ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007)"

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 5 παρ.2 Ν.3556/2007) II. III. IV. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 5 παρ. 2 & 6 Ν.3556/2007) Έκθεση Επισκόπησης Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (άρθρο 5 παρ.7 Ν.3556/2007) Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες σε ατομική και ενοποιημένη βάση της 30 ης Ιουνίου 2009 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (άρθρο 5 παρ.2 Ν.3556/2007) V. Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Ιουνίου 2009 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/507/

3 I. Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξ όσων γνωρίζουμε, οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Πληροφορίες της εταιρικής περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Ιουνίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα περιόδου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6, του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Αθήνα, 28 η Αυγούστου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ

4 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (η Τράπεζα ) και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») της 30ης Ιουνίου 2009, και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Θέμα έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 31 της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης σε ενοποιημένη και ατομική βάση, στην οποία γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενες μεταβολές στους όρους που διέπουν τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε η Τράπεζα στα πλαίσια του Ν.3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης». Αναφορά επί Άλλων Νομικών Θεμάτων Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης είναι συνεπές με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 Κωνσταντίνος Μιχαλάτος Δημήτριος Σούρμπης A.M. SOEL A.M. SOEL 16891

5 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Επί των πεπραγμένων της περιόδου Από 1/1/2009 ΕΩΣ 30/6/ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

6 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2009 Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορά τη χρονική περίοδο του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2009 και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 5, του Ν. 3556/2007, του άρθρου 4, της απ. 7/448/2007 και του άρθρου 3, της απ. 1/434/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα Έκθεση, περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Τράπεζα και τον Όμιλο, οι οποίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών, των αποτελεσμάτων και των μεταβολών που επήλθαν σε αυτά, κατά το πρώτο εξάμηνο της παρούσας χρήσεως, τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια αυτού και την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις, γίνεται δε αναφορά στους ενδεχόμενους κυριότερους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η Τράπεζα και ο Όμιλος κατά το δεύτερο εξάμηνο την τρέχουσας εταιρικής χρήσεως, καθώς επίσης παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 1. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα, παρέμειναν δυσμενείς, παρά την σχετική ευφορία των αγορών. Η συνεχιζόμενη διεθνής χρηματοοικονομική κρίση δημιούργησε δυσκολίες και στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οδήγησε δε σε σημαντικές διακυμάνσεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Συνεχίστηκε η μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο επίπεδο του 1% και το γεγονός αυτό οδήγησε στην γενικότερη μείωση των επιτοκίων, κατ αρχήν της διατραπεζικής αγοράς και κατ επέκταση των επιτοκίων καταθέσεων και αντιστοίχως των χορηγήσεων, ιδιαιτέρως εκείνων που ήταν άμεσα συνδεδεμένες με το επιτόκιο αυτό. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη διεθνής οικονομική κρίση, επηρεάζοντας και την Ελληνική οικονομία, δημιούργησε εκ μέρους των τραπεζών την ανάγκη σχηματισμού περαιτέρω προβλέψεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες επισφάλειες στον τομέα των χορηγήσεων. Ταυτόχρονα, συνεχίστηκαν και οι δυσχέρειες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και έτσι η πλειοψηφία των Ελληνικών τραπεζών, προσχώρησε στα κρατικά μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας. Η Τράπεζα, μην αντιμετωπίζοντας προβλήματα ρευστότητας, αλλά προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, προσχώρησε μόνο στο πρώτο μέτρο του ν.3723/2008, για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», αυξάνοντας το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 224,96 εκ. ευρώ, με την έκδοση 60,8 εκ. προνομιούχων μετοχών, κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου. Η Ελληνική οικονομία, συνδεδεμένη αναπόσπαστα με τη Διεθνή, δεν έμεινε ανεπηρέαστη από αυτές τις εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι πέτυχε να διατηρήσει το πλεονέκτημα του θετικού ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος έστω και οριακά, διαμορφώθηκε (σύμφωνα με την ΕΣΥΕ) το πρώτο τρίμηνο του 2009 στο 0,3% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα μεν από την περυσινή χρονιά, αλλά αισθητά υψηλότερος από αυτόν της 2

7 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2009 Ευρωζώνης, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, διαμορφώθηκε στο -4,6%. Αξίζει να σημειώσουμε πως η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο και την Πολωνία είναι τα μόνα κράτη μέλη της Ε.Ε. με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός (Ιούλιος 2008 Ιούνιος 2009) με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, ανήλθε στο 2,4% έναντι 3,8% (για το διάστημα Ιούλιου Ιουνίου 2008), ενώ ο ρυθμός αύξησής του τον Ιούνιο του 2009, διαμορφώθηκε στο 0,5% (ο χαμηλότερος από το 1968) έναντι 4,9% κατά τον Ιούνιο του Παρά τη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία, η Τράπεζα διαθέτοντας υψηλή ρευστότητα, συνέχισε και στο πρώτο εξάμηνο του 2009 να έχει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επί τη βάση πάντοτε της συγκρατημένης και ασφαλούς πολιτικής πιστωτικής επέκτασης, την ενδυνάμωση κατά το δυνατόν των επαναλαμβανόμενων (λειτουργικών) πηγών εσόδων της, την μείωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου και ιδιαιτέρως στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων και τέλος την ορθή εκμετάλλευση της υψηλής ρευστότητάς της. Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη καθ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, μείωση των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς, η Τράπεζα έχοντας αρχίσει ήδη από το τέλος της χρήσεως του 2008, συνέχισε να δραστηριοποιείται στην τοποθέτηση μέρους της διαθέσιμης ρευστότητάς της για επενδυτικούς σκοπούς, σε εκδόσεις ομολογιακών δανείων επιλεγμένων εταιρειών, υψηλής εξασφάλισης, ουδέτερων κλάδων και κλάδων της οικονομίας που επενδύουν ή απασχολούνται με την οικολογική ανάπτυξη και τεχνολογία, καθώς και με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να βελτιωθεί κατά τι το μέσο επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας, αντικαθιστώντας τα μειωμένα έσοδα από τόκους της διατραπεζικής αγοράς, κυρίως όμως αναμένεται να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος των 15μηνων προθεσμιακών καταθέσεων, τις οποίες κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2009, προσέφερε η Τράπεζα, προκειμένου να συγκρατηθεί η διαρροή των καταθέσεών της προς τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία προσέφεραν αντίστοιχα υψηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, η σχετική βελτίωση της αγοράς των ομολόγων κυρίως, σε συνδυασμό με την συνεχισθείσα εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, επέτρεψαν την δημιουργία πολύ ικανοποιητικών κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, αλλά και θετικών αποτιμήσεων, τόσο στα αποτελέσματα της περιόδου, όσο και στο σχηματισμένο αποθεματικό του χαρτοφυλακίου των διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων. Ταυτόχρονα και εντός του πρώτου εξαμήνου, η τράπεζα προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους 526,26 εκ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις αρχές του δευτέρου εξαμήνου, με υπερκάλυψη 133,79%, παρά την δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Στην γραμμή αυτής της στρατηγικής, το σύνολο του ενεργητικού σε ενοποιημένη βάση, ανήλθε στα 16,24 δις, σημειώνοντας αύξηση 9,03%, σε σχέση με την και 14,62% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Η ρευστότητα της Τράπεζας διαμορφώθηκε στα 2.119,03 εκ. έναντι 3.188,36 κατά την και 2.941,21 εκ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 7,41 δις, σημειώνοντας αύξηση 4,00% σε σχέση με τα υπόλοιπα της και 15,15% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του Οι καταθέσεις και τα Repos ανήλθαν σε 12,27 δις, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 9,48% σε σχέση με τα υπόλοιπα της και 10,62% από το αντίστοιχο περυσινό διάστημα του 2008, ενώ το σύνολο της καθαρής θέσης ανήλθε σε 906,01 εκατ.. Τα προ φόρων κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2009 παρουσίασαν σημαντικά κέρδη, της τάξεως των 122,94 εκ., παρουσιάζοντας όμως σημαντική βελτίωση σε σχέση με εκείνα του πρώτου εξαμήνου του 2008, κυρίως λόγω της βελτίωσης των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και της συνεχιζόμενης ενίσχυσης των εσόδων από επαναλαμβανόμενες πηγές. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη της περιόδου μετά τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, ανήλθαν σε 94,28 εκατ., έναντι ζημιών (12,70) εκ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 60,38% από 63,56% κατά την και από 58,01% κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2008, ενώ τέλος ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε κατά προσέγγιση σε 10,60%, έναντι 8,59% κατά την και 9,30% κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του

8 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2009 Τα κύρια σημεία των Αποτελεσμάτων του Α Εξαμήνου είναι τα ακόλουθα: Οι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 335,38 εκ. ευρώ, έναντι 368,10 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 8,89%, η οποία οφείλεται στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων και την μείωση συνεπεία αυτού κυρίως των εσόδων από τόκους της διατραπεζικής αγοράς αλλά και των χορηγήσεων. Οι τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 205,52 εκ. ευρώ, έναντι 204,06 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση της τάξεως του 0,72%, παρά το αυξημένο κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων, το οποίο προσέφερε η Τράπεζα προκειμένου να συγκρατηθεί η διαρροή των καταθέσεών της προς τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Το καθαρό αποτέλεσμα εκ τόκων, συνεπεία των ανωτέρω διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 129,86 εκ. ευρώ, έναντι 164,04 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 20,84%. Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 10,33 εκ. ευρώ έναντι 7,95 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 29,89%. Τα έξοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 1,64 εκ. ευρώ, έναντι 0,82 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 100,89%. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών, συνεπεία των ανωτέρω διαμορφώθηκαν στα 8,69 εκ. ευρώ έναντι 7,13 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας αύξηση 21,75%. Τα έσοδα από μερίσματα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 4,15 εκ. ευρώ, έναντι 3,87 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 7,27%. Τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσίασαν κέρδη της τάξεως των 104,66 εκ. ευρώ, έναντι ζημίας (51,77) εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Τα αποτελέσματα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρουσίασαν κέρδη της τάξεως των 10,61 εκ. ευρώ, έναντι 3,20 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στο ποσό των 0,50 εκ. ευρώ έναντι 0,38 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,77%. Οι αμοιβές του προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των 51,83 εκ. ευρώ, έναντι 54,13 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 4,25%. Τα γενικά έξοδα διοικήσεως διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 54,98 εκ. ευρώ, έναντι 46,76 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 17,57%. Η αύξηση αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος διαφημιστικής προβολής (αύξηση κατά 223,29% σε σχέση με το Α εξάμηνο του 2008) της Τράπεζας και των προϊόντων που προσφέρει. Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 5,30 εκ. ευρώ, έναντι 5,24 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξεως του 1,26%. Τα λοιπά έξοδα διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 6,95 εκ. ευρώ, έναντι 2,92 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 138,15%. Οι προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 16,98 εκ. ευρώ, έναντι 25,61 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 33,69%. Ο υπολογισμός των προβλέψεων είναι σύμφωνος με τις ελάχιστες απαιτούμενες με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος. Η αναλογία κερδών από συγγενή εταιρεία ανήλθε στα 0,52 εκ. ευρώ, ενώ δεν υπήρχε αντίστοιχο ποσό κατά την περυσινή περίοδο. 4

9 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2009 Τέλος τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανήλθαν μετά από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της περιόδου, σε 906,01 εκ. ευρώ, έναντι 532,16 εκ. ευρώ, στο τέλος της προηγούμενης χρήσεως. Κατά τη διάρκεια του Α! εξαμήνου, τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ενισχύθηκαν λόγω της προσχώρησης της Τράπεζας στο άρθρο 1, του ν.3723/2008 και της συνεπεία αυτού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 224,96 εκ. ευρώ, ενώ τον Ιούλιο του 2009 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 526,30 εκ. ευρώ. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα κυριότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά το πρώτο εξάμηνο ήταν: 1. Μετοχικό Κεφάλαιο & Μετοχική Σύνθεση Στις 28 Ιανουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε η προαπαιτούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της Τράπεζας στο μέτρο του άρθρου 1, του Ν.3723/2008, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ), με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων, οκτακοσίων χιλιάδων ( ) προνομιούχων, ενσώματων και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμων από την Τράπεζα μετοχών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70 ) εκάστη, οι οποίες αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων, εκδόσεώς του, αφού καταργήθηκε το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κατόπιν της προαναφερθείσας αυξήσεως, η οποία ολοκληρώθηκε το Μάϊο του 2009, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ,40 ευρώ και διαιρείτο σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 3,70 εκάστη και προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 3,70 εκάστη. Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν και της υπ αριθμόν 134/ συνεδρίασής του, προέβη, κατ επιταγή και σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση (γ), της σχετικής σύμβασης, αλλά και σύμφωνα με την ειδικότερη, υπ αριθμόν 12039/Β 702/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στην ενσωμάτωση του κ. Άγγελου Ανδρουλιδάκη, ως πρόσθετου μέλους του και με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, με θητεία ισόχρονη με τη διάρκεια παραμονής της Τράπεζας στο συγκεκριμένο μέτρο. Στις 13 Ιουλίου 2009 εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών νέες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη, οι οποίες προέκυψαν μετά την πλήρη - κατά 133,79%- κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που είχε αποφασισθεί από τη Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 22α Απριλίου Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους ,40 ευρώ, πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, με παροχή «δικαιώματος προτίμησης» υπέρ των παλαιών μετόχων και «δυνατότητας προεγγραφής» προς απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Η τιμή διάθεσης συνίστατο σε 3,70 ευρώ ανά μετοχή. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε κατά ποσό ύψους ,60 ευρώ, αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,52% από την άσκηση συνολικά «δικαιωμάτων προτίμησης» εκ μέρους των κατόχων αυτών, ενώ παρέμειναν αδιάθετες μετοχές, λόγω μη άσκησης ισάριθμων δικαιωμάτων προτίμησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στην 144/6ης Ιουλίου 2009 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920, αποφάσισε τη διάθεση των αδιάθετων μετοχών αποκλειστικά και μόνο στους πρώτους κατά σειρά προτεραιότητας «δικαιούμενους προεγγραφής», ήτοι στους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το δικαίωμά τους ολικά ή μερικά, προχωρώντας μάλιστα σε αναλογική κατανομή αυτών (δεδομένου ότι ο αριθμός των αδιαθέτων μετοχών δεν επαρκούσε για να ικανοποιήσει τη ζήτηση που υπήρχε για μετοχές τόσο από αυτή την κατηγορία δικαιούμενων προεγγραφής, όσο και από τις λοιπές κατηγορίες), με αποτέλεσμα την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 2. Τομέας Πίστης των Ιδιωτών 5

10 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2009 Η επανακαθορισμένη πολιτική της Τράπεζας, περί πιστωτικής επέκτασης, σε σχέση με τον παλαιότερο σχεδιασμό για την αύξηση του μεριδίου της αγοράς, συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, με την εφαρμογή μιας πιο εγκρατούς και ποιοτικά αυστηρότερης πιστωτικής επέκτασης και με αυξημένα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης των δανειοληπτών. Η Τράπεζα έχει προωθήσει και νέα προϊόντα στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, βασιζόμενα πλέον στο επιτόκιο euribor, αντί του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), βελτιώνοντας παράλληλα και το αντίστοιχο περιθώριο του επιτοκίου. Από τις ενέργειες αυτές, αναμένεται μικρή ενίσχυση των επιτοκιακών εσόδων, προερχόμενη από τις νέες εκταμιεύσεις κυρίως, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, κυρίως λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Η αναμενόμενη αυτή τάση, ενδεχομένως θα αντισταθμιστεί κατά ένα μέρος, από την δυνατότητα του δικτύου πωλήσεων μέσω της θυγατρικής εταιρείας Μπέστλάϊν Cards Παροχή Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Ε., η οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της καταναλωτικής πίστης. 3. Συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 η διασύνδεση των συστημάτων των δυο οργανισμών και η επικοινωνία τους σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που αποτελεί ουσιαστική εξέλιξη της συνεργασίας της Τράπεζας με τα ΕΛ.ΤΑ.. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2009 ο αριθμός των συνδεδεμένων καταστημάτωνπρακτορείων ΕΛ.ΤΑ., ανερχόταν σε 412 καταστήματα, ενώ ο προγραμματισμός για την τρέχουσα χρήση (2009), είναι να διασυνδεθούν με το μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας, περισσότερα από 500 καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ.. Επίσης, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009, η Τράπεζα λειτουργούσε 81 Shop in the Shop, διακριτούς δηλαδή χώρους πώλησης και εξυπηρέτησης των πελατών της Τράπεζας, εντός των καταστημάτων του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ.. Από τις ενέργειες αυτές αναμένεται να ενισχυθεί η παρουσία της Τράπεζας σε αυτό το δίκτυο και συνεπώς οι πωλήσεις των προϊόντων της και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών της. 4. Αναδιάρθρωση ανθρώπινου δυναμικού Τον Φεβρουάριο του 2009, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και δεύτερος γραπτός διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού με τραπεζική προϋπηρεσία. Η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε με υποδειγματικό τρόπο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Η πρόσληψη και ενσωμάτωση των νέων στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας γίνεται σταδιακά, ενισχύοντας λειτουργικά και παραγωγικά τόσο το δίκτυο των καταστημάτων, όσο και τις κεντρικές υπηρεσίες. Εντός του πρώτου εξαμήνου, η Τράπεζα συνολικά προχώρησε στην πρόσληψη 482 υπαλλήλων, ενώ και στο δεύτερο εξάμηνο αναμένεται να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό με την πρόσληψη και άλλων υπαλλήλων. Παράλληλα, και στο πλαίσιο εξορθολογισμού του ανθρώπινου δυναμικού της, η Τράπεζα θα προσφέρει και νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τελευταίο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως. 5. Διάκριση Hellenic Postbank στην κατηγορία «Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον» Στις 29 Απριλίου 2009, η Τράπεζα βραβεύτηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ως μία από τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με την έρευνα Best Work Places, η οποία αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο θεσμό στο συγκεκριμένο τομέα. Η Τράπεζα διακρίθηκε στην κατηγορία «εταιρείες με 250+ εργαζόμενους», έπειτα από την ανταπόκρισή της σε κριτήρια που αφορούν σε δυο άξονες. Πρώτον το trust index, που αναφέρεται στις απαντήσεις των εργαζομένων σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο και δεύτερον το culture audit, δηλαδή την έκθεση της εταιρείας σε σχέση με τις πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 6. Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών Στις 2 Μαΐου 2008, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων είχε αποφασίσει την εφαρμογή "Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών", σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών μέχρι κατ` ανώτατο όριο 10 εκ. μετοχών, με εύρος τιμής αγοράς, κατώτατη και ανώτατη, 3,70 ευρώ (ονομαστική αξία) και 19 ευρώ, 6

11 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2009 αντίστοιχα. Οι αποκτήσεις αυτές δύνανται να πραγματοποιηθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ήτοι από τη 2α Μαΐου ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων - μέχρι τη 2α Μαΐου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιήσει το «Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών» (άρθρο 16 παρ. 2 κ.ν. 2190/20) ρυθμίζοντας τους βασικούς όρους για την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στην από 30ης Μαΐου 2008 συνεδρίασή του την απόκτηση ιδίων μετοχών κατά την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση χρονική περίοδο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη, από την κείμενη νομοθεσία, διαδικασία. Κατά το χρονικό διάστημα από 9 Ιουνίου 2008 μέχρι και την 30 η Ιουνίου του 2009, η Τράπεζα απέκτησε ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,21% του μετοχικού της κεφαλαίου των κοινών μετοχών. Σημειώνεται ότι η θέση αυτή διακατέχεται από την 19 η Φεβρουαρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία η Τράπεζα πραγματοποίησε την τελευταία απόκτηση, κατόπιν της απαγόρευσης απόκτησης ιδίων μετοχών από τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας του ν.3723/2008 (άρθρο 28, του ν. 3756/2009). 7. Συμφωνία Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) Στις 28 Ιουνίου 2009 υπογράφτηκε στη Θεσσαλονίκη συμφωνία συνεργασίας, στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και της καταναλωτικής πίστης μέσω της έκδοσης χρεωστικών καρτών, μεταξύ του προέδρου της Τράπεζας κ. Άγγελου Φιλιππίδη και του Προέδρου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και της ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΚΕ, κ. Στέφανου Ταμβάκη, παρουσία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.. Το καινοτόμο αυτό έργο, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και των απόδημων Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αναμένεται να ξεκινήσει και να λειτουργήσει σταδιακά από τις αρχές του ερχόμενου έτους. Το e-banking θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ομογενή, να κάνει ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεών του με την Ελλάδα (π.χ. εμβάσματα σε συγγενείς και άλλα φυσικά πρόσωπα, πληρωμές προς κρατικούς φορείς, τιμολογίων ΔΕΚΟ ή προς άλλους δημόσιους οργανισμούς, αλλά και μεταφορές χρημάτων σε άλλες ελληνικές τράπεζες, όπως και πληρωμές υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα). Σταδιακά, προβλέπεται και η παροχή περαιτέρω δυνατοτήτων μέσω του e-banking, όπως για παράδειγμα η παροχή πληροφοριών για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, κ.α.. 8. Καταβολή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2008 Κατόπιν και των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Ιουνίου 2009, η Τράπεζα, στηριζόμενη και στην υπ αριθμ. Πρωτ /Β1175/ απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, δεν κατέβαλλε μέρισμα για την χρήση του 2008, ισχυροποιώντας κατά τι, με τον τρόπο αυτό και την κεφαλαιακή της βάση. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 30 η Ιουνίου 2009 αποφάσισε μεταξύ άλλων την εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του μέχρι τότε υφιστάμενου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη για θητεία πέντε ετών, λήγουσα την 30 η Ιουνίου Μετά την εκλογή τους τα νέα μέλη του Δ.Σ. συγκροτήθηκαν σε σώμα εκλέγοντας στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. τον κ. Άγγελο Φιλιππίδη και ση θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου τον κ. Αντώνη Καμινάρη. 10. Οψιγενή γεγονότα (συστάσεις νέων θυγατρικών εταιρειών) Η Τράπεζα σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του στον τομέα της ασφαλιστικής αγοράς, προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής μεσιτικής ασφαλιστικής εταιρείας υπό την επωνυμία "Post Insurance Brokerage - Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε." και την ενσωμάτωσή της στη δομή του Ομίλου. Το Καταστατικό της νέας εταιρείας υπεγράφη την 2α Ιουλίου Η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο των branded τραπεζοασφαλιστικών (Βankassurance) και παραδοσιακών 7

12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2009 ασφαλιστικών προϊόντων και συνεργαζόμενη με σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς θα παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων και πρακτορείων των ΕΛΤΑ και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε όλη την Ελλάδα, διεκδικώντας με τον τρόπο αυτό νέα μερίδια αγοράς και στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της πελατειακής της βάσης. Στις 24 Ιουλίου 2009, η Τράπεζα, κατόπιν απόφασής του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την ίδρυση τριών Θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στους τομείς του Real Estate, του Leasing και στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης έργων, για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Διεθνές οικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από σχετική αβεβαιότητα για την περαιτέρω πορεία. Παρά το βραχυπρόθεσμο κλίμα ευφορίας που έχει διαμορφωθεί τελευταία, διεθνείς οικονομικοί αναλυτές διατυπώνουν αντικρουόμενες τάσεις για την αναμενόμενη εξέλιξη της διεθνούς οικονομίας, η οποία είναι πιθανόν να παρουσιάσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009, σημαντικές διακυμάνσεις. Είναι αναμενόμενο ότι η διεθνής τάση και τα διεθνή νέα, θα καθορίσουν ως επί το πλείστον την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία κατ επέκταση είναι πιθανό να επηρεάσει και την αγορά των ομολόγων. Ειδικότερα στην Ελληνική αγορά, η πορεία του σχηματισμού προβλέψεων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για τις ενδεχόμενες επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις, θα επηρεάσει πιθανώς σημαντικά στην συμπεριφορά των μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά το γ και δ τρίμηνο του 2009, ενδέχεται να καταφανεί υψηλότερο μέγεθος επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με το σημερινό. Η Τράπεζα διατηρεί σημαντικές θέσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες κάτω από αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς ως προς τις αποτιμήσεις τους και να επιδράσουν αρνητικά επί των αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές πράξεις. Η Διοίκηση της Τράπεζας αντιμετωπίζοντας τον ανωτέρω κίνδυνο, έχει επαναπροσδιορίσει τους στόχους της διαχείρισης και κυρίως ως προς τα θέματα επικινδυνότητας των αποδόσεων και ασφάλειας των επενδυόμενων κεφαλαίων, αντιστρέφοντας την πολιτική επενδύσεων σε υψηλού ρίσκου σύνθετα προϊόντα και μειώνοντας διαρκώς τις επ αυτών θέσεις που διατηρούσε. Επίσης έχει εφαρμόσει πολιτικές αντιστάθμισης των κινδύνων αυτών, μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων και μοντέλων, ώστε να περιορίσει τις ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις. Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, παρότι παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από αυτόν της ζώνης του ευρώ, ενδέχεται σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα των αγορών και την ενδεχόμενη επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών, να μειώσει περαιτέρω την ζήτηση της αγοράς των δανείων λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα αφενός, αλλά και να δυσχεράνει την δυνατότητα αποπληρωμής τους από τους δανειολήπτες αφετέρου. Η Διοίκηση της Τράπεζας αντιμετωπίζοντας τον ανωτέρω κίνδυνο, επαναπροσδιόρισε επί το αυστηρότερο τους κανόνες εκτίμησης και ανάληψης του πιστωτικού κινδύνου, παρακολουθεί και επαναπροσδιορίζει συνεχώς τις εκτιμήσεις της για τον σχηματισμό και διατήρηση των κατάλληλων προβλέψεων για ενδεχόμενη αύξηση των επισφαλειών, παρέχει προϊόντα σταθερού επιτοκίου προς τους δανειολήπτες και αντισταθμίζει, στο μέτρο του δυνατού, τον κίνδυνο διαφυγόντων εσόδων από την ενδεχόμενη άνοδο των επιτοκίων της αγοράς. Παράλληλα, διατηρεί το πλεονέκτημα της υψηλής ρευστότητας, την οποία διαχειρίζεται επιτυχώς προς ενίσχυση των επιτοκιακών της εσόδων. Η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, των διαδικασιών και των μηχανογραφικών συστημάτων, η διαχείριση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η συνεχής επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών, για την δημιουργία και νέων πηγών επαναλαμβανόμενων εσόδων και η προσπάθεια επικοινωνίας του νέου εταιρικού προφίλ, παρά την συνεχιζόμενη και επιτυχή προσπάθεια συγκράτησης του κόστους, αναμένεται να δημιουργήσει αυτοτελή (μη επαναλαμβανόμενα) έξοδα και να επιβαρύνει τα λειτουργικά κόστη της Τράπεζας. Εν γένει, η Διοίκηση της Τράπεζας παραμένει πιστή στους στρατηγικούς της στόχους για την ανάπτυξη ισχυρής κερδοφορίας από επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων, την συγκράτηση και τον εξορθολογισμό του κόστους, την αναδιάρθρωση και την ασφαλέστερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων, την 8

13 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2009 αναδιοργάνωση της Τράπεζας σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. Ωστόσο, η σύνθεση των κερδών της Τράπεζας είναι πιθανόν να παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ των πηγών προέλευσής τους. 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ α) Υπόλοιπα με μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη Ποσά σε Απαιτήσεις Δάνεια , ,15 Σύνολο , ,15 Υποχρεώσεις Καταθέσεις , ,15 Σύνολο , , Έξοδα Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Δ.Σ. και στελεχών , ,22 Τόκοι καταθέσεων , ,39 Σύνολο , ,61 Έσοδα Τόκοι χορηγήσεων , ,70 Σύνολο , ,70 β) Υπόλοιπα με Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες Ποσά σε Απαιτήσεις Δάνεια & απαιτήσεις στην διατραπεζική αγορά ,00 Σύνολο , Έξοδα Τόκοι καταθέσεων & απαιτήσεων στην διατραπεζική αγορά ,46 - Σύνολο ,46 - Έσοδα Τόκοι χορηγήσεων & δανεισμού στην διατραπεζική αγορά ,94 - Σύνολο ,94-5. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η Διοίκηση της Τράπεζας στοχεύει στην ενίσχυση και αναβάθμιση της θέσης της, καθώς και στην περαιτέρω αναγνωρισιμότητά της στην τραπεζική αγορά, μέσα από ένα πλαίσιο υγιούς και ασφαλούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, αφενός και αφετέρου μέσα από την ενδυνάμωση των σχέσεών της με τους πελάτες. Η διατήρηση επαρκών κεφαλαίων και ικανών προβλέψεων, λόγω και της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, αποτελούν ένα από τα σημαντικά σημεία της στρατηγικής θωράκισης της Τράπεζας, ώστε αφενός να είναι 9

14 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 Ιουνίου 2009 σε θέση να αναπτύξει την υφιστάμενη επιχειρηματική της δραστηριότητα και αφετέρου να αξιοποιήσει τις ενδεχόμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη και σε νέες περιοχές δραστηριοποίησης. Ειδικότερα, ως προς τις επενδύσεις της, η Τράπεζα σκοπεύει να συνεχίσει τη πολιτική μείωσης του αναλαμβανόμενου κινδύνου, μέχρι την πλήρη αντικατάσταση κάθε μορφής σύνθετων ομολόγων και ιδιαίτερα του χαρτοφυλακίου των εναλλακτικών επενδύσεων, με Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή και εταιρικά ομόλογα υψηλής εξασφάλισης, ουδέτερων κλάδων και κλάδων της οικονομίας που επενδύουν ή απασχολούνται με την οικολογική ανάπτυξη και τεχνολογία, καθώς και με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας αφενός με τον τρόπο αυτό την υψηλή της ρευστότητα και ενισχύοντας αφετέρου τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από τόκους. Σε επίπεδο λιανικής τραπεζικής, στόχο της Διοίκησης της Τράπεζας αποτελεί η επίτευξη ενός ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης εργασιών, κυρίως στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, με γνώμονα την διατήρηση υγιών, αποδοτικών και κυρίως ασφαλών χαρτοφυλακίων, η ενίσχυση των εσόδων από επαναλαμβανόμενες πηγές και ο περαιτέρω περιορισμός του κόστους λειτουργίας της, μέσω των παρακάτω ενεργειών: Ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων (cross selling) στην υφιστάμενη πελατειακή βάση, δεδομένης της χαμηλής μέχρι στιγμής διείσδυσης στους υφιστάμενους πελατειακούς λογαριασμούς. Διάθεση πιστωτικών προϊόντων και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, σχετιζόμενων με αυτά, που θα συνδυάζουν την αποταμίευση και την ασφάλιση, μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής εταιρείας Post Insurance Brokerage - Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.. Συνεχής αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και εμπλουτισμός του εύρους των καταθετικών προϊόντων, ώστε η Τράπεζα να διατηρεί ή και να αυξάνει τη καταθετική της βάση. Μεγαλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων διανομής τραπεζικών προϊόντων, μέσω της αύξησης του αριθμού των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών, της αύξησης του αριθμού των συνδεδεμένων με το μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας, καταστημάτων του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ., την ενίσχυση της παρουσίας των διακριτών χώρων «Shop in the Shop», εντός των καταστημάτων του δικτύου των ΕΛ.ΤΑ., και την μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των υφιστάμενων δικτύων διανομής της θυγατρικής της εταιρίας «ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Μικρή επέκταση του δικτύου των καταστημάτων, σε επιλεγμένες περιοχές. Aνάπτυξη και θέση σε λειτουργία της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking). Ανάπτυξη των υπηρεσιών Personal Banking και θεματοφυλακής. Ολοκλήρωση της λειτουργίας μηχανογραφικής εφαρμογής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κόστους των προμηθειών και υπηρεσιών. Η Διοίκηση, επεξεργάζεται συνεχώς νέες περιοχές δραστηριοποίησης, προκειμένου η Τράπεζα να επεκτείνει την δραστηριότητά και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία της. Ήδη η Τράπεζα έχει αποκτήσει ένα νέο πρόσωπο, ισχυρό και σύγχρονο, λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και επιδιώκει να οικοδομήσει μια πορεία υγιούς και σταθερής ανάπτυξης και κερδοφορίας από επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών και των Ελλήνων πολιτών στο σύνολό τους. 10

15 Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση της 30 ης Ιουνίου 2009 βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 30 Ιουνίου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ) 3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ) 4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 6 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ) 7 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ) 8 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 9 1. Πληροφορίες για την Τράπεζα Σημαντικές Λογιστικές Αρχές Βάση Παρουσίασης Ενοποίηση Ανακατατάξεις κονδυλίων Πληροφόρηση ανά Επιχειρηματικό Τομέα Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Έσοδα από μερίσματα Κέρδη / (ζημιές) από χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Κέρδη / (ζημιές) επενδυτικού χαρτοφυλακίου Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα Φόροι Κέρδη ανά Μετοχή Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Δάνεια και απαιτήσεις κατά Πελατών Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα απαιτήσεις υποχρεώσεις Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμο προς πώληση και διακρατούμενο μέχρι τη λήξη Ενσώματα πάγια Υπεραξία και Άυλα πάγια στοιχεία Συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό Λοιπά στοιχεία υποχρεώσεων Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά, Αποτελέσματα εις νέον, Αποθεματικό διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου και Ίδιες μετοχές Δεσμεύσεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις Συναλλαγές και Υπόλοιπα Συνδεδεμένων Μερών Ανάλυση Ταμείου και Ταμειακών ισοδυνάμων Οψιγενή Γεγονότα 50 2

17 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ) 30 Ιουνίου 2009 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΒΑΣΗ Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Απριλίου έως Ποσά σε Σημείωση Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα , , , ,31 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ,32) ( ,39) ( ,38) ( ,19) Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,12 Έσοδα προµηθειών , , , ,59 Έξοδα προµηθειών ( ,23) ( ,74) ( ,06) ( ,66) Καθαρά έσοδα από προμήθειες , , , ,93 Έσοδα απ ό μερίσματα , , , ,79 Κέρδη / (ζημιές) απ ό χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω απ οτελεσμάτων ,71 ( ,41) , ,95 Κέρδη επ ενδυτικού χαρτοφυλακίου , , , ,06 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,07 Σύνολο καθαρών εσόδων , , , ,92 Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού 9 ( ,20) ( ,18) ( ,33) ( ,27) Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα 10 ( ,69) ( ,43) ( ,22) ( ,19) Αποσβέσεις 20,21 ( ,33) ( ,54) ( ,12) ( ,85) Προβλέψεις απ ομείωσης αξίας δανείων 16 ( ,00) ( ,24) ( ,00) ( ,04) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 11 ( ,11) ( ,11) ( ,67) ( ,52) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ,32) ( ,50) ( ,33) ( ,87) Αναλογία κερδών απ ό συγγενή εταιρία , ,37 - Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ,47 ( ,85) , ,05 Φόροι 12 ( ,43) ( ,84) ( ,48) ( ,40) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ,04 ( ,69) , ,65 Αναλογούντα σε : Δικαιώματα μειοψηφίας ,45 (20.054,66) ,34 (22.438,24) Ιδιοκτήτες μητρικής ,59 ( ,03) , ,89 Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή - Βασικά 13 0,6459 (0,0891) 0,3401 0, Μειωμένα 13 0,6459 (0,0891) 0,3401 0,1749 Αθήνα, 28 η Αυγούστου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΑΣ

18 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ) 30 Ιουνίου 2009 Από 1η Ιανουαρίου έως ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Από 1η Απριλίου έως Ποσά σε Σημείωση Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα , , , ,70 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα ( ,25) ( ,53) ( ,10) ( ,58) Καθαρά έσοδα από τόκους , , , ,12 Έσοδα προµηθειών , , , ,24 Έξοδα προµηθειών ( ,17) ( ,38) ( ,95) ( ,88) Καθαρά έσοδα από προμήθειες , , , ,36 Έσοδα απ ό μερίσματα , , , ,79 Κέρδη / (ζημιές) απ ό χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω απ οτελεσμάτων ,37 ( ,85) , ,93 Κέρδη επ ενδυτικού χαρτοφυλακίου , , , ,06 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,89 Σύνολο καθαρών εσόδων , , , ,15 Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού 9 ( ,33) ( ,69) ( ,68) ( ,99) Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα 10 ( ,33) ( ,69) ( ,95) ( ,91) Αποσβέσεις 20,21 ( ,84) ( ,04) ( ,24) ( ,97) Προβλέψεις απ ομείωσης αξίας δανείων 16 ( ,00) ( ,24) ( ,00) ( ,04) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 11 ( ,04) ( ,99) ( ,25) ( ,86) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ,54) ( ,65) ( ,12) ( ,77) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ,18 ( ,97) , ,38 Φόροι 12 ( ,23) ( ,84) ( ,74) ( ,40) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ,95 ( ,81) , ,98 Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή - Βασικά 13 0,6285 (0,0890) 0,3304 0, Μειωμένα 13 0,6285 (0,0890) 0,3304 0,1750 Αθήνα, 28 η Αυγούστου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΑΣ Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών της 30/6/

19 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 30 Ιουνίου 2009 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Απριλίου έως Καθαρά κέρδη περιόδου (μετά φόρων) ,04 ( ,69) , ,65 Λοιπά συνολικά έσοδα: Μεταβολή του αποθεματικού διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου (μετά φόρων) ,76 ( ,82) ,52 ( ,48) Λοιπά συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων ,76 ( ,82) ,52 ( ,48) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρου ,80 ( ,51) , ,17 Αναλογούν σε : Μετόχους μειοψηφίας ,45 (20.054,66) ,34 (22.438,24) Ιδιοκτήτες Τράπεζας ,35 ( ,85) , ,41 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Απριλίου έως Καθαρά κέρδη περιόδου (μετά φόρων) Λοιπά συνολικά έσοδα: ,95 ( ,81) , ,98 Μεταβολή του αποθεματικού διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου (μετά φόρων) Λοιπά συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων ,15 ( ,82) ,42 ( ,48) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρου ,15 ( ,82) ,42 ( ,48) ,10 ( ,63) , ,50 Αθήνα, 28 η Αυγούστου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΑΣ

20 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 30 Ιουνίου 2009 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Από 1η Ιανουαρίου έως Από 1η Ιανουαρίου έως Ποσά σε Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟ Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπ εζα , , , ,54 Απαιτήσεις κατά π ιστωτικών ιδρυμάτων , , , ,00 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των απ οτελεσμάτων , , , ,94 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απ αιτήσεις , , , ,41 Δάνεια και απ αιτήσεις κατά πελατών , , , ,00 Μείον: Προβλέψεις για επ ισφαλείς απ αιτήσεις 16 ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμο προς πώληση , , , ,49 Χαρτοφυλάκιο διακρατούμενο μέχρι τη λήξη , , , ,59 Συμμετοχή σε θυγατρικές επ ιχείρησεις , ,00 Συμμετοχή σε συγγενή επ ιχείρηση , , , ,36 Ενσώματα πάγια , , , ,94 Υπεραξία και Άυλα πάγια στοιχεία , , , ,40 Απαιτήσεις απ ό αναβαλλόμενους φόρους , , , ,44 Τρέχουσες φορολογικές απ αιτήσεις , , , ,85 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , , ,50 Σύνολο ενεργ ητικού , , , ,46 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα , , , ,50 Υποχρεώσεις προς πελάτες , , , ,96 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υπ οχρεώσεις , , , ,04 Υποχρεώσεις απ ό αναβαλλόμενους φόρους , , , ,69 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις , , Υποχρεώσεις απ ό παροχές στο προσωπικό , , , ,00 Λοιπά στοιχεία υπ οχρεώσεων , , , ,18 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,37 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ ΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,40 Διαφορά απ ό έκδοση μετοχών υπ έρ το άρτιο , , , ,06 Ίδιες μετοχές 32 ( ,24) ( ,60) ( ,24) ( ,60) Απ οθεµατικό διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου 32 ( ,81) ( ,57) ( ,42) ( ,57) Λοιπά απ οθεματικά , , , ,54 Αποτελέσματα εις νέον , , , ,26 Ίδια κεφ άλαια ιδιοκτητών Τράπεζας , , , ,09 Δικαιώματα μειοψηφίας , , Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων και δικαιωμάτων μειοψηφίας , , , ,09 Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφ αλαίων , , , ,46 Αθήνα, 28 η Αυγούστου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΦΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΑΣ Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Πληροφοριών της 30/6/

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 Περιεχόμενα I. Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 215 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/27) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5675444 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1344/6/Β/86/131)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου 2009 30 Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 163 171 21, Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΤΗΛ. 210 9379100 ΑΡ.Μ.Α.Ε. :12821/05/Β/86/1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς & με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2015 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2015) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τροποποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 Μάιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2013 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 Δήμος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας 118 55 Αθήνα Γ.Ε.ΜΗ.: 240501000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 30 ης Ιουνίου 2008. (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 30 ης Ιουνίου 2008. (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 30 ης Ιουνίου 2008 (1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Αλλαντικών. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Αλλαντικών. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Βιομηχανία Αλλαντικών ΑΡ.Μ.Α.Ε : 8032/06/Β/86/45 22 ο χιλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 145 65 Αγ. Στέφανος - ΑΘΗΝΑ Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ( Σύμφωνα με το α. 4 του Ν. 3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 0 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα