Λ Η Σ Η IMHNIAIA EK OΣH IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ ΛEMEΣOY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λ Η Σ Η IMHNIAIA EK OΣH IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ ΛEMEΣOY"

Transcript

1 Π Α Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ρ Α Κ Λ Η Σ Η IMHNIAIA EK OΣH IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ ΛEMEΣOY ΕΤΟΣ 8 ο - ΤΕΥΧΟΣ 42 ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ

2 Λόγος ἐκφωνηθείς ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Ἀµαθοῦντος κ. Νικολάου, ἐνώπιον τοῦ κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύµων κ.κ. Θεοφίλου, τή Μεγάλη Παρασκευή " Ἰδού γάρ προσκυνοῦμεν εἰς τόν τόπον οὗ ἔστησαν οἱ πόδες Σου Κύριε". Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Σεπτή τῶν Ἱεραρχῶν χορεία, Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί. Σήμερον πληροῦται εἰς ἡμᾶς ὁ θεόπνευστος οὗτος λόγος τοῦ Προφητάνακτος Δαυΐδ. Μετά καρδίας πλήρους εὐγνωμοσύνης πρός τόν φιλάνθρωπον καί Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν καί συγκινήσεως ἅμα ἱερᾶς ἱστάμεθα ὡς ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος ἐν τρόμῳ καί φόβῳ πολλῷ ὁρῶντες τόν Δημιουργόν καί Κτίστην τῶν ἁπάντων νεκρόν καί ἄφωνον καί ἐν σινδόνι ἐνειλημμένον καί ἀποροῦμεν καί ἐξιστάμεθα διά τήν τοσαύτην, δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους φιλανθρωπίαν, ἀγάπην Αὐτοῦ καί συγκατάβασιν. Κλίνοντες μετ εὐλαβείας γόνυ καρδίας καί σώματος προσκυνοῦμεν τό ἱερόν θυσιαστήριον, ὅπου ἐτελεσιουργήθη τό μέγα μυστήριον τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Τίς ἱκανός, ἀδελφοί μου, διηγήσασθαι τά ὅσα πολυμερῶς καί πολυτρόπως θαυμαστά καί ἔνδοξα ἐποίησεν ὁ Κύριος διά νά μᾶς λυτρώσῃ ἐκ τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Ἀλλά καί ἀριθμήσασθαι οὐκ ἔστιν δυνατόν τά ὅσα ἑκουσίως ὑπέμεινεν ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, διά νά ἀναστήσῃ τήν πεσοῦσαν εἰκόναν τοῦ Ἀδάμ καί νά τήν ἐπαναφέρῃ εἰς τό πρωτόκτιστον κάλλος. Τούς ἐμπτυσμούς, τά ραπίσματα, τά κολαφίσματα, τάς ὕβρεις, τούς γέλωτας, τήν πορφυράν χλαῖναν, τόν κάλαμον, τόν σπόγγον, τό ὄξος, τούς ἥλους, τήν λόγχην καί προπάντων τόν Σταυρόν καί τόν θάνατον. Σήμερον διά τῆς ὑπακοῆς καί ἄκρας ταπεινώσεως τοῦ Θεανθρώπου διαρρήγνυται τό χειρόγραφον τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν καί ἡ παρακοή τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ ἐξαλείφεται. Σήμερον διά τοῦ ἑκουσίου θανάτου τοῦ Ἀθανάτου καί Συνανάρχου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ὁ θάνατος θανατοῦται καί ὁ Ἅδης σκυλεύεται καί ἀνασταίνεται ἡ πεπτωκυῖα φύσις τῶν ἀνθρώπων. Σήμερον οἱ Προφητεῖες πληροῦνται καί τέλος λαμβάνουσιν καί ὁ κόσμος πληροῦται χαρᾶς καί εὐφροσύνης προεορτάζων τό Πάσχα τό σωτήριον, τήν διάβασιν τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ νέου Ἰσραήλ, ἐκ τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου εἰς τήν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας εἰς τήν Αἰώνιον ζωήν τῆς Βασιλείας τοῦ Κυρίου. Ἀκοή ἠκούομεν τό πρότερον, ἀδελφοί μου προσκυνηταί, διά τά θαυμαστά καί ἐξαίσια ἅτινα λαμβάνουσιν χώραν ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις εἰς τά Πανάγια ταῦτα Προσκυνήματα. Νῦν δέ οἱ ὀφθαλμοί ἡμῶν ὁρῶσιν, αἱ χεῖρες ἡμῶν ψηλαφῶσιν καί τά χείλη ἡμῶν ἀσπάζονται τά ἱερά σεβάσματα τά ὁποῖα καθηγιάσθησαν διά τοῦ Πανακηράτου Αἵματος τοῦ Κυρίου τό ὁποῖον ἐξέχεεν "ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας". Μᾶς ἀξιώνει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά γινώμεθα μέτοχοι τῶν ὑπερφυῶν μυστηρίων λαμβάνοντας χάριν καί εὐλογίαν ἐκ τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ ἀλλά καί δύναμιν καί ζωήν ἐκ τοῦ κενοῦ τάφου τοῦ σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἄς ἀντλήσωμεν λοιπόν, ἀδελφοί μου, πίστιν, δύναμιν καί ἐλπίδα ἐκ τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί ἄς συσταυρωθῶμεν μετά τοῦ Κυρίου "νεκρώνοντας τόν παλαιόν ἡμῶν ἄνθρωπον σύν τοῖς παθήμασιν καί ταῖς ἐπιθυμίαις", κατά τόν οὐρανοβάμονα Ἀπ.Παῦλον, ἵνα δεχθῶμεν ἐντός ἡμῶν τό ἀνέσπερον Φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Εὐχαριστοῦμεν τόν Κύριον διά τήν τοσαύτην Αὐτοῦ πρός ἡμᾶς ἀγάπην καί φιλανθρωπίαν ὅστις ἑκουσίως ὑπέμεινεν τά πάντα διά νά θεραπεύσῃ τό μέγα τραῦμα, τόν ἄνθρωπον, καί νά μᾶς καταστήσῃ μετό- Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἀσημένιο χειροποίητο Εὐαγγέλιο κυπριακῆς τέχνης, ἐκ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Ἀγροῦ. 1907

3 χους καί κληρονόμους Θεοῦ καί συγκληρονόμους Αὐτοῦ. Τόν εὐχαριστοῦμεν ἔτι καί διά τό ὅτι μᾶς ἠξίωσε νά γίνωμεν προκυνηταί τῶν Χαριτοβρύτων Αὐτῶν Ἁγιασμάτων. Οὐδείς λόγος ἐξαρκεῖ, ἵνα ἐκφράσωμεν τήν εὐγνωμοσύνην καί τάς εὐχαριστίας ἡμῶν πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί τήν περί Αὐτόν Σεπτήν Ἁγιοταφικήν Ἀδελφότητα, οἱ ὁποῖοι μετά πολλοῦ ζήλου καί θείου φόβου φυλάττουσι, ὡς ἱεράν παρακαταθήκην, τά Πανάγια ταῦτα προσκυνήματα καί δίνουν εἰς πάντα ἐρχόμενον ἐνθάδε λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί τήν ἀληθινήν μαρτυρίαν ὅτι "ὄντως ἠγέρθη ὁ Κύριος". Εὐχαριστοῦμεν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην ἡμῶν κ.κ. Θεόφιλον ὅστις μετά πλουσίας πατρικῆς ἀγάπης δέχεται ἡμᾶς καί μᾶς καθιστᾶ κοινωνούς τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Εὐχόμεθα ταπεινῶς, ὡς ὁ τελευταῖος τῶν Ἐπισκόπων, ἐκ μέρους πάντων τῶν προσκυνητῶν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, ὅπως ὁ Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν ἐνισχύῃ καί φυλάττῃ τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην κ.κ. Θεόφιλον καί πάντας τούς Ἁγιοταφίτας ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς καί λοιπούς Πατέρας, διά νά συνεχίσουν νά αἴρουν τόν Σταυρόν τῆς δυσκόλου διακονίας των μετά πίστεως καί δυνάμεως πολλῆς πρός δόξαν τοῦ Βασιλέως τῆς Δόξης Χριστοῦ καί ἐπ ἀγαθῷ τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Περαίνοντας τόν πτωχόν λόγον μου ἀναφωνῶ καί ἐγώ ὁ ἀνάξιος μετά τοῦ εὐσχήμονος Ἰωσήφ: "Πῶς σέ κηδεύσω, Θεέ μου; Ἤ πῶς σινδόσιν εἰλήσω; Ποίαις χερσί δέ προσψαύσω τό σόν ἀκήρατον Σῶμα ; ἤ ποῖα ἄσματα μέλψω τῇ σῇ ἐξόδῳ οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τά πάθη σου, ὑμνολογῶ καί τήν ταφήν σου, σύν τῇ Ἀναστάσει κραυγάζων. Κύριε δόξα σοι". παράκληση - -

4 ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΗΣΥ Χ ΑΣΤΗ Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης κ αί Καμπανίας κ. Παν τε λεήμονος «Καί πάλιν ἡ ἀγάπη τοῦ ἀδελφοῦ μου τόν λόγον καί τό λέγειν προσάγει μοι, κἀγώ δέ ὡς ὑπηρέτης τοῦ λόγου τά πρός ἐσθίασιν προσάγω καί πρός ὄρεξιν τούς φίλους καί ἀδελφούς μου παρακινῶ». Μέ τούς λόγους αὐτούς, μέ τούς ὁποίους ὁ μακαριστός Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ἀρχίζει τό «ἕβδομον ἤχημα» τῆς Δεκαφώνου Σάλπιγγός του, δηλαδή «τό περί πλάνης μήνυμα», ἐπέλεξα νά ἀρχίσω καί ἐγώ τήν εἰσήγησίν μου εἰς τό δεύτερον αὐτόν διορθόδοξον ἐπιστημονικόν συνέδριον τό ὁποῖον ὀργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ καί ἡ Ἱερά Μεγίστη Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τοῦ Βατοπαιδίου. Διά τήν ἀγάπην τῶν ἀδελφῶν, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανασίου καί τοῦ πανοσιολογιωτάτου καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου π. Ἐφραίμ πρός τό ταπεινόν πρόσωπόν μου, ἀλλά καί διά τήν ἰδικήν μου πρός αὐτούς καί πρός τόν ἀοίδιμον Γέροντα Ἰωσήφ, περί τῶν πνευματικῶν ἀγώνων καί τῆς ὁσιότητος τοῦ ὁποίου ἤκουσα διά πρώτην φοράν πρό πολλῶν ἐτῶν, ὅταν μαθητής τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς ἐπεσκέφθην καί συνεδέθην πνευματικῶς μέ τήν Ἁγιορειτικήν ἔρημον καί τήν Ἱεράν Σκήτην τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, εἰς τήν ὁποίαν καί ὁ μακαριστός Γέρων Ἰωσήφ δι' ἱκανόν χρονικόν διάστημα εἶχε ἐγκαταβιώσει, ἀλλά καί διά τήν ἀγάπην ὅλων ὑμῶν, οἱ ὁποῖοι προσήλθατε διά νά τιμήσετε μέ τήν μετοχήν σας εἰς τό παρόν συνέδριον τήν ὁσιακήν μορφήν τοῦ Γέροντος, ταυτοχρόνως ὅμως καί διά νά ὠφεληθεῖτε ὄχι ἐκ τῶν λόγων τῶν εἰσηγητῶν ἀλλά ἐκ τῶν λόγων καί τῆς ἐμπειρίας τοῦ ἐν ἐνθέῳ σιωπῇ καί ἡσυχίᾳ βιώσαντος μακαριστοῦ Γέροντος, οἱ ὁποῖοι διά τῶν εἰσηγήσεων θά ἀκουσθοῦν ὠς ἠχήματα δεκαφώνου σάλπιγγος εἰς τήν αἴθουσαν αὐτήν, εὑρίσκομαι σήμερον ἐνταῦθα. Δέν θά ἦτο, ἄλλωστε, δυνατόν νά ἀρχίσω μέ ἄλλον τρόπον τήν σημερινήν μου εἰσήγησιν θέμα ἔχουσαν «τούς κινδύνους τῆς πλάνης στήν πνευματική ζωή κατά τόν Γέροντα Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστήν», ἀφ ἑνός μέν διότι τό θέμα θέτει ὠς ἐπίκεντρον τῶν λόγων μου τόν ἴδιον τόν Γέροντα καί τούς λόγους του, ἀφ ἑτέρου δέ διότι ὁ κίνδυνος τῆς πλάνης ἐλλοχεύει καί δι' ὅσους πιστεύουν ὅτι τά ἰδικά των λόγια δύνανται νά ἀντικαταστήσουν τήν ἐμπειρίαν καί τήν ἁγιότητα τῶν πρό ἡμῶν πατέρων. Ἄλλωστε, οὔτε καί αὐτός ὁ πλήρης χάριτος καί σοφίας Θεοῦ Γέρων Ἰωσήφ δέν ἀπετόλμησε νά εἴπῃ ἴδιον τί, ἀλλά παρέμεινε τεθεμελιωμένος ἐπί τήν ἀσάλευτον πέτραν τῆς πατερικῆς παραδόσεως καί τῆς ἀσκητικῆς ἐμπειρίας. Τοιουτοτρόπως ὁ ἀοίδιμος Γέρων Ἰωσήφ ὄχι μόνον ἀπέφυγε ὁ ἴδιος τήν πλάνην, ἀλλά κατέστη διά τούς ἐν πνεύματι υἱούς του καί δι' ὅλους ἡμᾶς οἱ ὁποῖοι ἐν ταπεινώσει ἐγκύπτομεν εἰς τά συγγραφικά πονήματά του ὁδηγός ἀπλανής διά νά ἀποφύγωμεν τήν ὀλισθηράν καί ὀλέθριον ὁδόν τῆς πλάνης. Τί εἶναι ὅμως πλάνη; Ἄς ἀκούσωμεν, ἀδελφοί μου, τί λέγει ὁ Γέρων Ἰωσήφ. «Πλάνη, ἀγαπητέ μοι, καθ ἑαυτήν ὀνομάζεται ἡ οὐσιώδης ἐκ τῆς εὐθείας καί ἀληθείας ἀπομάκρυνσις, ἀρνουμένη, ὡς εἰπεῖν, τήν ἀλήθειαν, καί τό ψεῦδος ἀσπασαμένη μεθ' ὅλης τῆς ψυχικῆς τοῦ ἀνθρώπου δυνάμεως, φρονοῦσα καί συνιστῶσα κόσμον δι' αὐτήν καί συμπεράσματα ἴδια συστηματικῶς ἐνεργοῦσα, θελήσει, βουλήσει νοΐ, διανοίᾳ, ἐπιθυμίᾳ, φαντασίᾳ, ψυχῇ τεκαί σώματι». Πλάνη εἶναι, δηλαδή, ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπό τήν ἀλήθεια καί ἡ οἰκείωσις τοῦ ψεύδους, τό ὁποῖον καταλαμβάνει ὅλας τάς ψυχικάς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου καί ἐνεργεῖ δι' αὐτῶν. Πλάνη εἶναι ἡ πρώτη ἐφεύρεσις καί ἐνέργεια τοῦ διαβόλου, διά τῆς ὁποίας παρέσυρε τούς πρωτοπλάστους μακράν τοῦ Θεοῦ καί εἰς τήν ἀπώλειαν τοῦ παραδείσου, καί διά τῆς ὁποίας συνεχίζει νά προσπαθῇ νά ἀπομακρύνῃ ἅπαντας τούς ἀνθρώπους, κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, μακράν τοῦ Θεοῦ καί τῆς σωτηρίας των. Καί εἶναι τόσοι οἱ ἐκ τῆς πλάνης κίνδυνοι κατά τόν Γέροντα Ἰωσήφ, ὥστε οὐδείς, εἰς οἱανδήποτε πνευματικήν κατάστασιν καί ἐάν εὑρίσκεται, δέν δύναται νά αἰσθάνεται ἀσφαλής ἐξ αὐτῆς, ἀλλά χρειάζεται πάντοτε ἐν ἐγρηγόρσει πολλῇ νά ἀποφεύγῃ τάς δι αὐτῆς ἐνέδρας τοῦ διαβόλου. «Τά ἰδιώματα τῆς πλάνης εἰσίν ἀναρίθμητα» καί «χρή γινώσκειν ὅτι βαθμοί καί μέτρα ὑπάρχουσι καί εἰς τήν πλάνην», γράφει ὁ Γέρων, «καί ἐμφανίζει κατά περίπτωσιν αὐτό τό ὁποῖον εἶναι κατάλληλον διά νά παρασύρῃ καί νά πλανήσῃ ἕνα ἕκαστον ἐξ ἡμῶν». Ἡ ἄποψις αὐτή ἐπιβεβαιώνεται καί διά τῶν λόγων τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, ὁὁποῖος γράφει σχετικῶς: «Καί περί πλάνης ἀναγκαῖον κατά δύναμιν εἰπεῖν, ὡς οὖσαν τοῖς πολλοῖς, κατά τήν πολυμήχανον καί πολύτροπον αὐτῆς ἐνέδραν, δυσδιάγνωστον καί σχεδόν ἀκατάληπτον. Ἡ πλάνη, φησίν, ἐν δυσί τρόποις ἐμφαίνεται, ἤ μᾶλλον ἐπέρχεται καί προσγίνεται, κατά φαντασίαν καί ἐνέργειαν». Εἶναι ἀνάγκη, γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, νά ποῦμε ὀλίγα ἀκόμη διά τήν πλάνην καί τάς ἐνέδρας της, διότι οἱ περισσότεροι δέν δύνανται νά τίς ἀναγνωρίσουν. Καί παράκληση - -

5 συνεχίζει ὁ ἱερός πατήρ «Χρή εἰδέναι ὅτι τρεῖς καθολικάς ἡ πλάνη αἰτίας ἔχει δι' ὧν ἐπέρχεται τοῖς ἀνθρώποις ἐξ ὑπερηφανίας, ἐκ φθόνου δαιμόνων καί ἐκ παιδευτικῆς ὑποχωρήσεως». Τρεῖς εἶναι, δηλαδή, οἱ αἰτίες πού ὁδηγοῦν εἰς τήν πλάνην, ἡ ὑπερηφάνεια, ὁ φθόνος τῶν δαιμόνων καί ἡ ὑποχώρησις τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ διά παιδευτικούς λόγους. Εἰς τόν εὑρισκόμενον εἰς τό πρῶτον στάδιον τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἡ πλάνη ἐμφανίζεται, κυρίως, εἴτε ὡς ἀποπλάνησις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ εἴτε ὡς ἄρνησις τοῦ Θεοῦ. Δι' αὐτό καί πολλοί ἀδελφοί μας ἀγνοοῦντες τόν κίνδυνον τῆς πλάνης καί τάς πονηράς μεθοδείας τοῦ διαβόλου περιπίπτουν εἴτε εἰς τήν αἵρεσιν εἴτε εἰς τήν ἀθεΐαν, εἴτε πάλιν καταλήγουν ὑποχείρια τοῦ σατανᾶ, ὁ ὁποῖος ἀντί τῆς ἀληθοῦς γνώσεως τήν ὁποία ὑπόσχεται εἰσάγει τούς περιέργους καί ἐγωιστάς εἰς τά σκοτεινά καταγώγια τῆς δαιμονολατρίας καί τοῦ σατανισμοῦ. Καί ἡ πτῶσις αὐτή ἐπισυμβαίνει εἴτε ἐξ αἰτίας τῆς ἀπειρίας τοῦ ἀνθρώπου περί τά πνευματικά εἴτε ἐκ τῆς ὑπερηφανείας του. Στήν πλάνη πέφτει κανείς, γράφει ὁ Γέρων Σιλουανός, εἴτε ἀπό ἀπειρία εἴτε ἀπό ὑπερηφάνεια. Καί ἄν εἶναι ἀπό ἀπειρία, ὁ Κύριος θεραπεύει γρήγορα τόν πλανηθέντα ἄν ὅμως εἶναι ἀπό ὑπερηφάνεια, τότε θά πάσχη γιά πολύν καιρόν ἡ ψυχή ὡσότου μάθη τήν ταπείνωση, καί τότε θά θεραπευθῆ ἀπό τόν Κύριο. Ὁ Γέρων Ἰωσήφ ἐπικεντρώνει κυρίως τό ἐνδιαφέρον του εἰς τούς κινδύνους τῆς πλάνης τούς ὁποίους διατρέχουν οἱ ἡσυχάζοντες καί τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους ἀναγνωρίζεται ἡ πλάνη. Γράφει, λοιπόν: Ἄκουσον, τέκνον, πῶς ἔρχεται ἡ θεία χάρις καί πῶς γνωρίζεται. Καί λέγομεν ὅτι ἐκεῖνος ὅπου ἐγεύθη τό κρασί, κατόπιν, ἐάν τοῦ δώσουν ξύδι τό γνωρίζει. Ἔτσι ἐννόησον καί περί τῆς θείας χάριτος. Ὁ γευόμενος πρῶτον αὐτήν γνωρίζει κατόπιν τήν πλάνην. Ὅτι ὁ μέν δαίμων προσποιεῖται τήν χάριν, ὅμως ὁ φαγών ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ἀληθείας, ὡς εἴπομεν, αὐτός γνωρίζει τόν καρπόν τῆς πλάνης. Διότι ὀλίγον μόνον νά προσέξῃ ὁ νοῦς εἰς τήν πλάνην, γεμίζει ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου ταραχήν. Ὁ νοῦς σκοτίζεται καί αἱ τρίχες του ἀκόμη σηκώνονται. Ἡ δέ θεία χάρις εἶναι γλυκεῖα, εἰρηνική, ταπεινή, ἥσυχη, καθαρτική, φωτιστική, χαροποιός, καί δέν χωρεῖ οὐδεμία ἀμφιβολία ὅτι εἶναι ἡ θεία χάρις. Καί ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχή ἀπό τούς ἀγωνιζομένους, ἐπισημαίνει ὁ Γέρων Ἰωσήφ, διότι ἔπεσαν πολλοί καί παλαιόθεν καί τήν σήμερον πίπτουσι κάθε ἡμέραν, καθώς ὁ διάβολος προκειμένου νά ἐπιτύχῃ τόν στόχον του, νά παρασύρῃ δηλαδή εἰς τήν πλάνην τόν ἄνθρωπον, ἐπιλέγει τό κατάλληλον διά κάθε ψυχήν πνεῦμα καί τό ἀποστέλλει εἰς αὐτήν κομίζον τά τῆς πλάνης ἐφόδια. Καί μετ ἄκρας ὑπομονῆς ἀδολεσχεῖ ἐπί τοῦτο ἀναλίσκον χρόνους μακρούς, ἐφ ὅρου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ποικίλως γυμνάζον τόν νοῦν πρός τήν ὄρεξιν τῆς τούτου ἐφέσεως, ἄχρις ὅτου καλῶς τόν διδάξῃ καί τήν πειθώ ἀπολαύσῃ καί τέλος χαλινόν ἐπιθέσῃ καί ἕλκῃ αὐτόν ἐκεῖ, ὅπου ἄν ὁ ἀγωγός διάβολος ἀρέσκεται!. Ὁ διάβολος, λέγει ὁ Γέρων, περιμένει ὑπομονετικά καί ἐφοδιασμένος μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα σύνεργα, μέχρις ὅτου ἐπιτύχει νά παρασύρῃ τόν ἀγωνιστήν καί νά τόν δέσῃ ὅπως τά ὑποζύγια διά νά τόν σέρνῃ ὅπου ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ. Καί ἄλλοτε τόν πείθει νά δεχθῇ τό ψεῦδος ὡς ἀλήθειαν καί νά ἐπιχειρῇ νά διδάσκῃ τοιουτοτρόπως τούς ἀνθρώπους, λέγοντας ὅτι ὅλοι θά κολασθοῦν, διότι κανείς δέν ἔχει γνῶσιν, μόνον αὐτός. Εἰς τό εἶδος αὐτό τῆς πλάνης ὁ μοναχός νομίζων ὅτι ἀσκεῖται καί ἡσυχάζει κλείεται κατά μόνας ποιῶν τό θέλημα τοῦ ἐν αὐτῷ ἐνοικοῦντος δαίμονος. Καί ἄν μείνῃ κλειστός, γράφει ὁ Γέρων Ἰωσήφ, ἤ θά τόν πνίξη (ὁ διάβολος), ἤ θά τόν κρεμάσῃ, πείθων αὐτόν ὅτι θά πάῃ Μάρτυρας. Εἰ δέ καί τοῦτο δέν κάμει, θά τόν ρίψῃ εἰς ἀδιαφορίαν καί ἀμέλειαν, νά τά ἀφήσῃ ὅλα καί νά τρώγῃ καί νά μεθᾷ. Καί οὔτε νά ἐννοῇ ὅτι ἔπεσε διά νά ζητήσῃ τήν θεραπείαν του, ἀλλά νομίζει ὅτι καλῶς βαδίζει καί ὅτι ἔτσι εἶναι ὁ δρόμος καί ἡ ἀλήθεια. Εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν τό φάρμακον τῆς πλάνης, συνεχίζει ὁ Γέρων, εἶναι νά γνωρίσῃ (ὁ ἄνθρωπος) ὅτι ἐπλανήθη καί μετά δακρύων νά ζητήσῃ ἔμπειρον ἰατρόν τόν δυνάμενον σῶσαι αὐτόν, νά τοῦ δώσῃ τά ἁρμόδια φάρμακα πρός ἀσφάλειαν τῆς ψυχῆς του. Ὁ δεύτερος κίνδυνος τῆς πλάνης εἶναι, κατά τόν Γέροντα Ἰωσήφ, νά πιστεύσῃ ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἀφ ἑαυτοῦ κατέκτησε τήν χάριν. Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θά πιστεύσῃ αὐτόν τόν λογισμόν τῆς πλάνης θά ἀρχίσει νά βασανίζεται ἀπό δεινούς λογισμούς, ἐνῶ ἡ Χάρις ὀλίγον κατ ὀλίγον μακρύνεται καί τόν παραχωρεῖ νά πίπτη εἰς πειρασμούς διά νά μάθῃ τήν ταπείνωσιν. Αὐτός πάλιν μή ὑποφέρων τούς λογισμούς ἀναζητεῖ Γέροντα ἔμπειρον, ἀλλά δέν θεραπεύεται, διότι ὁ Θεός τό ἐπιτρέπει, προκειμένου νά ἀσκηθῇ εἰς τήν ταπείνωσιν. Ἡ χάρις τόν ἐγκαταλείπει προοδευτικά καί τό σῶμα ἀσθενεῖ, καί τότε ἄλλος τοῦ λέγει νά φάγῃς γάλα, αὐγά, τυρί, κρέας νά δυναμώσης. Καί αὐτός μή δυνάμενος ἀλλέως νά κάμῃ πείθεται... Καί ἄρχεται τρώγων, πίνων σκάπτων καί λοιπά. Καί γίνεται ὁ πρώην νηπτικός, ἔμπορος, ἀμπελουργός καί περιβολάρης... Καί καταφρονεῖ τελείως τά πνευματικά του καθήκοντα... εὑρισκόμενος εἰς τά πρόθυρα τῆς κολάσεως, ἕνεκα τῶν ἁμαρτιῶν ὅπου κάθε στιγμήν κυλίεται». Καί τό χειρότερον ἀπό ὅλα εἶναι ὅτι προσπαθεῖ νά πείσῃ καί τούς ἄλλους ὅτι πρέπει νά κάνουν τό ἴδιο. Δι αὐτόν ὁὁποῖος ἔχει περιπέσει εἰς αὐτήν τήν πλάνην ἕνα εἶναι τό φάρμακον, ἡ ταπείνωσις τῆς καρδίας καί ἡ ἀναμονή τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ. Ἐάν αὐτό δέν ἔλθῃ, τότε ὁ μοναχός θά πρέπει «νά ὑπάγῃ», γράφει ὁ Γέρων Ἰωσήφ, «εἱς ὑπακοήν, νά ταπεινωθῇ βαδίζων τήν κοινήν ὁδόν τῶν Πατέρων». Ὁ τρίτος κίνδυνος τῆς πλάνης εἶναι «ἡ μονότονος παράκληση - -

6 ἄσκησις». Γράφει ὁ Γέρων Ἰωσήφ «Νά ἀκούσῃς, τέκνον μου, καί περί ἄλλης πλάνης διά νά φυλαχθῇς. Πολλοί μοναχοί ἐπεμελήθησαν μιᾶς ἀρετῆς καί ἔβαλαν ὅλην αὐτῶν τήν βίαν πρός κατόρθωσίν της». Ἄλλοι τήν νηστείαν, ἄλλοι τήν ἀγρυπνίαν, ἄλλοι τήν μονότονον προσευχήν καί ἄλλοι τά δάκρυα. «Καί φρονοῦντες ὅτι τό πᾶν εἰς τοῦτο καί μόνον συνίσταται, ἀναλίσκοντες χρόνους καί καιρούς καί φυσιούμενοι ἀριθμοῦσι τούς χρόνους, ὅπου δέν ἐκατέλυσαν ἔλεον ἤ μαγείρευμα», ἤ πόσον ἠγρύπνησαν ἤ πρόσηυχήθησαν ἤ ἔκλαυσαν ἀδιαφοροῦντες διά τήν ἀπόκτησιν τῶν ἄλλων ἀρετῶν. «Ὁ δέ πανοῦργος διάβολος, ὅταν ἴδη τόν ἄνθρωπον εἰς τοιαύτην μονότονον ἄσκησιν λοξοδρομήσαντα, εὐθύς προσκολλᾶται ὡς ὄστρακον καί τελείως τόν νοῦν αὐτοῦ καταπείθει νά φρονῇ ὅτι αὕτη ὑπάρχει ἡ ὄντως ἀλήθεια, ἄχρις ὅτου γίνῃ ἡ συνήθεια φύσις δευτέρα καί τελείως πλανήσῃ αὐτόν καί τόν κερδίσῃ μίαν ἡμέραν». " Ὅταν, δηλαδή, ὁ διάβολος διαπιστώσῃ ὅτι ὁ ἄνθρωπος λοξοδρόμησε εἰς τήν μονομερῆ ἄσκηση, τότε προσκολλᾶται εἰς αὐτόν καί φροντίζει νά τόν πείσῃ ὅτι αὐτή ἡ ἐπιλογή του εἶναι ἡ ὀρθή" καί μένει πλησίον τουἕως ὅτου τό ἐπιτύχει. Τοιουτοτρόπως ὁ ἄνθρωπος γίνεται δέσμιος τῆς πλάνης καί νομίζοντας ὅτι εὑρίσκεται εἰς τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας, πόρρω ἀπέχει αὐτῆς. Διότι ἀκόμη καί ἐάν εὐδοκιμῇεἰς τήν ἄσκησιν τήν ὁποίαν ἔχει ἐπιλέξει «μόνον μίαν ἀρετήν ἐργάζεται, καί τοῦ λείπουν ἀκόμη τά ἐνενῆντα ἐννέα». Ἡ θεραπεία αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, συνεχίζει ὁ Γέρων Ἰωσήφ, εἶναι νά ἀφήσῃ τήν λεγομένην του νηστείαν ἤ τήν ἀγρυπνίαν ἤ ὅ,τι ἄλλο καί νά ἀκολουθήσῃ πνευματικόν ὁδηγόν ὑπό τάς ὁδηγίας τοῦ ὁποίου νά πορευθῇ εἰς τό ἑξῆς, διά νά μήν πέσῃ ἐκ νέου εἰς αὐτήν τήν πλάνην. " Ἕνας ἄλλος κίνδυνος τῆς πλάνης εἶναι νά πιστεύσῃ κανείς ὅτι ἔφθασε εἰς κατάστασιν, πνευματικήν τοιαύτην ὥστε νά ἀξιοῦται θείων θεωριῶν. Εἰς τόν κίνδυνον αὐτόν εὑρέθησαν, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ βίοι καί τά συγγράμματα πολλῶν πατέρων, μεγάλοι ἀσκητές καί ὅσιοι τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, καθώς ὁ τρόπος αὐτός εἶναι ἰδιαιτέρως προσφιλής εἰς τόν διάβολον καί τόν χρησιμοποιεῖ, ὅταν δέν δύναται νά πλανήσῃ τόν ἄνθρωπον μέ ἕτερον τρόπον. «Μεταμορφοῦται», λοιπόν, γράφει ὁ Γέρων Ἰωσήφ, «εἰς ἄγγελον φωτός καί τοῦ λέγει ὅτι εἶναι ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἤ ἄλλος Ἄγγελος καί τόν ἔστειλε ὁ Θεός νά εἶναι πλησίον του ἐπειδή εὐηρέστησε τόν Θεόν κατά πάντα». Τά περιστατικά τά ὁποῖα ἀφηγοῦνται οἱ πατέρες εἶναι πολλά. Θά ἀναφέρω ἕνα μόνον περιστατικόν. Πρό πολλῶν ἐτῶν ἔζη εἰς τά Κατουνάκια ἕνας εὐλαβέστατος Γέροντας μέ τόν ὑποτακτικόν του Σπυρίδωνα, ὑπάκουον καί ἀκριβῆ εἰς ὅλα. Μέ τήν πάροδον τοῦ χρόνου ὁ Σπυρίδων παρακινούμενος ἀπό τήν κενοδοξίαν ηὔξησε τάς γονυκλισίας, τά κομβοσχοίνια του, ἠγρύπνει καί ἀσκεῖτο περισσότερον χωρίς τήν ἄδειαν καί τήν εὐλογίαν τοῦ πνευματικοῦ του. Ἐθεώρει μάλιστα τόν ἑαυτόν του πολύ ἀνώτερον τῶν ἄλλων μοναχῶν καί τοιουτοτρόπως ἔφθασε εἰς τό σημεῖον νά κυριευθῇ ἀπό τόν δαίμονα τῆς ὑπερηφανείας. Μίαν νύκτα ἤκουσε νά κτυπᾶ κάποιος τήν θύρα τοῦ κελλίου του, λέγων τό «δι εὐχῶν...». Ἄνοιξε καί εἶδε ἕναν ἄγγελον εἰς τήν μορφήν, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε: «Εἶμαι ἀπεσταλμένος ἀπό τόν ἴδιον τόν Θεό νά σοῦ ἀναγγείλω τήν εὐαρέσκειά του γιά τά πολλά κατορθώματα καί τίς ἀρετές σου. Γιά νά σέ ἀνταμείψῃ μάλιστα ὁ Κύριος, σέ προσκαλεῖ νά ἔλθῃς μαζί μου εἰς τήν κορυφή τοῦἄθωνος, ὅπου θά ἔλθῃ καί ὁἴδιος μέ τούς χορούς τῶν ἀγγέλων καί τῶν ἁγίων διά νά τόν προσκυνήσῃς». Ὁ Σπυρίδων ἐγκαταλελειμμένος ἀπό τήν θείαν Χάριν ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερηφανείας καί τῆς ἀνυπακοῆς του, πείσθηκε καί ἀποφάσισε παρ ὅλην τήν κακοκαιρίαν καί τή βαρυχειμωνιάν νά ἀκολουθήσῃ τόν φαινόμενον ἄγγελον. Μετά ἀπό πολύωρον ὁδοιπορίαν ἔφθασεν εἰς τήν κορυφήν τοῦ Ἄθωνος. Τότε ὁ ἄγγελος ἱκανοποιημένος λέγει πρός τόν Σπυρίδωνα. «Κοίταξε πρός τά ἐκεῖ. Βλέπεις; Ἔρχεται ὁ Χριστός». Ὁ Σπυρίδων εἶδε ἕνα κόκκινον δίσκον καί εἰς τό μέσον του ἐφαίνετο ὁ Χριστός ἔνθρονος ὡς μέγας ἀρχιερεύς, συνοδευόμενος ἀπό τά τάγματα τῶν ἀγγέλων καί τούς χορούς τῶν ἁγίων καί τῶν ἱεραρχῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ἅγιος Σπυρίδων, τόν ὁποῖο καί ἐπρόσεξε ἰδιαίτερα ὁ μοναχός Σπυρίδων. Ὁ ἄγγελος τόν προέτρεπε «Τί κοιτάζεις, πήγαινε νά προσκυνήσῃς τόν Χριστόν». Ὁ Σπυρίδων προχώρησε πρός τά ἐμπρός, ἀλλά τόν παραξένευσε ὁ σκοῦφος τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, τόν ὁποῖο τόν ἤξερε μικρό ἀπό τίς ἱερές εἰκόνες, ἀλλά τώρα τόν ἔβλεπε τεράστιον. Ἔκανε, λοιπόν, τόν σταυρόν του λέγων «Κύριε ἐλέησον... ποτέ στή ζωή μου δέν εἶδα τόσο μεγάλη σκούφια». Τήν ἴδια στιγμήν ἐξηφανίσθησαν τά πάντα, ὅλα ὅσα ἔβλεπε ὁ Σπυρίδων καί ἔμεινε μόνος ἐνώπιον ἑνός ἀποτόμου κρημνοῦ. Τό ἕνα πόδι του ἦτο μέσα εἰς τό χιόνι καί μέ τό ἄλλο ἦτο ἕτοιμος νά προχωρήσῃ εἰς τό κενόν μέ τραγικές συνέπειες. Μέ δυσκολίαν κατόρθωσε νά κατέλθῃ ἕως τῆς καλύβης του, ὅπου εὗρε τόν Γέροντά του προσευχόμενον. Ἡ δική του προσευχή τόν εἶχε σώσει ἀπό τόν σωματικόν καί ψυχικόν ὄλεθρον τῆς πλάνης εἰς τήν ὁποία τόν εἶχε ὁδηγήσει ὁ δαίμων. Ἡ πλάνη αὐτή εἶναι, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης «ἡ ἐκ παιδείας δι ἁμαρτίαν τῷ σατανᾷ ἔκδοσις, πολλάκις μέχρι θανάτου» -καί δι αὐτό προειδοποιεῖ: «πρόσεχε οὖν ἀκριβῶς, Θεοῦ ἐραστά ἐπάν ἐργαζόμενος τό ἔργον, ἴδῃς φῶς ἤ πῦρ ἔξωθεν ἤ ἔσωθεν, ἤ σχῆμα δῆθεν Χριστοῦ ἤ Ἀγγέλου ἤ ἑτέρου τινός, μή παραδέξῃς αὐτό, ἵνα μή βλάβην ὑποστῇς». Ἕνας ἀκόμη, τέλος, κίνδυνος τῆς πλάνης εἶναι ὁ ἐπιστημονικός, ὅπως τόν χαρακτηρίζει ὁ Γέρων Ἰωσήφ, παράκληση - -

7 πόλεμος. «Ὅταν βλέπῃ (ὁ διάβολος) ὅτι τρέχει ὁ ἀγωνιζόμενος μοναχός μέ μεγάλην ὁρμήν καί θέρμην, καί ὅτι εἶναι χωρίς ὁδηγόν, τότε ὁ κακός δαίμων ἀκολουθῶν πλησίον κρυπτῶς τόν ἐπιβουλεύεται. Καί κρύπτων τάς αὐτοῦ παγίδας τόν σπρώχνει πρός τά ἐμπρός. Ὁ δέ ἀγωνιστής, μή ὑπονοῶν ὅτι εἶναι καί ὁ ἐχθρός μαζί, τρέχει ἀδιακρίτως, νηστεύων, ἀγρυπνῶν, καί προσευχόμενος. Καί ὁ δαίμων τοῦ κόπτει παντελῶς τήν ὄρεξιν τοῦ φαγητοῦ. Καί δέν ἐπιθυμεῖ τίποτα... Ἐπίσης, τόν ἀφήνει νά ἀγρυπνῇ ἐλευθέρως, ὥστε νά νομίζῃ ὁ μοναχός ὅτι πλέον ἔφθασε εἰς ἀπάθειαν... Καί ἀφοῦ τόν ἰδῇ πλέον ὁ δαίμων ὅτι ἔφθασεν εἰς τό ἄκρον, τότε τόν ἀφήνει καί πίπτει. Διότι μή ἔχων πτέρυγας ὑψηλάς τῆς θεωρίας νά ὑψωθῇ καί νά σηκώσῃ τό σῶμα, κυλίεται κάτω ὡς ὄφις. Διότι, ἐκεῖ ὅπου νομίζει ὅτι ἤρθη ἀπό τῆς γῆς εἰς τά οὐράνια, ἐκεῖ χωρίς νά καταλάβῃ ἐξαίφνης εὑρέθη χωρίς ὅπλα μέσα εἰς τό πέλαγος. Διότι, τό σῶμα ὅπου συγκρατεῖ τά ὅπλα καί πολεμεῖ, αὐτό διά τῆς ὑπερβολικῆς ἀσιτίας ἐξηντλήθη καί ἔπεσεν. Τότε, λοιπόν, ὁ αἱμοβόρος δράκων, χαίρων καί ἀγαλλόμενος ἐπιπίπτει δρομαίως ἐπί τόν ταλαίπωρον ἐκεῖνον μοναχόν, σύρων μεθ ἑαυτοῦ καί ἄλλα μύρια πονηρά πνεύματα. Καί τελείως τόν πνίγουν, ἐάν δέν ζητήσῃ ἀμέσως ἔμπειρον καί πρακτικόν ὁδηγόν. Καί ἀπό ἐδῶ ἔρριξε πολλούς ἀγωνιστάς εἰς διάφορα τῆς ἁμαρτίας αἰσχρά πάθη. Διότι αὐτό τό πάθος κινοῦν οἱ δαίμονες πλέον τῶν ἄλλων παθῶν, ὅταν τό σῶμα ἐξαντληθῇ καί πέσῃ». Ὅμως ὑπάρχει καί μία ἀκόμη περίπτωσις πλάνης τοῦ ἰδίου ἀγωνιστοῦ, γράφει ὁ Γέρων Ἰωσήφ. «Ἐάν... εἶναι ὀξύς τόν νοῦν καί διακριτικῶς ἀγωνίζεται, προσέχων νά μήν πέσῃ ἐμπρός, τότε ὁ δαίμων τόν ἀφήνει. Καί ὅταν ἰδῇ ὅτι παύει ἡ θέρμη καί ὁ ζῆλος ὁ πολύς..., τότε πάλιν ὁ δαίμων τόν τραβάει ὀπίσω, ὥστε νά τόν ρίξῃ σέ ἀδιαφορίαν νά τά ἀφήσῃ ὅλα, ὥστε καί πάλιν νά γίνη δοῦλος τῶν δαιμόνων». «Δι αὐτό», καταλήγει ὁ Γέρων, «εἶναι διπλός ὁ ἀγών. Καί πρέπει ὁ μοναχός ἤ νά ἔχῃ ὁδηγόν τῆς αὐτῆς ἐργασίας καί νά κάνῃ τελείαν ὑπακοήν, κόπτων τελείως τό ἴδιον θέλημα ἤ, ἄν εἶναι μόνος του, πρέπει νά φυλάγεται ἀπό τά ἄκρα καί νά βαδίζῃ τήν μέσην ὁδόν». Μέ τήν ἄποψιν αὐτήν σχετικῶς πρός τήν ἀποφυγήν τῆς πλάνης καί τῶν κινδύνων της ὁ Γέρων Ἰωσήφ εὑρίσκεται εἰς τήν αὐτήν εὐθείαν μέ τούς πρό αὐτοῦ πατέρας. «Στήν πλάνη πέφτομε», γράφει ὁ Γέρων Σίλουανός, «ὅταν νομίζωμε πώς εἴμαστε πιό φρόνιμοι καί ἔμπειροι ἀπό τούς ἄλλους, ἀκόμα κι ἀπό τόν πνευματικό μας πατέρα. Ἔτσι σκέφτηκα κι ἐγώ μέ τήν ἐμπειρία μου καί γι' αὐτό ὑπέφερα... Καί τώρα σκέφτομαι πώς, χωρίς ἐξομολόγηση στόν πνευματικό, δέν εἶναι δυνατό ν' ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν πλάνη». Ἕναν τέτοιον πνευματικόν ὁδηγόν, τόν Γέροντα Ἰωσήφ, τιμοῦμε αὐτές τίς ἡμέρες καί τούς ἰδικούς του λόγους ἐνωτιζόμεθα, λόγους σοφίας καί ἐμπειρίας ἰσαξίους τῶν παλαιῶν ἀσκητῶν καί τῶν μεγάλων πατέρων, λόγους ἀληθείας καί ὄχι πλάνης, διότι ὁ Γέρων Ἰωσήφ ἔζησε ἐν ὑπακοῇ καί μέ τή χάριν τοῦ Θεοῦ ἀπέφυγε τούς κινδύνους τῆς πλάνης, τούς ὁποίους δυνάμεθα καί ἡμεῖς νά ἀποφύγομε μελετώντας «τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς» του διά τῶν κειμένων του καί δι ὅσων ἀκοὐομε εἰς τό παρόν Συνέδριον. Δι αὐτό καί ἐπιθυμῶ νά εὐχαριστήσω ἐκ βάθους καρδίας τόσον τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανάσιον ὅσον καί τόν καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου π. Ἐφραίμ διά τήν πρόσκλησιν τῆς ἐλαχιστότητός μου καί νά τούς συγχαρῶ διά τήν ἄρτιαν ὀργάνωσιν τοῦ Συνεδρίου, εὐχόμενος ταπεινῶς αἱ θεοπειθεῖς εὐχαί τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ νά καθοδηγοῦν ὅλους μας εἰς τήν ὁδόν τῆς ἁγιότητος καί τῆς θεώσεως. (Ὁμιλία στό Β' Διορθόδοξο Ἐπιστημονικό Συνέδριο Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής. Ἅγιον Ὄρος - Φιλοκαλική Ἐμπειρία πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ καί ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στή Λεμεσό ). παράκληση - -

8 Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Μιά δυναμική παρουσία στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας (ὅπως τόν ζήσαμε καί τόν ζοῦμε) Παναγιώτα Μορίδου. Φιλόλογος, πρώην Γυμνασιάρχης Δέν εἶναι εὔκολο νά σκιαγραφήσεις τήν προσωπικότητα ἑνός πνευματικοῦ ἀνθρώπου, ἑνός ἀρχιερέα πού ἀνῆλθε στό ὕπατο ἀξίωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θά προσπαθήσω νά τό ἐπιχειρήσω μέ τήν εὐλογία του. Ὁ κ. Ἱερώνυμος Λιάπης (κατά κόσμον Ἰωάννης Λιάπης) εἶναι ἀρχιερέας μέ μεγάλο ἠθικό ἀνάστημα, βαθιά πνευματικότητα, ὀρθή πίστη καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Ὁ Πανάγαθος φώτισε τούς ἱεράρχες τῆς Ἑλλάδος καί ἔκαμαν τήν ἐπιλογή τῆς ἐλπίδας ἀπέναντι στό μέλλον. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος δικαίωσε τόν πρό δεκαετίας ἀτυχήσαντα ὑποψήφιο ἀρχιεπίσκοπο. Φαίνεται ὅτι ὁ Θεός εἶχε τότε γι αὐτόν τά σχέδιά του. Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἔπρεπε νά παραμείνει ἀκόμη στήν εὔφορη γῆ τῆς Βοιωτίας, γιά νά ὁλοκληρώσει τό θεάρεστο ἔργο του καί μετά νά τήν ἐγκαταλείψει γιά μιά νέα Γαλιλαία. Τόν γνώρισα τό Μᾶς φιλοξένησε στό πατρικό του σπίτι στά Οἰνόφυτα. Ἦταν συμφοιτητής μέ τόν σύζυγό μου Ἰωάννη. Σπούδασαν Ἑλληνική Φιλολογία στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί ἔζησαν πέντε χρόνια στό οἰκοτροφεῖο τῆς Ζωῆς. Ἀπό τότε τούς συνδέει μιά στενή φιλία. Ἁπλός καί ἐγκάρδιος μᾶς πρόσφερε μιά ζεστή φιλοξενία καί μᾶς ἔκαμε μιά ὡραία ξενάγηση στό χωριό του, τό ὁποῖο σήμερα ἀριθμεῖ πέραν τῶν 6 χιλιάδων κατοίκων. Ἀπέχει 45 λεπτά ἀπό τήν Ἀθήνα καί βρίσκεται στήν Ἐθνική Ὁδό Ἀθηνῶν-Λαμίας. Θά ἦταν παράλειψη νά μήν κάνω ἀναφορά στούς εὐσεβεῖς γονεῖς του, τούς ὁποίους ὑπεραγαποῦσε. Τόν Ἀναστάσιο καί τή Δήμητρα Λιάπη πού τό καλοκαίρι τοῦ 1938 ἔφεραν στόν κόσμο ἕνα χαριτωμένο, ἕνα προικισμένο παιδί. Ἕνα ἀγόρι, τόν Ἰωάννη πού πρόκοψε μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί μεγαλούργησε... Κρίμα πού δέν ζοῦν, γιά νά δοῦν τή μεγάλη τιμή πού τούς ἔκανε ὁ Κύριος!... Νά χαροῦν τή μεγάλη του πορεία μέχρι τήν κορύφωση καί τή δικαίωση. Νά καμαρώσουν τό παιδί τους στό πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!... Εἶμαι σίγουρη ὅμως ὅτι τόν βλέπουν ἀπό τόν οὐρανό καί οἱ ψυχές τους ἀγάλλονται. Ὁ Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος (δεξιά) ὡς φοιτητής μαζί μέ τόν Ἰωάννη Μορίδη στό Οἰκοτροφεῖο τῆς Ζωῆς παράκληση - -

9 Τότε ἦταν λαϊκός. Μᾶς ξάφνιασε ἡ ἀπόφαση πού πῆρε ἀργότερα νά ἱερωθεῖ. Περιμέναμε ὅτι θά γίνει καθηγητής Πανεπιστημίου καί ὅτι θά ἔχει μιά λαμπρή πανεπιστημιακή καριέρα. Ὁ ἴδιος ὅμως, εὐσεβής καί πιστός, προτίμησε νά διακονήσει τήν Ἐκκλησία καί νά ὑπηρετήσει τόν λαό. Ὁ Θεός τόν προόριζε γιά κάτι πολύ ἀνώτερο. Κι ἔτσι τό1967 ἔγινε πρωτοσύγκελλος στή Μητρόπολη Λεβαδείας δίπλα στόν Μητροπολίτη Νικόδημο Γραικό, ὁ ὁποῖος τόν ἐκτιμοῦσε πολύ. Ὁ Θεός τόν προίκισε μέ πολλές ἀρετές. Εἶναι ἄνθρωπος μέ πλατιά μόρφωση, εὐρύτητα πνεύματος, δυνατό μυαλό καί εὐθυκρισία. Σπούδασε Ἑλληνική Φιλολογία, (Ἀρχαιολογία, Ἱστορία) καί Θεολογία. Ἔχει πολλές γνώσεις γύρω ἀπό τό θέμα του. Ἐργάστηκε ὡς καθηγητής φιλόλογος σέ γυμνάσια τῶν Ἀθηνῶν καί μέ ὑποτροφία ἔκαμε μεταπτυχιακές σπουδές στήν Αὐστρία καί στή Γερμανία. Ὑπηρέτησε ὡς πανεπιστημιακός βοηθός πλάϊ στόν γνωστό καί διακεκριμένο βυζαντινολόγο Ἀναστάσιο Ὀρλάνδο. Παράλληλα ἀσχολήθηκε μέ τή συγγραφή πολλῶν συγγραμμάτων. Ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος διδάκτορας ἑνός πανεπιστημίου τῆς Ρουμανίας. Τό βιβλίο του Μεσαιωνικά Μνημεῖα τῆς Εὐβοίας πέραν τῶν 400 σελίδων πῆρε τό 1970 τό πρῶτο βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Τό 2006 κυκλοφόρησε ὁ πρῶτος τόμος τοῦ τρίτομου ἔργου του Χριστιανική Βοιωτία καί εἶναι ἕτοιμος γιά ἔκδοση ὁ δεύτερος τόμος. Ἔγραψε πολλά ἄρθρα, μελέτες καί βιβλία θεολογικοῦ, κοινωνικοῦ, ἀρχαιολογικοῦ καί ἱστορικοῦ περιεχομένου. Ἔδωσε πολλά δείγματα γραφῆς στή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν πρωτοσύγκελλος στή Μητρόπολη Λεβαδείας. Διετέλεσε ἡγούμενος στή Μονή τοῦ Σαγματᾶ καί στή συνέχεια ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ καί συνέβαλε τά μέγιστα στήν ἀποκατάσταση καί ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς. Ἦταν γραμματέας καί μετά ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἔχαιρε μεγάλης ἐκτίμησης. Ἦταν πολύ ἀγαπητός γιά τό ὡραῖο του ἦθος. Ἔξυπνος, πολύ ἱκανός, εὐγενικός, πρᾶος καί εἰρηνικός, εἶχε κερδίσει τίς καρδιές ὅλων τῶν ἱεραρχῶν. Τό 1981 ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας Νικόδημος Γραικός ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στίς ἱκανότητες τοῦ ἄξιου καί δραστήριου πρωτοσύγκελλου τῆς Μητρόπολής του, ἀποφάσισε νά παραιτηθεῖ καί νά προωθήσει τήν ἐκλογή του ὡς Μητροπολίτου τῆς οἰκείας Μητρόπολης. Ἑπομένως δέν εἶναι τυχαῖο πού ἐξελέγη παμψηφεί ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας. Γιά 27 χρόνια διακόνησε τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό τοῦ νομοῦ Βοιωτίας ὡς Μητροπολίτης. Ἀγάπησε τή Βοιωτία καί οἱ ἄνθρωποί της τόν ἀγάπησαν. Προσηνής καί γλυκύς, ἦταν γιά ὅλους ὁ στοργικός πατέρας, ὁ πνευματικός ἡγέτης, ὁ καθοδηγητής καί σύμβουλος τῶν νέων, ὁ παρήγορος ἄγγελος γιά τούς γέρους καί τούς ἀναξιοπαθοῦντες. Φρόντιζε γιά ὅλους καί γιά ὅλα μέ πολλή σοφία καί σύνεση. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού μετέτρεψε τήν ἀγάπη σέ πράξη. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῶν ἔργων καί ὄχι τῶν λόγων. Ἔχει νά παρουσιάσει ἕνα τεράστιο ἔργο κοινωνικό καί φιλανθρωπικό. Ἀκούραστος καί δημιουργικός δέν ἀναπαύεται οὔτε λεπτό. Δέν κάμνει διακοπές ποτέ. Δουλεύει μέχρι τίς 2 μετά τά μεσάνυχτα. Ἀντιμετωπίζει τά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας μέ σύνεση, σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα. Τόν ζοῦμε ἀπό κοντά πάνω ἀπό 40 χρόνια καί ἔτσι τόν γνωρίσαμε καλά. Γνωρίσαμε τόν κόσμο του καί τούς συνεργάτες του. Ἔχει τό χάρι- Ἰωάννης Λιάπης ἀριστερά (νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν) καί Ἰωάννης Μορίδης, πρωτοετεῖς φοιτητές μπροστά ἀπό τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν παράκληση - -

10 σμα καί τήν ἱκανότητα νά ἐπιλέγει τούς συνεργάτες του, γι αὐτό εἶναι τόσο ἀποτελεσματικός. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι φρόντισε οἱ κληρικοί πού ὑπηρετοῦν στή Μητρόπολή του νά εἶναι καλά καταρτισμένοι ὅπως καί ὁ ἴδιος. Ἀπό τούς 110 κληρικούς τῆς Μητρόπολής του, οἱ 82 εἶναι ἐπιστήμονες, πτυχιοῦχοι Θεολογίας καί κάποιοι διαθέτουν καί δεύτερο πτυχίο. Ὅλα αὐτά τά χρόνια χαρήκαμε τήν πνευματική του συντροφιά. Ἀκούσαμε τόν σοφό του λόγο. Μᾶς μίλησε γιά τούς ὁραματισμούς καί τούς προβληματισμούς του, γιά τούς στόχους, τά σχέδια καί τά ἔργα του. Ζήσαμε τήν ἀγωνία καί τίς ἀνησυχίες του γιά τή χειμαζόμενη κοινωνία καί τόν ταλανισμένο ἄνθρωπο γιά τόν ὁποῖο νιώθει μιά ἀπέραντη ἀγάπη. Ὅλο αὐτό τό διάστημα στάθηκε ἀρωγός καί φωτεινός ὁδοδείχτης στή δοκιμαζόμενη κοινωνία. Πόσα νά θυμηθῶ καί πόσα νά καταγράψω! Τό ἔργο του εἶναι ἀπέραντο ὅπως καί ἡ θάλασσα. Ἀναρωτιέται κανείς πῶς μπόρεσε, πῶς τά κατάφερε νά ἐπιτελέσει ἕνα τέτοιο ἔργο! Ὁ ἴδιος στήν ἀποχαιρετιστήρια ὁμιλία του στή Λιβαδειά εἶπε ὅτι τό ἔργο αὐτό εἶναι καρπός συνεργασίας πολλῶν ἀνθρώπων. Αὐτά τά λόγια δείχνουν πόσο ταπεινός καί σεμνός εἶναι. Οὔτε ἴχνος ἀλαζονείας γι αὐτό τό μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο ἔργο, παρόλο πού αὐτός εἶναι ὁ ὁραματιστής, ὁ ἐμπνευστής, ὁ σχεδιαστής, ὁ ρυθμιστής τῶν πάντων. Παρακολουθοῦσε στενά καί ἐπόπτευε ὁ ἴδιος τά ἔργα του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ὡς Πρωτοσύγκελλος στήν Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας Εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού δούλεψε γιά τόν ἄνθρωπο. Θέλησε νά βοηθήσει καί νά στηρίξει τούς πονεμένους καί τούς δυσπραγοῦντες συμπατριῶτες του. Ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν ποιότητα τῆς ζωῆς τους καί τή σωτηρία τους. Εἴδαμε ὅλα τά ἔργα του στή γένεση καί στήν ἐξέλιξή τους: Τό γηροκομεῖο τῶν Θηβῶν, τά οἰκοτροφεῖα, τό ὀρφανοτροφεῖο μέ μορφή ἀνάδοχης οἰκογένειας, τήν πτέρυγα γιά περίθαλψη τῶν καρκινοπαθῶν πού ἀνεγείρεται στό μοναστήρι τῆς Ἀναλήψεως, τό κέντρο ἐπανένταξης ψυχικῶς πασχόντων. Γιά τό τελευταῖο χρησιμοποίησε τό κτήριο τῆς καινούργιας Μητρόπολης, γιά νά στεγάσει ψυχοπαθεῖς πού περισυνέλεξε ἀπό τή Λέρο, ὅπου ἦταν ξεχασμένοι καί ἐγκαταλελειμμένοι στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, προτιμῶντας νά ζήσει ὁ ἴδιος σ ἕνα σπίτι συνηθισμένο πιό πέρα ἀπό τό κτήριο τῆς Μητρόπολης. Θά ἀναφέρω ἀκόμη τό πολιτιστικό κέντρο πού ἔκαμε στά Οἰνόφυτα, πού διαθέτει βιβλιοθήκη, αἴθουσα διαλέξεων καί ἄλλες αἴθουσες. Κόσμημα ὅλων εἶναι τό ἵδρυμα γιά γέρους καί παιδιά μέ εἰδικές ἀνάγκες στή Λιβαδειά, πού εἶναι κτισμένο σ ἕνα λόφο πού δεσπόζει τῆς πόλης. Εἶναι ἕνα μεγάλο κτήριο, καλαίσθητο, μέ ὡραία ἀρχιτεκτονική, σύγχρονο πού φιλοξενεῖ 80 πρόσωπα. Τά ἐγκαίνια τέλεσε ὁ τότε πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλος. Κάθε χρόνο τό ἐπισκέπτονται πολλοί ξένοι ἐπίσημοι ἀπό διάφορες χῶρες. Ὅταν ἔγινε πρωτοσύγκελλος, στή Βοιωτία ὑπῆρχαν μόνο 4 μοναστήρια. Κατά τή διάρκεια τῆς θητείας του ἀποκαταστάθηκαν, ἀναπαλαιώθηκαν καί στελεχώθηκαν 6 ἀνδρικές καί 17 γυναικεῖες μονές. Ἀνάμεσά τους εἶναι οἱ ἱστορικές μονές τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, τοῦ Σαγματᾶ καί τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ. Ἄλλα ἀξιόλογα μοναστήρια εἶναι τῆς Εὐαγγελίστριας στόν Ἑλικώνα, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Ἱερουσαλήμ σέ μιά κορυφή τοῦ Παρνασσοῦ μέσα στά ἔλατα, τό μοναστήρι τῆς Παναγίας στό χωριό Πελαγία ἤ Ἀφίδνες, ὅπου ὑπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα καί οἱ μοναχές ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐκτύπωση βιβλίων. Ὡραῖο μοναστήρι εἶναι καί κεῖνο τῆς Παναγίας στό Λυκούρεσι σέ μιά καταπράσινη ρεματιά. παράκληση - -

11 Ἐκεῖ ὑπάρχει κέντρο ἐρευνῶν τῆς Ἱστορίας καί τῆς Ἀρχαιολογίας. Ἐντύπωση προκαλεῖ τό μετέωρο τῆς Ζάλτσας. Εἶναι κι αὐτό ἕνα ἀπό τά ὡραῖα ἔργα τοῦ κ. Ἱερωνύμου ὅπως καί τά ἄλλα πού ἀνέφερα. Εἶναι ἕνα μικρό μοναστήρι κτισμένο στήν κορυφή ἑνός ἀπόκρημνου βράχου, πάνω ἀπό τή θάλασσα στόν Κορινθιακό κόλπο μέ τρία μικρά ἐκκλησάκια: τοῦ ὁσίου Δαυίδ, τοῦ Ἁγ. Ἱερωνύμου καί τῶν Ἁγ. Θεοδώρων. Ἄφησα τελευταῖο τό Συνεδριακό κέντρο, πού εἶναι κτισμένο σέ μιά πευκόφυτη κορυφή τοῦ Ἑλικώνα (τό βουνό τῶν μουσῶν). Ἀπέχει λίγα χιλιόμετρα ἀπό τήν Ἁλίαρτο. Ἐκεῖ γίνονται πολλά συνέδρια. Ἐδῶ καί ὀκτώ χρόνια, ὁ κ. Ἱερώνυμος φιλοξενεῖ κάθε Σεπτέμβρη γιά ἕνα Σαββατοκυρίακο παλαιούς συνοικοτρόφους του μετά τῶν συζύγων τους. Μαζευόμαστε κάθε χρόνο γύρω στά 120 πρόσωπα. Ὅλοι εἶναι ἐπιστήμονες διαφόρων κλάδων, προσωπικότητες ἀπ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου καί τοῦ Πολυτεχνείου, γιατροί, μεγαλοδικηγόροι, θεολόγοι, φιλόλογοι, πολιτικοί μηχανικοί... Θυμοῦνται τίς ὄμορφες μέρες τοῦ οἰκοτροφείου κι ὁ καθένας λέει τά δικά του. Δημιουργεῖται μιά ἀτμόσφαιρα εὐχάριστη, γιατί ξαναγίνονται ὅλοι νέοι. Ζοῦμε ἐκεῖ μιά πνευματική πανδαισία. Τό Σάββατο γίνεται μιά ἐκδρομή σέ μοναστήρια, ἑσπερινός, ξενάγηση καί παρέχεται φιλοξενία ἀπό τούς μοναχούς ἤ τίς μοναχές. Τήν Κυριακή τό πρωΐ ἐκκλησιαζόμαστε στό μοναστήρι τῆς Εὐαγγελίστριας, πού εἶναι πολύ κοντά. Μετά τή Θεία Λειτουργία ἀνεβαίνουμε ξανά στό Συνεδριακό κέντρο, ὅπου μετά το πρόγευμα ἀκολουθεῖ ὡραία ὁμιλία πνευματικοῦ περιεχομένου καί ἐποικοδομητική συζήτηση. Μετά τό γεῦμα ἀποχαιρετοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο μέ τήν εὐχή νά ξανασυναντηθοῦμε τόν ἑπόμενο χρόνο. Φεύγουμε ἐνισχυμένοι ὅλοι πνευματικά καί ἀνανεωμένοι. Ἡ φιλοξενία τοῦ Μακαριωτάτου εἶναι ἀβραμιαία! Στίς 7 Φεβρουαρίου 2008 ἡ ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος τόν ἀνέδειξε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Στήν πιό λαμπρή στιγμή τῆς ζωῆς του ὁ κ. Ἱερώνυμος δήλωσε: Ἐψηφίσθην ἐγώ ὁ ἐλάχιστος. Κάποιες ἄλλες δηλώσεις του στά Μέσα Ἐνημέρωσης ἔκαμαν τρομερή ἐντύπωση: Εἶμαι ὁ πρῶτος μεταξύ ἴσων. Δέν εἴμαστε ἐξουσία, ἀλλά διακονία. Γιά νά εἶσαι πρῶτος πρέπει νά μάθεις νά διακονεῖς τούς ἀνθρώπους. Αὐτά τά λόγια μιλοῦν ἀπό μόνα τους καί χαρακτηρίζουν τόν ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο διέπει πνεῦμα δημοκρατικό. Τόν ἄνθρωπο πού εἶναι γνήσιος καί αὐθεντικός καί γιά 40 χρόνια ἀνάλωσε τόν ἑαυτό του στή διακονία τοῦ λαοῦ. Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἶναι μιά φωτεινή προσωπικότητα, μιά ἡγετική μορφή. Μιά μορφή γαλήνια πού σέ ξεκουράζει. Ἦρθε σέ κρίσιμους καιρούς νά ὁδηγήσει τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας σ ἕνα ἤρεμο λιμάνι καί ζητᾶ βοήθεια καί συνεργασία ἀπ ὅλους. Μέ τήν παρουσία του καί τήν ταπεινότητά του μᾶς διδάσκει πολλά. Δέ θέλει χρυσοποίκιλτα ἄμφια, πολυτελεῖς λιμουζίνες, οὔτε νά ζήσει στήν ἀρχιεπισκοπική ἔπαυλη στό Παλαιό Ψυχικό. Θέλει νά ζήσει σ ἕνα μικρό διαμέρισμα στήν Ἀρχιεπισκοπή στό κέντρο τῆς Ἀθήνας ὅπως ἕνας ἁπλός, ἕνας συνηθισμένος ἄνθρωπος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἶναι μιά δυναμική παρουσία στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Εὐχόμαστε ὁλόψυχα ὁ Πανάγαθος νά τοῦ δίνει ὑγεία καί μακροημέρευση. Νά τόν προστατεύει καί νά τόν ἐνδυναμώνει σ αὐτή τήν πορεία πού ξεκινάει γιά τή Νέα Γαλιλαία, γιά νά συνεχίσει τό θεάρεστο ἔργο του. Νά διακονήσει καί νά εὐεργετήσει τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐντυπωσιαστεῖ μέ τόν Νέο Ἀρχιεπίσκοπο. Ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας μέ τό ζεῦγος Ἰωάννη καί Παναγιώτας Μορίδη στήν ὀνομαστική του γιορτή στό Συνεδριακό κέντρο τῆς Μητρόπολής του (1998). παράκληση - -

12 Ἐκδήλωση γιά τίς Πρεσβυτέρες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας προσκάλεσε σέ ἀπογευματινή σύναξη τίς πρεσβυτέρες τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας στήν αἴθουσα τῶν κατηχητικῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ μας, τήν Κυριακή 6 Ἀπριλίου. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέ ὁμιλίες, τραγούδια καί ποιήματα. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή φέτος τιμήθηκαν οἱ πρεσβυτέρες οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό ἄλλες χῶρες καί συνδιακονοῦν στό ἔργο τοῦ ἱερέως συζύγου τους στήν Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ, καθώς ἐπίσης καί ἡ ἐγκλωβισμένη Πρεσβυτέρα κ. Εὐμορφία Παπανδρέα, μητέρα δύο κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας, Ἀρχιμανδρίτου Ἰσαάκ καί τοῦ π. Νεκταρίου Παντελῆ. Μέσα σέ συγκινητικό κλίμα ὁ Μητροπολίτης μας ἐξέφρασε στίς πρεσβυτέρες τή βαθιά ἐκτίμησή του καί τίς εὐχαριστίες του γιά τό πολύτιμο καί πολυσήμαντο ἔργο πού προσφέρουν στήν τοπική μας ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα γιά τόν κόπο ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη τους, ὥστε νά ἀφήσουν τήν ἰδιαίτερη πατρίδα τους καί νά ἀκολουθήσουν τό σύζυγο ἱερέα τους στήν Κύπρο. Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης μας μέ τόν πατρικό του λόγο τίς ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Μητρόπολή μας τίς περιβάλλει μέ πολλή ἀγάπη καί ἀμέριστη συμπαράσταση στόν καθημερινό ἀγώνα τους, ἀλλά καί τιμᾶ τούς κόπους καί τήν προσφορά τους. Ἰδιαίτερα δέ μέ πολλή συγκίνηση καί ἀγάπη τόνισε τήν ἀνιδιοτελή καί ἡρωϊκή προσφορά τῆς Πρεσβυτέρας Εὐμορφίας Παπανδρέα ἡ ὁποία καρτερικά ὑπομένει φυλλάτουσα Θερμοπύλες στό κατεχόμενο χωριό της, Ἁγία Τριάδα Αἰγιαλούσης καί ὡς Κυπρία ἀλλά καί ὡς ἐγκλωβισμένη πρεσβυτέρα διατηρεῖ τό καντήλι τῆς ἐκκλησίας πού λειτουργοῦσε ὁ ἀείμνηστος ἱερέας σύζυγός της π. Ἀνδρέας ἄσβεστο θυμιατίζοντας τά ἱερά καί τά ἅγιά μας στήν κατεχόμενη Κύπρο μας. Στό τέλος ὡς αὐθόρμητη πράξη τιμήθηκε ἐκ μέρους τῶν παρευρισκομένων ἡ μητέρα τοῦ Μητροπολίτου μας, κ. Ἀγγελική, γιά τή μεγάλη προσφορά της στήν τοπική μας ἐκκλησία πού δέν εἶναι ἄλλη παρά ἡ προσφορά τοῦ υἱοῦ της ὡς Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου μας ἀλλά περισσότερο ὡς πνευματικοῦ μας πατρός. Οἱ πρεσβυτέρες ἀπό τή Ρουμανία παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα καί πραγματικά μᾶς μετέφεραν τήν ὀρθόδοξη παράδοση τῆς ἀδελφῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης τραγούδησαν καί παρουσίασαν κείμενα κορίτσια καί ὁμαδάρχισσες τῆς κατασκήνωσής μας. Ἐκ μέρους ὅλων τῶν πρεσβυτέρων μίλησε ἡ πρεσβυτέρα Εὐδοκία καί εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη μας γιά τήν ἀγάπη του ἀλλά καί γιά τή συμπαράστασή του πού παρέχει τόσο σέ αὐτές ἀλλά καί στούς ἱερεῖς συζύγους τους. Ἐκ μέρους τῶν πρεσβυτέρων πού προέρχονται ἀπό ἄλλες χῶρες μίλησε ἡ πρεσβυτέρα Γάντα Σάββα ἀπό τή Συρία. Τό πρόγραμμα παρουσίασε ἡ πρεσβυτέρα Κυριακή Μιχαηλίδου. Ἀκολούθως παραθέτουμε τήν ὁμιλία αὐτή. Στό τέλος ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας δεξιώθηκε τίς πρεσβυτέρες στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἔδωσε σ ὅλες ἀναμνηστικό δῶρο. Πανιερώτατε, Θεοφιλέστατε, Σεβαστοί Πατέρες, Ἀγαπητές συμπρεσβυτέρες. Μέ συγκίνηση ἀλλά μπορῶ νά πῶ καί μέ δισταγμό ἀπευθύνομαι σήμερα σέ σᾶς ὡς ἡ πρεσβυτέρα - ἀπό αὐτές πού προέρχονται ἀπό ἄλλες χῶρες - μέ τά περισσότερα χρόνια παραμονῆς ἐδῶ στή Μητρόπολή μας. Θά ἤθελα ἐκ μέρους καί ὅλων τῶν ὑπολοίπων πρεσβυτέρων, νά εὐχαριστήσω ἐσᾶς Πανιερώτατε, γιά τήν τιμή πού μᾶς κάνετε σήμερα. Αὐτή σας ἡ χειρονομία ἀποτελεῖ γιά ἄλλη μιά φορά ἀπόδειξη τῆς πλούσιας πατρικῆς σας ἀγάπης πρός ὅλες ἐμᾶς. παράκληση - -

13 Εἶναι γεγονός, πώς δέν εἶναι καθόλου εὔκολο γιά μιά οἰκογένεια νά ξεκινᾶ μιά καινούργια ζωή σέ ἕναν ἄγνωστο τόπο. Ἕναν τόπο, ὁ ὁποῖος δέν διαφέρει ἀπό τό δικό μας μόνο στή γλώσσα, ἀλλά καί στά ἤθη, τά ἔθιμα καί κυρίως στήν καθημερινότητά του. Στήν προσπάθεια προσαρμογῆς μας ἐδῶ, καί στίς τόσες δυσκολίες πού συναντήσαμε, δέν εἴχαμε βέβαια τή συμπαράσταση τῶν οἰκείων μας, ἀλλά δέν νιώσαμε ξένοι, ἀφοῦ ἀγκαλιαστήκαμε μέ ἄπειρη ἀγάπη καί στοργή ἀπό μιά μεγαλύτερη οἰκογένεια, αὐτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέσα στήν ὁποία χωρέσαμε ἐμεῖς, οἱ σύζυγοι καί τά παιδιά μας. Στό πρόσωπό σας ἀποκτήσαμε ἕναν πατέρα πού εἶναι στό πλευρό μας, περιβάλλοντάς μας μέ τόσο ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη. Τό σημαντικότερο γιά μᾶς ἦταν τό γεγονός ὅτι μᾶς δεχτήκατε ἀπό τήν πρώτη στιγμή σάν παιδιά σας. Ἡ ἀγάπη σας ἐκφράστηκε ἀπό τήν ἀρχή καί στούς ἱερεῖς συζύγους μας, πού ὁμολογουμένως ἔχουν νά ἐπιτελέσουν ἕνα δύσκολο ἔργο, ὅσο καί στά παιδιά μας πού ἔπρεπε νά προσαρμοστοῦν σέ μιά νέα κατάσταση. Βέβαια, θέλουμε νά διευκρινίσουμε ὅτι δέν διστάσαμε καθόλου νά ἔρθουμε ἐδῶ στήν Κύπρο, ἀφοῦ θά διακονούσαμε μέ τόν τρόπο αὐτό τόν Κύριό μας, τόν κοινό μας Πατέρα, στά μάτια τοῦ ὁποίου εἴμαστε ὅλοι ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς, παιδιά Του. Ὁ ρόλος μιᾶς πρεσβυτέρας ἰδίως στή σημερινή ἐποχή, γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι δέν εἶναι καθόλου εὔκολος. Εἴμαστε διακόνισσες τόσο τοῦ Κυρίου μας ὅσο καί τῶν συνανθρώπων μας. Ὁ ἀγώνας μας στίς μέρες μας ἔχει γίνει πολύ δύσκολος. Θά συνεχίσουμε ὅμως τή μαρτυρία τῆς σωστῆς πρεσβυτέρας, συζύγου καί μητέρας. Ἐξάλλου ἡ Θεία παρηγοριά σέ συνδυασμό μέ τή δική σας συμπαράσταση εἶναι τά σημαντικότερα στηρίγματα γιά μᾶς. Θέλουμε λοιπόν νά σᾶς ἐκφράσουμε ὅλες μαζί τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τό κάθε τί πού μᾶς προσφέρετε καί κυρίως γιά τήν ἀγάπη πού μᾶς δείξατε. Μέ τόν τρόπο μας προσπαθοῦμε καί μεῖς νά σᾶς ἀνταποδώσουμε τήν ἀγάπη αὐτή μέ τίς προσευχές μας, ὥστε ὁ Κύριος νά σᾶς ἐνδυναμώνει καί νά σᾶς ἐνισχύει, γιά νά συνεχίσετε τό θεάρεστο ἀλλά καί δύσκολο αὐτό ἔργο σας. παράκληση - -

14 ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἀθανάσιος: Ὅπου ἄν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω ὥσπερ ὅπου ἄν ᾖ Χριστός Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ Καθολική Ἐκκλησία Σάββατο 1/3: Παρευρέθη σέ ἐκδήλωση πού διοργάνωσε ὁ Ἀντικαρκινικός Σύνδεσμος ΑΣΠΙΣ στήν Α Τεχνική Σχολή Λεμεσοῦ μέ θέμα: Πρόληψη τῆς ἐξάρτησης ἀπό τά ναρκωτικά. Στή συνέχεια μίλησε στήν καθιερωμένη ἑβδομαδιαία ἐκπομπή Ἐπερώτησον τόν Πατέρα σου, στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Κυριακή 2/3: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἱερο ναό Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας στήν Ἁγία Φύλαξη. Δευτέρα 3/3: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου. Τό ἀπόγευμα τέλεσε ἁγιασμό καί ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου στόν Ἀγρό. Στή συνέχεια διανυκτέρευσε στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ. Τρίτη 4/3: Προήδρευσε Ἱερατικῆς Συνάξεως. Ἀκολούθως δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Τό ἀπόγευμα χαιρέτισε τό συνέδριο πού ὀργάνωσε τό Κ.Ο.Κ. μέ θέμα: Ἀσφαλής πλοήγηση στό διαδίκτυο. Στή συνέχεια μίλησε στό σεμινάριο κατηχητῶν/τριῶν. Τετάρτη 5/3: Ἐπισκέφθηκε τά Γυμνάσια Ἁγίου Αθανασίου καί Ἀγροῦ. Παρέστη καί μίλησε στό φιλανθρωπικό τσάι πού διοργάνωσε ἡ ἐνορία Ἀρχ. Μιχαήλ Μονοβόλικου. Τό βράδυ μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του. Πέμπτη 6/3: Ἐπισκέφθηκε τό Λύκειο Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου καί τό St. Mary s School. Τό μεσημέρι παρέστη σέ συνέδριο στό Γυμνάσιο Ἐπισκοπῆς μέ θέμα: Νεανική βία-σχολική παραβατικότητα. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί στή συνέχεια μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στούς νέους. Παρασκευή 7/3: Ἐπισκέφθηκε τό Γυμνάσιο Ἁγ. Ἀντωνίου καί τό Δημοτικό Σχολεῖο Κολοσσίου Β. Τό μεσημέρι ἐπισκέφθηκαν τόν Μητροπολίτη μας μαθητές καί καθηγητές καί συνομίλησαν μαζί του. Τό ἀπόγευμα μέχρι ἀργά τό βράδυ δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Σάββατο 8/3: Προέστη μνημοσύνου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ, τοῦ ἀειμνήστου προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Σπύρου Κυπριανοῦ. Στή συνέχεια μίλησε στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς μας στήν καθιερωμένη ἐκπομπή Ἐπερώτησον τόν Πατέρα σου. Τό ἀπόγευμα προέστη κηδείας στό Συνοικισμό Κολοσσίου τοῦ ἀγνοουμένου, Ἰωάννη Γερολέμου. Στή συνέχεια παρέστη καί χαιρέτισε φιλανθρωπικό τσάι, πού διοργάνωσε ἡ ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος στήν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ. Κυριακή 9/3: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἱερό ναό Ἁγίας Παρασκευῆς στήν κοινότητα Ἐπισκοπῆς. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Ἀργά τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς Συγχωρήσεως στόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς καί ἀκολούθως διάβασε τή συγχωρητική εὐχή στούς πιστούς καί εὐχήθηκε ὅπως τό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πού ἀνοίγεται μπροστά μας ἀποβεῖ πνευματική παλαίστρα καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νά μᾶς ἐνισχύσει τήν περίοδο αὐτή. Δευτέρα 10/3-12/3: Λόγω ἔναρξης τῆς νηστείας τῆς Τεσσαρακοστῆς μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ καί Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ. Πέμπτη 13/3: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Παρασκευή 14/3: Ὑποδέχθηκε μαζί μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας καί ἄλλα μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, κ.κ. Θεόδωρο μαζί μέ τή συνοδεία του, ὅπου πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στήν Ἐκκλησία παράκληση - -

15 τῆς Κύπρου, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας. Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Α Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας στήν Ἁγία Φύλαξη. Σάββατο 15/3: Παρέστη καί χαιρέτισε σέ ξενοδοχεῖο τῆς πόλεώς μας Συνέδριο τῆς Παγκύπριας Ὀργάνωσης Ἑλλήνων Δασκάλων μέ θέμα: Διδασκαλία τοῦ Γλωσσικοῦ Μαθήματος καί περιβαλλοντική ἀγωγή. Σχέσεις ἀλληλεπίδρασης στό σύγχρονο σχολεῖο. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Κυριακή 16/3: Συμμετεῖχε στό πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ.θεοδώρου, συλλειτουργούντων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β, τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ θρόνου καί τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τό μεσημέρι παρακάθησε σέ γεῦμα πού παρέθεσε ό Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου πρός τιμή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε καί κήρυξε στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό στόν Μητροπολιτικό μας ναό. Δευτέρα 17/3: Μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας Τρικουκιᾶς. Τό ἀπόγευμα συνόδευσε τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο στά μοναστήρια Παναγίας Μαχαιρᾶ καί Ἁγίου Ἡρακλειδίου. Τό βράδυ παρακάθησε σέ δεῖπνο πού παρέθεσε ὁ Μητροπολίτης Ταμασσοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας πρός τιμή τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου. Τό βράδυ διανυκτέρευσε στήν ἱερά μονή Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ. Τρίτη 18/3: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Στή συνέχεια μίλησε στό σεμινάριο κατηχητῶν/τριῶν. Τετάρτη 19/3: Τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου Νεροῦ τοῦ Συμβουλίου Ὑδατοπρομήθειας Λεμεσοῦ. Τό ἀπόγευμα μίλησε στήν καθιερωμένη ἀνά δεκαπενθήμερο ὁμιλία του. Στή συνέχεια δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Πέμπτη 20/3: Παρέστη καί χαιρέτισε τό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων πού πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων καί συνεδρίων τῆς Μητροπόλεώς μας μέ θέμα: Διαπολιτισμικοί Διάλογοι ὡς προϋποθέσεις Κοινωνικῆς ἀνοχῆς καί προόδου - θεωρητικό πλαίσιο καί πρακτική ἐφαρμογή. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές. Τό βράδυ μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στούς νέους. Παρασκευή 21/3: Μετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Β Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό Παναγίας στόν Ὕψωνα. Στή συνέχεια δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Σάββατο 22/3: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Τό ἀπόγευμα χαιρέτισε τήν ἐκκλησιαστικο-φιλολογική ἐκδήλωση, πού διοργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τόν Τελετάρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κ. Γεώργιο Ἀραοῦζο, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ πρός τιμή τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Στυλιανοῦ Χουρμουζίου. Στήν ἐκδήλωση παρέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος καί μίλησαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος καί ὁ ἐρευνητής τοῦ Κέντρου Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου κ. Κωστής Κοκκινόφτας. Τήν ὅλη ἐκδήλωση διάνθισαν βυζαντινοί ὕμνοι πού ἔψαλλε ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας καί παρουσίασε ὁ δημοσιογράφος κ. Παῦλος Παύλου. Κυριακή 23/3: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν Μητροπολιτικό μας ναό. Τό ἀπόγευμα παρέστη καί μίλησε σέ φιλανθρωπικό τσάι σέ ξενοδοχεῖο τῆς πόλεώς μας, πού ὀργάνωσε ἡ ἐνορία Μουταγιάκας μέ θέμα: Οἱ δοκιμασίες καί ὁ πόνος στή ζωή μας. Τό ἀπόγευμα τέλεσε τόν ἁγιασμό στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμιροῦς γιά τήν ἔναρξη τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν γιά τήν ἐπέκταση τῆς μονῆς. Ἀργά τό ἀπόγευμα παράκληση - -

16 χοροστάτησε στόν κατανυκτικό ἑσπερινό στόν Μητροπολιτικό ναό. Στή συνέχεια μετέβη στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ. Δευτέρα 24/3: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Κάτω Πολεμιδιῶν. Στή συνέχεια δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Τρίτη 25/3: Λειτούργησε στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ καί προέστη τῆς Δοξολογίας γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου Στή συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στό μνημεῖο Ἡρώων τῆς πόλης καί ἀκολούθως δέχθηκε μαζί μέ ἄλλους ἐπισήμους τόν χαιρετισμό τῆς παρέλασης. Τό μεσημέρι παρέθεσε γεῦμα στούς Δημάρχους καί τά Δημοτικά Συμβούλια Λεμεσοῦ. Τό ἀπόγευμα δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Τετάρτη 26/3: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές. Τό ἀπόγευμα προήδρευσε συνεδρίας τῆς Θρονικῆς καί Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό βράδυ μίλησε στήν αἴθουσα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας καί στή συνέχεια μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ. Πέμπτη 27/3: Συναντήθηκε μέ διάφορα πρόσωπα. Τό ἀπόγευμα τέλεσε τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ θεάτρου στό Τσίρειο Δημοτικό. Παρασκευή 28/3: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές. Ἀργά τό βράδυ χοροστάτησε σέ ἀγρυπνία καί ἀνέγνωσε τήν Γ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης στόν Ἅγιο Τύχωνα. Σάββατο 29/3: Τό ἀπόγευμα μετέβη στό Μέγα Συνοδικό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στό μήνυμα ἐκλογῆς τοῦ Χωρεπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου Χατζηουρανίου. Κυριακή 30/3: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἱερό ναό Προφήτη Ἠλία στόν Ποταμό Γερμασόγειας. Τό μεσημέρι παρακάθησε σέ γεῦμα στήν Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου πρός τιμή τοῦ νεοχειροτονηθέντος Χωρεπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου. Τό ἀπόγευμα στόν κατανυκτικό ἑσπερινό χοροστάτησε καί μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶς, ὁ ὁποῖος μέ τόν πνευματικό του λόγο ἐνίσχυσε τούς πιστούς καί μᾶς παρουσίασε τή μεγάλη μορφή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ὡς ἐθνοϊεραποστόλου ἀλλά καί ὡς πνευματικοῦ πατρός τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Δευτέρα 31/3: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί στή συνέχεια στήν ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ. Τρίτη 1/4: Προέστη τῆς Δοξολογίας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ γιά τήν ἐθνική ἑορτή τῆς 1ης Ἀπριλίου. Στή συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στόν τάφο τοῦ Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Γεώργιου Γρίβα Διγενῆ. Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί πιστούς γιά ἐξομολόγηση. Τετάρτη 2/4: Ἐπισκέφθηκε τήν Ἀμερικάνικη Ἀκαδημία καί τό ΙΔ Δημοτικό σχολεῖο. Στή συνέχεια δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές. Τό ἀπόγευμα μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του. Τό βράδυ μετέβη στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ. Πέμπτη 3/4: Μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας τοῦ Γλωσσᾶ. Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί ἐπιτροπές. Μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στούς νέους. Παρασκευή 4/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Δ Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννη Λαμπαδιστῆ στήν κοινότητα Πελενδρίου. Σάββατο 5/4: Μίλησε στήν καθιερωμένη ραδιοφωνική ἐκπομπή του. Παρέστη καί μίλησε σέ φιλανθρωπικό τσάι, πού διοργάνωσε ἡ ἐνορία Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου. Στή συνέχεια δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Κυριακή 6/4: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἱερό ναό Ἀπ. Βαρνάβα στό Συνοικισμό Ἁγ. Ἰωάννη. Τό ἀπόγευμα μίλησε σέ τσάι στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ μας πρός τίς πρεσβυτέρες τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Τό ἀπόγευμα στόν κατανυκτικό ἑσπερινό μίλησε ὁ παράκληση - -

17 Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστίνος, μέ θέμα: Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς. Δευτέρα 7/4: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί στή συνέχεια στήν ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ. Τρίτη 8/4: Τέλεσε ἁγιασμό σέ κρουαζιερόπλοιο στό λιμάνι Λεμεσοῦ. Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί πιστούς στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Τετάρτη 9/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Πέμπτη 10/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Τό βράδυ μίλησε πρός τά μέλη τοῦ Συνδέσμου Γονέων στό Γυμνάσιο Καλογεροπούλου. Παρασκευή 11/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν ἱερό ναό Παναγίας Τριχερούσας. Στή συνέχεια δέχθηκε πιστούς στήν ἐξομολόγηση. Σάββατο 12/4: Παρέστη στό συνέδριο τοῦ Συμποσίου Ἐθελοντισμοῦ μέ θέμα: Εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ: προβλήματα-προσδοκίες. Κοινωνική καί Κρατική μέριμνα. Τό ἀπόγευμα παρέστη σέ ἰατρικό συνέδριο σέ ξενοδοχεῖο τῆς πόλης μας. Στή συνέχεια δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Κυριακή 13/4: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἱερό ναό Ἀπ. Λουκᾶ στό Κολόσσι, ὅπου προχείρισε σέ πρωτοπρεσβύτερο τόν π. Ἰωάννη Ἰωαννίδη. Τό ἀπόγευμα παρέστη καί χαιρέτισε φιλανθρωπικό τσάι πού ὀργάνωσε ἡ ἐνορία Ἁγ. Ἀθανασίου. Στή συνέχεια χοροστάτησε καί μίλησε στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό στόν Μητροπολιτικό μας ναό. Ἀκολούθως μετέβη στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ. Δευτέρα 14/4: Μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί στή συνέχεια στήν ἱερά μονή Παναγίας Μαχαιρᾶ. Τρίτη 15/4: Ὡς μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς μαζί μέ ἄλλα μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συναντήθηκε μέ τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στή Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων. Στή συνέχεια προήδρευσε συνεδρίας τῆς Ἐπιτροπῆς Ἁγίας Σκέπης. Τετάρτη 16/4: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα καί μαθητές ἀπό σχολεῖα τῆς Ἑλλάδας. Τό ἀπόγευμα παρέστη σέ φιλανθρωπικό τσάι πού ὀργάνωσε ἡ ἐνορία Ἁγίου Σπυρίδωνα. Στή συνέχεια μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του. Πέμπτη 17/4: Μετέβη στήν ἱερά μονή Παναγίας Τρικουκιᾶς καί στή συνέχεια στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμιροῦς. Τό βράδυ μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στούς νέους. Παρασκευή 18/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Σάββατο 19/4: Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Τό μεσημέρι προέστη νεκρώσιμης ἀκολουθίας ἀγνοουμένου στόν ἱερό ναό Ἀπ. Λουκᾶ στόν συνοικισμό Ἁγίου Ἀθανασίου. Κυριακή 20/4: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ζώνης Λεμεσοῦ. Δέχθηκε διάφορα πρόσωπα. Ἀργά τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἐλεήμονος. Μεγάλη Δευτέρα 21/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Ἀργά τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου. Μεγάλη Τρίτη 22/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Ἀργά τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν ἱερό ναό Ἁγίας Τριάδος Λεμεσοῦ. Μεγάλη Τετάρτη 23/4: Δέχθηκε πιστούς στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Ἀργά τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Σπυρίδωνα. Μεγάλη Πέμπτη 24/4: Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίας Μαρίνας Καψάλου. Τό βράδυ χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν στόν ἱερό ναό Ἀπ. Ανδρέα Χαράκη. Μεγάλη Παρασκευή 25/4: Τό πρωΐ χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν ἱερό ναό Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου. Τό βράδυ χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ. Μεγάλο Σάββατο 26/4: Λειτούργησε στόν ἱερό ναό Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου. Τό βράδυ κατά τήν ἀκολουθία τοῦ Καλοῦ Λόγου καί τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Πάσχα λειτούργησε στόν Μητροπολιτικό Ναό. Κυριακή τοῦ Πάσχα 27/4: Χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης στόν Μητροπολιτικό μας ναό. Στή συνέχεια μετέβη στήν ἱερά μονή Ἁγίου Νικολάου τῶν Γάτων. Ἀκολούθως χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς ἀγάπης στήν ἱερά μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμοῦ. Δευτέρα 28/4: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στήν πανηγυρίζουσα ἱερά μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ἀλαμάνου. Τό μεσημέρι μετέβη στήν Πάφο καί εὐχήθηκε στόν Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο, ὁ ὁποῖος ἄγει τά ὀνομαστήριά του. Τρίτη 29/4: Λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στήν ἱερά μονή Παναγίας Ἀμασγοῦς. Στή συνέχεια μετέβη στίς ἱερές μονές Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί Παναγίας Μαχαιρᾶ. Τετάρτη 30/4: Ἀναχώρησε γιά τήν Κρήτη σέ προσκυνηματική ἐκδρομή μαζί μέ μεγάλη ὁμάδα προσκυνητῶν. (περισσότερες πληροφορίες καί φωτογραφίες στό ἑπόμενο τεῦχος). παράκληση - -

18 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ - ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος λειτούργησε, χοροστάτησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο ὡς ἀκολούθως: Τήν 1/3 στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης στόν Ἅγιο Τύχωνα. Τό βράδυ προέστη καί λειτούργησε στήν ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Ἀνδρέα Χαράκη. Στίς 9/3 στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πολεμιδιῶν προέστη Ἐθνικοῦ μνημοσύνου τοῦ ἥρωα Γρηγόρη Αὐξεντίου, ἀκολούθως κατέθεσε στεφάνι στό σωματεῖο ΖΗΔΡΟΣ καί τέλεσε τρισάγιο στήν προτομή τοῦ ἥρωα. Στίς 14/3 παρευρέθηκε στήν ἐπίσημη Δοξολογία στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας ἐπί τῇ ὑποδοχῇ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου. Τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Πύργου κατά τήν ἀκολουθία τῶν Α Χαιρετισμῶν. Στίς 16/3 μετεῖχε τοῦ πολυαρχιερατικοῦ συλλείτουργου στόν ἱερό ναό Παναγίας Παλλουριώτισσας προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. Στίς 21/3 χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Ἀρακαπᾶ κατά τήν ἀκολουθία τῶν Β Χαιρετισμῶν. Στίς 23/3 λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἱερό ναό Παναγίας Τριμίκλινης. Στίς 24/3 χοροστάτησε στόν ἑσπερινό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ. Στίς 25/3 λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν πανηγυρίζοντα ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελίστριας στήν κοινότητα Λόφου. Στίς 28/3 χοροστάτησε στόν ἱερό ναό Ἀρχ. Μιχαήλ στήν κοινότητα Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ἀγροῦ κατά τήν ἀκολουθία τῶν Γ Χαιρετισμῶν. Στίς 30/3 λειτούργησε στόν ἱερό ναό Παναγίας Παλλουριώτισσας στό ἀρχιερατικό συλλείτουργο μέ τήν εὐκαιρία τῆς χειροτονίας τοῦ Χωρεπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου Χατζηουρανίου προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου. Στίς 1/4 συμμετεῖχε στή Δοξολογία τῆς 1ης Ἀπριλίου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ προεξάρχοντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀθανασίου. Στίς 4/4 χοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθία τῶν Δ Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό Ἀρχ. Μιχαήλ στήν κοινότητα Παρεκκλησιᾶς καί ἀκολούθως τέλεσε βραδινή ἀκολουθία Χαιρετισμῶν στόν ἱερό ναό Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στό Γενικό Νοσοκομεῖο Λεμεσοῦ. Στίς 6/4 λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στήν Ἀκρούντα. Στίς 11/4 χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη καί τό βράδυ λειτούργησε σέ ἀγρυπνία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης στόν Ἅγιο Τύχωνα. Στίς 17/4 μέχρι καί τίς 29/4 ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος ἀναχώρησε γιά τά Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἐπισκέφθηκε τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τούς Ἁγίους Τόπους. Κατά τήν ἐκεῖ παραμονή του εἶχε τήν εὐκαιρία, μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, νά συμμετέχει στίς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας πού τελέστηκαν στούς τόπους αὐτούς, ὅπου ὁ Κύριός μας σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Στίς 12/3 μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στόν ἱερό ναό Ἁγίας Ἄννης στόν Ἅγιο Τύχωνα. Στίς 20/3 συμμετεῖχε σέ συνεδρία τοῦ Περιβαλλοντικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας. Στίς 21/3 μετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Στίς 23/3 τό ἀπόγευμα παρέστη καί χαιρέτισε φιλανθρωπικό τσάι, πού ὀργάνωσε ἡ ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Χαβούζας. Στίς 24/3 παρέστη καί χαιρέτισε ἐκδήλωση, πού ὀργάνωσε τό Λανίτειο Λύκειο Α γιά τήν Ἐθνική Ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου. Στίς 25/3 δέχθηκε τόν χαιρετισμό τῆς παρέλασης μαζί μέ τόν Μητροπολίτη μας καί τίς Ἀρχές τῆς πόλεώς μας. Στίς 26/3 μίλησε στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα. Ἀκολούθως μετεῖχε στή συνεδρία τῆς Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς καί τό βράδυ μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στήν Ἁγία Ἄννα στόν Ἅγιον Τύχωνα. Στίς 29/3 συμμετεῖχε στό Συνέδριο πού ὀργάνωσε ἡ Π.Ε.Ε.Θ, ὅπου προήδρευσε στήν 3η Συνεδρία. Στίς 1/4 παρευρέθη στήν πανηγυρική Δοξολογία παράκληση - -

19 στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ καί στή συνέχεια μετέβη στόν τάφο τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Γεώργιου Γρίβα Διγενῆ, ὅπου ἔγινε τρισάγιο καί κατάθεση στεφάνων. Στίς 2/4 ἐπισκέφθηκε Δημοτικά σχολεῖα. Τό ἀπόγευμα μίλησε στήν καθιερωμένη ὁμιλία του στήν κοινότητα Πελενδρίου. Στίς 3/4 τέλεσε ἁγιασμό καί μίλησε στό ΚΕΝ Λεμεσοῦ. Στίς 4/4 ἐπισκέφθηκε Δημοτικά σχολεῖα. Στίς 5/4 παρέστη καί χαιρέτισε ἐκδήλωση πού ὀργανώθηκε στήν αἴθουσα τῆς ἐνορίας Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου εἰς μνήμη τοῦ ἥρωα Εὐαγόρα Παλλικαρίδη, ὅπου παρουσιάστηκε τό CD τοῦ μουσικοσυνθέτη Σ. Καραγιώργη. Στίς 7/4 ἐπισκέφθηκε Δημοτικά Σχολεῖα. Στίς 8/4 μίλησε στήν κοινότητα Λιμνατίου μέ θέμα: Μεγάλη Σαρακοστή - πορεία πρός τό Πάσχα. Στίς 9/4 παρέστη καί χαιρέτισε τό Συνέδριο τοῦ Λανιτείου Γυμνασίου. Στίς 11/4 ἐπισκέφθηκε Δημοτικά Σχολεῖα. Στίς 13/4 παρέστη καί μίλησε μέ θέμα: Ἡ μετάνοια - Ὁδός σωτηρίας σέ φιλανθρωπικό τσάι, πού ὀργάνωσε ἡ ἐνορία Ἀπ. Ἀνδρέα Χαράκη σέ αἴθουσα τοῦ Ζ Δημοτικοῦ Σχολείου. παράκληση - -

20 Περιοδικον ΠAΡAKΛHΣH Ἰδιοκτήτης: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Ὑπεύθυνος Ὕλης: κ. Σταῦρος Ὀλύμπιος Ἐπιμέλεια Ὕλης: Ἀρχιμανδρίτης Τύχων Ἀνδρέου Ἠλεκτρονική Σελιδοποίησις: Πρωτ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης Διόρθωση Κειμένων: Κυριακή Μιχαηλίδου, Φιλόλογος, Β.Δ. Α Συνδρομές: Ἐσωτερικοῦ 7 εὐρώ Ἐξωτερικοῦ 10 εὐρώ Διεύθυνσις: Ὁδός Ἁγίου Ἀνδρέου 306 Ταχυδρομική Θυρίδα: 56091, Tαχυδ. Τομέας 3304 Λεμεσός - Κύπρος Τηλέφωνα: Ἱστοσελίδα: www. imlemesou.org

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα Αρτιεπισκόποσ Αμερικής στην Καρπασία

Προσκύνημα Αρτιεπισκόποσ Αμερικής στην Καρπασία Προσκύνημα Αρτιεπισκόποσ Αμερικής στην Καρπασία Ήχησε και πάλι χαρμόσυνα η καμπάνα της Μονής του Αγίου Ανδρέα υποδεχόμενη τον εβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο στην ιστορική πρώτη επίσκεψη-προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου Εισήγησις εις το Γενικόν Ιερατικόν Συνέδριον Της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000 Page 1 of 6 Φεβρουάριος 2000 Ακόμη κόβουμε πίτες Σχολική Χρονιά 2000/2001 Κολλεγιάδα 2000 Σεμινάρια Α.Σ.Ι.Σ Δημοτικών Σχολείων Σεμινάρια δασκάλων Έκθεση των δασκάλλων Καλλιτεχνικών Χρήσιμες Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών π π ø π 2 03-10-07 23:22 Page 1 π π øσ π À π ª π π Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων. Η κατασκήνωση από φέτος αναβαθµίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Έντιμε Υπουργέ Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη Πανιερώτατε Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ )

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΣΚΗΝΙΚΑ: Είναι καλό να υπάρχει το σκηνικό μιας αρχαίας πόλης (Καισάρειας) Το σκηνικό της Καισάρειας αναπαράχθηκε σε ύφασμα με τη βοήθεια επιδιασκόπιου από

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Δέντρα Ζωής. Περιοδικό. τεύχος01. www.treesoflife.gr. Ποιοί είμαστε Στόχοι - Μέσα Εκδηλώσεις Νέα - Δράσεις

Δέντρα Ζωής. Περιοδικό. τεύχος01. www.treesoflife.gr. Ποιοί είμαστε Στόχοι - Μέσα Εκδηλώσεις Νέα - Δράσεις Δέντρα Ζωής Περιοδικό τεύχος Ποιοί είμαστε Στόχοι - Μέσα Εκδηλώσεις Νέα - Δράσεις www.treesoflife.gr Ποιοί είμαστε 2 Είμαστε μια ομάδα νέων η οποίοι θέλουμε γενικότερα να επικοινωνήσουμε στους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα