Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης /29-1-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης."

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 3/2013 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διατύπωση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την τροποποίηση της υπ αριθμ. 148/2011 απόφασής του, που αφορά στην παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων στα καταστήματα πέριξ της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης. Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 29 η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ. 1842/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Δημητρίου Στεργίου Καψάλη, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών, ήταν παρόντα συνολικά εννέα (9) μέλη, από τα οποία οκτώ (8) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ : Α Π Ο Ν Τ Ε Σ : (Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν) 1. Στεργίου Καψάλης Δημήτριος, Πρόεδρος Καβουρίδης Αντώνιος, Τακτικό Μέλος 2. Αποστολάκος Δημήτριος, Τακτικό Μέλος 3. Γκατζόλης Παναγιώτης Τακτικό Μέλος 4. Κοντουλάκος Ελευθέριος, Τακτικό Μέλος 5. Μούστρης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 6. Κωστόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 7. Σταυρόπουλος Δημήτριος, Τακτικό Μέλος 8. Καρατζής Αναστάσιος, Τακτικό Μέλος 9. Βορέας Σεβαστός, Αναπληρωματικό Μέλος (Το αναπληρωματικό μέλος κ. Βορέας Σεβαστός, αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καβουρίδη Αντώνη, ο οποίος απουσιάζει). ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ : Κατά τη συζήτηση του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Καβουρίδης Αντώνιος και αποχώρησε το αναπληρωματικό μέλος κ. Βορέας Σεβαστός. Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Κωνσταντίνα. υπάλληλο του Δήμου κ. Κουτρελάκου Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται επίσης και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης του Δήμου κ. Ξανθάκος Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος οργάνωσης και διαχείρισης λειτουργιών πόλης κ. Σκλήρης Φώτης και ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Δημοσθένους Άγγελος. Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσίασε την υπ αριθ. πρωτ. ΔΠΕ 2336/ Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης του Δήμου, που έχει ως εξής : «Θέμα: Τροποποίηση της υπ αριθμ. 148/2011 Απόφασης Δ.Σ. Πεντέλης. Έχοντας υπόψη :

2 2 1 : Αντικείμενο & Σκοπός Αντικείμενο και σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι : η τροποποίηση της υπ αριθμ. 148/2011 απόφασης ΔΣ Πεντέλης όσο αφορά τους υπό παραχώρηση κοινόχρηστους χώρους έμπροσθεν των ΚΥΕ που βρίσκονται στην περιοχή της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στην Νέα Πεντέλη με την προσθήκη δύο νέων χώρων έμπροσθεν του ΚΥΕ << Ψητοπωλείο - ΘΡΑΚΑ >> ιδιοκτησίας Μανθές Παναγιώτης Αναστάσιος Ο.Ε & << LALOUN TRE καφετέρια Μπαρ>> Ποταμιάνος και ΣΙΑ Ο.Ε. 2 : Νομικό Πλαίσιο Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στις διατάξεις του Ν.3852/2010( ΦΕΚ 87/Α/2010)και του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. Στις διατάξεις : Του Β.Δ. 24-9/ «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α /1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» Του άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α /1984) Του Ν. 3852/2010( ΦΕΚ 87/Α/2010) Την Υ1γ/ΓΠ/οικ (ΦΕΚ 2718/2012) 3 : Ορισμοί Κοινόχρηστα, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Πεντέλης. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». Κοινόχρηστος χώρος Από το άρθρο 2 Ν. 1577/1985 συνάγεται ότι : << Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.>> << Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι του οικισμού που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας.>> << Δρόμοι είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.>> << Πεζόδρομοι είναι οι δρόμοι, που προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των πεζών.>> Ως κοινόχρηστος χώρος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, νοείται και το δάπεδο χώρων μεταξύ της θέσης των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοές και το υπέδαφος αυτών καθώς και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), που αποτελούν οι χώροι αυτοί προεκτάσεις πεζοδρομίων και έχουν αφεθεί στην κοινή χρήση (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/ , όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80). Από τις διατάξεις των άρθρων ΑΚ προκύπτει ότι το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Κοινότητες που έχουν κυριότητα στα κοινόχρηστα πράγματα όπως δρόμοι, πλατείες κλπ. έχουν και νομή και κατοχή σε αυτά. Οι ιδιώτες έχουν μόνον δικαίωμα χρήσης στα κοινόχρηστα πράγματα, που απορρέει από

3 3 το δικαίωμά της προσωπικότητάς τους, το οποίο εξασφαλίζεται με την προστασία του άρθρου 57 ΑΚ. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ειδικά για τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για χρήση σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και παρεμφερή καταστήματα, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με την ίδια απόφασή του να ορίζει ότι τα σερβιριζόμενα από τα καταστήματα αυτά στους ανωτέρω χώρους είδη θα προσφέρονται σε τιμές καταστήματος κατώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία ανήκουν. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 79 παρ.1δ2 Ν.3463/06). Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται χωρίς δημοπρασία και για χώρους που βρίσκονται μπροστά από τα καταστήματα ή την προβολή τους (άρθρο 13 παρ.10 του Β.Δ 24-9/ , όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80), καθώς για πλατείες που παραχωρούνται στα καταστήματα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια κλπ) που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτήν (άρθρο 13 παρ.4 του Β.Δ 24-9/ , όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80) Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως συνεχόμενου κοινοχρήστου χώρου, εφ όσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου δικαιούμενου της χρήσης αυτού, εάν όμως οι δικαιούμενοι χρήσεως αυτού είναι περισσότεροι του ενός, η χρήση του συνεχόμενου αυτού χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κλπ). Σε καμία περίπτωση ο παραχωρούμενος κατά χρήση χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται και σε πεζοδρόμιο παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα (άρθρο 13 παρ.4του Β.Δ 24-9/ , όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80.) Ειδικότερα για τις πλατείες: Η χρήση των πλατειών διατίθεται στους εκμεταλλευόμενους τα σε αυτές καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την απόφαση της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής. Προκειμένου περί πλατειών που προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, σε κάθε εκμεταλλευτή τούτων παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήση του εβδομήκοντα τοις εκατό (70%) του αντιστοιχούντος στην προβολή του χώρου, το υπόλοιπο δε τριάκοντα τοις εκατόν (30%) του χώρου, διατίθεται από το δήμαρχο στους ίδιους εκμεταλλευτές εφ όσον κατά την κρίση του δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήση του. Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως από τον δικαιούμενο του αναλογούντος σε αυτόν κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήση του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθεί από το δήμο ή την κοινότητα σε εκμεταλλευτές συνερχομένων μετ αυτού καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς των (άρθρο 13 παρ.5του Β.Δ 24-9/ , όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80) H τυχόν παρεμβολή μεταξύ των παραπάνω καταστημάτων και της πλατείας δρόμου δεν εμποδίζει την παραχώρηση σε αυτά για εκμετάλλευση χώρου της πλατείας, εφόσον τα καταστήματα αυτά προβάλλονται στην πλατεία, δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν προβλέπει τέτοιο περιορισμό (ΣτΕ 2875/1988) 4 : Γενικές Αρχές. 1. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50μ τουλάχιστον.

4 2. Το 50% τουλάχιστον του πλάτους των πεζοδρόμων να είναι ελεύθερο για την απρόσκοπτη και συνεχή διέλευση των πεζών 3. Να μην εμποδίζεται η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της πόλης. 4. Απαγορεύεται η έκθεση προϊόντων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών έξω από την οικοδομική γραμμή, στη πρασιά ή στο πεζοδρόμιο με εξαίρεση τα κηπευτικά και φρούτα τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1μ από την οικοδομική γραμμή και εφόσον αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις (Το άρθρο 13 της Υ1γ/ΓΠ/οικ ( ΦΕΚ 2718/2012 ). 5. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.). 6. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. 7. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με κίτρινη γραμμή με συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Δημοτικής Αστυνομίας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος. 8. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. 9. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς διαφημιστικά μηνύματα. 10. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών και χωρίς κορνίζα υαλόφρακτων ανεμοφρακτών ύψους έως 1,20μ καθώς και άλλων διακοσμητικών στοιχείων, με διάταξη τέτοια ώστε να μην καθιστούν τον κοινόχρηστο χώρο περίκλειστο. 11. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών. Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου κατόπιν υποβολής μαζί με την άδεια των αναγκαίων προς τούτο τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας. 12. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και άλλων, που δεν έχουν παραχωρηθεί δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. 13. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος. 14. Δεν επιτρέπεται από τον καταστηματάρχη η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων σε κοινόχρηστο χώρο. 15. Να εφαρμόζονται όλες οι ειδικές διατάξεις των νόμων στα υπό παραχώρηση τμήματα κοινοχρήστων χώρων. 16. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τέλος αυτό ορίζεται κάθε έτος και θα ισχύει για το επόμενο. 17. Να μην γίνεται παραχώρηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Στους δρόμους και στα πεζοδρόμια στα οποία δεν παραμένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,5 μέτρα) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αμαξιδίων ΑΜΕΑ κ.λπ., β) Στις νησίδες των οδών. 18. Να μην παραχωρείται επίσης κοινόχρηστος χώρος στις εξής κατηγορίες καταστημάτων: α) Εμπορίας & ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, εξοπλισμού βαρέως τύπου. β) Απαγορεύεται η ανάρτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων καταστημάτων και κάθε είδους άλλης κατασκευής. 5 : Το τοπογραφικό διάγραμμα πέριξ της πλατείας. Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση φέρει χάραξη περιγράμματος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν των ιδιοκτησιών του ΚΥΕ <<Ψητοπωλείο 4

5 ΘΡΑΚΑ >> ιδιοκτησίας Μανθές Παναγιώτης Αναστάσιος Ο.Ε & << LALOUN TRE καφετέρια Μπαρ>> Ποταμιάνος & ΣΙΑ Ο.Ε. Συγκεκριμένα τοποθετείται χώρος 19,40 τμ έμπροσθεν της << ΘΡΑΚΑΣ>> και χώρος 41,05 τμ έμπροσθεν του << LALOUN TRE>>. 6 : Την υπ αριθμ. 50/2012 Απόφαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης. 5 Γι αυτό την λήψη σχετικής απόφασης». Εισηγούμαστε Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ (Αριθμός Μελέτης: 25 /2012) Ο καθορισμός του κοινόχρηστου χώρου προς παραχώρηση έμπροσθεν του ΚΥΕ <<Ψητοπωλείο - ΘΡΑΚΑ>> ιδιοκτησίας Μανθές Παναγιώτης Αναστάσιος Ο.Ε & <<LALOUN TRE Kαφετέρια - Μπαρ>> Ποταμιάνος και ΣΙΑ Ο.Ε., στη δημοτική κοινότητα Νέας Πεντέλης. Συγκεκριμένα το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα μελέτη φέρει χάραξη περιγράμματος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν των ιδιοκτησιών του ΚΥΕ <<Ψητοπωλείο - ΘΡΑΚΑ>> ιδιοκτησίας Μανθές Παναγιώτης Αναστάσιος Ο.Ε. & << LALOUN TRE καφετέρια Μπαρ>> Ποταμιάνος & ΣΙΑ Ο.Ε. Τοποθετείται χώρος 19,40 τ.μ. έμπροσθεν της <<ΘΡΑΚΑΣ>> και χώρος 41,05 τ.μ. έμπροσθεν του <<LALOUN TRE>>. Εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος διέλευσης πεζών 1,50 μ. πλέον του κράσπεδου. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ο παραπάνω κοινόχρηστος χώρος, που εισηγείται η υπηρεσία να παραχωρηθεί, θα σημανθεί με κίτρινη γραμμή. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο επικεφαλής του συνδυασμού της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Καρατζής Αναστάσιος, ανέφερε : Η γενική πολιτική θέση μας πάνω στο ζήτημα, είναι ότι η κοινόχρηστοι χώροι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέσον προσπορισμού εσόδων για το Δήμο, διότι ανήκουν στους δημότες και είναι προς ελεύθερη χρήση των πολιτών. Είχατε συμμεριστεί την άποψη αυτή, που είχα καταθέσει εδώ στην επιτροπή σε προηγούμενες συζητήσεις επί του ιδίου θέματος και ότι θα πρέπει να παίρνουμε κάποιες εξισορροπητικές αποφάσεις, αλλά είδαμε κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου το αποτέλεσμα : είδαμε μια πλατεία να γεμίζει τραπεζοκαθίσματα και την περιοχή να γκετοποιείται, με καταστήματα που εκμεταλλεύονται το χώρο και με υπερδιπλασιασμό των τραπεζοκαθισμάτων. Αν θέλουμε να μη δημιουργείται πρόβλημα, πρέπει να θέσουμε κανόνες, οι οποίοι θα τηρούνται. Δεν θα το ψηφίσουμε αυτό το θέμα. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι όσον αφορά στο κατάστημα «LALOUN TRE», πρόκειται για νομιμοποίηση υφισταμένης κατάστασης, που υπήρχε ήδη από το παλιό καφενείο που βρισκόταν στη θέση αυτή. Η παρατήρηση ότι πρέπει να υπάρχουν όρια, ώστε να μην χαθούν οι κοινόχρηστοι χώροι από τον κόσμο, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αλλά με κάποια έννοια, κοινόχρηστος χώρος είναι και αυτός όπου μπορεί ένας άνθρωπος να τρώει ψωμί. Θεωρώ ότι σε αυτή την περίοδο της κρίσης, πρέπει να στηριχθούν και αυτοί οι άνθρωποι που καταφέρνουν να γεμίζουν 40 τ.μ. στην πλατεία.

6 Ο κ. Καρατζής ανέφερε : Δεν καταφέρομαι κατά κανενός καταστήματος, που πρέπει να δουλέψει. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει κατά τέτοιον τρόπο, ώστε και να τηρηθούν οι κανόνες και να διασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση και χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Ας πούμε π.χ. ένα κατάστημα ενώ νοικιάζει 28 τ.μ., αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα σε 150 τ.μ. Καταστήματα είναι βέβαια και αποζητούν το κέρδος. Να βρούμε μια λύση που να ισομοιράζει τα πράγματα, που να αφήνει ελεύθερο χώρο στο δημότη και να μη λειτουργεί μόνο σαν τρόπος όπου ο Δήμος βγάζει χρήματα ενοικιάζοντας τον κοινόχρηστο χώρο. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο Δήμος δεν καθορίζει τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων. Το Υγειονομικό βλέπει την κάτοψη του καταστήματος και την πλατεία και αν το κάθε κατάστημα έχει υγειονομικούς χώρους που στηρίζουνε τους χώρους τραπεζοκαθισμάτων και καθορίζει τον αριθμό τραπεζοκαθισμάτων, κατ αναλογία των χώρων που διαθέτει το κατάστημα. Ο σύμβουλος του συνδυασμού της μειοψηφίας «Η Πεντέλη στο Ύψος της» κ. Σταυρόπουλος Δημήτριος, ανέφερε : Θα το ψηφίσω. Η τεχνική υπηρεσία θα πρέπει να είναι αμείλικτη με τα τετραγωνικά μέτρα, γιατί οι επιχειρηματίες, μόλις κάνουν τη δουλειά τους, καταχράζονται τους χώρους. Πρέπει να στηρίζουμε τα μαγαζιά και τους νέους επιχειρηματίες, τώρα που υπάρχει ανεργία, πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας. Ο σύμβουλος του συνδυασμού της μειοψηφίας «Ανθρώπινη Πολιτεία» κ. Κωστόπουλος Βασίλειος ανέφερε : Προς επίρρωσιν όσων ειπώθηκαν από τους δύο συναδέλφους, θα πω ότι σήμερα, με την απόφαση που λαμβάνουμε, τηρείται και η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η αρχή της διάθεσης του κοινόχρηστου χώρου προς τους πολίτες, με τον ελεύθερο χώρο διάδρομο που παραμένει, αλλά και με τη δυνατότητα χρήσης, έστω και με πληρωμή. Είναι τήρηση της αρχής της δημόσιας χρήσης. Ψηφίζω την εισήγηση. Ο κ. Καρατζής ανέφερε : Θέλω να κάνω μια παρατήρηση επί όσων αναφέρθηκαν. Άλλο πράγμα είναι οι κανόνες και η τήρησή τους και άλλο να θεωρούμε, ως πολιτικό όργανο, ότι οι καφετέριες και τα μπαράκια είναι τρόπος να συγκρατηθεί η νεολαία μας από πλευράς πολιτισμού, ανεργίας κ.λπ. Ο σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας «Ανεξάρτητο Κίνημα Πεντελικού» κ. Καβουρίδης Αντώνιος, ανέφερε : Συμφωνώ με την εισήγηση. Η «Θράκα» δεν λειτουργεί πια. Παλιά το καφενείο ήταν τόπος συνάντησης των κατοίκων, ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. Τώρα, είναι οι καφετέριες. Στηρίζοντας αυτά τα καταστήματα, ωφελούμαστε οι ίδιοι. Δεύτερον, είναι μια μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως για τη νεολαία. Και τρίτον, είναι ένα μικρό έσοδο για το Δήμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην τήρηση των δεσμεύσεων. Ο διάδρομος του 1,5 μ., θα πρέπει να τηρείται αυστηρά. Να αναζητήσουμε έναν τρόπο. Μερικές φορές δεν μπορούν να περάσουν άνθρωποι με αναπηρία. Να δούμε και αυτή την παράμετρο. Εγκρίνω. Ο σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας «Ανεξάρτητο Κίνημα Πεντελικού» κ. Γκατζόλης Παναγιώτης ανέφερε : Είναι αυτονόητο, ψηφίζω την εισήγηση, έχουμε παραχωρήσει χώρο και στους άλλους καταστηματάρχες. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από τη διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/ Τις διατάξεις του Ν. 1080/1980. Τις διατάξεις του άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα. Τις διατάξεις του Ν. 1416/1984. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Την Υ1γ/ΓΠ/οικ (ΦΕΚ 2718/2012). Τις διατάξεις του Ν.1577/

7 Την υπ αριθμ. 25/2012 Τεχνική Έκθεση - Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης του Δήμου. Την υπ αριθμ. 148/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης. Την υπ αριθμ. 50/2012 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης. Αποφάσισε κατά Πλειοψηφία Με ψήφους 8 υπέρ 1 κατά (Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Καρατζή Αναστασίου) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο : Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 148/2011 κανονιστικής απόφασής του, ως προς την προσθήκη της παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέριξ της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης, επί τμημάτων του πεζοδρομίου της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, έμπροσθεν των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος «Ψητοπωλείο Θράκα» και «LALOUN TRE Καφετέρια - Μπαρ, σύμφωνα με τον αριθμό που η άδεια λειτουργίας του κάθε καταστήματος ορίζει, σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας απόφασης, και σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση - Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης του Δήμου και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει (και φέρει χάραξη περιγράμματος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων), που προβλέπει τα εξής : Τοποθετείται χώρος 19,40 τ.μ., έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΘΡΑΚΑ». Τοποθετείται χώρος 41,05 τ.μ., έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. «LALOUN TRE - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ». Εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος διέλευσης πεζών 1,50 μ., πλέον του κρασπέδου. Κατά τα άλλα, η απόφαση 148/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου, παραμένει ως έχει. Από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2013. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 7 Ο Δήμαρχος (T.Y.) Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης Τα Μέλη 1. Καβουρίδης Αντώνιος 2. Αποστολάκος Δημήτριος 3. Γκατζόλης Παναγιώτης 4. Κοντουλάκος Ελευθέριος 5. Μούστρης Παναγιώτης 6. Κωστόπουλος Βασίλειος 7. Σταυρόπουλος Δημήτριος 8. Καρατζής Αναστάσιος Ακριβές Αντίγραφο Ο Δήμαρχος Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά... 3 Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων... 3 Άρθρο 2 Ορισμός κοινόχρηστου χώρου... 3 Άρθρο 3 Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 32/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 593/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισµός - καθορισµός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Συντάκτης: Σταυρούλα Μπρατσολιά Πρ/νη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων) ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων. Πρακτικό της με αριθ. 7/2013 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 15.10.2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Ταχ. Κώδ.: 132 31 Τηλέφωνο: 213 2024498-489 Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ---------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας. Πτολεµαΐδα σήµερα 5-6- 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 µ.µ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΘΕΜΑ 1 ο Εισήγηση επί της έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρή στων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΠΟ ΑΘ.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ) Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα