BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με Το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 5 ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Β. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος i.βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων ii.ενοποίηση iii.μετατροπή ξένων νομισμάτων iv.ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις v.ασώματες ακινητοποιήσεις vi.απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού vii.χρηματοοικονομικά μέσα viii.αποθέματα ix.απαιτήσεις από πελάτες x.ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα xi.δάνεια xii.φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) xiii.παροχές σε εργαζομένους xiv.προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα xv.κρατικές Επιχορηγήσεις xvi.αναγνώριση εσόδων xvii.διανομή μερισμάτων xviii.κέρδη ανά Μετοχή xix.νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων xx.διαχείριση χρηματοοικομικών κινδύνων xxi. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών αρχών Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις α. Επένδυση σε κοινοπραξία Άλλα Χρηματοοικονομικά στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά

3 11.Κρατικές Επιχορηγήσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Δάνεια Φόροι εισοδήματος Κέρδη ανα Μετοχή Μερίσματα Υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας Αποσβέσεις Εξοδα διοίκησης, διάθεσης, έρευνας Χρηματοοικονομικά Εξοδα/Έσοδα Άλλα λειτουργικά έσοδα/ έξοδα Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις Πληροφορίες του αρθρου 10 του Ν.3401/2005 στη χρήση Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του ομίλου Στοιχεία κα πληροφορίες χρήσεως από 1/1-31/12/

4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν 3556/2007) Οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: α) οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «BYTE COMPUTER ABEE» για τη χρήση απο 1 η ιανουαρίου 2008 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Και β) η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Αθήνα 26/03/2009 Οι βεβαιούντες Σπυριδογεώργης Βυζάντιος Νικολίτσα Βυζαντίου Αναστασία Λούη Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Αντιπρόεδρος του ΔΣ Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 4

5 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Πατησίων 81 & Χέυδεν Αθήνα, Τηλέφωνα: [+30] [+30] Τηλέτυπο: [+30] Web Site: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 5

6 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις,στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43 α παρ.3, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ:

7 ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρήση 2008 ( έως ), έχει συνταχθεί και είναι εναρμονισμένη με το πνεύμα και τα προβλεπόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), τα οποία εφαρμόζονται στην Ελλάδα, όσο και με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (δεδομένου ότι η εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και των κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδοθεισών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες: α) «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ», β) «NETBYTE CYPRUS LTD», γ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΥΤΕ ΑLGOSYSTEMS, δ) «ΒΥΤΕ ΙΤ SRL» και η εμμέσως συνδεδεμένη, ως θυγατρική της «ΝΕΤΒΥΤΕ CYPRUS» εταιρεία «ΒΥΤΕ BULGARIA EOOD». Δεδομένου ότι η εταιρεία συντάσσει και ενοποιημένες οικονομικές καταστά-σεις, ως ανεφέρθη και ανωτέρω, η παρούσα Εκθεση είναι ενιαία, με βασικό σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα και δεδομένα της Εταιρείας και του Ομίλου, ενώ γίνεται μεμονωμένη αναφορά στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας στα σημεία, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχο-μένου της. Η παρούσα έκθεση επιδιώκει να παράσχει την σαφέστερη δυνατή εικόνα της εξελίξεως των εργασιών της εταιρείας, την πραγματική εικόνα της οικονομικής της θέσεως, καθώς και ειδικώτερες πληροφορίες, σχετικές τόσο με την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και τις δραστηριότητες αυτής στον τομέα της έρευνας και της αναπτύξεως, όσο και με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές αυτής, αλλά και μια πληρέστερη εικόνα του Ομίλου ΒΥΤΕ, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προαναφερόμενες συνδεδεμένες εταιρείες Τέλος, η παρούσα Εκθεση μετά των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και τών λοιπών απαιτουμένων υπό του νόμου στοιχείων και δηλώσεων συμπεριλαμβάνεται αυτουσία στην Ετησία Οικονομική Εκθεση, η οποία αφορά στην κλειομένη χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σημαντικά γεγονότα της χρήσεως έως : Τα σημαντικά γεγονότα της χρήσεως 2008 ( έως ) σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 1)Σύναψη εμπορικής συμφωνίας με τον οίκο Paisley Τον Ιανουάριο 2008 η ΒΥΤΕ συνήψε εμπορική και τεχνολογική συνεργασία με τον κορυφαίο παγκόσμιο οίκο λογισμικού Paisley, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων 7

8 διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης (Governance, Risk & Compliance). H BYTE πιστοποιήθηκε ως Enablement Partner και παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της Paisley. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Paisley ανήκει στον όμιλο της Thomson Reuters. 2)Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας BYTE IT SRL στην Ρουμανία: Την 20/3/2008 εγκρίθηκε η σύσταση της θυγατρικής εταιρείας BYTE IT SRL από τις αρμόδιες Ρουμανικές Αρχές, η οποία εδρεύει στο Βουκουρέστι και λειτουργεί συμφώνως πρός τον Νόμο 31/1990 της Ρουμανικής Δημοκρατίας υπό τη μορφή εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης. Το κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ ( , στο οποίο συμμετέχει η μητρική εταιρεία κατά ποσοστό εκατόν επί τοις εκατόν (100%). Με τον τρόπο αυτό άρχισε και επισήμως η ΒΥΤΕ να δραστηριοποιείται στην τοπική αγορά της Ρουμανίας και έτσι επεκτείνει την παρουσία της στις βαλκανικές χώρες. 3)Σύναψη συμφωνίας με την SAP: Τον Ιούνιο 2008 η ΒΥΤΕ εισήλθε δυναμικά στο χώρο του Επιχειρησιακού Λογισμικού (ERP) μέσω της συνάψεως στρατηγικής συνεργασίας με την SAP για την διάθεση της ολοκληρωμένης λύσης SAP Business One. Το λογισμικό αυτό αποτελεί την πιό ενδεδειγμένη πλατφόρμα και καταξιωμένη λύση για την συνολική κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με άνω των εγκαταστάσεων και ένα οικοσύστημα 550 συνεργατών σε όλο τον κόσμο. H ΒΥΤΕ επένδυσε στην προσαρμογή και παραμετροποίηση του περιβάλλοντος SAP Business One, ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά του με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Με την προσθήκη του SAP Business One στο οπλοστάσιο των λύσεών της, η ΒΥΤΕ διευρύνει σημαντικώς τις δραστηριότητές της και είναι πλέον σε θέση να στηρίξει με τεχνολογικές λύσεις αιχμής πλήρως και απολύτως το σύνολον των αναγκών των πελατών της. Η λύση SAP Business One βοηθά τις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους και να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας τους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, παρέχει λειτουργικότητα, η οποία καλύπτει τις ανάγκες Γενικής Λογιστικής, Πωλήσεων, Αποθηκών, σε ένα προϊόν, που διακρίνεται για την φιλικότητα, την ευελιξία και την ταχύτατη υλοποίηση, χωρίς κρυμμένα κόστη και ατελείωτες δυνατότητες προσαρμογής και παραμετροποίησης, οι οποίες καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Το προϊόν ολοκληρώνεται με τα υποσυστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), Ανθρώπινο Δυναμικό (HR), και τα εργαλεία παραγωγής αναφορών (Reporting Tools). Τέλος, η BYTE έχει ήδη πλαισιώσει το SAP Business One με εξειδικευμένο προσωπικό και υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες, ενώ επροχώρησε στην ανάπτυξη καθέτων λύσεων για συγκεκριμένες αγορές, έχουσα πάντα ως κορμό και αφετηρία την βασική λειτουργικότητα του 8

9 SAP Business One με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και κατευθύνσεων, η οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή. 4)Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Την 26 η Ιουνίου 2008 συνήλθε η Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία και έδρα της επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98. Στην Γενική αυτή Συνέλευση παρέστησαν 13 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ( ) μετοχές επί συνόλου μετοχών της εταιρείας ( ), δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό (70,34%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση έλαβε συνοπτικώς τις ακόλουθες αποφάσεις: - Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από εως , η υποβληθείσα Εκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού της εταιρείας. - Ενεκρίθη η διανομή των καθαρών κερδών της διαχειριστικής περιόδου έως ως ακολούθως: α) Τακτικό αποθεματικό: ,89 ευρώ β) Πρώτο μέρισμα: ,81 ευρώ γ) Υπόλοιπο κερδών εις νέον: ,80 ευρώ. Επίσης, απεφασίσθη η διανομή μερίσματος ανερχομένου σε (0,09) ευρώ ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος διανομής την 27 η Ιουνίου Απηλλάγησαν τα μέλη του ΔΣ και ο ορκωτός Ελεγκτή Λογιστής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως έως Εξελέγη ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «B D O ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικώτερα η κα Δή-μητρα Αποστολάκου ως τακτικός ελεγκτής και ο κος Γρηγόριος Κούτρας ως αναπληρωματικός ελεγκτής και ενεκρίθη η καταβληθείσα σ αυτούς αμοιβή. - Ενεκρίθη και επεκυρώθη η εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κου Κωνσταντίνου Φωτεινοπούλου του Πανάγου στην θέση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κου Αντωνίου Ζυμωνοπούλου του Χαραλάμπους. - Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση έως και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες για την χρήση έως για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους. - Παρεσχέθη η άδεια στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, σε γενικούς Διευθυντές και σε διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν στα διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, συμφώνως προς το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/

10 - Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησε εμπεριστατωμένως ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος. 5) Υπογραφή νέας σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης: Με σχετική απόφαση του ΔΣ του Χ.Α., η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 31/7/2008, ενέκρινε την ανάληψη της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας από το μέλος του «Χ.Α, MERIT ΧΑΕΠΕΥ», προς ενίσχυση της ρευστότητας τους, και ώρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 4 Αυγούστου 2008 με διάρκεια ενός έτους. 6) Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου της εταιρείας «BYTE COMPUTER ABEE» καθώς και της θυγατρικής της «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ.»: Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας «BYTE COMPUTER ABEE» για τις διαχειριστικές χρήσεις Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού Ευρώ ,93.Δεδομένου ότι η πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου, που είχαν σχηματισθεί κατά τις χρήσεις ήσαν συνολικού ποσού Ευρώ ,00, η διαφορά ποσού Ευρώ ,93 επιβαρύνει τα αποτελέσματα του έτους Επίσης, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής εταιρείας «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» για τις διαχειριστικές χρήσεις Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού Ευρώ ,00 έναντι σχετικής πρόβλεψης για τις χρήσεις συνολικού ποσού Ευρώ ,00.Η διαφορά ποσού Ευρώ ,00 επιβαρύνει τα αποτελέσματα του έτους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Κυριώτεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες: Οι συνήθεις κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθεται ο Ομιλος, είναι οι ακόλουθοι: Πιστωτικός κίνδυνος: Ο Ομιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποιο από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, δεδομένου ότι αφ ενός είναι κατανεμημένος σε σημαντικο αριθμό πελατών, αφ ετέρου οι κυριώτεροι πελάτες του και ιδίως της εταιρείας είναι τράπεζες και μεγάλες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα. Πελάτες, προς τους οποίους έχουν γίνει πωλήσεις, οι οποίες ξεπερνούν το 10% του συνόλου πωλήσεων, είναι ελάχιστοι και κυρίως πρόκειται περί Δημοσίων φορέων. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των απαιτήσεων η εταιρεία «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ», της οποίας οι πελάτες παρουσιάζουν διαφορετικά πιστωτικά χαρακτηριστικά, έχει προβεί στην υπογραφή συμβάσεως ασφαλίσεως πιστώσεων από την χρήση

11 Ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων παρατίθεται στο κεφάλαιο «xx. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων» των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων. Ο Ομιλος και η εταιρεία προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμησή τους για ζημίες σχετικές προς τους πελάτες του και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή κυρίως αποτελείται απο ζημίες απομειώσεως συγκεκριμένων απαιτήσεων, οι οποίες εκτιμώνται μέν βάσει των δεδομένων συνθηκών οτι θα πραγματοποιηθούν, αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Συγκεκριμένως, το ποσόν της πρόβλεψης της εταιρείας είναι ,76 ευρώ και του ομίλου ,70 ευρώ. Κίνδυνος αγοράς: Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, τα οποία επηρεάζουν τα αποτελέ-σματα του Ομίλου ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους αυτούς, στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. Κίνδυνος επιτοκίου: Τα έσοδα του Ομίλου και της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά, διότι ο Ομιλος δεν διαθέτει έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού. Ο Ομιλος εκτίθεται σε κίνδυνο, ο οποίος οφείλεται στην διακύμανση των επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων, ο οποίος δεν είναι σημαντικός εξαιτίας του χαμηλού ύψους των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Οι δανειακές υποχρώσεις της εταιρείας και του ομίλου ανέρχονταν στις 31/12/2008 στο ποσό των χιλ. ευρώ και χιλ.ευρώ αντίστοιχα.ειδικώτερα: Η επίπτωση στα αποτελέσματα και στα Ίδια κεφάλαια απο την αύξηση ή τη μείωση του επιτοκίου κατά 1% θα ήταν: (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2008 ΔΑΝΕΙΑ -48, 48 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΝΕΙΑ -33, 33 Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακυμάνσεως της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ε-ξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο Ομιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο, δεδομένου ότι αφ ενός οι συναλλαγές του πραγματοποιούνται κυρίως σε ευρώ, αφ 11

12 ετέρου δε οι συναλλαγματικές διαφορές από τις επενδύσεις σε εταιρείες του εξωτερικού (Κύπρος, Βουλγαρία και Ρουμανία) είναι ασήμαντες. Τυχόν ανατίμηση ή υποτίμηση του ξένου νομίσματος, λοιπόν, θα έχει ασήμαντη επίπτωση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. Κίνδυνος ρευστότητος: Ο κίνδυνος ρευστότητος συνίσταται στον κίνδυνο ο Ομιλος να μην δύναται να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του. Ο Ομιλος διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης και εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας. Τα ταμειακά διαθέσιμα τέλους χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των ,10 ευρώ, ενώ η ληκτότητα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 η Δεκεμβρίου 2008 αναλύεται ως ακολούθως: (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Ο Όμιλος Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Δανεισμός Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Η Εταιρεία Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών Δανεισμός Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Ο Ομιλος θεωρεί, ότι βάσει τών ανωτέρω στοιχείων ο κίνδυνος ρευστότητος είναι περιωρισμένος. Κίνδυνος αποθεμάτων: Δεδομένου ότι ο Ομιλος δραστηριοποιείται στον τομέα υψηλής τεχνολογίας, όπου ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης των αποθεμάτων είναι ιδιαιτέρως υψηλός, η Διοίκηση επανεξετάζει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις, ώστε να υπάρχει ταύτιση της πραγματικής με την εμφανιζομένη στις οικονομικές καταστάσεις αξίας τους. Την το σύνολο αποθεμάτων ήταν ,95 ευρώ και ,23.ευρώ για τον Ομιλο και την Εταιρεία αντιστοίχως, ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν και για τον Ομιλο και την Εταιρεία αντιστοίχως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 12

13 Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, ως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24. Τα συνδεδεμένα με την εταιρεία νομικά πρόσωπα είναι, ως και ανωτέρω ανεφέρθη, τα ακόλουθα: α) η εταιρεία «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστόν 100%. β) η εταιρεία «NETBYTE CYPRUS LTD», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστόν 100%. γ) η Κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΥΤΕ ΑLGOSYSTEMS», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστόν 50%. δ) η εταιρεία «ΒΥΤΕ ΙΤ SRL», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστόν 100%. και ε) η εμμέσως συνδεδεμένη, ως θυγατρική της «ΝΕΤΒΥΤΕ CYPRUS», εταιρεία «ΒΥΤΕ BULGARIA EOOD». Την οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις ανωτέρω συνδεδεμένς εταιρείες από και προς την εταιρεία ΒΥΤΕ καθώς και τα έσοδα και έξοδα, τα οποία προέκυψαν για εκάστη από συναλλαγές τους με την ΒΥΤΕ είναι τα ακόλουθα: ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Απαίτηση από Υποχρέωση προς BYTE ABEE METROSOFT ABEE ΚΟΙΝ/ΞΙΑ BYTE ALGOSYSTEMS NETBYTE CYPRUS LTD BYTE BULGARIA BYTE IT SRL ΣΥΝΟΛΑ BYTE ABEE 0, , , , , ,61 METROSOSFT ABEE ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 ΚΟΙΝ/ΞΙΑ BYTE ALGOSYSTEMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETBYTE CYPRUS LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BYTE BULGARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BYTE IT SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ ,82 0, , , , , ,43 13

14 Τέλος, οι συναλλαγές και αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοικήσεως της εταιρείας ανήλθαν σε ,08 και του ομίλου σε ,72. για την περίοδο από έως ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ BYTE ABEE METROSOFT ABEE ΚΟΙΝ/ΞΙΑ BYTE ALGOSYSTEMS NETBYTE CYPRUS LTD BYTE BULGARIA BYTE IT SRL ΣΥΝΟΛΑ BYTE ABEE 0, , ,67 0, ,41 0, ,26 METROSOSFT ABEE ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 ΚΟΙΝ/ΞΙΑ BYTE ALGOSYSTEMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETBYTE CYPRUS LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BYTE BULGARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BYTE IT SRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,67 0, ,41 0, ,53 Ως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν συναντάται ουσιαστική διακύμανση των σχετικών ποσών έναντι της αντιστοίχου προηγουμένης περιόδου. Επομένως, οι ανωτέρω συναλλαγές δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση και τις επιδόσεις της εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Αναλυτικές πληροφορίες άρθρου 4 παρ. 7 Ν. 3556/2007: A. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ( ,70), διαιρούμενο σε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ ( 0,30) εκάστη. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κατηγορία: Μεσαίας Κεφαλαιοποιήσεως). Τα δικαιώματα των μετόχων 14

15 της Εταιρείας, τα οποία πηγάζουν από τη μετοχή της, είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Εκάστη μετοχή παρέχει όλα τα προβλεπόμενα υπό του νόμου δικαιώματα και ειδικώτερα: το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστόν τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού, διανέμεται από τα κέρδη εκάστης χρήσεως στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση προσθέτου μερίσματος αποφασίζεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Μέρισμα δικαιούται έκαστος μέτοχος, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα εκάστης μετοχής καταβάλλεται στον μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγρά-φεται και το αντίστοιχον ποσόν περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε την διανομή του η Γενική Συνέλευση. το δικαίωμα αναλήψεως της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντιστοίχως, της αποσβέσεως κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί στην μετοχή, εφ όσον αυτό αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως. το δικαίωμα προτιμήσεως στην εκάστοτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μετρητων και την ανάληψη νέων μετοχών. το δικαίωμα λήψεως αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτού και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποιήσεως, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχωρίσεως των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου για την λήψη αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των κατεχομένων μετοχών. B. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται κατά τα οριζόμενα στον Νόμο και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στην μεταβίβασή τους, δεδομένου, μάλιστα, ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Ν.3556/ 2007 και του π.δ. 51/ 1992: 15

16 Την οι μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήσαν οι εξής: Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, ο οποίος κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (14,36%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αντώνιος Ζυμωνόπουλος του Χαραλάμπους, ο οποίος κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (13,186%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου, η οποία κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (13,153%) του μετοχικού κεφα-λαίου της εταιρείας. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Παναγιώτου, ο οποίος κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (13,151%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρεία «ALΡHA BANK A.E.», η οποία κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (13, 035%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το «ALPHA Μετοχικό Εσωτερικού», το οποίον κατείχε ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα , έμμεσα 0), ήτοι κατείχε ποσοστόν (5,52%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου: Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες στους κατόχους των ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου: Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του απορρέοντος εκ των μετοχών της δικαιώματος ψήφου. ΣΤ. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας: Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των απορρεόντων από τις μετοχές της δικαιωμάτων ψήφου. 16

17 Ζ. Κανόνες διορισμού και αντικαταστάσεως μελών Δ.Σ. και τροποποιήσεως καταστατικού: Οι καταστατικοί κανόνες της Εταιρείας για τον διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον. Η. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών: Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τόσον για την έκδοση νέων μετοχών, όσον και για την αγορά ιδίων μετοχών. Θ. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης: Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημοσίας προτάσεως. Ι. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας: Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημιώσεως ειδικώς σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχολήσεώς τους εξαιτίας δημοσίας προτάσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα: Ο Ομιλος και η εταιρεία κατά την απασχολούσαν 218 και 200 άτομα αντιστοίχως, έναντι 210 και 197 αντιστοίχως για το έτος 2007 (ποσοστόν αυξήσεως 2%). Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας της εταιρείας διέπει τις εργασιακές σχέσεις και ρυθμίζει ενδελεχώς τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού. Οι σχέσεις εργασίας της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσιασθεί ιδιαίτερα εργασιακά προβλήματα, καθώς παγία αρχή και πολιτική της εταιρείας είναι η άμεση επίλυση των οιωνδήποτε αναφυομένων διαφο-ρών, υπό το πρίσμα τόσον της προστασίας των εργαζομένων, όσον και της προασπίσεως των συμφερόντων της εταιρείας. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι από την ετησία τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26 ης Ιουνίου 2008 έχουν εγκριθεί, συμφώνως προς το άρθρο 23 α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δυνάμει των οποίων ωρισμένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας παρέχουν έναντι αμοιβής την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία, καλύπτοντα νευραλγικούς τομείς 17

18 δραστηριότητας της εταιρείας και συμβάλλοντα στην ταχύτερη προώθηση του εταιρικού σκοπού και στην σημαντική βελτίωση όλων των εν γένει οικονομικών δεικτών της εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Εξέλιξη, επιδόσεις και θέσεις της Εταιρείας- χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων: Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου: Η εξέλιξη των μεγεθών της Εταιρείας και του Ομίλου τις τελευταίες δύο χρήσεις ( έως και έως ) απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κύκλος εργασιών (5,8%) Κέρδη προ φόρων (20%) Καθαρό περιθώριο κέρδους 7,19 6,10 Κέρδη προ φόρων τόκων (3,3%) και αποσβέσεων Περιθώριο EBITDA 11,51 11,80 Η εξέλιξη των μεγεθών της εταιρείας κατά τις τελευταίες δύο χρήσεις ( έως και έως ) απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κύκλος εργασιών (8,5%) Κέρδη προ φόρων (20%) Καθαρό περιθώριο κέρδους 9,13 7,99 Κέρδη προ φόρων τόκων (3,47%) και αποσβέσεων Περιθώριο EBITDA 13,64 14,39 Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων: ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Συντελεστής παγιοποίησης περιουσίας Πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού 23,78% 76,22% 26,44% 73,56% Οι δείκτες αυτοί δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων τα οποία έχουν διατεθεί σε πάγιο και κυκλοφορούν ενεργητικό 18

19 Συντελεστής μικτού κέρδους επί πωλήσεων ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις 20,16% 20,79% Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων Συντελεστής ανακύκλωσης ιδίων κεφαλαίων Πωλήσεις/ίδια κεφάλαια 267% 241% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την διάρκεια της χρήσης Συντελεστής μ.όρου προθεσμίας εισπράξεων των απαιτήσεων Απαιτήσεις από πελάτεςχ365/πωλήσεις 146ημ. 137ημ. Συντελεστής αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Καθαρά κέρδη/ίδια κεφάλαια 14,5% 10,97% Συντελεστής καλύψεως πάγιου ενεργητικού Ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό 190% 187% Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε ημέρες την μέση διάρκει είσπραξης των απαιτήσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρειας από τα ίδια κεφάλαια ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΑ Συντελεστής παγιοποίησης περιουσίας Πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού 28,98% 71,02% 32,77% 67,23% Οι δείκτες αυτοί δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων τα οποία έχουν διατεθεί σε πάγιο και κυκλοφορούν ενεργητικό Συντελεστής μικτού κέρδους επί πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις 22,40% 23,74% Συντελεστής ανακύκλωσης ιδίων κεφαλαίων Πωλήσεις/ίδια κεφάλαια 214% 186% Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτύ κέρδους επί των πωλήσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την διάρκεια της χρήσης 19

20 Συντελεστής μ.όρου προθεσμίας εισπράξεων των απαιτήσεων Απαιτήσεις από πελάτεςχ365/πωλήσεις 152ημ. 141ημ. Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε ημέρες την μέση διάρκει είσπραξης των απαιτήσεων Συντελεστής αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Καθαρά κέρδη/ίδια κεφάλαια Συντελεστής καλύψεως πάγιου ενεργητικού Ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό 14,75% 11,67% 180,4% 179% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρελιας από τα ίδια κεφάλαια Εσοδα: Τα έσοδα του Ομίλου το έτος 2008 ανήλθαν σε χιλιάδες ευρώ έναντι χιλιάδες ευρώ το έτος 2007 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ήτοι ενεφάνισαν μείωση 5,8%. Συγκεκριμένως, τα έσοδα από διανομή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανήλθαν σε χιλ. ευρώ, ήτοι ενεφάνισαν αύξηση 3χιλ. ευρώ από το 2007 (ποσοστόν 0,02%), τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής ανήλθαν σε , ήτοι ενεφάνισαν μείωση χιλ. ευρώ από το 2007 (ποσοστόν 7,20%). Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 277χιλ.ευρώ. έναντι 390 χιλιάδων ευρώ το έτος Λόγω τού ιδιαιτέρως αρνητικού οικονομικού κλίματος και της συνεπεία αυτού υφέσεως της αγοράς, οι πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου εκινήθησαν πτωτικώς εν σχέσει πρός το αντίστοιχον χρονικόν διάστημα της προ-ηγουμένης χρήσεως. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων κατά το διάστημα αυτό να φτάσει το 17,56%. Η πτώση των πωλήσεων προήλθε εξ ολοκλήρου απο το τελευταίο τρίμηνο, χρονικόν διάστημα, κατά τον οποίον, ως είναι γνωστόν, άρχισαν να εμφανίζονται έντονα τα σημάδια της οικονομικής κρίσεως.. Εξοδα: Τα έξοδα του Ομίλου κατά την διαχειριστική χρήση 2008 ανήλθαν σε χιλ. ευρώ περίπου, έναντι χιλ. ευρώ της χρήσεως 2007, ήτοι ενεφάνισαν αύξηση. κατά ποσοστόν 3%. και αναλύονται ως ακολούθως: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας ,52 ευρώ Εξοδα λειτουργίας διάθεσης ,91 ευρώ Έξοδα λειτουργίας και έρευνας ,83 ευρώ Λοιπά έξοδα ,16 ευρώ Η αύξηση των εξόδων, η οποία είχε επίπτωση και στην μείωση της κερδοφορίας, προήλθε αφ ενός από την αύξηση του κόστους μισθοδοσίας αύξηση ατόμων και αύξηση μισθοδοσίας στα 20

21 υπάρχοντα άτομα- και αφ ετέρου από την αύξηση των αποσβέσεων ενσωμάτων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Χρηματοοικονομικά κόστος: Το χρηματοοικονομικό κόστος την 31/12/2008 ανήλθε σε ,56 έναντι ,38 τη χρήση Η αύξηση κατά 22% οφείλεται στην αύξηση του βραχυπροθέσμου δανεισμού, προκειμένου η εταιρεία να επιτύχει καλύτερους όρους αγοράς από τους προμηθευτές της. Κέρδη: Συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών, τα κέρδη πρό φόρων του Ομίλου ανέρχονται σε ,52 ευρώ, μειωμένα συγκριτικώς προς το έτος 2007 κατά ποσοστόν 20,13%.. Η μείωση των κερδών οφείλεται στην μείωση των πωλήσεων καθώς και στην αύξηση των εξόδων, ως αναλύεται στις προηγούμενες παραγράφους. Εσοδα: Τα έσοδα της Εταιρείας το έτος 2008 ανήλθαν σε χιλιάδες ευρώ έναντι χιλιάδες ευρώ το έτος 2007, ήτοι ενεφάνισαν μείωση 8,5%. Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 271.χιλ. ευρώ. έναντι.372 χιλιάδων ευρώ το έτος Λόγω του δυσχερούς οικονομικού κλίματος του τελευταίου τριμήνου 2008, οι πωλήσεις του εταιρείας εκινήθηκαν μειούμενες κατά 28,35% εν σχέσει πρός την αντίστοιχη περίοδο του 2007 Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι η μείωση των εσόδων της εταιρείας και συνακολούθως των κερδών της οφείλεται και στό ότι η εταιρείας, λόγω ακριβώς της στενότητας της αγοράς και της ελλείψεως ρευστότητος, ακολούθησε μία συντη-ρητική πολιτική πωλήσεων. Εξοδα: Τα έξοδα της εταιρείας κατά την διαχειριστική χρήση 2008 ανήλθαν σε χιλιάδες ευρώ περίπου, έναντι χιλ. ευρώ της χρήσεως 2007, ήτοι ενεφάνισαν μία φυσιολογική αύξηση περίπου 4%. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας ,88 ευρώ Εξοδα λειτουργίας διάθεσης ,40 ευρώ Έξοδα λειτουργίας έρευνας ,30 ευρώ Λοιπά έξοδα ,12 ευρώ Χρηματοοικονομικά Εσοδα, Εξοδα και Κέρδη από συγγενείς εταιρείες: Τα χρηματοοικονομικά έσοδα του έτους ανήλθαν σε 21 χιλιάδες ευρώ, τα χρηματοικονικά έξοδα προσέγγισαν τα 428 χιλ.και τα κέρδη από συγγενείς εταιρείες ανήλθαν σε 25χιλ. ευρώ. Κέρδη: 21

22 Συνεπεία των ανωτέρω αντικειμενικών συνθηκών και μεταβολών, τα κέρδη πρό φόρων της εταιρείας ανέρχονται σε ,39 ευρώ, μειωμένα συγκριτικώς προς το έτος 2007 κατά ποσοστόν 19,86% ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Προβλεπομένη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου για την χρήση 2009: Η δραστηριότης τού Ομίλου αφορά κυρίως στην παροχή υπηρεσιών μηχανο-γραφήσεως και πληροφορικής υποστηρίξεως και ιδίως στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής προς εταιρείες τόσο του ιδιωτικού, όσο και του ευρυτέρου δημοσίου τομέως. Οι εφαρμογές αυτές συνίστανται στον συνδυασμό διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware), λογισμικών προϊόντων (software), παραμετροποιήσεως, δικτυώσεως, επικοινωνιών, υπηρεσιών υποστηρίξεως και εκπαιδεύσεως. Η ανωτέρω δραστηριότης του Ομίλου αναπτύσσεται σε ένα εντόνως ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και μάλιστα σε μία περίοδο εντόνου διεθνούς οικονομικής κρίσεως. Παρά ταύτα, η εξειδικευμένη τεχνογνωσία του, σε συνδυασμό με την μελέτη, ανάπτυξη και δημιουργία νέων προϊόντων και η δημιουργία ισχυρών υποδομών και ενός αρτίως οργανωμένου δικτύου πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής βοηθούν τον Όμιλο να είναι διαρκώς ανταγωνιστικός και να προωθεί συνεχώς την διείσδυσή του σε νέες αγορές και μάλιστα σε συνθήκες ιδιαιτέρως δύσκολες καί καθόλου ευνοϊκές, όχι μόνο λόγω του εντεινομένου ανταγωνισμού, αλλά κυρίως λόγω του διεθνούς αρνητικού οικονομικού κλίματος, γεγονός το οποίο προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά την παρελθούσα χρήση και στις εν γένει προοπτικές αυτής. Σημαντικά μέσα και τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης για τον Ομιλον αποτε-λούν οι πωλήσεις σε επιχειρήσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικοί φορείς του Δημοσίου Τομέως και Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, η αξιοποίηση των δημιουργουμένων ευκαιριών μέσω της αναπτύξεως του ηλεκτρονικού εμπορίου και της συγκλίσεως της τεχνολογίας και των εφαρμογών του ευρυζωνικού Internet, η επέκταση των δραστηριοτήτων του σέ χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου και η σύναψη νέων στρατηγικών συμφωνιών. Αποτελεί κοινόν τόπον και διαπίστωση ότι η κρίση, που πλήττει την παγκόσμια οικονομία, δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφαλείας για τους καταναλωτές και τους επενδυτές. Στο περιβάλλον αυτό είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για τη πορεία των μεγεθών της εταιρείας και του ομίλου. Η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει τα μηνύματα των καιρών, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και εκτιμά, ότι θα ανταπεξέλθει στην κρίση, που αντιμετωπίζει η αγορά, με όσον το δυνατόν μικρότερες απώλειες. Βασική επιδιώξή της είναι η κατά το δυνατόν διατήρηση και σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών τού Ομίλου σε υψηλά επίπεδα Καί, βεβαίως, μέλημά της και σταθερή συνιστώσα στις επιδιώξεις της είναι η οποιαδήποτε μείωση τού κύκλου εργασιών να μην έχει συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις των 22

23 απασχολουμένων στόν Ομιλο, οι οποίοι με την συστηματική προσπάθεια τους έχουν συμβάλλει στήν καθιέρωσή του ως μια καταξιωμένη δύναμη του κλάδου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσεως: Την 27η Φεβρουαρίου 2009 συνεκλήθη Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θέμα την χορήγηση αδείας για την παροχή εγγυήσεως υπό της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε προς την Τράπεζα «ΑLPHA BANK A.E.», για σύμβαση πιστώσεως υπό της ως άνω Τράπεζας στην ανωτέρω θυγατρική εταιρεία, μέχρι του ποσού των ευρώ ( ) και διαρκείας δύο ετών, δυναμένης να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, και υπό τους όρους κα τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 Α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροποιήθη και ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Υποκαταστήματα: Η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Κ. Καραμανλή αριθμ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ίδιες μετοχές Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας, οι οποίες κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009 Ο πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση του ΔΣ που αποτελείται απο 17 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 27 Μαρτίου Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Α.Μ. ΣΟΕΛ:

24 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής Αναφοράς 24

25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΣΗΜ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Εσοδα πωλήσεων , , , ,32 Μειον: Κόστος πωληθέντων , , , ,59 Μικτό κέρδος , , , ,73 Aλλα λειτουργικά έσοδα , , , ,13 Σύνολο , , , ,86 Εξοδα λειτουργίας διάθεσης , , , ,59 Εξοδα λειτουργίας ερευνας , , ,31 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,89 Αλλα λειτουργικά έξοδα , , ,14 Λειτουργικό κέρδος , , , ,93 Κόστος χρηματοδότησης , , ,38 Κέρδος προ φόρων , , , ,55 Φόρος εισοδήματος , , , ,59 Καθαρό κέρδος (μετά από φόρους) , , , ,96 Αναλογία μειοψηφίας 4.863, ,33 Κέρδος που αναλογεί στον Όμιλο , , , ,63 Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ) 15 0,1480 0,1849 0,0021 0,1869 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 25

26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜ Έσοδα πωλήσεων , ,56 Μείον: Κόστος πωληθέντων , ,02 Μικτό κέρδος , ,54 Άλλα λειτουργικά έσοδα , ,56 Σύνολο , ,10 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , ,61 Έξοδα λειτουργίας έρευνας , ,31 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,80 Άλλα λειτουργικά έξοδα , ,68 Λειτουργικό κέρδος , ,70 Κόστος χρηματοδότησης , ,25 Κέρδος προ φόρων , ,45 Φόρος εισοδήματος , Καθαρό κέρδος (μετά από φόρους) , ,50 Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε ) 0,1594 0,1913 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 26

27 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια , , , ,67 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,35 Επενδύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις , ,44 Επένδυση σε κοινοπραξία 4α 7.500, ,00 Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία , , , ,15 Σύνολο , , , ,61 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , , ,58 Πελάτες , , , ,45 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,09 Προκαταβολές , , , ,25 Διαθέσιμα , , , ,68 Σύνολο , , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,66 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,70 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο , , , ,17 Αποθεματικά , , , ,31 Σωρευμένα κέρδη(ζημίες) , , , ,99 Σύνολο , , , ,17 Δικαιώματα μειοψηφίας , , , ,17 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια , , , ,79 Αναβαλλόμενοι φόροι , , , ,31 Υποχρεώσεις παροχών αποζημ προσωπικού , , , ,93 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,30 Αλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,00 Σύνολο , , , ,33 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές , , , ,71 Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,76 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , , , ,26 Οφειλές από φόρους , , , ,43 Σύνολο , , , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , ,66 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 27

28 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά φορολογικών νόμων Μη διανεμηθέντα κέρδη Δικαιώματα Μειοψηφίας Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , , , ,37 Κέρδος 2007 μετά από φόρους , , ,97 Διανομή κερδών , , ,84 Εκποίηση θυγατρικής -605,35-21,82 627, , ,00 Υπόλοιπα 31/12/ , , , , ,85 0, ,50 Σύνολο Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά φορολογικών νόμων Μη διανεμηθέντα κέρδη Δικαιώματα Μειοψηφίας Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , ,85 0, ,51 Κέρδος 2008 μετά από φόρους , ,36 Διανομή κερδών , , , ,81 Συναλλαγματικές διαφορές από θυγατρική εξωτερικού , ,42 Κατάθεση κεφαλαίου 2.975,76 0, ,76 Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , , , , ,84 0, ,40 Σύνολο Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 28

29 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό Λοιπά αποθεματικό Αποθεματικά Μη διανεμηθέντα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , , ,48 Κέρδος 2007 μετά από φόρους , ,50 Διανομή κερδών , , ,81 Υπόλοιπα κατά την με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , , , , , , Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Τακτικό Λοιπά αποθεματικό Αποθεματικά Μη διανεμηθέντα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπα την 1/1/ , , , , , ,17 Κέρδος 2008 μετά από φόρους , ,56 Διανομή κερδών , , , ,81 Υπόλοιπα κατά την με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , , , , , ,92 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οκονομικών καταστάσεων 29

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ----------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.

ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε. BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83424302000 (ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ Παγκρατίου Ανώνυμη Εταιρεία Επισιτισμού και Χώρων Μαζικής Εστίασης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7 ης Εταιρικής Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. Ελευθέρου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 108 Στα Γρεβενά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 31 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2009, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2009, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης : ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2009-30.06.2009) Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Συν. Π.Ε.» Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων για τα πεπραγμένα της 32 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα