ΑΔΑ: Β4ΣΨΩΞΜ-ΞΓΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: µέλος Ο.Ε. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΚωνσταντίνοςΜπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΣΨΩΞΜ-ΞΓΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: µέλος Ο.Ε. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΚωνσταντίνοςΜπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο."

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : FAX : Πολύγυρος 26/07/2012/2012 Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ /16867 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 16/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα δεκάτη έκτη (16η) Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση τoυ υπρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ηµήτριος, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ήµητσας ηµήτριος, 5. Πλιάκος Αστέριος,, 6.Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε., 7.Σιµώνης Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΚωνσταντίνοςΜπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε

2 2 Αριθµός θέµατος: έκτακτο Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων Αριθµός Απόφασης: 258 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το θέµα Σύµφωνα µε την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, επίσης υποβλήθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου δικαιολογητικά για την έγκριση δαπανών & πρότεινε αφενός µεν την έγκρισή των, αφετέρου δε την διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του ήµου οικονοµικού έτους 2012, για την πληρωµή των. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : α) την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 β) τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά των προς έγκριση δαπανών γ) τις εξειδικευµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού του ήµου Πολυγύρου, οικονοµικού έτους 2012 & µετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει & ψηφίζει τις παρακάτω δαπάνες & διαθέτει για την πληρωµή τους εξειδικευµένες πιστώσεις από τον προϋπολογισµό του ήµου Πολυγύρου οικονοµικού έτους 2012, ως εξής: Α/Α ΚΑΕ ΠΟΣΟ Προµήθεια υλικών σιδηρουργίας 521, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων του ήµου Πολυγύρου Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 817, Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού και λοιπών αναλωσίµων για τη φροντίδα των φιλοξενούµενων ζώων του κυνοκοµείου ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ 1.837,48 ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΦΑΦΕΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 499,91 ΕΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Προµήθεια ξυλείας για νεκροταφεία 358,49 ΑΝΗΣ Προµήθεια Η/Υ 848,60 ΚΑΤΣΩΝΗΣ

3 Συντήρηση και επισκευή των οργάνων παιδικών χαρών Πολυγύρου Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος 1.119,25 12 Προµήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 1.328, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.314, Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για τη ηµοτική Ενότητα Ανθεµούντα Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Ε Ανθεµούντα 270,60 ΑΓΤΖΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 132,90 ΓΑΛΑΝΗ ΤΣΙΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 1.404,55 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 110,70 ΤΟΡΤΟΠΙ ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ & ΥΙΟΣ 389,91. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΝΟΣ 429, Προµήθεια ξυλείας για νεκροταφεία 55, Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Ε Ορµύλιας Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος 1.029, Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 140, Ανταλλακτικά γερανοφόρων-σαρώθρων 897, Συντήρηση και επισκευή απορριµµατοφόρων Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων 1.279, Ανταλλακτικά αποριµµατοφόρων 5.940, Ανταλλακτικά φορτωτή εκσκαφέα Ανταλλακτικά φορτωτή εκσκαφέα Λοιπός εξοπλισµός ηµοτικής Ενότητας Ορµύλιας Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών ήµου ΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ 321,03 ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 763,70 ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΘΩΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝ. 79,20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ 140,96 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,60 664,20 ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ ΝΙΚ ,52 ΑΝΕΣΤΗΣ 5.000,00 ΠΛΑΤΣΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ Η

4 4 Πολυγύρου Αγροτική οδός οικισµού Ταξιάρχη Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 345, Προµήθεια προκατασκευασµένης αίθουσας για το λύκειο Πολυγύρου Συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού στην Τ.Κ. Ταξιάρχη Μίσθωση Φουξ 1.033, Συντήρηση και επισκευή των οργάνων παιδικών χαρών Πολυγύρου Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 397, απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2Ψ ΤΕΧΝΙΚΗ ΨΩΜΑΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ,00 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε ,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΜΑΛΑΝ ΡΗΣ ΑΜΠΑΡΑΣ 270,60 ΑΓΤΖΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ 450, Προµήθεια υλικών σιδηρουργίας Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων OTS Α.Ε. ΑΦΟΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΖΗΣΗ Ο.Ε ,00 ΑΛΒΑΝΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ 407,75 ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝ. 60,82 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ 63,10 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 250,92 ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩ Ν ,89 ΘΩΜΑ ΘΕΟ ΩΡΑ Προµήθεια υλικών κρασπεδώσεων - ΚΩΣΤΑΣ & πλακοστρώσεων ,01 ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 47 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ,41 του ήµου Πολυγύρου ΝΙΚΟΣ Προµήθεια προγραµµάτων 1.476,00 O.T.S. Α.Ε Λοιπός εξοπλισµός 286,40 ΑΝΗΣ Προµήθεια ξυλείας για νεκροταφεία ,16 ΑΝΗΣ Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ 661,19 ΣΠ ,04 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ,36 του ήµου Πολυγύρου ΣΠ ,81 ΚΩΣΤΑΣ &

5 5 ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΑΡΑΝΤΗΣ` Προµήθεια λοιπών οικοδοµικών υλικών 1.459,77 ΑΝΗΣ Προµήθεια γραφικής ύλης και ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ ,09 µικροαντικειµένων γραφείου ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ Προµήθεια υλικών σιδηρουργίας. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ 475, Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Προµήθεια προγραµµάτων Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος 4.892, , ,10 ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ Σ & ΥΙΟΣ Προµήθεια χαρτιού 92,25 ΦΑΦΕΣΑΣ ΝΙΚΟΣ Προµήθεια ξυλείας για νεκροταφεία ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ 418,20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εκτυπώσεις εκδόσεις ΚΟΛΥΜΒΑΝΟΣ 2.356,68 64 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ,50 εγκαταστάσεων του ήµου Πολυγύρου 65 Προµήθεια µαρµάρων και λοιπών ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ,00 καταναλωτικών αγαθών νεκροταφείων 66 Προµήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης - 121, Προµήθεια λοιπού υλικού-υπηρ. Υδρευσης, Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ & 369,00 Άρδευσης, Αποχέτευσης. ΣΙΑ Ο.Ε Προµήθεια ανταλλακτικών για χορτοκοπτικό ΓΙΣΓΑΚΗ 699,08 κ.λ.π. µηχανήµατα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 69 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ΚΑΤΣΩΝΗΣ ,74 γραφείου Ε Ζερβοχωρίων 70 Προµήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης 88,56 71 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ΚΑΤΣΩΝΗΣ ,35 γραφείου Ε Ανθεµούντα , Προµήθεια χηµικού υλικού ΣΥΜΕΩΝ 177,12 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 74 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ΚΑΤΣΩΝΗΣ ,77 γραφείου Ε Ορµύλιας 75 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ΤΖΑΓΙΑΣ ,98 γραφείου Ε Ορµύλιας 76 Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για τη ,17 ηµοτική Ενότητα Ανθεµούντα ΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ Προµήθεια ξυλείας για νεκροταφεία 936,34 ΑΝΗΣ 78 Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ,52 σηµάνσεως οδών, γραφείων, διαµερσµάτων. ΝΙΚΟΣ Εκτυπώσεις εκδόσεις Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ & 1.660,50 ΣΙΑ

6 Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος ΑΘΩΣ ΜΠΕΤΟΝ 1.710,93 Α.Ε. Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος Α ,20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ & ΥΙΟΣ 82 Προµήθεια Φωτοαντιγραφικών ,00 µηχανηµάτων ΦΑΦΕΣΑΣ ΝΙΚΟΣ Προµήθεια χαρτιού γενικής χρήσης ΤΖΑΓΙΑΣ 392,12 84 Προµήθεια γραφικής ύλης και ΤΖΑΓΙΑΣ ,72 µικροαντικειµένων γραφείου 85 Προµήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Η 273,95 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 86 Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΒΕΝΙΑΜΙΝ ,58 Ε Ανθεµούντα 87 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων ,82 του ήµου ΣΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 88 Προµήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης 466,17 89 Προµήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Η 552,54 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 90 Προµήθεια επίπλων για ηµοτικά ΣΕΪΤΑΝΙ ΗΣ ,10 καταστήµατα ήµου ΧΑΡΗΣ Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος Α ,10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ & ΥΙΟΣ 92 Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΒΕΝΙΑΜΙΝ ,28 Ε Ορµύλιας 93 Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΒΕΝΙΑΜΙΝ ,03 Ε Ανθεµούντα 94 Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΒΕΝΙΑΜΙΝ ,19 Ε Ζερβοχωρίων ,64 Προµήθεια υλικών σιδηρουργίας ΖΑΦΕΙΡΟΥ ΗΣ ,40 ΑΡΓΥΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 97 Προµήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ,02 εξοπλισµού Α.Ε. 98 Προµήθεια λοιπου κεφαλαιακού εξοπλισµού ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ,53 (πινακες,αντλίες κινητήρες) Α.Ε. 99 Προµήθεια γραφικής ύλης και ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ,87 µικροαντικειµένων γραφείου ΑΛΕΞ. ΜΑΡΙΑ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ,25 εγκαταστάσεων του ήµου Πολυγύρου Προµήθεια εκτυπωτών 344,40 ΦΑΦΕΣΑΣ ΝΙΚΟΣ , Λοιπός εξοπλισµός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 380,06 ΝΙΚΟΛ. ΖΓΕΜΠΑ

7 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. ΕΚ ΟΣΕΙΣ 85,00 ΣΑΚΟΥΛΑ Α.Ε. Προµήθεια υλικών σιδηρουργίας ΖΑΦΕΙΡΟΥ ΗΣ ,82 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ανταλλακτικά και λοιπά υλικά υπηρεσίας ΠΟΛΥΖΩΗΣ ύδρευσης για συντήρησεις και επισκευές 1.845,00 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Προµήθεια γραφικής ύλης και ΤΖΑΓΙΑΣ ,22 µικροαντικειµένων γραφείου Ανταλλακτικά για χορτοκοπτικά και άλλα ΓΙΣΓΑΚΗ 591,06 µηχανήµατα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Καθαρισµός αγωγών - φρεατίων & έλεγχος ,24 βιντεοσκόπηση Υ ΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. Συντήρηση και αποκατάσταση ξύλινων κουφωµάτων στο ηµοτικό κατάστηµα Πολυγύρου ,00 ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ Λοιπά έξοδα τρίτων ΤΕΧΝΙΚΗ ,90 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚ Η Α.Ε Προµήθεια υλικών σιδηρουργίας. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ 481,97 Προµήθεια επίπλων για δηµοτικά ΓΚΡΕΠΤΣΙΟΥ ,99 καταστήµατα ήµου ΕΣΠΟΙΝΑ Προµήθεια toner γραφιτών 633,45 ΦΑΦΕΣΑΣ ΝΙΚΟΣ Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος 2.445,55 ΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ Προµήθεια Φωτοαντιγραφικών ,10 µηχανηµάτων ΦΑΦΕΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 117 Προµήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης 1.208,08 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΚΕΛΙΑΦΑΝΟΥ ,62 του ήµου Πολυγύρου ΕΥΘΥΜΙΑ ,69 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΗΣ ,30 του ήµου ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων ,00 ήµου Πολυγύρου. ΜΟΣΧΟΣ Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος 1.166,29 ΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων ΣΤΙΝΗΣ ,91 του ήµου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων ΣΕΙΡΑΣ Μ ,98 του ήµου ΙΩΑΝΝΗΣ Προµήθεια ξυλείας για τα νεκροταφεία ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ 1.623,62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού ΑΓΓΕΛΟΣ 1.190,62 εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού ΡΟΚΑΝΑΣ Μελέτη οδοποιίας για το έργο Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κέλλι - Ορµύλια ,68 ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ Γεωτεχνική έρευνα - µελέτη για το έργο 8.991,48 ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ

8 Κατασκευή δεξαµενών σε Κ του. Πολυγύρου Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης για Συµβουλευτική και Επιστηµονική υποστήριξη για τη διεύρυνση και ωρίµανση έργων του ήµου Πολυγύρου Μίσθωση φορτηγού , , Μίσθωση φορτηγού , ,78 ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. ΜΠΑΣΛΗΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΜΠΑΡΑΣ Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 258/ 2012 Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Πoλύγυρoς 16η Οκτωβρίου 2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 3/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου 1 Στov Πoλύγυρo σήµερα την τρίτη (3η) Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου, συvήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΞΜ-ΕΞΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΞΜ-ΕΞΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010.

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δευτέρα (2α) εκεµβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 3/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 3/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/ ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 49/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Έγκριση απολογισµού εσόδων εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2014 Θέµα 1 ο ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015

Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015 Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 14 η Απριλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα