ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ δελ απνδέρεηαη ηελ πξνζήθνπζα παξνρή πνπ έκπξαθηα πξνζθέξεη ν νθεηιέηεο. Η ζπγθεθξηκέλε απηή κάιηζηα ζπκπεξηθνξά ηνπ δαλεηζηή δελ επηθέξεη απόζβεζε ηεο ελνρήο πνπ πθίζηαηαη κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ νθεηθέηε, αιιά ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ηεο παξνρήο πνπ νθεόιεη σο αληηπαξνρή ζηνλ νθεηιέηε γηα ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρεη. Η δηαθνξεηηθή εμάιινπ αληηκεηώπηζε πνπ επηθπιιάζζεη ν λόκνο απέλαληη ζηελ ππεξεκεξία ηνπ νθεηιέηε, ε νπνία επηπιένλ θαηεπζύλεηαη ζηελ εθδίθαζε απνδεκίσζεο γηα κε εθπιήξσζε, έγθεηηαη ζην γεγνλόο πσο ε κε απνδνρή ηεο παξνρήο από ην δαλεηζηή απνηειεί θαηά θαλόλα κε άζθεζε δηαθηώκαηνο θη όρν παξάβαζε ππνρξέσζήο ηνπ. Ννκηθό ζεκέιην ηεο ππεξεκεξίαο ηνπ δαλεηζηή απνηειεί ε δηάηαμε 349 ΑΚ, ε νπνία ζπγθεθξηκέλα νξίδεη: «Ο δαλεηζηήο γίλεηαη ππεξήκεξνο αλ δελ απνδέρεηαη ηελ παξνρή πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη. Η πξνζθνξά πξέπεη λα ε ηλαη πξαγκαηηθή θαη πξνζήθνπζα». Γίλεηαη ζπλεπώο ζαθέο πσο γηα ηελ πεξηέιεπζε ηνπ δαλεηζηή ζε ππεξεκεξία ξεηώο ή ζησπεξώο απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ησλ εμήο πξνππνζέζεσλ: α) πξνζθνξά ηεο παξνρήο από ην πξόζσπν πνπ δηθαηνύηαη λα ηελ επηρεηξήζεη πξνο ηνλ δαλεηζηή ή λόκηκν αληηπξόζσπό ηνπ. Σησπεξή δε πξνζθνξά ηεο παξνρήο λνείηαη όηαλ αλακθίβνια πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νθεηιέηε, β) πξνζθνξά πξαγκαηηθή πνπ ζπλνδεύεηαη απν ηηο πιηθέο θαη ζσκαηηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο θαλεξώλνπλ έκπξαθηα ηελ εηνηκόηεηα ηνπ νθεηιέηε λα εθπιεξώζεη ηελ παξνρή. Επνκέλσο γίλεηαη θαηαλνεηό πσο ε ξεκαηηθή (δηά ιόγνπ) πξνζθνξά δελ ηζρύεη. Εληνύηνηο ν ηειεπηαίνο θαλόλαο δέρεηαη εμαίξεζε ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ άξζξσλ 350, 351 παξ.1 ΑΚ, όπνπ αθελόο ε πξαγκαηηθή πξνζθνξά εκθαλίδεηαη κάηαηε θαη αθεηέξνπ ε παξνρή δελ είλαη δίθαηε ρσξίο πξάμε ή ζύκπξαμε ηνπ δαλεηζηή, γ) πξνζθνξά πξνζήθνπζα πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζθνξά ηεο παξνρήο όπσο έρεη

2 ζπκθσλεζεί ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν θαη ηόπν θαη δ) κε απνδνρή ηεο παξνρήο ξεηή ή ζησπεξή. Η απόθξνπζε ηέινο ηεο παξνρήο εηζάγεη ηνλ δαλεηζηή ζε θαηάζηαζε αληηθεηκεληθήο ππεξεκεξίαο, θαζώο επέξρεηαη αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε κε ππαηηηόηεηαο. Δηθαίσκα κε απνδνρήο ηεο παξνρήο παξέρνπλ κόλν νη αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο ή εζπλδξνκή ησλ πξνππνζέζεσλ ηεο ΑΚ 354, αιιά κόλν πξνζσξηλά όζν δηαξθεί ην θώιπκα πνπ εκπνδίδεη ην δαλεηζηή λα δερζεί ηελ παξνρή. 2. Υπερημερία Εργοδόηη 2.1 Αρνηζη αποδοτής εργαζίας Εηδηθόηεξε εμάιινπ πεξίπησζε ππεξεκεξίαο δαλεηζηή απνηειεί ε ππεξεκεξία ηνπ εξγνδόηε ηνπ άξζξνπ 656 ΑΚ. Σύκθσλα κ απηό «αλ ν εξγνδόηεο έγηλε ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο εξγαζίαο ή αλ ε απνδνρή ηεο εξγαζίαο είλαη αδύλαηε από ιόγνπο πνπ ηνλ αθνξνύλ θαη δελ νθείινληαη ζε αλώηεξε βία, ν εξγαδόκελνο έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ην κηζζό ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη ηελ εξγαζία ζ άιιν ρξόλν». Πξνθύπηεη ζπλεπώο πσο ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα απνδέρεηαη ηελ πξνζεθόλησο θαη πξαγκαηηθώο πξνζθεξόκελε ζ απηόλ εξγαζηα. Αλ επνκέλσο αξλεζεί ηελ απνδνρή ηεο εξγαζίαο ρσξίο ηδηαίηεξε αηηηνινγία ή ρσξίο ζπγρξόλσο λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε εξγαζίαο ή αλ θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε αθύξσο πεξηέξρεηαη ζε ππεξεκεξία. Χσξίο λα απαηηείηαη ε ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε βαζκνύ πηαίζκαηόο ηνπ κε ζπλέπεηα δηαηήξεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ γηα θαηαβνιή κηζζνύ. Από ηελ άιιε κεξηά ν εξγαδόκελνο νθείιεη λα πξνζθεξζεί ζε παξνρή εξγαζίαο, όπσο ζπκθσλήζεθε απηή κε ηε ζύκβαζε, όπσο επίζεο λα πξνζθεξζεί λα ηελ εθπιεξώζεη ζηνλ ζπκθσλεζέληα ηόπν θαη θαηά ηνλ ζπκθσλεζέληα ρξόλν. Επηπιένλ νθείιεη λα πξνζθεξζεί λα ηελ εθπιεξώζεη πξαγκαηηθά θαη λα εκθαληζζεί ζηνλ νξηζζέληα ηόπν θαη ρξόλν γηα λα αλαιάβεη εξγαζία. Τέινο πξέπεη λα δειώζεη πσο πξνζθέξεη ηελ εξγαζία πνπ ζπκθώλεζε λα παξάζρεη, δηόηη αλ πξνζθέξεη εξγαζία άιιεο θύζεο ε άξλεζε απνδνρήο ηνπ εξγνδόηε είλαη δηθαηνινγεκέλε. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο αλ ν εξγνδόηεο έρεη δειώζεη ήδε πσο δε ζα απνδερζεί ηελ πξνζθεξόκελε εξγαζία δελ απηηείηαη πξαγκαηηθά πξνζθνξά, αιιά αξθεί θαη ε απιή δήισζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν όηη δέρεηαη λα πξνζθέξεη ηε ζπκθσλεκέλε εξγαζία γηα ηελ πεξηαγσγή ηνπ εξγνδόηε ζε ππεξεκεξία

3 ( άξζξν 350 ΑΚ). Η πξνζθνξά εμάιινπ ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα παξνρή εξγαζίαο δελ είλαη αλαγθαίν λα επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο, αιιά αξθεί λα γίλεη κηα θνξά. Από ηελ άιιε κεξηά ε πεξίπησζε αλππαίηηαο αδπλακίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο παξνρή εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνιάβνπ νθεηινκέλεο είηε ζε θπζηθνύο ιόγνπο είηε ζε δηάηαμε λόκνπ απαγνξεύνληνο ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο απνηειεί ζεκείν ακθηιεγόκελν ζηε ζύγρξνλε λνκηθή ζθέςε. Κπξίσο όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε πνπ επηθέξεη ζηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζώλ ππεξεκεξίαο. Η νξζόηεξε πάλησο άπνςε ππνζηεξίδεη πσο νπδεκία επηξξνή θέξεη επί ηεο ππνρξέσζήο ηνπ απηήο, θαζώο θαηά ην άξζξν 381 παξ.3 ΑΚ ν εξγαδόκελνο έρεη δηθαίσκα λα ιακβάλεη κηζζό θη αλ αθόκα αλππαίηηα δε δύλαηαη λα πξνζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπ. Αλ αληηζέησο εμ αλππαηηηόηεηάο ηνπ ζπληζηακέλεο ζε δόιν θαη βαξηά ακέιεηα αδπλαηεί λα παξάζρεη ηελ εξγαζία ηνπ, ράλεη ην δηθαίσκά ηνπ λα ιάβεη κηζζό. Ο εξγνδόηεο εμάιινπ θαηαγγέινληαο ηε ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ αθύξσο θαζίζηαηαη εθ κόλνπ ηνπ ιόγνπ απηνύ ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη νθείιεη λα ηνπ θαηαβάιεη ηνλ πξνζήθνληα κηζζό Ο εξγαδόκελνο κάιηζηα δελ ππνρξενύηαη ζε πξαγκαηηθή θαη πξνζήθνπζα πξνζθνξά ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αθνύ ζηελ θαηαγγειία ηνπ εξγνδόηε εκπεξηέρεηαη απηνλόεηα θαη ε δήισζε βνύιεζήο ηνπ λα κελ απνδερζεί ζην κέιινλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ (εθαξκνγή άξζξνπ 350 ΑΚ). Όπσο όκσο έγηλε δεθηό από ηε λνκνινγία ε αθπξόηεηα ηεο απόιπζεο ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ ηππηθώλ ή νπζηαζηηθώλ ηεο όξσλ (άξζξν 5 Ν. 3198/55) δελ είλαη απόιπηε, αιιά ζρεηηθή. Επνκέλσο ηελ αθπξόηεηα κπνξεί λα επηθαιεζηεί κόλν ν κηζζσηόο, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα : α) είηε λα παξαηηεζεί από ην δηθαίσκά ηνπ λα επηθαιεζζεί ηελ αθπξόηεηα ηεο θαηαγγειίαο θαη λα πανδερζεί ηε γελόκελε απόιπζή ηνπ σο έγθπξε απαηηώληαο ηε λόκηκε απνδεκίσζή ηνπ β) είηε λα πξνζιάβεη απηή ζαλ άθπξε θαη λα απηηήζεη πιεξσκή ησλ κηζζώλ ηνπ ιόγσ ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδόηε ηνπ. Τν άξζξν 23 παξ. 2 Ν. 1264/1982 κάιηζηα επηβάιιεη κε απεηιή πνηληθώλ θπξώζεσλ ηελ ππνρξέσζε γηα πξαγκαηηθή απαζρόιεζε ηνπ εξγαδόκελνπ ζε πεξίπησζε πνπ απνιύζεθε θαη ε απόιπζή ηνπ θξίζεθε άθπξε δηθαζηηθά. 2.2 Αδσναμία αποδοτής εργαζίας Όπσο ζπλάγεηαη ξεηά από ην άξζξν 656 ΑΚ ν εξγνδόηεο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη αλ ε απνδνρή ηεο εξγαζίαο είλαη αδύλαηε από ιόγνπο πνπ ηνλ αθνξνύλ θαη δελ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία. Καηά ην άξζξν απηό δειαδή ν

4 εξγνδόηεο θαζίζηαηαη ππεύζπλνο θαη όηαλ γηα ιόγνπο απιά ηπρεξνύο δε δύλαηαη λα απνδερζεί ηελ εξγαζία απαιιαζζόκελνο κόλν ζε πεξίπησζε αλώηεξεο βίαο. Ωο ηπρεξά γεγνλόηα εμάιινπ αλαθεξόκελα ζην πξόζσπό ηνπ λννύληαη ε αζζέλεηα απηνύ, ε ηπραία ππξθαγηά ζην εξγνζηάζην, ε βιάβε κεραλήο, ε έιιεηςε απαξαίηεησλ πιώλ, ε ζηξάηεπζή ηνπ, ελώ αλσηέξα βία δύλαληαη λα ζπληζηνύλ ε δηαηαγή ηεο Αξρήο, ε αλαγθαζηηθή εθαξκνγή λόκνπ, νη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε θαηαζηξνθή ιόγσ ζεηζκνύ, ε πιεκκύξα, όρη όκσο θαη ε πηώρεπζε ηνπ εξγνδόηε. Από ηε άιιε κεξηά ακθηζβεηείηαη ε θαηαρώξηζε ηεο απεξγίαο ζε κηα από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Όηαλ πξόθεηηαη γηα γεληθή απεξγία είλαη θαλεξό όηη δε ηίζεηαη δήηεκα γηα απίηεζε θαηαβνιήο κηζζνύ, αθνύ νη εξγαδόκελνη δελ παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Σε πεξίπησζε όκσο κεξηθήο απεξγίαο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί ην δηθαίσκα θαηαβνιήο κηζζώλ ππεξεκεξίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πξνζήιζαλ θαη δήισζαλ πσο πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ιόγσ όκσο ηεο απεξγίαο δελ ηελ πξόζθεξαλ πξαγκαηηθά. 2.3 Έκπηωζη ωθέλειας Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί ν ππεξήκεξνο εξγνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη κηζζό ζηνλ εξγαδόκελν κέρξη ηνπ ρξνληθνύ ζεκείνπ θαηά ην νπνίν ζα δειώζεη πσο απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ξγαζία ή ζειήζεη λνκίκσο λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε εξγαζίαο πνπ πθίζηαηαη κεηαμύ ηνπο. Παξάιιεια όκσο ν ππόρξενο εξγνδόηεο ζύκθσλα κε ην εδ. β ηνπ άξζξνπ 656 ΑΚ δηθαηνύηαη λα εθπέζεη από ην κηζζό πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ εξγαδόκελν ό,ηη ν ηειεπηαίνο σθειήζεθε από ηε καηαίσζε ηεο εξγαζίαο ή από ηε παξνρή απηήο αιινύ. Απαηηείηαη εμάιινπ ε σθέιεηα απηή λα είλαη πξαγκαηηθή θαη λα πξνέξρεηαη από ηελ απαζρόιεζε ηνπ απηνύ είδνπο θαη κέζα ζηνλ ίδην ρξόλν ζ άιιν εξγνδόηε, όρη όκσο θαη όηαλ ν κηζζσηόο απαζρνιήζεθε ζ άιιν ρξόλν (ι.ρ. ζε λπρηεξηλή εξγαζία ) ή πξόθεηηαη γηα σθέιεηα από παξνρή εξγαζίαο πεξηζζόηεξν βαξηάο θαη θνπξαζηηθήο από ηε ζπκθσλεκέλε, πνπ νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ. Από ηε άιιε κεξηά ν εξγνδόηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθπέζεη εθείλα ηα νπνία παξέιεηςε ν κηζζσηόο λα απνθηήζεη θαηα ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεκεξίαο. Αλ όκσο απνδεηθλύεηαη πσο εζειεκέλα ν κηζζσηόο παξάκεηλε επί καθξώ ρξόλσ άλεξγνο από νθλεξία θαη θαθνβνπιία ε αμίσζή ηνπ λα πιεξσζεί απνδνρέο ππεξεκεξίαο ζεσξείηαη θαηαρξεζηηθή ( άξζξν 281 ΑΚ)

5 Παξάιιεια πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην επίδνκα αλεξγίαο, αζζελείαο, θαζώο θαη νη ζπληάμεηο ζεσξνύληαη όηη δελ απνηεινύλ σθέιεηα επηπιένλ ζε πεξίπησζε άθπξεο απόιπζεο κηζζσηνύ ε απνδεκίσζε πνπ ηνπ θαηαβιήζεθε δελ επηζηξέθεηαη αιιά ζπκσεθίδεηαη κε ηηο απνδνρέο πνπ ηνπ νθείινληαη. Τέινο γηα ηηο απνδνρέο πνπ νθείιεη ν εξγνδόηεο ζην κηζζσηό ηνπ πνπ απνιύζεθε άθπξα πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ νη αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 2.4 Άρζη σπερημερίας εργοδόηη Παγίσο πιένλ ε λνκνινγία δέρεηαη όηξη ε ππνρξέσζε ηνπ εγνδόηε γαη θαηαβνιή κηζζώλ ππεξεκεξίαο ηζρύεη κόλν αλ επέιζεη άξζε ηεο ππεξεκεξίαο κε λόκηκν ηξόπν. Δειαδή ή κε δήισζή ηνπ ή κε πξόζθιεζε πξνο ην κηζζσηό λα ζπλερίζεη ηελ εξγαζία ηνπ ή κε λέα έγθπξε θαηαγγειία ηεο ίδηαο ζύκβαζεο πνπ ιόγσ αθπξόηεηαο ηεο πξώηεο θαηαγγειίαο δηαηεξήζεθε ελεξγόο. Η δεύηεξε κάιηζηα θαηαγγειία δελ πξνζθξνύεη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 281 ΑΚ όηαλ γίλεηαη κε απνθιεηζηηθό ζθνπό λα αξζνύλ νη ζπλέπεηεο ηεο ππεξεκεξίαο εθ ηεο αθύξσο θαηαγγειζείζαο ζύκβαζεο. Επηπιένλ πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε αδπλακία ηνπ κηζζσηνύ λα πξνζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπ ιόγσ αζζελείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεκεξίαο ηνπ εξγνδόηε δελ επηθέξεη άξζε ηεο ππεξεκεξίαο νύηε πνιύ πεξηζζόηεξν ιύζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο. 2.5 Ενδικα μέζα Ο εξγαδόκελνο ελάγσλ νθείιεη λα ηζρπξηζζεί θαη λα απνδείμεη α) ηελ αθηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο, β) όηη απηόο πξνζέθεξε πξαγκαηηθώο θαη πξνζεθόλησο ηελ εξγαζία ηνπ, γ) όηη ν εξγνδόηεο αξλήζεθε λα ηελ απνδερζεί θαη δ) ην πνζό ηνπ ζπκθσλεζέληνο κηζζνύ θαη ην ρξόλν θαηαβνιήο ηνπ. Από ηε άιιε κεξηά ν εξγνδόηεο ελαγόκελνο δύλαηαη λα ηζρπξηζζεί θαη έλζηαζε όηη: α) δελ απνδέρζεθε ηελ πξνζθεξζείζα ζ απηόλ εξγαζία θαη όηη θαηήγγεηιε ηε ζύκβαζε γηα ζπνπδαίν ιόγνζύκθσλα κε ην άξζξν 672 ΑΚ, β) ν εξγαδόκελνο δε δηαθηνύηαη λα ιάβεη ηίπνηα ή δηθαηνύηαη λα ιάβεη κεησκέλν πνζόη γηα ην ιόγν όηη απηόο σθειήζεθε από ηε καηαίσζε ηεο εξγαζίαο ή ηεο παξνρήο ηεο αιινύ. Εάλ ε σθέιεηα απνδεηρζεί ίζε ή κεγαιύηεξε ησλ νθεηινκέλσλ απνδνρώλ ν εξγαδόκελνο δε δηθαηνύηαη λα ιάβεη ηίπνηα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα