ΤΗΣ.ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της Ι Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ.ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1203 της Ι Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 36/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ.ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της Ι Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί. 'Ενοικιοστασίου Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 'Αριθμός 36 του 1975 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. (<ΚΕΦ. 86, 17 ΤΟΥ 1961, 39 ΤΟΥ 1961, 19 ΤΟΥ 1965, 8 ΤΟΥ 1968 ΚΑ! 51 ΤΟΥ 1974) Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Ι. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ενοικιοστασίου Συνοπτικός Νόμος του τίτλος. Μέρος Ι.-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοο κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, διάφορος έννοια «άκίνητον» σημαίνει άκίνητον προς ένοικίασιν είτε τούτο κείται εντός ή έκτος ελεγχομένης 0 περιοχής και ανεξαρτήτως έάν τούτο συνεπληρώθη και ένοικιάσθη δια πρώτη ν φοράν μετά την 31 ην Δεκεμβρίου 1974 ή μή' «απροσπέλαστος περιοχή» σημαίνει περιοχήν έν Κύπρω κηρυττομένην ώς τοιαύτην δι' 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου συμφώνως προς τάς διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 3" «Δικαστήριον» σημαίνει άρμόδιον Δικαστήριον έγκαθιδρυόμενον δυνάμει του άρθρου Α' «δυσπραγουσα περιοχή» σημαίνει τμήμα ελεγχομένης όπό τήν εννοιαν τοϋ Νόμου περιοχής κηρυττόμενον ώς δυσπραγουσα περιοχή διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένου συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ* εδαφίου (2) του άρθρου 3" «έκρυθμος κατάστασις» σημαίνει τήν συνεπεία της Τουρκικής εισβολής δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν ή όποια εξακολουθεί νά (949)

2 Ν. 36/ 'Εφαρμογή τοΰ Νόμου δι' ακίνητα είς έλεγχομένας δυσπραγούσας και απροσπέλαστους ιτεριο Χώς. υφίσταται μέχρις δτου το Ύπουργικόν Συμβούλιον, δια γνωστό "* ποιήσεως δημοσιευομένης εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, όρίση την ήμερομηνίαν λήξεως της τοιαύτης καταστάσεως' «ελεγχομένη περιοχή» σημαίνει περιοχήν έν Κύπρω κηρυττομένην ως τοιαύτη ν δια διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένου συΐμφώνως προς τάς διατάξεις τού εδαφίου (1) του άρθρου 3' «ένοικίασις» σημαίνει ένοικίασιν, είτε εγγραφον ή άλλως ή κατοχήν ακινήτου, δυνάμει της όποιας δημιουργείται ή σχέσις ιδιοκτήτου και ενοικιαστού' «ενοικιαστής» σημαίνει τον ένοικιαστήν ακινήτου έν σχέσει προς το όποιον υφίσταται ένοικίασις καΐ περιλαμβάνει (α) θέσμιον ένοικιαστήν (β) οιονδήποτε υπενοικιαστή ν ή παν έτερον πρόσωπον αποκτών δικαίωμα κατοχής του ακινήτου άπό τον άρχικόν ένοικιαστήν ή ύπενοικιαστήν (γ) τήν χήραν ενοικιαστού ήτις διέμενε μετ' αύτου κατά τόν χρόνον του θανάτου του, ή οσάκις ό ενοικιαστής δεν έγκαταλείπη χήραν ή ό ενοικιαστής εΐναι γυνή, τοιούτο μέλος της οικογενείας τοο ενοικιαστού το όποιον διέμενε μετά του ενοικιαστού διά περίοδον ουχί μικροτέραν των εξ μηνών αμέσως προ του θανάτου του ενοικιαστού' «ένοίκιον» περιλαμβάνει οιονδήποτε ποσόν πληρωνόμενον ώς 'ένοίκιον ή μίσθωμα δια τήν χρησιμοποίησιν επίπλων εις περιπτώ * σεις καθ' ας άκίνητον ενοικιάζεται έπιπλωμένον ή εις περιπτώσεις καθ' άς άκίνητον ενοικιάζεται και τά έν αύτώ έπιπλα εκμισθώνονται υπό τοΰ Ιδιοκτήτου εις τόν ένοικιαστήν «θέσμιος ενοικιαστής» σημαίνει ένοικιαστήν ακινήτου συμπληρωθέντος και ένοικιασθέντος διά πρώτην φοράν προ της 31ης Δεκεμβρίου 1974 και κειμένου εντός ελεγχομένης περιοχής κηρυχθεί ψ σης ώς τοιαύτης δυνάμει τών διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3' «Ιδιοκτήτης» περιλαμβάνει, έν σχέσει προς οιονδήποτε άκίνητον, παν πρόσωπον πλην του ενοικιαστού το όποιον δικαιούται ή θά έδικαιοοτο, άνευ τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, είς κατοχήν ακινήτου, καΐ έν περιπτώσει ύπενοικιάσεως, ένοικιαστήν όστις υπενοικιάζει τό άκίνητον ή οιονδήποτε μΐρος τούτου' «κατάστημα» σημαίνει άκίνητον ένοικιαζόμενον δι' οίοα/δήποτε έργασίαν,. επιτήδευμα ή επαγγελματικούς σκοπούς και χρησιμοποιούμενον ώς τοιούτο και εύρισκόμενον εντός ελεγχομένης περιοχής αλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε άκίνητον συμπληρωθέν και ένοικιασθέν διά πρώτην φοράν μετά τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1974' «κατοικία» σημαίνει άκίνητον ένοικιαζόμενον διά κατοικίαν έν αύτώ εύρισκόμενον εντός ελεγχομένης περιοχής άλλα δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε τοιούτον άκίνητον συμπληρωθέν και ένοικιασθέν διά πρώτην φοράν μετά τήν 31ην Δεκεμβρίου, (1) Όσάκις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κρίνη δτι είναι άναγκαΐον ή σκόπιμον προς τόν σκοπόν της εξασφαλίσεως της διαθεσιμότητος τών κατοικιών ή καταστημάτων αντί ακριβοδίκαιων ενοικίων κοα της ασφαλείας της κατοχής τούτων, ή όσάκις τό δημόσιον συμφέρον ούτως άλλως άπαιτή, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος δημοσιευομένου είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας νά κηρύξη οιανδήποτε περιοχήν έν Κύπρω ώς ελεγχομένη ν περιοχήν, τούτου δε γενομένου θά 'ισχύουν αί διατάξεις < *

3 951 Ν. 36/75 του παρόντος Νόμου δι' οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματα εντός της τοιαύτης περιοχής. (2) Όσάκις το Ύπουργικόν Συμβούλιον κρίνη δτι είναι άναγκαΐον ή σκόπιμον προς τον σκοπόν άνακουφίσεως ενοικιαστών τα καταστήματα των οποίων ευρίσκονται εντός ώρισμένου τμήματος ελεγχομένης ύπό την εννοιαν του παρόντος Νόμου περιοχής έν τω όποίω λόγω γειτνιάσεως προς επικίνδυνα σημεία συνεπεία των προσφάτων γεγονότων ή συνήθης ένάσκησις της εργασίας αυτών δυσμενώς έπηρεάσθη και ουσιωδώς έμειώθη ώστε νά καθίσταται άπαραίτητον σπως ληφθώσι μέτρα άνακουφίσεως τούτων, το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δια διατάγματος δημοσιευομένου εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας νά κηρύξη το τμήμα τούτο ώς δυσπραγοΰσαν περιοχήν οπότε θά ίσχύωσιν αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου'δι', οιαδήποτε καταστήιματα εντός της περιοχής ταύτης. (3) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον 'δύναται δια γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης είς την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας νά κηρύξη οιανδήποτε περιοχήν μη έλεγχομένην ύπό τών δυνάμεων τής Δημοκρατίας ώς άπροσπέλαστον περιοχήν. (4) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, έάν αϊ περιστάσεις αΐτινες ώδήγησαν ε'ις την ε'κδοσιν διατάγματος δυνάμει τών εδαφίων (1) και (2) ή εις την δημοσίευσιν γνωστοποιήσεως δυνάμει του εδαφίου (3) έπαυσαν νά υφίστανται ή όσάκις τό δημόσιον συμφέρον οϋτως άλλως άπαιτεΐ, νά άκυρώση τό τοιούτο διάταγμα ή γνωστοποίησιν, άμα δε τή τοιαύτη ακυρώσει αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου, τηρουμένου παντός δρου όστις δυνατόν νά καταχωρηθή εις τό διάταγμα τούτο, θά παύσωσι νά ίσχύωσι διά την τοιαύτην περιοχήν. Μέρος II. Δ ΙΚ ΑΣΤΗΡ I ON 4. (1) Τό Άνώτατον Δικαστήριον, τηρουμένων τών διατάξεων Έγκαθίδρυσις του Συντάγματος, διορίζει έν σχέσει προς έκάστην έπαρχίαν, μέλος Δικαστηρίου, ή μέλη τοο Επαρχιακού Δικαστηρίου τής τοιαύτης Επαρχίας επί σκοπώ ακροάσεως και εκδόσεως αποφάσεως έπι οιασδήποτε διαφοράς αναφυόμενης κατά την εφαρμογή ν του παρόντος Νόμου και παντός παρεμπίπτοντος ή συμπληρωματικού προς τοιαύτην διαφοράν θέματος. (2) Τό Δικαστήριον κατά τήν άκρόασιν οιασδήποτε δικαστικής υποθέσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου, τηρουμένου οιουδήποτε διαδικαστικού Κανονισμού, δεν δεσμεύεται ύπό του εκάστοτε Ισχύοντος δικαίου τής αποδείξεως, αλλά έν ή περιπτώσει μάρτυς αρνείται νά απάντηση είς οιανδήποτε έρώτησιν, ήτις κατά τήν γνώμην του Δικαστηρίου τείνει νά ενοχοποίηση τούτον, δεν απαιτείται παρ 5 αύτοο δπως απάντηση εις τήν τοιαύτην έρώτησιν και δεν υπόκειται ε'ις δίωξιν διότι αρνείται νά απάντηση είς ταύτην. 5. Διάταγμα του Δικαστηρίου δυνάμει του παρόντος Νόμου δύ Άναθεώρησις ναται κατόπιν αιτήσεως νά άναθεωρηθή, νά ύποστή τροποποίησιν διαταγμάτων ή νά άκυρωθή ύπό του Δικαστηρίου εις τάς ακολούθους περιπτώ Δικαστηρίου, σεις : (α) είς περίπτωσιν καθ' ην τά γεγονότα τής υποθέσεως τά έπηρεάζοντα τό ζήτημα του ενοικίου ήλλαξαν ουσιαστικώς ή έσημειώθη ουσιαστική αλλαγή περιστάσεων άπό τής εκδόσεως του διατάγματος' (β) είς περίπτωσιν καθ' ην τό διάταγμα έγένετο συνεπεία οιασδήποτε απάτης, παρερμηνείας ή ουσιώδους λάθους'

4 Ν. 36/ Εξουσία Δικαστηρίου νά παρουσιάζη είδικήν ύπόθεσιν δι* Εκδοσιν αποφάσεως ύπό τοΰ Ανωτάτου Δικαστηρίου. (γ) εις περίπτωσιν καθ 5 ήν υπάρχει διαθέσιμος νέα μαρτυρία ουσιαστικής φύσεως ήτις δέν ήδύνατο νά προσαχθή δια της ασκήσεως ευλόγου επιμελείας δταν έγένετο το διάταγμα' (δ) εις περίπτωσιν καθ' ήν τό διάταγμα έγένετο έν τη απουσία αναγκαίου ή του πρέποντος διαδίκου, ή απουσία του* οποίου δέν ώφείλετο εις οιανδήποτε παράλειψιν ή άμέλειαν έκ μέρους του. 6. (1) Τό Δικαστήριον δύναται καθ* οιονδήποτε στάδιον πάσης διαδικασίας ενώπιον του νά επιφύλαξη προς έξέτασιν ύπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου οιαδήποτε νομικά ζητήματα προκύπτοντα εις την τοιαύτην διαδικασίαν ύπό μορφήν υπομνήματος τό όποιον. (α) θά συνταχθή ύπό του Δικαστηρίου καΐ θά έκθετη διά βραχέων τά γεγονότα επί των όποιων θά έφαρμοσθη ό Νόμος και τό νομικόν ή νομικά ζητήματα επί τών οποίων θά έκδοθή άπόφασις' (β) θά άποσταλή ύπό του Πρωτοκολλητου τοο Επαρχιακού Δικαστηρίου είς τόν Πρωτοκολλητήν του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου" (γ) θά κατατεθή προς συζήτησιν κατά τοιούτον τρόπον οίον τό Άνώτατον Δικαστήριον ήθελε διατάξει. (2) Τό Άνώτατον Δικαστήριον εκδικάζει και εκδίδει άπόψασιν επί του νομικού ή νομικών ζητημάτων τών έγειρομένων έπι της τοιαύτης ειδικής υποθέσεως και ακολούθως διαβιβάζει τό ζήτημα είς τό Δικαστήριον μετά της έπ' αύτου γνώμης του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, ή τοιαύτη δε γνώμη είναι δεσμευτική διά τό Δικαστήριον. Αίτησις είς τό Δικαστή ' ριον προς καθορισμόν ενοικίων κατοικιών και καταστημάτων είς έλεγχομένας περιοχάς. Μητρώον ενοικίων είς ελεγχόμενος περιοχάς. Μέρος ΙII. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ίκαι ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ 7. (1) Ουδεμία αϋξησις ενοικίου κατοικιών ή καταστημάτων δύναται νά έπιβληθή επί θεσμίου ενοικιαστού πλην ώς έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβάνεται. (2) Είναι νόμιμον διά τόν ένοικιαστήν ή τόν ίδιοκτήτην οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματος, εάν θεωρή εαυτόν ήδικημένον, νά άποτείνηται δι' αιτήσεως είς τό Δικαστήριον διά τόν καθορισμόν του ενοικίου τοΰ πληρωτέου έν σχέσει προς τήν τοιαύτην κατοικίαν ή κατάστημα. (3) Είς ήν περίπτωσιν υποβάλλεται τοιαύτη αίτησις είς τό Δικαστήριον, τό Δικαστήριον εξετάζει ταύτην καί, κατόπιν διεξαγωγής τοιαύτης έρεύνης οΐαν τούτο ήθελε θεωρήσει κατάλληλον καί παροχής είς εν εκαστον τών διαδίκων της ευκαιρίας νά τύχη ακροάσεως, καί, λαμβανομένων υπ' όψιν δλων τών περιστάσεων, εϊτε εγκρίνει τό ένοίκιον τό πληρωτέον δυνάμει της ενοικιάσεως, εϊτε αυξάνει ή ελαττώνει τούτο είς τοιούτον ποσόν οίον τό Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει λογικόν καί το ούτω καθορισθέν ποσόν θεωρείται ώς τό ένοίκιον τό όποιον ό ενοικιαστής υποχρεούται νά καταβάλλη είς τόν ίδιοκτήτην. 8. (1) Ό Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου είς τήν δικαιοδοσίαν του οποίου ανήκει ελεγχομένη περιοχή, ετοιμάζει καί τηρεΐ ένημερωμένον μητρώον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καί έχει τό μητρώον διαθέσιμον δι' έπιθεώρησιν ύπό του κοινού κατά τάς εργασίμους ώρας του γραφείου κατόπιν πληρωμής τών νενομισμένων δικαιωμάτων.

5 * 953 Ν. 36/75 (2) Το μητρώον ετοιμάζεται οϋτω και τηρείται ένημερωμένον ούτως ώστε να περιέχη, άναφορικώς προς οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματα εν σχέσει προς τά όποια το πληρωτέον ένοίκιον ενεκρίθη, ήλαττώθη ή ηύξήθη ύπό τοΰ Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, καταχωρίσεις (α) των στοιχείων τών περί ών δ λόγος κατοικιών ή καταστημάτων τών αναγκαίων δια την άναγνώρισιν τούτων και τών ονομάτων τών διαδίκων τών αναφερομένων εις την αϊτησιν" (β) του ενοικίου ώς τοΰτο ενεκρίθη, ήλαττώθη ή ηύξήθη ύπό του Δικαστηρίου. 9. (1) 'Οσάκις το ένοίκιον το πληρωτέον δι 5 οιανδήποτε κατοι Ενοίκια καθ κίαν ή κατάστημα καταχωρίζηται εις μητρώον τηρούμενον δυνάμει ύπέρβασιν τών τών διατάξεων τοΰ άρθρου 8, δεν εΐναι νόμιμον διά τον Ιδιοκτήτην, κατα χωρισθέν Λ,, Τ r c > > ~ * < c '» " των είς μηπλην κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αυτού και οιουδήποτε ενοικιαστού τρωον έν _ της κατοικίας ή καταστήματος να λαμβάνη κίωνδιά (α) έναντι του ενοικίου της κατοικίας ή του καταστήματος, έν κατοικία ς κσ * 1 ν / ^ <,c < ο " c, ~> t, καταστήματα σχέσει προς οιανδήποτε περιοοον ήτις έπεται της ημερομηνίας είς έχ εγ Γ 0. τής τοιαύτης καταχωρίσεως, πληρωμήν οιουδήποτε ποσοΰ μένας καθ' ύπέρβασιν τοΰ οϋτω καταχωρισθέντος ενοικίου' περιοχάς είναι (β) ώς δρον της παραχωρήσεως, ανανεώσεως ή συνεχίσεως της παρ ομα " ενοικιάσεως της κατοικίας ή καταστήματος, πληρωμήν οιουδήποτε προστίμου, αμοιβής ή άλλου παρομοίου ποσοΰ, επιπροσθέτως προς το ένοίκιον. (2) ΕΊς ην περίπτωσιν οιαδήποτε πληρωμή έγένετο ή ελήφθη κατά παράβασιν τοΰ εδαφίου (1), το ποσόν ταύτης δύναται νά ανακτάται ύπό του προσώπου ύπό τοΰ όποιου αϋτη έγένετο. Μέρος IV. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΔΥΣΠΡΑΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 10. (1) Παρά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου οιοσδήποτε ένοι Προσαρμογή κιαστής καταστήματος εντός δυσπραγούσης περιοχής δύναται εντός ενοικίων είς δύο μηνών από της δημοσιεύσεως τοΰ έν τω έδαφίω (2) τοΰ άρθρου 3 δυσπ Ρ«Υ ύσ «ς τοΰ παρόντος Νόμου αναφερομένου διατάγματος δπως δι 5 περιοχ αιτήσεως ς του προς το Δικαστήριον ζητήση τον καθορισμόν τοΰ πληρωτέου ενοικίου άπό της 1ης 'Οκτωβρίου 1974, έν σχέσει προς το ύπ' αύτοΰ κοπεχόμενον κατάστημα. (2) Είς ην περίπτωσιν υποβάλλεται τοιαύτη αίτησις είς τό Δικαστήριον, τό Δικαστήριον εξετάζει τςχύτην καί, κατόπιν διεξαγωγής τοιαύτης έρεύνης οΐαν τοΰτο ήθελε θεωρήσει κατάλληλον καί παροχής είς εν εκαστον τών διαδίκων της ευκαιρίας νά τύχη ακροάσεως, καθορίζει τοιοΰτον ποσόν ώς καταβλητέον ένοίκιον οΐον τό Δικαστήριον, λαμβανομένης ύπ' δψιν της μειώσεως τών εργασιών τής περιοχής, ήθελε θεωρήσει λογικόν καί τό οΰτω καθορισθέν ποσόν θεωρείται ώς τό ένοίκιον τό όποιον ό ενοικιαστής ύποχρεοΰται νά καταβάλλη είς τόν Ίδιοκτήτην. (3) Τό Δικαστήριον έν τη έκδόσει οιουδήποτε διατάγματος προσαρμογής ενοικίου κέκτηται έξουσίαν δπως καθορίζη τόν τρόπον καί χρόνον πληρωμής οιωνδήποτε δεδουλευμένων, ενοικίων ώς ταΰτα άναπροσηρμόσθησαν. 11. Ουδείς ιδιοκτήτης δικαιούται δπως ζητήση παρά τοΰ Δικά Περιορισμός στηρίου άνάκτησιν τής κατοχής καταστήματος κειμένου εντός δυσπρα αξιώσεως, γούσης περιοχής διά τήν μή καταβολήν οφειλομένου ενοικίου άπό τής 20ης 'Ιουλίου 1974 διά περίόδον δύο μηνών άπό της δημοσιεύ

6 Ν 36/ σεως του εν τω έδαφίω (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου αναφερομένου διατάγματος ή έν ή περιπτώσει ό ενοικιαστής έζήτησε παρά του Δικαστηρίου την προσαρμογήν του ενοικίου επί τη δάσει του παρόντος Νόμου προ της εκδόσεως τελεσιδίκου διατάγματος υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου ή έφ' δσον δ ενοικιαστής μετά τήν εκδοσιν του διατάγματος συμμορφοϋται προς τους δρους τούτους. 12. Ή περαιτέρω διαδικασία έπί πάσης ενώπιον οιουδήποτε Δικα στηρίου εκκρεμούσης υποθέσεως έν σχέσει προς πληρω'μήν καθυστερημένων ενοικίων οφειλομένων από της 20ης 'Ιουλίου 1974, έν σχέσει προς καταστήματα κείμενα εντός δυσπραγούσης περιοχής ή προς άνάκτησιν της κατοχής οιουδήποτε τοιούτου καταστήματος λόγω καθυστερήσεως τής πληρωμής οιουδήποτε τοιούτου ενοικίου αναστέλλεται μέχρι τής υπό του Δικαστηρίου προσαρμογής του ενοικίου έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου δτε εφαρμόζονται αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου. Έκκρεμοϋσαι ότχοθέσεις. 'Απαλλαγή καταβολής ενοικίων εις απροσπέλαστους περιοχάς Μέρος V. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΙΣ ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ 13. '(1) Ουδέν ένοίκιον καταβάλλεται 'δι' οιανδήποτε ένοικίασιν ακινήτων κειμένων εντός απροσπέλαστου περιοχής κηρυχθείσης ώς τοιαύτης δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου. (2) Ή απαλλαγή τής υποχρεώσεως καταβολής ενοικίων άρχεται άπό της ημερομηνίας καθ' ην ή περιοχή κατέστη απροσπέλαστος και ισχύει έφ' δσον ή περιοχή εξακολουθεί νά είναι τοιαύτη. (3) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται προς τόν σκοπόν άνακουφίσεως των ενοικιαστών τοιαύτης περιοχής νά κηρύξη ταύτην ή μέρος ταύτης ώς έλεγχομένην ή δυσπραγουσαν περιοχήν δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2) του άρθρου 3, ευθύς ώς ή περιοχή παύση νά είναι απροσπέλαστος. Πλήρης απαλλαγή καταβολής ενοικίων καταστημάτων δι' ώρισμένην περίοδον. Μέρος VI. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΓ ΩΡΙΣΜΕΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 14. Οι ένοικιασταί καταστημάτων εντός τής περιοχής τής Λευκωσίας (περιλαμβανομένων των προαστείων Άγλαντζιας, Έγκώμης, Καϊμακλίου, Στροβόλου και 'Αγίου Δομετίου) απαλλάσσονται πλήρως τής καταβολής ενοικίου διά περίοδον δύο μηνών από τής ημέρας τής Τουρκικής εισβολής, ήτοι άπό τής 20ής 'Ιουλίου, 1974, οί δε ένοικιασταί καταστημάτων εντός των περιοχών τών άλλων πόλεων (περιλαμβανομένης τής περιοχής Ν.Α.Α.Φ.Ι. καθ' δσον άφορα την πάλιν τής Λεμεσού) απαλλάσσονται πλήρως τής πληρωμής ενοικίου ιδιά περίοδον ενός μηνός άπό τής τοιαύτης ημερομηνίας. Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου «κατάστημα» σημαίνει άκίνητον ενοικιαζόμενο ν και χρησιμοποιούμενον δι' οιανδήποτε έργασίαν, επιτήδευμα ή επαγγελματικούς σκοπούς εϊτε τούτο κείται εντός ή έκτος ελεγχομένης περιοχής. Μείωσις ενοικίων διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως. : ' : Μέρος VIl. ΜΕΙΩΣΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝ Ι ΚΩ Σ 15. (1) Διαρκούσης τής έκρυθμου καταστάσεως και έν πάση περιπτώσει ουχί πέραν τής 31ης Δεκεμβρίου 1975 άπαντα τά καταβαλλόμενα ενοίκια δι' ακίνητα μειοΰνται άπό τής 20ής 'Ιουλίου 1974 κατά είκοσι τοις εκατόν και ό ενοικιαστής άπό τής ημερομηνίας ταύτης θά καταβάλλη τό ούτω μειούμενον ποσόν προς πλήρη έξόφλησιν τών προς τόν ϊδιοκτήτην υποχρεώσεων του;:

7 955 Ν. 36/75 Νοείται δτι το τοιούτο δεν ισχύει δι' οιαδήποτε ενοίκια άτινα κατά την ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου καταβάλλονται συμφώνως προς τάς διατάξεις (α) 'του περί Ενοικίων ("Ελεγχος) Νόμου ως οδτος έφηρμό κεφ. 86. ζετο προ της 30ης Αυγούστου 1974' ή 8 τοϋ τοϋ τοϋ 1961 (β) του περί Έλεγχου Ενοικίων (Υποστατικά Εργασίας) Νόμου πλην τών περιπτώσεων καθ' ας τό ένοίκιον του καταστήματος είναι ύψηλότερον εκείνου τό όποιον κατεβάλλετο προ της 31ης Δεκεμβρίου 1969" ή (γ) του περί Άνακουφίσεως Δυσπραγούντων Ενοικιαστών 19 τοϋ Νόμου' ή (δ) οιασδήποτε συμβάσεως ενοικιάσεως συναφθείσης' μετά την 14ην Όκτω'βρίου 1974 : Νοείται περαιτέρω δτι ουδέν τών εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται (α) έκτος εάν ό ενοικιαστής αποδεδειγμένως έχη έπηρεασθή ουσιωδώς εκ της έκρυθμου καταστάσεως' ή (β).εις ην περίπτωσιν ό ιδιοκτήτης αποδεδειγμένως έχει ουσιωδώς έπηρεασθή έκ της συνεπεία της έκρυθμου καταστάσεως εφαρμογής τών διατάξεων του παρόντος Νόμου' ή (γ) εις ην περίπτωσιν ό ενοικιαστής τής κατοικίας δεν εΐναι Κύπριος μονίμως διαμένων εν Κύπρω. (2) Πάσα μείωσις ενοικίου κατοικίας γενομένη δυνάμει τών διατάξεων του περί 'Ακινήτων διά Κατοικίαν ('Προσωρινοί Διατάξεις) 51 τοϋ 1974 Νόμου του 1974, θά θεωρήται ως μείωσις γενομένη δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Μέρους. Μέρος VI11. ΑΝ ΑΚΤΗ Σ 1 Σ 'ΚΑΤΟΧΗΣ 16. (1) Ουδεμία άπόφασις και ουδέν διάταγμα εκδίδεται διά τήν Περιορισμός άνάκτησιν τής κατοχής οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματος, διά έξώσεως. τό όποιον ισχύει ό παρών Νόμος, ή διά τήν έκ ΐούτου εξωσιν ενοικιαστού, πλην τών ακολούθων περιπτώσεων : (α) ε'ις περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε νομίμως όφειλόμενον ένοίκιον καθυστερείται έπί είκοσι μίαν ή περισσοτέρας ημέρας μετά τήν έπίδοσιν έγγραφου ειδοποιήσεως απαιτήσεως εις τον ένοικιαστήν και δέν υπάρξει οιαδήποτε προσφορά τούτου προ τής έγέρσεως τής αγωγής : Νοείται δτι ένοίκιον θά θεωρήται ώς προσφερθέν δυνάμει τής παραγράφου αυτής, έάν τούτο εστάλη διά συστημένης επιστολής είς τό πρόσωπον τό δικαιούμενον νά είσπραξη τούτο' ή (β) εις περίπτωσιν καθ' ην οιαδήποτε ύποχρέωσις τής ενοικιάσεως πλην τής πληρωμής ενοικίου (εϊτε δυνάμει του ένοικιαστηρίου συμβολαίου, είτε δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου), έφ' δσον ή ύποχρέωσις είναι σύμφωνος προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, ήθετήθη ή δέν έξετελέσθη ύπό του ενοικιαστού και τό Δικαστήριον θεωρεί λογικήν τήν κδοσιν τοιαύτης αποφάσεως ή τοιούτου διατάγματος' ή (γ) είς περίπτωσιν καθ* ην ό ενοικιαστής ή πας άλλος κατέχων υπ' αυτόν τήν κατοικίαν ή κατάστημα ύπήρξεν ένοχος διαγωγής αποτελούσης όχληρίαν ή διαρκή ένόχλησιν διά πρό

8 Ν. 36/ σωπα είς το ίδιον η γειτνιάζοντα ακίνητα ή ευρέθη ένοχος ότι ένήργησεν ώστε να χρησιμοποιηθούν ή επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν ή κατοικία ή τό κατάστημα δια παρανόμους ή ανήθικους σκοπούς' ή (δ) είς περίπτωσιν καθ' ην ή κατάστασις της κατοικίας ή του καταστήματος έχει, κατά την γνώμην του Δικαστηρίου, έπιδεινωθή λόγω καταστρεπτικών πράξεων ή αμελείας ή παραλείψεως του ενοικιαστού ή ε'ίς περίπτωσιν καθ' ην ό ενοικιαστής αδίκως έπροξένησεν ή επέτρεψε την πρόκλησιν σημαντικής ζημίας είς τό άκίνητον' ή (ε) είς περίπτωσιν καθ' ην ή ένοικίασις έτερματίσθη δι' ειδοποιήσεως περί εγκαταλείψεως δοθείσης ύπό του ενοικιαστού* : Νοείται δτι ή ε'ιδοποίησις ύπό τοΰ ενοικιαστού προς τερματισμόν της ενοικιάσεως του άνευ της εκφράσεως προθέσεως εγκαταλείψεως δεν θεωρείται ώς λόγος δι' Μξωσιν" ή (στ) εις περίπτωσιν καθ' ην ό ενοικιαστής, δια της προσλήψεως ενοίκων ή δια της ύπενοικιάσεως ή άλλως αποχωρισμού της κσποχής ολοκλήρου ή οιουδήποτε μέρους τής κατοικίας ή του καταστήματος πραγματοποιεί κέρδος εϊτε αμέσως εϊτε εμμέσως, τό όποιον λαμβανομένου υπ', όψιν του ύπό του ενοικιαστού πληρωνο'μένου ενοικίου, εΐναι παράλογον και τό Δικαστήριον θεωρεί λογικήν την εκ'δοσιν τοιαύτης άπο + φάσεως ή τοιούτου διατάγματος' ή (ζ) είς περίπτωσιν καθ' ην ή κατοικία ή τό κατάστημα απαιτείται λογικώς προς κατοχήν ύπό του ιδιοκτήτου, τής συζύγου του, τοΰ υίου του, τής θυγατρός του, του γαμβρού του, τής νύμφης του, τοΰ άδελφοΰ του ή τής αδελφής του, οΐτινες εΐναι ηλικίας άνω τών δεκαοκτώ ετών και εις οιανδήποτε 6 τών περιπτώσεων τούτων τό Δικαστήριον θεωρεί λογικήν τήν έκδοσιν τοιαύτης αποφάσεως ή τοιούτου διοττάγματος : Νοείται στι ουδεμία άπόφασις καΐ ουδέν διάταγμα θά έκδίδωνται δυνάμει τής παραγράφου αυτής, έάν δ ενοικιαστής πείση τό Δικαστήριον δτι, λαμβανομένων ύπ' δψιν δλων τών περιστάσεων της υποθέσεως, θά έπροξενεΐτο μεγαλύτερα ταλαιπωρία διά τής εκδόσεως του διατάγματος ή τής αποφάσεως παρά διά τής αρνήσεως εκδόσεως τούτου. Διά τους σκοπούς τής παραγράφου αυτής ό δρος «περιστάσεις τής υποθέσεως» περιλαμβάνει τό ζήτημα κατά πόσον υπάρχει διαθέσιμον έτερον μέρος στεγάσεως διά τόν Ιδιοκτήτη ν. ή τόν ενοικιαστή ν, και τό ζήτημα κατά πόσον ό Ιδιοκτήτης ήγόρασε τό άκίνητον μετά τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν ετέθη εν ίσχύϊ ό παρών Νόμος προς τόν σκοπόν αποκτήσεως κατοχής δυνάμει τών διατάξεων της παρούσης παραγράφου' (η) εις περίπτωσιν καθ' ή ν κατοικία ή κατάστημα απαιτείται. λογικώς ύπό τοΰ 'ιδιοκτήτου διά τήν ούσιαστικήν μετατροπήν ή τήν έπανοικοδόμη.σιν τούτου, κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά έπηρεάζηται τό. άκίνητον ή διά τήν κατεδάφισιν τούτου, τό δε Δικαστήριον. είναι πεπεισμένον δτι ό Ιδιοκτήτης έξησφάλισέν, οσάκις ήτο έπάναγκες τήν άναγκαίαν άδειαν διά τήν /^ τοιαύτην μετατροπήν, έπανοικοδόμησιν ή κατεδάφισιν καΐ παρέσχεν ούχι δραχυτέραν τών τριών μηνών ^γγραφον προειδοποίησιν είς τόν ένοικιαστήν νά εκκένωση τό άκίνητον* ή *

9 957 Ν. 36/75 (θ) εις περίπτωσιν καθ' ήν απαιτείται έκκένωσις της κατοικίας η του καταστήματος δια κατοχήν προς έκτέλεσιν σχεδίου αναπτύξεως ή περαιτέρω αναπτύξεως δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε εν ίσχύϊ περί Πολεοδομίας Νόμου' η (ι) εις περίπτωσιν καθ' ήν κατοικία ή κατάστημα ή οιονδήποτε μέρος τούτων υπέστη άναγκαστικήν απαλλοτρίωσα/ δυνάμει του περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου ή δυνάμει 15 τοϋ οιουδήποτε άλλου Νόμου έξουσιοδοτουντος την άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν Ιδιοκτησίας" ή (ια) ε! ίς περίπτωσιν καθ' ήν κατοικία ή κατάστημα απαιτείται λογικώς προς τον σκοπόν εκτελέσεως τών νομίμων καθηκόντων ή εξουσιών τοπικής αρχής ή δι' οιονδήποτε σκοπόν δστις κατά τήν γνώμη ν του Δικαστηρίου είναι προς το δημόσιον συμφέρον" ή (ιβ) εις πάσαν έτέραν περίπτωσιν καθ' ή ν το Δικαστήριον θεωρεί λογικήν τήν εκδοσιν τοιαύτης αποφάσεως ή τοιούτου διατάγματος και είναι πεπεισμένον δτι υπάρχει διαθέσιμον διά τον ένοικιαστήν ή δτι θά ύπαρξη διαθέσιμον δι' αυτόν έτερον κατάλληλον μέρος στεγάσεως δταν ή άπόφασις ή τό διάταγμα λάβη νομικήν Ισχύν. (2) Τό Δικαστήριον, έκδίδον άπόφασιν ή διάταγμα δυνάμει του άρθρου τούτου, δύναται τηρουμένου του δρου δτι ό ενοικιαστής θά πλήρωση πάν ποσόν τό όποιον νομίμως οφείλεται ή δυνατόν νά καταστή όφειλόμενον ύπ' αύτου, νά ιέμποδίση ή νά άναστείλη τήν έκτέλεσιν της αποφάσεως ή του διατάγματος ή νά άναβάλη τήν ήμερομηνίαν κατοχής διά τοιαύτην περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τό εν έτος καΐ υπό τήν έπιφύλαξιν τοιούτων δρων, 'εάν υπάρχουν, οίους τό Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει καταλλήλους. (3) Εις πασαν δικαστικήν ύπόθεσιν δυνάμει του άρθρου τούτου, τά δικαιώματα του Δικαστηρίου ώς και εκείνα τών δικηγόρων διακανονίζονται συμφώνως προς τον εκάστοτε Ιέν ίσχύϊ διαδικαστικόν κανονισμόν έπι τή βάσει του μηνιαίου ενοικίου του πληρωνομένου έν σχέσει προς τήν κατοικίαν ή κατάστημα κατά τον χρόνον της έγέρσεως τής αγωγής. 17i Όσάκις λόγω τής Οπό τοΰ ενοικιαστού ασκήσεως ε'ις τό κα Άποζημίωσις τάστη'μα επιτηδεύματος ή 'εργασίας συνυπάρχει εμπορική εύνοια είς τόν ένοι (αέρας) ήτις αυξάνει τήν ένοικιαστικήν άξίαν τούτου και λόγω έγκακιαστι Ί ν ίς ταλειψεως τής κατοχής του καταστήματος ο ιδιοκτήτης καρπουται ^ερ^^^ς τό όφελος της τοιαύτης αυξήσεως, ενώ ό ενοικιαστής υφίσταται ζημίαν, τό Δικαστήριον, κατά τήν 'εκδοσιν αποφάσεως ή διατάγματος δυνάμει οιασδήποτε τών παραγράφων (ζ), (η), (θ) και (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 16, διά κατοχήν ή εξωσιν δύναται νά διάταξη τόν Ίδιοκτήτην νά πλήρωση εις τόν 'ένοικιαστήν τοιούτο ποσόν οίον τό Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει επαρκές διά νά άποζημιωθή ό ενοικιαστής διά τήν άπώλειαν τής κατοχής του καταστήματος, λαμβανομένου δεόντως ύπ' δψιν τοΰ ύπό του 'ιδιοκτήτου καρπουμένου οφέλους 'καΐ ουδεμία νομική ισχύς δίδεται ε'ις τήν τοιαύτην άπόφασιν ή τό τοιούτο διάταγμα μέχρις δτου πληρωθή τό τοιούτο ποσόν. 18. (1) 'Ενοικιαστής καταστήματος, εναντίον του οποίου εξεδόθη Παραχώρηση νέας άπόφασις ή διάταγμα δυνάμει τών διατάξεων τής παραγράφου (η) έ^ικιάή (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 16, >και του οποίου τό επιτήδευμα ^ηκιαστλν^ ή ή εργασία συνεδέθη κατά τά τελευταία πέντε έτη με τό κατάστη εί ς ώρισμένας μα, κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά ύποστή ζημίαν έάν 'μεταφέρη καΐ περιπτώσεις, συνέχιση τό επιτήδευμα ή τήν έργασίαν του είς άλλο κατάστημα,

10 Ν. 36/ δύναται, έκτος εάν έπιδικασθή εις αυτόν άποζημίωσις δυνάμει του άρθρου 17, εν ή περιπτώσει τά νέα ακίνητα περιλαμβάνουν οιονδήποτε κατάστημα, εντός δύο μηνών άπό της εκδόσεως της αποφάσεως ή του διατάγματος, δια της έπι τούτω επιδόσεως ειδοποιήσεως εις τον ίδιοκτήτην, νά απαίτηση τήν εις αυτόν παραχώρησα/ νέας ενοικιάσεως τοιούτου καταστήματος, ίάν ύπάρχη, το όποιον νά εΐναι κατά το μάλλον ή ήττον άνάλογον εις διαστάσεις, πρόσοψιν και τοποθεσίαν προς το υπ' αύτοΰ κατεχόμενον «κατάστημα έν σχέσει προς τό όποιον εξεδόθη ή άπόφασις ή το διάταγμα έπι πληρωμή λογικού ενοικίου, έάν δε ό ιδιοκτήτης άρνηθή νά προβή εις τήν παραχώρησιν τοιαύτης ιένοικιάσεως ή εντός δύο μηνών άπό της εις αυτόν επιδόσεως της ειδοποιήσεως δεν γνωστοποίηση τήν έπιθυμίαν του νά πράξη οϋτω, ό ενοικιαστής δύναται νά άποταθη εις τό Δικαστήριον διά τήν παραχώρησιν της τοιαύτης ενοικιάσεως, και έάν τό Δικαστήριον κρίνη δτι ή παραχώρησις νέας ενοικιάσεως είναι ύφ' δλας τάς περιστάσεις λογική τό Δικαστήριον δύναται νά διάταξη τήν παραχώρησιν τοιαύτης ενοικιάσεως έπι πληρωμή λογικού ενοικίου και διά τοιαύτην περίόδον και υπό τοιούτους δρους οίους τό Δικαστήριον ήθελε, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ τών μερών, κρίνει καταλλήλους. (2) Διά τους σκοπούς του άρθρου τούτου «λογικόν ένοίκιον» σημαίνει ένοίκιον τό όποιον, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ τών μερών, θά καθορίζηται ύπό του Δικαστηρίου. Ψευδείς παραστάσεις, κτλ., κατά τήν ληψιν αποφάσεως η" διατάγματος. 'Εξουσία Δικαστηρίου νά έπιδάλλη δρους. "Οροι θεσμίας ενοικιάσεως. 19. Έάν μετά τήν ύπό τοΰ ιδιοκτήτου ληψιν αποφάσεως ή διατάγματος διά κατοχήν ή εξωσιν, δυνάμει του παρόντος Μέρους, τό Δικαστήριον θεώρηση δτι ή άπόφασις ή τό διάταγμα ελήφθη διά ψευδών παραστάσεων ή διά της άποκρύψεως ουσιαστικών γεγονότων, τό Δικαστήριον δύναται νά διάταξη τον ίδιοκτήτην νά πλήρωση εις τον προηγούμενον ένοικιαστήν τοιούτο ποσόν οίον φαίνεται νά είναι επαρκές ώς άποζημίωσις διά ζημίαν ή ίάπώλειαν ην υπέστη ό ενοικιαστής συνεπεία της αποφάσεως ή του διατάγματος. 20. Εις πασαν αΐτησιν γενσμένην δυνάμει του Μέρους τούτου τό Δικαστήριον δύναται κατά τήν κρίσιν του νά διάταξη δπως, επιπροσθέτως ή είς άντικατάστασιν παντός άλλου διατάγματος τό όποιον ήθελεν εκδώσει τό Δικαστήριον, έκάτερος διάδικος συμμορφωθή προς οιουσδήποτε δρους, περιλαμβανομένης της πληρωμής ύπό του ενός διοοδίκου προς τον έτερον οιουδήποτε ύπ' αυτών συμφωνηθέντος ποσού, τό όποιον τό Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει πρέπον νά έπιβάλη διά νά δώση νομικήν ίσχύν είς τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. Μέρος IX. ΔΙΑΦΟΡΑ 21. (1) 'Ενοικιαστής δστις, δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, διοπηρεΐ κατοχήν οιασδήποτε κατοικίας ή καταστήματος, εν όσω διατηρεί τήν τοιαύτην κατοχήν, τηρεί πάντας τους δρους και προϋποθέσεις του αρχικού ενοικιαστή ρ ίου συμβολαίου και δικαιούται ε'ις τά εξ αυτών απορρέοντα οφέλη, εφ' δσον οδτοι είναι σύμφωνοι προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου, δικαιούται νά παραιτηθή της κατοχής της κατοικίας ή του καταστήματος μόνον κατόπιν επιδόσεως τοιαύτης ειδοποιήσεως οία θά άπητεΐτο δυνάμει τοΰ άρχικοΰ ένοικιαστηρίου συμβολαίου : Νοείται δτι είς τήν περίπτωσιν καθ' ην υπενοικιαστής καθίσταται θέσμιος ενοικιαστής ό τοιούτος θέσμιος ενοικιαστής κατέχει τήν κατοικίαν ή τό κατάστημα τηρουμένων επιπροσθέτως οιωνδήποτε υφισταμένων περιοριστικών συμφωνιών περιεχομένων εις τους μεταξύ τοΰ ιδιοκτήτου και τοΰ ενοικιαστού δρους και προϋποθέσεις ενοικιάσεως.

11 * 959 Ν. 36/75 (2) Είς περίπτωσιν καθ' ην ό ιδιοκτήτης παραλείπει νά διεξαγάγη οιασδήποτε επιδιορθώσεις δια τάς όποιας είναι υπεύθυνος, το Δικαστήριον δύναται, τη αιτήσει 'θεσμίου ενοικιαστού, νά διάταξη δπως αϊ άπαιτούμεναι επιδιορθώσεις διεξαχθούν δαπάναις τοο ιδιοκτήτου ικαί, έάν δ ιδιοκτήτης παράλειψη νά πλήρωση τά έξοδα των τοιούτων επιδιορθώσεων, νά εξουσιοδότηση τόν ένοικιαστήν νά προβαίνη είς τάς τοιαύτας 'επιδιορθώσεις ιδία δαπάνη και νά καταβάλλη το ποσόν της τοιαύτης δαπάνης! έ κ του πληρωτέου ενοικίου. 22. (1) Έίς περίπτωσιν καθ' ην οιαδήποτε άπόφασις ή διάταγμα 'Ισχύς διατάδιά την άνάκτησιν κατοχής ελήφθη καθ' οιουδήποτε ενοικιαστού κα Υ^ατ ζ κατ / ' «' / c ' > ' ^ «ν ο - χης δι" υπετοικιας η καταστήματος, ή τοιαύτη αποφασις η το τοιούτο διάταγμα * οικιαστάς δεν ιέφαρμόζεται, καθ' οιουδήποτε ύπενοικιαστου τοιούτου ενοικιαστού, έκτος έάν το Δικαστήριον πεισθη δτι ό τοιούτος ενοικιαστής παρημποδίζ'ετο ύπό των δρων της ενοικιάσεως του νά προβή είς ύπενοικίασιν η λ δτι ό τοιούτος υπενοικιαστής έχρησιμοποίησε την κατοικίαν ή το κατάστημα διά παρανόμους ή ανήθικους σκοπούς. Έκαστη άπόφασις ή διάταγμα διά κατοχήν έκδιδόμενον καθ' οιουδήποτε ενοικιαστού θά άναφέρη κατά πόσον θά έφαρμοσθή ή μη εναντίον οιουδήποτε ύπενοικιαστου. (2) Πας υπενοικιαστής εναντίον του οποίου δεν εφαρμόζεται ή τοιαύτη άπόφασις η το τοιούτο διάταγμα, έάν παραμείνη κάτοχος κατόπιν της είς αυτόν επιδόσεως ειδοποιήσεως περί αποφάσεως ή τοϋ διατάγματος, παύει νά είναι υπενοικιαστής τοο ενοικιαστού και * καθίσταται θέσμιος ενοικιαστής του ιδιοκτήτου έν σχέσει προς τήν κατοικίαν ή το κατάστημα το περιλαμβανόμενον είς τήν ύπενοικίασιν του. ^ 23. (1) Τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του περί Πολιτικής Έπίδοσις εί Δικονομίας διαδικαστικού κανονισμού καΐ οιουδήποτε διαδικαστικού δοποιήσεων. κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει του παρόντος Νόμου, οιαδήποτε είδοποίησις, αίτησις, άπαίτησις ή άλλο εγγραφον δυνάμει του παρόντος Νόμου υποβάλλεται εγγράφως <καί δύναται νά έπιδίδηται εις τό πρόσωπον είς τό όποιον πρόκειται νά έπιδοθη εϊτε προσωπικώς, εϊτε διά της παραδόσεως τούτου δι' αυτό είς τό τελευταϊον γνωστόν μέρος διαμονής ή εργασίας του εν <Κύπρω ή διά της αποστολής τούτου διά του ταχυδρομείου δι' ήσφαλισμένης ίέπιστολής απευθυνόμενης είς αυτό είς τήν τελευταίοτν γνωστήν ταχυδρομικήν του διεύθυνσιν έν Κύπρω, τό δε πρόσωπον είς τό όποιον πρόκειται νά έπιδοθη περιλαμβάνει οιονδήποτε άντιπρόσωπον τοιούτου προσώπου δεόντως έξουσιοδοτημένον προς τούτο. (2) Έκτος έάν ή μέχρις οδ ενοικιαστής οιασδήποτε κατοικίας ή καταστή'ματος λάβη εγγραφον είδοποίησιν δτι τό πρόσωπον τό δικαιούμενον είς τά ιένοίκια της έν λόγω κατοικίας ή του καταστήματος (έν τοις εφεξής άναφερόμενον ώς ό «αρχικός Ιδιοκτήτης») έπαυσε νά εχη τοιούτο δικαίωμα ώς επίσης και ειδοποίησα/ περί του ονόματος και της διευθύνσεως του προσώπου τό όποιον απέκτησε δικαίωμα επί των τοιούτων ενοικίων, οιαδήποτε άξίωσις, είδοποίησις, αίτησις, άπαίτησις ή άλλο εγγραφον δυνάμει του παρόντος Νόμου τό όποιον ό ενοικιαστής επιδίδει είς τόν άρχικόν ίδιοκτήτην θεωρείται δτι έπεδόθη είς τόν ίδιοκτήτην των τοιούτων υποστατικών. 24. (1) Άντίγραφον 'καταχωρίσεως είς οιονδήποτε μητρώον τη Άπόδειξις. ρούμενον δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, δεόντως πιστο» ποιημένον, δύναται νά ληφθη ώς άπόδειξις της τοιαύτης καταχωρίσεως είς παν Δικαστήριον και είς πασαν διαδικασίαν. (2) Οιονδήποτε πρόσωπον απαιτούν τοιούτον πιστοποιημένον άντίγραφον ώς προείρηται δικαιούται νά λάβη τούτο κατόπιν πληρωμής του νενομισμένου δικαιώματος.

12 Ν. 36/ (Ί) To Άνώτατον Δικαστήριον δύναται να έκδίδη διαδικαστι κον Κ(Χνονΐ'σμόν και να δίδη τοιαύτας οδηγίας, οίας ήθελε θεωρήσει καταλλήλους προς τον σκοπόν εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόίμου. Διαδικαστικός κανονισμ ς. ΈκκρεμοΟσαι άγωγαί δι' άνάκτησιν κατοχής κατοικιών η" καταστημάτων. Μεταβατικά! διατάξεις. Καταργήσεις. Κεφ του τοϋ τοϋ τοΰ τοΰ (2) "Ανευ επηρεασμοί) της γενικότητας της προειρημένης εξουσίας, ό τοιούτος διαδικαστικός κανονισμός δύναται νά καθορίση ή πρόβλεψη (α) παν δ,τι απαιτείται δπως καθορισθή δια του παρόντος Νόμου* (β) τήν τακτικήν και διαδικασίαν του Δικαστηρίου" (γ) τα δικαιώματα τα όποια είναι πληρωτέα έν σχέσει προς παν ζήτημα ή πράγμα τελούμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου* ( ; δ) δι' εφεσιν εντός τακτής προθεσμίας έξ οιασδήποτε αποφάσεως του Δικαστηρίου. (3) Οιονδήποτε πρόσωπον το όποιον διαφωνεί με οιανδήποτε άπόφασιν ληφθεΐσαν υπό του Δικαστηρίου δύναται, εντός δεκατεσσάρων ήμερων από τής τοιαύτης αποφάσεως, δπως ύπο'βάλη εφεσιν είς το 'Ανώτατον Δικαστήριον. 26. Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου 'ισχύουν επίσης δι' εκκρεμούσας άγωγάς δι' άνάκτησιν κατοχής κατοικίας ή καταστήματος νοουμένου δτι το Δικαστήριον κατά τήν έξέτασιν τοιούτων αγωγών δύναται νά έκδίδη τοιούτο διάταγμα άναφορικώς προς τά έξοδα οία το Δικαστήριον ήθελεν υπό τάς περιστάσεις 'θεωρήσει πρέπον : Νοείται δτι αί διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται επί εκκρεμουσών αγωγών δι' άνάκτησιν κατοχής κατοικίας ή καταστήματος λόγω μη πληρωμής ενοικίου, εάν τά τοιαύτα ενοίκια κατέστησαν οφειλόμενα προ τής 20ής 'Ιουλίου Μέχρι του ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου καθορισμού ελεγχομένων περιοχών δυνάμει του άρθρου 3, άλλ' έν ουδεμία περιπτώσει διά περίοδον μεγαλυτέραν του ενός μηνός άπό τής ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος Νόμου και τηρούμενης τής έν τω άρθρω 26 επιφυλάξεως, ουδέν Δικαστήριον δύναται νά έκδώση διάταγμα έξώσεως έν σχέσει μέ οιονδήποτε άκίνητον κείμενον εντός άκτΐνος πέντε μιλίων άπό τών δημοτικών γραφείων έκαστης των δημαρχουμένων πόλεων ή κωμοπόλεων. 28. Αί διατάξεις του περί 'Ενοικίων ("Ελεγχος) Νόμου, τών περί 'Ελέγχου 'Ενοικίων (Υποστατικά Εργασίας) Νόμων του 1961, του περί 'Ανακουφίσεως! Δυσπραγούντων Ενοικιαστών Νόμου του 1965 και του περί 'Ακινήτων διά Κατοΐκίαν ('Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1974 διά του παρόντος Νόμου καταργούνται. -4

Ο περί Ενοικιοστασίου Νόµος του 1983 (23/1983)

Ο περί Ενοικιοστασίου Νόµος του 1983 (23/1983) Ο περί Ενοικιοστασίου Νόµος του 1983 (23/1983) Συνοπτικός τίτλος 1. Οι περί Ενοικιοστασίου Νόµοι του 1983 έως 1999 θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Ενοικιοστασίου Νόµοι του 1983 έως 1999. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

836 Ν. 102(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3028,

836 Ν. 102(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 836 Ν. 102(Ι)/95 Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 56/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1478 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Ενοικιάσεως Ακινήτων δια Κατοικίαν Προοφύγων (Προσωρινά! Διατάξεις) Νόμος τοϋ 1978

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3774, 28/11/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3774, 28/11/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗ -------------------------------- Προοίμιο. Επειδή, λόγω της από της 20ής Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4104, 27/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 800 Ν. 71(Ι)/2016 Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965.

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965. 605 -* Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων. Πετρελαιοειδών Νόμος του.1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 94 του 1968

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3365,19.11.99

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3365,19.11.99 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3365,19.11.99 423 Ν. 134(Ι)/99 Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. ("Αρθρον 5.)

ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. (Αρθρον 5.) ^ ΤΡΙΤΟΣ 241 ΠΙΝΑΞ. ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ. ("Αρθρον 5.) Περιστάσεις καθ' ας καταβάλλονται τέλη Ποσόν Αίτησις διά την παροχήν Παροχή Πιστοποιητικού Ιθαγενείας Ιθαγενείας μίλς. 0.500 2.000 Αμα τη έκδόσει πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 -------------------------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006

NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006 NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(I) του 2003 8(Ι) του 2004 7(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 24 του 1980 60 του 1980 68 του 1980

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, Ν. 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, Ν. 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Ν. 80(Ι)/2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 31 του 1962.

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3459 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 68 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1985

Αριθμός 68 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1985 E.E., Παρ. I, 837 Ν. 68/87 Αρ. 2226, 8.5.87 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ------------------------ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876,

E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876, E.E. Παρ. 1(1) 650 Ν. 31(Ι)/94 Αρ. 2876, 22.4.94 Ο περί Απρόσκλητου Προσφοράς Αγαθών και Υπηρεσιών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 1088 Ν. 101(Ι)/2016 Ο περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Υποχρέωση εγγραφής λεσχών. 4. Μητρώο λεσχών. 5. Τρόπος υποβολής αίτησης για εγγραφή. 6. Ο Γραµµατέας ενηµερώνει τον Εφορο

Διαβάστε περισσότερα