ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΡΕΙΑΣ ΤΥ ΦΙΛΛΓΙΚΥ ΣΥΛΛΓΥ ΠΑΡΝΑΣΣΣ ΔΙΑ Τ ΕΤΣ 2010 (145ν άπ της ιδρύσεως) ΥΠΒΑΛΛΜΕΝΗ ΠΡΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 2012

2 ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΦΡΕΙΑΣ ΤΥ ΦΙΛΛΓΙΚΥ ΣΥΛΛΓΥ ΠΑΡΝΑΣΣΣ ΔΙΑ Τ ΕΤΣ 2010 (145ν άπ της ιδρύσεως) ΥΠΒΑΛΛΜΕΝΗ ΠΡΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 2012

3

4 ΔΙΙΚΗΣΙΣ ΦΙΛΛΓΙΚΥ ΣΥΛΛΓΥ ΠΑΡΝΑΣΣΣ (Δια την τριετίαν )* ΕΦΡΕΙΑ Πρόεδρς ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Αντιπρόεδρς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΛΠΥΛΣ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΠΥΛΣ» ΓΕΩΡΓΙΣ ΜΠΖΩΝΗΣ Γενικός Γραμματεύς ΔΙΝΥΣΙΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ (έως )»» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΣ (από ) Ειδικός Γραμματεύς ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΠΥΛΣ (έως )»» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΣ (έως )»» ΕΜΜΑΝΥΗΛ ΒΑΡΒΥΝΗΣ (άπό )»» ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΠΥΛΣ (άπό ) Κσμήτωρ ΧΡΗΣΤΣ ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ Έφρς Σχλών ΧΡΗΣΤΣ ΠΑΠΑΔΠΥΛΣ Ταμίας ΧΡΗΣΤΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΣ (έως )» ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΠΥΛΣ (άπό ) Έφρς Βιβλιθήκης ΓΕΡΑΣΙΜΣ ΖΩΡΑΣ Έφρς Καταστήματς ΦΙΒΣ ΑΝΤΩΝΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ Σύμβυλς ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΚΥΚΥΛΜΜΑΤΗΣ» ΕΜΜΑΝΥΗΛ ΜΙΚΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» ΛΕΝΑΡΔΣ ΒΡΕΤΤΣ» ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΠΥΛΣ (έως )» ΝΙΚΛΑΣ ΗΛΙΠΥΛΣ (άπό ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΜΜΑΝΥΗΛ ΒΑΡΒΥΝΗΣ (έως ) ΝΙΚΛΑ Σ ΗΛΙΠΥΛΣ (έως ) ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΜΑΔΑ ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ ΚΥΖΑΣ ΝΙΚΛΑΣ ΝΙΚΛΑΪΔΗΣ Γραμματεύς Σχλής Κσμήτρες ΚΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΠΑΝΜΗΤΡΣ ΑΡΓΥΡΙΣ ΑΓΓΕΛΑΚΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΑΛΓΗΡΥ ΝΙΚΛΑΣ ΚΛΕΝΤΣ ΣΤΥΛΙΑΝΣ ΕΥΑΓΓΕΛΣ ΚΥΤΡΥΜΠΑΣ ΝΙΚ ΛΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΣ ΛΗΣ ΣΤΑΥΡΣ ΜΑΡΑΓΚΥ ΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΛΑΥ ΝΙΚΛΑΣ ΝΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΣ ΠΑΝΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΙΖΠΥΛΣ ΑΝΤΩΝΙΣ ΣΑ ΚΕΛΛΑΡΙΥ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΣΠΑΝΔΑΓΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΕΤΣΙΩ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΤΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΜΥΝΤΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΛΥ ΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ ΜΠΡΒΙΛΣ * Σημ.: Απεικνίζεται ή σύνθεσις έως

5

6 ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΩΝ Διίκησις Φιλλγικύ Συλλόγυ Παρνασσός 3 Πρόλγς 7-8 Τιμή πρς τυς νεκρύς 9 ΜΕΡΣ Α' ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΕΣ ΤΥ ΣΥΛΛΓΥ Παραιτήσεις Μελών Εφρείας 13 Αναγρεύσεις Επίτιμων Μελών 13 Ύπδχαί Αντεπιστελλόντων Μελών Απνμή Χρυσύ Μεταλλίυ 14 Έγγραφη Τακτικών Μελών 'Ε θ νικαί'επέτειι Έτήσιν μνημόσυνν 16 Κινωνικά! εκδηλώσεις Εκδρμή 17 Σεμιναριακί Κύκλι Πικίλαι Πλιτιστικαί Εκδηλώσεις Μυσικαί Εκδηλώσεις ς Καλκαιρίνεις Θεατρικός Διαγωνισμός 31 27ς Λγτεχνικός Διαγωνισμός 'Εκθέσεις Πινακθήκη 34 Βιβλιθήκη 34 Περιδικόν 35 'Εκδόσεις 35 Ακίνητα Κληρδτήματα 1. Κληρδότημα Γεωργίυ Πλίτη Κληρδότημα Αναστασίυ Κφινιώτη Κληρδότημα Βλασίυ Βαρβαρίτη 37

7 6 Tò έ'ργν της Σχλής τυ Συλλόγυ. Έκθεσις πεπραγμένων της Κσμητείας της Σχλής κατά τ έτς Δωρεαί υπέρ των σκπών τυ Συλλόγυ 40 ΜΕΡΣ Β' ΙΚΝΜΙΚΑ ΤΥ ΣΥΛΛΓΥ Περί διαχειρίσεως περιόδυ ικνμικί πίνακες & Εισηγητική Έκθεσις Πρϋπλγισμύ ίκ. έτυς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 'Ενημερωτικά! έπιστλαί-καταγγελίαι Πόρισμα Όρκωτών Ελεγκτών Λγιστών δια τήν περίδν II άπό έως

8 ΠΡΛΓΣ Διηνύσαμεν συν Θεώ και τ 145ν έτς (2010) από της Ιδρύσεως τϋ Συλλόγυ μας, με την γνωστήν πλυσχιδή δραστηριότητα τυ εις πλείστυς τμείς: πλιτιστικόν, έκπαιδευτικόν, έκδτικν και κινωνικόν. Εις τν παρόντα πρόλγν έπισημαίνμεν δειγματληπτικώς ιδιαιτέρας πρωτβυλίας και ενεργείας, ai όπϊαι συνετέλεσαν είς την άναβάθμισιν, άναγνώρισιν και πρβλήν τϋ Συλλόγυ είς έθνικν και διεθνές έπίπεδν. 1. Διωργανώθησαν: α) τελεται έπ'ευκαιρία τών εθνικών επετείων μέ ειδικύς συνεργάτας μιλητάς, β) μυσικί εκδηλώσεις υψηλών πρδιαγραφών πικίλυ περιεχμένυ, μέ σημα ντικήν πρβλήν και επαινετικά σχόλια είς τν έντυπν και ήλεκτρνικόν Τύπν, γ) εικαστικί εκθέσεις, ατμικί και συλλγικί, καθώς και ή Λ' Πανελλήνις έκθεσις εικαστικών τεχνών, δ) διαγωνισμί θεατρικός (90ός) και λγτεχνικός (ΚΗ), ε) επιμρφωτικί σεμιναριακι κύ κλι, εθνικύ, φιλσφικύ και κινωνικύ πρβληματισμύ υψηλύ επιπέδυ, στ) ύπδ χάί τακτικών, έπιτίμων και αντεπιστελλόντων μελών, Ελλήνων και ξένων, με αντιφωνήσεις εισηγήσεις μεγάλης επιστημνικής εμβελείας, ai όπϊαι, κατά κανόνα, δημσιεύνται είς τ περιδικόν τϋ Συλλόγυ, ζ) έδημσιεύθη ò ετήσις τόμς τϋ διεθνώς γνωστύ φιλλγικύ περιδικύ Παρνασσός και συνεχίσθη ή διανμή της β'εκδόσεως τϋ διδακτικύ συγγράμμα τς τών Ίω. Μαρκαντώνη και Βασ. Κωνσταντινπύλυ, μέ τίτλν: «Δμή και λειτυργία τών κλασσικών γλωσσών. Παράλληλ συντακτικό της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας» είς φιτητάς τριών Πανεπιστημίων της χώρας. 2. Είς τήν Σχλήν τϋ Συλλόγυ συνεχίσθη τ εθνικής σημασίας έκπαιδευτικόν και κινωνικόν έργν: είς τ Δημτικόν Σχλεΐν έφίτησαν 566 μγενείς και αλλεθνείς σπυδασταί πρ ερχόμενι έκ 50 χωρών, είς τά Τμήματα ξένων γλωσσών 547 σπυδασταί, είς τ τμήμα Πλη ρφρικής 16 σπυδασταί και είς τ τμήμα 'Εθνικής Μυσικής 20 σπυδασταί ι ανωτέρω καταβάλλυν έλαχίστην έτήσιαν συμμετχήν δι ' έκπαιδευτικάς δαπανάς, ενώ δια τής συμπα ραστάσεως τής διικήσεως και τών διδασκόντων αντιμετωπίζνται και πρβλήματα πρσαρ μγής και μαλής κινωνικής εντάξεως αλλδαπών, νμίμως εργαζμένων σπυδαστών, είς τήν έλληνικήν κινωνίαν. 3. Τά νεώτερα κατασκευαστικά και έπισκευαστικά έργα είς τά πεπαλαιωμένα κτήρια τϋ Συλ λόγυ, κεντρικόν και Σχλής, συνεχίσθησαν και κατά τ παρόν έτς έν τω μέτρω τών ικ νμικών δυναττήτων τϋ Συλλόγυ. Τά σπυδαιότερα έξ αυτών, πέραν τών συστημάτων «ευκρασίας αέρων» και τϋ φωτισμϋ τής μεγάλης αιθύσης, ήσαν: α) έγκατάστασις φυσι κύ αερίυ είς τ κεντρικόν κτήριν και είς τ κτήριν τής Σχλής δια λόγυς ικνμίας β) έπίλυσις τϋ χρόνιυ πρβλήματς τής απχετεύσεως τϋ κεντρικύ κτηρίυ γ) πρέκτασις, στήριξις και σύνδεσις παλαιάς και νέας σκηνής τής αιθύσης τελετών δ) μνώσεις ταρατσών ε) έπισκευαι καθισμάτων κ.ά. 4. Ή πλήττυσα τήν πατρίδα μας και δλην τήν Εύρώπην ικνμική κρίσις είχε αναμφιβόλως τν άπόηχόν της και είς τν Σύλλγόν μας, τά έσδα τϋ όπιυ έλαττϋνται λόγω μή κατα βλής ή μή εμπρθέσμυ καταβλής μισθωμάτων, κενών μισθίων κλπ. ai αυξήσεις είς τήν φρλγίαν εισδήματς και Φ.ΜΛ.Π, είς τά τιμλόγια τών Δ.Ε.Κ.. κ.ά. πρεκάλεσαν, ώς εικός ίκνμικήν δυσχέρειαν. ΉΔιίκησις, όμως, τϋ Συλλόγυ έπραξε και πράττει τά δέντα δια τήν εΐσπραξιν τών φειλμένων μισθωμάτων, επεδίωξε τήν έπιβαλλμένην περιστλήν τών δαπανών και άντιμετώπισεν τήν κατάστασιν μετά φειδϋς και συνέσεως. Αι έργασίαι

9 8 άππερατώσεως τϋ ημιτελύς όκταωρόφυ κτηρίυ γραφείων επί των δών Έμμ. Μπενάκη καϊ Γαμβέττα, έπί ικπέδυ τυ Κληρδτήματς Πλίτη, δια δαπάνης τϋ Κληρδτήματ Κφινιώτη, συνεχίσθησαν και εύελπιστϋμεν βασίμως εις άνάκαμψιν της ικνμικής θέσεω τϋ Συλλόγυ, πρς εύχερεστέραν έκπλήρωσιν των στόχων τυ. Εις τ σημεΐν τϋτ δέν να άναφερθή δτι ή καθυστέρησις της εκδόσεως των Πεπραγμένω δια τ έτς 2010 και ή μή σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως φείλεται εις την εν τω μεταξύ παρεμ βληθεΐσαν άμφισβήτησιν της νμιμότητς τής αιρετής Διικήσεως υπό παραιτηθέντων Μελών τής 'Εφρείας τϋ Συλλόγυ και την δλην δικαστικήν περιπέτειαν, ή πία ευρίσκεται έν εξελίξε Έπ'ευκαιρία, σας ύπενθυμίζμε δτι κατά τήν Α'/ Συνεδρίασιν τής εκλεγείσης την 'Εφρείας τϋ Συλλόγυ ώρισμένα νέα Μέλη, εν όψει αναλήψεως τών καθηκόντω των, έθεσαν τό θέμα διεξαγωγής ικνμικύ έλεγχυ τϋ Συλλόγυ υπό ρκωτών εκτιμητών ή λγιστικής εταιρείας, πρότασις ή όπια, ώστόσν, δεν έτυχε μφώνυ απδχής και εγκρίσεω Έν συνεχεία, ό τότε Πρϊστάμενς τϋ Λγιστηρίυ κ. Ά. Μαρκόπυλς κατήγγειλε δι'επιστλώ τυ πρς τήν Έφρείαν τϋ Συλλόγυ τήν άντικαταστατικήν λειτυργίαν τϋ Ταμείυ και σβαράς παρατυπίας εις τήν λειτυργίαν τών ικνμικών υπηρεσιών, γεγνός τό όπιν ώδήγησε εις παραίτησιν κατ' αρχάς τρία Μέλη τής 'Εφρείας, τά όπια έφερν τήν πρωταρχικήν εύθύνην τηρήσεως τών νόμων και τών διατάξεων έν σχέσει πρς τήν ίκνμικήν λειτυργίαν τϋ Συλλόγυ (: κκ. Π. Νικλόπυλς-Άντιπρόεδρς επί τών ικνμικών, Χρ. Άναγνωστός-Τ και Δ. Καλαμάκης-Γεν. Γραμματεύς). Σημειωτέν δτι τα αιρετά Μέλη τής 'Εφρείας απέστειλα ως είθισται, πρόσκλησιν πρς τήν έκλεγεΐσαν Έξελεγκτικήν Έπιτρπήν τϋ Συλλόγυ, δια νά ελέγξυν τυς ισλγισμύς και απλγισμύς τϋ Συλλόγυ και τών Κληρδτημάτων, αλλά τά Μέλη της Εξελεγκτικής 'Επιτρπής ήρνήθησαν πρφασιζόμενα διαφόρυς αιτιάσεις ως πρς τήν νμιμότητα τής παρύσης Διικήσεως. Ώς έκ τύτυ, και δεδμένυ δτι ή διεθνώς ανεγνω ρισμένη Λγιστική Εταιρεία PWC, ή πία ανέλαβε τήν λγιστικήν εύθύνην τϋ Συλλόγυ έπε βεβαίωσε τάς καταγγελίας τϋ κυ Μαρκπύλυ, ή Διίκησις τϋ Συλλόγυ, ή όπια παραμέν νόμιμς βάσει τής ασκηθείσης ύπό τϋ Συλλόγυ αιτήσεως αναστλής τής ισχύς τής πρωτ δίκυ και έφετειακής απφάσεως περί διρισμύ Πρσωρινής Διικήσεως, έως τήν συζήτησι τής ώς άνω αιτήσεως ενώπιν τϋ Αρείυ Πάγυ, έκρινε άναγκαίαν τήν άνάθεσιν τϋ έλεγχυ τών ικνμικών τϋ Συλλόγυ εις Έταιρείαν 'ρκωτών 'Ελεγκτών Λγιστών. Εις τό παράρτη τϋ παρόντς τόμυ επισυνάπτεται πρς πλήρη ένημέρωσίν σας ή σχετική αλληλγραφία (σσ ) ώς και τό πόρισμα τής 'Ελεγκτικής Εταιρείας (σσ ). Πρς εύόδωσιν τών πρσπαθειών τής 'Εφρείας τϋ Συλλόγυ, έν μέσω επιδεινύμενης κρί σεως άξιων και ιδεών και πικίλων αντιξτήτων και αντιδράσεων, ώς μή ώφελε, άναμένμ και τήν ίδικήν σας συμπαράστασιν και έλπίζμεν νά σας έχωμεν πλύτιμυς αρωγύς, ώστε ό Σύλλγς δια τών υπδείξεων και πρτάσεων σας, κυρίως δε δια τής παρυσίας σας, επωφελώ νά λαμπρύνεται και νά πράγεται τό πλυσχιδές έργν τυ. Είμεθα βέβαιι δτι κατά τήν ήμέραν τής Γενικής Συνελεύσεως θά έχωμεν τήν εύκαιρίαν επικδμητικύ επιλόγυ. Ιωάννης Σ. Μαρκαντώνης Νέμβρις 2012

10 ΤΙΜΗ ΠΡΣ ΤΥΣ ΝΕΚΡΥΣ Με καθυστέρησιν έπληρφρήθημεν την άπώλειαν τΰ Luigi Enrico Rossi, Καθηγητύ της Κλασσικής Φιλλγίας είς τ Πανεπιστήμιν της Ρώμης, Επιτίμυ Μέλυς τΰ Συλλόγυ, έπισυμβάσαν κατά τ Ωσαύτως έπληρφρήθημεν ότι την έξεμέτρησε τ ζην ή λγτέχνις Άκαδημαϊκς Γαλάτεια Σαράντη, Έπίτιμν Μέλς τυ Συλλόγυ. Ή Εφρεία απέστειλε συλλυπητήρια γράμματα είς τάς ικγενείας των και είς τα Ιδρύματα είς τα όπια ι εκλιπόντες υπηρετύν. Έκ των τακτικών μελών απεβίωσαν ι: 'Αθανάσις Αρβανίτης Νικόλας Δεπάστας Κωνσταντίνς Δύκας Παΰλς Κανελλάκης Γεώργις Μανιάτης Δινύσις Μαυρόγιαννης Παναγιώτης Σιμωτάς Πάντες ι ανωτέρω δια της αγάπης και πρσφράς των πρς τν Σύλλγν κατέστησαν παράδειγμα δια τυς νεωτέρυς. Ή 'Εφρεία απέστειλε συλλυπητήρια γράμματα είς τάς ικγενείας των. Ό Σύλλγς άπτίει πρς αυτύς την όφειλμένην τιμήν και εύγνωμσύνην. "Ας είναι άγήρως ή μνήμη των.

11

12 ΜΕΡΣ A' ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΕΣ ΤΥ ΣΥΛΛΓΥ

13

14 ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΦΡΕΙΑΣ Την παρητήθη των καθηκόντων τυ ò Ταμίας κ. Χρήστς Άναγνωστός. Την παρητήθη των καθηκόντων ò Γενικός Γραμματεύς κ. Δινύσις Καλαμάκης. Ή Εφρεία, συμφώνως πρς τας διατάξεις τυ Καταστατικύ, έξέλεξεν ώς νέν Ταμίαν τν κ. Βασίλειν Κωνσταντινόπυλν και ώς νέν Γενικόν Γραμματέα τν κ. Παναγιώτην Σίσκν και πρέβη είς άνασύνθεσιν έμφαινμένην λεπτμερώς είς την πρώτην σελίδα τυ παρόντς τεύχυς. ΑΝΑΓΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ α'. Την ύπεδέχθημεν ώς Έπίτιμν Μέλς τΰ Συλλόγυ τν Καθηγητή ν τυ Πανεπιστημίυ Cassino κ. Antonio Fusco. Tò έργν τυ έπαρυσίασεν ή Καθηγήτρια τΰ Πανεπιστημίυ Κρήτης κα Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα. Ακλύθως ò τιμηθείς ανέπτυξε τ θέμα: «Αντιγόνη, 'Ιφιγένεια και Βάκχαι, ψυχλγική ανάλυση των χαρακτήρων». β'. Τήν ύπεδέχθημεν ώς Έπίτιμν Μέλς τΰ Συλλόγυ τν Καθηγητήν 'Επίτιμν Έκπαιδευτικόν Σύμβυλν κ. Νικόλαν Πετρυλάκην. Τ έ'ργν τυ έπαρυσίασεν ò κ. Κώστας Μπασέτας, Καθηγητής Πανεπιστημίυ Κρήτης. Ακλύθως ò κ. Νικ. Πετρυλάκης ανέπτυξε τ θέμα: «Πρς ένα ασφαλέστερ διαδίκτυ για τα παιδιά μας». γ'. Τήν ύπεδέχθημεν ώς Έπίτιμν Μέλς τυ Συλλόγυ τν Όμότιμν Καθηγητήν τής 'Ιατρικής Σχλής τΰ Πανεπιστημίυ Αθηνών κ. Παναγιώτην Μπάλαν. Μετά τήν πρσφώνησιν τΰ Αντιπρέδρυ τΰ Συλλόγυ, Όμτ. Καθηγητΰ κυ Γεωργίυ Μπζώνη, τ έργν τΰ τιμωμένυ έπαρυσίασεν ò Καθηγητής κ. 'Ιωάννης Μπράμης. Ακλύθως ò τιμηθείς ανέπτυξε τ θέμα: «Αθηρσκλήρωση: επεμβατική θεραπείαάγγειχειρυργικές και ένδαγγειακές επεμβάσεις». ΥΠΔΧΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ α'. Τήν ύπεδέχθημεν ώς αντεπιστέλλν μέλς τΰ Συλλόγυ τήν Άκαδημαϊκόν της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών καν Mirjiana Zivojinovic. Tò έ'ργν τής τιμώμενης έπαρυσίασεν ò κ. Κρίτων Χρυσχΐδης, Διευθυντής Ερευνών τΰ 'Ινστιτύτυ Βυζαντινών Ερευνών τΰ Έθνικΰ Ιδρύματς 'Ερευνών. Ακλύθως ή κα Mirjiana Zivojinovic

15 14 ανέπτυξε τ θέμα: «Άγων "ρς, τ περιβόλι της Παναγίας. Τα νερά τυ "Αθωνς». β'. Την ύπεδέχθημεν ώς αντεπιστέλλν μέλς τυ Συλλόγυ τν Καθηγητήν τυ Πανεπιστημίυ Βαρσβίας Διπλωμάτην κ. Παβέυ Κρύπκα. Τ έργν τυ τιμωμένυ έπαρυσίασεν ò κ. Γεώργις Πετρόπυλς, λγτέχνης κριτικός. Ακλύθως ò κ. Παβέυ Κρύπκα ανέπτυξε τ θέμα: «Ή κινωνική απδχή των πιητικών ρευμάτων στην Ελλάδα». γ'. Την ύπεδέχθημεν ώς αντεπιστέλλν μέλς τυ Συλλόγυ την Όμότ. Καθηγήτριαν Διευθύντριαν τυ Ελληνικύ 'Ινστιτύτυ Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπυδών Βενετίας καν Χρύσαν Μαλτέζυ. Τ έργν της τιμώμενης έπαρυσίασεν ò Αντιπρόεδρς τυ Συλλόγυ, Όμότ. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Νικλόπυλς. Ακλύθως ή κα Χρύσα Μαλτέζυ ανέπτυξε τ θέμα: «Ή Βενετία των Ελλήνων». δ'. Την ύπεδέχθημεν ώς αντεπιστέλλν μέλς τυ Συλλόγυ τν Όμότ. Καθηγητήν τυ Πανεπιστημίυ Louvain κ. Παναγιώτην Γιαννόπυλν. Μετά τήν πρσφώνησιν τϋ Αντιπρέδρυ τυ Συλλόγυ, Όμτ. Καθηγητύ κυ Παναγιώτη Νικλπύλυ, τ έργν τϋ τιμωμένυ έπαρυσίασεν ή δρ φιλ. κα Ρόδη Γκενάκυ Μπρβίλυ. Ακλύθως ò κ. Παν. Γιαννόπυλς ανέπτυξε τ θέμα: «Παρατηρήσεις στην εναρκτήρια φάση τϋ είκνμαχικϋ ζητήματς». ΑΠΝΜΗ ΧΡΥΣΥ ΜΕΤΑΛΛΙΥ Τήν απενεμήθη τ Χρυσϋν Μετάλλιν τυ Συλλόγυ είς τν Καθηγητήν τ. Πρύτανιν τϋ Γεωπνικύ Πανεπιστημίυ Αθηνών κ. Άνδρεαν Καραμάνν, δια τήν μακράν πρσφράν αύτϋ είς τα Γράμματα καί τήν έπιστήμην. Μετά τήν παρυσίασιν τυ έργυ τΰ τιμηθέντς ύπό τΰ Άν. Καθηγητύ καί Ταμίυ τΰ Συλλόγυ κυ Βασιλείυ Κωνσταντινπύλυ, ò κ. Ά. Καραμάνς ανέπτυξε τ θέμα: «Σκέψεις για τ παρόν και τ μέλλν τϋ εκπαιδευτικύ μας συστήματς». Ή έκδήλωσις έκλεισε με έπιλγικόν χαιρετισμόν τΰ Πρέδρυ τΰ Συλλόγυ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Κατά τήν συνεδρίαν της ενεγράφησαν, μετ' αϊτησίν των καί πρότασιν ύπό τριών μελών, ώς τακτικά μέλη τΰ Συλλόγυ ι κύριι: 1. Μιχαήλ Αγγέλυ,'φθαλμίατρς.

16 2. 'Ιωάννης Βαφειάδης, Πρεσβευτής Έμπειργνώμων. 3. Νικόλας Γαϊτάνς, Καθηγητής Σ.Σ.Ε. 4. Γεώργις Γαλίτης, Όμότ. Καθηγητής Πανεπιστημίυ Αθηνών. 5. Περικλής Γαλιατσάτς, Ναυπηγός Μηχανλόγς Μηχανικός. 6. Γεώργις Δλιανίτης, Εκπαιδευτικός. 7. 'Ηλίας Ζιώγας, Όρκωτός 'Εκτιμητής. 8. Ίωάννης'Ιακωβίδης, Φιλόλγς. 9. Παύλς Κανελλάκης, Γεν. Διευθυντής Σώματς Όρκωτών 'Εκτιμητών. 10. Μιχαήλ Καρακάσης, Μηχανλόγς Ήλεκτρλόγς. 11. Στυλιανός Κατσέλης, Δικηγόρς. 12. Δημήτρις Κατσυλάκς, Δρ Φιλσφίας. 13. Εμμανυήλ Λιγνός, Νμικός Δημσιγράφς. 14. Σπυρίδων Μηλίγκς, 'Ιατρός Καθηγητή ς Μαιευτικής/Γυναικλγίας Πανεπιστημίυ Αθηνών. 15. Ιερώνυμς Νικλόπυλς, Αρχιμανδρίτης. 16. Νικόλας Πυλόπυλς, Καθηγητής Νεελληνικής Λγτεχνίας Πανεπιστημίυ McGILL. 17. Δημήτρις Τύντας, Θεατρικός Συγγραφεύς. 18. Παΰλς Τσλακιάν, Ασφαλιστής. 19. Κωνσταντίνς Χλέβας, Πλιτικός'Επιστήμων. Πάντας τυς ανωτέρω ύπεδέχθη ή Εφρεία είς είδικήν τελετήν, τήν Ό Πρόεδρς τΰ Συλλόγυ πρσεφώνησεν αυτύς καταλλήλως, ύπμνήσας τα καθήκντα και δικαιώματα των, και ακλύθως τα μέλη της 'Εφρείας επέδωσαν είς τα νέα μέλη τ δίπλωμα, τ σήμα και τάς πρσφάτυς εκδόσεις τΰ Συλλόγυ. 15 ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΙ α'. Τήν έωρτάσθη ή εθνική επέτεις της 25ης Μαρτίυ Τν πανηγυρικόν λόγν έξεφώνησεν ò Αναπληρωτής Καθηγητής τΰ Πανεπιστημίυ Πελπννήσυ και Ταμίας τΰ Συλλόγυ κ. Βασίλεις Κωνσταντινόπυλς, με θέμα: «Φιλελληνισμός και Επανάσταση». Συμμετέσχεν ή χρωδία τΰ Μυσικΰ Σχλείυ Παλλήνης, ύπό τήν διεύθυνσιν τΰ κυ Σπύρυ Πιλάλη. β'. Τήν έτελέσθη τ μετά κλλύβων έτήσιν μνημόσυνν,

17 16 επί τή έπετείω της Αλώσεως της Κωνσταντινυπόλεως υπό των Τύρκων, χρστατΰντς τυ Μακ. Αρχιεπισκόπυ Αθηνών και πάσης Ελλάδς κυρίυ Ιερωνύμυ Β'. Ώμίλησεν ò Αναπληρωτής Καθηγητής τυ Δ.Π.Θ. κ. Εμμανυήλ Βαρβύνης, Ειδικός Γραμματεύς τΰ Συλλόγυ, με θέμα: «Ή 'Άλωση τής Κωνσταντινυπόλεως στην παράδση τΰ Γένυς». 'Άσματα και θρήνυς της Αλώσεως ήρμήνευσεν ή χρωδία της Σχλής τΰ Συλλόγυ, ύπό τήν διεύθυνσιν τΰ Μυσικδιδάσκαλυ Κσμήτρς της Σχλής κυ Νικλάυ Κλέντυ. γ'. Τήν έτιμήθη ή επέτεις της απελευθερώσεως των Αθηνών άπό των στρατευμάτων Κατχής δια καταθέσεως στεφάνυ ύπό εκπρσώπυ τΰ Δήμυ Αθηναίων και ύπό τΰ Πρέδρυ τΰ Συλλόγυ Όμτ. Καθηγητΰ κυ 'Ιωάννυ Μαρκαντώνη, είς μνήμην των πατριωτών, των καταδικασθέντων ύπό τΰ Στρατδικείυ, τ όπιν έλειτύργησεν είς τ κεντρικόν κτήριν τΰ Συλλόγυ κατά τήν περίδν της Γερμανικής Κατχής. δ'. Τήν έωρτάσθη ή επέτεις τής 28ης 'κτωβρίυ Τν πανηγυρικόν λόγν, με θέμα: «Ή ιταλική κατά τής Ελλάδς επιβλή και τ τραγικό τέλς των πρωταγωνιστών της» έξεφώνησεν ό Δρ Νμικής Δικηγόρς κ. Γεώργις Γραμματίκας. Ήκλύθησε μυσικόν μέρς με τήν χρωδίαν τής Εμπρικής Τραπέζης ύπό τήν διεύθυνσιν τΰ κυ Σταύρυ Μπερή. ΕΤΗΣΙΝ ΜΝΗΜΣΥΝΝ Τήν Κυριακήν έτελέσθη τ έτήσιν Μνημόσυνν τών Ιδρυτών, πρέδρων, ευεργετών, μελών, διδασκάλων και μαθητών τΰ Συλλόγυ, είς τν Ί. Ναόν Αγίυ Γεωργίυ Καρύτση. Ίερύργησεν ό Πανσ. Αρχιμανδρίτης π. Νικόλας Ίωαννίδης, Καθηγητής τής Θελγικής Σχλής τΰ Πανεπιστημίυ Αθηνών. Ήκλύθησεν ή βράβευσις (μετά χρηματικΰ επάθλυ] τών διακριθέντων μαθητών τΰ Δημτικΰ Σχλείυ, ώς και ή απνμή διακρίσεων τΰ 89 υ Καλκαιρινείυ Θεατρικΰ Διαγωνισμύ, τΰ 27 υ Λγτεχνικύ Διαγωνισμΰ και τής 30** Πανελληνίυ Εκθέσεως Εικαστικών Τεχνών. ΚΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ α'. Τήν έπραγματπιήθη ή ερτή τής Βασιλόπιττας τΰ

18 Συλλόγυ. Μετά την πρσφώνησιν τυ Πρέδρυ, ώμίλησεν ò φιλόλγς κ. Γεώργις Κύζας, με θέμα: «Γ έθιμ της Βασιλόπιττας, άλλτε και τώρα». Ήκλύθησε ρεσιτάλ τραγυδιύ με σύνλν παραδσιακής Μυσικής, υπό την διεύθυνσιν τυ κυ Νίκυ Χαλδαιάκη. β'. Την διωργανώθη συνεστίασις των μελών και φίλων τυ Συλλόγυ είς τ ξενδχεΐν St. George Lycabettus, έπ' ευκαιρία της Τσικνπέμπτης. Ώμίλησεν ή κα Αικατερίνη Πλυμέρυ Καμηλάκη, Διευθύντρια τυ Κέντρυ Λαγραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα: «Τα έθιμα της Τσικνπέμπτης άλλτε και σήμερα». 17 ΕΚΔΡΜΗ Την ώργανώθη εκδρμή είς Έρέτριαν. Είς τ πνευματικόν κέντρν τυ Ί. Ναΰ Αγίυ Νικλάυ, μετά έπίκαιρν είσηγησιν τϋ Πρέδρυ κυ 'Ιωάννυ Μαρκαντώνη, ή παραδσιακή χρωδία και ρχήστρα της Σχλής τυ Συλλόγυ, ύπό τήν διεύθυνσιν τυ Μυσικδιδάσκαλυ κυ Νικλάυ Κλέντυ, απέδωσε δημτικά άσματα. Τήν όργάνωσιν της ερτής είχεν ò Πρϊστάμενς τυ Ί. Ναΰ π. Θεφάνης Παπαγεωργίυ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΙ ΚΥΚΛΙ Ι. Άρχαιότης και Μέλλν Εισηγητής: Καθηγητής Εμμανυήλ Μικργιαννάκης , , , , , II. Φιλσφικά Θέματα Όργάνωσις Έπιμέλεια: Όμότ. Καθηγητής Δημήτρις Κύτρας. Είσηγηταί: Άμάντα Άλίκη Μαραβέλια, Νικόλας Χρόνης, Γεώργις ικνόμυ, Φανύρις Βώρς, Φίλιππς Νικλόπυλς, Χρήστς Μπαλόγλυ , , , , , III. Συναντήσεις μέ τυς αρχαίυς και τα αρχαία Είσηγηταί: Γεώργις Φυντυλάκης, Βασίλεις Κύρκς ,

19 18 IV. Θεατρλγικί Κύκλι Συντνιστής: Καθηγητής Θεόδωρς Γραμματάς. Α) Θέμα: «Θεατρικί διάλγι. Συναντήσεις με τυς δημιυργύς» , , Β) Θέμα: «Θέατρ για παιδιά και νέυς Θέατρ στην εκπαίδευση» , V. Θέματα Υγείας και Περιβάλλντς Εισηγητής: Μάκης Τσαπόγας ΠΙΚΙΛΑΙ ΠΛΙΤΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ιστρικόν Άρχεΐν Δήμυ Αθηναίων. Παρυσίασις τϋ βιβλίυ της φιλλόγυ Δώρας Μέντη, με τίτλν: «Ή Αθήνα από τν 19 στν 21 αιώνα». Λγτεχνική περιδιάβασις άπό τήν παλαιά έως τήν σημερινή εικόνα της πόλεως. Όμιληταί: Ελευθέρις Γ. Σκιάδας, Αντιδήμαρχς Αθηναίων, Βασίλεις Καραπστόλης, Καθηγητής Πανεπιστημίυ Αθηνών, Γεωργία Γκότση, Έπίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίυ Πατρών Τιμητική έκδήλωσις εις μνήμην Σπύρυ Αλεξίυ. Όμιληταί: Δινύσις Χ. Καλαμάκης, Πρόεδρς τυ Συνδέσμυ τών εν Αθήναις Αιγινητών, Απόστλς Κακλαμάνης, Βυλευτής πρ. Πρόεδρς της Βυλής, Γιάννης Καψής, Δημσιγράφς τ. Υπυργός, Ελένη Μπιστικά, Δημσιγράφς Παρυσίασις τυ βιβλίυ τυ Αριστείδη Πανώτη, με τίτλν: «7 Συνδικν της έν Ελλάδι Εκκλησίας» (έκδ. Έπτάλφς). Όμιληταί: Άρχιμ. Δσίθες Κανέλλς, Ηγύμενς Ί. Μνής Τατάρνης, Καθηγητής 'Ιωάννης Κνιδάρης, Αν. Καθηγητής Εμμανυήλ Βαρβύνης. Συντνιστής: Δίν. Χ. Καλαμάκης Ερτή τών Τριών Ιεραρχών. Εισηγητής: π. Μεθόδις Κρητικός, Ίερκήρυξ Ί. Μητρπόλεως Πειραιώς. Μυσικόν μέρς ύπό τυ «Πλιτιστικύ Συλλόγυ Πέλεκα

20 Κέρκυρας». Συντνιστής: Χρήστς Παπαδόπυλς, Έφρς Σχλών τΰ Φ. Σ. Παρνασσός Διάλεξις τΰ Λγτέχνυ Νμικΰ Δημητρίυ Καρμαβάλη με θέμα: «Αλέξανδρς Μωραϊτίδης, 80 χρόνια άπα την κίμηση τυ» Παρυσίασις τΰ βιβλίυ τΰ Αχιλλέα Παπαδινυσίυ, με τίτλν: «Συναντήσεις με πρσωπικότητες». Όμιληταί: Κωνσταντίνς Μυτζύρης, Πρύτανις Ε.Μ.Π., Έλίζα Βόζενμπερκ, Βυλευτής Δικηγόρς, Σταμάτης Γεωργύλης, Διεθνλόγς Δικηγόρς Καθηγητής ΣΣΕ. Μυσικόν μέρς: Ζάχς Τερζάκης, τενόρς, Κάτια Πάσχυ, σπράν, Μαρία Ζώη, σπράν, Μανώλης Παπασηφάκης, πιανίστας, Μπάμπης Τσέρτς, ερμηνευτής Παρυσίασις τΰ βιβλίυ τΰ αειμνήστυ Αρχιεπισκόπυ Αμερικής 'Ιακώβυ, με τίτλν: «7α άπαντα έπι πανανθρώπινων δικαιωμάτων και εθνικών θεμάτων» (έκδ. University Studio Press Ίδρυμα Έθνικΰ και Θρησκευτικΰ Πρβληματισμύ Καρίπειν Μέλαθρν]. Συντνιστής: Αθανάσις Αγγελόπυλς, Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρς τΰ Ιδρύματς Έθνικΰ και Θρησκευτικύ Πρβληματισμύ Όμιλία τΰ Sir Βασιλείυ Σπ. Μαρκεζίνη, με θέμα: «Τ φαίνεσθαι και τ είναι στη ζωή και στην Τέχνη». (Έν συνεργασία μετά τΰ Μυσείυ τής Πόλεως των Αθηνών και τών Εκδόσεων Λιβάνη) Παρυσίασις τΰ βιβλίυ τής Γεωργίας Παλληκαρίδη, με τίτλν: «Ευαγόρας ò αδελφός μυ... Αναφρά». Όμιληταί: Γεώργις Άλέξανδρς Μαγκάκης, Ανδρέας Βσκός, Δημήτρις Άλευρμάγειρς καί Μανώλης Στεργιύλης. (Έν συνεργασία μετά τΰ Σπιτιΰ τής Κύπρυ) Παρυσίασις τΰ συλλεκτικύ τόμυ: «Αντώνης Δελώνης. Ό έκπαιδευτικός ό λγτέχνης ò άνθρωπς». Όμιληταί: Γιάννης Νικλόπυλς καί Γαβριήλ Άλπέτζς. Συντνιστής: Αντώνης Δελώνης. (Έν συνεργασία μετά τής Ενώσεως Επιθεωρητών Εκπαιδεύσεως Ελλάδς καί τών Εκδόσεων Νές Αργναύτης). 19

21 Λγτεχνική έκδήλωσις με θέμα: «7 έργ και ή πρσωπικότητα τν Δινύση Κωστίδη». Όμιληταί: 'Άννα Κελεσίδυ, Νίκς Μακρής, Δημήτρης Καραμβάλης, Δημήτρης Κράνης. Απαγγελία πιημάτων: 'Άννα Πλυτίμυ, ηθπιός. Συντνιστής: Κώστας Καρΰσς. Πρόλγς υπό τυ Καθηγητύ Δημητρίυ Κυκυλμμάτη, Μέλυς τυ Δ. Σ. τυ Συλλόγυ καί της Κριτικής 'Επιτρπής τυ Λγτεχνικύ Διαγωνισμί) τυ Συλλόγυ. (Έν συνεργασία μετά τΰ Περιδικύ «Πνευματική Ζωή» και της 'Εφημερίδς «Σύγχρνη Σκέψη») Παρυσίασις των βιβλίων τΰ Παναγιώτη Καραφωτιά, με τίτλυς: «Διεθνείς Σχέσεις: Σύγχρν Άνθρωπρυχεΐ» και «Ό 7ς Στρατκόπς» (πιητική συλλγή]. Χαιρετισμό απηύθυνε ò Μιχάλης Σταθόπυλς, Όμότ. Καθηγητής Παν. Αθηνών, τ. Υπυργός. Όμιληταί: Θεόδωρς Κυλυμπης, 'Ιωάννης Βύλγαρης, Παύλς Ναθαναήλ καί Φαίδρα Ζαμπαθά Παγυλάτυ. Συντνιστής: Σεραφείμ Φυντανίδης. (Έν συνεργασία μετά τυ Ελληνικύ Συνδέσμυ Ηνωμένων Εθνών, της Εταιρείας Ελλήνων Λγτεχνών, της Εταιρείας Διεθνύς Δικαίυ καί Διεθνών Σχέσεων και τΰ 'Εκδτικύ ϊκυ «ΓΚΒΣΤΗ») Έπετειακή έκδήλωσις δια τα 20 χρόνια ζωής, δράσεως καί πρσφράς τΰ Κ.Ε.Χ.Λ.Π. Χαιρετισμός ύπό τΰ Πρέδρυ τύ Συλλόγυ 'Ιωάννυ Μαρκαντώνη. Όμιληταί: Κώστας Σαχινίδης, Μιχάλης Μερακλής, Βασίλης Φίλιας, Μηνάς Άλεξιάδης, Γιάννης Μότσις, Μανόλης Βαρβύνης, Γεώργις Αίκατερινίδης. Ήκλύθησε μυσικόν μέρς με ελληνικύς χρύς και δημτικά τραγύδια. ('Εν συνεργασία μετά τΰ Κέντρυ έλληνικΰ χρΰ καί λαϊκΰ πλιτισμύ] Νυκτερινή Σχλή τΰ Φ. Σ. Παρνασσός. Έπετειακή έκδήλωσις δια τν έρτασμόν της 28 ης 'κτωβρίυ Συμμετέσχε ò Πλιτιστικός Σύνδεσμς Ζαγρισίων 'Ιωαννίνων (έτς ιδρύσεως 1917], με μυσικόν πρόγραμμα. Πρλγικί χαιρετισμί ύπό τύ Πρέδρυ τΰ Συλλόγυ 'Ιωάννυ Μαρκαντώνη καί τΰ Εφόρυ της Σχλής

22 Χρήστυ Παπαδπύλυ. 'μιλητύ: Ελένη Δύβλη, έκπαιδευτικός λγτέχνις, με θέμα: «Ή γυναίκα της Πίνδυ» και Βασίλεις Κωνσταντινόπυλς, Άν. Καθηγητής Πανεπιστημίυ Πελπννήσυ, Ταμίας τυ Συλλόγυ, με θέμα: «Ό ελληνϊταλικός και έλληνγερμανικός πόλεμς μέσα άπα τα γερμανικά αρχεία». Πρβλή λιγόλεπτυ ταινίας με θέμα: «Μαρτυρικά χωριά». Μυσικός επίλγς με χρύς καί τραγύδια της περιχής Ζαγρίυ και παράλληλη πρβλή φωτγραφιών Παρυσίασις τΰ έργυ τυ συγγραφέως λγτέχνυ π. Αναστασίυ Σαλαπάτα ύπό της δρς Περσεφόνης Γιαννέλυ και της εκπαιδευτικύ Φωτεινής Μπαλή. Είσήγησις τΰ συγγραφέως, με θέμα: «Ό πρφητικός ρόλς της χριστιανικής τέχνης στη σύγχρνη επχή» Διάλεξις τΰ Αθανασίυ Πυρναρπύλυ, ήλεκτρνικΰ μηχανικΰ, με θέμα: «Έχετλαΐς: ένας άγνωστς ήρωας στή μάχη τυ Μαραθώνα» Έκδήλωσις μνήμης Βία Λειβαδά. Όμιληταί: Δημήτρης Άλευρμάγειρς, στρατηγός έ.ά., Βασίλης Φίλιας, Όμότ. Καθηγητής πρ. Πρύτανις Παντείυ Πανεπιστημίυ, Ανδρέας Βσκός, Όμότ. Καθηγητής Πανεπιστημίυ Αθηνών, Μανώλης Στεργιύλης, φιλόλγς σχλικός σύμβυλς και Γιώργς Νικλάυ, Καθηγητής ΜΜΕ δημσιγράφς. (Έν συνεργασία μετά τΰ Σπιτιΰ της Κύπρυ) Παρυσίασις της πντιακής πιητικής συλλγής τΰ Γιάννη Μιχαηλίδη, με τίτλν: «"Ελα Διγένη να έλέπ'ς». Όμιληταί: Σάββας Καλεντερίδης, έκδτη ς συγγραφεύς, 'Άλκης Πασαλίδης, δημσιγράφς, Αναστασία Κεσκεσιάδυ, φιλόλγς δημσιγράφς. Παρυσίασις συντνισμός: Νικόλας Τσιργιάννης, αντιστράτηγς έ.ά. Ήκλύθησε μυσικός επίλγς με παρυσίασιν έρμηνείαν αντιπρσωπευτικών πντιακών τραγυδιών συνδεία πντιακής λύρας. (Έν συνεργασία μετά τής Ευξείνυ Λέσχης Αθηνών). 21

23 22 ΜΥΣΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Με την έπιμέλειαν τΰ Καλλιτεχνικύ Διευθυντύ τυ Μυσικύ Τμήματς τΰ Συλλόγυ κυ Αντωνίυ Γιαμβριά, διωργανώθησαν αϊ εξής εκδηλώσεις. Εις άλλας ή είσδς τΰ κινΰ ήτ ελευθέρα (Ε) και είς άλλας με είσιτήριν (είσ) Έργα για βιλί και πιάν των Edvard Grieg και Béla Bartók. Συμμετέσχν: Παντελής Σταματέλς (βιλί) και Γιάννης Μιχαηλίδης (πιάν). Έργα για δύ πιάνα των Darius Milhaud και Sergei Rachmaninov. Συμμετέσχν: Γιάννης Μιχαηλίδης καιέφη Παπαθωμαΐδη (είσ) «Τ μέγεθς μετράει...». Θεατρικά και μυσικά έργα Ελλήνων και ξένων δημιυργών γραμμένα για κντραμπάσ. Συμμετέσχν: Βασίλης Παπαβασιλείυ (κντραμπάσ), Thierry Barbé (κντραμπάσ), Λητώ Θώμυ (πιάν) και Γιώργς Συμεωνίδης (ερμηνεία, σκηνθετική επιμέλεια) (είσ) «The Musical Offering, in C minor BWV 1079 Johann Sebastian Bach». Μυσικό σύνλ Guitarte. Συμμετέσχν: Νίκς Χατζηελευθερίυ (κιθάρα), Χρήστς Φάκλαρης (κιθάρα), Φραγκύλης Καραγιαννόπυλς (κιθάρα), 'Άννα Σαρτζίδυ (κιθάρα), Μαρία Παπαμιχαήλ (κιθάρα), Γιάννης Γαλίτης (κιθάρα), Ασπασία Μπάνυ (φλάυτ), Αναστασία Μηλιώρη (βιλί) και Βύνη Φύντα (τσέμπαλ) (είσ) Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Κνσέρτ για άρπα και σύνλ Μπαρόκ. Συμμετέσχν: Έφη Χριστδύλυ (βιλί), Γιώργς Περιστέρης (βιλί), Κωστής Θές (τσέλ), Μικαέλα Παναγιωτπύλυ (φλάυτ) και Φλώρα Παπαδπύλυ (άρπα) (Ε) «Ή Μυσική τών παιδιών», με έργα τών Modest Mussorgsky και Leonard Bernstein, εμπνευσμένα άπό τα παιδιά και τν ιδιαίτερ τρόπ με τν όπι αυτά βλέπυν τήν πραγματικότητα. Συμμετέσχν: Ελένη Λυδία Σταμέλλυ (ύψίφωνς) και Μάρις Καζάς (πιάν). «Creator,

24 Beloved and Spirit», Aenaon Trio. Συμμετέσχν: Αντώνης Γιαμβριάς (φλάυτ), Χριστόφρς Μιρόσνικφ (τσέλ), Σωτήρης Δημητριάδης (πιάν), 'Άννα Αλεξπύλυ (σπράν), Βαγγέλης Χατζησίμς (τενόρς) και Πέτρς Στεργιόπυλς (φλάυτ) (είσ) «due e due», Duo Vivo. Συμμετέσχν: Χρήστς Μαρίνς και Νίκς Άδρασκέλας (πιάν), «due e due», Duo Fina. Συμμετέσχν: Τάκης και Γιάννης Φίνας (τενόρι) (είσ) «ι 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες», άπό την Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία δεύτερη (είσ) «'Έργα Ελλήνων συνθετών για σαξόφων και πιάν». Συμμετέσχν: Ευστάθις Μαυρμμάτης (σαξόφων), Αγγελικά Παπανικλάυ (πιάν). «L'Anima». Κυαρτέτ εγχόρδων. Συμμετέσχν: Στέλλα Τσάνη (α' βιλί), Ευγενία Μάλλυ (β' βιλί), Γκέρτα Σινάι (βιόλα), Λευκή Κλβύ (τσέλ) (είσ) Αφιέρωμα στν Σπυρίδωνα Σαμάρα. Συμμετέσχν: Τζύλια Συγλάκυ (ύψίφωνς), Χριστίνα Γιαννακπύλυ (ύψίφωνς), Βαγγέλης Χατζησίμς (τενόρς), Δημήτρης Πλατανιάς (βαρύτνς) και Δημήτρης Γιάκας (πιάν) (είσ) «Όπως σας αρέσει! Αξέχαστες Μελωδίες Όπερα, 'περέτα, Ισπανικό Φλκλόρ». Συμμετέσχε ό Σωτήρις Δημητριάδης (πιάν). «Canciones a la luna Buenos Aires Madrid». Συμμετέσχν: Άννα Αλεξπύλυ (σπράν), Μανόλης Παπασηφάκις (πιάν) (είσ) Κυιντέτ πνευστών Artemis (Γερμανία), με έργα τών Haydn, Klughardt, Jacob, Farrenc. Συμμετέσχν: Δημήτρης Εύστρατιάδης (φλάυτ), Michael Tewes (όμπε), Andreas Fingberg Strothmann (κλαρινέτ), Johannes Theodor Wiemes (κόρν), Joachim Pfarr (φαγκότ) και Μαρία Εύστρατιάδη (πιάν) (είσ) Συναυλία μυσικής δωματίυ με έργα για κλαρινέτ, βιόλα, πιάν τών Schumann, Mozart, Bruch, Kurtag. Συμμετέσχν: Σπύρς Τζέκς (κλαρινέτ), Αγγέλα Γιαννάκη (βιόλα) και Χρύσα Γρένδα (πιάν) (είσ). 23

25 Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Συμφωνική 'ρχήστρα Νέι Σλίστ. Μυσική διεύθυνση: Μιχάλης ικνόμυ. Συμμετέσχν: 'Ιωάννα Γαϊτάνη (σλίστ), 'Ιωάννα Σειρά (βιλί), Βασίλης Ρακιτζής (τσέλ) (Ε) "The archaic music meets the contemporary classical and JAZZ fusion music". Συμμετέσχν: Chris Stasinopoulos (πιάν, ντράμς), Stelios Frederikos (ηλεκτρική και ακυστική κιθάρα) και George Gavalas (μπάσ) (είσ) Συναυλία ηλεκτρνικής πειραματικής μυσικής. Τίτλς Hertz vol. 1 Athens (είσ) Επανάληψη της πρηγυμένης συναυλίας (είσ) «ι 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες» άπ τήν Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία τρίτη (είσ) Ρεσιτάλ τραγυδιύ της ύψιφώνυ Daniela Tabernig (είσ) Χρί για δύ πιάνα με έργα των Poulenc, Arensky, Ravel, Rachmaninoff, Corea, Papageorgiou. Συμμετέσχν: Καλλιόπη Εμμανυήλ (πιάν), Δημήτρης Σταματελάτς (πιάν). Ρεσιτάλ τραγυδιύ με τήν συμμετχή της Ελισάβετ Κλνόφσκαγια (είσ) Κυιντέτ brass Κρατικής 'ρχήστρας Αθηνών και κρυστά (είσ) Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Κυαρτέτ Δήμυ Αθηναίων. Συναυλία αφιερωμένη στην ήμερα της γυναίκας (Ε) Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Συμφωνική 'ρχήστρα Νέι Σλίστ. Συμμετέσχν: 'Ελευθέρις Καλκάνης (διεύθυνση), Κατερίνα Καλγιάννη (σλίστ) και Ίόνιαν 'Ηλίας Καντέσα (σλίστ) (είσ) Μυσική δωματίυ. "How beautiful is night...". Ρεσιτάλ τραγυδιύ με τήν συμμετχή της ύψιφώνυ Μαριμέλ Χρύση, σε έργα τών Schubert, Barber, Χατζιδάκι (είσ).

26 Έργα για φωνή και πιάν. Συμμετέσχν: Ελένη Παπασπύρυ [πιάν] και Γιάννης 'Ιδμενέως (βαρύτνς). VENTUS WIND QUINTET. Έργα των Mozart, Host, Ligeti (είσ) «Βέρντι, γνωστός μας άγνωστς». Ντυέτα και τρί άπ όπερες τυ Βέρντι. Συμμετέσχν: Τζένη Δριβάλα (ύψίφωνς), Philip Modino (τενόρς], Garreth Lewellyn (βαρύτνς) και Βενιαμίν Χατζηκυμπάργλυ (πιάν) (είσ) Μυσική δωματίυ με έργα των W.A. Mozart και Ε Schubert. Συμμετέσχν: Σφία Γιακυμίδυ (πιάν), Φώτης Ματζαρίδης (πιάν) και Μαρία Γυσέτη (σπράν) (είσ) Παιδική χρωδία Rosarte (είσ) Πρτρέτα Γυναικών. «Μυσική ή θέατρ; Θέατρ ή μυσική;». Anna Magdalena Bach. Μυσικθεατρικός διάλγς εμπνευσμένς άπ τήν ζωή της. Συμμετέσχν: Μάγδα Μαυργιάννη (επιμέλεια, αφήγηση), Κάρλς Ζυγανέλης (πιάν) (είσ) Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Συμφωνική 'ρχήστρα, υπό τήν διεύθυνση τΰ Μιχάλη ικνόμυ, σε έργα Ludwig Van Beethoven. Στ πιάν ò Τίτς Γυβέλης (Ε) Adalbert Gyrowetz ( ) «...αν κατακτήσω τ παρόν». Έργα για φλάυτ (Πέτρς Στεργιόπυλς), βιλί (Ανδρέας Χανιώτης) και βιλντσέλ (Σταύρς Παργινός). Έργα για βιλί (Πέτρς Χρηστίδης) και πιάν (Σπύρς Μσχόπυλς) (είσ) Φωνητικές ακρότητες. Ρεσιτάλ κλασσικύ τραγυδιύ της Μάιρα Μηλλιδάκη και ρεσιτάλ πιάνυ τΰ Τίτυ Γυβέλη (είσ) Ρεσιτάλ πιάνυ της Στέλλας Κύκυ σε έργα Μ. Mussorgsky και Π. Κύκυ. Έργα για κιθάρα (Μαρία Ευσταθίυ) καΐ φωνή (Μυρσίνη Μαργαρίτη) των Μ. De Falla, F. G. Lorca κ.ά. (είσ) "Bellacanta & A Companhia Artistica". "Εργα των 25

27 26 C. Orff, J. Offenbach, A. Scarlatti, G. Paisiello, W.A. Mozart, G.B. Pergolesi, G. Puccini, G. Verdi κ.ά. Συμμετέσχν: τ φωνητικό σύνλ «Bellacanta» και τ μυσικό σύνλ "A Companhia Artistica" (είσ) Έργα Επτανησίων συνθετών, στ πλαίσι τυ 6υ κύκλυ «Ελληνικές μυσικές γιρτές», μέ τ συγκρότημα «Μάντζαρς» (Ε) Ρεσιτάλ πιάνυ τυ Παναγιώτη Δημόπυλυ σέ εργατών Kurtag, Rachmaninov, Gurdjieff Hartmann, Scarlatti, Ustwolskaya, Δημόπυλυ (είσ) Κυαρτέτ'ρχήστρας τών χρωμάτων. Στ πιάν ò Στέφανς Νάσς (είσ) Πρτρέτα Γυναικών. «Μυσική ή θέατρ; Θέατρ ή μυσική;». «Sissy: Φύλλα ημερλγίυ». Μυσικθεατρικός διάλγς εμπνευσμένς άπ τή ζωή της. Συμμετέσχν: Χριστίνα Γιαννακπύλυ (ύψίφωνς], Μάγδα Μαυργιάννη (έπιμέλεια άφήγηση), Δημήτρης Γιάκας (πιάν] (είσ) Φιλαρμνική τυ Βερλίνυ Berlin Philharmonia Quartet καΐ Δινύσης Γραμμένς, σέ έργα τών W.A. Mozart και D. Shostakovich (είσ) «ι 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σέ 8 συναυλίες» άπ τήν Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία τετάρτη (είσ) Ρεσιτάλ τραγυδιύ της Λένιας Ζαφειρπύλυ σέ έ'ργα τών Schumann, Prokofiev, Hindemith, Grieg. Στ πιάν ò Axel Bauni (είσ) Κρατική 'ρχήστρα Αθηνών. Βραδιά Γαλλικής μυσικής δωματίυ μέ έ'ργα Faure και Frank. Κυιντέτ έγχρδων Κρατικής 'ρχήστρας. Συμμετέσχν: Έλενα Μαραγκύ (ύψίφωνς) και Αλεξάνδρα Νμίδυ (πιάν) (Ε) Ρεσιτάλ πιάνυ τυ Neville Jason Fey. Ρεσιτάλ τραγυδιύ τής Αλεξάνδρας Ματθαιυδάκη (είσ) Μυσικά Σύνλα Δήμυ Αθηναίων. Συμφωνική 'ρχήστρα Δήμυ Αθηναίων (Ε).

28 Συναυλία άφιέρωμα στν μυσυργό Βασίλη Δέλλι (είσ) W. Α. Mozart «Ό μαγικός αυλός»... σε άλλη διάσταση! Σκηνικό ανέβασμα όπερας. Σκηνθεσία: Λυδία Αγγελπύλυ. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σταμάτης Μπερής (είσ) Επανάληψη της πρηγυμένης συναυλίας (είσ) Διπλές πιανιστικές πινελιές (Νίκς Καζαμίας, Ήρώ Φυτράκη) σε έργα των G. Rossini, Clifford Benson, Milhaud, Scriabin (E) «Oi 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες» άπ την Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία πέμπτη (είσ) Ρεσιτάλ τραγυδιύ της Κάτιας Κυλερή (είσ) Φεστιβάλ Αθηνών. Ρεσιτάλ πιάνυ της Ντόρας Μπακπύλυ (είσ} Φεστιβάλ Αθηνών. Ρεσιτάλ πιάνυ τυ Βασίλη Βαρβαρέσυ (είσ) «Έντεχνη ελληνική μυσική. Τραγύδια πύ αγαπήσαμε», με τ Aenaon Ensemble (: 'Άννα Αλεξπύλυ, Δώρς Δημσθένυς] (είσ) «Έλληνες συνθέτες Μελπιημένη πίηση». Έργα τών Μ. Καλμίρη, Γ. Χρήστυ, Χ. Σαμαρά, Κ. Ί. Σφακιανάκη και Σ. Μυχάγιερ για φωνή ('Άννα Πάγκαλυ) καΐ πιάν (Νίκς Τσαλίκης), σε πίηση Κ. Χατζόπυλυ, Τ. S. Elliot, Κ. Π. Καβάφη, Γ. Ζερβύ καί'ι. Γρυπάρη (είσ) Συναυλία τυ Δήμυ Αθηναίων (Ε) «ι 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες» άπ τήν Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία έκτη (είσ) "Antakya Medeniyetler Korosu" Antakya Civilizations Choir. Ή Χρωδία άπ τήν Αντιόχεια, πύ απτελείται άπ μέλη 3 διαφρετικών θρησκειών, ήρμήνευσε τραγύδια άπ τήν ιυδαϊκή, ισλαμική και χριστιανική παράδση. Μυσική διεύθυνση: 27

29 28 Seyda Koyas. (Μέ την υπστήριξη της Πρεσβείας της Τυρκίας στην Αθήνα) (είσ) Κρατική 'ρχήστρα Αθηνών (είσ) The Bridge Quartet σε κυαρτέτα Ελλήνων συνθετών. Ρεσιτάλ κιθάρας τυ Πτλεμαίυ Άρμάυ (είσ) Ρεσιτάλ αγγλικύ κόρνυ, αφιερωμέν στν Στέφαν Μπαλτατζή, μέ έργα σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση. Συμμετέσχν: Ίσιδώρα Κψιδά (αγγλικό κόρν] και Μάρις Καζάς (πιάν). Παράλληλη έκθεση φωτγραφιών τυ Τάσυ Καραλή, μέ θέμα: «Τ αγγλικό κόρν» (Ε) Βραδιά Μυσικής και Λόγυ αφιερωμένη στυς Ρμαντικύς Chopin και Liszt. Συμμετέσχν: Παναγιώτης Γώγς (πιάν) και Μάγδα Μαυργιάννη (κείμενα άφήγηση) (είσ) Κρατική 'ρχήστρα Αθηνών. Κυιντέτ Χάλκινων Πνευστών και Κυιντέτ Ξύλινων Πνευστών (είσ) ς Κύκλς συναυλιών «Γύρω άπ' τ πιάν». «Πλλά χέρια στ πιάν, πλλές φωνές γύρω άπ τ πιάν». Some Handsome Hands (πιανιστικό τρί). Έργα τών T. Baynov, W. Α. Mozart, S. Rachmaninov, G. Rossini, M. Schmitz, J. Strauss, Γ. Αντωνόπυλυ. 'Άριες τών G. Verdi, G. Rossini, J. Massenet κ.ά. Συμμετέσχν: Ζηνβία Μαρία Ζαφειριάδυ (ύψίφωνς), Κατερίνα Ρύσσυ (μεσόφωνς), Primoz Vidovic (τενόρς), Jure Pockaj (βαρύτνς), Marko Hribernik (πιάν). (Μέ τήν υπστήριξη της Πρεσβείας της Σλβενίας στην Αθήνα). Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αλεξάνδρα Νμίδυ (είσ) ς Κύκλς συναυλιών «Γύρω άπ' τ πκχν». "Ι got Rhythm". Έργα τών E. MacDowell, R. Rodgers, Α. Beach, G. Gershwin, E. Wild, L. Bernstein, C. Coleman, F. Loewe, J. Bock. Συμμετέσχν: Spencer Myer (πιάν) και Μυρσίνη Μαργαρίτη (ύψίφωνς). Τζαζ αυτσχεδιασμί, μέ τυς Michel Portal (κλα

30 ρινέτα, σπράν σαξόφων και μπαντνεόν) και Yaron Herman (πιάν). Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αλεξάνδρα Νμίδυ (είσ) ς Κύκλς συναυλιών «Γύρω άπ' τ πιάν». «Γάλλων έ'ργα και ερμηνείες». Α' μέρς: Έργα άπ τν Γαλλικό Ρμαντισμό μέχρι τις μέρες μας. Συμμετέσχν: Sevan Manoukian (ύψίφωνς) και Philippe Alègre (πιάν). Β' μέρς: Ε. Chausson: Κντσέρτ για πιάν, βιλί και κυαρτέτ εγχόρδων. Συμμετέσχν: Quatuor Psophos, Sarah Nemtanu (βιλί) και Muriel Chemin (πιάν). Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αλεξάνδρα Νμίδυ (είσ) «Ή Ήμερα της Επιστρφής». Μυσική σύνθεση τϋ Καρόλυ Βυτσινά. Συμμετέσχν: Κάρλς Βυτσινάς (πιάν), Ματθαίς Τσαχυρίδης (πντιακή λύρα), Mamak Khadem (φωνητικά, ντάφ: παραδσιακό κρυστό), Tigran Sargsyan (φωνητικά, παραδσιακά πνευστά: Duduk Shvi Bass), Σφία Λαμπρπύλυ (καννάκι), 'Ιωάννης Πλαγιαννάκς (ηλεκτρικό κόντρα μπάσ), Νίκς Νταρίλας (σύγχρνα και παραδσιακά κρυστά) (είσ) Gala Όπερας με άριες και ντυέτα των W. Α. Mozart, G. Donizetti, V. Bellini, G. Verdi, P. I. Tchaikovsky, J. Massenet. Συμμετέσχν: Μάρθα Αράπη (ύψίφωνς), Ίνες Ζήκυ (μεσόφωνς) καί Δημήτρης Γιάκας (πιάν) (είσ) «ί 32 Σνάτες τυ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες» άπ τήν Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία εβδόμη (είσ.) «Τέσσερεις γυναίκες Ένας συνθέτης». Robert Schumann: 200 χρόνια άπ τήν γέννηση τυ. Συμμετέσχν: Μαρία Γυσέτη (ύψίφωνς), Μιράντα Γεωργάκη (μεσόφωνς). Στ πιάν: Σφία Γιακυμίδυ καί Μαρία Νεφυτίδυ (είσ) "Magic Lute". Ένα project τϋ TFF Rudolstadt / folk, roots and world music festival. Δέκα «μαγικί λα 29

31 30 υτίστες» άπ όλ τν κόσμ. Ανάμεσα τυς ò Adel Salameh άπ την Παλαιστίνη, ò Wolfgang Meyering άπ την Γερμανία, ή Chung Yufeng άπ την Ταϊβάν και ò Δημήτρης Βαρελόπυλς (είσ) «Λύκι Λάιβ» με τυς Γιάννη Άγγελάκ και Νίκ Βελιώτη (είσ) Επανάληψη της πρηγυμένης συναυλίας (είσ) Young Soloists Ensemble/Konservatorium Wien. Σύνλ μυσικής δωματίυ με νέυς βραβευμένυς σλίστ άπ τ Κνσερβατυάρ της Βιέννης ήρμήνευσε J. S. Bach, Α. Vivaldi, P. I. Tchaikovsky, P. de Sarasate (είσ) Τραγύδια και ιστρίες με αφρμή τήν παράσταση τυ χρδράματς της Ραλλΰς Μάνυ «Ό Καραγκιόζης και τ καταραμέν φίδι». Συμμετέσχν: Δώρς Δημσθένυς (τραγύδι], Σαβίνα Γιαννάτυ και άλλι ερμηνευτές, ηθπιί και χρευτές της επαγγελματικής σχλής χρΰ "Ραλλύ Μάνυ" (είσ) «Αφιέρωμα στν Robert Schumann». Στ πιάν ò Θανάσης Άπστλόπυλς. Lieder τυ Robert Schumann. Συμμετέσχν: Χριστίνα Γιαννακπύλυ (ύψίφωνς), Θεδώρα Μπάκα (μεσόφωνς) και Θανάσης Άπστλόπυλς (πιάν) (είσ) Μυσικά Σύνλα τυ Δήμυ Αθηναίων (είσ) Μιχάλης Σιγανίδης και ι Φ.Μ.Σ. (Φίλι Μίλτυ Σαχτύρη). Συνθέσεις τυ Σιγανίδη άπ τ '87 μέχρι τ '06, με πιήματα, πρόζες και αυτσχεδιασμύς. Συμμετέσχν: Αλκίνς Ίωαννίδης (φωνή, φλγέρες), Θδωρής Ρέλλς (σαξόφων, κλαρίν, φωνή), Κώστας Θεδώρυ (τύμπανα), Μιχάλης Σιγανίδης (κντραμπάσ, κιθάρα, tapes, φωνή), Χάρης Λαμπράκης (νέι, πλήκτρα), Αντώνης Άνισέγκς (πιάν) (είσ) "Night of Opera". 'Άριες, ντυέτα και τερτσέτα των G. Verdi, Α. Boito, G. Puccini κ.ά. Συμμετέσχν: Όλγα

32 Μπακάλη (δραματική ύψίφωνς), Γιάννης Χριστόπυλς (τενόρς), Luiz Ottavio Faria (μπάσς), Μανώλης Παπασηφάκις (πιάν) (είσ) «ι 32 Σνάτες τΰ Ludwig van Beethoven σε 8 συναυλίες» άπ την Ρίτα Μπυμπυλίδη. Συναυλία γδόη (είσ) Χριστυγεννιάτικες μελωδίες με την χρωδία τΰ Έθνικΰ Μετσόβιυ Πλυτεχνείυ και τα Μυσικά Σύνλα τΰ Δήμυ Αθηναίων (είσ) Μίμης Πλέσσας: Ταξίδια στ Αιγαί και στν Βόσπρ με τήν Fide Kòksal. Στα πλήκτρα ò Νάσσς Σωπύλης (είσ). Τα αναλυτικά πργράμματα των ως άνω μυσικών εκδηλώσεων διενεμήθησαν είς τυς άκρατάς δωρεάν. Δια τήν πρβλήν των έχρησιμπιήθησαν όλα τα μέσα επικινωνίας, ταχυδρμεΐν (εντυπν και ήλεκτρνικόν), μιότυπα, τύπς, είδικαι διαφημίσεις κ.ά. Τα μέλη τΰ Συλλόγυ είδπιήθησαν δια τακτικών και έκτακτων ταχυδρμικών απστλών. 89ς ΚΑΛΚΑΙΡΙΝΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ Είς τν 89ν Διαγωνισμόν υπεβλήθησαν 10 έργα. Τήν κριτικήν έπιτρπήν απετέλεσαν ι 'Ιωάννης Μαρκαντώνης, Πρόεδρς τΰ Συλλόγυ, Μαρία Μαντυβάλυ και Θεόδωρς Γραμματάς. Βραβεία, μετάχρηματικΰ επάθλυ, απενεμήθη σαν είς τν Φαίδωνα Βάρναν δια τ έργν «Ή βαλίτσα τΰ Γιάκβ» καί είς τήν 'Άννελην Ξηργιάννη δια τ έργν «Ένας δρόμς γεμάτς φύλλα». "Επαινι άπενεμήθησαν είς τήν Koula Teo δια τ έργν «Ή 'δύσσεια μιας Γιαννύλας» και είς τήν Νίκην Ράπτη δια τ έργν «Ή λέξη». 27ς ΛΓΤΕΧΝΙΚΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ Είς τν 27ν Λγτεχνικόν Διαγωνισμόν υπεβλήθησαν 44 έργα, ήτι 29 πιητικαί συλλγαί, 10 πεζγραφήματα καί 5 δκίμια. Τήν κριτικήν επιτρπή ν απετέλεσαν ι Δημήτρις Κυκυλμμάτης, Γεράσιμς Ζώρας καί Δινύσις Καλαμάκης. 31

33 32 Είς την πίησιν διεκρίθησαν ι: Λύκια Ρδίτυ («Φθινπώρυ Περίπλυς», Β' Βραβεΐν], Θεόδωρς Σαντάς («Πιητική Συλλγή», Β' Βραβεΐν], Παυλίνα Γερντύδη («Κατάσταση νείρυ», Έπαινς], Πέτρς Παπαπστόλυ («Αυτγνωσίας Ρίμα», Έπαινς], Βασίλεις Μέλλις («Έρως απόδειπν», Έπαινς], Φιλίτσα Λέρτα Άθανασέλλυ («Άργόπν θυμίαμα», Έπαινς]. Είς τήν πεζγραφίαν Έπαινι άπενεμήθησαν είς τήν Άνδρμάχην Διαμαντπύλυ Φιλιππίδυ δια τ έργν «Η Παρέλαση» και είς τν Άντώνιν Λαμπρινίδην δια τ έργν «'Εμπρός να σηκώσυμε τν ήλι». Είς τ δκίμιν Έπαινς απενεμήθη είς τν Κωνσταντΐνν Μπιζάνν δια τ έργν «ι μή Ηττημένι». ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ι. 30ή Πανελλήνις "Εκθεσις Εικαστικών Τεχνών Άπ 16ης εως 30ής Απριλίυ 2010 ώργανώθη ή 30ή Πανελλήνις Έκθεσις Εικαστικών Τεχνών. Έδήλωσαν συμμετχή ν 125 καλλιτέχναι, πρσηλθν 111 και υπεβλήθησαν πρς κρίσιν 284 έργα, έκ τών πίων επελέγησαν και εξετέθησαν 199. Διεκρίθησαν 73 καλλιτέχναι. Ή Καλλιτεχνική 'Επιτρπή άπετελέσθη έκ τών: Ίω. Μαρκαντώνη, Δίν. Καλαμάκη, Χρ. Χρήστυ, Νικ. Γκιλέ, Ίω. Σπανδήμυ, Κων. Εύρυγένη, Ίω. Άρτινπύλυ και Χρ. Άναγνωστϋ, όστις είχε και τήν έπιμέλειαν της όλης διργανώσεως. Βραβεία. Ζωγραφική: Ελένη Αναστασίυ, Χρήστς Καράκγλυ, Ελένη Κατσαντώνη, Αικατερίνη Κίλιαρη, Βέρα Κυρυνάρχη, Βασιλεία Λαδυκάκη Ζαχαριυδάκη, Ευφρσύνη Μανιάτη, Νικόλας Μανωλόπυλς, Γεώργις Μαργέλης, Στυλιανός Μαρύλης, Καλλιόπη Μαυργνάτυ, Κωνσταντίνς Μυστάκας, Χρυσύλα Μπιράκυ Σφακιανάκη, Πέτρς Παπαπστόλυ, Δημήτρις Παραθυράς, Αικατερίνη Πάτσιυ, Κυριακή Πάτσιυ Μύζυ, Ειρήνη Πέννα, Νίκα Ρεμπύτζια Καρλατήρα, Νίνα Συρτζίνυ Σαμΐλη, Δημήτρις Τύντας, Ελένη Χατζηπυλίδυ, 'Ηλίας Ψωμόπυλς. Διακσμητική: Ελένη Χνδργιάννη Άρματά. Μικρό

34 33 γλυπτική: Γαβριήλ Ανδρνικίδης, Αναστασία Γέντζυ. Ψηφιδγραφία: Γρηγόρις Έλ Τζαμύς Τζόζεφ, Εύκαρπίδης Ευάγγελς, Νικόλας Μυντάκης. Νμισματτεχνία: 'λυμπία Γκιόκα. Των Αντικειμένων: Σπύρς Παπαχρήστυ. Ξυλγλυπτική: Τρύφων Κακλέας, Γιώργς Κανδηλάκης, Παναγιώτης Κλόκας. Φαγιύμ: Δημήτρις Κώνστας. Έπαινι: Ζωγραφική: 'Ιωάννα Βάιλα, Σταματία Βαρλάμυ, Μαρία Βυμβυλάκη, Βρέντας Κωνσταντίνς, Σφία Γεραμάνη, Μαργαρίτα Γκίνη, Ευδκία Καμινάρη, Ελένη Μαλλιπύλυ Παπαδπύλυ, Βασιλική Μασσέλυ, Κωνσταντίνα Μπαράκυ, Μαρία Μπιλλήρη, Κωνσταντίνς Μπώκς, 'Ιωάννης Παράσχς, Πλυξένη Μαρία Ρέρρα, Βασιλική Σκλέπα, Μαρία Τσιγαρίδα, Γιύλη Φαρατζή, Λίλιαν Φιλίππυ, Βασιλική Ψαρράκυ. Αγιγραφία: Αθηνά Αλεξπύλυ, Αμαλία Βαγιωνάκη Τρυλιννϋ, Χριστίνα Γεωργιλπύλυ, Δέσπινα Διακβασίλη, Δημήτρις Κρδπάτης, Κάρμεν Κρωναίυ, Χαρά Μεντη, Βενετία Ντυνιά, Ελένη Πλυμέρυ, Σεβαστή Χρνάκη Μαντζιάρα. Διακσμητική: Στυλιανή Γεωργιλα, Αικατερίνη Γεωργίυ, Ελένη Ίωαννίδυ Τερζάκη, Παναγιώτης Πιερράκς. Ψηφιδγραφία: Αντώνις Απέργης, 'Ιωάννης Παπανικλάυ, Αντώνης Πλάτης. Των Αντικειμένων: Νίκς Γραμματίκας. Κσμηματτεχνία: Ελένη Δασκαλάκη. Τάς διακρίσεις απένειμαν ò Πρόεδρς τυ Συλλόγυ και τα μέλη της 'Επιτρπής εις είδικήν έκδήλωσιν, τήν Ή διργάνωσις σκπόν έ'χει τήν πρβλήν νέων και παλαιτέρων ταλαντύχων καλλιτεχνών, τόσν έξ Αθηνών όσν και έκ τών επαρχιών. II. 181 "Εκθεσις Βραβευμένων Καλλιτεχνών τών ΚΗ' (2008) και ΚΘ' (2009) Πανελληνίων Εκθέσεων Άπό 6 ης έως 15 ης Μαΐυ 2010 ώργανώθη ή ώς άνω Έκθεσις, εις τήν πίαν συμμετέσχν 36 καλλιτέχναι: Φίλια Αύδή, Αικατερίνη Αργυρίυ, 'Ιωάννης Βλαζάκης, Βύρων Γαβαλάς, Δήμητρα Γαλάνη, 'Άννυ Γιαβασιάν, Μαρία Γιάνναρυ, Άμπελία Δασκαλάκη, Δήμς Δήμυ, Αναστασία Ζαρκάδα, Ναταλία Θεδωράτυ, Μαρία Καλατζή, Αντιγόνη Καπνισάκη, Χρήστς Καράκγλυ, Γιυσλάμη Καρατζγιάννη, Μαρία Κκκινάκη, Μίτση Κλιμιχάλη, Γιάννης Κντγιάννης, Άργυρώ Κμνηνάκη Τσιπύρα,

35 34 "λγα Κρμαλή, Μαρία Κττά, Ντρέττα Σιμιτζή Κυριαζή, Άντωνία Μαντζύκα, Αναστασία Μαντύδη, Μαρία Ματάλα, Βαρβάρα Μπακύλια, Bozena Olak, Μαγδαληνή Παπαδπύλυ, Ελένη Παπυτσά, Μαρία Πλιτάκη, Αντώνις Σπετσιωτάκης, Βασιλική Ταμπύρη, Αικατερίνη Υφαντή, Νίκς Χατζή ελευθερίυ, Λάμπρς Χυλιάρας, Καλλιρόη Χυσιάδα. Ή Έκθεσις ώργανώθη με τν συντνισμν τυ κυ Χρήστυ Άναγνωστΰ, ένεκαινιάσθη ύπ τυ Πρέδρυ τυ Συλλόγυ κυ Ίω. Μαρκαντώνη και έσημείωσε λαμπράν έπιτυχίαν. III. Άτμικαί Εκθέσεις Είς τάς αίθυσας εκθέσεων τυ Συλλόγυ (ισγείυ και γ' ρόφυ τυ κεντρικύ κτηρίυ) έφιλξενήθησαν 9 εκθέσεις ζωγράφων και άλλων καλλιτεχνών. Ή δραστηριότης αύτη σκπόν έχει τήν ένίσχυσιν των νέων ταλαντύχων καλλιτεχνών δια τύτ τ είσπραττόμενν ένίκιν είναι χαμηλόν, καλύπτν μόνν τα έξδα λειτυργίας τών αιθυσών. ΠΙΝΑΚΘΗΚΗ Ώλκληρώθη, ώς γνωστόν, τ έργν της φωτγραφήσεως και ψηφιπιήσεως τών έ'ργων της Πινακθήκης, δια κνδυλίυ τϋ πργράμματς «Κινωνία της Πληρφρίας» τυ Υπυργείυ ικνμίας καί ικνμικών (Υπεύθυνς έ'ργυ: Δίν. Καλαμάκης). Δια τϋ ύπ' αριθμ / ΨΣ6566 Β/ έγγραφυ τϋ Είδικΰ Γραμματέως τϋ ΥΠ.ΙΚ. έβεβαιώθησαν ή όλκλήρωσις τϋ έργυ και ή πιστπίησις αύτΰ, κατόπιν έλεγχυ της ικνμικής διαχειρίσεως καί τϋ απτελέσματς. Είς τήν ίστσελίδα της Περιφερείας Αττικής attica.unipi.gr/culture έχυν άναρτηθή τα κυριώτερα έκ τών έργων (: γλυπτών καί πινάκων), κατά τήν κρίσιν τών ειδικών τϋ φρέως χρηματδτήσεως. ΒΙΒΛΙΘΗΚΗ Ή Βιβλιθήκη, ώς γνωστόν, εξυπηρετεί τα μέλη τϋ Συλλόγυ καί τυς ειδικύς έρευνητάς. Ή Βιβλιθήκη, επίσης, εμπλυτίζεται δια δωρεάς καί αγράς επίλεκτων βιβλίων.

36 35 ΠΕΡΙΔΙΚΝ Έκυκλφρήθη ò ετήσις 51ς (ΝΑ') τόμς έτυς 2009 τΰ διεθνώς γνωστύ φιλλγικύ περιδικύ «Παρνασσός», ò όπις ανταλλάσσεται με υπέρ τα 50 ελληνικά και ξένα επιστημνικά φιλλγικά περιδικά. Περιέχει 25 πρωττύπυς μελετάς και 5 βιβλικρισίας. Δωρεάν σειραί περιδικών έδωρήθησαν εις Ί. Μνάς, Πανεπιστήμια και Ιδρύματα. ΕΚΔΣΕΙΣ Άνετυπώθη είς β' εκδσιν, βελτιωμένν και έπηυξημένν, τ βιβλίν «Δμή και λειτυργία τών κλασσικών γλωσσών. Παράλληλ συντακτικό αρχαίας ελληνικής και λατινικής», των 'Ιωάννυ Μαρκαντώνη και Βασιλείυ Κωνσταντινπύλυ, Αθήναι 2010, τ πίν διανέμεται ώς διδακτικν είς τα Τμήματα Φιλλγίας τών Πανεπιστημίων Αθηνών, Πελπννήσυ και Θράκης. Δέν να σημειωθή ότι τ έργν απτελεί σημαντικήν και πρωτότυπν συμβλήν είς την διδασκαλίαν τών κλασσικών γλωσσών. ΑΚΙΝΗΤΑ Ή πλεινότης τών μισθωτών έχει καταθέσει αιτήσεις μειώσεως τών μισθωμάτων άπό 20% εως 50% λόγω της γενικωτέρας ικνμικής κρίσεως. Ή Διίκησις τΰ Συλλόγυ παρέχει μείωσιν εως 20% είς τυς μισθωτάς ακίνητων ιδικτησίας τυ Συλλόγυ και πρβαίνει έν συνεχεία είς τρππιήσεις τών συμβλαίων κατά τα νόμιμα. Δέν να άναφερθή ότι άφ' ενός ai όφειλα! μισθωτών πρς τν Παρνασσόν εως ανέρχνται είς εύρώ, τα όπια διεκδικύνται ύπό τΰ Συλλόγυ δι' όλων τών νμίμων μέσων, άφ' ετέρυ αυξάνεται διαρκώς ό αριθμός τών κενών μισθίων. ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Τα έπισκευαστικά έ'ργα είς τα πεπαλαιωμένα κτήρια, κεντρικόν και της Σχλής, συνεχίσθησαν, με σεβασμόν είς τήν μνημειακήν άξίαν και την άρχιτεκτνικήν παράδσιν αυτών. Μνημνεύμεν ειδικώς: είς τ κεντρικόν κτήριν μνώσεις εξωτερικών επιφανειών, επισκευή καθισμάτων κεντρικής αιθύσης, έγκατάστασις φυσικΰ αερίυ, δανειδτυμένη ύπό της ΕΠΑ Αττικής (: άντικατάστασις λέβητς, καυστήρς, σωληνώσεων κ.λπ.), είδι

37 36 και έργασίαι δια την σύνδεσιν και στήριξην της παλαιάς και νέας σκηνής και διακόσμησιν των περιμετρικών παραπετασμάτων φερόντων σχεδίων, έπανασύνδεσις της απχετεύσεως με άγωγόν τΰ Δήμυ Αθηναίων είς τ κτήριν τής Σχλής τρίψιμν μαρμάρων είς την εϊσδν και τ κλιμακστάσιν, μνώσεις ταράτσας και άλλων εξωτερικών επιφανειών κ.ά. Αϊ απλύτως απαραίτητι έπισκευαί, αϊ όπΐαι καλύπτνται δι' ιδίων πόρων τΰ Συλλόγυ, διενεργύνται κατόπιν λήψεως πρσφρών, ύπό τήν έππτείαν τΰ εκάσττε Εφόρυ Καταστήματς καί τΰ μηχανλόγυ, ειδικευμένυ είς απκαταστάσεις διατηρητέων κτηρίων, κυ Μιχαήλ Καρακάση, μετά τήν εγκρισιν τής αρμδίας υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων. ΚΛΗΡΔΤΗΜΑΤΑ 1. Κληρδότημα Γεωργίυ Πλίτη Κατόπιν τών απαραιτήτων δικαστικών ενεργειών, άπεχώρησεν ή μισθώτρια εταιρεία «Γ. Κυράφαλς καί Σία.Ε.» (: φείλει μισθώματα τής τάξεως τών ,00 εύρώ περίπυ έως τήν ) άπό τ ίσόγειν τΰ ακινήτυ επί τών δών Μπενάκη Γαμβέττα καί ή έργλήπτρια εταιρεία «Νίκη Πατίδη καί Σία» (ϋψς δαπάνης πρσφράς: ,38 εύρώ) ήρχισε τάς εργασίας άππερατώσεως τΰ ήμιτελΰς ακινήτυ τΰ Κληρδτήματς Γ. Πλίτη, δια δαπάνης τΰ Κληρδτήματς Άν. Κφινιώτη. Μετά τήν άππεράτωσιν καί μίσθωσιν τΰ ακινήτυ, αϊ πρόσδι θα κατανέμωνται είς τα δύ Κληρδτήματα, βάσει έφετειακής απφάσεως (: 55% καί 45% αντιστίχως). Ύπενθυμίζμεν ότι κύρις τΰ έργυ είναι ò Φ. Σ. Παρνασσός, φρεύς υλπιήσεως ή ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. τΰ ΥΠ.Δ.Β.Μ.ΘΡ. καί μελετητής ή Εταιρεία «Δμστατικές Μελέτες Α.Ε.», ή πία, άπό κινΰ μετά τής ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ., θα εχη καί τήν έπίβλεψιν τΰ έργυ. Χρηγΰνται καννικώς αϊ ύπτρφίαι (: 150 ευρώ μηνιαίως δι' όλα τα ετη σπυδών) είς τέσσερεις (4) πρπτυχιακύς φιτητάς καταγόμενυς έκ τΰ Δήμυ Θεραπνών καί τΰ Δημτικύ Διαμερίσματς Καλλιθέας τΰ Δήμυ Γερνθρών τΰ Ν. Λακωνίας, συμφώνως πρς τυς όρυς τής διαθήκης καί τήν κειμένην νμθεσίαν. 2. Κληρδότημα Αναστασίυ Κφινιώτη Έχρηγήθησαν τα ετήσια βηθήματα είς τυς άριστεύσαντες μαθητάς

38 37 τϋ Δημτικύ Σχλείυ, είς τυς είσαχθέντας είς ΑΕΙ και TEI φιτητάς, τυς καταγόμενυς εκ τΰ Δημτικύ Διαμερίσματς Νέας Τίρυνθς, και ή ένίσχυσις τυ Δημτικύ Σχλείυ τυ αύτΰ Διαμερίσματς, συνλικύ ύψυς εύρώ. 3. Κληρδότημα Βλασίυ Βαρβαρίτη Χρηγύνται καννικώς αϊ ύπτρφίαι είς δύ (2) πρπτυχιακύς φιτητάς καταγόμενυς εκ τΰ Δήμυ Σικυωνίων (: 150 εύρώ μηνιαίως δι' όλα τα έ'τη σπυδών). Επίσης, καταβάλλεται καννικώς κατά μήνα ή εκ τής διαθήκης πρβλεπμένη πρόσδς είς την χήραν τϋ εκλιπόντς δωρητυ κυρίαν Εύτυχίαν Βαρβαρίτη. Τ ΕΡΓΝ ΤΗΣ ΣΧΛΗΣ ΤΥ ΣΥΛΛΓΥ ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΛΗΣ ΚΑΤΑ Τ ΕΤΣ Ή Νυκτερινή Σχλή τΰ Φιλλγικΰ Συλλόγυ Παρνασσός ίδρύθη τό 1872, ώς «Σχλή Απόρων Παίδων», είς τ πλαίσιν μιας εύρυτέρας πρσπάθειας δια τήν έπίλυσιν κινωνικών πρβλημάτων εκείνης της επχής. Είς τό κτήριν έπι τών δών Θεμιστκλέυς και Καντακυζηνύ ή Σχλή λειτυργεί άπό 78 ετών. Σήμερν, δια τήν κάλυψιν τών τρεχυσών κινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, τα πργράμματα της Σχλής απευθύννται είς Έλληνας, μγενείς και αλλδαπύς, δια να διευρύνυν τήν δυνατότητα των δια γλωσσικήν έπικινωνίαν, να τυς εξικειώσυν με τήν Πληρφρικήν, αλλά και να τυς μυήσυν είς τυς πλυσίυς μυσικύς θησαυρύς. Κατά τό έκπαιδευτικόν έτς , είς τήν Σχλήν τΰ Συλλόγυ έδιδάχθησαν τα έξης γνωστικά αντικείμενα: α'. Ελληνική γλώσσα και ελληνικός πλιτισμός είς μγενείς και αλλδαπύς άπό 50 χώρας, είς τό Νυκτερινόν Δημτικόν Σχλεΐν (ανεγνωρισμένν ύπό τΰ Κράτυς). β'. Ξέναιγλώσσαι (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική και ιταλική). γ'. Πληρφρική. δ'. Ελληνική 'Εθνική Μυσική.

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΠΠΑΚΥΘ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΔΑΠ)

ΔΗΠΠΑΚΥΘ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΔΑΠ) ΔΗΠΠΑΚΥΘ - ΠΡΣΩΡΙΝΣ ΠΙΝΑΚ ΠΡΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΥ ΠΡΣΩΠΙΚΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΤΗΤΑ (ΚΔΑΠ) ΚΥΡΙΑ ΠΡΣΝΤΑ ΑΚΗ ΚΑΤΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΜΑΤΕΠΩΝΥΜ ΔΙΚΑΙΛ ΕΤΣ ΣΧΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣ ΒΑΘΜΣ ΠΛΥΣ 'Η ΠΛΥΤΕΚΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Μουσικής

Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Μουσικής Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Μουσικής ηµοτικό Ωδείο Αµαρουσίου Επτά συναυλίες από 30 Μαρτίου έως 18 Μαΐου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων ηµαρχειακού Μεγάρου ήµου Αµαρουσίου Ε ί σ ο δ ο ς ε λ ε ύ θ ε ρ η Ώρα έναρξης συναυλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 1P UΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΡΑ 2014-2015» Ο Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ» για τ Σχλικό Έτς 2014-2015 πρκηρύχθηκε τν Σεπτέμβρι 2014 από τ Ίδρυμα Πρώθησης Έρευνας (ΙΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (Κ ΑΠ)

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (Κ ΑΠ) Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - ΡΙΣΤΙΚΣ ΠΙΝΑΚ ΠΡΣΛΗΨΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΥ ΠΡΣΩΠΙΚΥ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΤΗΤΑ (Κ ΑΠ) ΑΚΗ ΚΑΤΤΗ ΝΜΑΤΕΠΩΝΥΜ ΙΚΑΙΛ ΣΧΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣ ΒΑΘΜΣ ΠΛΥΣ 'Η ΓΝΕ Ή ΕΜΠΕΙΡΙ ΑΝΕΡΓΙ ΕΙ ΙΚΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version Πρόγραμμα Εργασιών Πέμπτη 07//04/2011 Εναρκτήρια Συνεδρία 10.15-11.15 Προσέλευση εγγραφές προσφορά καφέ κατά την άφιξη 11.15-12.00 Χαιρετισμός-καλωσόρισμα από τον Σωκράτη Σαβελίδη, πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα)

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Εργαστήριο Μουσικής Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Χειμερινό εξάμηνο 2010 Διδασκαλίες φοιτητών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016 1 Καλαϊτζή Μαρίνα 9430 2 Κατσιάβαλου Αναστασία 11067 3 Καυκοπούλου Καλλιόπη 10553 4 Κόκκαλης Θωμάς 6255 5 Κορκακάκης Παναγιώτης 9099 6 Κορομηλά Μαρία-Ελευθερία 11476 Πέμπτη, 2 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού.

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Και φέτος ο Δήμος Ορχομενού διοργάνωσε μια λιτή τελετή για τη βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2016 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) Απονέμεται στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Βραβεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015» Η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ συγχαίρουν όλους τους μαθητές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η ποιότητα της μουσικής παιδείας ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Από τη φετινή χρονιά το Δημοτικό μας Ωδείο διευρύνεται με νέα τμήματα διδασκαλίας πνευστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙI ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-13:00 ΑΜΦΙΘ.8 2 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV ΜΑΧΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ 3 ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΕΙΟΝ 2011». 1 ο Βραβείο: Μάριος Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜ ΝΜΑ ΝΜΑ ΠΑΤΡΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΤ. ΕΝΤΠΙΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΣΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΥΡΙΑΣ ΧΡΝΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΛΥΤΕΚΝΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝ ΠΛΥΤΕΚΝΗΣ ΙΚΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Δημάρχου. Θωμάς Κ. Μπέγκας Δήμαρχος Ιωαννίνων

Χαιρετισμός Δημάρχου. Θωμάς Κ. Μπέγκας Δήμαρχος Ιωαννίνων Χαιρετισμός Δημάρχου Στην περίοδο τής μεταπολίτευσης η πόλη μας, όπως και η υπόλοιπη χώρα, έζησε μια πνευματική και πολιτιστική ανάταση. Όλοι προσπαθούσαν να καλύψουν τα πολλά και καταστροφικά κενά που

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008 «Σουμπερτιάδα» Συναυλία του Νέου Ελληνικού Κουαρτέτου σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη Πρόγραμμα

Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008 «Σουμπερτιάδα» Συναυλία του Νέου Ελληνικού Κουαρτέτου σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη Πρόγραμμα Δευτέρα 3 Μαρτίου 2008 «Σουμπερτιάδα» Συναυλία του Νέου Ελληνικού Κουαρτέτου σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη Franz Schubert Κουιντέτο σε ντό μείζονα opus 163 β βιολοντσέλο Βύρων Φιδετζής ---------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΡΙΣΜΙ ΚΛΑΔΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕΙΡΑ A/A ΕΠΩΝΥΜ ΝΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΣ 1 38 2 ΤΣΙΜΠΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΣ 2 35,73 3 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΔΕΣΠΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 33,63 4 ΓΕΩΡΓΑΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Αριθµός προκηρυχθεισών θέσεων: 1 Ανδροµάχη- Σπίγγου. Αικατερίνη- Μαρία Χρήστος 73,33

ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Αριθµός προκηρυχθεισών θέσεων: 1 Ανδροµάχη- Σπίγγου. Αικατερίνη- Μαρία Χρήστος 73,33 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ 3η ΟΜΑ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 4η ΟΜΑ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε ΡΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 'Αρθρο 6 υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘ

ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘΑΣΟΥ2011 ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΙΠΠΩΝΘ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης / 1851-1911 2 «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 1851-1911 Το Φεστιβάλ, είναι αφιερωμένο εφέτος στη μουσική του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στα τραγούδια του θεού, στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 (ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 330

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 (ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 330 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 14-03-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 502 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 6 Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλλα Πειραιά τ.κ. 18533

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 1022 ΝΜΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΙΤΙΣΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΝΙΑ ΣΤ ΔΗΜ ΞΗΡΜΕΡΥ ΠΡΑΚΤΙΚ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΣΛΗΨΗΣ ΕΠΧΙΑΚΥ ΠΡΣΩΠΙΚΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 Εικαστικά Ο μαθητής μας Γεώργιος Καμπίρης κατέκτησε το Ασημένιο Μετάλλιο, ανάμεσα σε 25.544 μαθητές από όλο τον κόσμο, στον 21 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής Τόκυο.

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

BΡΑΒΕΙΑ 2014. Μαρία Αλεβίζου

BΡΑΒΕΙΑ 2014. Μαρία Αλεβίζου BΡΑΒΕΙΑ 2014 Βραβείο Προέδρου: Βραβείο Minnie Mills: Valedictorian (Ενδοσχολικές εξετάσεις): Valedictorians (Πανελλαδικές εξετάσεις): Salutatorians (Πανελλαδικές εξετάσεις): Βραβείο Κοραλίας Κροκοδείλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΤΟΥΣ 2014 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΑ 5% ΗΜ. 1 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 1391 18,7 1 1971 Σελίδα 1 116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΑ 5% ΗΜ. 1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2013

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2013 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2013 4 Ο Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Π Ο Λ Ι Χ Ν Η Σ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΑΡΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ( ΠΕ1601 ) Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-16

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-16 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 08 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΠΕ (ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ:) Βόλος 6/0/5 ΜΗ ΤΥΠ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΜΠ 8 2 2 0,50 5 5 22,00 64,50 2 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΑΠΘ 8 2 2,24 5 5 22,00 54,24 2 3 ΓΑΛΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ 1172 286 ΜΑΪΚΙΔΟΥ- ΠΟΥΤΡΙΝΟ ΔΑΦΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ 1074 306 ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 3 ΑΙΤΗΣΗΣ 1047 331 ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 39 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ο κορυφαίος ιστορικός της αρχαιότητας και η επίδρασή του μέχρι σήμερα Στη μνήμη του Χρίστου Τσολάκη 22-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Φιλολογικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ Φακ: Ιουνίου Κυρίους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχο

Αρ Φακ: Ιουνίου Κυρίους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχο Αρ Φακ: 6.31.01 15 Ιουνίου 2015 Κυρίους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Αντιδήμαρχο Γιάννο Κατσουρίδη Μάρκο Κληρίδη Σταύρο Γερολατσίτη Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δημήτρη Τσίγκη Μαρία Πασχάλη Μάριο Χατζηβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ Ναυπλίου Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Βακαρέλης Οργάνωση: Εταιρεία Συναυλιών Φόρμιγξ

Φεστιβάλ Ναυπλίου Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Βακαρέλης Οργάνωση: Εταιρεία Συναυλιών Φόρμιγξ 22ο Φεστιβάλ Ναυπλίου 21-30 Ιουνίου 2013 Καλλιτεχνικός Διευθυντής Γιάννης Βακαρέλης Το 22ο Φεστιβάλ Ναυπλίου τιμά την Ελλάδα και την ελληνική πολιτιστική και μουσική προσφορά, από τα βάθη των αιώνων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΤΙΧΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Θέμα: «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Live ANEMA E CORE Στους ρυθμούς της Μεσογείου Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Τραγούδια με άξονα τις μελωδίες και τους ρυθμούς της Μεσογείου παρουσιάζει το μουσικό σύνολο Anema e Core, στο Black Duck, την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 2015

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 2015 ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 2015 ΔΜΤ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 1 ΜΠΑΛΙ ΜΠΡΙΣΕΛΝΤΑ ΦΟΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΟ ΑΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 3 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα