Θϋατρο Επιδαύρου: Ακουςτικό-υμμετρύα Αςκληπιεύο αρχαιολογικόσ χώροσ Επιδαύρου Αςκληπιόσ Ιατρικό 5 ου αιώνα π.φ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θϋατρο Επιδαύρου: Ακουςτικό-υμμετρύα Αςκληπιεύο αρχαιολογικόσ χώροσ Επιδαύρου Αςκληπιόσ Ιατρικό 5 ου αιώνα π.φ."

Transcript

1 Θϋατρο Επιδαύρου: Ακουςτικό-υμμετρύα Αςκληπιεύο αρχαιολογικόσ χώροσ Επιδαύρου Αςκληπιόσ Ιατρικό 5 ου αιώνα π.φ.

2 Αρχαύο θϋατρο τησ Επιδαύρου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1:υμμετρύα 1.1 Σα μϋρη του αρχαύου θεϊτρου τησ Επιδαύρου Κνίινλ: ρώξνο ηνπ ζεάζζαη, όπνπ θάζνληαλ νη ζεαηέο εκηθπθιηθά απέλαληη από ηελ ζθελή. Βαζκίδεο: θιίκαθεο από ηηο νπνίεο νη ζεαηέο αλέβαηλαλ ζηηο πςειόηεξεο ζέζεηο. Δδώιηα: ηα θαζίζκαηα ησλ ζεαηώλ Γηαδώκαηα: δύν κεγάινη δηάδξνκνη πνπ ρώξηδαλ ην θνίινλ ζε 3 δώλεο θαη δηεπθόιπλαλ ηελ θπθινθνξία ησλ ζεαηώλ. Κεξθίδεο: ηα ζθελνεηδή ηκήκαηα ησλ εδσιίσλ αλάκεζα ζηηο θιίκαθεο. Οξρήζηξα: θπθιηθό ή εκηθπθιηθό κέξνο γηα ην ρνξό. Θπκέιε: είδνο βσκνύ ζην θέληξν ηεο νξρήζηξαο Σθελή: μύιηλε επηκήθε θαηαζθεπή πξνο ηελ ειεύζεξε πιεπξά ηεο νξρήζηξαο κε εηδηθό ρώξν ζην πίζσ κέξνο γηα ηε ζθελνγξαθία θαη ηελ αιιαγή ελδπκαζίαο ησλ ππνθξηηώλ.

3 Πάξνδνο:1) δύν δηάδξνκνη δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο ζθελήο δεμηά πάξνδνο όζνη έξρνληαλ από ηελ πόιε ή από ην ιηκάλη αξηζηεξή πάξνδνο όζνη έξρνληαλ από ηνπο αγξνύο ή από άιιε πόιε 2)ην πξώην ηξαγνύδη ηνπ ρνξνύ θαηά ηελ είζνδό ηνπ ζηελ νξρήζηξα Λνγείνλ: ππεξπςσκέλν δάπεδν μύιηλν θαη αξγόηεξα πέηξηλν ή καξκάξηλν ν ρώξνο δξάζεο ησλ νκηιεηώλ Θενινγείνλ: ππεξπςσκέλε εμέδξα ηνπ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζεώλ

4 Τα κέξε ελόο ζεάηξνπ

5 1.2 Λίγα ιόγηα γηα ηνλ αξηζκό «θ» Ο ρξπζόο αξζκόο «θ» αληρλεύζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη παξαηήξεζαλ όηη όια πάλσ ζηε γε, από ηα θπηά κέρξη ην ίδην ην αλζξώπηλν ζώκα, αλαπηύζζνληαη βάζεη κηαο αλαινγίαο. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ FIBONACCI 1+1=2 1+2=3 2+3=5 3+5=8 5+8= = = = =89 Υ=1,618

6

7 Οι αριθμού 21, 34, 55 Οη αξηζκνί 21, 34 θαη 55 δελ είλαη θαζόινπ ηπραίνη, θαζώο: Τν άζξνηζκα ησλ δέθα πξώησλ ζεηηθώλ αθέξαησλ αξηζκώλ: =55 ζπλνιηθό πιήζνο ζεηξώλ Τν άζξνηζκα ησλ έμη πξώησλ ζεηηθώλ αθέξαησλ αξηζκώλ: =21 πιήζνο ζεηξώλ πάλσ δηαδώκαηνο Τν άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ ζεηηθώλ αθέξαησλ αξηζκώλ: =34 πιήζνο ζεηξώλ θάησ δηαδώκαηνο

8 Ανϊλυςη τησ ςυμμετρύασ Οπσήζηπα: απνιύησο θπθιηθή δηάκεηξνο 19,5 κέηξα Με δάπεδν από παηεκέλν ρώκα εγθηβσηηζκέλν ζε ιίζηλν πεξηκεηξηθό δαθηύιην Πεξηβάιιεηαη από αλνηρηό απνρεηεπηηθό αγσγό απνκάθξπλζε ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο πνπ ξένπλ από ην θνίινλ Κοίλον: άξηζηα πξνζαξκνζκέλν ζηε θπζηθή θνηιόηεηα ηεο βόξεηαο πιαγηάο ηνπ όξνπο Κπλόξηην θιίζε πεξί ηηο 26 απνηειείηαη από δύν κέξε πνπ ρσξίδνληαη από πεξηκεηξηθό δηάδξνκν: ην θαηώηεξν έρεη 34 ζεηξέο εδσιίσλ ην αλώηεξν έρεη 21 ζεηξέο εδσιίσλ Κλίμακερ ανόδος: θαηαηέκλνπλ ηα δύν κέξε ζε ζθελνεηδείο θεξθίδεο. Σε θάηνςε ην θνίιν ππεξβαίλεη ην εκηθύθιην Η ράξαμή ηνπ είλαη ειαθξά ειιεηςνεηδήο Σηα δύν άθξα θαηαιήγεη ζε ηζρπξνύο αλαιεκκαηηθνύο ηνίρνπο Η ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζεάηξνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε ζεαηέο

9 Επίμηκερ ζκηνικό οικοδόμημα: εθάπηνληαλ ζηελ νξρήζηξα θιείλνληαο από άθξν ζε άθξν ην άλνηγκα ηνπ θνίινπ πξνο ην βνξξά αλαπηπζζόηαλ ζε δύν κέξε: εκπξόο βξηζθόηαλ ην ππεξπςσκέλν πξνζθήλην κε όςε ησληθνύ ξπζκνύ θαη πξνέρνληα άθξα πίζσ νξζσλόηαλ ην δηώξνθν θηίξην ηεο ζθελήο ξάκπεο νδεγνύζαλ εθαηέξσζελ ζην επίπεδν ηνπ πξνζθελίνπ ππιώλεο ησληθνύ ξπζκνύ κε δύν ζύξεο ζπλέδεαλ αξρηηεθηνληθά ηε ζθελή κε ηα αλαιιήκαηα ηνπ θνίινπ

10 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ 2.1 Απόψεισ για την ακουςτικό του αρχαύου θεϊτρου Η κνλαδηθόηεηα ηεο εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο ηεο ακοςζηικήρ ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ ηεο Δπηδαύξνπ είλαη ξακοςζηή ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, θαζώο θάζε μερσξηζηή ιέμε αθνύγεηαη θαη γίλεηαη θαηαλνεηή κέρξη θη από ηνλ πην απνκαθξπζκέλν ζεαηή. Οη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ζύκθσλα κε δηάθνξνπο επηζηήκνλεο νθείιεηαη ε ηέιεηα αθνπζηηθή ηνπ ζεάηξνπ είλαη: Η ζπκβνιή ηνπ αλαθιαζηήξα ηνπ αξρηθνύ ζθεληθνύ νηθνδνκήκαηνο Η ηέιεηα γεσκεηξία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ Ο αζβεζηόιηζνο ησλ ζέζεσλ θπζηθή αθνπζηηθή παγίδα Η επηθξαηνύζα θαηεύζπλζε ηνπ αέξα Η ζύλζεηε αθνπζηηθή θπζηθή Οη θιηκαθσηέο ζέζεηο ράξε ζην ζρήκα ηνπο «θηιηξάξνπλ» ηνλ ήρν

11 Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη ην Αξραίν ζέαηξν ηεο Δπηδαύξνπ πνπ ρξνλνινγείηαη ηνλ 4 ν αη. π. Φ. δελ θηίζηεθε θαη απηόλ ηνλ ηξόπν ηπραία. Κάζε κηθξή ιεπηνκέξεηα έπξεπε λα είλαη δείγκα ηειεηόηεηαο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ζεάηξνπ ηεο Δπηδαύξνπ αληηθαηνπηξίδεη ζε κέγηζην βαζκό κηαο άξηζηεο πνηόηεηαο δεκηνπξγία, πνπ παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ δελ ζπλαληάηαη πνπζελά ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν.

12 2.2: Βοόθεια από τον κ. Χαρρϊ Ο θύξηνο Χαξάο, εηδηθόο κειεηεηήο ηεο αθνπζηηθήο έθαλε θάπνηεο κεηξήζεηο γηα ηελ αθνπζηηθή ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Δπηδαύξνπ, πνπ απνηειεί έλα από ηα θύξηα ζέκαηα ηεο εξγαζίαο καο. Σςμπεπάζμαηα ηηρ έπεςναρ Κάπνηνο πνπ θάζεηαη ζηηο κπξνζηηλέο ζέζεηο δπλαηόο απεπζείαο ήρνο θαη ιηγόηεξεο αλαθιάζεηο Αληίζεηα, θάπνηνο πνπ ζα θαζόηαλ πην πίζσ ζην ζέαηξν πεξηζζόηεξεο αλαθιάζεηο Τν ζήκα πνπ ιακβάλεη ην δεμί απηί ελόο αθξναηή είλαη δηαθνξεηηθό από ην ζήκα πνπ ιακβάλεη ην αξηζηεξό Οη επηθξαηνύζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηελ αθνπζηηθή Οξρήζηξα: πξσηλέο ώξεο πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από ηνλ ππόινηπν ρώξν ηνπ ζεάηξνπ Βξαδηλέο ώξεο ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο από ηνλ ππόινηπν ρώξν ηνπ ζεάηξνπ Απνγεπκαηηλέο ώξεο δελ ππάξρεη θακία ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά Τελικό ζςμπέπαζμα: ν ήρνο θαηεπζύλεηαη ζηα θξύα ζηξώκαηα αέξα ελώ απνθεύγεη ηα δεζηά

13 Παπάγονηερ πος επηπεάζοςν ηην ακοςζηική ηος θεάηπος ζύμθωνα με ηον κ. Ψαππά ε γεσκεηξία ηνπ, δειαδή ε ράξαμή ηνπ ε θιίζε ηνπ βνπλνύ πάλσ ζην νπνίν δηακνξθώζεθαλ ηα εηδώιηα: είλαη δηαθνξεηηθή αλάκεζα ζην πξώην θαη ην ηειεπηαίν θνίιν ηνπ ζεάηξνπ βνεζά ζηελ νπηηθή θαη ζηελ εκπόδηζε ησλ αλαθιάζεσλ ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην ζέαηξν [ν γλσζηόο πνξόιηζνο ή αζβεζηόιηζνο (γηα ηελ αθξίβεηα limestone)] o ποπόλιθορ έρεη ηελ ηδηόηεηα λα απνξξνθά θαη λα είλαη αλαθιαζηηθόο ε θαηαζθεπή ησλ εδσιίσλ: αλάκεζα ζηνπο αθξναηέο δεκηνπξγείηαη κηα ππνινγηζκέλε απόζηαζε «παγίδεπε» ηνπο ήρνπο Νεξό αλαθιαζηήξαο ήρνπ (γη απηό νη αξραίνη ζπλήζηδαλ λα βξέρνπλ ην ζέαηξν δεκηνπξγώληαο κηθξέο ιαθθνύβεο λεξνύ, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε κηαο παξάζηαζεο) Επομϋνωσ, δεν υπϊρχει κανϋνα μυςτόριο για το πού τελικϊ οφεύλεται η ακουςτικό του αρχαύου θεϊτρου τησ Επιδαύρου.

14 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΑΚΛΗΠΙΟ- ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ 3.1 Αςκληπιόσ Θεόο ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο πγείαο Καηά ηε κπζνινγία: ν Αζθιεπηόο ήηαλ πηόο ηνπ ζενύ Απόιισλα θαη ηεο Κνξσλίδαο. Όηαλ ε Κνξσλίδα ήηαλ έγθπνο, πεξηκέλνληαο ην παηδί ηνπ Απόιισλα, εξσηεύηεθε θαη παληξεύηεθε έλα ζλεηό, ηνλ Ιζρύ. Ο Απόιισλ νξγίζηεθε κε απηό θαη δηέηαμε ηελ αδειθή ηνπ, ηε ζεά Άξηεκη, λα ζθνηώζεη ηελ Κνξσλίδα, όπσο θαη έγηλε. Δλώ ην λεθξό ζώκα ηεο Κνξσλίδαο θαηγόηαλ, ν Απόιισλ έβγαιε ην κσξό από ηελ θνηιηά ηεο θαη ην έδσζε ζηνλ θέληαπξν Φείξσλα λα ην κεγαιώζεη. Ο Φείξσλαο έκαζε ζηνλ Αζθιεπηό ηαηξηθή θαη θπλήγη. Οη αξραίνη Έιιελεο θαληάδνληαλ ηνλ Αζθιεπηό σο έλα δπλαηό άληξα κε γέληα πνπ θαζόηαλ ζε έλα ζξόλν. Τν ηεξό ηνπ δών ήηαλ ην θίδη θαη ην ζύκβνιό ηνπ έλα ξαβδί.

15 Μύζνο γηα ηνλ Αζθιεπηό Ο Αζθιεπηόο ήηαλ εθείλνο πνπ μερώξηζε αζθώληαο ηελ ηαηξηθή πξηλ ηελ έιεπζε ηνπ Ιππνθξάηε, ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ νπνίνπ εληνπίδνληαλ ζηε Τξίθθε πνπ είλαη ηα ζεκεξηλά Τξίθαια ηεο Θεζζαιίαο. Δίρε ηόζν κεγάιεο επηηπρίεο, ώζηε ν κύζνο αλαθέξεη όηη αλέζηεζε αθόκα θαη λεθξό, ελώ ηα ιακπξά ηνπ επηηεύγκαηα είραλ απνηέιεζκα λα κελ πεγαίλνπλ πνιινί ζηνλ Άδε. Ψζηόζν ν Πινύησλαο, γηα ην ιόγν απηό, παξαπνλέζεθε ζηνλ Γία, ν νπνίνο γηα λα κε δηαηαξάζζεηαη πιένλ ε «ηάμε ηνπ θόζκνπ» ηνλ θαηαθεξαύλσζε αλ θαη ήηαλ γηνο ηνπ Απόιισλα. Μεηά ην ζάλαηό ηνπ, ζενπνηήζεθε θαη ηνπ αθηέξσζαλ λανύο, ηα ιεγόκελα Αζθιεπηεία.

16 3.2 Αςκληπιεύα Οπιζμόρ: Τα Αζθιεπηεία ήηαλ ηεξά ηνπ Αζθιεπηνύ, όπνπ εθηόο από ηε ιαηξεία ηνπ ζεξαπεπηή Θενύ εθαξκνδόηαλ θαη ε ηαηξηθή από ηνπο ηεξείο, ηνπο αζθιεπηάδεο. Τα ηξία ζεκαληηθόηεξα αζθιεπηεία ήηαλ θαηά ζεηξά ηεο Τξίθθεο, γελέηεηξαο ηνπ Αζθιεπηνύ, ηεο Δπηδαύξνπ θαη ηεο Κσ. Οη Έιιελεο είραλ ην κεγάιν λαό ηνπ Αζθιεπηνύ ζηελ Δπίδαπξν θαη πνιινύο άιινπο λανύο ζ όιε ηα ρώξα. Δθεί νη ηεξείο ηνπ ζενύ ηνπο έδηλαλ δηάθνξα θάξκαθα από βόηαλα θαη ηνπο ζπληζηνύζαλ ηελ θαηάιιειε δίαηηα. Οη αζζελείο εμαγλίδνληαλ θαη πξνζέθεξαλ ηα δώξα ηνπο ζηνπο λανύο. Καηόπηλ θαηέιπαλ ζε δσκάηηα ζηα νπνία ηε λύρηα έξρνληαλ, ππνηίζεηαη, ν ζεόο κεηακνξθσκέλνο -ζπλήζσο ζε θίδη- θαη ηνπο ζεξάπεπε.

17 Σην Αζθιεπηείν έξρνληαλ άξξσζηνη από όιε ηελ Διιάδα θαη κεηά από όιν ην γλσζηό θόζκν. Οη αζζελείο ζπζία ζηνλ παηέξα ηνπ Αζθιεπηνύ, Απόιισλα, πνπ ήηαλ θαη απηόο ηαηξόο. Σην ηεξό ηνπ Αζθιεπηνύ ππήξραλ ηαηξηθά εξγαιεία, όπσο λπζηέξηα, θαη γίλνληαλ θαη ηαηξηθέο επεκβάζεηο! Καηά ηνλ ύπλν ηνπ, ζηνλ αζζελή δηλόηαλ κε ελόξαζε ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ ζα έπξεπε λα ελεξγήζεη, ώζηε λα ζεξαπεπηεί θαη λα ζεξαπεύζεη θαη ηνπο άιινπο.

18 Η δομό του Αςκληπιεύου Τα Αζθιεπηεία ήηαλ ηδηαίηεξνη λανί κε δηαθνξεηηθή δνκή θαη ζηειέρσζε. Σςγκεκπιμένα: Βσκόο γηα ηηο ζπζίεο πνπ πξνζέθεξαλ νη επηζθέπηεο Τν άβαην ή άδπην, ζην νπνίν εηζέξρνληαλ νη αζζελείο γηα ηελ εγθνίκεζε θαη νη ηεξείο πνπ ήηαλ θαη γηαηξνί. Υπήξραλ θαη βνεζνί, νη θαινύκελνη δαθόξνη ή λαθόξνη, ζηνπο νπνίνπο ππεξεηνύζαλ θαη πνιιέο γπλαίθεο. Τα Αζθιεπηεία κεξηκλνύζαλ θαη γηα ηελ ςπραγσγία ησλ αζζελώλ, εθηόο από ηελ ίαζή ηνπο, γη απηό ππήξραλ ανηδνί, θηζαξσδνί θαη άιινη. Δπίζεο, ππήξραλ δηάθνξνη ηερλίηεο, θύιαθεο, θαζαξηζηέο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ην ηδξύκαηνο, ελώ νη πινύζηεο βηβιηνζήθεο ηνπο ήηαλ αλνηθηέο ζην επξύ θνηλό. Σε όινπο ηνπο λανύο ππήξρε ην άγαικα ηνπ ζενύ Αζθιεπηνύ πνπ παξηζηαλόηαλ άιινηε όξζηνο θαη άιινηε θαζηζηόο θξαηώληαο ζην αξηζηεξό ρέξη ηνπ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ξάβδν κε ην πεξηπιεθόκελν θίδη, ζύκβνιν αλαγέλλεζεο θαη καθξνδσίαο. Τν δεμί ηνπ ρέξη ήηαλ αθάιππην θαη ειεύζεξν γηα λα πξνζθέξεη ηε ζεξαπεία ζηνπο αζζελείο.

19 Σε όινπο ηνπο λανύο ππήξρε ην άγαικα ηνπ ζενύ Αζθιεπηνύ πνπ παξηζηαλόηαλ άιινηε όξζηνο θαη άιινηε θαζηζηόο θξαηώληαο ζην αξηζηεξό ρέξη ηνπ ηελ ραξαθηεξηζηηθή ξάβδν κε ην πεξηπιεθόκελν θίδη, ζύκβνιν αλαγέλλεζεο θαη καθξνδσίαο. Τν δεμί ηνπ ρέξη ήηαλ αθάιππην θαη ειεύζεξν γηα λα πξνζθέξεη ηε ζεξαπεία ζηνπο αζζελείο.

20 3.3: Ιατρικό τησ Αργολύδασ τον 5 ο αι. π.φ. Η ηαηξηθή ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηελ πξηλ θαη ηε κεηά ηνλ Ιππνθξάηε πεξίνδν: ε ππώηη είλαη «αλνηρηή», σο πξνο ην απώηεξν όξηό ηεο, ελώ ην εγγύο ρξνληθό ηεο όξην θζάλεη σο ηνλ 5 ν αηώλα π.φ. Δίλαη θπζηθό γηα ηελ πεξίνδν απηή λα ζπαλίδνπλ νη άκεζεο πεγέο πιεξνθνξηώλ. Έηζη, ηηο γλώζεηο θαη ηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν απηή πιεξνθνξνύκαζηε από ηεο πεγέο έκκεζεο: εξείπηα λαώλ, επηγξαθέο, αλαζήκαηα, κε ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα θ.ιπ., θη αθόκε από κύζνπο παιαηόηεξσλ επνρώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί από αξραίνπο ζπγγξαθείο, είηε σο ζηνηρείν ηεο ηόηε παξάδνζεο είηε σο πηζηή ησλ αλζξώπσλ ηεο επνρήο ηνπο.

21 Όπσο αλάγεηαη από ηα έκκεζα ζηνηρεία, ππήξραλ ηνλ 5 ν αηώλα π.φ. γλώζεηο πγηεηλήο, θαζώο έρνπλ βξεζεί: θιεηζηά ζπζηήκαηα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο δηάθνξα αγαικαηίδηα ύπαξμε ηακαηηθώλ ζενηήησλ, νξηζκέλεο από ηηο νπνίεο θξαηνύζαλ ζηα ρέξηα ηνπο όθεηο. Δδώ αο ζπκεζνύκε όηη αθόκα θαη ζήκεξα ην ηαηξηθό ζύκβνιν είλαη έλα ζηαπξόο ζηνλ νπνίν ηπιίγεηαη έλα θίδη. Γηέζεηαλ επίζεο βνηαλνινγηθέο γλώζεηο.

22 Υπάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε πνηθίιισλ θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ. Γηα ηελ επίηεπμε ζεξαπείαο γίλνληαλ, γεληθά, ζπλδπαζκνί ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ. ν αζζελήο εηζέξρεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκέλν ρώξν κεηαθνξά ηνπ αζζελνύο κε θνξείν ρνξήγεζε θαηαζηαιηηθώλ ππλσηηθώλ παξαζθεπαζκάησλ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο

23 «Σα Θεραπευτικϊ Όνειρα» Η ρζόληα πξνέιεπζε ησλ νλείξσλ είλαη ην κπζηθό αίηην ηεο εγθνίκεζεο. Οπιζμόρ: Δίλαη ε ηειεηνπξγηθή θαηάθιηζε θαηά γεο ζ έλαλ θαζνξηζκέλν ηεξό ρώξν, ελ αλακνλή νλεηξηθήο ζπλάληεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε πξνγόλνπο, λεθξνύο θαη γεληθά κε ρζόληεο ζεόηεηεο. Σκοπόρ: γλώζε ηνπ κέιινληνο Διαπιζηώνοςμε όηι: ε γε είλαη πξσηεύνπζαο ζεκαζίαο θαη ζην πεδίν ηεο ηαηξηθήο. Βιαζηαίλεη ηα ζεξαπεπηηθά βόηαλα βγαίλνπλ ηα κέηαιια θαη ηα πεηξώκαηα πνπ εθπέκπνπλ δσηηθέο δπλάκεηο.

24 Τα Επιδαύπια όνειπα Τα Δπηδαύξηα όλεηξα, θαη εληνιήλ ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπο, είλαη πξνκειεηεκέλα. Τνλ 10 ν αηώλα, ν Hervey De Saint Denys πεξηέγξαθε ηνπο πνηθίινπο ηξόπνπο γηα λα παξαγάγεη θαλείο έλα όλεηξν, έσο θαη λα πξνθαιέζεη επαθξηβώο ην πεξηερόκελό ηνπ. Πέξαλ ηεο πίζηεο ησλ αζζελώλ θαη ηεο άθξαηεο επηζπκίαο ηνπο λα γηαηξεπηνύλ, κέζα ππνβνιήο γηα λα δνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα όλεηξα ήηαλ βεβαίσο 1. νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηειεηέο, 2. ε ζέα ησλ αλαζεκάησλ 3. ε «ςπρηθή κόιπλζε», θαηλόκελν γλσζηό ζηε ζπιινγηθή ςπρνινγία.

25 Τα Δπηδαύξηα όλεηξα είλαη ζσκαηηθά όλεηξα Σρεκαηίδνληαη από έλα άθξσο ζπλεηδεηό εκεξήζην θαηάινηπν: ηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε ηεο πάζεζεο. κνηάδνπλ κε ηα ηξαπκαηηθά όλεηξα, γηα ηα νπνία ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία ιέεη όηη επαλαιακβάλνπλ ηελ νδπλεξή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ςπρηθνύ ηξαύκαηνο, κε ηειηθό ζθνπό λα ηελ απνθαηαζηήζνπλ, λα ηελ αιιάμνπλ κέζσ ηεο κεζύζηεξεο επεμεξγαζίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπραλαιπηηθήο αγσγήο. Έηζη θαη ηα Δπηδαύξηα όλεηξα ζηνρεύνπλ ζηελ Αλάξξσζε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πξνεγνύκελεο πγηνύο θαηάζηαζεο ηνπ ηθέηε

26 Πώο ιεηηνπξγνύλ ηα όλεηξα πνπ δηεγνύληαη νη ιίζηλεο πιάθεο ηεο Δπηδαύξνπ; είλαη όλεηξα επηζπκίαο. Κάζε πηζηόο ζέιεη λα νλεηξεπηεί ην ζεό ηνπ απηνπξνζώπσο. Καη είλαη πνιύ θπζηθό λα ηνλ νλεηξεύεηαη. Τν όηη ν πάζρσλ πηζηόο ζέιεη λα ηνλ γηαηξέςεη ν Θεόο είλαη επίζεο θπζηθό ην λα γηαηξεύεηαη όκσο πξάγκαηη θαζ ύπλσλ είλαη ππεξθπζηθό, απνθηά πθή «ζαύκαηνο» δειαδή αθήλεη ηνπο πάληεο θαηάπιεθηνπο. Θα κπνξνύζακε λα ην νλνκάζνπκε θαη κεηαβηβαζηηθά, κε ηελ ςπραλαιπηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ όνειρα. Ο Αζθιεπηόο γίλεηαη έηζη ζεξαπεπηηθό αληηθείκελν κεηαβίβαζε θαη ην ίδην ην όλεηξν δξα σο ζεξαπεπηηθό αληηθείκελν, αθνύ ε ίαζε ηειείηαη ζην ρσξνρξόλν ηνπ. Κιηληθό δηάγλσζεο, ινηπόλ, αιιά ζε ηειείσο αλύπνπην ρξόλν, ην όλεηξν έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα επηζεκαίλεη κηα δηαηαξαρή πξώηκα πξνηνύ θαλ αξρίζνπλ λα θαίλνληαη ηα ςπρηθά ή ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα ή όηαλ απηά είλαη ηόζν αλεπαίζζεηα, πνπ δελ ππνπίπηνπλ ζηε ζπλείδεζε.

27 Τν 2 ν κ.φ. αηώλα, ν Αζθιεπηόο ηνπ Αξηεκηδώξνπ θαη ηνπ Αίιηνλ Αξηζηείδε δξα νλεηξηθά, όπσο νη θνζκηθνί γηαηξνί. Γε γηαηξεύεη απηνζηηγκεί. Σπκβνπιεύεη, δίλεη ζπληαγέο, πξνηξέπεη κηα ηέρλε ηνπ δελ. Έηζη, αιιάδεη ε δνκή ησλ ζεξαπεπηηθώλ νλείξσλ: ην έθδειν πεξηερόκελό ηνπο απνκαθξύλεηαη ζηγά-ζηγά από ην ιαλζάλνλ, θαη ελδέρεηαη λα απαηηνύλ εξκελεία. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ Δπίδαπξν. Γηαηεξείηαη όκσο αλέπαθν ην ηππηθό ηεο εγθνίκεζεο. Όζν γηα ηα όλεηξα, απνηεινύλ ίζσο αληηθείκελν ζπδήηεζεο κεηαμύ αζζελώλ. Κξαηνύλ ην δεκόζην ραξαθηήξα ηνπο. Ξεηπιίγνληαη ζηε ζέα όινπ ηνπ θόζκνπ, ιεηηνπξγώληαο πιένλ θαη σο θνηλσληθόο δεζκόο.

28 Σην εργαςύα επιμελόθηκαν κατϊ αλφαβητικό ςειρϊ οι μαθητϋσ: Μαρούγκασ τρϊτοσ Παπαδϊκη Μαριϋβα Πϋγκα οφύα Τπεύθυνεσ Καθηγότριεσ: Κ. Ηλιού Κ. Κοκκινιϊ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος

Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Μάθημα: Ιζηοπία και θεωπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ 2 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΣΟ 2008-09 Β ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ: ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΑΚΗ ΝΙΚΟ ΠΑΣΑΒΟ Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος ύγκπιζη δςο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΕΝΕΗ ΣΟΤ ΙΛΑΜ

ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΕΝΕΗ ΣΟΤ ΙΛΑΜ ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΕΝΕΗ ΣΟΤ ΙΛΑΜ Ζ Αξαβηθή Φεξζόλεζνο ήηαλ αξρηθά παηξίδα λνκαδηθώλ ιαώλ ("Αξαβαο" ζεκαίλεη "θάηνηθνο ηεο εξήκνπ»). Όηαλ κεξηθνί άξρηζαλ λα ηδξύνπλ νηθηζκνύο γύξσ ζηνλ 5ν αηώλα π.φ., πνιινί επέιεμαλ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα

ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ. Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ΥΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ Σίτλος: Ρα κέηαιια ζηνλ αξραίν θόζκν ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ: Α) Γεληθή κειέηε ησλ κεηάιισλ όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα (Γθνύκαο Λαπνιέσλ, Κεηζηώλε Λαηαιία, Κπαλάθνπ Ξαλαγηώηα, Εηόγθα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ Γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηηο ζξεζθείεο θαη ηα ζξεζθεύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα