εηξά ελνηήησλ εμνηθείσζεο ησλ ηνπηθψλ ζπλνδψλ κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζπλνδεία ζηηο ζπκκεηέρνπζεο πεξηνρέο ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εηξά ελνηήησλ εμνηθείσζεο ησλ ηνπηθψλ ζπλνδψλ κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζπλνδεία ζηηο ζπκκεηέρνπζεο πεξηνρέο ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία"

Transcript

1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΟΗΚΔΗΩΖ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΗ ΣΩΝ ΣΟΠΗΚΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΜΔΝΖ ΤΝΟΓΔΗΑ εηξά ελνηήησλ εμνηθείσζεο ησλ ηνπηθψλ ζπλνδψλ κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζπλνδεία ζηηο ζπκκεηέρνπζεο πεξηνρέο ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Θεζζαινλίθε Μάηνο 2010 ΥΔΓΗΟ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ Σνπηθή Απαζρνιεζηκφηεηα (ΣΟΠ.ΑΠ.) Αγγειάθε Θεζζαινλίθε Σει. : Κηλεηφ : Φαμ : Ηι. ηαρ. : Ιζηνζειίδα :

2 Οη παξνχζεο Μεζνδνινγηθέο Οδεγίεο γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα εγθαηάζηαζε ζηε κεζνγεηαθή επαξρία θαη ησλ ηνπηθώλ ζπλνδώλ ηνπο ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (Πξφγξακκα MED). Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζ απηήλ απερνχλ ηε γλψκε ησλ ζπκπξαηηφλησλ ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ επίζεκε άπνςε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν ζρέδην Φηινμελία είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ ζρεηηθή γαιιηθή εκπεηξία ηνπ Collectif Ville Campagne. 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξφινγνο 6 Οδεγίεο ηνπ Collectif Ville-Campagne 7 ηφρνο ε επαξρία 7 Απηά πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα λα επηηχρεηε ηε κεηνίθηζή ζαο 7 Μηα δηαδξνκή ζε ζηάδηα 8 Δπηρεηξεκαηηθέο ηδέεο 11 Βξίζθεηε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο ηδέα 11 Υηίζηε ην ζρέδηφ ζαο 14 Απφ ηελ ηδέα ζην ζρέδην 14 Πξνρσξήζηε πξν-ν-δεπ-ηηθά 20 Δγθαηαζηαζείηε ζε κηα πεξηνρή 20 Δπδνθηκήζηε ηνπηθά 23 Να ζπκβάιεηε ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε 24 Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 25 εηξά ελνηήησλ εμνηθείσζεο ησλ ηνπηθψλ ζπλνδψλ κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή ζε αγξνηηθή πεξηνρή 29 3

4 ΣΠΑΔ-ΚΔΠΖ Έξγν Φηινμελία 1G-MED «Δθαξκνγή ελφο θνηλνχ ιεηηνπξγηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ ππνδνρή δξαζηεξηνηήησλ ζε κεζνγεηαθφ αγξνηηθφ ρψξν» Κεξθίλε Πεηξίηζη Ζξάθιεηα 19 έσο 21 Ματνπ 2010 Η δεκηνπξγία κηαο κηθξν-επηρείξεζεο, ε επίηεπμε ελφο αηνκηθνχ ζρεδίνπ δσήο θαη ε εγθαηάζηαζε ζε κεζνγεηαθφ αγξνηηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε. Δίλαη έλα φξακα δσήο γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Γηα λα πεξάζεη απφ ην «φλεηξν κηαο θαιχηεξεο δσήο» ζ απηήλ θαζ εαπηήλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ απην-απαζρφιεζε, ν ελδηαθεξφκελνο ή ε ελδηαθεξφκελε έρεη καθξχ δξφκν λα δηαλχζεη : λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια αιιά θαη λα ζπλνδεπηεί εμαηνκηθεπκέλα, κέζα απφ κηα πνιηηηθή ππνδνρήο ηελ νπνία ζα ελζαξθψζνπλ νη δήκνη Κεξθίλεο Πεηξηηζίνπ Ηξάθιεηαο θαη ε ΣΠΑΔ-ΚΔΠΗ. Γη απηφ, ε Σνπηθή Απαζρνιεζηκφηεηα, νη δήκνη Κεξθίλεο Πεηξηηζίνπ Ηξάθιεηαο θαη ε ΣΠΑΔ-ΚΔΠΗ δηνξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ θαη δσξεάλ κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ ελνηήησλ εμνηθείσζεο κε ηελ πνιηηηθή ππνδνρήο κε γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αγξνηηθφ ρψξν απφ 19 έσο 21 Ματνπ 2010, ζηα πιαίζηα ηνπ πινπνηνχκελνπ έξγνπ Φηινμελία, ην 4

5 νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), κέζα απφ ην θνηλνηηθφ πξφγξακκα MED. ε πνηνπο απεπζχλεηαη ε ζεηξά ; ηνπο ππεπζχλνπο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ππνδνρήο ησλ εηαίξσλ ηνπ ζρεδίνπ. ηνπο αηξεηνχο ησλ δήκσλ Κεξθίλεο Πεηξηηζίνπ Ηξάθιεηαο. ηνπο ινηπνχο ηνπηθνχο θνηλσληθνχο θνξείο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ελ ιφγσ πνιηηηθή. ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηε δηάδνζε ηεο πνιηηηθήο ππνδνρήο ζηελ επξχηεξε θνηλή γλψκε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Σνπηθή Πξσηνβνπιία Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Κεξθίλεο Πεηξηηζίνπ Ηξάθιεηαο (ΣΠΑΔ-ΚΔΠΗ) Πξψελ Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα Ληβαδηάο Kerkini Fax : Καιή αληάκσζε! 5

6 Πξφινγνο ηε ζειίδα 9 ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία γξάθακε ην 2008 : «ην ζρέδην εκπλέεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ππνδνρήο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε Γαιιία θαη αιινχ κε αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα εδψ θαη πάλσ απφ 10 ρξφληα». Απφ ην 2001 ε ΣΠΑΔ-ΚΔΠΗ θαη ε ΣΟΠ.ΑΠ. μεθίλεζαλ λα εμνηθεηψλνληαη κε ην ζέκα ηεο ππνδνρήο, ζπκκεηέρνληαο ζπρλά ζηηο εθδειψζεηο ηνπ γαιιηθνχ ζπλδέζκνπ Collectif Ville-Campagne ν νπνίνο είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζηε Γαιιία ζηελ πνιηηηθή ππνδνρήο. Έρνληαο θάλεη ηελ δηαπίζησζε φηη ν κεγάινο ζπεζηαιίζηαο ηεο πνιηηηθήο ππνδνρήο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη πιεζπζκψλ ζε αγξνηηθφ ρψξν κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν θνξέαο Collectif Ville-Campagne, δελ επηρεηξήζακε εδψ λα επηλνήζνπκε ηνλ ηξνρφ ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο. Να ράζνπκε δειαδή ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν καο (36 ζπλνιηθά κήλεο), αλαδεηψληαο άιιεο αβέβαηεο δηφδνπο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ππνδνρήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο-ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ καο. Έηζη δελ είρακε παξά λα αθνινπζήζνπκε ηελ «πεπαηεκέλε νδφ» ησλ αθφινπζσλ κεζνδνινγηθψλ νδεγηψλ ηνπ Collectif Ville-Campagne, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζηνπο δπλεηηθά ελδηαθεξφκελνπο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ επαξρία. Φπζηθά νη ελ ιφγσ νδεγίεο ζα πξέπεη λα ηχρνπλ ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ πέληε αγξνηηθψλ πεξηνρψλ Διιάδαο, Ιηαιίαο, ινβελίαο, Μάιηαο θαη Κχπξνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην Φηινμελία. Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί έρεη πξνζαξκνζηεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Γηα φζνπο ζα ήζειαλ λα εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πνιηηηθή ππνδνρήο λέσλ πιεζπζκψλ ζηε γαιιηθή επαξρία, αλαξηήζακε ζηελ ςεθηαθή ζηήιε ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία δηάθνξεο ρξήζηκεο ζπλδέζεηο, κε πξψηε θαη θαιχηεξε απηήλ ηνπ Collectif Ville-Campagne : Δμάιινπ αο κε μερλάκε φηη ην ζρέδην Φηινμελία ζπκκεηέρεη απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ζηε δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο επξσπατθνχ ζπλδέζκνπ ηνπ νπνίνπ ν θπξίαξρνο ζηφρνο είλαη λα θαηαζηεί ε πνιηηηθή ππνδνρήο πιεζπζκψλ ζηελ χπαηζξν σο θνηλνηηθή πνιηηηθή πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Σεο δηαδηθαζίαο απηήο εγείηαη ν γαιιηθφο ζχλδεζκνο Collectif Ville-Campagne. 6

7 ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΤ COLLECTIF VILLE-CAMPAGNE ηφρνο ε επαξρία Απηά πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα λα επηηχρεηε ηε κεηνίθηζή ζαο! Σν λα θχγεηο θαη λα εξγαζηείο ζε αγξνηηθφ ρψξν ζπληζηά έλα λέν ζηάδην ζηελ ηζηνξία ηεο δσήο ζνπ. Γηφηη θάζε αηνκηθή ηζηνξία δσήο είλαη κνλαδηθή, ε εγθαηάζηαζε ζηελ επαξρία θαη ηα δηάθνξα ζηάδηά ηεο είλαη δηαθνξεηηθά απφ άηνκν ζε άηνκν. Έλα ηέηνην ζρέδην κεηνίθηζεο παηάεη : ζε έλα επαγγεικαηηθφ ζρέδην. ζε έλα αηνκηθφ ζρέδην δσήο. ζε κηα πεξηνρή. Γηα λα επηηχρεη κηα κεηνίθεζε, απηά ηα ηξία ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα ηζνξξνπήζνπλ. Παξάδεηγκα, εάλ ην επαγγεικαηηθφ ζρέδην είλαη λα αλνίμεηο έλα εκπνξηθφ θαηάζηεκα πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ, θαη ην αηνκηθφ ζρέδην δσήο είλαη λα έρεηο κεγάιν ειεχζεξν ρξφλν, ε κεηνίθηζε θηλδπλεχεη λα απνηχρεη! Δάλ ην επαγγεικαηηθφ ζρέδην είλαη λα νξγαλψλεηο πεξηπάηνπο κε ηα ζπκπαζή ηεηξάπνδα (γατδνπξάθηα) θαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία επηζπκείο λα εγθαηαζηαζείο ζέιεη λα αλαπηχμεη ηε βηνκεραλία ηεο, θη εδψ επίζεο, νη δπζθνιίεο ζα είλαη νθζαικνθαλείο... Σα παξαδείγκαηα είλαη πνιπάξηζκα. Κνληνινγίο, ην λα αιιάμεηο δσή είλαη θάηη πνπ απαηηεί πξνεηνηκαζία. Γηα λα αληηζηνηρήζεη ε λέα ζνπ δσή κε εθείλελ πνπ είρεο νλεηξεπηεί, δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκεζεί θακία πηπρή. Δμ νπ θαη ε ζεκαζία ηνπ λα είζαη ελεκεξσκέλνο, λα ππνβάιεηο ην ζρέδηφ ζνπ εγγξάθσο γηα λα κπνξείο λα ην ππνζηεξίμεηο, λα επηιέμεηο κε πξνζνρή ηελ πεξηνρή ζνπ θαη λα δηαζθαιίζεηο κηα ζπλνδεπηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Απηφο πνπ έρεη έλα ζρέδην νθείιεη λα είλαη πξσηαγσληζηήο ηεο κεηνίθηζήο ηνπ ζε φια ηα επίπεδα καθξάλ ηνπ λα είλαη θαηαλαισηήο ή παζεηηθφο δέθηεο έλαληη ησλ κεραληζκψλ ππνδνρήο θαη ζπλνδείαο πνπ πξννξίδνληαη γη απηφλ. Θα βξείηε ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ φ,ηη ζαο βνεζάεη ζε θάζε ζηάδην ηεο δηθήο ζαο δηαδξνκήο κεηνίθηζεο (ηηο νξζέο εξσηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεηε ζηνλ εαπηφ ζαο, ηηο ζπκβνπιέο, ηηο επαθέο) θαζψο θαη κηα ελφηεηα εξσηαπαληήζεσλ, γηαηί ηίπνηα δελ αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ηηο καξηπξίεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ Collectif ville campagne! 7

8 Μηα δηαδξνκή ζε ζηάδηα Δίηε πξφθεηηαη λα εμαγνξάζνπκε κηα πθηζηάκελε εκπνξηθή επηρείξεζε, είηε λα γίλνπκε αθεληηθά ηνπ εαπηνχ καο, είηε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ πνιηηηζηηθφ ρψξν, είηε λα θάλνπκε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, είηε λα εξγαζηνχκε εμ απνζηάζεσο ή λα βξνχκε κηα λέα δνπιεηά, ε κεηνίθηζε ζηελ επαξρία δελ γίλεηαη ζε κηα εκέξα αιιά ζηαδηαθά. Πξφθεηηαη γηα κηα αιεζηλή δηαδξνκή ραξαγκέλε κε θάζεηο : ε βνχιεζε, ε ηδέα, ην ζρέδην, ε εγθαηάζηαζε, ε ελζσκάησζε. Βεβαίσο, ε ελ ιφγσ δηαδξνκή παξακέλεη ζεσξεηηθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζηάδηα είλαη ιηγφηεξν γξακκηθά θαη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηα άηνκα θαη ηα ζρέδηα. Μπνξνχκε πξψηα λα εγθαηαζηαζνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα λα νηθνδνκήζνπκε ην επαγγεικαηηθφ καο ζρέδην ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, λα έρνπκε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο ή λα θαληαζηνχκε ελδηάκεζα ζηάδηα : αλήθεη ζηνλ θαζέλα λα νηθνδνκήζεη ηε δηθή ηνπ δηαδξνκή! Καηά κέζν φξν, ρξεηάδνληαη δπν ρξφληα απφ ηελ ηδέα κεηνίθηζεο ζηελ χπαηζξν θαη ηελ πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε. Η ελ ιφγσ ελδεηθηηθή δηάξθεηα αθνξά απηνχο νη νπνίνη είλαη ζηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο αιιαγήο θαη βαζηάο αιιαγήο δσήο. Μηα απιή «κεηνίθηζε» δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί πνιχ ιηγφηεξν ρξφλν. ηηο επφκελεο ελφηεηεο, ζα βξείηε ηα εξσηήκαηα πνπ κπνξείηε λα ζέζεηε ζηνλ εαπηφ ζαο γηα θάζε ζηάδην, νδεγίεο θαη ζεκεία επαθήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζαο βνεζήζνπλ : Βνχιεζε γηα ηελ χπαηζξν ; Ιδέεο δξαζηεξηνηήησλ. Υηίδσ ην ζρέδηφ κνπ. Δγθαζίζηακαη ζε κηα πεξηνρή. Δπδνθηκψ ηνπηθά. Βνχιεζε γηα ηελ χπαηζξν ή απφδξαζε απφ ηελ πφιε ; Σν λα δεη θαλείο ζηελ χπαηζξν, ζα κπνξνχζε λα ζπληζηά έλα φλεηξν! κσο πξφθεηηαη γηα κηα πξαγκαηηθή βνχιεζε γηα ηελ χπαηζξν ή γηα κηα απφδξαζε απφ κηα κεγαινχπνιε ; Μεηαμχ ηνπ νλείξνπ ησλ θαηαπξάζηλσλ ιφθσλ πνπ ζηέθνπλ πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ αζηνχ, ηνπ εγθισβηζκέλνπ κέζα ζηα κπνηηιηαξίζκαηα, θαη ηεο βαζχηαηεο βνχιεζεο εγθαηάζηαζεο ζε αγξνηηθφ ρψξν, ε δηαθνξά είλαη ηεξάζηηα. Δάλ ε θφπσζε ηνπ αζηηθνχ άγρνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δηάζεζε γηα ηελ χπαηζξν, δελ κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη ην κφλν θίλεηξν, κε θίλδπλν λα θαηαζηήζεη απηήλ ηελ αιιαγή δσήο κηα πιήξε απνηπρία! 8

9 Γηα πνην ιφγν λα πάσ ζηελ χπαηζξν ; Πεγή : Collectif Ville-campagne Η έθζεζε φισλ ησλ θηλήηξσλ καο επηηξέπεη λα πξνζαλαηνιίζνπκε ηε βνχιεζή καο θαη άξα ην κειινληηθφ καο ζρέδην. Ιδνχ νξηζκέλα παξαδείγκαηα : Γηα λα είκαζηε θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηε θχζε θαη ηα ηνπία ηεο. Γηα λα κεγαιψζνπκε ηα παηδηά καο ζηνλ θαζαξφ αέξα, λα ηα δνχκε λα επδνθηκνχλ ζε ζρνιεία αλζξψπηλσλ δηαζηάζεσλ. Γηα λα απνκαθξπλζνχκε απφ ηνλ ζφξπβν, ηηο κνιχλζεηο θαη ηελ αλσλπκία. Γηα λα αλαθαιχςνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε «λα θάλνπκε κε ηα ρέξηα καο» (κηθξνδνπιεηέο, θεπνπξηθή, εθηξνθή δψσλ ). Γηα λα κείλνπκε ζε έλα ζπίηη ρακειφηεξνπ θφζηνπο. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα επηρείξεζε πην εχθνια ζε ζρέζε κε ηελ πφιε. Γηα λα απνκαθξπλζνχκε απφ ηηο κπνπηίθ, ηε δηαθήκηζε, θαη λα δήζνπκε πην απιά Η έθζεζε ησλ θηλήηξσλ καο επηηξέπεη επίζεο λα απνθαιχςνπκε ηελ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηελ χπαηζξν. Δμ νπ θαη ε ζεκαζία λα ηα αληηπαξαβάινπκε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα! 9

10 Πνηα χπαηζξνο ; Πεγή : Collectif Ville-campagne Ση ελλννχκε ζηελ πξάμε κε ηνλ φξν «χπαηζξνο» ; Απηφ είλαη έλα νπζηψδεο εξψηεκα πνπ ζα πξέπεη λα ζέζνπκε ζηνλ εαπηφ καο δηφηη νη απαληήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο! Πξφθεηηαη γηα έλα απνκνλσκέλν ρσξηνπδάθη ή γηα κηα δσληαλή θσκφπνιε ; Πξφθεηηαη γηα κηα δψλε κε εμνρηθά ζπίηηα ή γηα κηα θάξκα κέζα ζηα ρσξάθηα ; Καη πνηα ε ζρέζε ηνπο κε ηελ πφιε ; Γηα λα ζψζνπκε ην ρσξηφ ; Μεηαμχ απηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ χπαηζξν, νξηζκέλνη ιέλε φηη ζέινπλ «λα μαλαδψζνπλ δσή» ζε έλα ρσξηφ. Αο είκαζηε πξνζεθηηθνί κε ηηο ιέμεηο. Δάλ νξηζκέλα ρσξηά δελ έρνπλ πηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαλέλα δελ είλαη «λεθξφ». Οη θάηνηθνη, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη γηα δεθαεηίεο ή θαη γηα γεληέο νιφθιεξεο εθεί, είλαη απηνί πνπ θξαηνχλ δσληαλφ ην ρσξηφ θαη πνπ δελ εθηηκνχλ κηα ζηάζε ε νπνία ππνλνεί κηα έλλνηα αλσηεξφηεηαο ησλ αζηψλ. Σνπ εηζθέξνπκε κηα ζπκπιεξσκαηηθή δσή, λαη! Να ζψζνπκε φκσο ην ρσξηφ, φρη! Παξά ηαχηα είλαη γεγνλφο φηη νξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ρξεηάδνληαη λένπο θαηνίθνπο, γηα δηαηεξήζνπλ π.ρ. ην ζρνιείν ηνπο ή ηηο ινηπέο παξερφκελεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Απφ ηελ θαληαζίσζε... ζηελ πξαγκαηηθφηεηα! Ο θαζέλαο θέξεη καδί ηνπ εηθφλεο θαη αηζζήζεηο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ χπαηζξν, ελίνηε πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ αγξνηηθνχ 10

11 θφζκνπ. Γηα λα είλαη επηηπρήο ε εγθαηάζηαζε ζην πξάζηλν, είλαη απαξαίηεην λα αλαξσηεζνχκε γηα απηέο ηηο θαληαζηψζεηο θαη λα αληηπαξαβιεζνχκε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηφηη παξφιν φηη νη ηξφπνη δηαβίσζεο ησλ επαξρησηψλ θαη ησλ αζηψλ ηείλνπλ λα εμνκνησζνχλ, σζηφζν ε αγξνηηθή γεσγξαθία πξνυπνζέηεη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη επηπιένλ νξηζκέλα ζηεξεφηππα (clichés) παξακέλνπλ! Δπηρεηξεκαηηθέο ηδέεο Βξίζθεηε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο ηδέα Αθνχ δηεξσηεζείηε γηα ηα θίλεηξά ζαο θαη βαζαλίζεηε ην φξακά ζαο γηα ηελ χπαηζξν, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεηε πνηα ή πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα εμαζθήζεηε. Δίηε έρεηε ήδε κηα κηθξή επηρεηξεκαηηθή ηδέα (εμαγνξά ελφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, άλνηγκα ελφο θαηαιχκαηνο, λα γίλεηε αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ ζαο, λα αλνίμεηε έλα κπαξ-θαθεηεξία ), είηε βξίζθεζηε ζε πιήξε ζχγρπζε, είλαη απαξαίηεην λα απνγξάςεηε θαη λα αλαιχζεηε : ηηο επηζπκίεο ζαο. Π.ρ. : λα εξγαζηείηε ζην ζπίηη, λα έξρεζηε ζε επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο, λα αζρνιείζηε κε ειηθησκέλα άηνκα, λα εξγάδεζηε έμσ, λα δηνξγαλψλεηε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, λα θηίζεηε ην ζπίηη ζαο, λα απαιιαγείηε πηα απφ ην αθεληηθφ ζαο, λα εξγαζηείηε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε, θιπ. ηηο γλψζεηο ζαο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο εηδηθφηεηέο ζαο (βαζηζκέλεο ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη εμσ-επαγγεικαηηθέο ζαο εκπεηξίεο), φπσο : ε αίζζεζε ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο απζηεξφηεηαο, ηεο νξγαλσηηθφηεηαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ηεο θπζηθήο θφξκαο, ηεο γισζζνκάζεηαο, ησλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο, καγεηξηθήο, βνηαληθψλ γλψζεσλ, ηερληθψλ γλψζεσλ, θιπ. ηηο αλάγθεο ζαο (δαλεηαθέο, πιηθέο, ρξνληθέο ). Σνχην κπνξεί λα είλαη δαλεηαθνί πφξνη γηα λα θάλεηε έξγα, δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηα παηδηά ζαο, έλα δσκάηην αθηεξσκέλν ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, έλα ζπκπιεξσκαηηθφ απηνθίλεην, έλα επαγγεικαηηθφ φρεκα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ρψξν εθηξνθήο δψσλ, θιπ. Απηή ε δνπιεηά απνζαθήληζεο πξέπεη λα γίλεη έρνληαο ζην κπαιφ ζαο ηελ αλαγθαία εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζρεδίνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεδίνπ θαη ηνπ ζρεδίνπ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζείηε (βιέπε «ηφρνο ε επαξρία»). Ιδηαίηεξα κεηαμχ ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ δηαβίσζεο θαη ηνπ χςνπο ησλ εηζνδεκάησλ ηεο ζρεδηαδφκελεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο! 11

12 Ηδέεο ηδεψλ Πεγή : Collectif Ville-campagne Οη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επαξρία δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε γεσξγία, ζην εκπφξην πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηα αγξνηηθά θαηαιχκαηα. Μπνξείηε εμίζνπ λα γίλεηε θνκκσηήο, ινγηζηήο, παηδαγσγφο, αλζνπψιεο ή ηαρπδξφκνο ζηελ επαξρία πσο επίζεο, θαη γηαηί φρη, θαηαζθεπαζηήο ιαπσληθνχ ηχπνπ θαιπβηψλ, ζρεδηαζηήο ππνδεκάησλ ή πξνπνλεηήο ηνπ ηέληο! Γελ είλαη ηδηαίηεξα αλαγθαίν λα αιιάμεηε ξηδηθά πνξεία. Αιιά ίζσο αξθεί λα πξνζαξκφζεηε απιά ην επάγγεικά ζαο. Γηα λα βξείηε ηδέεο, απνηαζείηε ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Θα γίλεηε αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ ζαο ή ζα βξείηε κηα δνπιεηά ; Απηνί πνπ εχρνληαη λα δήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζηελ επαξρία είλαη πνιινί. Δπηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα εμαγνξάζνπλ κηα επηρείξεζε, γηα λα γίλνπλ αθεληηθά ηνπ εαπηνχ ηνπο (ή λα κελ έρνπλ πιένλ αθεληηθφ ). Κη εδψ επίζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί απηή ε επηινγή κε επηηπρία, ε απάληεζε ζε κεξηθά εξσηήκαηα δελ είλαη άρξεζηε : δηαζέησ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη εηδηθφηεηεο γηα λα γίλσ επηρεηξεκαηίαο (έζησ θαη αηνκηθήο) ; Η ελ ιφγσ επηινγή βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηα πξνζσπηθά κνπ ζρέδηα ; Πνηα κνξθή πεξηνρήο αληηζηνηρεί ζηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ήζεια λα πξνηείλσ ; Καη ηδηαίηεξα, έρσ θίλεηξν λα γίλσ επηρεηξεκαηίαο ή απηφ είλαη κηα επηινγή αλάγθεο ; Πξνηηκάηε ηε κηζζσηή εξγαζία ; Καιφ είλαη λα γλσξίδεηε φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο επαξρίαο ελίνηε δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ εηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο. Θπκεζείηε επίζεο φηη, εάλ νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη νιηγάξηζκεο ζηελ επαξρία, θαη νη ππνςήθηνη είλαη ιηγφηεξνη 12

13 Ζ πνιιαπιή δξαζηεξηφηεηα (πνιππξαγκνζχλε) Οη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε ζρέζε κε ην θιαζηθφ κνλαδηθφ επάγγεικα πιήξνπο απαζρφιεζεο βξίζθνληαη ζε πιήξε αλάπηπμε. Η επαξρία καο θαιεί λα θαληαζηνχκε λέεο κνξθέο εξγαζίαο φπσο ε πνιιαπιή-δξαζηεξηφηεηα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απηή ε επηινγή ζα κπνξνχζε λα είλαη ζηξαηεγηθή : έλαο ρψξνο πξνβνιήο ζεακάησλ π.ρ. δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη βηψζηκνο παξά κφλν εάλ πξφηεηλε θαη θάηη άιιν : θαθεηεξία, βηβιηνζήθε, δηαδίθηπν Παξνκνίσο, ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα ζπκπιήξσκα ζε ζρέζε κε έλα ζρέδην νηθνγελεηαθήο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο. κσο κπνξνχκε επίζεο λα θαληαζηνχκε πην πξσηφηππνπο ζπλδέζκνπο, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ, π.ρ. : παξνρή ππεξεζηψλ ζηα ειηθησκέλα άηνκα + δεκηνπξγία web, αξηνπσιείν + κνπζείν, βηβιηνπσιείν + παιαηνπσιείν ξνχρσλ, εξγαζηήξην ξαπηηθήο + κεξηθή απαζρφιεζε, καγεηξηθή + νδεγφο αιηείαο Η πνιιαπιή δξαζηεξηφηεηα απαηηεί λα επηκεξίζνπκε ην ρξφλν καο ζχκθσλα κε ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, ηηο επνρέο, ηηο αλάγθεο καο θαη λα ζπλδπάζνπκε ελίνηε πνιιαπιέο καο ηδηφηεηεο, θάηη ην νπνίν δελ είλαη θαη ηφζν πξνθαλέο γηα ηελ θπξίαξρε λννηξνπία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Πξνζνρή ινηπφλ λα εμεηάδνπκε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φηη νη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηέο καο κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ! Γηα πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαιφλ είλαη λα αλαδεηήζνπκε εζληθέο θαη δηεζλείο εκπεηξίεο. Ζ θαη νίθνλ εξγαζία Πεγή : Collectif Ville-campagne Οξηζκέλνη λεν-επαξρηψηεο επηιέγνπλ λα γίλνπλ αθεληηθά ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη λα θηλνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απφ ην ζπίηη. Άιινη δηαπξαγκαηεχνληαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ επηρείξεζε, φκσο λα εξγάδνληαη ζην ζπίηη. Σνχην αθνξά πνιινχο πιεξνθνξηθνχο, δεκνζηνγξάθνπο, γξαθίζηεο, αιιά νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ινγηζηέο, κεραληθνχο ή δηαλνκείο πξντφλησλ on line... Απηφλνκε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ καο, κε απψιεηα ρξφλνπ γηα κεηαθηλήζεηο, απμεκέλε ζπγθέληξσζε, δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζηνλ θήπν καο, πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαθέ ηεο αξεζθείαο καο Σν λα δνπιεχεηο ζην ζπίηη 13

14 ζνπ παξέρεη κηα αζχγθξηηε άλεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη δηαζέηεηο επξπδσληθφ δίθηπν θαη είζαη έηνηκνο λα κεηαθηλεζείο γηα ηα ξαληεβνχ θαη ηηο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο. κσο δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ηα κεηνλεθηήκαηα, φπσο : κνλαμηά θαη αλαγθαηφηεηα κεγάιεο απηνπεηζαξρίαο. ινη νη άλζξσπνη δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλέκνπλ ζσζηά ην δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο θαη λα ηνλ ηεξνχλ! Παξφιν φηη ε νκαδηθή εξγαζία είλαη πάληνηε εθηθηή κέζα απφ ηελ δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία (chat), ηηο ηειεθσληθέο δηαζθέςεηο θαη ηηο δηαδηθηπαθέο θάκεξεο (webcam), ν ηειε-εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα μεράζεη ην θαθεδάθη κεηαμχ ζπλαδέιθσλ. Άιινο θίλδπλνο ηεο ηειεξγαζίαο φινη ηνλ δνθηκάδνπλ ζηελ αξρή είλαη ε αλάκημε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα κηα αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ν δηαρσξηζκφο, νξγαλψζηε έλα γξαθείν αληάμην απηνχ ηνπ νλφκαηνο. Γηαζέζηε έλαλ ρψξν ζην ζπίηη ζαο, αθηεξσκέλν απνθιεηζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο δσή : έλα πξνλφκην ηεο δσήο ζηελ χπαηζξν φπνπ νη θαηνηθίεο είλαη πην επξχρσξεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιεπηείηε ζρεηηθέο δηεζλείο εκπεηξίεο. Πάξηε ηε ζχληαμή ζαο θαη πεγαίλεηε ζηελ εμνρή ληαο ζπληαμηνχρνη, ηα πξάγκαηα κπνξεί λα θαίλνληαη πην απιά : δελ ππάξρεη ιφγνο νηθνδφκεζεο ελφο επαγγεικαηηθνχ ζρεδίνπ αιιά δηαζέζηκνο ρξφλνο λα αθηεξψζνπκε ζηελ θνηλσληθή δσή ελφο ρσξηνχ, λα ζπκβάινπκε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο καο πξνο φθεινο ηεο λενιαίαο, λα θαιιηεξγήζνπκε ιαραληθά ή λα επηδνζνχκε ζηελ αλαθαίληζε επίπισλ! κσο, φηαλ έρνπκε δήζεη επί καθξφλ ζηελ πφιε, ν ζπληαμηνδνηηθφο ρξφλνο ζηελ χπαηζξν δελ είλαη θαη ηφζν εχθνινο. Θα πξέπεη λα επηιέμνπκε καδί κε ηελ θαηνηθία καο θαη ηνλ δήκν καο θαη ηελ πεξηνρή καο, έηζη ψζηε λα απνθχγνπκε λα βξεζνχκε απνκνλσκέλνη κέζα ζε έλα παιηφ πξνβιεκαηηθφ ζπίηη, ρηιηφκεηξα, καθξηά απφ ηελ ειάρηζηε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Άξα ινηπφλ θαιφλ είλαη λα εθπιεξψζνπκε ην φλεηξφ καο ζηελ χπαηζξν πξνιακβάλνληαο φκσο ηηο δχζθνιεο γεξνληηθέο καο εκέξεο πνπ έρνπκε κπξνζηά καο! Απφ ηελ ηδέα ζην ζρέδην Υηίζηε ην ζρέδηφ ζαο Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη λα δηαιεπθάλνπκε ηηο πξνζδνθίεο ζαο εξσηψληαο ζαο γηα θάζε κηα απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζρεδίνπ ζαο : ΣΗ : Βαζκεδφλ κε ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζρεδίνπ, απηφ γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αθξηβέο. Π.ρ. : Δπηζπκείηε λα εμαγνξάζεηε ή λα δεκηνπξγήζεηε κηα εκπνξηθή επηρείξεζε ; Πνηαο κνξθήο : παληνπσιείν, εκπνξία θεπεπηηθψλ, είδε έλδπζεο ; ρεδηάδεηε λα γίλεηε επηθνηλσληαθφο ζχκβνπινο ; Γηα πνηνλ : ηνπο ηδηψηεο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο ΟΣΑ ; Με πνηα ηδηφηεηα ; Θέιεηε λα αζρνιεζείηε κε ηα παηδηά ; Με πνηνλ ηξφπν : παηδαγσγηθή θάξκα, νηθνγέλεηα ππνδνρήο, κεηξηθή βνήζεηα ; θιπ. θιπ. 14

15 ΠΟΗΟ : είλαη ζεκαληηθφ φινη νη εκπιεθφκελνη (ζπκβία, παηδηά, ζπλεξγάηεο, θιπ.) λα γίλνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ κεηνίθηζεο ζηελ επαξρία, θαη νη αλάγθεο ηνπο (γεσγξαθηθή θαηάζηαζε, απαζρφιεζε, αλαςπρή, θιπ.) λα ιεθζνχλ ππφςε. Αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ ζρέδην, είλαη αηνκηθφ ; Δίλαη ηνπ δεχγνπο, ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ, ελφο ζπλδέζκνπ ; Οη εηαίξνη έρνπλ αλεπξεζεί ; ΠΟΤ : ε πνηα πεξηθέξεηα ; ε πνην δήκν ή θνηλφηεηα ; Γηα λα βνεζεζείηε, δείηε παξαθάησ ηελ ελφηεηα «Δπηιέμηε ηελ πεξηνρή ζαο». Δπίζεο ζα πξέπεη λα απαληήζεηε θαη ζην εξψηεκα ηεο θαηνηθίαο : ζέιεηε λα γίλεηε ηδηνθηήηεο ή ελνηθηαζηήο ; κηαο θάξκαο, ελφο ζπηηηνχ θσκφπνιεο, ελφο εμνρηθνχ, ελφο δηακεξίζκαηνο ; ΠΟΣΔ : Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεηε ζηα ζίγνπξα, είλαη ρξήζηκν λα πξνζδηνξίζεηε κηα πξνζεζκία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, κε ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζηαδίσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηάθνξα εκπφδηα (φπσο : ρξνληθή δηάξθεηα θαηάξηηζεο, λέα ζρνιηθή πεξίνδνο, επνρηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ). ΠΩ : Πνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ζηειερηαθά, πιηθά, ρξνληθά κέζα ρξεηάδεζηε λα ελεξγνπνηήζεηε γηα λα πινπνηήζεηε ην ζρέδηφ ζαο ; Αηνκηθή άδεηα θαηάξηηζεο, ηξαπεδηθφ δάλεην, επαγγεικαηηθή εμάζθεζε, κεηάβαζε ζε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο γηα λα αθηεξσζείηε ζην ζρέδην, πψιεζε ελφο αθηλήηνπ, κέζα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. Κάπνηνη εμεηδηθεπκέλνη θνξείο ζα κπνξνχζαλ λα ζαο βνεζήζνπλ. Βιέπε ελφηεηα «ηελ πξάμε ;». ΠΟΟ : Πξφθεηηαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ, ηνπο πφξνπο ηνπ θαη ηα απαξαίηεηα ζπκπιεξψκαηα. Φξνληίζηε γεληθά λα έρεηε έλα ζρέδην ην νπνίν λα ζπκθσλεί κε ηα νηθνλνκηθά ζαο κέζα. Δλεκεξσζείηε επίζεο γηα ηα πθηζηάκελα νηθνλνκηθά βνεζήκαηα (βιέπε παξαθάησ ηελ ελφηεηα «Υξεκαηνδνηψ ην ζρέδηφ κνπ»). Απηή ε κεηάβαζε απφ ηελ ηδέα ζην ζρέδην ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, επεηδή νη παξάκεηξνη ηνπ ζρεδίνπ ζπλδένληαη. Αλάινγα κε ηηο πεξηπηψζεηο, ε επηινγή ηεο πεξηνρήο είλαη απηή πνπ ζα πξνζδηνξίζεη φια ηα άιια, ή ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή αθφκα θαη ηνπο εηαίξνπο Πξνζνρή, ην ζρέδην δελ είλαη ραξαγκέλν πάλσ ζε καξκάξηλε πιάθα : κηα ζπλάληεζε, κηα ςπρηθή δηάζεζε ζα κπνξνύζαλ λα ην θάλνπλ λα εμειηρζεί. Μελ εγθισβίδεζηε κέζα ζηελ «ηπξαλλία ηνπ ζρεδίνπ». Μάζεηε λα αξπάδεηε ηηο επθαηξίεο! Δθπνλήζηε ην ζρέδηφ ζαο Η γξαπηή επεμήγεζε ηνπ ζρεδίνπ ζαο, κε ζαθή θαη αθξηβή ηξφπν, είλαη έλα αλαπφθεπθην ζηάδην. Απηφ ην ζχληνκν έγγξαθν ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο ζπλνκηιεηέο ζαο (ζπλνδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, θνξείο, αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, δεκάξρνπο, θιπ.) λα : αλαθαιχςνπλ πνηνο είζηε, 15

16 θαηαλνήζνπλ απηφ πνπ ζέιεηε λα θάλεηε, γλσξίζνπλ ηα θίλεηξά ζαο, ηηο δεμηφηεηέο ζαο θαη ηνπο πφξνπο ζαο, απνηηκνχλ ηελ θαηάζηαζε πξνφδνπ ηνπ ζρεδίνπ, κάζνπλ ηηο αλάγθεο ζαο. Δπηπιένλ, ε γξαπηή παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ ζαο βνεζάεη ζηελ σξίκαλζε θαη ζηε δφκεζή ηνπ. Δπηιέμηε ηελ πεξηνρή ζαο Οξηζκέλνη γλσξίδεηε απφ ηελ αξρή πνχ ζέιεηε λα δήζεηε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πεξηνρή πξνέιεπζήο ζαο ή αθφκα κηα ςπρηθή δηάζεζε δηαθνπψλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζθεθηείηε λα εμεξεπλήζεηε ηελ πεξηνρή εθηφο θαινθαηξηλήο ή ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, γηα λα απνθχγεηε δπζάξεζηεο εθπιήμεηο. Φξνληίζηε λα κελ ππνθχπηεηε ζε κφδεο! Δάλ, αληίζεηα, δελ έρεηε πεξηνρή πξνηίκεζεο, κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε θξηηήξηα ηα νπνία ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ έξεπλά ζαο γηα ηελ ηδαληθή πεξηνρή, φπσο π.ρ. : ην θιίκα, ηα ηνπία, ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, ε αξρηηεθηνληθή, ν δπλακηζκφο αλαθνξηθά κε ηελ ππνδνρή λέσλ πιεζπζκψλ, ε νηθνλνκία, νη ηνπξηζηηθέο δψλεο, ε κφιπλζε, ε γεσξγία, νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ, νη πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο, ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ... ε θάζε πεξίπησζε, είλαη θπξίαξρν λα εμαθξηβψζεηε εάλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη ζπλζήθεο θαηνηθίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο πεξηνρήο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ζαο : Σν επαγγεικαηηθφ ζαο ζρέδην κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ; ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, ην ζηάδην έξεπλαο αγνξάο ζα κπνξέζεη λα ζαο βνεζήζεη. Σν είδνο θαηνηθίαο πνπ αλαδεηείηε ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη δηαζέζηκν ζην επηζπκεηφ θφζηνο ; Οη ηνπηθέο εθδειψζεηο, ε αλαςπρή, ην εκπφξην θαη νη ππεξεζίεο ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο ζαο ; Έλαο αξηζκφο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο ππνδνρήο λέσλ θαηνίθσλ νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε : κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί ηνπο! ηελ ςεθηαθή ζηήιε ζα βξείηε ρξήζηκεο γαιιηθέο ζπλδέζεηο. Οξηζκέλεο πεξηνρέο δηνξγαλψλνπλ άιισζηε εηδηθέο εκεξίδεο ησλ νπνίσλ ν ζηφρνο είλαη λα αλαθαιχςεηε ηελ πεξηνρή θαη ηηο επθαηξίεο ηεο, γηα λα εμαθξηβψζεηε εάλ ην ζρέδηφ ζαο (ηφζν ην επαγγεικαηηθφ φζν θαη ην αηνκηθφ) κπνξεί λα αλαπηπρζεί εθεί. κσο, πέξα απφ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο, είλαη νπζηψδεο λα εμνηθεησζείηε κε ηελ πεξηνρή, πξηλ εγθαηαζηαζείηε εθεί, θαη ηνχην γηα λα πξνεηνηκάζεηε ηελ άθημή ζαο : επηζθεθηείηε ηνλ ηζηφηνπν ηεο πεξηνρήο, πεξπαηήζηε ηνπο δξφκνπο ηνπ ρσξηνχ, γλσξίζηε ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηηο παξερφκελεο ηνπηθέο ππεξεζίεο, θάληε κηα βφιηα ζην γξαθείν ηνπξηζκνχ 16

17 Αλαδεηήζηε ζπκβνπιεπηηθή ζπλνδεία Πεγή : Collectif Ville-campagne Σν λα αιιάμεηε ηξφπν δσήο γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηε δξαζηεξηφηεηά ζαο ζηελ χπαηζξν απαηηεί ζπρλά λα βνεζεζείηε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη νξγαληζκνί. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζηάδηα πξνφδνπ, απηή ε ππνζηήξημε παίξλεη πνιιέο κνξθέο, πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ θαη θηάλνπλ ζηηο πξνζθνξέο απφ νξηζκέλεο πεξηνρέο, απφ θνηλσληθνχο θνξείο θαη επηκειεηήξηα, ζπγθεθξηκέλε ππνζηήξημε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο π.ρ. ε δεκηνπξγία επηρείξεζεο, ε αλαδήηεζε θαηάξηηζεο ή ε ρξεκαηνδφηεζε Οη ζπλνκηιεηέο ελφο ζρεδίνπ εγθαηάζηαζεο ζηελ χπαηζξν ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιπάξηζκνη θαη θηλδπλεχεηε ελίνηε λα ραζείηε. ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πξνηηκάηε ηελ παξερφκελε ζπκβνπιεπηηθή απφ ηνπο επηηφπηνπο θνξείο, πνπ είλαη αγθπξνβνιεκέλνη ζηελ πεξηνρή, φπσο νη αλαπηπμηαθνί ζχκβνπινη ή νη εκςπρσηέο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζπλδέζκσλ ηνπ είδνπο. Θα κπνξέζνπλ λα ζαο πξνζαλαηνιίζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα επνπηεχνπλ ηελ πξφνδν ησλ πξνζπαζεηψλ ζαο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, λα παξακείλεηε ν θπξίαξρνο ηνπ ζρεδίνπ ζαο! Γηα λα βξείηε έλαλ ζπκβνπιεπηηθφ νξγαληζκφ, δηαβάζηε ηελ ελφηεηα «Πνηνο κπνξεί λα κε βνεζήζεη ;» Πνχ ζα βξείηε πξνζθνξέο ; Γηα λα επηιέμεηε επηρεηξήζεηο γηα εμαγνξά ή γηα δεκηνπξγία, επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, : δείηε ηελ αληίζηνηρε ζηήιε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. 17

18 Πνην ζα είλαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ζαο ; Δάλ ην ζρέδηφ ζαο ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ε ψξα λα επηιέμεηε ηε λνκηθή κνξθή : αηνκηθή επηρείξεζε ή εηαηξεία ; χλδεζκνο ή ζπλεηαηξηζκφο ;... Πξνζνρή λα κελ επηζπεχζεηε απηφ ην ζηάδην : ε λνκηθή κνξθή γελλά θιεξνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο. πγθξίλαηε πξνζεθηηθά ηηο δηάθνξεο λνκηθέο κνξθέο θαη ζθεθηείηε λα βνεζεζείηε ζρεηηθά! Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζρεδίνπ ζαο Πξηλ αλαδεηήζεηε ρξεκαηνδνηήζεηο, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεηε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο. Τπάξρνπλ δηάθνξα βνεζήκαηα δεκηνπξγίαο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παξερφκελα απφ ην θξάηνο ή ηνπο ΟΣΑ. Παξέρνληαη γεληθά γηα λα επλνήζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζε πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο, γηα ηελ επαγγεικαηηθή επαλέληαμε ή αθφκα θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Πξνζνρή, απηέο ηηο επηρνξεγήζεηο ζα πξέπεη λα ηηο αληηιεθζείηε σο κηα ζπκπιεξσκαηηθή ψζεζε θαη φρη ε χπαξμε ηνπ ζρεδίνπ λα εμαξηάηαη απφ απηέο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηα πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ : Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο : π.ρ. πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα εξξψλ, παξνρή εγγχεζεο δαλείσλ θεθαιαίνπ θίλεζεο απφ ην ΣΔΜΠΜΔ, Σν πξφγξακκα «Μεηνηθψ». Σν πξφγξακκα ηεο «Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». Σν πξφγξακκα «Πξσηνηππψ 2009». Σν πξφγξακκα «Δλίζρπζε μελνδνρεηαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ πξνβνιήο θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ (Digi-Lodge). Σα εκπνξηθά θαη επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα ζα κπνξνχζαλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα θάλεηε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ζαο αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζεο. 18

19 Ζ θαηάξηηζή ζαο Πεγή : Collectif Ville-campagne Δλδερνκέλσο ε ζρεδηαδφκελε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα λα απαηηεί ηελ απφθηεζε απφ κέξνπο ζαο λέεο δεμηφηεηεο. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζα κπνξνχζαηε λα αθνινπζήζεηε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Γηα λα δηεπθνιχλεηε ηελ αλαδήηεζή ζαο, θαζνξίζηε θαηαξρήλ θαιχηεξα ηε κνξθή θαηάξηηζεο ηελ νπνία ρξεηάδεζηε (θάληε έλαλ απνινγηζκφ ησλ δεμηνηήησλ ζαο πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ρξήζηκνο). Τπάξρνπλ πνιιαπιέο θαηαξηίζεηο : ε θαηάξηηζε πνπ απνζθνπεί λα κάζεηε έλα λέν επάγγεικα (π.ρ. αξηνπνηφο, καξαγθφο ). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, απνηαζείηε ζε ηνπηθά ΙΔΚ ή ΚΔΚ. ε θαηάξηηζε πνπ απνζθνπεί λα κάζεηε ζπκπιεξσκαηηθέο δεμηφηεηεο (δηνίθεζε θαη ινγηζηηθή, ίδξπζε επηρείξεζεο, κεηαπνίεζε ηεο αγξνηηθήο ζαο παξαγσγήο ) ε νπνία κπνξεί λα πινπνηεζεί κε κνξθή ζεκηλαξίσλ, εμάζθεζεο ή ζπκβνπιεπηηθήο. Απηή ε κνξθή θαηάξηηζεο ζα κπνξνχζε λα παξέρεηαη απφ ηα εκπνξηθά θαη επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, απφ ηνπηθά ΚΔΚ. πκβνπιεπηείηε ην θεθάιαην «Πνηνο κπνξεί λα κε βνεζήζεη»; ε θαηάξηηζε πνπ απεπζχλεηαη εηδηθά ζε απηνχο πνπ έρνπλ έλα ζρέδην κεηνίθηζεο ζε αγξνηηθφ ρψξν. Ο έρσλ έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ην εκβαζχλεη κέζα απφ κηα εμαηνκηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή επηκεξηζκέλε ζε αξθεηνχο κήλεο, ην πξνζαξκφδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ελεκεξψλεηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Η ελ ιφγσ θαηάξηηζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηηο πεξηνρέο κεηνίθηζεο ή απφ ηνπηθνχο ζπλδέζκνπο φπσο ε ΣΠΑΔ-ΚΔΠΗ. Βιέπε εηδηθή ζηήιε «ηελ πξάμε». 19

20 Πνχ ζα αλαδεηήζεηε κηα απαζρφιεζε ; Πέξα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ΟΑΔΓ, ε αλαδήηεζε απαζρφιεζεο ζε αγξνηηθφ ρψξν γίλεηαη επίζεο θαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα αιιά θαη ηνπηθέο δηαζπλδέζεηο : επηρεηξεκαηηθνί φκηινη, ππάιιεινη ησλ δήκσλ, αηξεηνί, βηνκήραλνη, ζχλδεζκνη, θιπ. Δμ νπ θαη ε ζεκαζία λα πάηε επηηφπνπ ή εάλ ε θαηάζηαζε ην επηηξέπεη, λα αλαδεηήζεηε απαζρφιεζε αθνχ κεηνηθίζεηε. Πέξα απφ ηηο ππαξθηέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο, νη ηνκείο πνπ πξνζιακβάλνπλ ζε αγξνηηθφ ρψξν είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ηα μελνδνρεία ηαβέξλεο θαθεηεξίεο, νη θαη νίθνλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ε πγεία, ην εκπφξην, νη νηθνδνκέο θαη ν θιάδνο αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο. Γηαηξνί, θηίζηεο, κάγεηξνη, παηδνλφκνη : ηδνχ ην εξγαζηαθφ ζαο πεξηβάιινλ! Πξνρσξήζηε πξν-ν-δεπ-ηηθά! Θα κπνξνχζαηε λα αιιάμεηε ηξφπν δσήο κέζα ζε ηξεηο κήλεο. κσο γεληθά, έλα ζρέδην κεηνίθηζεο ζηελ χπαηζξν ζέιεη κάιινλ... δπν ρξφληα! Σν λα επηιέμεηε κηα πεξηνρή ζέιεη ρξφλν, ην λα δεκηνπξγήζεηε κηα επηρείξεζε ή λα ςάμεηε έλα ζπίηη επίζεο. ρη, δελ ππάξρεη έλαο «θαηάινγνο ρσξηψλ αλαδεηνχλησλ λένπο θαηνίθνπο». Αλαθνξηθά δε κε ηα νηθνλνκηθά βνεζήκαηα, φηαλ ππάξρνπλ, δελ επηηπγράλνληαη ρηππψληαο παιακάθηα! Σέινο, ην λα βξεζείηε μαθληθά απνκνλσκέλνη αλάκεζα ζε ιφθνπο, ελψ δνχζαηε ζηελ Αζήλα, είλαη έλα ξίζθν κηαο δπζάξεζηεο εκπεηξίαο, εάλ δελ έρεηε πξνεηνηκαζηεί θαηαιιήισο. Κνληνινγίο, γηα λα απνθχγεηε ηελ αλζξψπηλε απνκφλσζε, ηελ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα ή νπνηαδήπνηε άιιε απνηπρία, ζπεχζαηε βξαδέσο. Μάιηζηα νξηζκέλα θαηλνηφκα ζρέδηα απαηηνχλ πνιιά ρξφληα : δελ δεκηνπξγνχκε ζε ιίγνπο κήλεο αιιά ζε ιίγα ρξφληα έλα ιεηηνπξγηθφ ρψξν ζεακάησλ. πλεπψο ε κεηνίθηζε κπνξεί λα θιηκαθσζεί : θαηαξρήλ ε θπζηθή εγθαηάζηαζε (κε κηα πηζαλή κεηαβαηηθή κηζζσηή εξγαζία), ζηε ζπλέρεηα, ζε έλα δεχηεξν ζηάδην, ε άζθεζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ή ην αληίζεην! Αλαδήηεζε ζηέγεο Δγθαηαζηαζείηε ζε κηα πεξηνρή Δίλαη βέβαην φηη ε θαηνηθία ζηελ χπαηζξν είλαη γεληθά πην πξνζηηή ζε ζρέζε κε ηελ αζηηθή ζηέγε. κσο ε πξνζθνξά θαηνηθίαο είλαη ζαθέζηαηα ιηγφηεξν ζεκαληηθή. Δάλ νη ηζηνζειίδεο ησλ κεζηηηθψλ γξαθείσλ ζαο επηηξέπνπλ λα πξνβείηε ζε εμ απνζηάζεσο έξεπλα, ζα πξέπεη λα δηαβάζεηε επίζεο θαη ηηο αγγειίεο ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ, λα δείηε ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη λα κε δηζηάζεηε λα κηιήζεηε γη απηφ δεμηά θαη αξηζηεξά δεδνκέλνπ φηη ηα θαιά ζρέδηα επηηπγράλνληαη ελίνηε κέζα απφ κηα θαθελεηαθή ζπδήηεζε! 20

21 Ολεηξεχεζηε λα αλαζηειψζεηε έλα παιηφ πέηξηλν νίθεκα ; ε νξηζκέλα ζεκεία ηεο ππαίζξνπ, βξίζθνπκε αθφκα ιηζφθηηζηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαθαηληζηνχλ ζε πξνζηηέο ηηκέο, φκσο πξνζνρή ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ. Καη λα πξνβιέςεηε φηη ζα δήζεηε γηα κεξηθά ρξφληα κέζα ζηελ αθαηαζηαζία! Δίηε αλαδεηάηε έλα νηθφπεδν γηα ρηίζηκν ή έλα παιηφ ζπίηη, πξνζέμηε : Μηα θαηνηθία ζε ρσξηφ είλαη ζπλήζσο ιηγφηεξν αθξηβή, φκσο ρξεηάδεζηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην απηνθίλεην γηα λα αγνξάζεηε αθφκα θαη ςσκί θαη έηζη ην θφζηνο θαπζίκσλ ζα είλαη νπζηαζηηθφ! Πξηλ θάλεηε ηελ έξεπλά ζαο, ζθεθηείηε λα ππνινγίζεηε ηηο κειινληηθέο ζαο κεηαθηλήζεηο. Παξνκνίσο, εάλ ζέιεηε λα εξγαζηείηε ζην ζπίηη, επηιέμηε αλάινγα ηελ θαηνηθία ζαο (λα έρεη ζπκπιεξσκαηηθφ δσκάηην θαη ζχλδεζε κε γξήγνξν δηαδίθηπν ). Με μεράζεηε επίζεο λα ζπλαληηέζηε κε ηνπο γείηνλεο γηα θαλέλα πνηφ, αιιά επίζεο δηφηη νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθαινχλ ελφριεζε. Καιχηεξα λα ηηο ιάβεηε ππφςε ζαο απφ πξηλ. Αλαθνξηθά κε ηελ ελνηθίαζε, ε πξνζθνξά είλαη πεξηνξηζκέλε ζε αγξνηηθφ ρψξν, εηδηθφηεξα γηα ζπίηηα. κσο ε εγθαηάζηαζή ζαο ζε έλα κηθξφ δηακέξηζκα ζαο επηηξέπεη λα θάλεηε κηα γιπθηά κεηάβαζε πξηλ ηελ πηζαλή αγνξά αθηλήηνπ. Οξηζκέλεο πεξηνρέο δηαζέηνπλ κεηαβαηηθά ζπζηήκαηα θαηνηθηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λεναθηθλνχκελσλ. Υηίζκαηα, αθίλεηα : πξνζνρή ζηνπο ηζρχνληεο νηθνδνκηθνχο θαλνληζκνχο Πεγή : Collectif Ville-campagne Η λνκνζεζία πξνζηαηεχεη ηα ηνπία ελάληηα ζε αθαιαίζζεηα θηίξηα θαη ζηε ρέξζα αγξνηηθή γε. πλεπψο, θάζε θαηαζθεπή ή θαη ηξνπνπνίεζε (πξνζζήθε) επί ηνπ ππάξρνληνο ρηίζκαηνο πξνυπνζέηεη έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο. Γηα λα απνθχγεηε ηηο δπζάξεζηεο εθπιήμεηο, ζπκβνπιεπηείηε εγθαίξσο έλαλ κεραληθφ ή αξρηηέθηνλα. 21

22 Γεκηνπξγία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο : θαη θχγαηε! Δίλαη ε ψξα γηα ηηο δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο, δειαδή ε έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζην θαηάιιειν αζθαιηζηηθφ ηακείν θαη ηελ αξκφδηα εθνξία, αλάινγα κε ηελ λνκηθή κνξθή πνπ ζα δψζεηε ζηελ νηθνλνκηθή ζαο δξαζηεξηφηεηα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιεπηείηε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ησλ ηνπηθψλ επηκειεηεξίσλ. Γξνκνινγήζηε ηελ δξαζηεξηφηεηά ζαο πσο ε θνηλσληθή ελζσκάησζε απαηηεί λα θαηεπζπλζείηε πξνο ηνπο άιινπο, έηζη θαη ε δξνκνιφγεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, είηε είλαη νηθνλνκηθή είηε εζεινληηθή, πξνυπνζέηεη ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία. Σα επηθνηλσληαθά κέζα είλαη ηα ίδηα ηφζν ζηελ πφιε φζν θαη ζηελ χπαηζξν (αθηζνθφιιεζε, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, ηζηνζειίδεο, αθηεξψκαηα ηχπνπ, θιπ.), φκσο ε απφ ζηφκα ζε ζηφκα ελεκέξσζε παξακέλεη κηα απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο! Η πιεξνθφξεζε ζα θπθινθνξήζεη ηφζν γξεγνξφηεξα φζν νη αηξεηνί, νη έκπνξνη, ηα αθεληηθά ησλ θαθελείσλ, νη ππεχζπλνη ηνπηθψλ ζπλδέζκσλ θαη νη επηρεηξεκαηίεο ζα είλαη ελήκεξνη. Γηα λα δξνκνινγήζεηε ηε δξαζηεξηφηεηά ζαο, επηιέμηε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. Έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία. Γειαδή : ιάβεηε ππφςε ζαο ηηο αγξνηηθέο, ηνπξηζηηθέο, ζρνιηθέο πεξηφδνπο). Λάβεηε ζέζε ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο Πεγή : Collectif Ville-campagne Σέξκα, κεηνηθίζαηε Σν ζπίηη ζαο είλαη αθφκα λέν, δηαζέζηε ρξφλν λα εκβαζχλεηε θαιχηεξα ηηο γλψζεηο ζαο γηα ηελ πεξηνρή. πλαληήζηε ηνλ δήκαξρν θαη ηνπο γείηνλεο, εμεξεπλήζηε ηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο, γλσξίζηε ηελ ηνπηθή θνηλσληθή δσή, δνθηκάζηε ηηο δηαδξνκέο πεδνπνξίαο Γξάζεηο πνπ επηηξέπνπλ λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ηελ πεξηνρή, ηελ νηθνλνκία ηεο, ηελ 22

23 ηζηνξία ηεο, ηα αλέθδνηά ηεο. ηγά-ζηγά, ζα εληνπίζεηε ηνλ θνχξλν ηεο αξεζθείαο ζαο, ζα αλαθαιχςεηε φηη ζην γεηηνληθφ ρσξηφ έλαο ρσξηθφο πνπιάεη απεπζείαο, ζα κάζεηε ηνπο δεπηεξεχνληεο δξφκνπο, ηελ θαιχηεξε ηαβέξλα Δάλ ζηελ αξρή, ηα φξηα κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο πξνζσπηθήο ζαο δσήο είλαη ραιαξά, βαζκεδφλ ζα βξείηε ην ξπζκφ ζαο. Δπδνθηκήζηε ηνπηθά Να ζπκκεηέρεηε ζηελ θνηλσληθή δσή Πεγή : Collectif Ville-campagne πσο ζην ζρνιείν, ε δηακφξθσζε ζρέζεσλ ζπρλά είλαη πην εχθνιε κεηαμχ λέσλ αθηθλνχκελσλ. Οξηζκέλνη επαξρηψηεο απνξξίπηνπλ ηνπο «λένπο», απηνχο ηνπο εηζβνιείο πνπ αλαηξέπνπλ ηηο ηνπηθέο ζπλήζεηεο θαη πνπ λνκίδνπλ φηη φια επηηξέπνληαη! Γηα λα γίλεηε απνδεθηνί, ην άλνηγκα ζηνπο άιινπο είλαη νπζηψδεο. Δάλ αθηζνθνιιήζεηε ζην παξάζπξφ ζαο «φρη ζηνπο θπλεγνχο» θαη ηα βάιεηε κε ηνλ γείηνλα αγξφηε γηαηί ρξεζηκνπνηεί ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα ζην ρσξάθη ηνπ, ε ζχξξαμε είλαη εμαζθαιηζκέλε! Καη γηα λα ζνβαξεπηνχκε, ε θνηλσληθή ελζσκάησζε απαηηεί, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ θηινμελνχλησλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ θηινμελνχκελσλ, λα απνδερηνχλ αιιήινπο, λα ζπλαληεζνχλ, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δήζνπλ καδί θαη λα έρνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο. Θα ζαο ζπκβνπιεχακε λα ζπρλάδεηε ζηα ηνπηθά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, λα εγγξαθείηε ζε ζπιιφγνπο, λα γξάςεηε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν ηνπ ρσξηνχ, λα ζπκκεηέρεηε ζηηο ηνπηθέο γηνξηέο. Αιιά θαη λα γίλεηε παξαηεξεηήο δειαδή λα ζπεχδεηε βξαδέσο θαη λα θξαηάηε απφζηαζε γηα λα πιεζηάζεηε ηα άηνκα θαη ηηο θαηαζηάζεηο, αληί λα επηθεληξσζείηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Απηνί πνπ δνπλ επηηφπνπ εθ γελεηήο ζα κπνξνχζαλ λα γειάζνπλ κε ηηο πεξίεξγεο ηδέεο ζαο, κε ην παξάμελν επάγγεικά ζαο ή κε ηα ληνκαηάθηα ζαο, φκσο κε ην ρξφλν ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ. Βέβαηα, αθφκα θαη κεηά απφ 30 ρξφληα, ν λεν-επαξρηψηεο πνηέ δελ ζεσξείηαη σο απζεληηθφο επαξρηψηεο ίζσο δηφηη δελ ζα γίλεη πνηέ πιήξσο ; 23

24 Πξνιάβεηε ηε ζιίςε Αίζζεκα κνλαμηάο, θελνχ, αλίαο ή αληίζεηα ζπλαίζζεκα πληγεξφηεηαο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο αλσλπκίαο, θφπσζε νθεηιφκελε ζην δηαξθέο πεγαηλέια... αθφκα θαη φηαλ είζαζηε θαιά πξνεηνηκαζκέλνη, θαλείο δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε ζιίςε «κεηά ηελ εγθαηάζηαζε»! Δάλ ηνχην ζπκβεί, κελ παληθνβιεζείηε, είλαη θπζηθφ. Πξνεηνηκαζηείηε λα δήζεηε ζηηγκέο ακθηβνιηψλ. Απηή ε θάζε ζαο επηηξέπεη λα επηδηνξζψζεηε ην ζρέδηφ ζαο, λα βξείηε ιχζεηο ζε απηήλ ή ηελ άιιε δπζθνιία. Αληίζεηα, εάλ ε ζιίςε κεηαηξαπεί ζε πξαγκαηηθή θαηάζιηςε, ππάξρεη αζθαιψο θάηη πνπ δελ πάεη θαιά. Ίζσο πξέπεη ινηπφλ λα μαλαδείηε ην ζρέδηφ ζαο απφ ηελ αξρή. Δθηφο απφ ηα πιηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε εκπεηξία δείρλεη φηη νη αηηίεο απνηπρίαο κηαο κεηνίθηζεο ζηελ χπαηζξν πξνέξρνληαη ζπρλφηεξα απφ έλα πξφβιεκα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ερφλησλ έλα ζρέδην (δελ είλαη άλεπ ζεκαζίαο λα ζπκίζνπκε εδψ φηη ηα δεπγάξηα δνθηκάδνπλ ζπλήζσο εληάζεηο) παξά απφ κηα κε πξνζαξκνγή ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Αο ζεκεηψζνπκε επίζεο φηη κηα κεηεγθαηάζηαζε ζηελ πφιε πέληε ρξφληα αξγφηεξα δελ είλαη θαη αλάγθε ζπλψλπκε απνηπρίαο, αιιά ζα κπνξνχζε λα είλαη απιά κηα ζεηηθή εμέιημε. Δλδηαθεξζείηε γηα ηε γεσξγία Κη αλ αθφκα ζήκεξα, αγξνηηθφ δελ ζεκαίλεη πηα αλαγθαζηηθά γεσξγηθφ, θη αλ αθφκα νη γεσξγνί δελ ζπγθξνηνχλ πηα ηνλ πιεηνςεθηθφ πιεζπζκφ ησλ ρσξηψλ, ε γεσξγία παξακέλεη έληνλα παξνχζα ζηελ χπαηζξν. Σν λα γλσξίζεηε ηηο ηνπηθέο παξαγσγέο, ηνλ ξπζκφ ησλ θαιιηεξγεηψλ, ην γεσξγηθφ ζχζηεκα θαη ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) ζα δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζή ζαο (θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο πεξηνρήο!). Δάλ γηα ζαο ηα αξρηθά ΚΑΠ είλαη θηλέδηθα, ήξζε ε ψξα λα ελεκεξσζείηε! Να ζπκβάιεηε ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή δσή κπνξεί λα εηζθέξεη κηα δηάζηαζε ζπκπιεξσκαηηθή ζηελ κεηνίθηζή ζαο θαη πξνσζεί ην αίζζεκα φηη αλήθεηε ζηελ πεξηνρή. Παξά ηαχηα πξνζνρή λα κελ είζηε πνιχ βηαζηηθνί ή πνιχ πηεζηηθνί! Δλίνηε, κφιηο θηάζεηε, κπνξεί λα ζέιεηε λα θάλεηε 1002 πξάγκαηα. Πξηλ πξνηείλεηε κηα ηδέα ζαο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, αθήζηε ηελ πξνεγνπκέλσο λα σξηκάζεη. Γηφηη νη θαιχηεξεο πξσηνβνπιίεο είλαη απηέο πνπ ζπγθιίλνπλ κε ηελ πεξηνρή, πνπ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο δξάζεο. 24

25 Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Απφ ηε βνχιεζε ζηελ κεηνίθηζε 1) Πψο λα βξσ κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα ; Με γλψκνλα ηηο επηζπκίεο ζαο, ηελ ηερλνγλσζία ζαο θαη ηηο δεμηφηεηέο ζαο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ζαο! Γηα λα βνεζεζείηε, ξσηήζηε ηελ ΣΠΑΔ- ΚΔΠΗ. 2) Πνηνο κπνξεί λα κε βνεζήζεη θαη λα κε ζπκβνπιέςεη ζην επηρεηξεκαηηθφ κνπ ζρέδην ; Αξθεηνί θνξείο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ θαη λα ζπκβνπιέςνπλ απηνχο πνπ έρνπλ επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, είηε θνληά ζηνλ ησξηλφ ηφπν δηακνλήο ηνπο, είηε ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα κεηνηθίζνπλ. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζηάδηα πξνφδνπ, απηή ε βνήζεηα έρεη δηάθνξεο κνξθέο, πνπ μεθηλνχλ : απφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή δηαξθείαο, ηελ βνήζεηα πνπ παξέρνπλ νξηζκέλνη δήκνη, θνηλσληθνί θνξείο θαη επηκειεηήξηα, κέρξη ηελ πνιχ ζπγθεθξηκέλε ππνζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ αλαδήηεζε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή ρξεκαηνδφηεζεο. Αλαδεηήζηε ηελ ηερληθή βνήζεηα ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ θνξέα. 3) Αλαδεηψ άιια άηνκα γηα λα θάλσ έλα ζπιινγηθφ ζρέδην Τπάξρνπλ αξθεηά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηζηφηνπνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελαιιαθηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζηα νπνία ζαο ζπζηήλνπκε λα θαηαζέζεηε ηελ αλαδήηεζή ζαο ή λα ιάβεηε γλψζε ησλ αλαθνηλψζεσλ απηψλ πνπ έρνπλ ζπιινγηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, είηε πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεηε έλα θέληξν ηεθκεξίσζεο, είηε έλαλ πνιηηηζηηθφ ρψξν ή έλαλ ρψξν αλαςπρήο. 4) Πψο λα επηιέμσ ηελ πεξηνρή κεηνίθηζήο κνπ ; Πέξα απφ ηηο θιηκαηηθέο πξνηηκήζεηο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπίνπ, ηνλ ηνπηθφ δπλακηζκφ, θιπ., πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο ηε ζπλάθεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζαο ζρεδίνπ κε ηηο ηνπηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο θαηνηθίαο αιιά θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή. Γηα λα ζαο βνεζήζνπλ θάπνηεο πεξηνρέο εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο ππνδνρήο λέσλ θαηνίθσλ, νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε απηψλ πνπ έρνπλ ζρέδηα : αλαθαιχςηε ηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο. 5) Πνχ λα αλαδεηήζσ πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ; Αλαδεηήζηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία κηα ζπιινγή πξνζθνξψλ απφ : πξνο πψιεζε επηρεηξήζεσλ, ππφ δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ, δηαζέζηκνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, θιπ. 25

26 Δπαγγεικαηηθή δσή, νηθνλνκηθφ ζρέδην 1) Μπνξνχκε λα είκαζηε βηψζηκνη κε έλα θαηάιπκα ή κφλν κε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ; Με δεδνκέλν ην πςειφ ελαξθηήξην επελδπηηθφ θφζηνο, κφλν κε κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα ηνπξηζηηθήο ππνδνρήο, δχζθνια θαζίζηαηαη βηψζηκε κηα νηθνγέλεηα πνπ ηελ αζθεί. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ηε ζεσξεί σο κηα ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γη απηφ θαη λα πξνηείλεη ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο π.ρ. καζήκαηα θνπδίλαο, βάδελ ζηελ εμνρή, θξνληίδα ραιάξσζεο, θιπ. 2) Θα ήζεια λα αζθήζσ έλα παξαδνζηαθφ επάγγεικα Καιιηεξγεηήο ιηλαξηνχ, θαιαζνπνηφο ζα ζέιαηε λα θάλεηε θάηη ζρεηηθφ κε παξειζνχζα ηερλνγλσζία ; ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αλαδεηήζηε ζπλδέζκνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Θα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα ζαο βνεζήζνπλ ζην ζρέδηφ ζαο. 3) Πψο λα δεκηνπξγήζσ ή λα εμαγνξάζσ κηα εκπνξηθή ή βηνηερληθή επηρείξεζε ; Οη πξνζθνξέο δεκηνπξγίαο ή εμαγνξάο εκπνξηθψλ ή βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιιέο. Γήκνη, εκπνξηθά θαη επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα είλαη νη πξνλνκηνχρνη ζπλνκηιεηέο γη απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζρέδηα. Διέγμηε φηη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο έρεη κειεηεζεί θαη κελ ππνηηκάηε ηελ αλάγθε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εάλ ζρεδηάδεηε λα αζθήζεηε έλα λέν επάγγεικα ή λα γίλεηε αθεληηθφ κηαο επηρείξεζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απνηαζείηε ζηηο αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο ησλ επηκειεηεξίσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζαο ζπλδξάκνπλ ζην ζρέδηφ ζαο. Αλαδεηήζηε ηηο πξνο πψιεζε επηρεηξήζεηο. 4) Έρσ κηα επηρείξεζε ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή Κεξθίλεο Πεηξηηζίνπ Ηξάθιεηαο θαη αλαδεηψ έλαλ εμαγνξαζηή Ο ηζηφηνπνο ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία (www.philoxeniamed.eu) δελ είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο ηζηνρψξνο ηέηνησλ πξνζθνξψλ. Παξά ηαχηα θηινμελεί δσξεάλ αλαθνηλψζεηο πξνο πψιεζε επηρεηξήζεσλ ζηε ζηήιε «Πνχ λα βξσ πξνζθνξέο». Μπνξείηε λα καο ζηείιεηε δσξεάλ ηελ αλαθνίλσζή ζαο γηα λα ηελ αλαξηήζνπκε. 5) Μπνξψ λα βξσ κηα κηζζσηή εξγαζία ζηελ επαξρία ; Βεβαίσο νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη ιηγφηεξεο ζηελ επαξρία ζε ζρέζε κε ηελ πφιε, φπσο θαη νη ππνςήθηνη. Γη απηφ θαη νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο. Πέξα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο, νη θιάδνη δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνζιακβάλνπλ ζε αγξνηηθφ ρψξν είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηα μελνδνρεία, ε εζηίαζε, νη 26

27 θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο θαη νίθνλ, ε πγεία, ην εκπφξην, ε νηθνδνκή θαη νη επηρεηξήζεηο αγξνην-βηνκεραλίαο. Δίλαη επίζεο εθηθηφ λα γίλεη θάπνηνο δεκηνπξγφο ηεο δηθήο ηνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη κηζζσηφο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 6) Μπνξψ λα γίλσ αγξφηεο ελψ δελ πξνέξρνκαη απφ αγξνηηθφ ρψξν ; Βεβαίσο, ην λα κεηαπεδήζεηο ζηε γεσξγία, εθηφο νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ, δελ είλαη εχθνιν. κσο θη εθεί αθφκα ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ή εμαγνξάο κηαο θάξκαο θαη λα απνθηήζεηο αληίζηνηρε ηδηνθηεζία. Πξνζνρή φκσο, γηα λα απνθηήζεηο ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεσξγνχ, πξέπεη λα εθκεηαιιεχεζαη κηα κίληκνπκ αγξνηηθή έθηαζε. Αλαθνξηθά κε ηηο επηδνηήζεηο λέσλ αγξνηψλ, είλαη πξνζβάζηκεο ζε απηέο απφ εθείλνπο πνπ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ θαη έρνπλ παξαθνινπζήζεη κηα πηζηνπνηεκέλε θαηάξηηζε, ζπλνδεπκέλε απφ κηα εμάζθεζε. Η αιιαγή επαγγέικαηνο, ε κεηαπνίεζε πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ε εμεξεχλεζε κηθξψλ δηθηχσλ δηαλνκήο απνηεινχλ έλα αηνχ. Φνξείο φπσο ε Παλειιήληα Έλσζε Νέσλ Αγξνηψλ (ΠΔΝΑ) ζα κπνξνχζε λα ζαο ζπλδξάκεη ζην ζρέδηφ ζαο. Αλαδεηήζηε πξνζθνξέο αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Καζεκεξηλφηεηα, ηνπηθή ελζσκάησζε 1) Η επαξρία είλαη κηα θαιή ιχζε φηαλ πεξλάκε κε πνιχ ιίγα ρξήκαηα ; Η επαξρία ελίνηε εκθαλίδεηαη σο ν παξάδεηζνο φπνπ ην θφζηνο δηαβίσζεο είλαη ιηγφηεξν αθξηβφ Σα αθίλεηα είλαη πην πξνζβάζηκα θαη ζα κπνξνχζακε λα παξαγάγνπκε ηα ηξφθηκά καο (απγά, ιαραληθά, θξνχηα, πνπιεξηθά, παζηά ) θαη λα ηεκαρίζνπκε ηελ μπιεία ηεο ζέξκαλζήο καο. κσο πξνζνρή ζηνλ κχζν ηεο απηάξθεηαο : πξφθεηηαη γηα κηα πιήξε απαζρφιεζε! ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ε επαξρηαθή δσή δελ είλαη θαη αλάγθε νηθνλνκηθφηεξε ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο πφιεο. Οξηζκέλεο δαπάλεο, φπσο ηα θαχζηκα ή ζέξκαλζε είλαη αθξηβφηεξεο. 2) Πψο ζα ελζσκαησζψ ηνπηθά ; Γελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα εληαρζεί θάπνηνο ζε έλα ρσξηφ, φηαλ θηάλεη απφ ηελ πφιε! Αλαθαιχςηε νξηζκέλεο ζπκβνπιέο ζην ηκήκα «Δπδνθηκψ ηνπηθά». Καηνηθία, θαηάιπκα, αθίλεην 1) Θα ήζεια λα κνπ ρηίζνπλ ή λα ρηίζσ κφλνο κνπ ην νηθνινγηθφ κνπ ζπίηη. Πνχ λα απνηαζψ ; Η νηθνινγηθή θαηνηθία έρεη νχξην άλεκν. Απηφο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο επλνεί ηα θπζηθά θαη ηνπηθά πιηθά, θαη πξνσζεί ηηο νηθνλνκίεο ελέξγεηαο. κσο πξνζνρή. Οξηζκέλεο πξσηφηππεο αξρηηεθηνληθέο ζα 27

28 κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηελ νηθνδνκηθή ζαο άδεηα θαηαζθεπήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ζπκβνπιεπηείηε ηελ ηνπηθή Πνιενδνκία. 2) Πψο λα βξσ επαγγεικαηηθή ζηέγε ; Οη δήκνη, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα θαη ηα εκπνξηθά θαη επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα ζα κπνξνχζαλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα βξείηε κηα επαγγεικαηηθή ζηέγε. Μπνξείηε επίζεο λα εμππεξεηεζείηε κέζα απφ ηηο αλαθνηλψζεηο πξνζθνξψλ. 3) Μπνξψ λα βξσ έλα ελνηθηαδφκελν θαηάιπκα ; Βξίζθεη θαλείο δηακεξίζκαηα ζην θέληξν θσκνπφιεσλ θαη νξηζκέλα ζπίηηα, ζηηο θσκνπφιεηο θαη ζηα ρσξηνπδάθηα, φκσο ε πξνζθνξά ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίαο είλαη κάιινλ ηζρλή ζηελ επαξρία. Γπλαηφ ζεκείν : ηα ελνίθηα, ζπρλά πνιχ ελδηαθέξνληα αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε ησλ θαηαιπκάησλ. Πέξα απφ ηα κεζηηηθά γξαθεία θαη ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ έρνπλ δεζκεπηεί ζηελ πνιηηηθή ππνδνρήο, κπνξνχλ λα ζαο ελεκεξψζνπλ. Σνπηθή αλάπηπμε 1) Θα ήζεια λα εξγαζηψ ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπηθήο / αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Πνχ ζα βξσ πιεξνθνξίεο θαη πξνζθνξά απαζρφιεζεο ; Θα βξείηε πιεξνθνξίεο, επαθέο θαη πξνζθνξά εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο θαη ηεο ηνπηθήο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηελ αλαπηπμηαθή εηαηξεία ηεο πεξηνρήο. θεθηείηε επίζεο ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο. 2) Θα ήζεια λα επαηζζεηνπνηήζσ ηνπο αηξεηνχο ηνπ θνξέα κνπ γηα ηελ ππνδνρή λέσλ πιεζπζκψλ Μπνξείηε, ζε πξψην ρξφλν, λα θαηεβάζεηε ηηο κειέηεο on line ηνπ γαιιηθνχ ζπλδέζκνπ Collectif Ville Campagne γηα λα έρεηε ζηνηρεία, αλαιχζεηο θαη επηρεηξήκαηα γηα ηηο κεηνηθίζεηο απφ ηελ πφιε ζηελ επαξρία αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ ηνπηθέο πνιηηηθέο ππνδνρήο. Ο ζχλδεζκνο Collectif Ville Campagne κπνξεί επίζεο λα παξέκβεη θαηά ηε δηάξθεηα ζπλαληήζεσλ, ζεκαηηθψλ εκεξίδσλ, γηα λα παξνπζηάζεη ηα κεηνηθηζηηθά θαηλφκελα, ην πξνθίι ησλ λέσλ αθηθλνχκελσλ, ηα δηαθπβεχκαηα 28

29 ΔΗΡΑ ΔΝΟΣΖΣΩΝ ΔΞΟΗΚΔΗΩΖ ΣΩΝ ΣΟΠΗΚΩΝ ΤΝΟΓΩΝ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΜΔΝΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Δ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ε : Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : Η ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 3 ε : ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΝΟΣΖΣΑ 4 ε : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΟΣΖΣΑ 5 ε : ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΖΣΑ 6 ε : ΜΗΥΑΝΟΡΓΑΝΩΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΔΝΟΣΖΣΑ 7 ε : ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΗΟ

30 ΔΝΟΣΖΣΑ 1 ε Ζ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ ηόρνο Να επηηξαπεί ζηνλ ζπκκεηέρνληα, κέζα από κηα απηναλάιπζή ηνπ : λα ζεκεηώζεη κηα ζπλνρή ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαδξνκή (απηνγλσζία ηνπ εαπηνύ ηνπ), λα απνγξάςεη ηηο αμίεο ηνπ, ηα γνύζηα ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηηο γλώζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ ηνπ, λα πξνζδηνξίζεη ηηο γλώζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ην επελδπηηθό ηνπ ζρέδην. I. ΓΝΩΖ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ ΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΟΤ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Παξνπζίαζε ησλ αηφκσλ. Παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξεκβάζεσλ. Απνινγηζκφο γηα ηελ πξνζδνθία ησλ αζθνχκελσλ. Γξαπηή πεξηγξαθή ηεο αηνκηθήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δηαδξνκήο. II. III. ΑΣΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ Γηαηχπσζε κηθξψλ θξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνθείκελν, ξήκα, αληηθείκελν νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηα αλαηηζέκελα θαζήθνληα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επαγγεικαηηθήο απνζηνιήο. Πξνζδηνξηζκφο ησλ γλψζεψλ ζνπ. ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ EUROPASS Θεσξία γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο βηνγξαθηθψλ. Βαζηθή αξρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηνγξαθηθνχ. Δθπφλεζε ηνπ βηνγξαθηθνχ ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ κνληέιν Europass. IV. ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ Αηνκηθή άζθεζε πξνζνκνίσζεο κε επηρεηξήκαηα (πξνθνξηθή ππνζηήξημε). 30

31 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε Ζ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ηόρνο Πξνζέγγηζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρεδίνπ, δεδνκέλσλ ησλ ηνπηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ Κεξθίλεο Πεηξηηζίνπ Ηξάθιεηαο. I. ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Γεσγξαθηθή παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο Κεξθίλεο Πεηξηηζίνπ Ηξάθιεηαο. Γεκνγξαθηθή θαη θνηλσληνινγηθή αλάιπζε. Οηθνλνκηθή αλάιπζε. Σν νηθνλνκηθφ παξαηεξεηήξην ηεο ΣΠΑΔ-ΚΔΠΗ. II. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Η αγνξά. Η δήηεζε. Η πξνζθνξά. Σν πξντφλ ή ε παξερφκελε ππεξεζία. Η έξεπλα. Η εκπνξηθή δξάζε. III. Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ : ΔΤΡΩΠΑΗΟΗ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ IV. Ζ ΠΟΛΤΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ : ΜΗΑ ΑΛΛΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΝΑ ΕΖΔΣΔ ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ Α ΥΔΓΗΟ 31

32 ΔΝΟΣΖΣΑ 3 ε ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ηόρνο Η επηρείξεζε δηέπεηαη από θνξνινγηθνύο, αζθαιηζηηθνύο θαη λνκηθνύο θαλόλεο πνπ ηελ αθνξνύλ. Η ελ ιόγσ ελόηεηα επηηξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κέζα από ηε ζπλάληεζε επαγγεικαηηώλ, εηαίξσλ ηεο επηρείξεζεο. I. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΑ ΒΟΖΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΤΠΔΡ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ II. ΓΔΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Τπελζχκηζε δηαθφξσλ ελλνηψλ. III. ΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΝΟΜΗΚΔ ΜΟΡΦΔ IV. ΟΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ V. Ζ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ Σν ζηάηνπο ηνπ επηρεηξεκαηία. Η νξγάλσζε ηεο ελ ιφγσ αζθάιηζεο. Παξάδεηγκα. VI. Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ VII. ΣΟ ΗΥΤΩΝ ΚΑΘΔΣΩ ΦΠΑ 32

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Τποβληθείσα στον Καθηγητή κ. ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ από τις σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

David Harvey - Οη αστεαθέο θαταβνιέο τωλ νηθνλνκηθώλ θξίσεωλ

David Harvey - Οη αστεαθέο θαταβνιέο τωλ νηθνλνκηθώλ θξίσεωλ David Harvey - Οη αστεαθέο θαταβνιέο τωλ νηθνλνκηθώλ θξίσεωλ Τα ζσμβαηικά οικονομικά ανηιμεηωπίζοσν ζσνήθως ηην επένδσζη ζηο δομημένο περιβάλλον όπως και ηην αζηικοποίηζη, ως δεσηερεύοσζας ζημαζίας ζηηήμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα