Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 30 ής Ιουνίου 2010 (σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κ.Ν.2190/1920)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 30 ής Ιουνίου 2010 (σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κ.Ν.2190/1920)"

Transcript

1 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 30 ής Ιουνίου 2010 (σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κ.Ν.2190/1920) Σελίδα 1 από 40

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων- Εταιρεία Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Όμιλος Κατάσταση ταμειακών ροών Γενικές πληροφορίες Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Λειτουργικοί τομείς προς πληροφόρηση Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές επιχειρήσεις Λοιπές απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο Λοιπά αποθεματικά & αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά εύλογης αξίας Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους Λοιπές προβλέψεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Πωλήσεις Άλλα έσοδα Κόστος πωληθέντων- κόστος λειτουργίας Άλλα έξοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Φόρος Εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Μερίσματα Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Συναλλαγές µε συνδεδεμένα μέρη Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/ Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για τη χρήση 01/07/ /06/ Σελίδα 2 από 80

3 1. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.», την 20η Σεπτεμβρίου 2010 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την καταχώρησή τους στον Τύπο την 30ή Σεπτεμβρίου 2010 (Καθημερινή & Ναυτεμπορική) και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση, Εξ όσων γνωρίζουμε οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και παρατίθενται στις σελίδες από 21 έως και 80, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριoτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Φ. Νάκας Γεώργιος Φ. Νάκας Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας Βασιλάκης Δ. Στυλιανός Σελίδα 3 από 80

4 2. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών (α) Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου έφθασε τα 27,11 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 17,03% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν 32,68 εκατ. Ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 26,57 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 17,53% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν 32,21 εκατ. ευρώ. Η μείωση των πωλήσεων του ομίλου όσο και της εταιρείας οφείλεται στην οικονομική κρίση που πλήττει την Ελληνική και τη διεθνή αγορά. (β) Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης : Η μείωση στο περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας στην παρούσα χρήση οφείλεται στη μείωση του συντελεστή μικτού κέρδους. (γ) Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Tα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 1,22 εκατ. ευρώ έναντι 2,32 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και το ποσοστό μείωσης σε 47% από τη μείωση 27% την προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο μητρικής Εταιρείας τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 1,25 εκατ. ευρώ έναντι 2,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και το ποσοστό μείωσης σε 42,92% έναντι της μείωσης 32,40% την προηγούμενη χρήση. (δ) Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους : Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 0,04 εκατ. ευρώ έναντι 0,20 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της μητρικής Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 287,48 έναντι ,26 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. (ε) Κέρδη ανά μετοχή : Τα κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου είναι 0,00 έναντι 0,0314 της προηγούμενης χρήσης, μειωμένα λόγω της μειωμένης κερδοφορίας και τα κέρδη ανά μετοχή της Εταιρείας είναι 0,0001, μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν 0,0190. (στ) Αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού: Κατά την , τα Αναπόσβεστα ενσώματα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανέρχονταν σε 14,30 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 43,72% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 14,09 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 40,13% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου. Κατά την , τα Αναπόσβεστα ενσώματα Πάγια Στοιχεία της μητρικής Εταιρείας ανέρχονταν σε 14,16 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 43,02% του Συνολικού Ενεργητικού της μητρικής Εταιρείας, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 13,95 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 39,54% του Συνολικού Ενεργητικού. ζ) Αποθέματα: Τα Αποθέματα του Ομίλου ανήλθαν σε 11,31 εκατ. ευρώ έναντι 13,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 34,58% του Συνολικού Σελίδα 4 από 80

5 Ενοποιημένου Ενεργητικού έναντι 38% την προηγούμενη χρήση. Τα Αποθέματα της μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 10,87 εκατ. ευρώ έναντι 12,87 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενοποιημένου Ενεργητικού 33,02% έναντι 36,46% την προηγούμενη χρήση. η) Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις: Κατά την εν λόγω χρήση οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας είναι 6,25 εκατ. ευρώ έναντι 7,01 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. ι) Ίδια κεφάλαια: Τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια ποσού 21,16 εκατ. ευρώ έναντι του ποσού των 21,34 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης αντιστοιχούν σε ποσοστό 64,72% του συνολικού παθητικού του Ομίλου. Τα Ίδια Κεφάλαια της μητρικής Εταιρείας ποσού 21,41 εκατ. ευρώ έναντι 21,54 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης αντιστοιχούν στο 65,05% του συνολικού παθητικού της μητρικής Εταιρείας. κ) Δείκτες καθαρού δανεισμού: Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον ταμιακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα) του Ομίλου μειώθηκε στα 4,61 εκατ. ευρώ κατά την κλειόμενη χρήση έναντι του ποσού των 5,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Κατά την κλειόμενη χρήση διενεργήθηκαν επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που κυρίως αφορούν: 1. Αποπεράτωση των εργασιών του ωδείου επί της οδού Ιπποκράτους 39, σύμφωνα με την υπ αριθ. 273/2009 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας Αθηνών. 2. Αποπεράτωση των εργασιών του ωδείου στην Αγ. Παρασκευή, σύμφωνα με την υπ αριθ. 1372/2009 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής. 3. Αποπεράτωση των εργασιών στο κατάστημα επί της οδού Ολύμπου 5 στη Λάρισα και έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος. Σημαντικά γεγονότα κλειόμενης χρήσης α) Μίσθωση ακινήτου επί της οδού Σ. Λαζαρίδη & Ν. Ζέρβα στη Γλυφάδα με σκοπό τη μεταφορά του καταστήματος από την οδό Α. Παπανδρέου 16, με μειωμένο μίσθωμα. Μίσθωση ενός ορόφου του ιδίου ακινήτου για την επέκταση του ωδείου της Γλυφάδας. β) Κλείσιμο του καταστήματος του Αμαρουσίου, λόγω της χαμηλής κερδοφορίας και μεταφορά του υποκαταστήματος της Τρίπολης σε νέα διεύθυνση και σε ακίνητο με χαμηλότερο μίσθωμα., στο πλαίσιο του περιορισμού των δαπανών. γ) Λύση της μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Πλαστήρα 19 στη Θεσσαλονίκη και περιορισμός του καταστήματος στο υπάρχον ιδιόκτητο ακίνητο επί της οδού Πλαστήρα 19 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της εταιρείας για τη δραστική μείωση των δαπανών. δ) Μεταφορά του καταστήματος της Άρτας σε νέο ακίνητο με μειωμένο μίσθωμα στο πλαίσιο της μείωσης των δαπανών της εταιρείας. ε) Ένα από τα σημαντικά γεγονότα στην κλειόμενη χρήση ήταν η επαναδιαπραγμάτευση όλων των ενοικίων με τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων από την εταιρεία μας και η επίτευξη της μείωσης των ενοικίων έως 20%, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δραστική μείωση των δαπανών της εταιρείας. Σελίδα 5 από 80

6 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η οικονομική κατάσταση του Ομίλου κατά την κρίνεται ικανοποιητική. Ο Όμιλος αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους, λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα. Η αποδοτικότητα του Ομίλου μετράται με τη χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά την ανέρχονται στο ποσό των 21,15 εκατ. ευρώ, έναντι 21,34 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση και της μητρικής Εταιρείας σε 21,41 εκατ. ευρώ έναντι 21,54 της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας για τη χρήση και την αντίστοιχη προηγούμενη έχουν ως εξής: α) Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθωσης. Σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 54,68 %, προηγούμενη χρήση 57,96% για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 54,52%, προηγούμενη χρήση 62,10% Σχέση πάγιου ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 43,67%, προηγούμενη χρήση 42,04% για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 45,48%, προηγούμενη χρήση 42,25% Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Σχέση ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 1,83 προηγούμενη χρήση 1,55 για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 1,86, προηγούμενη χρήση 1,56 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. Σχέση συνόλου υποχρεώσεων πρό σύνολο παθητικού: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 35,28%, προηγούμενη χρήση 39,21% για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 34,95%, προηγούμενη χρήση 38,95% Σχέση συνόλου ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο παθητικού: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 64,72%, προηγούμενη χρήση 60,78% για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 65,05%, προηγούμενη χρήση 61,05% Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου. Σχέση ιδίων κεφαλαίων προς πάγιο ενεργητικό: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 1,42, προηγούμενη χρήση 1,44 Σελίδα 6 από 80

7 για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 1,43, προηγούμενη χρήση 1,44 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων του ομίλου από τα Ίδια Κεφάλαια. Σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 1,78, προηγούμενη χρήση 1,67 για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 1,81, προηγούμενη χρήση 1,67 Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Σχέση κεφαλαίου κίνησης προς κυκλοφορούν ενεργητικό: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 44,12%, προηγούμενη χρήση 40,00% για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 44,74%, προηγούμενη χρήση 40,27% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). β) Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Σχέση καθαρών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προς πωλήσεις: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 1,20%, προηγούμενη χρήση 4,09% για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 1,47%, προηγούμενη χρήση 3,87% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς τον συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Σχέση καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως προ φόρων με σύνολο εσόδων: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 0,00%, προηγούμενη χρήση 2,52% για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 0,16%, προηγούμενη χρήση 2,30% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. Σχέση καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων προς ίδια κεφάλαια: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 0,00%, προηγούμενη χρήση 3,86% για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 0,20%, προηγούμενη χρήση 3,44% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Σχέση μικτών αποτελεσμάτων προς πωλήσεις: για τον όμιλο: κλειόμενη χρήση 36,70%, προηγούμενη χρήση 37,39% για την εταιρεία: κλειόμενη χρήση 36,19%, προηγούμενη χρήση 36,67% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. Σελίδα 7 από 80

8 3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Προβλεπόμενη πορεία της μητρικής εταιρείας και του ομίλου 1) Προβλέπεται περαιτέρω μείωση 10% μείωση του κύκλου εργασιών για τη χρήση ) Μείωση προσωπικού κατά 10%. 3) Μείωση ενοικίων και λοιπών δαπανών κατά 10%. 4) Αλλαγή σημείων πώλησης τα οποία δεν εμφανίζουν κερδοφορία. Μεταφορά καταστημάτων σε γειτονικές διευθύνσεις με χαμηλότερο ενοίκιο. 5) Περαιτέρω μείωση αποθεμάτων κατά τουλάχιστον 10%. 6) Αύξηση πωλήσεων μέσω internet. 7) Επέκταση του ωδείου της Γλυφάδας με τη μίσθωση ενός επιπλέον ορόφου και την αύξηση των αιθουσών διδασκαλίας. 8) Μεταφορά του καταστήματος της Γλυφάδας στο ισόγειο του ακινήτου που στεγάζεται και το παράρτημα του ωδείου, επί της οδού Σ. Λαζαρίδη 1 & Ν. Ζέρβα, με χαμηλότερο μίσθωμα. 9) Σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών του NAKAS PAPER. Ανάπτυξη στο internet. 10) Σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών της NAKAS MUSIC CYPRUS LTD. 11) Λόγω της προσπάθειας για τη δραστική μείωση των δαπανών της εταιρείας θα υπάρξει σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από ταμειακά διαθέσιμα, τραπεζικές βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και χορηγήσεις καθώς και εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Ο Όμιλος συνήθως, δεν διενεργεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές οι οποίες δεν σχετίζονται µε την εμπορική δραστηριότητα του. Ο Όμιλος εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρίας και εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και την πολιτική διατήρησης πλεονάζουσας ρευστότητας. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (α) Κίνδυνος επιτοκίου Λόγω του ότι ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα περιουσιακά στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ειροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου για τον Όμιλο σχετίζεται κυρίως με τις υποχρεώσεις του σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών εκροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Το επιτόκιο των δανείων του Όμίλου είναι κυμαινόμενο και καθορίζεται, ανά χρηματοδότηση, με βάση τις επίσημες τιμές EURIBOR. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Οι αναλύσεις ευαισθησίας βασίζονται σε αλλαγή μίας μεταβλητής κρατώντας τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να συμβεί. Οι αλλαγές στις μεταβλητές μπορεί να σχετίζονται, για παράδειγμα με αλλαγή του επιτοκίου και αλλαγή των τιμών της αγοράς. Σελίδα 8 από 80

9 Μια μεταβολή 1% στο επιτόκιο θα είχε ως αποτέλεσμα, αντίστροφα της μεταβολής του επιτοκίου, ζημιά ή κέρδη μετά από φόρους στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης ύψους ,00 περίπου (χρήση , ,00 περίπου). (β) Συναλλαγματικός κίνδυνος Οι πωλήσεις του Ομίλου διενεργούνται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι αγορές του Ομίλου διενεργούνται κυρίως από το εξωτερικό αλλά η πλειοψηφία αυτών εκτελείται στο λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου. Ως εκ τούτου, εκτίθεται σε περιορισμένο βαθμό απέναντι σε συναλλαγματικούς κινδύνους, προερχόμενους από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές εκτελούμενες σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου. (γ) Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες και πουλάει εμπορεύματα χονδρική και λιανική. Η Διοίκηση του Όμιλου έχει θέσει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιούνται σε πελάτες µε αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Οι εμπορικές απαιτήσεις προέρχονται από µία μεγάλη και ευρεία βάση πελατών. Ο Όμιλος παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση των πελατών συνεχώς και προσαρμόζει την πιστωτική πολιτική του αναλόγως. Μεγάλο μέρος των απαιτήσεών του από εμπορικές συναλλαγές είναι ασφαλισμένο έναντι πιστωτικού κινδύνου σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Κατάλληλες προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζημιές προερχόμενες από απομείωση απαιτήσεων λόγω συγκεκριμένων πιστωτικών κινδύνων. (δ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα του Ομίλου να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών ροών. Λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει να διατηρήσει ελαστικότητα στην άντληση κεφαλαίων, διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και ανοιχτές πιστώσεις με αλληλόχρεους λογαριασμούς. Ο Όμιλος έχει στην διάθεση του ανοιχτή πίστωση συνολικού ύψους ,00 περίπου. ε) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του Ομίλου (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους μετόχους, να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. Η διατήρηση ή προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής, μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του ποσού των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, ή της έκδοσης νέων μετοχών. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίoυ της μητρικής Εταιρίας Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Σελίδα 9 από 80

10 Ημ/νία Γενικής Συνέλευσης Αριθμός Φ.Ε.Κ. ή ΤΑΠΕΤ Ίδρυση 3111/ Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / »» Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / Γ.Σ / ΣΥΝΟΛΟ Με καταβολή μετρητών / , / , / , / , / , / , / ,14 Μείωση Ονομαστικής Αξίας / 5.640,50 Μείωση Ονομαστικής Αξίας / ,93 Ποσό αύξησης (σε δρχ./ ) Αύξηση με Κεφαλοποίηση Αποθεματικών / , / , / , / ,66 Εισφορά συγχ. Εταιρίων / , / , / , / ,24 Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,23 Αριθμός Νέων Μετοχών Με κεφαλ/ση αδιανεμ. κερδών / 29, / 29, / 29, / 29, / 29, / 29, / 29, / 29, / 29, / 29, / 29, / 29, / 2, / 2, / 2, / 0, / 0, , , / , ,60 Δομή του Ομίλου. Ο Όμιλος περιλαμβάνει στις οικονομικές του καταστάσεις τις κάτωθι θυγατρικές εταιρείες: Σελίδα 10 από 80

11 Εταιρεία Κατηγορία Μέθοδος ενοποίησης Ποσοστό Συμμετοχής Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας Α.Ε. - Μητρική Nakas Music Cyprus LTD Θυγατρική Ολική ενοποίηση 100% 100% 3.Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Φίλιππος Νάκας Ε.Π.Ε. Θυγατρική Ολική ενοποίηση 85% 85% Η εταιρία NAKAS MUSIC (CYPRUS) LIMITED συστήθηκε στην Κύπρο το Έδρα της εταιρίας ορίστηκε η Λευκωσία της Κύπρου. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην οδό Νίκης 2Κ σε κατάστημα 500 τ.μ. ενώ διατηρεί 1 υποκατάστημα στη Λεμεσό. Αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι η εμπορία μουσικών οργάνων κάθε είδους, βιβλίων, δίσκων, μαγνητοταινιών και συναφών ειδών. Το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 και έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση του την Αντικείμενο της δραστηριότητας του Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής καθώς και η εξασφάλιση στους εκπαιδευόμενους αντιστοίχων προσόντων με την διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια αναλόγων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. 5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (α) Θυγατρικές Στον Όμιλο ενσωματώνονται οι εξής δύο θυγατρικές: - NAKAS MUSIC CYPRUS LTD με έδρα την Κύπρο, - Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα Οι πωλήσεις εμπορευμάτων της μητρικής προς την θυγατρική της εταιρεία NAKAS MUSIC CYPRUS LTD, σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης ( ), ανέρχονται στο ποσό των ,33 και τα λοιπά έσοδα της ίδιας περιόδου στο ποσό των ,55. Σην ίδια χρήση η μητρική Εταιρεία δεν πραγματοποίησε αντίστοιχες αγορές από την θυγατρική. Τα ποσά των απαιτήσεων της μητρικής από την ανωτέρω θυγατρική κατά την λήξη της χρήσης ανερχόταν στο ποσό των ,87 και αφορούσαν απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές (πωλήσεις εμπορευμάτων και διαφημιστικού υλικού). Κατά την λήξη της χρήσης η μητρική δεν είχε υποχρεώσεις προς την θυγατρική της. Οι πωλήσεις εμπορευμάτων της μητρικής προς την θυγατρική της εταιρεία NAKAS MUSIC CYPRUS LTD, σωρευτικά στην προηγούμενη χρήση ( ) ανέρχονταν στο ποσό των ,40 και τα λοιπά έσοδα της ίδιας περιόδου στο ποσό των ,74. Για τη χρήση αυτή η μητρική εταιρεία δεν πραγματοποίησε αντίστοιχες αγορές από την θυγατρική. Τα ποσά των απαιτήσεων της μητρικής από την ανωτέρω θυγατρική κατά την λήξη της προηγούμενης χρήσης ανερχόταν στο ποσό των ,99 και αφορούσαν απαιτήσεις από εμπορικές Σελίδα 11 από 80

12 συναλλαγές (πωλήσεις εμπορευμάτων και διαφημιστικού υλικού). Κατά την λήξη της προηγούμενης χρήσης η μητρική δεν είχε υποχρεώσεις προς την θυγατρική της. Δεν διενεργήθηκαν συναλλαγές μεταξύ των λοιπών εταιρειών του ομίλου και της θυγατρικής εταιρείας «Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΕΠΕ» στην τρέχουσα και προηγούμενη χρήση. (β). Μέλη Διοίκησης -Συναλλαγές με Διευθυντικά στελέχη Όμιλος 30/6/ /6/2009 Βραχυπρόθεσμες παροχές : Μισθοί, κοινωνικές ασφαλίσεις & πρόσθετες παροχές , ,67 -Συναλλαγές με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Βραχυπρόθεσμες παροχές : Μισθοί, κοινωνικές ασφαλίσεις & , ,00 πρόσθετες παροχές , ,37 Αμοιβές Μελών Δ.Σ. από κέρδη χρήσης 0, ,00 Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Την κλειόμενη χρήση καταβλήθηκαν από τον Όμιλο, βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης που ισχύουν, μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού ,38, τα οποία εμφανίζονται ανωτέρω με την περιγραφή «λοιπές συναλλαγές». 6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κέρδη ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας με τον συνολικό αριθμό των κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία. Τα κέρδη ανά μετοχή αναλύονται ως εξής: Όμιλος Εταιρεία Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής , ,72 287, ,26 Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών , , , ,00 Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0000 0,0314 0,0001 0,0019 Σελίδα 12 από 80

13 Μερίσματα Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατά την χρήση στην οποία εγκρίνονται από τους μετόχους των εταιρειών που απαρτίζουν τον όμιλο. Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν στη χρήση και αφορούσαν την χρήση ανήλθαν στο ποσό των ,00 ( 0,02 ανά μετοχή) σύμφωνα με την απόφαση της 4 ης Νοεμβρίου Για την κλειόμενη χρήση, επειδή δεν υπάρχουν κέρδη προς διανομή δεν υφίσταται σχετική πρόταση από το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής Εταιρείας για διανομή μερίσματος. 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ) Η μουσική εκπαίδευση αποτελεί δραστηριότητα της μητρικής Εταιρίας από το 1984, μέσω των μουσικών σχολών αρμονίου που ήταν υπό τον έλεγχο του Φίλιππου Νάκα. Το Ωδείο Φίλιππος Νάκας με τη σημερινή του μορφή, απέκτησε την άδεια λειτουργίας τον Αύγουστο του 1989 (ΦΕΚ 575/4,8,1989) και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Ιπποκράτους αριθ. 41. Το Ωδείο Φίλιππος Νάκας πέρα από το κεντρικό τμήμα του που περιγράφθηκε ανωτέρω διαθέτει 8 παραρτήματα που λειτουργούν σε άλλες περιοχές της Αθήνας (Γλυφάδα, Κηφισιά, Αιγάλεω, Πειραιάς, Αγ. Παρασκευή), στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα με την αντίστοιχη κτιριακή υποδομή. Για τα ανωτέρω παραρτήματα υφίστανται άδειες λειτουργίας, εγκεκριμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού. Παράρτημα Διεύθυνση 1 Αθήνα Ιπποκράτους, 41 2 Αιγάλεω Ιερά Οδός, Γλυφάδα Σ. Λαζαρίδη 1 & Ν. Ζέρβα Κηφισιά Κηφισίας, 281 & Σολωμού 5 Πειραιάς Ηρώων Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκη Ν. Πλαστήρα, 47, Χαριλάου 7 Πάτρα Μαίζωνος, 5 8 Κέρκυρα Δαλιέτου 1 & Ακαδημίας 9 Ιωάννινα Μιχ. Άγγελου 29 & Χαρ. Τρικούπη 10. Αγ. Παρασκευή Λεωφ. Μεσογείων 422 Σελίδα 13 από 80

14 Δίκτυο Διανομής μουσικών οργάνων και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου Ίδια Καταστήματα Τα ίδια καταστήματα πωλούν πέρα από μουσικά όργανα, μουσικά βιβλία, ηχητικά συστήματα και είδη βιβλιοχαρτοπωλείου ανέρχονται σε 40 και είναι εγκατεστημένα στις κάτωθι περιοχές: ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1. Αθήνα Ναυαρίνου 13 & Μαυρομιχάλη 2. Αθήνα Πανεπιστημίου Αθήνα (Νakas Paper) Σόλωνος 95 & Χαριλάου Τρικούπη 4 Αθήνα Ιπποκράτους Αγ. Παρασκευή Λεωφ. Μεσογείων Αγ. Παρασκευή (Nakas Paper) Λεωφ. Μεοσογείων Αιγάλεω Ιερά Οδός Γλυφάδα Α. Παπανδρέου Δάφνη Λεωφ. Βουλιαγμένης Κηφισιά (Nakas Paper) Λεωφ. Κηφισίας Κηφισιά Λεωφ. Κηφισίας Κορυδαλλός Ταξιαρχών The Mall Athens Α. Παπανδρέου Ν. Ιωνία Λεωφ. Ηρακλείου Ν. Σμύρνη Ομήρου Πειραιάς Ηρώων Πολυτεχνείου Χαλάνδρι Βασ. Κων/νου Ψυχικό (Nakas Paper) Λεωφ. Κηφισίας Αγρίνιο Μπότσαρη 1 & Παπαστράτου 20. Αλεξανδρούπολη Κ. Παλαιολόγου Άργος Βασ. Κωνσταντίνου Άρτα Νικ. Πλαστήρα Βέροια Μητροπόλεως Ηράκλειο Κρήτης Αβέρωφ Θεσσαλονίκη Πλαστήρα 19, Χαριλάου 26. Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως Θεσσαλονίκη Βενιζέλου 69, Αμπελόκηποι 28. Ιωάννινα 28ης Οκτωβρίου Καβάλα Ερ. Σταυρού Καρδίτσα Χατζημήτρου & Δ. Τερτίπη 31. Κατερίνη Εθν. Αντιστάσεως Κέρκυρα Πλ. Γ. Θεοτόκη Λάρισα Ολύμπου Λάρισα Pantheon Plaza 4 ο χλμ. Λεωφ. Κ. Καραμανλή 35. Πάτρα Κολοκοτρώνη Πρέβεζα Καρυωτάκη Σέρρες Βενιζέλου Σπάρτη Κ. Παλαιολόγου Τρίπολη Φιλελλήνων Χαλκίδα Αβάντων & Γιαννίτση Σελίδα 14 από 80

15 Επίσης στην Κύπρο είναι εγκατεστημένα 2 καταστήματα της θυγατρικής του Ομίλου: 1. Λευκωσία, οδός Νίκης 2Κ 2. Λεμεσός, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 7 Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του Ομίλου πραγματοποιείται από τα ίδια καταστήματα Καταστήματα franchising Τα συνεργαζόμενα καταστήματα που λειτουργούν με το καθεστώς franchising από το 1996 ανέρχονται σήμερα σε 23. Τα καταστήματα αυτά λειτουργούν υπό τους όρους σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Εταιρίας και του δικαιούχου. Η Εταιρία παραχωρεί στο δικαιούχο το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, σε συγκεκριμένη περιοχή, του συστήματος εμπορίας μουσικών οργάνων, βιβλίων, ηχητικών συστημάτων και συναφών ειδών υποστήριξης και συντήρησης των αγαθών αυτών καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας μουσικών σχολών και ωδείων. Τα καταστήματα franchising που λειτουργούν σήμερα είναι τα εξής: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISING Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 Βόλος Ιάσoνος 95 2 Γιαννιτσά Βενιζέλου 99 3 Δράμα Μακρυγιάννη 6 Υφαντουργείου & Κάλβου Ζάκυνθος Καλαμάτα Αριστοδήμου Καστοριά Γράμμου 11 7 Κομοτηνή Αγ. Γεωργίου & Σ. Βέμπο 2 8 Κόρινθος Δαμασκηνού 4 9 Λαμία Καραϊσκάκη Μυτιλήνη Ελ. Βενιζέλου Νάξος Χώρα 12 Ξάνθη 28ης Οκτωβρίου Πτολεμαϊδα Αγ. Στεφάνου 5 14 Πύργος Πατρών Ρέθυμνο Λ. Ηγουμ. Γαβριήλ Ρόδος Βασ. Ηρακλείου Σάμος Νικ. Βλιάμου 4, Καρλόβασι 18 Τρίκαλα Ιουλιέτας Αδάμ Χανιά Σφακίων 2 20 Χίος Ελ. Βενιζέλου 76 & Κοραή 1 21 Περιστέρι Βεάκη Ίλιον Μενελάου Πάρος (Νέο) Παροικία Πάρου Οι ανωτέρω συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) ανανεώνονται εγγράφως κάθε χρόνο με τροποποίηση της αρχικής σύμβασης. Σελίδα 15 από 80

16 8. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 1. Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Ναυαρίνου 13 Αθήνα, εκτάσεως 156,14 τ.μ. εμπορικής αξίας ,00. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 5 ορόφων 927 τ.μ., εμπορικής αναπόσβεστης αξίας , Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Μαυρομιχάλη 22, Αθήνα εκτάσεως 128,50 τ.μ. εμπορικής αξίας ,00. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 3 ορόφων 492 τ.μ. εμπορικής αναπόσβεστης αξίας , Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Ιπποκράτους 41, Αθήνα, εκτάσεως 258,71 τ.μ. εμπορικής αξίας ,00. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 7 ορόφων 1.120,20 τ.μ. εμπορικής αναπόσβεστης αξίας , Δύο γραφεία της εταιρείας επί του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού Ναυαρίνου 11, εκτάσεως 90 τ.μ. αναπόσβεστης εμπορικής αξίας ,00. Η εμπορική αξία της αναλογίας του οικοπέδου ανέρχεται στο ποσό των , Ένα οικόπεδο της εταιρείας στη θέση Ντράσεζα του Δήμου Παιανίας, εκτάσεως τ.μ. εμπορικής αξίας ,00. Επί του ανωτέρω οικοπέδου ανεγέρθη κτίριο γραφείων και αποθηκευτικών χώρων 5.675,93 τ.μ. αναπόσβεστης εμπορικής αξίας , Ένα οικόπεδο της εταιρείας στη θέση Ντράσεζα του Δήμου Παιανίας, έκτασης 979,80 τ.μ. εμπορικής αξίας , Ένα διαμέρισμα γραφείων, 5 ου ορόφου, επιφάνειας 70 τ.μ. επί της οδού Ιπποκράτους 39, Αθήνα, με αναλογία οικοπέδου 13,30 τ.μ., εμπορικής αξίας ,00 και αξίας διαμερίσματος , Μία αποθήκη, 7 ου ορόφου επιφανείας 5,10 τ.μ., επί της οδού Ιπποκράτους 39, Αθήνα, με αναλογία οικοπέδου 12,95 τ.μ., συνολικής εμπορικής αξίας , Ένα ισόγειο κατάστημα, επί της οδού Πλαστήρα 19, Θεσσαλονίκη, επιφανείας 204,85 τ.μ., με πατάρι επιφανείας 117,86 τ.μ, εμπορικής αναπόσβεστης αξίας ,00 με αναλογία οικοπέδου εμπορικής αξίας , Μία υπόγεια αποθήκη επί της οδού Πλαστήρα 19, Θεσσαλονίκη, επιφανείας 217,11 τ.μ., εμπορικής αναπόσβεστης αξίας ,00 με αναλογία οικοπέδου εμπορικής αξίας , ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία του Ομίλου. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7 & παρ. 8 Ν.3556/2007. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την παρούσα Επεξηγηματική Έκθεση η οποία περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007, οι οποίες ενσωματώνονται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.. ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες ευρώ ( ,00 ), διαιρούμενο σε έξη εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) η κάθε μία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σελίδα 16 από 80

17 - Τα δικαιώματα των μετόχων της εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της και ειδικότερα: - Το δικαίωμα του μερίσματος σε ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού διανέμεται κάθε χρόνο στους μετόχους ως μέρισμα. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται υπέρ του Δημοσίου, μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος κάθε έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνονται μέσω του τύπου. ΙΙ. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας, όπως ενδεικτικά περιορισμοί στην κατοχή μετοχών ή την υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισης από την εταιρεία, από άλλους μετόχους ή από Δημόσια ή Διοικητική Αρχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3371/2005. ΙΙΙ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν.3556/2007. Δεν υπάρχει κανένας άλλος μεμονωμένος μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των μετοχών της εταιρείας, εκτός από τους κυρίους Κωνσταντίνο Φ. Νάκα και Γεώργιο Φ. Νάκα οι οποίοι κατέχουν από 38,26% ο καθένας του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας. IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή αυτών. Δεν υπάρχουν κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου, όπως ενδεικτικά περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους ορισμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ή σε κατόχους ορισμένου αριθμού δικαιωμάτων ψήφων. VI. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. Δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού. Οι κανόνες που προβλέπει το κατασταστικό της εταιρείας για τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920. VIII. Αρμοδιότητες του Δ.Σ. ή μελών του για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων Μετοχών. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε ορισμένα μέλη του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. ΙΧ. Σημαντικές συμφωνίες που να έχει συνάψει η εταιρεία και οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα των συμφωνιών αυτών. Δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες. Χ. Συμφωνίες που η εταιρεία να έχει συνάψει με μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ή με το προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης Σελίδα 17 από 80

18 χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. Δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες. Παιανία, 20 Σεπτεμβρίου 2010 Για το Δ.Σ. της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Σελίδα 18 από 80

19 3. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 30ής Ιουνίου 2010, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 30 Ιουνίου 2010 τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σελίδα 19 από 80

20 Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν.2190/1920. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2010 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ανδρέας Γ. Διαμαντόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 20 από 80

21 4. Οικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά σε ευρώ) Όμιλος Εταιρεία Σημ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια , , , ,61 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,24 Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές επιχειρήσεις ,94 586, , ,74 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ,35 0,00 0,00 0,00 Λοιπές απαιτήσεις , , , , , , , ,43 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , , ,37 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , , ,50 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,87 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , , , , , ,55 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , ,98 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Υπέρ το άρτιο , , , ,08 Λοιπά αποθεματικά , , , ,56 Αποθεματικά εύλογης αξίας , , , ,05 Αποτελέσματα εις νέον 9.10 ( ,45) (60.503,43) , ,21 Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) , , , ,90 Δικαιώματα μειοψηφίας (β) , ,42 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α)+(β) , , , ,90 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους , , , ,73 Λοιπές προβλέψεις , , , ,00 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , , , , , , , ,82 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,92 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , , , ,00 Τρέχων φόρος εισοδήματος , , , , , , , ,26 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,08 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , , , ,98 Σελίδα 21 από 80

22 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (ποσά σε ευρώ) Όμιλος Εταιρεία Σημ Πωλήσεις , , , ,76 Κόστος πωλήσεων , , , ,46 Μικτό κέρδος , , , ,30 Άλλα έσοδα , , , ,99 Έξοδα διοικήσεως , , , ,88 Έξοδα διαθέσεως , , , ,93 Άλλα έξοδα , , , ,01 Αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , , , ,47 Χρηματοοικονομικά έσοδα , , , ,14 Χρηματοοικονομικά έξοδα , , , ,96 Κέρδη προ φόρων (29.010,74) , , ,65 Φόρος εισοδήματος , , , ,39 Κέρδη μετά από φόρους (A) (44.818,03) ,72 287, ,26 Αποδιδόμενο σε: Μετόχους μητρικής 9.24 (44.617,02) ,27 287, ,26 Δικαιώματα μειοψηφίας (201,01) 680,55 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (Α+Β) (44.818,03) ,72 287, ,26 Αποδιδόμενο σε: Μετόχους μητρικής (44.617,02) ,27 287, ,26 Δικαιώματα μειοψηφίας (201,01) 680,55 0,00 0,00 (44.818,03) ,72 287, ,26 Βασικά κέρδη ανά μετοχή ,0314 0,0001 0,0190 Σελίδα 22 από 80

23 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων- Εταιρεία (ποσά σε ευρώ) Σημ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά εύλογης αξίας Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , , , ,02 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσμα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 Μεταφορά κερδών στα αποθεματικά 0,00 0, ,00 (73.000,00) 0,00 0,00 Καθαρό κέρδος αναγνωρισμένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 0, ,63 0, ,63 Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,01) ( ,01) Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , , , ,90 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσμα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 287,48 287,48 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 287,48 287,48 Μεταφορά κερδών στα αποθεματικά 0,00 0, ,00 0,00 (15.000,00) 0,00 Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , , , ,38 Σελίδα 23 από 80

24 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Όμιλος (ποσά σε ευρώ) ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ Σημ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά εύλογης αξίας Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , , , , , ,34 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσμα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 (680,55) ,72 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 (680,55) ,72 Διάθεση κερδών 0,00 0, ,00 0,00 (73.000,00) 0,00 0,00 0,00 Καθαρό κέρδος αναγνωρισμένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 0, ,63 0, ,63 0, ,63 Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,01) ( ,01) 0,00 ( ,01) Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , ,05 (60.503,43) , , ,68 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσμα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.617,02) (44.617,02) (201,01) (44.818,03) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 (44.617,02) (44.617,02) (201,01) (44.818,03) Διάθεση κερδών 0,00 0, ,00 0,00 (15.000,00) 0,00 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) 0,00 ( ,00) Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , ,05 ( ,45) , , ,65 Σελίδα 24 από 80

25 Κατάσταση ταμειακών ροών (ποσά σε ευρώ) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Όμιλος Εταιρεία Λειτουργικές δραστηριότητες Ζημιές - Κέρδη προ φόρων (29.010,74) , , ,65 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,71 Προβλέψεις ( 5.810,30) (98.344,30) (22.562,30) (98.344,30) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας: ,39 (17.944,18) ,39 (15.309,65) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,55 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ,46 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: , , ,86 Μείωση /( αύξηση ) αποθεμάτων , , , ,59 Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων , , , ,25 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ,98) ( ,96) ( ,07) ( ,28) Μείον: Τόκοι πληρωθέντες , , , ,97 Καταβεβλημένοι φόροι , , , ,44 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,11 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,94) ( ,66) ( ,81) ( ,14) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων , , , ,45 Τόκοι εισπραχθέντες 9.193, , , ,22 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,23) ( ,46) ( ,11) ( ,47) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων ( ,02) ,14 ( ,02) ,14 Μερίσματα πληρωθέντα ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ,02) ( ,86 ( ,02) ( ,86 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα από ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) , , , ,78 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,03 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,81 (Oι σημειώσεις στις σελίδες της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων) Σελίδα 25 από 80

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην χρήση πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην χρήση πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε."

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε." Έδρα Δήμος Αιγάλεω Αττικής - Αρ. Μ.Α.Ε. : 21323/01ΔΤ/Β/90/39 για την 23 η εταιρική χρήση 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ TΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιουλίου 2008 έως 31 η Μαρτίου 2009

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιουλίου 2008 έως 31 η Μαρτίου 2009 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιουλίου 2008 έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) ΜΟΥΣΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση) Σελίδα 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Εννιάμηνο) 31 ης Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Εννιάμηνο) 31 ης Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Εννιάμηνο) 31 ης Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

«RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2013 A Εταιρική χρήση από 1 η Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2011 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2011

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2011 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2011 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2011 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 30 ής Ιουνίου 2013 (σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κ.Ν.2190/1920) Σελίδα 1 από 87

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 30 ής Ιουνίου 2013 (σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κ.Ν.2190/1920) Σελίδα 1 από 87 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 30 ής Ιουνίου 2013 (σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κ.Ν.2190/1920) Σελίδα 1 από 87 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε")

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο ΠΑΟ Κ.Α.Ε) «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε") ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε")

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο ΠΑΟ Κ.Α.Ε) «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε") ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα