Abstract ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Abstract ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ - Τεύχος 7 (2005), ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ.Θ Γι~ - Πιιιιlιιljιιιι 11ιm14ς ΚιpιιιtιyΑιι Τ.Ε.Ι. 8ισσι1ινfqς Περίληψη Στην εργασία αυτή ερευνάται το αντικε ίμενο της παραγωγικής δραστηριότητας καθώς και η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ). Στόχος μας, σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσον οι επιχειρηματίες της ΒΙ.ΠΕ.Θ είναι γνώστες της κλαδικής διάρθρωσης της μεταποίησης. Ένα δεύτερο ζήτημα που εξετάζουμε είναι αυτό της απασχόλησης, δηλαδή ποια είναι η συμβολή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ στην λύση του προβλήματος της ανεργίας και τέλος, το τρίτο ζήτημα που ερευνάται είναι οι παραγωγικές επιδόσεις των εν λόγω επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της διερεύνησης αυτών των παραγωγικών επιδόσεων εξετάζονται ζητήματα όπως η εφαρμογή καινοτομιών, εξαγωγικού προσανατολισμού, συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και τέλος σύναψης συμβάσεων με τον δημόσιο τομέα. Abstract The paper focuses on the productive activity and the employment of labor force of the manufacturing firms situated in the lndustrial Area of Thessaloniki (Ι.Α.Τ). Our objective is firstly to find out the extent to which the entrepreneurs of the Ι.Α.Τ are familiar with the sectoral structure of the manufacturing field. Secondly, we examίne the case of employment, namely the contribution of industrial firms of the Ι.Α.Τ to the treatment of the unemployment problem. Finally, the productive performance of the fιrms is being assessed. In the frame of evaluating the productive performances, issues such as the implementation of innovation, the exporting oήentation, the participation in programmes funded by the E.U, and finally the signing of contracts with the public sector are being considered. JEL Classification: R30, RS8 key words: Κλαδική διάρθρωση, Απασχ6ληση, Καινοτομίες. 105

2 ΓΙΟΡΓΟΣ Β. ΠΛΠΛΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΠΛΝΤΕΛΗΣ t. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ - Τεύχος 7 (2005), Εισαγωγή Η Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης ΒΙ.ΠΕ.Θ έχει συνολική έκταση στρεμμάτων από τα οποία στρέμματα προορίζονται για Βιομηχανίες, 657 στρέμματα για Βιοτεχνίες, 497 στρέμματα για Ελευθέρα Τελωνειακή Ζώνη, 270 στρέμματα για κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις, 577 στρέμματα καταλαμβάνονται από άλλους φορείς, στρέμματα αποτελούν το οδικό δίκτυο και τέλος στρέμματα καλύπτει το πράσινο. Σήμερα στην ΒΙ.ΠΕ.Θ (Α, Β, και Γ φάση) είναι εγκατεστημένα 429 Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά καταστήματα η κατανομή των οποίων κατά βιομηχανικό κλάδο εμφανίζεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. Επίσης, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός, ο οποίος ολοένα και διευρύνεται, Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων εγκατεστημένων στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ) 18,19 και 20, όμως, οι επιχειρήσεις αυτές δεν απετέλεσαν αντικείμενο της έρευνάς μας, (ΕΤΒΑ 2002:1-10). Η ύπαρξη της Α, Β, Γ, φάσης καθώς και η παραπέρα επέκταση στα Ο.Τ 18, 19, και 20 φανερώνει μια δυναμική για την ΒΙ.ΠΕ.Θ ότι, δηλαδή, ο επιχειρηματικός κόσμος συνειδητοποιε ί τα οφέλη της εγκατάστασης της επιχείρησής του σε μια οργανωμένη περιοχή με οργανωμένο δίκτυο παροχών και υποδομών. Αυτό σημα ίνει ότι, η ΒΙ.ΠΕ. Θ συγκεντρώνει όλους εκείνους τους παράγοντες που καθοδηγούν και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επιλέξουν τον τόπο εγκατάστασής τους σε μια περιοχή, όπως: η έκταση που είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση, η δυνατότητα εξεύρεσης του κατάλληλου εργατικού δυναμικού, η εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων, η οικονομική και χωροταξική πολιτική, η ύπαρξη δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, η Αγορά, η πρώτες ύλες και ενέργεια, η ύπαρξη εξωτερικών οικονομιών, η ταχύτητα εγκατάστασης, (Πουλόπουλος Σ. 1971: , και Reekie W. Duncan, 1975: , και Κόνσολας Ν., 1983: και Λαμπριανίδης Λόης 2002: ). 106 Παρόλο που, όπως περιγράψαμε παραπάνω, ο συνολικός αριθμός των βιομηχανιών και βιοτεχνιών που επιλέγουν να εγκατασταθούν στη ΒΙ.ΠΕ.Θ συνεχώς αυξάνει, λόγω ακριβώς των πλεονεκτημάτων που αυτή παρέχει (Λαμπριανίδης Λόης 2002: ) εντούτοις, οι επιχειρήσεις αυτ έ ς δεν έγιναν αντικείμενο ανάλυσης, από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, (συνήθως οι μελέτες αναφέρονται στο σύνολο των επιχειρήσεων του νομού ή της περιοχής, Καραγιάννη Στ., κ.άλ., 1998, Καλογερέσης Θ., κ. άλ., 1999, και Labrianidis L., Kalogeresis Th., 2000), ούτε από τους οικονομολόγους, ούτε ακόμη και από τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την προώθηση του ζητήματος της εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών στη συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή. Η εργασία αυτή αποτελεί την αρχή για την διερεύνηση των ζητημάτων που συνδέονται με την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στην Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι ευνόητο ότι δεν φιλοδοξεί να καλύψει όλα εκε ίνα τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ. Θ αλλά να ξεκινήσει την διαδικασ ία διερεύνησής τους.

3 GIORGOS V. PAPADIODOROU, PANTELIS F. KIRMIZOGLOY - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 7 (2005), Πίνακας 1. Επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ.θ Κλαδιχός Ιkομηχανυcός Κλάδος ΑQιθμός ΑQιθμός Επιχι'fliοιιιιν 20 Διατροφής Ποτών 9 22 Καπνού 3 23 Υφαντικές Ένδυσης - Υπόδησης Ξύλου - Φελλού 2 26 Επίπλων Χάρτου 8 28 Εκδόσεων - Εκτυπώσεων - 29 Δέρματος 1 30 Ελασιικού - Πλασιικού Χημικές βιομηχανίες Παράγωγα πετρελαίου - άνθρακα 1 33 Μη μεταλλικά ορυκτά Βασικές μεταλλουργικές Αντικειμένων εκ μετάλλου Μηχανών και συσκευών Ειδών ηλεκτρισμού Μεταφορικών μέσων 1 39 Λοιπές Βιομηχανίες 69 Σύνολο 429 Πηγή: ΕΤΒΑ ΑΕ «Κατάσταση Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. θ, Επεξεργασία στοιχε ίων. Η κατάταξη των επιχειρήσεων κατά κωδικό αριθμό και κλάδο έγινε από εμάς. Απ6 τα στοιχεία του πίνακα 1 εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς 6τι ο μεγαλύτερος αριθμ6ς των επιχειρήσεων αυτών, περίπου 32%, εξειδικεύεται κυρίως σε δραστηρι6τητες που αφορούν την παραγωγή ειδών διατροφής καθώς επίσης και σε δραστηρι6τητες που δεν μπορούν να καταταγούν σε μια ομοιογενή ομάδα (Λοιπές βιομηχανίες). Επιχειρήσεις που έχουν ως δραστηρι6τητα την παραγωγή Αντικειμένων απ6 Μέταλλο αποτελούν ένα σημαντικ6 107

4 ΓΙΟΡΓΟΣ 8. ΠΛΠΑΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΠΛΝΤΕΛΗΣ t. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟ Μ ΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗ Μ ΟΝ Τεύχος 7 (2005), ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων που αγγίζει το 12,5%. Οι Χημικές βιομηχανίες αποτελούν το 11 % του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Ο ι επιχειρήσεις κατασκευής Μηχανών και ΣυΟκευών αποτελούν το 9,1 %, των Επίπλων 6,8%, Ελαστικού - Πλαστικού 5,6%, Υφαντικές 5,1 %, Ειδών Ηλεκτρισμού 4,4%, Ένδυσης - Υπόδησης 2,8%, Μη μεταλλικών ορυκτών 2,6%, Β ασικές μεταλλουργικές 2,6%, Ποτών 2,1 %, Χάρτου 1,9%, Καπνού 0,7%, Ξύλου-Φελλού 0,5%, και τέλος Παραγώγων πετρελαίου, Δέρματος, Μεταφορικών μέσων 0,2% η κάθε μια. Το συμπέρασμα που βγάζει κανείς από τα στοιχεία αυτά είναι ότι, στη συγκεκριμένη Βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ. Θ) αφενός, υπάρχει μια ομοιόμορφη κατανομή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων κατά βιομηχανικό κλάδο και αφετέρου, παρατηρείται μια μικρή υπεροχή στους κλάδους Διατροφής, Αντικειμένων από μέταλλο, Χημικών και τέλος, Μηχανών & Συσκευών. Η ταυτότητα της έρευνας Στην παρούσα μελέτη επιχειρήσαμε μια έρευνα μέσω ερωτηματολογίου προκειμένου να διερευνήσουμε το αντικείμενο δραστηριότητας (κλαδική ταξινόμηση), την απασχόληση του εργατικού δυναμικού και τέλος τον παραγωγικό προσανατολισμό των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Η έρευνα διεξήχθη το μήνα Οκτώβριο του Από σύνολο 429 επιχειρήσεων (Α, Β, και Γ Φάση) πήραν μέρος στην έρευνα 147 επιχειρήσεις, ήτοι 34,3% του συνόλου, από τις ο ποίες 122, ήτοι 28,5%, απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, ενώ 25 επιχειρήσεις αρνήθηκαν να το συμπληρώσουν. Η κατανομή των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων που συμμετείχαν ενεργά στην έρευνα, κατά βιομηχανικό κλάδο, εμφανίζεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί. 108

5 GIORGOS V. PAPADIODOROU, PANTELIS F. KIRMIZOGLOY REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES Νο 7 (2005), Πίνακας 2. Κατανομή, κατά βιομηχανικό κλάδο, των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα Κλαδιχός Βιομηχανικός Κλάδος ΑQιθμός ΑQιθμός Επιχε&Qήσεων 20 Διατροφής Διατροφής 9 21 Ποτών 2 22 Καπνού ο 23 Υφαντικές 8 24 Ένδυσης - Υπόδησης Ξύλου - Φελλού 4 26 Επίπλων 2 27 Χάρτου 1 28 Εκδόσεων - Εκτυπώσεων ο 29 Δέρματος 1 30 Ελαστικού - Πλαστικού 2 31 Χημικές βιομηχανίες 9 32 Παράγωγα πετρελαίου - άνθρακα ο 33 Μη μεταλλικά ορυκτά ο 34 Βασικές μεταλλουργικές 1 35 Αντικειμένων εκ μετάλλου Μηχανών και συσκευών Ειδών ηλεκτρισμού 8 38 Μεταφορικών μέσων ο 39 Λοιπές Βιομηχανίες 21 Σύνολο 122 Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία της Έρευνάς μας. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 2, το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνά μας, με ποσοστό 17,2%, ανήκει στις Λουτές βιομηχανίες, στις επιχειρήσεις δηλαδή που το αντικείμενό τους δεν μπορεί να καταταγεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία κλάδο. Ακολουθεί ο κλάδος Αντικειμένων από Μέταλλο με 15,6%, οι κλάδοι Επίπλων και Μη- 109

6 ΓΙΟΡΓΟΣ Β. ΠΛΠΛΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΠΛΝΤΕΛΗΣ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ. ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ Τεύχος 7 (2005), χανών & Συσκευών με 14%, οι κλάδοι Διατροφής και Χημικών με 7,4%, οι κλάδοι Υφαντικών και Ειδών Ηλεκτρισμού με 6,6%, ο κλάδος Ξύλου- Φελλού με 3,3%, ο κλάδος Ένδυσης - Υπόδησης με 2,5 %, Ποτών και Ελαστικού - Πλαστικού με 1,6%, και τέλος οι κλάδοι Χάρτου και Δέρματος μόλις με 0,8%. Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας Το πρώτο ζήτημα που καλούμαστε να διερευνήσουμε ε(ναι αυτό του Βιομηχανικού κλάδου στον οποίο κατατάσσεται η επιχείρηση. Για τον σκοπό αυτό παρέχονται όλες οι διευκρινίσεις προς ερωτώμενους σχετικά με τον ταξινομικό αριθμό κατάταξης των επιχειρήσεων της μεταποίησης κατά διψήφιο αριθμό. Ακόμη, οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο ανωτέρω ερώτημα με αναφορά του τετραψήφιου ταξινομικού αριθμού. Τέλος ζητείται από τους ερωτώμενους να περιγράψουν το αντικείμενο της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους. Από τις απαντήσεις που λάβαμε προκύπτει ένα πάρα πολύ σημαντικό συμπέρασμα: μόνον 44 από τους 122 ερωτώμενους, ήτοι ποσοστό 36%, γνωρ(ζουν τον ταξινομικό αριθμό του κλάδου στον οποίο υπάγεται η επιχείρησή τους. Αντίθετα, ένα πολύ υψηλό ποσοστό, της τάξης του 64%, αγνοεί παντελώς αυτό τον ταξινομικό αριθμό. Με δεδομένο αυτό το γεγονός δεν θεωρείται παράξενο που κανείς από τους ερωτώμενους δεν γνώριζε τον τετραψήφιο ταξινομικό αριθμό του κλάδου στον οποίο υπάγεται η επιχείρησή του. Συνδέουμε την απάντηση στο ερώτημα αυτό με την ορθολογική και άρα την σε επιστημονική βάση οργάνωση της επιχείρησης. Έτσι, παίρνοντας υπόψη τις απαντήσεις καθώς επίσης και τον αριθμό των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις συμπεραίνουμε ότι, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές που κυρ ίως εμφαν(ζονται ως γνώστες του ταξινομικού αριθμού. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα Ένα δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις απαντήσεις στο εν λόγω ερώτημα είναι ότι οι ασχολούμενοι με τον κλάδο Ένδυσης - Υπόδησης, κατά πρώτον, καθώς και αυτοί του κλάδου Αντικειμένων από Μέταλλο και του κλάδου της Διατροφής κατά δεύτερον, φαίνεται να έχουν καλύτερη γνώση της κλαδικής διάρθρωσης της μεταποίησης. Οι απαντήσεις γνώσης του ταξινομικού αριθμού δίδονται από τα στοιχεία του πίνακα 3 που ακολουθεί. 110

7 GIORGOS ν. PAPAOIOOOROU, PANTELIS F. KIRMIZOGLOY - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 7 (2005), Πίνακας 3. Βιομηχανικός κλάδος Κλαδucός Βιομηχcινucός Κλάδος ΑQιθμός ΑQι8μ6ς Επιχε&Qήσεcον 20 Διατροφής 7 21 Ποτών ο 22 Κωτνού ο 23 Υφαντικές 4 24 Ένδυσης- Υπ6δησης Ξύλου - Φελλού ο 26 Επί.πλων 2 27 Χάρτου 1 28 Εκδ6σεων - Εκ~υπώσεων ο 29 Δέρματος ο 30 Ελαστικού - Πλαστικού ο 31 Χημικές βιομηχανίες 1 32 Παράγωγα πετρελαίου - άνθρακα ο 33 Μη μεταλλικά ορυκτά ο 34 Βασικές μεταλλουργικές ο 35 Αντικειμένων εκ μετάλλου 8 36 Μηχανών και συσκευών 2 37 Ειδών ηλεκτρισμού ο 38 Μεταφορικών μέσων ο 39 Λοιπές Βιομηχανίες 1 Σύνολο 44 Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία της Έρευνάς μας. Το δεύτερο ζήτημα που ερευνούμε είναι αυτό της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά καταστήματα της ΒΙ.ΠΕ. Θ. Εξετάζοντας τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων διαπιστώνουμε 6τι, στη συντριπτική πλεισψηφία, ήτοι στο 87,7%, των επιχειρήσεων απασχολούνται από 1-50 εργαζόμενοι, πρόκειται δηλαδή για μικρές επιχειρήσεις, το 8,7% των επιχειρήσεων απασχολεί εργαζόμενους, πρόκειται δηλαδή για μεσαίες επιχειρήσεις και 111

8 ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΠΛΠΑΔΙΟΑΟΡΟΥ, ΠΛΝΤΕΛΗΣ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ - Τεύχος 7 (2005), τέλος, μόνον ποσοστό 3,6% ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το κριτήριο των απασχολουμένων, απασχολώντας άνω των 101 ατόμων. Βέβαια, εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι, σε ότι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, αν προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη εξειδίκευση, 50,4% του 87,7% αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων απασχολεί μέχρι 12 εργαζομένους πράγμα που σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οικονομικών μονάδων. Αυτά μπορεί εύκολα να τα διαπιστώσει από τον πίνακα 4 που ακολουθεί. Πίνακας 4. Συνολικός Αριθμός Απασχολουμένων ΑQιθμός ΑQιθμός Ποσοοtιαία Απασχολουμένων Επιχε&Qήσεων Δι.άQθQCΟΟtΙ % , ,7 101< 4 3,6 Σύνολο ,0 Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία της Έρευνάς μας. Όσον αφορά στην διάρθρωση της απασχόλησης οι παρατηρήσεις, οι οποίες προέρχονται από την ανάλυση των επιμέρους ερωτημάτων του ερωτηματολογίου μας, μπορούν να συνοψισθούν : 1. Ποσοστό 75,6% των απασχολουμένων είναι άνδρες και 24,4% γυναίκες. 2. Ποσοστό 97,0% ανήκει στην κατηγορία του μονίμου προσωπικού, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξης του 3%, ανήκει στην κατηγορία του εποχικού προσωπικού. 3. Οι ειδικότητες που συναντήσαμε και καταγράψαμε είναι οι εξής: Διοικητικά Στελέχη, Χρηματοοικονομικά Στελέχη, Στελέχη Marketing - Πωλητές, Στελέχη - Μηχανικοί Παραγωγής, Αποθηκάριοι, Διανομείς - Οδηγοί, Ανειδίκευτοι εργάτες. 112 Όσον αφορά στον προσανατολισμό της παραγωγής σε σύνολο 119 επιχειρήσεων, οι 94 επιχειρήσεις, ήτοι ποσοστό 79%, δήλωσαν ότι, το προϊόν τους απευθύνεται στην εγχώρια αγορά, 15 επιχειρήσεις, ήτοι 12,6%, δήλωσαν ότι, είναι προσανατολισμένες στην αγορά του εξωτερικού και ιδίως προς τις χώρες της Βαλκανικής: Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και τέλος Αλβανία. Τέλος, 10 επιχειρήσεις αρνήθηκαν να απαντήσουν στο εν λόγω ερώτημα. Τα στοιχεία μας δεν

9 GIORGOS ν. PΛPΛDIODOROU, PΛNTELIS F. KIRMIZOGLOY. REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES. Νο 7 (2005), φαίνεται να επιβεβαιώνουν την γενικότερη διαπίστωση σύμφωνα με την οποία «Αναμφίβολα υπάρχει μιι;:ι αξιόλογη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στις χώρες της Βαλκανικής, δεν πρόκειται όμως για τη δημιουργία ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων εν μια νυκτί και σε μαζική κλίμακα. Οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στις Χ.Κ.Α.Ε είναι πάρα πολλές αριθμητικά αλλά πολύ μικρές σε μέγεθος... Το μεγάλο μέρος των επενδύσεων στις Χ.Κ.Α.Ε έγινε από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στις χώρες της Βαλκανικής οι οποίες δεν έχουν «μητρική» επιχείρηση στην Ελλάδα. Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων οι οποίες στήθηκαν στις Χ. Κ.Α.Ε από μεμονωμένα άτομα που ξεκίνησαν από την Ελλάδα για να βρουν την τύχη τους εκεί. Δηλαδή, επιχειρηματίες που μεταναστεύουν παίρνοντας μαζί τους τις ικανότητές τους και ορισμένες φορές και κεφάλαιο...» (Λαμπριανίδης 2000: ). Οι επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ.Θ, μικρομεσα ίες στην πλειονότητά τους, δραστηριοποιούνται μάλλον στον Ελλαδικό χώρο και προβαίνουν σε εξαγωγές στις χώρες της βαλκανικής παρά στην πραγματοποίηση επενδύσεων στις εν λόγω χώρες. Ένα από τα ερωτήματα που μας απασχόλησε ήταν αυτό της πιστοποίησης της ποιότητας. Τα δεδομένα από τις απαντήσεις που λάβαμε συγκεντρώνονται στον πίνακα 5 που ακολουθεί. Πίνακας 5. Πιστοποίηση Ποιότητας Κιmποcιίσ ΑQι8μ8ς Νσι Ειιιχαιιiσαtν " Οχι " φηοη ISO ,8 11 9,2 CE , ,8 HACCP , ,8 Σύνο1ο " Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία της Έρευνάς μας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 5 οι επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ.Θ υστερούν κατά πολύ στο θέμα της πιστοποίησης της ποιότητας. Αυτό βέβαια αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές ανήκουν στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων. Μία μελέτη (Γεωργόπουλος Α. 1989: 55) επισημαίνει ήδη από πολύ νωρίς αυτή μας την διαπίστωση ότι, «η τήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας έχει σαν αποτέλεσμα τον παρα- 113

10 ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΙΟΔΩΡΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 7 (2005), γκωνισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες του ανταγωνισμού».. Αυτό που επικρατεί είναι ότι, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ.Θ φαίνεται να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα εφαρμογής κανόνων πιστοποίησης ποιότητας κυρίως λόγω της περιορισμένης εμβέλειας των επιχειρήσεων αυτών που διαθέτουν το προϊόν τους σε αγορές μάλλον χαμηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Είναι ευνόητο ότι, αν το προϊόν μιας επιχείρησης προορ(ζεται να καλύψει ανάγκες μιας ευρύτερης αγοράς τότε η υιοθέτηση ενός συστήματος πιστοποίησης ποιότητας αποτελεί απαραίτητη και επιβεβλημένη προϋπόθεση για την επιτυχημένη παρουσία της επιχείρησης αυτής στην αγορά. σε όρους πωλήσεων και κύκλου ζωής του προϊόντος της. Περνάμε τώρα να εξετάσουμε το θέμα της εφαρμογής καινοτομιών στην παραγωγή, το θέμα της συμμετοχής σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων προμηθειών με τον δημόσιο τομέα ή ακόμη και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στον πίνακα 6 που ακολουθεί. Πίνακας 6. Εφαρμογή καινοτομιών - Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΕ - Συμβάσεις Προμηθειών Δημοσίου ΚατηΎΟQία ΑQιθμός Ναι % Οχι % ψηση % ΕιιιχεLQήσεοtν Εφαρμογή , , ,4 καινοτομιών Συμμετοχή σε , , ,6 προγράμματα ΕΕ Συμβάσεις , , ,1 Προμηθειών Δημοσίου Σύνολο Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία της Έρευνάς μας. Από τα δεδομ ένα του πίνακα 6 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 1. Ποσοστό μόλις 10% εφαρμόζει καινοτομίες στην π&ραγωγική διαδικα 114 σία. Β έβαια εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε τον χαρακτήρα αυτών των καινοτομιών γιατί, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπήρξε θετική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, όταν ζητήθηκε να προσδιοριστεί το είδος της καινοτομίας η απάντηση, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν μάλλον αόριστη του τύπου «αναλόγως, είναι με κωδικούς», κ.ά, παρά συγκεκριμένη. Σύμφωνα πάλι με την προαναφερθείσα μελέτη (Γεωργόπουλος Α. 1989: 55-56), «οι ελληνικές

11 GIORGOS ν. ΡΛ ΡΛΟΙΟΟΟRΟU, PΛNTELIS F. KIRMIZOGLOY - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 7 (2005), εταιρείες προσπαθούν να επιλύουν μ6νες τους τα τεχνικά προβλήματα, και μάλιστα σε εμπειρική βάση, ενώ κατά καν6να υστερούν σε ποι6τητα έναντι των πολυεθνικών». Στο θέμα τής εφαρμογής καινοτομιών θα αναφερθούμε στη συνέχεια 6ταν θα εξετάσουμε το ζήτημα των συμβάσεων με το δημ6σιο. 2. Σε 6τι αφορά την συμμετοχή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών κατα στημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ παρατηρούμε 6τι, η κατάσταση είναι χειρ6τερη απ6 6τι στην προηγούμενη περίπτωση. Ποσοστ6 που δεν ξεπερνά το 5,9% στο σύνολο των επιχειρήσεων, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ ένα σημαντικ6 ποσοστ6 65,5% δεν συμμετέχει σε τέτοιου είδους προγράμματα. Αξίζει να τονισθεί 6τι ένα αρκετά σημαντικ6 ποσοστ6 δεν απάντησε στο ερώτημα. Και στην περίπτωση αυτή το μικρ6 μέγεθος των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ φαίνεται να στέκεται εμπ6διο σε 6τι αφορά τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Αυτ6 με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα την στέρηση π6ρων που είναι απαραίτητοι για την παραπέρα επέκταση των επιχειρήσεων αυτών κ.ο.κ. Πρ6κειται δηλαδή για έναν φαύλο κύκλο 6που το μικρ6 μέγεθος των επιχειρήσεων αποτελεί εμπ6διο για την συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ε.Ε και απ6 την πλευρά της αυτή η μη συμμετοχή στερεί π6ρους απ6 την επιχείρηση και άρα την συντηρεί στο μικρ6 της μέγεθος. 3. Τέλος, σε 6τι αφορά τις συμβάσεις προμηθειών με τον δημ6σιο τομέα και εδώ η κατάσταση δεν φαίνεται να διαφοροπ'οιείται απ6 6τι στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Στο σύνολο των επιχειρήσεων ποσοστ6 μ6νον 9,2% παράγει με αποδέκτη τον δημ6σιο τομέα, αντίθετα, ένα ισχυρ6 ποσοστ6 που αγγίζει τα 65% δεν απευθύνεται καν σ ' αυτ6ν τον τομέα. Και στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις που δεν απάντησαν στο εν λ6γω ερώτημα είναι πάρα πολλές αγγίζοντας το 26,1 % του συν6λου. Αν αυτ6 το ποσοστ6 προστεθεί στο 65% τ6τε παρατηρούμε 6τι, ποσοστ6 πάνω απ6 90% των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ.Θ δεν παράγει με στ6χο τη διάθεση της παραγωγής τους στο δημ6σιο. Η άρνηση βέβαια αυτή δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως υπεκφυγή αλλά μάλλον ως αδιαφορία. Κατά την άποψή μας οι επιχειρήσεις θεωρούν ως αυτον6ητο το γεγον6ς της μη σύναψης συμβάσεων προμηθειών με τον δημ6- σιο τομέα και αυτ6 βέβαια σχετίζεται τ6σο με το προϊ6ν το οποίο παράγουν 6σον και με τις δυνατ6τητες που έχουν να παράγουν μεγάλες ποσ6τητες προϊ- 6ντος. Μία μελέτη αναφέρει σχετικά: με τις επιπτώσεις εφαρμογής μιας πολιτικής προμηθειών του δημοσίου. «Η πολιτική των προμηθειών του δημοσίου μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο υπέρ της ανάπτυξης των επιλεγομένων απ6 το κράτος βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ειδικ6τερα, οι δημ6σιες αρχές, με τη βοήθεια μιας σειράς συμβάσεων υπέρ συγκεκριμένων εγχωρίων εταιριών, ευνοούν την παραγωγή των προϊ6ντων εκείνων, που θεωρούνται π6λοι ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία. Ο ι συμβάσεις αυτές, προτιμησιακού κατά κύριο λ6γο χαρακτήρα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιλεγομένων κλάδων, περιορίζοντας ταυτ6χρονα τις εισαγωγές. Έτσι, η δημ6σια ζήτηση, λειτουργώντας ως ατμομηχανή της εγχώ- 115

12 ΓΙΟΡΓΟΣ 8. ΠΑΠΛΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ t. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ Τεύχος 7 (2005), ριας παραγωγικής διαδικασίας, διευκολύνει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα εξέλειπαν, αν απουσίαζε η τελευταία,, λόγω της ύπαρξης του διεθνούς ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες συμβάσεις είναι ικανές να συμβάλλουν στη γέννηση νέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς το δημόσιο εγγυάται ουσιαστικά την απορρόφηση μεγάλου τμήματος της παραγωγής. Θεωρώντας 6τι, πολλοί κλάδοι προϊόντων (π.χ. τηλεπικοινωνίες, οπλικά συστήματα) πωλούν το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής τους στο δημόσιο, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού δημοσίων συμβάσεων υπέρ των επιχειρήσεων που τα παράγουν συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιβίωσή τους. Η Πολιτική των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των επιλογών της, μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ή/ και την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. Η πρώτη της επιλογή συντελεί στη διαρκή ανάπτυξη των κλάδων εκείνων που επικεντρώνουν το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών τους στην τεχνολογική έρευνα. Η δεύτερη επιλογή της συνεπικουρεί στην επιβίωση των κλάδων στους οποίους η συμμετοχή των ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα υψηλή.» (Μάρδας 1999: 67-68). Σε 6τι μας αφορά οι επιχειρήσεις τις οποίες μελετούμε ανήκουν στις ΜΜΕ κατά κύριο λόγο συνεπώς, θα πρέπει να εξετασθεί το ζήτημα της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων με το δημόσιο. Έτσι, προκειμένου μια επιχείρηση να συνάψει μια σύμβαση προμηθειών με το δημόσιο θα πρέπει να διαθέτει ανάλογη ικανότητα ανταπόκρισης στους όρους αυτής της σύμβασης. Αυτό με τη σειρά του παραπέμπει σε θέματα τεχνολογικής κ. ά υποδομής. Από την έρευνά μας προκύπτει 6τι οι επιχειρήσεις αυτές δεν συνάπτουν συμβάσεις με το δημόσιο επειδή ακριβώς στερούνται των δυνατοτήτων προκειμένου να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο. Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να συσχετίσουμε το θέμα της σύναψης συμβάσεων με το δημόσιο και αυτού της εφαρμογής καινοτομιών για το οποίο μιλήσαμε πριν λίγο. Στην προ.αναφερθείσα μελέτη αναφέρονται οι επιδράσεις που μπορεί να έχει μια πολιτική δημοσίων συμβάσεων στη βιομηχανία.. «Η πολιτική των δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να ασκήσει θετικές επιδράσεις στη βιομηχανία και ιδιαίτερα στα καινοτόμα προϊόντα μέσω της ζήτησης αγαθών, που ενσωματώνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, ενισχύει την καινοτομία στην εγχώρια βιομηχανία μέσω μηχανισμών που θέτουν όρους στους προμηθευτές. Τέτοιοι μηχανισμοί σχετίζονται με τις προδιαγραφές των προϊόντων και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους..... Οι κρατικές προμήθειες με τον όγκο των αγορών υπέρ του δημοσίου διευκολύνουν τη διάχυση της γνώσης και των καινοτόμων προϊόντων στις αγορές των ιδιωτικών αγαθών. Επίσης, μέσω υψηλών προδιαγραφών το δημόσιο προσφέρει μια χρηματοδοτική υποστήριξη, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στη διερεύνηση εκ μέρους των εταιριών νέων ευκαιριών για νέα προϊόντα ή για εξελιγμένους τύπους των ήδη υπαρχόντων. Οι δημόσιες συμβάσεις προσφέρουν επίσης μια σίγουρη αγορά στα προϊόντα εκε ίνα που βιώνουν τα αρχικά στάδια του κύκλου ζωής τους, στάδια κατά τα οποία παραμένουν ακριβά και με χαμηλό βαθμό διεισδυτικότητας στην αγορά των ιδιωτικών αγαθών.» (Μάρδας 1999: 69-72). Σε 6τι αφορά στους φορείς του δημοσίου που προμηθεύονται προϊόντα που παράγονται από επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ.Θ αυτοί κυρίως είναι: οι διάφοροι δήμοι του πο-

13 GIORGOS V. PΛPΛDIODOROU, PΛNTELIS F. KIRMIZOGLOY - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 7 (2005), λεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, η ΔΕΗ, ο Ελληνικός Στρατός, ο ΟΣΕ, τα Πανεπιστήμια, ο ΟΤΕ. Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα αυτή μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 1. Η Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ. Θ) είναι μια περιοχή ταχύτατα αναπτυσσόμενη δεδομένου ότι το πλήθος των επιχειρήσεών της αυξάνει μέρα με τη μέρα. Από την Φάση Α, στην Φάση Β στην Φάση Γ και τέλος στην επέκταση στο Ο.Τ 18, Ο.Τ 19, Ο.Τ 20. Ο αριθμός σύναψης συμβολαίων αγοράς οικοπέδων εντός της ΒΙ.ΠΕ.θ αυξάνεται ταχύτατα. 2. Η εξειδίκευση των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ αφορά κυρίως στους κλάδους ειδών διατροφής και Λοιπές Βιομηχανίες και κατά δεύτερο λόγο τους κλάδους Αντικειμένων από μέταλλο, Χημικών Βιομηχανιών καθώς και των επιχειρήσεων κατασκευής Μηχανών και Συσκευών. Οι υπόλοιποι κλάδοι αντιπροσωπεύονται στην ΒΙ.ΠΕ.Θ αλλά με μικρότερα ποσοστά. 3. Το 64% των επιχειρηματιών αγνοεί παντελώς την κλαδική ταξινόμηση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός διότι, κατά την άποψή μας, η οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν βασίζεται στις αρχές της επιστήμης αλλά αντίθετα έχει χαρακτήρα εμπειροτεχνικό. Μόνον έτσι μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τα υψηλά ποσοστά άρνησης σε μερικά ερωτήματα του ερωτηματο λογίου μας. 4. Στα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά καταστήματα που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας απασχολούνται άτομα. Θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίζαμε τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων. Όμως έστω και σ' αυτόν τον μικρό αριθμό των επιχειρήσεων έχουμε την άποψη ότι απασχολείται ένας αρκετά σημαντικός αριθμός εργαζομένων. 5. Από την άποψη του αριθμού των απασχολουμένων, το μέγεθος του 88% περίπου των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ κρίνεται ως πάρα πολύ μικρό. Πρόκειται μάλλον για οικογενειακής μορφής επιχειρήσεων με λίγους μισθωτούς κυρίως ανειδίκευτους εργάτες. Οι μεσαίες καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με το προαναφερθέν κριτήριο, αποτελούν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. 6. Η παραγωγή των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ. Θ απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην Ελληνική αγορά. Βέβαια, ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων διαθέτει μέρος της παραγωγής του για εξαγωγή στις Βαλκανικές κυρίως χώρες. 7. Δεδομένου του μικρού μεγέθους των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών καταστημάτων της ΒΙ.ΠΕ.θ καθώς επίσης και της περιορισμένης εξειδίκευσής τους θεωρείται σχεδόν αναμενόμενο το γεγονός ότι εμφανίζουν υστέρηση στο θέμα της πιστοποίησης ποιότητας κατά ISO, CE. και HACCP. 8. Το ζήτημα της εφαρμογής καινοτομιών καθώς επίσης και αυτό της σύναψης συμβάσεων με τον δημόσιο τομέα είναι, κατά την άποψή μας, άμεσα 117

14 ΓΙΟΡΓΟΣ Β. ΠΛΠΛΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΠΛΝΤΕΛΗΣ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ. ΕΠΙΒΕΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ - Τεύχος 7 (2005), συν δεδε μένο μ ε το πολύ μ ικρό μέγε θο ς των Β ιομηχανικών και Βιοτεχν ικών καταστη μάτων τη ς ΒΙ.ΠΕ. Θ. Ό μως, τα εν λόγω Β ιομηχανικά κα ι Β ιοτε χνικά καταστήματα, θα μπορούσαν να εκ μεταλλευθούν τ ις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα για την εν ίσχυ ση και αν άπτυξη των μικρομεσαίων επιχ ειρήσεων. Βιβλιογραφία Αλγιανάκογλου θωμάς, (2000), Θεσσαλον{κη: Προοπτικές με την ανάπτυξη των σχέσεων με τις χώρες της Βαλκανικής, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο ικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης, ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπη ς, Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκη ς, Θεσσαλονίκη, σ.σ Βαϊτσος Κωστής, Γιαννίτσης Τάσος, {1987), Τεχνολογικ6ς Μετασχηματισμ6ς και ο ι κονομική ανάπτυξη. Ελλην ι κή εμπειρ{α και διεθνε{ς προοπτ ι κές. Gutenberg, Αθήνα. Βλιάμος Σ., {1988), Οι Βιομ ηχανικές περιοχές και η βιομηχανική περ ιφερε ιακή πολιτική στην Ελλάδα, ΕΤΒΑ, Αθήνα. ΓεωQΎόπουλος Α, {1989), Μεταφορά τεχνολογtας στην Ελληνική Βιομηχαν{α - ο ρ6λος των πολυεθνικών εταιρειών, Τεύχη Πολιτικής Ο ικονομίας Νο 5 / Φθινόπωρο σ.σ Γιαννίτσης Τάσος, {1990), Εξαγωγικές επιδ6σεις της Ελλάδας και προσδιοριστικοί παράγοντες της διεθνούς ανταγωνιστικής ικαν6τητας, Τεύχη Πολιτικής Ο ικονομίας Νο 7/ Φθινόπωρο 1990, σ.σ Γιανν ίτσης Τάσος, {1985), Η ελληνική βιομηχανία. Ανάπτυξη και κρίση, G u tenberg,aθήνα. ΔουQάκης Γ., (1995), Στρατηγικοί αναπροσανατολισμο{ και Οργανωτική Αναδιάρθρωση των Επιχειρήσεων: Ο Ρ6λος της Πληροφορικής Τεχνολογίας, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συν εδρίου της Εταιρίας Ο ικονομολόγων Θεσσαλονίκης «Νέες Τεχνολογίες, Επιχείρηση και Ο ικονομία», Θ εσσαλονίκη, σ.σ Dunford Mick,(1992), Technopoles: research, ίnnoνatίon and skil/s ίn comparatίνe perspec tίνe, Τόπος Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών 5/92 σσ Ελληνική ΤQάπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε (ΕΤΒΑ), (2002), Επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΒΙ. ΠΕ.Θ). Ελληνική ΤQάπεζα Βιομηχανικής Αναπτ ύ ξ εως Α.Ε ( ΕΤΒΑ), Βιομηχανικές Περιοχές, η σύγχρονη ιδέα της βιομηχανικής ανάπτυξης. Ελληνική ΤQάπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε (ΕΤΒΑ), Κανονισμ6ς Λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών, Αθήνα. Καζής ΔημήτQης, ΠεQQάκης Χαράλαμπος, {1984), Lίcensing & βιομηχανική ανάπτυξη. Η περ{πτωση της Ελλάδας, ΚΕΠΕ Επιστημονικές Μ ελέτες 4, Αθήνα. ΚαλογεQ έσης θ., ΑQγυ Qόπουλος Σπ., {1999), Καταγραφή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερ6vτων στη Βουλγαρ{α, Δ ΙΠΕΚ. 118 ΚαQαγιάννη Στ., Κατσ ίκας Η., ΚουQτ έσης AQ., ΜαυQουδ έας Στ., {1998), Οι οικονομικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικ6τερα της Β. Ελλάδας απ6 το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ.

15 GIORGOS ν. PAPAOIOOOROU, PANTELIS F. KIRMIZOGLOY - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 7 (2005), Καραγιάvνης Αναστάσιος, (2002), Η Χαμένη Αθω6τητα της Οικονομικής Πολιτικής, Εκδόσεις Γ.Μπένου, Αθήνα. Κατοχιανού Δήμητρα, κ. ά, (198"4), Κλάδική-χωρική ανάλυση της Ελληνικής μεταποίησης, ΚΕΠΕ Επιστημονικές Μελέτες 12, Αθήνα. Καυκαλάς Γ., (1984), Η περιφερειακή οργάνωση της βιομηχανίας: ολοκλήρωση και αναδιάρθρωση στη δεκαετία , Παρατηρητής,Θεσσαλονίκη. Καυκαλάς Γ., (2000), Διεθνοποίηση της Θεσσαλονίκης και η νέα Ευρωπαϊκή Γεωγραφία, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Οικονομική Ιστορία της Θεσσαλον ίκης, ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ.σ Κ6νσολας Νίκος, (1983), Περιφερεια κή Ο ικονομική Πολιτική, Γενική Θεώρηση!, Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα. Κ6νσολας Ν ίκος, (1992), Η Προοπτική των Τεχνοπ6λεων στην Ελλάδα, Τόπος Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών 5/92 σ.σ 3-6. Κ6νσολας Νίκος, κ.ά, (1985), Μελέτη αξιολ6γησης και αναπροσαρμογής του προγράμματος χωροθέτησης και ανάπτυξης των βιομηχανικών περιοχών, ΚΕΠΕ,Θεματα Προγραμματισμού 14 Αθήνα. Korres George, Paraskevopoulos Yiannis, (2002), The effects of technical change and foreign direct investment on the evaluatίon of Greek manufacturίng, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Εταιρίας Ο ικονομολόγων Θεσσαλονίκης «Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στη Διεθνοποιημένη Ο ικονομία» Θεσσαλονίκη, σ.σ Λαμπριαν ίδης Λ6ης, (2000), Οικονομ ικές σχέσε ι ς Ελλάδας - Βαλκανικής: η Θεσσαλονίκη σε αναζήτηση εν6ς νέου ρ6λου, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο ικονομική Ι στορία της Θεσσαλονίκης, ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Υπουργείο Μ ακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ.σ Λαμπριανίδης Λ6ης, (2002), Οικονομική Γεωγραφία, Στοιχεία Θεωρίας και Εμπειρικά Παραδεtγματα, Πατάκης, Αθήνα. Labrianidis L., Κaloge res i s Th., (2000), Greek trade relatίons with the Balkans in the 1990s, Proceedίngs of the International Conference οπ Recent Economic D eνe l opments and Problems in the Transition Economies, Association of South Eastern Europe Economic Un i νersi t ies. Λαδ ένης Αδαμάντιος, (2000), Η βιομηχανία της Θεσσαλονίκης κα ι ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο ικονομική Ι στορία της Θεσσαλονίκης, ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Υπουργείο Μ ακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ. σ Λυμπεράκη Αντιγ6vη, (2000), Ένας ρ6λος σαν Hong Kong για τα Βαλκάνια; Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ο ικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης, ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλονίκη, σ.σ ΜάQδας Δημήτρης, (1999), Τα οικονομικά των προμηθειών του Δημοσ{ου, Ζυγός, Θεσσαλονίκη. Μοσχονάς Α., Δρουκ6πουλος Β., (1990), Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα : 6αση δυναμισμού ή σύμπτωμα αδυναμίας; Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας Νο 7/ Φθινόπωρο, σ. σ

16 ΓΙΟΡΓΟΣ 8. ΙWΙΑΔΙΟΔΟΡΟΥ, ΙΙΑΝΠΑΗΣ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΑΟΥ-ΕΠΙθΕDΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚDΝ ΕΠΙΙΤΗΜDΝ- Τεύχος 7 (2005), Μπαμπανάσης ΣτέQΎιος, (1997), Αλλαγtς και επιχειρηματικ{ς εvκαιρ{ες στην Κεvτροανατολική Ευρώπη, Παπαζήσης, Αθήνα. Πασχαλούδης Δ., ΠαπαδιοδώQου Γ., ΜάQΚοριτς 1., (2002), Ελληνική Επιχε{ρηση και Βαλκανικός χώρος, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕταιρCας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης «Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στη Διεθνοποιημένη ΟικονομCα» Θεσσαλονίκη, σ.σ Πουλόπουλος Σ., (1971), θεωρητική Οικονομική Γεωγραφία, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Πουλόπουλος Σ., (1972), Οικονομική Γεωγραφ{α της Ελλάδος, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Reekie W. Duncan, (1975), Maru:ιgeri.al Economics, Philip AJlan, Oxford. Ricbardson W. Harry, (1972), Regional Economics, Παπαζήσης, Αθήνα. Σακκάς Δ., (1988), Οι προοπτικtς της ελληνικής βιομηχανίας το {τος 2000, στο Κατσούλης, Η., Γιαννίτσης Τ., Καζάκος Π., ( επιμ. ), Η Ελλάδα προς το 2000, Παπαζήσης, Αθήνα, σ. σ Σίσκος Ευάγγελος, (1998), Οικονομική Σνvεργασ{α τον Ευξε{νου Π6vτον (ΟΣΕΠ), Προβλήματα και προοπτικtς, Παπαζήσης Αθήνα. Skoumal S., (1985), Innovation in Greek Manufacturing, Centre of Planning and Economic Research, Studies 15, Athens. ΣταυQόπουλος Α., (1977), Βιομηχανικο{ Κλά.δοι, Στ.Καραμπελόπουλος, Πειραιεύς. ΤQώτε~α της Ελλάδος, Μηνια(ο Στατιστικό Δελτ(ο, διάφορα τεύχη. ΤQώτεζα -της Ελλάδος, Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Σuyκυρ{ας Μακεδονίας - Θράκης, διάφορα τεύχη. ΧQιστοδούλου ΔημήτQης, (2002), Ο Βαλκανικός πόλος της εvωμtvης Ευρώπης και ο ρόλος της Μακεδονtας και της θεσσαλοv{κης, Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Εταιρίας Οικονομολόγων θεσσαλονίκης «Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στη Διεθνοποιημένη Οικονομία» Θεσσαλον ίκη, σ.σ Xirotiή-Kou6dou S., Micbail D., (1995), New Technologies, Reorganίzation and Employment in Northem Greek Industry, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της Εταιρ{<.rς Οικονο ιιολ6yων Θεσσαλονίκης «Νέες Τεχνολογ ίες, Επιχείρηση και ΟικονομCα», θεσσαλονίκη, σ. σ Χασσίδ Ιωσήφ, Κ~γιάννης Αναστάσιος, (1999), Η Επιχειρηματικότητα στην Ελληνική Οικονομία, Οικονομική και Κοινωνική Προσtyyιση, Interbooks, Αθήνα. 120

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο βαθμό αλληλεξάρτηση * μεταξύ των διαφόρων τομέων τη οικονομία μπορεί να δειχτεί από την αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας Η πληροφορική σήμερα IT = ICT Τι είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας 2 Διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας Κίν 3 Προοπτικές 4 Οδηγός επιχειρείν 1 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ 2013

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ 2013 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ Οι προτιμήσεις των υποψηφίων στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου φέτος και η σύγκρισή τους με τις περσινές μας επιτρέπουν να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας 2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας Ενώ σ όλα τα κοινωνικά συστήματα που έχουν υπάρξει ιστορικά έχει παρατηρηθεί υπόαξιοποίηση των εργασιακών δυνατοτήτων των μελών της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως:

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφαρμογών Πληροφορικής Λογιστικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Επιπτώσεις

Οικονομικές Επιπτώσεις Οι εξελίξεις στον τομέα της επικοινωνίας (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, δίκτυα υπολογιστών) λειτουργούν ως υπόβαθρο για την επέκταση και σύνδεση των εθνικών οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο Η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Νικόλαος Γ. Σαφαρίκας Οικονομολόγος Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΕΥΑ Σερρών 1. Τιμολόγηση Τιμολογιακή Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

EuroConstructionCompany S.A.

EuroConstructionCompany S.A. Design Construction Installation Servicing Of Technical Projects Related To: WASTE WATER WATER SOLID WASTE AIR TREATMENT RECYCLING & ENERGY PRODUCTION ΠΡΟΦΙΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΑΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Η μητρική εταιρία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο Όμιλος Epsilon Net Δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς: Πληροφορικής (Epsilon Software) Δημιουργίας και δημοσίευσης ψηφιακού περιεχομένου στο

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2008-09 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

IntActPlan Project: <Α1-1.1-50>

IntActPlan Project: <Α1-1.1-50> IntActPlan Project: «Ολοκληρωµένες ράσεις για την ενίσχυση της Εξωστρέφειας των ΜΜΕ της ιασυνοριακής Περιοχής και την δηµιουργία Ευκαιριών ιείσδυσης σε Νέες Αγορές», IPA ιασυνοριακό πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3/06/2014 Η Ταυτότητα και ο Ρόλος του ΕΒΕΑ Το ΕΒΕΑ λειτουργεί από το 1919 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και προωθεί τα ενδιαφέροντα του εμπορίου, της βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα