Abstract ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Abstract ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ - Τεύχος 7 (2005), ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ Γι~ - Πιιιιlιιljιιιι 11ιm14ς ΚιpιιιtιyΑιι Τ.Ε.Ι. 8ισσι1ινfqς Περίληψη Στην εργασία αυτή ερευνάται το αντικε ίμενο της παραγωγικής δραστηριότητας καθώς και η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ). Στόχος μας, σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσον οι επιχειρηματίες της ΒΙ.ΠΕ.Θ είναι γνώστες της κλαδικής διάρθρωσης της μεταποίησης. Ένα δεύτερο ζήτημα που εξετάζουμε είναι αυτό της απασχόλησης, δηλαδή ποια είναι η συμβολή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ στην λύση του προβλήματος της ανεργίας και τέλος, το τρίτο ζήτημα που ερευνάται είναι οι παραγωγικές επιδόσεις των εν λόγω επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της διερεύνησης αυτών των παραγωγικών επιδόσεων εξετάζονται ζητήματα όπως η εφαρμογή καινοτομιών, εξαγωγικού προσανατολισμού, συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και τέλος σύναψης συμβάσεων με τον δημόσιο τομέα. Abstract The paper focuses on the productive activity and the employment of labor force of the manufacturing firms situated in the lndustrial Area of Thessaloniki (Ι.Α.Τ). Our objective is firstly to find out the extent to which the entrepreneurs of the Ι.Α.Τ are familiar with the sectoral structure of the manufacturing field. Secondly, we examίne the case of employment, namely the contribution of industrial firms of the Ι.Α.Τ to the treatment of the unemployment problem. Finally, the productive performance of the fιrms is being assessed. In the frame of evaluating the productive performances, issues such as the implementation of innovation, the exporting oήentation, the participation in programmes funded by the E.U, and finally the signing of contracts with the public sector are being considered. JEL Classification: R30, RS8 key words: Κλαδική διάρθρωση, Απασχ6ληση, Καινοτομίες. 105

2 ΓΙΟΡΓΟΣ Β. ΠΛΠΛΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΠΛΝΤΕΛΗΣ t. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ - Τεύχος 7 (2005), Εισαγωγή Η Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης ΒΙ.ΠΕ.Θ έχει συνολική έκταση στρεμμάτων από τα οποία στρέμματα προορίζονται για Βιομηχανίες, 657 στρέμματα για Βιοτεχνίες, 497 στρέμματα για Ελευθέρα Τελωνειακή Ζώνη, 270 στρέμματα για κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις, 577 στρέμματα καταλαμβάνονται από άλλους φορείς, στρέμματα αποτελούν το οδικό δίκτυο και τέλος στρέμματα καλύπτει το πράσινο. Σήμερα στην ΒΙ.ΠΕ.Θ (Α, Β, και Γ φάση) είναι εγκατεστημένα 429 Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά καταστήματα η κατανομή των οποίων κατά βιομηχανικό κλάδο εμφανίζεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. Επίσης, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός, ο οποίος ολοένα και διευρύνεται, Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων εγκατεστημένων στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ) 18,19 και 20, όμως, οι επιχειρήσεις αυτές δεν απετέλεσαν αντικείμενο της έρευνάς μας, (ΕΤΒΑ 2002:1-10). Η ύπαρξη της Α, Β, Γ, φάσης καθώς και η παραπέρα επέκταση στα Ο.Τ 18, 19, και 20 φανερώνει μια δυναμική για την ΒΙ.ΠΕ.Θ ότι, δηλαδή, ο επιχειρηματικός κόσμος συνειδητοποιε ί τα οφέλη της εγκατάστασης της επιχείρησής του σε μια οργανωμένη περιοχή με οργανωμένο δίκτυο παροχών και υποδομών. Αυτό σημα ίνει ότι, η ΒΙ.ΠΕ. Θ συγκεντρώνει όλους εκείνους τους παράγοντες που καθοδηγούν και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επιλέξουν τον τόπο εγκατάστασής τους σε μια περιοχή, όπως: η έκταση που είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση, η δυνατότητα εξεύρεσης του κατάλληλου εργατικού δυναμικού, η εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων, η οικονομική και χωροταξική πολιτική, η ύπαρξη δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, η Αγορά, η πρώτες ύλες και ενέργεια, η ύπαρξη εξωτερικών οικονομιών, η ταχύτητα εγκατάστασης, (Πουλόπουλος Σ. 1971: , και Reekie W. Duncan, 1975: , και Κόνσολας Ν., 1983: και Λαμπριανίδης Λόης 2002: ). 106 Παρόλο που, όπως περιγράψαμε παραπάνω, ο συνολικός αριθμός των βιομηχανιών και βιοτεχνιών που επιλέγουν να εγκατασταθούν στη ΒΙ.ΠΕ.Θ συνεχώς αυξάνει, λόγω ακριβώς των πλεονεκτημάτων που αυτή παρέχει (Λαμπριανίδης Λόης 2002: ) εντούτοις, οι επιχειρήσεις αυτ έ ς δεν έγιναν αντικείμενο ανάλυσης, από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, (συνήθως οι μελέτες αναφέρονται στο σύνολο των επιχειρήσεων του νομού ή της περιοχής, Καραγιάννη Στ., κ.άλ., 1998, Καλογερέσης Θ., κ. άλ., 1999, και Labrianidis L., Kalogeresis Th., 2000), ούτε από τους οικονομολόγους, ούτε ακόμη και από τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την προώθηση του ζητήματος της εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών στη συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή. Η εργασία αυτή αποτελεί την αρχή για την διερεύνηση των ζητημάτων που συνδέονται με την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στην Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι ευνόητο ότι δεν φιλοδοξεί να καλύψει όλα εκε ίνα τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. Θ αλλά να ξεκινήσει την διαδικασ ία διερεύνησής τους.

3 GIORGOS V. PAPADIODOROU, PANTELIS F. KIRMIZOGLOY - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 7 (2005), Πίνακας 1. Επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ.θ Κλαδιχός Ιkομηχανυcός Κλάδος ΑQιθμός ΑQιθμός Επιχι'fliοιιιιν 20 Διατροφής Ποτών 9 22 Καπνού 3 23 Υφαντικές Ένδυσης - Υπόδησης Ξύλου - Φελλού 2 26 Επίπλων Χάρτου 8 28 Εκδόσεων - Εκτυπώσεων - 29 Δέρματος 1 30 Ελασιικού - Πλασιικού Χημικές βιομηχανίες Παράγωγα πετρελαίου - άνθρακα 1 33 Μη μεταλλικά ορυκτά Βασικές μεταλλουργικές Αντικειμένων εκ μετάλλου Μηχανών και συσκευών Ειδών ηλεκτρισμού Μεταφορικών μέσων 1 39 Λοιπές Βιομηχανίες 69 Σύνολο 429 Πηγή: ΕΤΒΑ ΑΕ «Κατάσταση Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. θ, Επεξεργασία στοιχε ίων. Η κατάταξη των επιχειρήσεων κατά κωδικό αριθμό και κλάδο έγινε από εμάς. Απ6 τα στοιχεία του πίνακα 1 εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς 6τι ο μεγαλύτερος αριθμ6ς των επιχειρήσεων αυτών, περίπου 32%, εξειδικεύεται κυρίως σε δραστηρι6τητες που αφορούν την παραγωγή ειδών διατροφής καθώς επίσης και σε δραστηρι6τητες που δεν μπορούν να καταταγούν σε μια ομοιογενή ομάδα (Λοιπές βιομηχανίες). Επιχειρήσεις που έχουν ως δραστηρι6τητα την παραγωγή Αντικειμένων απ6 Μέταλλο αποτελούν ένα σημαντικ6 107

4 ΓΙΟΡΓΟΣ 8. ΠΛΠΑΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΠΛΝΤΕΛΗΣ t. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟ Μ ΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗ Μ ΟΝ Τεύχος 7 (2005), ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων που αγγίζει το 12,5%. Οι Χημικές βιομηχανίες αποτελούν το 11 % του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Ο ι επιχειρήσεις κατασκευής Μηχανών και ΣυΟκευών αποτελούν το 9,1 %, των Επίπλων 6,8%, Ελαστικού - Πλαστικού 5,6%, Υφαντικές 5,1 %, Ειδών Ηλεκτρισμού 4,4%, Ένδυσης - Υπόδησης 2,8%, Μη μεταλλικών ορυκτών 2,6%, Β ασικές μεταλλουργικές 2,6%, Ποτών 2,1 %, Χάρτου 1,9%, Καπνού 0,7%, Ξύλου-Φελλού 0,5%, και τέλος Παραγώγων πετρελαίου, Δέρματος, Μεταφορικών μέσων 0,2% η κάθε μια. Το συμπέρασμα που βγάζει κανείς από τα στοιχεία αυτά είναι ότι, στη συγκεκριμένη Βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ. Θ) αφενός, υπάρχει μια ομοιόμορφη κατανομή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων κατά βιομηχανικό κλάδο και αφετέρου, παρατηρείται μια μικρή υπεροχή στους κλάδους Διατροφής, Αντικειμένων από μέταλλο, Χημικών και τέλος, Μηχανών & Συσκευών. Η ταυτότητα της έρευνας Στην παρούσα μελέτη επιχειρήσαμε μια έρευνα μέσω ερωτηματολογίου προκειμένου να διερευνήσουμε το αντικείμενο δραστηριότητας (κλαδική ταξινόμηση), την απασχόληση του εργατικού δυναμικού και τέλος τον παραγωγικό προσανατολισμό των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Η έρευνα διεξήχθη το μήνα Οκτώβριο του Από σύνολο 429 επιχειρήσεων (Α, Β, και Γ Φάση) πήραν μέρος στην έρευνα 147 επιχειρήσεις, ήτοι 34,3% του συνόλου, από τις ο ποίες 122, ήτοι 28,5%, απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, ενώ 25 επιχειρήσεις αρνήθηκαν να το συμπληρώσουν. Η κατανομή των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων που συμμετείχαν ενεργά στην έρευνα, κατά βιομηχανικό κλάδο, εμφανίζεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί. 108

5 GIORGOS V. PAPADIODOROU, PANTELIS F. KIRMIZOGLOY REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES Νο 7 (2005), Πίνακας 2. Κατανομή, κατά βιομηχανικό κλάδο, των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα Κλαδιχός Βιομηχανικός Κλάδος ΑQιθμός ΑQιθμός Επιχε&Qήσεων 20 Διατροφής Διατροφής 9 21 Ποτών 2 22 Καπνού ο 23 Υφαντικές 8 24 Ένδυσης - Υπόδησης Ξύλου - Φελλού 4 26 Επίπλων 2 27 Χάρτου 1 28 Εκδόσεων - Εκτυπώσεων ο 29 Δέρματος 1 30 Ελαστικού - Πλαστικού 2 31 Χημικές βιομηχανίες 9 32 Παράγωγα πετρελαίου - άνθρακα ο 33 Μη μεταλλικά ορυκτά ο 34 Βασικές μεταλλουργικές 1 35 Αντικειμένων εκ μετάλλου Μηχανών και συσκευών Ειδών ηλεκτρισμού 8 38 Μεταφορικών μέσων ο 39 Λοιπές Βιομηχανίες 21 Σύνολο 122 Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία της Έρευνάς μας. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 2, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνά μας, με ποσοστό 17,2%, ανήκει στις Λουτές βιομηχανίες, στις επιχειρήσεις δηλαδή που το αντικείμενό τους δεν μπορεί να καταταγεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία κλάδο. Ακολουθεί ο κλάδος Αντικειμένων από Μέταλλο με 15,6%, οι κλάδοι Επίπλων και Μη- 109

6 ΓΙΟΡΓΟΣ Β. ΠΛΠΛΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΠΛΝΤΕΛΗΣ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ. ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ Τεύχος 7 (2005), χανών & Συσκευών με 14%, οι κλάδοι Διατροφής και Χημικών με 7,4%, οι κλάδοι Υφαντικών και Ειδών Ηλεκτρισμού με 6,6%, ο κλάδος Ξύλου- Φελλού με 3,3%, ο κλάδος Ένδυσης - Υπόδησης με 2,5 %, Ποτών και Ελαστικού - Πλαστικού με 1,6%, και τέλος οι κλάδοι Χάρτου και Δέρματος μόλις με 0,8%. Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας Το πρώτο ζήτημα που καλούμαστε να διερευνήσουμε ε(ναι αυτό του Βιομηχανικού κλάδου στον οποίο κατατάσσεται η επιχείρηση. Για τον σκοπό αυτό παρέχονται όλες οι διευκρινίσεις προς ερωτώμενους σχετικά με τον ταξινομικό αριθμό κατάταξης των επιχειρήσεων της μεταποίησης κατά διψήφιο αριθμό. Ακόμη, οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο ανωτέρω ερώτημα με αναφορά του τετραψήφιου ταξινομικού αριθμού. Τέλος ζητείται από τους ερωτώμενους να περιγράψουν το αντικείμενο της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους. Από τις απαντήσεις που λάβαμε προκύπτει ένα πάρα πολύ σημαντικό συμπέρασμα: μόνον 44 από τους 122 ερωτώμενους, ήτοι ποσοστό 36%, γνωρ(ζουν τον ταξινομικό αριθμό του κλάδου στον οποίο υπάγεται η επιχείρησή τους. Αντίθετα, ένα πολύ υψηλό ποσοστό, της τάξης του 64%, αγνοεί παντελώς αυτό τον ταξινομικό αριθμό. Με δεδομένο αυτό το γεγονός δεν θεωρείται παράξενο που κανείς από τους ερωτώμενους δεν γνώριζε τον τετραψήφιο ταξινομικό αριθμό του κλάδου στον οποίο υπάγεται η επιχείρησή του. Συνδέουμε την απάντηση στο ερώτημα αυτό με την ορθολογική και άρα την σε επιστημονική βάση οργάνωση της επιχείρησης. Έτσι, παίρνοντας υπόψη τις απαντήσεις καθώς επίσης και τον αριθμό των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις συμπεραίνουμε ότι, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές που κυρ ίως εμφαν(ζονται ως γνώστες του ταξινομικού αριθμού. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα Ένα δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις απαντήσεις στο εν λόγω ερώτημα είναι ότι οι ασχολούμενοι με τον κλάδο Ένδυσης - Υπόδησης, κατά πρώτον, καθώς και αυτοί του κλάδου Αντικειμένων από Μέταλλο και του κλάδου της Διατροφής κατά δεύτερον, φαίνεται να έχουν καλύτερη γνώση της κλαδικής διάρθρωσης της μεταποίησης. Οι απαντήσεις γνώσης του ταξινομικού αριθμού δίδονται από τα στοιχεία του πίνακα 3 που ακολουθεί. 110

7 GIORGOS ν. PAPAOIOOOROU, PANTELIS F. KIRMIZOGLOY - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 7 (2005), Πίνακας 3. Βιομηχανικός κλάδος Κλαδucός Βιομηχcινucός Κλάδος ΑQιθμός ΑQι8μ6ς Επιχε&Qήσεcον 20 Διατροφής 7 21 Ποτών ο 22 Κωτνού ο 23 Υφαντικές 4 24 Ένδυσης- Υπ6δησης Ξύλου - Φελλού ο 26 Επί.πλων 2 27 Χάρτου 1 28 Εκδ6σεων - Εκ~υπώσεων ο 29 Δέρματος ο 30 Ελαστικού - Πλαστικού ο 31 Χημικές βιομηχανίες 1 32 Παράγωγα πετρελαίου - άνθρακα ο 33 Μη μεταλλικά ορυκτά ο 34 Βασικές μεταλλουργικές ο 35 Αντικειμένων εκ μετάλλου 8 36 Μηχανών και συσκευών 2 37 Ειδών ηλεκτρισμού ο 38 Μεταφορικών μέσων ο 39 Λοιπές Βιομηχανίες 1 Σύνολο 44 Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία της Έρευνάς μας. Το δεύτερο ζήτημα που ερευνούμε είναι αυτό της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά καταστήματα της ΒΙ.ΠΕ. Θ. Εξετάζοντας τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων διαπιστώνουμε 6τι, στη συντριπτική πλεισψηφία, ήτοι στο 87,7%, των επιχειρήσεων απασχολούνται από 1-50 εργαζόμενοι, πρόκειται δηλαδή για μικρές επιχειρήσεις, το 8,7% των επιχειρήσεων απασχολεί εργαζόμενους, πρόκειται δηλαδή για μεσαίες επιχειρήσεις και 111

8 ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΠΛΠΑΔΙΟΑΟΡΟΥ, ΠΛΝΤΕΛΗΣ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ - Τεύχος 7 (2005), τέλος, μόνον ποσοστό 3,6% ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το κριτήριο των απασχολουμένων, απασχολώντας άνω των 101 ατόμων. Βέβαια, εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι, σε ότι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, αν προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη εξειδίκευση, 50,4% του 87,7% αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων απασχολεί μέχρι 12 εργαζομένους πράγμα που σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οικονομικών μονάδων. Αυτά μπορεί εύκολα να τα διαπιστώσει από τον πίνακα 4 που ακολουθεί. Πίνακας 4. Συνολικός Αριθμός Απασχολουμένων ΑQιθμός ΑQιθμός Ποσοοtιαία Απασχολουμένων Επιχε&Qήσεων Δι.άQθQCΟΟtΙ % , ,7 101< 4 3,6 Σύνολο ,0 Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία της Έρευνάς μας. Όσον αφορά στην διάρθρωση της απασχόλησης οι παρατηρήσεις, οι οποίες προέρχονται από την ανάλυση των επιμέρους ερωτημάτων του ερωτηματολογίου μας, μπορούν να συνοψισθούν : 1. Ποσοστό 75,6% των απασχολουμένων είναι άνδρες και 24,4% γυναίκες. 2. Ποσοστό 97,0% ανήκει στην κατηγορία του μονίμου προσωπικού, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξης του 3%, ανήκει στην κατηγορία του εποχικού προσωπικού. 3. Οι ειδικότητες που συναντήσαμε και καταγράψαμε είναι οι εξής: Διοικητικά Στελέχη, Χρηματοοικονομικά Στελέχη, Στελέχη Marketing - Πωλητές, Στελέχη - Μηχανικοί Παραγωγής, Αποθηκάριοι, Διανομείς - Οδηγοί, Ανειδίκευτοι εργάτες. 112 Όσον αφορά στον προσανατολισμό της παραγωγής σε σύνολο 119 επιχειρήσεων, οι 94 επιχειρήσεις, ήτοι ποσοστό 79%, δήλωσαν ότι, το προϊόν τους απευθύνεται στην εγχώρια αγορά, 15 επιχειρήσεις, ήτοι 12,6%, δήλωσαν ότι, είναι προσανατολισμένες στην αγορά του εξωτερικού και ιδίως προς τις χώρες της Βαλκανικής: Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και τέλος Αλβανία. Τέλος, 10 επιχειρήσεις αρνήθηκαν να απαντήσουν στο εν λόγω ερώτημα. Τα στοιχεία μας δεν

9 GIORGOS ν. PΛPΛDIODOROU, PΛNTELIS F. KIRMIZOGLOY. REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES. Νο 7 (2005), φαίνεται να επιβεβαιώνουν την γενικότερη διαπίστωση σύμφωνα με την οποία «Αναμφίβολα υπάρχει μιι;:ι αξιόλογη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στις χώρες της Βαλκανικής, δεν πρόκειται όμως για τη δημιουργία ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων εν μια νυκτί και σε μαζική κλίμακα. Οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στις Χ.Κ.Α.Ε είναι πάρα πολλές αριθμητικά αλλά πολύ μικρές σε μέγεθος... Το μεγάλο μέρος των επενδύσεων στις Χ.Κ.Α.Ε έγινε από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στις χώρες της Βαλκανικής οι οποίες δεν έχουν «μητρική» επιχείρηση στην Ελλάδα. Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων οι οποίες στήθηκαν στις Χ. Κ.Α.Ε από μεμονωμένα άτομα που ξεκίνησαν από την Ελλάδα για να βρουν την τύχη τους εκεί. Δηλαδή, επιχειρηματίες που μεταναστεύουν παίρνοντας μαζί τους τις ικανότητές τους και ορισμένες φορές και κεφάλαιο...» (Λαμπριανίδης 2000: ). Οι επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ.Θ, μικρομεσα ίες στην πλειονότητά τους, δραστηριοποιούνται μάλλον στον Ελλαδικό χώρο και προβαίνουν σε εξαγωγές στις χώρες της βαλκανικής παρά στην πραγματοποίηση επενδύσεων στις εν λόγω χώρες. Ένα από τα ερωτήματα που μας απασχόλησε ήταν αυτό της πιστοποίησης της ποιότητας. Τα δεδομένα από τις απαντήσεις που λάβαμε συγκεντρώνονται στον πίνακα 5 που ακολουθεί. Πίνακας 5. Πιστοποίηση Ποιότητας Κιmποcιίσ ΑQι8μ8ς Νσι Ειιιχαιιiσαtν " Οχι " φηοη ISO ,8 11 9,2 CE , ,8 HACCP , ,8 Σύνο1ο " Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία της Έρευνάς μας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 5 οι επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ.Θ υστερούν κατά πολύ στο θέμα της πιστοποίησης της ποιότητας. Αυτό βέβαια αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές ανήκουν στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων. Μία μελέτη (Γεωργόπουλος Α. 1989: 55) επισημαίνει ήδη από πολύ νωρίς αυτή μας την διαπίστωση ότι, «η τήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας έχει σαν αποτέλεσμα τον παρα- 113

10 ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΙΟΔΩΡΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 7 (2005), γκωνισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες του ανταγωνισμού».. Αυτό που επικρατεί είναι ότι, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ.Θ φαίνεται να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα εφαρμογής κανόνων πιστοποίησης ποιότητας κυρίως λόγω της περιορισμένης εμβέλειας των επιχειρήσεων αυτών που διαθέτουν το προϊόν τους σε αγορές μάλλον χαμηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Είναι ευνόητο ότι, αν το προϊόν μιας επιχείρησης προορ(ζεται να καλύψει ανάγκες μιας ευρύτερης αγοράς τότε η υιοθέτηση ενός συστήματος πιστοποίησης ποιότητας αποτελεί απαραίτητη και επιβεβλημένη προϋπόθεση για την επιτυχημένη παρουσία της επιχείρησης αυτής στην αγορά. σε όρους πωλήσεων και κύκλου ζωής του προϊόντος της. Περνάμε τώρα να εξετάσουμε το θέμα της εφαρμογής καινοτομιών στην παραγωγή, το θέμα της συμμετοχής σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων προμηθειών με τον δημόσιο τομέα ή ακόμη και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στον πίνακα 6 που ακολουθεί. Πίνακας 6. Εφαρμογή καινοτομιών - Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΕ - Συμβάσεις Προμηθειών Δημοσίου ΚατηΎΟQία ΑQιθμός Ναι % Οχι % ψηση % ΕιιιχεLQήσεοtν Εφαρμογή , , ,4 καινοτομιών Συμμετοχή σε , , ,6 προγράμματα ΕΕ Συμβάσεις , , ,1 Προμηθειών Δημοσίου Σύνολο Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία της Έρευνάς μας. Από τα δεδομ ένα του πίνακα 6 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 1. Ποσοστό μόλις 10% εφαρμόζει καινοτομίες στην π&ραγωγική διαδικα 114 σία. Β έβαια εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε τον χαρακτήρα αυτών των καινοτομιών γιατί, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπήρξε θετική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, όταν ζητήθηκε να προσδιοριστεί το είδος της καινοτομίας η απάντηση, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν μάλλον αόριστη του τύπου «αναλόγως, είναι με κωδικούς», κ.ά, παρά συγκεκριμένη. Σύμφωνα πάλι με την προαναφερθείσα μελέτη (Γεωργόπουλος Α. 1989: 55-56), «οι ελληνικές

11 GIORGOS ν. ΡΛ ΡΛΟΙΟΟΟRΟU, PΛNTELIS F. KIRMIZOGLOY - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 7 (2005), εταιρείες προσπαθούν να επιλύουν μ6νες τους τα τεχνικά προβλήματα, και μάλιστα σε εμπειρική βάση, ενώ κατά καν6να υστερούν σε ποι6τητα έναντι των πολυεθνικών». Στο θέμα τής εφαρμογής καινοτομιών θα αναφερθούμε στη συνέχεια 6ταν θα εξετάσουμε το ζήτημα των συμβάσεων με το δημ6σιο. 2. Σε 6τι αφορά την συμμετοχή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών κατα στημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ παρατηρούμε 6τι, η κατάσταση είναι χειρ6τερη απ6 6τι στην προηγούμενη περίπτωση. Ποσοστ6 που δεν ξεπερνά το 5,9% στο σύνολο των επιχειρήσεων, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ ένα σημαντικ6 ποσοστ6 65,5% δεν συμμετέχει σε τέτοιου είδους προγράμματα. Αξίζει να τονισθεί 6τι ένα αρκετά σημαντικ6 ποσοστ6 δεν απάντησε στο ερώτημα. Και στην περίπτωση αυτή το μικρ6 μέγεθος των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ φαίνεται να στέκεται εμπ6διο σε 6τι αφορά τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Αυτ6 με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα την στέρηση π6ρων που είναι απαραίτητοι για την παραπέρα επέκταση των επιχειρήσεων αυτών κ.ο.κ. Πρ6κειται δηλαδή για έναν φαύλο κύκλο 6που το μικρ6 μέγεθος των επιχειρήσεων αποτελεί εμπ6διο για την συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ε.Ε και απ6 την πλευρά της αυτή η μη συμμετοχή στερεί π6ρους απ6 την επιχείρηση και άρα την συντηρεί στο μικρ6 της μέγεθος. 3. Τέλος, σε 6τι αφορά τις συμβάσεις προμηθειών με τον δημ6σιο τομέα και εδώ η κατάσταση δεν φαίνεται να διαφοροπ'οιείται απ6 6τι στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Στο σύνολο των επιχειρήσεων ποσοστ6 μ6νον 9,2% παράγει με αποδέκτη τον δημ6σιο τομέα, αντίθετα, ένα ισχυρ6 ποσοστ6 που αγγίζει τα 65% δεν απευθύνεται καν σ ' αυτ6ν τον τομέα. Και στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις που δεν απάντησαν στο εν λ6γω ερώτημα είναι πάρα πολλές αγγίζοντας το 26,1 % του συν6λου. Αν αυτ6 το ποσοστ6 προστεθεί στο 65% τ6τε παρατηρούμε 6τι, ποσοστ6 πάνω απ6 90% των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ.Θ δεν παράγει με στ6χο τη διάθεση της παραγωγής τους στο δημ6σιο. Η άρνηση βέβαια αυτή δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως υπεκφυγή αλλά μάλλον ως αδιαφορία. Κατά την άποψή μας οι επιχειρήσεις θεωρούν ως αυτον6ητο το γεγον6ς της μη σύναψης συμβάσεων προμηθειών με τον δημ6- σιο τομέα και αυτ6 βέβαια σχετίζεται τ6σο με το προϊ6ν το οποίο παράγουν 6σον και με τις δυνατ6τητες που έχουν να παράγουν μεγάλες ποσ6τητες προϊ- 6ντος. Μία μελέτη αναφέρει σχετικά: με τις επιπτώσεις εφαρμογής μιας πολιτικής προμηθειών του δημοσίου. «Η πολιτική των προμηθειών του δημοσίου μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο υπέρ της ανάπτυξης των επιλεγομένων απ6 το κράτος βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ειδικ6τερα, οι δημ6σιες αρχές, με τη βοήθεια μιας σειράς συμβάσεων υπέρ συγκεκριμένων εγχωρίων εταιριών, ευνοούν την παραγωγή των προϊ6ντων εκείνων, που θεωρούνται π6λοι ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία. Ο ι συμβάσεις αυτές, προτιμησιακού κατά κύριο λ6γο χαρακτήρα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιλεγομένων κλάδων, περιορίζοντας ταυτ6χρονα τις εισαγωγές. Έτσι, η δημ6σια ζήτηση, λειτουργώντας ως ατμομηχανή της εγχώ- 115

12 ΓΙΟΡΓΟΣ 8. ΠΑΠΛΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ t. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ Τεύχος 7 (2005), ριας παραγωγικής διαδικασίας, διευκολύνει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα εξέλειπαν, αν απουσίαζε η τελευταία,, λόγω της ύπαρξης του διεθνούς ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες συμβάσεις είναι ικανές να συμβάλλουν στη γέννηση νέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς το δημόσιο εγγυάται ουσιαστικά την απορρόφηση μεγάλου τμήματος της παραγωγής. Θεωρώντας 6τι, πολλοί κλάδοι προϊόντων (π.χ. τηλεπικοινωνίες, οπλικά συστήματα) πωλούν το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής τους στο δημόσιο, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού δημοσίων συμβάσεων υπέρ των επιχειρήσεων που τα παράγουν συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιβίωσή τους. Η Πολιτική των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των επιλογών της, μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ή/ και την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. Η πρώτη της επιλογή συντελεί στη διαρκή ανάπτυξη των κλάδων εκείνων που επικεντρώνουν το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών τους στην τεχνολογική έρευνα. Η δεύτερη επιλογή της συνεπικουρεί στην επιβίωση των κλάδων στους οποίους η συμμετοχή των ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα υψηλή.» (Μάρδας 1999: 67-68). Σε 6τι μας αφορά οι επιχειρήσεις τις οποίες μελετούμε ανήκουν στις ΜΜΕ κατά κύριο λόγο συνεπώς, θα πρέπει να εξετασθεί το ζήτημα της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων με το δημόσιο. Έτσι, προκειμένου μια επιχείρηση να συνάψει μια σύμβαση προμηθειών με το δημόσιο θα πρέπει να διαθέτει ανάλογη ικανότητα ανταπόκρισης στους όρους αυτής της σύμβασης. Αυτό με τη σειρά του παραπέμπει σε θέματα τεχνολογικής κ. ά υποδομής. Από την έρευνά μας προκύπτει 6τι οι επιχειρήσεις αυτές δεν συνάπτουν συμβάσεις με το δημόσιο επειδή ακριβώς στερούνται των δυνατοτήτων προκειμένου να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο. Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να συσχετίσουμε το θέμα της σύναψης συμβάσεων με το δημόσιο και αυτού της εφαρμογής καινοτομιών για το οποίο μιλήσαμε πριν λίγο. Στην προ.αναφερθείσα μελέτη αναφέρονται οι επιδράσεις που μπορεί να έχει μια πολιτική δημοσίων συμβάσεων στη βιομηχανία.. «Η πολιτική των δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να ασκήσει θετικές επιδράσεις στη βιομηχανία και ιδιαίτερα στα καινοτόμα προϊόντα μέσω της ζήτησης αγαθών, που ενσωματώνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, ενισχύει την καινοτομία στην εγχώρια βιομηχανία μέσω μηχανισμών που θέτουν όρους στους προμηθευτές. Τέτοιοι μηχανισμοί σχετίζονται με τις προδιαγραφές των προϊόντων και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους..... Οι κρατικές προμήθειες με τον όγκο των αγορών υπέρ του δημοσίου διευκολύνουν τη διάχυση της γνώσης και των καινοτόμων προϊόντων στις αγορές των ιδιωτικών αγαθών. Επίσης, μέσω υψηλών προδιαγραφών το δημόσιο προσφέρει μια χρηματοδοτική υποστήριξη, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στη διερεύνηση εκ μέρους των εταιριών νέων ευκαιριών για νέα προϊόντα ή για εξελιγμένους τύπους των ήδη υπαρχόντων. Οι δημόσιες συμβάσεις προσφέρουν επίσης μια σίγουρη αγορά στα προϊόντα εκε ίνα που βιώνουν τα αρχικά στάδια του κύκλου ζωής τους, στάδια κατά τα οποία παραμένουν ακριβά και με χαμηλό βαθμό διεισδυτικότητας στην αγορά των ιδιωτικών αγαθών.» (Μάρδας 1999: 69-72). Σε 6τι αφορά στους φορείς του δημοσίου που προμηθεύονται προϊόντα που παράγονται από επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ.Θ αυτοί κυρίως είναι: οι διάφοροι δήμοι του πο-

13 GIORGOS V. PΛPΛDIODOROU, PΛNTELIS F. KIRMIZOGLOY - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 7 (2005), λεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, η ΔΕΗ, ο Ελληνικός Στρατός, ο ΟΣΕ, τα Πανεπιστήμια, ο ΟΤΕ. Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα αυτή μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 1. Η Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ. Θ) είναι μια περιοχή ταχύτατα αναπτυσσόμενη δεδομένου ότι το πλήθος των επιχειρήσεών της αυξάνει μέρα με τη μέρα. Από την Φάση Α, στην Φάση Β στην Φάση Γ και τέλος στην επέκταση στο Ο.Τ 18, Ο.Τ 19, Ο.Τ 20. Ο αριθμός σύναψης συμβολαίων αγοράς οικοπέδων εντός της ΒΙ.ΠΕ.θ αυξάνεται ταχύτατα. 2. Η εξειδίκευση των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ αφορά κυρίως στους κλάδους ειδών διατροφής και Λοιπές Βιομηχανίες και κατά δεύτερο λόγο τους κλάδους Αντικειμένων από μέταλλο, Χημικών Βιομηχανιών καθώς και των επιχειρήσεων κατασκευής Μηχανών και Συσκευών. Οι υπόλοιποι κλάδοι αντιπροσωπεύονται στην ΒΙ.ΠΕ.Θ αλλά με μικρότερα ποσοστά. 3. Το 64% των επιχειρηματιών αγνοεί παντελώς την κλαδική ταξινόμηση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός διότι, κατά την άποψή μας, η οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν βασίζεται στις αρχές της επιστήμης αλλά αντίθετα έχει χαρακτήρα εμπειροτεχνικό. Μόνον έτσι μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τα υψηλά ποσοστά άρνησης σε μερικά ερωτήματα του ερωτηματο λογίου μας. 4. Στα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά καταστήματα που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας απασχολούνται άτομα. Θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίζαμε τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων. Όμως έστω και σ' αυτόν τον μικρό αριθμό των επιχειρήσεων έχουμε την άποψη ότι απασχολείται ένας αρκετά σημαντικός αριθμός εργαζομένων. 5. Από την άποψη του αριθμού των απασχολουμένων, το μέγεθος του 88% περίπου των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ κρίνεται ως πάρα πολύ μικρό. Πρόκειται μάλλον για οικογενειακής μορφής επιχειρήσεων με λίγους μισθωτούς κυρίως ανειδίκευτους εργάτες. Οι μεσαίες καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με το προαναφερθέν κριτήριο, αποτελούν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. 6. Η παραγωγή των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ. Θ απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην Ελληνική αγορά. Βέβαια, ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων διαθέτει μέρος της παραγωγής του για εξαγωγή στις Βαλκανικές κυρίως χώρες. 7. Δεδομένου του μικρού μεγέθους των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.θ καθώς επίσης και της περιορισμένης εξειδίκευσής τους θεωρείται σχεδόν αναμενόμενο το γεγονός ότι εμφανίζουν υστέρηση στο θέμα της πιστοποίησης ποιότητας κατά ISO, CE. και HACCP. 8. Το ζήτημα της εφαρμογής καινοτομιών καθώς επίσης και αυτό της σύναψης συμβάσεων με τον δημόσιο τομέα είναι, κατά την άποψή μας, άμεσα 117

14 ΓΙΟΡΓΟΣ Β. ΠΛΠΛΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΠΛΝΤΕΛΗΣ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ. ΕΠΙΒΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ - Τεύχος 7 (2005), συν δεδε μένο μ ε το πολύ μ ικρό μέγε θο ς των Β ιομηχανικών και Βιοτεχν ικών καταστη μάτων τη ς ΒΙ.ΠΕ. Θ. Ό μως, τα εν λόγω Β ιομηχανικά κα ι Β ιοτε χνικά καταστήματα, θα μπορούσαν να εκ μεταλλευθούν τ ις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα για την εν ίσχυ ση και αν άπτυξη των μικρομεσαίων επιχ ειρήσεων. Βιβλιογραφία Αλγιανάκογλου θωμάς, (2000), Θεσσαλον{κη: Προοπτικές με την ανάπτυξη των σχέσεων με τις χώρες της Βαλκανικής, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο ικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης, ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπη ς, Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκη ς, Θεσσαλονίκη, σ.σ Βαϊτσος Κωστής, Γιαννίτσης Τάσος, {1987), Τεχνολογικ6ς Μετασχηματισμ6ς και ο ι κονομική ανάπτυξη. Ελλην ι κή εμπειρ{α και διεθνε{ς προοπτ ι κές. Gutenberg, Αθήνα. Βλιάμος Σ., {1988), Οι Βιομ ηχανικές περιοχές και η βιομηχανική περ ιφερε ιακή πολιτική στην Ελλάδα, ΕΤΒΑ, Αθήνα. ΓεωQΎόπουλος Α, {1989), Μεταφορά τεχνολογtας στην Ελληνική Βιομηχαν{α - ο ρ6λος των πολυεθνικών εταιρειών, Τεύχη Πολιτικής Ο ικονομίας Νο 5 / Φθινόπωρο σ.σ Γιαννίτσης Τάσος, {1990), Εξαγωγικές επιδ6σεις της Ελλάδας και προσδιοριστικοί παράγοντες της διεθνούς ανταγωνιστικής ικαν6τητας, Τεύχη Πολιτικής Ο ικονομίας Νο 7/ Φθινόπωρο 1990, σ.σ Γιανν ίτσης Τάσος, {1985), Η ελληνική βιομηχανία. Ανάπτυξη και κρίση, G u tenberg,aθήνα. ΔουQάκης Γ., (1995), Στρατηγικοί αναπροσανατολισμο{ και Οργανωτική Αναδιάρθρωση των Επιχειρήσεων: Ο Ρ6λος της Πληροφορικής Τεχνολογίας, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συν εδρίου της Εταιρίας Ο ικονομολόγων Θεσσαλονίκης «Νέες Τεχνολογίες, Επιχείρηση και Ο ικονομία», Θ εσσαλονίκη, σ.σ Dunford Mick,(1992), Technopoles: research, ίnnoνatίon and skil/s ίn comparatίνe perspec tίνe, Τόπος Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών 5/92 σσ Ελληνική ΤQάπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε (ΕΤΒΑ), (2002), Επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΒΙ. ΠΕ.Θ). Ελληνική ΤQάπεζα Βιομηχανικής Αναπτ ύ ξ εως Α.Ε ( ΕΤΒΑ), Βιομηχανικές Περιοχές, η σύγχρονη ιδέα της βιομηχανικής ανάπτυξης. Ελληνική ΤQάπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε (ΕΤΒΑ), Κανονισμ6ς Λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών, Αθήνα. Καζής ΔημήτQης, ΠεQQάκης Χαράλαμπος, {1984), Lίcensing & βιομηχανική ανάπτυξη. Η περ{πτωση της Ελλάδας, ΚΕΠΕ Επιστημονικές Μ ελέτες 4, Αθήνα. ΚαλογεQ έσης θ., ΑQγυ Qόπουλος Σπ., {1999), Καταγραφή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερ6vτων στη Βουλγαρ{α, Δ ΙΠΕΚ. 118 ΚαQαγιάννη Στ., Κατσ ίκας Η., ΚουQτ έσης AQ., ΜαυQουδ έας Στ., {1998), Οι οικονομικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικ6τερα της Β. Ελλάδας απ6 το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ.

15 GIORGOS ν. PAPAOIOOOROU, PANTELIS F. KIRMIZOGLOY - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 7 (2005), Καραγιάvνης Αναστάσιος, (2002), Η Χαμένη Αθω6τητα της Οικονομικής Πολιτικής, Εκδόσεις Γ.Μπένου, Αθήνα. Κατοχιανού Δήμητρα, κ. ά, (198"4), Κλάδική-χωρική ανάλυση της Ελληνικής μεταποίησης, ΚΕΠΕ Επιστημονικές Μελέτες 12, Αθήνα. Καυκαλάς Γ., (1984), Η περιφερειακή οργάνωση της βιομηχανίας: ολοκλήρωση και αναδιάρθρωση στη δεκαετία , Παρατηρητής,Θεσσαλονίκη. Καυκαλάς Γ., (2000), Διεθνοποίηση της Θεσσαλονίκης και η νέα Ευρωπαϊκή Γεωγραφία, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Οικονομική Ιστορία της Θεσσαλον ίκης, ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ.σ Κ6νσολας Νίκος, (1983), Περιφερεια κή Ο ικονομική Πολιτική, Γενική Θεώρηση!, Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα. Κ6νσολας Ν ίκος, (1992), Η Προοπτική των Τεχνοπ6λεων στην Ελλάδα, Τόπος Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών 5/92 σ.σ 3-6. Κ6νσολας Νίκος, κ.ά, (1985), Μελέτη αξιολ6γησης και αναπροσαρμογής του προγράμματος χωροθέτησης και ανάπτυξης των βιομηχανικών περιοχών, ΚΕΠΕ,Θεματα Προγραμματισμού 14 Αθήνα. Korres George, Paraskevopoulos Yiannis, (2002), The effects of technical change and foreign direct investment on the evaluatίon of Greek manufacturίng, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Εταιρίας Ο ικονομολόγων Θεσσαλονίκης «Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στη Διεθνοποιημένη Ο ικονομία» Θεσσαλονίκη, σ.σ Λαμπριαν ίδης Λ6ης, (2000), Οικονομ ικές σχέσε ι ς Ελλάδας - Βαλκανικής: η Θεσσαλονίκη σε αναζήτηση εν6ς νέου ρ6λου, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο ικονομική Ι στορία της Θεσσαλονίκης, ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Υπουργείο Μ ακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ.σ Λαμπριανίδης Λ6ης, (2002), Οικονομική Γεωγραφία, Στοιχεία Θεωρίας και Εμπειρικά Παραδεtγματα, Πατάκης, Αθήνα. Labrianidis L., Κaloge res i s Th., (2000), Greek trade relatίons with the Balkans in the 1990s, Proceedίngs of the International Conference οπ Recent Economic D eνe l opments and Problems in the Transition Economies, Association of South Eastern Europe Economic Un i νersi t ies. Λαδ ένης Αδαμάντιος, (2000), Η βιομηχανία της Θεσσαλονίκης κα ι ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο ικονομική Ι στορία της Θεσσαλονίκης, ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Υπουργείο Μ ακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ. σ Λυμπεράκη Αντιγ6vη, (2000), Ένας ρ6λος σαν Hong Kong για τα Βαλκάνια; Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο ικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης, ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ.σ ΜάQδας Δημήτρης, (1999), Τα οικονομικά των προμηθειών του Δημοσ{ου, Ζυγός, Θεσσαλονίκη. Μοσχονάς Α., Δρουκ6πουλος Β., (1990), Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα : 6αση δυναμισμού ή σύμπτωμα αδυναμίας; Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας Νο 7/ Φθινόπωρο, σ. σ

16 ΓΙΟΡΓΟΣ 8. ΙWΙΑΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΙΙΑΝΠΑΗΣ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΑΟΥ-ΕΠΙθΕDΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚDΝ ΕΠΙΙΤΗΜDΝ- Τεύχος 7 (2005), Μπαμπανάσης ΣτέQΎιος, (1997), Αλλαγtς και επιχειρηματικ{ς εvκαιρ{ες στην Κεvτροανατολική Ευρώπη, Παπαζήσης, Αθήνα. Πασχαλούδης Δ., ΠαπαδιοδώQου Γ., ΜάQΚοριτς 1., (2002), Ελληνική Επιχε{ρηση και Βαλκανικός χώρος, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕταιρCας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης «Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στη Διεθνοποιημένη ΟικονομCα» Θεσσαλονίκη, σ.σ Πουλόπουλος Σ., (1971), θεωρητική Οικονομική Γεωγραφία, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Πουλόπουλος Σ., (1972), Οικονομική Γεωγραφ{α της Ελλάδος, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Reekie W. Duncan, (1975), Maru:ιgeri.al Economics, Philip AJlan, Oxford. Ricbardson W. Harry, (1972), Regional Economics, Παπαζήσης, Αθήνα. Σακκάς Δ., (1988), Οι προοπτικtς της ελληνικής βιομηχανίας το {τος 2000, στο Κατσούλης, Η., Γιαννίτσης Τ., Καζάκος Π., ( επιμ. ), Η Ελλάδα προς το 2000, Παπαζήσης, Αθήνα, σ. σ Σίσκος Ευάγγελος, (1998), Οικονομική Σνvεργασ{α τον Ευξε{νου Π6vτον (ΟΣΕΠ), Προβλήματα και προοπτικtς, Παπαζήσης Αθήνα. Skoumal S., (1985), Innovation in Greek Manufacturing, Centre of Planning and Economic Research, Studies 15, Athens. ΣταυQόπουλος Α., (1977), Βιομηχανικο{ Κλά.δοι, Στ.Καραμπελόπουλος, Πειραιεύς. ΤQώτε~α της Ελλάδος, Μηνια(ο Στατιστικό Δελτ(ο, διάφορα τεύχη. ΤQώτεζα -της Ελλάδος, Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Σuyκυρ{ας Μακεδονίας - Θράκης, διάφορα τεύχη. ΧQιστοδούλου ΔημήτQης, (2002), Ο Βαλκανικός πόλος της εvωμtvης Ευρώπης και ο ρόλος της Μακεδονtας και της θεσσαλοv{κης, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Εταιρίας Οικονομολόγων θεσσαλονίκης «Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στη Διεθνοποιημένη Οικονομία» Θεσσαλον ίκη, σ.σ Xirotiή-Kou6dou S., Micbail D., (1995), New Technologies, Reorganίzation and Employment in Northem Greek Industry, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρ{<.rς Οικονο ιιολ6yων Θεσσαλονίκης «Νέες Τεχνολογ ίες, Επιχείρηση και ΟικονομCα», θεσσαλονίκη, σ. σ Χασσίδ Ιωσήφ, Κ~γιάννης Αναστάσιος, (1999), Η Επιχειρηματικότητα στην Ελληνική Οικονομία, Οικονομική και Κοινωνική Προσtyyιση, Interbooks, Αθήνα. 120

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Διάλεξη 4 η : Παράγοντες επιρροής της επιχειρηματικής ανάπτυξης Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 8 Φεβρουαρίου 2008 1. ιαφοροποίηση επιδόσεων καινοτοµίας στην ΕΕ 2. Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Θεματική Ημέρα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Θεματική Ημέρα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Παναγιώτης Κουδουμάκης Προϊστάμενος Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Επιπτώσεις

Οικονομικές Επιπτώσεις Οι εξελίξεις στον τομέα της επικοινωνίας (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, δίκτυα υπολογιστών) λειτουργούν ως υπόβαθρο για την επέκταση και σύνδεση των εθνικών οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο Η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ('Αποτελέσματα της έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας στη Βιομηχανία) Του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 Εισηγητής: Γ. Ζαγκλιβερινός, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.-Μηχ., υπ. Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 2 Σίσκος Ευάγγελος Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 3 D.Sc. ΣΙΣΚΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου Παράρτημα Καστοριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H Ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι συγκεντρωμένη σε: Ολλανδία, Βέλγιο Γαλλία Αυστρία Βρετανία Τσεχία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο βαθμό αλληλεξάρτηση * μεταξύ των διαφόρων τομέων τη οικονομία μπορεί να δειχτεί από την αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Του Δημήτρη Μάρδα Υφυπουργού Εξωτερικών

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ. Του Δημήτρη Μάρδα Υφυπουργού Εξωτερικών ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ Του Δημήτρη Μάρδα Υφυπουργού Εξωτερικών Δε θα ήταν υπερβολή να υποστηριχτεί ότι αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής διαδικασίας κάθε κράτους, είναι η πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ / ΕΠΑΝ ΙΙ / Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» Στατιστικά Ένταξης Πράξεων για την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΣΠΑ / ΕΠΑΝ ΙΙ / Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» Στατιστικά Ένταξης Πράξεων για την Περιφέρεια Κρήτης Την 13 η Ιουλίου 2011, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ )

Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ενότητα 4 η : Εισαγωγή στην έννοια και στην πρακτική της Επιχειρηματικότητας (Γ ) Διδάσκουσα: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκρότηση της ΟΓ Βασικά ερωτήματα που θέτει η ΟΓ Οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και οι γεωγραφικές τους διαστάσεις Η παραδοσιακή κυριαρχία της Βιομηχανικής Γεωγραφίας και οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στην πανηγυρική εκδήλωση της Εκπαιδευτικής Στήριξης του «Δικτυωθείτε» Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να παρευρίσκομαι στην

Διαβάστε περισσότερα