ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού της Δ/ νσης ΚΕΣΟ και της ΥΑΣ... 1 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 4955/2006 «Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυ σικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ» Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο σύστημα χορήγησης άδει ας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδά φιο α) της ΚΥΑ 54409/2632/E103/ (ΦΕΚ 1931Β/ ) Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο σύστημα χορήγησης άδει ας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της ΚΥΑ 54409/2632/E103/ (Β 1931). 4 Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού για τον έλεγχο της αγοράς από μέχρι την ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16/628/14/807/Φ.Υπερ. (1) Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υπο χρεωτικής μονίμου προσωπικού της Δ/νσης ΚΕΣΟ και της ΥΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργούν και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις». 2. Το έγγραφο υπ αριθμ. οικ / της Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), από το οποίο προκύπτει η ανάγκη υπερωριακής εργασί ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2006 ας του προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων και ρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής. 3. Το έγγραφο υπ αριθμ. οικ. 6768/ της Υπη ρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ), από το οποίο προκύπτει η ανάγκη νυχτερινής εργασίας των φυλάκων των αποθηκών Ασπροπύργου. 4. Την υπ αριθμ. Δ16/01/12/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε βάρδιες του προσωπικού υπηρεσιών της ΓΓΔΕ που απασχολείται σε 24ωρη βάση». 5. Την υπ αριθμ. 2390/ απόφαση εγκρίσεως εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Ερ γασίας της Νομαρχίας Αθηνών. 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη , που θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της ΓΓΔΕ έτους 2006 καε 0511 ( ) και καε 0512 (6.000 ) κωδικός φορέα 31120, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε: α) την υπερωριακή εργασία του μονίμου προσωπικού της Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), που απασχολείται στα συνεργεία διαγράμμι σης οδών, ηλεκτροφωτισμού, σηματοδότησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων και για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2006: 320 υπάλληλοι, ώρες εργασίας, με δαπάνη Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις 60 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο. β) την νυχτερινή εργασία, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής του μο νίμου προσωπικού (φυλάκων) της Υπηρεσίας Αποκατά στασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) των αποθηκών Ασπρο πύργου και για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2006: 3 υπάλληλοι, 600 ώρες για εργασία Κυριακών και εξαι ρέσιμων ημερών, με δαπάνη και για εργασία νυχτερινή 1400 ώρες, με δαπάνη Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

2 24238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Δ/23344 (2) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 4955/2006 «Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσι κού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ γανα» (ΦΕΚ Α/98). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996, «Τροποποίηση του π.δ. 381/1989 Οργανισμός του Υπουρ γείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 154). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85). 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α 252) «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Συντονισμού. Εισαγωγή, με ταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313) «Απε λευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου» 7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α 207) «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλε θέρμανση και άλλες διατάξεις». 8. Την απόφαση υπ αριθμ. 4955/2006 (ΦΕΚ Β 360/ ) «Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ». 9. Την υπ αριθμ. 300/2006 γνώμη της ΡΑΕ. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στο άρθρο 1 της υπ αριθμ. 4955/2006 (ΦΕΚ Β 360/ ) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης προστί θεται νέα παράγραφος με αριθμό 25 ως εξής: 25. Σε περίπτωση που Χρήστης εξυπηρετεί μεταξύ άλλων μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τε χνολογίας αεριοστροβίλων ανοικτού κύκλου οι οποίες έχουν τη δυνατότητα χρήσης και τηρούν αποθέματα εναλλακτικού καυσίμου (Μονάδες Αιχμής), εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Στο πλαίσιο της σύμβασης για τη μεταφορά φυ σικού αερίου την οποία συνάπτει ο Χρήστης με τον Διαχειριστή, ο Χρήστης δηλώνει χωριστά την κατ Έτος δυναμικότητα μεταφοράς την οποία δεσμεύει για την εξυπηρέτηση κάθε Μονάδας Αιχμής και την δυναμικότη τα μεταφοράς την οποία δεσμεύει για την εξυπηρέτηση των υπολοίπων πελατών του. Για κάθε Μονάδα Αιχμής την οποία εξυπηρετεί ο Χρή στης: Ως ΔΜ νοείται η μέγιστη ποσότητα φυσικού αε ρίου την οποία ο Διαχειριστής, βάσει της σχετικής σύμ βασης, δεσμεύεται ότι δύναται να μεταφέρει Ημερήσια για λογαριασμό του Χρήστη κατά το υπόψη Έτος στο σημείο εξόδου που αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα Ως ΠΜ νοείται η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που μεταφέρεται κατ Έτος για τον Χρήστη στο σημείο εξόδου που αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα, όπως η ποσότητα αυτή μετράται στο μετρητικό σταθμό του σημείου αυτού Ως ΠΔΜ νοείται η μέγιστη ποσότητα φυσικού αερίου την οποία ο Διαχειριστής μετέφερε ημερήσια για λογαριασμό του Χρήστη κατά το υπόψη Έτος, όπως η ποσότητα αυτή μετράται στο μετρητικό σταθμό του σημείου εξόδου που αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα Οι χρεώσεις όπως περιγράφονται στις παραγρά φους 8, 10, 11 και 12 υπολογίζονται για κάθε Μονάδα Αιχμής χωριστά με βάση τα μεγέθη ΔΜ, ΠΜ και ΠΔΜ όπως ορίζονται στην παράγραφο 25.1 ανωτέρω Στα τιμολόγια που εκδίδει ο Διαχειριστής για το συγκεκριμένο Χρήστη, αναγράφονται χωριστά οι χρεώσεις για κάθε Μονάδα Αιχμής και χωριστά η χρέ ωση για τους υπόλοιπους καταναλωτές που εξυπηρετεί ο Χρήστης. Η συνολική χρέωση του Χρήστη είναι το άθροισμα των ανωτέρω χρεώσεων H συνολική ετήσια χρέωση για κάθε Μονάδα Αιχμής, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 25.2, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρέωση που υπολο γίζεται από τον ακόλουθο τύπο: ΣΔΜ +ΣΕΜ. ΠΜ ( /έτος) ( Χ ) Όπου: α) Οι συντελεστές ΣΔΜ και ΣΕΜ ορίζονται και ανα προσαρμόζονται κάθε έτος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8. β) Ο συντελεστής X ισούται με 47,45 MWh/MWh Ημέ ρας αιχμής/έτος. γ) Το μέγεθος ΠΜ ορίζεται στην παράγραφο Άρθρο 2 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2006 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ F Αριθ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/οικ (3) Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της ΚΥΑ 54409/2632/ E103/ (ΦΕΚ 1931Β/ ). ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ» (Α 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαί ου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (Α 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). 2. Τις διατάξεις του ν. 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβα σης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές» (Α 60). 3. Τις διατάξεις των άρθρων δευτέρου και τρίτου του ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (Α 117). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 1 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157). 5. Την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 13 ης Οκτωβρίου 2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο μπής αερίων θερμοκηπίου εκτός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου». 6. Την απόφαση 2004/280/ΕΚ του Συμβουλίου της 11 ης Φεβρουαρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 49/1/ ). 7. Την απόφαση 2004/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 29 ης Ιανουαρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 59/ ). 8. Tην κοινή υπουργική απόφαση 54409/2632/E103/ (Β 1931). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α/ ). 10. Το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286Α/ ), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 11. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/ Γ/23331/ (ΦΕΚ 1940Β/ ) και τη διόρ θωση σφάλματος (ΦΕΚ 140Β/ ) για τις εγκατα στάσεις ηλεκτροπαραγωγής πλην της ΔΕΗ Α.Ε. που διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 12. Την ανάγκη διασφάλισης της επάρκειας σε ηλε κτρική ενέργεια και της αποδοτικής και ευσταθούς λει τουργίας των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 13. Το γεγονός ότι, μετά την έκδοση της ως άνω Από φασης (σχετικό 11), έχουν χορηγηθεί νέες άδειες παραγω γής εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της ΚΥΑ 54409/2632/E103/ , είτε έχουν τροποποιηθεί ή ανακληθεί άδειες παραγωγής εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, είτε έχουν λάβει Άδεια Λειτουργίας μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που πε ριλαμβάνονται στο Παράρτημα της ως άνω Απόφασης (σχετικό 11), είτε τέλος δεν είχαν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα της ως άνω Απόφασης (σχετικό 11). 14. Το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγω γής για τις οποίες έχει εκδοθεί και Άδεια Λειτουργίας μετά τη σχετική Άδεια Παραγωγής, η Άδεια Εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου εκδίδεται βάσει της Άδειας Λειτουργίας τους. 15. Το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγω γής του Παραρτήματος της Απόφασης Δ5/ΗΛ/Γ/23331/ εντάσσονται είτε στην Περίοδο είτε στην Περίοδο του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών σε σχέση και με τις Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας τους. 16. Την από Εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλε κτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφα σίζουμε: Την αντικατάσταση του Πίνακα του Παραρτήματος της Δ5/ΗΛ/Γ/23331/ απόφασης με τον Πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που αναφέρο νται στο συνημμένο Παράρτημα και διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συμμετέχουν στην δι ασφάλιση των προϋποθέσεων της παρ. 12 του Προοιμίου και ως εκ τούτου υπάγονται στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5, Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της ΚΥΑ 54409/2632/Ε103/ Α/Α ΓΝΩΣΤΟΣ ΝΕΟΕΙ ΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΥ ΔΕΣΜΗΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 5 ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ 6 ΘΕΡΜΗ ΔΡΑΜΑΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ 8 ΤΕΡΝΑ ΜΕΛ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 9 ΤΙΤΑΝ 10 ΔΕΠΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Άδεια Παραγωγής Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1194/24360/ 103Π/ , βάσει της οποίας εκ δόθηκε η Δ5 ΗΛ/Γ/Φ26/2341/20790/ 29Ε/ Άδεια Λειτουργίας Δ5/ΗΛ/Φ28/85/15347/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/86/15346/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/87/15348/ όπως τροποποιήθηκαν με τις Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/11450/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/11451/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/11452/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/92/2294/ , βά σει της οποίας εκδόθηκε η Δ5 ΗΛ/ Γ/Φ26/14/5751/ Άδεια Λει τουργίας Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/14/1938/ 70Π/ , όπως τροποποιήθηκε με την Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/19839/1939/ 70Π/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/17/3295/1.6.01, όπως τροποποιήθηκε με την Δ5/ΗΛ/Γ/ Φ28/2840/18831/17Π/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/173/13031/ , όπως τροποποιήθηκε με την Δ5/ΗΛ/Γ/ Φ28/294/3137/61Π/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/95/3350/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/983763/ , η οποία ανακλήθηκε με την Δ5/ΗΛ/Γ/ Φ28/2456/21838/40Π/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1066/8422/ 83Π/ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/1444/23976/ 104Π/ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/13/5972/28Π/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/175/12789/ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ 13 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/23815/2694/ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ 85Π/ ΑΡΧΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/13477/98Π/

4 24240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2006 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ F Αριθ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ43/23290 (4) Καθορισμός εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υπα γωγή τους στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπο μπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5 Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της ΚΥΑ 54409/2632/E103/ (Β 1931). ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ» (Α 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τρά πεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (Α 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). 2. Τις διατάξεις του ν. 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβα σης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές» (Α 60). 3. Τις διατάξεις των άρθρων δευτέρου και τρίτου του ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (Α 117). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 1 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. 473/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157). 5. Την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 13 ης Οκτωβρίου 2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο μπής αερίων θερμοκηπίου εκτός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου». 6. Την απόφαση 2004/280/ΕΚ του Συμβουλίου της 11 ης Φεβρουαρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 49/1/ ). 7. Την απόφαση 2004/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 29 ης Ιανουαρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 59/ ). 8. Tην κοινή υπουργική απόφαση 54409/2632/E103/ (Β 1931). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 «Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 154) όπως συμπλη ρώθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 700) και το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α 38) και το άρθρο 1 (παρ. 4) του ν. 2469/ Τον ν. 2773/1999 και τον ν. 2941/ Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/Α/ 23332/ (ΦΕΚ 1940/Β/ ) και οι σχετικές διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ 167/Β/ ) για τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην ως άνω ΚΥΑ. 12. Την διασφάλισή της επάρκειας σε ηλεκτρική ενέρ γεια και της αποδοτικής και ευσταθούς λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 13. Το γεγονός ότι μετά την έκδοση της ως άνω Από φασης (σχετικό 11) έχουν χορηγηθεί στην ΔΕΗ ΑΕ νέες άδειες παραγωγής εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της ΚΥΑ 54409/2632/E103/ Το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαρα γωγής εντάσσονται είτε στην Περίοδο είτε στην Περίοδο του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών ανάλογα με την ημερομηνία ένταξης τους. 15. Την από Εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλε κτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφα σίζουμε: Την τροποποίηση των Πινάκων του Παραρτήματος της Δ5/ΗΛ/Α/23332/ απόφασης σύμφωνα με τους Πίνακες του Παραρτήματος της παρούσας. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα και διαθέ τουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμμετέ χουν στην διασφάλιση των προϋποθέσεων της παρ. 12 του Προοιμίου και ως εκ τούτου υπάγονται στο σύστημα χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εφαρμογή του άρθρου 5, Κεφάλαιο Β, παράγραφος 3 εδάφιο α) της ΚΥΑ 54409/2632/Ε103/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α/α ΤΟΣ ΤΗΣ Δ5/ΗΛ/Α/23332/ Άδεια Παραγωγής ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 ΛΚΔΜ 2 ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 4 ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 ΑΗΣ AMYNTAIOY 6 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Μονάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) 7 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Μονάδα ΙV) 8 ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 9 ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 11 ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12 ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 13 AΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/131/2420/ , Δ5/ΗΛ/Α/2787/19323/ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/131/2420/ , Δ5/ΗΛ/Α/2787/19323/ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 16 ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 17 ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 18 ΑΣΠ ΚΩ 19 ΑΣΠ ΧΙΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1308/21653/ ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ 22 ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ 23 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ 24 ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ 25 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/522/8573/ ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 27 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 28 ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ 29 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/793/14072/ Οι μονάδες που ρυθμίζονται με το άρθρο 42 του ν.2773/1999 και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής Δ5/Β/Φ1/1085/ και την τροποποί ησή της Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/522/8573/ , καθώς και σε όσες έχει χορηγηθεί Άδεια Παραγωγής μέχρι τις , έχουν και προσωρινή Άδεια Λειτουργίας μέχρι τις σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201/ ) και το άρ. 24 του ν. 3377/2005. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗ α/α ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ5/ΗΛ/ Άδεια Παραγωγής Α/23332/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/1315/13764/ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (V) Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/770/12555/ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (αεριοστ.) Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/19600/ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2968/21180/ ΡΟΔΟΥ 5 ΘΗΡΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/522/8573/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/2006/13891/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/788/7959/ ΙΚΑΡΙΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/522/8573/ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1412/26203/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/2592/18855/ ΚΩΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/522/8573/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/942/17182/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/22292/ ΛΕΣΒΟΣ 10 ΛΗΜΝΟΣ 11 ΜΗΛΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/2001/13892/ ΜΥΚΟΝΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/2007/13896/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/788/7959/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/600/1187/ ΠΑΡΟΣ Δ5/Φ17/522/8573/ ΡΟΔΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1540/14373/ ΣΑΜΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1308/21653/ ΣΥΡΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/2002/13890/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/788/7959/ ΣΚΥΡΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1307/21652/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/329/5258/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/600/1187/ ΧΙΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/600/1187/ ΠΑΤΜΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/23162/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/788/7959/ ΣΙΦΝΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1309/21654/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1105/10998/ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/600/1187/ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ α/α Εγκατάσταση Άδεια Παραγωγής 1 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/2670/12853/ ΝΕΟΣ ΘΗΣ ΡΟΔΟΥ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/23837/ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2006 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ F Αριθμ. Β (5) Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού για τον έλεγ χο της αγοράς από μέχρι την ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Του ν 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) «Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά όργανα». 2) Του π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/88) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3) Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004). 4) Του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών (ΦΕΚ 84/Α/2004). 5) Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/14997/ απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ «Μεταβίβαση στον Υπουργό Ανάπτυξης της αρμοδιότητας καθορισμού ωρών εργασίας του προ σωπικού των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπο ρίου που απασχολείται στον έλεγχο της αγοράς»

6 24242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, για την διενέργεια ελέγ χου της αγοράς προς αποφυγή αθέμιτων πρακτικών κατά την άσκηση των διαφόρων εμπορικών πράξεων, καθ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και καθ όλες τις ημέρες της εβδομάδος συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, αποφασίζουμε: Ορίζουμε όπως για το χρονικό διάστημα από μέχρι οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων : α) Τι μών Παροχής Υπηρεσιών, β) Τιμών Βιομηχανικών Προϊό ντων & Φαρμάκων και γ) Τιμών Τροφίμων και Ποτών που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο της αγοράς, καθώς και οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που απασχολούνται στις παραπάνω Διευθύνσεις από τις άλλες υπηρεσίες για την συγκρότηση των συνεργείων ελέγχου της αγοράς, θα απασχολούνται καθημερινά μέσα στα καθοριζόμενα όρια που προβλέπουν οι ισχύ ουσες διατάξεις περί ωραρίου εργασίας στις Υπηρεσίες τους καθώς και σε οποιεσδήποτε ώρες του εικοσιτε τραώρου τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006 ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

7

8 24244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1071 22 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49567 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστα σία, διατήρηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4203 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 23 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλή λων της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 12 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 της Ένωσης Αποστράτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2854 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1903 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα