Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ.8/ πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης. ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Επαναδημοπράτηση του έργου : Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων» κατά το μέρος όπου ο διαγωνισμός απέβη άγονος-εγκριση των όρων διακήρυξης Ξάνθη και στα γραφεία του Συνδέσμου, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ.πρωτ 1203/ , από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3), άρχισε η συνεδρίαση. ΠΑΡΟΝΤΕΣ AΠΟΝΤΕΣ 1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος 1. Μπόζ Ραμαδάν 3. Καπζά Τζεμήλ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γαλανοπούλου Ζωή για την τήρηση των πρακτικών Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τέταρτο (4 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι την 24 η Νοεμβρίου διενεργήθηκε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής,διαγωνισμός για το έργο Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων, έτους 2015 Από την διαδικασία του διαγωνισμού ανακηρύχθηκαν μειοδότες για ορισμένες ομάδες εργασιών ενώ σε κάποιες ομάδες εργασιών δεν προέκυψε αποτέλεσμα (άγονος). Οι ομάδες εργασιών που θα πρέπει να επαναδημοπρατηθούν είναι 1η Εργασίες ηλεκτρολογικές προυπολογισμού ,00 ευρώ 2 η Εργασίες φανοποιίας και βαφής 8.000,00 ευρώ 3 η Ελαστικά οχημάτων-εργασίες επισκευής ελαστικών προυπολογισμού ,00 ευρώ Εν συνεχεία ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο διακήρυξης που συνέταξε συνέταξε η τεχνική υπηρεσία και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβε υπόψη : 1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 2. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/ Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ

2 4 Το αριθ.πρωτ / πρακτικό διαγωνισμού του έργου Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων, έτους Την αριθ. 25/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί κατακύρωσης μέρους του διαγωνισμού Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων έτους 2015 και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Την επαναδημοπράτηση του έργου Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων, έτους 2015 και συγκεκριμένα των κάτωθι ομάδων εργασιών 1η Εργασίες ηλεκτρολογικές προυπολογισμού ,00 ευρώ 2 η Εργασίες φανοποιίας και βαφής 8.000,00 ευρώ 3 η Ελαστικά οχημάτων-εργασίες επισκευής ελαστικών προυπολογισμού ,00 ευρώ Β. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό μέρους του έργου «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων». Και ειδικότερα, για τις εργασίες επισκευής των βλαβών, των οχημάτων και μηχανημάτων του Σ.Δ.Α.Ν.Ξ. σε εξωτερικά συνεργεία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη έκπτωση επί τις εκατό (%), που θα δοθεί από τον προμηθευτή στην αντίστοιχη ομάδα εργασιών,( σε σχέση πάντα με τον τιμοκατάλογο που θα καταθέσει), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στης παρούσας διακήρυξης. Τα ανωτέρω ισχύουν για τα πλαίσια, τις υπερκατασκευές-υδραυλικών ανυψωτικών μηχανισμών των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, και μηχανημάτων που διαθέτει ο Σ.Δ.Α.Ν.Ξ. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 έως 9:30 π.μ στα γραφεία του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΑΡΘΡΟ 1 Ο Καθορισμός τιμών 1.Καθορισμός κόστους εργασίας τοποθέτησης ανταλλακτικών Ως κόστος εργασίας τοποθέτησης των ανταλλακτικών λαμβάνετε το 30/% του κόστους του καινούργιου ανταλλακτικού. Η δε έκπτωση που θα δοθεί πρέπει να λαμβάνει υπόψιν το ανώτερο κόστος, δηλαδή,η έκπτωση για το κόστος εργασίας θα

3 είναι στο ποσό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του καινούργιου ανταλλακτικού. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν και τιμοκατάλογο εργασιών, στον οποίο θα αναγράφουν ποιες εργασίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη. Αν κατά την διάρκεια του χρόνου της σύμβασης προκύψει κάποια εργασία η οποία δεν είναι στον τιμοκατάλογο εργασιών που θα καταθέσει ο διαγωνιζόμενος και δεν εμπίπτει στο καθεστώς του 30% τότε, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει μαζί με το τιμολόγιο και δύο άλλες προσφορές από διαφορετικά συνεργεία ώστε να πιστοποιείται το ποσό της εργασίας, ότι είναι το χαμηλότερο εκείνη την χρονική στιγμή. Η Επιτροπή Συντήρησης θα είναι αρμόδια για την τήρηση των παραπάνω και για τον έλεγχο των δύο άλλων προσφορών. 2. Καθορισμός κόστους ανταλλακτικών Τα ανταλλακτικά που θα τοποθετούνται κατά την διάρκεια της επισκευής θα πρέπει να είναι γνήσια και να έχουν έκπτωση επί τις εκατό(%) των τιμών των εκάστοτε τιμοκαταλόγων που θα έχει καταθέσει ο διαγωνιζόμενος την ώρα του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι την ημέρα του διαγωνισμού, θα προσφέρουν τιμές για όλα τα ανταλλακτικά κάθε κατηγορίας αυτοκίνητων πλαισίου, υπερκατασκευής, ανυψωτικού μηχανισμού και πάσης φύσεως μηχανήματος του Σ.Δ.Α.Ν.Ξ. που θα αναφέρουμε, τηρώντας επί ποινή αποκλεισμού- την κωδικοποίηση των εργασιών κατασκευής των εν λόγο κατασκευών και των πλαισίων των απορριμματοφόρων και μηχανημάτων. Θα καταθέσουν δηλαδή τον ισχύοντα την ημέρα του διαγωνισμού επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας τους που θα αποτελεί στοιχείο της παρούσας μελέτης και θα κατέχει θέση Τιμολογίου Προσφοράς Ο τιμοκατάλογος θα είναι υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού) σε έντυπη μορφή ώστε να υπογραφή από την επιτροπή διενέργειάς του διαγωνισμού και αν θέλουν οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τους τιμοκαταλόγους και σε ηλεκτρονική μορφή. Επί του συνόλου του κατατεθειμένου τιμοκαταλόγου, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφέρουν έκπτωση επί τις εκατό(%) η οποία θα ισχύει σε όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα διαμορφώνει την τελική τιμή για κάθε είδος του τιμοκαταλόγου προσφοράς.

4 Σε περίπτωση, στον κατάλογο που θα καταθέσει ο διαγωνιζόμενος, δεν υπάρχουν κάποια είδη ( δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε τεράστιο αριθμό ανταλλακτικών και είναι αδύνατη η πλήρης καταγραφή τους στο σύνολο), το τιμολόγιο θα κόβετε σύμφωνα με την έρευνα που θα γίνετε στην αγορά και την έκπτωση που έχει δώσει ο διαγωνιζόμενος την ώρα του διαγωνισμού, δηλαδή ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με το τιμολόγιο και την τιμή που έχει το ανταλλακτικό σε δύο τουλάχιστον προμηθευτές την συγκεκριμένη στιγμή. Η Επιτροπή Συντήρησης θα είναι αρμόδια για την τήρηση των παραπάνω. Η προμήθεια των ανταλλακτικών δεν αφορά άμεσα τον Σύνδεσμο, διότι η σχέση προμηθευτή Συνδέσμου είναι η επισκευή ( παροχή υπηρεσίας )και όχι η προμήθεια των ανταλλακτικών. Επειδή όμως λαμβάνουν μέρος στην τελική διαμόρφωση της τιμής, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι με ποινή αποκλεισμού να τηρήσουν τα παραπάνω που αφορούν,την ενιαία τιμοκαταλόγων, στα ανταλλακτικά και στην εργασία. Άρθρο 2 ο έκπτωση (%) επί του συνόλου των Κατάταξη ομάδων- τύπου εργασιών Προκειμένου να αναδειχθούν μειοδότες περισσότεροι του ενός και λόγω της εξειδίκευσης των εταιριών πώλησης ανταλλακτικών αλλά και των συνεργείων επισκευής, τα οχήματα θα καταταγούν σε ομάδες ανάλογα με του τύπους των οχημάτων, καθώς επίσης και με τα είδη των επισκευών. Οι προσφέροντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο κάθε ομάδας ή για το σύνολο όλων των ομάδων σύμφωνα με την διακήρυξη. Τα χαρακτηριστικά των οχημάτων του Σ.Δ.Α.Ν.Ξ. είναι : Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1.Απορριμ/ρο Iveco 65E14 ZCFA65A Πρέσα 225/ Απορριμ/ρο Iveco 190E27 ZCFA1YLK00415 Πρέσα 315/ Απορριμ/ρο DAF 65240N XLRAE65NCOE44 Πρέσα 315/ Απορριμ/ρο DAF 65240N XLRAE65NCOE44 Πρέσα 315/ Απορριμ/ρο DAF XLRAE55CEOL14 Πρέσα 285/ B Απορριμ/ρο DAF XLRAE55CEOL14 Πρέσα 285/ B Απορριμ/ρο DAF XLRAE45CEOL148 Πρέσα 235/ B Απορριμ/ρο DAF FA LF XLRAE55GFOL362 Πρέσα 285/

5 Απορριμ/ρο DAF FA LF XLRAE55GFOL362 Πρέσα 285/ Απορριμ/ρο CAZOLONE Πρέσα 185/14 11 MAN WMAL87ZZZYY0 Πρέσα 295/ MAN WMAL87ZZZ1Y0 Πρέσα 295/ MAN LE 280B WMAL87ZZZ2Y0 Πρέσα 295/ MAN LE 280B WMAL87ZZZ2Y0 Πρέσα 295/ MAN LE 280B WMAL87ZZZ2Y0 Πρέσα 295/ MAN WMAL87ZZZ26Y Πρέσα 295/ MAN TGM WMAN18ZZ5BY2 Πρέσα 315/ MAN TGM WMAN18ZZ3BY2 Πρέσα 315/ MAN TGM WMAN18ZZ2BY2 Πρέσα 315/ MAN TGM WMAN18ZZ2BY2 Πρέσα 315/ MAN TGM WMAN18ZZ1BY2 Πρέσα 315/ MAN TGM WMAN18ZZ9BY2 Πρέσα 315/ Πλυντ.κάδ MAN 10- VMAL25ZZZYY0 Πλυντήριο 235/ ων 224LC Πλυντ.κάδ MAN LE-225 WMAL25ZZZ2Y0 Πλυντήριο 235/ ων Απορριμ/ρο Iveco 150E18 ZCFA1LD Πρέσα 305/ Φορτ.ανατρ DAFFAT8536 XCRAT85WCOE41 Ανατρεπόμενο 315/ W ΤΡΑΚΤΟΡ R124GB6*4N XLER6* Τράκτορ 315/ A BOMAG BC 571 RB Συμπιεστής Απορριμμάτων 29.Ερπυστριο LIEBHERR62 278/1315 Φορτωτής φ. 1B 30.Xωματουργ. JCB SLP3CXTSTE Εκσκαφέας 10.5/80-18// ΑΠΟΡ/ΡΟ. Δ.ΤΟΠΕΙΡΟΥ/ WDB970073IK388 Μύλος 11/22.5 MEΡ ΓΑΝΖΤΟΣ ΜΑΝ WMAL87ZZ14Y1 Γάντζος 315/ FIAT PANTA ZFA /80-13

6 ΕΠΙΒΑΤΙΚ Αγροτ. 4Χ4 VW WV2ZZZ7AZV ΑΠΟΡ/ΡΟ Δ. ΞΑΝΘΗΣ/ WDB970073IK378 ΜΕΡ ΑΠΟΡ/ΡΟ Δ. ΞΑΝΘΗΣ/ WDB970073IK416 ΜΕΡ Δ.ΞΑΝΘΗ/ WDB ΓΕΡΑΝΑΚΙ 38. ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΜΕΡ Δ. ΞΑΝΘΗΣ/ΜΕ Ρ 741 WDB K MAN WMAL87ZZ36Y MAN WMAL82ZZ87Y ΓΑΝΖΤΟΣ ΜΑΝ WMAL87ZZ07Y Φορτηγάκι Μύλος 11/22.5 Μύλος 11/22.5 Ανοικτό 215/ Ανοικτό 305/ Πρέσα 315/ Πρέσα 285/ Γάντζος 315/ Οι τύποι οχημάτων και μηχανημάτων έχουν ως εξής : Α/Α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 η ΟΜΑΔΑ MAN 18 2 η ΟΜΑΔΑ IVECO 3 3 η ΟΜΑΔΑ MARCEDES 5 4 η ΟΜΑΔΑ DAF 8 5 η ΟΜΑΔΑ FIAT 2 6 η ΟΜΑΔΑ V.W. 1 7 η ΟΜΑΔΑ SCANIA 1 Α/Α ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 η ΟΜΑΔΑ BOMAG 1 2 η ΟΜΑΔΑ LIEBHERR 1 3 η ΟΜΑΔΑ JCB 1 Οι ομάδες κατάταξης εργασιών έχουν ως εξής: Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ Εργασίες ηλεκτρολογικές 2 η ΟΜΑΔΑ Εργασίες φανοποιίας και βαφής 3 η ΟΜΑΔΑ Ελαστικά οχημάτων-εργασίες επισκευής ελαστικών Οι εργασίες επισκευής του παραπάνω τροχαίου υλικού, θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Στο διαγωνισμό γίνονται επίσης δεκτοί, κατασκευαστές ή συντηρητές απορριμματοφόρων, για τα οποία ζητείται η εκτέλεση της εργασίας και μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην ζητούμενη εργασία με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, τα μέσα επισκευής αυτών και αποθήκες ανταλλακτικών. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο

7 διαγωνισμό,( με ποινή αποκλεισμού) οφείλουν να προσκομίσουν κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 5, και : Α) άδεια λειτουργίας του συνεργείου σχετική με το αντικείμενο που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Β)Υπεύθυνη δήλωση σε πρωτότυπο που θα αναφέρει τον τόπο του συνεργείου, (για διαγωνιζόμενους εκτός της πόλης της Ξάνθης απαιτείτε και υπεύθυνη δήλωση, ( με ποινή αποκλεισμού)για συνεργαζόμενο συνεργείο στην πόλη της Ξάνθης, την οποία θα υπογράφουν και οι δύο. την έκταση που καταλαμβάνει αυτό, στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία σε επισκευές απορριμματοφόρων, το πλήθος και το είδος αυτών που επισκευάστηκαν κατά το τελευταίο έτος, καθώς και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αξιολόγηση του συνεργείου. Γ) Το συνεργείο είναι υπεύθυνο, για την σωστή και άμεση τοποθέτηση των ανταλλακτικών και των εργασιών ( εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα αναγράφετε στην προσφορά τους ). Θα πρέπει να παρέχεται, με υπεύθυνη δήλωση, ο χρόνος εγγύησης των ανταλλακτικών, που δίνει το κάθε συνεργείο. Το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις υπηρεσίες του όπου και όταν το χρειαστούν τα οχήματα του Σ.Δ.Α.Ν.Ξ. ( δηλ. στον δρόμο, στον χώρο του ΧΥΤΑ, κτλ.) Άρθρο 3 ο Δεκτοί στο διαγωνισμό Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εμπορίας ανταλλακτικών και οργανωμένο συνεργείο επισκευών. Άρθρο 4 ο Προϋπολογισμός. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη : «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» Κ.Α. 20/6263 ποσό (73.000,00) ευρώ Α/A ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ 1 η ΟΜΑΔΑ Εργασίες ηλεκτρολογικές ΕΥΡΩ η ΟΜΑΔΑ Εργασίες φανοποιίας και βαφής ΕΥΡΩ 8.000,00 3 η ΟΜΑΔΑ Ελαστικά οχημάτων-εργασίες επισκευής ελαστικών ΕΥΡΩ ,00 1. ΠΡ ΟΫ ΠΟ ΛΟΓ ΙΣΜ ΟΣ Το σύνολο είναι (73.000,00) ευρώ Δικαιολογητικά συμμετοχής Άρθρο 5 ο

8 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα κάτωθι διακαιολογιτικά: 1. Πιστοποιητικό του Εμπορ. Και Βιομηχ. Επιμελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι γραμμένος σ αυτό, άρθρο 17 Π.Δ. 28/ Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου 6 μήνου. 3. Προκειμένου για διαγωνιζόμενο φυσικού προσώπου, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 2. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.4 Π.Δ. 28/80 3. Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 4. Μισθοδοτική κατάσταση ΙΚΑ για τα συνεργεία επισκευής με δύο τουλάχιστον τεχνίτες. 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων με ποσό ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσης τιμής, κάθε ομάδας για εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων ειδών κάθε ομάδας. 3. Να προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π/Δ 60/ Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους. α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της ,σελ. 2). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α 305).

9 Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων / προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν: α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β), γ), ε) και στ): α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α), β) και γ), την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. β) για την παράγραφο 2 σημεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β) ή γ), αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

10 συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 5. Αν δεν προσκομίσουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης αποκλείονται όσοι προσκομίσουν ελλιπή δικαιολογητικά. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Άρθρο 6 ο Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2014 και ώρα από 9:00 πμ έως 9:30πμ την προσφορά τους. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο,(με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές ) στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. στ. Το είδος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11 Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τιμοκατάλογο για ορισμένα είδη όπου το κρίνει σκόπιμο. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να καταθέσουν εναλλακτική προσφορά Ά ρ θ ρ ο 7 ο 1. Εγγυήσεις α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α 23%. β) Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. γ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή τον χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου, κατά τα ανωτέρω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας της χωρίς το Φ.Π.Α 23%.. 3. Στοιχεία εγγυήσεων Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα (με ποινή αποκλεισμού) να περιλαμβάνουν τα εξής : α. Την ημερομηνία έκδοσης β. Τον εκδότη γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται δ. Τον αριθμό της εγγύησης ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη. η. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο Δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. θ. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. ι. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ια. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυήσεις καλής εκτέλεσης που πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης που αναφέρει η σύμβαση.

12 Παραλαβή - Κρατήσεις Ά ρ θ ρ ο 8 ο Η παραλαβή των εργασιών υπηρεσιών θα ενεργείται από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ά ρ θ ρ ο 9 ο Ενστάσεις Οι σχετικές με την διεξαγωγή της δημοπρασία ενστάσεις κατατίθενται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή ή στα γραφεία του ΣΔΑΝΞ μέχρι και την επομένη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμου ημέρας ή της επομένης της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την κατακύρωση το οποίο και αποφασίζει τελικά. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 10 ο Πιστοποιήσεις Έκαστη επισκευή καθορίζεται υπό του επιβλέποντος, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 28/80 και υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας του συνεργείου αυτοκινήτων του ΣΔΑΝΞ. Το όχημα αποστέλλεται στο εξωτερικό συνεργείο για επισκευή τηρουμένων των όρων του διαγωνισμού. Η επίβλεψη των εργασιών ακολουθεί το άρθρο 6 και το άρθρο 5 του Π.Δ. 28/80. Άρθρο 11 ο Ειδική διάταξη Επί εκάστης πιστοποίησης επισκευής ο εκτελών την εργασία οφείλει να προσκομίσει τιμοκατάλογο στον οποίο θα φαίνετε η τιμή και θα πιστοποιείται, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθο 1 στην εισαγωγή της διακήρυξης. Σε περίπτωση που δύο η παραπάνω προμηθευτές δώσουν την ίδια έκπτωση σε μία ομάδα εργασιών το ποσό της αντίστοιχης ομάδας μοιράζετε ανάλογα σε κάθε προμηθευτή. 2. Ά ρ θ ρ ο 12ο Χρόνος ισχύος σύμβασης Χρόνος ισχύος των συμβάσεων των υπό προμήθεια ειδών και εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και (12) μήνες μετά. 3. Ά ρ θ ρ ο 13 ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής

13 Με τη προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδετε σαφής και πλήρης περιγραφή για την εργασία. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από ασαφείς ή ελλιπής τεχνικές περιγραφές θα απορριφθεί. Άρθρο 14 ο Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στα γραφεία του ΣΔΑΝΞ κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμοι και διατάξεις. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν τον αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός. Οι αποδείξεις πληρωμής αυτών επισυνάπτονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της συμβάσεως (άρθρο 22 του ΠΔ28/80)... Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο Πρόεδρος (υπογραφή)δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Ακριβές απόσπασμα Ξάνθη 12 Δεκεμβρίου 2014 Γαλανοπούλου Ζωή Τα μέλη (ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)

15PROC002591183 2015-02-20

15PROC002591183 2015-02-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 1596/20-02-2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) Λ.Καρέα 12, 162 33 Βύρωνας ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-9945594, 210-7650413 Φαξ : 210-9922481, 210-7650414 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ,ΑΛΣΩΝ,ΠΑΡΚΩΝ &ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 99 /2013 AΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΑΛΣΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπακτος: 06/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 32/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 27946 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 91.934,94 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ :22426 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-07-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 002/2013 Κ.Α. : 20.6263.0006 Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Ε Θ Ν Η Δ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003231021 2015-10-29

15PROC003231021 2015-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 49.999,76 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 29/10/15 1 15PROC003231021 Π2015-10-29 Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΝΑΥ ΑΓΟΣΩΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα