Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012"

Transcript

1 Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθ. πρωτ / γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αντώνης Χατζηδιαμαντής Κανένας 2. Δημήτριος Μπουλώτης 3. Δημήτριος Μαρινάκης 4. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης 5. Σωτήρης Κωνσταντάρας 6. Τριαντάφυλλος Τριβόλας 7. Αθανάσιος Σκαμάγκης Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 235/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1. Εντάλματα προπληρωμής, είς ας περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν. Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.» 1

2 Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή. 2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.» Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» Με την αριθ. 223/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 8.560,00, στο όνομα της υπαλλήλου, Καγιαλίκου Φωτεινής, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό ΣΤ, προκειμένου να πληρωθεί η δαπάνη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Λήμνου, για το έτος 2013, διότι η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν τα υπ αριθμ. 1424/ , 1425/ , 1426/ , 1427/ και 1428/ Χρηματικά Εντάλματα, συνολικού ποσού 8.560,00, τα οποία εισέπραξε η υπόλογος την 14 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα ( ) η υπόλογος, οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 8.560,00 Ευρώ. Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή της υπολόγου. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις των άρθρων 103, 172 του Ν 3463/2006 και των άρθρων 32, 33,34 και 37 του ΒΔ 17/515/6/ Την αριθ. 223/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 8.560,00 Ευρώ, στο όνομα της υπαλλήλου Καγιαλίκου Φωτεινής. 4. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος: Το αριθ. 180/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 181/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, 2

3 Το αριθ. 182/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 183/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 265,00, Το αριθ. 184/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 185/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 660,00, Το αριθ. 194/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600,00, Το αριθ. 195/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 196/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 197/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600,00, Το αριθ. 198/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 199/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 105,00, Το αριθ. 200/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600,00, Το αριθ. 201/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 300,00, Το αριθ. 204/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600,00, Το αριθ. 205/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 600,00, Το αριθ. 206/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 300,00, Το αριθ. 207/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 210,00, Το αριθ. 208/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 660,00, Το αριθ. 209/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 660,00, Το αριθ. 210/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 660,00, Το αριθ. 211/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 265,00, Το αριθ. 212/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 265,00, Το αριθ. 213/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 210,00, Το αριθ. 214/ Γραμμάτιο Είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 265,00 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα υπ αριθμ. 1424/ , 1425/ , 1426/ , 1427/ και 1428/

4 Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, συνολικού ύψους 8.560,00 Ευρώ, που εκδόθηκαν στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου, Καγιαλίκου Φωτεινής, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό ΣΤ και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 235/2012 Αριθμός Απόφασης 236/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής: «1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος. 2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ. 3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ αυτού πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος. 4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν. 5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων δαπανών, μεθ'ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προϋπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων και επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου. 6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον. 7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.» Στο άρθρο 37 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής: «1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις». 4

5 Με την αριθ. 75/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή ύψους 1.900,00 και ορίστηκε η Κουντούρη Μαρία (ΔΕ 1/Γ), ως διαχειριστής αυτής, η οποία και εισπράχθηκε με το αριθμ. 521/ χρηματικό ένταλμα. Με την αριθ. 226/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν και διατέθηκαν οι δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή, το δε ποσό των 1.900,00 κατέθεσε η υπόλογος στο ταμείο του Δήμου Λήμνου, όπως αποδεικνύεται από το αριθμ. 558/ Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου. Παρακαλώ, όπως ψηφίσουμε σχετικά με την απαλλαγή της υπολόγου. Η Οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: Την αριθ. 75/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε παγία προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 το αριθ. 521/ χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής το άρθρο 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή την αριθ. 595/ πρόταση ανάληψης υποχρέωσης την αριθ. 226/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 558/ Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου Λήμνου, της επιστροφής του ποσού της πάγιας προκαταβολής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής του έτους Εγκρίνει την απαλλαγή της υπολόγου της πάγιας προκαταβολής της μόνιμης υπαλλήλου, Κουντούρη Μαρίας (ΔΕ 1/Γ). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 236/2012 Αριθμός Απόφασης 237/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικού επανελέγχου δικαιολογητικών για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος » και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 5

6 Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 18 του Ν. 3852/2010, καθώς και το άρθρο 18 παρ. 10 περίπτ. η' του Ν. 3870/2010, η αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών από 1/7/2011 ασκείται από τους δήμους. Με την ΚΥΑ 35415/ (ΦΕΚ 1701/ τεύχος Β ) «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους», οι Δήμοι για τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας έναν από τους εξής τρόπους: Α)Δημόσια συγκοινωνία, Β)Ίδια μέσα και Γ)Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών. Με την αριθ. πρωτ / απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, διαπιστώθηκε ότι: Α) υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά μαθητών με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα του Δήμου Λήμνου, λόγω της μη επάρκειας απαιτούμενων οχημάτων και προσωπικού και Β) υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για τη μεταφορά του συνόλου των μαθητών με την δημόσια αστική, υπεραστική ή δημοτική συγκοινωνία, για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, για τα οποία επιβάλλεται η εκτέλεση της μεταφοράς με δημόσια σύμβαση, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την αριθ. 29/2012 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, το ύψος δαπάνης της μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται στο ποσό των ,78, εκ των οποίων το ποσό των ,17, αφορά το έτος 2012 και το ποσό των ,61, αφορά το έτος Με την αριθ. 197/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω μελέτη και εγγράφηκε στον Κ.Α με τίτλο «Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος » του σκέλους των Εξόδων, το ποσό των ,17. Με την αριθ. 106/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι του ανοικτού δημόσιου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος ». Περίληψη της αριθ. πρωτ / διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. αριθ. φύλλου 443/ , τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων, αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ:Β416ΩΛΘ-Υ5Ρ, καθώς και στις εφημερίδες: 1. Η ΑΥΓΗ αριθ. φύλλου 11454/ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ αριθ. φύλλου 12202/ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ αριθ. φύλλου 2393/ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ αριθ. φύλλου 16163/ ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ αριθ. φύλλου 967/ και στάλθηκε στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 06/07/2012. Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου διενεργήθηκε, στις 21/08/2012 και όπως προκύπτει, από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεν παρουσιάστηκε κανένας μειοδότης. Με την αριθ. 175/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού στις 16 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ. 6

7 Σύμφωνα με το από 16 Οκτωβρίου 2012 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, στον επαναληπτικό διαγωνισμό παρουσιάστηκε ένας μειοδότης και συγκεκριμένα το ΚΤΕΛ Λήμνου, το οποίο και κατέθεσε προσφορά για τα δρομολόγια με αριθμό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 και ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης, την οποία (προσφορά), η Επιτροπή έκανε δεκτή. Δεν κατατέθηκε δε καμία προσφορά για τα υπόλοιπα δρομολόγια με αριθμό: 27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81, 82,83,84 και 85. Με την αριθ. 189/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε: 1. Η έγκριση του από 16 Οκτωβρίου 2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος » και 2. η ανάθεση των δρομολογίων με αριθμό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 και 26 στο ΚΤΕΛ Λήμνου με ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%), σύμφωνα με την προσφορά του. Στη συνέχεια και στο πλαίσιο επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ζητήθηκε από το ΚΤΕΛ Λήμνου, με το αριθ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Λήμνου, η προσκόμιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 της Διακήρυξης δικαιολογητικών. Σύμφωνα με το από 6 Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το ΚΤΕΛ Λήμνου, κατέθεσε τα ζητούμενα με το παραπάνω έγγραφό μας δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια κ.λ.π.) τα οποία, αφού ελέγχθηκαν, βρέθηκαν ότι είναι νόμιμα και πλήρη. Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει: 1. Την έγκριση του από 6 Δεκεμβρίου 2012 πρακτικού επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής που συνέταξε η Επιτροπή Διαγωνισμού. 2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της σύμβασης «Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος » στο ΚΤΕΛ Λήμνου, με έδρα τη Μύρινα Λήμνου, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Λήμνου. Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 3. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 4. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 5. την ΚΥΑ 35415/ (ΦΕΚ 1701/ τεύχος Β ) 6. την αριθ. 197/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7. τις αριθ. 106/2012, 175/2012 και 189/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 8. το από 6/12/2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 7

8 9. το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθμός Εγκυκλίου 47) και 10. την εισήγηση του Προέδρου Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το από 6 Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασία μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, για το σχολικό έτος ». 2. Κατακυρώνει τα δρομολόγια με αριθμό 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 και 26, στο ΚΤΕΛ Λήμνου, με έδρα τη Μύρινα Λήμνου, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Λήμνου, με ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%), σύμφωνα με την προσφορά του. 3. Κηρύσσει άγονο τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τα δρομολόγια με αριθμό 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81,82,83,84 και 85 που αφορούν τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΑΜΕΑ με ταξί. 4. Για τα δρομολόγια για τα οποία ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, η μεταφορά των μαθητών, να γίνει από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με παράταση των παλαιών συμβάσεων, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται στο αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθμός Εγκυκλίου 47). Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 237/2012 Αριθμός Απόφασης 238/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ολική και μερική ανατροπή αποφάσεων και προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή των σχετικών δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 65/ έγγραφο του Οικονομικού Tμήματος του Δήμου Λήμνου, που έχει ως εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 8

9 Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται με την προαναφερόμενη διαδικασία, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 ΠΔ 113/2010) Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 ΠΔ 113/2010) Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ γίνονται δεκτά τα εξής: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010): α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010)». Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο 9

10 διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ : 1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την ημερομηνία αυτή. 2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης. 3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να 10

11 πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του Σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 2/92055/0026/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ αριθμ. 2/96117/0026/ έγγραφό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει ισχύ για τις ανατροπές του οικονομικού έτους 2012 και τις αναλήψεις υποχρεώσεων του οικονομικού έτους Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). Από το Τμήμα Οικονομικού συντάχτηκε συγκεντρωτικός πίνακας όλων των Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές Προτάσεις Αποδέσμευσης / Ανατροπής Πιστώσεων για το οικονομικό έτος Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων και ανατροπές των κάτωθι Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης όπως αυτές παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: ΑΡΙΘΜ.ΠΑΥ ΗΜΕΡ.ΕΚΔ.ΠΑΥ ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣ. ΑΠ.ΟΕ ΑΠΟΦ.ΟΕ ΑΔΑ ΑΠΟΦ.ΟΕ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΙΤΙΟ ΠΟΣΟ ΠΑΥ ΠΟΣΟ ΑΝΑΤΡΟΠ ΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙ Α ΑΝΑΤΡΟΠ ΗΣ Α Ιαν Απρ-12 Α Ιαν-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5Ν ΑΝΕΞ. ΤΙΜΟ- ΒΟΖΖΩΛΘ- Δ5Ω Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια (12) προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ,00 Δαπάνη ανάθεσης παροχής υπηρεσιών :Ταχυμεταφοράς με courier φακέλων Διοικητικών- Οικονομικών-Τεχνικών- Ταμειακής υπηρεσίας, Πολεοδομίας, ΚΕΠ Δήμου Λήμνου & αποστολές από & προς επίτροπο Ελεγκτικού συνεδρίου ΧΕΠ για το χρονικό διάστημα από 02/1-31/3/ ,00 569,32 ΑΝΕΞ. ΤΙΜΟ- 11

12 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Δαπάνη εξόφλησης οφειλών Π.Ο.Ε έτους 2010 πρώην Δήμων Μύρινας, Ατσικής & Μούδρου και οφειλών Π.Ο.Ε έτους 2011 Δήμου Λήμνου από αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , ,60 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε προμηθειών Δήμου Λήμνου έτους 2011 & οφειλών Π.Ο.Ε πρώην Δήμων Μύρινας, Ατσικής & Μούδρου , ,06 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Δαπάνη εξόφλησης οφειλών Π.Ο.Ε ετών 2010 & 2011 για έργα από πιστώσεις Έκτακτα Ανειδίκευτα , ,33 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Δαπάνη εξόφλησης οφειλών Π.Ο.Ε ετών για έργα από πιστώσεις Έκτακτα Ειδικευμένα (ΣΑΤΑ) , ,09 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Α Ιαν Ιαν-12 Δαπάνη εξόφλησης οφειλών Π.Ο.Ε έτους για μελέτες , ,00 5ΡΓ Δαπάνη ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου Λήμνου , ,12 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Αμοιβή ορκωτού λογιστή για έλεγχο της χρήσης οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός) Δήμου Λήμνου οικονομικού έτους , ,00 12

13 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Δαπάνη ανάθεσης εργασίας μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου για το σχολικό έτος (Διεθνής διαγωνισμός έτους 2011) , ,70 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων έξι περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας του Δήμου Λήμνου» , ,00 Α Ιαν Ιαν-12 Α Ιαν Ιαν-12 Α Ιαν Ιαν-12 Εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση αύλειου 5ΡΓ χώρου για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών , ,28 Δαπάνη καταβολής τελών Δήμου Λήμνου σε Διαδημοτική Επιχ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε) για τη χρήση του Χ.Υ.Τ.Α. & εργασίες πλυσίματος κάδων απορ/των από 1/10-5ΡΓ /12/ , ,92 5ΡΓ Αμοιβές δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου 1.500,00 825,72 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 236,25 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων για την νομική υποστήριξη του Δήμου 8.000, ,47 13

14 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Αμοιβή υποθηκοφύλακα για την καταχώρηση και εύρεση συμβολαίων και λοιπών εγγράφων που αφορούν το Δήμο ,00 57,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής για καθαρισμού για να χρησιμοποιηθούν σε Δημοτικά κτίρια ,00 450,04 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια βιβλίων για κάλυψη αναγκών της οικονομικής και διοικητικής υπηρεσίας ,00 71,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Α Ιαν Ιαν-12 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη άμεσων αναγκών των Διοικητικών- Οικονομικών υπηρεσιών , ,32 5ΡΓ Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου για κάλυψη αναγκών διοικητικώνοικονομικών υπηρεσιών ,00 556,58 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εγγράφων των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου , ,56 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου ,00 155,83 14

15 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων των διοικητικών υπηρεσιών 2.000,00 399,56 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων που βρίσκονται σε δημοτικά κτίρια (κλιματιστικά κλπ) 1.000,00 261,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 1.000,00 66,12 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια νέων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, σταθεροποιητών τάσεων κλπ για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών Δήμου ,00 812,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για υπηρεσίες του Δήμου , ,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια εκτυπωτών Διοικητικών& Οικονομικών Υπηρεσιών 2.000,00 566,66 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια συσκευής fax για διοικητικές υπηρεσίας Δήμου ,00 390,00 15

16 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικές συσκευές κλπ) για κάλυψη αναγκών γραφείων Δήμου ,00 493,22 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και τοποθέτηση σε δημοτικά κτίρια και φρούριο Μύρινας ,00 765,10 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Έξοδα συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων κλπ) σε ιδιωτικά συνεργεία , ,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Εργασίες βουλκανιζατέρ συντήρησης & επισκευής οχημάτων (απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων) σε ιδιωτικά συνεργεία ,00 636,22 Α Ιαν Ιαν-12 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000, ,06 5ΡΓ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000, ,16 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων διοικητικών υπηρεσιών 6.000,00 464,00 16

17 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Αναβ/ση, εκσυγχρονισμός και συντήρηση μηχαν/ού εξοπλισμού , ,02 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων οικονομικήςδιοικητικής υπηρεσίας Δήμου 1.000,00 793,67 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Λοιπές Δαπάνες Γενικής Φύσεως 1.500,00 264,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.265, ,29 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης , ,70 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου , ,05 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Καθαρισμός ξενώνα Ρωμανού & ειδών ιματισμού Δ.Ε Μούδρου 1.500,00 486,80 17

18 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Μεταφορές εν γένει υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού 1.000,00 205,95 Α Ιαν Ιαν-12 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Δημοσίευση προκηρύξεων 2.500, ,16 5ΡΓ Προμήθεια συστήματος GPS καταγραφής οχημάτων 4.000, ,40 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια διαφόρων ειδών για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων 2.000,00 343,13 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Υλικά επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 7.000, ,69 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού , ,28 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια διαφόρων εργαλείων κλπ αναλωσίμων 3.500,00 826,43 18

19 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια σε σακούλες καθαριότητας 4.500,00 359,36 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για άμεση επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σεων Δήμου από τακτικό προσωπικό Δήμου (ηλεκτρολόγοι) 2.000,00 575,41 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοσταστασίων Δ. Λήμνου 8.000, ,44 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης ,00 740,46 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Μεταφορές εν γένει υπηρεσίας ύδρευσης 1.500,00 134,98 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Ύδρευσηςαποχέτευσης 7.500, ,44 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά κλπ) 8.000,00 342,20 19

20 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 4.000, ,61 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης , ,34 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια προγράμματος για την ανάπτυξη συστήματος υπηρεσίας αποχέτευσης 4.500, ,60 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια συστήματος GPS καταγραφής οχημάτων 2.000, ,20 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια μηχανολογικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για αντλιοστάσια 9.110,00 249,40 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για συνεργεία υδραυλικών Δήμου 3.000, ,33 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Τεχνικής υπηρεσίας , ,10 20

21 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια υλικών ύδρευσης- αποχέτευσης για άμεση επισκευή ζημιών ,00 238,38 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια ελαστικών για οχήματα υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης 5.000, ,99 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίου του έργου Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Βάρους στην ΕΕΛ Δ.Δ. Ατσικής και Καρπασίου , ,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Μίσθωση μηχανημάτων έργου για διάνοιξη - καθαρισμό χειμάρρων Δημοτικών Ενοτήτων , ,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης τεχνικής υπηρεσίας 8.000, ,99 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων υπηρ. τεχνικών έργων 2.000, ,05 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Ανταλλακτικά μηχανημάτων τεχνικής υπηρεσίας (γκρέιντερ,τσάπες κλπ) , ,81 21

22 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων Δημοτικών τσιμεντοδρόμων 6.000,00 53,94 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για άμεση αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδών όλων των Δ.Ε 6.000,00 221,63 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ Αγ. Δημητρίου , ,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από θεομηνίες με μηχανήματα σε αγροτικά δίκτυα Δ.Ε Μύρινας 8.000,00 232,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Εργασία αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικούς δρόμους εντός οικισμών Δήμου Λήμνου , ,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.500,00 315,01 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Ανταλλακτικά χορτοκοπτικών, θαμνοκοπτικών κλπ 2.500, ,26 22

23 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων , ,74 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 2.000,00 332,51 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια σανού μηδικής(τριφύλλι) για τροφή ελαφιών 3.500, ,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια χώμα κήπου για εμπλουτισμό παρτεριών πάρκων κλπ 2.000,00 150,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου 6.000,00 432,60 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 2.000, ,39 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Ανταλλακτικά εξοπλισμού μηχανοργάνωσης 1.000,00 94,00 23

24 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Μεταφορά μαθητών των δημοτικών σχολείων με ειδικά μαθητικά δελτία , ,80 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια σιδηρικών ειδών για σιδηροκατασκευές από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 8.000, ,79 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια μικρ/λικών συντ/ης και επισκευής κτιρίων 4.000, ,91 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 316,00 Α Ιαν Ιαν-12 5ΡΓ Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης (χρώματα, τζάμια κλπ) 8.000, ,42 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού-φωτοτυπίες για κάλυψη αναγκών σχολείων (Επιχορήγηση Υπουργ.Παιδείας) 6.244,85 52,66 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων οικονομικώνδιοικητικών υπηρεσιών για υπηρεσιακούς λόγους ,00 608,89 24

25 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων, αντλιών και κινητήρων ύδρευσης - αποχέτευσης , ,61 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- ΥΟ Ανάθεση εργασίας απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λήμνου , ,40 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- 1ΣΧ Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση της εργασίας: << Ταχυμεταφορές με courrier αλληλογραφίας υπηρεσιών Δήμου Λήμνου >> , ,97 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- ΡΡΥ Αμοιβή εξωτερικού λογιστή για κλείσιμο χρήσης 2011 Δήμου Λήμνου 200,00 200,00 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- 8ΟΨ Προμήθειας σε γάλα για έτος 2012 για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού , ,40 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- 8ΟΨ Προμήθεια σε γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσης για το έτος , ,00 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- 8ΟΨ Προμήθεια σε γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας 2.095,00 590,56 25

26 Α Φεβ Φεβ-02 ΒΟΖΧΩΛΘ- 8ΟΨ Προμήθεια σε γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας πρασίνου 786,16 233,41 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για το γραφείο Τύπου του Δήμου Λήμνου για το έτος , ,00 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η Β Εργολαβία καθαριότητας (μεταφορά απορριμμάτων Δ.Ε. Ατσικής) ,00 873,14 Α Φεβ Φεβ-12 ΒΟΖΧΩΛΘ- Ε5Η Γ Εργολαβία καθαριότητας (μεταφορά απορριμμάτων Δ.Ε. Μούδρου) ,00 858,68 Α Φεβ Μαρ-12 Β44ΞΩΛΘ- 2ΡΩ Παροχές σε είδος (γαλότσες, γάντια, νιτσεράδες κλπ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού για το έτος ,00 56,72 Α Μαρ Μαρ-12 Β445ΩΛΘ- ΓΛ Εξόφληση 4ης θεωρημένης εντολής πληρωμής του έργου: <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ>> Χρηματοδότηση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ , ,65 Α Μαρ Μαρ-12 Β445ΩΛΘ- ΓΛ Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εξόφληση 3ου λογ/σμου πληρωμής του έργου: << Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Μούδρου - αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης >> , ,60 26

27 Α Μαρ Μαρ-12 Β445ΩΛΘ- ΓΛ Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εξόφληση 3ου λογ/σμου του έργου: << Κατασκευή υπόγειου αντλιοστασίου διανομής (έργο γεωθερμίας) >> (Δ.Ε. Μούδρου) 4.176, ,37 Α Μαρ Μαρ-12 Β445ΩΛΘ- ΓΛ Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για εξόφληση 6ου λογ/σμου του έργου: << Κατασκευή γέφυρας στην αστική οδό Νοσοκομείο-Αμυγδαλιές, Δ.Δ. Μύρινας >>.(Επιχ/ση πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) 2.892, ,67 Α Μαρ Απρ-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5ΩΕ Προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού (φωτοτυπικών, φαξ κλπ) των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου 3.000,00 598,58 Α Μαρ Απρ-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5ΩΕ Αμοιβές δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις ειδοποιήσεων κλπ εγγράφων που αφορούν υποθέσεις του Δήμου 4.000,00 597,09 Α Μαρ Απρ-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5ΩΕ Εργασίες συντήρησης παρατηρητηρίων πουλιών, γραφείου πληροφόρησης κοινού και πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Κέρους , ,00 Α Μαρ Απρ-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5ΩΕ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας πολιτισμούαθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής (λεωφορεία) 2.000,00 25,05 Α Μαρ Απρ-12 Β4ΩΕΩΛΘ- 5ΩΕ Εργασίες συντήρησηςανανέωσης της Διαδικτυακής πύλης του Δήμου 1.500,00 738,00 27

28 Α Απρ Απρ-12 Α Απρ Απρ-12 Α Απρ Απρ-12 Β464ΩΛΘ- ΣΣΔ Β464ΩΛΘ- ΣΣΔ Β464ΩΛΘ- ΣΣΔ Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού ,00 για την προμήθεια καυσίμων, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2012 & 2013 ως εξής: Στο τρέχον έτος 2012: ,31 και στο έτος 2013: , , ,79 Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού ,10 για την προμήθεια καυσίμων, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2012 & 2013 ως εξής: Στο τρέχον έτος 2012: ,31 και στο έτος , , ,21 Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού ,00 για την προμήθεια καυσίμων, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2012 και 2013 ως εξής: Στο τρέχον έτος 2012: ,66 και στο έτος , , ,90 Α Απρ Απρ-12 Β464ΩΛΘ- ΡΦ Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για συντήρηση δικτύων,αντλιοστασίων και άλλων αναγκών των υπηρεσιών (Πρόχειρος διαγωνισμός) , ,66 Α Μαϊ Μαϊ-12 Β492ΩΛΘ- 8ΧΨ Προμήθεια ατομικών βιβλιαρίων υγειάς για τους δικαιούχους της πρόνοιας ,00 487,20 Α Μαϊ Μαϊ-12 Α Μαϊ Μαϊ-12 Β492ΩΛΘ- 8ΧΨ Β492ΩΛΘ- 8ΧΨ Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτιστικών σωμάτων , ,00 Προμήθεια εφαρμογής ενοποιημένων δημοσιονομικών αναφορών της Γενικής Κυβέρνησης, στα πλαίσια της υποχρέωσης των Δήμων για αποστολή οικονομικών στοιχείων προς του Υπουργείο Εσωτερικών , ,00 28

29 Α Μαϊ Μαϊ-12 Β492ΩΛΘ- 8ΧΨ Προμήθεια λαμπτήρων για φωτισμό οδώνπλατειών(φοπ) 5.438, ,96 Α Μαϊ Μαϊ-12 Β492ΩΛΘ- 8ΧΨ Προμήθεια εφαρμογής για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 2.320, ,00 Α Μαϊ Ιουν-12 Β4ΛΑΩΛΘ- 69Υ Προμήθεια λαμπτήρων για φωτισμό οδώνπλατειών(φοπ). Πρόχειρος διαγωνισμός , ,72 Α Μαϊ Μαϊ-12 Β4ΛΕΩΛΘ- 7Δ Προμήθεια εμποδίων (κολωνάκια) στάθμευσης και μεταλλικών στηθαίων ,00 58,00 Α Μαϊ Μαϊ-12 Β4ΛΕΩΛΘ- 7Δ Εξόφληση οφειλής για την ανάπλαση πλατειών του ΤΔ Κάσπακα του Δήμου Μύρινας από πιστώσεις ΣΑΤΑ , ,00 Α Ιουν Ιουν-12 Β4ΛΑΩΛΘ- 17Α Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών - οικονομικών υπηρεσιών , ,24 Α Ιουν Ιουν-12 Β4ΛΑΩΛΘ- 17Α Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης ,00 348,00 29

30 Α Ιουν Ιουν-12 Β4ΛΑΩΛΘ- Σ2Γ Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων,αντλιών και κινητήρων ύδρευσης - αποχέτευσης. Πρόχειρος διαγωνισμός , ,49 Α Ιουν Ιουν-12 Β4ΛΑΩΛΘ- Α2Σ Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινήτου (1) ημιφορτηγού 2,5 τόνων. Πρόχειρος διαγωνισμός , ,00 Α Ιουν Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Ετήσια σύμβαση για συντήρηση μηχανογραφικών προγραμμάτων οικονομικής - διοικητικής υπηρεσίας , ,19 Α Ιουν Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Προμήθεια επίπλων και σκευών γραφείων Δήμου ,00 125,85 Α Ιουν Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων για υποθέσεις Δήμου ,00 174,00 Α Ιουν Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Καταβολή τόκων από δικαστική απόφαση. 600,00 600,00 Α Ιουν Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων οικονομικής υπηρεσίας ,00 336,40 30

31 Α Ιουν Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Μεταφορές εν γένει υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού 3.000,00 7,56 Α Ιουν Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Μεταφορές εν γένει τεχνικής υπηρεσίας , ,00 Α Ιουν Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Αναβάθμισηεκσυγχρονισμός-συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού υπηρεσίας Δόμησης ,00 278,40 Α Ιουν Ιουλ-12 Α Ιουν Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων που θα χρησιμοποιούνται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ του Δήμου 7.500, ,55 Προμήθεια χωρισμάτων εσωτερικών & εξωτερικών κουφωμάτων και ειδών υγιεινής στις προκατασκευασμένες αίθουσες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των διδακτηρίων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ,00 Α Ιουν Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Σύνδεση νέου πηγαδιού στην περιοχή Αγ. Νικολάου Κοντοπουλίου με το κεντρικό δίκτυο υδροδότησης , ,00 Α Ιουλ Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Προμήθεια υλικών επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1.000,00 768,66 31

32 Α Ιουλ Ιουλ-12 Α Ιουλ Ιουλ-12 Β41ΛΩΛΘ- 6ΙΖ Β40ΖΩΛΘ Παροχές σε είδος (ανακλαστικά γιλέκα,κράνη κλπ) για το προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσηςαποχέτευσης. 885,00 179,80 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ( καλωδίου, και σωλήνα ) που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων ΦΟΠ που θα τοποθετηθούν στην Δημοτική Κοινότητα Μύρινας , ,62 Α Ιουλ Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ Προμήθεια εκτυπωτών για τις διοικητικές - οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου ,00 985,00 Α Ιουλ Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ Παροχές σε είδος (ανακλαστικά γιλέκα, κράνη, γαλότσες, γάντια, νιτσεράδες κλπ) για το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότηταςηλεκτροφωτισμού ,00 236,41 Α Ιουλ Αυγ-12 Α Ιουλ Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ Ανταλλακτικά χορτοκοπτικών, θαμνοκοπτικών κλπ 2.000,00 697,11 Προμήθεια λογισμικού για τη Δημοσίευση αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Παραμετροποίησης και προσαρμογών λογισμικού για Διασύνδεση με Αποφάσεις Οργάνων και Λογιστική , ,50 Α Ιουλ Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ Εργασία κατασκευής & διαμόρφωσης χωρισμάτων στους χώρους μετεγκατάστασης του Γ Δημοτικού σχολείου Μύρινας , ,48 32

33 Α Ιουλ Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση και εξοπλισμό χώρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων 2.900, ,84 Α Ιουλ Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ Προμήθεια υλικών για τη σύνδεση του κοινοτικού πηγαδιού με το δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Καρπασίου ,00 967,00 Α Ιουλ Αυγ-12 Β4Γ9ΩΛΘ- ΠΕΒ Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα έσοδα από καταβληθέν τέλος κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε Μύρινας 1.057, ,50 Α Αυγ Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ Επισκευή Συντήρηση ανεμόμυλων Δ.Ε Ν. Κούταλης , ,00 Α Αυγ Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση 6.000, ,67 Α Αυγ Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ Προμήθεια σε σακούλες καθαριότητας για την αποκομιδή απορριμμάτων από δημοτικές οδούς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους , ,76 Α Αυγ Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ Προμήθεια οικοδομικών υλικών για αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων Δημοτικών τσιμεντοδρόμων 4.000, ,00 33

34 Α Αυγ Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ Προμήθεια υλικού λατομείου 3Α για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους 3.000, ,00 Α Αυγ Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρικές συσκευές) για την τεχνική υπηρεσία 1.000,00 151,38 Α Αυγ Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ Προμήθεια άσπρης άμμου λατομείου καταλλήλου για τη διαμόρφωση του γηπέδου Αγ. Δημητρίου , ,01 Α Σεπ Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ Μελέτη του έργου : Ασφαλτόστρωση δρόμου Βάρους Μπουρνιά 2.530, ,60 Α Σεπ Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- 1ΙΕ Σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης μελέτης σήμανση - διαγράμμιση για εκτέλεση του έργου: <<Ασφαλτόστρωση του δρόμου Πεδινού- Αγκαριώνων-Αγ. Δημητρίου >> 2.500, ,00 Α Σεπ Σεπ-12 Β4ΘΞΩΛΘ- Β Αναπλάσεις επισκευές δημοτικών χώρων , ,00 Α Σεπ Οκτ-12 Β43ΒΩΛΘ- 0ΩΒ Επισκευή-συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4.000, ,80 34

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013

Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013 Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 18 η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 18/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 21 ης Νοεμβρίου 2012

Πρακτικό 18/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 21 ης Νοεμβρίου 2012 Πρακτικό 18/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 21 ης Νοεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 21 η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 7/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 25 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 7/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 25 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 7/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 25 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 25 η Απριλίου 2012 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 33/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση Ανατροπής Α.Α.Υ.(ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΚΑ-ΠΓΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΚΑ-ΠΓΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: 210-4278120,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση ανατροπών και αντιλογισµών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκριση ανατροπών και αντιλογισµών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 23 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η Ιουλίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 93/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Απριλίου 2011 Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: α) Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Ω93-Δ8Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 2ας-6-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011

Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011 Πρακτικό 8/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Ιουνίου 2011 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 24 η Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 20 η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Καθορισµός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/1976.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Καθορισµός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/1976. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η Νοεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: 116.000,00.

Διαβάστε περισσότερα

Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. (Στη Δημοτική)

Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων. (Στη Δημοτική) Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων (Στη Δημοτική) Έχοντες υπόψη: 1) το άρθρο 182 του Ν.Δ. 2888/1954 «περί δημοτικού και κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα