=========================

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "========================="

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 25 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 22 Ιουλίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, µε χρονολογία: 25 / Από τα εννέα µέλη παρόντες ήταν οι: 1. Γαλάνης Στέργιος Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Ίντος ηµήτριος Αντιπρόεδρος, 3. Χρυσανθίδης Βασίλειος, 4. Μερετούδης ηµήτριος, 5. Αρναούτογλου Φωτεινή, 6. Χασαπίδης Κων/νος 7. Χράπας Παντελής Μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γάτσιος Αθανάσιος 2. ηµητρίου Ευστράτιος, Μέλη. Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αµέσως άρχισε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Α Π Ο Φ Α Σ Η 428 / 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ήµου Σερρών και των Νοµικών του Προσώπων. Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 11 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών του ήµου, που έχει ως εξής: «κ. Πρόεδρε, Α) Με την 318/2014 Α Σ εγκρίθηκε η διενέργεια προµήθειας φαρµακευτικού και υγειονοµικού -1-

2 υλικού για τις ανάγκες του ήµου Σερρών και των Νοµικών του Προσώπων προϋπολογισµού ,62 µε ΦΠΑ για το έτος Με την 336/2014 ΑΟΕ εγκρίθηκε η µελέτη, καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης πρόχειρος διαγωνισµός ενώ ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση για το ήµο Σερρών. Βάσει της παραπάνω απόφασης εκδόθηκε η µε αριθµ πρωτ 34067/ διακήρυξη ηµάρχου η οποία δηµοσιεύθηκε όπως ορίζει η σχετική νοµοθεσία και καθορίσθηκε η ηµεροµηνία διαγωνισµού στις Στο διαγωνισµό συµµετείχαν και υπέβαλαν προσφορά οι κάτωθι : 1. Η ατοµική επιχείρηση «Φαρµακείο» του κ. Αρναούτογλου Αθανασίου και 2. Η ατοµική επιχείρηση «Φαρµακείο» της κας Κηπουρού- Γκούρµη Γεωργ. Ελένη Στο από πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή το οποίο και σας υποβάλλουµε αναφέρονται τα κάτωθι : <<Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας καθώς και τους όρους της µε αριθµ. διακήρυξης 34067/ η επιτροπή διαπιστώνει ότι τα δικαιολογητικά της ατοµικής επιχείρησης «Φαρµακείο» του κ. Αρναούτογλου Αθανασίου είναι πλήρη. Κατά την διαδικασία της καταγραφής και αξιολόγησης των δικαιολογητικών η κα Κηπουρού- Γκούρµη Γεωργ. Ελένη προσκόµισε εκ των υστέρων και εκτός φακέλου τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας 2. 2 έντυπα πίνακα προσωπικού και 3. Υπεύθυνη ήλωση περί µη υποχρέωσης εγγραφής στο Επιµελητήριο Η επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας καθώς και τους όρους της µε αριθµ. διακήρυξης 34067/ κρίνει ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά της ατοµικής επιχείρησης «Φαρµακείο» της κας Κηπουρού- Γκούρµη Γεωργ. Ελένη είναι ελλιπή διότι αν και τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν όλα, αυτό συνέβη εκ των υστέρων, εκτός του σφραγισµένου φακέλου και µετά την λήξη της προθεσµίας που όριζε η διακήρυξη και ήταν η 9:30πµ. (αρ.11 και 12 του ΕΚΠΟΤΑ) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την συνέχιση στο επόµενο στάδιο των προσφορών της ατοµικής επιχείρησης «Φαρµακείο» του κ. Αρναούτογλου Αθανασίου >> Το παραπάνω πρακτικό κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µε το υπ αριθµ 36677/ έγγραφο του ήµου. Στις κατατέθηκε ένσταση κατά του πρακτικού διενέργειας από την κα Κηπουρού- Γκούρµη Γεωργ. Ελένη και εξετάστηκε στις από την αρµόδια επιτροπή η οποία συνέταξε πρακτικό σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή αναφέρει : << ότι αποδέχεται µερικώς την ένσταση της κας Γκούρµη Ελένης ως προς το σκέλος της µη προσκόµισης και από τους 2 διαγωνιζοµένους της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας από το επικουρικό ταµείο µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)» στο οποίο είναι υποχρεωµένοι να είναι ασφαλισµένοι οι εργαζόµενοι των Φαρµακείων. Ως προς τα υπόλοιπα που αναγράφονται στην ένσταση αναφέρουµε τα εξής: η επιτροπή ουδέποτε αξιολόγησε τα δικαιολογητικά τα οποία της κατατέθηκαν εκ των υστέρων, τα µονοέγραψαν τα µέλη της επιτροπής προκειµένου να µην υπάρχει διχογνωµία για το ποια δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί. Τα δικαιολογητικά παρελήφθησαν αλλά δεν αριθµήθηκαν και ούτε µπήκαν στον ίδιο φάκελο µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι στο πρακτικό έχει αναγραφεί βάσει ποιων άρθρων της νοµοθεσίας έγινε απόρριψη της προσφοράς της κας -2-

3 Γκούρµη Ελένης. Η επιτροπή έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω γνωµοδοτεί ότι προτείνει την επανάληψη του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ 1β του ΕΚΠΟΤΑ.>> Μετά τα παραπάνω έχοντας υπόψη το από πρακτικό διενέργειας, την υπ αριθµ πρωτ 37277/ ένσταση της κας Κηπουρού- Γκούρµη Γεωργ. Ελένη η οποία στο τέλος ζητεί να της γνωστοποιηθεί νόµιµα ο τόπος και ο χρόνος συζήτησης εκδίκασης της ένστασης, το από πρακτικό εξέτασης ένστασης και το άρθρο 15 1 β του ΕΚΠΟΤΑ παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. ΣΥΝ. 1. Το από πρακτικό διενέργειας 2. Την υπ αριθµ πρωτ 37277/ ένσταση 3. Το άρθρο 15 1β του ΕΚΠΟΤΑ Β) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Σερρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων, σήµερα την 2 του Μηνός Ιουλίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. συνήλθε σε ηµόσια Συνεδρίαση η Επιτροπή ιενέργειας διαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 5/2014 Α.Ο.Ε. αποτελούµενη από τους κάτωθι: 1. ΜΕΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2. ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ προκειµένου να εξετάσει 1.την αριθ.πρωτ / , ένσταση της κας. Γκούρµη Ελένης κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού της 26 Ιουνίου 2014 για την προµήθεια Φαρµακευτικού και Υγειονοµικού Υλικού, η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα. Η ενιστάµενη κα. Γκούρµη Ελένη επικαλείται τους παρακάτω λόγους για την απόρριψη της προσφοράς της: Με την παραπάνω διακήρυξη του ηµάρχου Σερρών αποφασίσθηκε-προκηρύχθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια Φαρµακευτικού και Υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ήµου Σερρών και των Νοµικών του Προσώπων προϋπολογισµού ,62 Ευρώ µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης για µεν το φαρµακευτικό υλικό το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόµιµα διαµορφούµενη λιανική τιµή πώλησης όπως αυτό προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο τιµών φαρµάκων του Υπουργείου Υγείας, για δε το υγειονοµικό υλικό τη συνολικά χαµηλότερη τιµή και στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά η διακήρυξη µε τους όρους µε τους οποίους θα διενεργούνταν ο διαγωνισµός αυτός. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού προσδιορίσθηκε για την 26η Ιουνίου 2014, µέρα Πέµπτη στην αίθουσα συνεδριάσεων του ήµου Σερρών, µε ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την π.µ., ώρα λήξης την π.µ. οπότε και θα άρχιζε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών που θα υπέβαλαν οι ενδιαφερόµενοι ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της διακήρυξης αυτής, οι προσφορές των ενδιαφεροµένων να -3-

4 συµµετάσχουν στο διαγωνισµό υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στον φάκελο αυτό, µεταξύ των άλλων έπρεπε να περιέχεται και ένας φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από το άρθρο 3 της διακήρυξης. Στις 26 Ιουνίου 2014 και ώρα π.µ. προσήλθα στο χώρο διεξαγωγής του διαγωνισµού και ενώπιον της Επιτροπής δήλωσα ότι επιθυµώ να συµµετάσχω και κατέθεσα τον σχετικό φάκελο της προσφοράς µου. Εκτός από µένα, στη διαδικασία του διαγωνισµού συµµετείχε ακόµη ένας συνάδελφος φαρµακοποιός της πόλης των Σερρών, ο οποίος επίσης κατέθεσε τον φάκελο της προσφοράς του. Κατά την έναρξη της αποσφράγισης του φακέλου της προσφοράς µου και πριν ολοκληρωθεί καν το άνοιγµα του φακέλου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή, πρόσεξα ότι στα έγγραφα που κρατούσα στα χέρια µου και πρώτο-πρώτο από αυτά ήταν το πιστοποιητικό φορολογικής µου ενηµερότητας, το οποίο από παραδροµή δεν είχε εσωκλεισθεί στον φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς µου. Ζήτησα από τα µέλη της Επιτροπής να το παραλάβουν. Αυτά, απευθύνθηκαν προς τον άλλο διαγωνιζόµενο συνάδελφό µου και τον ρώτησαν εάν έχει καµιά αντίρρηση για την παραλαβή του. Ο συνάδελφός µου δεν εξέφρασε καµιά αντίρρηση και στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής παρέλαβαν, υπέγραψαν και σφράγισαν το δικαιολογητικό αυτό, το οποίο και προσέθεσαν στον φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς µου. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν στον φάκελό µου τα προβλεπόµενα από το άρθρο της διακήρυξης 2 έντυπα πίνακα προσωπικού. Και αυτά τα 2 έντυπα τα είχα στα έγγραφα που είχα στα χέρια µου και ζήτησα από τα µέλη της Επιτροπής να τα παραλάβουν και αυτά. Και πάλι, τα µέλη της Επιτροπής απευθύνθηκαν προς τον άλλο διαγωνιζόµενο συνάδελφό µου και τον ρώτησαν εάν έχει αντιρρήσεις για την παραλαβή των δύο αυτών εντύπων. Ο συνάδελφός µου και πάλι δεν εξέφρασε καµιά αντίρρηση και στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής παρέλαβαν, υπέγραψαν και σφράγισαν τους δύο αυτούς πίνακες και τους προσέθεσαν στον φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς µου. Τέλος, προέκυψε ζήτηµα επειδή δεν είχα προσκοµίσει πιστοποιητικό περί εγγραφής µου στο Επιµελητήριο Σερρών. Γνωστοποίησα προς τα µέλη της Επιτροπής ότι εσφαλµένα ζητείται από φαρµακοποιούς το συγκεκριµένο δικαιολογητικό, αφού εκ το Νόµου δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή των φαρµακοποιών στο Επιµελητήριο και ότι είναι λάθος να περιέχεται στη συγκεκριµένη διακήρυξη ο συγκεκριµένος όρος. Επειδή υπήρξε διχογνωµία µεταξύ των µελών της Επιτροπής, τους παρέδωσα µια υπεύθυνη δήλωσή µου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, περί του ότι δεν υποχρεούµαι να εγγραφώ στο Επιµελητήριο. Και πάλι τα µέλη της Επιτροπής απευθύνθηκαν προς τον άλλο διαγωνιζόµενο συνάδελφό µου και τον ρώτησαν εάν έχει αντιρρήσεις για την παραλαβή της υπεύθυνης δήλωσης και αφού ξανά αυτός δεν εξέφρασε καµιά αντίρρηση, τα µέλη της Επιτροπής παρέλαβαν, υπέγραψαν και σφράγισαν την υπεύθυνη αυτή δήλωσή µου και την προσέθεσαν στον φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς µου. Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, αποχωρήσαµε και οι δύο συµµετέχοντες στον διαγωνισµό. Στις µου κοινοποιήθηκε το προσβαλλόµενο πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή αφενός µεν έκρινε ότι ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά που εγώ κατέθεσα είναι ελλιπής, αν και κατατέθηκαν όλα, επειδή κατά την κρίση της το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, τα δύο έντυπα πίνακα προσωπικού και η υπεύθυνη δήλωσή µου περί µη υποχρέωσής µου για εγγραφή στο Επιµελητήριο, κατατέθηκαν εκ των υστέρων, εκτός του σφραγισµένου φακέλου και µετά τη λήξη της προθεσµίας που όριζε η διακήρυξη και προτείνει τον αποκλεισµό µου από τη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισµού, αφετέρου δε έκρινε ότι ήταν πλήρης ο φάκελος των δικαιολογητικών που κατέθεσε µε τον φάκελο της προσφοράς του ο έτερος συµµετέχων -4-

5 συνάδελφος φαρµακοποιός κ. Αρναούτογλου. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Για τους παρακάτω νόµιµους, βάσιµους και αληθινούς λόγους. Α ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΚΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1) Η απόφαση αυτή είναι µη σύννοµη και αναιτιολόγητη. εν υπάρχει στο προσβαλλόµενο πρακτικό καµιά µνεία για τον συγκεκριµένο όρο της διακήρυξης ή για τη συγκεκριµένη διάταξη νόµου, που προβλέπει την επιβολή της συγκεκριµένης ποινής σε βάρος µου, ήτοι του αποκλεισµού µου από το διαγωνισµό. 2) Η Επιτροπή, εάν πράγµατι θεωρούσε ως εκπρόθεσµη την υποβολή-κατάθεση ορισµένων από τα δικαιολογητικά που υπέβαλα, όφειλε να µην τα παραλάβει. Αντίθετα, και τα τρία µέλη της Επιτροπής παρέλαβαν και προσυπέγραψαν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µε τη συναίνεση του δεύτερου συµµετέχοντος στον διαγωνισµό συναδέλφου και στη συνέχεια τα τοποθέτησε µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου µου. Από τη στιγµή που η Επιτροπή παρέλαβε τα παραπάνω δικαιολογητικά, αυτά αποτελούν πλέον νόµιµα αναπόσπαστο µέρος του φακέλου και δεν θεωρούνται ως υποβληθέντα εκπρόθεσµα. 3) Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός είναι πρόχειρος και κατά συνέπεια δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί τακτικών διαγωνισµών. 4) Η διενέργεια διαγωνισµών για την προµήθεια ειδών από το ηµόσιο, τα ΝΠ και τους ΟΤΑ, έχει σκοπό την προσέλκυση ενδιαφέροντος πολλών προµηθευτών, οι οποίο θα προφέρουν εκπτώσεις για την προµήθεια των συγκεκριµένων κάθε φορά ειδών, ώστε από τον ανταγωνισµό αυτό να προκύψει το µέγιστο δυνατό όφελος για τον ενδιαφερόµενο φορέα. Με την προσβαλλόµενη απόφαση, ουδόλως πραγµατώνεται ο σκοπός αυτός, αφού µε τον αποκλεισµό µου από τη συνέχιση του συγκεκριµένου διαγωνισµού και παραµένει ένας µόνο διαγωνιζόµενος, υπάρχει έλλειψη ανταγωνισµού και η βάσιµη πιθανότητα να µην ωφελείται ιδιαίτερα ο ήµος Σερρών από την αποµείνασα µοναδική πλέον συµµετοχή, εάν στην οικονοµική προσφορά της περιέχεται ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης στα ζητούµενα είδη. Β ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 2ου ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όπως προκύπτει από το ίδιο ως άνω πρακτικό της ίδιας Επιτροπής, θεωρείται πλήρης ο φάκελος δικαιολογητικών που κατέθεσε µε τον φάκελο της προσφοράς του ο συνάδελφος κ. Αρναούτογλου. Και η κρίση αυτή της Επιτροπής δεν είναι σύννοµη για τους παρακάτω νόµιµους, βάσιµους και αληθινούς λόγους: 1) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 περίπτωση (δ) του 3ου άρθρου της διακήρυξης του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει µεταξύ άλλων δικαιολογητικών να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και από τους φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης του προσωπικού που τυχόν απασχολούν στις επιχειρήσεις τους, κύριους και επικουρικούς. Ο κ. Αρναούτογλου απασχολεί στην επιχείρησή του «Φαρµακείο» 4 υπαλλήλους και συγκεκριµένα τις κ.κ. Χρυσούλα Μπάµπου, Στυργιανή Παπαδοπούλου, Μαρία Παπαδοπούλου και Νίνο Πιτσχελάουρι., όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα προσωπικού που κατέθεσε. Όπως επίσης προκύπτει από την από σχετική υπεύθυνη δήλωσή του, που επίσης κατέθεσε, όλο το απασχολούµενο στο φαρµακείο του προσωπικό είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 παράγρ. Α περ. 2. του καταστατικού του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ), που εγκρίθηκε µε την µε αριθ. Φ /5352/121 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθ. -5-

6 Φύλλου 412 ΦΕΚ Τεύχος Β της , αντίγραφο του οποίου και σας προσκοµίζω, στην ασφάλιση του Ταµείου αυτού υπάγονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλοι οι υπάλληλοι των φαρµακείων, εφόσον για την κύρια ασφάλιση υπάγονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Όµως, στον φάκελο του κ. Αρναούτογλου, αν και ο ίδιος δηλώνει ότι απασχολεί 4 υπαλλήλους στο φαρµακείο του, τα οποία για την κύρια ασφάλισή τους υπάγονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και κατά συνέπεια υποχρεωτικά ασφαλίζονται και στο ΤΕΑΥΦΕ, δεν υπήρχε πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ), το οποίο είναι Φορέας Επικουρικής Ασφάλισης των εργαζοµένων στα φαρµακεία. Επειδή δεν επιθυµώ στρουθοκαµηλισµούς και επειδή πάντα ενεργώ µε βάση τις αρχές της ειλικρίνειας και της διαφάνειας, αναφέρω στο σηµείο αυτό ότι ούτε και στα δικαιολογητικά που προσκόµισα εγώ συµπεριλαµβάνεται το ανωτέρω δικαιολογητικό, όσον αφορά το προσωπικό που απασχολώ, το οποίο φυσικά και είναι υποχρεωτικά σφαλισµένο στο παραπάνω Επικουρικό Ταµείο Ασφάλισης. 2) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 περίπτωση (α) του 3ου άρθρου της διακήρυξης του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει µεταξύ άλλων δικαιολογητικών να προσκοµίσουν και εγγύηση συµµετοχής ποσού ίσου µε το 5% της προϋπολογισθείσης αξίας µε Φ.Π.Α. ήτοι ποσού Ευρώ, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί 30 ηµέρες µετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς. Επίσης, στο τέλος της διακήρυξη του διαγωνισµού επισυνάπτεται και ένα υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό. Στην περίπτωσή µας στον φάκελο δικαιολογητικών που προσκόµισε µε τον φάκελο της προσφοράς του ο κ. Αρναούτογλου, υπήρχε αντί εγγυητικής επιστολής το µε αριθµό 46843/ γραµµάτιο σύστασης Παρακαταθήκης του Γραφείου Παρακαταθηκών και ανείων Σερρών (0240), ως εγγύηση προς τον ήµο Σερρών για την συµµετοχή στον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Στο τέλος δε του γραµµατίου αυτού αναγράφεται η φράση «Η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π 394/1996 (ΦΕΚ 266/1996)». Τόσο από τους όρους της διακήρυξης, όσο και από τη διάταξη της παραγράφου 4 περίπτωση δ ΙΙΙ του άρθρου 225 του Π 394/1996, η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει µεταξύ των άλλων να περιλαµβάνει και την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Όπως δε αποδεικνύεται από το περιεχόµενο της προσκοµισθείσης ως ανωτέρω εγγύησης συµµετοχής από τον κ. Αρναούτογλου, ΟΥ ΕΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Σ ΑΥΤΗΝ και κατά συνέπεια έπρεπε αυτή να θεωρηθεί ως µη νόµιµο δικαιολογητικό. Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω «εγγύηση» του κ. Αρναούτογλου, δεν καλύπτει τους όρους της διακήρυξης και δεν είναι σύµφωνη µε το περιεχόµενο του υποδείγµατος εγγυητικής επιστολής που επισυνάπτεται σ αυτήν. 3) Στο δικαιολογητικό «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» που προσκόµισε ο κ. Αρναούτογλου, στο πινακίδιο που αναφέρεται η επαγγελµατική δραστηριότητα του κ. Αρναούτογλου, ως τέτοια δεν αναφέρεται το λιανικό εµπόριο φαρµακευτικών ειδών-φαρµακείο, αλλά «Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα» και από κανένα άλλο δικαιολογητικό του φακέλου δεν αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση που ασκεί ο κ. Αρναούτογλου είναι Φαρµακείο. Επειδή για όλους τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή του ιαγωνισµού, εφόσον υπάρχει ρητή διάταξη στο Νόµο και στη διακήρυξη αυτού περί επιβολής της κύρωσης της απόρριψης των προσφορών και του αποκλεισµού συµµετοχής για συγκεκριµένους λόγους, έπρεπε να προβεί στην απόρριψη και των δύο προσφορών και να επαναληφθεί εξ αρχής ο διαγωνισµός, αφαιρουµένου από τη σχετική διακήρυξη του όρου της προσκόµισης βεβαίωσης του Επιµελητηρίου περί εγγραφής σ αυτό, όσον αφορά τη συµµετοχή επιχειρήσεων φαρµακείου. -6-

7 Επί της παραπάνω ένστασης η Επιτροπή αναφέρει ότι αποδέχεται µερικώς την ένσταση της κας Γκούρµη Ελένης ως προς το σκέλος της µη προσκόµισης και από τους 2 διαγωνιζοµένους της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας από το επικουρικό ταµείο µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)» στο οποίο είναι υποχρεωµένοι να είναι ασφαλισµένοι οι εργαζόµενοι των Φαρµακείων. Ως προς τα υπόλοιπα που αναγράφονται στην ένσταση αναφέρουµε τα εξής: η επιτροπή ουδέποτε αξιολόγησε τα δικαιολογητικά τα οποία της κατατέθηκαν εκ των υστέρων, τα µονοέγραψαν τα µέλη της επιτροπής προκειµένου να µην υπάρχει διχογνωµία για το ποια δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί. Τα δικαιολογητικά παρελήφθησαν αλλά δεν αριθµήθηκαν και ούτε µπήκαν στον ίδιο φάκελο µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι στο πρακτικό έχει αναγραφεί βάσει ποιων άρθρων της νοµοθεσίας έγινε απόρριψη της προσφοράς της κας Γκούρµη Ελένης. Η επιτροπή έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω γνωµοδοτεί ότι προτείνει την επανάληψη του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ 1β του ΕΚΠΟΤΑ. Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Εγκρίνει το από Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ήµου Σερρών και των Νοµικών του Προσώπων έτους Β) Εγκρίνει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ήµου Σερρών και των Νοµικών του Προσώπων. Στην απόφαση αυτή µειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χράπας Παντελής, ο οποίος πρότεινε να προχωρήσει ο διαγωνισµός και µε τους δύο συµµετέχοντες. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ- ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΙΑΚΥΒ. & ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ -7-

8 ΤΑ ΜΕΛΗ 1) Χράπας Παντελής 2) Χρυσανθίδης Βασίλειος 3) Μερετούδης ηµήτριος 4) Αρναούτογλου Φωτεινή 5) Χασαπίδης Κων/νος 6) Ίντος ηµήτριος Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΒΕΪΖΑ Ε ΣΟΦΙΑ

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 36 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 632 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 37 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 16-10-2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθ. Πρωτ. : 40856 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Απόφασης: 933 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 143/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου 14PROC002454428 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ 04/12/2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. πρωτ: 38767 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. αποφ.:2894 /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 e-mail : vorria@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ8Ω10-Τ5Ψ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΕΖ8Ω10-Τ5Ψ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 20 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 57/14 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 61013/30-09-2014 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 60/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 3\2015 Συνεδρίασης οικονοµικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11029 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 11/2/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 3290 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ. : 15234-Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ (Για την οµάδα ελαιολάδου, κατεψυγµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα