Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER"

Transcript

1 Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. Ιδιωηικές επενδύζεις (πλην ηοσριζμού) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

2 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΑΞΟΝΑ : 4 ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ » (Π.Α.Α.) ΜΔΣΡΟ : 41 ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΜΔΣΡΑ : L123, L312 ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.): : ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΧΝΑ.Δ. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο.Σ.Α. 9 νηζιά ηυν Κςκλάδυν - 9 Γήμοςρ με 34 Γημοηικέρ / Σοπικέρ Κοινψηηηερ. Λεζηά 1εο πξνηεξαηφηεηαο (Ίορ, Κέα, Μήλορ, έπιθορ, ίθνορ, ωπορ και Σήνορ) Λεζηά 2εο πξνηεξαηφηεηαο (Μωκονορ* και Θήπα) *Σην Γ.Γ. Κπθνλίσλ ζα πινπνηεζνχλ παξεκβάζεηο κφλν ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. 2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΓΡΑΔΧΝ ΑΝΑ ΤΠΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Τπομέηπο L123 «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ» Γπάζη L123α «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ» Δνδεικηικψ ςνολικψ Κψζηορ Δνδεικηική Γημψζια Γαπάνη (Κοινοηική & Δθνική ςμμεηοσή) Γικαιοςσοι (Τποτηθιοι Δπενδςηερ) , ,82 Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο Σχζηαζεο 2003/361/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο ωνολο Τπομέηπος L , ,82 L312-1 «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ» , ,00 L312-2 «Ηδξχζεηο, , ,00 επεθηάζεηο θαη L312 «Σηήξημε ηεο εθζπγρξνληζκνί δεκηνπξγίαο θαη επηρεηξήζεσλ παξνρήο αλάπηπμεο πνιχ ππεξεζηψλ» κηθξψλ επηρεηξήζεσλ» L312-3 «Ηδξχζεηο, , ,00 επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α κεηαπνίεζε» ωνολο Τπομέηπος L , ,00 ωνολο Τπομέηπυν , ,82 Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε Σχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΘ θαη ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 800/2008

3 2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1) Οη πξνηεηλφκελεο πξάμεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο πνπ ηίζεληαη: 1.1 Θαλ. (ΔΘ) 1698/2005, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 1.2 Θαλ. (ΔΘ) 1974/2006, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 1.3 Θαλ. 800/2008 (γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο) 1.4 Σχζηαζε 2003/361/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο) 1.5 Πξφγξακκα "Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο ", Θεθάιαηα θαη φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά 2) Οη πξφηαζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη: 2.1 Δκπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ΟΤΓ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ ππνκέηξνπ. 2.2 Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα. 2.3 Ζ πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε βησζηκφηεηαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ απφ ην ηξίην έηνο απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο. 2.4 Ζ πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ππφδεηγκα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο. 2.5 Απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο. 2.6 Ζ πξφηαζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο πξνθεξπζζφκελεο δξάζεο. 2.7 Ζ πξφηαζε πινπνηείηαη εληφο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζφκελεο δξάζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 2.7.α Γηα ηηο δξάζεηο L312-2, L313-5, L313-6 ην πξνηεηλφκελν έξγν δελ ρσξνζεηείηαη ζηα λεζηά ηεο 2εο πξνηεξαηφηεηαο (Κχθνλνο, Θήξα). 2.8 Ο ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη. 2.9 Γηα πξφηαζε εθζπγρξνληζκνχ: α) δελ έρεη ππάξμεη πξνεγνχκελε ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ή β) ζηελ πεξίπησζε πξνεγνχκελεο ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν έρεη παξέιζεη θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πεληαεηία απφ ηελ απφθαζε απνπιεξσκήο ηνπ Ζ πξφηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα / θαζεζηψο ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν. H πξφηαζε, εθφζνλ αθνξά ζην ππνκέηξν L123 δελ έρεη εληαρζεί γηα ην ίδην ή ζπκπιεξσκαηηθφ θπζηθφ αληηθείκελν ζην κέηξν 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ Ζ πξφηαζε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο: α) πιεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΘΥΑ 2974/710/ , φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, β) ε πξνβιεπφκελε δπλακηθφηεηα (θιίλεο) είλαη ζχκθσλε κε ηελ ΘΥΑ 401/ , φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 2.12 Γηα ηε δξάζε L312-5 απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε απφ ην δηθαηνχρν ηεο απαηηνχκελεο θξίζηκεο κάδαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ, κε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 5 ή ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ αλ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 5 επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Άμνλα Δθφζνλ ε πξφηαζε αθνξά αγξφθηεκα, ε έθηαζε ζηελ νπνία πινπνηείηαη είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ζηξέκκαηα Ζ πξφηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ θπζηθφ αληηθείκελν Σηελ πξφηαζε δε δειψλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία. 3) Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηεο πξάμεο 3.1 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο (άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζήκα ΔΟΤ) 3.2 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα κελ ζπληζηνχλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ φζνλ αθνξά θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Δ.Δ. C 244/ ) θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Θαλ(ΔΘ) 800/ Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΘΥΑ 401/ , φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 3.4 Σηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα παξαβίαζε Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ ή Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 3.5 Ο ππνςήθηνο δελ είλαη ελ ελεξγεία Γεκφζηνο Υπάιιεινο ή ππάιιεινο ΛΠΓΓ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3528/2007, νχηε ζηξαηησηηθφο. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ινηπψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα ηνλ Πξφεδξν, ην Γ/ληα Σχκβνπιν θαη ην λφκηκν εθπξφζσπν. Τν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε Σπλεηαηξηζκψλ.

4 3.6 Ο ππνςήθηνο δελ έρεη ππεξβεί ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη ηνπο Σπλεηαηξηζκνχο. 3.7 Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη ηνπο Σπλεηαηξηζκνχο. (3.8 Ο ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ή γηα νηθνλνκηθφ αδίθεκα. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ινηπψλ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα ηνλ Πξφεδξν ή/θαη ην Γ/ληα Σχκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λφκηκν εθπξφζσπν.) Τν θξηηήξην θαηαξγήζεθε 3.9 Γηα θπζηθά πξφζσπα δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο Γηα λνκηθά πξφζσπα δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο Ο ππνςήθηνο δελ απνηειεί δηθαηνχρν ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δελ έρεη ππνβάιεη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα απνηειεί εηαίξν/κέηνρν λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη δηθαηνχρνο ζην ηνπηθφ πξφγξακκα LEADER ή έρεη ππνβάιεη πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο είλαη εηαηξεία, δελ κπνξνχλ νη εηαίξνη/κέηνρνί ηεο λα είλαη δηθαηνχρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ή λα έρνπλ ππνβάιεη πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο είλαη ζπλεηαηξηζκφο, ην θξηηήξην εμεηάδεηαη κφλν ζε επίπεδν θνξέα Ο ππνςήθηνο δελ είλαη (ή θαη δελ ήηαλ θαηά ηελ 1ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο) κέινο ηνπ Γ.Σ., ηνπ Δπηπέδνπ Ιήςεο Απνθάζεσλ θαη ηεο Υπεξεζηαθήο Γνκήο ηεο ΟΤΓ ή/θαη δελ είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο α' βαζκνχ απηψλ ή/θαη δελ απνηειεί παξέλζεην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν απηψλ Ο ππνςήθηνο δεζκεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε φηη ζα θαιχςεη ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. Για ψλα ηα παπαπάνυ κπιηήπια επιλεξιμψηηηαρ η απάνηηζη ππέπει να είναι θεηική (ΝΑΙ), διαθοπεηικά η ππψηαζη αποππίπηεηαι. 3. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑ ΓΡΑΗ / ΤΠΟΜΔΣΡΟ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΤΠΟΜΔΣΡΟ L123 Γπάζη L123α : Αωξηζη ηηρ αξίαρ ηυν γευπγικϊν πποφψνηυν Ζ δξάζε αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη κε ζηφρν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο πεξηνρήο. Σην πιαίζην ηεο δξάζεο πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο: Θξέαηνο, Γάιαθηνο, Απγψλ Πνπιεξηθψλ (ππνηνκέαο Απγά), Γηαθφξσλ Εψσλ (ππνηνκείο: Κέιη, Σεξνηξνθία-Άιια Δίδε), Γεκεηξηαθψλ, Διαηνχρσλ πξντφλησλ, Οίλνπ, Οπσξνθεπεπηηθψλ, Αλζψλ, Σπφξσλ & Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Υιηθνχ, Φαξκαθεπηηθψλ & Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Οη κνλάδεο πνπ ζα εληζρπζνχλ ζα εληαρζνχλ ζην Γίθηπν Θπθιαδίηηθσλ Πξντφλησλ θαη Γεχζεσλ εθφζνλ δεκηνπξγεζεί. Δπίζεο ηα νηλνπνηεία πνπ ζα εληζρπζνχλ, ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο «Λήζσλ Πεξίπινπο» (πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο LEADER+ θαη ζα πξνηαζεί λα ζπλερηζηεί θαη ζην παξφλ πξφγξακκα), φπνπ πξνβιέπνληαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηα παξαγφκελα θξαζηά ζηα λεζηά, (δξάζεηο ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ «Κηα ζάιαζζα θξαζί, νη δξφκνη ηνπ θξαζηνχ ηεο Λεζησηηθήο Διιάδαο). Όποι, πεπιοπιζμοί και πποχποθέζειρ ςλοποίηζηρ - Σην πιαίζην ηεο δξάζεο εληζρχεηαη ε ζηήξημε πνιχ κηθξσλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο/εκπνξίαο πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Παξάξηεκα 1 ηεο Σπλζήθεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 1698/ Ζ ελίζρπζε παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, ηφζν νη πξψηεο χιεο, φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξντφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην Παξάξηεκα 1 ηεο Σπλζήθεο. - Οη επελδχζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην παξφλ ππνκέηξν δεν μποποων να ενιζσςθοων για ηο ίδιο ή ζςμπληπυμαηικψ θςζικψ ανηικείμενο και απψ ηο μέηπο 123 ηος Άξονα 1 ηος ΠΑΑ. - Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε:

5 α) επελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ β) επελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπ κειηνχ γ) επελδχζεσλ ζην επίπεδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ δ) επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα ε) επελδχζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ΘΟΑ. Για ηη δπάζη L123α οι επιλέξιμερ δαπάνερ είναι: 1. Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 2. Θαηαζθεπή ή βειηίσζε αθηλήησλ. 3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 4. Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ φρη σο κεκνλσκέλε δξάζε αιιά σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. 5. Αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ηζνζεξκηθψλ βπηίσλ, αλαγθαίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο πξνο ην ρψξν ηππνπνίεζεο κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ςπγείσλ κφλν γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 6. Γεληθά έμνδα, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ, ινηπέο δαπάλεο έθδνζεο άδεηαο δφκεζεο, δαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, έξεπλα αγνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε) θαη άδεηεο πέξαλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ θαη κέρξη νξίνπ 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 7. Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ), θαζψο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζε αλαγλσξηζκέλνπο, απφ ηα αξκφδηα εζληθά φξγαλα, νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. 8. Αγνξά fax, ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, επίπισλ γξαθείνπ θαη εμνπιηζκνχ γηα ζχλδεζε κε επξπδσληθέο ππνδνκέο δηαδηθηχνπ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 9. Θαηαζθεπή θαηνηθίαο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΤΠΟΜΔΣΡΟ L312 Γπάζη L312-1: Ιδπωζειρ, επεκηάζειρ και εκζςγσπονιζμοί βιοηεσνικϊν μονάδυν Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνχο βηνηερληθψλ κνλάδσλ. Δλδεηθηηθά ε δξάζε αλαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο Θ.Α.Γ.: Ύθαλζε πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ) απφ θπζηθέο ίλεο εθηφο ηνπ βακβαθηνχ Ύθαλζε βακβαθεξψλ πθαζκάησλ Ύθαλζε πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ), απφ ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο ζπλερείο ή αζπλερείο ίλεο Ύθαλζε πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ ζπνγγψδνπο κνξθήο (πεηζεηέ) θαη άιισλ εηδηθψλ πθαζκάησλ Θαηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ Θαηαζθεπή αλδξηθψλ ελδπκάησλ εξγαζίαο Θαηαζθεπή γπλαηθείσλ ελδπκάησλ εξγαζίαο Θαηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ εξγαζίαο

6 Θαηαζθεπή εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγήο απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ Παξαγσγή μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, κε πάρνο > 6 mm ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ κε εκπνηηζκέλε μπιεία Παξαγσγή μπιείαο ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο μπιφκαιινπ μπιάιεπξνπ μπιείαο ζε πειεθνχδηα ή ζε κφξηα Παξαγσγή αθαηέξγαζηεο μπιείαο ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ μχιν, εκπνηηζκέλεο ή θαηά άιιν ηξφπν επεμεξγαζίαο Θαηαζθεπή ηερλνπξγεκάησλ ιεπηνμπινπξγηθήο θαη ρνλδξνμπινπξγηθήο γηα νηθνδνκέο (εθηφο απφ ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα), απφ μχιν Θαηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ, άρπξν ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο Θαηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη θηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη Παξαγσγή μπιάλζξαθα Παξαγσγή ζαπνπληνχ, παξαζθεπαζκάησλ πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ Παξαγσγή επσδψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη θεξηψλ Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ Θαηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ Θαηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο Θαηαζθεπή καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλέο) θαη ςαιηδηψλ θαη ιεπίδσλ ηνπο Θαηαζθεπή εξγαιείσλ ρεηξφο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή ή ζηε δαζνθνκία Θαηαζθεπή ρεηξνπξίνλσλ ιεπίδσλ γηα πξηφληα θάζε είδνπο Θαηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο Θαηαζθεπή ελαιιάμηκσλ εξγαιείσλ γηα εξγαιεία ρεηξφο ή γηα εξγαιεηνκεραλέο, πνπ είηε ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα είηε ρσξίο ξεχκα Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ εδάθνπο Θαηαζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ γηα ριννηάπεηεο, πάξθα ή αζιεηηθά γήπεδα Θαηαζθεπή ζεξηζηηθψλ κεραλεκάησλ Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα εθηφμεπζε, δηαζπνξά ή ςεθαζκφ πγξψλ ή θνληνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηε γεσξγία ή ηελ θεπνπξηθή Θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ ή εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θφξησζεο ή εθθφξησζεο, γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο Θαηαζθεπή άιισλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ Θαηαζθεπή κεξψλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ Θαηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα Θαηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο Θαηαζθεπή άιισλ επίπισλ θαη κεξψλ ηνπο Υπεξεζίεο ηαπεηζαξίζκαηνο θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ, φρη γξαθείνπ θαη εθηφο νρεκάησλ Υπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) λέσλ επίπισλ (εθηφο ηνπ ηαπεηζαξίζκαηνο θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ) Θαηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ Θαηαζθεπή πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ θαη πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ειεθηξηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ κεραληζκψλ γηα κνπζηθά θνπηηά

7 Θαηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Ζ δεκηνπξγία/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ πθαληψλ ή θεληεκάησλ, κνλάδσλ θεξακηθψλ εηδψλ εθηηκάηαη φηη ζα πξνβάιεη ηελ αμία ησλ παξαδνζηαθψλ εηδψλ θαη πξντφλησλ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο θαη ησλ εζίκσλ ηεο πεξηνρήο, δίλνληαο δηέμνδν ζηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Ζ δεκηνπξγία/εθζπγρξνληζκφο ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ζηελ πεξηνρή Γπάζη L312-2 : Ιδπωζειρ, επεκηάζειρ και εκζςγσπονιζμοί επισειπήζευν παποσήρ ςπηπεζιϊν Ζ δξάζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ή ηελ επέθηαζε ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνπο θσδηθνχο Θ.Α.Γ. νη ηνκείο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη είλαη: Ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ παληνπσιείνπ Ιηαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ιηαληθφ εκπφξην δηάθνξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο Υπεξεζίεο επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ζπγγξαθείο, ζπλζέηεο, γιχπηεο θαη άιινπο θαιιηηέρλεο, εθηφο ησλ θαιιηηερλψλ ηνπ ζεάκαηνο Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Γξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο Πιχζηκν θαη (ζηεγλφ) θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ Υπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ θαη θνπξείσλ αλδξψλ θαη αγνξηψλ Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία. Ωο πξνο ηα παληνπσιεία, ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, ηελ θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία, ηηο ππαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη ηα πάξθα αλαςπρήο, είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ζα πξνσζεζνχλ νη πφξνη ηεο πεξηνρήο (ηα παληνπσιεία ζα δηαηεξνχλ ην παξαδνζηαθφ ρξψκα θαη ζα δεζκεπηνχλ λα πσινχλ θαη ηνπηθά πξντφληα, ε θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη νη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο ζα αλαδεηθλχνπλ πνιηηηζηηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο). Τα παληνπσιεία ζα εληαρζνχλ ζην Γίθηπν Θπθιαδίηηθσλ Πξντφλησλ θαη Γεχζεσλ, εθφζνλ δεκηνπξγεζεί. Σε φηη αθνξά ζηα παληνπσιεία, ζα ηεξεζνχλ πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ραξαθηήξα πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηελ ΟΤΓ ζε ζπλάθεηα κε εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Τνπηθφ Σχκθσλν Πνηφηεηαο γηα παξφκνηνπ ραξαθηήξα επηρεηξήζεηο (παξάξηεκα X ηεο πξφζθιεζεο). Γπάζη L312-3: Ιδπωζειρ, επεκηάζειρ και εκζςγσπονιζμοί επισειπήζευν παπαγυγήρ ειδϊν διαηποθήρ μεηά ηην α μεηαποίηζη Ζ δξάζε αλαθέξεηαη ζηελ ελίζρπζε επελδχζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α κεηαπνίεζε. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα παξάγνπλ ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα εηδψλ δηαηξνθήο, αμηνπνηψληαο ηηο πξψηεο χιεο ηεο πεξηνρήο θαη πξνσζψληαο ηελ αμία ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ εηδψλ θαη πξντφλησλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα ηεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Γίθηπν Θπθιαδίηηθσλ Πξντφλησλ θαη Γεχζεσλ, εθφζνλ δεκηνπξγεζεί. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ ΣΟΤ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ L312 (Για ηιρ Γπάζειρ: L312-1, L312-2, L312-3) 1. Γαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δαπάλεο νηθνδνκηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζέξκαλζεο θ.ιπ. 2. Γαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο

8 επηρείξεζεο, φπσο ηζνπεδψζεηο, δηακνξθψζεηο, ζπλδέζεηο κε δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, πεξηθξάμεηο, θσηηζκφο, θπηεχζεηο, θ.ιπ. 3. Γαπάλεο αγνξάο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κέρξη ηελ αγνξαζηηθή ηνπ αμία. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο. 4. Γαπάλεο αγνξάο ινηπνχ εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 5. Γεληθέο δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηα αλσηέξσ φπσο, ακνηβέο κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ, δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, φπσο νηθνδνκηθή άδεηα, δαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΔ θ.ιπ. Οη αλσηέξσ δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. 6. Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο, φπσο ε έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κε πνζνζηφ κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 7. Γαπάλεο αγνξάο εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ ελφο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. αλπςσηηθά κεραλήκαηα θ.ιπ.)ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφ ην είδνο ηεο επέλδπζεο. 8. Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζε αλαγλσξηζκέλνπο, απφ ηα αξκφδηα εζληθά φξγαλα, νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 3% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΙΑ ΟΛΔ ΣΙ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ Απφθηεζε νηθνπέδσλ, εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (αγνξά, κίζζσζε θ.ιπ.). 2. Θφζηνο ζχληαμεο θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο. 3. Σπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη πάζεο θχζεσο θφξνη θαη δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ. 4. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 71, παξ. 3(α) ηνπ Θαλ(ΔΘ) 1698/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 5. Ζ αγνξά κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηηο δξάζεηο ελζάξξπλζεο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππνκέηξνπ L311 θαη L313 θαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα θηίζκαηα ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο παξαδνζηαθά θαη δηαηεξεηέα είλαη επηιέμηκε ε αγνξά ή επηζθεπή παιαηνχ εμνπιηζκνχ θαη κέρξη πνζνζηνχ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 6. Γαπάλεο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ νη νπνίεο δελ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 7. Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ έξγσλ (ακνηβέο πξνζσπηθνχ, αλαιψζηκα θ.ιπ.). 8. Βειηησηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε ηπρφλ απαηηήζεηο ηεο δηθηχσζεο. 9. Γαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ εληζρχνληαη. 10. Γαπάλε γηα ηε κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή γηα ην ζρέδην αλαβάζκηζεο. 11. Αγνξά νρεκάησλ πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπάλεο. 12. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ., εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηεθκεξηψλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε πξνκήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. 13. Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. ημανηική ημείυζη Ημεπομηνία έναπξηρ επγαζιϊν και ανηίζηοισυν δαπανϊν θευπείηαι η ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ ενίζσςζηρ ηος δικαιοωσος ζηην ΟΣΓ.

9 4. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ είλαη ε 10η Οκηυβπίος 2014, εκέξα Παπαζκεςή θαη ϊπα 3:00 μ.μ.. Οη επελδπηηθέο πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο Ο.Τ.Γ., Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Θπθιάδσλ Α.Δ. δ/λζε: Πιαηεία Τζηξνπηλά, Δξκνχπνιε Σχξνο, είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά. 5. ΜΔΓΙΣΟ ΤΦΟ ΔΠΔΝΓΤΗ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΓΡΑΔΙ ΑΝΧΣΑΣΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΠΔΝΓΤΗ ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ L123α % L312-1, L312-2, L % Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ Τα έξγα πξέπεη λα εθηεινχληαη ρσξίο παξεθθιίζεηο απφ ηελ εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΟΤΓ κειέηε, φπσο απηή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΤΓ θαη δηθαηνχρνπ θαη ηεξψληαο φιεο ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάζζνπλ αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Τα εληζρπφκελα έξγα πξέπεη: i) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο ΔΥΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα λα κελ ππνζηνχλ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 1698/2005, ii) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΚΚΔ λα δηαηεξεζνχλ ζηελ πεξηνρή LEADER, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 800/2008, iii) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο εθηφο ΚΚΔ θαη γηα παξεκβάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ 123α λα δηαηεξεζνχλ ζηελ πεξηνρή LEADER, ζχκθσλα κε ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο & Διέγρνπ ηνπ ΠΑΑ. Σε θάζε πεξίπησζε ην νπνηαζδήπνηε θχζεο νηθνλνκηθφ φθεινο πξνζπνξίδεηαη ν δηθαηνχρνο απφ ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ. Σε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ άιια ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο. Δπίζεο, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ δηθαηνινγείηαη ε εθκίζζσζε παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. iv) λα κελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί παξάηππα απφ δπν δηαθνξεηηθέο εζληθέο ή θνηλνηηθέο πεγέο. Σηηο πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ επηβάιιεηαη νιηθή ή κεξηθή επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηελ πεξίπησζε ΚΚΔ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 16 κελψλ, ζηα ρξνληθά φξηα ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, λα θαιχςεη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ηζνδχλακεο Δηήζηεο Κνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΚΔ) πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε κε ηελ ΟΤΓ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη νηθνλνκηθή θχξσζε ζρεηηθή κε ηηο ειιείπνπζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΚΔ. Σε θάζε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή θχξσζε δε ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ Σε πεξηπηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ ε νηθνλνκηθή θχξσζε δε ζα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 15% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο. Γηα επελδχζεηο ζπλνιηθνχ θφζηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ ν δηθαηνχρνο ηνπνζεηεί επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα. Σηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο έξγσλ ππνδνκήο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηηο ηνπνζεηνχληαη δηαθεκηζηηθά πιαίζηα. Δπεμεγεκαηηθέο πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΤΓ. Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ πιήξε θάθειν ηνπ έξγνπ

10 Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια παξαζηαηηθά πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επαιεζεπηεί ε χπαξμε θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξσκψλ, λα απνδέρνληαη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά δεηεζνχλ απφ ηα αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Θξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. θαη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ Θ.Φ.Α.Σ. θαη Δ.Γ.Ι.Σ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζε κνξθή αλάινγε κε ηελ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ πξνκεζεχεηαη ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο Σε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη θαηά ην αίηεκα πιεξσκήο εθηφο ησλ άιισλ θαη ην απαηηνχκελν πξνηηκνιφγην (Proforma Invoice) θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα 7. ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ Καηαβoλή ηηρ δημψζιαρ επισoπήγηζηρ Ζ θαηαβνιή ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο γίλεηαη απφ ηελ ΟΤΓ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Τα ζηάδηα θαη ν ηξφπνο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο θαζνξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΤΓ θαη δηθαηνχρνπ. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο, εθφζνλ ην αίηεκα είλαη πιήξεο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε ΟΤΓ. Οη δηθαηνχρνη δχλαηαη λα ππνβάιινπλ έλα (1) έσο νθηψ (8) αηηήκαηα πιεξσκήο δαπαλψλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ηζνδπλακεί κε απνπιεξσκή θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ο δηθαηνχρνο, ην αξγφηεξν εληφο δψδεθα κελψλ (12) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ ΟΤΓ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΟΤΓ έλα ή πεξηζζφηεξα αηηήκαηα πιεξσκήο γηα επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην 20% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ Τν πξψην αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηεο θαη βεβαηψζεηο δεκνζίσλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηε λνκηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ Τν αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER, ε νπνία πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε πξαθηηθνχ Ζ πιεξσκή δαπαλψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο. Τν ππνβιεζέλ αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ εμεηάδεηαη θαη θαζνξίδνληαη ηα πνζά πνπ είλαη επηιέμηκα γηα ελίζρπζε Κεηά ηε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιήο ή Γαπαλψλ, ε ΟΤΓ θαηαβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ρσξίο παξαθξάηεζε ή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα δαπάλε ζην δηθαηνχρν. Ζ ηξάπεδα ζπλεξγαζίαο πηζηψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ε ΟΤΓ γηα ηα κέηξα 41 θαη 421, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή ηεο ΟΤΓ Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο κεηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη αζεψξεην ηηκνιφγην είζπξαμεο Πποκαηαβολή Γηα ηα έξγα ησλ ππνκέηξσλ L123, L311, L312, L313 (γηα ηηο παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) είλαη δπλαηή, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ε νπνία δε ζα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε πξνζθφκηζεο απφ ην δηθαηνχρν εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 110% ηεο πξνθαηαβνιήο. Τν αίηεκα πιεξσκήο πξνθαηαβνιήο ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ ηηο απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηεο θαη βεβαηψζεηο δεκνζίσλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηε λνκηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (φπσο άδεηα δφκεζεο, άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα εθζπγρξνληζκνχο θ.ιπ.).

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010

ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Δ Ω Ν Σ Ο Π Λ Α Ι Ι Ο Σ Η ΓΔΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2009-2010 Σ Ο Τ Ι Γ Ρ Τ Μ Α Σ Ο Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15 Ε-mail:info@pl Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα