BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με Το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 5 ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Β. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος i.βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων ii.ενοποίηση iii.μετατροπή ξένων νομισμάτων iv.ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις v.ασώματες ακινητοποιήσεις vi.απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού vii.χρηματοοικονομικά μέσα viii.αποθέματα ix.απαιτήσεις από πελάτες x.ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα xi.δάνεια xii.φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) xiii.παροχές σε εργαζομένους xiv.προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα xv.κρατικές Επιχορηγήσεις xvi.αναγνώριση εσόδων xvii.διανομή μερισμάτων xviii.κέρδη ανά Μετοχή xix.νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων xx.διαχείριση χρηματοοικομικών κινδύνων xxi. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών αρχών Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις α. Επένδυση σε κοινοπραξία Άλλα Χρηματοοικονομικά στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά

3 11.Κρατικές Επιχορηγήσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Δάνεια Φόροι εισοδήματος Κέρδη ανα Μετοχή Μερίσματα Υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας Αποσβέσεις Εξοδα διοίκησης, διάθεσης, έρευνας Χρηματοοικονομικά Εξοδα/Έσοδα Άλλα λειτουργικά έσοδα/ έξοδα Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Πληροφορίες του αρθρου 10 του Ν.3401/2005 στη χρήση Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του ομίλου Στοιχεία κα πληροφορίες χρήσεως από 1/1-31/12/

4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν 3556/2007) Οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: α) οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «BYTE COMPUTER ABEE» για τη χρήση απο 1 η ιανουαρίου 2008 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Και β) η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Αθήνα 26/03/2009 Οι βεβαιούντες Σπυριδογεώργης Βυζάντιος Νικολίτσα Βυζαντίου Αναστασία Λούη Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Αντιπρόεδρος του ΔΣ Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 4

5 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Πατησίων 81 & Χέυδεν Αθήνα, Τηλέφωνα: [+30] [+30] Τηλέτυπο: [+30] Web Site: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 5

6 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις,στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43 α παρ.3, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ:

7 ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρήση 2008 ( έως ), έχει συνταχθεί και είναι εναρμονισμένη με το πνεύμα και τα προβλεπόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), τα οποία εφαρμόζονται στην Ελλάδα, όσο και με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (δεδομένου ότι η εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και των κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδοθεισών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες: α) «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ», β) «NETBYTE CYPRUS LTD», γ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΥΤΕ ΑLGOSYSTEMS, δ) «ΒΥΤΕ ΙΤ SRL» και η εμμέσως συνδεδεμένη, ως θυγατρική της «ΝΕΤΒΥΤΕ CYPRUS» εταιρεία «ΒΥΤΕ BULGARIA EOOD». Δεδομένου ότι η εταιρεία συντάσσει και ενοποιημένες οικονομικές καταστά-σεις, ως ανεφέρθη και ανωτέρω, η παρούσα Εκθεση είναι ενιαία, με βασικό σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα και δεδομένα της Εταιρείας και του Ομίλου, ενώ γίνεται μεμονωμένη αναφορά στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας στα σημεία, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχο-μένου της. Η παρούσα έκθεση επιδιώκει να παράσχει την σαφέστερη δυνατή εικόνα της εξελίξεως των εργασιών της εταιρείας, την πραγματική εικόνα της οικονομικής της θέσεως, καθώς και ειδικώτερες πληροφορίες, σχετικές τόσο με την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και τις δραστηριότητες αυτής στον τομέα της έρευνας και της αναπτύξεως, όσο και με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές αυτής, αλλά και μια πληρέστερη εικόνα του Ομίλου ΒΥΤΕ, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προαναφερόμενες συνδεδεμένες εταιρείες Τέλος, η παρούσα Εκθεση μετά των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και τών λοιπών απαιτουμένων υπό του νόμου στοιχείων και δηλώσεων συμπεριλαμβάνεται αυτουσία στην Ετησία Οικονομική Εκθεση, η οποία αφορά στην κλειομένη χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σημαντικά γεγονότα της χρήσεως έως : Τα σημαντικά γεγονότα της χρήσεως 2008 ( έως ) σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 1)Σύναψη εμπορικής συμφωνίας με τον οίκο Paisley Τον Ιανουάριο 2008 η ΒΥΤΕ συνήψε εμπορική και τεχνολογική συνεργασία με τον κορυφαίο παγκόσμιο οίκο λογισμικού Paisley, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων 7

8 διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης (Governance, Risk & Compliance). H BYTE πιστοποιήθηκε ως Enablement Partner και παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της Paisley. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Paisley ανήκει στον όμιλο της Thomson Reuters. 2)Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας BYTE IT SRL στην Ρουμανία: Την 20/3/2008 εγκρίθηκε η σύσταση της θυγατρικής εταιρείας BYTE IT SRL από τις αρμόδιες Ρουμανικές Αρχές, η οποία εδρεύει στο Βουκουρέστι και λειτουργεί συμφώνως πρός τον Νόμο 31/1990 της Ρουμανικής Δημοκρατίας υπό τη μορφή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης. Το κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ ( , στο οποίο συμμετέχει η μητρική εταιρεία κατά ποσοστό εκατόν επί τοις εκατόν (100%). Με τον τρόπο αυτό άρχισε και επισήμως η ΒΥΤΕ να δραστηριοποιείται στην τοπική αγορά της Ρουμανίας και έτσι επεκτείνει την παρουσία της στις βαλκανικές χώρες. 3)Σύναψη συμφωνίας με την SAP: Τον Ιούνιο 2008 η ΒΥΤΕ εισήλθε δυναμικά στο χώρο του Επιχειρησιακού Λογισμικού (ERP) μέσω της συνάψεως στρατηγικής συνεργασίας με την SAP για την διάθεση της ολοκληρωμένης λύσης SAP Business One. Το λογισμικό αυτό αποτελεί την πιό ενδεδειγμένη πλατφόρμα και καταξιωμένη λύση για την συνολική κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με άνω των εγκαταστάσεων και ένα οικοσύστημα 550 συνεργατών σε όλο τον κόσμο. H ΒΥΤΕ επένδυσε στην προσαρμογή και παραμετροποίηση του περιβάλλοντος SAP Business One, ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά του με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Με την προσθήκη του SAP Business One στο οπλοστάσιο των λύσεών της, η ΒΥΤΕ διευρύνει σημαντικώς τις δραστηριότητές της και είναι πλέον σε θέση να στηρίξει με τεχνολογικές λύσεις αιχμής πλήρως και απολύτως το σύνολον των αναγκών των πελατών της. Η λύση SAP Business One βοηθά τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους και να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας τους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, παρέχει λειτουργικότητα, η οποία καλύπτει τις ανάγκες Γενικής Λογιστικής, Πωλήσεων, Αποθηκών, σε ένα προϊόν, που διακρίνεται για την φιλικότητα, την ευελιξία και την ταχύτατη υλοποίηση, χωρίς κρυμμένα κόστη και ατελείωτες δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης, οι οποίες καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Το προϊόν ολοκληρώνεται με τα υποσυστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), Ανθρώπινο Δυναμικό (HR), και τα εργαλεία παραγωγής αναφορών (Reporting Tools). Τέλος, η BYTE έχει ήδη πλαισιώσει το SAP Business One με εξειδικευμένο προσωπικό και υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες, ενώ επροχώρησε στην ανάπτυξη καθέτων λύσεων για συγκεκριμένες αγορές, έχουσα πάντα ως κορμό και αφετηρία την βασική λειτουργικότητα του 8

9 SAP Business One με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και κατευθύνσεων, η οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή. 4)Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Την 26 η Ιουνίου 2008 συνήλθε η Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία και έδρα της επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98. Στην Γενική αυτή Συνέλευση παρέστησαν 13 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ( ) μετοχές επί συνόλου μετοχών της εταιρείας ( ), δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό (70,34%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση έλαβε συνοπτικώς τις ακόλουθες αποφάσεις: - Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από εως , η υποβληθείσα Εκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού της εταιρείας. - Ενεκρίθη η διανομή των καθαρών κερδών της διαχειριστικής περιόδου έως ως ακολούθως: α) Τακτικό αποθεματικό: ,89 ευρώ β) Πρώτο μέρισμα: ,81 ευρώ γ) Υπόλοιπο κερδών εις νέον: ,80 ευρώ. Επίσης, απεφασίσθη η διανομή μερίσματος ανερχομένου σε (0,09) ευρώ ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος διανομής την 27 η Ιουνίου Απηλλάγησαν τα μέλη του ΔΣ και ο ορκωτός Ελεγκτή Λογιστής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως έως Εξελέγη ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «B D O ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικώτερα η κα Δή-μητρα Αποστολάκου ως τακτικός ελεγκτής και ο κος Γρηγόριος Κούτρας ως αναπληρωματικός ελεγκτής και ενεκρίθη η καταβληθείσα σ αυτούς αμοιβή. - Ενεκρίθη και επεκυρώθη η εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κου Κωνσταντίνου Φωτεινοπούλου του Πανάγου στην θέση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κου Αντωνίου Ζυμωνοπούλου του Χαραλάμπους. - Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση έως και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες για την χρήση έως για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους. - Παρεσχέθη η άδεια στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, σε γενικούς Διευθυντές και σε διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν στα διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, συμφώνως προς το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/

10 - Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησε εμπεριστατωμένως ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος. 5) Υπογραφή νέας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης: Με σχετική απόφαση του ΔΣ του Χ.Α., η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 31/7/2008, ενέκρινε την ανάληψη της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας από το μέλος του «Χ.Α, MERIT ΧΑΕΠΕΥ», προς ενίσχυση της ρευστότητας τους, και ώρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 4 Αυγούστου 2008 με διάρκεια ενός έτους. 6) Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου της εταιρείας «BYTE COMPUTER ABEE» καθώς και της θυγατρικής της «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ.»: Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας «BYTE COMPUTER ABEE» για τις διαχειριστικές χρήσεις Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού Ευρώ ,93.Δεδομένου ότι η πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου, που είχαν σχηματισθεί κατά τις χρήσεις ήσαν συνολικού ποσού Ευρώ ,00, η διαφορά ποσού Ευρώ ,93 επιβαρύνει τα αποτελέσματα του έτους Επίσης, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής εταιρείας «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» για τις διαχειριστικές χρήσεις Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού Ευρώ ,00 έναντι σχετικής πρόβλεψης για τις χρήσεις συνολικού ποσού Ευρώ ,00.Η διαφορά ποσού Ευρώ ,00 επιβαρύνει τα αποτελέσματα του έτους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Κυριώτεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες: Οι συνήθεις κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθεται ο Ομιλος, είναι οι ακόλουθοι: Πιστωτικός κίνδυνος: Ο Ομιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποιο από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, δεδομένου ότι αφ ενός είναι κατανεμημένος σε σημαντικο αριθμό πελατών, αφ ετέρου οι κυριώτεροι πελάτες του και ιδίως της εταιρείας είναι τράπεζες και μεγάλες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα. Πελάτες, προς τους οποίους έχουν γίνει πωλήσεις, οι οποίες ξεπερνούν το 10% του συνόλου πωλήσεων, είναι ελάχιστοι και κυρίως πρόκειται περί Δημοσίων φορέων. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των απαιτήσεων η εταιρεία «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ», της οποίας οι πελάτες παρουσιάζουν διαφορετικά πιστωτικά χαρακτηριστικά, έχει προβεί στην υπογραφή συμβάσεως ασφαλίσεως πιστώσεων από την χρήση

11 Ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων παρατίθεται στο κεφάλαιο «xx. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων» των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων. Ο Ομιλος και η εταιρεία προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμησή τους για ζημίες σχετικές προς τους πελάτες του και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή κυρίως αποτελείται απο ζημίες απομειώσεως συγκεκριμένων απαιτήσεων, οι οποίες εκτιμώνται μέν βάσει των δεδομένων συνθηκών οτι θα πραγματοποιηθούν, αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Συγκεκριμένως, το ποσόν της πρόβλεψης της εταιρείας είναι ,76 ευρώ και του ομίλου ,70 ευρώ. Κίνδυνος αγοράς: Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, τα οποία επηρεάζουν τα αποτελέ-σματα του Ομίλου ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους αυτούς, στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. Κίνδυνος επιτοκίου: Τα έσοδα του Ομίλου και της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά, διότι ο Ομιλος δεν διαθέτει έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού. Ο Ομιλος εκτίθεται σε κίνδυνο, ο οποίος οφείλεται στην διακύμανση των επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων, ο οποίος δεν είναι σημαντικός εξαιτίας του χαμηλού ύψους των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Οι δανειακές υποχρώσεις της εταιρείας και του ομίλου ανέρχονταν στις 31/12/2008 στο ποσό των χιλ. ευρώ και χιλ.ευρώ αντίστοιχα.ειδικώτερα: Η επίπτωση στα αποτελέσματα και στα Ίδια κεφάλαια απο την αύξηση ή τη μείωση του επιτοκίου κατά 1% θα ήταν: (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2008 ΔΑΝΕΙΑ -48, 48 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΝΕΙΑ -33, 33 Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακυμάνσεως της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ε-ξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο Ομιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο, δεδομένου ότι αφ ενός οι συναλλαγές του πραγματοποιούνται κυρίως σε ευρώ, αφ 11

12 ετέρου δε οι συναλλαγματικές διαφορές από τις επενδύσεις σε εταιρείες του εξωτερικού (Κύπρος, Βουλγαρία και Ρουμανία) είναι ασήμαντες. Τυχόν ανατίμηση ή υποτίμηση του ξένου νομίσματος, λοιπόν, θα έχει ασήμαντη επίπτωση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. Κίνδυνος ρευστότητος: Ο κίνδυνος ρευστότητος συνίσταται στον κίνδυνο ο Ομιλος να μην δύναται να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του. Ο Ομιλος διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης και εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας. Τα ταμειακά διαθέσιμα τέλους χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των ,10 ευρώ, ενώ η ληκτότητα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 η Δεκεμβρίου 2008 αναλύεται ως ακολούθως: (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Ο Όμιλος Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Δανεισμός Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Η Εταιρεία Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Δανεισμός Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Ο Ομιλος θεωρεί, ότι βάσει τών ανωτέρω στοιχείων ο κίνδυνος ρευστότητος είναι περιωρισμένος. Κίνδυνος αποθεμάτων: Δεδομένου ότι ο Ομιλος δραστηριοποιείται στον τομέα υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων είναι ιδιαιτέρως υψηλός, η Διοίκηση επανεξετάζει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις, ώστε να υπάρχει ταύτιση της πραγματικής με την εμφανιζομένη στις οικονομικές καταστάσεις αξίας τους. Την το σύνολο αποθεμάτων ήταν ,95 ευρώ και ,23.ευρώ για τον Ομιλο και την Εταιρεία αντιστοίχως, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν και για τον Ομιλο και την Εταιρεία αντιστοίχως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 12

13 Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, ως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24. Τα συνδεδεμένα με την εταιρεία νομικά πρόσωπα είναι, ως και ανωτέρω ανεφέρθη, τα ακόλουθα: α) η εταιρεία «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστόν 100%. β) η εταιρεία «NETBYTE CYPRUS LTD», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστόν 100%. γ) η Κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΥΤΕ ΑLGOSYSTEMS», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστόν 50%. δ) η εταιρεία «ΒΥΤΕ ΙΤ SRL», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστόν 100%. και ε) η εμμέσως συνδεδεμένη, ως θυγατρική της «ΝΕΤΒΥΤΕ CYPRUS», εταιρεία «ΒΥΤΕ BULGARIA EOOD». Την οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις ανωτέρω συνδεδεμένς εταιρείες από και προς την εταιρεία ΒΥΤΕ καθώς και τα έσοδα και έξοδα, τα οποία προέκυψαν για εκάστη από συναλλαγές τους με την ΒΥΤΕ είναι τα ακόλουθα: ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απαίτηση από Υποχρέωση προς BYTE ABEE METROSOFT ABEE ΚΟΙΝ/ΞΙΑ BYTE ALGOSYSTEMS NETBYTE CYPRUS LTD BYTE BULGARIA BYTE IT SRL ΣΥΝΟΛΑ BYTE ABEE 0, , , , , ,61 METROSOSFT ABEE ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 ΚΟΙΝ/ΞΙΑ BYTE ALGOSYSTEMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETBYTE CYPRUS LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BYTE BULGARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BYTE IT SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ ,82 0, , , , , ,43 13

14 Τέλος, οι συναλλαγές και αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοικήσεως της εταιρείας ανήλθαν σε ,08 και του ομίλου σε ,72. για την περίοδο από έως ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ BYTE ABEE METROSOFT ABEE ΚΟΙΝ/ΞΙΑ BYTE ALGOSYSTEMS NETBYTE CYPRUS LTD BYTE BULGARIA BYTE IT SRL ΣΥΝΟΛΑ BYTE ABEE 0, , ,67 0, ,41 0, ,26 METROSOSFT ABEE ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 ΚΟΙΝ/ΞΙΑ BYTE ALGOSYSTEMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETBYTE CYPRUS LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BYTE BULGARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BYTE IT SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,67 0, ,41 0, ,53 Ως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν συναντάται ουσιαστική διακύμανση των σχετικών ποσών έναντι της αντιστοίχου προηγουμένης περιόδου. Επομένως, οι ανωτέρω συναλλαγές δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση και τις επιδόσεις της εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Αναλυτικές πληροφορίες άρθρου 4 παρ. 7 Ν. 3556/2007: A. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ( ,70), διαιρούμενο σε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ ( 0,30) εκάστη. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία: Μεσαίας Κεφαλαιοποιήσεως). Τα δικαιώματα των μετόχων 14

15 της Εταιρείας, τα οποία πηγάζουν από τη μετοχή της, είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Εκάστη μετοχή παρέχει όλα τα προβλεπόμενα υπό του νόμου δικαιώματα και ειδικώτερα: το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστόν τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού, διανέμεται από τα κέρδη εκάστης χρήσεως στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση προσθέτου μερίσματος αποφασίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Μέρισμα δικαιούται έκαστος μέτοχος, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα εκάστης μετοχής καταβάλλεται στον μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγρά-φεται και το αντίστοιχον ποσόν περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε την διανομή του η Γενική Συνέλευση. το δικαίωμα αναλήψεως της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντιστοίχως, της αποσβέσεως κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί στην μετοχή, εφ όσον αυτό αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως. το δικαίωμα προτιμήσεως στην εκάστοτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μετρητων και την ανάληψη νέων μετοχών. το δικαίωμα λήψεως αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτού και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποιήσεως, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχωρίσεως των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου για την λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των κατεχομένων μετοχών. B. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται κατά τα οριζόμενα στον Νόμο και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στην μεταβίβασή τους, δεδομένου, μάλιστα, ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Ν.3556/ 2007 και του π.δ. 51/ 1992: 15

16 Την οι μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήσαν οι εξής: Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, ο οποίος κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (14,36%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αντώνιος Ζυμωνόπουλος του Χαραλάμπους, ο οποίος κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (13,186%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου, η οποία κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (13,153%) του μετοχικού κεφα-λαίου της εταιρείας. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Παναγιώτου, ο οποίος κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (13,151%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρεία «ALΡHA BANK A.E.», η οποία κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (13, 035%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το «ALPHA Μετοχικό Εσωτερικού», το οποίον κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (5,52%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου: Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες στους κατόχους των ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου: Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του απορρέοντος εκ των μετοχών της δικαιώματος ψήφου. ΣΤ. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας: Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των απορρεόντων από τις μετοχές της δικαιωμάτων ψήφου. 16

17 Ζ. Κανόνες διορισμού και αντικαταστάσεως μελών Δ.Σ. και τροποποιήσεως καταστατικού: Οι καταστατικοί κανόνες της Εταιρείας για τον διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον. Η. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών: Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τόσον για την έκδοση νέων μετοχών, όσον και για την αγορά ιδίων μετοχών. Θ. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης: Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημοσίας προτάσεως. Ι. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας: Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημιώσεως ειδικώς σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχολήσεώς τους εξαιτίας δημοσίας προτάσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα: Ο Ομιλος και η εταιρεία κατά την απασχολούσαν 218 και 200 άτομα αντιστοίχως, έναντι 210 και 197 αντιστοίχως για το έτος 2007 (ποσοστόν αυξήσεως 2%). Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας της εταιρείας διέπει τις εργασιακές σχέσεις και ρυθμίζει ενδελεχώς τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού. Οι σχέσεις εργασίας της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσιασθεί ιδιαίτερα εργασιακά προβλήματα, καθώς παγία αρχή και πολιτική της εταιρείας είναι η άμεση επίλυση των οιωνδήποτε αναφυομένων διαφο-ρών, υπό το πρίσμα τόσον της προστασίας των εργαζομένων, όσον και της προασπίσεως των συμφερόντων της εταιρείας. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι από την ετησία τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26 ης Ιουνίου 2008 έχουν εγκριθεί, συμφώνως προς το άρθρο 23 α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δυνάμει των οποίων ωρισμένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας παρέχουν έναντι αμοιβής την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία, καλύπτοντα νευραλγικούς τομείς 17

18 δραστηριότητας της εταιρείας και συμβάλλοντα στην ταχύτερη προώθηση του εταιρικού σκοπού και στην σημαντική βελτίωση όλων των εν γένει οικονομικών δεικτών της εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Εξέλιξη, επιδόσεις και θέσεις της Εταιρείας- χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων: Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου: Η εξέλιξη των μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου τις τελευταίες δύο χρήσεις ( έως και έως ) απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κύκλος εργασιών (5,8%) Κέρδη προ φόρων (20%) Καθαρό περιθώριο κέρδους 7,19 6,10 Κέρδη προ φόρων τόκων (3,3%) και αποσβέσεων Περιθώριο EBITDA 11,51 11,80 Η εξέλιξη των μεγεθών της εταιρείας κατά τις τελευταίες δύο χρήσεις ( έως και έως ) απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κύκλος εργασιών (8,5%) Κέρδη προ φόρων (20%) Καθαρό περιθώριο κέρδους 9,13 7,99 Κέρδη προ φόρων τόκων (3,47%) και αποσβέσεων Περιθώριο EBITDA 13,64 14,39 Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων: ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Συντελεστής παγιοποίησης περιουσίας Πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού 23,78% 76,22% 26,44% 73,56% Οι δείκτες αυτοί δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων τα οποία έχουν διατεθεί σε πάγιο και κυκλοφορούν ενεργητικό 18

19 Συντελεστής μικτού κέρδους επί πωλήσεων ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις 20,16% 20,79% Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων Συντελεστής ανακύκλωσης ιδίων κεφαλαίων Πωλήσεις/ίδια κεφάλαια 267% 241% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την διάρκεια της χρήσης Συντελεστής μ.όρου προθεσμίας εισπράξεων των απαιτήσεων Απαιτήσεις από πελάτεςχ365/πωλήσεις 146ημ. 137ημ. Συντελεστής αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Καθαρά κέρδη/ίδια κεφάλαια 14,5% 10,97% Συντελεστής καλύψεως πάγιου ενεργητικού Ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό 190% 187% Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε ημέρες την μέση διάρκει είσπραξης των απαιτήσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρειας από τα ίδια κεφάλαια ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Συντελεστής παγιοποίησης περιουσίας Πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού 28,98% 71,02% 32,77% 67,23% Οι δείκτες αυτοί δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων τα οποία έχουν διατεθεί σε πάγιο και κυκλοφορούν ενεργητικό Συντελεστής μικτού κέρδους επί πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις 22,40% 23,74% Συντελεστής ανακύκλωσης ιδίων κεφαλαίων Πωλήσεις/ίδια κεφάλαια 214% 186% Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτύ κέρδους επί των πωλήσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την διάρκεια της χρήσης 19

20 Συντελεστής μ.όρου προθεσμίας εισπράξεων των απαιτήσεων Απαιτήσεις από πελάτεςχ365/πωλήσεις 152ημ. 141ημ. Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε ημέρες την μέση διάρκει είσπραξης των απαιτήσεων Συντελεστής αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Καθαρά κέρδη/ίδια κεφάλαια Συντελεστής καλύψεως πάγιου ενεργητικού Ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό 14,75% 11,67% 180,4% 179% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρελιας από τα ίδια κεφάλαια Εσοδα: Τα έσοδα του Ομίλου το έτος 2008 ανήλθαν σε χιλιάδες ευρώ έναντι χιλιάδες ευρώ το έτος 2007 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ήτοι ενεφάνισαν μείωση 5,8%. Συγκεκριμένως, τα έσοδα από διανομή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανήλθαν σε χιλ. ευρώ, ήτοι ενεφάνισαν αύξηση 3χιλ. ευρώ από το 2007 (ποσοστόν 0,02%), τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής ανήλθαν σε , ήτοι ενεφάνισαν μείωση χιλ. ευρώ από το 2007 (ποσοστόν 7,20%). Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 277χιλ.ευρώ. έναντι 390 χιλιάδων ευρώ το έτος Λόγω τού ιδιαιτέρως αρνητικού οικονομικού κλίματος και της συνεπεία αυτού υφέσεως της αγοράς, οι πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου εκινήθησαν πτωτικώς εν σχέσει πρός το αντίστοιχον χρονικόν διάστημα της προ-ηγουμένης χρήσεως. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων κατά το διάστημα αυτό να φτάσει το 17,56%. Η πτώση των πωλήσεων προήλθε εξ ολοκλήρου απο το τελευταίο τρίμηνο, χρονικόν διάστημα, κατά τον οποίον, ως είναι γνωστόν, άρχισαν να εμφανίζονται έντονα τα σημάδια της οικονομικής κρίσεως.. Εξοδα: Τα έξοδα του Ομίλου κατά την διαχειριστική χρήση 2008 ανήλθαν σε χιλ. ευρώ περίπου, έναντι χιλ. ευρώ της χρήσεως 2007, ήτοι ενεφάνισαν αύξηση. κατά ποσοστόν 3%. και αναλύονται ως ακολούθως: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας ,52 ευρώ Εξοδα λειτουργίας διάθεσης ,91 ευρώ Έξοδα λειτουργίας και έρευνας ,83 ευρώ Λοιπά έξοδα ,16 ευρώ Η αύξηση των εξόδων, η οποία είχε επίπτωση και στην μείωση της κερδοφορίας, προήλθε αφ ενός από την αύξηση του κόστους μισθοδοσίας αύξηση ατόμων και αύξηση μισθοδοσίας στα 20

21 υπάρχοντα άτομα- και αφ ετέρου από την αύξηση των αποσβέσεων ενσωμάτων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Χρηματοοικονομικά κόστος: Το χρηματοοικονομικό κόστος την 31/12/2008 ανήλθε σε ,56 έναντι ,38 τη χρήση Η αύξηση κατά 22% οφείλεται στην αύξηση του βραχυπροθέσμου δανεισμού, προκειμένου η εταιρεία να επιτύχει καλύτερους όρους αγοράς από τους προμηθευτές της. Κέρδη: Συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών, τα κέρδη πρό φόρων του Ομίλου ανέρχονται σε ,52 ευρώ, μειωμένα συγκριτικώς προς το έτος 2007 κατά ποσοστόν 20,13%.. Η μείωση των κερδών οφείλεται στην μείωση των πωλήσεων καθώς και στην αύξηση των εξόδων, ως αναλύεται στις προηγούμενες παραγράφους. Εσοδα: Τα έσοδα της Εταιρείας το έτος 2008 ανήλθαν σε χιλιάδες ευρώ έναντι χιλιάδες ευρώ το έτος 2007, ήτοι ενεφάνισαν μείωση 8,5%. Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 271.χιλ. ευρώ. έναντι.372 χιλιάδων ευρώ το έτος Λόγω του δυσχερούς οικονομικού κλίματος του τελευταίου τριμήνου 2008, οι πωλήσεις του εταιρείας εκινήθηκαν μειούμενες κατά 28,35% εν σχέσει πρός την αντίστοιχη περίοδο του 2007 Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι η μείωση των εσόδων της εταιρείας και συνακολούθως των κερδών της οφείλεται και στό ότι η εταιρείας, λόγω ακριβώς της στενότητας της αγοράς και της ελλείψεως ρευστότητος, ακολούθησε μία συντη-ρητική πολιτική πωλήσεων. Εξοδα: Τα έξοδα της εταιρείας κατά την διαχειριστική χρήση 2008 ανήλθαν σε χιλιάδες ευρώ περίπου, έναντι χιλ. ευρώ της χρήσεως 2007, ήτοι ενεφάνισαν μία φυσιολογική αύξηση περίπου 4%. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας ,88 ευρώ Εξοδα λειτουργίας διάθεσης ,40 ευρώ Έξοδα λειτουργίας έρευνας ,30 ευρώ Λοιπά έξοδα ,12 ευρώ Χρηματοοικονομικά Εσοδα, Εξοδα και Κέρδη από συγγενείς εταιρείες: Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του έτους ανήλθαν σε 21 χιλιάδες ευρώ, τα χρηματοικονικά έξοδα προσέγγισαν τα 428 χιλ.και τα κέρδη από συγγενείς εταιρείες ανήλθαν σε 25χιλ. ευρώ. Κέρδη: 21

22 Συνεπεία των ανωτέρω αντικειμενικών συνθηκών και μεταβολών, τα κέρδη πρό φόρων της εταιρείας ανέρχονται σε ,39 ευρώ, μειωμένα συγκριτικώς προς το έτος 2007 κατά ποσοστόν 19,86% ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Προβλεπομένη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου για την χρήση 2009: Η δραστηριότης τού Ομίλου αφορά κυρίως στην παροχή υπηρεσιών μηχανο-γραφήσεως και πληροφορικής υποστηρίξεως και ιδίως στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής προς εταιρείες τόσο του ιδιωτικού, όσο και του ευρυτέρου δημοσίου τομέως. Οι εφαρμογές αυτές συνίστανται στον συνδυασμό διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware), λογισμικών προϊόντων (software), παραμετροποιήσεως, δικτυώσεως, επικοινωνιών, υπηρεσιών υποστηρίξεως και εκπαιδεύσεως. Η ανωτέρω δραστηριότης του Ομίλου αναπτύσσεται σε ένα εντόνως ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και μάλιστα σε μία περίοδο εντόνου διεθνούς οικονομικής κρίσεως. Παρά ταύτα, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία του, σε συνδυασμό με την μελέτη, ανάπτυξη και δημιουργία νέων προϊόντων και η δημιουργία ισχυρών υποδομών και ενός αρτίως οργανωμένου δικτύου πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής βοηθούν τον Όμιλο να είναι διαρκώς ανταγωνιστικός και να προωθεί συνεχώς την διείσδυσή του σε νέες αγορές και μάλιστα σε συνθήκες ιδιαιτέρως δύσκολες καί καθόλου ευνοϊκές, όχι μόνο λόγω του εντεινομένου ανταγωνισμού, αλλά κυρίως λόγω του διεθνούς αρνητικού οικονομικού κλίματος, γεγονός το οποίο προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά την παρελθούσα χρήση και στις εν γένει προοπτικές αυτής. Σημαντικά μέσα και τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης για τον Ομιλον αποτε-λούν οι πωλήσεις σε επιχειρήσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικοί φορείς του Δημοσίου Τομέως και Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, η αξιοποίηση των δημιουργουμένων ευκαιριών μέσω της αναπτύξεως του ηλεκτρονικού εμπορίου και της συγκλίσεως της τεχνολογίας και των εφαρμογών του ευρυζωνικού Internet, η επέκταση των δραστηριοτήτων του σέ χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου και η σύναψη νέων στρατηγικών συμφωνιών. Αποτελεί κοινόν τόπον και διαπίστωση ότι η κρίση, που πλήττει την παγκόσμια οικονομία, δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφαλείας για τους καταναλωτές και τους επενδυτές. Στο περιβάλλον αυτό είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για τη πορεία των μεγεθών της εταιρείας και του ομίλου. Η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει τα μηνύματα των καιρών, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και εκτιμά, ότι θα ανταπεξέλθει στην κρίση, που αντιμετωπίζει η αγορά, με όσον το δυνατόν μικρότερες απώλειες. Βασική επιδιώξή της είναι η κατά το δυνατόν διατήρηση και σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών τού Ομίλου σε υψηλά επίπεδα Καί, βεβαίως, μέλημά της και σταθερή συνιστώσα στις επιδιώξεις της είναι η οποιαδήποτε μείωση τού κύκλου εργασιών να μην έχει συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις των 22

23 απασχολουμένων στόν Ομιλο, οι οποίοι με την συστηματική προσπάθεια τους έχουν συμβάλλει στήν καθιέρωσή του ως μια καταξιωμένη δύναμη του κλάδου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσεως: Την 27η Φεβρουαρίου 2009 συνεκλήθη Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θέμα την χορήγηση αδείας για την παροχή εγγυήσεως υπό της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε προς την Τράπεζα «ΑLPHA BANK A.E.», για σύμβαση πιστώσεως υπό της ως άνω Τράπεζας στην ανωτέρω θυγατρική εταιρεία, μέχρι του ποσού των ευρώ ( ) και διαρκείας δύο ετών, δυναμένης να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, και υπό τους όρους κα τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 Α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροποιήθη και ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Υποκαταστήματα: Η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Κ. Καραμανλή αριθμ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ίδιες μετοχές Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας, οι οποίες κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009 Ο πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του ΔΣ που αποτελείται απο 17 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 27 Μαρτίου Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ:

24 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής Αναφοράς 24

25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΣΗΜ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Εσοδα πωλήσεων , , , ,32 Μειον: Κόστος πωληθέντων , , , ,59 Μικτό κέρδος , , , ,73 Aλλα λειτουργικά έσοδα , , , ,13 Σύνολο , , , ,86 Εξοδα λειτουργίας διάθεσης , , , ,59 Εξοδα λειτουργίας ερευνας , , ,31 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,89 Αλλα λειτουργικά έξοδα , , ,14 Λειτουργικό κέρδος , , , ,93 Κόστος χρηματοδότησης , , ,38 Κέρδος προ φόρων , , , ,55 Φόρος εισοδήματος , , , ,59 Καθαρό κέρδος (μετά από φόρους) , , , ,96 Αναλογία μειοψηφίας 4.863, ,33 Κέρδος που αναλογεί στον Όμιλο , , , ,63 Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ) 15 0,1480 0,1849 0,0021 0,1869 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 25

26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜ Έσοδα πωλήσεων , ,56 Μείον: Κόστος πωληθέντων , ,02 Μικτό κέρδος , ,54 Άλλα λειτουργικά έσοδα , ,56 Σύνολο , ,10 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , ,61 Έξοδα λειτουργίας έρευνας , ,31 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,80 Άλλα λειτουργικά έξοδα , ,68 Λειτουργικό κέρδος , ,70 Κόστος χρηματοδότησης , ,25 Κέρδος προ φόρων , ,45 Φόρος εισοδήματος , Καθαρό κέρδος (μετά από φόρους) , ,50 Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ) 0,1594 0,1913 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 26

27 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια , , , ,67 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,35 Επενδύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις , ,44 Επένδυση σε κοινοπραξία 4α 7.500, ,00 Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία , , , ,15 Σύνολο , , , ,61 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , , ,58 Πελάτες , , , ,45 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,09 Προκαταβολές , , , ,25 Διαθέσιμα , , , ,68 Σύνολο , , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,66 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,70 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο , , , ,17 Αποθεματικά , , , ,31 Σωρευμένα κέρδη(ζημίες) , , , ,99 Σύνολο , , , ,17 Δικαιώματα μειοψηφίας , , , ,17 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια , , , ,79 Αναβαλλόμενοι φόροι , , , ,31 Υποχρεώσεις παροχών αποζημ προσωπικού , , , ,93 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,30 Αλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,00 Σύνολο , , , ,33 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές , , , ,71 Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,76 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , , , ,26 Οφειλές από φόρους , , , ,43 Σύνολο , , , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , ,66 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 27

28 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά φορολογικών νόμων Μη διανεμηθέντα κέρδη Δικαιώματα Μειοψηφίας Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , , , ,37 Κέρδος 2007 μετά από φόρους , , ,97 Διανομή κερδών , , ,84 Εκποίηση θυγατρικής -605,35-21,82 627, , ,00 Υπόλοιπα 31/12/ , , , , ,85 0, ,50 Σύνολο Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά φορολογικών νόμων Μη διανεμηθέντα κέρδη Δικαιώματα Μειοψηφίας Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , ,85 0, ,51 Κέρδος 2008 μετά από φόρους , ,36 Διανομή κερδών , , , ,81 Συναλλαγματικές διαφορές από θυγατρική εξωτερικού , ,42 Κατάθεση κεφαλαίου 2.975,76 0, ,76 Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , , , , ,84 0, ,40 Σύνολο Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 28

29 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό Λοιπά αποθεματικό Αποθεματικά Μη διανεμηθέντα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , , ,48 Κέρδος 2007 μετά από φόρους , ,50 Διανομή κερδών , , ,81 Υπόλοιπα κατά την με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , , , , , , Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό Λοιπά αποθεματικό Αποθεματικά Μη διανεμηθέντα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , , ,17 Κέρδος 2008 μετά από φόρους , ,56 Διανομή κερδών , , , ,81 Υπόλοιπα κατά την με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , , , , , ,92 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 29

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. 1-31 2008 ( 4.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ( 25)... 14032/71/ /86/004/06 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η Εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2014 έως 31.12.2014) Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Ε τ ή σ ι α Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε κ θ ε σ η για τη περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής :

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής : Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROPROCUREMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ» την 17 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα