ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ.6 του Ν.3094/2003 / ΦΕΚ 10 Α )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ.6 του Ν.3094/2003 / ΦΕΚ 10 Α )"

Transcript

1 Χειριστές: Πρωτοπαπάς Μάριος Γκούµα Κατερίνα Βορριά Πετρούλα Τηλέφωνο: , 829 Fax: Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2005 Αριθµ. Πρωτ /3/ Προς: Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών Καρ. Σερβίας Αθήνα Υπουργό ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αµαλιάδος Αθήνα Νοµάρχη Αθηνών Κηφισίας Αθήνα ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ.6 του Ν.3094/2003 / ΦΕΚ 10 Α ) Θέµα: Μη επιχορήγηση ζηµιών (σε εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, επαγγελµατικό εξοπλισµό) που προκλήθηκαν από πληµµύρες (αναφορές Κ.Α. (Α. Π / ), Α. Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (Α.Π / ) και Β. Α. (Α.Π. 6602/ )) Αξιότιµοι κύριοι Στον Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκαν οι αναφορές των κκ. Κ.Α. (Α.Π / ), Β.Α. (Α.Π. 6602/ ) και της εταιρείας Α. Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (Α.Π / ), οι οποίοι διαµαρτυρήθηκαν για την µη επιχορήγηση των ζηµιών που προκλήθηκαν σε εµπορεύµατά τους από την πληµµύρα της σε συγκεκριµένες περιοχές της Αττικής. Η µη καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα (ακόµη και στην περίπτωση του κ. Κ.Α., όπως περιγράφεται στη συνέχεια, η αµέλεια που επιδείχθηκε ήταν ήσσονος σηµασίας και θα µπορούσε να θεραπευθεί εφόσον το όλο σύστηµα καταβολής των επιχορηγήσεων λειτουργούσε κατά τον τρόπο που το συνέλαβε ο νοµοθέτης) αλλά όπως προέκυψε από τη διερεύνηση των εν λόγω αναφορών- σε κενό του νοµοθετικού πλαισίου (έλλειψη προβλεπόµενης υπουργικής απόφασης) που να ρυθµίζει τα ειδικότερα ζητήµατα αποκατάστασης ζηµιών και καταβολής επιχορηγήσεων για ζηµιές από σεισµούς, πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες στην περίπτωση που δεν έχουν πληγεί κτήρια. Τα πραγµατικά γεγονότα 1

2 Συγκεκριµένα, ο πρώτος εκ των αναφερόµενων κ. Κ.Α. που διατηρεί επιχείρηση επίπλων κουζίνας στο Μοσχάτο υπέστη στις ζηµία εµπορευµάτων από πληµµύρα. Στις υπέστη ξανά ζηµία από αντίστοιχο περιστατικό στην ίδια περιοχή. Κατόπιν τούτου, υπέβαλε την αίτησή του για διενέργεια αυτοψίας και συνακολούθως απογραφή της ζηµίας των εµπορευµάτων του στη Νοµαρχία Αθηνών. Η Νοµάρχης Αθηνών εξέδωσε την από απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπών εξέτασης ζηµιών και επανέλαβε την απόφαση αυτή την , ώστε να γίνει καταγραφή των ζηµιών σε εµπορικά καταστήµατα και άλλες επιχειρήσεις µεταξύ άλλων. Ο πολίτης, εκ παραδροµής, συµπεριέλαβε και τα δύο περιστατικά που απέχουν χρονικά δυο εβδοµάδες µεταξύ τους σε µία ενιαία αίτησή αντί για δύο, µε αποτέλεσµα η επιτροπή να συντάξει ένα ενιαίο δελτίο απογραφής ζηµιών, αυτό της , µε ηµεροµηνία ελέγχου την Μετά την καταγραφή ο πολίτης ανέµεινε τις αποφάσεις οριοθέτησης των πληγέντων περιοχών από την Υ.Α.Σ., η οποία εξέδωσε απόφαση οριοθέτησης που περιελάµβανε και το Μοσχάτο, µόνο όµως για το περιστατικό της Συνέπεια αυτού, ήταν να µην αποζηµιωθεί ο πολίτης για κανένα από τα δύο περιστατικά, αφού το δελτίο απογραφής ζηµιών έφερε ηµεροµηνία δεν υπήρχε όµως απόφαση οριοθέτησης για την ηµεροµηνία αυτή. Η δεύτερη εκ των αναφερόµενων εταιρεία Α. Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί επιχείρηση εµπορίου κλιµατιστικών και ψυκτικών µηχανηµάτων στο Μοσχάτο. Κατά την πληµµύρα της υπέστη και αυτή ζηµία εµπορευµάτων. Υπέβαλε το απαιτούµενο δελτίο απογραφής ζηµιών, η αποζηµίωση που ζητήθηκε ενεκρίθη, παρόλα αυτά δεν καταβλήθηκε από τον ΕΟΜΜΕΧ µε την δικαιολογία της µη έκδοσης της απαιτούµενης Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών, Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ..Ε. για την αποζηµίωση των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζηµιές από τις πληµµύρες της Ο τρίτος εκ των αναφερόµενων κ. Β.Α. διατηρεί εργαστήριο κατασκευής επίπλων στη Ν. Φιλαδέλφεια. Η επιχείρησή του επλήγη από την πληµµύρα της Η αίτησή του για επιχορήγηση των ζηµιών που υπέστη εγκρίθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς, πλην όµως δεν του χορηγήθηκε η αποζηµίωση από τον ΕΟΜΜΕΧ καθώς δεν είχαν εκδοθεί οι Κ.Υ.Α. οριοθέτησης και καθορισµού αποζηµίωσης. Και στις τρεις περιπτώσεις ο λόγος µη καταβολής επιχορήγησης / αποζηµίωσης ήταν η έλλειψη απόφασης (Υ.Α. του Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών προκειµένου να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η έκδοση Κ.Υ.Α. του Ν. 2576/1998, άρθρο 10) οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και καθορισµού αποζηµίωσης / επιχορήγησης. Νοµοθετικό πλαίσιο (α) Οι βασικές διατάξεις που ρυθµίζουν τα ζητήµατα αποκατάστασης από σεισµούς ζηµιών σε κτήρια εν γένει είναι οι Ν. 867/79, 1048/1980, 1133/1981 και 1190/1981. ια του τελευταίου ιδρύεται η Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισµοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) ως όργανο καθοδήγησης, συντονισµού και ελέγχου των λοιπών συναρµοδίων υπηρεσιών και προβλέπεται η δυνατότητα µεταβίβασης αρµοδιοτήτων του καθ ύλη αρµόδιου υπουργού σε αυτήν ή στις Νοµαρχίες. (β) ια του Ν. 2459/1997, άρθρο 36, διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων περί επιχορήγησης µε την πρόβλεψη δυνατότητας παροχής επιχορήγησης (δωρεάν κρατική αρωγή και δάνειο) για την αντιµετώπιση ζηµιών που προκλήθηκαν όχι µόνο από σεισµούς αλλά και από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες. Προβλέπεται δε επιχορήγηση για κάθε είδους ζηµία (κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, εµπορεύµατα, αυτοκίνητα κλπ) και όχι µόνο για κτήρια. εν προσδιορίζεται ποια 2

3 υπηρεσία θα είναι αρµόδια για τα ζητήµατα οριοθέτησης παρά µόνο ότι -σύµφωνα µε την παρ. 5- οι διαδικασίες και λεπτοµέρειες των εν λόγω διατάξεων θα ρυθµίζονται από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Ν.2459/1997. 'Αρθρο 36 : Επιχορηγήσεις για ζηµιές από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες 1. Στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες, εµπορικά καταστήµατα, αγροτικές εκµεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες, εκτός σεισµών, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, για την αντιµετώπιση των ζηµιών. 2. Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηµατική ενίσχυση από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους µέσω του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων 'Εργων. (Σηµείωση : Με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2954/01, ΦΕΚ-255 Α ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α ) ισχύουν και για την παροχή επιχορήγησης στις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Νοµών Ηµαθίας και Καστοριάς για την κάλυψη µέρους της απώλειας εσόδων τους από την επιβολή οικονοµικών αντιµέτρων στην πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας»). 3. Η επιχορήγηση θα καλύπτει ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανικό εξοπλισµό, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα και φορτηγά αυτοκίνητα, δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφησαν ως ολοσχερώς κατεστραµµένα. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν και για την παροχή επιχορήγησης στις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Νοµών Κιλκίς και Φλώρινας, για την κάλυψη µέρους της απώλειας των εσόδων τους από την επιβολή οικονοµικών αντιµέτρων στην πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας". 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας καθορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτοµέρειες της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. (γ) Με το Ν. 2576/1998, άρθρο 10, η εφαρµογή των διατάξεων για την αποκατάσταση ζηµιών από σεισµούς σε κτήρια (α) επεκτείνεται και στην περίπτωση της αποκατάστασης ζηµιών σε κτήρια από πληµµύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις. Κατ αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται αντίστοιχα και η αρµοδιότητα της Υ.Α.Σ. Προβλέπεται ότι τα ζητήµατα οριοθέτησης θα ρυθµίζονται µε Κ.Υ.Α. των Υπουργείων ΕΣ...Α., Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών, ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ν.2576/98. Αρθρο 10 : Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες και κατολισθήσεις Οι διατάξεις για την αποκατάσταση των ζηµιών από σεισµούς σε κτίρια εν γένει των νόµων 867/79 (ΦΕΚ 4 Α'), 1048/1980 (ΦΕΚ 101 Α'), 1133/1981 (ΦΕΚ 54 Α') και 1190/1981 (ΦΕΚ 203 Α') εφαρµόζονται αναλόγως και για την αποκατάσταση των ζηµιών σε κτίρια που προκαλούνται από πληµµύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'). Τα ειδικότερα θέµατα οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζηµιών, χορήγησης σχετικών δανείων κλπ. ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το πρόβληµα Από τις παραπάνω διατάξεις δεν προκύπτει ποια υπηρεσία είναι αρµόδια για τα ζητήµατα οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών όταν δεν έχουν πληγεί κτίρια παρά 3

4 µόνο εµπορεύµατα, εξοπλισµός, αυτοκίνητα κλπ. Αυτό που προκύπτει µε βεβαιότητα (Ν. 2576/1998, άρθρο 10) είναι ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε./Υ.Α.Σ. είναι αρµόδιο µόνο για ζηµιές σε κτήρια που προκαλούνται από συγκεκριµένες θεοµηνίες (όχι όλες) και συγκεκριµένα από σεισµούς, πληµµύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις. Την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών την αναλαµβάνει (ούτε επ αυτού υπάρχει αµφισβήτηση) το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., κυρίως δια της Υ.Α.Σ. (και µε την αρωγή ΥΑΣΒΕ και ΤΑΣ), όπως εξάλλου διευκρινίζεται στην υπ αριθµ. 938/ΑΖ 11/ εγκύκλιο του. Στην πράξη το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. -µέσω της Υ.Α.Σ.- προχωρεί στην οριοθέτηση µιας πληγείσας περιοχής ακόµη και αν έχουν σηµειωθεί ζηµιές σε εµπορεύµατα κλπ, υπό την προϋπόθεση όµως ότι έχουν γίνει ταυτόχρονα ζηµιές και σε κτίρια, ειδάλλως παραµένει αδρανές. Πρόβληµα παρουσιάζεται στις περιπτώσεις όπου έχουν µεν προκληθεί ζηµιές από θεοµηνίες (σεισµούς, πληµµύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις) όχι όµως σε κτήρια αλλά στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.2459/1997, δηλαδή σε κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανικό εξοπλισµό, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα και φορτηγά αυτοκίνητα, δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης ολοσχερώς κατεστραµµένα. Καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόµη και παρά την παρέλευση επτά (7) τουλάχιστον ετών- απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας (κατά την παρ.5 του άρθρου 36) η οποία θα καθορίσει τις διαδικασίες και λοιπές λεπτοµέρειες (δηλαδή ποια υπηρεσία θα είναι αρµόδια για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών), καθίσταται αδύνατη η καταβολή οποιαδήποτε ενίσχυσης προς τους πληγέντες. ιαπιστώσεις Αποτελεί παράδοξο, το γεγονός ότι στην περίπτωση των πληµµύρων της η αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση παρά το (εν γνώσει της) νοµοθετικό κενό, προχώρησε στην συγκρότηση επιτροπών εξέτασης ζηµιών και στον έλεγχο των κατεστραµµένων εµπορευµάτων. έχθηκε τα δελτία απογραφής ζηµιών που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόµενους πολίτες και ενέκρινε αυτά ως προς το ύψος της αιτηθείσας αποζηµίωσης / ενίσχυσης. ιαπιστώνεται δηλαδή και πιστώνεται αφενός καλή πρόθεση ως προς την παροχή βοήθειας και εξυπηρέτηση του πολίτη, αφετέρου όµως εµφανίζεται ακόµη πιο έντονη η αδράνεια όχι µόνο της συγκεκριµένης αλλά και άλλων Ν.Α. να µεριµνήσουν για την έκδοση της απαιτούµενης Υ.Α. του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας (πλέον Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών). Είναι χαρακτηριστικό ότι η Νοµαρχία Αθηνών αν και παρέλαβε τα δελτία απογραφής ζηµιών ούτε τα προώθησε στα αρµόδια Υπουργεία ούτε προκάλεσε την ενεργοποίηση / αφύπνιση αυτών µε κάποιο έγγραφό της, παρά προτίµησε να αρχειοθετήσει τους σχετικούς φακέλους περιµένοντας από αυτά (τα Υπουργεία) να διευθετήσουν το πρόβληµα. Αντίστοιχα, καλή διάθεση διαπιστώνεται ότι επιδεικνύει και το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε./Υ.Α.Σ. το οποίο σε περιπτώσεις θεοµηνιών αναλαµβάνει µε ιδία πρωτοβουλία (και όχι µόνο κατόπιν αιτήµατος από ήµο ή Νοµαρχία) την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τον έλεγχο των κτηρίων δια της ενέργειας αυτοψιών από µηχανικούς του. Προκειµένου να εντοπίσει τα αίτια του προβλήµατος και να αναζητήσει την πλέον πρόσφορη λύση τόσο για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις πολιτών που προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη αλλά και για προλάβει αντίστοιχες µελλοντικές καταστάσεις ο Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη πραγµατοποίησε σύσκεψη (στις ) στα γραφεία της Αρχής στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., του Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών και της Νοµαρχίας Αθηνών. Η Αρχή οδηγήθηκε σε αυτή τη λύση µετά από ανεπιτυχείς έγγραφες και προφορικές ενέργειες διάρκειας δέκα περίπου µηνών να προσεγγίσει στην ολότητά του το πρόβληµα και να δώσει λύση. 4

5 υστυχώς η συνάντηση δεν οδήγησε στο προσδοκώµενο ή σε άλλο ουσιαστικό αποτέλεσµα, πλην της διαπίστωσης του υφιστάµενου νοµοθετικού κενού καθώς και της πλήρους αδυναµίας συντονισµού στο εν λόγω ζήτηµα των συναρµοδίων και συνεµπλεκόµενων υπηρεσιών. Προς µεγάλη απογοήτευση της Αρχής η συνεχιζόµενη αδράνεια των ανωτέρω υπηρεσιών, και ειδικά του Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών (κατεξοχήν αρµόδιου για την έκδοση της επίµαχης Υ.Α.), επιβεβαίωσε τις αρχικές εκτιµήσεις της περί έλλειψης ικανής πολιτκής βούλησης και ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας. Προτάσεις Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη στο παρόν πόρισµα κινείται στην προσέγγιση του θέµατος σε δυο επίπεδα, ειδικό και γενικό. Πρώτον, στην αποκατάσταση της εµφανούς αδικίας που έχει συντελεσθεί εις βάρος των συγκεκριµένων εµπλεκοµένων πολιτών και εταιρείας, οι οποίοι καλόπιστα και ακολουθώντας τις προκαθορισµένες (από το ίδιο το κράτος) διαδικασίες και πληρώντας τις απαιτούµενες προϋποθέσεις εµπιστεύθηκαν τις κρατικές υπηρεσίες και βασίσθηκαν στην πολύτιµη αρωγή τους προκειµένου να αντεπεξέλθουν σε µια απρόβλεπτη και ιδιαίτερα καταστροφική και επιζήµια για την οικονοµική και επαγγελµατική τους επιβίωση φυσική συγκυρία. Για την συγκεκριµένη περίπτωσή τους οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες καταβολής της εγκριθείσας (και άρα νοµίµως οφειλόµενης) οικονοµικής ενίσχυσης. Ειδικά για τη περίπτωση του κ. Κ.Α. να διαχωριστεί το αίτηµά του για την καταβολή ενίσχυσης για την πληµµύρα της , καθώς έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση οριοθέτησης και η καταβολή της αποζηµίωσης προσκρούει σε ένα καθαρά τυπικό και άνευ ουσίας κώλυµα. εύτερον, και λαµβανοµένης υπόψη της όλο και συχνότερα επαναλαµβανόµενης κατά τα τελευταία έτη εµφάνισης απρόβλεπτων καιρικών φαινοµένων, το κατά το νόµο αρµόδιο για την έκδοση της Υ.Α. του Ν. 2459/1997, άρθρο 36, παρ. 5 Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών οφείλει να προβεί δίχως άλλη καθυστέρηση στην έκδοση αυτής, καθορίζοντας τις διαδικασίες και λεπτοµέρειες της εφαρµογής των διατάξεων του εν λόγω άρθρου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή στο εξής η απρόσκοπτη αποζηµίωση τυχόν άλλων µελλοντικά πληγέντων. Παράλληλα, οφείλει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής του Ν. 2576/1998, άρθρο 10, ώστε να συµπεριλάβει και τις ζηµιές σε κτήρια που προκαλούνται και από άλλες µορφές φυσικών καταστροφών που απαντώνται συχνά όπως η χαλαζόπτωση και η χιονόπτωση (δυνητικά και την περίπτωση παλιρροϊκών κυµάτων). Κατ αυτόν τον τρόπο το πλέγµα προστασίας που παρέχει το κράτος προς τους πολίτες του θα καταστεί πλήρες, και σύµφωνο µε το πνεύµα πρόνοιας που οφείλει να διέπει ένα σύγχρονο και ευνοµούµενο κράτος. Αναµένουµε τις ενέργειές σας µε ανυποµονησία και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία. Με τιµή Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κοιν. ΥΠΕΧΩ Ε Γ.Γ. ηµοσίων Έργων Υ.Α.Σ. Ιπποκράτους

6 ΕΟΜΜΕΧ /νση Χρηµατοπιστωτικών και Υποστηρικτικών ράσεων Ξενίας 16 & Έβρου Αθήνα 6

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η περίπτωση ΕΙ ΙΚΗ υλικών ΕΚΘΕΣΗ ζηµιών σε οχήµατα από ανωµαλίες του οδοστρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου Τ.Κ 160

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς:

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς: Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη Ηµεροµηνία: 01.06.11 Προς: 1)Αξιότιµο κύριο ήµαρχο ήµου Κω Ακτή Κουντουριώτη Τ.Κ. 85300 Κως 2)4 η Εφορεία Βυζαντινών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ (Υπόθεση 24473/2009)

Κύκλος Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ (Υπόθεση 24473/2009) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(Φ/Β) ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 9265/7-06-05 ) ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Boηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικοί Επιστήµονες: Ιωάννης Τσελεκίδης Ευνίκη Παλάσκα Αδριρήνη Μαριδάκη Ιωάννης Κωστής

ΠΟΡΙΣΜΑ. Boηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικοί Επιστήµονες: Ιωάννης Τσελεκίδης Ευνίκη Παλάσκα Αδριρήνη Μαριδάκη Ιωάννης Κωστής Boηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικοί Επιστήµονες: Ιωάννης Τσελεκίδης Ευνίκη Παλάσκα Αδριρήνη Μαριδάκη Ιωάννης Κωστής 15 Ιουλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.165660/28389/2013 Προς τον Υπουργό Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 9265/7-06-05 ) ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1561/1985 "ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της

1561/1985 ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της KYA 5697/590/00 ΦΕΚ 405/Β/29-03-2000 Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ Σ.Ν. «ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις

Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 Ν. 1739/87 : Ορισµοί 1. Υδατικοί πόροι, στους οποίους δεν περιλαµβάνεται το θαλάσσιο νερό, είναι: α) Επιφανειακά και υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 55 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 55 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 55 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 55 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΙΚΑ 57 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Αναφορά 3255/24-02-2005) ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης,

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης, ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3325 (ΦΕΚ Α 68/11.03.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 2.10 ΡΑΣΗ 2.10.2 ΠΡΑΞΗ 2.10.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα