Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER"

Transcript

1 Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. Ιδιωηικές επενδύζεις (πλην ηοσριζμού) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

2 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΑΞΟΝΑ : 4 ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ » (Π.Α.Α.) ΜΔΣΡΟ : 41 ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΜΔΣΡΑ : L123, L312 ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.): : ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΧΝΑ.Δ. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο.Σ.Α. 9 νηζιά ηυν Κςκλάδυν - 9 Γήμοςρ με 34 Γημοηικέρ / Σοπικέρ Κοινψηηηερ. Λεζηά 1εο πξνηεξαηφηεηαο (Ίορ, Κέα, Μήλορ, έπιθορ, ίθνορ, ωπορ και Σήνορ) Λεζηά 2εο πξνηεξαηφηεηαο (Μωκονορ* και Θήπα) *Σην Γ.Γ. Κπθνλίσλ ζα πινπνηεζνχλ παξεκβάζεηο κφλν ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. 2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΓΡΑΔΧΝ ΑΝΑ ΤΠΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Τπομέηπο L123 «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ πξντφλησλ» Γπάζη L123α «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ» Δνδεικηικψ ςνολικψ Κψζηορ Δνδεικηική Γημψζια Γαπάνη (Κοινοηική & Δθνική ςμμεηοσή) Γικαιοςσοι (Τποτηθιοι Δπενδςηερ) , ,82 Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο Σχζηαζεο 2003/361/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο ωνολο Τπομέηπος L , ,82 L312-1 «Ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί βηνηερληθψλ κνλάδσλ» , ,00 L312-2 «Ηδξχζεηο, , ,00 επεθηάζεηο θαη L312 «Σηήξημε ηεο εθζπγρξνληζκνί δεκηνπξγίαο θαη επηρεηξήζεσλ παξνρήο αλάπηπμεο πνιχ ππεξεζηψλ» κηθξψλ επηρεηξήζεσλ» L312-3 «Ηδξχζεηο, , ,00 επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνί επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α κεηαπνίεζε» ωνολο Τπομέηπος L , ,00 ωνολο Τπομέηπυν , ,82 Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθηφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ππνκέηξνπ L311, πνπ δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε Σχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΘ θαη ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 800/2008

3 2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1) Οη πξνηεηλφκελεο πξάμεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο πνπ ηίζεληαη: 1.1 Θαλ. (ΔΘ) 1698/2005, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 1.2 Θαλ. (ΔΘ) 1974/2006, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 1.3 Θαλ. 800/2008 (γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο) 1.4 Σχζηαζε 2003/361/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο) 1.5 Πξφγξακκα "Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο ", Θεθάιαηα θαη φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά 2) Οη πξφηαζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη: 2.1 Δκπξφζεζκε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ΟΤΓ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ ππνκέηξνπ. 2.2 Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα. 2.3 Ζ πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε βησζηκφηεηαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ απφ ην ηξίην έηνο απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο. 2.4 Ζ πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ππφδεηγκα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο. 2.5 Απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο. 2.6 Ζ πξφηαζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο πξνθεξπζζφκελεο δξάζεο. 2.7 Ζ πξφηαζε πινπνηείηαη εληφο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζφκελεο δξάζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 2.7.α Γηα ηηο δξάζεηο L312-2, L313-5, L313-6 ην πξνηεηλφκελν έξγν δελ ρσξνζεηείηαη ζηα λεζηά ηεο 2εο πξνηεξαηφηεηαο (Κχθνλνο, Θήξα). 2.8 Ο ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη. 2.9 Γηα πξφηαζε εθζπγρξνληζκνχ: α) δελ έρεη ππάξμεη πξνεγνχκελε ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ή β) ζηελ πεξίπησζε πξνεγνχκελεο ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν έρεη παξέιζεη θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πεληαεηία απφ ηελ απφθαζε απνπιεξσκήο ηνπ Ζ πξφηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα / θαζεζηψο ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν. H πξφηαζε, εθφζνλ αθνξά ζην ππνκέηξν L123 δελ έρεη εληαρζεί γηα ην ίδην ή ζπκπιεξσκαηηθφ θπζηθφ αληηθείκελν ζην κέηξν 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ Ζ πξφηαζε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο: α) πιεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΘΥΑ 2974/710/ , φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, β) ε πξνβιεπφκελε δπλακηθφηεηα (θιίλεο) είλαη ζχκθσλε κε ηελ ΘΥΑ 401/ , φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 2.12 Γηα ηε δξάζε L312-5 απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε απφ ην δηθαηνχρν ηεο απαηηνχκελεο θξίζηκεο κάδαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ, κε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 5 ή ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ αλ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 5 επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Άμνλα Δθφζνλ ε πξφηαζε αθνξά αγξφθηεκα, ε έθηαζε ζηελ νπνία πινπνηείηαη είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ζηξέκκαηα Ζ πξφηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ θπζηθφ αληηθείκελν Σηελ πξφηαζε δε δειψλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία. 3) Ο ππνςήθηνο δηθαηνχρνο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηεο πξάμεο 3.1 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο (άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζήκα ΔΟΤ) 3.2 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα κελ ζπληζηνχλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ φζνλ αθνξά θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Δ.Δ. C 244/ ) θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Θαλ(ΔΘ) 800/ Ζ κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΘΥΑ 401/ , φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 3.4 Σηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα παξαβίαζε Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ ή Δζληθήο Λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 3.5 Ο ππνςήθηνο δελ είλαη ελ ελεξγεία Γεκφζηνο Υπάιιεινο ή ππάιιεινο ΛΠΓΓ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3528/2007, νχηε ζηξαηησηηθφο. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ινηπψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα ηνλ Πξφεδξν, ην Γ/ληα Σχκβνπιν θαη ην λφκηκν εθπξφζσπν. Τν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε Σπλεηαηξηζκψλ.

4 3.6 Ο ππνςήθηνο δελ έρεη ππεξβεί ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη ηνπο Σπλεηαηξηζκνχο. 3.7 Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη ηνπο Σπλεηαηξηζκνχο. (3.8 Ο ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ή γηα νηθνλνκηθφ αδίθεκα. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ινηπψλ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα ηνλ Πξφεδξν ή/θαη ην Γ/ληα Σχκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λφκηκν εθπξφζσπν.) Τν θξηηήξην θαηαξγήζεθε 3.9 Γηα θπζηθά πξφζσπα δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο Γηα λνκηθά πξφζσπα δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο Ο ππνςήθηνο δελ απνηειεί δηθαηνχρν ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δελ έρεη ππνβάιεη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα απνηειεί εηαίξν/κέηνρν λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ είλαη δηθαηνχρνο ζην ηνπηθφ πξφγξακκα LEADER ή έρεη ππνβάιεη πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο είλαη εηαηξεία, δελ κπνξνχλ νη εηαίξνη/κέηνρνί ηεο λα είλαη δηθαηνχρνη ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ή λα έρνπλ ππνβάιεη πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο είλαη ζπλεηαηξηζκφο, ην θξηηήξην εμεηάδεηαη κφλν ζε επίπεδν θνξέα Ο ππνςήθηνο δελ είλαη (ή θαη δελ ήηαλ θαηά ηελ 1ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο) κέινο ηνπ Γ.Σ., ηνπ Δπηπέδνπ Ιήςεο Απνθάζεσλ θαη ηεο Υπεξεζηαθήο Γνκήο ηεο ΟΤΓ ή/θαη δελ είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο α' βαζκνχ απηψλ ή/θαη δελ απνηειεί παξέλζεην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν απηψλ Ο ππνςήθηνο δεζκεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε φηη ζα θαιχςεη ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. Για ψλα ηα παπαπάνυ κπιηήπια επιλεξιμψηηηαρ η απάνηηζη ππέπει να είναι θεηική (ΝΑΙ), διαθοπεηικά η ππψηαζη αποππίπηεηαι. 3. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑ ΓΡΑΗ / ΤΠΟΜΔΣΡΟ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΤΠΟΜΔΣΡΟ L123 Γπάζη L123α : Αωξηζη ηηρ αξίαρ ηυν γευπγικϊν πποφψνηυν Ζ δξάζε αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη κε ζηφρν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο πεξηνρήο. Σην πιαίζην ηεο δξάζεο πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο: Θξέαηνο, Γάιαθηνο, Απγψλ Πνπιεξηθψλ (ππνηνκέαο Απγά), Γηαθφξσλ Εψσλ (ππνηνκείο: Κέιη, Σεξνηξνθία-Άιια Δίδε), Γεκεηξηαθψλ, Διαηνχρσλ πξντφλησλ, Οίλνπ, Οπσξνθεπεπηηθψλ, Αλζψλ, Σπφξσλ & Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Υιηθνχ, Φαξκαθεπηηθψλ & Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Οη κνλάδεο πνπ ζα εληζρπζνχλ ζα εληαρζνχλ ζην Γίθηπν Θπθιαδίηηθσλ Πξντφλησλ θαη Γεχζεσλ εθφζνλ δεκηνπξγεζεί. Δπίζεο ηα νηλνπνηεία πνπ ζα εληζρπζνχλ, ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα δηαηνπηθήο ζπλεξγαζίαο «Λήζσλ Πεξίπινπο» (πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο LEADER+ θαη ζα πξνηαζεί λα ζπλερηζηεί θαη ζην παξφλ πξφγξακκα), φπνπ πξνβιέπνληαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηα παξαγφκελα θξαζηά ζηα λεζηά, (δξάζεηο ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ «Κηα ζάιαζζα θξαζί, νη δξφκνη ηνπ θξαζηνχ ηεο Λεζησηηθήο Διιάδαο). Όποι, πεπιοπιζμοί και πποχποθέζειρ ςλοποίηζηρ - Σην πιαίζην ηεο δξάζεο εληζρχεηαη ε ζηήξημε πνιχ κηθξσλ επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο/εκπνξίαο πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Παξάξηεκα 1 ηεο Σπλζήθεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ) θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 1698/ Ζ ελίζρπζε παξέρεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ, ηφζν νη πξψηεο χιεο, φζν θαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο απνηεινχλ πξντφλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην Παξάξηεκα 1 ηεο Σπλζήθεο. - Οη επελδχζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην παξφλ ππνκέηξν δεν μποποων να ενιζσςθοων για ηο ίδιο ή ζςμπληπυμαηικψ θςζικψ ανηικείμενο και απψ ηο μέηπο 123 ηος Άξονα 1 ηος ΠΑΑ. - Απνθιείεηαη ε ελίζρπζε:

5 α) επελδχζεσλ γηα ηε κεηαπνίεζε ή ηελ εκπνξία πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ β) επελδχζεσλ παξαζθεπήο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ απνκίκεζεο ή ππνθαηάζηαζεο ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπ κειηνχ γ) επελδχζεσλ ζην επίπεδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ δ) επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα ε) επελδχζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εληζρπζεί ή πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ ΘΟΑ. Για ηη δπάζη L123α οι επιλέξιμερ δαπάνερ είναι: 1. Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 2. Θαηαζθεπή ή βειηίσζε αθηλήησλ. 3. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 4. Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ φρη σο κεκνλσκέλε δξάζε αιιά σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. 5. Αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ηζνζεξκηθψλ βπηίσλ, αλαγθαίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο πξνο ην ρψξν ηππνπνίεζεο κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ςπγείσλ κφλν γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 6. Γεληθά έμνδα, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ, ινηπέο δαπάλεο έθδνζεο άδεηαο δφκεζεο, δαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, έξεπλα αγνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε) θαη άδεηεο πέξαλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ θαη κέρξη νξίνπ 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 7. Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ), θαζψο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζε αλαγλσξηζκέλνπο, απφ ηα αξκφδηα εζληθά φξγαλα, νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. 8. Αγνξά fax, ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, επίπισλ γξαθείνπ θαη εμνπιηζκνχ γηα ζχλδεζε κε επξπδσληθέο ππνδνκέο δηαδηθηχνπ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 9. Θαηαζθεπή θαηνηθίαο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΤΠΟΜΔΣΡΟ L312 Γπάζη L312-1: Ιδπωζειρ, επεκηάζειρ και εκζςγσπονιζμοί βιοηεσνικϊν μονάδυν Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ηδξχζεηο, επεθηάζεηο θαη εθζπγρξνληζκνχο βηνηερληθψλ κνλάδσλ. Δλδεηθηηθά ε δξάζε αλαθέξεηαη ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο Θ.Α.Γ.: Ύθαλζε πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ) απφ θπζηθέο ίλεο εθηφο ηνπ βακβαθηνχ Ύθαλζε βακβαθεξψλ πθαζκάησλ Ύθαλζε πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ), απφ ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο ζπλερείο ή αζπλερείο ίλεο Ύθαλζε πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ ζπνγγψδνπο κνξθήο (πεηζεηέ) θαη άιισλ εηδηθψλ πθαζκάησλ Θαηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ Θαηαζθεπή αλδξηθψλ ελδπκάησλ εξγαζίαο Θαηαζθεπή γπλαηθείσλ ελδπκάησλ εξγαζίαο Θαηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ εξγαζίαο

6 Θαηαζθεπή εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγήο απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ Παξαγσγή μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή απνθινησκέλεο, κε πάρνο > 6 mm ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ κε εκπνηηζκέλε μπιεία Παξαγσγή μπιείαο ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή επηθάλεηαο μπιφκαιινπ μπιάιεπξνπ μπιείαο ζε πειεθνχδηα ή ζε κφξηα Παξαγσγή αθαηέξγαζηεο μπιείαο ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή ηξνρηνδξφκσλ απφ μχιν, εκπνηηζκέλεο ή θαηά άιιν ηξφπν επεμεξγαζίαο Θαηαζθεπή ηερλνπξγεκάησλ ιεπηνμπινπξγηθήο θαη ρνλδξνμπινπξγηθήο γηα νηθνδνκέο (εθηφο απφ ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα), απφ μχιν Θαηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ, άρπξν ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο εηδψλ θαιαζνπιεθηηθήο Θαηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη θηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη Παξαγσγή μπιάλζξαθα Παξαγσγή ζαπνπληνχ, παξαζθεπαζκάησλ πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ Παξαγσγή επσδψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη θεξηψλ Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ Θαηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ Θαηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο Θαηαζθεπή καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλέο) θαη ςαιηδηψλ θαη ιεπίδσλ ηνπο Θαηαζθεπή εξγαιείσλ ρεηξφο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή ή ζηε δαζνθνκία Θαηαζθεπή ρεηξνπξίνλσλ ιεπίδσλ γηα πξηφληα θάζε είδνπο Θαηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο Θαηαζθεπή ελαιιάμηκσλ εξγαιείσλ γηα εξγαιεία ρεηξφο ή γηα εξγαιεηνκεραλέο, πνπ είηε ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα είηε ρσξίο ξεχκα Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ εδάθνπο Θαηαζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ γηα ριννηάπεηεο, πάξθα ή αζιεηηθά γήπεδα Θαηαζθεπή ζεξηζηηθψλ κεραλεκάησλ Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα εθηφμεπζε, δηαζπνξά ή ςεθαζκφ πγξψλ ή θνληνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηε γεσξγία ή ηελ θεπνπξηθή Θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ ή εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα θφξησζεο ή εθθφξησζεο, γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο Θαηαζθεπή άιισλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ Θαηαζθεπή κεξψλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ Θαηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα Θαηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο Θαηαζθεπή άιισλ επίπισλ θαη κεξψλ ηνπο Υπεξεζίεο ηαπεηζαξίζκαηνο θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ, φρη γξαθείνπ θαη εθηφο νρεκάησλ Υπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) λέσλ επίπισλ (εθηφο ηνπ ηαπεηζαξίζκαηνο θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ) Θαηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ Θαηαζθεπή πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ θαη πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ειεθηξηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ κεραληζκψλ γηα κνπζηθά θνπηηά

7 Θαηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Ζ δεκηνπξγία/εθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ πθαληψλ ή θεληεκάησλ, κνλάδσλ θεξακηθψλ εηδψλ εθηηκάηαη φηη ζα πξνβάιεη ηελ αμία ησλ παξαδνζηαθψλ εηδψλ θαη πξντφλησλ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο θαη ησλ εζίκσλ ηεο πεξηνρήο, δίλνληαο δηέμνδν ζηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Ζ δεκηνπξγία/εθζπγρξνληζκφο ησλ ππφινηπσλ θιάδσλ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ζηελ πεξηνρή Γπάζη L312-2 : Ιδπωζειρ, επεκηάζειρ και εκζςγσπονιζμοί επισειπήζευν παποσήρ ςπηπεζιϊν Ζ δξάζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ή ηελ επέθηαζε ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνπο θσδηθνχο Θ.Α.Γ. νη ηνκείο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη είλαη: Ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ παληνπσιείνπ Ιηαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ιηαληθφ εκπφξην δηάθνξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο Υπεξεζίεο επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ζπγγξαθείο, ζπλζέηεο, γιχπηεο θαη άιινπο θαιιηηέρλεο, εθηφο ησλ θαιιηηερλψλ ηνπ ζεάκαηνο Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο Γξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο Πιχζηκν θαη (ζηεγλφ) θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ Υπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ θαη θνπξείσλ αλδξψλ θαη αγνξηψλ Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία. Ωο πξνο ηα παληνπσιεία, ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, ηελ θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία, ηηο ππαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη ηα πάξθα αλαςπρήο, είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ζα πξνσζεζνχλ νη πφξνη ηεο πεξηνρήο (ηα παληνπσιεία ζα δηαηεξνχλ ην παξαδνζηαθφ ρξψκα θαη ζα δεζκεπηνχλ λα πσινχλ θαη ηνπηθά πξντφληα, ε θαιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη νη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο ζα αλαδεηθλχνπλ πνιηηηζηηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο). Τα παληνπσιεία ζα εληαρζνχλ ζην Γίθηπν Θπθιαδίηηθσλ Πξντφλησλ θαη Γεχζεσλ, εθφζνλ δεκηνπξγεζεί. Σε φηη αθνξά ζηα παληνπσιεία, ζα ηεξεζνχλ πξνδηαγξαθέο σο πξνο ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ραξαθηήξα πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηελ ΟΤΓ ζε ζπλάθεηα κε εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Τνπηθφ Σχκθσλν Πνηφηεηαο γηα παξφκνηνπ ραξαθηήξα επηρεηξήζεηο (παξάξηεκα X ηεο πξφζθιεζεο). Γπάζη L312-3: Ιδπωζειρ, επεκηάζειρ και εκζςγσπονιζμοί επισειπήζευν παπαγυγήρ ειδϊν διαηποθήρ μεηά ηην α μεηαποίηζη Ζ δξάζε αλαθέξεηαη ζηελ ελίζρπζε επελδχζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ επηρεηξήζεσλ εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α κεηαπνίεζε. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα παξάγνπλ ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντφληα εηδψλ δηαηξνθήο, αμηνπνηψληαο ηηο πξψηεο χιεο ηεο πεξηνρήο θαη πξνσζψληαο ηελ αμία ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ εηδψλ θαη πξντφλησλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα ηεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Γίθηπν Θπθιαδίηηθσλ Πξντφλησλ θαη Γεχζεσλ, εθφζνλ δεκηνπξγεζεί. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ ΣΟΤ ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ L312 (Για ηιρ Γπάζειρ: L312-1, L312-2, L312-3) 1. Γαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο δαπάλεο νηθνδνκηθψλ, πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ, ζέξκαλζεο θ.ιπ. 2. Γαπάλεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο

8 επηρείξεζεο, φπσο ηζνπεδψζεηο, δηακνξθψζεηο, ζπλδέζεηο κε δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, πεξηθξάμεηο, θσηηζκφο, θπηεχζεηο, θ.ιπ. 3. Γαπάλεο αγνξάο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κέρξη ηελ αγνξαζηηθή ηνπ αμία. Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο. 4. Γαπάλεο αγνξάο ινηπνχ εμνπιηζκνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 5. Γεληθέο δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηα αλσηέξσ φπσο, ακνηβέο κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ, δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, φπσο νηθνδνκηθή άδεηα, δαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΔ θ.ιπ. Οη αλσηέξσ δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. 6. Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο, φπσο ε έθδνζε δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κε πνζνζηφ κέρξη 5% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 7. Γαπάλεο αγνξάο εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ ελφο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. αλπςσηηθά κεραλήκαηα θ.ιπ.)ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφ ην είδνο ηεο επέλδπζεο. 8. Γαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειέηεο-εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ζε αλαγλσξηζκέλνπο, απφ ηα αξκφδηα εζληθά φξγαλα, νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αξρηθή πηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 3% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. ΜΗ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΙΑ ΟΛΔ ΣΙ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟΤ Απφθηεζε νηθνπέδσλ, εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ (αγνξά, κίζζσζε θ.ιπ.). 2. Θφζηνο ζχληαμεο θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο. 3. Σπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη πάζεο θχζεσο θφξνη θαη δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ. 4. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 71, παξ. 3(α) ηνπ Θαλ(ΔΘ) 1698/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 5. Ζ αγνξά κεηαρεηξηζκέλνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηηο δξάζεηο ελζάξξπλζεο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππνκέηξνπ L311 θαη L313 θαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα θηίζκαηα ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο παξαδνζηαθά θαη δηαηεξεηέα είλαη επηιέμηκε ε αγνξά ή επηζθεπή παιαηνχ εμνπιηζκνχ θαη κέρξη πνζνζηνχ 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 6. Γαπάλεο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ νη νπνίεο δελ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 7. Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ έξγσλ (ακνηβέο πξνζσπηθνχ, αλαιψζηκα θ.ιπ.). 8. Βειηησηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε ηπρφλ απαηηήζεηο ηεο δηθηχσζεο. 9. Γαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ εληζρχνληαη. 10. Γαπάλε γηα ηε κειέηε ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή γηα ην ζρέδην αλαβάζκηζεο. 11. Αγνξά νρεκάησλ πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπάλεο. 12. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ απφ ρψξεο εθηφο Δ.Δ., εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηεθκεξηψλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε πξνκήζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. 13. Γαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. ημανηική ημείυζη Ημεπομηνία έναπξηρ επγαζιϊν και ανηίζηοισυν δαπανϊν θευπείηαι η ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ ενίζσςζηρ ηος δικαιοωσος ζηην ΟΣΓ.

9 4. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ είλαη ε 10η Οκηυβπίος 2014, εκέξα Παπαζκεςή θαη ϊπα 3:00 μ.μ.. Οη επελδπηηθέο πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο Ο.Τ.Γ., Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Θπθιάδσλ Α.Δ. δ/λζε: Πιαηεία Τζηξνπηλά, Δξκνχπνιε Σχξνο, είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά. 5. ΜΔΓΙΣΟ ΤΦΟ ΔΠΔΝΓΤΗ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΓΡΑΔΙ ΑΝΧΣΑΣΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΠΔΝΓΤΗ ΔΝΣΑΗ ΔΝΙΥΤΗ L123α % L312-1, L312-2, L % Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ Τα έξγα πξέπεη λα εθηεινχληαη ρσξίο παξεθθιίζεηο απφ ηελ εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΟΤΓ κειέηε, φπσο απηή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΤΓ θαη δηθαηνχρνπ θαη ηεξψληαο φιεο ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάζζνπλ αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Τα εληζρπφκελα έξγα πξέπεη: i) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο ΔΥΔ ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα λα κελ ππνζηνχλ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 1698/2005, ii) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΚΚΔ λα δηαηεξεζνχλ ζηελ πεξηνρή LEADER, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 800/2008, iii) γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο εθηφο ΚΚΔ θαη γηα παξεκβάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ 123α λα δηαηεξεζνχλ ζηελ πεξηνρή LEADER, ζχκθσλα κε ην Σχζηεκα Γηαρείξηζεο & Διέγρνπ ηνπ ΠΑΑ. Σε θάζε πεξίπησζε ην νπνηαζδήπνηε θχζεο νηθνλνκηθφ φθεινο πξνζπνξίδεηαη ν δηθαηνχρνο απφ ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ. Σε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ άιια ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο. Δπίζεο, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ δηθαηνινγείηαη ε εθκίζζσζε παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. iv) λα κελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί παξάηππα απφ δπν δηαθνξεηηθέο εζληθέο ή θνηλνηηθέο πεγέο. Σηηο πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ επηβάιιεηαη νιηθή ή κεξηθή επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηελ πεξίπησζε ΚΚΔ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 16 κελψλ, ζηα ρξνληθά φξηα ηήξεζεο ησλ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, λα θαιχςεη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ηζνδχλακεο Δηήζηεο Κνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΚΔ) πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε κε ηελ ΟΤΓ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη νηθνλνκηθή θχξσζε ζρεηηθή κε ηηο ειιείπνπζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ΔΚΔ. Σε θάζε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή θχξσζε δε ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ Σε πεξηπηψζεηο Γεκφζηαο Γαπάλεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ ε νηθνλνκηθή θχξσζε δε ζα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 15% ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο. Γηα επελδχζεηο ζπλνιηθνχ θφζηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ ν δηθαηνχρνο ηνπνζεηεί επεμεγεκαηηθή πηλαθίδα. Σηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο έξγσλ ππνδνκήο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηηο ηνπνζεηνχληαη δηαθεκηζηηθά πιαίζηα. Δπεμεγεκαηηθέο πηλαθίδεο ηνπνζεηνχληαη επίζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΤΓ. Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ πιήξε θάθειν ηνπ έξγνπ

10 Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια παξαζηαηηθά πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επαιεζεπηεί ε χπαξμε θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξσκψλ, λα απνδέρνληαη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά δεηεζνχλ απφ ηα αξκφδηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Θξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. θαη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ Θ.Φ.Α.Σ. θαη Δ.Γ.Ι.Σ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζε κνξθή αλάινγε κε ηελ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ πξνκεζεχεηαη ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο Σε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη θαηά ην αίηεκα πιεξσκήο εθηφο ησλ άιισλ θαη ην απαηηνχκελν πξνηηκνιφγην (Proforma Invoice) θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα 7. ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ Καηαβoλή ηηρ δημψζιαρ επισoπήγηζηρ Ζ θαηαβνιή ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο γίλεηαη απφ ηελ ΟΤΓ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. Τα ζηάδηα θαη ν ηξφπνο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηεο αλαινγνχζαο ελίζρπζεο θαζνξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ΟΤΓ θαη δηθαηνχρνπ. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πιεξσκήο, εθφζνλ ην αίηεκα είλαη πιήξεο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε ΟΤΓ. Οη δηθαηνχρνη δχλαηαη λα ππνβάιινπλ έλα (1) έσο νθηψ (8) αηηήκαηα πιεξσκήο δαπαλψλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο ηζνδπλακεί κε απνπιεξσκή θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ο δηθαηνχρνο, ην αξγφηεξν εληφο δψδεθα κελψλ (12) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ ΟΤΓ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΟΤΓ έλα ή πεξηζζφηεξα αηηήκαηα πιεξσκήο γηα επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην 20% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ Τν πξψην αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηεο θαη βεβαηψζεηο δεκνζίσλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηε λνκηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ Τν αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πηζηνπνίεζεο έξγσλ LEADER, ε νπνία πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε πξαθηηθνχ Ζ πιεξσκή δαπαλψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο θαη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο. Τν ππνβιεζέλ αίηεκα πιεξσκήο δαπαλψλ ηνπ δηθαηνχρνπ εμεηάδεηαη θαη θαζνξίδνληαη ηα πνζά πνπ είλαη επηιέμηκα γηα ελίζρπζε Κεηά ηε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ Πξνθαηαβνιήο ή Γαπαλψλ, ε ΟΤΓ θαηαβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ρσξίο παξαθξάηεζε ή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηελ αλαινγνχζα δεκφζηα δαπάλε ζην δηθαηνχρν. Ζ ηξάπεδα ζπλεξγαζίαο πηζηψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ε ΟΤΓ γηα ηα κέηξα 41 θαη 421, κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή ηεο ΟΤΓ Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο κεηά ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη αζεψξεην ηηκνιφγην είζπξαμεο Πποκαηαβολή Γηα ηα έξγα ησλ ππνκέηξσλ L123, L311, L312, L313 (γηα ηηο παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) είλαη δπλαηή, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ε νπνία δε ζα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε πξνζθφκηζεο απφ ην δηθαηνχρν εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 110% ηεο πξνθαηαβνιήο. Τν αίηεκα πιεξσκήο πξνθαηαβνιήο ζπλνδεχεηαη επίζεο απφ ηηο απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηεο θαη βεβαηψζεηο δεκνζίσλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηε λνκηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (φπσο άδεηα δφκεζεο, άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα εθζπγρξνληζκνχο θ.ιπ.).

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER

Συνοπτική Παρουσίαση. 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Συνοπτική Παρουσίαση 3η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ Α.Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ»

«ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» Ππόζκληζη Τποβολήρ Αιηήζευν Ενίζσςζηρ: Θέμα: ΑΞΟΝΑ 3, ΜΕΣΡΟ 312 «ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007-2013 Γενικά: Σηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» Α/ Α 1. 2. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΓΑΛΑ ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ-ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ» ηόρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο- Γαπάλεο ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ίδξπζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23-11-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΤΔ ΠΑΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ Β6 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κσδ. Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Οη Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER

Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ. Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία ΟΣΑ περιοτές LEADER Γ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (Ο.Σ.Γ.): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΡΟΓΟΠΗ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ» 1 Άξζξν 1 Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΚΖΡΤΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΛΑΗΘΗΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Ενημερωτικό Υλικό. γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ενημερωτικό Υλικό 2 ε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ηεο Ο.Σ.Γ. «ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2007-2013 «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΕΖ» ΑΞΟΝΑ 1: ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕΣΡΟ 123: ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1. Δικαιούσοι Ενίζσςζηρ Γηθαηνχρνη ελίζρπζεο είλαη Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηα Λνκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ., Πξνζσπηθέο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 ΜΔΣΡΟ 4.2.1 Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι (γεσξγηθφ πξντφλ) Μέηξν 4.2.2 Μεηαπνίεζε Δκπνξία θαη αλάπηπμε κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αναπηςξιακή Ανώνςμη Δηαιπεία ΟΣΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αναπηςξιακή Ανώνςμη Δηαιπεία ΟΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Αναπηςξιακή Ανώνςμη Δηαιπεία ΟΣΑ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 3-721 00 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 -

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 - 1 2 Α/ Α ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηφλσζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ-ΔΠΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΘΔΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ταρ. Γ/λζε : Νίθεο 10 Αζήλα, 31/07/2015 Ταρ. Κψδηθαο : 105 63, Σχληαγκα Πιεξνθνξίεο: Α. Αξβαλίηε, Γ. Τζψλε,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009»

«ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΥΩΡΟΘΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2009» ΟΔΗΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΧΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 3 ε Πξνθήξπμε ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα