ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΡΕΙΑΣ ΤΥ ΦΙΛΛΓΙΚΥ ΣΥΛΛΓΥ ΠΑΡΝΑΣΣΣ ΔΙΑ Τ ΕΤΣ 2010 (145ν άπ της ιδρύσεως) ΥΠΒΑΛΛΜΕΝΗ ΠΡΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 2012

2 ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΡΕΙΑΣ ΤΥ ΦΙΛΛΓΙΚΥ ΣΥΛΛΓΥ ΠΑΡΝΑΣΣΣ ΔΙΑ Τ ΕΤΣ 2010 (145ν άπ της ιδρύσεως) ΥΠΒΑΛΛΜΕΝΗ ΠΡΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 2012

3

4 ΔΙΙΚΗΣΙΣ ΦΙΛΛΓΙΚΥ ΣΥΛΛΓΥ ΠΑΡΝΑΣΣΣ (Δια την τριετίαν )* ΕΦΡΕΙΑ Πρόεδρς ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Αντιπρόεδρς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΛΠΥΛΣ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΠΥΛΣ» ΓΕΩΡΓΙΣ ΜΠΖΩΝΗΣ Γενικός Γραμματεύς ΔΙΝΥΣΙΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ (έως )»» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΣ (από ) Ειδικός Γραμματεύς ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΠΥΛΣ (έως )»» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΣ (έως )»» ΕΜΜΑΝΥΗΛ ΒΑΡΒΥΝΗΣ (άπό )»» ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΠΥΛΣ (άπό ) Κσμήτωρ ΧΡΗΣΤΣ ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ Έφρς Σχλών ΧΡΗΣΤΣ ΠΑΠΑΔΠΥΛΣ Ταμίας ΧΡΗΣΤΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΣ (έως )» ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΠΥΛΣ (άπό ) Έφρς Βιβλιθήκης ΓΕΡΑΣΙΜΣ ΖΩΡΑΣ Έφρς Καταστήματς ΦΙΒΣ ΑΝΤΩΝΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ Σύμβυλς ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΚΥΚΥΛΜΜΑΤΗΣ» ΕΜΜΑΝΥΗΛ ΜΙΚΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» ΛΕΝΑΡΔΣ ΒΡΕΤΤΣ» ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΠΥΛΣ (έως )» ΝΙΚΛΑΣ ΗΛΙΠΥΛΣ (άπό ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΜΜΑΝΥΗΛ ΒΑΡΒΥΝΗΣ (έως ) ΝΙΚΛΑ Σ ΗΛΙΠΥΛΣ (έως ) ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΜΑΔΑ ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ ΚΥΖΑΣ ΝΙΚΛΑΣ ΝΙΚΛΑΪΔΗΣ Γραμματεύς Σχλής Κσμήτρες ΚΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΠΑΝΜΗΤΡΣ ΑΡΓΥΡΙΣ ΑΓΓΕΛΑΚΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΑΛΓΗΡΥ ΝΙΚΛΑΣ ΚΛΕΝΤΣ ΣΤΥΛΙΑΝΣ ΕΥΑΓΓΕΛΣ ΚΥΤΡΥΜΠΑΣ ΝΙΚ ΛΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΣ ΛΗΣ ΣΤΑΥΡΣ ΜΑΡΑΓΚΥ ΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΛΑΥ ΝΙΚΛΑΣ ΝΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΣ ΠΑΝΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΙΖΠΥΛΣ ΑΝΤΩΝΙΣ ΣΑ ΚΕΛΛΑΡΙΥ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΣΠΑΝΔΑΓΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΕΤΣΙΩ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΤΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΥΝΤΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΛΥ ΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ ΜΠΡΒΙΛΣ * Σημ.: Απεικνίζεται ή σύνθεσις έως

5

6 ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΩΝ Διίκησις Φιλλγικύ Συλλόγυ Παρνασσός 3 Πρόλγς 7-8 Τιμή πρς τυς νεκρύς 9 ΜΕΡΣ Α' ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΕΣ ΤΥ ΣΥΛΛΓΥ Παραιτήσεις Μελών Εφρείας 13 Αναγρεύσεις Επίτιμων Μελών 13 Ύπδχαί Αντεπιστελλόντων Μελών Απνμή Χρυσύ Μεταλλίυ 14 Έγγραφη Τακτικών Μελών 'Ε θ νικαί'επέτειι Έτήσιν μνημόσυνν 16 Κινωνικά! εκδηλώσεις Εκδρμή 17 Σεμιναριακί Κύκλι Πικίλαι Πλιτιστικαί Εκδηλώσεις Μυσικαί Εκδηλώσεις ς Καλκαιρίνεις Θεατρικός Διαγωνισμός 31 27ς Λγτεχνικός Διαγωνισμός 'Εκθέσεις Πινακθήκη 34 Βιβλιθήκη 34 Περιδικόν 35 'Εκδόσεις 35 Ακίνητα Κληρδτήματα 1. Κληρδότημα Γεωργίυ Πλίτη Κληρδότημα Αναστασίυ Κφινιώτη Κληρδότημα Βλασίυ Βαρβαρίτη 37

7 6 Tò έ'ργν της Σχλής τυ Συλλόγυ. Έκθεσις πεπραγμένων της Κσμητείας της Σχλής κατά τ έτς Δωρεαί υπέρ των σκπών τυ Συλλόγυ 40 ΜΕΡΣ Β' ΙΚΝΜΙΚΑ ΤΥ ΣΥΛΛΓΥ Περί διαχειρίσεως περιόδυ ικνμικί πίνακες & Εισηγητική Έκθεσις Πρϋπλγισμύ ίκ. έτυς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 'Ενημερωτικά! έπιστλαί-καταγγελίαι Πόρισμα Όρκωτών Ελεγκτών Λγιστών δια τήν περίδν II άπό έως

8 ΠΡΛΓΣ Διηνύσαμεν συν Θεώ και τ 145ν έτς (2010) από της Ιδρύσεως τϋ Συλλόγυ μας, με την γνωστήν πλυσχιδή δραστηριότητα τυ εις πλείστυς τμείς: πλιτιστικόν, έκπαιδευτικόν, έκδτικν και κινωνικόν. Εις τν παρόντα πρόλγν έπισημαίνμεν δειγματληπτικώς ιδιαιτέρας πρωτβυλίας και ενεργείας, ai όπϊαι συνετέλεσαν είς την άναβάθμισιν, άναγνώρισιν και πρβλήν τϋ Συλλόγυ είς έθνικν και διεθνές έπίπεδν. 1. Διωργανώθησαν: α) τελεται έπ'ευκαιρία τών εθνικών επετείων μέ ειδικύς συνεργάτας μιλητάς, β) μυσικί εκδηλώσεις υψηλών πρδιαγραφών πικίλυ περιεχμένυ, μέ σημα ντικήν πρβλήν και επαινετικά σχόλια είς τν έντυπν και ήλεκτρνικόν Τύπν, γ) εικαστικί εκθέσεις, ατμικί και συλλγικί, καθώς και ή Λ' Πανελλήνις έκθεσις εικαστικών τεχνών, δ) διαγωνισμί θεατρικός (90ός) και λγτεχνικός (ΚΗ), ε) επιμρφωτικί σεμιναριακι κύ κλι, εθνικύ, φιλσφικύ και κινωνικύ πρβληματισμύ υψηλύ επιπέδυ, στ) ύπδ χάί τακτικών, έπιτίμων και αντεπιστελλόντων μελών, Ελλήνων και ξένων, με αντιφωνήσεις εισηγήσεις μεγάλης επιστημνικής εμβελείας, ai όπϊαι, κατά κανόνα, δημσιεύνται είς τ περιδικόν τϋ Συλλόγυ, ζ) έδημσιεύθη ò ετήσις τόμς τϋ διεθνώς γνωστύ φιλλγικύ περιδικύ Παρνασσός και συνεχίσθη ή διανμή της β'εκδόσεως τϋ διδακτικύ συγγράμμα τς τών Ίω. Μαρκαντώνη και Βασ. Κωνσταντινπύλυ, μέ τίτλν: «Δμή και λειτυργία τών κλασσικών γλωσσών. Παράλληλ συντακτικό της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας» είς φιτητάς τριών Πανεπιστημίων της χώρας. 2. Είς τήν Σχλήν τϋ Συλλόγυ συνεχίσθη τ εθνικής σημασίας έκπαιδευτικόν και κινωνικόν έργν: είς τ Δημτικόν Σχλεΐν έφίτησαν 566 μγενείς και αλλεθνείς σπυδασταί πρ ερχόμενι έκ 50 χωρών, είς τά Τμήματα ξένων γλωσσών 547 σπυδασταί, είς τ τμήμα Πλη ρφρικής 16 σπυδασταί και είς τ τμήμα 'Εθνικής Μυσικής 20 σπυδασταί ι ανωτέρω καταβάλλυν έλαχίστην έτήσιαν συμμετχήν δι ' έκπαιδευτικάς δαπανάς, ενώ δια τής συμπα ραστάσεως τής διικήσεως και τών διδασκόντων αντιμετωπίζνται και πρβλήματα πρσαρ μγής και μαλής κινωνικής εντάξεως αλλδαπών, νμίμως εργαζμένων σπυδαστών, είς τήν έλληνικήν κινωνίαν. 3. Τά νεώτερα κατασκευαστικά και έπισκευαστικά έργα είς τά πεπαλαιωμένα κτήρια τϋ Συλ λόγυ, κεντρικόν και Σχλής, συνεχίσθησαν και κατά τ παρόν έτς έν τω μέτρω τών ικ νμικών δυναττήτων τϋ Συλλόγυ. Τά σπυδαιότερα έξ αυτών, πέραν τών συστημάτων «ευκρασίας αέρων» και τϋ φωτισμϋ τής μεγάλης αιθύσης, ήσαν: α) έγκατάστασις φυσι κύ αερίυ είς τ κεντρικόν κτήριν και είς τ κτήριν τής Σχλής δια λόγυς ικνμίας β) έπίλυσις τϋ χρόνιυ πρβλήματς τής απχετεύσεως τϋ κεντρικύ κτηρίυ γ) πρέκτασις, στήριξις και σύνδεσις παλαιάς και νέας σκηνής τής αιθύσης τελετών δ) μνώσεις ταρατσών ε) έπισκευαι καθισμάτων κ.ά. 4. Ή πλήττυσα τήν πατρίδα μας και δλην τήν Εύρώπην ικνμική κρίσις είχε αναμφιβόλως τν άπόηχόν της και είς τν Σύλλγόν μας, τά έσδα τϋ όπιυ έλαττϋνται λόγω μή κατα βλής ή μή εμπρθέσμυ καταβλής μισθωμάτων, κενών μισθίων κλπ. ai αυξήσεις είς τήν φρλγίαν εισδήματς και Φ.ΜΛ.Π, είς τά τιμλόγια τών Δ.Ε.Κ.. κ.ά. πρεκάλεσαν, ώς εικός ίκνμικήν δυσχέρειαν. ΉΔιίκησις, όμως, τϋ Συλλόγυ έπραξε και πράττει τά δέντα δια τήν εΐσπραξιν τών φειλμένων μισθωμάτων, επεδίωξε τήν έπιβαλλμένην περιστλήν τών δαπανών και άντιμετώπισεν τήν κατάστασιν μετά φειδϋς και συνέσεως. Αι έργασίαι

9 8 άππερατώσεως τϋ ημιτελύς όκταωρόφυ κτηρίυ γραφείων επί των δών Έμμ. Μπενάκη καϊ Γαμβέττα, έπί ικπέδυ τυ Κληρδτήματς Πλίτη, δια δαπάνης τϋ Κληρδτήματ Κφινιώτη, συνεχίσθησαν και εύελπιστϋμεν βασίμως εις άνάκαμψιν της ικνμικής θέσεω τϋ Συλλόγυ, πρς εύχερεστέραν έκπλήρωσιν των στόχων τυ. Εις τ σημεΐν τϋτ δέν να άναφερθή δτι ή καθυστέρησις της εκδόσεως των Πεπραγμένω δια τ έτς 2010 και ή μή σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως φείλεται εις την εν τω μεταξύ παρεμ βληθεΐσαν άμφισβήτησιν της νμιμότητς τής αιρετής Διικήσεως υπό παραιτηθέντων Μελών τής 'Εφρείας τϋ Συλλόγυ και την δλην δικαστικήν περιπέτειαν, ή πία ευρίσκεται έν εξελίξε Έπ'ευκαιρία, σας ύπενθυμίζμε δτι κατά τήν Α'/ Συνεδρίασιν τής εκλεγείσης την 'Εφρείας τϋ Συλλόγυ ώρισμένα νέα Μέλη, εν όψει αναλήψεως τών καθηκόντω των, έθεσαν τό θέμα διεξαγωγής ικνμικύ έλεγχυ τϋ Συλλόγυ υπό ρκωτών εκτιμητών ή λγιστικής εταιρείας, πρότασις ή όπια, ώστόσν, δεν έτυχε μφώνυ απδχής και εγκρίσεω Έν συνεχεία, ό τότε Πρϊστάμενς τϋ Λγιστηρίυ κ. Ά. Μαρκόπυλς κατήγγειλε δι'επιστλώ τυ πρς τήν Έφρείαν τϋ Συλλόγυ τήν άντικαταστατικήν λειτυργίαν τϋ Ταμείυ και σβαράς παρατυπίας εις τήν λειτυργίαν τών ικνμικών υπηρεσιών, γεγνός τό όπιν ώδήγησε εις παραίτησιν κατ' αρχάς τρία Μέλη τής 'Εφρείας, τά όπια έφερν τήν πρωταρχικήν εύθύνην τηρήσεως τών νόμων και τών διατάξεων έν σχέσει πρς τήν ίκνμικήν λειτυργίαν τϋ Συλλόγυ (: κκ. Π. Νικλόπυλς-Άντιπρόεδρς επί τών ικνμικών, Χρ. Άναγνωστός-Τ και Δ. Καλαμάκης-Γεν. Γραμματεύς). Σημειωτέν δτι τα αιρετά Μέλη τής 'Εφρείας απέστειλα ως είθισται, πρόσκλησιν πρς τήν έκλεγεΐσαν Έξελεγκτικήν Έπιτρπήν τϋ Συλλόγυ, δια νά ελέγξυν τυς ισλγισμύς και απλγισμύς τϋ Συλλόγυ και τών Κληρδτημάτων, αλλά τά Μέλη της Εξελεγκτικής 'Επιτρπής ήρνήθησαν πρφασιζόμενα διαφόρυς αιτιάσεις ως πρς τήν νμιμότητα τής παρύσης Διικήσεως. Ώς έκ τύτυ, και δεδμένυ δτι ή διεθνώς ανεγνω ρισμένη Λγιστική Εταιρεία PWC, ή πία ανέλαβε τήν λγιστικήν εύθύνην τϋ Συλλόγυ έπε βεβαίωσε τάς καταγγελίας τϋ κυ Μαρκπύλυ, ή Διίκησις τϋ Συλλόγυ, ή όπια παραμέν νόμιμς βάσει τής ασκηθείσης ύπό τϋ Συλλόγυ αιτήσεως αναστλής τής ισχύς τής πρωτ δίκυ και έφετειακής απφάσεως περί διρισμύ Πρσωρινής Διικήσεως, έως τήν συζήτησι τής ώς άνω αιτήσεως ενώπιν τϋ Αρείυ Πάγυ, έκρινε άναγκαίαν τήν άνάθεσιν τϋ έλεγχυ τών ικνμικών τϋ Συλλόγυ εις Έταιρείαν 'ρκωτών 'Ελεγκτών Λγιστών. Εις τό παράρτη τϋ παρόντς τόμυ επισυνάπτεται πρς πλήρη ένημέρωσίν σας ή σχετική αλληλγραφία (σσ ) ώς και τό πόρισμα τής 'Ελεγκτικής Εταιρείας (σσ ). Πρς εύόδωσιν τών πρσπαθειών τής 'Εφρείας τϋ Συλλόγυ, έν μέσω επιδεινύμενης κρί σεως άξιων και ιδεών και πικίλων αντιξτήτων και αντιδράσεων, ώς μή ώφελε, άναμένμ και τήν ίδικήν σας συμπαράστασιν και έλπίζμεν νά σας έχωμεν πλύτιμυς αρωγύς, ώστε ό Σύλλγς δια τών υπδείξεων και πρτάσεων σας, κυρίως δε δια τής παρυσίας σας, επωφελώ νά λαμπρύνεται και νά πράγεται τό πλυσχιδές έργν τυ. Είμεθα βέβαιι δτι κατά τήν ήμέραν τής Γενικής Συνελεύσεως θά έχωμεν τήν εύκαιρίαν επικδμητικύ επιλόγυ. Ιωάννης Σ. Μαρκαντώνης Νέμβρις 2012

10 ΤΙΜΗ ΠΡΣ ΤΥΣ ΝΕΚΡΥΣ Με καθυστέρησιν έπληρφρήθημεν την άπώλειαν τΰ Luigi Enrico Rossi, Καθηγητύ της Κλασσικής Φιλλγίας είς τ Πανεπιστήμιν της Ρώμης, Επιτίμυ Μέλυς τΰ Συλλόγυ, έπισυμβάσαν κατά τ Ωσαύτως έπληρφρήθημεν ότι την έξεμέτρησε τ ζην ή λγτέχνις Άκαδημαϊκς Γαλάτεια Σαράντη, Έπίτιμν Μέλς τυ Συλλόγυ. Ή Εφρεία απέστειλε συλλυπητήρια γράμματα είς τάς ικγενείας των και είς τα Ιδρύματα είς τα όπια ι εκλιπόντες υπηρετύν. Έκ των τακτικών μελών απεβίωσαν ι: 'Αθανάσις Αρβανίτης Νικόλας Δεπάστας Κωνσταντίνς Δύκας Παΰλς Κανελλάκης Γεώργις Μανιάτης Δινύσις Μαυρόγιαννης Παναγιώτης Σιμωτάς Πάντες ι ανωτέρω δια της αγάπης και πρσφράς των πρς τν Σύλλγν κατέστησαν παράδειγμα δια τυς νεωτέρυς. Ή 'Εφρεία απέστειλε συλλυπητήρια γράμματα είς τάς ικγενείας των. Ό Σύλλγς άπτίει πρς αυτύς την όφειλμένην τιμήν και εύγνωμσύνην. "Ας είναι άγήρως ή μνήμη των.

11

12 ΜΕΡΣ A' ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΕΣ ΤΥ ΣΥΛΛΓΥ

13

14 ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΦΡΕΙΑΣ Την παρητήθη των καθηκόντων τυ ò Ταμίας κ. Χρήστς Άναγνωστός. Την παρητήθη των καθηκόντων ò Γενικός Γραμματεύς κ. Δινύσις Καλαμάκης. Ή Εφρεία, συμφώνως πρς τας διατάξεις τυ Καταστατικύ, έξέλεξεν ώς νέν Ταμίαν τν κ. Βασίλειν Κωνσταντινόπυλν και ώς νέν Γενικόν Γραμματέα τν κ. Παναγιώτην Σίσκν και πρέβη είς άνασύνθεσιν έμφαινμένην λεπτμερώς είς την πρώτην σελίδα τυ παρόντς τεύχυς. ΑΝΑΓΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ α'. Την ύπεδέχθημεν ώς Έπίτιμν Μέλς τΰ Συλλόγυ τν Καθηγητή ν τυ Πανεπιστημίυ Cassino κ. Antonio Fusco. Tò έργν τυ έπαρυσίασεν ή Καθηγήτρια τΰ Πανεπιστημίυ Κρήτης κα Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα. Ακλύθως ò τιμηθείς ανέπτυξε τ θέμα: «Αντιγόνη, 'Ιφιγένεια και Βάκχαι, ψυχλγική ανάλυση των χαρακτήρων». β'. Τήν ύπεδέχθημεν ώς Έπίτιμν Μέλς τΰ Συλλόγυ τν Καθηγητήν 'Επίτιμν Έκπαιδευτικόν Σύμβυλν κ. Νικόλαν Πετρυλάκην. Τ έ'ργν τυ έπαρυσίασεν ò κ. Κώστας Μπασέτας, Καθηγητής Πανεπιστημίυ Κρήτης. Ακλύθως ò κ. Νικ. Πετρυλάκης ανέπτυξε τ θέμα: «Πρς ένα ασφαλέστερ διαδίκτυ για τα παιδιά μας». γ'. Τήν ύπεδέχθημεν ώς Έπίτιμν Μέλς τυ Συλλόγυ τν Όμότιμν Καθηγητήν τής 'Ιατρικής Σχλής τΰ Πανεπιστημίυ Αθηνών κ. Παναγιώτην Μπάλαν. Μετά τήν πρσφώνησιν τΰ Αντιπρέδρυ τΰ Συλλόγυ, Όμτ. Καθηγητΰ κυ Γεωργίυ Μπζώνη, τ έργν τΰ τιμωμένυ έπαρυσίασεν ò Καθηγητής κ. 'Ιωάννης Μπράμης. Ακλύθως ò τιμηθείς ανέπτυξε τ θέμα: «Αθηρσκλήρωση: επεμβατική θεραπείαάγγειχειρυργικές και ένδαγγειακές επεμβάσεις». ΥΠΔΧΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ α'. Τήν ύπεδέχθημεν ώς αντεπιστέλλν μέλς τΰ Συλλόγυ τήν Άκαδημαϊκόν της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών καν Mirjiana Zivojinovic. Tò έ'ργν τής τιμώμενης έπαρυσίασεν ò κ. Κρίτων Χρυσχΐδης, Διευθυντής Ερευνών τΰ 'Ινστιτύτυ Βυζαντινών Ερευνών τΰ Έθνικΰ Ιδρύματς 'Ερευνών. Ακλύθως ή κα Mirjiana Zivojinovic

15 14 ανέπτυξε τ θέμα: «Άγων "ρς, τ περιβόλι της Παναγίας. Τα νερά τυ "Αθωνς». β'. Την ύπεδέχθημεν ώς αντεπιστέλλν μέλς τυ Συλλόγυ τν Καθηγητήν τυ Πανεπιστημίυ Βαρσβίας Διπλωμάτην κ. Παβέυ Κρύπκα. Τ έργν τυ τιμωμένυ έπαρυσίασεν ò κ. Γεώργις Πετρόπυλς, λγτέχνης κριτικός. Ακλύθως ò κ. Παβέυ Κρύπκα ανέπτυξε τ θέμα: «Ή κινωνική απδχή των πιητικών ρευμάτων στην Ελλάδα». γ'. Την ύπεδέχθημεν ώς αντεπιστέλλν μέλς τυ Συλλόγυ την Όμότ. Καθηγήτριαν Διευθύντριαν τυ Ελληνικύ 'Ινστιτύτυ Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπυδών Βενετίας καν Χρύσαν Μαλτέζυ. Τ έργν της τιμώμενης έπαρυσίασεν ò Αντιπρόεδρς τυ Συλλόγυ, Όμότ. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Νικλόπυλς. Ακλύθως ή κα Χρύσα Μαλτέζυ ανέπτυξε τ θέμα: «Ή Βενετία των Ελλήνων». δ'. Την ύπεδέχθημεν ώς αντεπιστέλλν μέλς τυ Συλλόγυ τν Όμότ. Καθηγητήν τυ Πανεπιστημίυ Louvain κ. Παναγιώτην Γιαννόπυλν. Μετά τήν πρσφώνησιν τϋ Αντιπρέδρυ τυ Συλλόγυ, Όμτ. Καθηγητύ κυ Παναγιώτη Νικλπύλυ, τ έργν τϋ τιμωμένυ έπαρυσίασεν ή δρ φιλ. κα Ρόδη Γκενάκυ Μπρβίλυ. Ακλύθως ò κ. Παν. Γιαννόπυλς ανέπτυξε τ θέμα: «Παρατηρήσεις στην εναρκτήρια φάση τϋ είκνμαχικϋ ζητήματς». ΑΠΝΜΗ ΧΡΥΣΥ ΜΕΤΑΛΛΙΥ Τήν απενεμήθη τ Χρυσϋν Μετάλλιν τυ Συλλόγυ είς τν Καθηγητήν τ. Πρύτανιν τϋ Γεωπνικύ Πανεπιστημίυ Αθηνών κ. Άνδρεαν Καραμάνν, δια τήν μακράν πρσφράν αύτϋ είς τα Γράμματα καί τήν έπιστήμην. Μετά τήν παρυσίασιν τυ έργυ τΰ τιμηθέντς ύπό τΰ Άν. Καθηγητύ καί Ταμίυ τΰ Συλλόγυ κυ Βασιλείυ Κωνσταντινπύλυ, ò κ. Ά. Καραμάνς ανέπτυξε τ θέμα: «Σκέψεις για τ παρόν και τ μέλλν τϋ εκπαιδευτικύ μας συστήματς». Ή έκδήλωσις έκλεισε με έπιλγικόν χαιρετισμόν τΰ Πρέδρυ τΰ Συλλόγυ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Κατά τήν συνεδρίαν της ενεγράφησαν, μετ' αϊτησίν των καί πρότασιν ύπό τριών μελών, ώς τακτικά μέλη τΰ Συλλόγυ ι κύριι: 1. Μιχαήλ Αγγέλυ,'φθαλμίατρς.

16 2. 'Ιωάννης Βαφειάδης, Πρεσβευτής Έμπειργνώμων. 3. Νικόλας Γαϊτάνς, Καθηγητής Σ.Σ.Ε. 4. Γεώργις Γαλίτης, Όμότ. Καθηγητής Πανεπιστημίυ Αθηνών. 5. Περικλής Γαλιατσάτς, Ναυπηγός Μηχανλόγς Μηχανικός. 6. Γεώργις Δλιανίτης, Εκπαιδευτικός. 7. 'Ηλίας Ζιώγας, Όρκωτός 'Εκτιμητής. 8. Ίωάννης'Ιακωβίδης, Φιλόλγς. 9. Παύλς Κανελλάκης, Γεν. Διευθυντής Σώματς Όρκωτών 'Εκτιμητών. 10. Μιχαήλ Καρακάσης, Μηχανλόγς Ήλεκτρλόγς. 11. Στυλιανός Κατσέλης, Δικηγόρς. 12. Δημήτρις Κατσυλάκς, Δρ Φιλσφίας. 13. Εμμανυήλ Λιγνός, Νμικός Δημσιγράφς. 14. Σπυρίδων Μηλίγκς, 'Ιατρός Καθηγητή ς Μαιευτικής/Γυναικλγίας Πανεπιστημίυ Αθηνών. 15. Ιερώνυμς Νικλόπυλς, Αρχιμανδρίτης. 16. Νικόλας Πυλόπυλς, Καθηγητής Νεελληνικής Λγτεχνίας Πανεπιστημίυ McGILL. 17. Δημήτρις Τύντας, Θεατρικός Συγγραφεύς. 18. Παΰλς Τσλακιάν, Ασφαλιστής. 19. Κωνσταντίνς Χλέβας, Πλιτικός'Επιστήμων. Πάντας τυς ανωτέρω ύπεδέχθη ή Εφρεία είς είδικήν τελετήν, τήν Ό Πρόεδρς τΰ Συλλόγυ πρσεφώνησεν αυτύς καταλλήλως, ύπμνήσας τα καθήκντα και δικαιώματα των, και ακλύθως τα μέλη της 'Εφρείας επέδωσαν είς τα νέα μέλη τ δίπλωμα, τ σήμα και τάς πρσφάτυς εκδόσεις τΰ Συλλόγυ. 15 ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΙ α'. Τήν έωρτάσθη ή εθνική επέτεις της 25ης Μαρτίυ Τν πανηγυρικόν λόγν έξεφώνησεν ò Αναπληρωτής Καθηγητής τΰ Πανεπιστημίυ Πελπννήσυ και Ταμίας τΰ Συλλόγυ κ. Βασίλεις Κωνσταντινόπυλς, με θέμα: «Φιλελληνισμός και Επανάσταση». Συμμετέσχεν ή χρωδία τΰ Μυσικΰ Σχλείυ Παλλήνης, ύπό τήν διεύθυνσιν τΰ κυ Σπύρυ Πιλάλη. β'. Τήν έτελέσθη τ μετά κλλύβων έτήσιν μνημόσυνν,

17 16 επί τή έπετείω της Αλώσεως της Κωνσταντινυπόλεως υπό των Τύρκων, χρστατΰντς τυ Μακ. Αρχιεπισκόπυ Αθηνών και πάσης Ελλάδς κυρίυ Ιερωνύμυ Β'. Ώμίλησεν ò Αναπληρωτής Καθηγητής τυ Δ.Π.Θ. κ. Εμμανυήλ Βαρβύνης, Ειδικός Γραμματεύς τΰ Συλλόγυ, με θέμα: «Ή 'Άλωση τής Κωνσταντινυπόλεως στην παράδση τΰ Γένυς». 'Άσματα και θρήνυς της Αλώσεως ήρμήνευσεν ή χρωδία της Σχλής τΰ Συλλόγυ, ύπό τήν διεύθυνσιν τΰ Μυσικδιδάσκαλυ Κσμήτρς της Σχλής κυ Νικλάυ Κλέντυ. γ'. Τήν έτιμήθη ή επέτεις της απελευθερώσεως των Αθηνών άπό των στρατευμάτων Κατχής δια καταθέσεως στεφάνυ ύπό εκπρσώπυ τΰ Δήμυ Αθηναίων και ύπό τΰ Πρέδρυ τΰ Συλλόγυ Όμτ. Καθηγητΰ κυ 'Ιωάννυ Μαρκαντώνη, είς μνήμην των πατριωτών, των καταδικασθέντων ύπό τΰ Στρατδικείυ, τ όπιν έλειτύργησεν είς τ κεντρικόν κτήριν τΰ Συλλόγυ κατά τήν περίδν της Γερμανικής Κατχής. δ'. Τήν έωρτάσθη ή επέτεις τής 28ης 'κτωβρίυ Τν πανηγυρικόν λόγν, με θέμα: «Ή ιταλική κατά τής Ελλάδς επιβλή και τ τραγικό τέλς των πρωταγωνιστών της» έξεφώνησεν ό Δρ Νμικής Δικηγόρς κ. Γεώργις Γραμματίκας. Ήκλύθησε μυσικόν μέρς με τήν χρωδίαν τής Εμπρικής Τραπέζης ύπό τήν διεύθυνσιν τΰ κυ Σταύρυ Μπερή. ΕΤΗΣΙΝ ΜΝΗΜΣΥΝΝ Τήν Κυριακήν έτελέσθη τ έτήσιν Μνημόσυνν τών Ιδρυτών, πρέδρων, ευεργετών, μελών, διδασκάλων και μαθητών τΰ Συλλόγυ, είς τν Ί. Ναόν Αγίυ Γεωργίυ Καρύτση. Ίερύργησεν ό Πανσ. Αρχιμανδρίτης π. Νικόλας Ίωαννίδης, Καθηγητής τής Θελγικής Σχλής τΰ Πανεπιστημίυ Αθηνών. Ήκλύθησεν ή βράβευσις (μετά χρηματικΰ επάθλυ] τών διακριθέντων μαθητών τΰ Δημτικΰ Σχλείυ, ώς και ή απνμή διακρίσεων τΰ 89 υ Καλκαιρινείυ Θεατρικΰ Διαγωνισμύ, τΰ 27 υ Λγτεχνικύ Διαγωνισμΰ και τής 30** Πανελληνίυ Εκθέσεως Εικαστικών Τεχνών. ΚΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ α'. Τήν έπραγματπιήθη ή ερτή τής Βασιλόπιττας τΰ

18 Συλλόγυ. Μετά την πρσφώνησιν τυ Πρέδρυ, ώμίλησεν ò φιλόλγς κ. Γεώργις Κύζας, με θέμα: «Γ έθιμ της Βασιλόπιττας, άλλτε και τώρα». Ήκλύθησε ρεσιτάλ τραγυδιύ με σύνλν παραδσιακής Μυσικής, υπό την διεύθυνσιν τυ κυ Νίκυ Χαλδαιάκη. β'. Την διωργανώθη συνεστίασις των μελών και φίλων τυ Συλλόγυ είς τ ξενδχεΐν St. George Lycabettus, έπ' ευκαιρία της Τσικνπέμπτης. Ώμίλησεν ή κα Αικατερίνη Πλυμέρυ Καμηλάκη, Διευθύντρια τυ Κέντρυ Λαγραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα: «Τα έθιμα της Τσικνπέμπτης άλλτε και σήμερα». 17 ΕΚΔΡΜΗ Την ώργανώθη εκδρμή είς Έρέτριαν. Είς τ πνευματικόν κέντρν τυ Ί. Ναΰ Αγίυ Νικλάυ, μετά έπίκαιρν είσηγησιν τϋ Πρέδρυ κυ 'Ιωάννυ Μαρκαντώνη, ή παραδσιακή χρωδία και ρχήστρα της Σχλής τυ Συλλόγυ, ύπό τήν διεύθυνσιν τυ Μυσικδιδάσκαλυ κυ Νικλάυ Κλέντυ, απέδωσε δημτικά άσματα. Τήν όργάνωσιν της ερτής είχεν ò Πρϊστάμενς τυ Ί. Ναΰ π. Θεφάνης Παπαγεωργίυ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΙ ΚΥΚΛΙ Ι. Άρχαιότης και Μέλλν Εισηγητής: Καθηγητής Εμμανυήλ Μικργιαννάκης , , , , , II. Φιλσφικά Θέματα Όργάνωσις Έπιμέλεια: Όμότ. Καθηγητής Δημήτρις Κύτρας. Είσηγηταί: Άμάντα Άλίκη Μαραβέλια, Νικόλας Χρόνης, Γεώργις ικνόμυ, Φανύρις Βώρς, Φίλιππς Νικλόπυλς, Χρήστς Μπαλόγλυ , , , , , III. Συναντήσεις μέ τυς αρχαίυς και τα αρχαία Είσηγηταί: Γεώργις Φυντυλάκης, Βασίλεις Κύρκς ,

19 18 IV. Θεατρλγικί Κύκλι Συντνιστής: Καθηγητής Θεόδωρς Γραμματάς. Α) Θέμα: «Θεατρικί διάλγι. Συναντήσεις με τυς δημιυργύς» , , Β) Θέμα: «Θέατρ για παιδιά και νέυς Θέατρ στην εκπαίδευση» , V. Θέματα Υγείας και Περιβάλλντς Εισηγητής: Μάκης Τσαπόγας ΠΙΚΙΛΑΙ ΠΛΙΤΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ιστρικόν Άρχεΐν Δήμυ Αθηναίων. Παρυσίασις τϋ βιβλίυ της φιλλόγυ Δώρας Μέντη, με τίτλν: «Ή Αθήνα από τν 19 στν 21 αιώνα». Λγτεχνική περιδιάβασις άπό τήν παλαιά έως τήν σημερινή εικόνα της πόλεως. Όμιληταί: Ελευθέρις Γ. Σκιάδας, Αντιδήμαρχς Αθηναίων, Βασίλεις Καραπστόλης, Καθηγητής Πανεπιστημίυ Αθηνών, Γεωργία Γκότση, Έπίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίυ Πατρών Τιμητική έκδήλωσις εις μνήμην Σπύρυ Αλεξίυ. Όμιληταί: Δινύσις Χ. Καλαμάκης, Πρόεδρς τυ Συνδέσμυ τών εν Αθήναις Αιγινητών, Απόστλς Κακλαμάνης, Βυλευτής πρ. Πρόεδρς της Βυλής, Γιάννης Καψής, Δημσιγράφς τ. Υπυργός, Ελένη Μπιστικά, Δημσιγράφς Παρυσίασις τυ βιβλίυ τυ Αριστείδη Πανώτη, με τίτλν: «7 Συνδικν της έν Ελλάδι Εκκλησίας» (έκδ. Έπτάλφς). Όμιληταί: Άρχιμ. Δσίθες Κανέλλς, Ηγύμενς Ί. Μνής Τατάρνης, Καθηγητής 'Ιωάννης Κνιδάρης, Αν. Καθηγητής Εμμανυήλ Βαρβύνης. Συντνιστής: Δίν. Χ. Καλαμάκης Ερτή τών Τριών Ιεραρχών. Εισηγητής: π. Μεθόδις Κρητικός, Ίερκήρυξ Ί. Μητρπόλεως Πειραιώς. Μυσικόν μέρς ύπό τυ «Πλιτιστικύ Συλλόγυ Πέλεκα

20 Κέρκυρας». Συντνιστής: Χρήστς Παπαδόπυλς, Έφρς Σχλών τΰ Φ. Σ. Παρνασσός Διάλεξις τΰ Λγτέχνυ Νμικΰ Δημητρίυ Καρμαβάλη με θέμα: «Αλέξανδρς Μωραϊτίδης, 80 χρόνια άπα την κίμηση τυ» Παρυσίασις τΰ βιβλίυ τΰ Αχιλλέα Παπαδινυσίυ, με τίτλν: «Συναντήσεις με πρσωπικότητες». Όμιληταί: Κωνσταντίνς Μυτζύρης, Πρύτανις Ε.Μ.Π., Έλίζα Βόζενμπερκ, Βυλευτής Δικηγόρς, Σταμάτης Γεωργύλης, Διεθνλόγς Δικηγόρς Καθηγητής ΣΣΕ. Μυσικόν μέρς: Ζάχς Τερζάκης, τενόρς, Κάτια Πάσχυ, σπράν, Μαρία Ζώη, σπράν, Μανώλης Παπασηφάκης, πιανίστας, Μπάμπης Τσέρτς, ερμηνευτής Παρυσίασις τΰ βιβλίυ τΰ αειμνήστυ Αρχιεπισκόπυ Αμερικής 'Ιακώβυ, με τίτλν: «7α άπαντα έπι πανανθρώπινων δικαιωμάτων και εθνικών θεμάτων» (έκδ. University Studio Press Ίδρυμα Έθνικΰ και Θρησκευτικΰ Πρβληματισμύ Καρίπειν Μέλαθρν]. Συντνιστής: Αθανάσις Αγγελόπυλς, Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρς τΰ Ιδρύματς Έθνικΰ και Θρησκευτικύ Πρβληματισμύ Όμιλία τΰ Sir Βασιλείυ Σπ. Μαρκεζίνη, με θέμα: «Τ φαίνεσθαι και τ είναι στη ζωή και στην Τέχνη». (Έν συνεργασία μετά τΰ Μυσείυ τής Πόλεως των Αθηνών και τών Εκδόσεων Λιβάνη) Παρυσίασις τΰ βιβλίυ τής Γεωργίας Παλληκαρίδη, με τίτλν: «Ευαγόρας ò αδελφός μυ... Αναφρά». Όμιληταί: Γεώργις Άλέξανδρς Μαγκάκης, Ανδρέας Βσκός, Δημήτρις Άλευρμάγειρς καί Μανώλης Στεργιύλης. (Έν συνεργασία μετά τΰ Σπιτιΰ τής Κύπρυ) Παρυσίασις τΰ συλλεκτικύ τόμυ: «Αντώνης Δελώνης. Ό έκπαιδευτικός ό λγτέχνης ò άνθρωπς». Όμιληταί: Γιάννης Νικλόπυλς καί Γαβριήλ Άλπέτζς. Συντνιστής: Αντώνης Δελώνης. (Έν συνεργασία μετά τής Ενώσεως Επιθεωρητών Εκπαιδεύσεως Ελλάδς καί τών Εκδόσεων Νές Αργναύτης). 19

21 Λγτεχνική έκδήλωσις με θέμα: «7 έργ και ή πρσωπικότητα τν Δινύση Κωστίδη». Όμιληταί: 'Άννα Κελεσίδυ, Νίκς Μακρής, Δημήτρης Καραμβάλης, Δημήτρης Κράνης. Απαγγελία πιημάτων: 'Άννα Πλυτίμυ, ηθπιός. Συντνιστής: Κώστας Καρΰσς. Πρόλγς υπό τυ Καθηγητύ Δημητρίυ Κυκυλμμάτη, Μέλυς τυ Δ. Σ. τυ Συλλόγυ καί της Κριτικής 'Επιτρπής τυ Λγτεχνικύ Διαγωνισμί) τυ Συλλόγυ. (Έν συνεργασία μετά τΰ Περιδικύ «Πνευματική Ζωή» και της 'Εφημερίδς «Σύγχρνη Σκέψη») Παρυσίασις των βιβλίων τΰ Παναγιώτη Καραφωτιά, με τίτλυς: «Διεθνείς Σχέσεις: Σύγχρν Άνθρωπρυχεΐ» και «Ό 7ς Στρατκόπς» (πιητική συλλγή]. Χαιρετισμό απηύθυνε ò Μιχάλης Σταθόπυλς, Όμότ. Καθηγητής Παν. Αθηνών, τ. Υπυργός. Όμιληταί: Θεόδωρς Κυλυμπης, 'Ιωάννης Βύλγαρης, Παύλς Ναθαναήλ καί Φαίδρα Ζαμπαθά Παγυλάτυ. Συντνιστής: Σεραφείμ Φυντανίδης. (Έν συνεργασία μετά τυ Ελληνικύ Συνδέσμυ Ηνωμένων Εθνών, της Εταιρείας Ελλήνων Λγτεχνών, της Εταιρείας Διεθνύς Δικαίυ καί Διεθνών Σχέσεων και τΰ 'Εκδτικύ ϊκυ «ΓΚΒΣΤΗ») Έπετειακή έκδήλωσις δια τα 20 χρόνια ζωής, δράσεως καί πρσφράς τΰ Κ.Ε.Χ.Λ.Π. Χαιρετισμός ύπό τΰ Πρέδρυ τύ Συλλόγυ 'Ιωάννυ Μαρκαντώνη. Όμιληταί: Κώστας Σαχινίδης, Μιχάλης Μερακλής, Βασίλης Φίλιας, Μηνάς Άλεξιάδης, Γιάννης Μότσις, Μανόλης Βαρβύνης, Γεώργις Αίκατερινίδης. Ήκλύθησε μυσικόν μέρς με ελληνικύς χρύς και δημτικά τραγύδια. ('Εν συνεργασία μετά τΰ Κέντρυ έλληνικΰ χρΰ καί λαϊκΰ πλιτισμύ] Νυκτερινή Σχλή τΰ Φ. Σ. Παρνασσός. Έπετειακή έκδήλωσις δια τν έρτασμόν της 28 ης 'κτωβρίυ Συμμετέσχε ò Πλιτιστικός Σύνδεσμς Ζαγρισίων 'Ιωαννίνων (έτς ιδρύσεως 1917], με μυσικόν πρόγραμμα. Πρλγικί χαιρετισμί ύπό τύ Πρέδρυ τΰ Συλλόγυ 'Ιωάννυ Μαρκαντώνη καί τΰ Εφόρυ της Σχλής

22 Χρήστυ Παπαδπύλυ. 'μιλητύ: Ελένη Δύβλη, έκπαιδευτικός λγτέχνις, με θέμα: «Ή γυναίκα της Πίνδυ» και Βασίλεις Κωνσταντινόπυλς, Άν. Καθηγητής Πανεπιστημίυ Πελπννήσυ, Ταμίας τυ Συλλόγυ, με θέμα: «Ό ελληνϊταλικός και έλληνγερμανικός πόλεμς μέσα άπα τα γερμανικά αρχεία». Πρβλή λιγόλεπτυ ταινίας με θέμα: «Μαρτυρικά χωριά». Μυσικός επίλγς με χρύς καί τραγύδια της περιχής Ζαγρίυ και παράλληλη πρβλή φωτγραφιών Παρυσίασις τΰ έργυ τυ συγγραφέως λγτέχνυ π. Αναστασίυ Σαλαπάτα ύπό της δρς Περσεφόνης Γιαννέλυ και της εκπαιδευτικύ Φωτεινής Μπαλή. Είσήγησις τΰ συγγραφέως, με θέμα: «Ό πρφητικός ρόλς της χριστιανικής τέχνης στη σύγχρνη επχή» Διάλεξις τΰ Αθανασίυ Πυρναρπύλυ, ήλεκτρνικΰ μηχανικΰ, με θέμα: «Έχετλαΐς: ένας άγνωστς ήρωας στή μάχη τυ Μαραθώνα» Έκδήλωσις μνήμης Βία Λειβαδά. Όμιληταί: Δημήτρης Άλευρμάγειρς, στρατηγός έ.ά., Βασίλης Φίλιας, Όμότ. Καθηγητής πρ. Πρύτανις Παντείυ Πανεπιστημίυ, Ανδρέας Βσκός, Όμότ. Καθηγητής Πανεπιστημίυ Αθηνών, Μανώλης Στεργιύλης, φιλόλγς σχλικός σύμβυλς και Γιώργς Νικλάυ, Καθηγητής ΜΜΕ δημσιγράφς. (Έν συνεργασία μετά τΰ Σπιτιΰ της Κύπρυ) Παρυσίασις της πντιακής πιητικής συλλγής τΰ Γιάννη Μιχαηλίδη, με τίτλν: «"Ελα Διγένη να έλέπ'ς». Όμιληταί: Σάββας Καλεντερίδης, έκδτη ς συγγραφεύς, 'Άλκης Πασαλίδης, δημσιγράφς, Αναστασία Κεσκεσιάδυ, φιλόλγς δημσιγράφς. Παρυσίασις συντνισμός: Νικόλας Τσιργιάννης, αντιστράτηγς έ.ά. Ήκλύθησε μυσικός επίλγς με παρυσίασιν έρμηνείαν αντιπρσωπευτικών πντιακών τραγυδιών συνδεία πντιακής λύρας. (Έν συνεργασία μετά τής Ευξείνυ Λέσχης Αθηνών). 21

23 22 ΜΥΣΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Με την έπιμέλειαν τΰ Καλλιτεχνικύ Διευθυντύ τυ Μυσικύ Τμήματς τΰ Συλλόγυ κυ Αντωνίυ Γιαμβριά, διωργανώθησαν αϊ εξής εκδηλώσεις. Εις άλλας ή είσδς τΰ κινΰ ήτ ελευθέρα (Ε) και είς άλλας με είσιτήριν (είσ) Έργα για βιλί και πιάν των Edvard Grieg και Béla Bartók. Συμμετέσχν: Παντελής Σταματέλς (βιλί) και Γιάννης Μιχαηλίδης (πιάν). Έργα για δύ πιάνα των Darius Milhaud και Sergei Rachmaninov. Συμμετέσχν: Γιάννης Μιχαηλίδης καιέφη Παπαθωμαΐδη (είσ) «Τ μέγεθς μετράει...». Θεατρικά και μυσικά έργα Ελλήνων και ξένων δημιυργών γραμμένα για κντραμπάσ. Συμμετέσχν: Βασίλης Παπαβασιλείυ (κντραμπάσ), Thierry Barbé (κντραμπάσ), Λητώ Θώμυ (πιάν) και Γιώργς Συμεωνίδης (ερμηνεία, σκηνθετική επιμέλεια) (είσ) «The Musical Offering, in C minor BWV 1079 Johann Sebastian Bach». Μυσικό σύνλ Guitarte. Συμμετέσχν: Νίκς Χατζηελευθερίυ (κιθάρα), Χρήστς Φάκλαρης (κιθάρα), Φραγκύλης Καραγιαννόπυλς (κιθάρα), 'Άννα Σαρτζίδυ (κιθάρα), Μαρία Παπαμιχαήλ (κιθάρα), Γιάννης Γαλίτης (κιθάρα), Ασπασία Μπάνυ (φλάυτ), Αναστασία Μηλιώρη (βιλί) και Βύνη Φύντα (τσέμπαλ) (είσ) Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Κνσέρτ για άρπα και σύνλ Μπαρόκ. Συμμετέσχν: Έφη Χριστδύλυ (βιλί), Γιώργς Περιστέρης (βιλί), Κωστής Θές (τσέλ), Μικαέλα Παναγιωτπύλυ (φλάυτ) και Φλώρα Παπαδπύλυ (άρπα) (Ε) «Ή Μυσική τών παιδιών», με έργα τών Modest Mussorgsky και Leonard Bernstein, εμπνευσμένα άπό τα παιδιά και τν ιδιαίτερ τρόπ με τν όπι αυτά βλέπυν τήν πραγματικότητα. Συμμετέσχν: Ελένη Λυδία Σταμέλλυ (ύψίφωνς) και Μάρις Καζάς (πιάν). «Creator,

24 Beloved and Spirit», Aenaon Trio. Συμμετέσχν: Αντώνης Γιαμβριάς (φλάυτ), Χριστόφρς Μιρόσνικφ (τσέλ), Σωτήρης Δημητριάδης (πιάν), 'Άννα Αλεξπύλυ (σπράν), Βαγγέλης Χατζησίμς (τενόρς) και Πέτρς Στεργιόπυλς (φλάυτ) (είσ) «due e due», Duo Vivo. Συμμετέσχν: Χρήστς Μαρίνς και Νίκς Άδρασκέλας (πιάν), «due e due», Duo Fina. Συμμετέσχν: Τάκης και Γιάννης Φίνας (τενόρι) (είσ) «ι 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες», άπό την Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία δεύτερη (είσ) «'Έργα Ελλήνων συνθετών για σαξόφων και πιάν». Συμμετέσχν: Ευστάθις Μαυρμμάτης (σαξόφων), Αγγελικά Παπανικλάυ (πιάν). «L'Anima». Κυαρτέτ εγχόρδων. Συμμετέσχν: Στέλλα Τσάνη (α' βιλί), Ευγενία Μάλλυ (β' βιλί), Γκέρτα Σινάι (βιόλα), Λευκή Κλβύ (τσέλ) (είσ) Αφιέρωμα στν Σπυρίδωνα Σαμάρα. Συμμετέσχν: Τζύλια Συγλάκυ (ύψίφωνς), Χριστίνα Γιαννακπύλυ (ύψίφωνς), Βαγγέλης Χατζησίμς (τενόρς), Δημήτρης Πλατανιάς (βαρύτνς) και Δημήτρης Γιάκας (πιάν) (είσ) «Όπως σας αρέσει! Αξέχαστες Μελωδίες Όπερα, 'περέτα, Ισπανικό Φλκλόρ». Συμμετέσχε ό Σωτήρις Δημητριάδης (πιάν). «Canciones a la luna Buenos Aires Madrid». Συμμετέσχν: Άννα Αλεξπύλυ (σπράν), Μανόλης Παπασηφάκις (πιάν) (είσ) Κυιντέτ πνευστών Artemis (Γερμανία), με έργα τών Haydn, Klughardt, Jacob, Farrenc. Συμμετέσχν: Δημήτρης Εύστρατιάδης (φλάυτ), Michael Tewes (όμπε), Andreas Fingberg Strothmann (κλαρινέτ), Johannes Theodor Wiemes (κόρν), Joachim Pfarr (φαγκότ) και Μαρία Εύστρατιάδη (πιάν) (είσ) Συναυλία μυσικής δωματίυ με έργα για κλαρινέτ, βιόλα, πιάν τών Schumann, Mozart, Bruch, Kurtag. Συμμετέσχν: Σπύρς Τζέκς (κλαρινέτ), Αγγέλα Γιαννάκη (βιόλα) και Χρύσα Γρένδα (πιάν) (είσ). 23

25 Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Συμφωνική 'ρχήστρα Νέι Σλίστ. Μυσική διεύθυνση: Μιχάλης ικνόμυ. Συμμετέσχν: 'Ιωάννα Γαϊτάνη (σλίστ), 'Ιωάννα Σειρά (βιλί), Βασίλης Ρακιτζής (τσέλ) (Ε) "The archaic music meets the contemporary classical and JAZZ fusion music". Συμμετέσχν: Chris Stasinopoulos (πιάν, ντράμς), Stelios Frederikos (ηλεκτρική και ακυστική κιθάρα) και George Gavalas (μπάσ) (είσ) Συναυλία ηλεκτρνικής πειραματικής μυσικής. Τίτλς Hertz vol. 1 Athens (είσ) Επανάληψη της πρηγυμένης συναυλίας (είσ) «ι 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες» άπ τήν Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία τρίτη (είσ) Ρεσιτάλ τραγυδιύ της ύψιφώνυ Daniela Tabernig (είσ) Χρί για δύ πιάνα με έργα των Poulenc, Arensky, Ravel, Rachmaninoff, Corea, Papageorgiou. Συμμετέσχν: Καλλιόπη Εμμανυήλ (πιάν), Δημήτρης Σταματελάτς (πιάν). Ρεσιτάλ τραγυδιύ με τήν συμμετχή της Ελισάβετ Κλνόφσκαγια (είσ) Κυιντέτ brass Κρατικής 'ρχήστρας Αθηνών και κρυστά (είσ) Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Κυαρτέτ Δήμυ Αθηναίων. Συναυλία αφιερωμένη στην ήμερα της γυναίκας (Ε) Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Συμφωνική 'ρχήστρα Νέι Σλίστ. Συμμετέσχν: 'Ελευθέρις Καλκάνης (διεύθυνση), Κατερίνα Καλγιάννη (σλίστ) και Ίόνιαν 'Ηλίας Καντέσα (σλίστ) (είσ) Μυσική δωματίυ. "How beautiful is night...". Ρεσιτάλ τραγυδιύ με τήν συμμετχή της ύψιφώνυ Μαριμέλ Χρύση, σε έργα τών Schubert, Barber, Χατζιδάκι (είσ).

26 Έργα για φωνή και πιάν. Συμμετέσχν: Ελένη Παπασπύρυ [πιάν] και Γιάννης 'Ιδμενέως (βαρύτνς). VENTUS WIND QUINTET. Έργα των Mozart, Host, Ligeti (είσ) «Βέρντι, γνωστός μας άγνωστς». Ντυέτα και τρί άπ όπερες τυ Βέρντι. Συμμετέσχν: Τζένη Δριβάλα (ύψίφωνς), Philip Modino (τενόρς], Garreth Lewellyn (βαρύτνς) και Βενιαμίν Χατζηκυμπάργλυ (πιάν) (είσ) Μυσική δωματίυ με έργα των W.A. Mozart και Ε Schubert. Συμμετέσχν: Σφία Γιακυμίδυ (πιάν), Φώτης Ματζαρίδης (πιάν) και Μαρία Γυσέτη (σπράν) (είσ) Παιδική χρωδία Rosarte (είσ) Πρτρέτα Γυναικών. «Μυσική ή θέατρ; Θέατρ ή μυσική;». Anna Magdalena Bach. Μυσικθεατρικός διάλγς εμπνευσμένς άπ τήν ζωή της. Συμμετέσχν: Μάγδα Μαυργιάννη (επιμέλεια, αφήγηση), Κάρλς Ζυγανέλης (πιάν) (είσ) Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Συμφωνική 'ρχήστρα, υπό τήν διεύθυνση τΰ Μιχάλη ικνόμυ, σε έργα Ludwig Van Beethoven. Στ πιάν ò Τίτς Γυβέλης (Ε) Adalbert Gyrowetz ( ) «...αν κατακτήσω τ παρόν». Έργα για φλάυτ (Πέτρς Στεργιόπυλς), βιλί (Ανδρέας Χανιώτης) και βιλντσέλ (Σταύρς Παργινός). Έργα για βιλί (Πέτρς Χρηστίδης) και πιάν (Σπύρς Μσχόπυλς) (είσ) Φωνητικές ακρότητες. Ρεσιτάλ κλασσικύ τραγυδιύ της Μάιρα Μηλλιδάκη και ρεσιτάλ πιάνυ τΰ Τίτυ Γυβέλη (είσ) Ρεσιτάλ πιάνυ της Στέλλας Κύκυ σε έργα Μ. Mussorgsky και Π. Κύκυ. Έργα για κιθάρα (Μαρία Ευσταθίυ) καΐ φωνή (Μυρσίνη Μαργαρίτη) των Μ. De Falla, F. G. Lorca κ.ά. (είσ) "Bellacanta & A Companhia Artistica". "Εργα των 25

27 26 C. Orff, J. Offenbach, A. Scarlatti, G. Paisiello, W.A. Mozart, G.B. Pergolesi, G. Puccini, G. Verdi κ.ά. Συμμετέσχν: τ φωνητικό σύνλ «Bellacanta» και τ μυσικό σύνλ "A Companhia Artistica" (είσ) Έργα Επτανησίων συνθετών, στ πλαίσι τυ 6υ κύκλυ «Ελληνικές μυσικές γιρτές», μέ τ συγκρότημα «Μάντζαρς» (Ε) Ρεσιτάλ πιάνυ τυ Παναγιώτη Δημόπυλυ σέ εργατών Kurtag, Rachmaninov, Gurdjieff Hartmann, Scarlatti, Ustwolskaya, Δημόπυλυ (είσ) Κυαρτέτ'ρχήστρας τών χρωμάτων. Στ πιάν ò Στέφανς Νάσς (είσ) Πρτρέτα Γυναικών. «Μυσική ή θέατρ; Θέατρ ή μυσική;». «Sissy: Φύλλα ημερλγίυ». Μυσικθεατρικός διάλγς εμπνευσμένς άπ τή ζωή της. Συμμετέσχν: Χριστίνα Γιαννακπύλυ (ύψίφωνς], Μάγδα Μαυργιάννη (έπιμέλεια άφήγηση), Δημήτρης Γιάκας (πιάν] (είσ) Φιλαρμνική τυ Βερλίνυ Berlin Philharmonia Quartet καΐ Δινύσης Γραμμένς, σέ έργα τών W.A. Mozart και D. Shostakovich (είσ) «ι 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σέ 8 συναυλίες» άπ τήν Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία τετάρτη (είσ) Ρεσιτάλ τραγυδιύ της Λένιας Ζαφειρπύλυ σέ έ'ργα τών Schumann, Prokofiev, Hindemith, Grieg. Στ πιάν ò Axel Bauni (είσ) Κρατική 'ρχήστρα Αθηνών. Βραδιά Γαλλικής μυσικής δωματίυ μέ έ'ργα Faure και Frank. Κυιντέτ έγχρδων Κρατικής 'ρχήστρας. Συμμετέσχν: Έλενα Μαραγκύ (ύψίφωνς) και Αλεξάνδρα Νμίδυ (πιάν) (Ε) Ρεσιτάλ πιάνυ τυ Neville Jason Fey. Ρεσιτάλ τραγυδιύ τής Αλεξάνδρας Ματθαιυδάκη (είσ) Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Συμφωνική 'ρχήστρα Δήμυ Αθηναίων (Ε).

28 Συναυλία άφιέρωμα στν μυσυργό Βασίλη Δέλλι (είσ) W. Α. Mozart «Ό μαγικός αυλός»... σε άλλη διάσταση! Σκηνικό ανέβασμα όπερας. Σκηνθεσία: Λυδία Αγγελπύλυ. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σταμάτης Μπερής (είσ) Επανάληψη της πρηγυμένης συναυλίας (είσ) Διπλές πιανιστικές πινελιές (Νίκς Καζαμίας, Ήρώ Φυτράκη) σε έργα των G. Rossini, Clifford Benson, Milhaud, Scriabin (E) «Oi 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες» άπ την Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία πέμπτη (είσ) Ρεσιτάλ τραγυδιύ της Κάτιας Κυλερή (είσ) Φεστιβάλ Αθηνών. Ρεσιτάλ πιάνυ της Ντόρας Μπακπύλυ (είσ} Φεστιβάλ Αθηνών. Ρεσιτάλ πιάνυ τυ Βασίλη Βαρβαρέσυ (είσ) «Έντεχνη ελληνική μυσική. Τραγύδια πύ αγαπήσαμε», με τ Aenaon Ensemble (: 'Άννα Αλεξπύλυ, Δώρς Δημσθένυς] (είσ) «Έλληνες συνθέτες Μελπιημένη πίηση». Έργα τών Μ. Καλμίρη, Γ. Χρήστυ, Χ. Σαμαρά, Κ. Ί. Σφακιανάκη και Σ. Μυχάγιερ για φωνή ('Άννα Πάγκαλυ) καΐ πιάν (Νίκς Τσαλίκης), σε πίηση Κ. Χατζόπυλυ, Τ. S. Elliot, Κ. Π. Καβάφη, Γ. Ζερβύ καί'ι. Γρυπάρη (είσ) Συναυλία τυ Δήμυ Αθηναίων (Ε) «ι 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες» άπ τήν Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία έκτη (είσ) "Antakya Medeniyetler Korosu" Antakya Civilizations Choir. Ή Χρωδία άπ τήν Αντιόχεια, πύ απτελείται άπ μέλη 3 διαφρετικών θρησκειών, ήρμήνευσε τραγύδια άπ τήν ιυδαϊκή, ισλαμική και χριστιανική παράδση. Μυσική διεύθυνση: 27

29 28 Seyda Koyas. (Μέ την υπστήριξη της Πρεσβείας της Τυρκίας στην Αθήνα) (είσ) Κρατική 'ρχήστρα Αθηνών (είσ) The Bridge Quartet σε κυαρτέτα Ελλήνων συνθετών. Ρεσιτάλ κιθάρας τυ Πτλεμαίυ Άρμάυ (είσ) Ρεσιτάλ αγγλικύ κόρνυ, αφιερωμέν στν Στέφαν Μπαλτατζή, μέ έργα σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση. Συμμετέσχν: Ίσιδώρα Κψιδά (αγγλικό κόρν] και Μάρις Καζάς (πιάν). Παράλληλη έκθεση φωτγραφιών τυ Τάσυ Καραλή, μέ θέμα: «Τ αγγλικό κόρν» (Ε) Βραδιά Μυσικής και Λόγυ αφιερωμένη στυς Ρμαντικύς Chopin και Liszt. Συμμετέσχν: Παναγιώτης Γώγς (πιάν) και Μάγδα Μαυργιάννη (κείμενα άφήγηση) (είσ) Κρατική 'ρχήστρα Αθηνών. Κυιντέτ Χάλκινων Πνευστών και Κυιντέτ Ξύλινων Πνευστών (είσ) ς Κύκλς συναυλιών «Γύρω άπ' τ πιάν». «Πλλά χέρια στ πιάν, πλλές φωνές γύρω άπ τ πιάν». Some Handsome Hands (πιανιστικό τρί). Έργα τών T. Baynov, W. Α. Mozart, S. Rachmaninov, G. Rossini, M. Schmitz, J. Strauss, Γ. Αντωνόπυλυ. 'Άριες τών G. Verdi, G. Rossini, J. Massenet κ.ά. Συμμετέσχν: Ζηνβία Μαρία Ζαφειριάδυ (ύψίφωνς), Κατερίνα Ρύσσυ (μεσόφωνς), Primoz Vidovic (τενόρς), Jure Pockaj (βαρύτνς), Marko Hribernik (πιάν). (Μέ τήν υπστήριξη της Πρεσβείας της Σλβενίας στην Αθήνα). Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αλεξάνδρα Νμίδυ (είσ) ς Κύκλς συναυλιών «Γύρω άπ' τ πκχν». "Ι got Rhythm". Έργα τών E. MacDowell, R. Rodgers, Α. Beach, G. Gershwin, E. Wild, L. Bernstein, C. Coleman, F. Loewe, J. Bock. Συμμετέσχν: Spencer Myer (πιάν) και Μυρσίνη Μαργαρίτη (ύψίφωνς). Τζαζ αυτσχεδιασμί, μέ τυς Michel Portal (κλα

30 ρινέτα, σπράν σαξόφων και μπαντνεόν) και Yaron Herman (πιάν). Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αλεξάνδρα Νμίδυ (είσ) ς Κύκλς συναυλιών «Γύρω άπ' τ πιάν». «Γάλλων έ'ργα και ερμηνείες». Α' μέρς: Έργα άπ τν Γαλλικό Ρμαντισμό μέχρι τις μέρες μας. Συμμετέσχν: Sevan Manoukian (ύψίφωνς) και Philippe Alègre (πιάν). Β' μέρς: Ε. Chausson: Κντσέρτ για πιάν, βιλί και κυαρτέτ εγχόρδων. Συμμετέσχν: Quatuor Psophos, Sarah Nemtanu (βιλί) και Muriel Chemin (πιάν). Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αλεξάνδρα Νμίδυ (είσ) «Ή Ήμερα της Επιστρφής». Μυσική σύνθεση τϋ Καρόλυ Βυτσινά. Συμμετέσχν: Κάρλς Βυτσινάς (πιάν), Ματθαίς Τσαχυρίδης (πντιακή λύρα), Mamak Khadem (φωνητικά, ντάφ: παραδσιακό κρυστό), Tigran Sargsyan (φωνητικά, παραδσιακά πνευστά: Duduk Shvi Bass), Σφία Λαμπρπύλυ (καννάκι), 'Ιωάννης Πλαγιαννάκς (ηλεκτρικό κόντρα μπάσ), Νίκς Νταρίλας (σύγχρνα και παραδσιακά κρυστά) (είσ) Gala Όπερας με άριες και ντυέτα των W. Α. Mozart, G. Donizetti, V. Bellini, G. Verdi, P. I. Tchaikovsky, J. Massenet. Συμμετέσχν: Μάρθα Αράπη (ύψίφωνς), Ίνες Ζήκυ (μεσόφωνς) καί Δημήτρης Γιάκας (πιάν) (είσ) «ί 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες» άπ τήν Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία εβδόμη (είσ.) «Τέσσερεις γυναίκες Ένας συνθέτης». Robert Schumann: 200 χρόνια άπ τήν γέννηση τυ. Συμμετέσχν: Μαρία Γυσέτη (ύψίφωνς), Μιράντα Γεωργάκη (μεσόφωνς). Στ πιάν: Σφία Γιακυμίδυ καί Μαρία Νεφυτίδυ (είσ) "Magic Lute". Ένα project τϋ TFF Rudolstadt / folk, roots and world music festival. Δέκα «μαγικί λα 29

31 30 υτίστες» άπ όλ τν κόσμ. Ανάμεσα τυς ò Adel Salameh άπ την Παλαιστίνη, ò Wolfgang Meyering άπ την Γερμανία, ή Chung Yufeng άπ την Ταϊβάν και ò Δημήτρης Βαρελόπυλς (είσ) «Λύκι Λάιβ» με τυς Γιάννη Άγγελάκ και Νίκ Βελιώτη (είσ) Επανάληψη της πρηγυμένης συναυλίας (είσ) Young Soloists Ensemble/Konservatorium Wien. Σύνλ μυσικής δωματίυ με νέυς βραβευμένυς σλίστ άπ τ Κνσερβατυάρ της Βιέννης ήρμήνευσε J. S. Bach, Α. Vivaldi, P. I. Tchaikovsky, P. de Sarasate (είσ) Τραγύδια και ιστρίες με αφρμή τήν παράσταση τυ χρδράματς της Ραλλΰς Μάνυ «Ό Καραγκιόζης και τ καταραμέν φίδι». Συμμετέσχν: Δώρς Δημσθένυς (τραγύδι], Σαβίνα Γιαννάτυ και άλλι ερμηνευτές, ηθπιί και χρευτές της επαγγελματικής σχλής χρΰ "Ραλλύ Μάνυ" (είσ) «Αφιέρωμα στν Robert Schumann». Στ πιάν ò Θανάσης Άπστλόπυλς. Lieder τυ Robert Schumann. Συμμετέσχν: Χριστίνα Γιαννακπύλυ (ύψίφωνς), Θεδώρα Μπάκα (μεσόφωνς) και Θανάσης Άπστλόπυλς (πιάν) (είσ) Μυσικά Σύνλα τυ Δήμυ Αθηναίων (είσ) Μιχάλης Σιγανίδης και ι Φ.Μ.Σ. (Φίλι Μίλτυ Σαχτύρη). Συνθέσεις τυ Σιγανίδη άπ τ '87 μέχρι τ '06, με πιήματα, πρόζες και αυτσχεδιασμύς. Συμμετέσχν: Αλκίνς Ίωαννίδης (φωνή, φλγέρες), Θδωρής Ρέλλς (σαξόφων, κλαρίν, φωνή), Κώστας Θεδώρυ (τύμπανα), Μιχάλης Σιγανίδης (κντραμπάσ, κιθάρα, tapes, φωνή), Χάρης Λαμπράκης (νέι, πλήκτρα), Αντώνης Άνισέγκς (πιάν) (είσ) "Night of Opera". 'Άριες, ντυέτα και τερτσέτα των G. Verdi, Α. Boito, G. Puccini κ.ά. Συμμετέσχν: Όλγα

32 Μπακάλη (δραματική ύψίφωνς), Γιάννης Χριστόπυλς (τενόρς), Luiz Ottavio Faria (μπάσς), Μανώλης Παπασηφάκις (πιάν) (είσ) «ι 32 Σνάτες τΰ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες» άπ την Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία γδόη (είσ) Χριστυγεννιάτικες μελωδίες με την χρωδία τΰ Έθνικΰ Μετσόβιυ Πλυτεχνείυ και τα Μυσικά Σύνλα τΰ Δήμυ Αθηναίων (είσ) Μίμης Πλέσσας: Ταξίδια στ Αιγαί και στν Βόσπρ με τήν Fide Kòksal. Στα πλήκτρα ò Νάσσς Σωπύλης (είσ). Τα αναλυτικά πργράμματα των ως άνω μυσικών εκδηλώσεων διενεμήθησαν είς τυς άκρατάς δωρεάν. Δια τήν πρβλήν των έχρησιμπιήθησαν όλα τα μέσα επικινωνίας, ταχυδρμεΐν (εντυπν και ήλεκτρνικόν), μιότυπα, τύπς, είδικαι διαφημίσεις κ.ά. Τα μέλη τΰ Συλλόγυ είδπιήθησαν δια τακτικών και έκτακτων ταχυδρμικών απστλών. 89ς ΚΑΛΚΑΙΡΙΝΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ Είς τν 89ν Διαγωνισμόν υπεβλήθησαν 10 έργα. Τήν κριτικήν έπιτρπήν απετέλεσαν ι 'Ιωάννης Μαρκαντώνης, Πρόεδρς τΰ Συλλόγυ, Μαρία Μαντυβάλυ και Θεόδωρς Γραμματάς. Βραβεία, μετάχρηματικΰ επάθλυ, απενεμήθη σαν είς τν Φαίδωνα Βάρναν δια τ έργν «Ή βαλίτσα τΰ Γιάκβ» καί είς τήν 'Άννελην Ξηργιάννη δια τ έργν «Ένας δρόμς γεμάτς φύλλα». "Επαινι άπενεμήθησαν είς τήν Koula Teo δια τ έργν «Ή 'δύσσεια μιας Γιαννύλας» και είς τήν Νίκην Ράπτη δια τ έργν «Ή λέξη». 27ς ΛΓΤΕΧΝΙΚΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ Είς τν 27ν Λγτεχνικόν Διαγωνισμόν υπεβλήθησαν 44 έργα, ήτι 29 πιητικαί συλλγαί, 10 πεζγραφήματα καί 5 δκίμια. Τήν κριτικήν επιτρπή ν απετέλεσαν ι Δημήτρις Κυκυλμμάτης, Γεράσιμς Ζώρας καί Δινύσις Καλαμάκης. 31

33 32 Είς την πίησιν διεκρίθησαν ι: Λύκια Ρδίτυ («Φθινπώρυ Περίπλυς», Β' Βραβεΐν], Θεόδωρς Σαντάς («Πιητική Συλλγή», Β' Βραβεΐν], Παυλίνα Γερντύδη («Κατάσταση νείρυ», Έπαινς], Πέτρς Παπαπστόλυ («Αυτγνωσίας Ρίμα», Έπαινς], Βασίλεις Μέλλις («Έρως απόδειπν», Έπαινς], Φιλίτσα Λέρτα Άθανασέλλυ («Άργόπν θυμίαμα», Έπαινς]. Είς τήν πεζγραφίαν Έπαινι άπενεμήθησαν είς τήν Άνδρμάχην Διαμαντπύλυ Φιλιππίδυ δια τ έργν «Η Παρέλαση» και είς τν Άντώνιν Λαμπρινίδην δια τ έργν «'Εμπρός να σηκώσυμε τν ήλι». Είς τ δκίμιν Έπαινς απενεμήθη είς τν Κωνσταντΐνν Μπιζάνν δια τ έργν «ι μή Ηττημένι». ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ι. 30ή Πανελλήνις "Εκθεσις Εικαστικών Τεχνών Άπ 16ης εως 30ής Απριλίυ 2010 ώργανώθη ή 30ή Πανελλήνις Έκθεσις Εικαστικών Τεχνών. Έδήλωσαν συμμετχή ν 125 καλλιτέχναι, πρσηλθν 111 και υπεβλήθησαν πρς κρίσιν 284 έργα, έκ τών πίων επελέγησαν και εξετέθησαν 199. Διεκρίθησαν 73 καλλιτέχναι. Ή Καλλιτεχνική 'Επιτρπή άπετελέσθη έκ τών: Ίω. Μαρκαντώνη, Δίν. Καλαμάκη, Χρ. Χρήστυ, Νικ. Γκιλέ, Ίω. Σπανδήμυ, Κων. Εύρυγένη, Ίω. Άρτινπύλυ και Χρ. Άναγνωστϋ, όστις είχε και τήν έπιμέλειαν της όλης διργανώσεως. Βραβεία. Ζωγραφική: Ελένη Αναστασίυ, Χρήστς Καράκγλυ, Ελένη Κατσαντώνη, Αικατερίνη Κίλιαρη, Βέρα Κυρυνάρχη, Βασιλεία Λαδυκάκη Ζαχαριυδάκη, Ευφρσύνη Μανιάτη, Νικόλας Μανωλόπυλς, Γεώργις Μαργέλης, Στυλιανός Μαρύλης, Καλλιόπη Μαυργνάτυ, Κωνσταντίνς Μυστάκας, Χρυσύλα Μπιράκυ Σφακιανάκη, Πέτρς Παπαπστόλυ, Δημήτρις Παραθυράς, Αικατερίνη Πάτσιυ, Κυριακή Πάτσιυ Μύζυ, Ειρήνη Πέννα, Νίκα Ρεμπύτζια Καρλατήρα, Νίνα Συρτζίνυ Σαμΐλη, Δημήτρις Τύντας, Ελένη Χατζηπυλίδυ, 'Ηλίας Ψωμόπυλς. Διακσμητική: Ελένη Χνδργιάννη Άρματά. Μικρό

34 33 γλυπτική: Γαβριήλ Ανδρνικίδης, Αναστασία Γέντζυ. Ψηφιδγραφία: Γρηγόρις Έλ Τζαμύς Τζόζεφ, Εύκαρπίδης Ευάγγελς, Νικόλας Μυντάκης. Νμισματτεχνία: 'λυμπία Γκιόκα. Των Αντικειμένων: Σπύρς Παπαχρήστυ. Ξυλγλυπτική: Τρύφων Κακλέας, Γιώργς Κανδηλάκης, Παναγιώτης Κλόκας. Φαγιύμ: Δημήτρις Κώνστας. Έπαινι: Ζωγραφική: 'Ιωάννα Βάιλα, Σταματία Βαρλάμυ, Μαρία Βυμβυλάκη, Βρέντας Κωνσταντίνς, Σφία Γεραμάνη, Μαργαρίτα Γκίνη, Ευδκία Καμινάρη, Ελένη Μαλλιπύλυ Παπαδπύλυ, Βασιλική Μασσέλυ, Κωνσταντίνα Μπαράκυ, Μαρία Μπιλλήρη, Κωνσταντίνς Μπώκς, 'Ιωάννης Παράσχς, Πλυξένη Μαρία Ρέρρα, Βασιλική Σκλέπα, Μαρία Τσιγαρίδα, Γιύλη Φαρατζή, Λίλιαν Φιλίππυ, Βασιλική Ψαρράκυ. Αγιγραφία: Αθηνά Αλεξπύλυ, Αμαλία Βαγιωνάκη Τρυλιννϋ, Χριστίνα Γεωργιλπύλυ, Δέσπινα Διακβασίλη, Δημήτρις Κρδπάτης, Κάρμεν Κρωναίυ, Χαρά Μεντη, Βενετία Ντυνιά, Ελένη Πλυμέρυ, Σεβαστή Χρνάκη Μαντζιάρα. Διακσμητική: Στυλιανή Γεωργιλα, Αικατερίνη Γεωργίυ, Ελένη Ίωαννίδυ Τερζάκη, Παναγιώτης Πιερράκς. Ψηφιδγραφία: Αντώνις Απέργης, 'Ιωάννης Παπανικλάυ, Αντώνης Πλάτης. Των Αντικειμένων: Νίκς Γραμματίκας. Κσμηματτεχνία: Ελένη Δασκαλάκη. Τάς διακρίσεις απένειμαν ò Πρόεδρς τυ Συλλόγυ και τα μέλη της 'Επιτρπής εις είδικήν έκδήλωσιν, τήν Ή διργάνωσις σκπόν έ'χει τήν πρβλήν νέων και παλαιτέρων ταλαντύχων καλλιτεχνών, τόσν έξ Αθηνών όσν και έκ τών επαρχιών. II. 181 "Εκθεσις Βραβευμένων Καλλιτεχνών τών ΚΗ' (2008) και ΚΘ' (2009) Πανελληνίων Εκθέσεων Άπό 6 ης έως 15 ης Μαΐυ 2010 ώργανώθη ή ώς άνω Έκθεσις, εις τήν πίαν συμμετέσχν 36 καλλιτέχναι: Φίλια Αύδή, Αικατερίνη Αργυρίυ, 'Ιωάννης Βλαζάκης, Βύρων Γαβαλάς, Δήμητρα Γαλάνη, 'Άννυ Γιαβασιάν, Μαρία Γιάνναρυ, Άμπελία Δασκαλάκη, Δήμς Δήμυ, Αναστασία Ζαρκάδα, Ναταλία Θεδωράτυ, Μαρία Καλατζή, Αντιγόνη Καπνισάκη, Χρήστς Καράκγλυ, Γιυσλάμη Καρατζγιάννη, Μαρία Κκκινάκη, Μίτση Κλιμιχάλη, Γιάννης Κντγιάννης, Άργυρώ Κμνηνάκη Τσιπύρα,

35 34 "λγα Κρμαλή, Μαρία Κττά, Ντρέττα Σιμιτζή Κυριαζή, Άντωνία Μαντζύκα, Αναστασία Μαντύδη, Μαρία Ματάλα, Βαρβάρα Μπακύλια, Bozena Olak, Μαγδαληνή Παπαδπύλυ, Ελένη Παπυτσά, Μαρία Πλιτάκη, Αντώνις Σπετσιωτάκης, Βασιλική Ταμπύρη, Αικατερίνη Υφαντή, Νίκς Χατζή ελευθερίυ, Λάμπρς Χυλιάρας, Καλλιρόη Χυσιάδα. Ή Έκθεσις ώργανώθη με τν συντνισμν τυ κυ Χρήστυ Άναγνωστΰ, ένεκαινιάσθη ύπ τυ Πρέδρυ τυ Συλλόγυ κυ Ίω. Μαρκαντώνη και έσημείωσε λαμπράν έπιτυχίαν. III. Άτμικαί Εκθέσεις Είς τάς αίθυσας εκθέσεων τυ Συλλόγυ (ισγείυ και γ' ρόφυ τυ κεντρικύ κτηρίυ) έφιλξενήθησαν 9 εκθέσεις ζωγράφων και άλλων καλλιτεχνών. Ή δραστηριότης αύτη σκπόν έχει τήν ένίσχυσιν των νέων ταλαντύχων καλλιτεχνών δια τύτ τ είσπραττόμενν ένίκιν είναι χαμηλόν, καλύπτν μόνν τα έξδα λειτυργίας τών αιθυσών. ΠΙΝΑΚΘΗΚΗ Ώλκληρώθη, ώς γνωστόν, τ έργν της φωτγραφήσεως και ψηφιπιήσεως τών έ'ργων της Πινακθήκης, δια κνδυλίυ τϋ πργράμματς «Κινωνία της Πληρφρίας» τυ Υπυργείυ ικνμίας καί ικνμικών (Υπεύθυνς έ'ργυ: Δίν. Καλαμάκης). Δια τϋ ύπ' αριθμ / ΨΣ6566 Β/ έγγραφυ τϋ Είδικΰ Γραμματέως τϋ ΥΠ.ΙΚ. έβεβαιώθησαν ή όλκλήρωσις τϋ έργυ και ή πιστπίησις αύτΰ, κατόπιν έλεγχυ της ικνμικής διαχειρίσεως καί τϋ απτελέσματς. Είς τήν ίστσελίδα της Περιφερείας Αττικής attica.unipi.gr/culture έχυν άναρτηθή τα κυριώτερα έκ τών έργων (: γλυπτών καί πινάκων), κατά τήν κρίσιν τών ειδικών τϋ φρέως χρηματδτήσεως. ΒΙΒΛΙΘΗΚΗ Ή Βιβλιθήκη, ώς γνωστόν, εξυπηρετεί τα μέλη τϋ Συλλόγυ καί τυς ειδικύς έρευνητάς. Ή Βιβλιθήκη, επίσης, εμπλυτίζεται δια δωρεάς καί αγράς επίλεκτων βιβλίων.

36 35 ΠΕΡΙΔΙΚΝ Έκυκλφρήθη ò ετήσις 51ς (ΝΑ') τόμς έτυς 2009 τΰ διεθνώς γνωστύ φιλλγικύ περιδικύ «Παρνασσός», ò όπις ανταλλάσσεται με υπέρ τα 50 ελληνικά και ξένα επιστημνικά φιλλγικά περιδικά. Περιέχει 25 πρωττύπυς μελετάς και 5 βιβλικρισίας. Δωρεάν σειραί περιδικών έδωρήθησαν εις Ί. Μνάς, Πανεπιστήμια και Ιδρύματα. ΕΚΔΣΕΙΣ Άνετυπώθη είς β' εκδσιν, βελτιωμένν και έπηυξημένν, τ βιβλίν «Δμή και λειτυργία τών κλασσικών γλωσσών. Παράλληλ συντακτικό αρχαίας ελληνικής και λατινικής», των 'Ιωάννυ Μαρκαντώνη και Βασιλείυ Κωνσταντινπύλυ, Αθήναι 2010, τ πίν διανέμεται ώς διδακτικν είς τα Τμήματα Φιλλγίας τών Πανεπιστημίων Αθηνών, Πελπννήσυ και Θράκης. Δέν να σημειωθή ότι τ έργν απτελεί σημαντικήν και πρωτότυπν συμβλήν είς την διδασκαλίαν τών κλασσικών γλωσσών. ΑΚΙΝΗΤΑ Ή πλεινότης τών μισθωτών έχει καταθέσει αιτήσεις μειώσεως τών μισθωμάτων άπό 20% εως 50% λόγω της γενικωτέρας ικνμικής κρίσεως. Ή Διίκησις τΰ Συλλόγυ παρέχει μείωσιν εως 20% είς τυς μισθωτάς ακίνητων ιδικτησίας τυ Συλλόγυ και πρβαίνει έν συνεχεία είς τρππιήσεις τών συμβλαίων κατά τα νόμιμα. Δέν να άναφερθή ότι άφ' ενός ai όφειλα! μισθωτών πρς τν Παρνασσόν εως ανέρχνται είς εύρώ, τα όπια διεκδικύνται ύπό τΰ Συλλόγυ δι' όλων τών νμίμων μέσων, άφ' ετέρυ αυξάνεται διαρκώς ό αριθμός τών κενών μισθίων. ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Τα έπισκευαστικά έ'ργα είς τα πεπαλαιωμένα κτήρια, κεντρικόν και της Σχλής, συνεχίσθησαν, με σεβασμόν είς τήν μνημειακήν άξίαν και την άρχιτεκτνικήν παράδσιν αυτών. Μνημνεύμεν ειδικώς: είς τ κεντρικόν κτήριν μνώσεις εξωτερικών επιφανειών, επισκευή καθισμάτων κεντρικής αιθύσης, έγκατάστασις φυσικΰ αερίυ, δανειδτυμένη ύπό της ΕΠΑ Αττικής (: άντικατάστασις λέβητς, καυστήρς, σωληνώσεων κ.λπ.), είδι

37 36 και έργασίαι δια την σύνδεσιν και στήριξην της παλαιάς και νέας σκηνής και διακόσμησιν των περιμετρικών παραπετασμάτων φερόντων σχεδίων, έπανασύνδεσις της απχετεύσεως με άγωγόν τΰ Δήμυ Αθηναίων είς τ κτήριν τής Σχλής τρίψιμν μαρμάρων είς την εϊσδν και τ κλιμακστάσιν, μνώσεις ταράτσας και άλλων εξωτερικών επιφανειών κ.ά. Αϊ απλύτως απαραίτητι έπισκευαί, αϊ όπΐαι καλύπτνται δι' ιδίων πόρων τΰ Συλλόγυ, διενεργύνται κατόπιν λήψεως πρσφρών, ύπό τήν έππτείαν τΰ εκάσττε Εφόρυ Καταστήματς καί τΰ μηχανλόγυ, ειδικευμένυ είς απκαταστάσεις διατηρητέων κτηρίων, κυ Μιχαήλ Καρακάση, μετά τήν εγκρισιν τής αρμδίας υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. ΚΛΗΡΔΤΗΜΑΤΑ 1. Κληρδότημα Γεωργίυ Πλίτη Κατόπιν τών απαραιτήτων δικαστικών ενεργειών, άπεχώρησεν ή μισθώτρια εταιρεία «Γ. Κυράφαλς καί Σία.Ε.» (: φείλει μισθώματα τής τάξεως τών ,00 εύρώ περίπυ έως τήν ) άπό τ ίσόγειν τΰ ακινήτυ επί τών δών Μπενάκη Γαμβέττα καί ή έργλήπτρια εταιρεία «Νίκη Πατίδη καί Σία» (ϋψς δαπάνης πρσφράς: ,38 εύρώ) ήρχισε τάς εργασίας άππερατώσεως τΰ ήμιτελΰς ακινήτυ τΰ Κληρδτήματς Γ. Πλίτη, δια δαπάνης τΰ Κληρδτήματς Άν. Κφινιώτη. Μετά τήν άππεράτωσιν καί μίσθωσιν τΰ ακινήτυ, αϊ πρόσδι θα κατανέμωνται είς τα δύ Κληρδτήματα, βάσει έφετειακής απφάσεως (: 55% καί 45% αντιστίχως). Ύπενθυμίζμεν ότι κύρις τΰ έργυ είναι ò Φ. Σ. Παρνασσός, φρεύς υλπιήσεως ή ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. τΰ ΥΠ.Δ.Β.Μ.ΘΡ. καί μελετητής ή Εταιρεία «Δμστατικές Μελέτες Α.Ε.», ή πία, άπό κινΰ μετά τής ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ., θα εχη καί τήν έπίβλεψιν τΰ έργυ. Χρηγΰνται καννικώς αϊ ύπτρφίαι (: 150 ευρώ μηνιαίως δι' όλα τα ετη σπυδών) είς τέσσερεις (4) πρπτυχιακύς φιτητάς καταγόμενυς έκ τΰ Δήμυ Θεραπνών καί τΰ Δημτικύ Διαμερίσματς Καλλιθέας τΰ Δήμυ Γερνθρών τΰ Ν. Λακωνίας, συμφώνως πρς τυς όρυς τής διαθήκης καί τήν κειμένην νμθεσίαν. 2. Κληρδότημα Αναστασίυ Κφινιώτη Έχρηγήθησαν τα ετήσια βηθήματα είς τυς άριστεύσαντες μαθητάς

38 37 τϋ Δημτικύ Σχλείυ, είς τυς είσαχθέντας είς ΑΕΙ και TEI φιτητάς, τυς καταγόμενυς εκ τΰ Δημτικύ Διαμερίσματς Νέας Τίρυνθς, και ή ένίσχυσις τυ Δημτικύ Σχλείυ τυ αύτΰ Διαμερίσματς, συνλικύ ύψυς εύρώ. 3. Κληρδότημα Βλασίυ Βαρβαρίτη Χρηγύνται καννικώς αϊ ύπτρφίαι είς δύ (2) πρπτυχιακύς φιτητάς καταγόμενυς εκ τΰ Δήμυ Σικυωνίων (: 150 εύρώ μηνιαίως δι' όλα τα έ'τη σπυδών). Επίσης, καταβάλλεται καννικώς κατά μήνα ή εκ τής διαθήκης πρβλεπμένη πρόσδς είς την χήραν τϋ εκλιπόντς δωρητυ κυρίαν Εύτυχίαν Βαρβαρίτη. Τ ΕΡΓΝ ΤΗΣ ΣΧΛΗΣ ΤΥ ΣΥΛΛΓΥ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΛΗΣ ΚΑΤΑ Τ ΕΤΣ Ή Νυκτερινή Σχλή τΰ Φιλλγικΰ Συλλόγυ Παρνασσός ίδρύθη τό 1872, ώς «Σχλή Απόρων Παίδων», είς τ πλαίσιν μιας εύρυτέρας πρσπάθειας δια τήν έπίλυσιν κινωνικών πρβλημάτων εκείνης της επχής. Είς τό κτήριν έπι τών δών Θεμιστκλέυς και Καντακυζηνύ ή Σχλή λειτυργεί άπό 78 ετών. Σήμερν, δια τήν κάλυψιν τών τρεχυσών κινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, τα πργράμματα της Σχλής απευθύννται είς Έλληνας, μγενείς και αλλδαπύς, δια να διευρύνυν τήν δυνατότητα των δια γλωσσικήν έπικινωνίαν, να τυς εξικειώσυν με τήν Πληρφρικήν, αλλά και να τυς μυήσυν είς τυς πλυσίυς μυσικύς θησαυρύς. Κατά τό έκπαιδευτικόν έτς , είς τήν Σχλήν τΰ Συλλόγυ έδιδάχθησαν τα έξης γνωστικά αντικείμενα: α'. Ελληνική γλώσσα και ελληνικός πλιτισμός είς μγενείς και αλλδαπύς άπό 50 χώρας, είς τό Νυκτερινόν Δημτικόν Σχλεΐν (ανεγνωρισμένν ύπό τΰ Κράτυς). β'. Ξέναιγλώσσαι (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική). γ'. Πληρφρική. δ'. Ελληνική 'Εθνική Μυσική.

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜ ΝΜΑ ΝΜΑ ΠΑΤΡΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΤ. ΕΝΤΠΙΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΣΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΥΡΙΑΣ ΧΡΝΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΛΥΤΕΚΝΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝ ΠΛΥΤΕΚΝΗΣ ΙΚΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΡΙΣΜΙ ΚΛΑΔΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕΙΡΑ A/A ΕΠΩΝΥΜ ΝΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΣ 1 38 2 ΤΣΙΜΠΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΣ 2 35,73 3 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΔΕΣΠΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 33,63 4 ΓΕΩΡΓΑΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η ποιότητα της μουσικής παιδείας ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Από τη φετινή χρονιά το Δημοτικό μας Ωδείο διευρύνεται με νέα τμήματα διδασκαλίας πνευστών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘ

ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης / 1851-1911 2 «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 1851-1911 Το Φεστιβάλ, είναι αφιερωμένο εφέτος στη μουσική του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στα τραγούδια του θεού, στα

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ Ναυπλίου Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Βακαρέλης Οργάνωση: Εταιρεία Συναυλιών Φόρμιγξ

Φεστιβάλ Ναυπλίου Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Βακαρέλης Οργάνωση: Εταιρεία Συναυλιών Φόρμιγξ 22ο Φεστιβάλ Ναυπλίου 21-30 Ιουνίου 2013 Καλλιτεχνικός Διευθυντής Γιάννης Βακαρέλης Το 22ο Φεστιβάλ Ναυπλίου τιμά την Ελλάδα και την ελληνική πολιτιστική και μουσική προσφορά, από τα βάθη των αιώνων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2005/2006

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2005/2006 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2005/2006 28/09/2005 Η παιδική χορωδία του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» πλαισίωσε με τραγούδια, που έγραψε η διευθύντρια του Ωδείου κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Live ANEMA E CORE Στους ρυθμούς της Μεσογείου Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Τραγούδια με άξονα τις μελωδίες και τους ρυθμούς της Μεσογείου παρουσιάζει το μουσικό σύνολο Anema e Core, στο Black Duck, την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟ ΟΥ-ΕΚΘΕΣΗ ιάρκεια έκθεσης: 15 Νοεµβρίου 08:00-20:00 " Ρόδος, ένα νησί στις πύλες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

25) ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ ΑΝΤΑ 26) ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΟΡΣΑΛΙΑ 27) ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ ΟΛΙΑ 28) ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 29) ΜΠΛΑΣΤΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

25) ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ ΑΝΤΑ 26) ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΟΡΣΑΛΙΑ 27) ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ ΟΛΙΑ 28) ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 29) ΜΠΛΑΣΤΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1) ΣΟΥΤΖΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΗ 2) ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3) ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 4) ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΖΩΗ 5) ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 6) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 7) ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΚΑΤΙΑ 8) ΜΠΟΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 9) ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 10) ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 Εικαστικά Ο μαθητής μας Γεώργιος Καμπίρης κατέκτησε το Ασημένιο Μετάλλιο, ανάμεσα σε 25.544 μαθητές από όλο τον κόσμο, στον 21 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής Τόκυο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2013

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2013 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2013 4 Ο Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Π Ο Λ Ι Χ Ν Η Σ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΑΡΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ( ΠΕ1601 ) Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

1935-2015 80 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σταύρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Αρχοντάκης, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων Γιώργος Δρακόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτησάντων στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Αθανάσιος Τσιμπερδώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

29η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 12-28 ΜΑΪΟΥ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Παρασκευή 12/5 - Κυριακή 28/5 Ώρες: Kαθημερινά 18:00-22:30 Παρασκευή & Σάββατο: 18:00-23:00 Κυριακή: 10:00-14:00 & 18:00-22:30 Έκθεση σπάνιων βιβλίων και φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 3. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ, Γενικός

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 3. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ, Γενικός ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Παρασκευή 24/05 ΡΕΣΕΨΙΟΝ 19.00 Τελετή εγκαινίων 1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Περιφερειάρχης Κρήτης 2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΕΡΜΑΚΗΣ, Γενικός ιευθυντής PromExpo.gr - Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (8 ΟΣ ) ΤΣΕΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

RELEASE 2 ΜΑΡΤΙΟΣ. Ο χρονος ςας έχέι τέλέιώςέι... Ο δικος μας τώρα αρχιζέι!!!! ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ. ΜΕΛΑΝΙ ΓΚΡΙΦΙΘ ΝΤΥΛΑΝ ΜακΝΤΕΡΜΟΤ. www.audiovisual.

RELEASE 2 ΜΑΡΤΙΟΣ. Ο χρονος ςας έχέι τέλέιώςέι... Ο δικος μας τώρα αρχιζέι!!!! ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ. ΜΕΛΑΝΙ ΓΚΡΙΦΙΘ ΝΤΥΛΑΝ ΜακΝΤΕΡΜΟΤ. www.audiovisual. χρνς ςας έχέι τέλέιώςέι... δικς μας τώρα αρχιζέι!!!! RELEASE 2 ΜΑΡΤΙΣ 2015 ΑΝΤΝΙ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ ΜΕΛΑΝΙ ΓΚΡΙΦΙΘ ΝΤΥΛΑΝ ΜακΝΤΕΡΜΤ ΡΜΠΕΡΤ ΦΡΣΤΕΡ βρείτε μας στο βρείτε μας στο ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ 2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α/ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΙΣΟ ΔΟΣ 1 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση»

Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση» Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση» Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης ανοίγει τις πύλες της σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 η Παγκρήτια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ STANDARD OF EXCELLENCE BAND METHODS

ΒΙΒΛΙΑ STANDARD OF EXCELLENCE BAND METHODS ΒΙΒΛΙΑ STANDARD OF EXCELLENCE BAND METHODS Oι μέθοδοι εκμάθησης μουσικών οργάνωνstandard OF EXCELLENCE είναι ιδανικές για μπάντες στις οποίες ο μαέστρος ή οι δάσκαλοι χρειάζονται ταχύτητα στην εκμάθηση,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ Δευτέρα 9 Θεατρική παράσταση με τίτλο: «Το Χρώμα Είναι το πιο Δυνατό Χαστούκι» Μαρκίδειο Θέατρο Ώρα: 8:00 μ.μ. / Τιμή: 5

ΘΕΑΤΡΟ Δευτέρα 9 Θεατρική παράσταση με τίτλο: «Το Χρώμα Είναι το πιο Δυνατό Χαστούκι» Μαρκίδειο Θέατρο Ώρα: 8:00 μ.μ. / Τιμή: 5 MUSICAL SUNDAYS Κυριακή 1 Musical Sundays ΠΑΙΔΙΚΟ Κυριακή 1 Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο: «Παθήματα Μαθήματα», από τους μύθους του Αισώπου / Τιμή: 5 Οργανωτής: Θεατρική Παιδική Σκηνή «Αιώρα». ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 56 /16-01-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Orpheus Soloists θεσπίζουν από το 2012 Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου.

Οι Orpheus Soloists θεσπίζουν από το 2012 Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου. 3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μουσικής Δωματίου Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 Oργανωτές: Orpheus Soloists www.orpheussoloists.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Orpheus Soloists θεσπίζουν από το 2012 Διαγωνισμό Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 2. ΜΠΑΡΟΥΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣ 14 23 3. ΒΟΖΕΝΤΣΟΥΚ ΡΟΥΣΛΑΝ ΝΑΞΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 35 ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.85100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : email : emedod@sch.gr Ιστοσελίδα: http://emedod.mysch.gr/ Facebook: www.facebook.com/emedod Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πέμπτη 21 Ιουνίου έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο Veranda café bar, στην Απολλωνία Sifnos, October: Έκθεση με ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΕΩΝ. >. ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΦΟΙ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 1ο εξάμηνο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι (ΣΤ0101) ΙΟΥΛΙΑ ΠΙΠΙΝΙΑ 10 1 Εξαδακτύλου Β1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ (ΥΣ0101) Διδακτική Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων 1ου εξαμήνου 2009 ουάριος Παρουσίαση βιβλίου Εν oνόματι της Μακεδονίας, Μαργαρίτης Τζίμας, Μάρκος Μπόλαρης, Σταύρος Λυγερός Η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΙΓΓΑΣ ΦΑΙΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 6322 Μαρούσι 18 Δεκεμβρίου 2014. Προς. ΕΝΩΣΕΙΣ και ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. 31 ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Αριθμ. Πρωτ: 6322 Μαρούσι 18 Δεκεμβρίου 2014. Προς. ΕΝΩΣΕΙΣ και ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. 31 ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 6322 Μαρούσι 18 Δεκεμβρίου 2014 Προς ΕΝΩΣΕΙΣ και ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 31 ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Το Τουρνουά Χριστουγέννων παίδων θα διεξαχθεί στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, 26-30/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα