Θέµα: ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ για το έτος που έληξε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "25.2.2011. Θέµα: ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ για το έτος που έληξε 31.12.2010"

Transcript

1 Θέµα: ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ για το έτος που έληξε Θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας GlobalValue PLC (η «Εταιρεία»), συνήλθε στις 25 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 5.30µµ και ενέκρινε την Ένδειξη Αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010, η οποία παρατίθεται στα συνηµµένα παραρτήµατα µαζί µε την Επεξηγηµατική Κατάσταση. Αποφασίστηκε ότι η Ένδειξη Αποτελέσµατος µαζί µε την Επεξηγηµατική Κατάσταση δεν θα αποσταλούν στους µετόχους της Εταιρείας, αλλά θα δηµοσιευθούν στην εφηµερίδα Αλήθεια την Τετάρτη Το επενδυτικό κοινό µπορεί επίσης να προµηθευτεί αντίγραφα της Ένδειξης Αποτελέσµατος και της Επεξηγηµατικής Κατάστασης, όπως έχουν εγκριθεί, από τα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Στροβόλου 47 ή να τα ζητήσει µε ηλεκτρονικό µήνυµα στο Σηµειώνεται ότι η ένδειξη αποτελέσµατος ετοιµάστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο και βασίζεται στα αποτελέσµατα και προβλέψεις και εκτιµήσεις του ιοικητικού Συµβουλίου αφού ο εξωτερικός έλεγχος για το έτος 2010 δεν έχει αρχίσει. ιευκρινίζεται επίσης ότι οι ιαχειριστές/παραλήπτες που διορίστηκαν στις δεν συµµετείχαν στην ετοιµασία της ένδειξης αποτελέσµατος αφού η ετοιµασία και ανακοίνωση της είναι αποκλειστική ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου. Ως εκ τούτου οι ιαχειριστές/παραλήπτες δεν εκφέρουν άποψη ούτε γνώµη επί της παρούσας ανακοίνωσης. Είµαι στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. Με εκτίµηση, TGPL SERV Ltd ιευθυντής & Γραµµατέας της GLOBALVALUE PLC 1

2 Παραθέτουµε στο συνηµµένο πίνακα την Ένδειξη Αποτελέσµατος της εταιρείας GlobalValue PLC (η «Εταιρεία») και της θυγατρικής της (ο «Όµιλος») για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010, σύµφωνα µε τους περί Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και τους σχετικούς Κανονισµούς, και τον περί Προϋποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007: ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σηµείωσεις: (1) Τα ενοποιηµένα ενδεικτικά αποτελέσµατα για το έτος που έληξε τις 31 εκεµβρίου 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. (2) Τα αποτελέσµατα για το έτος που έληξε το 2010 είναι τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας Globalvalue Plc και της 100% θυγατρική της Trokkoudes & Kyros Ltd. Σηµειώνεται όµως ότι η θυγατρική εταιρεία TROKKOUDES & KYROS LTD είναι αδρανείς οπότε τα αποτελέσµατα για το 2010 είναι µόνο τα αποτελέσµατα της Globalvalue Plc. Για σκοπούς σύγκρισης παρατίθενται τα αποτελέσµατα της εταιρείας για το 2009 που αφορούν τις αντίστοιχες εργασίες για το 2009 (δηλαδή των καταστηµάτων Trokkoudes & Kyros Interiors) και σε ξεχωριστή στήλη τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του έτους 2009 που επιπρόσθετα περιλαµβάνουν και τα αποτελέσµατα της DG Inspiration Office Ltd (πωλήσεις επίπλων γραφείου) της που ήταν κατά 50% θυγατρική το έτος 2009 ενώ δεν συµπεριλαµβάνονται στο έτος (3) Για την κατάρτιση των αποτελεσµάτων έχουν ακολουθηθεί η ίδιες λογιστικές αρχές όπως στην κατάρτιση των ετήσιων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Η ένδειξη αποτελέσµατος δεν περιλαµβάνει όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. (4) Η Εταιρεία και όµιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. (5) Το βασικό κέρδος ανά µετοχή (σε σεντ) όπως παρουσιάζεται στον πίνακα υπολογίστηκε µε βάση το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια των πιο πάνω περιόδων (2010 και 2009 αντίστοιχα). Το πλήρως κατανεµηµένο κέρδος/(ζηµιά) δεν εφαρµόζεται. ιαχειριστές/παραλήπτες Στις η Τράπεζα Κύπρου διόρισε διαχειριστές και παραλήπτες στην εταιρεία τους κκ Κωσνταντίνο Κωνσταντίου και Στέφο Στεφανίδη συνεταίρους του ελεγκτικού οίκου Pricewaterhouse Coopers Limited. Οι διαχειριστές ανέλαβαν την διαχείριση της εταιρείας από την οπότε τα µή ελεγµένα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν την περίοδο µέχρι που η Εταιρεία ήταν υπό ιαχειριστές/παραλήπτες. Νοείται ότι οι ιαχειροστές/παραλήπτες δεν σχετίζονται µε τις εργασίες και αποτελέσµατα για την περίοδο µέχρι Οικονοµική και συγκριτική ανάλυση αποτελεσµάτων - Παράγοντες που επηρέασαν το έτος 2010 Μετά τις ζηµιές που παρουσίασε η Εταιρεία το έτος 2009 και το εξάµηνο 2010 λόγω κυρίως της µείωσης του κύκλου εργασιών η εταιρεία προχώρησε και έκλεισε τα καταστήµατα Τροκκούδης & Κύρος στο Παραλίµνι, Λάρνακα, ένα από τα δύο στη Λεµεσό, Πάφο και αυτό της οδού Βυζαντίου στη Λευκωσία. Mετά την λειτουργούσαν µόνο τα 3 καταστήµατα στη Λεωφόρο Στροβόλου Λευκωσία, Λεωφόρο Μακαρίου Λατσιά και 2

3 Λεωφόρο Κολωνακίου στη Λεµεσό και η αποθήκη στην Βιοµηχανική Περιοχή Ιδαλίου (αποθήκη και κέντρο διανοµής χονδρικών πωλήσεων). Κύκλος Εργασιών Η µείωση του κύκλου εργασιών για όλο το 2010 οφείλεται στην οικονοµική κρίση που επηρέασε ιδιαίτερα τα προϊόντα διακόσµησης σπιτιού, το κλείσιµο καταστηµάτων και τη µή εισαγωγή ετοίµων προϊόντων. Ο κύκλος εργασιών των καταστηµάτων TROKKOUDES & KYROS INTERIORS µειώθηκε κατά 42% από Ευρώ το 2009 σε Ευρώ Σηµειώνεται ότι ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών Ευρώ για το έτος 2009 συµπεριλάµβανε και τις πωλήσεις επιπλώσεων γραφείου της θυγατρικής DG Inspiration Office Ltd οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται το Πώληση 50% της θυγατρικής D.G. Inspiration Office Ltd Η Εταιρεία πώλησε το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της πιο πάνω εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε στις αρχές του 2010 και τα αποτελέσµατα της δεν ενοποιούνται από Η εταιρεία DG Inspiration Office Ltd (πωλήσεις επίπλων γραφείου) έκλεισε τον εκθεσιακό της χώρο στη Λεωφόρο Κέννετυ 16 και κατέστησε όλο το προσωπικό της πλεονάζων την µετά που η τράπεζα της εταιρείας τερµάτισε όλους της τους λογαριασµούς και όριο παρατραβήγµατος και όριο πιστώσεων και κίνησε αγωγή στην εταιρεία και εγγυητές της οπότε η εν λόγω εταιρεία δεν είχε άλλους πόρους για να συνεχίσει τις δραστηριότητες της. Eξοδα και Προβλέψεις Οι δαπάνες της Εταιρείας ήταν συγκρατηµένες για όλο το 2010 και τα έξοδα µισθοδοσίας και ενοίκια µειώθηκαν σηµαντικά λόγω κλεισίµατος καταστηµάτων και πλεονασµούς προσωπικού. Οι ενέργειες που είχε λάβει η Εταιρεία είχαν σαν στόχο την βελτίωση της κερδοφορίας και κατ επέκταση της βιωσιµότητας της Εταιρείας. Ωστόσο ο τερµατισµός των τραπεζικών πιστωτικών διευκολύνσεων και οι µετέπειτα συνέπειες επηρέασαν την εξέλιξη των γεγονότων. Ο διορισµός των διαχειριστών από την Τράπεζα Κύπρου στις και µετέπειτα καταχωρήσεις αγωγών και αίτηµα εκκαθάρισης από την Τράπεζα Κύπρου οδήγησε όλες τις άλλες Τράπεζες που συνεργάζετο η Εταιρεία να τερµατίσουν τα όρια παρατραβήγµατος και τα δάνεια της Εταιρείας. Οι Τράπεζες άρχισαν να χρεώνουν αυξηµένα επιτόκια επί των χρεωστικών υπολοίπων γύρω στο 12-13% ετησίως και να προειδοποιούν για τη λήψη νοµικών µέτρων για είσπραξη του λαβείν τους µε ενάγοντες την εταιρεία και τους εγγυητές της Γιώργο Μακαρίου και Univentures Group Plc. Οπότε αυτό έφερε κατά πολύ µεγαλύτερες χρεώσεις σε τόκους για την περίοδο µέχρι και οι οποίοι συνεχίζονται και µετέπειτα της To γεγονός ότι οι Τράπεζες άρχισαν τις διαδικασίες είσπραξης των χρεών τους από την Εταιρεία και τους Εγγυητές είχε σαν αποτέλεσµα να τερµατίσουν και όλες τις διευκολύνσεις που απολάµβανε η εγγυητής εταιρεία Univentures Group Plc µε τις ίδιες Τράπεζες και συνέπεια αυτών των τερµατισµών ήταν να µην µπορεί πλέον η Univentures Group Plc να αντεπεξέλθει και κατέστη µή βιώσιµη εταιρεία. Η µή βιωσιµότητα της Univentures Group Plc οδήγησε στην απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συµπεριλάβει πρόβλεψη στον ενδεικτικό λογαριασµό κερδοζηµιών της Εταιρείας που επισυνάπτεται ύψους Ευρώ 3.791,936 ( η πρόβλεψη αυτή αποτελεί µέρος της ζηµιάς µετά τη φορολογία ύψους Ευρώ ). Ο ενδεικτικός λογαριασµός κερδοζηµιών συµπεριλαµβάνει πρόστιµο για Ευρώ 130,590 και τόκους για Ευρώ που οφείλονται σε φορολογίες για την περίοδο 1/2/2006 µέχρι 31/07/2010 που παραµένουν απλήρωτες 3

4 και η Εταιρεία ζήτησε σταδιακή αποπληρωµή τους από το προίον ρευστοποίησης των αποθεµάτων της. Το πρόστιµο και τόκοι που επιβλήθηκαν µετά από σχετική έρευνα που διεξήχθει και ολοκληρώθηκε πρόσφατα πλέον οι τόκοι από πλέον ενδεχόµενα άλλα προστίµατα αυξάνουν περαιτέρω το οφειλόµενο ποσό στις φορολογικές αρχές πέραν του ποσού που συµπεριλαµβάνεται στη σηµείωση αρ. 30 των ενοποιηµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2010, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αναγνώρισε στο λογαριασµό κερδοζηµιών πρόβλεψη για αποµείωση στην αξία της επένδυσης της Εταιρείας ύψους Ευρώ που έγινε το έτος 2008 για αγορά του 10% του µετοχικού κεφαλαίου της d&g gold ltd. Η επένδυση αυτή παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τα έτη 2008 και 2009 ως περιουσιακό στοιχείο διαθέσιµο προς πώληση. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει σήµερα καµία δραστηριότητα και οι τραπεζικές διευκολύνσεις της εταιρείας και δάνειο τερµατίστηκαν και κινήθηκε σε αυτήν αγωγή από την Τράπεζα. Επίσης λόγω των εξελίξεων το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε και συµπεριέλαβε προβλέψεις ύψους Ευρώ περίπου για αργοκίνητα αποθέµατα, για επισφαλείς χρεώστες, για αποµείωση της αξίας των εξοπλισµών κτιρίων και καταστηµάτων όπως και ενδεχόµενο επιπρόσθετο πρόστιµο από τις φορολογικές αρχές οι οποίες θα οριστικοποιηθούν µετά το πέρας του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Τέλος για τον υπολογισµό της ενδεικτικής ζηµιάς µετά τη φορολογία για το έτος 2010, έχουν συµπεριληφθεί τα έξοδα των διαχειριστών/παραλήπτων για την περίοδο 27/9/2010 µέχρι 31/12/2010 τα οποία ανέρχονται σε Ευρώ πλέον ΦΠΑ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ιαπραγµατεύσεις µεταξύ Γιώργου Μακαρίου (εγγυητής της Εταιρείας) και Τράπεζας Κύπρου Εκτιµήσεις για το 2011 Οσο αφορά το τρέχων έτος 2011, η παγκόσµια οικονοµική ύφεση συνεχίζεται καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις στις εργασίες του Οµίλου. Τα οφειλόµενα ποσά της Εταιρείας προς την Τράπεζα Κύπρου ανέρχονται σήµερα σε Ευρώ περίπου και οπως αναφέρεται πιο πάνω η Τράπεζα Κύπρου πέραν του διορισµού διαχειριστών την κίνησε αγωγές εναντίων της Εταιρείας και εγγυητών και επίσης έκανε αίτηση εκκαθάρισης της Εταιρείας στο ικαστήριο. Υπάρχουν διαπραγµατεύσεις σε εξέλιξη µεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του Γιώργου Μακαρίου ως εγγυητή όπου εάν και εφόσο αυτές καταλήξουν θετικά, η Τράπεζα Κύπρου θα παύσει τους ιαχειριστές και ο Γιώργος Μακαρίου προσωπικά ως εγγυητής θα ξοφλήσει όλο το δανεισµό της Εταιρείας στην Τράπεζα Κύπρου. Με την παύση των ιαχειριστών η Εταιρεία θα διοικείται από το ιοικητικό της Συµβούλιο και θα µπορεί να προχωρήσει σε διαπραγµατεύσεις και διευθετήσεις µε τους πιστωτές της για σταδιακή αποπληρωµή των οφειλών της συµπεριλαµβανοµένων και των άλλων τραπεζών και φορολογικών αρχών. Επίσης σε µια τέτοια περίπτωση το ιοικητικό Συµβούλιο θα µελετήσει όλα τα ενδεχόµενα για το τρόπο συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας µεταξύ των οποίων και το κλείσιµο και άλλων καταστηµάτων λιανικής, περαιτέρω µείωσης του προσωπικού µε πλεονασµούς και προκήρυξη προσφορών για την πώληση των αποθεµάτων και/ή των αντιπροσωπειών και/ή ολόκληρης της επιχείρησης ως δρώσα οικονοµική µονάδα. Λόγω των εξελίξεων, το ιοικητικό Συµβούλιο έστειλε επιστολή ηµερ στο Χρηµατιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαλαιαγοράς µε την οποία ζητούσε την αναστολή της διαπραγµάτευσης των τίτλων της Εταιρείας στο ΧΑΚ και το Χρηµατιστήριο αποδέκτηκε και ανέστειλε την διαπραγµάτευση στις για χρονικό διάστηµα δέκα εργάσιµων ηµερών µέχρικαι της 8 Μαρτίου 2011 (συµπεριλαµβανοµένης). 4

5 Παράρτημα Ανακοίνωσης της Globalvalue Plc ημερ GLOBALVALUE PLC ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Μη ελεγµένα Ελεγµένα Εταιρείας Ελεγµένα Οµίλου % Ενοποιηµένα Εισοδήµατα (42%) Ζηµιά µετά τη φορολογία ( ) ( ) ( ) Αναλογούν σε: Μετόχους µητρικής εταιρείας ( ) ( ) ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας ( ) ( ) ( ) Ζηµιές ανά µετοχή που κατανέµονται στους µετόχους της µητρικής εταιρείας (σεντ) (1,60) (0,16) (0,16) Σύνολο εκδομένων μετοχών (1 σεντ) Μέσοσταθμικός αριθμός μετοχών (1σεντ)

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI 0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Εγκριση των συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για την εξαμηνία

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Correction To:0002/00000612 0002/00000620/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013

ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 0080/00006889/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση NEMESIS CONSTRUCTIONS PUBLIC COMPANY LTD NEM Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Εννεαμήνου Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε χθες την Οικονομική Έκθεση για το Εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 21 η Απριλίου 2011 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Πρώτου Τριμήνου 2015 Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 14ης Μαΐου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Louis plc: Εξαµηνιαία Αποτελέσµατα 30 Ιουνίου 2007. Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Louis plc: Εξαµηνιαία Αποτελέσµατα 30 Ιουνίου 2007. Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαµηνιαία Αποτελέσµατα 30 Ιουνίου 2007 Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2007 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 28 Αυγούστου 2007, εξέτασε και ενέκρινε τις µη ελεγµένες

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2011. Σελίδα. > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5

Περιεχόμενα. Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2011. Σελίδα. > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5 Περιεχόμενα Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σελίδα > Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 5 > Δραστηριότητες 6-7 > Δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης 8-9 > Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC

CH. CHARILAOU GROUP PLC CH. CHARILAOU GROUP PLC (ΠΡΩΗΝ MAD FUN ENTERTAINMENT PLC, ΠΡΩΗΝ XENOS TRAVEL PUBLIC LTD) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ 180.000.000 ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CH. CHARILAOU GROUP PLC ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,01 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α AQUA SOL HOTELS PUBLIC COMPANY LIMITED 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69, Bethlehem Street Strovolos (Industrial Area) 2033 Nicosia, Cyprus P.O. Box: 20884 1664 Nicosia, Cyprus T +357 22 517222 F +357 22 498022 info@rolandos.com www.rolandos.com

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 26 η Απριλίου 2012 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2011 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις : ιευθυντή Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Απριλίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κύριοι Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα