΗΟΝΤΗΧΣΖ ΦΤΗΑΣΡΟ - ΗΑΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηεπζπληήο Κέληξνπ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο & Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) Ακπληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΙΑ Σρίτη 15 Ιοσλίοσ 2014 2ας Νοεμβρίοσ & Ξενοφώντος

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΙΑ Σρίτη 15 Ιοσλίοσ 2014 2ας Νοεμβρίοσ & Ξενοφώντος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΙΑ Σρίτη 15 Ιοσλίοσ 2014 2ας Νοεμβρίοσ & Ξενοφώντος Αρ. Πρωτ.:916 (Στοά Ηλία Καραπατή) Βόλος Σ.Κ. 38333 Σηλ. 24210-26173, 26574 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΧΡΙΑΗ ΣH Lublin

Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΧΡΙΑΗ ΣH Lublin Η ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΧΡΙΑΗ ΣH Lublin Η έλσζε γηα ηελ ςσξίαζε είλαη εζληθόο νξγαληζκόο γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από απηή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: γνλέσλ, νηθνγελεηώλ θαη επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ζ Φ Η Μ Α. ΣΖ 14ης ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηης ΔΝΧΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ

Φ Ζ Φ Η Μ Α. ΣΖ 14ης ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηης ΔΝΧΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ Φ Ζ Φ Η Μ Α ΣΖ 14ης ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηης ΔΝΧΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ Δκείο ηα κέιε ηεο 14εο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ Τπαιιήισλ Ν. άκνπ ΔΓΚΡΗΝΟΤΜΔ ην παξόλ ςήθηζκα

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο.

Πξόινγνο. Αθνινπζνύλ νη Πξνηάζεηο καο. ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΖ ΟΜΑΓΟ ΜΔΣΟΥΩΝ ( Πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ από ηνλ Μαπξίθν Γηάλλε ηνπ σθξάηε, ηνλ Γεκήηξε Αγγειή, δπν από ηνπο Βαζηθνύο ΗΓΡΤΣΔ ηεο ΔΣΑΗΡΔΊΑ θαη ηνλ Μπύξν Γεώξγην κέηνρν ). Πξόινγνο Από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Οξηζκόο κηαο δηαζύλδεζεο (interface) κε ηελ πξνδηαγξαθή ηεο κνξθήο θαη ηνπ ηύπνπ επηζηξνθήο ηωλ κεζόδωλ. Υινπνίεζε κηαο δηαζύλδεζεο από κία δνκή ή κία θιάζε. Αλαθνξά ζε κία

Διαβάστε περισσότερα

Υωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και αειθόπορ ανάπηςξη Ν. 2742/7-10-99 - (ΦΔΚ 207 Α)

Υωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και αειθόπορ ανάπηςξη Ν. 2742/7-10-99 - (ΦΔΚ 207 Α) Υωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και αειθόπορ ανάπηςξη Ν. 2742/7-10-99 - (ΦΔΚ 207 Α) Σθνπόο Άξζξν 1: Σθνπόο ηνπ λόκνπ απηνύ είλαη ε ζέζπηζε ζεκειησδώλ αξρώλ θαη ε ζεζκνζέηεζε ζύγρξνλσλ νξγάλσλ, δηαδηθαζηώλ θαη κέζσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr ΔΛΝΡΖΡΑ 2 η : ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ MENTORING ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ MENTORING? ΡΗ ΔΗΛΑΗ Ν ΚΔΛΡΝΟΑΠ? ΓΛΥΠΔΗΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΚΔΛΡΝΟΑ Ζ ΝΚΑΓΑ ΠΡΝΣΝΠ ΘΑΗ ΝΗ MENTEES ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΡΝΠ

Διαβάστε περισσότερα