Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 3, ISSN Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών τµηµάτων Γκεσούλη-Βολτυράκη Ε. 1, Μαρνέρας Χ. 2, Χαρίση Ε. 3, Κωστοπούλου Στ 4, Αλβέρτη Β. 5, Χατζηθεοδώρου Σ. 6, Μαντζώρου Μ Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λαµίας 2. Νοσηλευτής, MSc, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου, Πάτρα 3.Νοσηλεύτρια, Μ.Sc., Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας 4.Επισκέπτρια υγείας, MSc, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 5.Κοινωνική λειτουργός-επιµελήτρια υγείας στο 1ο Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Λαµίας. 6.Νοσηλεύτρια, Εργαστηριακή Συνεργάτιδα ΤΕΙ Λαµίας. 7.MSc, Καθηγήτρια Εφαρµογών Νοσηλευτικής Β, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Η διερεύνηση της ψυχικής υγείας προϊσταµένων στον παθολογικό και χειρουργικό τοµέα δευτεροβάθµιων νοσοκοµείων της Αθήνας και της επαρχίας. Υλικό και µέθοδος: 79 προϊστάµενοι παθολογικών και χειρουργικών τµηµάτων σε δευτεροβάθµια νοσοκοµεία της πρωτεύουσας και µιας επαρχιακής πόλης συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο ψυχικής υγείας General Health Questionnaire (GHQ)-28. Αποτελέσµατα: Η µέση ηλικία των νοσηλευτών ήταν 40,19±5,30 έτη. 10 % των προϊσταµένων και των υπευθύνων βάρδιας εµφάνιζε σηµαντική επιβάρυνση της ψυχικής του υγείας, ενώ δεν διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών. Συµπεράσµατα : Οι προϊστάµενοι των νοσηλευτικών τµηµάτων εµφανίζουν γενικά µικρή ψυχική επιβάρυνση. Ωστόσο, σε ένα µη αµελητέο ποσοστό, τα προβλήµατα ψυχικής υγείας εξακολουθούν να είναι σηµαντικά, χωρίς διαφοροποίηση µεταξύ ανδρών και γυναικών. Λέξεις-Κλειδιά: Ψυχική υγεία, νοσηλευτές, προϊστάµενοι Υπεύθ.Αλ.: ΜΑΡΝΕΡΑΣ Χ. ΚΑΡΑΤΖΑ 14 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:

2 Interscientific Health Care (2012) Vol 4, Issue 3, ISSN Assessment of head nurses mental health Gesouli-Voltyraki E. 1, Marneras Ch. 2, Charisi E. 3, Kostopoulou S. 4, Alverti V. 5, Chatzitheodorou S. 6, Mantzorou M Assistant Professor, TEI of Lamia 2. RN, MSc, University Hospital of Rio, Patra 3.RN, Μ.Sc., University Hospital of Larissa 4.Health Visitor MSc, Peripheral Unit of Trikala 5.Social Worker, 1 st special elementary school, Lamia 6.RN, Laboratory collaborator, TEI of Lamia. 7.MSc, Lecturer, TEI of Athens ABSTRACT Aim: To investigate mental health of head nurses in internal medicine and surgery departments of Athens and province. Material and methods: 79 head nurses and nurse supervisors in internal medicine and surgery departments of secondary health care hospitals in Athens and one provincial town filled in the General Health Questionnaire (GHQ)-28. Results: Mean age of the sample was 40.19±5.30 years old.10% of head nurses and nurse supervisors exhibited considerable mental health burden, while no differences were observed between men and women. Conclusions: Head nurses and nurse supervisors generally exhibit lower mental burden than other nurses. However, in a considerable percentage of them, mental heal problems are still significant, without differentiation between men and women. Key words: Mental health, nurses, head nurses. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συνθήκες παροχής της νοσηλευτικής φροντίδας έχουν µεταβληθεί θεαµατικά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών. Ένα νέο περιβάλλον άσκησης της νοσηλευτικής επιστήµης, αλλά και της νοσηλευτικής διεύθυνσης έχει δηµιουργηθεί 1,2. Ωστόσο, η σύγκρουση και η ασάφεια ρόλων, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η επαγγελµατική εξουθένωση εξακολουθούν να απειλούν τους νοσηλευτές οποιασδήποτε βαθµίδας 3,4. Ιδιαίτερα οι εργαζόµενοι στα παθολογικά και χειρουργικά τµήµατα, όπως και στα τµήµατα των επειγόντων, βιώνουν υψηλά επίπεδα stress 5. Λίγα όµως είναι γνωστά για τον εργασιακό βίο των προϊσταµένων στο σύγχρονο 122 περιβάλλον και την ψυχική τους υγεία. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι νοσηλευτές µεγαλύτερης ηλικίας και οι προϊστάµενοι των τµηµάτων διαχειρίζονται πιο αποτελεσµατικά τις αγχογόνες καταστάσεις, µε αποτέλεσµα η ψυχική τους καταπόνηση να είναι µικρότερη 6,7. Ωστόσο, τα ευρήµατα διαφοροποιούνται αρκετά, ανάλογα µε το σύστηµα υγείας, το είδος του νοσηλευτικού ιδρύµατος και του τµήµατος που εξετάζεται 1,8. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να διερευνηθεί η ψυχική υγεία προϊσταµένων και υπεύθυνων βάρδιας (ανδρών και γυναικών) παθολογικών και χειρουργικών τµηµάτων σε δευτεροβάθµια νοσοκοµεία της πρωτεύουσας και µιας επαρχιακής πόλης. Cor.Author:MARNERAS X. KARATZA 14 PATRA TEL:

3 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Σε 82 προϊσταµένους παθολογικών και χειρουργικών τµηµάτων σε δευτεροβάθµια νοσοκοµεία της πρωτεύουσας και µιας επαρχιακής πόλης διανεµήθηκε το ερωτηµατολόγιο ψυχικής υγείας GHQ-28, µαζί µε ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο δηµογραφικών στοιχείων. Επεστράφησαν πλήρως συµπληρωµένα 79 ερωτηµατολόγια (ποσοστό ανταπόκρισης 96,3%). Το ερωτηµατολόγιο GHQ-28 είναι σχεδιασµένο για την ανίχνευση πιθανής ψυχοπαθολογίας σε εργαζόµενους υπηρεσιών υγείας. Χρησιµοποιείται ευρέως και είναι αξιόπιστο. Εξετάζει 4 παράγοντες ( σωµατικά συµπτώµατα της κατάθλιψης, άγχος και αϋπνία, κοινωνική δυσλειτουργία και καταθλιπτικό συναίσθηµα ).Έχει σταθµιστεί και µεταφραστεί στα Ελληνικά 9. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο ως εργαλείο διαλογής, όσο και ως εργαλείο εκτίµησης της επίπτωσης των ψυχικών διαταραχών. Οι απαντήσεις λαµβάνουν τις τιµές 0 ή 1. Τιµές του συνολικού σκορ µεγαλύτερες ή ίσες του πέντε ( 5) θεωρoύνται ως οριακές (cut-off point) για πιθανή ψυχιατρική διαταραχή. Οι απαντήσεις στις υποκλίµακες του GHQ-28 δεν ακολουθούσαν την κανονική κατανοµή και οι συγκρίσεις µεταξύ των υποοµάδων πραγµατοποιήθηκαν µε τη µη παραµετρική δοκιµασία Mann-Whitney-U test. To επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε σε p=0,05. H στατιστική επεξεργασία έγινε µε το πρόγραµµα SPSS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η µέση ηλικία των νοσηλευτών ήταν 40,19±5,30 έτη. Η πλειονότητα του δείγµατος ήταν γυναίκες ( 49 άτοµα,62%) ( Πίνακας 1). Η βαθµολογία στην 90 η εκ θέση όλων των κατηγοριών πλην της κατάθλιψης ήταν 5, κριτικό όριο που υποδεικνύει ενδεχοµένως κλινική συµπτωµατολογία (Πίνακας 2). εν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων, όσον αφορά στις υποκλίµακες του GHQ-28( πίνακας 3). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σύµφωνα µε την παρούσα εργασία, οι προϊστάµενοι νοσηλευτές και οι υπεύθυνοι βάρδιας των παθολογικών και χειρουργικών τµηµάτων εµφανίζουν σηµαντική επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας σε ποσοστό 10%. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι νοσηλευτές στο σύνολό τους εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους, σωµατοποίησης και κοινωνικής δυσλειτουργίας σε σχέση µε τις άλλες οµάδες εργαζοµένων στις µονάδες υγείας, µε προεξάρχοντα τα προβλήµατα άγχους και κατάθλιψης (10,11). Σε έρευνα στην Ιταλία βρέθηκε ότι το ένα τρίτο των νοσηλευτών εµφάνιζε στο GHQ βαθµολογία τυπική για άγχος ή κατάθλιψη 12. Οι νοσηλευτές παρουσιάζουν επίσης συχνά σωµατικά ενοχλήµατα, όπως αίσθηµα έντονης κόπωσης, κεφαλαλγίες, οσφυαλγίες, διαταραχές ύπνου και καρδιαγγειακά νοσήµατα. Ωστόσο, φαίνεται πως υφίστανται διαφορές, ανάλογα µε την ιεραρχία στο τµήµα, µε τους προϊσταµένους να εµφανίζουν συγκριτικά µικρότερη επιβάρυνση και µεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία και τις σχέσεις τους µε τους συναδέλφους 13. Αντίθετα οι προϊστάµενοι δήλωναν δυσαρεστηµένοι µε τις οργανωτικές αδυναµίες και ειδικά τις ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, εύρηµα που επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές Τα φαινόµενα αυτά είναι πιο έντονα όταν το νοσοκοµείο δε βρίσκεται σε µεγάλο αστικό κέντρο 8. ιεθνώς, οι προϊστάµενοι νοσηλευτές και οι υπεύθυνοι βάρδιας εµφανίζουν µικρότερη ψυχολογική καταπόνηση σε σχέση µε τους συναδέλφους τους, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν αντιµετωπίζουν ισχυρές προκλήσεις στο χώρο εργασίας και γεγονότα που τους καταπονούν ψυχικά και σωµατικά, ενώ αναφέρουν ιδιαίτερα αυξηµένη ασάφεια ρόλων 16,17. Τα διαφορετικά καθήκοντα των προϊσταµένων και των υπευθύνων βάρδιας φαίνεται πως ευθύνονται διεθνώς για τις διαφορές αυτές 3,18. Οι προϊστάµενοι αντιµετωπίζουν ζητήµατα που σχετίζονται περισσότερο µε την οργάνωση της οµάδας,την κατανοµή αρµοδιοτήτων και λιγότερο µε αυτήν καθ αυτήν τη νοσηλευτική φροντίδα, αν και γίνονται οι τελικοί αποδέκτες των τυχόν παραλείψεων και σφαλµάτων κατά την εκτέλεση των νοσηλευτικών παρεµβάσεων 3,18. Αν και στην παρούσα µελέτη, δεν διερευνήθηκε η σχέση του άγχους µε την εξοικείωση και τη δυνατότητα αντιµετώπισης κρίσεων, τα ευρήµατά µας πιθανόν να σηµαίνουν ότι οι έχοντες θέση προϊσταµένου έχουν πλέον εξοικειωθεί ικανοποιητικά µε το περιβάλλον εργασίας και το έµψυχο δυναµικό και έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθµό δυνατότητες αντιµετώπισης κρίσεων και οργανωτικών προβληµάτων. Η ικανότητα αυτή των προϊσταµένων µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην ελάττωση της ψυχικής τους καταπόνησης 19. Από την άλλη σηµαντικοί παράγοντες που καταπονούν τους νοσηλευτές, όπως η εξαντλητική νυχτερινή εργασία και ο χρόνος που αναλώνεται σε αµιγώς νοσηλευτική φροντίδα έχουν περιοριστεί σηµαντικά, καθώς άλλες είναι πλέον οι αρµοδιότητες τους 19. Παρόλα αυτά αν οι συνθήκες είναι αντίξοες και δεν υπάρχει ο απαραίτητος συντονισµός µε τη νοσηλευτική υπηρεσία και τη διοίκηση του νοσοκοµείου ο προϊστάµενος αισθάνεται αποκοµµένος και δύσκολα µπορεί να ανταπεξέλθει στα οργανωτικά του καθήκοντα, γεγονός που µπορεί να αποτελέσει σηµαντική πηγή ψυχικής καταπόνησης 20,21. Η κατανοµή αρµοδιοτήτων, η αγωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της βάρδιας και η ανάληψη πρωτοβουλιών, που πολλές φορές υπερβαίνουν τα στενά όρια της βάρδιας και σχετίζονται µε θεσµικές αλλαγές στη λειτουργία της κλινικής αποτελούν βασικές πηγές ανησυχίας για τον επικεφαλής του τµήµατος 17,19. Οι αυξηµένες ευθύνες µπορούν να προκαλέσουν, υπό προϋποθέσεις έντονη ψυχική καταπόνηση, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο σχετικά µικρό, αλλά υπαρκτό ποσοστό του δείγµατος της παρούσης έρευνας, καθώς η βαθµολογία υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή 5, πάνω από την οποία επιβάλλεται η περαιτέρω ψυχολογική διερεύνηση. Η εξάντληση, σωµατική και ψυχική, η αϋπνία και ο λιγοστός χρόνος που µπορούν να διαθέσουν σε οικογένεια και φίλους διαταράσσουν τις οικογενειακές τους σχέσεις 15. Η υποστήριξη από τις διοικητικές υπηρεσίες και η εδραίωση κλίµατος εµπιστοσύνης µε τους συναδέλφους αµβλύνουν την καταπόνησή τους 1,15. Η παρούσα µελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει και στην ελληνική πραγµατικότητα την καλή ψυχική υγεία των προϊσταµένων νοσηλευτών, αλλά και να επισηµάνει 123

4 τους δυνητικούς κινδύνους που υφίστανται για κάποιους από αυτούς. Η επίλυση των οργανωτικών προβληµάτων του συστήµατος υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιµετώπιση της ψυχικής καταπόνησης των προϊσταµένων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Shirey MR. Authentic leadership, organizational culture, and healthy work environments. Crit Care Nurs Q ;32(3): Courtney M, Yacopetti J, James C, Walsh A. Queensland public sector nurse executives: job satisfaction and career opportunities. Aust Health Rev. 2001;24(2): Tarrant T, Sabo CE. Role conflict, role ambiguity, and job satisfaction in nurse executives. Nurs Adm Q ;34(1): Laschinger HK, Almost J, Purdy N, Kim J. Predictors of nurse managers' health in Canadian restructured healthcare settings. Nurs Leadersh (Tor Ont) ;17(4): KawanoY. Association of job-related stress factors with psychological and somatic symptoms among Japanese hospital nurses: effect of departmental environment in acute care hospitals.journal of Occupational Health. 2008; 50(1), McVicar A. Workplace stress in nursing: a literature review.j Adv Nurs Dec;44(6): Review. 7..Lambrou P, Kontodimopoulos N, Niakas D. Motivation and job satisfaction among medical and nursing staff in a Cyprus public general hospital. Hum Resour Health. 2010;8: Courtney M, Yacopetti J, James C, Walsh A, Finlayson K. Comparison of roles and professional development needs of nurse executives working in metropolitan, provincial, rural or remote settings in Queensland. Aust J Rural Health ;10(4): Garyfallos G, Karastergiou A, Adamopoulou A, Moutzoukis C, Alagiozidou E,Mala D, Garyfallos A. Greek version of the General Health Questionnaire: accuracy of translation and validity. Acta Psychiatr Scand 1991;84: Παπαγεωργίου, Καραµπέτσου Μ, Νικολακάκου Χ, Παυλάτου Ν. Επίπεδα άγχους και αυτοεκτίµησης νοσηλευτών που εργάζονται σε δηµόσια νοσοκοµεία. Νοσηλευτική 2007; 46(2): Greenglass ER, Burke RJ,Fiksenbaum L. Work load and burnout in nurses.journal of community and applied social psychology 2009;3: Tabolli S, Ianni A, Renzi C, Di Pietro C, Puddu P.Job satisfaction, burnout and stress amongst nursing staff: a survey in two hospitals in Rome. G Ital Med Lav Ergon. 2006;28(1 Suppl 1): Lee V, Henderson MC. Occupational stress and organizational commitment in nurse administrators. J Nurs Adm ;26(5): Goldblatt H, Granot M, Admi H, Drach-Zahavy A.The experience of being a shift-leader in a hospital ward. J Adv Nurs ;63(1): Judkins SK, Ingram M. Decreasing stress among nurse managers: a long-term solution. J Cont Ed Nurs 2002;33(6): Davidhizer RE, Giger JN. So you've been offered a management position. Imprint ;37(2): Lindholm M. Working conditions, psychosocial resources and work stress in nurses and physicians in chief managers' positions. J Nurs Manag. 2006;14(4): Coomber B, Barriball KL. Impact of job satisfaction components on intent to leave and turnover for hospitalbased nurses: a review of the research literature. Int J Nurs Stud. 2007;44(2): Judkins SK. Stress among nurse managers: can anything help? Nurse Res. 2004;12(2): Bessie L. Marquis,Carol J. Huston Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application.6 th edition, Lippincott Williams and Wilkins, Laschinger HK, Almost J, Purdy N, et al. Predictors of nurse managers health in Canadian restructured health settings. Nurs Leadershp 2004;17(4):

5 Πίνακας 1. ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος ΜΤ* ΣΑ** Ηλικία 40,77 5,03 Φύλο Ν % Άνδρες 30 38,0 Γυναίκες 49 62,0 Σύνολο ,0 *Μέση τιµή **Σταθερή απόκλιση 125

6 Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά της κατανοµής των απαντήσεων στις υποκλίµακες του GHQ. Κλίµακα GHQ Σωµατοποίηση Άγχος/ αϋπνία Κοινωνική δυσλειτουργία Καταθλιπτικό συναίσθηµα ιάµεσος 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Λόξωση 0,283 0,271 0,271 0,271 Κύρτωση 2,109-0,087 14,623 11,785 Ελάχιστο 0,00 0,00 0,00 0,00 Μέγιστο 7,00 7,00 17,00 7,00 Εκατοστηµόρια 5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 οκιµασία Kolmogorov- Smirnov 25 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 0,0000 0,0000 0, ,7500 3,0000 1,0000 0, ,0000 6,0000 5,0000 2, ,0000 7,0000 7,0000 3,0000 Παράµετροι κανονικότητας Μέσος 1,0972 1,5696 1,2025 0,5063 Σταθερή απόκλιση 2,0839 2,5048 2,7098 1,2897 Kolmogorov- Smirnov Z 3,589 3,379 3,380 4,001 p (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,

7 Πίνακας 3. Σύγκριση της GHQ-βαθµολογίας µεταξύ ανδρών και γυναικών προϊσταµένων Φύλο Σωµατοποίηση Άγχος - αϋπνία Κοινωνική δυσλειτουργία Καταθλιπτικό συναίσθηµα Άνδρας N Εκατοστηµόρια 25 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 4,0000 1,0000 0,0000 Γυναίκα N Εκατοστηµόρια 25 0,0000 0,0000 0,0000 0, ,0000 0,0000 0,0000 0, ,5000 3,0000 1,0000 0,5000 Mann Whitney-U test, p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 127

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010 ΕΡΕΥΝΑ Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out syndrome): Κατανόηση και πρώιμη αναγνώριση του συνδρόμου από το νοσηλευτικό προσωπικό σε δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο Σταυροπούλου Αρετή 1, Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών

ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 2, 59-69 ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών Σταθαρού Α. 1, Παπαθανασίου Ι. 2, Γκούβα Μ. 3, Μασδράκης Β. 4, Μπερκ Α. 5, Νταραγιάννης.

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα

Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα Interscientific Health Care (2009) Vol 1, Issue 2, 61-66 Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα Ρούπα Ζ., 1 Τάτσιου Ι., 2 Τσικληταρά Ά., 3 Κουλούρη Α., 4 Νίκας Μ., 5 Μπισκίνη Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού νοσοκομείου

Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού νοσοκομείου Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις τους σε ασθενείς και προσωπικό

Οι συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις τους σε ασθενείς και προσωπικό ΕΡΕΥΝΑ Οι συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις τους σε ασθενείς και προσωπικό Δημητριάδου Παντέκα Αλεξάνδρα 1, Λαβδανίτη Μαρία 1, Μηνασίδου Ευγενία 1, Τσαλογλίδου Αρετ ή 2, Καυκιά

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις νέων ενηλίκων σχετικά µε τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (ΣΜΝ) και η χρήση του προφυλακτικού ως µέσου προστασίας από τα ΣΜΝ

Γνώσεις νέων ενηλίκων σχετικά µε τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (ΣΜΝ) και η χρήση του προφυλακτικού ως µέσου προστασίας από τα ΣΜΝ ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 4, 173-179 Γνώσεις νέων ενηλίκων σχετικά µε τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα (ΣΜΝ) και η χρήση του προφυλακτικού ως µέσου προστασίας από τα ΣΜΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΜΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΧΑΜΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΧΑΜΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μουστάκα Ελένη 1, Ζάντζος Ε. Ιωάννης 2, Σαράφης Παύλος 3, Μαλλιαρού Μαρία 4 και Κούβελα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εσωτερικής ποιότητας μέσω των αντιλήψεων της κλινικής ηγεσίας νοσηλευτικών τμημάτων

Η σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εσωτερικής ποιότητας μέσω των αντιλήψεων της κλινικής ηγεσίας νοσηλευτικών τμημάτων ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):44-50 Η σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εσωτερικής ποιότητας μέσω των αντιλήψεων της κλινικής ηγεσίας νοσηλευτικών τμημάτων Copyright Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Occupational Commitment and Occupational stress among Greek bank employees

Occupational Commitment and Occupational stress among Greek bank employees Occupational Commitment and Occupational stress among Greek bank employees Belias D. Department of Physical Education & Sport Science University Of Thessaly dbelias@pe.uth.gr Koutiva M. Department of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της χρόνιας αιμοκάθαρσης στην προσωπικότητα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Η επίδραση της χρόνιας αιμοκάθαρσης στην προσωπικότητα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ΕΡΕΥΝΑ Η επίδραση της χρόνιας αιμοκάθαρσης στην προσωπικότητα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Κουτσοπούλου Σοφικίτη Ε. Βασιλική 1, Κελέση Σταυροπούλου Ν. Μάρθα 2, Βλάχου Δ. Ευγενία 3, Φασόη Μπαρκά

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Αδάμου Ευθαλία 1, Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος 2, Καδδά Όλγα 3, Αργυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επαγγελµατική Εξουθένωση σε Εκπαιδευτικούς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Μ. Κόκκινος, Α. αβάζογλου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας

Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας Ιακωβίδου Ε 1, Μανιού Μ 2, Πάλλη

Διαβάστε περισσότερα

hυgeίa@εργασiα 3(3) ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΝΑΤΟ

hυgeίa@εργασiα 3(3) ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΝΑΤΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΔΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της υγείας

Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της υγείας ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(5):642-647 Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE:

Διαβάστε περισσότερα

O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου

O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 4, 148-154 O διακριτός ρόλος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο µάνατζµεντ του νοσοκοµείου Σαράφης Π. 1, Μαλλιαρού Μ. 2, Σωτηριάδου Κ. 3 1 Υποπλοίαρχος (ΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα.

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα. ΕΡΕΥΝΑ Σύγκριση των αιτιών νεαρού ενήλικου πληθυσμού τροχαίο ατύχημα εισαγωγής νέων ηλικίας 18-30 ετών και (31-40 ετών) στις ΜΕΘ μετά από Τζιάλλας Βασίλειος 1, Τζιάλλας Δημήτριος 2, Λίγκα Βασιλική 3, Καστανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ ΕΡΕΥΝΑ Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ Τζιάλλας Βασίλειος 1, Ρούτση Χριστίνα 2, Μαρβάκη Χριστίνα 3, Πολυκανδριώτη Μαρία 4, Τζιάλλας Δημήτριος 5, Τσαλκάνης Άγγελος 6 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση δύο ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης των εξωτερικών ασθενών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Συγκριτική ανάλυση δύο ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης των εξωτερικών ασθενών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2013, 30(3):316-324 Συγκριτική ανάλυση δύο ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης των εξωτερικών ασθενών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ΣΚΟΠΟΣ Η συγκριτική παρουσίαση δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις γυναικών - επαγγελµατιών υγείας σχετικά µε τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και τη δυνατότητα δευτερογενούς πρόληψής του

Γνώσεις γυναικών - επαγγελµατιών υγείας σχετικά µε τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και τη δυνατότητα δευτερογενούς πρόληψής του Interscientific Health Care (2009) Τόµος 1, Τεύχος 3, 105-109 Γνώσεις γυναικών - επαγγελµατιών υγείας σχετικά µε τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας και τη δυνατότητα δευτερογενούς πρόληψής του Γκεσούλη-Βολτυράκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής 159 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής Δέσποινα Παπαδοπούλου Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα, MSc Διοίκηση στην Υγεία, Ουρολογικό Τμήμα,

Διαβάστε περισσότερα